TÜRK SAVUNMA SANAYII ÜRÜNLERI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK SAVUNMA SANAYII ÜRÜNLERI"

Transkript

1 2016 SAVUNMA SANAYÝÝ MÜSTEÞARLIÐI SAVUNMA SANAYÝÝ MÜSTEÞARLIÐI TÜRKÝYE TÜRK SAVUNMA SANAYII ÜRÜNLERI TÜRK SAVUNMA SANAYII ÜRÜNLERI SAVUNMA SANAYÝÝ MÜSTEÞARLIÐI TÜRKÝYE

2 MSB SAVUNMA SANAYÝÝ MÜSTEÞARLIÐI TÜRKÝYE Adres: İnönü Bulvarı, Süleyman Emin Caddesi, Bahçelievler, Ankara / TÜRKİYE Telefon: +90 (312) ISDN hat Faks: +90 (312) TÜRK SAVUNMA SANAYII ÜRÜNLERI

3 Gururla söyleyebiliriz ki; savunma sanayiimiz önümüzdeki yýllarda dünya savunma piyasalarýnda ulaþtýðý çizgiyi daha da yükseltecektir.

4 BAKANIN SUNUŞU Dr. Ýsmet YILMAZ Milli Savunma Bakaný Savunma Sanayi Müsteþarlýðý (SSM) nýn kuruluþundan bu yana geçen 30 yýllýk zaman zarfýnda, Türk Silahlý Kuvvetleri nin modern ekipmanla teçhiz edilmesi ve Türk Savunma Sanayiinin geliþtirilmesi hedefleri istikametinde önemli çalýþmalar yapýlmýþ, özellikle son dönemde büyük mesafeler kat edilerek hayati önemi haiz alanlarda somut neticeler elde edilmiþtir. SSM tarafýndan Silahlý Kuvvetlerimiz için gerçekleþtirilen savunma sanayii projelerinin bir sonucu olarak, Türkiye de büyük ölçekli ana yüklenici firmalar, birçok altsistem üreticileri, Teknokent firmalarý, küçük ve orta ölçekli iþletmeler, araþtýrma enstitüleri ve üniversitelerin entegre olduðu büyük bir camiadan ve dolayýsýyla güçlü ve geleceðe ümitle bakan bir savunma sanayiinin varlýðýndan bugün söz edilebilmektedir. Sözleþmeye baðlanan projeler kapsamýnda; bugün gelinen noktada, savunma sanayii þirketlerinin cirosu 2002 yýlýndan itibaren düzenli artýþ göstererek 5 Milyar ABD Dolarý ý aþmýþtýr. Ýhtiyaçlarýmýzýn yurt içinden karþýlanma oranýnýn artýþý ile, yurtdýþýna giden kaynaklarýn azaltýlmasý ve Türk sanayinin kalkýnmasýna iþaret eden önemli bir veri olmuþtur. Savunma sanayimiz son yýllarda yurt içi ürün geliþtirme aþamasýna gelmiþ, birçok platform projesi ulusal tasarým yoluyla geliþtirme sürecine girilmiþ ve sistem entegrasyonu konusunda önemli bir altyapý kazanýlmýþtýr. SSM tarafýndan 2009 yýlýnda yayýnlanan Ýhracat Stratejisi doðrultusunda baþarýlý iþbirliði çalýþmalarý gerçekleþtirilmektedir. Bu giriþimler sayesinde dünyanýn çeþitli bölgelerine savunma ürünlerimiz için ihracat kapýlarý açýlarak yeni imkanlar ortaya çýkarýlmýþ ve düzenli bir artýþ saðlanmýþtýr yýlý rakamlarý ile sivil havacýlýk dahil, savunma ürün ihracatýmýz 1,65 Milyar ABD Dolar a yaklaþmýþ olup, SSM Stratejik Planý nda 2016 yýlý için belirlenen 2 Milyar ABD Dolarlýk hedefin rahatlýkla yakalanabileceði anlaþýlmaktadýr. SSM tarafýndan uluslararasý savunma fuarlarýnda Türkiye Milli Katýlýmý saðlanarak, hedef ülkelere yapýlan ziyaretler ve yabancý ülkelerden kabul edilen heyetler ile þirketlerimizin ürünleri doðrudan ilgili ülkelere tanýtýlmaktadýr. Bunun yanýsýra geliþmekte olan ülkeler (D-8), Afrika Birliði, Arap Birliði gibi çeþitli çok-uluslu organizasyonlarda savunma sanayii alanýnda öncü roller üstlenilmektedir. Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi ne baðlý olarak kurulan Savunma ve Havacýlýk Sanayi Ýhracatçýlar Birliði nin, sektörümüzün geliþimine katkýda bulunacaðý deðerlendirilmektedir. Savunma Sanayi Ürünleri Kataloðu nu dünyanýn en önemli ordularýndan olan Türk Silahlý Kuvvetleri nin referansýyla uluslararasý kalite standartlarýnda üretilen Türk savunma sanayi ürün ve hizmetlerinin tanýtýlmasý ve pazarlanmasý açýsýndan son derece faydalý bulduðumu, ayrýca savunma sanayii iliþkilerimize yol gösteren bir rehber olarak nitelendirdiðimiz memnuniyetle ifade etmek isterim. Savunma sanayimizin önümüzdeki yýllarda dünya savunma piyasalarýnda ulaþtýðý seviyenin daha da yükseltilmesine vesile olmasý dileðiyle, çalýþmaya emek verenleri tebrik eder, sektörümüze uluslararasý iþbirliði ve ihracat gayretlerinde baþarýlar dilerim.

5 Savunma sanayimizin ortaya koyduðu özgün ürünleri dünyanýn dört bir yanýndaki dost ve müttefiklerimizle paylaþmaktan gurur duyuyoruz.

6 ÖNSÖZ Prof. Dr. Ýsmail DEMÝR Savunma Sanayii Müsteşarı Sanayimiz bugün den fazla þirketimizin, Kobilerimizin, araþtýrma kuruluþlarýmýzýn ve üniversitelerimizin katýlýmýný saðlayan, Türkiye nin bütün beyin ve üretim gücünü seferber eden bir yapýya dönüþmüþ ve 5 Milyar Dolarý aþan üretim gücüne, 1,65 Milyar Dolara yakýn ihracat kapasitesine ulaþmýþtýr. Yýllýk yaklaþýk 1 Milyar Dolar seviyesinde ürün ve teknoloji geliþtirme harcamasý ile Türkiye nin en fazla Ar-Ge ve teknoloji yatýrýmý yapan sektörü olmuþtur. Bütün bu çaba ve emeðin neticesinde; Türk savunma sanayi, silahlý kuvvetlerini ve emniyet güçlerini geliþtirdiði özgün ürünlerle hýzla modernize eden, kazandýðý bu yetkinliði dost ve müttefikleriyle paylaþan bir konuma gelmiþtir. 30 yýl önce modern savunma sanayiinin geliþtirilmesi ve Türk Silahlý Kuvvetleri nin modernizasyonu ana misyonuyla çýkýlan yolda özellikle son yýllarda savunma sanayimizin ortaya koyduðu özgün ürünleri dünyanýn dört bir yanýndaki dost ve müttefiklerimizle paylaþmaktan gurur duyuyoruz.

7 İÇİNDEKİLER KARA ARAÇLARI 8 Paletli Araçlar 10 Tekerlekli Araçlar 14 Özel Amaçlı Araçlar 20 DENÝZ ARAÇLARI 24 Harp Gemileri 26 Amfibi Gemiler 27 Sahil Güvenlik ve Karakol Botları 29 Destek Gemileri 36 Modernizasyon 38 HAVACILIK VE UZAY 40 Döner Kanatlar 42 Sabit Kanat 43 İnsansız Hava Araçları 44 Modernizasyon, Motor ve Gövde Komponentleri 48 Uzay 54 MUHABERE ve ELEKTRONÝK SÝSTEMLER 56 Haberleşme 58 Simülatör 68 Komuta Kontrol ve Bilgi Sistemleri 77 Aviyonik Sistemler 87

8 İÇİNDEKİLER SÝLAH SÝSTEMLERÝ 92 Füze Sistemleri 94 Hava Savunma 95 Ağır Silahlar 98 Hafif Silahlar 106 RADAR ve ELEKTRONÝK HARP 114 Radar ve Sensör 116 Elektronik Harp 137 Karıştırıcılar 140 LOJÝSTÝK ve EÐÝTÝM 144 Lojistik ve Destek 146 Eğitim ve Danışmanlık 163 KURUMLAR, KÜMELENMELER ve ÝLETÝÞÝM BÝLGÝLERÝ 166 Kurumlar ve Kümelenmeler 168 Firma İletişim Bilgileri 186 DÝZÝN 191

