KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI"

Transkript

1 KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

2 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI STRATEJĠK PLANLAMA VE MEVZUAT HAZIRLIK ÇALIġMALARI... 5 A- PLANIN SAHĠPLENĠLMESĠ... 6 B- PLANLAMA SÜRECĠNĠN ORGANĠZASYONU... 6 C- STRATEJĠK PLANLAMA EKĠBĠ... 6 D- ĠHTĠYAÇLARIN TESPĠTĠ... 6 a. EĞĠTĠM ĠHTĠYACI... 6 b. DANIġMANLIK ĠHTĠYACI... 6 c. VERĠ ĠHTĠYACI... 6 d. MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI... 6 E- ZAMAN PLANI... 6 F- HAZIRLIK PROGRAMI DURUM ANALĠZĠ... 5 A- BORSANIN TARĠHĠ GELĠġĠMĠ... 6 B- ORGANĠZASYON ġemasi... 6 C- ORGANĠZASYONEL YAPI... 6 D- ĠNSAN KAYNAKLARI... 6 E- YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALĠZĠ... 6 F- FAALĠYET ALANLARI VE HĠZMETLERĠN BELĠRLENMESĠ... 6 G- PAYDAġ ANALĠZĠ... 6 H- KURUM ĠÇĠ ANALĠZ VE ÇEVRE ANALĠZĠ GELECEĞE BAKIġ... 5 A- MĠSYON BĠLDĠRĠMĠ... 6 B- VĠZYON BĠLDĠRĠMĠ... 6 C- TEMEL DEĞERLER... 6 D- AMAÇLAR... 6 E- HEDEFLER... 6 F- PERFORMANS GÖSTERGELERĠ MALĠYETLENDĠRME ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME... 8

3 ġaban ÜNLÜ Yönetim Kurulu BaĢkanı Kayseri Ticaret Borsası SUNUġ Ülkemizde son on yıl, ekonomik geliģmelerin olduğu kadar kamu reformlarının gerçekleģtirildiği bir dönem olmuģtur. Kamu yönetiminin daha etkin ve hızlı çalıģmasına yönelik yapılan düzenlemeler, her alanda sıçrama yapan ülkemizin önünün açılmasına ve gelecek yıllara daha emin adımlarla yürüyebilmesine çok büyük katkılar sağlamıģtır. Kurumsal yönetimin en kabul gören EĢitlik, ġeffaflık, Hesap Verebilirlik ve Sorumluluk kavramları bu yeni dönemde kamu ve özel sektöre daha verimli yönetim için belirleyici ve yol gösterici unsurlar olmuģlardır. Etkin, Ģeffaf ve sorumlu yönetim anlayıģına sahip olma, sorunların kimyasına hâkim olma, iyi iģleyen iç ve dıģ denetim sistemlerinin bulunması, uluslararası bütçeleme Ģartlarını sağlama, kaynakların randımanlı kullanılması, insan faktörlerinin göz ardı edilmemesi, hızlı, tarafsız ve doğru hizmet sunulması, müģteri memnuniyetinin ölçülmesi ve sürekli artırılması için çalıģmaların yapılması, sürekli öğrenmenin kurumun temel stratejileri arasında kabul edilmesi Ġyi den Mükemmel e ulaģmak isteyen kurumların sahip olması ve yapması gereken temel sorumluluk ve görevlerdir.

4 Kayseri Ticaret Borsası, tüm bu bilgiler ve değiģimler çerçevesinde nesnel yeteneklerini sürekli geliģtirerek ve kurumsal yönetim ilkelerini benimseyerek Stratejik Yönetim ve Planlamayı hedef ve amaçlarına en kısa yoldan ve en kısa zamanda ulaģmak için kendine bir yönetim modeli olarak seçmiģtir. Biz biliyoruz ki; stratejik planlama, bürokratik hayalciliğin ürünü olan her türlü fiil ve düģünceyi engellerken, üyelerimize mükemmel hizmeti sunmamız, Borsamızın kaynaklarının optimum kullanımını sağlamamız ve gittiğimiz yolun doğruluğunu sürekli sorgulamamız açısından çok önemli bir dönüģüm ve geliģim projesidir. Borsa nın varlık sebebi üyeleridir. Bu bağlamda, Borsamız, Anayasamızın 135. maddesinde ve 5174 Sayılı Kanun da belirtilen görevleri yerine getirerek Türk ekonomisinin lokomotifi, özel sektör temsilcisi olan üyelerine kalitesi belgelenmiģ ve akredite edilmiģ hizmetlerini hızlılık, eģitlik, tarafsızlık ve doğruluk prensipleri dahilinde sunmaya devam etmektedir. Üyeye hizmetin özel sektörün geliģimine dolayısıyla Ģehrimize ve ülkemize hizmet olduğu yüksek bilincindeyiz ve olmaya da devam edeceğiz. Bu bilinç ıģığında, Kayseri Ticaret Borsası dönemini kapsayan 4 yıllık bir Stratejik Plan ortaya koymuģtur. Stratejik Planın tüm aģamalarında emeği geçen herkese teģekkür ediyor, çalıģmalarının Borsamıza, Ģehrimize ve ülkemize yeni katma değerler sağlayacağına inanıyorum. ġaban ÜNLÜ Yönetim Kurulu BaĢkanı Kayseri Ticaret Borsası

5 KISALTMALAR: EN GZFT ISO Ġġ-KUR KAYÇEV Kayseri ABĠGEM A.ġ. KAYSO KESOB KOBĠ KOSGEB KTB KTO : European Norm : Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler : International Organization For Standardization : Türkiye ĠĢ Kurumu : Kayseri Çevre Teknolojisi Hayvancılık Gübre Sanayi ve Ticaret A.ġ. : Kayseri Avrupa Birliği ĠĢ GeliĢtirme Merkezi Anonim ġirketi. : Kayseri Sanayi Odası. : Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği. : Küçük ve Orta Büyüklükteki ĠĢletme. : Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı. : Kayseri Ticaret Borsası. : Kayseri Ticaret Odası. m. : madde. ORAN TĠGEM TMO TOBB TS TSE YAKTAġ YGGT : Orta Anadolu Kalkınma Ajansı. : Tarım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü. : Toprak Mahsulleri Ofisi. : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. : Türk Standardı. : Türk Standartları Enstitüsü. : YaktaĢ Kömür Tevzii Anonim ġirketi. : Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı

6 TABLO DĠZĠNĠ Tablo No: Adı Sayfa 01 Stratejik Yönetim Süreci Stratejik Planlama Ekibi Faaliyet Alanları ve Hizmet Türleri Tablosu PaydaĢ Tablosu Kayseri Ticaret Borsası PaydaĢlar Yılları gerçekleģen ve tahmini Gelir-Gider Tablosu Kayseri Ticaret Borsası 2011 Yılı Gelir-Gider Mali Tablosu Yılı Banka Mevcut Hesaplar Tablosu Kayseri Ticaret Borsası Donanım Tablosu GZFT Matrisi Kayseri Ticaret Borsası Hedefler Tablosu Dönemi Maliyetlendirme Tablosu. 62

7 1. GĠRĠġ A KONUNUN ÖNEMĠ Son yıllarda ülkemiz ekonomisi güçlü bir performans sergilemektedir. Bu istikrarlı ekonomik büyümenin temelinde ise birçok ekonomik reform vardır. Bu reformları arkasına alan Türk özel sektörü bu baģarı hikâyesinin gerçek kahramanıdır. Türk özel sektörünün en güçlü ve en büyük temsilcisi olan çatı kuruluģumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin (TOBB) bu süreçte yaptığı çalıģmalar ve sürece kattıkları değerler yadsınamaz boyuttadır. Büyük ve kapsamlı projeleri ile hükümet politikalarına paralellik seyreden atılımları, Türk özel sektörünün yılmaz destekçisi olduğunu geçmiģte olduğu gibi bugün de göstermiģtir. Kaliteli demokrasinin, adaletli zenginleģme ve sürekli büyümenin savunucusu olan çatı kuruluģumuz TOBB, Türkiye lobilerle değil KOBĠ lerle, rantiye ile değil Ģantiye ile kalkınacak diyerek kalkınmanın merkezine özel sektörü koyduğunu bastıra bastıra dile getirmiģ ve kendisine bağlı bulunan tüm Oda ve Borsalara da üyeleri olan Türk özel sektörüne kaliteli, hızlı, tarafsız, eģit ve doğru hizmet sunmaları için gereken alt yapı ve bilgi desteğini vermiģtir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türk Oda ve Borsaları nın üyelerine onları üst seviyede memnun edecek hizmeti vermeleri, kurumların mali yönetimlerini çağdaģ yönetim tekniklerinden azami derecece faydalanarak yönetmeleri, makro düzeyde bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde mali disiplini sağlamaları, Oda/Borsa kaynaklarını stratejik önceliklere göre dağıtmaları, dağıtılan kaynakların isabet oranlarını ve verimli kullanılıp kullanılmadıklarını izlemeleri ve bu çerçevede bir hesap verilebilirlik ve Ģeffaflık ilkesinin etkin kılınması, üyesini ve çalıģanını memnun etmesi ve buna süreklilik kazandırılması amacıyla 2000 li yılların baģından itibaren TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi oluģturmuģtur. Akreditasyon Sistemi, yapısı ve iģlevselliği açısından Türk Oda/Borsalarını Anayasa ve 5174 Sayılı Kanun da hüküm altına alınan maddelere uygun ve 21. yüzyılın gereklerine uyumlu bir Ģekilde çalıģmasına hizmet etmektedir. TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi; Oda ve borsalar arasında kalite bilinci yaratmak, geliģtirmek ve birbirlerine iyi uygulamalarını kıyaslama yöntemiyle transfer etmek, Oda ve Borsaların kapasite ve yeterliliklerini artırarak üyelere sunduğu hizmet kalitesinin iyileģtirmek, Oda ve Borsaların profesyonelliklerini ortaya koymasını sağlamak, iģ dünyasında Oda ve Borsaların güvenirliğini artırmak, Türk ve Avrupa sistemleri arasında uyum sağlamak amacını gütmektedir. Bu çalıģmaların bir sistematiğe uygun olarak yapılabilmesi için oluģturulan standardizasyon temel yeterlilikler ve temel gereklilikler olarak iki baģlık içinde hüküm altına alınmıģtır.

