Ne Yapmalý? Tutuklu. Ínternetten bizi bu adreste bulabilirsiniz: Katolik Cezaevi Derneði Tespitler.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ne Yapmalý? Tutuklu. Ínternetten bizi bu adreste bulabilirsiniz: www.ulmerecho.de Katolik Cezaevi Derneði www.gefaengnisverein.de. Tespitler."

Transkript

1 Ínternetten bizi bu adreste bulabilirsiniz: Katolik Cezaevi Derneði Tutuklu Ne Yapmalý? Ziyaret Posta Para Dilekçe Avukat Alýþveriþ Þikayet Hücre ziyareti Tespitler Tavsiyeler Kurallar Baský: 01/2010

2 Türkce-Almanca kelimeler: Bu broþür, özellikle ilk defa tutukluluk hali yaþayanlarýn günlük yaþamlarýndaki problemleri çözebilmek için hazýrlanmýþtýr. Ulmer Echo redaksiyonu bu çalýþmasýyla yaþanabilecek sorunlarý ve çözüm yollarýný anlaþýlýr bir hale getirmiþtir. Bazý zorluklarýn aþýlmasýnda, diðer tutuklularýn yardýmlarýnýda gözardý etmemek gerekir. Fakat, unutulmamasý gereken bir diðer þeyde her tutuklunun tavsiyesininde her zaman doðru olmayacaðýdýr. Kendi eþyalarýnýza sahip çýkmayý alýþkanlýk haline getirmeniz sizin menfaatinizedir. Seelsorge, her türlü dinden baðýmsýz olarak, tüm tutuklu ve hükümlülere yardýmcý olmak için, koþullar içerisinde sizlere yardýma hazýrdýr. Bütün yazýlanlar, yaþanmýþ deneyimlerdir, fakat akside mümkündür. Bu Broþür Düsseldorf Cezaevi Dergisi ULMER ECHO tarafýndan hazýrlanmýþtýr. Yayýmlayan: P. Wolfgang Sieffert OP Destekleyen: Katolik Cezaevi Derneði Düsseldorf e.v. Ulmenstr. 95, Düsseldorf Avukat Mahkeme Hakim Savcý Dilekçe Depo Dosya numarasý Þahit Sigara kaðýdý Tütün Çakmak Kütüphane Havalandýrma Hücre ziyareti Ziyaret Para Sýnýrdýþý Tuvalet kaðýdý Televizyon Pul Mektup zarfý Mektup Kaðýt Kalem Alýþveriþ Paket Paket pulu Elbise Pantolon Tiþört Íç çamaþýrý Rechtsanwalt Gericht Richter Staatsanwald Antrag Kammer Aktenzeichen Zeuge Blättchen Tabak Feuerzeug Bücherei Freistunde Umschluss Besuch Geld Abschiebung Toilettenpapier Fernseher Briefmarke Briefumschlag Brief Papier Stift Einkauf Paket Paketmarke Kleidung Hose T-Shirt Unterwäsche Gardiyan Kahvaltý Öðlen yemeði Akþam yemeði Sosyal danýþman Borç Íþ Lamba Çay Þeker Kahve Süt Sabun Diþ fýrçasý Diþ macunu Banyo Terlik Havlu Çorap Cezaevi Müdürü Gazete Nakil Berber Ízin Kilise Teþekkür ederim Lütfen Nerede bulurum..? Sizde var mý..? Ne zaman..? Saat kaç..? es? Beamte Frühstück Mittagessen Abendbrot Sozialarbeiter Schulden Arbeit Ampel Tee Zucker Kaffee Milch Seife Zahnbürste Zahnpaste Dusche Pantoffel Handtücher Socken Anstaltsleiter Zeitung Verlegung Frisör Genehmigung Kirche Danke Bitte Wo finde ich.? Haben Sie..? Wann ist..? Wie spät ist

3 22 Tutuklu: Ne Yapmalý? ULMER ECHO 2010 ÝÇÝNDEKÝLER Katolik kilisesi evlilik - aile ve yaþam sorunlarý Klosterstraße Düsseldorf Tel.: / , Fax: / Ýliþki sorunlarý? Ailevi sorunlar?... bizimle konuþabilirsiniz! Katolik kilisesi evlilik - aile ve yaþam danýþma kurulu sizlere Düsseldorf cezaevinde psikolojik yardým hizmeti sunuyor. Dilekçeler Katolik kilisesi sosyal danýþmanýna Düsseldorf Cezaevi Proteston Kilisesi Danýþma Kurumu Evlilik - Aile ve Yaþam Danýþmaný Cezaevi herkes için ruhsal bir sorundur. Ailesel iliþkilerinizde sorunlarýnýz olabilir. Ailevi sorunlarýnýzýn çözümünde yardýmcý olabilmemiz için, eþinizle birlikte veya yalnýz bize baþvurabilirsiniz. Danýþman: Bayan Singer-Rothöft Evlilik - Aile ve Yaþam Danýþmaný Kontaða geçmek için dilekçelerinizi Evangelische Seelsorge ya yazabilirsiniz. Pastor Steinhard veya Pfarrer Grimm veya Telefon: 0211/ / Adres Aile yakýnlarýnýn bilgilendirilmesi Cezaevi kimliði Hücre Giyim eþyalarý Günlük ve haftalýk yaþam Mektup malzemeleri Dilekçe Alýþveriþ Para Posta iþlemleri, kontrolü ve telefon Paketler Tutukluluk durumunda hakim izinleri Ziyaret Avukata nasýl ulaþýlýr? Hukuk danýþmaný Doktor kontrolü ve saðlýk sorunlarý Çalýþma þartlarý Sosyal danýþman ve psikolog Protestan ve Katolik sosyal danýþmaný Cezaevinde baþvurulacak kiþiler Sosyal danýþmanlarýn hazýrladýðý gruplar ve aktiviteler Kütüphane Temizlik malzemeleri Havlu, bulaþýkbezi ve çamaþýr deðiþimi Elektrikli aletler Müzik aletleri El iþleri Depodaki özel eþyalar Gazete ve dergilerin aboneliði Mahkemede giyilecek elbiselerin hazýrlanmasý Özel eþyalarýn güvenlik altýna alýnmasý Berber Tahliye olacaklara yardým Cezaevi Danýþma Kurulu Ombudsmann (Mahkum- arabuluculuk) Cezaevi Tutuklu ve Hükümlü Temsilciliði (GMV)

4 Adres Cezaevinde kaldýðýnýz sürece kullanacaðýnýz adres: Ulmenstraße 95, Düsseldorf Cezaevi telefonsantralý: 0211 / Aile Yakýnlarýnýn Bilgilendirilmesi Yakalandýðýnýz esnada ailenize ve yakýnlarýnýza haber veremediyseniz bir dilekçe ile sosyal danýþmana baþvurabilirsiniz. 3. Cezaevi Kimliði Her tutuklunun bir Cezaevi Kimliði vardýr, rengi beyaz olanlar tutuklular, mavi olanlar ise hükümlüler içindir. Cezaevi kimliðine deðiþik durumlarda ihtiyaç du- yacaksýnýz. (Örneðin, alýþveriþ, depo, doktor) Bu yüzden lütfen kimliðinizi sürekli yanýnýzda bulundurun. Ayný þekilde spor yapma hakkýna ve çalýþma iznine sahip olduðunuzda da sporkartý ve çalýþma kartýnýzýda sürekli yanýnýzda bulundurun. 4. Hücre Tutuklularýn tek kiþilik hücreye geçme talepleri, cezaevi koþullarý müsade ettiði koþullarda, bölüm gardiyaný tarafýndan saðlanacaktýr. Tek kiþilik hücrede kalmak isteyenlerde, intihar etme tehlikesi olmamasý önkoþul olarak dikkate alýnacaktýr. Ýntihar etme tehlikesi olanlar, kapýlarýndaki kýrmýzý harflerle belirtilmiþtir. Ýntihar etme tehlikesi olanlarýn bu durumlarý, sadece psikolog tarafýndan kaldýrýlabilir. Bu durumla ilgili olarak, bir dilekçe ile psikoloða görüþme talebinde bulunabilir. 5. Giyim Eþyalarý Dýþarýda elbiselerin düzenli yýkanmasý koþuluyla, tutuklular kendi özel elbiselerini giyebilirler. Bu koþula sahip olmayanlarýn, cezaevi tarafýndan elbise ihtiyaçlarý karþýlanacaktýr. Tutuklunun kendi özel isteðiylede, sadece cezaevi elbisesi giyme imkaný vardýr. Ayný anda özel elbise ve cezaevi elbisesi giyimi yasaktýr. Bu kuraldan palto hariç tutulmuþtur. Eðer tutuklu sadece bir çift spor ayakkabýsýna sahipse, bu ayakkabýyý temizlik koþullarý nedeniyle spor esnasýnda kullanmasý yasaktýr. Katholischer Gefängnisverein Düsseldorf e.v. Kadýn Grubu 14 günde bir Çarþamba günleri saat den itibaren, düzenli olarak tutuklu eþleri, hayat arkadaþlarý, tutuklu anneleri Beratungsstelle Gefangenenfürsorge Düsseldorf çatýsý altýnda iki görevli eþliðinde Katolik Cezaevi Derneðinde toplanýyorlar. Kadýn Toplantý Grubu sizlere karþýlýkla deney ve tecrübelerin aktarýlmasý, uzmanlar eþliðinde danýþma, tutuklu yakýnlarýnýn sorunlarý, ekonomik sorunlar vb. konularda çözüm yollarý göstermek için bu hizmeti sunmaktadýr. Çocuklar beraber getirilebilir. Bilgi ve randevu için Kadýn Grubu: Marita Budschun 0211 / (saat den itibaren) ve Gisela Ruwwe 0211 / gmx. de Danýþma Kurumu ve Ev Yardýmý Evangelischen Gefangenenfürsorgeverein Düsseldorf eþliðinde sohbet, ve Beratungsstelle Gefangenenfürsorge Düsseldorf yardýmýyla tahliye olanlar için geçici ev yardýmý. Beratungsstelle Gefangenenfürsorge Düsseldorf Kaiserswerther Straße Düsseldorf 0211 / internet:

5 20 5 Katholischer Gefängnisverein Düsseldorf e.v. Katolik Cezaevi Derneði Çalýþanlarý: Klaus Heidkamp - Seelsorge (papaz) Anne-Marie Klopp - Kriminolog / Seelsorge Gisela Ruwwe - Sosyalpedagog Pfarrer Reiner Spiegel - Cezaevi Papazý Pater Wolfgang Sieffert OP - Seelsorge (papaz) Konular - Tutuklularla konuþma - Tutuklu yakýnlarýyla dayanýþma ve yardým - Gönüllü yardýmcýlarýn eðitimi ve arabuluculuk - Tutuklularla grup çalýþmasý (Kültür üzerine) - Uzmanlarla kontak (örneðin, evlilik, aile, borç, baðýmlýlýk ve aids) - Tahliye hazýrlýðý - Ýþ ve ev bulmada yardým - Resmi kuruluþlarla iliþkide yardým - Kadýn grubu Tutuklulara Gönüllü Yardýmcý Hizmeti Katolik Cezaevi Derneði tutuklularýn gönüllü yardýmcýlara ulaþabilmesi için arabuluculuk eder. Dýþarýdan gelen gönüllü yardýmcýlarýmýz tutuklularla baþbaþa görüþürler. Düzenli iletiþim normal ziyaretlerden baðýmsýz olarak gerçekleþir. Bilgi almak için dilekçeyle Bay Klaus Heidkamp a baþvurabilirsiniz. Ayrýca diðer çalýþanlarýmýz ve Katolik Cezaevi Derneði çalýþanlarý sizlere yardýmcý olabilirler. Internet gmx. de 6. Günlük ve Haftalýk Yaþam Günlük ve haftalýk yaþamýnýz, bir iþe sahip olup olmadýðýnýza göre belirlenecektir. Hafta arasý sabah 06.00'ya doðru kalvaltý daðýtýmý sýrasýnda uyandýrýlacaksýnýz. Saat 07.00'de iþçilerin kapýlarý açýlacak ve iþyerlerine gitmeleri saðlanacaktýr. Diðer tutuklular için günlük olarak havalandýrma saatleri ve ortak kullaným alanlarý (Freizeitraum) öðleden önce veya öðleden sonra olmak üzere deðiþik þekillerde gerçekleþecektir. Maalesef çalýþma hakkýna sahip olmayanlar, sadece haftada iki defa duþ alma hakkýna sahiptirler. Duþ saatleri her bölüme göre deðiþebilir. Duþtan sonra, havlu ve iç çamaþýrlarýnýzý görevliden deðiþtirebilirsiniz. Hafta arasý saat 18.30'dan 20.30'a kadar hücre ziyaretlerini gerçekleþtirebilirsiniz. Hücre ziyareti demek, tutuklu bir arkadaþýnýzý kendi hücresinde ziyaret etmeniz demektir. Organizasyon nedeniyle, hücre ziyaretleri sadece kaldýðýnýz bölümde mümkündür.çalýþan tutuklular, günlük duþ alma hakkýna sahiptirler. Hafta sonlarý ve tatil günlerinde kahvaltý daðýtýmý saat 08.00'de dir. Akþam yemeði ve hücrelerin kapanýþý saat 15.00'de dir. Hafta sonlarý ve tatil günlerinde hücre ziyaretleri yoktur. 7. Mektup Malzemeleri Sabah kahvaltýsýnda vereceðiniz bir dilekçe ile ihtiyacýnýz olan, mektup kaðýdý, mektup zarfý, mektup pulu, dilekçe formulasý ve tutuklular için gerekli olan mavi zarflarý alabilirsiniz. Eðer hesabýnýzda paranýz yoksa, ayda 5 mektup pulu alma hakkýnýz vardýr. Ýhtiyaç halinde, yeni gelenler, bölüm gardiyanýndan tükenmez kalem talep edebilirler. 8. Dilekçe Sorunlarýnýz için, bir dilekçeyle ilgili kiþilere baþvurabilirsiniz. Dilekçenin okunaklý olmasýna dikkat ediniz. Dilekçeler, sabah kahvaltýsýnda bölüm gardiyaný tarafýndan toplanacaktýr. Dilekçelerinizde, ad-soyad, hücre numarasý ve kayýt numarasýný yazmayý unutma yýn.

6 Alýþveriþ Her tutuklu ve hükümlünün ayda iki defa alýþveriþ yapma hakký vardýr. Alýþveriþ günleri, bölümlerdeki panolarda ilan edilmiþ ya da Ulmer Echo'nun aktüel sayýsýnda bulunabilir. 21 yaþýnýn altýndaki tutuklular ayda 170, 21 yaþýnýn üstündekiler 210 'luk alýþveriþ yapabilirler. Hükümlüler, sadece Hausgeld'den alýþveriþ yapabilirler. Hausgeld, çalýþanlarýn aldýðý aylýklarýn bir bölümüne verilen addýr. Eðer hükümlü yeterli iþ bulunmadýðý için çalýþamýyorsa ya da kendinden kaynaklanmayan bir nedenle çalýþamýyorsa, ilk ayda bunu takiben diðer aylarda, aylýk 'luk kendi parasýndan alýþveriþ yapabilir. Hükümlüler her ay alýþveriþ için, yeni bir dilekçeyle baþvurmak zorundadýrlar. Bir hükümlü kendinden kaynaklanmayan nedenlerle çalýþamýyor ve kendi parasýda yoksa, harçlýk (Taschengeld) için bir dilekçeyle baþvurabilir. Harçlýk, günlük 1.75 olarak hesaplanýr ve bir önceki ayýn hesabýyla birlikte ödenir. Tutuklu ve hükümlüler her alýþveriþde güvenlik nedeniyle yalnýzca bir çakmak satýn alabilirler. 37. Cezaevi Tutuklu ve Hükümlü Temsilciliði (GMV) Her bölümde tutuklu ve hükümlü temsilcisi vardýr. Temsilcilerin hücrelerinin kapýlarýnda temsilci olduklarý yazýlýdýr. Temsilciler tutuklu ve hükümlüleri, cezaevi yönetimi nezdinde temsil ederler. Her hangi bir sorununuz veya probleminiz varsa, temsilcilere baþvurabilirsiniz. Karþýlaþtýðýnýz sorun ve problemlerde cezaevindeki durumuda göz önüne almanýz gerekir, buradaki durumu dýþarýyla karþýlaþtýrmamanýzda fayda vardýr. Eðer temsilciler nezdinde çözemeyeceðiniz sorunlarýnýz varsa, bölüm gardiya-nýnýza veya Kat müdürüne de baþvurabilirsiniz. Bir sürü sorun ve problemler karþýlýklý konuþarak ortadan kaldýrýlabilir. 10. Para Tutuklandýðýnýzda üzerinizde bulunan para, eðer mahkeme tarafýndan el konulmamýþ ise, cezaevindeki hesabýnýza yatýrýlacaktýr. Tutuklular paralarýný, kurallar içerisinde kullanabilirler. Tutuklandýðýnýzda üzerinizde yabancý para bulunuyorsa, bu para özel eþyalarýnýzla birlikte depoda güvenlik altýnda tutulur. Eðer, bu parayý kullanmak isterseniz, hakiminizden alacaðýnýz izinle birlikte, paranýzý 'ya çevirebilirsiniz. Eðer dýþarýdan hesabýnýza para yatýrýlacaksa, alýþveriþ gününden en az 2 gün önce hesabýnýza yatýrýlmasý gerekir. Para yatýrýlacak adres ve hesap numarasý: JVA Düsseldorf Postbank Köln Ulmenstr. 95 Kto. Nr Düsseldorf BLZ (IBAN-No.: DE ; BIC: PBNKDEFF)

7 Tahliye Edileceklere Yardým Cezaevinden tahliye edileceklere yardým etmekle ilgili olarak, sosyal danýþmanlar görevlidir. Bununla ilgili olarak sayfa 20 ve 21'deki katolik cezaevi derneðinin ilanlarýna bakabilirsiniz. 35. Cezaevi Danýþma kurulu Cezaevi danýþma kurulu, cezaevinde tutuklularýn yanýnda kamuoyunu temsil eder. Her tutuklu ve hükümlü isteklerini, dileklerini, þikayetlerini ister sözlü olarak, ister yazýlý olarak cezaevi danýþma kuruluna bildirebilirler. Dilekçelerinizi kapalý zarf içinde, merkezde (spiegel) bulunan cezaevi danýþma kuruluna ait posta kutusuna atabilirsiniz. Cezaevi danýþma kurulu üyeleri: Jürgen Gocht Baþkan Heinz-Werner Schnittker Baþkan yardýmcýsý Dr. Stefan Bajohr Volkard Brune Maria Ewers Ulf Rüdiger Hohenhaus Johannes Horn Olaf Lehne (Mitglied des Landtags) Claudia Nell-Paul (Mitglied des Landtags) Prof. Dr. Heiko Schneitler Ioannis Vatalis 36. Ombudsman (Mahkum / tutuklularin Adalet mercilerin arasinda arabuluculuk yapan kisi) Kuzey Ren Vestfalya eyaletimizin Adalet Bakanligina bagli olarak bir arabulucu görev yapmaktadir Kendinize yapilan bir haksizligi sartsiz olarak kendisine de dogrudan sikayet edebilirsiniz. (Mektubunuz ceza evi yönetimi tarafindan acilmadan kendisine iletilir) Adresi:Ombudsman Rolf Söhnchen Eiland Wuppertal Para gönderimlerinde, alýcýnýn adý-soyadý ve doðum tarihi belirtilmelidir. Dýþarýdan banka ile gönderilen paranýn hesabýnýza geçme süresi yaklaþýk 8 ila 12 gün arasýndadýr. Ayný zamanda cezaevi kasasýnada ziyaret saatlerinde doðrudan hesabýnýza para yatýrýlabilir. Hesabýnýza yatýrýlan her paranýn karþýlýðý olarak, size bir makbuz ve-rilecektir. Kiþisel ihtiyacýnýz için kullanacaðýnýz paralarýn (Alýþveriþ, TV-Radyo alýmý ve bunlarýn mühürlenmesi) cezaevi kasasýna direk yatýrýlmasý ancak ziyaret saatlerinde görevli memurun kontrolünde gerçekleþir. Eðer bu ödemeler, alýþveriþ gününden 2 gün önce gerçekleþirse, alýþveriþ için para hesabýnýza geçirilir. Diðer amaçlarla (para cezasýnýn ödenmesi gibi) yapýlan ödemeler, cezaevi kasasýnýn çalýþma saatlerinde gerçekleþtirilebilir. Hükümlüler için, dýþarýdan para yatýrmak yeterli olmayabilir. Çünkü, sadece Hausgeld olarak adlandýrýlan paradan alýþveriþ yapabilecekleri için, yatýrýlan parayý TV-Radyo vs. gibi aletlerin alýmý dýþýnda kullanamayacaklardýr. Hükümlülerin çalýþtýklarý süre içerisinde, aylýklarýnýn bir bölümü "Überbrückungsgeld" olarak kesilecektir. Bu parayý cezaevinde kullanamadýklarý gibi, kiþinin borçlarýnýn karþýlýðý olarakda haciz edilemez. Bu paranýn miktarý (Überbrückungsgeld) cezaevi tarafýndan belirlenecektir. Tahliyenizle birlikte bu para size geri ödenecektir. Cezaevi kasasýnýn çalýþma saatleri: Bar-Para ödeme sadece Ziyaretkontrolünde! Salý, Perþembe, Cuma: saatleri arasý Çarþamba: saatleri arasý Pazartesi günleri kapalýdýr. 11. Posta Ýþlemleri, Kontrolü ve Telefon Sýnýrsýz olarak, mektup gönderebilir ve alabilirsiniz. Tutuklularýn mektuplarý mahkemenin kontrolünden geçer. Cezaevinde kayýtlý olan avukatýnýzýn mektuplarý bu kontrolün dýþýnda tutulur. Avukat mektuplarýnýza "Verteidigerpost" yazdýktan sonra, kapatarak gönderebilirsiniz. Ayrýca, mahkemelere, milletvekillerine, araþtýrma-soruþturma komisyonuna, her hangi bir cezaevi danýþma kurulu üyesine, tecilli cezalardaki yardýmcý görevliye ve Avrupa insan haklarý komisyonuna yazýlan mektuplarda kontrol edilmez.

8 8 17 Bir tutuklunun mektubunu göndermesi þöyledir: Alýcý, gönderici bilgilerini yazdýktan ve pulu yapýþtýrdýktan sonra, tutuklu yazdýðý mektubu zarfý kapatmadan, mavi büyük zarfa koyarak, mavi zarfý kapattýktan sonra sabah kahvaltýsýnda görevli memura verir. Mavi zarfa, adýnýzý, soyadýnýzý, doðum tarihinizi, mahkeme dosya numarasýný, mahkemenizi, günün tarihini ve mektup sayýsýný yazmanýz gerekmektedir. Enson olarak mavi zarfýn arkasýna alýcýnýn adýný ve adresini yazýnýz. Hükümlüler kendi mektuplarýný, büyük mavi zarfa koymadan açýk olarak gönderebilirler. Sýnýrdýþý edilecek hükümlüler içinde bu geçerlidir. Mektuplar Pazartesi Cuma günleri arasý sabah kahvaltýsýnda görevli memura verilir. Hükümlüler yazýlý olarak halledemeyecekleri önemli iþlerini çözüme kavuþturmak için telefon edebilirler.tutuklularýn telefon edebilmeleri için, hakimlerinden yazýlý izin almalarý gereklidir. Telefon görüþmeleri için, görevli memura baþvurulabilir. 12. Paketler Bütün tutuklu ve hükümlülerin paskalya (ostern), noel (Weihnachten) ve kendi belirleyecekleri her hangi bir tarihte paket alma haklarý vardýr. Paket pulu için bir dilekçe ile baþvurulur ve size verilen paket pulu dýþarýya verilir ve bu paket pulu gönderilecek paketin üzerine yapýþtýrýlýr. Giyim eþyalarý için, paket puluna ihtiyaç yoktur ve sýnýrsýz olarak giyim eþyasý kabul edilir. Hristiyan dininden olmayan tutuklu ve hükümlüler paskalya ve noel yerine kendi inançlarýna ait olan bayram günlerinde paket pullarýný alabilirler. Bunun için dilek-çe vermeleri yeterlidir. 13. Tutukluluk Durumunda Hakim Ýzinleri Tutuklularýn çalýþabilmesi, grup faaliyetlerine katýlabilmesi, dil kursu ve spor faaliyetleri için hakimin izni gerekir. Ayný kural, çesitli eþyalara (müzik aleti, daktilo ve el iþi eþyalarý gibi) sahip olabilmesi içinde geçerlidir. Bu izni alabilmek için, mahkemeye bir dilekçe ile baþvurmak gerekir. Tutuklu böyle bir izin için hakime dilekçe yazmadan önce, sorumlu kat müdüründen izinler hakkýnda dosyasýna bir defa bakýlmasýný isteme- 28. El Ýþleri Tutuklular hücrelerinde el iþleri yapmak istiyorlarsa (resim vb.) hakim iznine ihti- yaçlarý vardýr. Kullanacaklarý malzemeleri alabilmeleri içinde hem hakimden hem de kat müdüründen izin almalarý gerekir. 29. Depoda Bulunan Eþyalarýn Geri Alýnmasý Giyim eþyalarý, depoya yazýlacak bir dilekçeyle depodan alýnabilir. Diðer eþyalarýnýzý alabilmeniz için, güvenlik müfettiþine bir dilekçeyle baþvurmanýz gerekir. Tutuklularýn özel eþyalarýný dýþarýya verebilmeleri için hakim iznine ihtiyaçlarý vardýr. 30. Gazete ve Dergi Aboneliði Gazete ve dergilere direk yayýn evinden abone olmak gerekir. Baþka bir cezaevine nakil halinde her kiþi adres deðiþikliðini kendi yayýn evine bildirmek zorundadýr. Bazý gazete ve dergiler kütüphaneden de alýnabilir. Bunun için kütüphaneye sorunuz. 31. Mahkemede Giyilecek Eþyalarýn Hazýrlanmasý Mahkemede giyeceðiniz uygun elbiseniz yoksa, mahkemenizden bir kaç gün önce depodan eþyalarýnýzý alabilir veya depoda yýkanýp ütülenmesini talep edebilirsiniz. 32. Özel Eþyalarýn Güvenlik Altýna Alýnmasý Beklenmedik bir anda tutuklandýnýz ve özel eþyalarýnýzý yanýnýza alamadýysanýz, bunlarýn güvenlik altýna alýnabilmesi için, sosyal danýþmana bir dilekçeyle baþvurabilirsiniz. 33. Berber Cezaevine ücretsiz olarak saç kesimi yapan bir berber düzenli olarak gelmektedir. Berberin geliþ tarihleri her bölümde panolara asýlmaktadýr. Berbere gidebilmek için bir dilekçe yazmanýz gereklidir.

9 16 9 saatinde kapýnýzýn önüne býrakmak zorundasiniz. Özel isteklerinizi kitaplarýn kayýtlý olduðu katologdaki formlara yazarak, kütüphaneye ilettiginiz takdirde yeni medyalari ayni gün size görevliler vasitasiyla gelecektir. 24. Temizlik Malzemeleri Temizlik malzemelerini ücretsiz olarak, bölüm görevlisinden alabilirsiniz. Parasý olmayanlar ayrýca, sabun, þampuan vs. vb. malzemeleride görevliden alabilirler. Týrnak makasý ihtiyacýnýzý, cezaevi kimliðiniz karþýlýðýnda bölüm gardiyanýnýzdan ya da kat müdüründen temin edebilirsiniz. 25.Havlu,BulaþýkBezi ve Çamaþýr Deðiþimi Havlu ve cezaevi çamaþýrlarýný duþtan sonra, depo görevlisinden veya bölüm görevlisinden deðiþtirebilirsiniz. Bulaþýk bezleri haftada iki kez olmak üzere, bölüm görevlisi tarafýndan deðiþtirilir. Ýþ elbiselerinizi, depodan hafta arasý saatleri arasýnda deðiþtirebilirsiniz. 26. Elektrikli Aletler Televizyon, radyo ve diðer sabit kolonlu teyp, CD ve DVD çalarlar dýþarýdan getirilebilir. Radyo alýcýlarý sadece orta ve FM dalgalý olmalýdýr. Güvenlik nedeniyle bu aletler uzman bir firma tarafýndan kontrol edilir. Kontrol ücreti olarak alet baþýna 15 olarak aletlerin cezaevine teslimi esnasýnda peþin alýnýr. Bu aletler ayrýca, cezaevinin elektrikli aletler satýþ dükkanýndan da temin edilebilir. Buradan alis-veris yapabilmek icin yeterince paraya ihticaniz var. Hafta ici TV Shop icin özel brosürlerden siparisinizi verebilir. Cuma günü ise siparisleriniz size getirilecektir. Satýn alýnacak elektrikli aletler için bir dilekçe ile Bay Pick'e baþvurabilirsiniz. Aletler en kýsa zamanda temin edilecektir. 27. Müzik Aletleri Tutuklu ve hükümlüler her hangi bir müzik aletini hücrelerinde bulundurabilme leri için (Gitar ve mýzýka) bir dilekçeyle kat müdürüne baþvurmalýdýrlar. Gitar tellerinin plastik olmasý gerekmektedir. Tutuklular (U- Gefangene) için hakim izni gereklidir. lidir. Bazý durumlarda cezaevi yönetimi, hakim iznine raðmen yasak koyabilir. Böyle bir durumda tutuklu spora ve gruplara katýlamaz. Çünkü, bütün spor gruplarý için uzun bir bekleme listesi vardýr. Çalýþma imkaný sadece çok az sayýdaki tutuklular için mevcuttur. 14. Ziyaret Bir tutuklunun ziyaretçisi her ziyaret günü için hakimden ziyaret izni almalýdýr. Bazý durumlarda hakim devamlý ayný ziyaretçilerin gelmesi halinde sürekli ziyaret izin belgesi verebilir. Hükümlülerin ziyaretçileri için ayrýca bir izin belgesi istenmez. Hükümlüler için ziyaretler büyük ziyaretçi salonunda olur. Lütfen ziyaretçi-lerinizi yanýnýza gelirken geçerli bir kimlik belgesi (nüfuz cüzdaný ve ehliyet kabul edilmiyor, sadece pasaport kabul ediliyor) ile gelmeleri için uyarýnýz. Ziyaretçilerinizin, ziyaretten yarým saat önce gelmesine lütfen özen gösteriniz. Cezaevi ziyaret saatleri: Salý saatleri arasý Çarþamba saatleri arasý Perþembe saatleri arasý Cuma saatleri arasý Belirtilen saatler ilk ve son ziyaretlerin baþlangýç saatleridir. Avukatlar için ziyaret saatleri: Salý saatleri arasý Çarþamba saatleri arasý Perþembe saatleri arasý Cuma saatleri arasý Tutuklu ve Hükümlülerin yakýnlarý, tanýdýklarý ziyaretten önce telefonla veya ziyaret saatlerinde ziyaret randevusu almalýdýr. Telefon ile: 0211 /

10 10 15 Kanunen tüm tutuklu ve hükümlülerin, eðer hakim tarafýndan bir takým ayrýcalýk-lar verilmemiþse, ayda 60 dakikalýk ziyaret hakký vardýr. Bu hak Ulmer Höhe'de her 14 günde 45 dakikalýk ziyaret olmak üzere düzenlenmiþtir. Eðer ziyaret bölümünde yer ve personel sorunu çözülmüþ ise, ziyaret süresi o anda ki görevli memurlarýn toleransý ile uzayabilir fakat bu zorunlu deðildir. Uzakdan gelen ziyaretçilerin görüþme süresi 60 dakikaya kadar uzatýlabilir. Bunun için en iyi çözüm yolu hakimden yazýlý izin almaktýr, böyle bir durumda yazýlý belgeyi memura göstermek yeterlidir. Ziyaretçilerin getireceði giyim eþyasý ve pul dýþýndaki her türlü eþya için cezaevi idaresinin izni gerekmektedir. Tutuklular için, ayrýca hakim izni gerekir. Ziyaretçiler, görüþme yerinde bulunan otomatlardan 20 (bozuk para ile 0.50 ve 1 ) tütün, çikolata ve içecek alabilirler. Tercümana mý ihtiyacýnýz var? Cezaevinde bulunan tutuklularin ziyaretleri esnasinda sadece Almanca konusabilirsiniz. Ziyaretcilerinizle Almanca degil de kendi dilinizde görüsmek istediginiz takdirde mahkemeden özel olarak tayin edilen bir yeminli tercüman vasitasiyla görüsmelerinizi gerceklestirebilirsiniz. Bu durum söz konusu ise lütfen mahkeme ile irtibata gecip, tercümanin kimii tarafindan davet edilecegini ve ödemesinin kimin tarafindan üstlenecegini kesinlestiriniz. Istisnai durum: Mahkeme tarafindan ziyaretiniz ile ilgili size yazili olarak istediginiz dilde görüsmenize izin verildigi ve sesli denetiminizin (akustische Überwachung) kaldirildigi takdirde tercümana gerek kalmiyacaktir. Pfarrer Spiegel Bay Eßer Bayan Ruwwe Bayan Klopp Bay Heidkamp Bay Konzak Spor memuru - Sosyal seminer - Kilise korosu - Sosyal seminer - Düsseldorf AIDS - Grubu - polonca,sýrpça, litvanca, rusça dini yar -.dým - Anonim Alkolikler - Alkol baðýmlýlarý danýþma grubu - Þans oyunlarý baðýmlýlarý (Bayan Arenz ve -. Bay Nebel ile birlikte) - Borçlarýn yapýlandýrýlmasý, Tahliye olaca - klar için proje, Ailegünü - Tutuklu eþlerine yardým grubu - Türk, Ýspanyol, Yunan, Ýtalyan grubu için - dilekçe ve Haham için dilekçe - Tahliye olanlar için iþ ve ev yardýmý - Aile yakýnlarýyla görüþme - Borçlarýn yapýlandýrýlmasý - Fransýzca konuþan tutuklular ile görü þme - Kontak grubu - Gönüllü danýþmanlarla kontak - Aile günü, Tahliye olacaklar için proje - Haftvermeidung, Tahliye olacaklar için proje - Futbol, Voleybol, Halter, Koþu vs. vb. 15. Avukata Nasýl Ulaþýlýr? Bir tutuklu üç aydan fazla cezaevinde ise ve yüksek bir ceza alma olasýlýðý varsa, mahkeme tarafýndan bir avukat tahsis edilir ve size gönderilir. Bu kanun sadece kendi parasý ile avukat tutamayanlar için geçerlidir. Eðer davanýzýn olduðu þehirde tanýdýðýnýz bir avukat yoksa, kat müdüründen veya sosyal danýþmandan bir avukatlar listesi isteyebilir ve seçtiðiniz bir avukata yazýlý olarak 23. Kütüphane Kütüphaneden, kitabýn yanýnda, CD, müzik Kaseti ve DVD ler satranç ve tavla oyunlari da alýnabilir. Bunlarý alabilmeniz için, kütüphaneye bir dilekçe ile baþvurarak katoloðu isteyebilirsiniz. Her hafta 5 adet kitap veya medya vb. alabilirsiniz. Bunlarýn deðiþimi her bölüme göre, özel günlerde belirtilmiþtir. Deðiþim günlerinde kitap ve Cd leri kahvaltý

