T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU"

Transkript

1 T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2010 Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi (MERKAM)

2 ĠÇĠNDEKĠLER Tablolar dizini 3 Kadın Sorunlarını AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyeleri 4 1. GiriĢ 5 2. Özdeğerlendirme Girdiler (kaynaklar ve iliģkiler) Kurumsal niteliklerin ve özelliklerin değerlendirilmesi Eğitim ve öğretim süreçlerinin değerlendirilmesi AraĢtırma ve geliģtirme (bilgi üretme) süreçlerinin değerlendirilmesi Uygulama ve hizmet süreçlerinin değerlendirilmesi Ġdari ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirilmesi Yönetsel özelliklerin (davranıģsal) değerlendirilmesi Çıktılar/Sonuçların değerlendirilmesi Yükseköğretim misyonunu baģarma performansı 3.1. Girdiler (kaynaklar ve iliģkiler) 2009 yılı performans tablosu 3.2. Kurumsal nitelikler ve özellikler 2009 yılı performans tablosu 3.4. AraĢtırma geliģtirme süreçleri 2009 yılı performans tablosu 3.5. Uygulama hizmet faaliyetleri süreçleri 2009 yılı performans tablosu 3.6. Ġdari ve destek süreçleri 2009 yılı performans tablosu 3.7. Yönetsel özellikler (yapısal) 2009 yılı performans tablosu Yönetsel özellikler (davranıģsal) 2009 yılı performans tablosu 16 Ek-1 Performans göstergeleri 16 Özdeğerlendirme Raporu / /17

3 TABLOLAR DĠZĠNĠ Tablo : Merkezimizin girdilerine iliģkin özdeğerlendirme sonuçları. 8 Tablo : Merkezimizin kurumsal nitelikler ve özelliklerine iliģkin özdeğerlendirme sonuçları 6 Tablo : Merkezimizin araģtırma ve geliģtirme süreçlerine iliģkin özdeğerlendirme sonuçları.. 7 Tablo : Merkezimizin uygulama ve hizmet faaliyetleri süreçlerine iliģkin özdeğerlendirme sonuçları... 8 Tablo : Merkezimizin idari ve destek süreçlerine iliģkin özdeğerlendirme sonuçları.. 10 Tablo : Merkezimizin yönetsel özelliklerine (yapısal) iliģkin özdeğerlendirme sonuçları Tablo : Merkezimizin yönetsel özelliklerine (davranıģsal) iliģkin özdeğerlendirme sonuçları. 1 Tablo : Merkezimiz çıktılar/sonuçlarına iliģkin özdeğerlendirme sonuçları. 12 Tablo 3.1 : Girdiler (Kaynaklar ve iliģkiler)2009 yılı performans tablosu 14 Tablo 3.2 : Kurumsal nitelikler ve özellikler 2009 yılı performans tablosu 14 Tablo 3.4 : AraĢtırma ve geliģtirme süreçleri 2009 yılı performans tablosu. 14 Tablo 3.5 : Uygulama ve hizmet faaliyetleri süreçleri 2009 yılı performans tablosu 14 Tablo 3.6 : Ġdari ve destek süreçleri 2009 yılı performans tablosu.. 15 Tablo 3.7 : Yönetsel özellikler (yapısal) 2009 yılı performans tablosu. 15 Tablo 3.8 : Yönetsel özellikler (davranıģsal) 2009 yılı performans tablosu. 16 Özdeğerlendirme Raporu / /17

4 KADIN SORUNLARINI ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ Prof.Dr. Bahar TANER Müdür Doç.Dr. AyĢe AZMAN Müdür Yardımcısı Öğr.Gör. Feyza TOKTAġ Müdür Yardımcı Doç.Dr.AyĢegül YILGÖR Üye Yrd.Doç.Dr. Duygu VEFĠKULUÇAY Üye Yrd.Doç.Dr. Bediz YILMAZ Üye Öğr.Gör.Asiye UZEL Üye YEDEK ÜYELER Yrd.Doç.Dr. Yasemin ÖZUĞURLU Üye Yrd.Doç.Dr. Nurcan TEMĠZ Üye Öğr.Gör. Tuba GÜNER Üye Özdeğerlendirme Raporu / /17

5 1. GĠRĠġ Mersin Üniversitesi Kadın Sorunlarını AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (MERKAM), 8 Nisan 1997 tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanması ile yürürlüğe girmiģtir. Merkez, Mersin Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı merkezlerden biridir. MERKAM bir Müdür iki Müdür Yardımcısı dört üye olmak üzere toplam 7 kiģiden oluģmaktadır. Merkez Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dekanlık binasında faaliyetini sürdürmektedir. Kendine ait fiziki bir mekanı bulunmamaktadır. Yürüttüğü hizmetler Ģu Ģekildedir. 1)Kanuni Hakları DanıĢma 2)Bireysel DanıĢma 3)Psikiyatrik Yardım 4)AraĢtırma GeliĢtirme 5)Yönlendirme 2. ÖZDEĞERLENDĠRME 2.1. GĠRDĠLER (KAYNAKLAR ve ĠLĠġKĠLER) Girdilere iliģkin olarak merkezimiz özdeğerlendirme sonuçları tablo de verilmiģtir. Tablo 2.1.1Merkezimiz girdilerine iliģkin özdeğerlendirme sonuçları 1- Girdiler (Kaynaklar ve ĠliĢkiler) 9)Sanayi ile iliģkilerin yeterliliği 3 10)Toplum Ġle ĠliĢkilerin yeterliliği 4 11)Kamu kurum ve kuruluģları ile iliģkilerin yeterliliği 4 GENEL ORTALAMA 3.66 Merkezimizin, toplum ile iliģkilerin yeterliliği, kamu kurum ve kuruluģları ile iliģkilerin yeterliliği beklenen düzeyin üstündedir. Öğrenci, akademik ve idari personelin niteliği Merkezimiz, bünyesinde geçici statüde 1 adet personel görev yapmaktadır. Merkezimizde Kadın ÇalıĢmaları Yüksek Lisans Programı açılmıģ olup, 2011 yılında Yüksek Lisans öğrencisi alımı yapacaktır. Fiziksel olanaklar ve temin edilen hizmetlerin yeterliliği Merkezimizde,derslik,atölye, laboratuvar, kütüphane bulunmamaktadır. Özdeğerlendirme Raporu / /17