8 Akreditasyon standardı içerisinde, Oda/Borsaların planlı hizmet sunumu, politika geliģtirme, belirlenen politikaları somut iģ programlarına ve bütçelere dayandırma ile uygulamayı etkili bir Ģekilde izleme ve değerlendirmelerini sağlamaya yönelik olarak stratejik planlama anlayıģı temel bir araç olarak benimsenmiģtir. Stratejik planlama; bir yandan Oda/Borsa mali yönetimine etkinlik kazandırırken, diğer yandan kurumsal kültür ve kimliğin geliģimine ve güçlendirilmesine destek olacaktır. TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi nin istemiģ olduğu stratejik plan, Akreditasyon standardının Temel Yeterlilikler ana baģlığı altında 1.4 maddesi olan ĠĢ Planlaması ve Yönetimi alt baģlığında hüküm altına alınmıģtır. Konunun önemine ithafen yukarıda bahsedilen geliģim ve değiģimleri yakalamak amacıyla Kayseri Ticaret Borsası olarak TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi nde yerimizi alarak üyelerimize sunmuģ olduğumuz kaliteli hizmeti akredite ederek daha ileriye götürmeyi hedeflemekteyiz. Kayseri Ticaret Borsası üyelerinin daha iyi Ģartlarda hizmet almalarını görevlerin en üstünde tutmuģ, verimli çalıģmalarını ve kaliteli hizmetlerini belgelendirmek amacıyla tarihinde TS EN ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ni almıģ, tarihinde belgesini revize ederek TS EN ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ni tarihine kadar süresini uzatmıģtır. Akreditasyon Sistemi nin gereklerinden bir tanesi olan Kalite Yönetim Sistemi uygulamaları Borsamızda tüm Ģartlar yerine getirilerek çalıģtırılmaktadır. Akreditasyon sisteminin temel yeterliliklerinden bir tanesi olan stratejik plan Borsamız tarafından dönemini kapsayacak Ģekilde oluģturulmuģtur. B STRATEJĠK PLANIN AMACI VE KAPSAMI KüreselleĢme, çok hızlı ilerleyen teknolojik değiģim ve geliģme, yeni yönetim biçimleri, rekabetin getirdikleri, müģteri beklentileri ve insan faktörleri gibi sebeplerden dolayı kurumları daha farklı bakıģ açısı geliģtirmeye ve daha hızlı stratejik düģünmeye, stratejik planlama yapmaya, düzenli çalıģma programları oluģturmaya, karar almaya ve gidilen yolu sürekli değerlendirmeye ve sorgulamaya mecbur hale getirmiģtir. Bu sebepten dolayı, günümüz modern toplumları ve onların oluģturduğu kurumsal yapılar yönetme faaliyetini çeģitli aģamalardan geçirerek o yere en uygun yönetim biçimini yakalamak için çeģitli teknikler ve stratejiler uygulamaktadırlar. Bunlardan bir tanesi olan, stratejik yönetim, bir kurumun gelecekte ulaģmak istediği hedefleri ve bu hedeflere ulaģırken hangi yöntemleri kullanacağını, bu yöntemleri ne Ģekilde ve nasıl yapacağını ortaya koyduğu yönetim türüdür. Tablo 2 de gösterilen sürecin iģletilmesi stratejik planlamanın yol haritası olarak Borsamıza rehberlik edecektir.

9 Kayseri Ticaret Borsası, değiģen ve geliģen Ģartlara uyum sağlamak, üye memnuniyetini sürekli çok iyi seviyede tutmak ve TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi standardının Ģartlarını yerine getirmek amacıyla yıllarını kapsayan bir stratejik plan hazırlamıģtır. Hazırlanan stratejik plandaki hedef, amaç ve projeler, merkeze bağlı taģra teģkilatlarının Kayseri nin geleceğine yapacakları yatırımlar ve büyük projelere paralellik gösterir niteliktedir. TR 72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) Bölgesinde yapılacak olan yeni yatırımlara ve diğer bölgesel geliģmelere uygun bir zihniyette hazırlanan stratejik planımız yeni yaklaģım ve değiģimlere göre kendisini yenileyecek ve revize edecek niteliktedir yılında yürürlüğe giren, Kamu Ġdarelerinde Stratejik Planlamaya ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik te de belirtildiği üzere, Kamu idareleri, stratejik planlarını hazırlarken, orta vadeli programda yer alan amaç, politikalar ve makro büyüklükler ile orta vadeli mali planda belirlenen teklif tavanlarını dikkate alarak yıllar itibariyle amaç ve hedefler bazında kaynak dağılım tahmininde bulunur. Buna iliģkin olarak Borsamız stratejik planında, stratejik amaç ve hedefler, faaliyetler ve programlar, performans hedef ve göstergeleri yıllar bazına ve görevlendirme ile Borsa organlarına dağıtılarak hazırlanmıģ ve mali kaynak dağıtımı yapılmıģtır. Bu planın hazırlanmasındaki temel amaç; yılları arasındaki Borsamız çalıģma dönemini insan ve hedef odaklı yöneterek, ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katma değer yaratan üyelerimize beklentilerinin üzerinde hizmet sunarak onların menfaatlerini kollamaktır. Borsamız olarak biliyoruz ki; üyesine çok iyi hizmet eden bir Borsa, ülkesine en fazla katma değer sağlayan Borsa dır. Kayseri Ticaret Borsası nın hazırlamıģ olduğu stratejik planını denetleyecek ve değerlendirecek yapı TOBB Akreditasyon Kurulu dur. Akreditasyon Kurulu nun atayacağı tetkikçiler ve onların hazırlayacağı tetkik raporları ile Borsamızın Akreditasyon performansı ortaya çıkacaktır.

10 KAVRAM YÖNTEM AÇIKLAMA MEVCUT DURUM ANALĠZĠ - DıĢ Çevre Analizi - Ġç Çevre Analizi - GZFT Analizi - PaydaĢlar Analizi NEREDEYĠZ MĠSYON VĠZYON DEĞERLER, ĠLKELER STRATEJĠK NĠYETLER ANA STRATEJĠ VE HEDEFLER - KuruluĢun varoluģ gerekçesi - Temel Ġlkeleri - Arzu edilen gelecek NEREYE ULAġMAK - Orta Vadeli ĠSTĠYORUZ UlaĢılacak Niyetler - Ölçülebilir Hedefler FAALĠYETLER VE PROJELER ĠZLEME ÖLÇME VEDEĞERLENDĠRME Tablo 1: Stratejik Yönetim Süreci - Hedeflere UlaĢma Yöntemleri - ĠĢ Planları - Kaynak Planları - Raporlama - Performans Göstergeleri - Performans Yönetimi GĠTMEK ĠSTEDĠĞĠMĠZ YERE NASIL ULAġIRIZ BAġARIMIZI NASIL TAKĠP EDERĠZ VE DEĞERLENDĠRĠRĠZ

11 2. STRATEJĠK PLANLAMA VE YASAL MEVZUAT Stratejik planlama, kuruluģun bulunduğu nokta ile ulaģmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder. KuruluĢun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaģmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemesini gerektirir. Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakıģ açısı taģır. KuruluĢ bütçesinin stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedefleri ifade edecek Ģekilde hazırlanmasına, kaynak tahsisinin önceliklere dayandırılmasına ve hesap verme sorumluluğuna rehberlik eder. Bu çerçevede; sonuçların ve değiģimin planlanması, gerçekçi olması, kalite yönetimin bir aracı olması, hesap verme sorumluluğuna ve Ģeffaflığa temel oluģturması, katılımcı bir yaklaģım ortaya koyması, günü kurtarmaya yönelik bir eylem olmaması yani gelecekçi olması, sadece bir Ģablon ve belge olmaktan öte bir rehber olması, kaynakları verimli kullanmak için bütçeye dönük olması stratejik planlamanın içeriklerindendir Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun tarihinde yürürlüğe girmesiyle kamu kurumlarının da stratejik plan hazırlıkları zorunlu hale gelmiģtir tarih ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nda yer alan stratejik planlamaya iliģkin hükümler tarihinde yürürlüğe girmiģtir Sayılı Kanunun 3. maddesinde tanımlanan stratejik plan, kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaģmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan olarak belirtilmiģtir. Yine aynı Kanunun 7. maddesinde de Hükümet politikaları, kalkınma planları, yıllık programlar, stratejik planlar ile bütçe hazırlanması, yetkili organlarda görüģülmesi, uygulanması ve uygulama sonuçları ile raporların kamuoyuna açık ve ulaģılabilir olması Ģeklinde belirtilmesiyle stratejik planın amaç ve önemi açıklanmıģtır. Kamu kurum ve kuruluģları yasal mevzuat dahilinde kendi bünyelerinde bir stratejik plan hazırlama sorumluluğunu üstlenmiģlerdir. Borsamız ve çatı kuruluģumuz TOBB un hukuki statüsü Anayasamızın 135. maddesinde Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluģları ve üst kuruluģları; belli bir mesleğe mensup olanların müģterek ihtiyaçlarını karģılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaģtırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak geliģmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan iliģkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzel kiģilikleridir Ģeklinde hüküm altına alınmıģtır.

