Inverterli Ticari Klimalar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Inverterli Ticari Klimalar"

Transkript

1 Inverterli Ticari Klimalar

2 Tasarruf Konfor 02 Estetik

3 S Super Digital Inverter En Verimli Enerji Tüketimi flletme maliyetlerinizi minimuma indirir. -20ºC d fl ortam s cakl na kadar yüksek performansl s tma sa lar. (RAV-SP1104AT-E, RAV-SP-1404AT-E modellerinde) Çok so uk k fl aylar nda dahi istedi iniz konfor koflullar sa lan r. Yeni dizayn ile çok daha düflük ses seviyesi... Yaln zca 45 db. 75 m. ulaflan borulama mesafesi ile montaj kolayl. Enerji tasarruf modu sayesinde çok daha verimli çal flma. Digital Inverter Hafif ve Kompakt D fl Üniteler Minimum montaj alan kullan l r. Servis kolayl sa lar. Toshiba TCC link haberleflme teknolojisi. A s n f enerji etiketleri (Kaset tipi iç ünitler) 03

4 Enerji Verimlili inde Mükemmel Performans S / Yeni 4 yönlü kaset tipi (EER - so utma) HP 3 HP 4 HP 5 HP / Yeni 4 yönlü kaset tipi (EER - so utma) HP 3 HP 4 HP 5 HP Toshiba mükemmel teknolojisi sayesinde iflletme masraflar n z minimize ederken, do ayla dost klima sistemleri üretmektedir. 04

5 Yeni S 4 Serisi Verimlili i Artt r lm fl Yeni Modeller (RAV-SP1104AT-E, -SP1404AT-E) Çevre koflullar ço u zaman standartlar n belirledi i klima test s n rlar n n d fl ndad r. Yeni Toshiba S serisi klimalar yaln zca nominal kapasitelerde de il, ayn zamanda k sm yüklerde de mükemmel enerji verimlili ine sahiptir % Tam Yük K smi Yük EER %100 kapasite ile çal fl rken mükemmel verimlili e sahip S serisi... Y l içerisinde d fl ortam s cakl (so utma modunda) genelde 30ºC n alt ndad r. Bu koflullarda S kliman z kapsitesinin yaklafl k %50'sini kullan r ki bu da çok daha yüksek enerji verim oranlar na ulafl lmas n sa lar. Böylece y ll k enerji tüketiminiz minimuma indirilmifl olur. YENi Gelifltirilmifl yeni DC Twin Rotary kompresör Yeni dizayn ile birlikte kompresörün minimum çal flma h z 10rps'e düflürülmüfltür. Böylece çok daha düflük kapasitelere inilecek ve verimlilik maksimuma ç kar lacakt r. Yar klar Genifl m knat s alan Toshiba daha iyiye ulaflabilmek için kompresörün herbir parças nda iyilefltirmeye gitmifltir. Rotor m knat s alan artt r lm fl ve üzerine yar klar eklenmifltir. Böylece ses seviyesi düflürülürken, verimlilik artt r lm flt r. 10 rps için yap lan çal flma testi Bina Plan Ofis Set S cakl Düflük yük durumlar nda verimlili in karfl laflt r labilmesi için, d fl ortam s cakl n n 24ºC oldu u durumda test edilmifltir. Minimum kapasiteye inilebilmesi için iç ortam s cakl da 24ºC ayarlanm flt r ve yeni modellerin %30 daha az elektrik harcad tespit edilmifltir. Test Sonucunun Karfl laflt r lmas D fl Ortam S cakl (ºC) ,500 2,000 1,500 1, Enerji Tüketimi (w) zaman ç Ortam S cakl (eski model) ç Ortam S cakl (yeni model) Enerji Tüketimi (eski model) Enerji Tüketimi (yeni model) *Test Japonya da, Temmuz 2007 de yap lm flt r. 05

6 Ürün Gam S serisi 2HP 3HP 4HP 5HP YENi YENi RAV-SP562AT-E RAV-SP802AT-E RAV-SP1104AT-E RAV-SP1404AT-E Kompakt 4 Yönlü Kaset 4 Yönlü Kaset YENi RAV-SM562MUT-E RAV-SM564UT-E RAV-SM804UT-E RAV-SM1104UT-E RAV-SM1404UT-E Kanall RAV-SM562BT-E RAV-SM802BT-E RAV-SM1102BT-E RAV-SM1402BT-E Tavan RAV-SM562CT-E RAV-SM802CT-E RAV-SM1102CT-E RAV-SM1402CT-E Duvar RAV-SM562KRT-E RAV-SM802KRT-E serisi 2HP 3HP 4HP 5HP RAV-SM563AT-E RAV-SM803AT-E RAV-SM1103AT-E RAV-SM1403AT-E Kompakt 4 Yönlü Kaset RAV-SM562MUT-E 4 Yönlü Kaset YENi RAV-SM564UT-E RAV-SM804UT-E RAV-SM1104UT-E RAV-SM1404UT-E Kanall RAV-SM562BT-E RAV-SM802BT-E RAV-SM1102BT-E RAV-SM1402BT-E Tavan RAV-SM562CT-E RAV-SM802CT-E RAV-SM1102CT-E RAV-SM1402CT-E Duvar RAV-SM562KRT-E RAV-SM802KRT-E 06

7 ç Ünite Seçenekleri 4 Yönlü Kaset Tavan Kanall Duvar 07

8 Kompakt 4 Yönlü Kaset Tipi Kompakt kaset tipi modeller tüm 600 x 600 mm asma tavan standard na uyacak flekilde dizayn edilmifltir. Kompakt boyutlar na karfl n montaj ve bak m kolayd r. Model RAV-SM562MUT-E Panel RBC-UM11PG(W)-E Konfor koflullar kadar, esteti in de ön planda tutuldu u mekanlar için en ideal çözümdür. Yeni hava ak fl a zl tasar m sayesinde tavan n kirlenmesi önlenmifl olur. Yaln zca 268 mm yüksekli e sahiptir. de yer alan elektrik paneline ulafl m kolayd r. Yüksek drenaj kald rma borusu (850 mm) özelli ine sahiptir. 3,5m tavan yüksekli inde kullan labilir. Yanda bulunan drenaj deli i sayesinde drenaj tavas kolayl kla kontrol edilebilir. 3.5 m Drenaj kontrol deli i Yüksek tavana uygun Konfor Çal flma Uygulama nverter Hassas kontrol ve enerji verimlili i. Uzun Ömürlü Filtre Kliman zda standart olarak mevcuttur. Filtre kaz Lambas Otomatik olarak kumanda üzerinde belirir ve filtrenin temizlenmesi gerekti ini belirtir. -15ºC So utma -15ºC d fl ortam s cakl klar nda herhangi bir kite ihtiyaç duymadan so utma modunda çal flabilir. Auto-Swing Odan z n her köflesinde ayn konfora ulaflman z için. S cak Bafllama Is tma modunda so uk üflemeyi önlemek için s cak üfleme bafllang c mevcuttur. Timer Açma - Kapama ya da Tekrar fonksiyonlar n gerçeklefltirebilir. Drenaj Pompas Drenaj pompas sayesinde drenaj suyu at l r. Otomatik Hava Debisi Set s cakl ile oda s cakl aras ndaki farka ba l olarak fan h z artt r l r / yavafllat l r. Auto Modu ç ortam s cakl na ba l olarak so utma - s tma modu aras nda otomatik geçifl. Nem Alma Modu Daha iyi konfor koflullar için iç ortam nem miktar azalt l r. 08

9 S Twin S RAV-SP562AT-E RAV-SP1104AT-E RAV-SM562MUT-E RAV-SM562MUT-E So utma kapasitesi kw So utma kapasitesi (min. - maks.) kw Güç tüketimi (so utma) kw EER W/W A A Y ll k enerji tüketimi kwh Is tma kapasitesi kw Is tma kapasitesi (min. - maks.) kw Güç tüketimi ( s tma) kw COP W/W A A Güç girifli V-ph-Hz 220/ / So utma kapasitesi So utma kapasitesi (min. - maks.) Güç tüketimi (so utma) EER Y ll k enerji tüketimi Is tma kapasitesi Is tma kapasitesi (min. - maks.) Güç tüketimi ( s tma) COP Güç girifli Twin RAV-SM563AT-E RAV-SM1103AT-E RAV-SM562MUT-E RAV-SM562MUT-E kw kw kw W/W B C kwh kw kw kw W/W B B V-ph-Hz 220/ / RAV-SM562MUT-E m 3 /h 798 db(a) 43/34 db(a) 58/49 mm kg 17 Panel ismi RBC-UM11PG(W)-E Panel boyutlar (Y x G x D) mm Panel a rl kg 3 S RAV-SP562AT-E m 3 /h 3420 db(a) 47/46 db(a) 64/63 mm kg 55 Kompresör tipi DC Twin Rotary So utucu ak flkan R410A Boru çaplar (gaz / s v ) mm 12.7/6.4 Minimum borulama mesafesi m 5 Maksimum borulama mesafesi m 50 Borulama mesafesi (flarjs z uzunluk) m 20 Maksimum yükseklik fark m 30 Çal flma s cakl k aral (so utma) ºC Çal flma s cakl k aral ( s tma) ºC Kompresör tipi So utucu ak flkan Boru çaplar (gaz / s v ) Minimum borulama mesafesi Maksimum borulama mesafesi Borulama mesafesi (flarjs z uzunluk) Maksimum yükseklik fark Çal flma s cakl k aral (so utma) Çal flma s cakl k aral ( s tma) RAV-SM563AT-E m 3 /h 2400 db(a) 48/46 db(a) 65/63 mm kg 38 DC Twin Rotary R410A mm 12.7/6.4 m 5 m 30 m 20 m 30 ºC ºC