9

10 KARA

11 ALTAY KARA ARAÇLARI ALTAY ANA MUHABERE TANKI Kara Kuvvetleri Komutanlýðýnýn modern ana muharebe tanký ihtiyacý doðrultusunda ortaya çýkan ALTAY Projesi, Türkiye nin ilk özgün ana muharebe tankýnýn yurt içinde tasarlanmasý, geliþtirilmesi, prototip üretimi, test ve kalifikasyonunu kapsamaktadýr. Proje kapsamýnda, SSM tarafýndan ana yüklenici olarak seçilen Otokar, 2009 itibarýyla ALTAY ýn tasarlanmasý, geliþtirilmesi ve üretilmesi konusunda fiili çalýþmalara baþlamýþtýr. Proje de birinci aþama olan Kavramsal Tasarým Aþamasý 2010 yýlý içinde, Projenin en kritik aþamalarýndan olan ve tasarýmýn önemli ölçüde belirginleþtiði Ön Tasarým Aþamasý (PDR) da 2011 yýlý son çeyreðinde baþarýyla sona ermiþtir ve Detaylý Tasarým Aþamasý faaliyetleri baþlamýþtýr. 15 Kasým 2012 tarihinde Ýlk Prototip Töreni Sn. Baþbakanýmýzýn da katýlýmýyla Otokar da gerçekleþtirilmiþtir. Detaylý Tasarým Aþamasý nda üretilen Hareket Kabiliyeti Ön Prototipi (MTR) ile dayanýklýlýk testleri baþarýyla tamamlanmýþtýr. Ayrýca MTR Ön Prototipi, Mayýs 2013 ayý içerisinde Ýstanbul da gerçekleþtirilmiþ olan IDEF 2013 Fuarýnda sergilenmiþtir. Yine bu aþamada üretilen Atýþ Testi Ön Prototipi (FTR) ile Þereflikoçhisar atýþ alanýnda atýþlý testler gerçekleþtirilmektedir. Aþama III Prototip Geliþtirme ve Kalifikasyon Aþamasý faaliyetleri Mayýs 2013 te baþlamýþtýr. Bu aþama içerisinde üretimi planlanmýþ olan PV1 ve PV2 prototiplerinden PV1 in üretimi tamamlamýþ olup bu tank üzerinde fonksiyonel testler gerçekleþtirilmektedir. PV2 prototipinin üretiminde ise son aþamaya gelinmiþtir. Önümüzdeki dönemde bu prototipler ile Sistem Kalifikasyon testlerine baþlanacaktýr. ALTAY, modern tanklarda kullanýlmakta olan en yeni teknolojilerle donatýlmakta ve sahip olacaðý üstün ateþ gücü ve isabet oraný, yüksek hareket kabiliyeti ve beka özellikleri ile öne çýkmaktadýr. ALTAY tankýnda tank komutaný, niþancý, sürücü ve doldurucu olmak üzere dört mürettebat görev yapmaktadýr. Tank, zorlu arazi þartlarýnda istenilen performansý sergileyebilmesi için 1500 beygir gücünde yeni teknoloji ürünü bir motor ve transmisyona sahiptir. ALTAY ýn üzerinde ana silah olarak, birçok farklý tipte mühimmatý atabilen 120 mm lik 55 kalibre top bulunmaktadýr. Ana silah ve yardýmcý silahlarýn kontrol edilmesi için, ALTAY a özel yeni nesil atýþ kontrol sistemi tasarlanmaktadýr. Bu sistem sayesinde ALTAY hareket halindeki hedefleri de çok yüksek isabet oranýyla vurabilecektir. Ayrýca ALTAY tankýnda, her türlü tehdide karþý tanký korumak üzere tasarlanan modüler kompozit/reaktif zýrhlar ve mürettebatýn Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer (KBRN) tehditlerin bulunduðu ortamlarda görev yapmasýna olanak saðlayan yardýmcý sistemler de mevcuttur. ALTAY da bulunacak olan komuta kontrol bilgi ve haberleþme sistemi ile; muharebe meydanýnýn tam ve yeterli taktik-lojistik durum bilgisinin, tarih ve zaman bilgisinin, emir, mesaj ve alarmlarýn; tek tank seviyesinden tabur görev kuvveti seviyesine kadar tüm muharebe unsurlarýnýn kullanýmýna uygun olarak üretilmesi, iþlenmesi, deðerlendirilmesi ve daðýtýlmasýnýn saðlanmasý hedeflenmiþtir. Günümüzde, zýrhlý birliklerin kullanýlacaðý harekât çeþidi olarak, Konvansiyonel Savaþ (Taarruz, Savunma ve Geri Hareketler) ile Meskun Mahallerde Muharebe ve Savaþ Dýþý Harekât (Ýç Güvenlik Harekâtý) görevleri öne çýkmaktadýr. Üçüncü nesil tanklara bu anlamda bakýldýðýnda, özellikle klasik muharebeler için hazýrlanmýþ olduklarý ve meskun mahal ve savaþ dýþý harekata hazýrlanabilmesi için ilave koruma, uzaktan kumandalý silah sistemleri, 360 derece yakýn gözetleme sistemleri, ana motor kullanýmýný en aza indirebilecek bir yardýmcý motor çözümü ile mayýn kiti uygulamasý gibi özelliklerin ilave edilmesi gerekliliði ortaya çýkmaktadýr. Bu baðlamda, ALTAY tankýnýn tasarýmýnda, ilgili harekat türlerinin tehditlerine karþý koyabilecek esneklikte bir tankýn konsept olarak geliþtirilmesi, temel yaklaþým olarak kabul edilmiþ ve uygulanmýþtýr. Sonuç olarak, ALTAY tanký; beka, ateþ gücü, hareket kabiliyeti, komuta kontrol ve haberleþme, entegre lojistik destek ve ergonomi bakýmýndan incelendiðinde, modern muharebe ortamýnýn isterlerini azami ölçüde karþýlayan, üçüncü ve daha üst nesil tanklara göre ilave özellikleri ile her türlü muharebe ortamýnda kullanýlabilecek esneklikte ve ilgili görevlere adapte olabilen optimize bir tank olduðu görülmektedir. En son teknoloji ürünü alt sistemlere sahip olacak olan ALTAY tankýnýn 2017 yýlýnda envantere girmesi hedeflenmektedir. 10

12 KARA ARAÇLARI ZMA AİLESİ Zýrhlý Muharebe Aracý (ZMA), aðýr zýrhlandýrýlmýþ, ton sýnýfýnda, muharebe sahasýnda tanklar ile birlikte hareket edebilen bir araçtýr. Platform tasarýmý, farklý görevler için farklý altsistemler entegrasyonuna açýktýr. Geliþtirilmiþ Zýrhlý Personel Taþýyýcý (GZPT) þasesi, tüm ZMA aracý ailesinin (90mm ye kadar silah sistemi taþýyabilen araçlar, komuta kontrol aracý, ambulans aracý, kurtarma aracý, 120mm havan aracý vs..) baz aracýný oluþturur. ZMA, 5 yol tekerine sahip, düþük silüetli, yolda, çölde ve arazide yüksek hýzda operasyon yeteneðine sahip paletli bir araçtýr. Gövde, balistik alimünyumdan yapýlmýþtýr. Motor, sürücü ve komutanýn bulunduðu kýsým ön yarýyý teþkil etmekte, personel ise arka yarýsýný teþkil etmektedir. Amfibik bir araç olan ZMA, mayýn koruma özelliðine de sahiptir. ACV 15 ACV-19 ACV-19 Akýncý ZMA ton arasý bir araçtýr ve ZMA aracýndan tasarlanmýþ bir araçtýr. Performans iyileþtirmeleri haricinde, Akýncý ZMA, ZMA ile ortak özelliklere sahiptir. Daha uzun bir araç olmasý, 6 yol tekeri olmasý, daha agrasif bir süspansiyon yapýsýna sahip olmasý, Akýncý ZMA ile ZMA arasýndaki en önemli farklýlýklardýr. Akýncý ZMA, ZMA ya göre daha büyük bir araç içi hacmi saðlar ve daha fazla taþýma kapasitesine sahiptir. Ayný zamanda da en az ana muharebe tanklarý kadar hareket kabiliyetine sahiptir. Akýncý ZMA, iki kiþilik kuleler veya 120 mm havan gibi daha aðýr yükleri taþýyabilmektedir ve kulesiz standart bir ZMA performansýný karþýlayabilmektedir. Araç, ZMA gibi amfibiktir ve mayýn korumasý mevcuttur. KAPLAN KAPLAN Hafif Paletli Zýrhlý Araç Konsepti, FNSS Savunma Sistemleri A.Þ. tarafýndan anti-tank (STA-Px), zýrhlý muharebe ve zýrhlý keþif görevlerini yerine getirmek için geliþtirilmiþ yeni nesil zýrhlý bir platformdur. KAPLAN farklý tiplerde insanlý ve insansýz kule, anti-tank güdümlü füze sistemleri ve keþif ekipmanlarý ile donatýlabilmektedir. Güdümlü tank savar aracý (STA-Px) konfigürasyonu, azami beþ personel taþýma kapasitesine sahiptir. Araç üzerinde bulunan insansýz tank-savar kulesi, sahip olduðu Roketsan OMTAS füzeleri ve üstün gece ve gündüz hedef tespit sistemleri sayesinde modern ana muharebe tanklarýna karþý yüksek etkinlik saðlamaktadýr. Sistemde bulunan 12.7mm kalibrede aðýr makinalý tüfek, yakýn koruma ateþ gücü saðlamaktadýr. KAPLAN, NATO STA- NAG 4569 Seviye 4 e uygun balistik koruma saðlamaktadýr. Araç, balistik çelik ya da seramik zýrh ile donatýlabilmektedir. Yine STANAG 4569 Seviye 3a ya uygun mayýn korumasý saðlanmaktadýr. KAPLAN, ana muharebe tanklarýna arazide eþlik edebilecek üstün hareket yeteneðine sahiptir. LAWC-T 11

13 TULPAR TULPAR; muharebe alanýnda yeni nesil tanklarla beraber yer alabilecek, yüksek balistik ve mayýn korumasý ve üstün ateþ gücüyle tam bir piyade mangasýna koruma ve ateþ desteði saðlayabilecek þekilde tasarlanmýþtýr. Aracýn görev profiline ve taktik ihtiyaçlarýna uygun koruma seviyelerine göre kolaylýkla deðiþtirilebilen modüler zýrh yapýsý, aktif koruma sistemleri için uygun altyapýsý, mayýn korumasý için özel tasarlanmýþ taban yapýsý ve mayýn patlamalarýna karþý koruyucu özellikli koltuklarý ile TULPAR sýnýfýnýn en yüksek beka kabiliyetine sahip aracýdýr. TULPAR özgün tasarým burulabilir mil, milli tasarým otomatik palet gergi sistemi, yüksek güç/aðýrlýk oraný sayesinde her türlü iklim ve arazi koþulunda yüksek hareket kabiliyetine sahiptir. TULPAR ýn; bakým kolaylýðý, geniþ iç hacim, esnek mimari, büyüme potansiyeli, farklý görev ekipman ve silah sistemlerinin entegrasyonunu saðlayan uygun altyapý, modüler zýrh yapýsý, düþük silüet ve A400M ile taþýnabilirliði de içeren teknik ve taktik özellikleri ile dikkat çekmektedir. Muharebe Yüklü Aðýrlýk: 32 ton(42 ton a kadar) Personel Kapasitesi: 12 kiþiye kadar KARA ARAÇLARI TULPAR M113 M113 AÝLESÝ MODERNÝZASYONU FNSS, teknolojik ömrünü tamamlamýþ M113 ailesi araçlarýný günün gereksinimlerine göre modernize etme yeteneðine sahiptir. FNSS nin yapmýþ olduðu bu çalýþma, modern bir M113 ailesinin gereksinimlerini en düþük maliyetle karþýlar. Yapýlan iyileþtirme, M113 aracýnýn performans, güvenilirlik, güvenlik ve dayanýklýlýk gibi baþlýca konularý içerir ve özellikle aracýn hareket ve beka kabiliyetlerini arttýrýr. Yeni M113 araçlar, FNSS ZMA aracý özelliklerine sahip olurlar ve servis ömürleri artar. Ordularýn bakým maliyetlerini de yüksek ölçüde düþüren bu modernizasyon sayesinde, modernize edilmiþ M113 araçlarý, dünya çapýndaki M113 ailesinin en geliþmiþ araçlarýdýr. ANA MUHABERE TANKI MODERNİZASYONU LEOPAR Türkiye nin milli tasarým ve imkanlar ile gerçekleþtirilmiþ ilk tank modernizasyon projesi olan Leopard 1 Modernizasyon Projesi kapsamýnda toplam 171 adet Leopard 1A1/A1A4 ve Leopard 1A3T Ana Muharebe Tanký, ASELSAN ile 1. Ana Bakým Merkezi Komutanlýðý iþbirliði kapsamýnda modernize edilerek mevcut ateþ güçleri 3. nesil ana muharebe tanklarýnýn seviyesine çýkarýlmýþtýr. Modernizasyon sonrasýnda tanklar Leopard 1T olarak sýnýflandýrýlmýþlardýr. Kara Kuvvetleri Komutanlýðý hizmetindeki 274 adet M60A1 den 170 adedinin 12mm 44 kalibre yivsiz-setsiz MG253top, hibrid (Reaktif) zýrh, 1.000bg MTU güç paketi, Knight III Atýþ Kontrol Sistemi, elektrikli kule silah tahrik sistemi, otomatik yangýn bastýrma sistemi ve geliþmiþ bir tehdit ikaz sistemi (IR ve Lazer) ile modernizasyonunu kapsayan projede 169 adet tankýn modernizasyonu 7 Nisan 2010 tarihinde gerçekleþtirilen son tank teslim töreni ile sona erdi. 12