12 Kayseri Ticaret Borsası ve çatı kuruluģu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ni tanımlayan tarihli 5174 Sayılı Kanunun 28. maddesinde Borsalar: Ticaret borsaları, bu Kanunda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dahil maddelerin alım satımı ve borsada oluģan fiyatlarının tespit, tescil ve ilânı iģleriyle meģgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kiģiliğine sahip kurumlardır Ģeklinde tanımlanmaktadır. Dolayısıyla, Kayseri Ticaret Borsası stratejik planı yapılırken, 26 Mayıs 2006 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Ġdarelerinde Stratejik Planlamaya ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirtilen kamu idarelerince hazırlanacak stratejik planların genel çerçevesini belirmek amacı ile T.C. BaĢbakanlık Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı tarafından hazırlanan Kamu Ġdareleri Ġçin Stratejik Planlama Kılavuzu (2. Sürüm) referans alınmıģtır. Ayrıca, daha öncede belirtildiği gibi TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi standardı akredite oda ve borsaların 4 yıllık bir stratejik planlama yapmalarını Ģart olarak hüküm altına almıģtır. Bir Oda/Borsa nın Akredite Oda/Borsa olarak belgelenmesi Ģartlarından birisi olan stratejik plan ortaya koyma, standardın temel yeterlilikler ana maddesinin iģ planlaması ve yönetimi maddesi altında Ģu ifadelere yer verilerek Yönetim Kurulu tarafından geliģtirilen ve onaylanan en az dört yıllık stratejik planını ortaya koymalı zorunlu kılınmıģtır. Bu bir iç yasal dayanaktır. 3. HAZIRLIK ÇALIġMALARI A- PLANIN SAHĠPLENĠLMESĠ Stratejik plan yapmak ve Borsamızı bu plan doğrultusunda yönetmek Borsamız yönetiminin ana iģlevleri arasından görüldüğünden bu sürecin profesyonel olarak iģletilmesi için Yönetim Kurulu bu konuda gerekli sahip çıkmayı ispatlayarak Kayseri ABĠGEM A.ġ. ile tarihinde yürürlüğe giren bir danıģmanlık sözleģmesi yapmıģtır. Borsa Yönetim Kurulu onayı ile yapılan çalıģan eğitimleri ile konunun öneminin anlaģılması sağlanmıģ ve bu konuda hem üst yönetim hem çalıģanlar sürecin sağlıklı ve hızlı iģlemesi için motive edilmiģlerdir. Eğitim sonrası yapılan motivasyon yemeği ile de kurumsal sahiplenme ve motivasyon artırılmıģtır.

13 Stratejik Planlama ve Akreditasyon Eğitimleri KapanıĢ Yemeği ve Sertifika Töreni, B- PLANLAMA SÜRECĠNĠN ORGANĠZASYONU Kayseri ABĠGEM A.ġ. ile yapılan danıģmanlık sözleģmesi ile hem danıģmanlar hem de çalıģanlar arasında sürekli çalıģma toplantıları yapılmıģ ve çalıģmaların ilerleme raporları kayıt altına alınmıģtır. ÇalıĢmalar ve raporlar sık sık Yönetim Kurulu na sunulmuģtur. Borsa nın stratejik plan eğitiminin tüm tarafların (Meclis Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Sekreter, ÇalıĢanlar ve DanıĢmanlar) katılımı ile 31 MART 01 NĠSAN 2012 tarihlerinde kurum dıģında bir tesiste yapılması için tarihli ve 107 nolu karar sayısı ile Yönetim Kurulu karar almıģtır. Yönetim Kurulu BaĢkanımız aynı zamanda Stratejik planlama için kurulan proje ekibinin baģkanıdır. Yönetim Kurulu BaĢkanı diğer üst yönetim ile beraber Borsa nın misyon, vizyon, değerler, hedefler ve amaçların belirlendiği iki günlük eğitim kampına katılmıģtır. Toplantıların organize edilmesi, istenilen bilgi ve belgenin danıģmanlara iletilmesi, Borsa içi ve dıģı iletiģimin sağlıklı bir Ģekilde sağlanması için Borsa Kalite Yöneticisi, Akreditasyon Sorumlusu ve Eğitim Sorumlusu stratejik planlama için Genel Sekreter ile sürekli iletiģimde olarak koordinatör birim olarak görev yapmıģlardır. Kayseri Ticaret Borsası, stratejik plan yapılması için Meclis BaĢkanı, Yönetim Kurulu BaĢkanı, Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Sekreter, ÇalıĢanlar ve DanıĢmanlardan oluģan bir stratejik planlama ekibini Proje Ekip BaĢkanı nın onayı ile oluģturmuģtur. Stratejik Planlama proje ekibi

14 yaptığı eğitimler ve çalıģtaylarda mevcut durum analizi, GZFT analizi, paydaģ analizi, geleceğe bakıģ çalıģmalarına yön vererek bilgi ve görüģlerin oluģmasını sağlamıģlardır. Yönetim Kurulu BaĢkanı ve Genel Sekreter ise stratejik planın maliyetlendirme, izleme ve değerlendirme baģlıklarının oluģmasında yetkili olmuģlardır. Stratejik Planlama Toplantısı Kozaklı/NEVġEHĠR Stratejik Planlama Toplantısı Kozaklı/NEVġEHĠR

15 C- STRATEJĠK PLANLAMA EKĠBĠ: SIRA NO: ADI, SOYADI BORSADAKĠ GÖREVĠ EKĠPTEKĠ GÖREVĠ 01 Recep BAĞLAMIġ Meclis BaĢkanı Üye 02 ġaban ÜNLÜ Yönetim Kurulu BaĢkanı BaĢkan 03 Fahrettin ÇALIġKAN Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili Üye 04 Bekir ÇĠZMELĠ Yönetim Kurulu Üyesi Üye 05 Ali ÜNAL Yönetim Kurulu Üyesi Üye 06 Adem TANÇ Yönetim Kurulu Üyesi Üye 07 Ġlyas TUNCER Meclis Üyesi Üye 08 Münip BALTA Meclis Üyesi Üye 09 Avni SOLMAZ Meclis Üyesi Üye 10 Mehmet TÜRETMĠġ Meclis Üyesi Üye 11 Ömer GÜRGEN Meclis Üyesi Üye 12 Enver TOKER Meclis Üyesi Üye 13 Mehmet ÖZTÜRK Meclis Üyesi Üye 14 Fatih MERDOĞLU Genel Sekreter Koordinatör 15 ġule ġahġn Tescil Müdürü Koordinatör 16 Derya ÖZTÜRK Kalite Yönetim /Akreditasyon / Basın Yayın Sorumlusu Koordinatör 17 AyĢe TELCĠOĞLU Laboratuar Müdürü Koordinatör 18 GüneĢ KEKEÇ Muhasebe Müdürü Üye 19 Mete TAġTAN Kayseri ABĠGEM A.ġ./Genel Müdür/ DanıĢman DanıĢman 20 Ġbrahim ÖZSARIYILDIZ Kayseri ABĠGEM A.ġ./Uzman/ DanıĢman DanıĢman Tablo 2: Stratejik Planlama Ekibi

16 D- ĠHTĠYAÇLARIN TESPĠTĠ Kayseri Ticaret Borsası, TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Standardında yer alan Stratejik Plan Ģartını yerine getirmek amacıyla ihtiyaçları tespit ederek giderilmesi yönünde kararlar almıģtır. Eğitim, veri, danıģmanlık ve mali kaynak ihtiyacını karģılamak için alınan kararlar çerçevesinde çalıģmalar yapılmıģtır. a- Eğitim Ġhtiyacı Gerek stratejik planlama ekibinin gerekse stratejik planlama çalıģmalarına katkı verecek diğer çalıģanların stratejik planlama konusundaki eğitim ihtiyacı tespit edilmiģtir. Borsamız, bu konuda Kayseri ABĠGEM A.ġ. ile bir eğitim sözleģmesi imzalayarak sırası ile Akreditasyon Yolculuğu Tanıtım Toplantısı, Akreditasyon Süreci ÇalıĢan Eğitim Programı, Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Eğitimi, Mevcut Durum Analizi, GZFT ve PaydaĢ Analizi, Misyon, Vizyon, Temel Değerler, Stratejik Amaç ve Hedefler, Performans Hedefleri ve Göstergeleri Eğitimi yapmıģtır. Toplamda 30 saati kapsayan bu eğitimler hem stratejik planlama ekibine yönelik hem de Borsamız diğer çalıģanlarına yönelik olarak yapılmıģ ve süreçle ilgili temel ve detay bilgiler verilerek farkındalık ve bilgi düzeyi artırılmıģtır.

17 Stratejik Planlama ve Akreditasyon Eğitimleri Stratejik Planlama ve Akreditasyon Toplantısı

18 Stratejik Planlama Toplantısı Kozaklı/NEVġEHĠR b- DanıĢmanlık Ġhtiyacı Borsamız Yönetim Kurulu stratejik planlama sürecine rehberlik etmek üzere kurum dıģı danıģmanlığa gerek olup olmadığını değerlendirmiģ ve bir danıģmanlık firması ile çalıģılmasına karar vermiģtir. Borsamız, Kayseri ABĠGEM A.ġ. ile tarihinde yürürlüğe giren bir danıģmanlık sözleģmesi yapmıģtır. DanıĢman Ģirket, faaliyetlerini yöntem, süreçlerin sağlıklı çalıģması ve eğitim Ģeklinde yürütmüģtür. DanıĢmanlar, istenilen sonuçların elde edilmesi konusunda kurumumuza yol göstermiģlerdir. c- Veri Ġhtiyacı Stratejik Planlama sürecinde lazım olan veri ihtiyacı mümkün olduğunda planın hazırlık safhasında toplanmıģtır. ÇalıĢan ve üye anketleri sonuçları, mevcut durum analizleri, paydaģ görüģ ve fikirleri, sektörlerin durumları, ildeki genel yatırımlar, il nüfusu, iģsizlik oranları, ihracat ve teģvik istatistikleri gerekli web sayfalarından kontrol edilerek ortaya çıkarılmıģtır.

19 d- Mali Kaynak Ġhtiyacı Stratejik Planın yapılabilmesi için gerekli görülen danıģmanlık ve eğitim harcamaları Borsa Yönetim Kurulu tarafından karģılanmıģtır. Tüm harcamalar Yönetim Kurulu kararı ile yapılmıģtır. E ZAMAN PLANI Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ile Kayseri ABĠGEM A.ġ. ile tarihinde yapılan danıģmanlık sözleģmesi çerçevesinde Borsa stratejik planının 4 aylık bir çalıģma yapılıp tarihinde bitirilmesi hedeflenmiģtir. Dolayısıyla Borsa Yönetim Kurulu BaĢkanlığı tarafından belirlenen Stratejik Planlama Ekibi 4 aylık çalıģma periyodunda 30 saatlik eğitim programı, yapılacaklar listesi, toplantılar, gözden geçirmeler, doğrulamalar, değerlendirmeler ve onaylamalar yapmıģtır. Bütün bu çalıģmalar sonucunda tarihinde Kayseri Ticaret Borsası Stratejik Planı yürürlüğe girmiģtir. F HAZIRLIK PROGRAMI Borsa stratejik planı hazırlıkları aģamasında aģağıdaki konular yer almıģtır; a- Eğitim ihtiyacı, b- Eğitim ve diğer konularla ilgili danıģmanlık ihtiyacı, c- Stratejik planlama için ayrılan harcamalar ile diğer kaynak ihtiyacı, d- Zaman planı, e- Stratejik planlamayı yürütecek kiģiler ve görevleri. 4. DURUM ANALĠZĠ A- BORSANIN TARĠHĠ GELĠġĠMĠ Kayseri`de Ticaret Borsası Ticaret Bakanlığı`nın tarih ve 4/2323 sayılı yazısı üzerine kurulmuģtur. Bunun üzerine zamanın Kayseri Valisi Kazım ATAKUL baģkanlığında tarihinde Ticaret ve Sanayi Odası Ġdare Heyeti Üyeleri ve ileri gelenlerinin de katıldığı bir toplantı yapılarak, kuruluģ iģlemlerini yürütmek üzere H.Ali ÇAYIRAĞASI, Ġsmail ÖZKAN, Seyit ALEMDAR, Alim GÜLER ve Ahmet MĠRAP`tan oluģan bir komite teģkil edilmiģtir. 30 Eylül 1964 de ilk toplantısını yapan komite, BaĢkanlığa H.Ali ÇAYIRAĞASI nı seçmiģ ve kuruluģla ilgili bütün iģlemler tamamlanarak 8 ġubat 1965 de Meslek Komiteleri seçimleri de yapılmıģtır. 15 ġubat1965 de Borsa Meclisi, 17 ġubat 1965 de de Meclis BaĢkanı, BaĢkan Vekili, Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu BaĢkanı ve BaĢkan Vekili seçimleri yapılarak, 1 Mart 1965 tarihinde Borsamız fiilen faaliyetine baģlamıģtır.

20 5 Meslek Komitesi ile kurulan Borsamız Ģu anda 8 meslek komitesine ulaģmıģtır. Borsamız tamamen kendi kaynakları ile gerçekleģtirilen bir Canlı Hayvan Park ve Pazar Yerini Karpuzatan`da hizmete sunmuģ ve bu tesis her gün artan kapasite ile en iyi hizmeti vermeye devam etmektedir. Karpuzatan Mevkii Et ve Balık Kurumu bitiģiğinde 25 Kasım 1989 tarihinde açılıģı yapılan Canlı Hayvan Park ve Pazar Yeri m² alan üzerine oturmuģ olup, kapalı (kıģlık ahır) açık padok, yem deposu, kahvehane, market, misafir yemekhanesi, 6 adet komisyoncu yazıhanesi, 10 tonluk mekanik ve 60 tonluk elektronik 2 adet kantarı ile canlı hayvan alım ve satımcılarına en güzel hizmeti vermektedir. Borsamız 1965 yılından itibaren 4 yılda bir yapılan seçimle oluģturulan 8 adet meslek kuruluģunu temsilen 16 adet Meclis Üyesi ve bu üyeler arasından seçilen 5 adet Yönetim Kurulu Üyesi ile idare edilmektedir. KAYSERĠ TĠCARET BORSASI`NIN YÖNETĠMĠ Kayseri Ticaret Borsasında 8 Meslek Komitesi bulunmaktadır. Borsaya kayıtlı olanlar tarafından kendi aralarından 4 sene için seçilen 21 kiģilik Borsa Meclisi ve Borsa Meclisi`nin de keza kendi üyeleri arasından 4 sene için seçtiği 7 kiģilik Yönetim Kurulu tarafından yönetilmektedir. Borsa hizmetleri ve adı geçen organlarca ittihaz olunan kararlar ile bilumum muamelat ve muhaberat ise baģta Genel Sekreter olmak üzere Genel Sekretere bağlı olarak çalıģan idari teģkilat (Borsa Memurları) tarafından yürütülür. Borsa`da tüm faaliyetler, öncelikle 5174 sayılı kanun ve bu kanunun tatbikine mütedair tüzük hükümleri ile özel yönetmelikler ve Borsa Meclisi nce tespit olunan örf ve adet kaideleri (teamül kararları) çerçevesinde yürütülür. Borsamız kuruluģ tarihi olan 1965 yılında oluģturulan ilk Meclis ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin isimleri aģağıda sıralanmıģtır. MECLĠS ÜYELERĠMĠZ: BaĢkan - Recep AKYÜZ ÜYE - Ġsmail ÖZKAN ÜYE - M H.Ali GÜRBÜZ ÜYE - N.Mehmet BÜYÜKKEÇECĠ ÜYE - Mahmut BOZKURT ÜYE - Hamdi MATAK

21 ÜYE - Arif ġahġn ÜYE - A.Kadir KAMĠLOĞLU ÜYE - Ömer ġahin FAZLIOĞLU ÜYE - Hayrullah KANTARCI YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠMĠZ: BaĢkan - Ġsmail ÖZKAN ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE - A.Kadir KAMĠLOĞLU - H.Ali GÜRBÜZ - N.Mehmet BÜYÜKKEÇECĠ - Mahmut BOZKURT BORSAMIZIN KURULUġUNDAN ĠTĠBAREN MECLĠS BAġKANLARIMIZ: 1965 / Recep AKYÜZ 1967 / Hayrullah KANTARCI 1969 / Seyit ALEMDAR Arif ġahġn Cemal ÜNLÜ Arif ġahġn 1976 / Nafi BOZKURT 1977 / Alim GÜLER 1984 / Yılmaz BÜYÜKNALBANT 1986 / Mevlüt YILMAZ 1989 / Bekir ġekercġ 1995 / Ahmet Turan KADIOĞLU 2005 / Hamdi BAKAN 2009 / Recep BAĞLAMIġ

22 BORSAMIZIN KURULUġUNDAN ĠTĠBAREN YÖNETĠM KURULU BAġKANLARIMIZ: 1965 / Ġsmail ÖZKAN 1968 / Recep AKYÜZ 1969 / Cemal ÜNLÜ Arif ġahġn 1984 / Fazlı YALDIZ 1991 / Ömer GÜRGEN 1995 / Nazmi ĠMAMOĞLU 2005 / ġaban ÜNLÜ

23 B- ORGANĠZASYON ġemasi 23

24 C- ORGANĠZASYONEL YAPI BĠRĠMLER VE FAALĠYETLERĠ Görev Adı Bağlı Olduğu Üst Birim Sorumluluk, Yetki ve Görev Tanımı Genel Sekreter Yönetim Kurulu A) Genel sekreter, borsa personelinin disiplin ve sicil amiridir; a) Borsa personelinin atanması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırılması ve iģ akitlerinin feshedilmesi konusunda yönetim kuruluna öneride bulunmak, b) Personelin özlük iģlerine iliģkin kayıtların ve sicillerin düzenli olarak tutulmasını ve saklanmasını sağlamak, c) Borsa personeline gerekli emir ve talimatları vermek ve onların çalıģmalarını denetlemek, d) Personel performans sisteminin kurulması, iģletilmesi ve sürekliliğini sağlamak, e) Personelin günlük giriģ-çıkıģlarını takip etmek ve izin iģlemlerinin ilgili mevzuata uygun bir Ģekilde yürütülmesini sağlamak, f) Personelin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesini ve eğitimlerin bir plan dahilinde gerçekleģmesini sağlayarak Borsa da sürekli öğrenmeyi desteklemek, g) Borsa ihtiyaçlarını karģılamak üzere yapılan iģ baģvurularını incelemek, iģ baģvurularının kayıtlarını tutmak, adaylarla görüģmek ve uygun görülen baģvuruları ilgili makama iletmek, B) Genel sekreter, meclis ile yönetim kurulu toplantılarına ait tutanakları düzenler, C) Borsanın iç çalıģmalarıyla yazı iģlerini düzenler ve yönetir, a) Borsa ya gelen/giden tüm evrakların ön incelemesini yaparak ilgili kiģilere gönderilmesini sağlamak, b) Genel sekreter borsaya yükümlülük getirmeyen resmi makamlarla veya gerçek ve tüzel kiģilerle yapılan yazıģmalarda borsa kayıtlarına dayanılarak düzenlenen belgelerin ve örneklerinin onanmasında ve borsa organlarının kararlarının yürütülmesine iliģkin hususlarda imzaya yetkilidir. c) Oy kullanmamak ve defterlere imza atmamak koģulu ile meslek komite toplantılarına katılmak, d) Meslek komiteleri, meclis ve yönetim kurulu seçimlerinde Borsa adına seçimlerde görev yapmak ve seçim sonucunda kazanan üyelerin takip çizelgelerinin tutulması ve gerekli belgelerin arģivlenmesi, e) Borsa bütçesini hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak, f) Üyelere ait olan kayıt, faaliyet ve terkin belgelerini onaylamak, Yönetim kurulu baģkanından almıģ olduğu yetki dahilinde kurum ve kuruluģlara yapılacak ödemeler için muhasebe sorumlusuna ödeme emrini vermek, D) Yönetim kurulu veya baģkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir, a) Borsa hizmet binasının ve her türlü araç-gerecin, tamir, bakım, onarımları, elektrik, telefon, faks, doğalgaz, su, aidat, kira, temizlik, güvenlik, sigorta, teknik v.b. iģlerin takibini, birimlerin toplantı salonu taleplerini, borsa personeli ile toplantılara katılan misafirlerin yemek ve içecek ihtiyaçlarını, Protokol hizmetlerini, borsa mevzuatı çerçevesinde yürütülmesini sağlamak, 24

25 b) Borsaya ait binalarda ihtiyaç duyulan bakım, onarım, tadilat ve dekorasyon gibi iģlerin yerine getirilmesinde kullanılmak üzere teknik Ģartnameler, sözleģmeler hazırlamak, kontrol etmek, hak ediģ incelemek, vb. teknik iģleri takip etmek. c)borsaya ait gayrimenkuller ile borsa tarafından alınacak gayrimenkullere ait, ilgili kurumlarda (tapu müdürlükleri, belediyeler vb.) yapılan iģlemleri takip etmek. Borsa tarafından irtifak hakkı tesis edilen gayrimenkuller ile ilgili iģleri takip etmek, c) DemirbaĢ ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini ve saklanmasını sağlamak. E) Borsa Kalite Yönetim Sistemi nin kurulması, iģletilmesi, uygunluğunun ve sürekliliğinin sağlanması konularına liderlik etmek, F) Borsa Akreditasyon Sistemi nin kurulması, iģletilmesi, uygunluğunun ve sürekliliğinin sağlanması konularına liderlik etmek, E) Stratejik Plan ve iģ planları ile Borsa kaynaklarının randımanlı kullanılmasını sağlamak. Tescil Müdürü Genel Sekreter a) Tescil Müdürü, tescil memurunun disiplin ve performans sicil amiridir. b) Üyelerin yaptıkları alım-satım iģlemlerindeki ürünlerin stoklarının takibini yapmak. c) Üyelerin alıģ ve satıģ iģlemlerinin ( Üyelerin göndermiģ olduğu Fatura ve Müstahsil evrakları ) tescil iģlemlerini yapmak, d) Üyelerin tescil iģlemlerinden dolayı ortaya çıkan stopaj vergi ödemelerinin kontrolünü yapmak ve dosyalamak. e) Borsaya dahil maddelere ait alım satımların mevzuat, meclis ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak tescil iģlemlerini yapmak, f) Yönetim kurulu kararına bağlı olarak borsamıza kayıtlı olan firmaların alım- satımlarının tescile intikal edip etmediğini kontrol etmek, tescil noksanı görülen firmaları tespit ederek tescil dıģı iģlemlerin tescile getirilmesini sağlamak. g) Kayseri Ticaret Borsası üyelerine ait diğer borsalarda yapılan tescillerini teyit etmek, h) Tescile intikal eden tüm maddelere iliģkin günlük haftalık ve aylık bültenler hazırlatmak, i) Kalite Yönetim Sistemi ve Borsa Akreditasyon Sistemi nde gerekli görülen tüm iģlemleri yerine getirmek, j) Sürekli iyileģtirme kapsamında, tespit ettiği uygunsuzlukları ve/ya potansiyel uygunsuzlukları Kalite yönetim temsilcisine bildirmek, k) Stratejik plan ve yıllık iģ planında belirtilen kendi sorumluluğuna düģen görevleri yerine getirmek ve hedefleri tutturmak, l) Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

26 Tescil Memuru Tescil Müdürü a) Borsaya üye olmak isteyen kiģi, kurum ve kuruluģları tescil servisine yönlendirmek. b) Üyelerin alıģ ve satıģ iģlemlerinin ( Üyelerin göndermiģ olduğu Fatura ve Müstahsil evrakları ) tescil iģlemlerini mevzuata uygun Ģekilde yapmak, c) Borsaya dahil maddelere ait alım satımların mevzuat, meclis ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak tescil iģlemlerini yapmak, d) Yönetim kurulu kararına bağlı olarak borsamıza kayıtlı olan firmaların alım- satımlarının tescile intikal edip etmediğini kontrol etmek, tescil noksanı görülen firmaları tespit ederek tescil dıģı iģlemlerin tescile getirilmesini sağlamak, e) Kayseri Ticaret Borsası üyelerine ait diğer borsalarda yapılan tescillerini teyit etmek, f) Tescile intikal eden tüm maddelere iliģkin günlük, haftalık ve aylık bültenler hazırlamak, g) Kalite Yönetim Sistemi ve Borsa Akreditasyon Sistemi nde gerekli görülen tüm iģlemleri yerine getirmek, h) Sürekli iyileģtirme kapsamında, tespit ettiği uygunsuzlukları ve/ya potansiyel uygunsuzlukları müdürüne ve kalite yönetim temsilcisine bildirmek, i) Stratejik plan ve yıllık iģ planında belirtilen kendi sorumluluğuna düģen görevleri yerine getirmek ve hedefleri tutturmak, j) Genel Sekreter ve Tescil müdürü tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

27 Sicil Memuru Tescil Müdürü a) Borsa üyelik taleplerinde ilgili yönetmelikteki gerekli evrakların ve borsa kayıt beyannamelerinin baģvuru sahiplerine verilmesini sağlamak, b) Üyelerin sicil dosyalarını takip etmek, muhafazasını sağlamak ve arģivlemek, c) Üyenin talebi üzerine faaliyet kayıt sureti vermek, üyelik kaydı tamamlanan Ģahıs veya Ģirketlere kayıt bildirim formu göndermek, üyelik kaydının kapatılmasından sonra terkin belgesi göndermek, d) Üyelik kaydı gerçekleģen ġahıs veya ġirketleri üye sicil ve meslek gurup defterlerine kayıt etmek, e) Mevzuata uygun olarak her yıl düzenli olarak üye adres, vergi kimlik ve Ticaret/Esnaf sicil kayıtlarını güncellemek ve kayıtları tutmak, f) Borsa üye sicil programında ve TOBB ortak veri tabanında üye kayıtlarını tutmak ve güncelliğini sağlamak, g) Kalite Yönetim Sistemi ve Borsa Akreditasyon Sistemi nde gerekli görülen tüm iģlemleri yerine getirmek, h) Sürekli iyileģtirme kapsamında, tespit ettiği uygunsuzlukları ve/ya potansiyel uygunsuzlukları müdürüne ve kalite yönetim temsilcisine bildirmek, i) Stratejik plan ve yıllık iģ planında belirtilen kendi sorumluluğuna düģen görevleri yerine getirmek ve hedefleri tutturmak, j) Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

28 Muhasebe Müdürü Genel Sekreter a) Muhasebe Müdürü, muhasebe ve satın alma memurunun disiplin ve performans sicil amiridir. b) 5174 Sayılı Kanun un Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak Borsa nın Muhasebe Kayıtlarını tutmak, c) Borsa üyelerinin kayıt ücretleri, yıllık aidat ve munzam aidatlarının tahsil edilmesi ve bununla ilgili iģlemlerin yapılmasını sağlamak, d) Borsanın varlıklarını, borç ve alacak durumunun tespit edilmesini sağlayacak aylık hesap hülasalarını hazırlamak, e) Borsanın yıllık tahmini gelir ve tahmini gider bütçelerini Genel Sekreter nezaretinde hazırlamak, f) Borsanın yıllık kesin gelir ve kesin gider bütçelerini hazırlamak, g) Borsanın her türlü borç ve ödemeleri ile giderleri takip etmek ve bütçeye mevzuat ve yönetmelik hükümleri ile Meclis, Yönetim Kurulu Kararlarına uygun olarak yapılması için tediye fiģlerini düzenlemek, h) Borsaya ait menkul kıymetler ve gayrimenkullerle ilgili belgeleri ve sözleģmeleri saklamak, i) Borsanın demirbaģ kayıtlarını tutmak, j) Borsa personel özlük dosyalarını tutmak, muhafaza etmek, k) Muhtasar, KDV ödemelerini, borsa aidatlarını, personel maaģ ve personel sigorta pirim ödemelerini süresi içinde göndermek, l) Borsanın yapılan hizmetler karģılığı alınacak ücret tarifesine göre her türlü gelirini makbuz karģılığında tahsil etmek. m) Kalite Yönetim Sistemi ve Borsa Akreditasyon Sistemi nde gerekli görülen tüm iģlemleri yerine getirmek, n) Sürekli iyileģtirme kapsamında, tespit ettiği uygunsuzlukları ve/ya potansiyel uygunsuzlukları Kalite yönetim temsilcisine bildirmek, o) Stratejik plan ve yıllık iģ planında belirtilen kendi sorumluluğuna düģen görevleri yerine getirmek ve hedefleri tutturmak, p) Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

