l) S<iz konusu iqi...b (rakamta), Titrk Lirasr (yazryla) vapmayl kabul ve taahhilt ederim/ederiz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "l) S<iz konusu iqi...b (rakamta), Titrk Lirasr (yazryla) vapmayl kabul ve taahhilt ederim/ederiz."

Transkript

1 DOGRUDAN TEMiN TEKLIF MEKTUBU TCDD ] BOLGE MUDURLUGU MAL VE HIZMET ALIM KOMISYONU BASKANLIGINA Alsancak/ZMiR Teklif Sahibinin Adr Soyadr/Trcaret Unvanr Aqrk Tebligat Adresi BaIlr Bulundugu Vergi Dairesi ve Numarasr: T.C Kimlik numarasl Telefon ve Faks Numarasr Kuruluqunuzca kapah zarf usulti Dogrudan Temin Ydntemiyle gergekleqtirilecek olan: Lisrede belrrtrlen toplam J AD A$CI VE 7 AD YARDIMCT HIZMETLER ISI ICIN ASAGIDAKT ( r r r t 4tot 0s t 4 TARTHLERI SURESiNCE I Ay 20 GUN HiZMET) Ahm i9i'ne iligkin dosya kapsamrndaki biitun Sartname ve ekleri ile diger belgeleri okuyup inceledim. Herhangi bir itirazrm olmayrp peginen kabul ediyorum ve teklifimi buna gdre veriyorum. l) S<iz konusu iqi...b (rakamta), Titrk Lirasr (yazryla) vapmayl kabul ve taahhilt ederim/ederiz. 2) Teklifime (KDV harig) btitiin vergi ve masraflar dahildir. 3 ) Teklif tutarrnr n en azo/o3'i kadar gegici teminat yatlrdlglma dair belge ekte sunulmugtur. 4) Teklifinriz 30 (otuz) grin srire ile gegerlidir 5) Verilen tekliflerin en diifiik olanr bile avantaj h teklifolarak kabul edilmeyecektir. Bu hususu pesinen kabulleniriz. 6) Yukarrda belirtilen ig iizerimde kalrrsa, teklif bedelinin %6'sr kadar kesin teminat vermeyi ve sozletme imzalamayr kabul ve taahhiit ederim /ederiz. Not : +Teklif mektuplan Ol l0ll20l4 tarihi ve saat l7:00'a kadar, yukanda belirtilen adrese teslim edilecektrr. Bu saatten sonra gelen teklifler delerlendirmeye ahnmayacaklr. *+Teklif zarfrnrn iizerine igin adr yaz llacaktlr. tttgegici teminat yatrrmayan teklif sahibinin teklifi dikkate alrnmaz. *+**Yaprlan tercih sonunda, Mal/Hizmet ahmr Uzerinde kalan isteklinin miicbir sebep halleri drgrnda usuliine g6re sozle$me yapmamasr ve ve yiikiimli.iliiliinii yerine getrimemesi durumunda gegici teminatlan irat kaydedilir.

2 ihale numarasr BiRiM FiYAT l.eklif CETVELi Temin At 82 Miktan Srra No ls Keleminin Adr ve Krsr Asrklemisi Birirn i irei Ay/giin/saat sayrsr I Ascr (Asgari iicretin %100 fazlasr) AyXigqi l I ay 20 giln Teklif Edilen4 Birim Fiyat 2 Yardrmcr Hizmetler Personeli Ayxigqi 't I ay 20 giiln I. ARA TOPLAM (K.D.V Harig)' Srra No ig Kaleminin Adr ve Ktsa Agtklamast 6 Birim i Miktan Teklif Etlilena Birim Fiyat 1 Ulusal Bayram Ve GenelTatil GUni.i (AqCl {AsRari iicretin %100 fazlast icin ) Giin 2\ 2 Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Giinii (Yardrmcr Hizmetler Personeli iein) G Lin 9 tr en-l TOPLAM (K.D.V. Harig)7 TOPLAM TUTAR ( K.D.V Hariq t Tutarr I utafl +Tabloya gerekligi kadar satrr eklenecektir. *Konsorsi-yumlarin ihaleye teklif verebileceklerinin ongdr0lmesi halinde, bu cetvel i$in uzmanhk gerektir n klslmlart esas almalak idarece arrl ayn dozenlenecektir. *krsmi reklifverilmesine izin verilen ihalei, ktslmlar ihale dok0manrndaki hukomlere uygun olaftk dltzenlenecektir. Adr ve SOYADUTicaret Unvant Kage ve imza8

3 T.C. DEVLET DEMiRvoLLART igr-rrunsi crxrl uijounr,ugu AKCAy persoxrr rgiriu vn oixlrxur rpsislrni vruttrnr,ilct; HIZMET ALIMI IIIALESI (A$qI yardtmcrltgr, rruizi,ix, rrlurr,q,x, GARSONLUK, MEvDAN vf, vardimct HizMETLER) rrxr,rix $.qnrxetrnsi l.isin Konusu B<ilgemiz Sosyal Komitesinin almrg oldulu karar do$ultusunda Kamp sezonu agrldrlrndan Akgay Personel Elitim ve Dinlenme Tesisleri Mtidiirliiliiniin ihtiyacr olan hizmetleri gergeklegtirme, siirdiirmek ve hizmet kalitesini arttlrmaya ydnelik olarak 3 kiqi A99r, 7 kigi temizlik garsonluk mutfak, meydan ve yardtmct hizmetler v.b gorevlendirilmek iizere Personel Qahgtrnlmasrna Dair Hizmetin Ahmr. 2.Temizlik Konusu Olan Yerler l. Elitim Ve Dinlenme Tesisinde bulunan tiim kabinler, biife, yemekhane, M0diiriyet binasr, giivenlik kuliibesi, depolar, umumi tuvaletler, yiizme havuzu, bunun gibi kullanrma agrk tiim yerlerin temizligi. 2. Tesis alanrnda kalan ttm gdplerin toplanmasr ve temizlenmesi 3. Otopark ve benzeri yerlerin ve gevresinin temizlili 4. Tesis dahilindeki 9im ekili alanlann, yegil alanlann temizlili ve alaghk alanlardaki yaprak ddkiintiilerinin temizli!i 5. Tesis kullanrm alanrna giren sahil geridinin ve plajrn temizlenmesi 6. Tesis Miidiiriiniin tesis ile ilgili uygun gdreceli diler gd,revleri yerine getirmek. 3.Hizmet Konusu isler I. Tesisin Aqgr veya Aggr Yardrmcrsr hizmetlerini yerine getirmek, 2. Mutfakta bulagrk igleri ile yemekhane, biife, meydancrhk iqleri, garsonluk v.b. hizmetler 3. Tesis Miidiiriintin tesis ile ilgili uygun gdreceli diler gdrevleri yerine getirmek 4. Aggr veya Aggr Yardrmcrsr unvanh personelde aggr sertifikasr mecburiyeti vardrr. 4.Temizlik isinin Yaorlmasr Sartlarr l. Tesiste hizmetin devamhhf,r esas oldulundan gahqtrnlan personel her devrede birgiin deligimli olarak dinlendirilir.giinliik gahima saatleri igin durumuna g6re Tesis Miid rlii!0 Kamp Komitesince tespit edilir. 2. Giinltik Temizlilin drgrnda devre aralarrnda kabinler ve kullanrma agrk di[er yerlerde ytkama, ilaglama ile cam ve ahqap yerlerin temizlili yaprlacaktrr. S.Hizmetlerin Yerine Getirilmesinde Uyqulanacak Esaslar I. Temizlik ve diler igler yaprlrrken Kamp sakinleri rahatsrz edilmeyecektir. 2. Temizlik sonu grkan gdpler naylon g<ip torbalarrna toplanrlarak, gtip mahalline uygun olarak brrakrlacaktrr. Agrkta gdp depolanmayacaktrr. 3. I Irc. i:(ll+ll/05/1014 tarihleli siiresincc : ' 6.Cahstrrrlacak Personelin Adedi I. ;\5qr 3 kisi r,e di[er i;leri igin 7 ki;i olmak tizere toplam l0 kiqi olup a:;9r persottcl asgari iicrclin 'ri,l()() lazlasr iicrcl alacaktrr. Di$er 7 personel asgari iicret alacaktlr. T.Personelin niteliei L Yiiklenici tarafindan istihdam edilecek personelin 2. Ti.irk vatandagr, 3. l8 yaqrnr tamamlamtg, 4. Salltk durumunun galtgacalt i;e uygun olduluna dair raporunun bulundulu, 5. Askerlik <idevini yapmr;, yapml$ sayrlmli yada tecilli bulunmast, 6. Affa ulramlg olia dahi devletin gtivenligine karqr suglar, anayasal diizene ve bu dtizenin igleyigine kargr suglar, devlet srrlanna kargr suglar ve casusluk. zimmet. irtikap. riigvet, hrrsrzhk, ak q,sj's il.( tr

4 dolandtrtcrhk, sahtecilik, giiveni kotiiye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kanqtrrm4 edimin iflasrna fesat karrqtrrma, sugtan kaynaklanan mal varhlr delerini aklama veya kagakgrhk suglanndan olmadr!r, 7. A99r igin aggrhk sertifikasr yada ustahk belgesi bulunmasr S.DiEer Hususlar 8'l'Hizmet Ahm ihaleleri Uygulama Yiinetmeli[i ve Eki Hizmet Ahmlan Genel $artnamesi ile Hizmet Afumlarr Muayene ve Kabul Yiinetmelili bu siizlegmenin eki ve aynlmaz pargasldlr Yiiklenici Iirma "TCDD iqletmesi Genel Miidiirlii[ii Hizmet Ahmlarrnda Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkrnda 808 Numarah Genel Emir" de belirtilen ve yiikleniciyi ilgilendiren ana hatlarr a;afrda baghklar halinde grkarrlan ancak tamamt Genel Emir iginde bulunan bu siizlegme konusu iq ile ilgili yiikiimliiliiklerinin tiimiinii yerine getirmekle sorumludur Yiiklenici tarafindan istihdam edilecek igginin; Tiirk vatandagr olduluna, I 8 yaqrnr tamamlamrg olduluna, Salhk durumunun gahgtrrrlacalr ige uygun oldufiuna dair salhk raporunun bulunduguna, Affa ugramli olsa bile Devletin giivenliline kargr suglar, anayasal dtizene ve bu diizenin igleyigine kargr suglar, milli savunmaya kargr suglar, Devlet srrlarrna kargr suglar ve casusluk, zimmet, irtikip, riigvet, hrrsrzltk, dolandrrrcrhk, sahtecilik, gtiveni kdti.iye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kangrrrma, edimin ifasrna fesat kangtrrma, sugtan kaynaklanan malvarhlr def,erlerini aklama veya kagakgrhk suglarrndan mahk0m olmadr!rna iliqkin belgeler talep edilecektir /09/2008 tarihli ve sayrh Resmi Gazetede yayrmlanan "Alt igverenlik Ydnetmelifi" hiik0mlerine gdre Kurum ile Yiiklenici arasrnda imzalanan sdzlegmenin hizmet Yiiklenicisi tarafrndan ilgili igyerimizin balh bulundugu Qahgma ve i9 Kurumu il Miidiirliigiine tescii ettirilmesi sa!lanacak ve i9 yeri sicil numarasr ve ipyeri bildirgesi almacaktrr. Qahgtrnlan iggilerin bu ig yeri numarasr ile iqe giriqi yaprlacaktrr. Bu hususlara gartname ve s<izleqmelerde yer verilecek ve s<izlegme uygulama diineminde yerine getirilmesi sallanacaktrr Alt iqveren iistlendi!i ig igin g<irevlendirdi!i iggilerini sadece o igyerinde aldr[r igte gahqtrrmahdrr. Alt igveren iggiye, iqe baglam4 gahgnra geklini, gahgma kogullannr, giinliik ya da haftahk galrgma siiresini, temel 0creti ve varsa iicret eklerini, ticret Odeme ddnemini, sozlegmenin siiresi kapsamtnda iq siiresini, fesih halinde taraflarrn uymak zorunda olduklarr hi.ikiimleri gosteren yazrh ig sozleqmesi vermekle, igverenin galgma saatlerine uygun gah9ma diizeni kurmakla y0kiimliidiir. Bu stizleqmenin bir sureti iqgi dzliik dosyaslnda bulundurulacaktrr. Yiiklenici, gahltrracagl personeli ile ilgili; iqe baqlatrlmalan, iq siireleri ve gahqma qekilleri vs. dahil her tiir d0zenlemeleri, iq Kanunu ve diger mevzuatlarda belirtilen kurallar dofirultusunda yapacak ve bu mevzuatlar dolrultusunda personelini gahgtrracaktrr. Kurum igyerlerinde; Yiiklenici iqgilerinin igyerine giriq-grkrqlan, gtivenlik ve sdzlegme qartlannrn yerine getirilip getirilmedilinin kontrolii amacryla, kaprda Alt igveren iggileri tarafrndan imzalanmrg otan "Alt iqveren iggisi Takip Formu"nun bir drneli, giinliik olarak Yiiklenici veya vekili tarafindan onaylanarak, sozlegmeyi yiiri.itmekle gdrevli Kurum birimine teslim edilecektir. Krdem ve ihbar tazninatr ve yrlhk iicretli izin alacalr ve sair iqgilik alacaklarrnrn hesabrnda bu formlardaki kayrtlar esas ahnacaktrr. Bu hususa tartname ve scizleqmelerde yer verilecek ve s<izleqme uygulama ddneminde yerine getirilmesi saflanacaktrr Kuruluqun sdzle$me yaptrgr Yiiklenici, gah$trrdrgr her iqgi igin bir tizliik dosyasr diizenler. Bu dosyada, iqginin SGK sicil numarasr ve kimlik bilgilerinin yant stra, i9 Kanunu, i9 Sallrlr ve Giivenli!i Kanunu ve diler kanunlar uyarrnca dtizenlemek zorunda oldulu her ti.irlii belge ve kayttlarr saklamak ve bunlarr istendi$i zaman yetkili memur ve mercilere gdstermek zorundadtr. Kuruluq ve alt igveren, i99i hakkrnda edindili bilgileri diiriistliik kurallarr ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasrnda iqginin hakh grkan bulunan bilgileri agrklamamakla yiikiimltidiir Alt iqveren o iqyerine ilk girig tarihinden itibaren iqgisini gahghrdrlr tiim ddnemlere iligkin her tiirlii i.icret, yrlhk iztn, izin, fazla mesai, ikramiye, kidem, itfar, kdtti niyet, aynlnclhk vs. parasal haklannrn {i'.

5 alt iiveren tarafindan Odendipini gdsterir iggi ve alt igveren tarafindan imzah belgelerin dzliik dosyasrnda tutulmasr gerekmektedir. Yiiklenici gahgtrrdrlr iggilerinin 6zliik dosyalannda; "iq Sa!h!r ve Gi.ivenli!i", "Mesleki Elitim" ile "igbaqr E!itimi" aldrklannt gdsterir belgeleri, gallgma ortamr ve iqin durumuna gdre belirlenen Kigisel Koruyucu Malzemelerinin verildi!ine ve igyerinde kullanacaklarrna dair zimmet belgeleri, sa!hk raporlart, alrr ve tehlikeli iglerde gahqacaklar igin formatrna uygun sa[hk raporlarrnr, gece gahgacaklar igin gece galtqmastna uygun oldugunu gosteren sa!hk raporunu, ig koluna gdre Mevzuatta belirtilen (akci[er filmi, kulak odyogramr, solunum fonksiyon testi, portdr muayenesi, tetanos, vb) sa[lrk testi sonuglartnt, iggilerin kullandrklarr araglarla ilgiliehliyetlerini, iq Salll!r ve Gtivenli!i Kanunu ve ilgili mevzuatln gerektirdigi difier belgeleri bulunduracaktrr. Sdzlesme baqlangrcrnda Yiiklenicinin gahttrrdr[r personellerin tiim Ozliik bilgileri ile baglangrgta bildirilen iggilerden iq akdi feshedilenlerin yerine baqlayan personelin <izliik bilgileri de dahil yukarrda belirtilen bilgi ve belgeleri igerir 0zliik dosyalan Yiiklenici tarafrndan sdzle$meyi yiiriitmekle gcirevli Kurum birimine teslim edilecekrir. i99i ticretlerinin "Ucret, Prim, ikramiye ve Bu Nitelikteki Her Tiirlii istihkakrn Bankalar Aracrhlryla Odenmesine Dair Ydnetmelik" in l0 uncu ve I I inci maddeleri gere[ince bankalar araclllglyla yaprlmasr sallanacaktrr. Qahgrlan aya ait iggi iicretlerinin, iggiler adrna agrlmrg olan banka hesaplarrna, Yiikleniciye hak edig iidemesinin yaprldr!r giin veya takip eden giin iginde aktanldrlrna itiqkin bankaca onayh belge ashnrn aynr gtin veya takip eden giin iginde sdzlegmeyi yi.iriitmekle gdrevti Kurum birimine ibraz edilecektir. Aynr zamanda, gahfrlan aya ait tidemelerin hesabrna yatrrrldr!r iqgi tarafrndan da altndr!rna dair imzasr aranacaktrr. Yiiklenici iggilerine,4857 sayrlr ig Kanunun 37 nci maddesine gdre, bu maddede belirtilen unsurlan igerir bir "Ucret hesap pusulasr" vermek zorunda olup, bu iicreipusulasrnrn iggi tarafrndan ahndrgrna dair imzalr bir niishasrnrn Yiiklenici tarafrndan, siizlegmeyi yiiriitmekle gorevli Kurum birimine iqgilerin dzliik dosyalarrna konulmak iizere intikali sa[lanacaktrr Bir yrlhk hizmet akdini tamamlayan gahqanlann hak ettikleri izinlerin Yiiklenici tarafindan hizmet taahhiidi.inii aksatmayacak qekilde kullandrrrlmasr esastr. Yrlhk izinlerini kullanan Ytiklenici gahqtrrdr!r iqgilerinin, yrlhk izinlerini kullandrlrna dair imzalannrn ahnmasr gamrr. Yiiklenici higbir qekilde izinlerin kullandrnlmasr nedeniyle ortaya grkacak eksik hizmetler igin iggilerinin izin kullandr!rnr gerekge gdsteremez. Hangi nedenle olursa olsun hizmetlerde aksama veya eksiklik olugmasr durumunda qartnamede diizenlenmiq, "iq Eksikligi" ne iligkin yaptrnm uygulanacaktrr Yiiklenicinin ig Kanunu, i9 Salhlr ve Giivenli[i Kanunu ve di[er ilgili mevzuat htikiimlerinden dolan mtikellefiyetleri gerelince; ikaza gerek kalmaksrzrn iqin niteli!i, ig kolunun gerektirdi!i ve iqin tehlike srnrfrna gdre; iq kazasr ve meslek hastallklannr rinleyici yaklagrmla, gahgma sahasr ve i$9ive ytinelik her tiirlti giivenlik ve ig salhlr tedbirlerini almak, bu tedbirlerin uygulamasrnr saglamak ve kontroliinii yapmak; igyerinde her tiirlii malzeme, arag ve teghizz/l noksanslz bulundurmak ve iqgilerine kullandrrmakla, iggilerinin iq salhlr ve giivenligi mevzuatlndan kaynakh her tiirli.i egitimlerini aldrrmakla yiikiimliidiir. Yiiklenici, gahqrlan iq kolunun gerektirdigi baret, emniyet kemeri, ig elbisesi, ig eldiveni, koruyucu gdzliik, eldiven, maske, ayakkabr, yapmurluk vb. kiqisel koruyuculan iqgilerine kullandrrmakla, ilk yardrm malzemesi, iq gtivenlili ikaz levhalarr vb. iqyerinde hazrr bulundurmakla ve t0m emniyet tedbirlerini almakla yiikiimliidiir. Bu itibarla yerine getirilmesinde gerek ihmal ve dikkatsizlik, tedbirsizlikten ve gerekse ehliyetsiz iqgileri kullanmaktan veya herhangi bir sebepten meydana gelecek kazadan kusuru olmasr halinde tamamen Yiiklenici sorumludur. Altr aydan fazla siiren asrl iqveren-alt iqveren iligkisinin bulundulu hallerde; iq Sa!h!r ve Giivenli!i Kanununun 22 nci maddesine gdre i9 Salhlr ve Giivenligi Kurullarr olu;turulacak; faaliyetlerin yiiriitiilmesi ve kararlarrn uygulanmasr konusunda iqbirli[i ve koordinasyon saglanarak, I9 Sallt!l ve Giivenli!i Kurullarrnca verilen kararlar uygulanacaktlr Yiiklenicilerin ayhk hak edigleri yaprlrrken gahgtrrdrklan iggilerin iicretleri her Iiirlii iicret, yr Ilrk izin, izin, fazla mesai, ikramiye, krdem, ihbar, k0tii niyet, ayrlmctltk vs. parasal haklarr ile sosyal guvenlik ve igsizlik sigortasr primlerini tam, zamanrnda ve diizenli olarak yatrnldrlrna dair belgeler ile ihale dokiimanr ve sdzleqme hiikiimleri gergevesinde yiiklenicinin tidemeye esas belgelerinin kontrolleri yaprldrktan sonra tahakkuklarr yaprhr. Mr)

6 istenildi!inde bu belgeler, ilgili yerlere verilmek iizere Kurumda tahakkuku yapan birimlerce dosyalantr ve bir niishasr gahqanlarrn 6,zliik dosyalanna konur. Yiiklenici Ayhk hak edigleri yaprlrrken gahqtrrdrklarr iqgilerin iicretleri ile sosyal gi.ivenlik ve igsizlik sigortasr primlerini tam, zamanrnda ve d0zenli olarak yatrrmamasr durumunda s6zleemenin feshi htiktimlerine g6re iglem yaprlrr Yaprlacak hak ediq ddemesine esas T.maddede belirtilen iidemeye esas belgeler, hak ediqin ait oldulu ayr izleyen ayrn l5 inci (dahil) giinilne kadar yiiklenici tarafindan Kurulug ilgili birimlerine ibraz edilmek zorundadrr. Anrlan bu belgeler ibraz edilmedi!i takdirde, g.madde uygulanacak, bu durum 09 defa tekeniir eni!inde ise, sdzleqmenin "idarenin S<izleqmeyi Feshetmesi" baglrkh maddesi uyarrnca gerekli iglemler yaprlacaktrr Hizmet igleri Genel $artnamesi'nin "Qahqanlann Ozliik Haklarr" baghkh 38 inci maddesi; "... Kontrol teikilatr igyerinde gahqanlar arasrnda ytiklenici veya alt ytiklenicilerce ticretleri ddenmeyenlerin bulunup bulunmadrlrnr, vasrflr personel gahgtnlmasr ihale dokiimanrnda <ingd,rillen iglerde bu personele asgari iicretin iizerinde bir Meme yaprlmasr istenmigse, belirlenen asgari ddeme tutarrnrn ilgili personele ddenip iidenmedilini kontrol ederek veya bu konuda kendisine gelen talep ve ihbarlarr defierlendirerek, yiikleniciden ve alt yiiklenicilerden istenecek bordrolara g6re bu iicretlerin yiiklenicinin hakkediqinden ddenmesini sallar. Bu amagla yiiklenicinin hakedig istemesi iizerine, bu istek ve hakediqin ddeneceli tarih (yakla;rk olarak), gantiye gefli!i, igyeri ilan tahtasr veya iggilerin toplu bulundulu yerler gibi iggilerin g<irebileceli yerlere yazrh ilan astlmak suretiyle duyurulur..." hiikiimleri uyannca; Yiikleniciler tarafrndan iqgi iicretlerinin ddendi[ine dair belgelerin Kuruluga ibraz edilmemesi ve iicretin 6denmemig olmasr halinde resen; yiikleniciden istenecek bordrolara giire i99i iicretlerinin ddenmedi!inin kesin olarak tespit edilmesi durumunda, bu iicretlerin Yiiklenicinin hakediqinden ddenmesi sa!lanacaktrr Yiiklenici iqin bitiminde gahstrrdrgr ttim personelden alacaklannrn kalmadr!r yd,ntinde, Ti.irk Borglar Kanununun "Ceza kogulu ve ibra" baqlrklr 420 nci maddesindel ". igginin igverenden alacalrna iligkin ibra sdzleqmesinin yaztlt olmasr, ibra tarihi itibanyla sd,zlegmenin sona ermesinden baglayarak en az bir ayhk siirenin gegmig bulunmasr, ibra konusu alacalln tiiriiniin ve miktarmrn agrkga belirtilmesi, ddemenin hak tutanna nazaran noksansrz ve banka aracrhlryla yaprlmasr qarttrr. Bu unsurlarr ta;rmayan ibra s6,zlegmeleri veya ibraname kesin olarak hiikiimsiizdiir. Hakkrn gergek tutarda 6dendigini ihtiva etmeyen ibra sozlegmeleri veya ibra beyanrnl muhtevi diger <ideme belgeleri, igerdikleri miktarla srnrrh olarak makbuz hiikmiindedir. Bu hilde dahi, ddemelerin banka aracrlt[ryla yaprlmrg olmasr zorunludur." hiikmiine uygun olarak igginin gahgma siiresine ait ddenen biittn iggilik haklarr ve alacaklarr agrsrndan iqvereni ibra eden usuliine uygun olarak altnmrg ibranameyi ve bu ibranamede belirtilen miktarrn yine banka hesabr aracrh[r ile <idendifiini gosteren belgeyi Kuru luga tevdi edecektir. Yiiklenici tarafindan ig sdzleqmesi feshedilen iggilerin alacaklannrn kalmadrpr y<iniinde diizenlenen yukarrdaki unsurlan igerir ibranamelerin ahnarak, bu ibranameler ile bu ibranamelerde belirtilen miktarrn yine banka hesabr aracrhlr ile ridendilini gdsteren belgelerin sozlegmeyi yiir0tmekle g<irevli Kurum birimine intikali sallanacak ve bu belgeler dzliik dosyalarrna konulacaktrr. E Yiiklenicinin icra takibine ugtamasr halinde sayrlr iq Kanununun 36. maddesinin 3. frkasrnrn; "Anrlan mtiteahhitlerin bu iqverenlerdeki her gepit teminat ve hak edigleri tizerinde yaprlacak her tiirli.i devir ve el deliqtirme iqlemleri veya haciz ve icra takibi bu iqte gahqan iggilerin iicret alacaklannr kargrlayacak krsrm ayrrldrktan sonra, kalan krsrm iizerinde hiikiim ifade eder." htikmii uyarrnca iglem yaprlacaktrr Yiiklenici gahfhrdrgr iggilerine karqr ilgili Kanun ve mevzuattan doian herhangi bir yiikiimliiliiliinii yerine getirmemesi nedeniyle, iicret, fazla mesai, ktdem ve ihbar tazminatr, yrlhk iicretli izin alacalr ve benzeri mali ve sosyal haklar ve bunlarla ilgili olarak prim, vergi ve fon gibi konularda ve keza ig kazasr ve meslek hastahlr ve iigiincti iahlslara zarar verilmesi gibi sebeplerle veya yiiklenicinin istihdam ettili igginin iq kazast sonucu vefat etmesi veya sakat kalmasr gibi nedenlerle dolan yiiklenici iqgilerinin, varislerinin veya iigiincii kigilerin her 9e9it alacak ve tazminatlarrndan Yiiklenici sorumludur. Bu konularda Kurulu$tan tazrninat veya alacak talep edilmesi halinde <ideme Yiiklenici tarafrndan derhal u,\$ s"*"'5;-'"'''s

7 olarak tespit edilen bu miktarlar Ytiklenicinin hakediglerinden veya alacalrndan, bunun miimkiin olmadr[r durumlarda teminatlardan tahsil edilecektir Yiiklenicinin gahqtrrdr!r iggilerine karqt ilgili Kanun ve Mevzuattan dolan herhangi bir yiikiimliiliigii yerine getirmemesi nedeniyle iicret, fazla mesai, krdem ve ihbar tazminatr, yrlhk i.icretli izin alacafir ve benzeri mali ve sosyal haklar ve bunlarla ilgili olarak prim, vergi ve fon gibi konularda ve keza iq kazast ve meslek hastah[r ve ilgiincii gahrslara zarar verilmesi gibi sebeplerle Kuruluq aleyhine dava agrlmasr veya icra takibi yaprlmasr halinde, davalann Mahkemelerce veya ilgili Birimlerce sonuglandrnlmasrna kadar Ytiklenicinin teminatlan Kurulugga tutulacaktrr. Dava ve icra takiplerinin Kuruluq aleyhine sonuglanmasr halinde ve Kuruluq Yiiklenici iqgilerine veya igiincii qahtslara herhangi bir 6deme yapmak durumunda kaldrlr takdirde, Ytiklenici bu tjdemeleri riicuen Kuruma derhal 6demekle ytikiimliidtir. Aksi halde, i99i alacaklan Yiiklenicinin hak ediginden, yetmedili takdirde teminatrndan defaten kesilerek tahsil edilecektir Son hakedig Odemesi; yiikleniciler tarafindan sd,zlegmenin son ayrna ait iqgilerin iicret, varsa fazla mesai dahil iq Mevzuatrna g<ire hak ettikleri diler alacaklan ile sosyal gtivenlik primlerinin ve vergilerin ilgili yerlere 6dendi!ine dair belgelerin Kuruluq bu Genel Emrin 6. maddesinin (e) bendinde belirtilen birimlerine ibraz edilmesi durumunda yaprlacaktrr. ibraz edilmemesi halinde s<iz konusu ddemeler, yiiklenicinin son hak ediginden mahsup edilmek iizere Kuruluq tarafindan yaprlacaktrr Yiikleniciler ihaleye ait sdzlegmenin bitiminde (aynr veya farkh yi.iklenicinin, aynr veya farkh i;gilerle hizmete devam etmesi halleri dahil), o s<izlegme kapsamrnda gahqan iqgilerin iq mevzuatrna gtire hak ettikleri; krdem ve ihbar tazminatr, yrlhk iicretli izin alacalr ve benzeri mali ve sosyal haklartnrn yasal siiresi igerisinde ddendi!ine ve iqginin herhangi bir hakkrnrn kalmadrlrna iligkin ibraname ve bu 6demeleri g<isteren banka dekontu, 6demelerin iggilerin hesabrna yatrrrldr!rna dair bankaca onayh ddeme tutarlannl gdsterir listeyi veya PTT makbuzu ile Odeme bordrosunu, s<izlegmenin bitim tarihini izleyen l5 (on beq) giin igerisinde ibraz etmedikge kesin teminatr iade edilmez. Bu siirenin sonunda s<iz konusu ridemelere iliqkin belgelerin Kuruluga sunulmamasr halinde; Yiiklenici iqgilerinin yrlhk ticretli izin alacalr, ihbar ve krdem tazminatr ve sair iggilik haklanna ait hesaplamalar Kurulu$ tarafindan yaprlrr ve Yiiklenicinin kesin teminatrndan kargrlanmak suretiyle iqgilere 6denir. Teminatrnrn kargrlamadr[r tutar igin Kurulugun yiikleniciye rticu hakkr sakhdrr Yiiklenici firma, gahqanlannrn ya da iigiincii kigilerin ulrayaca$r zararlan herhangi ihtar veya ihbara gerek kalmaksrzrn tazmin etmekle yiikiimltidiir. Bu nedenle Ytiklenici mali mesuliyet sigortaslnr ve galrqtrrdr[r personellerinin ferdi kaza sigortalannl yaptrracaktlr Yiiklenici i9 safihlr ve giivenlifli konusu dahil mevzuatrn gerektirdili her tiirlii resmi kayrt ve belgelerin ilgili mevzuatta belirtilen hiikiimlere uygun olarak tutulmasrndan dolayr Qahqma ve Sosyal Giivenlik Bakanhglna, Qall$ma ve i9 Kurumu il Miidiirlilltine, Sosyal Giivenlik Kurumu ile mevzuatta belirtilen diler kurum ve kuruluqlara karqr sorumlu olacakttr. Yiiklenici, gahgtrrdr!r iggisinin i9 kazasrna ya da meslek hastahlrna ulramasr dahil 55 l0 sayrl Sosyal Sigortalar ve Genel Salhk Sigortasr Kanunu, 4857 sayrh iq Kanunu ile iq Salhfir ve Gtivenlili Kanunu ve diger mevzuattan kaynaklanan her tiirlii bildirim ve iglemleri idari para cezasrna maruz kalmadan siiresinde yapacaktrr. Yiiklenicinin bu yiikiimliiltiklerini yerine getirmemesi vb. herhangi bir sebepten kaynaklanan mezkur borglarrnr ilk ihtarda ddeyecektir. Bu sebeplerden dolayr resmi merciler Kuruluqtan idari para cezalan dahil herhangi bir odeme talebinde bulundu[u takdirde, Kurulug bu ridemeleri ilgili resmi Kuruluga Odemek iizere Yiiklenicinin ilk hak ediginden kesecektir ig mevzuatr, iq Salh!r ve Giivenli!i mevzuatrnl ilgilendiren hususlarda Kurulug gerek gorevlendirdi!i kendi perioneline veya uygun gijrdtigii ihtisas sahiplerine kontrol ve denetim yaptrrabilir Kurulug ta$eron iigisine iicret, tazminat vs. gibi her ne nam altmda olursa olsun <ideme yapmak zorunda kaltrsa; ijdenen miktar Yiikleniciden rucuen tahsil edilecektir' \ qk qns \' fl

8 8'3' Y0tlenici "Demiryolu Uzerinde, Kenarrnda ve Yakrnrnda Ugiincii $ahrslar Tarafindan yaprlacak, Yol Bakrm ve ingaat Qahqmalarrnda Uyulacak Emniyet Kurallarina Dair 2701 Numaralr Genel Emir,, dolrultusunda ige baqlamadan d,nce sdzle$me kon*, igin bu kapsamda olup olmadrgrna dair ilgili servis m0diirlii[iine bagvuruda bulunacak ve gahgtrrgcagr personele TCDo i.r"nna"i -u;ii"";- gahtslann Demiryolu HattI iizerinde veya yakrnrnda'yapicaklan gahgmalarda uymasr gereken kurallar e!itimi" verilmesini sa[layacaktrr; egitim sonunda baganh oldukiarr'belgelenen persoiel rcdd tarafrndan onaylanarak sdzlegme konusu igte gahgmaya baqlayacaktrr. TbDD tarafrndan y0klenici firmaya verilen e!itimlerde; Egitim Dairesi Baqkanh!rnca teiirlenen e!itim iicreti yiiklenici firma tarafrndan kargrlanacaktrr. qrr VJ$ b, F) _\,.8 ^l,-ffi"$-'"

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

.C.Kimlik numarasl. Ttirk Lirasr. Not : *Teklif mektuplarr 2g101/201.1 tarihi ve saat l-t:00' a kadar, yukarrda belirtilen adrese teslim

.C.Kimlik numarasl. Ttirk Lirasr. Not : *Teklif mektuplarr 2g101/201.1 tarihi ve saat l-t:00' a kadar, yukarrda belirtilen adrese teslim r Bulundugu Vergi Dairesi ve Numarast:.C.Kimlik numarasl elefon ve Faks Numarast I ) Sdz konusu tli.. " (rakamla),. ' Ttirk Lirasr yazryla) yapmayl kabul ve taahhtit ederim/ederiz. ) Teklifimiz 30 (otuz)

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

niniui UNivrnsilnuiz TuUrr MiM FAKIJLTESI 2 KALEM DEMiRBA$ MALZEME ALIMI KATiP QELEBi UNivnnsirnsi-ioa'Ri ve

niniui UNivrnsilnuiz TuUrr MiM FAKIJLTESI 2 KALEM DEMiRBA$ MALZEME ALIMI KATiP QELEBi UNivnnsirnsi-ioa'Ri ve Agrk ihale usulii ile ihale edilen UNivrnsilnuiz TuUrr MiM FAKIJLTESI 2 KALEM DEMiRBA$ MALZEME ALIMI idari gartnamesi KATiP QELEBi UNivnnsirnsi-ioa'Ri ve niniui NU (MERKEZ OFiS II BiNASI/ 33t23s620 cict

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not:

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not: Acrk teblieat adresi Telefon ve Faks numarasl Not: Srra No Mal Kaleminin Adr ve Krsa Agrklamasr Miktarr Tutarr (Para birirni,t belirtilerek) Toplam Tutar (K.D.V Haric) *Tabloya gerektiti kadar satrr eklenecektir.

Detaylı

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine T.C, ADANA VALILIdI ll Slgl. M[dtrl0g0 YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM. -.)ADANA ly-. nenot4 MUESsESESINE I ADETTEKMX $ARTNEME (lo sayfa, j ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine k.d.rd,r

Detaylı

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi l.^..\ rc'.cq Toplam Genel Toplam(KDV idare No : 63760.38.32.00.01.330 idare Adr : Han'an Universitesi Ara$hrma ve Uygulama Hastanesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm. Amaç 1. Kapsam 1. Hukuki dayanak 1. Tanımlar 1. İkinci Bölüm. Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm. Amaç 1. Kapsam 1. Hukuki dayanak 1. Tanımlar 1. İkinci Bölüm. Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar İÇİNDEKİLER KONU SAYFA NO Birinci Bölüm Amaç 1 Kapsam 1 Hukuki dayanak 1 Tanımlar 1 İkinci Bölüm Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Temel ilkeler 2 Usul ve esaslar 2 Onay alınması 11 Üçüncü

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

lo"t* YETKiLi : gef AOLUM : Personel Biirosu c0rf,wi : Yazr igleri Memuru BOLUM : Personel Biirosu corevli : Ewak Kayrt Memuru cdnrvr,rni:

lot* YETKiLi : gef AOLUM : Personel Biirosu c0rf,wi : Yazr igleri Memuru BOLUM : Personel Biirosu corevli : Ewak Kayrt Memuru cdnrvr,rni: ilahiyat FAKULTESi BURoLARINA AiT GOREV TANIMI PERSONEL BTIROSU 1. Fakiiltemizin akademik ve idari personelinin atama ve emeklilik gibi buna benzer cizliik ielemlerini kanun ti.iziik ve ydnetmelikler gergevesinde

Detaylı

l- igbu srizleqmenin konusu, MU$TERi'nin daha rince dolmug velveya srizleqme stiresi I. SOZLE$MENiN KONUSU, KAPSAMI VE TANIMLAR I \ \\

l- igbu srizleqmenin konusu, MU$TERi'nin daha rince dolmug velveya srizleqme stiresi I. SOZLE$MENiN KONUSU, KAPSAMI VE TANIMLAR I \ \\ I! \ \ Bir tarafta, I \ \\ Btiyiikdere Cad. No:108/l Oyal ig Hanr Kat:6 isfrneul adresinde mukim YEDiTEPE FAKTORING A.$. Faktor ile diger tarafta adresinde mukim VE M IM iler adresinde mukim adresinde

Detaylı

Teklif sahibinin adr ve soyadr/ ticaret unvanl Acrk teblieat adresi

Teklif sahibinin adr ve soyadr/ ticaret unvanl Acrk teblieat adresi Teklif sahibinin adr ve soyadr/ ticaret unvanl Acrk teblieat adresi Telefon ve Faks numarasl Not: Srra No Mal Kaleminin Adr ve Ktsa Agrklamasr Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) Tutan

Detaylı

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr .. I ".'l -" )f,/7.,90/l,/ // - / -/ ANADOLU UNivrnsirnsi PERSONEL BELGELENDiRMN NiNiUi (ANAPER) yonnncrsi Amag sirixci noluvr Amag, Kapsam, Dayanak, Tanrmlar ve Krsaltmalar MADDE 1 - Bu ydnergenin?macu

Detaylı

,6d#D. Esltrt ve lnqaat. rexnix ganrrmlesi. nizuer aurur. MOdOrV. { z insaar muneuoisi,, ro*ijeh5,l'f^ib'r've I ARAc LA (soforsuz) } Hazrrlayanlar

,6d#D. Esltrt ve lnqaat. rexnix ganrrmlesi. nizuer aurur. MOdOrV. { z insaar muneuoisi,, ro*ijeh5,l'f^ib'r've I ARAc LA (soforsuz) } Hazrrlayanlar T.C. DEvLET oeuinyolt-lrr igueruesi cenel ruuounlugu BiNA, TESis ve H ZMETEVLER NiN AciL BAKTM onartmlarintn yaptlmasl { z insaar muneuoisi,, ro*ijeh5,l'f^ib'r've I ARAc LA (soforsuz) } nizuer aurur rexnix

Detaylı

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri:

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri: 6245 sayrh Harcrrah Kanunu Yurtigi Gegici Gtirev Yollulu Hazrrlama Ktlavuzu 1.GiRi9 Bu krlavuz, 6245 sayrh Harcrrah Kanunu hukiimlerine gdre diizenlenen yurtigi ge9ici gdrev yolluf,u i$lemlerinin Kamu

Detaylı

HArdM: M.zEKi AYHAN 30676 KATiP: EMRE inginar 156917. GEREKCELi KARAR

HArdM: M.zEKi AYHAN 30676 KATiP: EMRE inginar 156917. GEREKCELi KARAR ab'*@"' T.C. istanbul 3.IS MAHKDMf,Si f,srs-karrr No: 201 3/492 Esas - 2014/ll T.C. istanbul 3. ig MAHKEMESi ESAS NO: 2013/492 Esas KARAR NO: 2014/13 TiJRK MiLLETi ADINA GEREKCELi KARAR HArdM: M.zEKi AYHAN

Detaylı

l) SOz konusu ili.. L (rakamla),... Ttirk Lirasr (yanyla\ yapmayr kabul ve taahhut ederim/ederiz.

l) SOz konusu ili.. L (rakamla),... Ttirk Lirasr (yanyla\ yapmayr kabul ve taahhut ederim/ederiz. DOGRUDAN TEMIN TEKLIF MEKTUBU TCDD 3 BOLGE vruounr-ugu uer ve ruzvmr ALrM rovusyonu BA$KANr-rcrNe Alsancak/ZMIR Teklif Sahibinin Adr Soyadr lticaret Unvanr Agrk Tebligat Adresi Baglr Bulundugu Vergi Dairesi

Detaylı

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi elqz6 rexllp lsrenae FoRMU Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet safin alrnacaktrr. Fiyat teklif belirtilen tarih ve saatte

Detaylı

ve BAGLT igvenleni KAMU.i$ T.G. MARMARA UruiVENSirCSi REKTORLUGU vununlux srinesl : o1.01.2013 _ 31.12.2014 iglerme roplu lg sdzlegruesl

ve BAGLT igvenleni KAMU.i$ T.G. MARMARA UruiVENSirCSi REKTORLUGU vununlux srinesl : o1.01.2013 _ 31.12.2014 iglerme roplu lg sdzlegruesl KAMU i$letmeleri igvenexlerl seuoixasl KAMU.i$ T.G. MARMARA UruiVENSirCSi REKTORLUGU ve BAGLT igvenleni iglerme roplu lg sdzlegruesl vununlux srinesl : o1.01.2013 _ 31.12.2014 inaza renixi 05 / 08 t2013

Detaylı

ll ) Soz konusu ili. L (rakamla),... Trirk Lirasr llyazryla) yapmayl kabul ve taahhrit ederim/ederiz. I

ll ) Soz konusu ili. L (rakamla),... Trirk Lirasr llyazryla) yapmayl kabul ve taahhrit ederim/ederiz. I DOGRUDAN TEMN TEKLF MEKTUBU TCDD 3 BOLGE vruouru-ugu uar ve rrtzvret ALrM routsvonu BA$KANrtctNe Alsancak/iZMiR Tekl if Sahibinin Adr Soyadr lt icaret Unvanr AErk Tebligat Adresi Baflr Bulundufiu Vergi

Detaylı

inganr TEKNiK SARTNAMESi

inganr TEKNiK SARTNAMESi PREFABRiK WC BUFE insa, TI YAPIMI inganr TEKNiK SARTNAMESi isix r,triri U$ak ili 29 27 Ab2126 ada 105-118 parsel igerisine in$aatr subasmanr idare tarafindan yaprlacakttr. prefabrik WC Biife ingaatr yaprlacaktrr.

Detaylı

;i s;55 Ef g ; ie *;t=iee E. E, e;* ; i H. 5g i;t ie E i. =+ E+=g; : 5. ee t== g;;n il E. EE feicle: g i. I EEiEigEii.

;i s;55 Ef g ; ie *;t=iee E. E, e;* ; i H. 5g i;t ie E i. =+ E+=g; : 5. ee t== g;;n il E. EE feicle: g i. I EEiEigEii. I (,.E RJ l;f.:g =l 96:t :E if Ti= E.E:9 ge!ji!* 'E Pq'a 5.t 5 :s? -o a.l., J t al od J F -i a. q),9 o) \o (\ t E o E v z L) t! o a'1 E, e;* ; i H 5g i;t ie E i ie *;t=iee E.Ei, F-e E*=s ap Ee*.E3si :

Detaylı

!) Ust meslek kuruluqu: Ttirkiye Odalar ve Borsalar Birlili ile Tiirkiye Esnaf ve. BiRiNCi BOLUM Genel Hiikiimler

!) Ust meslek kuruluqu: Ttirkiye Odalar ve Borsalar Birlili ile Tiirkiye Esnaf ve. BiRiNCi BOLUM Genel Hiikiimler ALI$VERi$ MERI(EZLERi IIAKKINDA YONETMELiK TASLAGI BiRiNCi BOLUM Genel Hiikiimler Amaq ve kapsam MADDE I - (l) Bu Y0netmeli[in amact, allgverig merkezlerinin nitelikleri ile a9rh5, faaliyet ve denetimlerine

Detaylı

ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK. EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt. SAffTNAMESf. YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE. TIJRKKHH$tAYil

ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK. EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt. SAffTNAMESf. YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE. TIJRKKHH$tAYil li TIJRKKHH$tAYil 1868 EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK SAffTNAMESf i-^^^ - rz I r lnsan Kal,naklan Direktcirlii[U ii _,"*.: ""J i,.l,',-,r urt LJ\Lvr

Detaylı

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART TUNCELi iinivnnsirnsi- BGiriM-siR-snN runcer,i trnivnnsirnsi rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART 4688 Sayrh Kamu Gorevlileri Sendikalan Kanunu'nun 22. ve 41. maddeleri ve bu kanuna dayah

Detaylı

SAGLIKBAKANLIGI Hiii.#-*Ylf-'RrBeKyF-D.ns( Tiirkiye Halk Sagh[r Kurumu Baqkanlrgr', 9,,,.i91f.io,i;,-:rTpiru

SAGLIKBAKANLIGI Hiii.#-*Ylf-'RrBeKyF-D.ns( Tiirkiye Halk Sagh[r Kurumu Baqkanlrgr', 9,,,.i91f.io,i;,-:rTpiru T.C, SAGLIKBAKANLIGI Hiii.#-*Ylf-'RrBeKyF-D.ns( Tiirkiye Halk Sagh[r Kurumu Baqkanlrgr', 9,,,.i91f.io,i;,-:rTpiru Sayt: 544662141081 Konu: Banka Promosyonu lf ililiilililil.illffi iltnn l: lt BANKA PROMOSYON

Detaylı

Parsel No./Srra No. : 3

Parsel No./Srra No. : 3 Parsel No./Srra No. : 3 c) Ihale (son teklif verme) tarihi d) Ihale (son teklif verme) saati e) ihale komisyonunun toplantr yeri ilan olunur. rina ganrxaurnsi I. GENEL $ARTLAR MADDE I - Kiraya verilecek

Detaylı

ixixcisdi,tim nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar

ixixcisdi,tim nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar YUKSEK6GRETiM KURUMLARINDA YIJRUTULEN YAz okullari PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS ve USULLERi nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar Amag ve Kapsam Madde I - Bu Esas ve Usullerin amacr, ytiksekii[retim

Detaylı

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir.

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir. T,C VALiLidi sayr Konu : Tektif e Halk Sa$rlr MUdurluEii 014 TEKLIF FORMU Mudurlugumuzun ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktarr ve ozellikleri belirtilen ( 2 iqi ; 4?34 sayrlr Kamu ihale Kanunun 22 rnaddesi

Detaylı

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon,

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, e nnrir rasartm ve TEKNiT onrurgmanltk niznner ALtMt TEKNiT gnnrnamesi igin Tanrmr Dr Ayhan Kuzu ve gahgma ekibi tarafrndan planlanan proje

Detaylı

S:,r.!:;.R.iTO\1 IGNE UQLU

S:,r.!:;.R.iTO\1 IGNE UQLU S:,r.!:;.R.iTO\1 IGNE UQLU..:-i F qaprnda olacali l-lgne ucu 5 nrrl'den fazla qrknrayacak l-t{crrdle bolgesi olacak 4-Fleksibillesi uyburl olacak 5-Katatcr in trcu incelerek sonlanacak 6-KrlavLrz tel gegecek

Detaylı

:FC:S. ek iidemenin dafrtrlmasrnda uygulanacak usul ve esaslara iliqkin yiinetmelik"

:FC:S. ek iidemenin dafrtrlmasrnda uygulanacak usul ve esaslara iliqkin yiinetmelik :FC:S $/\6LlK ve SOSYAL HIZMET EMEKqI LERI SeNOilXaet Isran s u l.-al(safray gu e esl I1IE T*ADE UNION OF fubtic TMPLOOYES }N HEflT ANO SOCIAL $Ef,hACEs HASEKi cd. FASEKi CD, FIASFK SULTA.}.I MAH OZKAYA

Detaylı

8t\ 2.Krsrm: YAZICI CIHAZLARI BAKIM ONARIM ISI. 4.Krsrm: olivetti MARKA ForoKopi MAKiNELERi BAKrM onartm isi

8t\ 2.Krsrm: YAZICI CIHAZLARI BAKIM ONARIM ISI. 4.Krsrm: olivetti MARKA ForoKopi MAKiNELERi BAKrM onartm isi Sayr Konu 8t\ 'leklif T.C. Adana Valilifii Halk Sa[hgr M iidiirliigii TEKLiT FORMT ADANA Q\*t/fu-rzor+ MUdurlugumiiziin ihtiyacr olan aqagrda cinsi, rniktarr ve ozellikleri belirtilen l0 krs Kamu lhale

Detaylı

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname J Dosya Numarast: 151104/- Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt Aga$tda cins ve miktarr yazrh genel cerrahi klinigi lgin 1 Kalem Trbbi sarf malzeme almt,4734 Sayth Kamu lhale Kanununun 22. Maddesi (f)

Detaylı

OKULLARDA. cuvnnri onramrn sagranmasr. KoRUYUCU vn ONrnyici. rnnninrnnin ALTNMAsTNA. iri$rin. igninrici pnororor,u

OKULLARDA. cuvnnri onramrn sagranmasr. KoRUYUCU vn ONrnyici. rnnninrnnin ALTNMAsTNA. iri$rin. igninrici pnororor,u OKULLARDA cuvnnri onramrn sagranmasr KoRUYUCU vn ONrnyici rnnninrnnin ALTNMAsTNA iri$rin igninrici pnororor,u Haziran 2015 AMAC Madde 1. Bu protokoliin amacr; igiqleri Bakanhlr ve Milli Elitim Bakanltlt

Detaylı

Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi

Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi 04.01.2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Borçlar Yasasına bakacak olursak yeni yasada hizmet

Detaylı

-7- Qevre izin ve Lisans Belgesi'nde sahip oldutu atrk kodlarr gegerlidir, ancak, daha iincc aldr$r Geqici Faaliyet Belgesindeki

-7- Qevre izin ve Lisans Belgesi'nde sahip oldutu atrk kodlarr gegerlidir, ancak, daha iincc aldr$r Geqici Faaliyet Belgesindeki T.C. SAELIK BAKANLICI TURKiYE HALK SAELIEI KURUMU Bursa ili Halk Salhgr MiidiirliiEii Banyo Fikser Atrk Soliisyonu Satrq Ihale Ilanr l- Halk Saghgr Mildiirliigiimiize bagh depolarrndan grkan a;alrda belirtilen

Detaylı

rexlir isreue FoRMU euzg

rexlir isreue FoRMU euzg lstem No :18073: 15/1501 Talep Eden Blrim :FTR TEDAVI Urulresi T.C. FTRAT Uuivensiresl xnsrenesi o6xen SERMAYE i$uerntte einiml euzg rexlir isreue FoRMU 17.03.2015 Frrat Universitesl Hastanesi ihtiyacr

Detaylı

l- Ba;r'uru dilekgesi

l- Ba;r'uru dilekgesi KAMERA ir,r su altl sdnt'nvi vapacar n'irnaalar.in vsrrilrnoinnryb rrirnnlpn i Gemilerin Teknik Ydnetmeligi kapsamrnda kamera ile su alti scirveyi yapacak firrnalann Ycinetrneligrn 8 inci maddesinin 3

Detaylı

,63L : Yaklagrk Maliyet

,63L : Yaklagrk Maliyet Sayr Konu,63L : Yaklagrk Maliyet T.C. ADANA VAL LiGi Hatk SaStrgr Miidiirt0gii YAKLA$IK MAL YETE ESAS FORM MUESSESESiNE Miid'lrluoumuz'in ihtiyacr olan agagrda cinsi, miktan.ve dzellikleri belirtilen (.1)

Detaylı

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr.

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr. T.C. 5A6LIK BAKANLI6I BURSA SAdLIK MUDURLUGI, Sayrn Teklif istenmesi Salhk Miidiirliifii Acil Salhk Hizmetleri istasyonlarrna 5 Adet Giig Kaynalr Ahmr igine ait agaptda cinsi, dzellikleri ve miktan belirtilen

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

Nitelifi. iglnrun HAKKr verilen nunn, KANTiN, CAy ocact cini verlere AiT i$rnrvrn HAKKr $ARTNAMESI

Nitelifi. iglnrun HAKKr verilen nunn, KANTiN, CAy ocact cini verlere AiT i$rnrvrn HAKKr $ARTNAMESI T.C. SACLIK BAKANLIGI runrivp KAMU HASTANEInni KURUMU Bursa ili Kamu Hastaneleri Birlifii Genel Sekreterlifi Bursa Aplzve Diq Sapl{r Merkezi iglnrun HAKKr verilen nunn, KANTiN, CAy ocact cini verlere AiT

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

it.'/ rexuir $anrrumlesi ( / rlak ve lnsaat MUdUr V: Hazrrlayanlar T.C. DEVLET DEMIRYoLLART igletmesi GENEL MUDURLUGU

it.'/ rexuir $anrrumlesi ( / rlak ve lnsaat MUdUr V: Hazrrlayanlar T.C. DEVLET DEMIRYoLLART igletmesi GENEL MUDURLUGU T.C. DEVLET DEMIRYoLLART igletmesi GENEL MUDURLUGU TA9TNMAZLARIN sattg ve DEGERLEND RME isleni xizuer ALIMI rexuir $anrrumlesi 29.',l2.20'14 Hazrrlayanlar it.'/ ( / NKAYA Emlak ve Inpat MOdUr YnL ONAY

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat T.C. SAcLIK BAKANLIEI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr otan HEMOGRAM REAKTiFI icin TEST

Detaylı

i- Kamp Katrhm Talimatr (4 sayfa) 1f6:[sru3 i ns"*n rdrr" Savr :579556851 73 oegnru: A Plam ,5au_e IU( F,..VALiLIGINE (Il Safhk Mridurlugii)

i- Kamp Katrhm Talimatr (4 sayfa) 1f6:[sru3 i ns*n rdrr Savr :579556851 73 oegnru: A Plam ,5au_e IU( F,..VALiLIGINE (Il Safhk Mridurlugii) T.C. SAGLIK BAKANLIGI Yonetim Hizmetleri Genel Miidtirhi[il IGI Ri GENEI- NIUDURLUcU - urr,a.-c6xcnlna E,ciriN,l vt ninr.r,nvn rn'sisr,rni, yarov.q,. TERMAL K-{pLrcALARr islr. inlnesi 06.04.2013 20:36-57955685/813.01.01/16060

Detaylı

Mrigteri'nin, Kredi Talep Formu doldurmasr, satlctnrn krediye iligkin iglemlere baglamast, kredi

Mrigteri'nin, Kredi Talep Formu doldurmasr, satlctnrn krediye iligkin iglemlere baglamast, kredi Bu "Otomotiv Uriinleri Kredisi ve Rehin Sozlegmesi" ve ayrrlmaz pargasr olan "Geri Odeme Planr" ve Diger Ekleri (krsaca "Sozlegme") Miigteri t[keticinin agrk ve net bir gekilde bilgilendirilmesi amacrna

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

06.07.2013 'r 20.07.2013 '' 03.08.2013 'r 31.08.2013 '' 17.08.2013 r' 22.06.2013 10.00'da

06.07.2013 'r 20.07.2013 '' 03.08.2013 'r 31.08.2013 '' 17.08.2013 r' 22.06.2013 10.00'da DEVLET HAVA MEYDANLARI i;rervesi GENEL N,TUPUNTUGU Destek Hizmetleri Dairesi Bagkanlt[t Konu :Sosyal Tesislerin Ucret ve Prensipleri 0710312013 ilgi : Maliye Bakanh[rnrn (2013-3) Sayrh Kamu Sosyal Tesislerine

Detaylı

5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESÝNÝN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLÝÐ Pazartesi, 29 Eylül 2008

5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESÝNÝN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLÝÐ Pazartesi, 29 Eylül 2008 5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESÝNÝN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLÝÐ Pazartesi, 29 Eylül 2008 28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayý : 27011 TEBLÝÐ Sosyal Güvenlik Kurumundan: 5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ

Detaylı

rnxxir ganrxnvrnsi "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA)

rnxxir ganrxnvrnsi HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri  ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " rnxxir ganrxnvrnsi Proje No: DPT2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA.2O14TSHZ;OOT

Detaylı

TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII

TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII 1. TANIMLAR: Bu madde tarif edilen sozleqme ve eklerinde kullanrldrfr takdilde aga[rdaki anlamlan

Detaylı

SGK Deneme sýnavý 2 Gönderen : total - 17/02/2009 10:01

SGK Deneme sýnavý 2 Gönderen : total - 17/02/2009 10:01 SGK Deneme sýnavý 2 Gönderen : total - 17/02/2009 10:01 107. 2821 sayýlý Kanununa göre, iþe yeni giren bir iþçi "Bölge Çalýþma Müdürlüðü'ne" en geç izleyen ayýn kaçýnda bildirilir? a. 15'inde b. 20'sinde

Detaylı

i I { ) b) Bagkan : Alagehir Belediye Bagkamm, irinci BOLIIM Tegkilat nininci ndl0vr Arnag, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanrmlar

i I { ) b) Bagkan : Alagehir Belediye Bagkamm, irinci BOLIIM Tegkilat nininci ndl0vr Arnag, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanrmlar T.C ALA$EHIR BELEDiYE BA$KANLIGI SAGLTK i$leni nuntiru,ugu G6REV ve CALI$MA YoNnruuidi nininci ndl0vr Arnag, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanrmlar Amag MADDE 1 : (l ) Bu ydnetmeligin amacr SalIft igleri Miidtirltiftiniin

Detaylı

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Universitesi Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi Say: 72180796/419 Konu: TOBB BfU-SnnA E$tim Programlan Hk. l;:. r!.r : trr.rt!_!.lic*q.r"nt 1. ; \r::: \,,,..,.-j {]nasi

Detaylı

. *Ayniyat Servisi. KIRKLARETI in 0ZNNIOANOSi rngrir.,ati, qali$ma ESASLARI connv solunru vn ynrri yonnncnsi

. *Ayniyat Servisi. KIRKLARETI in 0ZNNIOANOSi rngrir.,ati, qali$ma ESASLARI connv solunru vn ynrri yonnncnsi KIRKLARETI in 0ZNNIOANOSi rngrir.,ati, qali$ma ESASLARI connv solunru vn ynrri yonnncnsi l.genel Hiikiimler 2. Yetki ve Sorumluluklar 3. Tegkilat ve Gdrevliler 4. Qahgma Esaslan ve Giirev Biiltimii - Genel

Detaylı

reia$ rtrnrivn nr,nxrrir ilnrivr A.$. cenet vrtmtnlugu NA,Kir ve KTyMET MUHAF,q,z,a y0nnncnsi

reia$ rtrnrivn nr,nxrrir ilnrivr A.$. cenet vrtmtnlugu NA,Kir ve KTyMET MUHAF,q,z,a y0nnncnsi reia$ rtrnrivn nr,nxrrir ilnrivr A.$. cenet vrtmtnlugu NA,Kir ve KTyMET MUHAF,q,z,a y0nnncnsi sinixci noluwt Genel Hiikiimler Amag Madde 1- Bu Ytinergenin amacr, Tiirkiye Elektrik iletim A.$. Genel Miidiirliigti

Detaylı

BOLU ILI. BOLU BELEDiYES. remizlik i gr,nni uunirru,ucu. connv, yprxi ve soruml,ur-,uxr-,,rrr ir,n. qali$ma usur, ve ESASLARTNI r.lir.

BOLU ILI. BOLU BELEDiYES. remizlik i gr,nni uunirru,ucu. connv, yprxi ve soruml,ur-,uxr-,,rrr ir,n. qali$ma usur, ve ESASLARTNI r.lir. BOLU ILI BOLU BELEDiYES remizlik i gr,nni uunirru,ucu connv, yprxi ve soruml,ur-,uxr-,,rrr ir,n qali$ma usur, ve ESASLARTNI r.lir vonnrvrnr,ir -1,- GENELGETEKqE 5393 sayrh Belediye Kanunu' nun 15. Maddeqi

Detaylı

b) 04.05.2009 tarih ve 31 sayrh Genelge c) 26.12.2012 rarih ve 5 sayrlt Olum nildirim Sistemi Genelgesi

b) 04.05.2009 tarih ve 31 sayrh Genelge c) 26.12.2012 rarih ve 5 sayrlt Olum nildirim Sistemi Genelgesi t, v T.C, Tiirkiye Halk Salhgr Kurumu T.c. sa&,rk BA(ANudI. TFSK CocLX ve ERoE:,r sadu& DAhr BA9K{\1Id. Tltsk (.JCI:R \T FNOF\ SAdU6IDAIRI 845?'A\'116I El,T,{K BhM 1.201.r ll l5-2014.5 9Jl I010.06.02 r

Detaylı

LdJ. 2L r l3tzott. ADANAVALILIGI it sagtrt utaiirttigti YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM

LdJ. 2L r l3tzott. ADANAVALILIGI it sagtrt utaiirttigti YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM t LdJ saot& Sagirnt.St Sayr : Konu : 77090304.Satmalna i t\08\ Yaklagrk Maliyet.L. ADANAVALLG it sagtrt utaiirttigti 2L r l3tzott YAKLA$K MALYETE ESAS FORM MUESSESESNE Miidiirliiliimiiz ve Miidiirliiliimiize

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/152129 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/152129 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/152129 İhalenin adı KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD) MALZEMESİ Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı

Detaylı

f.v\ >s/ Ilgi 7."- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

f.v\ >s/ Ilgi 7.- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde f.v\ \.csxcuxvrspor Z \Ar^Nr':/, >s/ Sayr Konu Ilgi :e5738460-041 3lT :Yarrgma Duyurusu T.C. QANKTRT vnt-ilici Genglik Hizmetleri ve Spor it Uiidtirtugu c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

Detaylı

( G,d;, i*,', "" n^y"u":f'l1ltfil)ul,,uuu, 2606.2015'0 $***.,**%1. ACELE VE GTJNLUDUR.../.../2015

( G,d;, i*,',  n^yu:f'l1ltfil)ul,,uuu, 2606.2015'0 $***.,**%1. ACELE VE GTJNLUDUR.../.../2015 $***.,**%1. {,} S ',iir S Li.,ri":.j:-:;. \h. -.I '.r' :1 6:DA railr! BA\t{CrltX Sayr :41947116.915.04/ Knu :XVl. Dcjnem Tplu ig Scizlegmesi T.C GIDA TARIM VE HAVANCILIK BAKANLIGI Persnel Genel Mtidiirltigii

Detaylı

:'b//fq *ffi " ( /,, / / 't\io"/''o' iglrnnlnni im ir,cili rariunr

:'b//fq *ffi  ( /,, / / 't\io/''o' iglrnnlnni im ir,cili rariunr SERTiTIKALARTN TANZIMi nncigrinilunsi vn vizn nnilnnnsi iglrnnlnni im ir,cili rariunr MADDE-I Tartmsal Yayrm ve Daruqmanhk Hizmetlerinin Diizenlenmesine Dair yonetmelik ve Tanmsal Yayrm ve Danrqmanlft

Detaylı

TtrRrdYE HALK BANKASI A.$.

TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. Sermaye Piyasasr Aracl Notu Bu sermaye piyasasr aracr notu, Sermaye Piyasasr Kurulu (Kurul)'nca o- J.. t.12. t.lotqtarihin de onaylanm rghr. Ortakllrmzrn toplam 3.000.000.000.-TL

Detaylı

Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin Ne Þekilde Vergilendirileceðine Ýliþk Cuma, 20 Þubat 2009

Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin Ne Þekilde Vergilendirileceðine Ýliþk Cuma, 20 Þubat 2009 Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin Ne Þekilde Vergilendirileceðine Ýliþk Cuma, 20 Þubat 2009 Taþpýnar Muhasebe Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/65825 İhalenin adı 5 adet sürücüsüz araç kiralama Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC

Detaylı

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI Satılacak malzemelerle ilgili bilgiler Madde 1- Satılacak malzemelerin sıra numarası, cinsi, niteliği ve miktarları aşağıdaki

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA / / [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat Adresi

Detaylı

ctinuru: ANADoLU trxivnnsirnsi T.C. SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012

ctinuru: ANADoLU trxivnnsirnsi T.C. SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012 T.C. ANADoLU trxivnnsirnsi SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012 Karar No : I ctinuru: 14- Anadolu ljniversitesi (Eskigehir/Tiirkiye) Miihendislik Mimarhk Faktiltesi Elektrik- Elektronik Mtihendislili Bdltimti

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı Akışkan Yataklı Kurutucu ve Donanımları Temini ve Montajı Teklif sahibinin adı ve soyadı/

Detaylı

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RtM ORTAKUGT A.g EsAs s6zuguesi 3-4 - 5-1 L - 12-16 -r7 - L8 -r9-20 -22-23 -24-25 -27-29 - 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22/9/2008 No : 2008/14174

Detaylı

isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i

isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i gevre VE_gEHiRCiLiK BA NLIGI T.C. isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i SAYI :38991 KAYIT TARIHi :12.11.2012 SAYI : B.09.4.iLM.0.34.10.00 KONU : Tehlikeli Atrk Taqrma Lisanst ERMETAL

Detaylı

veya seruiste uzun siireli ECMO ve ECLS 16 (10+ ) ml olmahdr ve bu hacim ile tum "r, indiren YaPrda olmahdr' altiir, alxtl tqill den

veya seruiste uzun siireli ECMO ve ECLS 16 (10+ ) ml olmahdr ve bu hacim ile tum r, indiren YaPrda olmahdr' altiir, alxtl tqill den EcMo ERI$KN SETI veya seruiste uzun siireli ECMO ve ECLS 16 (10+ ) ml olmahdr ve bu hacim ile tum "r, indiren YaPrda olmahdr' altiir, alxtl tqill den elxte.grs ahuahdu' amahdu' t Port olmahdrr' clizayn

Detaylı

irc i$venleni igitt runrive HARB sanayi ve yardlmcl igrollarl iggileni seruoixnsl (TURK HARB-I$) (ruhis) islerrue BASKnnu6r (ANr)

irc i$venleni igitt runrive HARB sanayi ve yardlmcl igrollarl iggileni seruoixnsl (TURK HARB-I$) (ruhis) islerrue BASKnnu6r (ANr) rvri r-r-i savu N MA BAKAN ug r AKARyAKTT ixurm ve NATo pol resisleni islerrue BASKnnu6r (ANr) i$venleni igitt TURK AGIR SANAYII VE HIZMET SEKTORU KAMU i$veneruleni senoixnsl (ruhis) irc runrive HARB sanayi

Detaylı

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi Sayr Konu Yaklagrk Maliyet. ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi YAKLA$TK MALIYETE ESAS F,ORM ADANA... L... t2013 nntinssnsnsinn Mtidtirliiprimiiztin ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktan ve rjzellikleri

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. / / İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR : :

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. / / İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR : : BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat

Detaylı

Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik

Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik Sağlık Bakanlığından; Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik Bakanlığımızca yayımlanmış olan 2012/48 sayılı Genelge ile planlama kapsamında duyurulan Böbrek-Karaciğer

Detaylı

Son Bagvuru Tarihi: 01.10,2014 Yayrnlanma Tarihi : 22.09.2014. Deneyam (Ay) Boy Arah!r. Oftadlretim (Lise ve Dengi) Orta6{retim (Lise ve Dengi)

Son Bagvuru Tarihi: 01.10,2014 Yayrnlanma Tarihi : 22.09.2014. Deneyam (Ay) Boy Arah!r. Oftadlretim (Lise ve Dengi) Orta6{retim (Lise ve Dengi) T$rkiye iq Kurumu - iqgiici.i istemi Detayr Sayfa I I 2 Tiirkiye ig Kurumu I.1 r ui.'i.ltn-. rr,[j,' lttf lrtrr_t.r,rr re igguclj istemi (00002304584 i9 bagvurusu yapmak igin bireysel iiye olarak girig

Detaylı

{sj. :*'1:o"*l::::tr#,l?H** 46. / J.* t2or2. 2 Kamera 2 Adet. T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti

{sj. :*'1:o*l::::tr#,l?H** 46. / J.* t2or2. 2 Kamera 2 Adet. T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti {sj + $rx*r'erlt {* ii}k s$rl*s$ T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti Sayr : B.10.4.iSM.001.0800/:satrnalma -tof?- Konu : Yaklagft Maliyet 46. / J.* t2or2 :*'1:o"*l::::tr#,l?H** Miidtirlii[rimiizi.in

Detaylı

3. Kigi yatakh tedavi kurumunda yatarak tedavi gdriiyor ise varsa hastanede yattrlrna dair belge yoksa kiginin/ailenin durumu belirtir tutanak

3. Kigi yatakh tedavi kurumunda yatarak tedavi gdriiyor ise varsa hastanede yattrlrna dair belge yoksa kiginin/ailenin durumu belirtir tutanak Ek-1 AiLE HEKiMLiGi uyculatvr,csr performans nndnnr,nnninnrnsi irinqz xbnnxl,nni VE SI]NULMASI GEREKEN EVRAKLAR Aile hekimligi uygulamasurda gahqan personele yaprlacak olan ddemelere ittrazlart delerlendirme

Detaylı

HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ

HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO : 2001/3922 KARAR NO : 2001/7383 KARAR TARÝHÝ : 30.04.2001 HUKUK KARAR ÖZETÝ : TEÞMÝL Davalýya ait Basýn iþkoluna giren iþyeri için teþmil kararý, 21.12.1995 tarihli Resmi Gazete'de yayýnlanmýþ

Detaylı

T.C YARGITAY 9.HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2006/1894 Karar No : 2006/20663 Tarihi : 12.07.2006 KARA ÖZETÝ : NAKÝL HALÝNDE KIDEM TAZMÝNATI

T.C YARGITAY 9.HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2006/1894 Karar No : 2006/20663 Tarihi : 12.07.2006 KARA ÖZETÝ : NAKÝL HALÝNDE KIDEM TAZMÝNATI Yargýtay Kararlarý vereni ibra ettiðini bildirdiðinden, izin ücreti yönünden davacý davalý þirketi ibra etmiþ bulunmaktadýr. Bu ibraname sebebi ile izin ücreti alacaðýnýn reddi gerekirken yazýlý þekilde

Detaylı

l- Miifettislik Haklonda Tanrtrcr Bilei: MUFETTiS YARDIMCILIGI GiRiS SINAVI KILAVUZU

l- Miifettislik Haklonda Tanrtrcr Bilei: MUFETTiS YARDIMCILIGI GiRiS SINAVI KILAVUZU T.C. GIDA. TARJM VE HAYVANCILIK BAKANLIGI MUFETTiS YARDIMCILIGI GiRiS SINAVI KILAVUZU Grda, Talm ve Hayvancrhk Bakanhlr Miifettig Yardrmcrh[r giriq srnavr hakkrnda gerekli bilgiler aga[rda srralanmtgttr.

Detaylı

KIRKLAR]ELI in 6ZNN INANNSI rngrilati, qali$ma connv nolurvru vn ynrri yoxnncnsi

KIRKLAR]ELI in 6ZNN INANNSI rngrilati, qali$ma connv nolurvru vn ynrri yoxnncnsi KIRKLAR]ELI in 6ZNN INANNSI rngrilati, qali$ma connv nolurvru vn ynrri yoxnncnsi SASLARIT l.genel Hiikiirnler 2. Yetkd ve Sorumluluklar 3. Tegliilat ve Cliirevliler 4. Qalupma Esarslan ve Giirev Biitiimii

Detaylı

2' Bursun amacrna uygun otarak verirmesini sa$ramak uzere

2' Bursun amacrna uygun otarak verirmesini sa$ramak uzere 2' Bursun amacrna uygun otarak verirmesini sa$ramak uzere EK-A'da, Ogrenci Burs Bagvuru Formu EK_B,dedir. hazrrlanan burs duyurusu Dernegi ll Bagkanr TURKiYE EMEKLi SUBAYLAR DERNE6i FESUD) izuin xouar

Detaylı

ffi Tanrmlaytct Firma ve UBB Toplam Fivat Fivat S.No Mal / Hizmet Adr Miktarl Birimi Birim

ffi Tanrmlaytct Firma ve UBB Toplam Fivat Fivat S.No Mal / Hizmet Adr Miktarl Birimi Birim ffi T.C. Harran Universitesi Aragtlrma ve Uygulama Hastanesi Srra No: 02423 Konu: Teklif Mektubu igin Adr: MUDUNYET -MALZEME ALIMI Fig Kodu : : Fiyalar KDV Harig olarak verilmelidir. Malzemelerin Markasr

Detaylı

:Eg .,E. =6s ; *; E9E F -* -.E. r-! 6A 6; *o 6<.i >xe. *F.i '=9. b!5. !!f 6 : r!e. ,5op1 c:<.1. F,o,: '5!Y 66iJ. d 6. E,Ir H.? !!t ,-F.9.2.

:Eg .,E. =6s ; *; E9E F -* -.E. r-! 6A 6; *o 6<.i >xe. *F.i '=9. b!5. !!f 6 : r!e. ,5op1 c:<.1. F,o,: '5!Y 66iJ. d 6. E,Ir H.? !!t ,-F.9.2. .-?' 2 d qt!!f -9 -q.g u> F :9 g5 ;i; ;=!!t d9 F- H.? s..a o,,l. _9 : -N '0 t ',f _g, -9. - ' g. -9 -q! tr.t2 _q).o -q : ' q) -q ii :g : p :=,..; ' n s = o s -g e Y F- g g -! Y _9! 'a :] t -. 3 l! g :

Detaylı

; 8.778.57 Tt-. : 12.344.7tTL. DENETiM RAPORU. T I P t A M

; 8.778.57 Tt-. : 12.344.7tTL. DENETiM RAPORU. T I P t A M DENETiM RAPORU DENiz YAKASI ratilsitesi or.oz.zor 4qr.ot.zors renihuninnnsl DENET M RApoRU Sitemizin ot'ol.zotq/31'0l.2015 tarihleri arasr igleyici ve hesaplarr,kat Mtilkiyeti Kanunu ve Geneg kararlart

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası: 2005/168692 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA URLA / İZMİR

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası: 2005/168692 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA URLA / İZMİR BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası: 2005/168692 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA URLA / İZMİR Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı], uyruğu :

Detaylı