önce güvenli iniz...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "önce güvenli iniz..."

Transkript

1 önce güvenli iniz...

2 Düflünmek kolayd r, yapmak zordur. Dünyada en güç olan fley de düflünüleni yapmakt r. (Geothe)

3 Ülkemizde güvenlik sistemleri sektörünün geliflim süreci 20 y ll k bir geçmifle dayanmaktad r. G S, sektörün oluflum aflamas nda kurulmufl olup, flu an Türkiye nin en eski firmalar ndand r. Kuruldu u 1988 y l ndan bugüne kadar, hizmet anlay fl nda mutlak müflteri memnuniyetini hedef alan ve prensiplerinden kesinlikle taviz vermeyen G S, edindi i tecrübesiyle Türkiye nin önde gelen kifli ve kurumlar na uzun y llard r kesintisiz hizmet vermektedir. G S, güvenlik sistemleri sektöründe risk analizinden bafllayarak projelendirme, sat fl, montaj, e itim ve teknik destek hizmetlerini e itimli ve tecrübeli personeli ile kendi bünyesinde vermektedir. Projelerinde Dünya n n önde gelen Güvenlik Sistemleri üreticileri ile çözüm ortakl yapan G S, uygulanan projelerde tecrübesi ve en son teknolojiyle üretilen ürünlerin birleflimi ile optimum verim ve fayda-maliyet oran yüksek sistemler oluflturmaktad r. G S olarak en büyük gururumuz uzun y llar boyunca ve kesintisiz olarak hizmet verdi imiz müflterilerimizin bize olan güvenidir. G S olarak hedefimiz, bugüne kadar oldu u gibi bundan sonra da güvenli iniz konusunda bize olan güveninizi devam ettirmek ve mükemmeli yakalamakt r.

4 KAPALI DEVRE KAMERA (CCTV) S STEMLER CCTV Sistemleri günümüzde küçük ma azalardan büyük al flverifl merkezlerine, az katl üretim tesislerinden, çok katl gökdelenlere kadar vazgeçilmez bir güvenlik sistemi haline gelmifltir. Binalar n gerek iç alan güvenli inin sa lanmas nda, gerekse d fl alanda çevreden gelebilecek tehditlere karfl güvenli in sa lanmas nda CCTV Sistemlerinin çok önemli rolü vard r. CCTV Sistemlerinin önemli bir baflka özelli i de sahip oldu u cayd r c l k etkisidir. Çok yüksek çözünürlü e sahip kameralar sayesinde istenmeyen olaylar karfl s nda hem tedbir al nabilmekte, hem bu olaylar sonras elde edilen kaliteli görüntü kay tlar yüksek oranda teflhis ve tespit olana yaratmaktad r. CCTV Sistemlerinin ana amaçlar ndan birisi izlemek olsa da di er önemli görevi de uzun süreli kay t yapabilmeleridir. Günümüzde dijital teknolojinin geliflmesinden CCTV Sistemleri de nasibini alm flt r. Uzun süreli ve yüksek kaliteli kay t yapabilen, kullan m kolay Dijital Video Kay t üniteleri CCTV Sistemlerinin gücünü bir kat daha art rm flt r. CCTV Sistemlerinin bir baflka avantaj da uzaktan eriflime imkan tan mas d r. Mevcut sistemler gerek lokal network üzerinden, gerekse de internet üzerinden istenildi i gibi izlenebilmekte ve kontrol edilebilmektedir.

5 GEÇ fi KONTROL S STEMLER Genel anlam ile girifl-ç k fllar n denetimini sa lamak amac na hizmet eden geçifl kontrol sistemleri, günümüzde çok üstün özellikler kazanm fl ve bina güvenlik otomasyonunun önemli bir parças olmufltur. Art k ifl merkezlerinde ve benzer büyük binalarda kontrol imkan zorlaflt için geçifl kontrol sistemleri kaç n lmaz bir flekilde tercih edilmeye bafllanm flt r. G S oluflturdu u projelerde, bir bina içinde birçok kap y ayn güvenlik flemsiyesi alt na alabildi i gibi, birden fazla binay da ayn sistemde entegre bir flekilde çal flt rabilmektedir. IP tabanl kontrol paneller sayesinde bütün bu yap, mevcut network üzerinden oluflturulabilmekte ve birkaç merkezden kontrol imkan sunulmaktad r. Geçifl kontrol sistemlerinde elektronik ürünlerin d fl nda bir de mekanik üniteler bulunmaktad r. Mekanik ünitelerin en önemlileri ise turnikelerdir. Turnike tipi, seçimi istenilen güvenlik ile yak ndan ilgilidir. Örne in güvenli i hassas olan yerlerde tam boy turnike kullan lmas gerekirken, plaza girifllerinde dekoratif 3 kollu yar m boy turnikeler kullan lmaktad r.

6 YANGIN SÖNDÜRME S STEMLER flletmeler için çok önemli olan bilgi ifllem odas, ups odas gibi hassas cihazlar n bulundu u oda ve bölmelerde yang n riskine karfl kullan lan en verimli sistemlerdir. Prensip olarak havan n yanma için ihtiyac olan uygun kar fl m n bozarak yanmay ortadan kald rma esas yla yang n söndürür. Ortamdaki cihazlara ve insan sa l na hiçbir zarar vermemesi en önemli özelli idir. Bununla birlikte yaklafl k olarak 10 sn içerisinde yang n söndürmesi ise sistemin ne derece etkili oldu unu göstermektedir. Asl nda gazl sistemler içerisinde CO2 i de aç klamak gerekmektedir. CO2 sistemleri daha çok büyük elektrik odalar nda, jeneratör odalar nda veya yüksek s ve kimyevi madde içeren üretim makinelerinin korunmas nda so utma sistemi ile söndürme yapan bir sistemdir.

7 YANGIN HBAR S STEMLER Yang n hbar Sistemleri oluflabilecek bir yang n henüz bafllang ç an nda ve büyümeden alg layarak gerekli önlemlerin al nmas n ve müdahale edilmesini sa lar. Bu sebeple yang n ihbar sistemleri gerek projelendirmede gerekse uygulama alan nda bilgi ve tecrübeye ihtiyaç duyulan sistemlerdir. G S, yang n ihbar sistemleri konusunda edindi i tecrübe ve konusunda Dünyan n önemli üreticileri ile yapt iflbirli i sayesinde yüksek hassasiyetli ve verimli projeler gerçeklefltirmifltir. Yang n ihbar sistemleri ile ilgili önemli bir konu da bak md r. Yang n ihbar sistemleri çok iyi projelendirilip uygulansa da ayn verimle çal flabilmek için zaman içerisinde periyodik olarak bak ma ihtiyaç duyar. G S, TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip teknik servisi ile her büyüklükteki sistemin bak m n ve onar m n gerçeklefltirebilmektedir.

8 ÇEVRE GÜVENL K S STEMLER Çevre güvenlik sistemleri d flar dan gelebilecek tehlikelere karfl, oluflturulan güvenlik duvar n n ilk halkas d r. Bu sistemler olas tehlikelerin tesis s n r nda alg lanarak müdahele edilebilmesine olanak tan r. G S, projelerinde risk seviyesi ve çevre flartlar n n analizini yaparak uygulanacak olan sistemi veya sistemleri tespit eder. Çevre güvenlik sistemleri uygulanacak alan n özelli ine göre çok çeflitlilik göstermektedir. Örne in a açl alanlar, engebeli alanlar, çevresi tel örgü veya duvar ile çevrilmifl alanlar, içerisinde hayvan bulunan alanlar vs gibi. Bu alanlarda sistem tercihi yap l rken yukar daki veriler göz önüne al narak sistemlerden en uygun bir veya birkaç entegre olarak kullan labilir. Ayr ca kullan lan çevre güvenlik sisteminin tipi ne olursa olsun, e er harici tip CCTV sistemi ile de desteklenir ve entegre edilirse, sistem operatörler taraf ndan çok daha efektif bir flekilde kullan m imkan na kavuflur.

9 ALARM S STEMLER Alarm sistemleri orta ve küçük tip projelerde soygun, sabotaj, yang n, su ve gaz kaça risklerine karfl kesin çözümler oluflturmaktad r. Alarm sistemlerinde, amaca ve koruma sistemine göre de iflik alg lama dedektörleri bulunmaktad r. Bu dedektörler vas tas yla soygun, su bask n, duman ve gaz kaça tehditleri derhal alg lanarak hem lokal olarak uyar lar yap l r, hem de alarm izleme merkezi bilgilendirilir. Panel bünyesinde bulunan dijital komünikatör sayesinde sabit ve GSM telefon hatt üzerinden Alarm zleme Merkezi ile haberleflilebilmektedir. Bu sayede herhangi bir alarm durumunda hem kullan c haberdar edilmekte hem de güvenlik güçlerinin sevki yap labilmektedir. Ayr ca sistemde oluflabilecek ar zalar da izleme merkezi taraf ndan takip edilerek de erlendirmeye al nmaktad r. Soygun alarm sistemleri akü destekli oldu undan elektrik kesintilerinden etkilenmemektedir. Tüm cihazlar ayr ca sabotaja karfl korumal d r.

10 METAL ARAMA DEDEKTÖRLER Günümüz flartlar nda gerek terör olgusu gerekse di er güvenlik gereksinimlerinden dolay özellikle kamuya aç k ve insan yo unlu unun yüksek oldu u kapal alanlar n güvenli i çok önem kazanm flt r. Bu tip mekanlar özellikle terör suçlar için birinci derecede hedeftir. Belirtilen tipteki mekanlar kullanan insanlar n kontrollü ve üst aramas yap lm fl bir flekilde içeri al nmas gerekmektedir. Bu durumda insanlar n üzeri elle aranamayaca için metal arama dedektörleri kullan m zorunlu hale gelmektedir. Metal arama dedektörleri genel olarak El tipi ve Kap tipi olmak üzere iki ana bafll kta toplan r. Bu tip dedektörlerde dikkat edilecek husus kesici-delici silahlarla, tabanca ve patlay c silahlar n ihtiva etti i metal yo unlu unun do ru olarak hesaplanmas d r. Böylelikle dedektörün tehlike arzetmeyen metallere uyar vermesi önlenmifl ve geçifl h z art r lm fl olur. X-RAY C HAZLARI X-RAY Cihazlar, de iflik büyüklükteki paket ve bagajlar n içlerinin aç lmadan kontrol edilmesini sa layan cihazlard r. Binalar n büyümesi ve o binalara girifl-ç k fl yapan insan say s n n artmas, binaya giren posta, paket ve bagaj miktar n da ayn oranda art rmaktad r. Bu da binalar için oldukça yüksek bir risk getirmektedir. Bununla birlikte havaalan gibi yüksek güvenlik gerektiren binalarda bagaj kontrolü çok önem arz etmektedir. Yukar daki sebeplerden dolay X-RAY cihazlar havaalanlar, ifl merkezleri, al flverifl merkezleri gibi gerek insan trafi inin gerekse posta-paket trafi inin yo un oldu u binalarda kullan lmas gerekli bir hale gelmifltir.

11 REFERANSLAR SANAYİ TESİSLERİ AKFİL ARÇELİK BERİCAP CEYO COCA COLA COLIN S JEANS ÇORLU COLIN S JEANS RUSYA CROS TEKSTİL ÇİÇEK TERSANESİ ECZACIBAŞI AVON ECZACIBAŞI ÖZGÜN KİMYA ENERJİSA ELEKTRİK SANTRALI ( SABANCI HOLDİNG ) EVAL EVYAP EVY BABY TUZLA EVYAP SABUN AYAZAĞA GÜBRETAŞ NEXANS ( ALCATEL ) KABLO PROFİLO TELRA PULVER OTOMOTİV TESİSLERİ ANADOLU MOTOR DOĞUŞ OTOMOTİV EREL OTOMOTİV JOHN DEERE TRAKTÖR OTOYOL OPEL ODAK PLAZA RENAULT TRUCK SAĞLIK KURUMLARI ABDİ İBRAHİM İLAÇ BAYER HALİÇ HOSPITAL KARTAL DEVLET HASTANESİ ROCHE SANOVEL KONUT SİTELERİ DEDEMAN EVLERİ EMLAKBANK BAHÇEŞEHİR KONUTLARI KANDİLLİ KORU SİTESİ MESA SAKLIBAHÇE KONUTLARI REŞADİYE KONAKLARI TARABYA BEYZA EVLERİ EĞİTİM KURUMLARI EYÜBOĞLU ANAOKULU EYÜBOĞLU İLKOKULU EYÜBOĞLU KOLEJİ GALATASARAY İLKOKULU GALATASARAY LİSESİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ KAĞITHANE ANADOLU TEKNİK LİSESİ OKAN ÜNİVERSİTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ YÜZYIL KOLEJİ YÖNETİM MERKEZLERİ VE OFİSLER AKIN MENSUCAT ECZACIBAŞI GİRİŞİM PAZARLAMA İLÇE TAŞIMACILIK KVK PLAZA MACROCENTER MAĞAZALARI MICROSOFT ANKARA MICROSOFT İSTANBUL MICROSOFT İZMİR PROFİLO ALIŞVERİŞ MERKEZİ SUPERONLINE POP İSTASYONLARI TEKNOLOJİ HOLDİNG VAKIFBANK (110 ŞUBE) VAKIFBANK GN. MD. YRD. BİNASI VARUNA OTEL BİREYSEL UYGULAMALAR AHMET KOCABIYIK ASENA ENDER MERMERCİ HALİS KOMİLİ HÜSNÜ GÜRELİ İLHAN SELÇUK İSKENDER ATAKAN JACK KAMHİ JEFİ KAMHİ KADİR HAS MAHMUT USLU OKTAY EKŞİ RÜŞTÜ RENÇBER SEYFİ DURSUNOĞLU SERDAR ORTAÇ

12 G S GÜVENL K VE LET fi M S STEMLER T C. LTD. fit. Örnek Mah. Libadiye Cad. Tahral Sitesi Kavakyeli B Blok No:26 Üsküdar- STANBUL Tel: Faks: Ltd

VER LEN H ZMETLER: yi tasarlanm fl ve do ru malzemeleri kullanarak kurulmufl bir yap sal kablolama sistemi ile,

VER LEN H ZMETLER: yi tasarlanm fl ve do ru malzemeleri kullanarak kurulmufl bir yap sal kablolama sistemi ile, Yap sal Kablolama H zl de iflen teknolojiler ve zorlu piyasa koflullar alt nda giderek artan ve çeflitlenen müflteri ihtiyaçlar na, çözüm sa lay c kurulufllar ayn h zla yan t vermek durumundad r. Sistem

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri EN 54 1989 y l nda kurulan Alfa Elektronik Yap Donan mlar Ltd. fiti.,

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

Birlikte güçlüyüz 1991 y l nda kurulan ve bugün bilgi teknolojileri (BT) sektörünün önde gelen yaz l m ve dan flmanl k firmalar ndan olan Bo aziçi Yaz l m, farkl sektör ve büyüklüklerdeki firmalara proje

Detaylı

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Servet Seden Çak ro lu Özteker; Mak. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Dergimizin bu say s nda genel olarak mekanik tesisat sistemlerinin devreye

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi itü vakf dergisi STANBUL TEKN K ÜN VERS TES VAKFI YAYIN ORGANI [MART-HAZ RAN 2012] SAYI: 59 ISSN: 1303-1139 Deprem ve Kentsel Dönüflüm Kensel Dönüflüm / Nilgün Ergun - Handan Türkoğlu Van (2011) Depreminin

Detaylı

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES NOVASYON YÖNET M 16 NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu

Detaylı

finans Sermaye piyasas arac kurumlar nda bilgi sistemleri ve bu sistemlerden kaynakl operasyonel riskler

finans Sermaye piyasas arac kurumlar nda bilgi sistemleri ve bu sistemlerden kaynakl operasyonel riskler Sermaye piyasas arac kurumlar nda bilgi sistemleri ve bu sistemlerden kaynakl operasyonel riskler Dr. ZZET GÖKHAN ÖZB LG N* fl Gelifltirme ve Analiz Grup Baflkan Sermaye Piyasas Kurulu zzet Gökhan Özbilgin

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 135 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu 136 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 Do ufl Otomotiv

Detaylı

HASTANE ENFEKSİYONLARI İLE MÜCADELE

HASTANE ENFEKSİYONLARI İLE MÜCADELE ISBN 978-975-6058-64-0 T.C. Sayıştay Başkanlığı Performans Denetimi Raporu HASTANE ENFEKSİYONLARI İLE MÜCADELE B L MSEL TIP YAYINEV Bükrefl Sokak No: 3/20 Kavakl dere-ankara Tel: +90 312 426 47 47 Faks:

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE. Is tma, So utma, Havaland rma, Klima, Yang n ve S hhi Tesisat Dergisi. Su So utma Kuleleri

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE. Is tma, So utma, Havaland rma, Klima, Yang n ve S hhi Tesisat Dergisi. Su So utma Kuleleri TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE Is tma, So utma, Havaland rma, Klima, Yang n ve S hhi Tesisat Dergisi Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Say : 18 TTMD Ad na Sahibi Hüseyin Erdem Sorumlu Yaz flleri

Detaylı

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Temmuz-A ustos-eylül 2009 Say :11 Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Türkiye Perakende Federasyonu Baflkan fieref Songör: Perakende, finans olmadan büyüyemez Turpak Genel Müdürü Tamer

Detaylı

Dr. Y lmaz Argüden. P nar Ilgaz ve Burak Erflahin

Dr. Y lmaz Argüden. P nar Ilgaz ve Burak Erflahin De iflim Yönetimi Dr. Y lmaz Argüden De iflim Yönetimi ve Uygulama Metodolojisi P nar Ilgaz ve Burak Erflahin De iflim Yönetimi ARGE Dan flmanl k ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 06 De iflim Yönetimi Yazan

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM Ç NDEK LER [ S o r u - 1 ] hracat n kazan mlar nelerdir? 2 [ S o r u - 2 ] Japon pazar n n cazibeleri nelerdir? 4 [ S o r u - 3 ] Japon pazar nda baflar l olman n anahtar

Detaylı

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 Baltıkların ncisi Riga Adana Sanayi Odası Baflkanı Ümit Özgümüfl'le Söylefli Rusya nın Horoz u, Horoz Lojistik CIS Yeflil sahalardan

Detaylı

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI Bu broflür Avrupa Komisyonu taraf ndan desteklenen Avrupa flletmeler A stanbul Merkezi faaliyetleri

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 16 BÜYÜK KAYIP VE TEE (OEE) 12 ADIMLI TPM UYGULAMA PLANI TPM YAPI TAfiLARI (P LLARLAR) TPM YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Toplam

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009 H A V U Z OPERATÖR E L K T A B I UHE TEKN K KOM SYONU Teknik Yay n No: 3 Mart 2009 ll. Bas m Mart 2009 Tüm haklar UHE ne aittir. zinsiz k smen veya tamamen yay nlanamaz. Bu talimat, UHE Teknik Komisyonu

Detaylı

Yeflil yap lar, yeflil yap sertifikasyonu ve yaratt f rsatlar

Yeflil yap lar, yeflil yap sertifikasyonu ve yaratt f rsatlar 92 DOSYA Yeflil yap lar, yeflil yap sertifikasyonu ve yaratt f rsatlar Yeflil yap lar, hiçbir profesyonel disiplinin kendi bafl na ulaflabilece i bir hedef de ildir. Yap ile ilgili mimarl k, inflaat mühendisli

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Bayram Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ahmet Ercan GEGEZ (Ünite 2) Prof.Dr. Yavuz ODABAfiI

Detaylı