29 Muhasebe Memuru Muhasebe Müdürü a) Borsa iģlemleri ile ilgili Borsamızın tayin ettiği bedeli üyelerden tahsil etmek, b) Borsa üyelerinden tescil ücretlerini tahsil etmek, c) Borsa üyelerinin kayıt ücretleri, yıllık aidat ve munzam aidatlarının tahsil edilmesi, d) Borsa giderlerinin ödenmesi, e) Borsaya ait banka iģlemlerinin yerine getirilmesi, f) Fatura ödemelerinin yapılması, g) Kalite Yönetim Sistemi ve Borsa Akreditasyon Sistemi nde gerekli görülen tüm iģlemleri yerine getirmek, h) Sürekli iyileģtirme kapsamında, tespit ettiği uygunsuzlukları ve/ya potansiyel uygunsuzlukları Kalite yönetim temsilcisine bildirmek, i) Stratejik plan ve yıllık iģ planında belirtilen kendi sorumluluğuna düģen görevleri yerine getirmek ve hedefleri tutturmak, j) Genel Sekreter ve Muhasebe müdürü tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. Satın Alma Memuru Muhasebe Müdürü a) Borsanın tüm ürün/hizmet satın alma iģlemlerini Kalite Yönetim Sistemi içerisinde oluģturulan satın alma sistemine göre yürütmek, b) Satın alma iģlemlerini yerine getirdikten sonra girdi kontrolü yapmak, evrakları dosyalamak ve arģivlemek, c) Kalite Yönetim Sistemi ve Borsa Akreditasyon Sistemi nde gerekli görülen tüm iģlemleri yerine getirmek, d) Sürekli iyileģtirme kapsamında, tespit ettiği uygunsuzlukları ve/ya potansiyel uygunsuzlukları Kalite yönetim temsilcisine bildirmek, e) Stratejik plan ve yıllık iģ planında belirtilen kendi sorumluluğuna düģen görevleri yerine getirmek ve hedefleri tutturmak, f) Genel Sekreter ve Muhasebe müdürü tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. Ġdari ĠĢler Müdürü a) Ġdari ĠĢler Müdürü, gelen/giden evrak memuru, ulaģtırma görevlisi ve iç hizmet görevlilerinin disiplin ve performans sicil amiridir. b) Borsa hizmet binasının ve her türlü araç-gerecin, tamir, bakım, onarımları, elektrik, telefon, faks, doğalgaz, su, aidat, kira, temizlik, güvenlik, sigorta, teknik v.b. iģlerin takibini yapmak, c) Protokol hizmetlerini borsa mevzuatı çerçevesinde sağlamak, d) Ġlgili birimler tarafından gerçekleģtirilecek olan konferans, toplantı, seminer, eğitim ve panel gibi organizasyonların koordinasyonunu ve kontrolünü yapmak, yiyecek ve içecek vb. gibi ihtiyaçların teminini sağlamak, e) Resmi günlerde düzenlenecek organizasyonlarda Borsanın temsilini koordine etmek, f) Borsanın dıģ ulaģım iģlerini koordine etmek, g) Kalite Yönetim Sistemi ve Borsa Akreditasyon Sistemi nde gerekli görülen tüm iģlemleri yerine getirmek,

30 Gelen/Giden Evrak Memuru Ġdari ĠĢler Müdürü h) Sürekli iyileģtirme kapsamında, tespit ettiği uygunsuzlukları ve/ya potansiyel uygunsuzlukları Kalite yönetim temsilcisine bildirmek, i) Stratejik plan ve yıllık iģ planında belirtilen kendi sorumluluğuna düģen görevleri yerine getirmek ve hedefleri tutturmak, j) Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. a) Borsa ya gelen evrakları Gelen Evrak Kayıt Defterine kayıt etmek, b) Genel Sekretere gelen evrakları iletmek, c) Borsa dan giden evrakları Giden Kayıt Defterine kayıt etmek, d) Borsaya gelen/giden evrakların dosyalamak ve arģivlemek, e) Kalite Yönetim Sistemi ve Borsa Akreditasyon Sistemi nde gerekli görülen tüm iģlemleri yerine getirmek, f) Sürekli iyileģtirme kapsamında, tespit ettiği uygunsuzlukları ve/ya potansiyel uygunsuzlukları Kalite yönetim temsilcisine bildirmek, g) Stratejik plan ve yıllık iģ planında belirtilen kendi sorumluluğuna düģen görevleri yerine getirmek ve hedefleri tutturmak, h) Genel Sekreter ve Ġdari ĠĢler Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. UlaĢtırma Görevlisi Ġdari ĠĢler Müdürü a) Borsanın makam aracıyla Meclis BaĢkanı, Yönetim Kurulu BaĢkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, Borsa Genel Sekreter ve personelini Ģehir içi ve Ģehir dıģı tüm toplantı, açılıģ, seminer, protokol davetleri vb. faaliyet ve ziyaretler için ulaģımlarını sağlamak, b) Borsanın katıldığı fuarlara, fuar eģyalarını getirip götürmek ve stand düzenini kurulmasına yardımcı olmak, c) Aylık olarak meclis üyelerine araçlı veya araçsız davetiye, dergi vb. dağıtmak, d) Borsa adına resmi kurum ve kuruluģlara zimmet defteri ile elden evrak götürmek, e) Borsaya Ģehir içi ve/ya Ģehir dıģından gelecek görevli ve ziyaretçileri karģılamak ve Borsaya ulaģımlarını sağlamak, f) Mesai saatleri dıģında yapılacak Borsanın içinde bulunduğu etkinliklerde görev almak, g) Sürekli iyileģtirme kapsamında, tespit ettiği uygunsuzlukları ve/ya potansiyel uygunsuzlukları Kalite yönetim temsilcisine bildirmek, h) Genel Sekreter ve Ġdari ĠĢler Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. Ġç Hizmet Görevlileri Ġdari ĠĢler Müdürü a) Borsa binasının ve çalıģma alanlarının genel temizlik iģlerini yapmak, b) Borsa personeli ve misafirlere ikram edilmek üzere çay, kahve vb. hazırlamak, dağıtmak ve toplamak, c) Borsamızda düzenlenecek konferans, toplantı, seminer, eğitim gibi etkinliklerden önce gerekli tüm hazırlıkları tamamlamak, d) Gerekli görülmesi halinde mesai saatleri dıģında yapılacak Borsanın içinde bulunduğu etkinliklerde görev almak, e) Sürekli iyileģtirme kapsamında, tespit ettiği uygunsuzlukları ve/ya potansiyel uygunsuzlukları Kalite yönetim temsilcisine bildirmek, f) Genel Sekreter ve Ġdari ĠĢler Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

31 Basın Yayın / Halkla ĠliĢkiler Memuru Genel Sekreter a) Tüm basın yayın organlarının (radyo, TV, Gazete, dergi, ajans vb.) tam yetkililerinin, adreslerinin ( yazıģma mektup adresleri, telefon, faks ve e-posta adresleri) tespit edilerek elektronik ortamda sağlanması ve sürekli güncelleme iģlemlerinin gerçekleģtirilmesi, basın listesi takibi ve güncellenmesi, b) Belirli gün ve haftaların takip edilmesi ve gününden önce basın bülteni olarak hazırlanarak Genel Sekreter ve/ya Yönetim Kurulu BaĢkanı nın onayına sunulmak suretiyle e-posta ve faks yoluyla basına duyurulması, c) Borsamız faaliyet ve hizmetlerinin basın bülteni yoluyla kamuoyuna duyurulması ile kamuoyundan yansıyan Ģikâyet ve görüģlerin tespit, takip ve değerlendirme çalıģmalarının yapılması, web sayfasında Ģikayet linki oluģturulması, linke gelen Ģikayet ve diğer taleplerin kayıtlarının tutulması ve ilgili amire düzenli olarak iletilmesi, d) Kitle iletiģim araçlarında yer alan, Borsamız etkinliklerini ilgilendiren konulardaki haberlerin takibinin ve tespitinin yapılması, Basında Bugün adı altında aylık ve yıllık kayıtlarının tutulması ve arģivlenmesi, e) Borsa organlarının faaliyetleri ile ilgili basın bültenlerinin hazırlanması, konuyla ilgili fotoğraf ve görüntülerin medyaya dağıtılması, f) Borsa birimlerinden basına yansımasını istedikleri hizmet ve faaliyetleriyle ilgili taleplerin temin edilerek ve bir üst makamdan onay alınarak basına verilmesi, g) Meclis, Yönetim Kurulu BaĢkanlığı ve Genel Sekreterlik talimatları doğrultusunda basın toplantılarının düzenlemesi, Meclis ve Yönetim Kurulu BaĢkanlığı tarafından verilecek brifing ve toplantıların organizasyonunun yapılması, Borsamız hizmetleri konusunda kamuoyunu aydınlatmak amacıyla tanıtıcı yayınlar yapılması, h) Basın-Yayın mensupları ile kamuoyunda etkinliği olan kiģi ve kuruluģların Borsamızla iyi iliģkilerinin geliģtirilmesine ve muhafaza edilmesine yönelik çalıģmalar yapılması, karģılıklı ziyaretlerde ve görüģ alıģ veriģinde bulunulması, i) Borsamız çalıģmaları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu BaĢkanlığı nın onayı doğrultusunda yerli ve yabancı kiģi ve kuruluģlarla iyi iliģkiler kurulması ve geliģtirilmesi amacıyla gerekli çalıģmaların yapılması, j) Borsamız tarafından yayınlanan derginin hazır hale gelmesi için tüm bilgi ve belgelerin ilgili yerlere ulaģtırılması ve derginin dağıtım ve reklam iģinin yapılması, k) Yönetim Kurulu BaĢkanı nın resimleri (protokol, hitap ederken, sertifika verirken, sözleģme yaparken, spor, serbest, yürürken, çocuklarla, çalıģırken gibi resimlerin edinilmesi) hazır hale getirerek çözünürlüğü yüksek olarak hem internet sitemizde, hem de arģivlerde bulunması için çalıģma yapılması, ayrıca; BaĢkanın Ģehir dıģında katıldığı etkinlikler konusunda gerekli kiģilerle iletiģime geçilerek bilgi ve fotoğraf emin etmek ve hızlı bir Ģekilde web sitesine konulması gerekiyorsa basın bülteni yapılması, (hafta sonu dahil) l) Meclis ve Yönetim Kurulu BaĢkanı nın ve Yönetim Kurulu Üyelerinin profesyonelce hazırlanmıģ biyografisinin Genel Sekreter ve Yönetim Kurulu BaĢkanı nın onayından geçirerek ilgili linklerde Borsamız web sitesinde hazır halde bulundurulması, m) Günlük yerel gazeteleri okumak ve Borsa ile ilgili haberlerin fotokopisini çekerek kayıt altına almak, n) Hazırlanan basında bugün ve basın bültenlerinden bir nüsha da Genel Sekreter e iletilmesi,

32 o) Borsa web sitesinin sürekli geliģmesi, güncelliği ve baģka büyük il borsalarının siteleri ile kıyaslanarak yenilenmesi, web sitesinin yabancı dil destekli olmasının sağlanması ve güncellenmesi, aylık ziyaretçi sayılarının istatistiklerinin tutulması ve sonuçların Genel Sekretere ve Yönetim Kurulu BaĢkanı na iletilmesi, r) Borsanın hizmet binasında gerçekleģen tüm etkinliklerin fotoğraflarının çekilerek web sitesine haber yapılarak konulması ve eğer mümkünse BaĢkanın il içerisinde katıldığı toplantılara katılarak fotoğrafların siteye konulması, s) Meclis ve Yönetim Kurulu BaĢkanı nın katılacağı toplantıların konuģma metinlerinin okunabilecek, ayırt edilebilecek düzeyde hazırlanarak Genel Sekreter onayı alınarak BaĢkan a teslim edilmesi, t) Borsaya ait baģlıklı davetiye, kağıt, baģlık zarf (her ebatta), bayrak, flama, masa bayrakları, duyuru afiģleri, dergi, gazete, Borsa reklamlarının hazır edilmesi ve tüm bayrakların toplanarak Genel sekreter ve idari iģler amiri ile iletiģimli bir Ģekilde zimmetli olarak verilip alınması iģlemi, u) Borsamız tarafından basımı üstlenilen her türlü yayının matbaaya ulaģtırılmasına kadar olan süreçte gereken tüm iģlemlerin yapılması, ü) Kalite Yönetim Sistemi ve Borsa Akreditasyon Sistemi nde gerekli görülen tüm iģlemleri yerine getirmek, v) Sürekli iyileģtirme kapsamında, tespit ettiği uygunsuzlukları ve/ya potansiyel uygunsuzlukları Kalite yönetim temsilcisine bildirmek, y) Stratejik plan ve yıllık iģ planında belirtilen kendi sorumluluğuna düģen görevleri yerine getirmek ve hedefleri tutturmak, z) Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

33 Bilgi-ĠĢlem Memuru Genel Sekreter a) Personelin kullanmakta olduğu teknik teçhizat (bilgisayar, yazıcı, faks, fotokopi makinesi, server, klima vb.) ile ilgili genel bakım, onarım, denetleme vb. gibi iģlemlerin yürütülmesi, b) Bilgisayar ve diğer teçhizatın arızalanması durumunda ilk müdahalenin yapılması, gerekiyorsa bakım firmasından dıģ destek alınması, arızanın giderilememesi durumunda yeni malzemenin alınmasının önerilmesi ve alımın sağlanması (Genel Sekreter ve/ya Satın Alma Sorumlusu ile görüģülerek) c) Personelin kullanmakta olduğu TOBBNET, Office gibi programlarda karģılaģtıkları problemlerin giderilmesi, TOBBNET programının güncelleme ve yedekleme iģlemlerinin yapılması, d) Toplantı salonlarının kullanılmasını gerektiren etkinliklerde salonun teknik alt yapısının hazırlanması (perde, projeksiyon, bilgisayar, ses düzeni vb.), e) Elektronik aletlerle ilgili bakım ve lisans sözleģmelerini takip ederek ilgili amire bilgi verilmesi, f) Personele ait her türlü program Ģifrelerinin takibi ve Ģifre defteri tutulması, g) Borsa kurumsal e-posta kullanımının sağlanması, yeni giren personele kurumsal e-posta adresinin tanımlanması, Ģifrelerinin verilmesi ve kullanım ile ilgili oryantasyon verilmesi, çıkan personel ile ilgili tüm Ģifrelemelerin iptal edilmesi, h) Bilgi-ĠĢlem Odası ndaki server ın günlük kontrolü ve hava Ģartlarının sağlanmasının kontrolünün yapılması, Bilgi-ĠĢlem Odası nın hava sıcaklığının 21 derecede olmasına dikkat edilmesi, i) Kalite Yönetim Sistemi ve Borsa Akreditasyon Sistemi nde gerekli görülen tüm iģlemleri yerine getirmek, j) Sürekli iyileģtirme kapsamında, tespit ettiği uygunsuzlukları ve/ya potansiyel uygunsuzlukları Kalite yönetim temsilcisine bildirmek, k) Stratejik plan ve yıllık iģ planında belirtilen kendi sorumluluğuna düģen görevleri yerine getirmek ve hedefleri tutturmak, l) Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

34 Kalite Yönetim Temsilcisi ve Akreditasyon Sorumlusu Genel Sekreter a) Kalite Yönetim Sistemi nin kurulması, uygulanması, sürekliliğinin sağlanması, b) Kalite Yönetim Sistemi performansı ve sürekli iyileģtirilmesi konusunda üst yönetime rapor vermek, c) Yönetimin Gözden Geçirme toplantılarını organize etmek, d) KuruluĢ içi iç tetkikleri organize etmek ve raporlamak, dıģ tetkiklerle ilgili tüm hazırlıkları ve yazıģmaları yapmak, e) Yılda bir kez çalıģan ve üye memnuniyet anketleri düzenlemek, ölçmek ve sonuçlarını üst yönetime sunmak, f) Düzeltici ve Önleyici faaliyetleri takip etmek, kayıtlarını tutmak ve raporlamak, g) Diğer Oda/Borsa lardaki kalite çalıģmalarını izleyerek kıyaslama yapılabilecek alanları tespit etmek ve uygulamak, h) Borsa Personel Performans Sistemi ile ilgili kayıtları tutmak, i) Borsa Akreditasyon Sistemi nin kurulması, iģletilmesi, uygunluğunun ve sürekliliğinin sağlanmasının yöneticiliğini yapmak, j) Stratejik Plan, iģ planı, faaliyet planı, hizmet gerçekleģtirme ve kalite yönetim sistemi planlarının revizyonları yapılması gerekiyorsa yapılarak güncelliğini sağlamak, k) Yılda bir defa TOBB Akreditasyon Sekreterliği ne Borsa nın Akreditasyon Öz Değerlendirme Raporu nu hazırlayarak, Yönetim Kurulu kararı ve Genel Sekreter imzası ile göndermek, l) TOBB tarafından düzenlenen Kalite/Akreditasyon Sistemleri ile ilgili eğitimlere Yönetim Kurulu kararı ile katılmak, m) Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

35 Eğitim Sorumlusu Kalite Yönetim Temsilcisi ve Akreditasyon Sorumlusu a) Üyelerimizin ve çalıģanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla yılda bir kez eğitim ihtiyaçlarını tespit anketleri düzenlemek, b) Tespit edilen eğitim baģlıklarını yıllık eğitim planı çerçevesinde hazırlayarak Genel sekreter sunmak ve Yönetim Kurulu kararı alarak uygulamak, c) Üyelere yapılacak eğitimleri organize etmek, performansını ölçmek ve üst yönetime sunmak, d) Stratejik planda belirtilen eğitim hedeflerini tutturmak için gerekli çalıģmaları yapmak, e) Eğitim organizasyonlarını gerçekleģtirmek, eğitimci araģtırması yapmak, eğitim yapılacak yerleri, tarihlerini ve saatlerini tespit etmek, eğitimlerde kayıt almak, eğitimlerin performanslarını değerlendirmek, sonuçları üst yönetime sunmak, f) Personelin eğitim sicil formlarını tutmak, g) Oryantasyon eğitimlerini düzenlemek, performansını ölçmek ve kayıtlarını tutmak, h) Kalite Yönetim Sistemi ve Borsa Akreditasyon Sistemi nde gerekli görülen tüm iģlemleri yerine getirmek, i) Sürekli iyileģtirme kapsamında, tespit ettiği uygunsuzlukları ve/ya potansiyel uygunsuzlukları Kalite yönetim temsilcisine bildirmek, j) Stratejik plan ve yıllık iģ planında belirtilen kendi sorumluluğuna düģen görevleri yerine getirmek ve hedefleri tutturmak, k) Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

36 Yönetici Asistanı Yönetim Kurulu BaĢkanı ve Genel Sekreter a) Borsaya gelen/giden evrakları kayıt altına almak ve dosyalamak, b) Borsaya gelen telefonları cevaplayarak ilgili kiģiye aktarmak, c) Genel Sekreter ve personelin istediği telefonları bağlamak, d) Gelen/Giden Evrak defterlerini tutmak, e) Meclis, Yönetim Kurulu BaĢkanlığı ve/ya Genel Sekreterliğin gerek gördüğü konularda dosyalama yapmak, f) Posta ve etiketleme iģlerinin yürütülmesini sağlamak, g) Önde Gelim protokol listesini tutmak, güncelliğini korumak, h) Kalite Yönetim Sistemi ve Borsa Akreditasyon Sistemi nde gerekli görülen tüm iģlemleri yerine getirmek, i) Sürekli iyileģtirme kapsamında, tespit ettiği uygunsuzlukları ve/ya potansiyel uygunsuzlukları Kalite yönetim temsilcisine bildirmek, j) Stratejik plan ve yıllık iģ planında belirtilen kendi sorumluluğuna düģen görevleri yerine getirmek ve hedefleri tutturmak, k) Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. Tablo 5: Birimler ve Faaliyetler

37 D-ĠNSAN KAYNAKLARI ÇALIŞANLARIN EĞİTİM SEVİYESİNE GÖRE GRAFİK 50% 8% 17% 17% 8% İLKÖĞRETİM LİSE VE DENGİ ÖNLİSANS LİSANS YÜKSEK LİSANS ÇALIŞANLARIN ÇALIŞMA YILLARINA GÖRE GRAFİK 8% 8% 17% 33% 34% 0-1 YIL ARASI 1-5 YIL ARASI 5-10 YIL ARASI YIL ARASI YIL ARASI 37

38 ÇALIŞANLARIN CİNSİYETİNE GÖRE GRAFİK 42% 58% ERKEK PERSONEL BAYAN PERSONEL ÇALIŞANLARIN YAŞ GRAFİĞİ 25% 17% % Kayseri Ticaret Borsası nda 2012 Nisan ayı itibariyle 5 i Kadın 7 si Erkek olmak üzere toplam 12 kiģi istihdam edilmektedir. Ġstihdam edilen çalıģanlarımızın yaģ ortalaması 35 dir. Borsamız; ÇalıĢanı Memnun Et Ki, Kurum YaĢasın felsefesi çerçevesinde, çalıģanları ile ileri iletiģim ve etkileģim kurmaktadır. Borsamız, çalıģanlarının memnuniyetlerini ölçmek amacıyla her yıl düzenli olarak çalıģan memnuniyeti anketi yapmaktadır. Borsamız Yönetimi, anket sonuçlarına göre gerekli iyileģtirmeleri yapmakta, gerekli önlemleri almakta ve çalıģan memnuniyetini belirlenen hedefler doğrultusunda yükseltmeyi taahhüt etmektedir.

39 ÇALIŞANLARIN BRÜT MAAŞ GRAFİĞİ 8% 33% 34% TL TL TL TL 25% E- YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALĠZĠ Kayseri Ticaret Borsası nın yasal yükümlülükleri Anayasamızın 135. maddesinde ve 5174 Sayılı Kanun ve bu Kanunla çıkarılan yönetmelikler ile hüküm altına alınmıģtır. Borsamız, tüm hizmet ve faaliyetlerini gerçekleģtirirken tabii olduğu 5174 Sayılı Kanun da belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Ayrıca, Borsamız tüm bu hizmet ve faaliyetlerini gerçekleģtirirken Kalite Yönetim Sistemi ve TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi Ģartlarına uygunluğu sağlamaktadır. Kayseri Ticaret Borsası nın görevleri 5174 Sayılı Kanun un 34 maddesinde Ģu Ģekilde belirtilmiģtir: a) Borsaya dahil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek. b) Borsaya dahil maddelerin borsada oluģan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilân etmek. c) Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye Ģartlarını, fiyatlar üzerinde etkili Ģartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Birliğin onayıyla yürürlüğe girecek genel düzenlemeler yapmak.

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.19 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Kalite

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

2014 YILI HEDEF TAKİP TABLOSU

2014 YILI HEDEF TAKİP TABLOSU Sayfa No: 1 / 9 HEDEF NO Str. Plan / Süreç Hedefi 1 2 3 4 5 6 7 8 HEDEFLER Tescilde Müşteri Memnuniyeti En az %80 gerçekleştirmek Tescilde İşlem Süresini İşlem Başına 120sn de tamamlamak Tahmini Bütçede

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Samsun Belediyeler Birliği çalıģma usul

Detaylı

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar.

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedür, müģterilerin taleplerin yerine getirilmesi, yapılan iģlemlerle ilgili laboratuar uygulamalarının izlenmesi, müģteri ve enstitü arasındaki iletiģim Ģekillerinin belirlenmesi, müģterilerden

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

SÖKE TĠCARET BORSASI COMMODĠTY EXCHANGE 2016 OCAK-MART E-DERGĠ

SÖKE TĠCARET BORSASI COMMODĠTY EXCHANGE 2016 OCAK-MART E-DERGĠ SÖKE TĠCARET BORSASI COMMODĠTY EXCHANGE 2016 OCAK-MART E-DERGĠ ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA NO KATILIM GÖSTERDİĞİMİZ AKTİVİTELER 3-10 ISO VE AKREDİTASYON 11-12 SOSYAL SORUMLULUK 13 İSTATİSTİKİ VERİLER 14-18 BASINDA

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI. HABERLEŞME ve YAYIN STRATEJİSİ PLANI

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI. HABERLEŞME ve YAYIN STRATEJİSİ PLANI ÇANAKKALE TİCARET BORSASI HABERLEŞME ve YAYIN STRATEJİSİ PLANI Yürürlük Tarihi : 03.01.2011 Revizyon No. : 0 Sayfa : 0/2 KONU SORUMLU PLANLANAN YAPILACAKLAR GÖZDEN GEÇİRME Üye Bilgileri Güncelleme Tüm

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı Okul: VAN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ Eylem Planının Süresi: 6 ay Geliştirilecek Alanlar (ÖD Raporundan Aktarılacak)

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 1 SAYIġTAYIN

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR BÖLÜM 17 : YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün organizasyon

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı SUNUŞ Denetim, kurumsal iģ ve iģlemlerin öngörülen amaçlar doğrultusunda benimsenen ilke ve kurallara uygunluğunun belirlenmesidir. ĠĢlem ve hata tespit odaklı denetim/teftiģ uygulamaları zamanla süreç

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı; federasyonun yurtiçi bağlantısını sağlayabilme amacı ile illerdeki

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

7 GÜN HİZMET BEDELİ SIRA NO. Kayıt için müracaat eden Gerçek veya Tüzel Kişinin faaliyet tespitinden sonra DERECESİ FEV 1 2 3 4 5 6

7 GÜN HİZMET BEDELİ SIRA NO. Kayıt için müracaat eden Gerçek veya Tüzel Kişinin faaliyet tespitinden sonra DERECESİ FEV 1 2 3 4 5 6 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulması Gereken Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca hazırlanmış olan Bursa Ticaret Borsası Hizmet Standartları

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ÇANAKKALE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM 1 ÇANAKKALE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Özel Kalem

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

BASIN YAYIN ve HALKLA ĠLĠġKĠLER

BASIN YAYIN ve HALKLA ĠLĠġKĠLER Hazırlayan Basın Yayın ve Halkla iliģkiler Md. H. KABACIOĞLU Kontrol BaĢkan Yardımcısı T. MERMERTAġ Onay Belediye BaĢkanı Op.Dr. A. ÖZ Yürürlük Tarihi 02.07.2007 Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı;

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜRÜN TEKNOLOJĐSĐ VE LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĐĞĐ

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜRÜN TEKNOLOJĐSĐ VE LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĐĞĐ TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜRÜN TEKNOLOJĐSĐ VE LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik, TMO nun faaliyet konusuna

Detaylı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Sayı : 41811054-010.06.01 21/05/2015 Konu : Görev Tanımları Genelgesi GENELGE (2015/1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında idarenin amaçlarına, belirlenmiģ

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 - Bu yönetmelik Konak Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün KuruluĢ,

Detaylı

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Bilgi İşlem Müdürlüğünün teşkilat

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER VE MUHTARLIKLAR DAİRESİ TANITIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam

Detaylı

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER DAĠRE BAġKANI Yapı ĠĢleri ve Teknik Rektörlük Rektör, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı nın en üst yöneticisi, temsilcisi, harcama yetkilisidir. Dairede çalıģan

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Sunum Planı Bütçe Hazırlık Mevzuatı ve Dokümanları 2018-2020 Düzce Üniversitesi Bütçe Hazırlık Çalışmaları ve Hazırlanacak Formlar Bütçe Hazırlık

Detaylı

MÜDÜR. Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara. başkanlık eder.

MÜDÜR. Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara. başkanlık eder. MÜDÜR SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÜST BİRİM REKTÖR İŞ ÜNVANI MÜDÜR ALT MÜDÜR YARDIMCISI YÜKSEKOKUL SEKRETERİ TEMEL GÖREV Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara başkanlık eder. Eğitim-öğretim

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek, ilgili

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Kütahya

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet gösteren

Detaylı

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI Karar Tarihi:04.08.2017 Karar Sayısı: 84516765-301-05/47 Meclis BaĢkanı: ĠnĢ. Müh. Hasan ARSLAN Belediye BaĢkanı MECLĠS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı