Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları"

Transkript

1 i Prof. Dr. Cemal ŞANLI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları 4. Bası

2 ii Yayın No : 2463 Hukuk Dizisi : Baskı Haziran 2011 İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitabın bu basısının Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım Dağıtım A.Ş. ye aittir. Her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü ve paragrafı kısmen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz. Normal ölçüyü aşan iktibaslar yapılamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Basım A Ş. Bask - Cilt : Yaz n Bas n Yay n Matbaac l k Trz.Tic.Ltd.fiti. (Sertifika No: 12028) Çiftehavuzlar Cd. Maltepe Mh. Prestij fl Merkezi No: 27/806 K:9 Zeytinburnu/ STANBUL Kapak Tasarım : Gülgonca Çarpık Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. Narlıbahçe Sok. Damga Binası No.: 11 Cağaloğlu - İSTANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 iii DÖRDÜNCÜ BASIYA ÖNSÖZ 1. Kitabımızın 3. Basısının yapıldığı 2005 yılından bu yana, ülkemizin uluslararası ticaret hukuku sisteminde ciddi değişiklikler olmuştur. Bu bağlamda Türkiye, kısa zaman önce Uluslararası Alım-Satım Akitlerine İlişkin Viyana Konvansiyonu na taraf olmuştur. Yine Türkiye 2005 yılından bu yana uluslararası ticarî ve ekonomik uyuşmazlıkların çözümüne, uluslararası tebligata ve yabancı mahkeme kararlarının tenfizine ilişkin pek çok ikili ve çok taraflı anlaşmaya taraf olmuştur. Önceki basının yapıldığı 2005 yılından sonraki dönemde ülkemizde yeni bir Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Kanunu, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu çıkarılmıştır. Yeni basıda, 2005 den sonraki dönemde çıkan bu yasalar esas alınmıştır. Ayrıca, kitabımızın 4. Basısında Dünya Ticaret Örgütü ne ve bu Örgüt düzeni içinde oluşturulan uyuşmazlık çözüm usulüne de yer verilmiştir. 2. Günümüzde, uluslararası ticarî ve ekonomik ilişkilerdeki artışa paralel olarak, bu ilişkilerden doğan uluslararası karakterli uyuşmazlıklar da aynı oranda artmıştır. Bugün uluslararası karakterli uyuşmazlıklara bakacak beynelmilel yetki ile donatılmış bir mahkeme mevcut değildir. Bu tür uyuşmazlıklar da millî mahkemelerde veya tarafların anlaşması ile tahkim mahkemelerinde çözümlenmektedir. Mahallî uyuşmazlıklara nispetle uluslararası karakterli uyuşmazlıkların çözümünde karşılaşılan güçlükler -davaların yabancı unsur içermesi sebebiyle- çok daha fazladır. Yine bu uyuşmazlıkların maliyeti diğerlerine göre çok daha yüksektir. Ayrıca çoğu kez tarafların veya dava konusu şeyin farklı ülkelerde bulunmasından kaynaklanan tebligat ve delillerin teminindeki güçlükler sebebiyle bu davalar ciddi biçimde uzamaktadır. 3. Bugün millî mahkemelerde ve tahkim mahkemelerinde davaların uzaması, uluslararası ticaret camiasında ciddi bir yakınma sebebidir. Klâsik ihtilâf çözme usulü olan mahkeme ve tahkim usulünde davaların uzaması ve maliyetlerin yüksek olması, ihtilâfa takaddüm eden safhada -ileride ihtilafın çıkmasını önleyici nitelikteki- hukukî tedbirleri ve ihtilâfların sulhane çözümünü hedef alan uzlaştırma tekniklerini önemli hâle getirmiştir. Bu itibarla Kitabımızın birinci bölümünde ihtilâfa takaddüm eden safhada, yani akitlerin müzakere ve tasarlanma safhasında potansiyel (muhtemel) ihtilâfları önleme teknikleri üzerinde durulmuştur. Gerçekten de; çoğu kez ihtilafların tohumları mukavelelerin müzakere ve tasarlanması safhasında atılmaktadır. Hukukçuların, sözleşmelerin müzakere ve yazımı safhasında dikkate alacakları bazı ilkeler, potansiyel ihtilâfları asgarîye indirebilir. En etkin ve en ucuz ihtilâf çözme tekniğinin, henüz ihtilâflar ortaya çıkmadan önlenmesi olduğu söylenebilir. 4. Uluslararası ticarî ve ekonomik sözleşmelerin doğası gereği, -ne türden sözleşmeler yapılırsa yapılsın- çok defa uyuşmazlıklar kaçınılmaz olur. Uyuşmazlıkların çö-

4 iv züm merciinin millî mahkemeler veya tahkim olmasına göre özel sorunlar ortaya çıkar. Hukukçular, millî mahkemelerde açılan davalarda; hususen tebligat, mahkemenin yerel ve uluslararası yetkisi, davacının yabancı olması sebebiyle yatırması gereken teminat (Cautio Judicatum Solvi), yabancı ülkelerde bulunan delillerin toplanması ve değerlendirilmesi, karar yabancı mahkemeden alınmış ise bunun ülkede icrası konularında çözümü güç özel sorunlarla karşılaşırlar. Elinizdeki Kitap, bu alanda hukukçulara yardımcı olmayı hedeflemektedir. 5. Bugün, klâsik ihtilâf çözme usulü olan ulusal yargı ve tahkimde davaların uzaması ve maliyetlerin yüksekliği, iş dünyasını barışçıl ihtilâf çözme teknikleri ne yöneltmiştir. Bugün, özellikle Milletlerarası Ticaret Odası (MTO), uluslararası ticarî ve ekonomik uyuşmazlıkların barışçıl ihtilâf çözme teknikleri ile hallini düzenleyen bir dizi kurallar geliştirmiş, bu usulü kurumsallaştırmıştır. İleriki yıllarda, pek çok uluslararası karakterli ihtilâfın bu yolla çözümleneceğini tahmin edebiliriz. Kitabımızda, bu çağdaş ihtilâf çözme teknikleri de incelenmiş ve Türk Hukukçularının dikkatine sunulmuştur. 6. Kitabın muhtevasını oluşturan konuların kaleme alınmasında, esas itibariyle, Türk Hukukundan hareket edilmiştir. Diğer bir ifade ile Kitapta, uluslararası ticarî uyuşmazlıkların birinci plânda Türk Hukukundaki çözüm yolları üzerinde durulmuştur. Bu itibarla Kitabın, Türk Hukuku çerçevesinde uluslararası karakterli ticarî ve ekonomik uyuşmazlıkların çözümü işi ile meşgul olanlara yardımcı olacağını ümit etmekteyiz. Kitabımızın bu basısının yayına hazırlanmasında Anabilim Dalımız öğretim üyelerinden Yard. Doç. Dr. Emre ESEN ve Yard. Doç. Dr. İnci Ataman FİGANMEŞE ile Araş. Gör. Ayşe Elif ULUSU nun çok ciddi katkıları olmuştur. Kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca, kitabın basımını gerçekleştiren BETA yayınlarının değerli sahip ve mensuplarına, özellikle kitabı basıya hazırlayan Gülgonca ÇARPIK a derin teşekkürlerimi sunarım. Levent/İstanbul, 24 Mayıs 2011 Prof. Dr. Cemal ŞANLI

5 v İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm ULUSLARARASI TİCARÎ UYUŞMAZLIKLARIN SÖZLEŞMELERİN HAZIRLANMASI SAFHASINDA (İhtilaflara Takaddüm Eden Safhada) ÖNLENMESİ I- GENEL OLARAK ULUSLARARASI TİCARÎ SÖZLEŞMELER VE HUKUKÎ REJİMİ...3 II- ULUSLARARASI TİCARÎ SÖZLEŞMELERİN HAZIRLANMASI SIRASINDA MUHTEMEL (Potansiyel) UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ (Önlenmesi)...9 A- SÖZLEŞME SIRASINDA MUHTEMEL UYUŞMAZLIKLARI ÇÖZME (Önleme) İLKELERİ ) Sözleşme Sırasında Taraflar Sözleşme Yapma Ehliyeti ne Sahip Olmalıdır ) Yazılı ve İlgili Hukuka Göre Geçerli Bir Sözleşme Yapılmalıdır ) Akreditif Sözleşmesi Dışında, Taraflar Arasındaki Tekmil İlişkileri Düzenleyen Müstakil Bir Maddî Hukuk Sözleşmesi Yapılmalıdır ) Sözleşme, Sözleşme Konusu Malın Gözetimi İle İlgili Objektif Bir Düzenleme İçermelidir ) Sözleşme, Akdin Objektif ve Sübjektif Bakımdan Esaslı Unsurlarını Taşımalıdır ) Sözleşme Fikrî ve Sınaî Hakların Devir ve İktisabına İlişkin Hükümler İçermelidir ) Sözleşme Hard Ship Klozları (Mücbir Sebep ve Beklenmeyen Hal Klozları) İçermelidir...36

6 vi 8) Sözleşme Bir Hukuk Seçimi İçermelidir ) Sözleşme, İhtilaf Vukuunda Başvurulacak Yargı Merciini Belirtmelidir...57 B- ULUSLARARASI TİCARÎ SÖZLEŞMELERDEN DOĞAN LİSAN VE YORUM SORUNLARI VE BUNLARIN SÖZLEŞME SAFHASINDA ÖNLENMESİ...57 İkinci Bölüm ULUSLARARASI TİCARÎ UYUŞMAZLIKLARIN İHTİLAFIN VUKUUNDAN SONRA HUKUKSAL YOLLARLA ÇÖZÜMÜ I- ULUSLARARASI TİCARÎ UYUŞMAZLIKLARIN MİLLİ MAHKEMELER ARACILIĞI İLE ÇÖZÜMÜ...71 A- GENEL OLARAK ULUSLARARASI TİCARÎ UYUŞMAZLIKLAR VE MİLLİ MAHKEMELER...71 B- ULUSLARARASI TİCARÎ UYUŞMAZLIKLARIN TARAFLARIN SEÇTİĞİ MİLLİ MAHKEMELERDE GÖRÜLMESİ ) Yetki Şartı veya Sözleşmeleri...73 a) Genel Olarak...73 b) Sözleşmelerin Tasarlanması Sırasında Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi ) Türk Mahkemelerinin Seçilmesi...75 a) Türk Mahkemelerinin Seçimini Öngören Anlaşmaların Geçerlilik Şartları...76 b) Yetki Şartı veya Anlaşması ile Türk Mahkemelerinin Yetkili Kılınmasının Hukukî Sonuçları ) Yabancı Mahkemelerin Seçilmesi...86 a) Yabancı Mahkemelerin Seçimini Öngören Anlaşmaların Geçerlilik Şartları...88 b) Yetki Şartı veya Anlaşması ile Yabancı Mahkemelerin Yetkili Kılınmasının Hukukî Sonuçları...93 c) Yabancı Mahkemeler Lehine Yapılmış Yetki Anlaşmalarına Rağmen Davaların Türk Mahkemelerinde Görülmesi C- ULUSLARARASI TİCARÎ UYUŞMAZLIKLARIN TARAFLARIN DOĞRUDAN BAŞVURDUĞU MİLLÎ MAHKEMELERDE GÖRÜLMESİ ) Uluslararası Ticarî Uyuşmazlıkların Çözümünde Doğrudan Millî Mahkemelere Başvurulması...108

7 vii 2) Uluslararası Ticarî Uyuşmazlıkların Çözümünde Doğrudan Türk Mahkemelerine Başvurulması a) Türk Mahkemelerinin Yargı Yetkisi ve Bu Yetkinin İstisnaları b) Türk Mahkemelerinin Uluslararası Yetkisi aa) Davalının İkametgâhı (Yerleşim Yeri) Mahkemesi bb) Sözleşmenin İfa Yeri Mahkemesi cc) Türkiye de İkametgahı Bulunmayanlar Aleyhine Açılacak Mal ve Alacak Davalarında İhtilaflı Şeyin Bulunduğu Mahal Mahkemesi dd) Vekalet Ücretinden Doğan Davalarda veya Karşılık Davalarda, Esas Davanın Görüldüğü Mahal Mahkemesi ee) İflas Davalarında Yetki ff) Yetki İtirazına Uğramayan Türkiye deki Herhangi Bir Mahal Mahkemesi gg) Fikrî ve Sınaî Haklardan Doğan Uyuşmazlıklarda Yetkili Mahkemeler D- TÜRK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLMEKTE OLAN ULUSLARARASI TİCARÎ UYUŞMAZLIKLARLA İLGİLİ ÖZEL DURUMLAR (Teminat, Derdestlik, Bekletici Mesele, Delillerin Toplanması ve Değerlendirilmesi, Tebligat, İhtiyatî Tedbirler) ) Yabancıların veya Türkiye de Mutad Meskeni Olmayan Türk Vatandaşlarının Teminat Yatırma Mükellefiyeti ) Uluslararası Derdestlik ve Bekletici Mesele a) Uluslararası Derdestlik b) Bekletici Mesele (Mesele-i Müstehire) ) Deliller, Toplanması ve Değerlendirilmesi a) Deliller ve İspat Konularında Lex Fori nin Uygulanması b) Delillerin İspat Hukuku Bakımından Tâbi Olduğu Şekil c) Delillerin Toplanması ve İstinabe Usulü ) Tebligat ) İhtiyatî Tedbirler ) Uluslararası Ticarî Uyuşmazlıklarla İlgili Yabancı Mahkeme Kararlarının Türk Mahkemelerinde Tenfizi (İcrası) a) Türk Hukukunda Tanıma ve Tenfiz...189

8 viii aa) Görevli ve Yetkili Mahkeme bb) Tenfiz Dilekçesi ve Ekleri cc) Harçlar dd) Tenfiz Şartları (i) Türkiye ile Kararın Verildiği Ülke Arasında Karşılıklılık Bulunmalıdır (MÖHUK m. 54/a) (ii) Karar, Türk Mahkemelerinin Münhasır Yetkisine Giren Bir Konuda Verilmiş Olmamalıdır ve Yabancı Mahkeme Kendisini Aşırı Yetki Teşkil Edecek Suretle Yetkili Görmüş Olmamalıdır (MÖHUK m. 54/b) (iii) Karar Türk Kamu Düzenine Açıkça Aykırı Olmamalıdır (MÖHUK m. 54/c) (iv) Karar, Davalının Savunma Haklarına Riayet Edilerek Verilmiş Olmalıdır (MÖHUK m. 54/ç) b) Dava Masraflarına İlişkin Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi c) Tenfiz Edilen Yabancı Kararın Yerine Getirilmesi d) Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizinde Zamanaşımı II- ULUSLARARASI TİCARÎ UYUŞMAZLIKLARIN TAHKİM YOLU İLE ÇÖZÜMÜ A- GENEL OLARAK ULUSLARARASI TİCARÎ TAHKİM B- ULUSLARARASI TİCARÎ TAHKİMİN TANIMI VE HUKUKÎ REJİMİ C- TÜRKİYE DE ULUSLARARASI TİCARÎ TAHKİM ) Yatırım Uyuşmazlıkları ile İlgili Uluslararası Tahkim ) 4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu na Göre Uluslararası Tahkim a) Kanunun Amaç, Konu, Yer ve Zaman İtibariyle Uygulanması b) Tahkimde Görevli/Yetkili Mahkeme ve Yerel Mahkemelerin Tahkime Müdahalesi c) Tahkim Şartı veya Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları ve Hükümleri d) Tahkim Mahkemesinin Teşkili ve Yetkisi e) Tahkim Yargılaması (Tahkim Usul ve Esasına Uygulanacak Hukukun Belirlenmesi, Tahkim Yerinin Belirlenmesi, Davanın Açıldığı Tarih, Dava ve Cevap Layihalarının Sunulması, Görev Belgesinin (Term of Reference)Düzenlenmesi, Tahkim Lisanı, Delillerin Toplanması, Kararın Şekli ve Süresi) D- YAPISAL OLARAK ULUSLARARASI TAHKİM (Ad Hoc ve Kurumsal Tahkim) ) Ad Hoc (Arızî) Tahkim...266

9 ix 2) Kurumsal Tahkim (Daimî Hakem Mahkemeleri) a) Yatırım İhtilaflarının Halline Dair Uluslararası Merkez (International Centre for the Settlement of Investment Disputes/ICSID) b) WIPO/Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü Tahkim Mahkemesi WIPO Arbitration Court) c) MTO Tahkim Mahkemesi (ICC Arbitration Court) d) Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi (London Court of International Arbitration/LCIA) e) Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası Uluslararası Tahkim Mahkemesi (The International Commercial Arbitration Court at the Chamber of Commerce and Industry of Russian Federation/ICAC) f) Avusturya Federal Ekonomi Odası Uluslararası Tahkim Merkezi (International Arbitral Centre of the Austrian Federal Economic Chamber-Vienna International Arbitral Centre/VIAC) g) Stockholm Ticaret Odası Tahkim Enstitüsü (Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce/SCC Institute) h) Amerikan Tahkim Odası (The American Arbitration Association/AAA) ı) Hububat ve Yem Ticaret Birliği Tahkim Mahkemesi (The Grain and Feed Trade Assocation Arbitration Tribunal/GAFTA Arbitration Tribunal) i) Sıvı ve Hayvansal Yağ ve Tohum Birlikleri Federasyonu Tahkim Mahkemesi (Federation of Oils, Seeds and Fats Associations Arbitration Tribunal/FOSFA Arbitration Tribunal) j) Rafine Şeker Birliği Tahkim Mahkemesi (The Refined Sugar Association Arbitration Tribunal) E- ULUSLARARASI TİCARÎ HAKEM KARARLARININ TÜRKİYE DE TENFİZİ ) Genel Olarak Yabancı Hakem Kararlarının Türkiye de Tenfizi ) New York Anlaşmasına Göre Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi a) New York Anlaşmasının Zaman, Konu ve Ülke İtibariyle Uygulama Alanı b) New York Anlaşmasına Göre Tanıma ve Tenfiz Davalarında Usul c) New York Anlaşmasına Göre Tanıma Şartları d) New York Anlaşmasına Göre Tenfiz Şartları aa) Taraflar arasında geçerli bir tahkim anlaşması bulunmalıdır (m. V/I-a)...318

10 x bb) Karar, Davalının Savunma Haklarına Riayet Edilerek Verilmiş Olmalıdır (m. V/1-b) cc) Karar, Hakemlerin Yetkileri İçinde Verilmiş Olmalıdır (m. V/1-c) dd) Hakem Mahkemesinin Teşkili veya Tahkim Prosedürü Taraflar Arasındaki Anlaşma Hükümlerine -Anlaşmada Hüküm Yoksa- Tahkim Prosedürünün Cereyan Ettiği Ülke Hukukuna Uygun Olmalıdır (m. V/1-d) ee) Karar, Taraflar İçin Bağlayıcı (Binding) Olmalı veya Verildiği Ülke Hukukuna ya da Tahkimin Tâbi Olduğu Ülke Hukukuna Göre İptal Edilmemiş yahut İcrası Askıya Alınmamış Olmalıdır (m. V/1-e) ff) Karar, Tenfiz Devleti Hukukuna Göre Tahkim Yolu ile Çözümü Mümkün bir Uyuşmazlığa İlişkin Olmalıdır (m. V/2-a) gg) Karar, Tenfiz Devleti Hukukunun Kamu Düzenine Aykırı Olmamalıdır (m. V/2-b) ) 5718 Sayılı Kanuna Göre Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi ) New York Anlaşmasına ve 5718 Sayılı Kanuna Göre Tenfiz Dilekçesi ve Ekleri ) Tahkime Konu Uluslararası Ticarî Uyuşmazlıklar Hakkında Türk Mahkemelerinin Tedbir Kararları Verme Yetkisi III- ULUSLARARASI TİCARÎ UYUŞMAZLIKLARIN DOĞRUDAN MÜZAKERELER, UZLAŞTIRMA, TEKNİK BİLİRKİŞİLİK (HAKEM BİLİRKİŞİLİK), ÖN HAKEMLİK, ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SÖZLEŞMEYE MÜDAHALESİ VE ALTERNATİF İHTİLAF ÇÖZME TEKNİKLERİ (ADR) İLE ÇÖZÜMÜ A- UYUŞMAZLIKLARIN MÜZAKERELER YOLU İLE ÇÖZÜMÜ B- UYUŞMAZLIKLARIN UZLAŞTIRMA YOLU İLE ÇÖZÜMÜ ) ICC Uzlaştırma Kuralları ) UNCITRAL Uzlaştırma Kuralları ) ICSID Uzlaştırma Kuralları ) FIDIC Uzlaştırma Kuralları C- UYUŞMAZLIKLARIN TEKNİK BİLİRKİŞİLİK (Technical Expertise-Hakem Bilirkişilik) YOLU İLE ÇÖZÜMÜ D- UYUŞMAZLIKLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN SÖZLEŞMELERE MÜDAHALESİ YOLU İLE ÇÖZÜMÜ (Akitlerin Tarafsız Üçüncü Kişilerce Yorumlanması, Doldurulması ve Uyarlanması)...413

11 xi E- UYUŞMAZLIKLARIN ÖN HAKEMLİK (Pre Arbitral Referee Procedure) YOLU İLE ÇÖZÜMÜ F- UYUŞMAZLIKLARIN ALTERNATİF İHTİLAF ÇÖZME USULLERİ (ADR/ Alternative Dispute Resolutions) İLE ÇÖZÜMÜ IV- ULUSLARARASI TİCARÎ UYUŞMAZLIKLARIN DİPLOMATİK YOLLA ÇÖZÜMÜ V- YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YOLLARI A- YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE ICSID ANLAŞMASI B- YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI İLE İLGİLİ İKİLİ ANLAŞMALAR VE TAHKİM VI- DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ NDE (DTÖ) UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YOLLARI A- DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ YARGILAMA USULÜ ) DTÖ Uyuşmazlık Giderme Yoluna Dair Kuralların Kaynağı: 1947 ve 1994 tarihli GATT Anlaşmaları ) DTÖ Yargılamasının Özellikleri a) Münhasır Yetki b) Özel Hukuk Kişilerinin Durumu c) İhlâl Bulunmasa da Yargı Yoluna Başvurma İmkânı d) Yargı Merciinin Önceki Kararlarının Etkisi B- DTÖ YARGILAMASINDA İZLENECEK USUL ) Müzakere Aşaması ) Panel Aşaması C- TEMYİZ AŞAMASI D- TAVSİYELERİN YERİNE GETİRİLMESİ ve YAPTIRIM UYGULANMASI AŞAMASI ) Tavsiyelerin Yerine Getirilmesi Aşaması ) Tavsiyelerin Yerine Getirilmemesi Hâlinde Uygulanan Yaptırımlar EKLER MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU...504

12 xii 3. KAMU HİZMETLERİ İLE İLGİLİ İMTİYAZ ŞARTLAŞMA VE SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA TAHKİM YOLUNA BAŞVURULMASI HALİNDE UYULMASI GEREKEN İLKELERE DAİR KANUN DEVLETLER VE DİĞER DEVLETLERİN VATANDAŞLARI ARASINDAKİ YATIRIM UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMLENMESİ HAKKINDAKİ KONVANSİYON - ICSID MİLLETLERARASI TİCARÎ HAKEMLİK KONUSUNDAKİ 21 NİSAN 1961 TARİHLİ AVRUPA (CENEVRE) SÖZLEŞMESİ YABANCI HAKEM KARARLARININ TANINMASI VE İCRASI HAKKINDAKİ 10 HAZİRAN 1958 TARİHLİ NEW-YORK SÖZLEŞMESİ MİLLETLERARASI TİCARET ODASI TAHKİM KURALLARI İHTİLAFLARIN DOSTANE HALLİ (İDH) KURALLARI BİBLİYOGRAFYA...575

13 xiii AB ABD ADR agm age AJCL AJIL American University JILP Ankara BD Arb. Int. AT BATİDER BK Bkz. BLS BM : Avrupa Birliği KISALTMALAR : Amerika Birleşik Devletleri : Alternative Dispute Resolution : Adı Geçen Makale : Adı Geçen Eser : American Journal of Comparative Law : American Journal of International Law : American University Journal of International Law and Policy : Ankara Barosu Dergisi : Arbitration International : Avrupa Topluluğu : Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi : Borçlar Kanunu : Bakınız : Business Law Review : Birleşmiş Milletler Boston University LR : Boston University Law Review BYIL C. : Cilt CJTL CMK DHH DPT DTÖ E. : Esas EC EDI : British Yearbook of International Law : Colombia Journal of Transnational Law : Ceza Muhakemesi Kanunu : Devletler Hususi Hukuku : Devlet Plânlama Teşkilatı : Dünya Ticaret Örgütü : European Community : Electronic Data Interchange

14 xiv EŞHK FIDIC FILJ FOSFA GAFTA GATT Georgia JICL HGK HILJ HMK HUMK IBL ICC ICLQ ICLR. ILM. INCOTERMS Int. Lawyer ITLJ İBD İHFM İİK K. : Karar KHK LRA m. : Madde MHB. MK. MÖH MÖHUK MTK MTO JILP : Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama Münkasem Şirketlerle Sigorta Şirketleri Hakkında Kanun-u Muvakkat : Federation International Des Ingenieurs-Counseils : Foreign Investment Law Journal : Federation of Oils, Seeds and Fats Associations : Grain and Feed Trade Association : General Agreement on Tariffs and Trade : Georgia Journal of International and Comparative Law : Hukuk Genel Kurulu : Harvard International Law Journal : Hukuk Muhakemeleri Kanunu : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu : International Business Lawyer : International Chamber of Commerce : International and Camparative Law Quarterly : International Construction Law Review : International Legal Materials : International Commercial Terms : International Lawyer : International Trade Law Journal : İstanbul Barosu Dergisi : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası : İcra İflas Kanunu : Kanun Hükmünde Kararname : Locus Regit Actum : Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni : Medeni Kanun : Milletlerarası Özel Hukuk : Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun New York University : Milletlerarası Tahkim Kanunu : Milletlerarası Ticaret Odası : New York University Journal of International Law and Politics

15 xv Northwestern JILB : Northwestern Journal of International Law and Business Not. K. : Noterlik Kanunu OECD : Organisation fon Economic Co-operation and Development PCA : Permanent Court of Arbitration p. : Page Rec. des Cours : Recueil des Cours de l Academie de Droit International RG. : Resmî Gazete RKD : Resmî Kararlar Dergisi S. : Sayı Sh. : Sayfa T. : Tarih TC : Türkiye Cumhuriyeti Texas ILJ : Texas International Law Journal The Ohio SJDR : The Ohio State Journal of Dispute Resolution TRIPs : Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right TTK : Türk Ticaret Kanunu UN : United Nations UN/ECE : United Nations Economic Commission for Europe UNCITRAL : United Nations Commission on International Trade Law UNIDROIT : International Institute for the Unification of Private Law V. : Volume vd. : Ve devamı WTO : World Trade Organization Y : Yargıtay YBCA : Yearbook Commercial Arbitration YKD. : Yargıtay Kararları Dergisi

Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları

Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları i Prof. Dr. Cemal ŞANLI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları 5. Bası ii

Detaylı

Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları

Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları Prof. Dr. CEMAL ŞANLI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları 6. BASI İstanbul

Detaylı

stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletleraras Özel Hukuk Anabilim Dal Ö retim Üyesi

stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletleraras Özel Hukuk Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Cemal fianli stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletleraras Özel Hukuk Anabilim Dal Ö retim Üyesi Uluslararas Ticari Akitlerin Haz rlanmas ve Uyuflmazl klar n Çözüm Yollar 3. Bas II Yay

Detaylı

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ İÇİNDEKİLER Önsöz İçindekiler Kısaltmalar Giriş BİRİNCİ BÖLÜM: ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARIN HUKUKİ

Detaylı

TÜRK MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

TÜRK MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI I Prof. Dr. Aysel ÇELİKEL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ Prof. Dr. Cemal ŞANLI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ Doç. Dr. Emre ESEN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TÜRK MİLLETLERARASI

Detaylı

PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT. Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6.

PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT. Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6. PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6. BASI İSTANBUL - 2012 Yayın No : 2688 Hukuk Dizisi : 1310 6. Baskı

Detaylı

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER (Brüksel I Tüzüğü, UNIDROIT İlkeleri ve Türk Yargılama Hukuku Çerçevesinde) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Doğrudan Görüşme, Arabuluculuk, Hakem-Bilirkişilik ve Tahkim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Doğrudan Görüşme, Arabuluculuk, Hakem-Bilirkişilik ve Tahkim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yard. Doç. Dr. Ali YEŞİLIRMAK İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Queen Mary College, Centre for Commercial Law Studies Türkiye de Ticari Hayatın ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi İçin Uyuşmazlıkların

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NDA TAHKİM

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NDA TAHKİM Prof. Dr. Nuray EKŞİ Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NDA TAHKİM (6100 Sayılı HMK md. 407-444) Beta Yayın No : 2921 Hukuk Dizisi :

Detaylı

BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINA İLİŞKİN ICC KURALLARI

BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINA İLİŞKİN ICC KURALLARI BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINA İLİŞKİN ICC KURALLARI (2010 REVİZYONU URDG 758) MAKALELER Editör Prof. Dr. Nuray EKŞİ İstanbul 2011 Yay n No : 2461 Hukuk Dizisi : 1200 1. Bask Mayıs 2011 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET HUKUKUNDA VESAİK MUKABİLİ ÖDEME

ULUSLARARASI TİCARET HUKUKUNDA VESAİK MUKABİLİ ÖDEME Dr. Ersan ATALAY ULUSLARARASI TİCARET HUKUKUNDA VESAİK MUKABİLİ ÖDEME (BELGE KARŞILIĞINDA ÖDEME) Beta Yay n No : 2680 Hukuk Dizisi : 1304 1. Baskı Nisan 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-704 - 5 Copyright

Detaylı

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II i Prof. Dr. Kayıhan İÇEL Prof. Dr. Yener ÜNVER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi Uygulamalı CEZA HUKUKU Ceza Muhakemesi Hukuku

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM DOĞAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

ULUSLARARASI SATIM HUKUKUNDA KANUNLAR İHTİLAFI MESELELERİ

ULUSLARARASI SATIM HUKUKUNDA KANUNLAR İHTİLAFI MESELELERİ Doç. Dr. Yusuf ÇALIŞKAN İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ULUSLARARASI SATIM HUKUKUNDA KANUNLAR İHTİLAFI MESELELERİ Uluslararası Ticarette Riskler ve Lex Mercatoria Satım Sözleşmesine

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6 6 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kavramlar Tebligat Kanunu Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında

Detaylı

VI. Cilt'in içindekiler Sayfa Kadastro mahkemeleri 5657 A) Genel bilgi 5657 B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı 5660 C) Kadastro mahkemesinin

VI. Cilt'in içindekiler Sayfa Kadastro mahkemeleri 5657 A) Genel bilgi 5657 B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı 5660 C) Kadastro mahkemesinin VI. Cilt'in içindekiler Sayfa 79-80. Kadastro mahkemeleri 5657 A) Genel bilgi 5657 B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı 5660 C) Kadastro mahkemesinin görevleri 5660 D) Kadastro mahkemesinin yetkisi 5671

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ Doç. Dr. Talat CANBOLAT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı 6356 SAYILI KANUNA GÖRE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ Yayın No : 2931 Hukuk Dizisi : 1442

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi.

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi. Dr. İbrahim Bozacı Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi GİRİŞİMCİLİK Örnekler ve İş Planı Rehberli İş Fikri Küçük İşletme Pazarlama Aile İşletmeleri İnsan Kaynakları Hedef Kitle

Detaylı

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO I Herkes İçin Hukuk: 10 MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO Avukat Osman OY II Yay n No : 2112 Hukuk Dizisi : 990 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-030 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA

UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA I Herkes İçin Hukuk: 11 İCRA HUKUKU KAPSAMINDA UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA Avukat Osman OY II Yay n No : 2113 Hukuk Dizisi : 991 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-031 - 2 Copyright

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi MİLLETLERARASI

Detaylı

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR Dr. Selin SERT - Alİ Hulkİ CİHAN LL. M. TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR Üzerine Bir Deneme İstanbul 2013 Yayın No : 3006 Hukuk Dizisi : 1472 1. Baskı - Aralık 2013

Detaylı

KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT

KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT 1982 Anayasası Kıyı Kanunu Kıyı İle İlgili Diğer Kanunlar Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliği Anayasa Mahkemesi Kararları İçtihadi Birleştirme Kararları Danıştay Kararları Yargıtay

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi MİLLETLERARASI

Detaylı

MAKALELER. Yusuf ARTAR (*) PEKCANITEZ Hakan/ATALAY Oğuz/ÖZEKES Muhammet, Medeni Usul Hukuku, 6. Bası, Ankara 2007, s. 692 2

MAKALELER. Yusuf ARTAR (*) PEKCANITEZ Hakan/ATALAY Oğuz/ÖZEKES Muhammet, Medeni Usul Hukuku, 6. Bası, Ankara 2007, s. 692 2 ULUSLARARASI YATIRIM UYUŞMAZLIKLARINDA ICSID TAHKİMİ Yusuf ARTAR (*) 1- GİRİŞ Kural olarak, kişiler arasında meydana gelen uyuşmazlıklar mahkemeler tarafından karara bağlanmaktadır. Ancak irade serbestisi

Detaylı

DEVLETLER HUSUSÎ HUKUKU

DEVLETLER HUSUSÎ HUKUKU I Prof. Dr. Aysel ÇELİKEL Prof. Dr. Ergin NOMER DEVLETLER HUSUSÎ HUKUKU (MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK) Çözümlenmiş Örnek Olaylar - Seçilmiş Mahkeme Kararları Kanunlar İhtilâfı Kuralları - Milletlerarası Usul

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Prof. Dr. NURAY EKŞİ Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Ülkelerarası Evlat Edinme Uluslararası

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Prof. Dr. NURAY EKŞİ İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Ülkelerarası Evlat Edinme

Detaylı

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI I İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Yüksek Lisans Programı (Ekonomi Hukuku) ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI Av. Burcu GÜNAYDIN 2012 II Yay n No

Detaylı

2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006.

2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006. PROF. DR. NURAY EKŞİ 1987 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ni birincilikle bitiren Prof. Dr. Nuray Ekşi, 1988 yılında aynı fakültede Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı nda araştırma görevlisi

Detaylı

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BOŞANMA

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BOŞANMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V İÇİNDEKİLER VII KISALTMALAR Xn GİRİŞ 1 I. Genel Olarak : 1 II. İnceleme Konusu ve Sınırlandırılması 2 III. Konunun İnceleniş Şekli ve Plan 2 BİRİNCİ BÖLÜM BOŞANMA 1. Milletlerarası

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi MİLLETLERARASI

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Derleyen Prof. Dr. NURAY EKŞİ Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Uluslararası Çocuk Kaçırma

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt I. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt I. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt I i Prof. Dr. Kayıhan İÇEL Prof. Dr. Yener ÜNVER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi Uygulamalı CEZA HUKUKU Ceza Hukuku Genel ve Özel

Detaylı

ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 I. KONUNUN TAKDİMİ 17 II. NAFAKA KAVRAMI 18 III. NAFAKANIN TARİHÇESİ 19 IV. NAFAKANIN HUKUKİ NİTELİĞİ

ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 I. KONUNUN TAKDİMİ 17 II. NAFAKA KAVRAMI 18 III. NAFAKANIN TARİHÇESİ 19 IV. NAFAKANIN HUKUKİ NİTELİĞİ ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 I. KONUNUN TAKDİMİ 17 II. NAFAKA KAVRAMI 18 III. NAFAKANIN TARİHÇESİ 19 IV. NAFAKANIN HUKUKİ NİTELİĞİ 22 V. KONUNUN ÖNEMİ 25 VI. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Av. Osman OY Av. Teoman ULUSOY Yay n No : 2358 Hukuk Dizisi : 1113 1. Bas Haziran 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-279 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

Yabancı hukukun olaya ilişkin hükümlerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilmemesi halinde, Türk hukuku uygulanır.

Yabancı hukukun olaya ilişkin hükümlerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilmemesi halinde, Türk hukuku uygulanır. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN(MÜLGA) Kanun Numarası: 2675 Kabul Tarihi: 20/05/1982 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 22/05/1982 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17701 **12/11/2007

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...v. ÖNSÖZ...vi. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN

İÇİNDEKİLER. İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...v. ÖNSÖZ...vi. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...v ÖNSÖZ...vi Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun... 3 İkinci Bölüm VASİYETNAMENİN

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Prof. Dr. NURAY EKŞİ İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Ülkelerarası Evlat Edinme

Detaylı

DEVLETLER HUSUSÎ HUKUKU

DEVLETLER HUSUSÎ HUKUKU Dr. Ergini NOMER istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Husust Hukuku Profesörü DEVLETLER HUSUSÎ HUKUKU GENEL PRENSİPLER - UYGULAMA - USUL HUKUKU MİLLETLERARASI FAKÜLTELER MATBAASI İSTANBUL 1984

Detaylı

Av. Deniz KAYATEKİN. Patentin Hükümsüzlüğü

Av. Deniz KAYATEKİN. Patentin Hükümsüzlüğü Av. Deniz KAYATEKİN Patentin Hükümsüzlüğü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ...1 I. Fikri Mülkiyet Hukukuna Genel Bakış...3 A. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku...3 B. Fikri Mülkiyet Hukukunun

Detaylı

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA MİLLETLERARASI MİRAS HUKUKU

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA MİLLETLERARASI MİRAS HUKUKU Prof. Dr. Nuray EKŞİ Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA MİLLETLERARASI MİRAS HUKUKU Beta Yayın No : 2875 Hukuk Dizisi : 1415 1. Baskı

Detaylı

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ Dr. Murat ŞAHİN Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ ABD, AB ve Türk Rekabet Hukuklarında

Detaylı

İÇİNDEKİLER. I. Bölüm

İÇİNDEKİLER. I. Bölüm İÇİNDEKİLER I. Bölüm HUKUK KAVRAMI... 1 1 - TOPLUM DÜZENİ VE TOPLUM DÜZENİNİ SAĞLAYAN KURALLAR... 2 A. TOPLUM DÜZENİ... 2 B. TOPLUM DÜZENİNİ SAĞLAYAN KURALLAR... 2 1- KURAL KAVRAMI... 2 2- TOPLUMU DÜZENLEYEN

Detaylı

Candan YASAN. Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri

Candan YASAN. Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri Candan YASAN Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 I. Sunuş...1 II. Çalışmanın Amacı...2 III. Çalışmada

Detaylı

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat Prof.Dr. Nur Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hamide Zafer Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Detaylı

İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ

İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ I Prof. Dr. Sezayi DUMANOĞLU İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ 2. BASKI Beta II İÇİNDEKİLER Yay n No : 2619 Hukuk Dizisi : 1271 1. Baskı Ocak 2011 2. Baskı Aralık 2011 - İSTANBUL

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991 Sayı : 20877)

(Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991 Sayı : 20877) 350 Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 8 İFLASIN ERTELENMESİ. Avukat Osman OY

Herkes İçin Hukuk: 8 İFLASIN ERTELENMESİ. Avukat Osman OY I Herkes İçin Hukuk: 8 İFLASIN ERTELENMESİ Avukat Osman OY II Yay n No : 2059 Hukuk Dizisi : 986 1. Bas Mart 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-007 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

BURCU İRGE ERDOĞAN MILLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA FRANCHISE SÖZLEŞMESINE UYGULANACAK HUKUK

BURCU İRGE ERDOĞAN MILLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA FRANCHISE SÖZLEŞMESINE UYGULANACAK HUKUK BURCU İRGE ERDOĞAN MILLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA FRANCHISE SÖZLEŞMESINE UYGULANACAK HUKUK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM MADDÎ HUKUKTA FRANCHISE

Detaylı

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 6 17 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU Kavramlar Danıştay Kanunu Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu Yüksek Askeri Şüranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Vergi

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Ömer Faruk GÖRÇÜN Kadir Has Üniversitesi Örnek Olay ve Uygulamalarla TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ II Yayın No : 2874 İşletme-Ekonomi Dizisi : 573 1. Baskı - Ekim 2010 - İSTANBUL 2. Baskı - Mart 2013 - İSTANBUL

Detaylı

MEDENÎ HUKUK CİLT: I. PRATİK ÇALIŞMALARI ve SINAV SORULARI. Beta. Medenî Hukuk (Giriş, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku) Eşya Hukuku Miras Hukuku

MEDENÎ HUKUK CİLT: I. PRATİK ÇALIŞMALARI ve SINAV SORULARI. Beta. Medenî Hukuk (Giriş, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku) Eşya Hukuku Miras Hukuku MEDENÎ HUKUK PRATİK ÇALIŞMALARI ve SINAV SORULARI CİLT: I Medenî Hukuk (Giriş, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku) Eşya Hukuku Miras Hukuku Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim

Detaylı

MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU NUN UYGULAMA ALANI

MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU NUN UYGULAMA ALANI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU NUN UYGULAMA ALANI BENNAR BALKAYA Uzman bilgisi, destek ve katkısı için Sayın Doç. Dr. Günseli Öztekin Gelgel, Sayın Doç. Dr. Yücel Sayman, Sayın Doç. Dr. Şükran Şıpka ve Sayın

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÖNALIM DAVALARI Ankara 2010 Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Hukuk Kitapları Dizisi: 1025 ISBN 978-975-02-1281-9 Birinci

Detaylı

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM HUKUKUTA YÖNTEMBİLİM I Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM Yorum Yöntemleri Hukuk Oluşturma Yöntemleri (Yargıç Hukuku) Yasayla Bağlı Yargıç Hukuku Yasa Yerine

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi 6102 Sayılı TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Altıncı Baskı İstanbul

Detaylı

Doç. Dr. Didem ALGANTÜRK LIGHT DENİZDE ÇATMA HUKUKU

Doç. Dr. Didem ALGANTÜRK LIGHT DENİZDE ÇATMA HUKUKU Doç. Dr. Didem ALGANTÜRK LIGHT DENİZDE ÇATMA HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xv BİBLİYOGR AFYA... xvii 1. GİRİŞ...1 2. TARİHİ GELİŞİM...3 I. İlk Çağlar...3 II. Ortaçağ Dönemi...4

Detaylı

894 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013

894 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013 894 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013 Türkiye de Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizinde Karşılaşılan Sorunlar Problems in Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 9 KONKORDATO. Avukat Osman OY

Herkes İçin Hukuk: 9 KONKORDATO. Avukat Osman OY I Herkes İçin Hukuk: 9 KONKORDATO Avukat Osman OY II Yay n No : 2114 Hukuk Dizisi : 992 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-032 - 9 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU CİLT: II. PRATİK ÇALIŞMALARI ve SINAV SORULARI. Beta. Borçlar Hukuku Genel Hükümler Borçlar Hukuku Özel Hükümler

BORÇLAR HUKUKU CİLT: II. PRATİK ÇALIŞMALARI ve SINAV SORULARI. Beta. Borçlar Hukuku Genel Hükümler Borçlar Hukuku Özel Hükümler BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI ve SINAV SORULARI CİLT: II Borçlar Hukuku Genel Hükümler Borçlar Hukuku Özel Hükümler Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanları

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. MEDENÎ USÛL HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 37 1. UYUŞMAZLIĞIN ORTAYA ÇIKIŞI VE ÇÖZÜM YOLLAR] 40 II. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ - HUKUKÎ KORUNMA TALEBİ VE ADALETE ERİŞİM 43 III. MEDENÎ USÛL HUKUKUNUN

Detaylı

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI İÇİNDEKİLER ESERİ TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

EDİTÖR Doç. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MİLLETLERARASI SATIM HUKUKU

EDİTÖR Doç. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MİLLETLERARASI SATIM HUKUKU EDİTÖR Doç. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MİLLETLERARASI SATIM HUKUKU MİLLETLERARASI MAL SATIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ Dr. Salih DURSUN İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ KAVRAM MODELLER UYGULAMA Beta Yay n No : 2668 İşletme - Ekonomi : 558 1. Baskı Mart 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-692 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

TÜRK MİLLETLERARASI HUKUKUNDA BOŞANMA

TÜRK MİLLETLERARASI HUKUKUNDA BOŞANMA TÜRK MİLLETLERARASI HUKUKUNDA BOŞANMA A) GİRİŞ Boşanma eşler hayattayken, kanunda öngörülmüş olan bir sebebe dayanarak, eşlerden birinin açacağı dava sonucunda evlilik birliğine hakim kararı ile son verilmesidir.

Detaylı

Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ I Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ II Yayın No : 2845 Teknik Dizisi : 158 1. Baskı Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377 868-4 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları BETA

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAREKETİ I TARİHÎ GELİŞİM İÇİNDE TÜKETİCİNİN KORUN MASI '.. 5

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAREKETİ I TARİHÎ GELİŞİM İÇİNDE TÜKETİCİNİN KORUN MASI '.. 5 İÇİNDEKİLER Bibliyografya Kısaltmalar XVII XXIX GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAREKETİ I TARİHÎ GELİŞİM İÇİNDE TÜKETİCİNİN KORUN MASI '.. 5 1 Ortaçağdaki Durum 5 A Ekonomik Yapı 5 B Loncalar

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Öğretim Üyesi TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk

Detaylı

Dr. ÖMER ÇINAR İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜKETİCİ HUKUKUNDA HAKSIZ ŞARTLAR

Dr. ÖMER ÇINAR İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜKETİCİ HUKUKUNDA HAKSIZ ŞARTLAR Dr. ÖMER ÇINAR İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜKETİCİ HUKUKUNDA HAKSIZ ŞARTLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm HAKSIZ ŞARTIN TARİHSEL

Detaylı

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat Prof.Dr. Nur Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hamide Zafer Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

Sosyal Hakların Uluslararası Korunması ve Avrupa Sosyal Şartı Sistemi

Sosyal Hakların Uluslararası Korunması ve Avrupa Sosyal Şartı Sistemi Dr. İzzet Mert Ertan Sosyal Hakların Uluslararası Korunması ve Avrupa Sosyal Şartı Sistemi İstanbul - 2015 Beta Yayın No : 3190 Hukuk Dizisi : 1563 1. Baskı - Ocak 2015 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-217

Detaylı

Türk ve Avrupa Birliği Hukukunda Yabancı Unsurlu Sigorta Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk

Türk ve Avrupa Birliği Hukukunda Yabancı Unsurlu Sigorta Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk I Türk ve Avrupa Birliği Hukukunda Yabancı Unsurlu Sigorta Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk 5718 Sayılı MÖHUK Roma Konvansiyonu Avrupa Birliği Yönergeleri Roma I ve II Tüzükleri Prof. Dr. Nuray EKfi stanbul

Detaylı

Dr. Mehmet BAYKAL İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi. Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve. Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Dr. Mehmet BAYKAL İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi. Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Dr. Mehmet BAYKAL İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımlar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ Dersin Adı: Milletlerarası Özel Hukuk I Dersin Kodu HUK 401 AKTS 4. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 4 Teorik: 3 saat / hafta Pratik Çalışma:

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103 MEF ÜNİVERSİTESİ UK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 201 101 105 107 TURK 101 ENG 101 Roma Hukuku: Genel Hükümler Atatürk

Detaylı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Doç. Dr. Faruk ACAR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi AİLE HUKUKUMUZDA MAL REJİMLERİ VE EŞİN YASAL MİRAS

Detaylı

Türk Hukuk Sisteminde Tahkim Mevzuatı Arbitration Rules in Turkish Legal System

Türk Hukuk Sisteminde Tahkim Mevzuatı Arbitration Rules in Turkish Legal System SESSION 2D: Uluslararası Hukuk 879 Türk Hukuk Sisteminde Tahkim Mevzuatı Arbitration Rules in Turkish Legal System Ahmet Tuncay (Turkish Supreme Court, Turkey) Abstract International companies, with the

Detaylı

İÇİNDEKİLER* ULUSLARARASI TİCARÎ SÖZLEŞMELER

İÇİNDEKİLER* ULUSLARARASI TİCARÎ SÖZLEŞMELER İÇİNDEKİLER* İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR III V XVII BİRİNCİ ULUSLARARASI TİCARÎ SÖZLEŞMELER I. Uluslararası Ticarî Sözleşmelere İlişkin Model Kurallar ı A. UNIDROIT Principles of International

Detaylı

PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD

PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD Prof. Dr. Ser dar PİRTİNİ Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD İstanbul, 2013

Detaylı

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 211 101 105 107 TURK 111 ENG

Detaylı

Milletlerarası Ticari Tahkim Kuruluşları International Commercial Arbitration Institutes

Milletlerarası Ticari Tahkim Kuruluşları International Commercial Arbitration Institutes SESSION 2D: Uluslararası Hukuk 885 Milletlerarası Ticari Tahkim Kuruluşları International Commercial Arbitration Institutes Uğur Sayın (Turkish Supreme Court, Turkey) Abstract Because of exportation and

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik Yılı Ders Müfredatı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik Yılı Ders Müfredatı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 2016 2017 Akademik Yılı Ders Müfredatı I. Yıl (1.Dönem Güz) I. Yıl (2.Dönem Bahar) HKUK 131 Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları 4 0 4 4 HKUK 106 Aile Hukuku 5 0

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GİRİŞ Temel Kavramlar I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI...4 III. USUL HUKUKUNUN YERİ...5 IV. USUL HUKUKUNUN

Detaylı

Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi. Ulaşım Araçlarının İpoteği

Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi. Ulaşım Araçlarının İpoteği Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Ulaşım Araçlarının İpoteği İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1

Detaylı

RADYO - TELEVİZYON MEVZUATI VE KONU İLE İLGİLİ YARGI KARARLARI

RADYO - TELEVİZYON MEVZUATI VE KONU İLE İLGİLİ YARGI KARARLARI Radyo ve Televizyon Mevzuatı ve Konu ile İlgili Yargı Kararları i RADYO - TELEVİZYON MEVZUATI VE KONU İLE İLGİLİ YARGI KARARLARI Harun Hakan Baş İstanbul, 2016 ii Radyo - Televizyon Mevzuatı ve Konu ile

Detaylı

ve İLGİLİ MEVZUAT KARŞILAŞTIRMALI, İÇTİHATLI, GEREKÇELİ Hukuk Muhakemeleri Kanunu

ve İLGİLİ MEVZUAT KARŞILAŞTIRMALI, İÇTİHATLI, GEREKÇELİ Hukuk Muhakemeleri Kanunu Prof. Dr. M. Kâmil YILDIRIM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Gülcan DEMİRHAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI

Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI

HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI Prof. Dr. A. Can TUNCAY Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI İstanbul 2013 Yay n No : 2902 Hukuk Dizisi : 1427 1. Baskı - Nisan 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 -

Detaylı

HER YÖNÜYLE BASKETBOL

HER YÖNÜYLE BASKETBOL HER YÖNÜYLE BASKETBOL Dr. Aytekin Alpullu Yayın No : 3228 Eğitim Dizisi : 150 1. Baskı - Mayıs 2015 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-322 - 7 Copyright Bu kitabın Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım

Detaylı