10 4 Yönlü Kaset Tipi Oda S cakl k Da l m Testi RAV-SM564UT-E/RBC-U31PG-E Modeller RAV-SM564UT-E RAV-SM804UT-E RAV-SM1104UT-E RAV-SM1404UT-E YENi 2,050 mm 4,500 mm 750 mm Yatay düzlemde 6,300 mm Dikey düzlemde Paneller RBC-U31PG(W)-E RBC-U31PGS(W)-E Mod : so utma Flaplar : yatay Fan h z : yüksek Flaplar n Kontrolü (ºC) Yeni kaset tipinde flaplar n herbiri ayr ayr kontrol edilebilir. Böylece istedi iniz noktaya hava ak fl n yönlendirme imkan n z olacakt r. RBC-U31PG(W)-E RBC-U31PGS(W)-E Farkl Swing mkan Kablosuz uzaktan kumanda kiti RBC-AX31U(W)-E 1) Standart swing 2) Çapraz swing 3) Dairesel swing Not: Kablolu kumanda ile ayarlanabilir. Konfor Çal flma Uygulama nverter Hassas kontrol ve enerji verimlili i. Uzun Ömürlü Filtre Kliman zda standart olarak mevcuttur. Filtre kaz Lambas Otomatik olarak kumanda üzerinde belirir ve filtrenin temizlenmesi gerekti ini belirtir. -15ºC So utma -15ºC d fl ortam s cakl klar nda herhangi bir kite ihtiyaç duymadan so utma modunda çal flabilir. Ba ms z Flap Kontrolü stenen noktaya hava ak fl n yönlendirme imkan S cak Bafllama Is tma modunda so uk üflemeyi önlemek için s cak üfleme bafllang c mevcuttur. Timer Açma - Kapama ya da Tekrar fonksiyonlar n gerçeklefltirebilir. Drenaj Pompas Drenaj pompas sayesinde drenaj suyu at l r. Auto-Swing Odan z n her köflesinde ayn konfora ulaflman z için. Auto Modu ç ortam s cakl na ba l olarak so utma - s tma modu aras nda otomatik geçifl. Otomatik Hava Debisi Set s cakl ile oda s cakl aras ndaki farka ba l olarak fan h z artt r l r / yavafllat l r. Nem Alma Modu Daha iyi konfor koflullar için iç ortam nem miktar azalt l r. 10

11 So utma kapasitesi So utma kapasitesi (min. - maks.) Güç tüketimi (so utma) EER Y ll k enerji tüketimi Is tma kapasitesi Is tma kapasitesi (min. - maks.) Güç tüketimi ( s tma) COP Güç girifli So utma kapasitesi So utma kapasitesi (min. - maks.) Güç tüketimi (so utma) EER Y ll k enerji tüketimi Is tma kapasitesi Is tma kapasitesi (min. - maks.) Güç tüketimi ( s tma) COP Güç girifli S Twin S RAV-SP562AT-E RAV-SP802AT-E RAV-SP1104AT-E RAV-SP1404AT-E RAV-SP1104AT-E RAV-SP1404AT-E RAV-SM564UT-E RAV-SM804UT-E RAV-SM1104UT-E RAV-SM1404UT-E RAV-SM564UT-E RAV-SM804UT-E kw kw kw W/W A A A A A A kwh kw kw kw W/W A A A A A A V-ph-Hz 220/ / / / / / Twin RAV-SM563AT-E RAV-SM803AT-E RAV-SM1103AT-E RAV-SM1403AT-E RAV-SM1103AT-E RAV-SM1403AT-E RAV-SM564UT-E RAV-SM804UT-E RAV-SM1104UT-E RAV-SM1404UT-E RAV-SM564UT-E RAV-SM804UT-E kw kw kw W/W A A A A A B kwh kw kw kw W/W A A A A A B V-ph-Hz 220/ / / / / / Panel ismi Panel boyutlar (Y x G x D) Panel a rl Kompresör tipi So utucu ak flkan Boru çaplar (gaz / s v ) Minimum borulama mesafesi Maksimum borulama mesafesi Borulama mesafesi (flarjs z uzunluk) Maksimum yükseklik fark Çal flma s cakl k aral (so utma) Çal flma s cakl k aral ( s tma) Kompresör tipi So utucu ak flkan Boru çaplar (gaz / s v ) Minimum borulama mesafesi Maksimum borulama mesafesi Borulama mesafesi (flarjs z uzunluk) Maksimum yükseklik fark Çal flma s cakl k aral (so utma) Çal flma s cakl k aral ( s tma) RAV-SM564UT-E RAV-SM804UT-E RAV-SM1104UT-E RAV-SM1404UT-E m 3 /h db(a) db(a) mm kg RBC-U31PG(W)-E RBC-U31PG(W)-E RBC-U31PG(W)-E RBC-U31PG(W)-E mm kg S RAV-SP562AT-E RAV-SP802AT-E RAV-SP1104AT-E RAV-SP1404AT-E m 3 /h db(a) 47/46 49/47 50/49 52/51 db(a) 64/63 66/64 67/66 69/68 mm kg DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary R410A R410A R410A R410A mm 12.7/ / / /9.5 m m m m ºC ºC RAV-SM563AT-E RAV-SM803AT-E RAV-SM1103AT-E RAV-SM1403AT-E m 3 /h db(a) 48/46 50/48 54/53 54/54 db(a) 65/63 67/65 71/70 71/71 mm kg DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary R410A R410A R410A R410A mm 12.7/ / / /9.5 m m m m ºC ºC

12 Kanal Tip Genifl uygulama aral Kanallar n kullan m, hava ç k fllar n n, hava koflulland rma cihaz n n odan n merkezinde göze çarpan varl n ortadan kald rarak tavanda uygun herhangi bir yere montaj na olanak sa lar. Modeller RAV-SM562BT-E RAV-SM802BT-E RAV-SM1102BT-E RAV-SM1402BT-E Yüksek statik bas nç Harici statik bas nç 98 Pa a kadar yükseltilebilir. Böylece, hava da t m plan ne kadar karmafl k olursa olsun odan n tüm hacminde düzgün bir s cakl k da l m sa lan r. Güçlü Drenaj Pompas Drenaj borusunu 290 mm yukar ya ç karan, iste e ba l, drenaj pompa kiti ile planlamada esneklik sa lar. Konfor Çal flma Uygulama nverter Hassas kontrol ve enerji verimlili i. S cak Bafllama Is tma modunda so uk üflemeyi önlemek için s cak üfleme bafllang c mevcuttur. Filtre kaz Lambas Otomatik olarak kumanda üzerinde belirir ve filtrenin temizlenmesi gerekti ini belirtir. -15ºC So utma -15ºC d fl ortam s cakl klar nda herhangi bir kite ihtiyaç duymadan so utma modunda çal flabilir. Otomatik Hava Debisi Set s cakl ile oda s cakl aras ndaki farka ba l olarak fan h z artt r l r / yavafllat l r. Auto Modu ç ortam s cakl na ba l olarak so utma - s tma modu aras nda otomatik geçifl. Timer Açma - Kapama ya da Tekrar fonksiyonlar n gerçeklefltirebilir. Drenaj Pompas Drenaj pompas sayesinde drenaj suyu at l r. Uzun Ömürlü Filtre Kliman zda standart olarak mevcuttur. Nem Alma Modu Daha iyi konfor koflullar için iç ortam nem miktar azalt l r. 12

13 So utma kapasitesi So utma kapasitesi (min. - maks.) Güç tüketimi (so utma) EER Y ll k enerji tüketimi Is tma kapasitesi Is tma kapasitesi (min. - maks.) Güç tüketimi ( s tma) COP Güç girifli So utma kapasitesi So utma kapasitesi (min. - maks.) Güç tüketimi (so utma) EER Y ll k enerji tüketimi Is tma kapasitesi Is tma kapasitesi (min. - maks.) Güç tüketimi ( s tma) COP Güç girifli RAV-SP562AT-E RAV-SP802AT-E RAV-SP1104AT-E RAV-SP1404AT-E RAV-SP1104AT-E RAV-SP1404AT-E RAV-SM562BT-E RAV-SM802BT-E RAV-SM1102BT-E RAV-SM1402BT-E RAV-SM562BT-E RAV-SM802BT-E kw kw kw W/W A A A A A A kwh kw kw kw W/W A A A A A A V-ph-Hz 220/ / / / / / RAV-SM562BT-E RAV-SM802BT-E RAV-SM1102BT-E RAV-SM1402BT-E m 3 /h db(a) db(a) mm kg S Twin S Twin RAV-SM563AT-E RAV-SM803AT-E RAV-SM1103AT-E RAV-SM1403AT-E RAV-SM1103AT-E RAV-SM1403AT-E RAV-SM562BT-E RAV-SM802BT-E RAV-SM1102BT-E RAV-SM1402BT-E RAV-SM562BT-E RAV-SM802BT-E kw kw kw W/W C C C C C C kwh kw kw kw W/W C C B B B B V-ph-Hz 220/ / / / / / Kompresör tipi So utucu ak flkan Boru çaplar (gaz / s v ) Minimum borulama mesafesi Maksimum borulama mesafesi Borulama mesafesi (flarjs z uzunluk) Maksimum yükseklik fark Çal flma s cakl k aral (so utma) Çal flma s cakl k aral ( s tma) S RAV-SP562AT-E RAV-SP802AT-E RAV-SP1104AT-E RAV-SP1404AT-E m 3 /h db(a) 47/46 49/47 50/49 52/51 db(a) 64/63 66/64 67/66 69/68 mm kg DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary R410A R410A R410A R410A mm 12.7/ / / /9.5 m m m m ºC ºC Kompresör tipi So utucu ak flkan Boru çaplar (gaz / s v ) Minimum borulama mesafesi Maksimum borulama mesafesi Borulama mesafesi (flarjs z uzunluk) Maksimum yükseklik fark Çal flma s cakl k aral (so utma) Çal flma s cakl k aral ( s tma) RAV-SM563AT-E RAV-SM803AT-E RAV-SM1103AT-E RAV-SM1403AT-E m 3 /h db(a) 48/46 50/48 54/53 54/54 db(a) 65/63 67/65 71/70 71/71 mm kg DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary R410A R410A R410A R410A mm 12.7/ / / /9.5 m m m m ºC ºC

14 Tavan Tipi Konforlu bir ortam için Yeni tasar m, geleneksel ünitelere göre %50 oran nda gürültü seviyesini azaltmay benimsemifltir. Çal flma herzaman f s lt düzeyindedir (30dB(A), 2 HP modelinde). Modeller RAV-SM562CT-E RAV-SM802CT-E RAV-SM1102CT-E RAV-SM1402CT-E Kablosuz uzaktan kumanda kiti RBC-AX22CE2 Motorlu Panjur Kontrolü Hava ak fl aç s sizin s tma ya da so utma gereksiniminize göre en uygun biçimde otomatik ayarlan r ve otomatik swing modu havan n oda içinde her tarafa ulaflmas n sa layarak konforlu bir ortam yarat r. So utma Konumu So utma konumunda panjur 1-3 konumlar aras nda, 30 aç yla otomatik süpürme (swing) yapar. Böylece so uk hava iç ortama yukar dan da l r Is tma Konumu Is tma konumunda panjur 1-5 konumlar aras nda, 60 aç yla otomatik süpürme (swing) yapar. Böylece so uk hava iç ortama afla dan da l r H zl montaj Klima, girifl zgaras n n üzerindeki iki vida ayarlanarak kolayca tavana as labilir. Karmafl k montaj ifllemleri ortadan kald r l r. Bir çok vidalamay gerektiren geleneksel cihazlarla karfl laflt r ld nda montaj iflleminin çok daha h zl ve düzgün yap ld görülebilir. Konfor Çal flma Uygulama nverter Hassas kontrol ve enerji verimlili i. Uzun Ömürlü Filtre Kliman zda standart olarak mevcuttur. Filtre kaz Lambas Otomatik olarak kumanda üzerinde belirir ve filtrenin temizlenmesi gerekti ini belirtir. -15ºC So utma -15ºC d fl ortam s cakl klar nda herhangi bir kite ihtiyaç duymadan so utma modunda çal flabilir. Auto-Swing Odan z n her köflesinde ayn konfora ulaflman z için. S cak Bafllama Is tma modunda so uk üflemeyi önlemek için s cak üfleme bafllang c mevcuttur. Timer Açma - Kapama ya da Tekrar fonksiyonlar n gerçeklefltirebilir. Drenaj Pompas Drenaj pompas sayesinde drenaj suyu at l r. (Opsiyonel) Otomatik Hava Debisi Set s cakl ile oda s cakl aras ndaki farka ba l olarak fan h z artt r l r / yavafllat l r. Auto Modu ç ortam s cakl na ba l olarak so utma - s tma modu aras nda otomatik geçifl. Nem Alma Modu Daha iyi konfor koflullar için iç ortam nem miktar azalt l r. 14

15 So utma kapasitesi So utma kapasitesi (min. - maks.) Güç tüketimi (so utma) EER Y ll k enerji tüketimi Is tma kapasitesi Is tma kapasitesi (min. - maks.) Güç tüketimi ( s tma) COP Güç girifli So utma kapasitesi So utma kapasitesi (min. - maks.) Güç tüketimi (so utma) EER Y ll k enerji tüketimi Is tma kapasitesi Is tma kapasitesi (min. - maks.) Güç tüketimi ( s tma) COP Güç girifli RAV-SP562AT-E RAV-SP802AT-E RAV-SP1104AT-E RAV-SP1404AT-E RAV-SP1104AT-E RAV-SP1404AT-E RAV-SM562CT-E RAV-SM802CT-E RAVSM1102CT-E RAV-SM1402CT-E RAV-SM562CT-E RAV-SM802CT-E kw kw kw W/W A A A A A A kwh kw kw kw W/W A A A A A A V-ph-Hz 220/ / / / / / RAV-SM562CT-E RAV-SM802CT-E RAV-SM1102CT-E RAV-SM1402CT-E m 3 /h db(a) db(a) mm kg S Twin S Twin RAV-SM563AT-E RAV-SM803AT-E RAV-SM1103AT-E RAV-SM1403AT-E RAV-SM1103AT-E RAV-SM1403AT-E RAV-SM562CT-E RAV-SM802CT-E RAV-SM1102CT-E RAV-SM1402CT-E RAV-SM562CT-E RAV-SM802CT-E kw kw kw W/W D D C D C D kwh kw kw kw W/W B C B C B C V-ph-Hz 220/ / / / / / Kompresör tipi So utucu ak flkan Boru çaplar (gaz / s v ) Minimum borulama mesafesi Maksimum borulama mesafesi Borulama mesafesi (flarjs z uzunluk) Maksimum yükseklik fark Çal flma s cakl k aral (so utma) Çal flma s cakl k aral ( s tma) S RAV-SP562AT-E RAV-SP802AT-E RAV-SP1104AT-E RAV-SP1404AT-E m 3 /h db(a) 47/46 49/47 50/49 52/51 db(a) 64/63 66/64 67/66 69/68 mm kg DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary R410A R410A R410A R410A mm 12.7/ / / /9.5 m m m m ºC ºC Kompresör tipi So utucu ak flkan Boru çaplar (gaz / s v ) Minimum borulama mesafesi Maksimum borulama mesafesi Borulama mesafesi (flarjs z uzunluk) Maksimum yükseklik fark Çal flma s cakl k aral (so utma) Çal flma s cakl k aral ( s tma) RAV-SM563AT-E RAV-SM803AT-E RAV-SM1103AT-E RAV-SM1403AT-E m 3 /h db(a) 48/46 50/48 54/53 54/54 db(a) 65/63 67/65 71/70 71/71 mm kg DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary R410A R410A R410A R410A mm 12.7/ / / /9.5 m m m m ºC ºC

16 Duvar Tipi Yeni bir görünüfl Yuvarlat lm fl ve yumuflat lm fl biçimi, ince gövdesi, kompakt ve estetik tasar m ile, her türlü ortama uyum sa lar. Modeller RAV-SM562KRT-E RAV-SM802KRT-E Temiz hava için üçlü filtre Temiz hava için yeni üçlü filtre: Zeolite Plus Filtre+ deodorisant etki için Sasa Filtre, ve Bio Enzim Filtresi+Gingko Filtre. Mükemmel hava kalitesi üçlü filtre sistemiyle sa lan r. Önce y kanabilir filtre havadaki büyük kat parçac klar ve tozu ayr flt r r. Bio Enzim Filtre ile bakteri ve virüsler tutulur, alerjenler yok edilir. Üçüncü aflamada, Toshiba patentli Zeolite-Plus filtre havayla tafl nan ( mikron) duman ve koku gibi kirletici maddeleri tutar. Konfor Çal flma Uygulama nverter Hassas kontrol ve enerji verimlili i. S cak Bafllama Is tma modunda so uk üflemeyi önlemek için s cak üfleme bafllang c mevcuttur. On / Off Timer Cihaz n z n aç l p / kapanaca zaman gerçek saat olarak görebilirsiniz. -15ºC So utma -15ºC d fl ortam s cakl klar nda herhangi bir kite ihtiyaç duymadan so utma modunda çal flabilir. Auto-Swing Odan z n her köflesinde ayn konfora ulaflman z için. Auto Modu ç ortam s cakl na ba l olarak so utma - s tma modu aras nda otomatik geçifl. Otomatik Hava Debisi Set s cakl ile oda s cakl aras ndaki farka ba l olarak fan h z artt r l r / yavafllat l r. Nem Alma Modu Daha iyi konfor koflullar için iç ortam nem miktar azalt l r. 16

17 So utma kapasitesi So utma kapasitesi (min. - maks.) Güç tüketimi (so utma) EER Y ll k enerji tüketimi Is tma kapasitesi Is tma kapasitesi (min. - maks.) Güç tüketimi ( s tma) COP Güç girifli So utma kapasitesi So utma kapasitesi (min. - maks.) Güç tüketimi (so utma) EER Y ll k enerji tüketimi Is tma kapasitesi Is tma kapasitesi (min. - maks.) Güç tüketimi ( s tma) COP Güç girifli S Twin S RAV-SP562AT-E RAV-SP802AT-E RAV-SP1104AT-E RAV-SP1404AT-E RAV-SM562KRT-E RAV-SM802KRT-E RAV-SM562KRT-E RAV-SM802KRT-E kw kw kw W/W A C A B kwh kw kw kw W/W A C A A V-ph-Hz 220/ / / / Twin RAV-SM563AT-E RAV-SM803AT-E RAV-SM1103AT-E RAV-SM1403AT-E RAV-SM562KRT-E RAV-SM802KRT-E RAV-SM562KRT-E RAV-SM802KRT-E kw kw kw W/W C E C D kwh kw kw kw W/W C D B C V-ph-Hz 220/ / / / RAV-SM562KRT-E RAV-SM802KRT-E m 3 /h db(a) db(a) mm kg Kompresör tipi So utucu ak flkan Boru çaplar (gaz / s v ) Minimum borulama mesafesi Maksimum borulama mesafesi Borulama mesafesi (flarjs z uzunluk) Maksimum yükseklik fark Çal flma s cakl k aral (so utma) Çal flma s cakl k aral ( s tma) S RAV-SP562AT-E RAV-SP802AT-E m 3 /h db(a) 47/46 49/47 db(a) 64/63 66/64 mm kg DC Twin Rotary DC Twin Rotary R410A R410A mm 12.7/ /9.5 m 5 5 m m m ºC ºC Kompresör tipi So utucu ak flkan Boru çaplar (gaz / s v ) Minimum borulama mesafesi Maksimum borulama mesafesi Borulama mesafesi (flarjs z uzunluk) Maksimum yükseklik fark Çal flma s cakl k aral (so utma) Çal flma s cakl k aral ( s tma) RAV-SM563AT-E RAV-SM803AT-E m 3 /h db(a) 48/46 50/48 db(a) 65/63 67/65 mm kg DC Twin Rotary DC Twin Rotary R410A R410A mm 12.7/ /9.5 m 5 5 m m m ºC ºC

18 Uzaktan Kumandalar Toshiba Digital ve Süper Digital Inverterli klimalar afla daki kullan m kolay uzaktan kumandalar ile çal flabilmektedir. Kablolu kumanda Basit kablolu kumanda Görünüm Model ismi RBC-AMT32E RBC-AS21E2 Kablosuz uzaktan kumandalar Al c göz Al c göz Al c göz Görünüm Model ismi RBC-AX31U(W)-E RBC-AX22CE2 TCB-AX21E2 4 yönlü kaset tipi Tavan tipi (2 serisi) Kombinasyonlar Kablolu Kablosuz RBC-AMT32E RBC-AS21E2 RBC-AX31U(W)-E RBC-AX22CE2 TCB-AX21E2 Kompakt 4 yönlü kaset (2 serisi) RAV-SM562MUT-E 4 yönlü kaset (4 serisi) RAV-SM564UT-E RAV-SM804UT-E RAV-SM1104UT-E RAV-SM1404UT-E Kanall (2 serisi) RAV-SM562BT-E RAV-SM802BT-E RAV-SM1102BT-E RAV-SM1402BT-E Tavan (2 serisi) RAV-SM562CT-E RAV-SM802CT-E RAV-SM1102CT-E RAV-SM1402CT-E Duvar (2 serisi) RAV-SM562KRT-E RAV-SM802KRT-E 18

19 19

20 TOSHIBA KL MA Geliflen eko -evrim Not: Teknolojik geliflmeler nedeniyle de ifliklik hakk sakl d r. ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A.fi. STANBUL : GOSB-Gebze Organize Sanayi Bölgesi fi. Bilgisu Cad. Gebze KOCAEL Tel: (0262) Faks: (0 262) ANKARA : Sedat Simavi Sok. No: 48, Çankaya ANKARA Tel: (0312) Faks: (0312) ZM R : fiehit Fethibey Cad. No: 55 Kat 13, Pasaport ZM R Tel: (0232) Faks: (0232) ADANA : Ziyapafla Bulvar, No: 25/5-6, ADANA Tel: (0322) Faks: (0322) ANTALYA : Mehmetcik Mahallesi, Aspendos Bulvar, No:79/5 ANTALYA Tel: (0242) Faks: (0242) MÜfiTER DANIfiMA HATTI e-posta: B MiNERAL

Yer-Tavan Tipi Split Klima

Yer-Tavan Tipi Split Klima Yer-Tavan Tipi Split Klima YER - TAVAN TiPi SPLiT KLiMALAR fi k görünümleri ile her ortama uyum sa layabilen Flair yer-tavan tipi klimalar, montaj alan n n yetersiz oldu u mekanlarda ek bir aparata ihtiyaç

Detaylı

Radyal Vantilatörlü. ADA S cak Hava Apareyi

Radyal Vantilatörlü. ADA S cak Hava Apareyi Radyal Vantilatörlü ADA S cak Hava Apareyleri deal Is tma Apareyi ATA S cak Hava Apareyi Alarko 19 y l nda kuruldu unda ilk apareyini tasarlad, üretti ve satt. O günden bu yana Türkiye de onbinlerce aparey

Detaylı

WS1028M0 W1028M0 OSW1028M0 2808 9581 3024 10318 874/837 3,59/3,44 3,21/3,61 500/440/400/360 40/37/35/26

WS1028M0 W1028M0 OSW1028M0 2808 9581 3024 10318 874/837 3,59/3,44 3,21/3,61 500/440/400/360 40/37/35/26 VITOCLIM 0S Duvar Tipi Split Klialar Sabit h zl kopresör, R4 so utucu ak flkan kapasitesi: 2,8 3,5 5,3 ve 7,1 k Çevreyle dost R4 so utucu ak flkanl Vitoclia 0S Duvar tipi split klialar, konforlu iklilendire

Detaylı

Estetik / Özgün Çizgiler. Her Koflulda En Uygun Çözüm. Kolay Montaj ve Bak m. Genifl Kullan m Alan. Tavana Gizlemeye ve Kanala Ba lamaya Uygun

Estetik / Özgün Çizgiler. Her Koflulda En Uygun Çözüm. Kolay Montaj ve Bak m. Genifl Kullan m Alan. Tavana Gizlemeye ve Kanala Ba lamaya Uygun ÜN TELER 02 03 Alarko Fan Coil üniteleri, son teknoloji kullan larak tasarlanm fl ve üretilmifltir. skelet malzemesi olarak galvaniz çelik kullan lan ürünlerin en büyük avantajlar ; estetik d fl görünüm,

Detaylı

Ýnverter Serisi Klimalar R10A MONO ÝNVERTER KLÝMALAR Duvar Tipi RS inverter MODELLER ENERJÝ SINIFI A HiCOP:3.86(W/W) Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h RS inverter MODELLER

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Mitsubishi Klima Özellikleri

Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi klimalar, havayı doğal de kötü enzim kirli Doğal kokulardan bakteriler havayı filtresiyle bir ortadan mekanizma emerek arındıran, kaldırılır, bakterileri sterilize

Detaylı

RAV-SP564ATP-TR RAV-SP804ATP-TR RAV-SP1104ATP-TR RAV-SP1404ATP-TR RAV-SM564MUT-TR RAV-SM564UTP-TR RAV-SM804UTP-TR RAV-SM1104UTP-TR RAV-SM1404UTP-TR RAV-SM5668TP-TR RAV-SM806BTP-TR RAV-SM1106BTP-TR RAV-SM1406BTP-TR

Detaylı

turn to the experts Konforun tasarrufla buluştuğu nokta

turn to the experts Konforun tasarrufla buluştuğu nokta turn to the experts Konforun tasarrufla buluştuğu nokta 2 Carrier Ticari Klimalar Konforun ekonomiyle mükemmel uyumu! MÜŞTERİLER İÇİN GÜVENLİK CE damgasına ek olarak Carrier ürünlerinin mutlak güvenliği

Detaylı

turn to the experts Konforun tasarrufla buluştuğu nokta

turn to the experts Konforun tasarrufla buluştuğu nokta turn to the experts Konforun tasarrufla buluştuğu nokta 2 Carrier Ticari Klimalar Konforun ekonomiyle mükemmel uyumu! MÜŞTERİLER İÇİN GÜVENLİK CE damgasına ek olarak Carrier ürünlerinin mutlak güvenliği

Detaylı

MULTI SİSTEM. Şık. Yeni Tasarım

MULTI SİSTEM. Şık. Yeni Tasarım MULTI SİSTEM Şık Yeni Tasarım Toshiba MultiSistem Büyük Avantajlar Esneklik TOSHIBA MULTİSİSTEM RASM14GAVE İç Ünite Duvar Tipi N3KVP Duvar Tipi N3KV2 Konsol Tipi UFV Kanal Tipi GDV Kaset Tipi SMUV RASBN3KVPE

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

444 0 888 www.arcelik.com.tr

444 0 888 www.arcelik.com.tr 444 0 888 www.arcelik.com.tr R410A çevreci gaz Inverter klimalar kullandıkları R410A gazı sayesinde çevreye duyarlıdır. Inverter Multi Sistem Klimaları Arçelik Inverter Multi Sistem Klimaları her bir odada

Detaylı

turn to the experts CARRIER INVERTER TİCARİ KLİMALAR Yüksek performans ve enerji tasarrufu bir arada

turn to the experts CARRIER INVERTER TİCARİ KLİMALAR Yüksek performans ve enerji tasarrufu bir arada turn to the experts CARRIER INVERTER TİCARİ KLİMALAR Yüksek performans ve enerji tasarrufu bir arada 2 Carrier Inverter Ticari Klimalar Yüksek performansın enerji tasarrufuyla mükemmel uyumu! MÜŞTERİLER

Detaylı

BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR

BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR TEKNOLOJİ Geniş Üfleme Ağzı Estetik Dizayn Düşük Ses Seviyesi Hava Üfleme Kontrolü Otomatik Yükseklik Ayarı Daha uzak atış mesafesi Ölü hacim bırakmama Homojen ısı dağılımı

Detaylı

444 0 888 arcelik.com.tr

444 0 888 arcelik.com.tr 444 0 888 arcelik.com.tr R410A çevreci gaz Inverter klimalar, kullandıkları R410A gazı sayesinde çevreye duyarlıdır. Inverter Multi Sistem Klimaları Arçelik Inverter Multi Sistem Klimaları, her bir odada

Detaylı

Yüksek Tasarruf Üstün Konforla Buluştu... turn to the experts

Yüksek Tasarruf Üstün Konforla Buluştu... turn to the experts turn to the experts Yüksek Tasarruf Üstün Konforla Buluştu... Etrafınızdaki dünyayı geliştiriyoruz. İç mekanda yaşanılan konforu; ürün ve hizmetlerimizle geliştirirken aynı zamanda insanların yaşam kalitelerini

Detaylı

VITOclima 300-s/HE Free Joint DC Inverter Çoklu klima sistemleri

VITOclima 300-s/HE Free Joint DC Inverter Çoklu klima sistemleri VITOclima 300-s/HE Free Joint DC Inverter Free Joint DC Inverter Viessmann İle tek dış üniteye 5 adede kadar iç ünite kombinasyonu yapabilir, değişken debili soğutucu akışkan teknolojisi ile bireysel iklimlendirmenin

Detaylı

Sirkülasyon Pompası Optima

Sirkülasyon Pompası Optima ECO DESIGN (TASARIM) Yönetmeliklerine Uygun ilk ve Tek Yerli Üretim Sirkülasyon Pompası Optima SİSTEMİN KALBİNDE EUP READY LOW ENERGY CONSUMPTION SAVE the NATURE yılı aşkın Alarko Sirkülasyon Pompası deneyimi

Detaylı

turn to the experts Konforun tasarrufla buluştuğu nokta

turn to the experts Konforun tasarrufla buluştuğu nokta turn to the experts Konforun tasarrufla buluştuğu nokta Carrier Ticari Klimalar Konforun ekonomiyle mükemmel uyumu! 3 MÜŞTERİLER İÇİN GÜVENLİK CE damgasına ek olarak Carrier ürünlerinin mutlak güvenliği

Detaylı

www.klimaplus.com.tr Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Distribütörü Yetkili Sat c da Tan t m KP-MS06-09

www.klimaplus.com.tr Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Distribütörü Yetkili Sat c da Tan t m KP-MS06-09 Yetkili Sat c da Tan t m KP-MS06-09 Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Distribütörü KlimaPlus Enerji ve Klima Teknolojileri Pazarlama San. ve Tic. A.fi. Genel Müdürlük: Ferhatpafla Mah. G99 Sok. No:46

Detaylı

turn to the experts CARRIER INVERTER TİCARİ KLİMALAR Yüksek performans ve enerji tasarrufu bir arada

turn to the experts CARRIER INVERTER TİCARİ KLİMALAR Yüksek performans ve enerji tasarrufu bir arada turn to the experts CARRIER INVERTER TİCARİ KLİMALAR Yüksek performans ve enerji tasarrufu bir arada 2 Carrier Inverter Ticari Klimalar Yüksek performansın enerji tasarrufuyla mükemmel uyumu! MÜŞTERİLER

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

444 0 888 www.arcelik.com.tr

444 0 888 www.arcelik.com.tr 444 0 888 www.arcelik.com.tr R410A çevreci gaz Inverter klimalar kullandıkları R410A gazı sayesinde çevreye duyarlıdır. Inverter Multi Sistem Klimaları Arçelik Inverter Multi Sistem Klimaları her bir odada

Detaylı

E.C.A. Klimalarda Akıllı Klima Kiti I le Uzaktan Erişim I mkanı

E.C.A. Klimalarda Akıllı Klima Kiti I le Uzaktan Erişim I mkanı Duvar Tipi Klimalar E.C.A. Klimalarda Akıllı Klima Kiti I le Uzaktan Erişim I mkanı E.C.A. nın akıllı klima kiti, cep telefonunuz ile uzaktan evinizi istediğiniz dereceye ayarlamanıza ve bu sayede daha

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

Vitoclima Ürün Program

Vitoclima Ürün Program Vitoclima Ürün Program climate of innovation Bir aile firmas olan Viessmann, üç nesil boyunca konforlu, ekonomik ve çevre dostu bir flekilde s elde etmeyi ve onu ihtiyaçlar do rultusunda kullan ma sunmay

Detaylı

Sirkülasyon Pompası Optima

Sirkülasyon Pompası Optima ECO DESIGN (TASARIM) Yönetmeliklerine Uygun ilk ve Tek Yerli Üretim Sirkülasyon Pompası Optima SİSTEMİN KALBİNDE EUP READY LOW ENERGY CONSUMPTION SAVE the NATURE yılı aşkın Alarko Sirkülasyon Pompası deneyimi

Detaylı

Vaillant Merkezi İklimlendirme Sistemleri ile standartlarınızı yükseltin!

Vaillant Merkezi İklimlendirme Sistemleri ile standartlarınızı yükseltin! Vaillant Merkezi İklimlendirme Sistemleri ile standartlarınızı yükseltin! Vaillant, VVS5 VRF Merkezi İklimlendirme Sistemleri ile 43 yıllık Alman teknoloji geleneğini yüksek performans, enerji tasarrufu

Detaylı

Dalg ç Pompalar AL 6 KPS Serisi

Dalg ç Pompalar AL 6 KPS Serisi Dalg ç Pompalar AL KPS Serisi Su Su kadar de erli KALİTE EM SERTİFİKA. KG Türkiye nin. Büyük Gölü Alarko dan... Alarko, 97 y l ndan bu yana üretti i ellibinden fazla dalg ç pompa ile Türkiye ye Van Gölü

Detaylı

Estetik / Özgün Çizgiler. Her Koşulda En Uygun Çözüm. Geniş Kullanım Alan. Kolay Montaj ve Bakım. Tavana Gizlemeye ve Kanala Bağlamaya Uygun

Estetik / Özgün Çizgiler. Her Koşulda En Uygun Çözüm. Geniş Kullanım Alan. Kolay Montaj ve Bakım. Tavana Gizlemeye ve Kanala Bağlamaya Uygun ÜNİTELERİ 02 Alarko Fan Coil üniteleri, son teknoloji kullanılarak tasarlanmıș ve üretilmiștir. İskelet malzemesi olarak galvaniz çelik kullanılan ürünlerin en büyük avantajları; estetik dıș görünüm, az

Detaylı

ADA Sıcak Hava Apareyleri

ADA Sıcak Hava Apareyleri Radyal Vantilatörlü ADA Sıcak Hava Apareyleri İdeal Isıtma Apareyi ATA Sıcak Hava Apareyi Alarko 19 yılında kurulduğunda ilk apareyini tasarladı, üretti ve sattı. O günden bu yana Türkiye de onbinlerce

Detaylı

E.C.A. klimalar üstün performansıyla, sağlıklı iklimler yaratır HAFİF TİCARİ KLİMALAR.

E.C.A. klimalar üstün performansıyla, sağlıklı iklimler yaratır HAFİF TİCARİ KLİMALAR. E.C.A. klimalar üstün performansıyla, sağlıklı iklimler yaratır HAFİF TİCARİ KLİMALAR www.eca.com.tr E.C.A. KASET TİPİ KLİMALAR 18000 BTU/h Kapasite 24000 BTU/h Kapasite 36000 BTU/h Kapasite 48000 BTU/h

Detaylı

MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014

MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014 MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014 Modern Klima Isı Pompası Teknik Yayınlar 2014/5 MCAC-RTSM-2014-1 Tri-Thermal İçindekiler 1. Bölüm Genel Bilgiler... 1 2. Bölüm Teknik Özellikler ve Performans...

Detaylı

Victrix Superior 32 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (32 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (32 kw X) Yo uflmal Kombi

Victrix Superior 32 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (32 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (32 kw X) Yo uflmal Kombi Victrix Superior 2 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (2 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (2 kw X) Yo uflmal Kombi Yo uflmal Kombi Victrix Superior 2 kw mmergas Victrix Superior kw çevre dostu yo uflmal

Detaylı

AIRFEL TİCARİ KLİMALAR. www.airfel.com.tr

AIRFEL TİCARİ KLİMALAR. www.airfel.com.tr www.airfel.com.tr IRFEL TİRİ KLİMLR Salon Tipi Turbo fonksiyonu ile hızlı ısıtma soğutma rıza teşhis sistemi ile daha hızlı servis hizmeti Uzun üfleme mesafesi Dört yöne otomatik hava yönlendirme Otomatik

Detaylı

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 25 kw'a kadar performans aralığında dış üniteler Sıcak su boyleri ve tesisat ekipmanları

Detaylı

PAM ve PWM, başarılı bir kombinasyon

PAM ve PWM, başarılı bir kombinasyon Konforla Tanışın Etrafınızdaki dünyayı geliştiriyoruz. İç mekanda yaşanılan konforu; ürün ve hizmetlerimizle geliştirirken aynı zamanda insanların yaşam kalitelerini de yükseltiyoruz. Söz konusu çevre

Detaylı

Sıcak Hava Apareyleri ADA - ATA. Konforal

Sıcak Hava Apareyleri ADA - ATA. Konforal Sıcak Hava Apareyleri ADA - ATA Konforal ALARKO KONFORAL SICAK HAVA APAREYLERİ Geniş Kullanım Alanı Apareyler üstün performans ve işlevsellikle ısıtmada ekonomik, güvenli ve pratik çözümler sunuyor. Spor

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

VIESMANN. Planlama Kılavuzu VITOCLIMA 333-S. VRF Klima Sistemleri, ALL DC INVERTER

VIESMANN. Planlama Kılavuzu VITOCLIMA 333-S. VRF Klima Sistemleri, ALL DC INVERTER VIESMANN Planlama Kılavuzu VITOCLIMA 333-S VRF Klima Sistemleri, ALL DC INVERTER İçindekiler 1. Ürün programı 1.1 Vitoclima 333-S VRF dış ünite 1 1.2 Vitoclima 333-S Isı geri kazanımlı dış ünite 2 1.3

Detaylı

Premiks Tam Yo uflmal Kombi Seradens

Premiks Tam Yo uflmal Kombi Seradens Premiks Tam Yo uflmal Kombi Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VER M N MÜKEMMEL UYUMU 4 YILDIZ ENERJ VER ML L SINIFI GARANTi Üstün Özellikli Tam Yo uflmal Kombi Seradens Premiks tam yo uflmal kombi Seradens;

Detaylı

VIEsMANN VITOCLIMA-S. Planlama kılavuzu. VITOCLIMA 300-S VRF klima sistemleri 10 kw 180 kw (3,5 HP 64 HP) soğutma kapasitesi VITOCLIMA VIESMANN 1

VIEsMANN VITOCLIMA-S. Planlama kılavuzu. VITOCLIMA 300-S VRF klima sistemleri 10 kw 180 kw (3,5 HP 64 HP) soğutma kapasitesi VITOCLIMA VIESMANN 1 VIEsMANN VITOCLIMA-S Planlama kılavuzu VITOCLIMA 300-S VRF klima sistemleri 10 kw 180 kw (3,5 HP 64 HP) soğutma kapasitesi VITOCLIMA VIESMANN 1 İçindekiler 1. Ürün programı 1.1 Vitoclima 300-S VRF dış

Detaylı

V4+ DC Inverter Heat Pump Dış Üniteler

V4+ DC Inverter Heat Pump Dış Üniteler V4+ DC Inverter Heat Pump Dış Üniteler 15 V4+ DC Inverter Heat Pump TEKNOLOJİLER Fan Izgarası Optimize edilmiş fan kanadı şekli ve yeni hava üfleme ızgarası sayesinde gürültü seviyesinde bir değişiklik

Detaylı

V4+ DC Inverter Heat Pump Dış Üniteler

V4+ DC Inverter Heat Pump Dış Üniteler Dış Üniteler 15 TEKNOLOJİLER Fan Izgarası Optimize edilmiş fan kanadı şekli ve yeni hava üfleme ızgarası sayesinde gürültü seviyesinde bir değişiklik olmadan debi artırılmıştır. Ayrıca, dış statik basınç

Detaylı

İÇ ÜNİTE FTXB25A FTXB35A FTXB50A DIŞ ÜNİTE RXB25A RXB35A RXB50A RXB60A

İÇ ÜNİTE FTXB25A FTXB35A FTXB50A DIŞ ÜNİTE RXB25A RXB35A RXB50A RXB60A İÇ ÜNİTE FTXB25 FTXB35 FTXB50 FTXB60 Kapasitesi BTU 1,20 / 2,50 / 3,20 4.000 / 8.500 / 10.900 1,30 / 3,53 / 3,80 4.400 / 12.000 / 12.900 1,88 / 5.45 / 6.20 6.400 / 18.600 / 21.200 2,00 / 6,21 / 6,50 6.800

Detaylı

30RB/RQ. HAVA SOĞUTMALI SOĞUTMA GRUPLARI VE ISI POMPALARI 40-160 kw. Enerji faturanızı düşürün güven duygunuzu arttırın

30RB/RQ. HAVA SOĞUTMALI SOĞUTMA GRUPLARI VE ISI POMPALARI 40-160 kw. Enerji faturanızı düşürün güven duygunuzu arttırın 30RB/RQ HAVA SOĞUTMALI SOĞUTMA GRUPLARI VE ISI POMPALARI 40-160 kw Enerji faturanızı düşürün güven duygunuzu arttırın Büyük resim Carrier in misyonu, iklimsel koşullardan bağımsız olarak, daha konforlu,

Detaylı

Birebir Ticari Tip Klimalar

Birebir Ticari Tip Klimalar Birebir Ticari Tip Klimalar 1 BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR Birebir Kaset Tipi Klimalar 2 3 Birebir Kaset Tipi Klimalar Birebir Kaset Tipi Klimalar Teknoloji Estetik dizayn Düşük ses seviyesi Hava üfleme

Detaylı

Multi Inverter Klimalar

Multi Inverter Klimalar Multi Inverter Klimalar Yeniliği aşkla tasarlar R410A Çevreci gaz Inverter klimalar, kullandıkları R410A gazı sayesinde çevreye duyarlıdır. Multi Inverter Sistem Klimaları Multi Inverter Sistem Klimaları

Detaylı

Isıtma sistemleri için TRONIC PM Senkron Sirkülasyon Pompası

Isıtma sistemleri için TRONIC PM Senkron Sirkülasyon Pompası Isıtma sistemleri için TRONIC PM Senkron Sirkülasyon Pompası ALARKO TRONIC Her şey için tek çözüm Alarko, her geçen gün çevreye saygılı ve daha iyi performansın yanında önemli enerji tasarrufu sağlayan

Detaylı

EM/PM Serisi Modülasyonlu 90-4.275 kw Do algaz ve LPG için...

EM/PM Serisi Modülasyonlu 90-4.275 kw Do algaz ve LPG için... az Yak tl rülörler EM/PM Serisi Modülasyonlu RNTi 9-4.275 kw o algaz ve LP için... EM/PM Serisi az rülörleri - Modülasyonlu EM: rülörde son aflama EM serisi gaz brülörleri deneyimin, uzun süreli araflt

Detaylı

Klima Santralleri 39 HQ

Klima Santralleri 39 HQ Klima Santralleri 39 HQ Airovision Ha v a k ofl u ll an d r mada y e n i viz y o n Airovision S n f n n En yisi Her Uygulama çin Müflteri steklerine Özel Airovision Ünitesi Standart ürün yelpazesi 0,5

Detaylı

Bosch Multi ve Ticari Split Klimalar

Bosch Multi ve Ticari Split Klimalar Bosch Multi ve Ticari Split Klimalar Bosch Multi Split Klimalar Bosch Ticari Split Klimalar Ticari Split Kaset Tipi Ticari Split Gizli Tavan Tipi Ticari Split Salon Tipi 04 10 12 16 20 Bosch un eşsiz kalite

Detaylı

S3KV. Şık. Yeni Tasarım

S3KV. Şık. Yeni Tasarım S3KV Şık Yeni Tasarım Güç Beslemesi Kapasite Güç Tüketimi (min-anma-maks) P tasarımc Enerji Sınıfı SEER Yıllık Elektrik Tüketimi Kapasite Güç Tüketimi (min-anma-maks) P tasarımh Enerji Sınıfı SCOP Yıllık

Detaylı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı IGK cihazları kapalı mekanlardaki egzoz ve taze hava ihtiyacını karşılamak amacı ile tasarlanmış alüminyum

Detaylı

Birebir Ticari Tip Klimalar

Birebir Ticari Tip Klimalar Birebir Ticari Tip Klimalar 1 BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR Birebir Kaset Tipi Klimalar 2 3 Birebir Kaset Tipi Klimalar Birebir Kaset Tipi Klimalar Teknoloji Estetik dizayn Düşük ses seviyesi Hava üfleme

Detaylı

Havadan Suya Isı Pompası

Havadan Suya Isı Pompası Havadan Suya Isı Pompası 2 Geleceğin ısıtma ve soğutma sistemleri! Çevre kirliliğini ve CO₂ emisyonları azaltma yolanda doğru bir adım CO₂ ve diğer sera gazlarındaki artış, önüne geçilmesi gereken çok

Detaylı

Havadan Suya Isı Pompası

Havadan Suya Isı Pompası Havadan Suya Isı Pompası 2 Geleceğin ısıtma ve soğutma sistemleri! Çevre kirliliğini ve CO₂ emisyonları azaltma yolanda doğru bir adım CO₂ ve diğer sera gazlarındaki artış, önüne geçilmesi gereken çok

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

Multi Inverter Klimalar

Multi Inverter Klimalar Multi Inverter Klimalar Inverter Multi Sistem Klimalar Beko Inverter Multi Sistem Klimalar her bir odada farkl s cakl k ve fan h zlar nda çal şma imkan sunan üstün kaliteli ileri teknolojiye sahip klimalard

Detaylı

VITOclima 333-s ALL DC Inverter VRF klima sistemleri

VITOclima 333-s ALL DC Inverter VRF klima sistemleri VITOclima 333-s ALL DC Inverter VRF klima sistemleri İçindekiler 6 Vitoclima 333-S ALL DC Inverter VRF klima sistemleri 11 Montaj alanı önceliğini esas alan kombinasyona göre dış ünite ürün programı 12

Detaylı

RAS SPL T KL MA. Leading Innovation

RAS SPL T KL MA. Leading Innovation Daha yi Bir Yaflam RAS SPL T KL MA Leading Innovation çindekiler: Filtreler 4 Duvar Tipi RAS SKHP-NKHP 8 Yer/Tavan Tipi RAS-UF Digital Hybrid Inverter 12 Duvar Tipi Inverterli RAS-SKV 14 Teknik Özellikler

Detaylı

Çat Tipi (Rooftop) Klimalar 48 AZ

Çat Tipi (Rooftop) Klimalar 48 AZ Çat Tipi (Rooftop) Klimalar 48 AZ So utma ve Gaz Yak c l Is tma Tüm Mevs fiimdi Daha Hafif Daha Kompakt Kompakt stiliyle ROOFTOP hava koflulland r c lar son derece hafiftir. Döflemede daha az yer kaplar.

Detaylı

Otomatik Kademe Kontrollü. Sirkülasyon Pompalar

Otomatik Kademe Kontrollü. Sirkülasyon Pompalar Otomatik Kademe Kontrollü Sirkülasyon Pompalar HCPO tiplerinde geliflmifl, üstün özellikler. Binalarda Enerji Performans Yönetmeli i madde 12/6'ya tam uygunluk Termik koruma Ters dönüfl uyar s ve korumas

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

İKLİMLENDİRME ÇÖZÜMLERİ. ÇATI TİPİ KLİMA Soğutma 40-120 kw Isıtma 40-120 kw. Hepsi bir arada paket çözümler...

İKLİMLENDİRME ÇÖZÜMLERİ. ÇATI TİPİ KLİMA Soğutma 40-120 kw Isıtma 40-120 kw. Hepsi bir arada paket çözümler... İKLİMLENDİRME ÇÖZÜMLERİ ÇATI TİPİ KLİMA Soğutma 40-120 kw Isıtma 40-120 kw Hepsi bir arada paket çözümler... İklimlendirme ve soğutmanın güvenilir lideri! 100 yıllık tecrübe Carrier 100 yılı așkın süredir

Detaylı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı KOMPLE ÇÖZÜM Isıtma Soğutma Sıhhi Sıcak Su ÇEVRE DOSTU Dünyanın en yüksek COP=4,5 değerine sahip ekonomik sistemlerdir. Yenilenebilir enerji olan Hava ve Güneşten faydalanma Gaz veya yakıt ile ısıtmaya

Detaylı

Kompakt Tip Konveyörlü Bulafl k Makineleri

Kompakt Tip Konveyörlü Bulafl k Makineleri Kompakt Tip Konveyörlü Bulafl k Makineleri 2 electrolux wtc Kompakt çözüm Electrolux ün yeni, kompakt tip konveyörlü bulafl k makineleri bulafl k sorununuz için mükemmel çözümler sunar; maksimum hijyen

Detaylı

SPL T KL MA C HAZLARI

SPL T KL MA C HAZLARI SPL T KL M C HZLRI Konut Tipi Klima May s 2012 SEMBOL L STES 3 GRNTİ yıl SINIF 3 y l garanti s n f enerji tüketimi R410 ekolojik so utma gaz R407C R407C ekolojik so utma gaz Fan modu K z lötesi uzaktan

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Victrix 24 kw Duvar tipi yo uþmal kombi (24 kw) Duvar tipi yo uþmal kat kaloriferi (24 kw X) Yoðuþmalý Kombi Yo uþmal Kombi Victrix 24 kw Victrix 24 kw X mmergas 24 kw çevre

Detaylı

Bosch Multi ve Ticari Split Klimalar. Bosch_Multi_Klimalar_Katalog_ indd 1

Bosch Multi ve Ticari Split Klimalar. Bosch_Multi_Klimalar_Katalog_ indd 1 Bosch Multi ve Ticari Split Klimalar Bosch_Multi_Klimalar_Katalog_23012017.indd 1 19.6.2017 19:01:05 Bosch Multi Split Klimalar 04 Bosch Ticari Split Klimalar 10 Ticari Split Kaset Tipi 12 Ticari Split

Detaylı

Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri

Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri Apartman ve siteler gibi kentsel dönüşüm projeleri, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, De, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar, Otel, tatil

Detaylı

CARRIER SPLİT KLİMALAR

CARRIER SPLİT KLİMALAR CARRIER SPLİT KLİMALAR Liste No S/16-01 : Sayfa No 1: Tarih 21.01.2016 : Bu Liste, 01.09.2015 ÜRÜN KODU ÜRÜN TİPİ İÇ ÜNİTE / DIŞ ÜNİTE TEKNİK ÖZELLİKLER CARRIER X-POWER GOLD DUVAR TİPİ SPLİT KLİMALAR (INVERTER)

Detaylı

Dalgıç Pompa. 4 DMD-KPS Tek Pompa

Dalgıç Pompa. 4 DMD-KPS Tek Pompa Dalgıç Pompa 4 DMD-KPS Tek Pompa Alarko dalgıç pompaları, kullanım ve içme suyu alanında her an kullanıma hazır, dertsiz, yatırımı kısa sürede geri ödeyen KESİNTİSİZ, KİŞİSEL TEK SU KAYNAĞIDIR. Endüstriyel

Detaylı

Özlenen serinlik, keyif veren konfor...

Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Genel Katalog Kaset Tipi Klimalar Soğutma Kapasitesi : 18.000 -.000 Btu/h Isıtma Kapasitesi :.000-52.000 Btu/h Salon Tipi Klimalar Soğutma Kapasitesi : 24.000 -.000

Detaylı

Panel Radyatör BAR SICAKLI IN SANATI... TEST. GARANTi BASINCI ÜYES D R

Panel Radyatör BAR SICAKLI IN SANATI... TEST. GARANTi BASINCI ÜYES D R Panel Radyatör SICKLI IN SNTI... ÜYES D R GRNTi TEST BSINCI 13 BR Panel radyatörde 21. yüzy la uzanan çizgi... ZENG N SEÇENEKLER larko panel radyatörleri - mm aras nda 5 farkl yükseklikte, -0 mm aras nda

Detaylı

BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi kw

BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi kw BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi - Baxi Group, De Dietrich, Remeha Tek Kademeli Gaz Brülörleri BG Serisi BG serisi tek kademeli brülörlerde sabit gaz ve

Detaylı

BİREBİR TİCARİ TİP KLİMALAR

BİREBİR TİCARİ TİP KLİMALAR BİREBİR TİCARİ TİP KLİMALAR BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR TEKNOLOJİ Estetik Dizayn Düşük Ses Seviyesi Hava Üfleme Kontrolü Otomatik Yükseklik Ayarı Geniş Üfleme Ağzı Daha uzak atış mesafesi Ölü hacim bırakmama

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

kofra ve panolar n s yönetimi panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz vantilatör 50/60 Hz

kofra ve panolar n s yönetimi panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz vantilatör 50/60 Hz panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz kofra ve panolar n s yönetimi 365 79 348 05 348 17 348 35 348 52 365 74 Teknik özellikler (s. 251) Teknik özellikler (s. 251) Amb. (1) Ref. Doğal havaland

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Sayı : / 013 Konu : Teklif Mektubu Hakkında Merkezimizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere

Detaylı

Sirkülasyon Pompası Optima

Sirkülasyon Pompası Optima ECO DESIGN (TASARIM) Yönetmeliklerine Uygun ilk ve Tek Yerli Üretim Sirkülasyon Pompası Optima SİSTEMİN KALBİNDE ErP READY LOW ENERGY CONSUMPTION SAVE the NATURE yılı aşkın Alarko Sirkülasyon Pompası deneyimi

Detaylı

Saf ve Do al Esintiyle Evinizde deal Yaflam Ortam SPL T KL MALAR

Saf ve Do al Esintiyle Evinizde deal Yaflam Ortam SPL T KL MALAR Saf ve Do al Esintiyle Evinizde deal Yaflam Ortam SPL T KL MALAR 2 B R KL MADAN ÇOK DAHA Toshiba DAISEIKAI evinizdeki tüm odalar n ihtiyaçlar n karfl layabilecek 7.000 24.000 BTU/saat aras nda kapasiteye

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

Power Inverter Mr. Slim

Power Inverter Mr. Slim Power Inverter Mr. Slim KONFOR Ekstra konfor için ideal s cakl k Teknolojinin gücü ile Konfor yeni bir anlam kazan yor Daha fazla konfor için Power Inverter Mr. Slim geliflmifl teknolojisi ile ilk seçenektir.

Detaylı

Birebir Ticari Tip Klimalar

Birebir Ticari Tip Klimalar Birebir Ticari Tip Klimalar 1 BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR Birebir Kaset Tipi Klimalar 2 3 Birebir Kaset Tipi Klimalar Birebir Kaset Tipi Klimalar Teknoloji Estetik dizayn Düşük ses seviyesi Hava üfleme

Detaylı

Premiks Tam Yoğuşmalı Kombi ve Kat Kaloriferi

Premiks Tam Yoğuşmalı Kombi ve Kat Kaloriferi Premiks Tam Yoğuşmalı Kombi ve Kat Kaloriferi FGB Serisi 28-35 kw UYUMLU Enerji tasarrufunda uzman marka Wolf FGB Serisi ile mekanlarda konfor, yeniden tanımlanıyor Opsiyonel BM-2 Programlama Modülü ve

Detaylı

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP)

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) Çat (Roof - top) tipi klima cihazlar hipermarketler, ifl ve al flverifl merkezleri, sinema, tiyatro, gösteri merkezleri, sosyal tesisler, e itim kurumlar v.b yerler ile

Detaylı

Konforun tasarrufla buluștuğu nokta

Konforun tasarrufla buluștuğu nokta turn to the experts Konforun tasarrufla buluștuğu nokta improve comforttm Etrafımızdaki dünyayı geliștiriyoruz. İç mekanda yașanılan konforu; ürün ve servislerimizle geliștirirken aynı zamanda insanların

Detaylı

TEMMUZ-AĞUSTOS 2017 arcelik.com.tr ARÇELİK MULTI INVERTER KLİMALAR ŞİMDİ MONTAJ DAHİL FİYATLARLA!

TEMMUZ-AĞUSTOS 2017 arcelik.com.tr ARÇELİK MULTI INVERTER KLİMALAR ŞİMDİ MONTAJ DAHİL FİYATLARLA! TEMMUZ-AĞUSTOS 2017 arcelik.com.tr 444 0 888 ARÇELİK MULTI INVERTER KLİMALAR ŞİMDİ MONTAJ DAHİL FİYATLARLA! 2 Multi Inverter Sistem Klimaları ve Teknik Bilgiler Multi Inverter İç Üniteler 3 Sezonsal Enerji

Detaylı

DÖRT MEVSİM A ENERJİ SINIFI KLİMA SİSTEMLERİ

DÖRT MEVSİM A ENERJİ SINIFI KLİMA SİSTEMLERİ DÖRT MEVSİM A ENERJİ SINIFI KLİMA SİSTEMLERİ SEASONAL EUROVENT CERTI FIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com BBenzersiz Teknoloji WiFi Airwell klimalar mobil telefonlardan, tabletlerden veya bilgisayar

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

DÖRT MEVSİM A ENERJİ SINIFI KLİMA SİSTEMLERİ

DÖRT MEVSİM A ENERJİ SINIFI KLİMA SİSTEMLERİ DÖRT MEVSİM A ENERJİ SINIFI KLİMA SİSTEMLERİ SEASONAL EUROVENT CERTI FIED PERFORMANCE Benzersiz Teknoloji WiFi Airwell klimalar mobil telefonlardan, tabletlerden veya bilgisayar üzerirnden kablosuz sistemler

Detaylı

YEN 2011 YEN ECONAVI S STEM TASARIMLA GELEN EKOLOJ K ZEKA

YEN 2011 YEN ECONAVI S STEM TASARIMLA GELEN EKOLOJ K ZEKA EV T P YEN ECONAVI S STEM TASARIMLA GELEN EKOLOJ K ZEKA Enerji u yaparak çevreyi korumak konforunuzdan fedakarlık etmenizi gerektirmemeli. Bu yüzden, e siz bir performansı saᾊlayan ECONAVI sistemli inverter

Detaylı

Enerji tasarruflu tasarımla çevre dostu olurken, konforlu iç mekanlar sağlar.

Enerji tasarruflu tasarımla çevre dostu olurken, konforlu iç mekanlar sağlar. DUVAR TİPİ KLİMALAR 02 Enerji tasarruflu tasarımla çevre dostu olurken, konforlu iç mekanlar sağlar. İnsan dostu bir klima aynı zamanda çevre dostudur. Fujitsu General büyük oturma odaları, yatak odaları

Detaylı

Panel Radyatör BAR SICAKLI IN SANATI... TEST. GARANTi BASINCI

Panel Radyatör BAR SICAKLI IN SANATI... TEST. GARANTi BASINCI Panel Radyatör SICAKLI IN SANATI... GARANTi TEST BASINCI 13 BAR Panel radyatörde 21. yüzy la uzanan çizgi... ZENG N SEÇENEKLER Alarko panel radyatörleri - mm aras nda 5 farkl yükseklikte, -0 mm aras nda

Detaylı

Çelik Kazan. Konforal. S v ve Gaz Yak tl. 2 Geçiflli ACK 2 Serisi. 35-3.488 kw Düflük S cakl k Kazan

Çelik Kazan. Konforal. S v ve Gaz Yak tl. 2 Geçiflli ACK 2 Serisi. 35-3.488 kw Düflük S cakl k Kazan S v ve Gaz Yak tl Çelik Kazan Konforal 2 Geçiflli ACK 2 Serisi GARANTi 5. kw Düflük S cakl k Kazan Türkiye nin lk Yerli Üretim CE flaretli S caksu Kazan leri Teknoloji Ürünü: Kazanlarda kullan lan üretim,

Detaylı

Profesyonel Teknoloji.

Profesyonel Teknoloji. Profesyonel Seri Klimalar Minimum Enerji, Genel Müdürlük Ankara Bölge Müdürlüğü Adana Bölge Müdürlüğü Antalya Bölge Müdürlüğü İzmir Bölge Müdürlüğü Profesyonel Teknoloji. Teknosa Plaza Batman Sokak No:

Detaylı

DUVAR ve SALON TİPİ KLİMALAR

DUVAR ve SALON TİPİ KLİMALAR DUVAR ve SALON TİPİ KLİMALAR GÜVENİLİR ve TEKNOLOJİK KOMPONENTLER Panel Entegre püskürtme kalıplama yöntemi ile üretilen düz ve pürüzsüz yüzeye sahip panel Yivli Bakır Boru Motor Düzgün başlatma ve hız

Detaylı

Fujitsu Yeni Nesil VRF Plus

Fujitsu Yeni Nesil VRF Plus Fujitsu Yeni Nesil VRF Plus Yüksek Kapasiteli VRF sistemi DC Inverter Kontrol Kompresör Uzun Borulama Sistemi Tasarımı Yüksek Performanslı R410A Soğutucu Gazı Yeni Tasarım Kompakt Dış Ünite: 8HP den 48

Detaylı