6 PaydaĢlarla iliģkiler Merkezimiz sivil toplum örgütleri ve kamu kurum ve kuruluģlarıyla (Valilik Kadının Statüsü Birimi vb.) iģbirliği artarak devam etmektedir. Merkezimiz yöneticilerinin çalıģanlar ile, çalıģanların birbirleriyle iliģkileri beklenen düzeydedir KURUMSAL NĠTELĠKLERĠN VE ÖZELLĠKLERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Kurumsal nitelikler ve özelliklere iliģkin Merkezimiz özdeğerlendirme sonuçları tablo de verilmiģtir. Tablo Merkezimiz kurumsal nitelikler ve özelliklerine iliģkin özdeğerlendirme sonuçları ÖZ DEĞERLENDĠRME KONULARI DEĞER 3) Ġdari personel sayıları (kadrolu ve sözleģmeli) ve yeterliliği; 2 4) ÇalıĢanların yaģ ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği 3 5) ÇalıĢanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi (akademik ve idari) 3 6) ÇalıĢanların kıdem ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elm. ve idari personel) ve yeterliliği 3 8) Ġdari personelin eğitim düzeyi; 3 11) Kurumun fiziksel büyüklüğü ve altyapısı (m²) ve yeterliliği; 3 GENEL ORTALAMA 2,83 Öğrenci, öğretim elemanı ve idari personel sayıları Merkezimiz bünyesinde Akademik ve Ġdari kadro bulunmamaktadır. ÇalıĢanların yaģ ortalaması, çalıģanların kadın- erkek dağılımı, çalıģanların kıdem ortalamaları ve yeterliliği, idari personelin eğitim düzeyi merkezin fiziksel büyüklüğü ve alt yapısı beklenen düzeydedir EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM SÜREÇLERĠ Eğitim-Öğretim süreçlerine iliģkin merkezimizde öğrenci bulunmamaktadır Eğitim- Öğretim yılında Yüksek Lisans Programına öğrenci alımı yapacaktır. Öğrencilere sunulan rehberlik ve danıģmanlık hizmetleri Merkezimizde gerçekleģtirilen tüm çalıģmaların etkinliğini değerlendirmek ve geliģtirmek üzere bilimsel ve akademik çalıģmalar yapmaktayız. Aynı zamanda, belirli sürelerle üniversite öğrencilerinin ilgi, ihtiyaç ve beklentilerini belirlemeye yönelik çalıģmalar gerçekleģtirmekteyiz. Merkezimizde bir psikiyatr bulunmamakla birlikte gerektiğinde, Özdeğerlendirme Raporu / /17

7 psikiyatrik yardım sağlanabilmesi amacıyla, danıģmanlarımızı Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'na yönlendirmekteyiz. Mersin Üniversitesi Tıp 2.4. ARAġTIRMA ve GELĠġTĠRME SÜREÇLERĠ AraĢtırma ve geliģtirme süreçlerine iliģkin merkezimiz özdeğerlendirme sonuçları tablo de verilmiģtir. Tablo Merkezimiz araģtırma ve geliģtirme süreçlerine iliģkin özdeğerlendirme sonuçları 1) AraĢtırma ve geliģtirme çalıģmalarının ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 4 2) AraĢtırma ve geliģtirme olanak ve kaynaklarının yeterliliği; 3 3) AraĢtırma ve geliģtirme çalıģmalarının yeterliliği; 2 4) AraĢtırma ve geliģtirme önceliklerinin belirginliği; 4 5) AraĢtırma ve geliģtirme çalıģmalarının bütünlüğü ve devamlılığı; 2 6) AraĢtırma ve geliģtirme çalıģmalarının disiplinlerarası yapılabilmesindeki yeterlilik; 4 7) Uluslararası araģtırma ve geliģtirme çalıģmalarının yeterliliği; 3 8) Uluslararası araģtırma ve geliģtirme çalıģmalarına akademik personelin katılımının yeterliliği; 3 9) AraĢtırmayı özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği; 3 10) AraĢtırma ve geliģtirme faaliyetlerinin önceliklere uygunluğu; 4 11) AraĢtırma ve geliģtirme çalıģmalarının hedeflerine ulaģıp ulaģmadığının yeterliliği; 3 12) AraĢtırma ve geliģtirme çalıģmaları ile eğitim-öğretim faaliyetleri arasındaki iliģkinin yeterliliği 2 13) Ar-Ge sonuçlarının duyurulması ve paylaģılması ile ilgili araç, ortam ve mekanizmaların yeterliliği; 3 14) Ar-Ge çalıģmalarının oluģturulmasında ve yürütülmesinde paydaģlarla yapısal iliģkilerin yeterliliği 4 15) AraĢtırma ve geliģtirme sonuçlarının topluma faydaya dönüģmesindeki yeterliliği; 3 16) Ar-Ge sonuçlarının kuruma/birime fayda olarak (ekonomik, itibar vb.) dönmesindeki yeterliliği; 4 GENEL ORTALAMA 3.18 Merkezimizde AraĢtırma ve GeliĢtirme ÇalıĢmaları ile eğitim-öğretim faaliyetleri beklenen düzeyin altındadır. Ancak bu durumun açılan yüksek lisans programı sonucunda önümüzdeki yıllarda iyileģmesi beklenmektedir. Merkezimizin öncülüğünde açılan yüksek lisans programının adı Kadın ÇalıĢmaları Ana Bilim Dalı Kadın ÇalıĢmaları Yüksek Lisans Programı olarak belirlenmiģtir. Tezli Yüksek Lisans Programının açılması ile araģtırma, inceleme ve geliģtirecekleri projeler ile alana katkıda bulunarak, bilgiyi üreten ve bilgiyi yorumlayabilen, kendi alanında yapılmıģ ulusal ve uluslararası çalıģmaları izleyebilen ve Özdeğerlendirme Raporu / /17

8 çalıģmalarını bu alana sunan ve kadın çalıģmalarının sosyoloji, psikoloji, felsefe, antropoloji, sanat ve ekonomi gibi farklı alanlarda nitelikli, donanımlı akademisyenler ve araģtırmacılar yetiģtirmeyi hedeflemektedir. Alanında yeterli birikime sahip, ülkenin ve bulunduğu yerin sorunlarına çözüm üretebilecek, liderlik özelliğine sahip öğrencilerin yetiģmesi eğitimimizin en önemli hedeflerinden biri olarak belirlenmiģtir. Diğer alanlar ise beklenen düzey ve üstünde seyretmektedir. Faaliyetler için insan kaynağına ihtiyaç duyulmaktadır. Merkezimizde araģtırma faaliyetleri için gereksinim duyulan insan kaynağının bir kısmını Lisansüstü öğrenci tezleri aracılığıyla AR-GE faaliyetlerinde yer almayı hedeflemektedir UYGULAMA ve HĠZMET SÜREÇLERĠ Uygulama ve hizmet süreçlerine iliģkin üniversitemiz özdeğerlendirme sonuçları tablo de verilmiģtir. Tablo Merkezimiz uygulama ve hizmet faaliyetleri süreçlerine iliģkin özdeğerlendirme sonuçları 1) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 4 2) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin olanak ve kaynaklarının yeterliliği; 3 3) Uygulama ve hizmet faaliyetleri düzeylerinin yeterliliği; 3 4) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin önceliklerinin belirginliği; 3 5) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin disiplinlerarası yapılabilmesindeki yeterliliği; 4 6) Uluslararası uygulama ve hizmet faaliyetlerinin yeterliliği; 2 7) Uygulama ve hizmet faaliyetlerini özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği; 3 8) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin hedeflerine ulaģıp ulaģmadığının yeterliliği; 3 9) Eğitim-Öğretim ile uygulama ve hizmet faaliyetleri arasındaki iliģkinin yeterliliği; 3 10) AraĢtırma ve geliģtirme çalıģmaları ile uygulama ve hizmet faaliyetleri arasındaki iliģkinin yeterl 2 11) Uyg. - hiz. faaliyetlerinin sonuçlarının duyurulması / paylaģılması ile ilgili araçların yeterliliği 3 12) Uyg-Hiz. faaliyetlerinin oluģturulmasında ve yürütülmesinde paydaģlarla yapısal iliģk. yeterliliği 3 13) YaĢam Boyu Eğitim faaliyetlerinin yeterliliği; 1 14) Topluma yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yeterliliği 4 15) Topluma yönelik sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yeterliliği; 3 16) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin topluma faydaya dönüģmesindeki yeterlilik 3 17) Uyg.- hiz. faaliyetlerinin kuruma/birime fayda olarak (ekonomik, itibar vb.) dönmesindeki yeterlilik 3 GENEL ORTALAMA 2.94 Özdeğerlendirme Raporu / /17

9 6,10,13'üncü hususlar beklenen düzeyin altındadır. Diğer hususlar ise beklenen düzey ve beklenen düzeyin üstündedir. Merkezimiz uluslararası faaliyetlere katılımının arttırılması hedeflenmektedir. Yılda en az 1 Uluslararası düzeyde faaliyete (kongre, seminer, zirve vb.) katılımının sağlanmasıyla üniversitemiz öğrencileri ve çalıģanlarına katkı sunulmaya çalıģılmaktadır. MERKAM; Eğitim-Öğretim dönemi süresince bireysel, sosyal, eğitsel, mesleki geliģime yönelik çeģitli konularda, ilgi duyan tüm bireylerin katılımına açık olan, yapılandırılmıģ seminerler yoluyla bilgilendirme etkinliklerinde bulunmaktadır. Etkinlik Konuları Kadın sorunlarını araģtırma ve çözümler ortaya koyabilme, Eğitimde Kadının yeri, Kadın Sağlığı, Ailede Kadın, Göç ve Kadın, Suç ĠĢleyen Kadınlar, Kadın ve Teknoloji, Stresle BaĢa Çıkmanın Yolları ĠĢ Hayatında Kadının Yeri Bilim ve Kadın, Anne-Baba Eğitimi Ev Hanımlarına Yönelik Eğitimler Çocuk Hastalıkları ve Önlemler Travma ve Psikolojik Sağlık Merkezimiz yılında toplam 16 etkinlik düzenlemiģtir. Bu etkinlikler bilimsel sosyal, eğitsel, mesleki geliģimine yöneliktir. Üniversitemizde Yürütülen etkinliklerle ilgili bilgiler web sayfamızdan duyurulmaktadır. Ayrıca elektronik posta aracılığıyla çalıģanlarımız ve sivil toplum kuruluģlarına etkinliklerden haberdar edilmektedir ĠDARĠ ve DESTEK SÜREÇLERĠ Ġdari ve destek süreçlerine iliģkin merkezimiz özdeğerlendirme sonuçları tablo Özdeğerlendirme Raporu / /17

10 2.6.1 de verilmiģtir. Tablo Merkezimiz idari ve destek süreçlerine iliģkin özdeğerlendirme sonuçları 1) Personel ĠĢleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği 3 2) Ġdari (ihale, temizlik, ulaģım vb.) iģler ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; 3 3) Bütçe ile ilgili süreç ve hizmetlerin yeterliliği 3 5) Kütüphane ve Dokümantasyon iģleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; 3 6) Yapı ve çevre iģleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; 3 7) Teknik Destek hizmetleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; 3 9) Uluslararası ofislerin hizmetlerinin yeterliliği; 3 GENEL ORTALAMA 3 Ġdari destek süreçleri ile ilgili alanlarda hizmetlerin yeterliliği beklenen düzeydedir. Personel iģleri, idari iģler ile ilgili hizmetler Merkezimiz kendisine ait bir mekanı ve elemanları bulunmamaktadır. Merkez bünyesinde geçici statüde 1 adet personel görev yapmaktadır. ÇalıĢmalarını Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dekanlık katındaki bir büroyu kullanmaktadır YÖNETSEL ÖZELLĠKLER (YAPISAL) Yönetsel özellikler (yapısal) iliģkin merkezimiz özdeğerlendirme sonuçları tablo de verilmiģtir. Tablo Merkezimiz yönetsel özelliklerine (yapısal) iliģkin özdeğerlendirme sonuçları 1) Organizasyonel yapının yeterliliği; 4 2) Görev ve sorumluluk tanımlarının açıklığı; 4 3) Görev yetkilerinin yeterliliği; 4 4) Stratejilerin varlığı ve yeterliliği; 4 5) Karar verme süreçlerinin yeterliliği; 4 6) ĠĢ Süreçleri (akademik ve idari) yeterliliği; 4 7) Stratejik planlama ve izleme süreçlerinin yeterliliği; 4 8) Kalite geliģtirme süreçlerinin yeterliliği; 4 9) Bilgi yönetimi süreçlerinin yeterliliği; 3 10) Ġnsan kaynakları süreçlerinin yeterliliği; 4 Özdeğerlendirme Raporu / /17

11 11) Finans kaynakları süreçlerinin yeterliliği; 4 GENEL ORTALAMA 3.90 Bilgi yönetim süreçlerinin yeterliliği beklenen düzeyde, diğer hususlar ise beklenen düzeyin üstünde olarak değerlendirilmiģtir. Organizasyonel yapı, görev ve sorumluluk tanımları Merkezimiz MERKAM yönetmeliğine göre faaliyet göstermektedir. Söz konusu yönetmelik Merkezin faaliyet alanını, organlarını, yetki ve sorumluluklarını açıkça belirtmektedir. Stratejilerin varlığı Merkezimizin ilk stratejik planı için yapılmıģtır. Bu doğrultuda çalıģmalarına devam etmektedir. Karar verme süreçleri ve iģ süreçleri Merkezimiz kalite yönetimi sistemi çalıģmaları kapsamında akademik ve idari faaliyetler ile ilgili süreçler ve talimatlar hazırlanmıģtır. Stratejik planlama ve izleme süreçleri Merkezimiz akademik değerlendirme ve kalite geliģtirme çalıģmaları kapsamında tüm birimlerde özdeğerlendirme çalıģmaları gerçekleģtirilmekte ve stratejik planda belirlenen amaç ve hedeflere ne oranda ulaģıldığı performans göstergeleri ile ölçülmektedir. Kalite GeliĢtirme Süreçleri Merkezimiz, eğitim-öğretim,uygulama hizmet ve araģtırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitelerinin geliģtirilmesi konusunda çalıģmalarını yürütmektedir. Bilgi yönetimi, insan kaynakları ve finans kaynakları süreçleri Akademik ve idari insan kaynakları planlama ve uygulama süreçlerinin geliģtirilmesi yönünde üniversitemiz kaynakları da kullanılarak çalıģmalar sürdürülmektedir YÖNETSEL ÖZELLĠKLER (DAVRANIġSAL) Yönetsel özellikler (davranıģsal) iliģkin merkezimiz özdeğerlendirme sonuçları tablo de verilmiģtir. Özdeğerlendirme Raporu / /17

12 Tablo Merkezimiz yönetsel özelliklerine (davranıģsal) iliģkin özdeğerlendirme sonuçları 1) Ortak kültür ve değerlerin paylaģımındaki yeterlilik; 4 5) Liderlik yaklaģımlarının yeterliliği; 4 6) Yönetici yaklaģımlarının (yön.tarzı, tanıma ve takdir, insan iliģkileri, yetki pay. vb.) yeterliliği 4 7) Akademik personelin idari ve yönetsel özelliklerinin yeterliliği; 4 8) Ġdari personelin özelliklerinin yeterliliği; 3 9) ÇalıĢanlar arasındaki iģ birliği ortamının yeterliliği; 3 10) ĠĢ arkadaģlığı ve sosyal ortamın yeterliliği; 4 GENEL ORTALAMA 3.71 Ġdari personelin özelliklerinin yeterliliği ve çalıģanlar arasındaki iģbirliği ortamının yeterliliği alanları beklenen düzeyde değerlendirilirken, diğer alanlar beklenen düzeyin üstündedir 2.9. ÇIKTILAR / SONUÇLARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Çıktılara iliģkin merkezimiz özdeğerlendirme sonuçları tablo de verilmiģtir. Tablo merkezimiz çıktılar / sonuçlarına iliģkin özdeğerlendirme sonuçları 1) Kurumsal niteliklerle ilgili geliģmelerin yeterliliği; 3 3) AraĢtırma ve geliģtirme ile ilgili sonuçların yeterliliği; 3 4) Uygulama ve hizmet faaliyetleri ile ilgili sonuçların yeterliliği; 3 5) Yönetsel faaliyetler ile ilgili sonuçların yeterliliği; 4 6) Ġdari faaliyetler ile ilgili sonuçların yeterliliği; 4 7) Toplum ile ilgili sonuçların yeterliliği; 4 GENEL ORTALAMA 3 Kurumsal niteliklerle ilgili geliģmelerin yeterliliği, AraĢtırma ve geliģtirme ile ilgili sonuçların yeterliliği, Uygulama ve hizmet faaliyetleri ile ilgili sonuçların yeterliliği beklenen düzeydedir. Yönetsel faaliyetler ile ilgili sonuçların yeterliliği, Ġdari faaliyetlerle ilgili sonuçların yeterliliği ve Toplum ile ilgili sonuçların yeterliliği ise beklenen düzeyin üstündedir. Uygulama - hizmet faaliyetleri ve toplum ile ilgili sonuçlar Özdeğerlendirme Raporu / /17

13 Merkezimizde 2009 ve 2010 yılında toplam 16 etkinlik düzenlenmiģtir YILI ETKĠNLĠKLERi: 1. 6 Mart Dünya Kadınlar Günü Radyo KonuĢması 2. 9 Mart Gelin Sorunlarımızı PaylaĢalım aynı tarihte 2 forum düzenlenmiģtir Nisan Hasret Çiçekleri Tiyatro Gösterimi 4. 6 Mayıs Aile Ġçi ġiddet Konulu Panel Ekim 2009 Multidisipliner Kadın Kongresi (Kadına yönelik Ģiddet:Uluslarası bir karģılaģtırma ve Özel Alan/Kamusal Alan Ekseninde Göç Eden Kadın Kimliği) Aralık 2009 Mor Yıllar film gösterimi Mart 2010 Türkiye'de Kadın Hareketi Gündemi Panel Ekim-11 Kasım 2010 Cumhuriyet'in Kadınları adlı eģ zamanlı 2 adet sergi Aralık Kadın ve Siyaset Konulu Konferans ve ayrıca Sivil Toplum KuruluĢları ile birlikte çeģitli etkinlikler düzenlenmiģtir YÜKSEKÖĞRETĠM MĠSYONUNU BAġARMA PERFORMANSI ġekil Özdeğerlendirme sonuçları ve üniversitemizin misyonunu baģarma performansı Özdeğerlendirme Raporu / /17

14 Tablo 3.1. Girdiler (Kaynaklar ve ĠliĢkiler) 2009 yılı performans tablosu ALANLAR YETERLĠ 9) Sanayi ile iliģkilerin yeterliliği 10) Toplum ile iliģkilerin yeterliliği 11) Kamu kurum ve kuruluģları ile iliģkilerin yeterliliği YETERSĠZ Tablo 3.2. Kurumsal nitelikler ve özellikler 2009 yılı performans tablosu ALANLAR YETERLĠ YETERSĠZ 3) Ġdari personel sayıları (kadrolu ve sözleģmeli) ve yeterliliği 4) ÇalıĢanların yaģ ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği 5) ÇalıĢanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi (öğr. üyeleri, öğr. elemanları, arģ. görevlileri ve idari personel için ayrı ayrı) ve yeterliliği; 6) ÇalıĢanların kıdem ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği 8) Ġdari personelin eğitim düzeyi 11) Kurumun fiziksel büyüklüğü ve altyapısı (m²) ve yeterliliği Tablo 3.4. AraĢtırma ve geliģtirme süreçleri 2009 yılı performans tablosu ALANLAR YETERLĠ YETERSĠZ 1) AraĢtırma ve geliģtirme çalıģmalarının ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 2) AraĢtırma ve geliģtirme olanak ve kaynaklarının yeterliliği; 3) AraĢtırma ve geliģtirme çalıģmalarının yeterliliği; 4) AraĢtırma ve geliģtirme önceliklerinin belirginliği; 5) AraĢtırma ve geliģtirme çalıģmalarının bütünlüğü ve devamlılığı; 6) AraĢtırma ve geliģtirme çalıģmalarının disiplinlerarası yapılabilmesindeki yeterlilik; 7) Uluslararası araģtırma ve geliģtirme çalıģmalarının yeterliliği; 8) Uluslararası araģtırma ve geliģtirme çalıģmalarına akademik personelin katılımının yeterliliği; 9) AraĢtırmayı özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği; 10) AraĢtırma ve geliģtirme faaliyetlerinin önceliklere uygunluğu; 11) AraĢtırma ve geliģtirme çalıģmalarının hedeflerine ulaģıp ulaģmadığının yeterliliği; 12) AraĢtırma ve geliģtirme çalıģmaları ile eğitim-öğretim faaliyetleri arasındaki iliģkinin yeterliliği; 13) AraĢtırma ve geliģtirme sonuçlarının duyurulması ve paylaģılması ile ilgili araç, ortam ve mekanizmaların yeterliliği; 14) AraĢtırma ve geliģtirme çalıģmalarının oluģturulmasında ve yürütülmesinde paydaģlarla (endüstri, kamu kurum ve kuruluģları, sivil toplum kuruluģları vb.) kurulan yapısal iliģkilerin yeterliliği; 15) AraĢtırma ve geliģtirme sonuçlarının topluma faydaya dönüģmesindeki yeterliliği; 16) AraĢtırma ve geliģtirme sonuçlarının kuruma/birime fayda olarak (ekonomik, itibar vb.) dönmesindeki yeterliliği; Tablo 3.5. Uygulama ve hizmet faaliyetleri süreçleri 2009 yılı performans tablosu ALANLAR YETERLĠ YETERSĠZ Özdeğerlendirme Raporu / /17

15 1) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu 2) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin olanak ve kaynaklarının yeterliliği 3) Uygulama ve hizmet faaliyetleri düzeylerinin yeterliliği 4) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin önceliklerinin belirginliği 5) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin disiplinlerarası yapılabilmesindeki yeterliliği 6) Uluslararası uygulama ve hizmet faaliyetlerinin yeterliliği 7) Uygulama ve hizmet faaliyetlerini özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği 8) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin hedeflerine ulaģıp ulaģmadığının yeterliliği 9) Eğitim-Öğretim ile uygulama ve hizmet faaliyetleri arasındaki iliģkinin yeterliliği 10) AraĢtırma ve geliģtirme çalıģmaları ile uygulama ve hizmet faaliyetleri arasındaki iliģkinin yeterliliği 11) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin sonuçlarının duyurulması ve paylaģılması ile ilgili araç, 12) Uygulama ortam ve mekanizmaların ve hizmet faaliyetlerinin yeterliliği oluģturulmasında ve yürütülmesinde paydaģlarla (endüstri, kamu kurum ve kuruluģlar, sivil toplum kuruluģları vb.) kurulan yapısal iliģkilerin yeterliliği 13) YaĢam Boyu Eğitim faaliyetlerinin yeterliliği 14) Topluma yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yeterliliği 15) Topluma yönelik sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yeterliliği 16) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin topluma faydaya dönüģmesindeki yeterlilik 17) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin kuruma/birime fayda olarak (ekonomik, itibar vb.) dönmesindeki yeterlilik Tablo 3.6. Ġdari ve destek süreçleri 2009 yılı performans tablosu ALANLAR YETERLĠ YETERSĠZ 1) Personel ĠĢleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği 2) Ġdari (ihale, temizlik, ulaģım vb.) iģler ile ilgili hizmetlerin yeterliliği 3) Bütçe ile ilgili süreç ve hizmetlerin yeterliliği 5) Kütüphane ve Dokümantasyon iģleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği 6) Yapı ve çevre iģleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği 7) Teknik Destek hizmetleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği 9) Uluslararası ofislerin hizmetlerinin yeterliliği Tablo 3.7. Yönetsel özellikler (yapısal) 2009 yılı performans tablosu ALANLAR YETERLĠ YETERSĠZ 1) Organizasyonel yapının yeterliliği 2) Görev ve sorumluluk tanımlarının açıklığı 3) Görev yetkilerinin yeterliliği 4) Stratejilerin varlığı ve yeterliliği 5) Karar verme süreçlerinin yeterliliği 6) ĠĢ Süreçleri (akademik ve idari) yeterliliği 7) Stratejik planlama ve izleme süreçlerinin yeterliliği 8) Kalite geliģtirme süreçlerinin yeterliliği Özdeğerlendirme Raporu / /17

16 9) Bilgi yönetimi süreçlerinin yeterliliği 10) Ġnsan kaynakları süreçlerinin yeterliliği 11) Finans kaynakları süreçlerinin yeterliliği Tablo 3.8. Yönetsel özellikler (davranıģsal) 2009 yılı performans tablosu ALANLAR YETERLĠ YETERSĠZ 1) Ortak kültür ve değerlerin paylaģımındaki yeterlilik; 5) Liderlik yaklaģımlarının yeterliliği; 6) Yönetici yaklaģımlarının (yönetim tarzı, tanıma ve takdir, insan iliģkileri, yetki paylaģımı vb.) yeterliliği; 7) Akademik personelin idari ve yönetsel özelliklerinin yeterliliği; 8) Ġdari personelin özelliklerinin yeterliliği; 9) ÇalıĢanlar arasındaki iģ birliği ortamının yeterliliği; 10) ĠĢ arkadaģlığı ve sosyal ortamın yeterliliği; EK- 1: PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 53 İdari personel başına düşen öğrenci kullanımına açık bilgisayar sayısı İdari personelin kullanımına açık toplam bilgisayar sayısı / Toplam idari personel sayısı Mutlak Sayı 1 68 Topluma katkı amaçlı düzenlenen bilimsel, sosyal, kültürel etkinliklerin sayısı Sayılacak Mutlak Sayı Yaşam boyu öğrenim kapsamında düzenlenen etkinliklerin sayısı Kurum çalışanları ve öğrenciler için yaşam boyu öğrenim kapsamında düzenlenen etkinliklerin sayısı Topluma yönelik yaşam boyu öğrenim kapsamında düzenlenen etkinliklerin sayısı Mutlak Sayı 0 5 Özdeğerlendirme Raporu / /17

17 Özdeğerlendirme Raporu / /17

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1.1. ÖZDEĞERLENDİRME Bu raporda yer alan özdeğerlendirme çalışmaları Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nin 2007 yılında yayınlanan

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli 9.6.4.1.1. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler) Lise sistemindeki Hazırlık sınıflarının kalkması yönündeki değişiklik öğrenci niteliğini olumsuz etkilemektedir.

Detaylı

Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Raporu

Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Raporu Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Raporu 2015 İÇİNDEKİLER MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ 3 SUNUŞ 4 KALİTE KOMİSYONU 5 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 6 1.1 ÖZDEĞERLENDİRME 6 1.1.1. Girdilerin Değerlendirilmesi

Detaylı

BOLOGNA SÜRECĠ BĠLGĠ PAYLAġIMI TOPLANTISI - Yüksek Öğretim Sisteminde Kalite Güvencesi - 13 Ocak 2011, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

BOLOGNA SÜRECĠ BĠLGĠ PAYLAġIMI TOPLANTISI - Yüksek Öğretim Sisteminde Kalite Güvencesi - 13 Ocak 2011, Akdeniz Üniversitesi, Antalya. T.C. Yükseköğretim Kurulu BOLOGNA SÜRECĠ BĠLGĠ PAYLAġIMI TOPLANTISI - Yüksek Öğretim Sisteminde Kalite Güvencesi - 13 Ocak 2011, Akdeniz Üniversitesi, Antalya Hasan MANDAL YÜKSEKÖĞRETĠM ALANINDAKĠ EĞĠLĠMLER

Detaylı

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (MERKAM) 1. GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI 5 NİSAN 2012 MERKAM, 2012

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (MERKAM) 1. GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI 5 NİSAN 2012 MERKAM, 2012 MERSİN ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (MERKAM) 1. GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI 5 NİSAN 2012 MERKAM, 2012 Tarihçe 8 Nisan 1997 tarih ve 22958 sayılı resmi gazetede yönetmeliğin

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME ve KALĠTE GELĠġTĠRME RAPORU

ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME ve KALĠTE GELĠġTĠRME RAPORU 1 ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME ve KALĠTE GELĠġTĠRME RAPORU 2008 2 MĠSYONUMUZ Yeterli bilgiye sahip, etik değerlere bağlı, toplumsal sorumluluk bilinci geliģmiģ, akılcı, yaratıcı,

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 4. Beklenen düzeyin üstü 5. Beklenen düzeyin çok üstü Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 2014

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 2014 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 2014 İÇİNDEKİLER MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ 3 SUNUŞ 4 AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU 5 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 6 1.1 ÖZDEĞERLENDİRME

Detaylı

AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi Tekirdağ, Ocak 2010 Ġçindekiler listesi

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi

T.C. Namık Kemal Üniversitesi T.C. Namık Kemal Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 2.0 Tekirdağ, Ocak 2010 1 İçindekiler listesi Sunuş... 4 1. Giriş... 7 2. Yönetici

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 4. Beklenen düzeyin üstü 5. Beklenen düzeyin çok üstü Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GĠRESUN ÜNĠVERSĠTESĠ. AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME ADEK 2010 RAPORU

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GĠRESUN ÜNĠVERSĠTESĠ. AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME ADEK 2010 RAPORU TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GĠRESUN ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME ADEK 2010 RAPORU ÇĠNDEKĠLER GiriĢ... 2 Kurum Hakkında Genel Bilgiler......... 2 Kurumun Norm ve Değerleri... 5 Özdeğerlendirme

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29255 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Tekirdağ, Ocak 2010 İÇİNDEKİLER Sunuş... 4 1.Giriş... 5 2.Yönetici Özeti...

Detaylı

ODTÜ YABANCI DĠLLER YÜKSEK OKULU 2010 ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU

ODTÜ YABANCI DĠLLER YÜKSEK OKULU 2010 ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU ODTÜ YABANCI DĠLLER YÜKSEK OKULU 2010 ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU 1. GĠRĠġ YÖDEK Rehberinde belirtilen özdeğerlendirme modeli ve ODTÜ Rektörlük ADEK rapor modeli örnek alınarak hazırlanan ODTÜ Yabancı Diller

Detaylı

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (MERKAM) GENEL TANITIM MERKAM, Haziran 2012

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (MERKAM) GENEL TANITIM MERKAM, Haziran 2012 MERSİN ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (MERKAM) GENEL TANITIM MERKAM, Haziran 2012 Tarihçe 8 Nisan 1997 tarih ve 22958 sayılı resmi gazetede yönetmeliğin yayınlanması ile faaliyetlerine

Detaylı

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ OF TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ PAYDAġ ANALĠZĠ ANKETĠ

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ OF TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ PAYDAġ ANALĠZĠ ANKETĠ Hiç Yeterli Kararsızım Oldukça Tamamen KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ OF TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ PAYDAġ ANALĠZĠ ANKETĠ AKADEMĠK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler Karadeniz Teknik Üniversitesi akademik personelinin

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm no. 2.0

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Tekirdağ, Ocak 2010 İçindekiler 4. Giriş... 5 5. Yönetici Özeti... 6 6. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

YÖNETMELİK. Trabzon Üniversitesinden: TRABZON ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Trabzon Üniversitesinden: TRABZON ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Kasım 2018 SALI Resmî Gazete Sayı : 30594 YÖNETMELİK Trabzon Üniversitesinden: TRABZON ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ODTÜ YABANCI DĠLLER YÜKSEK OKULU 2009 ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU. Yapılan stratejik planlama çalışması üzerine, YDYO nun misyonu aşağıdaki şekildedir:

ODTÜ YABANCI DĠLLER YÜKSEK OKULU 2009 ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU. Yapılan stratejik planlama çalışması üzerine, YDYO nun misyonu aşağıdaki şekildedir: ODTÜ YABANCI DĠLLER YÜKSEK OKULU 2009 ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU 1. GĠRĠġ ODTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu (YDYO) Özdeğerlendirme Raporu YÖDEK Rehberinde belirtilen özdeğerlendirme modeli referans alınarak

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ : B.3.2.NKÜ..Y1.. / Konu: 29 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu.../ /29 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNE Ġlgi: 4.1.21 tarih ve B.3.2.NKÜ..7...

Detaylı

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 1 Önlisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Orta öğretim başarı puanlarının ortalaması 152.43

Detaylı

MİSYONUMUZ. Toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet vermek.

MİSYONUMUZ. Toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet vermek. 1 MİSYONUMUZ Yeterli bilgiye sahip, etik değerlere bağlı, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, akılcı, yaratıcı, üretken ve dünyadaki gelişmeleri izleyebilen, ulusal ve evrensel sorunları saptayabilen

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu.../ /2010 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNE Ġlgi: 04.01.2010 tarih

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

2010 YILI NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU

2010 YILI NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU 2010 YILI NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU ÖNSÖZ Niğde Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Kurulu (NÜADEK) ÇalıĢma Grupları, 2010 yılı için Özdeğerlendirme Raporu nu hazırlamıģ

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2011 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu İÇİNDEKİLER İçindekiler 1 Tablolar Dizini 2 Şekiller Dizini 4 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 2013

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 2013 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 2013 İÇİNDEKİLER MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ 3 SUNUŞ 4 AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU 5 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 6 1.1 ÖZDEĞERLENDİRME

Detaylı

ODTÜ YABANCI DĠLLER YÜKSEK OKULU 2008 ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU. Yapılan stratejik planlama çalışması üzerine, YDYO nun misyonu aşağıdaki şekildedir:

ODTÜ YABANCI DĠLLER YÜKSEK OKULU 2008 ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU. Yapılan stratejik planlama çalışması üzerine, YDYO nun misyonu aşağıdaki şekildedir: ODTÜ YABANCI DĠLLER YÜKSEK OKULU 2008 ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU 1. GĠRĠġ ODTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu (YDYO) Özdeğerlendirme Raporu YÖDEK Rehberinde belirtilen özdeğerlendirme modeli referans alınarak

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor 1/9 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor İçindekiler C2. ULUSAL TIP EĞĠTĠMĠ STANDARTLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR... 2 1. AMAÇ VE HEDEFLER... 2 1.3. Eğitim programı amaç

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Eylem Planı opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU Eylül, 2011 I ÖNSÖZ BaĢarı düzeyleri ürettikleri bilimsel eser ve projelerle ölçülen üniversiteler, medeniyete katkıda bulunma

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Personel Daire BaĢkanlığı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Personel Daire BaĢkanlığı NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Personel Daire BaĢkanlığı Kurumsal Değerlendirme Raporu 1.Sürüm 2010 YILI Ġçindekiler listesi SUNUġ.. 3 GĠRĠġ..... 4 YÖNETĠCĠNĠN ÖZETĠ. 4 KURUMSAL DEĞERLENDĠRME RAPORUNUN PLANLAMA

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü. 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü. 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Detaylı

ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ MÜDÜR V. DOÇ. DR. RECEP ÖZKAN ÖZET SUNUM ÖZETĠ MĠSYON VĠZYON MERKEZĠN AMACI FAALĠYET ALANLARI ĠDARĠ YAPI SERTĠFĠKA PROGRAMLARI

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME EL KİTABI

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME EL KİTABI GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME EL KİTABI KASIM 2010 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ. 3 ÖZDEĞERLENDİRME KONULARI. 4 PUANLAMA. 4 ÖZDEĞERLENDİRME KONULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 5 1. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler)..

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİNDE ALANLAR VE UYGULAMALAR

EĞİTİM BİLİMLERİNDE ALANLAR VE UYGULAMALAR EĞİTİM BİLİMLERİNDE ALANLAR VE UYGULAMALAR Öğr. Gör. Dr. Abdullah Can Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Türkiye de eğitim alanının uygulamalı bir bilim olarak yapılanma sürecinin geçmiģten günümüze

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 1 2. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler)... 2 a. Öğrenci niteliğinde beklenen düzey... 2 b. Akademik personel niteliğinde beklenen düzey...

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Malkara Meslek Yüksekokulu

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Malkara Meslek Yüksekokulu T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Malkara Meslek Yüksekokulu 2009 YILI Ġdare Faaliyet Raporu Sürüm No:2 Malkara/TEKĠRDAĞ ġubat-2010 SUNUġ... 5 I- GENEL BĠLGĠLER... 6 A. MĠSYON ve VĠZYON... 9 Misyonumuz...

Detaylı

KURUMSAL ÖZ DEĞERLENDİRME VE KALİTE ÇALIŞMALARI. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) Koordinatörlüğü

KURUMSAL ÖZ DEĞERLENDİRME VE KALİTE ÇALIŞMALARI. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) Koordinatörlüğü KURUMSAL ÖZ DEĞERLENDİRME VE KALİTE ÇALIŞMALARI Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) Koordinatörlüğü BOLOGNA SÜRECİ: AVRUPA YÜKSEKÖĞRETİM REFORMU Süreç: Bologna Deklarasyonu, 1999 (29 ülke)

Detaylı

ÖNSÖZ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu

ÖNSÖZ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. GİRİŞ 3 2. KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER 4 3. KURUMUN NORM VE DEĞERLERİ 9 4. STRATEJİK HEDEFLER 12 5. ÖZDEĞERLENDİRME 16 6. ÇEVRE DEĞERLENDİRME 29 7. DEĞERLENDİRMELER IŞIĞINDA SWOT

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2007 2011 STRATEJĠK PLÂNI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2007 2011 STRATEJĠK PLÂNI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2007 2011 STRATEJĠK PLÂNI ĠÇĠNDEKĠLER 1. DEĞĠġĠKLĠK KAYITLARI... 1 2. ÖNSÖZ... 2 3. DOKÜMANIN AMACI... 3 4. DOKÜMANIN KAPSAMI... 4 5. STRATEJĠK PLÂNLAMA YÜRÜTME KURULU VE YÜRÜTME PLÂNI...

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI FAKÜLTE KURULU KARARLARI TOPLANTI TARĠHĠ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI FAKÜLTE KURULU KARARLARI TOPLANTI TARĠHĠ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI FAKÜLTE KURULU KARARLARI TOPLANTI TARĠHĠ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 06.04.2017 95 2 FAKÜLTE KURULU ÜYELERĠ Prof.Dr. Mevlüt TÜRK (Dekan) Prof.Dr.

Detaylı

Sağlık Bilimleri FAKÜLTESİ Ebelik Bölümü ARAŞTIRMA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

Sağlık Bilimleri FAKÜLTESİ Ebelik Bölümü ARAŞTIRMA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU Sağlık Bilimleri FAKÜLTESİ Ebelik Bölümü ARAŞTIRMA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU Fakülte temas kişisinin iletişim bilgileri Prof. Dr. Sibel ERKAL İLHAN Sayfa 1 / 5 A.1 Misyon, Vizyon A. MİSYON VİZYON TEMEL STRATEJİLER

Detaylı

YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2547 Sayılı YÖK da belirtilen niteliklere sahip olmak.

YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2547 Sayılı YÖK da belirtilen niteliklere sahip olmak. YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ Doküman No SİÜ.GT-120 Sayfa 1 VEKALET EDECEK : Rektöre bağlı görev yapar : Müdür Yardımcısı Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek, ilgili kurulların karar ve birimler arasında düzenli

Detaylı

EK 1 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

EK 1 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 1 307 Öğrenci Sağlık ĠĢleri SAĞLIK HĠZMETLERĠ Üniversitemiz Öğrenci ve Personeline ilk yardım ve acil sağlık hizmeti vermek. Psikolojik DanıĢmalık ve Rehberlik hizmeti sunulması Yükseköğretim Kurumları,

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi

AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi 010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Tekirdağ, Ocak 011 Ġçindekiler SunuĢ... 4 1.GiriĢ... 5.Yönetici Özeti... 8.Namık Kemal Üniversitesi

Detaylı

Personel ve Öğrenci Memnuniyet Anketleri Sonuçları

Personel ve Öğrenci Memnuniyet Anketleri Sonuçları ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İstatistik Araştırma ve Uygulama Merkezi 6.6.17 Personel ve Öğrenci iyet Anketleri Sonuçları 1 İÇİNDEKİLER Sayfa iyet Anketi Sonuçları 1-7 Akademik Personel iyet Anketi

Detaylı

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( )

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( ) YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ (2008-2014) No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Önlisans programlarına 1 sınavlı veya sınavsız

Detaylı

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ. Üniversite Akademik ve İdari Personel Memnuniyet Anket Sonuçları

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ. Üniversite Akademik ve İdari Personel Memnuniyet Anket Sonuçları ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İstatistik Araştırma ve Uygulama Merkezi 11.5.17 Üniversite Akademik ve İdari Personel iyet Anket Sonuçları 1 İÇİNDEKİLER Sayfa Yönetici Özeti 2-8 Akademik Personel

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. OCAK 009 İçindekiler Listesi. Kapak..... İçindekiler.... 3. Tablo Listesi. 3 4. Şekil Listesi...

Detaylı

EFQM Mükemmellik Modeli 2010

EFQM Mükemmellik Modeli 2010 EFQM Mükemmellik Modeli 2010 Genel Bilgiler-KalDer Misyonumuz Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak. Vizyonumuz

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Kişisel Bilgiler: Unvanınız: Görev Yaptığınız Fakülte/Bölüm/AD/Enstitü/Yüksek Okul/Meslek Yüksek Okul/ Yaşınız: 18-30 31-40 41-50 51-60 61 ve üstü Cinsiyetiniz: Kadın

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 Ön lisans programlarına sınavlı veya sınavsız geçişle yerleşen tüm

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (23 Mayıs 2012 tarih ve 28301 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2013 BĠRĠM-YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 GENEL BĠLGĠLER A-MĠSYON VE VĠZYON a) Misyon: insan odaklı çözümleri sağlayarak her zaman ve her yerde

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ LİDERLİK VE GİRİŞİMCİLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ LİDERLİK VE GİRİŞİMCİLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sayfa No 1 / 7 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan KTO Karatay Üniversitesi Liderlik ve Girişimcilik

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu. Sürüm no. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu. Sürüm no. 1. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 İçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

YÖNETMELİK. İstanbul Arel Üniversitesinden: İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA, REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. İstanbul Arel Üniversitesinden: İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA, REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 7 Aralık 2009 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27425 İstanbul Arel Üniversitesinden: YÖNETMELİK İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA, REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ HEDEF YÖNETİM TABLOSU

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ HEDEF YÖNETİM TABLOSU T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2018 2019 HEDEF YÖNETİM TABLOSU STRATEJİK AMAÇ 1: Eğitim Öğretim Süreçlerini Evrensel Bilim Anlayışına Uygun Olarak Geliştirmek HEDEF 1.1. Öğrenci Niteliğini Geliştirmek

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL YENĠ YÜZYIL ÜNĠVERSĠTESĠ AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

T.C. ĠSTANBUL YENĠ YÜZYIL ÜNĠVERSĠTESĠ AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ T.C. ĠSTANBUL YENĠ YÜZYIL ÜNĠVERSĠTESĠ AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Yeni

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

Madde 1 - Bu Yönerge, Fırat Üniversitesi bünyesinde yürütülen Doktora Sonrası Araştırma

Madde 1 - Bu Yönerge, Fırat Üniversitesi bünyesinde yürütülen Doktora Sonrası Araştırma FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ DOKTORA SONRASI ARAġTIRMA PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESĠ (FÜ-DOSAP) AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Yönerge, Fırat Üniversitesi bünyesinde yürütülen Doktora Sonrası Araştırma Programının uygulama

Detaylı

2016 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2016 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2016 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2013 Üniversitemiz, toplumun yükseköğretim kurumlarından beklediği düzeyde, amaç ve hedeflerini

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm No: 2.0

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm No: 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 2.0 Tekirdağ, Ocak 2011 Ġçindekiler 1. SunuĢ... 4 2. GiriĢ... 5 3. Yönetici Özeti... 7 4. Kurumsal

Detaylı

GĠRĠġ. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama ÇalıĢmaları

GĠRĠġ. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama ÇalıĢmaları SunuĢ Yüksekokulumuzun 2009 yılı faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve Üniversitemiz bünyesinde oluģturulacak raporlara veri olması amacıyla hazırlanan kurumsal değerlendirme raporunun ileriki dönemlere

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

1 Birim (Fakülte/Enstitü/Yüksekokul ve Merkez) Stratejik Planlama Komisyonu 2 2 SWOT Analizleri 3

1 Birim (Fakülte/Enstitü/Yüksekokul ve Merkez) Stratejik Planlama Komisyonu 2 2 SWOT Analizleri 3 MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 2011-15 STRATEJĠK PLANI FAKÜLTE/ENSTĠTÜ/YÜKSEKOKUL/MERKEZLER ĠÇĠN ĠYĠLEġTĠRME/GELĠġTĠRME EYLEM PLANI ÇERÇEVESĠ 2011-15 1 (Gönderilme tarihi: 30 Mart 2012) 1 Birim (Fakülte/Enstitü/Yüksekokul

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bilgilendirme Notu No. 2 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Mayıs Đçindekiler listesi Özet... 3

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Performans Göstergeleri 2008

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Performans Göstergeleri 2008 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Performans Göstergeleri 2008 G7: Öğretim elemanı (Prof, Doç, Yrd.Doç, Öğr.Gör., Okutman, Arş.Gör., Uzman) başına düşen döner

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

İKİNCİ BÖLÜM Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Altınbaş Üniversitesi Uzaktan Eğitim

Detaylı

ĐZMĐR EKONOMĐ ÜNĐVERSĐTESĐ 2005 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU

ĐZMĐR EKONOMĐ ÜNĐVERSĐTESĐ 2005 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU ĐZMĐR EKONOMĐ ÜNĐVERSĐTESĐ 2005 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU Ekim 2006 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... 1 1. GĐRĐŞ... 2 2. AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME KURULU VE ÇALIŞMA

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

OKULLARDA GELİŞİMSEL ve ÖNLEYİCİ PDR-3. Prof. Dr. Serap NAZLI Ankara Üniversitesi

OKULLARDA GELİŞİMSEL ve ÖNLEYİCİ PDR-3. Prof. Dr. Serap NAZLI Ankara Üniversitesi OKULLARDA GELİŞİMSEL ve ÖNLEYİCİ PDR-3 Prof. Dr. Serap NAZLI Ankara Üniversitesi KGRP de 5 Ana Müdahale Doğrudan müdahaleler: 1. Psikolojik danıģma 2. Sınıf rehberliği Dolaylı müdahaleler: 3. Konsültasyon

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm No. 1

Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm No. 1 Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 010 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Tekirdağ, Ocak 011 İçindekiler GiriĢ... 5 1. Kapak... 5. Ġçindekiler, tablo, Ģekil listeleri...

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU GÜADEK 2010 GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME KURULU ÜYELERİ Prof. Dr. Rıza AYHAN Prof. Dr. Duran ALTIPARMAK Prof. Dr.

Detaylı

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUġ... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 6 Müdürün Görevleri...

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

www.binnuryesilyaprak.com

www.binnuryesilyaprak.com Türkiye de PDR Eğitimi ve İstihdamında Yeni Eğilimler Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK Türk PDR-DER Başkanı 16 Kasım 2007 Adana Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Başlangıcından günümüze

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sayı : 47842117-602.04.01-E.1700011032 23.05.2017 Konu : Üniversitemiz 2020-2023 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Programı

Detaylı

YÖNETMELİK ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI FELSEFE ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI FELSEFE ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 26 Ekim 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29157 Üsküdar Üniversitesinden: YÖNETMELİK ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI FELSEFE ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı