Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 IPS ÖZEL GÜVENLÝK FAALÝYET ALANLARI 5188 Sayýlý Kanun Kapsamýnda Elemanlý Özel güvenlik Hizmetleri Koruma ve VIP Koruma Hizmetleri Güvenliðe Yönelik Danýþmanlýk Hizmetleri Risk Analizi ve Güvenlik Planý oluþturma Güvenlik lüks deðil bir ihtiyaçtýr. Ancak bütün tehlikelerden ve risklerden arýndýrýlmýþ bir iþyeri ve alan oluþturabilmek mümkün deðildir. Tehdit ve tedbir daima birbirini takip eden olgulardýr. Ne yazýk ki tehdit genellikle bir adým önde bulunmaktadýr. Doðru olan, tedbir maliyetlerini optimum seviyede tutarak riskleri kabul edilebilecek bir düzeye indirmek ve güvenlikte esas unsur olan caydýrýcýlýðý saðlamaktýr. Bu nedenle Güvenlik ciddi, titiz ve profesyonel çalýþma ile esaslý bir tecrübe birikimi gerektirir. IPS GÜVENLÝK, Dinamik, iyi eðitimli, konusunda uzman ve Profesyonel bir ekibin enerjisi, 25 yýla yaklaþan bir birikimin pekiþtirdiði ve teknolojinin tüm olanaklarýndan faydalanan bir anlayýþ ile hizmet sunmaktadýr. IPS GÜVENLÝK, Belediyeler, site ve özel konular, fabrika, iþletme ve þirketler, okul, hastane, otel, tatilköyü, spor tesisleri ve etkinlikleri, fuar, sergi, konser etkinlikleri, alýþ veriþ merkezleri ve benzer tüm iþletme ve yerleþkelere, her türlü organizasyona ve þahýslara 5188 sayýlý kanun kapsamýnda; özel eðitimli, onaylanmýþ kýyafet ile teçhizat ve donanýma sahip, silahlý, silahsýz personel ile Özel Güvenlik Hizmetlerini vermektedir. Bu hizmetlerin yürütülmesinde, Risk analizi ve buna baðlý olarak risk azaltmaya yönelik önlemlerin tespiti, Güvenlik planýnýn oluþturulmasý, Hizmet yeri güvenlik istihbaratý temini, 5188 sayýlý kanunda belirtilen eðitim ve þartlarý haiz Güvenlik Personelinin seçimi, Görev yapacaðý yere uygun iþbaþý eðitimine tabi tutulmasý, Periyodik eðitimlerinin planlanmasý, Devriye ve denetim hizmetlerinin planlanmasý, Raporlama prosedürleri bir bütün olarak uygulanýr. Yukarýda belirtilen hizmetler birbirinden baðýmsýz olarak ve/veya sadece ihtiyaç duyulanlar GÜVENLÝK DANIÞMANLIÐI kapsamýnda verilmektedir. Mevcut Güvenlik Sisteminiz, sizin adýnýza uzman ekiplerimiz tarafýndan DENETLENÝR ve RAPORLANIR. Ýþletmelerinizin Gizlilik Dereceli üretim ve çalýþma yapmak üzere; Resmi makamlarýn taleplerine uygun Güvenlik ve Gizlilik Seviyesine getirilmesi ve belgelendirilmesi için alt yapý hazýrlýðý ve danýþmanlýk hizmeti kapsamýndadýr. International Private Security

