4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme"

Transkript

1 4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme Bilgi sistemleri ile ilgili olarak kurum içinde kullan lan her türlü bilgisayar donan m ve çevre birimlerinin bak m, onar m ve geli tirilmesinin sa lanmas ve ilgili personele gerekli e itimlerin verilmesi. Yaz l mlar Bak m ve Geli tirme Teknolojilere ba l olarak, i letim sistemleri ve haz r paket yaz l mlar n bak m onar m ve geli tirilmesi, ihtiyaç halinde bütün birimlere uygulama yaz l m deste i verilmesi, yine birimlerin ihtiyaçlar na ba l olarak özel yaz l mlar olu turulmas ve ilgili personele e itimlerin verilmesi. Bilgi A letimi Konak Belediyesi içerisindeki uzak ve yerel bilgi a lar n sürekli gözetim alt nda tutarak, sunucular üzerinden bilgi payla m, ve bilgi (veri) güvenli inin sa lanmas. Ara t rma, Geli tirme Faaliyetleri Bilgi teknolojilerine dayal sistemlerin, geli en teknolojilere göre incelenmesi, ara t rma yap lmas ve gerekti i hallerde mevcut sisteme uyumlu ilavelerle entegrasyonun sa lanmas, mevcut paket programlar n güncelle tirilmesi ve geli tirilmesi ile ilgili i lemlerin yap lmas. Kullan c lar n E itimleri Tüm kullan c lara i ba nda teknik destek verilmesi ve e itici faaliyetlerde bulunulmas, yeni olu turulan uygulama yaz l mlar kullan c s olacak personele e itimler verilmesi, paket yaz l mlar için ilave e itimlerin verilmesi ve bu amaçla e itim plan haz rlanmas, e itim dokümanlar olu turulmas ve da t m, e itimlerin raporlanmas, paket yaz l mlar için ilave e itimlerin verilmesi ve bu amaçla e itim plan haz rlanmas, e itim dokümanlar olu turulmas ve da t m, e itimlerin raporlanmas, Konak Belediyesi birimlerinin günlük i lerinde kullan lan her türlü yaz l mlarla ilgili, kullan c personele teknik destek verilmesi. Elektronik Haberle me Kurum içi elektronik haberle me konusunda te vik edici çal malar yap lmas. 1

2 Uygulama Yaz l mlar Temini Konak Belediyesi birimlerinde günlük i ve i lemler için gereksinim duyulan yeni uygulama yaz l m ihtiyaçlar n n kar lanmas için gerekli çal malar yap lmas. Uygulama Yaz l m Geli tirilmesi Yeni yaz l mlar i ak emalar n n çizilmesi, algoritmalar n n haz rlanmas ve yaz l m kaynak kodlar n n say sal olarak kay t alt na al nmas, uygulama yaz l mlar geli tirilmesi ve uygulama yaz l mlar n n i ve hizmet üretiminde kullan m n n sa lanmas. Paket ve Uygulama Yaz l mlar Sat n al nmas Yeni paket ve uygulama yaz l mlar sat n al nacaksa ürün seçimi, teknik artname haz rlanmas. Paket Yaz l m Ar zalar n Giderilmesi Paket yaz l m ar zalar n n giderilmesi ve raporlama. Yeni Paket Yaz l m Eklenmesi Yeni paket yaz l mlar n ilavesi, di erleri ile uyum sa lanmas ve raporlama. Veri Taban letim Sistemi Yönetimi Veri tabanlar yönetimi ve organizasyonu ile yeni kullan c lara eri im haklar verilmesi. Veri Taban li kili Projeler Aras Geçi Bilgi Sistemlerinde ortak veri kullan labilmesi için de i ik projelere ve veritabanlar na ba lanma, düzenlemeler ve organizasyonu. Veri Göçü çin Yaz l m Geli tirme Veri taban i letim sistemleri aras geçi, veri dönü ümü ve veri göçü i lemleri için uygulama yaz l mlar geli tirilmesi. 2

3 PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES BÜTÇE YILI 2008 YILLAR DARE B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü 2008 YILI HEDEF 2008 YILI GERÇEKLE ME HEDEFTEN SAPMA ( % ) STRATEJ K AMAÇ I : Hizmet üretimi için ileti im ve bilgilendirmenin yeterli düzeye ç kar lmas ve beklentilere uygun hizmet politikalar n n gerçekle tirilmesi STRATEJ K HEDEF I.I : Teknolojinin yayg n kullan m, h zl, güvenli ileti im, ve bilgiye ula lmas PERFORMANS HEDEF Teknolojiden en üst düzeyde yararlanmak PERFORMANS GÖSTERGELER 0 evlendirme memurluklar n n a ba lant s n n n evlendirme memurlar na yeni yaz l m yap lmas Fuar ve E refpa a Evlendirme Memurlar na kamera sisteminin, web de yay nlanmas Vergi borçlar n n telefonla sorgulanmas amac ile bilgisayar sys kay t sisteminin Co rafi bilgilerin sözel datalar ile birle tirilmesi Fen leri Müdürlü üne ba l asfalt antiyesinin fiberle a ba lant s n n Mali Hizmetler Müdürlü üne ba l Terminal biriminin a ba lant s n n Ruhsat ve Denetim Müdürlü üne ba l Ölçü Ayar biriminin a ba lant s n n Kültür ve Sosyal leri Müdürlü ünün ve ona ba l birimlerin a ba lant s n n A Ba lant s yap lan birimlerin merkeze ba l programlar n n çal t r lmas Sa l k leri Müdürlü üne ba l Limontepe Çama rhanesinde bulunan birimine ba lant s n n %50 %50 %75 %30 %30 %50 %50 Müdürlüklerin yapt klar i lere göre yaz l mlar n n yap lmas Müdürlüklerin birbirleriyle otomasyonunun sa lanmas için gerekli yaz l mlar n yap lmas Konak Belediyesi personeline bilgisayar kullan m e itiminin verilmesi 3

4 5 Gerekli Yaz l mlar için lisans al m TOPLAM MAL KAYNAK HT YACI evlendirme memurluklar n n a ba lant s n n n 1.000,00 TL 4.913,00 TL %391 evlendirme memurlar na yeni yaz l m yap lmas 0,00 TL 0,00 TL Fuar ve E refpa a Evlendirme Memurlar na kamera sisteminin, web de yay nlanmas 1.163,00 TL Vergi borçlar n n telefonla sorgulanmas amac ile bilgisayar sys kay t sisteminin ,00 TL 0,00 TL %100 Co rafi bilgilerin sözel datalar ile birle tirilmesi Fen leri Müdürlü üne ba l asfalt antiyesinin fiberle a ba lant s n n 5.000,00 TL 0,00 TL %100 Mali Hizmetler Müdürlü üne ba l Terminal biriminin a ba lant s n n Ruhsat ve Denetim Müdürlü üne ba l Ölçü Ayar biriminin a ba lant s n n Kültür ve Sosyal leri Müdürlü ünün ve ona ba l birimlerin a ba lant s n n 0 A Ba lant s yap lan birimlerin merkeze ba l programlar n n çal t r lmas 0,00 TL ,00 TL Sa l k leri Müdürlü üne ba l Limontepe Çama rhanesinde bulunan birimine ba lant s n n Müdürlüklerin yapt klar i lere göre yaz l mlar n n yap lmas Müdürlüklerin birbirleriyle otomasyonunun sa lanmas için gerekli yaz l mlar n yap lmas Konak Belediyesi personeline bilgisayar kullan m e itiminin verilmesi 4

5 5 Gerekli Yaz l mlar için lisans al m ,00 TL ,00 TL %83 evlendirme memurluklar n n a ba lant s n n n i i tamamlanm t r. Fuar Evlendirme Birimi için planlanm olan, ba lant h z 4096/1024 Kbps olan ADSL ba lant s yerine ba lant h z 100 Mbit olan fiber optik kablolama ba lant s kurulmu ve zmir Büyük ehir Belediyesi üzerinden merkez lokasyona ba lanmas sa lanm t r. Bu nedenle maliyetler öngörülen tutar a m t r. evlendirme memurlar na yeni yaz l m yap lmas tamamlanm olup, hizmet Büyük ehir Belediyesi taraf ndan sa land için maliyet gerektirmemi tir. Fuar Evlendirme Memurlar na kamera sisteminin, web de yay nlanmas tamamlanm olup, E refpa a Evlendirme Memurlu una kamera ve web de yay nlanmas 2009 y l nda yap lacakt r. DE ERLEND RME Vergi borçlar n n telefonla sorgulanmas amac ile bilgisayar sys kay t sisteminin i i maliyeti öngörülenin üstünde oldu u için ertelenmi tir. Vergi borçlar n n sorgulanmas internet üzerinden (www.konak.bel.tr) maliyeti olmadan devam etmektedir. Co rafi bilgilerin sözel datalar ile birle tirilmesi i i devam etmektedir. Belediyemiz personeli ile Müdürlük personelimiz taraf ndan yap ld ndan maliyet gerektirmemi tir. Fen leri Müdürlü üne ba l asfalt antiyesinin fiberle a ba lant s n n i i 2008 y l nda tamamlanm olup, ödemeleri 2009 y l nda yap laca ndan 2008 y l için maliyeti bulunmamaktad r. Mali Hizmetler Müdürlü üne ba l Terminal biriminin a ba lant s n n i i Terminal biriminin belediyemizden ayr larak Büyük ehir Belediyesine ba lanmas nedeni ile yap lmam t r. Ruhsat ve Denetim Müdürlü üne ba l Ölçü Ayar biriminin a ba lant s n n i i tamamlanm t r. Giderler Müdürlü ünce kar land ndan maliyet gerektirmemi tir. Kültür ve Sosyal leri Müdürlü ünün ve ona ba l birimlerin a ba lant s n n i i tamamlanm t r. Giderler Müdürlü ünce kar land ndan maliyet gerektirmemi tir. 0 A Ba lant s yap lan birimlerin merkeze ba l programlar n n çal t r lmas i i tamamlanm t r. Sa l k leri Müdürlü üne ba l Limontepe Çama rhanesinde bulunan birimine ba lant s n n i i tamamlanm t r. Giderler Müdürlü ünce kar land ndan maliyet gerektirmemi tir. Müdürlüklerin yapt klar i lere göre yaz l mlar n n yap lmas istekleri do rultusunda gerçekle tirilmi tir. lemler Büyük ehir Belediyesi taraf ndan kar land ndan maliyet gerektirmemi tir. Müdürlüklerin birbirleriyle otomasyonunun sa lanmas için gerekli yaz l mlar n yap lmas i i istekleri do rultusunda gerçekle tirilmi tir. Maliyet gerektirecek taleplerde bulunulmam t r. Konak Belediyesi personeline bilgisayar kullan m e itiminin verilmesi i i istekleri do rultusunda gerçekle tirilmi tir. Müdürlük personelimiz taraf ndan verildi inden ayr bir maliyet gerektirmemi tir. 5 Gerekli Yaz l mlar için lisans al m i i Müdürlüklerden gelen talep do rultusunda tamamlanm t r. 5

Genel Faaliyet Raporu

Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsam ndaki dareler, Sosyal Güvenlik Kurumlar ve Mahalli dareler 2009 Y Genel Faaliyet Raporu HAZ RAN 2010 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 2 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 3 2009 Y Genel Faaliyet

Detaylı

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tan mlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tan mlar NC BÖLÜM Türkiye Yüksekö retim Kurulu MADDE 4- Türkiye Yüksekö

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım

Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım Köksal ÖZENÇ,Mustafa ALKAN, Tayfun ACARER Abstract- And the risks against the security of the information and data because of our today s developing

Detaylı

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI K KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI Ýzmir 2 Caddesi, No.44/8 Kýzýlay, Çankaya / ANKARA Tel: (312) 419 42 43 Faks: (312) 418 83 42 e-mail: info@konev.org.tr www.konev.org.tr YA N I N V Ý Z Y O N N O U

Detaylı

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES On Mali Kontrol lemleri Yönergesi NC BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amac, Üniversitemiz harcama birimleri ve Strateji Geli

Detaylı

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar 6112 SAYILI KANUN Amaç Madde (1) Bu Kanunun amac ; radyo, televizyon ve iste e ba l yay n hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlü ünün sa lanmas, medya hizmet sa lay c lar

Detaylı

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER MERKEZ YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER OCAK 007 ANKARA NDEK LER ÖNSÖZ... NC BÖLÜM... YEVM YE S STEM VE DEFTER KAYITLARI... YEVM YE S STEM, MUHASEBELE RME BELGELER VE AÇILI KAYITLARI... KULLANILACAK

Detaylı

İç Kontrol Eylem Planı

İç Kontrol Eylem Planı İç Kontrol Eylem Planı 2012-2014 Geliştirme Müdürlüğü ÇANKAYA BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Ziyagökalp Cad. Emek Hizmet Binası Kat:8 No:11 Çankaya - ANKARA Tel: 0.312 458 89 00 / 1901 Faks:

Detaylı

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2)

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac ; insan, toplum, çevre münasebetlerinde ki i ve aile mutlulu u ile toplum hayat yak

Detaylı

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Türkiye Kalite Derne i Yönetim Kurulu Ba kan 'n n Mesaj A.Hamdi Do an KalDer, Yönetim Kurulu Ba kan EFQM Avrupa Kalite Yönetimi Vakf taraf ndan yirmi y l a k n bir süredir

Detaylı

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2013

Detaylı

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA Türkiye GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA TOBB Yay n No: 2012/178 Önsöz Ticaretin ulusal ve bölgesel s n rlar a arak uluslararas bir boyuta ula mas, ticarete konu olan mal ve hizmet çe itlerinin

Detaylı

ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER. Dr. Atilla YARDIMCI

ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER. Dr. Atilla YARDIMCI ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER Dr. Atilla YARDIMCI Ankara, 2008 Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, yazarın ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) nin önceden yazılı

Detaylı

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR TTNet ADSL ABONEL K SÖZLE MES 1-TARAFLAR Bu Sözle me, merkezi Büyükdere Caddasi No: 71 Nurol Plaza A Blok Kat:3 Maslak/ i li 34398 STANBUL adresinde bulunan TTNet Anonim irketi ile......adresinde mukim...aras

Detaylı

Salzburg da çocuk bak m

Salzburg da çocuk bak m KINDERBETREUUNG Salzburg da çocuk bak m Kre ler leri ya çocuk gruplar Küçük çocuk gruplar leri ya gruplar Anaokulu ve okul ça çocuk gruplar Günlük ebeveynler Salzburg da Çocuk Bak m Sevgili anne ve babalar,

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

MKK Yat mc Bilgilendirme Hizmetleri

MKK Yat mc Bilgilendirme Hizmetleri MKK Yat mc Bilgilendirme Hizmetleri Tan m Kitapç 06.04.2015 NDEK LER 1. Merkezi Kay t Kurulu u...4 2. Merkezi Kaydi Sistem ve Yat mc...5 3. MKK Yat mc Hizmetleri için Sicil ifre Gönderimi ve e-devlet ifresinin

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI DI T CARET SORUMLUSU SEV YE 5 REFERANS KODU / RESM GAZETE TAR H-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI DI T CARET SORUMLUSU SEV YE 5 REFERANS KODU / RESM GAZETE TAR H-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI DI T CARET SORUMLUSU SEV YE 5 REFERANS KODU / RESM GAZETE TAR H-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: DI T CARET UZMANI Seviye: 5 I Referans Kodu: Standard Haz rlayan

Detaylı

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi Son zamanlarda E-, E-Ticaret,

Detaylı

SAKARYA ÜN VERS TES YÜKSEKÖ RET M KANUN TASLA I HAKKINDAK GÖRÜ LER Üniversitemiz, taslak hakk nda genel olarak olumlu dü ünmektedir.

SAKARYA ÜN VERS TES YÜKSEKÖ RET M KANUN TASLA I HAKKINDAK GÖRÜ LER Üniversitemiz, taslak hakk nda genel olarak olumlu dü ünmektedir. SAKARYA ÜN VERS TES YÜKSEKÖ RET M KANUN TASLA I HAKKINDAK GÖRÜ LER Üniversitemiz, taslak hakk nda genel olarak olumlu dü ünmektedir. Yasan n anlam yitirmi hükümlerden temizlenerek ayr nt ya girmeden 21.

Detaylı

11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas (Ums-14 ile Kar la t rmal Olarak)

11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas (Ums-14 ile Kar la t rmal Olarak) YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA 11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas Yrd. Doç. Dr. Feri tah SÖNMEZ Adnan Menderes

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270 Bili im Hukuku Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören Yay n No: 270 stanbul, 2010 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel. : 212-282 09 73

Detaylı

T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI

T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Mali i lemlerin süreç ak m emas n n amac, Ordu Üniversitesi harcama birimlerinin

Detaylı

T.C. SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008

T.C. SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008 1 SA LI IN TE V K VE GEL T R LMES DA RE BA KANLI I TC SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008 Ç NDEK LER I G R 4 II ÇALI

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay SAN HAZ RAN 2009 Say : 52 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür BASINDA Kalk nma Yaz leri Sorumlusu Necdet AH NKÜÇÜK

Detaylı