TÜRK SAVUNMA SANAYII ÜRÜNLERI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK SAVUNMA SANAYII ÜRÜNLERI"

Transkript

1 2016 SAVUNMA SANAYÝÝ MÜSTEÞARLIÐI SAVUNMA SANAYÝÝ MÜSTEÞARLIÐI TÜRKÝYE TÜRK SAVUNMA SANAYII ÜRÜNLERI TÜRK SAVUNMA SANAYII ÜRÜNLERI SAVUNMA SANAYÝÝ MÜSTEÞARLIÐI TÜRKÝYE

2 MSB SAVUNMA SANAYÝÝ MÜSTEÞARLIÐI TÜRKÝYE Adres: İnönü Bulvarı, Süleyman Emin Caddesi, Bahçelievler, Ankara / TÜRKİYE Telefon: +90 (312) ISDN hat Faks: +90 (312) TÜRK SAVUNMA SANAYII ÜRÜNLERI

3 Gururla söyleyebiliriz ki; savunma sanayiimiz önümüzdeki yýllarda dünya savunma piyasalarýnda ulaþtýðý çizgiyi daha da yükseltecektir.

4 BAKANIN SUNUŞU Dr. Ýsmet YILMAZ Milli Savunma Bakaný Savunma Sanayi Müsteþarlýðý (SSM) nýn kuruluþundan bu yana geçen 30 yýllýk zaman zarfýnda, Türk Silahlý Kuvvetleri nin modern ekipmanla teçhiz edilmesi ve Türk Savunma Sanayiinin geliþtirilmesi hedefleri istikametinde önemli çalýþmalar yapýlmýþ, özellikle son dönemde büyük mesafeler kat edilerek hayati önemi haiz alanlarda somut neticeler elde edilmiþtir. SSM tarafýndan Silahlý Kuvvetlerimiz için gerçekleþtirilen savunma sanayii projelerinin bir sonucu olarak, Türkiye de büyük ölçekli ana yüklenici firmalar, birçok altsistem üreticileri, Teknokent firmalarý, küçük ve orta ölçekli iþletmeler, araþtýrma enstitüleri ve üniversitelerin entegre olduðu büyük bir camiadan ve dolayýsýyla güçlü ve geleceðe ümitle bakan bir savunma sanayiinin varlýðýndan bugün söz edilebilmektedir. Sözleþmeye baðlanan projeler kapsamýnda; bugün gelinen noktada, savunma sanayii þirketlerinin cirosu 2002 yýlýndan itibaren düzenli artýþ göstererek 5 Milyar ABD Dolarý ý aþmýþtýr. Ýhtiyaçlarýmýzýn yurt içinden karþýlanma oranýnýn artýþý ile, yurtdýþýna giden kaynaklarýn azaltýlmasý ve Türk sanayinin kalkýnmasýna iþaret eden önemli bir veri olmuþtur. Savunma sanayimiz son yýllarda yurt içi ürün geliþtirme aþamasýna gelmiþ, birçok platform projesi ulusal tasarým yoluyla geliþtirme sürecine girilmiþ ve sistem entegrasyonu konusunda önemli bir altyapý kazanýlmýþtýr. SSM tarafýndan 2009 yýlýnda yayýnlanan Ýhracat Stratejisi doðrultusunda baþarýlý iþbirliði çalýþmalarý gerçekleþtirilmektedir. Bu giriþimler sayesinde dünyanýn çeþitli bölgelerine savunma ürünlerimiz için ihracat kapýlarý açýlarak yeni imkanlar ortaya çýkarýlmýþ ve düzenli bir artýþ saðlanmýþtýr yýlý rakamlarý ile sivil havacýlýk dahil, savunma ürün ihracatýmýz 1,65 Milyar ABD Dolar a yaklaþmýþ olup, SSM Stratejik Planý nda 2016 yýlý için belirlenen 2 Milyar ABD Dolarlýk hedefin rahatlýkla yakalanabileceði anlaþýlmaktadýr. SSM tarafýndan uluslararasý savunma fuarlarýnda Türkiye Milli Katýlýmý saðlanarak, hedef ülkelere yapýlan ziyaretler ve yabancý ülkelerden kabul edilen heyetler ile þirketlerimizin ürünleri doðrudan ilgili ülkelere tanýtýlmaktadýr. Bunun yanýsýra geliþmekte olan ülkeler (D-8), Afrika Birliði, Arap Birliði gibi çeþitli çok-uluslu organizasyonlarda savunma sanayii alanýnda öncü roller üstlenilmektedir. Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi ne baðlý olarak kurulan Savunma ve Havacýlýk Sanayi Ýhracatçýlar Birliði nin, sektörümüzün geliþimine katkýda bulunacaðý deðerlendirilmektedir. Savunma Sanayi Ürünleri Kataloðu nu dünyanýn en önemli ordularýndan olan Türk Silahlý Kuvvetleri nin referansýyla uluslararasý kalite standartlarýnda üretilen Türk savunma sanayi ürün ve hizmetlerinin tanýtýlmasý ve pazarlanmasý açýsýndan son derece faydalý bulduðumu, ayrýca savunma sanayii iliþkilerimize yol gösteren bir rehber olarak nitelendirdiðimiz memnuniyetle ifade etmek isterim. Savunma sanayimizin önümüzdeki yýllarda dünya savunma piyasalarýnda ulaþtýðý seviyenin daha da yükseltilmesine vesile olmasý dileðiyle, çalýþmaya emek verenleri tebrik eder, sektörümüze uluslararasý iþbirliði ve ihracat gayretlerinde baþarýlar dilerim.

5 Savunma sanayimizin ortaya koyduðu özgün ürünleri dünyanýn dört bir yanýndaki dost ve müttefiklerimizle paylaþmaktan gurur duyuyoruz.

6 ÖNSÖZ Prof. Dr. Ýsmail DEMÝR Savunma Sanayii Müsteşarı Sanayimiz bugün den fazla þirketimizin, Kobilerimizin, araþtýrma kuruluþlarýmýzýn ve üniversitelerimizin katýlýmýný saðlayan, Türkiye nin bütün beyin ve üretim gücünü seferber eden bir yapýya dönüþmüþ ve 5 Milyar Dolarý aþan üretim gücüne, 1,65 Milyar Dolara yakýn ihracat kapasitesine ulaþmýþtýr. Yýllýk yaklaþýk 1 Milyar Dolar seviyesinde ürün ve teknoloji geliþtirme harcamasý ile Türkiye nin en fazla Ar-Ge ve teknoloji yatýrýmý yapan sektörü olmuþtur. Bütün bu çaba ve emeðin neticesinde; Türk savunma sanayi, silahlý kuvvetlerini ve emniyet güçlerini geliþtirdiði özgün ürünlerle hýzla modernize eden, kazandýðý bu yetkinliði dost ve müttefikleriyle paylaþan bir konuma gelmiþtir. 30 yýl önce modern savunma sanayiinin geliþtirilmesi ve Türk Silahlý Kuvvetleri nin modernizasyonu ana misyonuyla çýkýlan yolda özellikle son yýllarda savunma sanayimizin ortaya koyduðu özgün ürünleri dünyanýn dört bir yanýndaki dost ve müttefiklerimizle paylaþmaktan gurur duyuyoruz.

7 İÇİNDEKİLER KARA ARAÇLARI 8 Paletli Araçlar 10 Tekerlekli Araçlar 14 Özel Amaçlı Araçlar 20 DENÝZ ARAÇLARI 24 Harp Gemileri 26 Amfibi Gemiler 27 Sahil Güvenlik ve Karakol Botları 29 Destek Gemileri 36 Modernizasyon 38 HAVACILIK VE UZAY 40 Döner Kanatlar 42 Sabit Kanat 43 İnsansız Hava Araçları 44 Modernizasyon, Motor ve Gövde Komponentleri 48 Uzay 54 MUHABERE ve ELEKTRONÝK SÝSTEMLER 56 Haberleşme 58 Simülatör 68 Komuta Kontrol ve Bilgi Sistemleri 77 Aviyonik Sistemler 87

8 İÇİNDEKİLER SÝLAH SÝSTEMLERÝ 92 Füze Sistemleri 94 Hava Savunma 95 Ağır Silahlar 98 Hafif Silahlar 106 RADAR ve ELEKTRONÝK HARP 114 Radar ve Sensör 116 Elektronik Harp 137 Karıştırıcılar 140 LOJÝSTÝK ve EÐÝTÝM 144 Lojistik ve Destek 146 Eğitim ve Danışmanlık 163 KURUMLAR, KÜMELENMELER ve ÝLETÝÞÝM BÝLGÝLERÝ 166 Kurumlar ve Kümelenmeler 168 Firma İletişim Bilgileri 186 DÝZÝN 191

9

10 KARA

11 ALTAY KARA ARAÇLARI ALTAY ANA MUHABERE TANKI Kara Kuvvetleri Komutanlýðýnýn modern ana muharebe tanký ihtiyacý doðrultusunda ortaya çýkan ALTAY Projesi, Türkiye nin ilk özgün ana muharebe tankýnýn yurt içinde tasarlanmasý, geliþtirilmesi, prototip üretimi, test ve kalifikasyonunu kapsamaktadýr. Proje kapsamýnda, SSM tarafýndan ana yüklenici olarak seçilen Otokar, 2009 itibarýyla ALTAY ýn tasarlanmasý, geliþtirilmesi ve üretilmesi konusunda fiili çalýþmalara baþlamýþtýr. Proje de birinci aþama olan Kavramsal Tasarým Aþamasý 2010 yýlý içinde, Projenin en kritik aþamalarýndan olan ve tasarýmýn önemli ölçüde belirginleþtiði Ön Tasarým Aþamasý (PDR) da 2011 yýlý son çeyreðinde baþarýyla sona ermiþtir ve Detaylý Tasarým Aþamasý faaliyetleri baþlamýþtýr. 15 Kasým 2012 tarihinde Ýlk Prototip Töreni Sn. Baþbakanýmýzýn da katýlýmýyla Otokar da gerçekleþtirilmiþtir. Detaylý Tasarým Aþamasý nda üretilen Hareket Kabiliyeti Ön Prototipi (MTR) ile dayanýklýlýk testleri baþarýyla tamamlanmýþtýr. Ayrýca MTR Ön Prototipi, Mayýs 2013 ayý içerisinde Ýstanbul da gerçekleþtirilmiþ olan IDEF 2013 Fuarýnda sergilenmiþtir. Yine bu aþamada üretilen Atýþ Testi Ön Prototipi (FTR) ile Þereflikoçhisar atýþ alanýnda atýþlý testler gerçekleþtirilmektedir. Aþama III Prototip Geliþtirme ve Kalifikasyon Aþamasý faaliyetleri Mayýs 2013 te baþlamýþtýr. Bu aþama içerisinde üretimi planlanmýþ olan PV1 ve PV2 prototiplerinden PV1 in üretimi tamamlamýþ olup bu tank üzerinde fonksiyonel testler gerçekleþtirilmektedir. PV2 prototipinin üretiminde ise son aþamaya gelinmiþtir. Önümüzdeki dönemde bu prototipler ile Sistem Kalifikasyon testlerine baþlanacaktýr. ALTAY, modern tanklarda kullanýlmakta olan en yeni teknolojilerle donatýlmakta ve sahip olacaðý üstün ateþ gücü ve isabet oraný, yüksek hareket kabiliyeti ve beka özellikleri ile öne çýkmaktadýr. ALTAY tankýnda tank komutaný, niþancý, sürücü ve doldurucu olmak üzere dört mürettebat görev yapmaktadýr. Tank, zorlu arazi þartlarýnda istenilen performansý sergileyebilmesi için 1500 beygir gücünde yeni teknoloji ürünü bir motor ve transmisyona sahiptir. ALTAY ýn üzerinde ana silah olarak, birçok farklý tipte mühimmatý atabilen 120 mm lik 55 kalibre top bulunmaktadýr. Ana silah ve yardýmcý silahlarýn kontrol edilmesi için, ALTAY a özel yeni nesil atýþ kontrol sistemi tasarlanmaktadýr. Bu sistem sayesinde ALTAY hareket halindeki hedefleri de çok yüksek isabet oranýyla vurabilecektir. Ayrýca ALTAY tankýnda, her türlü tehdide karþý tanký korumak üzere tasarlanan modüler kompozit/reaktif zýrhlar ve mürettebatýn Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer (KBRN) tehditlerin bulunduðu ortamlarda görev yapmasýna olanak saðlayan yardýmcý sistemler de mevcuttur. ALTAY da bulunacak olan komuta kontrol bilgi ve haberleþme sistemi ile; muharebe meydanýnýn tam ve yeterli taktik-lojistik durum bilgisinin, tarih ve zaman bilgisinin, emir, mesaj ve alarmlarýn; tek tank seviyesinden tabur görev kuvveti seviyesine kadar tüm muharebe unsurlarýnýn kullanýmýna uygun olarak üretilmesi, iþlenmesi, deðerlendirilmesi ve daðýtýlmasýnýn saðlanmasý hedeflenmiþtir. Günümüzde, zýrhlý birliklerin kullanýlacaðý harekât çeþidi olarak, Konvansiyonel Savaþ (Taarruz, Savunma ve Geri Hareketler) ile Meskun Mahallerde Muharebe ve Savaþ Dýþý Harekât (Ýç Güvenlik Harekâtý) görevleri öne çýkmaktadýr. Üçüncü nesil tanklara bu anlamda bakýldýðýnda, özellikle klasik muharebeler için hazýrlanmýþ olduklarý ve meskun mahal ve savaþ dýþý harekata hazýrlanabilmesi için ilave koruma, uzaktan kumandalý silah sistemleri, 360 derece yakýn gözetleme sistemleri, ana motor kullanýmýný en aza indirebilecek bir yardýmcý motor çözümü ile mayýn kiti uygulamasý gibi özelliklerin ilave edilmesi gerekliliði ortaya çýkmaktadýr. Bu baðlamda, ALTAY tankýnýn tasarýmýnda, ilgili harekat türlerinin tehditlerine karþý koyabilecek esneklikte bir tankýn konsept olarak geliþtirilmesi, temel yaklaþým olarak kabul edilmiþ ve uygulanmýþtýr. Sonuç olarak, ALTAY tanký; beka, ateþ gücü, hareket kabiliyeti, komuta kontrol ve haberleþme, entegre lojistik destek ve ergonomi bakýmýndan incelendiðinde, modern muharebe ortamýnýn isterlerini azami ölçüde karþýlayan, üçüncü ve daha üst nesil tanklara göre ilave özellikleri ile her türlü muharebe ortamýnda kullanýlabilecek esneklikte ve ilgili görevlere adapte olabilen optimize bir tank olduðu görülmektedir. En son teknoloji ürünü alt sistemlere sahip olacak olan ALTAY tankýnýn 2017 yýlýnda envantere girmesi hedeflenmektedir. 10

12 KARA ARAÇLARI ZMA AİLESİ Zýrhlý Muharebe Aracý (ZMA), aðýr zýrhlandýrýlmýþ, ton sýnýfýnda, muharebe sahasýnda tanklar ile birlikte hareket edebilen bir araçtýr. Platform tasarýmý, farklý görevler için farklý altsistemler entegrasyonuna açýktýr. Geliþtirilmiþ Zýrhlý Personel Taþýyýcý (GZPT) þasesi, tüm ZMA aracý ailesinin (90mm ye kadar silah sistemi taþýyabilen araçlar, komuta kontrol aracý, ambulans aracý, kurtarma aracý, 120mm havan aracý vs..) baz aracýný oluþturur. ZMA, 5 yol tekerine sahip, düþük silüetli, yolda, çölde ve arazide yüksek hýzda operasyon yeteneðine sahip paletli bir araçtýr. Gövde, balistik alimünyumdan yapýlmýþtýr. Motor, sürücü ve komutanýn bulunduðu kýsým ön yarýyý teþkil etmekte, personel ise arka yarýsýný teþkil etmektedir. Amfibik bir araç olan ZMA, mayýn koruma özelliðine de sahiptir. ACV 15 ACV-19 ACV-19 Akýncý ZMA ton arasý bir araçtýr ve ZMA aracýndan tasarlanmýþ bir araçtýr. Performans iyileþtirmeleri haricinde, Akýncý ZMA, ZMA ile ortak özelliklere sahiptir. Daha uzun bir araç olmasý, 6 yol tekeri olmasý, daha agrasif bir süspansiyon yapýsýna sahip olmasý, Akýncý ZMA ile ZMA arasýndaki en önemli farklýlýklardýr. Akýncý ZMA, ZMA ya göre daha büyük bir araç içi hacmi saðlar ve daha fazla taþýma kapasitesine sahiptir. Ayný zamanda da en az ana muharebe tanklarý kadar hareket kabiliyetine sahiptir. Akýncý ZMA, iki kiþilik kuleler veya 120 mm havan gibi daha aðýr yükleri taþýyabilmektedir ve kulesiz standart bir ZMA performansýný karþýlayabilmektedir. Araç, ZMA gibi amfibiktir ve mayýn korumasý mevcuttur. KAPLAN KAPLAN Hafif Paletli Zýrhlý Araç Konsepti, FNSS Savunma Sistemleri A.Þ. tarafýndan anti-tank (STA-Px), zýrhlý muharebe ve zýrhlý keþif görevlerini yerine getirmek için geliþtirilmiþ yeni nesil zýrhlý bir platformdur. KAPLAN farklý tiplerde insanlý ve insansýz kule, anti-tank güdümlü füze sistemleri ve keþif ekipmanlarý ile donatýlabilmektedir. Güdümlü tank savar aracý (STA-Px) konfigürasyonu, azami beþ personel taþýma kapasitesine sahiptir. Araç üzerinde bulunan insansýz tank-savar kulesi, sahip olduðu Roketsan OMTAS füzeleri ve üstün gece ve gündüz hedef tespit sistemleri sayesinde modern ana muharebe tanklarýna karþý yüksek etkinlik saðlamaktadýr. Sistemde bulunan 12.7mm kalibrede aðýr makinalý tüfek, yakýn koruma ateþ gücü saðlamaktadýr. KAPLAN, NATO STA- NAG 4569 Seviye 4 e uygun balistik koruma saðlamaktadýr. Araç, balistik çelik ya da seramik zýrh ile donatýlabilmektedir. Yine STANAG 4569 Seviye 3a ya uygun mayýn korumasý saðlanmaktadýr. KAPLAN, ana muharebe tanklarýna arazide eþlik edebilecek üstün hareket yeteneðine sahiptir. LAWC-T 11

13 TULPAR TULPAR; muharebe alanýnda yeni nesil tanklarla beraber yer alabilecek, yüksek balistik ve mayýn korumasý ve üstün ateþ gücüyle tam bir piyade mangasýna koruma ve ateþ desteði saðlayabilecek þekilde tasarlanmýþtýr. Aracýn görev profiline ve taktik ihtiyaçlarýna uygun koruma seviyelerine göre kolaylýkla deðiþtirilebilen modüler zýrh yapýsý, aktif koruma sistemleri için uygun altyapýsý, mayýn korumasý için özel tasarlanmýþ taban yapýsý ve mayýn patlamalarýna karþý koruyucu özellikli koltuklarý ile TULPAR sýnýfýnýn en yüksek beka kabiliyetine sahip aracýdýr. TULPAR özgün tasarým burulabilir mil, milli tasarým otomatik palet gergi sistemi, yüksek güç/aðýrlýk oraný sayesinde her türlü iklim ve arazi koþulunda yüksek hareket kabiliyetine sahiptir. TULPAR ýn; bakým kolaylýðý, geniþ iç hacim, esnek mimari, büyüme potansiyeli, farklý görev ekipman ve silah sistemlerinin entegrasyonunu saðlayan uygun altyapý, modüler zýrh yapýsý, düþük silüet ve A400M ile taþýnabilirliði de içeren teknik ve taktik özellikleri ile dikkat çekmektedir. Muharebe Yüklü Aðýrlýk: 32 ton(42 ton a kadar) Personel Kapasitesi: 12 kiþiye kadar KARA ARAÇLARI TULPAR M113 M113 AÝLESÝ MODERNÝZASYONU FNSS, teknolojik ömrünü tamamlamýþ M113 ailesi araçlarýný günün gereksinimlerine göre modernize etme yeteneðine sahiptir. FNSS nin yapmýþ olduðu bu çalýþma, modern bir M113 ailesinin gereksinimlerini en düþük maliyetle karþýlar. Yapýlan iyileþtirme, M113 aracýnýn performans, güvenilirlik, güvenlik ve dayanýklýlýk gibi baþlýca konularý içerir ve özellikle aracýn hareket ve beka kabiliyetlerini arttýrýr. Yeni M113 araçlar, FNSS ZMA aracý özelliklerine sahip olurlar ve servis ömürleri artar. Ordularýn bakým maliyetlerini de yüksek ölçüde düþüren bu modernizasyon sayesinde, modernize edilmiþ M113 araçlarý, dünya çapýndaki M113 ailesinin en geliþmiþ araçlarýdýr. ANA MUHABERE TANKI MODERNİZASYONU LEOPAR Türkiye nin milli tasarým ve imkanlar ile gerçekleþtirilmiþ ilk tank modernizasyon projesi olan Leopard 1 Modernizasyon Projesi kapsamýnda toplam 171 adet Leopard 1A1/A1A4 ve Leopard 1A3T Ana Muharebe Tanký, ASELSAN ile 1. Ana Bakým Merkezi Komutanlýðý iþbirliði kapsamýnda modernize edilerek mevcut ateþ güçleri 3. nesil ana muharebe tanklarýnýn seviyesine çýkarýlmýþtýr. Modernizasyon sonrasýnda tanklar Leopard 1T olarak sýnýflandýrýlmýþlardýr. Kara Kuvvetleri Komutanlýðý hizmetindeki 274 adet M60A1 den 170 adedinin 12mm 44 kalibre yivsiz-setsiz MG253top, hibrid (Reaktif) zýrh, 1.000bg MTU güç paketi, Knight III Atýþ Kontrol Sistemi, elektrikli kule silah tahrik sistemi, otomatik yangýn bastýrma sistemi ve geliþmiþ bir tehdit ikaz sistemi (IR ve Lazer) ile modernizasyonunu kapsayan projede 169 adet tankýn modernizasyonu 7 Nisan 2010 tarihinde gerçekleþtirilen son tank teslim töreni ile sona erdi. 12

14 KARA ARAÇLARI X200-4(B)/ X200-4C ELEKTRONÝK TRANSMÝSYONU Allison X200-4(B) çapraz tahrikli otomatik transmisyon. Tork konverterli, 4 ileri 1 geri hýz, hidrolik fren ve hidrostatik kontrollü direksiyon sistemi. 400 NHP (298 kw) güç, d/d azami giriþ hýzý ve 18 ton aðýrlýða kadar geliþmiþ paletli araçlarýnda kullanýlmaktadýr. X200-4(B) X200-4C X X TRANSMÝSYONU Allison X çapraz tahrikli otomatik transmisyon. Tork konverterli, 4 ileri 2 geri hýz, hidrolik fren ve hidrostatik kontrollü direksiyon sistemi GHP (1.120 kw) güç, d/d azami giriþ hýzý ve 70 ton aðýrlýða kadar paletli araçlar içindir. X1100-5A3 TRANSMÝSYONU Allison X1100-5A3 çapraz tahrikli otomatik transmisyon. Tork konverterli, 4 ileri 2 geri hýz, hidrolik fren ve hidrostatik kontrollü direksiyon sistemi GHP (1.120 kw) güç, d/d azami giriþ hýzý ve 70 ton aðýrlýða kadar paletli araçlar içindir. X1100-5A3 13

15 KAYA II MAYINA DAYANIKLI PERSONEL TAÞIYICI KARA ARAÇLARI Mayýna dayanýklý personel tasýyýcý araç olarak tasarlanan KAYA II mayýn ve kinetik enerjili mühimmatlara karsý üstün koruma sunarken, her türlü arazi ve iklim koþulunda benzersiz hareket kabiliyeti saðlýyor. Tek kabinden olusan monokok gövdeli KAYA II komutan ve sürücü dahil on kiþi taþýma kapasitesine sahiptir. Muharebe Yüklü Aðýrlýk : kg Personel Kapasitesi : 10 kiþiye kadar MAYINA DAYANIKLI PERSONEL / YÜK TAÞIYICI KAYA Mayýn Korumalý Personel / Yük Taþýyýcý, her türlü zeminde hareket kabiliyetine ve üstün korumaya sahiptir. Araçta üstün koruma için monokok bir zýrhlý gövde kullanýlmýþtýr. 12 kiþilik mürettebat taþýma kapasitesine sahip KAYA Mayýn Korumalý Personel Taþýyýcý araç personeli korumak için özel olarak mayýna ve patlamaya karþý korumalý koltuk sistemleri ile donatýlmýþtýr. Araç iç tasarýmýnda ise gerektiðinde tahliyenin hýzlý ve kolay saðlanmasý hedeflenmiþtir. Modüler tasarýmýnýn sonucu KAYA aracý gerektiðinde mayýn korumalý yük taþýyýcý araç olarak da kullanýlabilmektedir. Muharebe Yüklü Aðýrlýk : kg Personel Kapasitesi : 12 kiþiye kadar KAYA KİRPİ 4X4 MAYINA KARÞI KORUMALI ARAÇ Monokok gövdeli, motor ve personel bölmeleri mayýna, EYP ye ve balistik tehditlere karþý korumalýdýr. Manuel veya otomatik silah istasyonu takýlabilir. Toplam 13 personel kapasitesinde, motor gücü 350PS, þanzýmaný tam otomatik, 6 viteslidir. Transfer kutusu sürekli 6x6 çekiþ özellikli ve yüksek/alçak hýz kademeli; dingiller çift hýz kademeli planet diþli redüksiyonlu; süspansiyon sistemi parabolik yaprak yay, amortisör ve viraj denge çubuðu ile donatýlmýþtýr. Araç, 120cm sudan geçme, %60 eðimi týrmanma ve %30 yan meyil geçme kabiliyetinde; 105km/h azami hýz, 800km menzile sahiptir. Ayrýca, klima, CTIS, patlak gider lastik sistemi ve otomatik yangýn söndürme sistemi vardýr. 2.5 TON TAKTÝK TEKERLEKLÝ ARAÇ Personel ve yük taþýma, çeþitli amaçlar için araç üstünde taþýnabilir haberleþme, havan taþýyýcý, komuta kontrol, EOD, ambulans, seyyar tamirhane gibi platform uygulamalarý. Azami yüklü aðýrlýðý 10Ton, kasa tente üst yapýlý taþýma kapasitesi ise 2.5Ton dur. Motor gücü 185PS, þanzýmaný tam otomatik, 5 viteslidir. Transfer kutusu 4x4/4x2 özellikli ve yüksek/alçak hýz kademelerine sahiptir. Dingiller çift hýz kademeli portal tip; süspansiyon sistemi helezon yay, amortisör, viraj denge çubuðu ve osilasyon kollarý ile donatýlmýþtýr. Havalý fren sistemli olan araç, 80cm sudan geçme, %70 eðimi týrmanma ve %30 yan meyil geçme kabiliyetinde; 100km/h azami hýz, 42cm karýnaltý yüksekliði ve 1000km menzile sahiptir. Burunlu, üç kiþilik çelik sürücü kabininde, tarassut kapaðý ve silah mahveleri bulunmaktadýr. C130 uçakta taþýnabilir. BMC EFE 14

16 PARS KARA ARAÇLARI 6X6 TEKERLEKLÝ ZIRHLI ARAÇ FNSS, yüksek koruma, hareket kabiliyeti ve büyüme potansiyeli olan yeni nesil bir 6x6 tekerlekli araç ailesi geliþtirmiþtir. PARS, yüksek balistik ve mayýna karþý korumaya sahiptir ve birçok farklý silah istasyonunu taþýyabilmektedir. PARS ýn en önemli özelliklerinden biri durumsal farkýndalýktýr. Diðer araçlardan farklý olarak, PARS aracýnda komutan ve sürücü yan yana otururlar. Görüþ kabiliyetini arttýrmak için aracýn önünde ve arkasýnda 2 þer adet termal ve optik kamera bulunmaktadýr ve sürücü ve komutan önlerindeki ekranlar ve geniþ açýlý periskoplar sayesinde rahatlýkla çevreyi görebilmektedir. PARS 6x6 aracýnýn diðer önemli özellikleri: ön ve arka akslarýn dönüþü, ABS, merkezi lastik þiþirme, kurtarma vinci, hidrolik rampa ve baðýmsýz havalý veya hidropünomatik süspansiyon seçenekleridir. PARS 6x6, birçok farklý silah istasyonunu taþýyabilecek bir yapýya sahiptir ve müþteri talepleri doðrultusunda farklý konfigürasyonlar ve deðiþik koruma seviyeleri uygulanabilmektedir. 8X8 TEKERLEKLÝ ZIRHLI ARAÇ FNSS, yüksek koruma, hareket kabiliyeti ve büyüme potansiyeli olan yeni nesil bir 8x8 tekerlekli araç ailesi geliþtirmiþtir. PARS, yüksek balistik ve mayýna karþý korumaya sahiptir ve birçok farklý silah istasyonunu taþýyabilmektedir. PARS ýn en önemli özelliklerinden biri durumsal farkýndalýktýr. Diðer araçlardan farklý olarak, PARS aracýnda komutan ve sürücü yan yana otururlar. Görüþ kabiliyetini arttýrmak için aracýn önünde ve arkasýnda 2 þer adet termal ve optik kamera bulunmaktadýr ve sürücü ve komutan önlerindeki ekranlar ve geniþ açýlý periskoplar sayesinde rahatlýkla çevreyi görebilmektedir. PARS aracýnýn tüm teker istasyonlarýnda baðýmsýz havalý süspansiyon bulunmaktadýr. Böylece araç arazide dahil çok konforlu bir sürüþ saðlamaktadýr. PARS ýn tüm tekerleri dönebilme özelliði sayesinde, PARS, çok dar bir dönüþ yarýçapýna sahiptir. PARS ýn motoru, þöför ve komutanýn hemen arkasýnda bulunmakta ve aracýn ön kýsmýndan arkaya geçiþi saðlayan bir koridor da motorun yanýnda yer almaktadýr. Müþteri talepleri doðrultusunda deðiþik konfigürasyonlar ve deðiþik koruma seviyeleri PARS 8x8 aracýna uygulanabilmektedir. ARMA 6X6 8X8 ZIRHLI MUHAREBE ARACI PARS 6X6 ZIRHLI MUHAREBE ARACI ARMA yüksek taktik ve teknik özelliklere sahip yeni nesil çok tekerlekli modüler bir araçtýr. Üstün hareket kabiliyeti, yüksek mayýn ve balistik koruma ile geniþ yelpazede silah entegrasyon opsiyonlarý sayesinde ARMA gerçek savaþ alanýnda, en zor arazi ve iklim koþullarýnda, barýþ koruma ve insani yardým operasyonlarýnda modern ordulara hizmet verebilmektedir. ARMA 6x6; zýrhlý personel taþýyýcý, zýrhlý muharebe aracý, komuta kontrol, KBRN keþif, yaralý tahliye, sürücü eðitim, ileri gözetleyici ve keþif aracý gibi farklý görevlere uygundur ve amfibik opisyonu da mevcuttur. Muharebe Yüklü Aðýrlýk : kg Personel Kapasitesi : 10 kiþiye kadar C130 ile taþýnabilir ARMA 8X8 ARMA yüksek taktik ve teknik özelliklere sahip yeni nesil çok tekerlekli modüler bir araçtýr. Üstün hareket kabiliyeti, yüksek mayýn ve balistik koruma ile orta ve yüksek kalibre silah sistemi entegrasyon opsiyonlarý sayesinde; ARMA gerçek savaþ alanýnda, en zor arazi ve iklim koþullarýnda, barýþ koruma ve insani yardým operasyonlarýnda modern ordulara hizmet verebilmektedir. ARMA 8x8; Zýrhlý Personel Taþýyýcý, Zýrhlý Muharebe Aracý, Havan Aracý, Alçak ve Orta Ýrtifa Hava Savunma Aracý, Ýstihkam Aracý, Zýrhlý Kurtarýcý, Komuta Kontrol aracý gibi farklý görevlere uygundur ve amfibik opisyonu da mevcuttur. Muharebe Yüklü Aðýrlýk : kg Personel Kapasitesi : 12 kiþiye kadar C130 ile taþýnabilir 15

17 UNIMOG U 4000 MERCEDES-BENZ UNIMOG U ,5 TON TEKERLEKLÝ ARAÇ KARA ARAÇLARI Aðýrlýklý olarak personel taþýyýcý olarak kullanýldýðý gibi þelter taþýyýcý, seyyar tamirhane, radar sistemleri ve karýþtýrma donanýmlarý ile entegre edilmiþ olarak kullanýlýr. Azami yüklü aðýrlýðý 7,5 ton dur. Motor gücü 177, þanzýmaný manuel veya otomatik olarak, 8 ileri 6 geri vites sayýsý mevcuttur. 4x4 ve 4x2 tahrik konumlarýna her türlü hýzda geçiþ mümkündür. Akslar portal tipte süspansiyon sistemi helezon yaylý ve teleskopik amortisördür. Ayrýca ön ve arka denge viraj çubuk kollarý bulunmaktadýr. %100 meyil týrmanýr, statik durumda 38ᵒ, dinamik durumda 16.5ᵒ yan eðim açýsýna sahiptir. Yaklaþma açýsý 41ᵒ, uzaklaþma açýsý 45ᵒ dir. Karýn altý yüksekliði 42 cm olup, donanýmsýz 80 cm, donanýmlý 120 cm sudan geçer. Demiryolu gabarisine uygun olup, C130 ve A40OM uçaklarý ile taþýnabilir. VAKUMLU PÝST SÜPÜRGE ARACI Hava Kuvvetleri Komutanlýðý nýn havaalanlarý için imal edilmiþtir. Mercedes-Benz Axor 2529 CD 6x2 þasi araç üzerine 9m3 kapasiteli süpürge aracýdýr. Sasi aracýn motor gücü 286 PS. Üstyapý motorunun gücü ise 28O PS dir. Þasi aracýn þanzumanýnda 9 ileri 1 geri vites mevcuttur. Aracý azami yüklü aðýrlýðý kg dýr. Kapalý devre hidrolik sistemle tahrik edilen süpürge üstyapýsý, 3500mm süpürme geniþliðine sahip olup, temizleme kapasitesi 20 km/h çalýþma hýzýnda en az m2/h dir. Ayrýca fan emiþ kapasitesi en az 540 m3/dak dýr. Süpürge üstyapýsýnda ayrýca araç önünde mýknatýs, sað ve sol yanlarda üfleme donanýmý mevcuttur. KRS LT UÇAK AKARYAKIT ÝKMAL TANKERÝ Hava Kuvvetleri Komutanlýðýnýn Havaalanlarýnda uçaklarý ikmal etmek amacýyla imal edilmiþtir. Mercedes-Benz Axor model þasi aracýn azami yüklü aðýrlýðý 30 tondur. 286 PS motor ve 9 ileri 1 geri þanzuman ile donatýlmýþtýr. Araç 6x4 tahrik kabiliyetindedir. Üstyapý; Alüminyum alaþýmlý malzemeden, 4 adet dalgakýranlý, lt faydalý hacimli, dip dolum üniteli tanka sahiptir. Pompa kapasitesi 2500 L/dak dýr. Elektrik donanýmý NFPA 407 standartýna uygun üretilmiþtir. Komuta kontrol kabini alüminyum karkaslar kullanýlarak hafifletilmiþ olarak üretilmiþtir. TANK TAÞIYICI ARAÇ VE RÖMORKU Tekerlek konfigürasyonu Motor tipi Motor kumandasý Max. Güç Max. Tork Soðutma sistemi Þarj sistemi Akümülatör Yakýt donanýmý Vites seçenekleri : 6x6 : DT12 17 / 480 hp : Hýz sýnýrlayýcýlý : 1900 Rpm de 353kW (480 hp) : Rpm de 2250Nm (229kpm) : Kapalý devre su soðutmalý : Alternatörlü : 2x12 V, 180 Ah : Elektronik dizel kontrol (EDC) : 12 ileri, 12 geri ve 2 karýnca 16

18 KARA ARAÇLARI 5 TON TAKTÝK TEKERLEKLÝ ARAÇ Personel ve yük taþýma, çeþitli amaçlar için araç üstünde taþýnabilir haberleþme, komuta kontrol, top-çeker, yakýt tankeri, su tankeri, seyyar tamirhane gibi platform uygulamalarý. Azami yüklü aðýrlýðý 16Ton, kasa tente üst yapýlý taþýma kapasitesi ise 5Ton dur. Motor gücü 235PS, þanzýmaný tam otomatik, 6 viteslidir. Transfer kutusu 4x4/4x2 özellikli ve yüksek/alçak hýz kademelerine sahiptir. Dingiller çift hýz kademeli planet diþli redüksiyonlu; süspansiyon sistemi parabolik yaprak yay, amortisör ve viraj denge çubuðu ile donatýlmýþtýr. Havalý fren sistemli olan araç, 100cm sudan geçme, %60 eðimi týrmanma ve %30 yan meyil geçme kabiliyetinde; 100km/h azami hýz, 40cm karýn altý yüksekliði ve 1000km menzile sahiptir. Çelik sürücü kabininde üç kiþilik kapasite, tarassut kapaðý ve silah mahfeleri bulunmaktadýr. BMC 235 EJDER YALÇIN 4X4 TEKERLEKLÝ ZIRHLI ARAÇ EJDER YALÇIN 4x4, askeri birliklerin ve güvenlik güçlerinin kýrsal ve kentsel alanlardaki harekat ihtiyaçlarýna cevap veren, her türlü arazi ve çevre koþulunda dinamik, atik, yüksek balistik zýrh ve mayýn korumasýna sahip, modüler, çok yönlü, bakýmý ve idamesi kolay bir muharebe aracýdýr. Tam baðýmsýz süspansiyon sistemi, yüksek arazi performansýnýn yanýsýra operasyonel ihtiyaçlar doðrultusunda tasarlanmýþ olan Ejder Yalçýn 4x4 askeri birliklerin ve güvenlik güçlerinin her türlü hava ve arazi koþulundaki operasyonalarýný güven altýna almaktadýr. 4 tona varan faydalý yük taþýma kapasitesi ile farklý silah sistemleri entegre edilebilmektedir. EJDER YALÇIN 4x4 ; Keþif Aracý, Komuta-Kontrol Aracý, Muharebe Aracý, KBRN Aracý, Silah Taþýyýcý Araç, Ýç Güvenlik Aracý, Zýrhlý Ambülans, Keþif ve Gözetleme Aracý, Sýnýr Devriye/Güvenlik Aracý, ve kullanýcý isterleri doðrultusundaki farklý konfigürasyonlar için ideal bir platform oluþturmaktadýr. 6X6 TEKERLEKLÝ ZIRHLI ARAÇ EJDER 6x6 Zýrhlý Personel Taþýyýcý günümüzün tehditlerine karþý muharebe sahasýnýn deðiþken ihtiyaçlarýna cevap veren bir tasarýma sahiptir. EJDER 6X6 her türlü hava koþuluna ve arazi yapýsýna uyumlu, hýzlý, dinamik, amfibik (ön hazýrlýk gerektirmemektedir), atik, modüler, çok yönlü, bakýmý ve idamesi kolay bir muharebe aracýdýr. Keþif, Komuta-Kontrol, Ateþ-Destek, Týbbi-Tahliye vb. ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere konfigüre edilebilmektedir. Balistik ve mayýna karþý yüksek koruma özelliðine sahip olup, koruma seviyesi modüler ilave zýrh takviyesiyle daha da yükseltilebilmektedir. EJDER 6x6 düþük ömür devri maliyetleri ile uzun-soluklu hizmet saðlayabilmektedir. Personel Kapasitesi : 12 Azami Hýz : 110km/sa Menzil : 800km Muharebe Aðýrlýðý : 18,000kg Dik/Yan Eðim : 70/40% (opsiyonel 21,000 kg) Yaklaþma-Uzaklaþma Açýlarý : 40 Azami Faydalý Yük : 2,500kg Azami Güç : Personel Kapasitesi : 11 kiþiye kadar Menzil : 600 km Dik/Yan Eðim : 70/30 % Yaklaþma ve Uzaklaþma Açýsý : 42 Azami Hýz : 110 km/sa Muharebe Aðýrlýðý : 12,000 14,000 kg Azami Faydalý Yük : 2,000 4,000kg Azami Güç : 300 BG EJDER 17

19 ZIRHLI KAMYON 4X4 EJDER Zýrhlý Kamyon 4x4, tam baðýmsýz süspansiyon sistemi ve 4x4 çekiþ özelliðiyle yüksek hareket kabiliyet kabiliyetine sahip çok amaçlý bir platformdur. EJDER Zýrhlý Kamyon 4x4 her türlü hava ve arazi koþulundaki üstün beka, hareket kabiliyeti ve ergonomi özellikleri ile gerek askeri gerekse adli kolluk güçlerinin meskun ve kýrsal alanlardaki harekat ihtiyaçlarý için ideal bir çözüm oluþturmaktadýr. Þasi dahil olmak üzere tamamý ile Nurol Makina nýn özgün tasarýmý olan ve balistik korumaya haiz Ejder Zýrhlý Kamyon 4x4, üstün taktik kabiliyetleri ve geliþme potansiyeli ile sivil kullanýmlar da dahil olmak üzere deðiþik görev ve harekat alanlarýnda kullaným için çok yönlü seçenek sunmaktadýr: KBRN Aracý Silah Taþýyýcý Araç Komuta Kontrol Aracý Zýrhlý Ambülans Aracý Keþif Aracý Personel Taþýyýcý Araç Lojistik Araç Ýç Güvenlik- Zýrhlý Polis Taþýyýcý Araç Zýrhlý Para Taþýyýcý Araç Mahkum Taþýma Aracý Yakýt Taþýyýcý Araç KARA ARAÇLARI EJDER BMC TON TAKTÝK TEKERLEKLÝ ARAÇ Personel ve yük taþýma, kurtarýcý, top taþýyýcý, top-çeker, yakýt tankeri, su tankeri gibi platform uygulamalarý. Azami yüklü aðýrlýðý 26Ton, kasa tente üst yapýlý taþýma kapasitesi ise 10Ton dur. Motor gücü 380PS, þanzýmaný tam otomatik, 6 viteslidir. Transfer kutusu sürekli 6x6 çekiþ özellikli ve yüksek/alçak hýz kademelerine sahiptir. Dingiller çift hýz kademeli planet diþli redüksiyonlu; süspansiyon sistemi parabolik yaprak yay, amortisör, viraj denge çubuðu ve arkada bugi sistemi ile donatýlmýþtýr. Havalý fren sistemli olan araç, 100cm sudan geçme, %60 eðimi týrmanma ve %30 yan meyil geçme kabiliyetinde; 100km/h azami hýz, 40cm karýn altý yüksekliði ve 1000km menzile sahiptir. Çelik sürücü kabininde üç kiþilik kapasite, tarassut kapaðý ve silah mahfeleri bulunmaktadýr LT UÇAK AKARYAKIT ÝKMAL TANKERÝ Ürün askeri uçak ve helikopterlerine yakýt ikmali için kullanýlmaktadýr. Þasi araç yüklü kapasitesi 30 ton; çelik sürücü kabini 3kiþilik,motor gücü 300PS, þanzýmaný 9 viteslidir. Araç 6x4 çekiþ kabiliyetinde; süspansiyon sistemi yaprak yay, amortisör ve viraj denge çubuðu ile donatýlmýþ; arka dingil grubu bugi sistemlidir. Baðýmsýz kabin ýsýtýcýsý ve klimasý olan araca ABS fren sistemi ve retarder takýlabilir. Üst yapý alüminyumdan yapýlmýþ lt kapasitesindeki tank, 600GPM (2271 lt/dk) kapasitesinde pompa, API standartlarýna uygun yakýt filtresi, hortum ve otomatik makaralarý, yakýt tabancalarý/adaptörleri, otomatik yangýn söndürme sistemi ve topraklama sistemlerine sahiptir. Üstyapýlý araç NFPA-407 standartlarýna uygun olup C-130 uçaðýnda taþýnabilir. BMC 827 LAND ROVER DEFENDER LAND ROVER DEFENDER Otokar, Land Rover lisansý ile Land Rover Defender model 4x4 taktik araçlarý müþteri ihtiyaçlarý doðrultusunda üretir. Farklý gövde yapýlarý ve aks geniþlikleri ile Land Rover Defender askeri kullaným için uygundur. Defender, güçlü ve uyarlanabilir tasarým özellikleri sayesinde, birçok farklý deðiþime açýk bir platform özelliði sergiler. Otokar, isteðe baðlý olarak Defender lar üzerinde ambulans uygulamasý, komuta araçlarý, asker taþýyýcý araç, arama ve kurtarma aracý, saha bakým tamir aracý ve silah platformlarý gibi farklý kullaným amaçlarýna uygun gövdeler üretir. Defender ýn kalbinde özellikle arazi koþullarý için ayarlanan güçlü 2.2 litre dizel motor 2000 rpm de ürettiði 360 Nm tork ile üstün performans gösterir. 18

20 KARA ARAÇLARI 4X4 TAKTÝK ZIRHLI TEKERLEKLÝ ARAÇ Yüksek hareket ve beka kabiliyeti ile öne çýkan COBRA her zaman göreve hazýr. COBRA nýn monokok gövdesi ve optimize edilmiþ gövde açýlarý personel ve tüm kritik mekanik aksam için daha üstün mayýn ve balistik korumanýn yanýnda sýnýfýndaki en geniþ iç mekaný saðlýyor. COBRA modüler yapýsý sayesinde; personel taþýyýcý, silah platformu, KBRN keþif, kara gözetleme radar, ileri gözetleyici, ambulance ve komuta yeri araç konfigurasyonlarýna ihtiyaç duyulan farklý görevlere uyarlanabilmekte ve amfibik seçeneði ile sunulmaktadýr. Muharebe Yüklü Aðýrlýk : 6300 kg Personel Kapasitesi : 9 kiþiye kadar Güç/Aðýrlýk oraný : 30 HP/ton COBRA II 4X4 TAKTÝK TEKERLEKLÝ ZIRHLI ARAÇ COBRA 4X4 TAKTÝK ZIRHLI TEKERLEKLÝ ARAÇ URAL, çok yönlü modüler platform olmasý ve yenilikçi özellikleriyle en zorlayýcý görevlerde dahi üstünlüðünü sergilemektedir.tamamý zýrh sacýndan üretilmis personel kabini ile farklý tehditlere karþý saðladýðý üst seviye personel korumasýna ilave olarak; geniþ iç hacmi ve koltuk ara mesafeleri, ergonomik tam boy koltuklarý, süspansiyonu ve sýnýfýndaki en büyük lastik ebadý sayesinde personel konforunu da en üst seviyede tutar. Aracýn yüksek mukavemetli çelik sasisi üzerindeki üstün nitelikli yürür aksamý maksimum arazi performansý saðlarken, kauçuk baglantý elemanlarý üzerindeki zýrhlý gövdesi de çeþitli yol þartlarýndaki titreþimin en aza indirilmesine yardýmcý olur. Tasarým aþamasýnda optimize edilerek modülerleþtirilmiþ araç yapýsý ve ölçüleri, farklý görevlerin gerektirdigi ekipman, silah sistemleri ve konfigürasyonun kolaylýkla araca adapte edilebilmesini saglayarak, her türlü görev için tek araç felsefesini tamamlamaktadýr. Muharebe Yüklü Aðýrlýk: 6500 kg Personel Kapasitesi: 10 kiþiye kadar ZPT COBRA II 4x4 Taktik Tekerlekli Zýrhlý Araç mevcut COBRA platformu üzerinde müttefik ülke ve Türk Silahlý Kuvvetlerinin ileriye dönük gereksinimleri doðrultusunda geliþtirilen üstün teknik ve taktik özelliklere sahip modüler bir platformdur. Üstün hareket kabiliyetinin yaný sýra, COBRA II; arttýrýlmýþ balistik ve mayýn korumasý, daha geniþ iç hacim, daha yüksek taþýma kapasitesi sunmaktadýr. COBRA II geniþ silah entegrasyon ve görev donaným seçenekleri opsiyonlarý sayesinde sýnýr koruma, iç güvenlik ve barýþ koruma harekatlarý da dahil bir çok görevde yer alabilmektedir. COBRA II modüler yapýsý sayesinde; personel taþýyýcý, silah platformu, KBRN keþif, kara gözetleme radar, iç güvenlik, ambulans ve komuta kontrol araç konfigurasyonlarýna ihtiyaç duyulan farklý görevlere uyarlanabilmektedir. Muharebe Yüklü Aðýrlýk : kg Personel Kapasitesi : 10 Kiþiye Kadar URAL ZPT ZIRHLI PERSONEL TAÞIYICI Yüksek manevra kabiliyeti, eþsiz dengesi ve üstün arazi performansý ile Zýrhlý Personel Taþýyýcý (ZPT) çok yönlü bir 4x4 taktik tekerlekli zýrhlý araçtýr. Sürücü ve komutan dahil 8 kiþiye kadar taþýma kapasitesi ile birlikte, ZPT askeri ve güvenlik güçlerinin farklý ihtiyaçlarýna cevap vermektedir. ZPT Personel Taþýyýcý, Polis Aracý, Devriye Aracý, Yaralý Nakil, Tamir Bakým ve Komuta Merkezi aracý gibi farklý görevlere uygundur. Muharebe Yüklü Aðýrlýk : 4100 kg Pesonel Kapasitesi : 8 kiþiye kadar 19

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TEKNÝK BÜLTENÝ SAYI 1 YANGIN MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TEKNÝK BÜLTENÝ SAYI 1 YANGIN ARALIK 2003 SAYI: 1 TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TARAFINDAN 3 AYDA BÝR YAYINLANIR

Detaylı

ERDAL ELBAY: Çaðýn yükselen kâr ivmesi; Ýnnovasyon HYUNDAI ASSAN: Türk otomotiv yan sanayileri Avrupa ve Uzakdoðu kalitesini yakaladý MAYSAN MANDO 31 inci Yeþil Bursa Rallisi nde MAYSAN MANDO BÜLTENÝ 2007

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý6 Eylül 2005 VOB ilk altý ayýný baþarýyla tamamladý! Döviz mi? DöVÝS mi? Aracý kurum gözüyle VOB VOB Takas Merkezi: TAKASBANK Türev ürünler ve

Detaylı

SÜTAÞ Aksaray Entegre Tesisleri Yatýrýmýnýn Ekonomik Etki Analizi Mehmet Emin ÖZSAN Kamil TAÞCI Prof. Dr. Erinç YELDAN Haziran 2012 SÜTAÞ Bilimsel Araþtýrmalar Yayýn Dizisi 2012/06/001 2012, SÜTAÞ Tüm

Detaylı

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT*

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* 1. GÝRÝÞ Ýþ kazalarýnýn nedenlerini ortaya koymaya yönelik olarak birçok araþtýrma yapýlmýþtýr.

Detaylı

TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut Nedim

Detaylı

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER EYLÜL 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-09/469 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi Ürünlere Genel Bakýþ Servo Sürücüler Servo Motorlar AC-Servo motorlarý DC-Servo motorlarý Opsiyonel olarak redüktörlü servomotorla Özel motorlar Tork motorlarý

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Sayýn Yöneticiler Deðerli Meslektaþlarýmýz; TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Kocaeli Þubesi üretimin eðitimden geçtiði inancý ile 2014 yýlý teknik hizmetler ve eðitim programlarýný hazýrlamýþtýr. TMMOB

Detaylı

FÝKRÝ MÜLKÝYET HAKLARININ TÝCARÝLEÞTÝRÝLMESÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut N. Özdemir Ekim 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-10/558 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax:

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

OTOMASYON SÝSTEMLERÝ

OTOMASYON SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Taþýyýcý Otomasyon Sistemleri Köþe Kaynaðý Otomasyon Sistemleri Kaynak Aðýzý Açma Makinalarý Seramik Kaynak Altlýklarý METALDIÞI MALZEMEDEN ÜRETÝLEN "GULLCO" KAYNAK ALTLIKLARI KIRMIZI

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SOSYAL GÜVENLÝK (EMEKLÝLÝK) SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Yusuf ALPER Yard. Doç. Dr. Çaðaçan DEÐER Prof. Dr. Serdar SAYAN Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/535 Meþrutiyet

Detaylı

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan 1 Ýçindekiler 3 9 16 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Temmuz-Eylül 2013 Yýl :13 Sayý : 181 20 51 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Ýþ Dünyasý Köþe Yazýsý Kültür Sanat DPÜ Umutla Beklediðimiz

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

WORLD ENERGY OUTLOOK 2 0 1 3 ULUSLARARASI ENERJÝ AJANSI Uluslararasý Enerji Ajansý (UEA) özerk bir kurum olarak 1974 yýlýnda kurulmuþtur. UEA'nýn iki temel görevi vardýr. Bunlar, petrol arzýndaki fiziki

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

TÜRKÇE WORLD ENERGY OUTLOOK

TÜRKÇE WORLD ENERGY OUTLOOK TÜRKÇE 2 0 1 3 ULUSLARARASI ENERJÝ AJANSI Uluslararasý Enerji Ajansý (UEA) özerk bir kurum olarak 1974 yýlýnda kurulmuþtur. UEA'nýn iki temel görevi vardýr. Bunlar, petrol arzýndaki fiziki aksamalara karþý

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA YILINDA SAÐLIK ve SOSYAL GÜVENLÝK RAPORU 2010, Ankara SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ STRATEJÝLERÝ

CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ STRATEJÝLERÝ ORTA GELÝR TUZAÐI NDAN ÇIKIÞ: HANGÝ TÜRKÝYE? CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ STRATEJÝLERÝ ORTA GELÝR TUZAÐI NDAN ÇIKIÞ: HANGÝ TÜRKÝYE? CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ

Detaylı

D ü n y a v e T ü r k i y e S ü t E n d ü s t r i s i R a p o r u Dünya ve Türkiye Süt Endüstrisi Raporu T e þ e k k ü r l e r Prof. Dr. Adem Þahin TOBB ETÜ ÝÝBF Prof. Dr. Atilla Yetiþemiyen Ankara Üniversitesi

Detaylı

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 ÞEHÝDE AÐIT O, Korkunçtu, dayanýlmazdý Hiç yýlmadý Boðucuydu görüntüler Hiç usanmadý, çabaladý 17 Aðustos ta Týrnaklarýný gömdü bir avuç topraða Atlýlar

Detaylı

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL Prof.Dr.Haydar BAÞ Kapak-Tasarým : Hasan YAR Ýç dizayn : Selim AYANOÐLU Baský no : 2. Baský, Þubat 2007 Matbaa : Ayyýldýz Matbaacýlýk ISBN 975-7081-16-7 Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti

Detaylı

GÖNKAR POSTASI EÐÝRDÝR KEMÝK HASTALIKLARI HASTANESÝ HASTANESÝ ÖZEL BATMAN UNIVERSAL HOSPITAL HÝJYENÝK PAKET KLÝMA CÝHAZI. Koruyucu Bakýmýn Önemi!

GÖNKAR POSTASI EÐÝRDÝR KEMÝK HASTALIKLARI HASTANESÝ HASTANESÝ ÖZEL BATMAN UNIVERSAL HOSPITAL HÝJYENÝK PAKET KLÝMA CÝHAZI. Koruyucu Bakýmýn Önemi! GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r GÖNKAR POSTASI BU SAYIMIZDA... Koruyucu Bakýmýn Önemi! ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA 16 Nisan 2006 SAYI 16 YIL 6 Eðirdir Kemik Hastalýklarý

Detaylı