14 KARA ARAÇLARI X200-4(B)/ X200-4C ELEKTRONÝK TRANSMÝSYONU Allison X200-4(B) çapraz tahrikli otomatik transmisyon. Tork konverterli, 4 ileri 1 geri hýz, hidrolik fren ve hidrostatik kontrollü direksiyon sistemi. 400 NHP (298 kw) güç, d/d azami giriþ hýzý ve 18 ton aðýrlýða kadar geliþmiþ paletli araçlarýnda kullanýlmaktadýr. X200-4(B) X200-4C X X TRANSMÝSYONU Allison X çapraz tahrikli otomatik transmisyon. Tork konverterli, 4 ileri 2 geri hýz, hidrolik fren ve hidrostatik kontrollü direksiyon sistemi GHP (1.120 kw) güç, d/d azami giriþ hýzý ve 70 ton aðýrlýða kadar paletli araçlar içindir. X1100-5A3 TRANSMÝSYONU Allison X1100-5A3 çapraz tahrikli otomatik transmisyon. Tork konverterli, 4 ileri 2 geri hýz, hidrolik fren ve hidrostatik kontrollü direksiyon sistemi GHP (1.120 kw) güç, d/d azami giriþ hýzý ve 70 ton aðýrlýða kadar paletli araçlar içindir. X1100-5A3 13

15 KAYA II MAYINA DAYANIKLI PERSONEL TAÞIYICI KARA ARAÇLARI Mayýna dayanýklý personel tasýyýcý araç olarak tasarlanan KAYA II mayýn ve kinetik enerjili mühimmatlara karsý üstün koruma sunarken, her türlü arazi ve iklim koþulunda benzersiz hareket kabiliyeti saðlýyor. Tek kabinden olusan monokok gövdeli KAYA II komutan ve sürücü dahil on kiþi taþýma kapasitesine sahiptir. Muharebe Yüklü Aðýrlýk : kg Personel Kapasitesi : 10 kiþiye kadar MAYINA DAYANIKLI PERSONEL / YÜK TAÞIYICI KAYA Mayýn Korumalý Personel / Yük Taþýyýcý, her türlü zeminde hareket kabiliyetine ve üstün korumaya sahiptir. Araçta üstün koruma için monokok bir zýrhlý gövde kullanýlmýþtýr. 12 kiþilik mürettebat taþýma kapasitesine sahip KAYA Mayýn Korumalý Personel Taþýyýcý araç personeli korumak için özel olarak mayýna ve patlamaya karþý korumalý koltuk sistemleri ile donatýlmýþtýr. Araç iç tasarýmýnda ise gerektiðinde tahliyenin hýzlý ve kolay saðlanmasý hedeflenmiþtir. Modüler tasarýmýnýn sonucu KAYA aracý gerektiðinde mayýn korumalý yük taþýyýcý araç olarak da kullanýlabilmektedir. Muharebe Yüklü Aðýrlýk : kg Personel Kapasitesi : 12 kiþiye kadar KAYA KİRPİ 4X4 MAYINA KARÞI KORUMALI ARAÇ Monokok gövdeli, motor ve personel bölmeleri mayýna, EYP ye ve balistik tehditlere karþý korumalýdýr. Manuel veya otomatik silah istasyonu takýlabilir. Toplam 13 personel kapasitesinde, motor gücü 350PS, þanzýmaný tam otomatik, 6 viteslidir. Transfer kutusu sürekli 6x6 çekiþ özellikli ve yüksek/alçak hýz kademeli; dingiller çift hýz kademeli planet diþli redüksiyonlu; süspansiyon sistemi parabolik yaprak yay, amortisör ve viraj denge çubuðu ile donatýlmýþtýr. Araç, 120cm sudan geçme, %60 eðimi týrmanma ve %30 yan meyil geçme kabiliyetinde; 105km/h azami hýz, 800km menzile sahiptir. Ayrýca, klima, CTIS, patlak gider lastik sistemi ve otomatik yangýn söndürme sistemi vardýr. 2.5 TON TAKTÝK TEKERLEKLÝ ARAÇ Personel ve yük taþýma, çeþitli amaçlar için araç üstünde taþýnabilir haberleþme, havan taþýyýcý, komuta kontrol, EOD, ambulans, seyyar tamirhane gibi platform uygulamalarý. Azami yüklü aðýrlýðý 10Ton, kasa tente üst yapýlý taþýma kapasitesi ise 2.5Ton dur. Motor gücü 185PS, þanzýmaný tam otomatik, 5 viteslidir. Transfer kutusu 4x4/4x2 özellikli ve yüksek/alçak hýz kademelerine sahiptir. Dingiller çift hýz kademeli portal tip; süspansiyon sistemi helezon yay, amortisör, viraj denge çubuðu ve osilasyon kollarý ile donatýlmýþtýr. Havalý fren sistemli olan araç, 80cm sudan geçme, %70 eðimi týrmanma ve %30 yan meyil geçme kabiliyetinde; 100km/h azami hýz, 42cm karýnaltý yüksekliði ve 1000km menzile sahiptir. Burunlu, üç kiþilik çelik sürücü kabininde, tarassut kapaðý ve silah mahveleri bulunmaktadýr. C130 uçakta taþýnabilir. BMC EFE 14

16 PARS KARA ARAÇLARI 6X6 TEKERLEKLÝ ZIRHLI ARAÇ FNSS, yüksek koruma, hareket kabiliyeti ve büyüme potansiyeli olan yeni nesil bir 6x6 tekerlekli araç ailesi geliþtirmiþtir. PARS, yüksek balistik ve mayýna karþý korumaya sahiptir ve birçok farklý silah istasyonunu taþýyabilmektedir. PARS ýn en önemli özelliklerinden biri durumsal farkýndalýktýr. Diðer araçlardan farklý olarak, PARS aracýnda komutan ve sürücü yan yana otururlar. Görüþ kabiliyetini arttýrmak için aracýn önünde ve arkasýnda 2 þer adet termal ve optik kamera bulunmaktadýr ve sürücü ve komutan önlerindeki ekranlar ve geniþ açýlý periskoplar sayesinde rahatlýkla çevreyi görebilmektedir. PARS 6x6 aracýnýn diðer önemli özellikleri: ön ve arka akslarýn dönüþü, ABS, merkezi lastik þiþirme, kurtarma vinci, hidrolik rampa ve baðýmsýz havalý veya hidropünomatik süspansiyon seçenekleridir. PARS 6x6, birçok farklý silah istasyonunu taþýyabilecek bir yapýya sahiptir ve müþteri talepleri doðrultusunda farklý konfigürasyonlar ve deðiþik koruma seviyeleri uygulanabilmektedir. 8X8 TEKERLEKLÝ ZIRHLI ARAÇ FNSS, yüksek koruma, hareket kabiliyeti ve büyüme potansiyeli olan yeni nesil bir 8x8 tekerlekli araç ailesi geliþtirmiþtir. PARS, yüksek balistik ve mayýna karþý korumaya sahiptir ve birçok farklý silah istasyonunu taþýyabilmektedir. PARS ýn en önemli özelliklerinden biri durumsal farkýndalýktýr. Diðer araçlardan farklý olarak, PARS aracýnda komutan ve sürücü yan yana otururlar. Görüþ kabiliyetini arttýrmak için aracýn önünde ve arkasýnda 2 þer adet termal ve optik kamera bulunmaktadýr ve sürücü ve komutan önlerindeki ekranlar ve geniþ açýlý periskoplar sayesinde rahatlýkla çevreyi görebilmektedir. PARS aracýnýn tüm teker istasyonlarýnda baðýmsýz havalý süspansiyon bulunmaktadýr. Böylece araç arazide dahil çok konforlu bir sürüþ saðlamaktadýr. PARS ýn tüm tekerleri dönebilme özelliði sayesinde, PARS, çok dar bir dönüþ yarýçapýna sahiptir. PARS ýn motoru, þöför ve komutanýn hemen arkasýnda bulunmakta ve aracýn ön kýsmýndan arkaya geçiþi saðlayan bir koridor da motorun yanýnda yer almaktadýr. Müþteri talepleri doðrultusunda deðiþik konfigürasyonlar ve deðiþik koruma seviyeleri PARS 8x8 aracýna uygulanabilmektedir. ARMA 6X6 8X8 ZIRHLI MUHAREBE ARACI PARS 6X6 ZIRHLI MUHAREBE ARACI ARMA yüksek taktik ve teknik özelliklere sahip yeni nesil çok tekerlekli modüler bir araçtýr. Üstün hareket kabiliyeti, yüksek mayýn ve balistik koruma ile geniþ yelpazede silah entegrasyon opsiyonlarý sayesinde ARMA gerçek savaþ alanýnda, en zor arazi ve iklim koþullarýnda, barýþ koruma ve insani yardým operasyonlarýnda modern ordulara hizmet verebilmektedir. ARMA 6x6; zýrhlý personel taþýyýcý, zýrhlý muharebe aracý, komuta kontrol, KBRN keþif, yaralý tahliye, sürücü eðitim, ileri gözetleyici ve keþif aracý gibi farklý görevlere uygundur ve amfibik opisyonu da mevcuttur. Muharebe Yüklü Aðýrlýk : kg Personel Kapasitesi : 10 kiþiye kadar C130 ile taþýnabilir ARMA 8X8 ARMA yüksek taktik ve teknik özelliklere sahip yeni nesil çok tekerlekli modüler bir araçtýr. Üstün hareket kabiliyeti, yüksek mayýn ve balistik koruma ile orta ve yüksek kalibre silah sistemi entegrasyon opsiyonlarý sayesinde; ARMA gerçek savaþ alanýnda, en zor arazi ve iklim koþullarýnda, barýþ koruma ve insani yardým operasyonlarýnda modern ordulara hizmet verebilmektedir. ARMA 8x8; Zýrhlý Personel Taþýyýcý, Zýrhlý Muharebe Aracý, Havan Aracý, Alçak ve Orta Ýrtifa Hava Savunma Aracý, Ýstihkam Aracý, Zýrhlý Kurtarýcý, Komuta Kontrol aracý gibi farklý görevlere uygundur ve amfibik opisyonu da mevcuttur. Muharebe Yüklü Aðýrlýk : kg Personel Kapasitesi : 12 kiþiye kadar C130 ile taþýnabilir 15

17 UNIMOG U 4000 MERCEDES-BENZ UNIMOG U ,5 TON TEKERLEKLÝ ARAÇ KARA ARAÇLARI Aðýrlýklý olarak personel taþýyýcý olarak kullanýldýðý gibi þelter taþýyýcý, seyyar tamirhane, radar sistemleri ve karýþtýrma donanýmlarý ile entegre edilmiþ olarak kullanýlýr. Azami yüklü aðýrlýðý 7,5 ton dur. Motor gücü 177, þanzýmaný manuel veya otomatik olarak, 8 ileri 6 geri vites sayýsý mevcuttur. 4x4 ve 4x2 tahrik konumlarýna her türlü hýzda geçiþ mümkündür. Akslar portal tipte süspansiyon sistemi helezon yaylý ve teleskopik amortisördür. Ayrýca ön ve arka denge viraj çubuk kollarý bulunmaktadýr. %100 meyil týrmanýr, statik durumda 38ᵒ, dinamik durumda 16.5ᵒ yan eðim açýsýna sahiptir. Yaklaþma açýsý 41ᵒ, uzaklaþma açýsý 45ᵒ dir. Karýn altý yüksekliði 42 cm olup, donanýmsýz 80 cm, donanýmlý 120 cm sudan geçer. Demiryolu gabarisine uygun olup, C130 ve A40OM uçaklarý ile taþýnabilir. VAKUMLU PÝST SÜPÜRGE ARACI Hava Kuvvetleri Komutanlýðý nýn havaalanlarý için imal edilmiþtir. Mercedes-Benz Axor 2529 CD 6x2 þasi araç üzerine 9m3 kapasiteli süpürge aracýdýr. Sasi aracýn motor gücü 286 PS. Üstyapý motorunun gücü ise 28O PS dir. Þasi aracýn þanzumanýnda 9 ileri 1 geri vites mevcuttur. Aracý azami yüklü aðýrlýðý kg dýr. Kapalý devre hidrolik sistemle tahrik edilen süpürge üstyapýsý, 3500mm süpürme geniþliðine sahip olup, temizleme kapasitesi 20 km/h çalýþma hýzýnda en az m2/h dir. Ayrýca fan emiþ kapasitesi en az 540 m3/dak dýr. Süpürge üstyapýsýnda ayrýca araç önünde mýknatýs, sað ve sol yanlarda üfleme donanýmý mevcuttur. KRS LT UÇAK AKARYAKIT ÝKMAL TANKERÝ Hava Kuvvetleri Komutanlýðýnýn Havaalanlarýnda uçaklarý ikmal etmek amacýyla imal edilmiþtir. Mercedes-Benz Axor model þasi aracýn azami yüklü aðýrlýðý 30 tondur. 286 PS motor ve 9 ileri 1 geri þanzuman ile donatýlmýþtýr. Araç 6x4 tahrik kabiliyetindedir. Üstyapý; Alüminyum alaþýmlý malzemeden, 4 adet dalgakýranlý, lt faydalý hacimli, dip dolum üniteli tanka sahiptir. Pompa kapasitesi 2500 L/dak dýr. Elektrik donanýmý NFPA 407 standartýna uygun üretilmiþtir. Komuta kontrol kabini alüminyum karkaslar kullanýlarak hafifletilmiþ olarak üretilmiþtir. TANK TAÞIYICI ARAÇ VE RÖMORKU Tekerlek konfigürasyonu Motor tipi Motor kumandasý Max. Güç Max. Tork Soðutma sistemi Þarj sistemi Akümülatör Yakýt donanýmý Vites seçenekleri : 6x6 : DT12 17 / 480 hp : Hýz sýnýrlayýcýlý : 1900 Rpm de 353kW (480 hp) : Rpm de 2250Nm (229kpm) : Kapalý devre su soðutmalý : Alternatörlü : 2x12 V, 180 Ah : Elektronik dizel kontrol (EDC) : 12 ileri, 12 geri ve 2 karýnca 16

18 KARA ARAÇLARI 5 TON TAKTÝK TEKERLEKLÝ ARAÇ Personel ve yük taþýma, çeþitli amaçlar için araç üstünde taþýnabilir haberleþme, komuta kontrol, top-çeker, yakýt tankeri, su tankeri, seyyar tamirhane gibi platform uygulamalarý. Azami yüklü aðýrlýðý 16Ton, kasa tente üst yapýlý taþýma kapasitesi ise 5Ton dur. Motor gücü 235PS, þanzýmaný tam otomatik, 6 viteslidir. Transfer kutusu 4x4/4x2 özellikli ve yüksek/alçak hýz kademelerine sahiptir. Dingiller çift hýz kademeli planet diþli redüksiyonlu; süspansiyon sistemi parabolik yaprak yay, amortisör ve viraj denge çubuðu ile donatýlmýþtýr. Havalý fren sistemli olan araç, 100cm sudan geçme, %60 eðimi týrmanma ve %30 yan meyil geçme kabiliyetinde; 100km/h azami hýz, 40cm karýn altý yüksekliði ve 1000km menzile sahiptir. Çelik sürücü kabininde üç kiþilik kapasite, tarassut kapaðý ve silah mahfeleri bulunmaktadýr. BMC 235 EJDER YALÇIN 4X4 TEKERLEKLÝ ZIRHLI ARAÇ EJDER YALÇIN 4x4, askeri birliklerin ve güvenlik güçlerinin kýrsal ve kentsel alanlardaki harekat ihtiyaçlarýna cevap veren, her türlü arazi ve çevre koþulunda dinamik, atik, yüksek balistik zýrh ve mayýn korumasýna sahip, modüler, çok yönlü, bakýmý ve idamesi kolay bir muharebe aracýdýr. Tam baðýmsýz süspansiyon sistemi, yüksek arazi performansýnýn yanýsýra operasyonel ihtiyaçlar doðrultusunda tasarlanmýþ olan Ejder Yalçýn 4x4 askeri birliklerin ve güvenlik güçlerinin her türlü hava ve arazi koþulundaki operasyonalarýný güven altýna almaktadýr. 4 tona varan faydalý yük taþýma kapasitesi ile farklý silah sistemleri entegre edilebilmektedir. EJDER YALÇIN 4x4 ; Keþif Aracý, Komuta-Kontrol Aracý, Muharebe Aracý, KBRN Aracý, Silah Taþýyýcý Araç, Ýç Güvenlik Aracý, Zýrhlý Ambülans, Keþif ve Gözetleme Aracý, Sýnýr Devriye/Güvenlik Aracý, ve kullanýcý isterleri doðrultusundaki farklý konfigürasyonlar için ideal bir platform oluþturmaktadýr. 6X6 TEKERLEKLÝ ZIRHLI ARAÇ EJDER 6x6 Zýrhlý Personel Taþýyýcý günümüzün tehditlerine karþý muharebe sahasýnýn deðiþken ihtiyaçlarýna cevap veren bir tasarýma sahiptir. EJDER 6X6 her türlü hava koþuluna ve arazi yapýsýna uyumlu, hýzlý, dinamik, amfibik (ön hazýrlýk gerektirmemektedir), atik, modüler, çok yönlü, bakýmý ve idamesi kolay bir muharebe aracýdýr. Keþif, Komuta-Kontrol, Ateþ-Destek, Týbbi-Tahliye vb. ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere konfigüre edilebilmektedir. Balistik ve mayýna karþý yüksek koruma özelliðine sahip olup, koruma seviyesi modüler ilave zýrh takviyesiyle daha da yükseltilebilmektedir. EJDER 6x6 düþük ömür devri maliyetleri ile uzun-soluklu hizmet saðlayabilmektedir. Personel Kapasitesi : 12 Azami Hýz : 110km/sa Menzil : 800km Muharebe Aðýrlýðý : 18,000kg Dik/Yan Eðim : 70/40% (opsiyonel 21,000 kg) Yaklaþma-Uzaklaþma Açýlarý : 40 Azami Faydalý Yük : 2,500kg Azami Güç : Personel Kapasitesi : 11 kiþiye kadar Menzil : 600 km Dik/Yan Eðim : 70/30 % Yaklaþma ve Uzaklaþma Açýsý : 42 Azami Hýz : 110 km/sa Muharebe Aðýrlýðý : 12,000 14,000 kg Azami Faydalý Yük : 2,000 4,000kg Azami Güç : 300 BG EJDER 17

19 ZIRHLI KAMYON 4X4 EJDER Zýrhlý Kamyon 4x4, tam baðýmsýz süspansiyon sistemi ve 4x4 çekiþ özelliðiyle yüksek hareket kabiliyet kabiliyetine sahip çok amaçlý bir platformdur. EJDER Zýrhlý Kamyon 4x4 her türlü hava ve arazi koþulundaki üstün beka, hareket kabiliyeti ve ergonomi özellikleri ile gerek askeri gerekse adli kolluk güçlerinin meskun ve kýrsal alanlardaki harekat ihtiyaçlarý için ideal bir çözüm oluþturmaktadýr. Þasi dahil olmak üzere tamamý ile Nurol Makina nýn özgün tasarýmý olan ve balistik korumaya haiz Ejder Zýrhlý Kamyon 4x4, üstün taktik kabiliyetleri ve geliþme potansiyeli ile sivil kullanýmlar da dahil olmak üzere deðiþik görev ve harekat alanlarýnda kullaným için çok yönlü seçenek sunmaktadýr: KBRN Aracý Silah Taþýyýcý Araç Komuta Kontrol Aracý Zýrhlý Ambülans Aracý Keþif Aracý Personel Taþýyýcý Araç Lojistik Araç Ýç Güvenlik- Zýrhlý Polis Taþýyýcý Araç Zýrhlý Para Taþýyýcý Araç Mahkum Taþýma Aracý Yakýt Taþýyýcý Araç KARA ARAÇLARI EJDER BMC TON TAKTÝK TEKERLEKLÝ ARAÇ Personel ve yük taþýma, kurtarýcý, top taþýyýcý, top-çeker, yakýt tankeri, su tankeri gibi platform uygulamalarý. Azami yüklü aðýrlýðý 26Ton, kasa tente üst yapýlý taþýma kapasitesi ise 10Ton dur. Motor gücü 380PS, þanzýmaný tam otomatik, 6 viteslidir. Transfer kutusu sürekli 6x6 çekiþ özellikli ve yüksek/alçak hýz kademelerine sahiptir. Dingiller çift hýz kademeli planet diþli redüksiyonlu; süspansiyon sistemi parabolik yaprak yay, amortisör, viraj denge çubuðu ve arkada bugi sistemi ile donatýlmýþtýr. Havalý fren sistemli olan araç, 100cm sudan geçme, %60 eðimi týrmanma ve %30 yan meyil geçme kabiliyetinde; 100km/h azami hýz, 40cm karýn altý yüksekliði ve 1000km menzile sahiptir. Çelik sürücü kabininde üç kiþilik kapasite, tarassut kapaðý ve silah mahfeleri bulunmaktadýr LT UÇAK AKARYAKIT ÝKMAL TANKERÝ Ürün askeri uçak ve helikopterlerine yakýt ikmali için kullanýlmaktadýr. Þasi araç yüklü kapasitesi 30 ton; çelik sürücü kabini 3kiþilik,motor gücü 300PS, þanzýmaný 9 viteslidir. Araç 6x4 çekiþ kabiliyetinde; süspansiyon sistemi yaprak yay, amortisör ve viraj denge çubuðu ile donatýlmýþ; arka dingil grubu bugi sistemlidir. Baðýmsýz kabin ýsýtýcýsý ve klimasý olan araca ABS fren sistemi ve retarder takýlabilir. Üst yapý alüminyumdan yapýlmýþ lt kapasitesindeki tank, 600GPM (2271 lt/dk) kapasitesinde pompa, API standartlarýna uygun yakýt filtresi, hortum ve otomatik makaralarý, yakýt tabancalarý/adaptörleri, otomatik yangýn söndürme sistemi ve topraklama sistemlerine sahiptir. Üstyapýlý araç NFPA-407 standartlarýna uygun olup C-130 uçaðýnda taþýnabilir. BMC 827 LAND ROVER DEFENDER LAND ROVER DEFENDER Otokar, Land Rover lisansý ile Land Rover Defender model 4x4 taktik araçlarý müþteri ihtiyaçlarý doðrultusunda üretir. Farklý gövde yapýlarý ve aks geniþlikleri ile Land Rover Defender askeri kullaným için uygundur. Defender, güçlü ve uyarlanabilir tasarým özellikleri sayesinde, birçok farklý deðiþime açýk bir platform özelliði sergiler. Otokar, isteðe baðlý olarak Defender lar üzerinde ambulans uygulamasý, komuta araçlarý, asker taþýyýcý araç, arama ve kurtarma aracý, saha bakým tamir aracý ve silah platformlarý gibi farklý kullaným amaçlarýna uygun gövdeler üretir. Defender ýn kalbinde özellikle arazi koþullarý için ayarlanan güçlü 2.2 litre dizel motor 2000 rpm de ürettiði 360 Nm tork ile üstün performans gösterir. 18

20 KARA ARAÇLARI 4X4 TAKTÝK ZIRHLI TEKERLEKLÝ ARAÇ Yüksek hareket ve beka kabiliyeti ile öne çýkan COBRA her zaman göreve hazýr. COBRA nýn monokok gövdesi ve optimize edilmiþ gövde açýlarý personel ve tüm kritik mekanik aksam için daha üstün mayýn ve balistik korumanýn yanýnda sýnýfýndaki en geniþ iç mekaný saðlýyor. COBRA modüler yapýsý sayesinde; personel taþýyýcý, silah platformu, KBRN keþif, kara gözetleme radar, ileri gözetleyici, ambulance ve komuta yeri araç konfigurasyonlarýna ihtiyaç duyulan farklý görevlere uyarlanabilmekte ve amfibik seçeneði ile sunulmaktadýr. Muharebe Yüklü Aðýrlýk : 6300 kg Personel Kapasitesi : 9 kiþiye kadar Güç/Aðýrlýk oraný : 30 HP/ton COBRA II 4X4 TAKTÝK TEKERLEKLÝ ZIRHLI ARAÇ COBRA 4X4 TAKTÝK ZIRHLI TEKERLEKLÝ ARAÇ URAL, çok yönlü modüler platform olmasý ve yenilikçi özellikleriyle en zorlayýcý görevlerde dahi üstünlüðünü sergilemektedir.tamamý zýrh sacýndan üretilmis personel kabini ile farklý tehditlere karþý saðladýðý üst seviye personel korumasýna ilave olarak; geniþ iç hacmi ve koltuk ara mesafeleri, ergonomik tam boy koltuklarý, süspansiyonu ve sýnýfýndaki en büyük lastik ebadý sayesinde personel konforunu da en üst seviyede tutar. Aracýn yüksek mukavemetli çelik sasisi üzerindeki üstün nitelikli yürür aksamý maksimum arazi performansý saðlarken, kauçuk baglantý elemanlarý üzerindeki zýrhlý gövdesi de çeþitli yol þartlarýndaki titreþimin en aza indirilmesine yardýmcý olur. Tasarým aþamasýnda optimize edilerek modülerleþtirilmiþ araç yapýsý ve ölçüleri, farklý görevlerin gerektirdigi ekipman, silah sistemleri ve konfigürasyonun kolaylýkla araca adapte edilebilmesini saglayarak, her türlü görev için tek araç felsefesini tamamlamaktadýr. Muharebe Yüklü Aðýrlýk: 6500 kg Personel Kapasitesi: 10 kiþiye kadar ZPT COBRA II 4x4 Taktik Tekerlekli Zýrhlý Araç mevcut COBRA platformu üzerinde müttefik ülke ve Türk Silahlý Kuvvetlerinin ileriye dönük gereksinimleri doðrultusunda geliþtirilen üstün teknik ve taktik özelliklere sahip modüler bir platformdur. Üstün hareket kabiliyetinin yaný sýra, COBRA II; arttýrýlmýþ balistik ve mayýn korumasý, daha geniþ iç hacim, daha yüksek taþýma kapasitesi sunmaktadýr. COBRA II geniþ silah entegrasyon ve görev donaným seçenekleri opsiyonlarý sayesinde sýnýr koruma, iç güvenlik ve barýþ koruma harekatlarý da dahil bir çok görevde yer alabilmektedir. COBRA II modüler yapýsý sayesinde; personel taþýyýcý, silah platformu, KBRN keþif, kara gözetleme radar, iç güvenlik, ambulans ve komuta kontrol araç konfigurasyonlarýna ihtiyaç duyulan farklý görevlere uyarlanabilmektedir. Muharebe Yüklü Aðýrlýk : kg Personel Kapasitesi : 10 Kiþiye Kadar URAL ZPT ZIRHLI PERSONEL TAÞIYICI Yüksek manevra kabiliyeti, eþsiz dengesi ve üstün arazi performansý ile Zýrhlý Personel Taþýyýcý (ZPT) çok yönlü bir 4x4 taktik tekerlekli zýrhlý araçtýr. Sürücü ve komutan dahil 8 kiþiye kadar taþýma kapasitesi ile birlikte, ZPT askeri ve güvenlik güçlerinin farklý ihtiyaçlarýna cevap vermektedir. ZPT Personel Taþýyýcý, Polis Aracý, Devriye Aracý, Yaralý Nakil, Tamir Bakým ve Komuta Merkezi aracý gibi farklý görevlere uygundur. Muharebe Yüklü Aðýrlýk : 4100 kg Pesonel Kapasitesi : 8 kiþiye kadar 19

SINIFINDA RAKİPSİZ. ejderyalcin.com.tr

SINIFINDA RAKİPSİZ. ejderyalcin.com.tr SINIFINDA RAKİPSİZ Ankara Organize Sanayi Bölgesi Avrupa Hun Caddesi No: 6 06935 Sincan ANKARA / TÜRKİYE t:+90.312.267 05 30 f:+90.312.267 01 55 www.nurolmakina.com.tr NurolMakina ejderyalcin.com.tr OPERASYONEL

Detaylı

AKINCI PALETLİ ZIRHLI MUHAREBE ARACI

AKINCI PALETLİ ZIRHLI MUHAREBE ARACI AKINCI 12 PALETLİ ZIRHLI MUHAREBE ARACI GÖREVE ÖZGÜ ÖZELLIKLER Çok maksatlı görev yeteneği Mekanize / Zırhlı piyade Keşif Düşük ve yüksek yoğunluklu muharebeler Piyade müstakil operasyonları Özel operasyonlar

Detaylı

AKINCI ZMA PALETLİ ZIRHLI MUHAREBE ARACI

AKINCI ZMA PALETLİ ZIRHLI MUHAREBE ARACI AKINCI ZMA PALETLİ ZIRHLI MUHAREBE ARACI 22 Genel Bakış AKINCI Zırhlı Muharebe Aracı (AKINCI ZMA); 350/400 BG dizel motor ve otomatik transmisyonlu güç paketi sayesinde ana muharebe tankları ile ortak

Detaylı

ZMA-15 PALETLİ ZIRHLI MUHAREBE ARACI

ZMA-15 PALETLİ ZIRHLI MUHAREBE ARACI ZMA-15 PALETLİ ZIRHLI MUHAREBE ARACI 28 Genel Bakış Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA-15); 350/400 BG dizel motor ve otomatik transmisyonlu güç paketi sayesinde ana muharebe tankları ile ortak hareket yeteneğine

Detaylı

PARS 8X8 TAKTIK TEKERLEKLI ZIRHLI ARAÇ

PARS 8X8 TAKTIK TEKERLEKLI ZIRHLI ARAÇ PARS 8X8 32 TAKTIK TEKERLEKLI ZIRHLI ARAÇ TEMEL ÖZELLİKLER Şoför/Komutan için mevcut durum bilgisi sağlayan önde ve arkada iki adet termal ve CCD gündüz kameraları Tüm tekerleklerden direksiyon kontrolü

Detaylı

M113 MODERNIZASYONU VE ÖMÜR UZATMA ÇÖZÜMLERI

M113 MODERNIZASYONU VE ÖMÜR UZATMA ÇÖZÜMLERI M113 62 MODERNIZASYONU VE ÖMÜR UZATMA ÇÖZÜMLERI MEVCUT M113 FILOSU NEDEN MODERNIZE EDILMELI? M113 araç ailesinin, pek çok orduda uzun yıllar kullanımda kalacak olması Hizmet ömrünü uzatmak, performansını

Detaylı

PARS III 8x8 TAKTİK TEKERLEKLİ ZIRHLI ARAÇ (TTZA)

PARS III 8x8 TAKTİK TEKERLEKLİ ZIRHLI ARAÇ (TTZA) www.fnss.com.tr PARS III 8x8 TAKTİK TEKERLEKLİ ZIRHLI ARAÇ (TTZA) PARS III 8X8 TAKTİK TEKERLEKLİ ZIRHLI ARAÇ (TTZA) Göreve Özgü Özellikler Şoför/Komutan için Mevcut Durum Bilgisi Sağlayan Önde ve Arkada

Detaylı

Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri.

Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri. Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri www.aselsan.com.tr UZAKTAN KOMUTALI SILAH SISTEMLERI (UKSS) ASELSAN, Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri alanında dünyadaki lider firmalardan biridir. Kara ve deniz platformlarına

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri.

Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri. Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri www.aselsan.com.tr Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKSS) ASELSAN, Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri alanında dünyadaki lider firmalardan biridir. Kara ve deniz platformlarına

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

NQR Isuzu NQR, 146 beygirlik turbo motoru ve geliþtirilmiþ iç donanýmýyla çok güçlü NQR, ABS (Anti Blokaj Fren Sistemi), LSPV (Yüke Göre Otomatik Fren Ayarlama Sistemi), HBB (Hidrolik Takviyeli Fren Sistemi),

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

TEBLİĞ 5201 SAYILI KANUN GEREĞİNCE KONTROLE TÂBİ TUTULACAK HARP ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE SİLAH, MÜHİMMAT VE BUNLARA AİT YEDEK PARÇALAR, ASKERÎ PATLAYICI

TEBLİĞ 5201 SAYILI KANUN GEREĞİNCE KONTROLE TÂBİ TUTULACAK HARP ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE SİLAH, MÜHİMMAT VE BUNLARA AİT YEDEK PARÇALAR, ASKERÎ PATLAYICI 6 Mart 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27161 TEBLİĞ Millî Savunma Bakanlığından: 5201 SAYILI KANUN GEREĞİNCE KONTROLE TÂBİ TUTULACAK HARP ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE SİLAH, MÜHİMMAT VE BUNLARA AİT YEDEK PARÇALAR,

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

Executive 2.2 i-ctdi Executive Maksimum sürat (km/s) Hýzlanma km/s (sn) 12,2 10,3 Yakýt tüketimi (lt/100 km)* Þehir içi 10,9 Þeh

Executive 2.2 i-ctdi Executive Maksimum sürat (km/s) Hýzlanma km/s (sn) 12,2 10,3 Yakýt tüketimi (lt/100 km)* Þehir içi 10,9 Þeh 2.0 2.0 Executive 2.2 i-ctdi Executive Motor Su soðutmalý 4 zamanlý SOHC i-vtec 16 subap enine yerleþtirilmiþ 4 sýra silindir Su soðutmalý, 4 zamanlý, DOHC, 16 supap, Common Rail Turbo Diesel, Intercooler,

Detaylı

Yýllarca Yollarca Þampiyon

Yýllarca Yollarca Þampiyon Yýllarca Yollarca Þampiyon Anadolu Isuzu, her zaman dünya teknolojisinde Türkiye'ye uygun araçlar üretiyor. Her yolda, her koþulda yüksek performans gösteriyor. Isuzu yüksek kalitesi sayesinde uzun yýllar

Detaylı

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Clip-In (gizli) tip taþýyýcý sistemlerde taþýyýcý sistem görünür deðildir. Sistem, ana taþýyýcýlar, bunlara dik açýyla kenetlenen clip-in profilleri ile tüm kenarlardan

Detaylı

info@fnss.com.tr www.fnss.com.tr FNSS 2009

info@fnss.com.tr www.fnss.com.tr FNSS 2009 HİZMETE ÖZEL 1 Faaliyet Alanları Tasarım, Geliştirme ve Üretim Paletli Zırhlı Muharebe Araçları Lastik Tekerlekli Zırhlı Araçlar Silah Sistemleri Zırhlı Araç Modernizasyonu, Bakımı ve Onarımı Entegre Lojistik

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ NDE AR-GE. BTYK Sunumu T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

SAVUNMA SANAYİİ NDE AR-GE. BTYK Sunumu T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI SAVUNMA SANAYİİ NDE AR-GE BTYK Sunumu Murad BAYAR Savunma Sanayii MüsteM steşarı 22 Haziran 2010, Ankara SUNUM PLANI I. Savunma Sanayiinin Geldiği

Detaylı

İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10. www.biglift.gen.tr

İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10. www.biglift.gen.tr İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10 www.biglift.gen.tr 1 RM-ECL1029 EKONOMİK TAM AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI Kompak ve hafif tasarımı

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

Hava Savunma Ateşİdare Cihazı Görücüye Çıkıyor

Hava Savunma Ateşİdare Cihazı Görücüye Çıkıyor Hava Savunma Ateşİdare Cihazı Görücüye Çıkıyor K.K.K.lığının alçak irtifa hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirme çalışmalarına ASELSAN tarafından 2010 yılında başlanan Hava Savunma Ateşİdare

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

5GL Serisi 57 kw (75 HP) 65 kw (85 HP) (97/68 EC) Düşük Profil i Bağ-Bahçe Traktörleri

5GL Serisi 57 kw (75 HP) 65 kw (85 HP) (97/68 EC) Düşük Profil i Bağ-Bahçe Traktörleri 5GL Serisi 57 kw (75 HP) 65 kw (85 HP) (97/68 EC) Düşük Profilli Bağ-Bahçe Traktörleri 2 5GL Serisi Traktörler Genel Bakış 5GL Düşük Profil, Alçak Bağ-Bahçe Uygulamaları için Yeni Çözüm Yeni John Deere

Detaylı

KOÇ SAVUNMA SANAYİ GRUBU ŞİRKETLERİ IDEF 2011 DE GÖVDE GÖSTERİSİ YAPACAK

KOÇ SAVUNMA SANAYİ GRUBU ŞİRKETLERİ IDEF 2011 DE GÖVDE GÖSTERİSİ YAPACAK KOÇ SAVUNMA SANAYİ GRUBU ŞİRKETLERİ IDEF 2011 DE GÖVDE GÖSTERİSİ YAPACAK Koç Savunma Sanayii Grubu şirketleri Otokar, RMK Marine, Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri ve KaTron; İstanbul'da düzenlenecek

Detaylı

Komuta Kontrol Bilgisayar Haberleşme ve Bilgi Sistemleri.

Komuta Kontrol Bilgisayar Haberleşme ve Bilgi Sistemleri. Komuta Kontrol Bilgisayar Haberleşme ve Bilgi Sistemleri www.aselsan.com.tr Komuta Kontrol Bilgisayar Haberleşme ve Bilgi Sistemleri Komuta Kontrol Bİlgİsayar Haberleşme Ve Bİlgİ SİstemLERİ Bilgi hakimiyeti,

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

AVENUE LF KÖRÜKLÜ. Konforlu ve Keyifli...

AVENUE LF KÖRÜKLÜ. Konforlu ve Keyifli... AVENUE LF KÖRÜKLÜ Konforlu ve Keyifli... Konforlu ve keyifli... TEMSA nın Adana daki Ar-Ge merkezinde geliştirilen, çevreci motoru, yakıt tasarrufu, düşük işletme giderleri ve üstün teknolojik özellikleriyle

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

MD9 LE. Ayrıcalıklı Ulaşım...

MD9 LE. Ayrıcalıklı Ulaşım... MD9 LE Ayrıcalıklı Ulaşım... Ayrıcalıklı ulaşım... Alçak tabanlı girişi, modern tasarımı ve ferah iç hacmiyle yolculuğun standartları değişiyor. Fark yaratıyor... Bilinen tüm standartları yükselten, teknik

Detaylı

BMC SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BMC SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BMC SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 BMC SAVUNMA SANAYİ Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilen araçlar (1) ZIRHLI ARAÇLAR AİLESİ BMC 250-10 Z ( 4x4 ) ÇOK AMAÇLI ZIRHLI ARAÇ SİLAH TŞIYICI ARAÇ BMC - KIRPI (4x4)

Detaylı

YAMAHA G 29 BUGGY AC ELEKTRİKLİ - 2 KİŞİLİK HİZMET ARACI

YAMAHA G 29 BUGGY AC ELEKTRİKLİ - 2 KİŞİLİK HİZMET ARACI Sayın Yetkili, YAMAHA G 29 BUGGY AC ELEKTRİKLİ - 2 KİŞİLİK HİZMET ARACI TEKNİK ÖZELLİKLER UZUNLUK: 2395 mm GENİŞLİK: 1200 mm DİNGİL MESAFESİ: 1640 mm YERDEN YÜKSEKLİK (MİN): 110 mm AĞIRLIK: 243 Kg OTURMA

Detaylı

600MG Model Mercedes-Benz OM 926 LA (FAZ III A) Tip 4 zamanlı, turbo şarjlı, direk enjeksiyonlu, intercooler su soğutmalı dizel motor Silindir sayısı 6 Sıra Piston Çapı ve Stroku 106 mm x 136 mm Motor

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

Amfibi Gemi (LST) Projesi

Amfibi Gemi (LST) Projesi ÖZEL HABER ADİK, Amfibi Gemi İçin Ana Alt Yüklenici Takımı ile İmzaları Attı ADİK Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Dz.K.K.lığı) nın çıkarma filosunun tedarikçisi konumuna gelen Anadolu Deniz İnşaat Kızakları

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA Sektörün en geniş kabini, yüksek verimli klima, maksimum konfor Traktörün ortasına yerleştirilmiş kabin Kullanımı son derece kolay kontrol paneli ve renkli

Detaylı

Askeri Gemi Projelerine Sanayinin Entegrasyonu Şubat 2008

Askeri Gemi Projelerine Sanayinin Entegrasyonu Şubat 2008 A k i G i P j l i S i i E Askeri Gemi Projelerine Sanayinin Entegrasyonu Şubat 2008 Takdim Planı Son 15 Yılda Türkiye de İnşa Edilen Askeri Gemiler RMK Marine in Askeri Proje Teklif Çalışmaları Sahil Güvenlik

Detaylı

* Güvenilir Dişli Grubu. * Islak Disk Fren. Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans. Daha küçük direksiyon. *Yüksek Manevra Kabiliyeti

* Güvenilir Dişli Grubu. * Islak Disk Fren. Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans. Daha küçük direksiyon. *Yüksek Manevra Kabiliyeti Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans Hidrolik pompa motoru Düşük hıza ayarlanabilen Motorlu hidrolik pompa çıkış gücü, yüksek performans ve uzun kullanım ömrü sağlar. Forkliftin operatör tarafından değiştirilebilen

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

T.C. Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı SAVUNMA SANAYİ Bilal AKTAŞ Sanayileşme Daire Başkanı

T.C. Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı SAVUNMA SANAYİ Bilal AKTAŞ Sanayileşme Daire Başkanı T.C. Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı SAVUNMA SANAYİ Bilal AKTAŞ Sanayileşme Daire Başkanı 09 Haziran, Konya SAVUNMA TEDARİK SİSTEMİ SAVUNMA TEDARİK ÇEVRİMİ İhtiyaç Makamı İhtiyaç SAVUNMA

Detaylı

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod.

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod. 2 tekerlekli arabalý bidonlar 80 120 140 580 620 730 655 865 570 525 995 1070 1005 1110 240 200 360 200 farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller kullaným süresi geçmiþ ilaçlar standart renkler

Detaylı

SERVON ASANSÖR Ankara merkezli,türkiye nin her yerine hizmet sunabilen,asansör sektöründe yýllardýr faaliyet gösteren bir kuruluþtur. Kurulduðu 1989 yýlýndan bugüne, sektördeki geliþmeleri yakýndan takip

Detaylı

AR-GE VİZYON SAVUNMA SANAYİİNDE GELİŞMELER (2002-2012)

AR-GE VİZYON SAVUNMA SANAYİİNDE GELİŞMELER (2002-2012) Mayıs 2013 Sayı 3 SAVUNMA GEViZYON AK PARTi Ar-Ge Başkanlığı AR-GE VİZYON AK PARTi Ar-Ge Başkanlığı SAVUNMA İNDE GELİŞMELER (2002-2012) SAVUNMA İNDE GELİŞMELER (2002-2012) Milli sanayimizle güçlenen milli

Detaylı

Ateş Destek C 4 I Sistemleri.

Ateş Destek C 4 I Sistemleri. Ateş Destek C 4 I Sistemleri www.aselsan.com.tr ADOP-2000 Ateş Destek C 4 I Sistemi ATEŞ DESTEK C 4 I SİSTEMLERİ Günümüzün muharebe koşulları, daha hızlı, daha doğru, daha yüksek ateş gücü ve beka kabiliyetine

Detaylı

Marka, Model PERKINS Tip 1104D - 44TA dizel motor Emisyon Sınıfı Faz III - A (Tier 3) Silindir Adedi 4 adet sıra Çap x Strok 105 x 127 mm Hacim 4.400 cc Max. Güç 74,5 kw, 100 hp (2200 d/dk) Max. Tork 410

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

MİLLİ GURURU. Türkiye nin. YILMAZ: 2023 TE HEDEFİMİZ 25 MİlYAr DOlAr İHrAcAT YAPMAK

MİLLİ GURURU. Türkiye nin. YILMAZ: 2023 TE HEDEFİMİZ 25 MİlYAr DOlAr İHrAcAT YAPMAK Türkiye nin MİLLİ YILMAZ: 2023 TE HEDEFİMİZ 25 MİlYAr DOlAr İHrAcAT YAPMAK 2015 yılında 5 milyar ciroya ulaşan savunma sanayisi sektörü, 1.7 milyar lık ihracata imza atıyor. Türk savunma sanayisinin her

Detaylı

B12 B 30. B 45 B45CLH Hastane Otomatı B 65

B12 B 30. B 45 B45CLH Hastane Otomatı B 65 temizlik otomatları B10 E10 B12 B 30 B 45 B45CLH Hastane Otomatı B 65 B70CLH Hastane Otomatı B 70 B 90 HAKOMATIC : B10 E10 B12 B30 B45 B65 B70/B70 CLH B90 Performans /m² saat : 1400 1400 1500 1950 2300

Detaylı

Zırhlı Araçlara Yönelik Termal Silah Nişangahları.

Zırhlı Araçlara Yönelik Termal Silah Nişangahları. Zırhlı Araçlara Yönelik Termal Silah Nişangahları www.aselsan.com.tr ATS-10 Zırh Üstü Termal Nişangah Sistemi ASELSAN ATS-10 Zırh Üstü Termal Nişangah Sistemi, her türlü hava ve savaş koşulunda zırhlı

Detaylı

ARKADAN MOTORLU OTOBÜS İşiniz için en ekonomik ve konforlu çözüm

ARKADAN MOTORLU OTOBÜS İşiniz için en ekonomik ve konforlu çözüm ARKADAN MOTORLU OTOBÜS İşiniz için en ekonomik ve konforlu çözüm TR En Konforlu Seyahatler STAR, 3 kişiye kadar olan yolcu kapasitesi, geniş ve rahat diz mesafesi ve zemindeki raylı sistem sayesinde yerleşimde

Detaylı

AVENUE LF CNG Keyifli Yolculuklar...

AVENUE LF CNG Keyifli Yolculuklar... AVENUE LF CNG Keyifli Yolculuklar... Yolculuklar Avenue LF CNG ile daha keyifli Doğalgazla çalışan Avenue LF CNG, çevreci özelliğinin yanı sıra güçlü ısıtma-soğutma sistemi ve ergonomik koltukları ile

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

Set Makina Tic. Ltd. Þti.

Set Makina Tic. Ltd. Þti. En Ýyisi - The Best Set Makina Tic. Ltd. Þti. Ývedik Organize Sanayi Bölgesi 27. Cadde No: 60 TR-06370 Ostim Ankara TÜRKÝYE Tel: +90 (312) 395 34 00 (pbx) Þirket GSM: +90 (533) 772 06 26-27 - 28 Fax: +90

Detaylı

DÜNYANIN GELECEÐÝ ÝÇÝN ÇEVREYE VE ÇOCUKLARA SAHÝP ÇIKALIM ÇEVRE TEÞVÝK ÖDÜLÜ 2007 Hakkýmýzda Þafak Makina Yedek Parça San. & Tic. A.Þ. 1955 yýlýnda Sayýn Fethi ÇATALAY tarafýndan Ýstanbul da kurulmuþtur.

Detaylı

SANAYİ KATILIMI OFFSET UYGULAMALARI. Göknur PİLLİ. Şube Müdürü Offset ve Yerli Katkı Şube Müdürlüğü

SANAYİ KATILIMI OFFSET UYGULAMALARI. Göknur PİLLİ. Şube Müdürü Offset ve Yerli Katkı Şube Müdürlüğü SANAYİ KATILIMI OFFSET UYGULAMALARI Göknur PİLLİ Şube Müdürü Offset ve Yerli Katkı Şube Müdürlüğü Sunum Planı Sanayi Katılımı/Offset Tanımı Sanayi Katılımı/Offset Amaçları Sanayi Katılımı / Offset Yönergesi

Detaylı

TEBLİĞ GTİP'E ESAS MADDE

TEBLİĞ GTİP'E ESAS MADDE 28 Ocak 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28187 Millî Savunma Bakanlığından: TEBLİĞ 5201 SAYILI KANUN GEREĞİNCE KONTROLE TÂBİ TUTULACAK HARP ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE SİLAH, MÜHİMMAT VE BUNLARA AİT YEDEK

Detaylı

5GL Serisi 57 kw (75 HP) 65 kw (85 HP) (97/68 EC) Alçak Profil i Bağ-Bahçe Traktörleri

5GL Serisi 57 kw (75 HP) 65 kw (85 HP) (97/68 EC) Alçak Profil i Bağ-Bahçe Traktörleri 5GL Serisi 57 kw (75 HP) 65 kw (85 HP) (97/68 EC) Alçak Profilli Bağ-Bahçe Traktörleri 2 5GL Serisi Traktörler Genel Bakış 5GL Alçak Profil, Alçak Bağ-Bahçe Uygulamaları için Yeni Çözüm Katlanabilir Aynalar

Detaylı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı Lojistik Yol Haritası. İbrahim Sami EREL Uzman

Savunma Sanayii Müsteşarlığı Lojistik Yol Haritası. İbrahim Sami EREL Uzman Savunma Sanayii Müsteşarlığı Lojistik Yol Haritası İbrahim Sami EREL Uzman 28 Şubat 2012 GÜNDEM DURUM TESPİTİ GELİŞMİŞ ÜLKELERDE LOJİSTİK YAPILANMA ÖMÜR DEVRİ YÖNETİMİNDE HEDEFLER VE LOJİSTİK DESTEK YAKLAŞIMI

Detaylı

WL32. Güçlü ufaklık: WL32

WL32. Güçlü ufaklık: WL32 WL32 Özel Tekerlekli Yükleyiciler Güçlü ufaklık: WL32 WL32 tekerlek yükleyici, dar makine eni sayesinde özellikle tüm dar alanlarda birinci sınıf iç sonuçları sağlar. Düşük geçit yüksekliği de onu yapı

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri.

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri. KUMPASLAR KUMPAS HAKKINDA Kumpaslar parçalarýn iç, dýþ, yükseklik ve derinlik gibi boyutlarýný ölçmek için kullanýlýrlar. Ýç Ölçüm Çeneleri Tespit Vidasý Verniyer Skalasý (Ýnç) Ana Skala (Ýnç) KUMPAS ÇEÞÝTLERÝ

Detaylı

Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR

Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR Hook-on tavan sistemi, esnekliði sayesinde deðiþik tasarýmlar yaratýlmak istenildiðinde en uygun çözüm olarak önerilmektedir. Çeþitli ebatlardaki plakalarýn birarada

Detaylı

530.07.302 500L Trekking ESA 1ed 13/03/13 14.46 Pagina 1

530.07.302 500L Trekking ESA 1ed 13/03/13 14.46 Pagina 1 530.07.302 500L Trekking ESA 1ed 13/03/13 14.46 Pagina 1 F I A 5 T T R E K K I 0 N G 0 L 530.07.302 500L Trekking ESA 1ed 13/03/13 14.46 Pagina 26 TR Bu ilave kılavuz beraberinde verildiği kullanım kılavuzuna

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

DETAYLAR TEKNİK BİLGİLER. Motor sistemi Motor Hacmi Şanzuman Yakıt Tankı Maksimum Güç Fren Sistemi Ağırlık

DETAYLAR TEKNİK BİLGİLER. Motor sistemi Motor Hacmi Şanzuman Yakıt Tankı Maksimum Güç Fren Sistemi Ağırlık 5 8 HP SU SOĞUTMALI MOTOR ÖN VE ARKA PAPATYA DİSK FREN DİJİTAL GÖSTERGE SAATİ AYARLANABİLİR AMORTİSÖR GÜÇLÜ ŞASE : Su soğutmalı, zamanlı, tek silindirli : 9 cc : 5 vites : 7 LT : 8 HP : Hidrolik tek papatya

Detaylı

IP67. Boyut Bilgileri LA.PR.001 LED PROJEKTÖR. 9,1 kg. www.nodeelektronik.com. Renk. Lens Açýsý. Renk Sýcaklýðý (K) Lens Açýsý. Kod.

IP67. Boyut Bilgileri LA.PR.001 LED PROJEKTÖR. 9,1 kg. www.nodeelektronik.com. Renk. Lens Açýsý. Renk Sýcaklýðý (K) Lens Açýsý. Kod. LA.PR.001 Boyut Bilgileri LA.PR.001, 15 ile 120 arasýnda deðiþen lens opsiyonlarý sayesinde yatay ve dikey polarizasyonda istenilen açýda ve uzaklýkta yüksek güçlü aydýnlatma saðlayabilmektedir. Modüler

Detaylı

434F2. Caterpillar 434F2 Kazıcı Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı

434F2. Caterpillar 434F2 Kazıcı Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü 74.5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı 8400-10 900 kg Beko Kazı Derinliği Uzatmalı Stik (SAE) 4353-5330 mm 434F2 Çalışma ağırlığı ve diğer özellikler makina konfigürasyonuna göre

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

GÜÇ MODU F (Hassas Mod) E (Ekonomik Mod) P (Güç modu) HP (Yüksek Güç Modu) Hassas haraket gerektiren hafif çalıșmalar içindir Düșük yakıt tüketimi istenen çalıșmalar içindir Genel kazı ve yükleme çalıșmaları

Detaylı

EKİNOKS-AG SAVUNMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Aralık 2014, Ankara

EKİNOKS-AG SAVUNMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Aralık 2014, Ankara EKİNOKS-AG SAVUNMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Aralık 2014, Ankara KURULUŞ Kuruluş Tarihi: 16 Nisan 2012 Tel : (0312) 485 17 66 Faks: (0312) 485 17 67 www.ekinoks-ag.com.tr iletisim@ekinoks-ag.com.tr Gazi Üniversitesi

Detaylı

ABD, Türkiye, Meksika ve Tayland'a güdümlü füze firkateynleri hibe etmeyi planlıyor.

ABD, Türkiye, Meksika ve Tayland'a güdümlü füze firkateynleri hibe etmeyi planlıyor. ABD, Türkiye, Meksika ve Tayland'a güdümlü füze firkateynleri hibe etmeyi planlıyor. Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi'ne sunulan tasarı, Türkiye'ye, ''Oliver Hazard Perry Sınıfı'' USS Halyburton

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

En konforlu yolculuklar. Maksimum konfor

En konforlu yolculuklar. Maksimum konfor TR En konforlu yolculuklar STAR, 31 kişiye kadar yolcu taşıma kapasitesi, geniş ve konforlu koltuk aralıkları ve farklı oturum alternatifleri ile turizm, personel ve şehirler arası taşımacılıktaki ihtiyaçlara

Detaylı

En konforlu yolculuklar

En konforlu yolculuklar TR Maksimum konfor STAR, 31 kişilik yolcu kapasitesi, 4,25 m 3 lük yüksek kapasiteli ve kesintisiz bagajı, aracın arkasında konumlandırılmış ekonomi, performans ve sessiz yolculuk sağlayan motoru, bağımsız

Detaylı

İŞİNİZİ ZİRVEYE ÇIKARIN!

İŞİNİZİ ZİRVEYE ÇIKARIN! İŞİNİZİ ZİRVEYE ÇIKARIN! İŞİNİZİ ZİRVEYE ÇIKARIN! DFSK Mini Maxi Güçlü Motor Mini Maxi'nin DK1506 motoru, Dual VVT teknolojisi ile orta, düşük ve yüksek devirlerde mükemmel bir tork çıkışı sağlayarak güçlü

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE GTİP'E ESAS MADDE ÖNGÖRÜLEN GTİP 1 NAMLULU SİLÂHLAR: Her çap ve model yivli setli tabancalar, makineli tabancalar. 9302.00.00.00 1.a.

TEBLİĞ. MADDE GTİP'E ESAS MADDE ÖNGÖRÜLEN GTİP 1 NAMLULU SİLÂHLAR: Her çap ve model yivli setli tabancalar, makineli tabancalar. 9302.00.00.00 1.a. 28 Ocak 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28187 TEBLİĞ Millî Savunma Bakanlığından: 5201 SAYILI KANUN GEREĞİNCE KONTROLE TÂBİ TUTULACAK HARP ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE SİLAH, MÜHİMMAT VE BUNLARA AİT YEDEK

Detaylı

TEBLİĞ GTİP'E ESAS MADDE

TEBLİĞ GTİP'E ESAS MADDE 28 Ocak 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28187 Millî Savunma Bakanlığından: TEBLİĞ 5201 SAYILI KANUN GEREĞİNCE KONTROLE TÂBİ TUTULACAK HARP ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE SİLAH, MÜHİMMAT VE BUNLARA AİT YEDEK

Detaylı

PRESTİJ SD. Rahatlığın Tanımı...

PRESTİJ SD. Rahatlığın Tanımı... PRESTİJ SD Rahatlığın Tanımı... Tasarruflu... Kısa ve orta mesafe taşımacılık alanında, personel taşımacılığı, transfer turları, VIP taşımacılığı ve özel turlara uygun olarak üretilen Prestij SD, konforu

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

İdeal toplu taşıma aracı

İdeal toplu taşıma aracı TR İdeal toplu taşıma aracı ATAK, 6 kişilik yolcu kapasitesi, engelli erişimine uygun alçak tabanlı yapısı, aracın arkasında konumlandırılmış ekonomi, performans ve sessiz yolculuk sağlayan motoru ve bağımsız

Detaylı

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının bir kuruluşudur 1/32

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının bir kuruluşudur 1/32 Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının bir kuruluşudur 1/32 Organizasyon YÖNETİM KURULU İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI YÖNETİM KURULU DİREKTÖRLÜĞÜ GENEL MÜDÜR BİLİM VE TEKNOLOJİ DANIŞMA KURULU STRATEJİ

Detaylı

İdeal toplu taşıma aracı

İdeal toplu taşıma aracı TR İdeal toplu taşıma aracı ATAK, 60 kişilik yolcu kapasitesi, engelli erişimine uygun alçak tabanlı yapısı, aracın arkasında konumlandırılmış ekonomi, performans ve sessiz yolculuk sağlayan motoru ve

Detaylı

Beklentilerinizi Yükseltmenin Zaman Geldi

Beklentilerinizi Yükseltmenin Zaman Geldi Sahip Olduðunuzla Gurur Duyacaks n z... Beklentilerinizi Yükseltmenin Zaman Geldi Farmall U ve Farmall U Pro Güç ve Konfor Bir Arada 2 ayrı beygir seçeneði bulunan Farmall U ve Farmall U Pro serisi gücün,

Detaylı

Konfor, ferahlık ve rahatlık

Konfor, ferahlık ve rahatlık Konfor, ferahlık ve rahatlık Pratik kapılar yana kayıp açıldığında geniş bir çalışma alanı sizi bekliyor. Geniş mesafe dolayısıyla rahat biniş-iniş ve esnek koltuk kapasitesi seçenekleri. 540mm Sınıfının

Detaylı

Mazot güvenliði. Model : fp-v1 Fuel Protector. Yakýt Tanký Giriþi Mazot Filtresi Þamandýra giriþ/çýkýþ Tapa KORUMASI ÝLE TAM GÜVENLÝK

Mazot güvenliði. Model : fp-v1 Fuel Protector. Yakýt Tanký Giriþi Mazot Filtresi Þamandýra giriþ/çýkýþ Tapa KORUMASI ÝLE TAM GÜVENLÝK ?? ý akýll ý l akaýlkl ýllý o ýllý ak l akaýlklýýllý o ý akýll Yakýt Tanký Giriþi Mazot Filtresi Þamandýra giriþ/çýkýþ Tapa KORUMASI ÝLE TAM GÜVENLÝK T : (0212)876-8687 Genellikle taþýmacýlýk alanýnda

Detaylı

OPALİN. Standartların Dışında...

OPALİN. Standartların Dışında... OPALİN Standartların Dışında... Standartların dışında... Sağlam gövde yapısı, modern tasarımı, ferah iç hacmi ve konforu ile orta mesafe seyahatlerin vazgeçilmezi olan Opalin, yolculuğun standartlarını

Detaylı

Trend. Koltuğun altında geniş eşya bölmeli ve dışa doğru katlanan tabletli çiftli ön yolcu koltuğu Muhtelif eşya bölmeleri

Trend. Koltuğun altında geniş eşya bölmeli ve dışa doğru katlanan tabletli çiftli ön yolcu koltuğu Muhtelif eşya bölmeleri Trend ABS + EBD (Elektronik Fren Gücü Dağılımı) ESP (Elektronik Stabilite Programı) Dinamik Tork Kontrolü Viraj Fren Kontrolü HLA (Yokuş Kalkış Desteği) TCS (Motor ve Fren Kontrollü Çekiş Sistemi) ARM

Detaylı

NEW HOLLAND TT4 Serisi

NEW HOLLAND TT4 Serisi NEW HOLLAND TT4 Serisi tt4.50 tt4.55 tt4.65 Gelişmiş özellikler ve seçkin konforun yeni temsilcisi TT4 Serisi Geniş ve klimalı kabini, modern görünümü, güçlü transmisyonu, powershuttle opsiyonu, sürüngen

Detaylı

Transmisyon Sanayi A.Ş. Innovative Power Transmission ASKERİ KARA ARAÇLARI GÜÇ SİSTEMLERİ ÇALIŞTAYI 17 HAZİRAN 2008

Transmisyon Sanayi A.Ş. Innovative Power Transmission ASKERİ KARA ARAÇLARI GÜÇ SİSTEMLERİ ÇALIŞTAYI 17 HAZİRAN 2008 Innovative Power Transmission ASKERİ KARA ARAÇLARI GÜÇ SİSTEMLERİ ÇALIŞTAYI 17 HAZİRAN 2008 İÇERİK TARİHÇE VİZYON / MİSYON ÜRÜN GRUPLARI REFERANSLAR RENK PALETLİ ARAÇ TRANSMİSYON TEKNOLOJİSİ İLERİYE YÖNELİK

Detaylı

TEBLİĞ. 9301 pozisyonundaki Harp Silahlarına ait tüm aksam ve

TEBLİĞ. 9301 pozisyonundaki Harp Silahlarına ait tüm aksam ve 8 Şubat 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28553 TEBLİĞ Millî Savunma Bakanlığından: 5201 SAYILI KANUN GEREĞİNCE KONTROLE TÂBİ TUTULACAK HARP ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE SİLAH, MÜHİMMAT VE BUNLARA AİT YEDEK PARÇALAR,

Detaylı