11 14 11 Komm-pass (Externe Drogenberatung).... Bay Hombach Meslek eðitimi informasyonu Bayan Ridder Yabancýlar danýþmaný Bay Rukaj Sosyal faliyetler kordinatörü Bay Schlebusch Spor kordinatörü Bay R. Schwarz (Seelsorge) Katolik (röm.-kath.) Pfarrer Spiegel Pater Wolfgang Bayan Klopp Bay Heidkamp Protestan (evangelisch) Pastor Steinhard Pfarrer Grimm Tutuklu bakýmý Düsseldorf (Gefangenenfürsorge Düsseldorf): Evangelischer Gefangenen-Fürsorge-Verein Bay Konzak, Katolik Cezaevi Derneði (Katholischer Gefängnisverein) Bayan Ruwwe Bayan Lindner 22. Sosyal Danýþmanlarýn Hazýrladýðý Gruplar veaktiviteler Tutuklularýn cezaevinde oluþturulan sosyal gruplara katýlabilmeleri için, hakimden izin almalarý gerekmektedir. (Kiliseye ve dini ibadetlerin yerine getirilebilmesi için oluþturulan gruplara hakim iznine gerek yoktur.) Elinizde hakim izni olsa bile, bazý durumlarda bu hemen gruplara katýlmanýz anlamýna gelmez. Spor gruplarý genelde doludur, bu yüzden adýnýz bekleme listesine yazýlýr. Bu gibi durumlarda sabýrlý olmanýz gerekir. Dilekçelerinizi katýlmak istediðiniz gruplara göre aþaðýda isimleri belirtilen kiþilere gönderiniz. Baþ öðretmen(ol) Biermann - Ýngilizce Bilgisayar kursu -.Yabancýlar için Almanca Bayan Ridder - Eðitim danýþmanlýðý, Meslek eðitimi, - cezaevinde yeni meslek öðrenme ve eðiti - me devam - Ýþ bulma kurumuyla irtibat Pater Wolfgang - Rock müzik grubu - Cezaevi dergisi ULMER ECHO ulaþabilirsiniz. Ayný durum tercümanlar içinde geçerlidir. 16. Hukuk Danýþmaný Çarþamba günü saatleri arasý cezaevinde mahkemenin tayin ettiði bir hukuk danýþmaný görev yapmaktadýr. Görüþmek için bir dilekçeyle baþvurulur. Hukuk danýþmanýnýn sorumluluk alanýna, tutukluluk halinin devamýna itiraz, danýþmanlýk ve diðer hukuki çözümler girer. Hukuk danýþmanýnýn bir görevi de mahkemeye ve diðer resmi kuruluþlara yazýlacak dilekçe veya mektuplara yardýmcý olmaktýr. 17. Doktor Kontrolü ve Saðlýk Sorunlarý B-bölümünün ön tarafýnda saðlýk bölümü bulunmaktadýr. Burada tutukluluðunuzun ilk haftasý içerisinde giriþ saðlýk kontrolü yapýlýr. Eðer rahatsýzlýðýnýz gerektiriyorsa saðlýk bölümüne gidebilirsiniz. Saðlýk bölümü çalýþma saatleri: Pazartesi - Cuma ve Saat arasý Hafta sonlarý ve tatil günleri ve Saat arasý (sadece acil durumlarda) Doktorla görüþmek için, birgün önce bölüm gardiyanýna baþvurularak, doktor randevu defterine kayýt olmak gerekir. Diþ doktoru içinde bölüm gardiyanýna baþvurarak kendinizi kayýt ettirebilirsiniz. Diþ doktoru görüþme günleri Salý ve Perþembe günleridir. Diþ doktoru dýþarýdan geldiði için, bekleme süresi uzun olabilir. Bu nedenle, lütfen anlayýþ gösterin. Eðer bir göz doktoruna ihtiyacýnýz varsa, bunu saðlýk bölümündeki memurlara bildiriniz. Uzman bir doktora sevk edilmeniz (örneðin, kulak-burun-boðaz, veya asabiye gibi) gerekiyorsa bu kararý sadece cezaevi doktoru verir. Acil durumlar: Tutuklular beklenmedik aðrýlar ve diðer acil durumlarda her zaman saðlýk bölümüne gidebilirler veya durumu hücrelerin kilitlenmesinden sonra gece nöbetçisi gardiyana bildirebilirler. Bundan sonra, nöbetçi saðlýk görevlisi hastalara yardýmcý olur. Lütfen bu koþulu sadece gerçek acil durumlar için kullanýn, eðer memura gereksiz sorun çýkarýlýrsa, gerçek acil durumlarýn ciddiye alýnmamasý gibi bir tehlike ortaya çýkabilir.

12 Çalýþma Þartlarý Hükümlülerin çalýþma zorunluluðu vardýr. Bu zorunluluk tutuklular için geçerli deðildir. Bilgisayarda hangi hükümlünün, hangi iþi yapabileceði kayýtlýdýr. Her hükümlü, aþýlarýnýn durumu ve hastalýk durumunu bildiren formlarý imzalayýp vermek zorundadýr. Bu þart gerçekleþmezse, çalýþmak mümkün deðildir. Her iþe göre, hükümlüler saðlýk kontrolünden geçirilir ve ona göre nerede çalýþacaklarýna karar verilir. Tutuklularýn hakimlerinden çalýþma izni almalarý gerekmektedir. Bunun için, hakimlerine yazýlý olarak baþvurmalarý gerekir. Bunun için, 13. maddeye dikkat ediniz. 19. Sosyal Danýþman ve Psikolog Sosyal danýþman, tutukluluk halinden sonra ortaya çýkan problemlerin çözümünde yardýmcý olur. Ayrýca tutukluluk sonrasý problemlerin çözümüne, cezaevinden dýþarýyla sosyal baðlarýn geliþtirilmesine de yardýmcý olur. Eðer böyle bir sorununuz varsa, bir dilekçe ile sorumlu sosyal danýþmana baþvurunuz. Hangi sosyal danýþmana baþvuracaðýnýz madde 21 deki Cezaevinde baþvurulacak kiþiler baþlýðý altýnda bulabilirsiniz. Psikoloðun görevleri arasýnda, fikir vermenin haricinde (ailevi, kiþisel sorunlarýnýzý) konuþup, dertleþip, destek alabilirsiniz. Bu durumda dilekçe ile ilgili psikoloða baþvurmanýz gerekmektedir. Bunun için, 21. maddeye bakýnýz. 20. Protestan ve Katolik Sosyal Danýþman Cezaevinde baðýmsýz iki tane kilise derneði vardýr. Bunlarýn görevleri arasýnda: - Danýþma ve ailelerle ilgilenme - Tahliye hazýrlýðýnda olanlara yardým - Gönüllü çalýþanlara aracýlýk etmek - Borçlarýn yapýlandýrýlmasý 21. Cezaevinde Baþvurulacak Kiþiler A-Bölümü ve 13. bölüm Bölüm müdürü:(2, 3 ve 4 bölüm) Bay Th. Schwarz Kat müdürü Bayan Löckener Bölüm müdürü giriþ ve 1. bölüm Bay Lorenz Sosyal danýþman:(1, 2, 3, 4 ve 13 bölüm).. Bay Eßer Psikolog Bay Borucki B-Bölümü Bölüm müdüresi Bayan Liebscher Kat müdürü Bay Baumann Sosyal danýþman (5. ve 6. bölüm)..... Bayan Sedlak/Bay Dorfeld Sosyal danýþman (7. ve 8. bölüm)..... Bayan Plaßmann/Bay Dorfeld Psikolog (5. ve 6. bölüm) Bayan Coster Psikolog (7. ve 8. bölüm) Bay Uhlenbroich C-Bölümü Bölüm müdürü:(10, 11, 12 ve VGH bölüm).. Bay Kutscher Kat müdürü:(10, 11 ve 12 bölüm) Bay Irmen VGH Bölüm müdürü Bay Wans Sosyal danýþman VGH bölümü Bay Schlebusch Psikolog (11, 12 ve AOA bölüm) Bayan Coster Psikolog (10. ve VGH bölüm) Bay Uhlenbroich Sosyal danýþman (11. ve 12. bölüm) Bayan Schifferdecker E-Bölümü Bölüm müdüresi: Bayan Liebscher Kat müdürü: Bay Baumann Psikolog: Bayan Coster/Bay Uhlenbroich Sosyal danýþman: Bayan Plaßmann Diðer Baþvurabileceðiniz Kiþiler Cezaevi müdürü: Bay Lorenz Cezaevi müdür yardimcisi: Bay Blumenkamp Aufsichtsdienstleiter (LAV) müdürü:... Bay Soodt/Bay Hämmerling Cezaevi doktoru Bay Bader Saðlýk bölümü müdürü Bay Haupt Ýþ daðýtýmý Bay Wiedemann/Bayan Ridder Güvenlik ve düzen sorumlusu Bay Th.Schwarz/Bay Kutscher Therapieplatzvermittlung Bay Holterbosch

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET Mukaddeslerimize küfüre kesin HAYIR Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sayfa 3 te office@yenivatan.com Februar / Þubat 2006 / 64 / Kostenlos Verlagspostamt

Detaylı

T.C. BAÞBAKANLIK Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE EL KÝTABI

T.C. BAÞBAKANLIK Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE EL KÝTABI T.C. BAÞBAKANLIK Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE EL KÝTABI T.C. BAÞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ Kadýnlar Ýçin Aile Ýçi Þiddetle Mücadele El Kitabý, Kadýnýn Statüsü

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE VERGİ İNCELEMESİ

TÜM YÖNLERİYLE VERGİ İNCELEMESİ ÖN KAPAK TÜM YÖNLERİYLE VERGİ İNCELEMESİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın

Detaylı

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü ANADOLU AJANSI G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü MUHABÝRÝN E L K Ý T A B I Muhabirin El Kitabý Anadolu Ajansý Yayýný - 7 Nisan - 2008 AA Muhabirin El Kitabý Yayýn Sahibi Anadolu Ajansý adýna Dr. Hilmi Bengi

Detaylı

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi Sunuþ Bu kitap Uluslararasý Çalýþma Örgütü nün Barefoot Research adlý yayýnýnýn Türkçe çevirisidir. Çýplak ayak kavramý Türkçe de sýk kullanýlmadýðý için okuyucuya yabancý gelebilir. Çýplak Ayaklý Araþtýrma

Detaylı

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý "Milletin hizmetkârý olmaya devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinin sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan Taþ Binada vatandaþlara hitap etti. "Bugün sevgi

Detaylı

Ýþ fikri bulabilmenizin birkaç yolu mevcuttur:

Ýþ fikri bulabilmenizin birkaç yolu mevcuttur: BÝR ÝÞ FÝKRÝ BULMAK Bu kitapçýk, kendinize uygun olabilecek bir iþ fikri bulmanýza yardýmcý olmak üzere tasarlanmýþtýr. Elbette, kitabý kullanarak bir iþ fikrine ulaþacaðýnýza dair hiç bir garanti yoktur.

Detaylı

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ Sayfa UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI SERMAYE PÝYASASI ÝÞLEMLERÝ RÝSK BÝLDÝRÝM

Detaylı

KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ. YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya

KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ. YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya Kadýnýn El Kitabý - Yasalardaki Haklarýmýz, Avrupa Birliði Demokrasi ve Ýnsan Haklarý Giriþimi Küçük Ölçekli Proje

Detaylı

GÝRÝÞÝMCÝ OLABÝLÝR MÝYÝM

GÝRÝÞÝMCÝ OLABÝLÝR MÝYÝM GÝRÝÞÝMCÝ OLABÝLÝR MÝYÝM Bu yayýn LEDU GÝRÝÞÝMCÝLÝK Yayýn Dizisi kapsamýnda üretilmiþtir. Bu dizi, kiþiye iþ yönetimi konusunda kendi yeteneklerini deðerlendirmede yardýmcý olmak ve cesaretlendirmek için

Detaylı

FARKI YARATAN ÝNSANDIR...

FARKI YARATAN ÝNSANDIR... FARKI YARATAN ÝNSANDIR... Ýnsan Kaynaklarý Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajý sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynaðýdýr. Kurumun misyon ve hedefini benimsemiþ, iyi eðitim almýþ,

Detaylı

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI Yenilenmiþ II. baský Genel $aðlýk G$$ $igortasý G$$ Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI hastamüþteri kamu güvencesisözleþme hastanesaðlýk iþletmesi saðlýk ocaðýaile hekimliði

Detaylı

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý 1 Mesleki Eðitimde 8 Renk Yönetici El Kitabý Sakarya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi adýna Sahibi Ahmet Özer Okul Müdürü Mesleki Eðitmde 8 Renk projesi kapsamýnda basýlmýþtýr. Ücretsizdir, para ile satýlamaz.

Detaylı

BIRLIKTE YAŞA BİRLİKTE ÖĞREN

BIRLIKTE YAŞA BİRLİKTE ÖĞREN BIRLIKTE YAŞA BİRLİKTE ÖĞREN Özel İzmir Amerikan Koleji Yatılı Bölüm El Kitabı 2015-2016 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 Özel İzmir Amerikan Koleji Yatılı Bölüm ünün Felsefesi ve Amaçları... 3 Misyon...

Detaylı

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY makale - 1 Yrd. Doç. Dr. M. Emin RUHÝ Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Öðretim Üyesi Giriþ 1968 yýlýnda Kilis'te doðan Emin Ruhi ilk, orta ve lise eðitimini Kilis'te tamamladýktan

Detaylı

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G 2 1 ARKE 99 O L O Jİ V E A R KE O L L OG A D R E R EĞ N İ Sunuþ Deðerli ÝDOL okurlarý, Sizlere 6. sayýyý iletmenin heyecanýný ve mutluluðunu yaþýyoruz. Her sayýmýzda olduðu gibi bu sayýmýzda da ülkemizde

Detaylı

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA.

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Zirvenin Yol Haritasý Zirvenin Yol Haritasý Haluk ÜNALDI Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara Bu kitabýn tüm yayýn haklarý Haluk ÜNALDI'ya aittir. Yazarýndan yazýlý izin alýnmadan kýsmen veya tamamen

Detaylı

Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37

Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37 1 Kapak Ýç dizayn Dizgi Baský Hasan Yar Selim Ayanoðlu ÝCMAL Ayyýldýz Matbaacýlýk Tel: (0212) 482 15 06 Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37 Milli

Detaylı

ÝÞYERÝ DEVRÝNÝN SOSYAL SÝGORTALAR KURUMUNA BÝLDÝRÝMÝ Ercüment ÖZTÜRK*

ÝÞYERÝ DEVRÝNÝN SOSYAL SÝGORTALAR KURUMUNA BÝLDÝRÝMÝ Ercüment ÖZTÜRK* ÝÞYERÝ DEVRÝNÝN SOSYAL SÝGORTALAR KURUMUNA BÝLDÝRÝMÝ Ercüment ÖZTÜRK* I- TANIM 506 sayýlý Kanunda el deðiþtirme kavramýný tarif eden özel bir hüküm bulunmamaktadýr. Ancak, uygulamada kullanýlan bu kavramýn

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER

TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER Dr. Murat Volkan Dülger Av. Yasin Beceni Mart 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011,03; 512

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu 9231797 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-17 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Uygulama Örnekleri ile Birlikte A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Haziran 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-06/527 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

TÜRK ÝÞ HUKUKUNDA GECÝKME FAÝZÝ VE UYGULAMA SORUNLARI

TÜRK ÝÞ HUKUKUNDA GECÝKME FAÝZÝ VE UYGULAMA SORUNLARI TÜRK ÝÞ HUKUKUNDA GECÝKME FAÝZÝ VE UYGULAMA SORUNLARI Doç. Dr. Zehra Gönül BALKIR Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ýþ Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi. 1956 Ýstanbul doðumludur.

Detaylı

ÝÞ HUKUKUNDA YAZILI ÞEKÝL ÞARTI

ÝÞ HUKUKUNDA YAZILI ÞEKÝL ÞARTI makale - 2 Araþ. Gör. K. Ahmet Sevimli Ý.Ü. Hukuk Fakültesi Ýþ Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalý 1972 yýlýnda Ýstanbul'da doðdu. 1990 yýlýnda Bursa Anadolu Lisesi'nden 1995 yýlýnda Ýstanbul

Detaylı

TYRKISK KØGE HASTANESİ'NE. Hoş Geldiniz

TYRKISK KØGE HASTANESİ'NE. Hoş Geldiniz TYRKISK KØGE HASTANESİ'NE Hoş Geldiniz İçindekiler 3 Køge Hastanesi ne Hoş Geldiniz 4 Pratik bilgiler 7 Ayakta tedavi olacaksanız 8 Køge Hastanesi genel görünüm haritası 10 Hastaneye giriş yaptığınızda

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. İLE ÖZ BANKA, FİNANS VE SİGORTA ÇALIŞANLARI SENDİKASI ARASINDA İMZALANAN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. İLE ÖZ BANKA, FİNANS VE SİGORTA ÇALIŞANLARI SENDİKASI ARASINDA İMZALANAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. İLE ÖZ BANKA, FİNANS VE SİGORTA ÇALIŞANLARI SENDİKASI ARASINDA İMZALANAN I.DÖNEM 01.01.2015-31.12.2016 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER Sayfa I. BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER...

Detaylı

Çocuğunu Yalnız Büyütenler

Çocuğunu Yalnız Büyütenler Çocuğunu Yalnız Büyütenler Bİlgİ Ve Tavsİyeler Verband alleinerziehender Mütter und Väter Bundesverband e. V. Çocuğunu Yalnız Büyütenler Bilgi ve Tavsiyeler 1 Çocuğunu Yalnız Büyütenler Bilgi ve Tavsiyeler

Detaylı

Meclis Üyelerinin Emeklilik ve Diðer Sosyal Haklarý 1. Emeklilik Haklarý

Meclis Üyelerinin Emeklilik ve Diðer Sosyal Haklarý 1. Emeklilik Haklarý Meclis Üyelerinin Emeklilik ve Diðer Sosyal Haklarý Dr. Fahri Bakýrcý * 1. Emeklilik Haklarý Daha önce yayýnlanan bir makalede 1, Osmanlý Devletinden günümüze kadar yasama organý olan meclislerde görev

Detaylı

U heeft een huisverbod... Wat nu? Eve gitme yasağına çarptırıldınız. Şimdi ne olacak? Eve gitme yasağına çarptırılan kişiler için pratik bilgiler

U heeft een huisverbod... Wat nu? Eve gitme yasağına çarptırıldınız. Şimdi ne olacak? Eve gitme yasağına çarptırılan kişiler için pratik bilgiler U heeft een huisverbod... Wat nu? Eve gitme yasağına çarptırıldınız. Şimdi ne olacak? Eve gitme yasağına çarptırılan kişiler için pratik bilgiler Bu broşür hakkında Kısa bir süre önce eve gitme yasağına

Detaylı