3 IST GÜVENLÝK TEKNOLOJÝLERÝ FAALÝYET ALANLARI Kapalý Devre Kamera Kontrol (CCTV) Sistemleri Kapý dedektörleri, X ray ve GAMA ray dedektörleri Kartlý Geçiþ Kontrol Sistemleri Yangýn Algýlama ve Söndürme Sistemleri Hýrsýz Ýhbar Sistemleri Otomatik Bariyer Sistemleri Fiziki Güvenlik Engelleri Güvenlik Ekipmaný Temini (Telsiz, El dedektörü, jop, Kelepçe) Elektronik Güvenlik Destek Tedbirleri Risk Analizi ve Projelendirilmesi International Security Technologies Güvenlik Teknolojileri Grubumuz yukarýda belirtilen faaliyet alanlarýndaki tüm ihtiyaçlara tek merkezden, profesyonel ve ayrýcalýklý bir hizmet anlayýþý ile cevap vermek amacýndadýr. Personelli Güvenliðin ayrýlmaz bir parçasý olan Elektronik Güvenlik Destek Tedbirleri kapsamýndaki faaliyetleri yürüten Teknoloji Grubumuz, Güvenlik Grubumuzun yakýn desteðinde ve birlikte sinerji yaratacak þekilde hareket etmektedir. Gereksinimleriniz doðrultusunda; güvenlik sistemleri için Güvenlik grubumuzun desteði ile risk analizi ve ön tespit çalýþmalarý yapýlmakta, projelendirme ve çözüm önerileri ile birlikte, malzeme temini, montajý eðitimi, iþletimi ve bakým hizmetini de üstlenerek garantili anahtar teslimi projeler sunmaktayýz. IST GÜVENLÝK TEKNOLOJÝLERÝ GRUBUMUZ, ürün kullanýmý süresince sistemin gerekli zamanlarda güncellemelerini önererek, teknolojik geliþmeler ile ilgili her konuda bilgilendirerek ve 24 saat koþulsuz müþteri memnuniyet için çaba harcamaktadýr.

4 ICC HÝZMET VE DANIÞMANLIK FAALÝYET ALANLARI YÖNETÝM HÝZMETLERÝ Bina, Site Yönetimi Yönetim Organizasyonu Mali Hizmetler Yönetimi Teknik Bakým, Onarým ve Ýþletme International Cleaning & Consulting Enerji Yönetimi, tahakkuk ve tahsilât Peyzaj ve iç dýþ çevre düzenlemesi Haþere mücadelesi Paketleme, Etiketleme,inkjet baský, Yükleme ve Depo Yönetimi Gizli Müþteri Uygulamasý Gýda, tekstil, perakende v.b. sektörlerde, talep edilen konularda tetkik, denetim ve ölçümlerin yapýlarak raporlanmasý TEMÝZLÝK HÝZMETLERÝ ICC HÝZMET, 24 saat esasý ile tüm temizlik ihtiyaçlarýnýzý karþýlar. Bu kapsamda; Ofis temizliði, Saðlýk kuruluþlarý, eðitim kurumlarýna yönelik Hijyenik Temizlik, Ýþletme ve üretim yerlerine yönelik Endüstüriyel Temizlik, Alýþ veriþ merkezi ve satýþ alanlarý Temizliði, Turizm yerleþkelerine yönelik Temizlik ve Destek Hizmetleri, Havacýlýk alanlarý ve Uçak Temizliði, Ev, Site ve Residanslara yönelik Temizlik ve Bakým Hizmetleri verilmektedir. Yine Bu Alanlara yönelik; Cam Silme, Halý Temizliði, Periyodik Temizlikler, Ýnþaat Sonrasý Genel Temizliði, Sert Zemin Bakým ve Cilalamasý, Dýþ Cephe temizliði Hizmetleri yürütülmektedir. PERSONEL TEMÝNÝ VE DANIÞMANLIK Siz ana faaliyetinizle uðraþýrken, býrakýn destek hizmet elemanlarýnýzý ICC HÝZMET düþünsün. Ýnsan kaynaklarý kapsamýnda çok geniþ bir yelpazede ihtiyacýnýz olan vasýflý, vasýfsýz tüm destek elemanlarýnýzýn temini, idaresi, denetimi ve bordrolanmasý mutabýk kalýnacak esaslar üzerinden yürütülür. Sunduðumuz tüm hizmet kollarýndaki gerçek ihtiyaçlarýnýz için danýþmanlýk yapýlmaktadýr.

5 MÝMARLIK, ÝNÞAAT, DEKORASYON HÝZMETLERÝ Ýnternational Þirketler Grubu nun Mimarlýk hizmetlerini yürüten firmasý DZYN Mimarlýk Ýnþaat Dekorasyon Ltd. Þti yýlýnda faaliyetlerine baþlamýþ olup, uzman mimar kadrosuyle tasarým ve proje aþamasýndan baþlayarak anahtar teslimi mantýðýyle tüm mimari, tasarým, proje, inþaat,tadilat, montaj ve dekorasyon hizmetlerinizi yürütmektedir. Hizmetlerimiz; Mimari Projelendirme Mimari, Avan, Uygulama Projeleri Üç Boyut Modelleme Mimari Uygulama ve Takip Ýç Mimari Projelendirme, Tasarým, Uygulama, Tadilat, tamirat, iç ve dýþ dekorasyon, iç ve dýþ yalýtým, iç ve dýþ boya, duvar kaplama, kýþ bahçesi uygulamalarý Ürün, Duvar kâðýdý, perde ve döþemelik kumaþ, halý, parke, nano teknolojik dekorasyon ürünleri, elektrik malzemesi, zemin kaplama malzemeleri duvar ve tavan kaplama malzemeleri, mermer, çimstone, granit, corient bayilikleri ile sizlere temel dekorasyon ürünlerini temin etmektedir. Mobilya Tasarýmý, Ýmalat ve Montajý Ofis mobilyalarý,oturma gruplarý,masa,koltuk, yemek odasý, yatak odasý, genç mobilya, mutfak, banyo, masa, kapý üniteleri tasarlanarak imalat ve montajý yapýlmaktadýr. Uygulama alanlarý; Alýþveriþ Merkezi, Maðaza, Ofis, Fabrika, Ýmalathane, Kafe, Restoran, Konut, Site, Tatil köyü, Fuar.

6 YEMEK & CATERING HÝZMETLERÝ International Þirketler Grubunun Yemek ve Catering hizmetlerini saðlayan firmasý sektöre 1984 yýlýnda restoran iþi ile girmiþ,1991 yýlýndan sonra yeniden yapýlanarak Firmalarýn Toplu Yemek Ýhtiyaçlarýný karþýlamaya baþlamýþtýr. Uzman kadrosuyla, hijyen ön planda olmak üzere, kalite, damak tadý ve kalori deðerleri titizlikle hesaplanmýþ, yüksek standartlarda, uygun maliyetler ile yemek üretimini kendine ilke edinmiþtir. Firmamýzýn; personel saðlýk muayeneleri düzenli periyotlarda yaptýrýlmakta ve profesyonel kurum ve kuruluþlar tarafýndan denetlenmekte olup ilgili izinleri ve kalite sertifikalarý mevcuttur. Müþterilerine daima kaliteli hizmet vermeyi prensip edinen firmamýz, insan saðlýðýna ve beslenme kurallarýna son derece önem vermektedir. Yemek üretim faaliyetlerimiz iki farklý sistemde gerçekleþtirilmektedir. Merkezde Üretim sistemimizde, fabrikamýzda hijyenik þartlarda üretilen ve menülenen yemekler iþyerinize en saðlýklý þekilde ulaþtýrýlmakta, varsa mutfak imkanlarýnýz servis amaçlý kullanýlmaktadýr. Yerinde Üretim sistemimizde iþyerinizde gerçekleþtirdiðimiz yapýlanma ve organizasyon ile menülediðiniz yemekler üretilmekte ve servis yapýlmaktadýr. Her iki sistemimizde de üretim yeri ve safhalarýný CCTV sistemimiz ile uzaktan izlemeniz ve denetlemeniz imkâný getirilmiþtir Ayrýca kokteyl, açýlýþlar, partiler, organizasyonlar, Fuar, toplantý, bayi yemekleri, geziler, sergiler, iftar, niþan, düðün, gibi tüm etkinliklerinizde yemek, aperatif, içecek ve diðer ikram ve organizasyonlarýnýz yürütülür.

7 SÝGORTACILIK HÝZMETLERÝ International Þirketler Grubunun Sigortacýlýk hizmetlerini yürüten firmasý 1992 yýlýnda faaliyetine baþlamýþtýr. Kurulduðundan bu yana sigortalýlarýna temel sigorta ihtiyaçlarýný iyi bir risk deðerlendirmesi yaparak sunmayý ilke edinen þirket Güneþ Sigorta, Anadolu Sigorta, Fiba Sigorta ve Ankara Sigorta yetkili acentesi olup ayrýca diðer yetkin sigorta þirketlerinden de size uygun poliçeleri üretebilmektedir. Firmamýz saðlýk, bireysel emeklilik, hayat, kaza, yangýn gibi temel sigorta branþlarý ile konut paket, iþyeri paket, hýrsýzlýk, cam kýrýlmasý ve sektörel branþlardan ofis paket, otel paket, akaryakýt istasyonu, eczane paket ve mühendislik sigortalarýný da sizlere sunmaktadýr. GÜNEÞ SÝGORTA Hizmet alanlarýmýz; Konut Kasko sigortasý, DASK zorunlu deprem sigortasý, Araç Kasko sigortasý, Zorunlu trafik sigortasý Saðlýk Saðlýk sigortasý, Týbbi Sorumluluk sigortasý Ýþyeri Hýrsýzlýk, taþýnan para, emniyeti suistimal, iþveren mali sorumluluk, ferdi kaza, üçüncü þahýs mali sorumluluk, eþya koruma, eksik sigorta, geçici adres nakli, ürün sorumluluk, emtia dahili taþýma, doðal afetler, deprem, sel, fýrtýna, su baskýný, elektronik cihaz bozulma, Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk sigortalarý Mühendislik Ýnþaat tüm riskleri, Montaj tüm riskler, makine kýrýlmasý, elektronik cihaz arýzasý Ferdi kaza, Hayat, Seyahat, Nakliyat, Yat Sigortalarý 24 SAAT KESÝNTÝSÝZ HÝZMET

8 MATBAACILIK HÝZMETLERÝ International Þirketler Grubunun Matbaacýlýk hizmetlerini yürüten firmasý 1993 yýlýnda faaliyetine baþlamýþtýr. Faaliyet konularý: Görsel Tasarým Hazýrlanmasý Katalog Tasarým ve Basýmý Broþür Tasarým ve Basýmý Tüm Baskýlý Emtialar Ofset, Serigraf, Dijital Baský iþleri Kurumsal kimlik oluþturulmasý, Prezentasyon Hazýrlýklarý, Web Tasarýmý ve uyarlamasý, Tüm Tanýtým ve Promosyon Ürünlerinin Temini veya Üretimi 1997 yýlýnda kurumsal organizasyonlar ve yurtiçi, yurtdýþý geziler düzenlemek üzere kurulmuþtur. Müþterilerimizin ihtiyaçlarý doðrultusunda sunduðumuz en uygun ve avantajlý çözümler, oluþturduðumuz güven, sürekli koruduðumuz müþteri odaklý hizmet anlayýþý bizi bugünlere taþýmýþtýr Hizmetlerimiz Kongre, Seminer,Eðitim Toplantýlarý,Yýlsonu Toplantýlarý,Bayii Toplantýlar, Basýn Toplantýlarý, Lansmanlar, Açýlýþ ve Kutlama Organizasyonlarý Yurt içi ve Yurt dýþý Motivasyon Gezileri Kurum içi ve Kurum dýþý Etkinlikler, Creative Etkinlikler,Sportif Organizasyonlar, Panayýr & Piknik Organizasyonlarý Havai Fiþek Gösterileri, Sosyal Sorumluluk, Projeleri Yönetimi Mekan Temin ve Tasarýmý,Dönemsel ve Proje bazlý PR Hizmeti, Ses Iþýk Sistem gibi Teknik Hizmetler,Sanatçý Temini,Dekor & Süsleme, Sahne & Podyum, Barkovizyon ve Teknik Ekipman Temini Banner Afiþ Pano Temini Hediyelik Tasarým, Catering Hizmeti Promosyon ve Görsel Malzeme Temin ve Tasarýmý,LCV ve Davetiye, Fotoðraf & Video Hizmeti,Organizasyona yönelik Tema Geliþtirme ve Uygulama, Sponsorluk Çalýþmalarý, Medya Planlama ve Takibi,Basýn Bülteni Hazýrlanmasý, Tekne Organizasyonlarý,Sanatsal Etkinlikler, Rehber ve Host & Hostes Temini, Ödül Törenleri,Road Showlar,Simultane Çeviri Hizmeti, Ýnanç Gezileri Saðlýk Turlarý,Dýþ Hat Uçak Bileti,Ýç Hat Uçak Bileti,Charter Uçak Hizmeti,Rent A Car, Vize Hizmeti,Kültür Gezileri,Eðitim Kurumlarý Motivasyon Gezileri Yurt içi Münferit Otel Konaklamasý, Yurt dýþý Münferit Otel Konaklamasý, Yurt içi Transfer Hizmeti,Yurt dýþý Transfer Hizmeti,Cruise Gezileri.

9 Promosyon ve kampanya ürünleri: Tanýtýmlarýnýzda, özel günlerde kampanya ürünleri veya hediyelikler kapsamýnda; Ajanda, takvim, masa üstü gereçleri, teknolojik ürünler, çakmak, kalem, seramikler, þemsiye, bar ürünleri,ve benzer ürünler, Kýrtasiye promosyon malzemeleri ve çeþitleri Yurt içi ve yurt dýþýndan temin edilmekte, baský ve daðýtýmý yapýlmaktadýr Promosyon malzemesi olarak tüm tekstil ürünleri tasarýmý, üretimi, baský ve nakýþýnýn yapýlarak, daðýtýmý da temin edilmektedir. International Product Marketing Ýþ giyim tekstili ile iþ güvenliði malzemeleri: Üniforma, Tulum, t-shirt, sweat shirt, pantolon, mont, gömlek, þapka, kazak, ayakkabý, bot, iþ güvenlik ve koruma malzemelerinin tasarýmý imalatý ve daðýtýmý yürütülmektedir. Spesifik ve özel tasarým ürünleri: önceden duyurularak, özel kampanyalar ile sizlere ulaþtýrýlmaktadýr OZON TEDAVÝ VE BAKIM CÝHAZLARI Baþ, el, ayak ve vücut tedavi ve bakým cihazlarý ile sauna güzellik salonu, kuaför, spor ve masaj salonlarýnda profesyonel hizmet sunarak gelirinizi arttýrabilecek ayrýca evlerde de saðlýklý bakým temin edebileceksiniz Ozonun faydalarý; Stres ve yorgunluðunuzu alýr, Selülitlerden kurtulmayý saðlar, Kilo verdirerek saðlýklý zayýflatýr, Ödem ve Toksinlerden vücudunuzu arýndýrýr, Dolaþým sisteminizi düzenler, Baðýþýklýk sistemini düzenler, vücut direncini arttýrýr, Cildi sýkýlaþtýrýr, parlaklýk ve canlýlýk kazandýrýr, Kan ve Lenf sisteminin daha iyi ve hýzlý çalýþmasýný saðlar, PREFABRÝK GARAJ Motorsiklet,oto,bisiklet,atv gibi taþýtlarýnýzý muhafaza etmek için tekne standardýnda polyester reçine ve cam elyafý ile üretilen Prefabrik Garajlarý büyük bir ihtiyacýnýzý karþýlayacaktýr. Kesinlikle su geçirmez ve bakým istemez. Opsiyonlarý; Güneþ enerjisi ile çalýþan aktif havalandýrma, Uzaktan kumandalý otomatik kapý, Aský ve raf sistemi, Alüminyum kaplama zemin, Akü þarj + elektrik tesisatý. Standard ebadý 300X188X150 cm olup, arzu edilen ebatlarda imal edilebilir.

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Sayýn Yöneticiler Deðerli Meslektaþlarýmýz; TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Kocaeli Þubesi üretimin eðitimden geçtiði inancý ile 2014 yýlý teknik hizmetler ve eðitim programlarýný hazýrlamýþtýr. TMMOB

Detaylı

MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TEKNÝK BÜLTENÝ SAYI 1 YANGIN MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TEKNÝK BÜLTENÝ SAYI 1 YANGIN ARALIK 2003 SAYI: 1 TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TARAFINDAN 3 AYDA BÝR YAYINLANIR

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT*

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* 1. GÝRÝÞ Ýþ kazalarýnýn nedenlerini ortaya koymaya yönelik olarak birçok araþtýrma yapýlmýþtýr.

Detaylı

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI Yenilenmiþ II. baský Genel $aðlýk G$$ $igortasý G$$ Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI hastamüþteri kamu güvencesisözleþme hastanesaðlýk iþletmesi saðlýk ocaðýaile hekimliði

Detaylı

GÖNKAR POSTASI EÐÝRDÝR KEMÝK HASTALIKLARI HASTANESÝ HASTANESÝ ÖZEL BATMAN UNIVERSAL HOSPITAL HÝJYENÝK PAKET KLÝMA CÝHAZI. Koruyucu Bakýmýn Önemi!

GÖNKAR POSTASI EÐÝRDÝR KEMÝK HASTALIKLARI HASTANESÝ HASTANESÝ ÖZEL BATMAN UNIVERSAL HOSPITAL HÝJYENÝK PAKET KLÝMA CÝHAZI. Koruyucu Bakýmýn Önemi! GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r GÖNKAR POSTASI BU SAYIMIZDA... Koruyucu Bakýmýn Önemi! ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA 16 Nisan 2006 SAYI 16 YIL 6 Eðirdir Kemik Hastalýklarý

Detaylı

Sosyal Siyaset Ekseninde Yerel Özürlüler Politikasý

Sosyal Siyaset Ekseninde Yerel Özürlüler Politikasý Sosyal Siyaset Ekseninde Yerel Özürlüler Politikasý (Özürlü Dostu Yerel Sosyal Politikalar) Ali SEYYAR * Giriþ Özürlülerin toplum hayatýnýn bütün alanlarýna e- þit vatandaþ olarak katýlmalarý, sosyal politikalarýn

Detaylı

www.sfs.com.tr Sigortacýlýkta son teknoloji Winsure.Net - 1 Winsure.Net Nedir? Stratejilerinize yön verirken, deðiþimleri uygularken en büyük yardýmcýnýz : Winsure.Net Winsure.Net Sigortacýlýk, sigorta

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SOSYAL GÜVENLÝK (EMEKLÝLÝK) SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Yusuf ALPER Yard. Doç. Dr. Çaðaçan DEÐER Prof. Dr. Serdar SAYAN Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/535 Meþrutiyet

Detaylı

FARKI YARATAN ÝNSANDIR...

FARKI YARATAN ÝNSANDIR... FARKI YARATAN ÝNSANDIR... Ýnsan Kaynaklarý Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajý sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynaðýdýr. Kurumun misyon ve hedefini benimsemiþ, iyi eðitim almýþ,

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

ERDAL ELBAY: Çaðýn yükselen kâr ivmesi; Ýnnovasyon HYUNDAI ASSAN: Türk otomotiv yan sanayileri Avrupa ve Uzakdoðu kalitesini yakaladý MAYSAN MANDO 31 inci Yeþil Bursa Rallisi nde MAYSAN MANDO BÜLTENÝ 2007

Detaylı

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý DELTA KOBÝ ler Ýçin Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi editörler SBA Sustainable Business Associates TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý gtz Kýlavuzu Life Katkýlarýyla delta.p65 1

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Uygulama Örnekleri ile Birlikte A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Haziran 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-06/527 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA YILINDA SAÐLIK ve SOSYAL GÜVENLÝK RAPORU 2010, Ankara SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA

Detaylı

Kalkýnma ve Geliþme Stratejilerinde Endüstriyel Tasarým Disiplinin Yeri: Ar - Ge Teþvikleri

Kalkýnma ve Geliþme Stratejilerinde Endüstriyel Tasarým Disiplinin Yeri: Ar - Ge Teþvikleri Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarýmý Bölümü, Tunus Caddesi No:35 Kavaklýdere / ANKARA Tel: 0312 425 76 75 E-posta: serkangunes@gazi.edu.tr Kalkýnma ve Geliþme Stratejilerinde

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan 1 Ýçindekiler 3 9 16 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Temmuz-Eylül 2013 Yýl :13 Sayý : 181 20 51 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Ýþ Dünyasý Köþe Yazýsý Kültür Sanat DPÜ Umutla Beklediðimiz

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ GÜZ 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e Fotoðraf yarýþmasýnda sergiye deðer görülen eserlerden... Çaðdaþ Öztürk M. Oðuz Güç Baþlarken HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ

Detaylı

SÜTAÞ Aksaray Entegre Tesisleri Yatýrýmýnýn Ekonomik Etki Analizi Mehmet Emin ÖZSAN Kamil TAÞCI Prof. Dr. Erinç YELDAN Haziran 2012 SÜTAÞ Bilimsel Araþtýrmalar Yayýn Dizisi 2012/06/001 2012, SÜTAÞ Tüm

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SOLVENCY II PROJESÝ HAZIRLAYAN ONUR ACAR

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SOLVENCY II PROJESÝ HAZIRLAYAN ONUR ACAR AVRUPA BÝRLÝÐÝ SOLVENCY II PROJESÝ HAZIRLAYAN ONUR ACAR Sunuþ Bilindiði üzere, Avrupa Birliði Tek Sigorta Piyasasýna uyum sürecinde olan sektörümüz için son derece önemli konulardan biri de Avrupa Birliði'nde

Detaylı

DEDEMAN PARK KONSEPT GELİŞTİRME BROŞÜRÜ

DEDEMAN PARK KONSEPT GELİŞTİRME BROŞÜRÜ DEDEMAN PARK KONSEPT GELİŞTİRME BROŞÜRÜ İÇİNDEKİLER Giriş... 02 Marka Taahhüdü... 03 Uzmanlığımız... 05 Açılış Öncesi Destek ve Otel Yönetimi... 06 Teknik ve Bilgi Sistemleri Desteği... 07 Bina Tasarımı...

Detaylı

TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut Nedim

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı