Düzenlemeler Işığında Yeni TTK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.pwc.com.tr/ttkrehberi Düzenlemeler Işığında Yeni TTK"

Transkript

1 İkincil Düzenlemeler Işığında Yeni TTK

2 Yeni Türk Ticaret Kanunu ( Yeni TTK ) 6102 sayılı Kanun ve 6103 sayılı uygulama Kanun u ile 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Ayrıca, Yeni TTK ya ilişkin 6335 ve 6455 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler de yürürlüğe girmiştir. Yeni TTK nın uygulama esaslarını oluşturan yönetmelik ve tebliğlerin birçoğu yayınlanmış ve Kamu Gözetimi Kurumu nun raporlama ve denetime istinaden açıklamaları olmuştur. Yeni TTK, ticari işletme, ticaret şirketleri, kıymetli evrak, taşıma işleri, deniz ticareti ve sigorta sözleşmesi hukuklarını kapsayan, radikal bir değişikliği gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Ayrıca, Yeni TTK sadece ticaret hukukunu AB hukuku ile uyumlaştırmıyor, sadece şeffaflığın ve bilgi toplumunun alt yapısını inşa etmiyor; aynı zamanda genel kabul görmüş finansal raporlama ve denetim ilkelerini yürürlüğe koyup, bilgi teknolojisinin araçlarını kullanmanın ve pay sahipleri demokrasinin yollarını da açıyor. Amaç, düzeyi yüksek, nesnel adaleti hedefleyen, ileri toplum ve ahlak değerlerini koruyan, çağdaş taciri ve şirketleri, yatırımcıyı, taşıyıcıyı, sigortalıyı ve KOBİ leri odak noktasına yerleştiren, rekabet gücüne sahip işletmelerin ekonomik hayatımızı şekillendirdiği, uluslararası piyasaların dilini konuşan bir ticaret, endüstri ve hizmet arzı düzeni kurmak ve yaşatmaktır. Kurumsal yönetişim ilkeleri artık borsa şirketlerini aşmış, tüm özel ve kamu işletmelerini etkilemeye başlayan bir iyi yönetim ve etkili iç-dış denetim kodeksine dönüşmüştür. Bu kapsamda, Yeni TTK ya ilişkin olarak önemli öngördüğümüz düzenlemeleri aşağıda bilgilerinize sunuyoruz. PwC 2

3 Bağımsız Denetim Yeni TTK nın 397. Maddesi ile şirketler için bağımsız denetim mekanizması getirilmiş olup, hangi şirketlerin denetime tabi olacağı 23 Ocak 2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı" ("Bakanlar Kurulu Kararı") ile belirlenmiştir. Bu anlamda Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca denetim kapsamına giren şirketler, her sene genel kurullarında bağımsız denetçilerini atamakla ve bu hususu tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdürler. Bakanlar Kurulu nun kararına göre regülasyona tabi şirketler (bankalar, halka açık şirketler, finansal holding şirketleri vb) ve belirli büyüklükleri aşan şirketler 1 Ocak 2013 tarihinden sonra bağımsız denetim kapsamına girmektedir. Buna göre, aktif büyüklüğü 150 milyon TL, yıllık net satış hasılatı 200milyon TL ve ortalama çalışan sayısı beş yüz kişi ölçütlerinden en az ikisini art arta iki hesap döneminde aşan şirketler bağımsız denetime tabi olacaktır. Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca denetim kapsamı dışında kalan anonim şirketler ve tarım satış kooperatifleri ve üst kuruluşlarının tabi olacağı denetime ilişkin usul ve esasları belirleyen bir yönetmeliğin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın çalışması sonrasında Bakanlar Kurulunca karara bağlanması söz konusu olacaktır. Bu düzenlemeler ile bağımsız denetim birçok ülkede olduğu gibi, Türkiye de de zorunlu hale gelmektedir. Yukarıda da bahsedildiği üzere beklenen yönetmelikler, kararlar nedeniyle bazı şirketler için belirsizlikler devam ederken aslolan bağımsız denetimin kurumsal yönetim, piyasaların güveni, yöneticiler, ortaklar ve düzenleyici otoriteler için öneminin kabul edilmiş olmasıdır. Bu anlamda gidilen yol belirlidir ve kurumsal yönetim ve şeffaflık açısından doğru olan, tüm şirketlerin bahsi geçen belirsizliklerin giderilmesini beklemeksizin düzenli olarak denetlenme seçeneğini seçmeleridir. PwC 3

4 Raporlama, Defter Tutma ve Tasdik Yeni TTK ya göre şirketler defterlerini Vergi Usul Kanunu ( VUK ) düzenlemelerine göre tutacaktır. Bağımsız denetime tabi şirketler, regülasyona tabi şirketler ve Kamu yararını etkileyen şirketler 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren Uluslar arası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlar ına göre ( TMS ) finansal tablo hazırlarken, diğer şirketler Kamu Gözetimi Kurumu tarafından belirleme yapılana kadar VUK hükümlerine göre finansal tablo hazırlayacaklardır. TMS ile ilgili kuralları düzenleme ve açıklamakla yetkili kurum Kamu Gözetimi Kurumu dur. Fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defterinin açılış onayları defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar notere yaptırılır. Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar notere yaptırılır. Faaliyet Raporu Yıllık faaliyet raporu yönetmeliğine göre tüm sermaye şirketleri ilgili hesap dönemini izleyen iki ay içerisinde yıllık faaliyet raporu hazırlamalıdır. Yıllık faaliyet raporu içeriğinde finansal durum, faaliyetler ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler, riskler ve yönetim organının değerlendirmeleri, üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar, araştırmageliştirme çalışmalarına ilişkin bilgiler ve diğer hususlar yer almalıdır. Ayrıca denetim kapsamındaki şirketlerin faaliyet raporlarının finansal tablolar ile uyum içerisinde olup olmadığı da bağımsız denetim kapsamındadır. PwC 4

5 Genel Kurul Toplantıları ve Genel Kurul Çalışma Esasları Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esaslar yönetmeliğine göre genel kurullarda komiser bulundurma zorunluluğu kaldırılmıştır. Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketlerin bütün genel kurul toplantılarında, diğer şirketlerde ise gündeminde, sermayenin arttırılması veya azaltılması, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi veya kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması, kayıtlı sermaye tavanının arttırılması veya faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği ile birleşme, bölünme veya tür değişikliği konuları bulunan genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunludur. Ayrıca elektronik ortamda genel kurul uygulanan toplantılarda ve yurt dışında yapılacak genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisi bulunması zorunludur. Bunun dışında yapılacak genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisi bulunması zorunlu değildir. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca şirketlerin yönetim organları genel kurulun çalışma esas ve usulleri hakkında en geç 2013 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısında onaya sunulmak üzere bir iç yönerge hazırlamak zorundadır. Söz konusu iç yönerge örneği Yönetmelik ekinde yer almaktadır. İnternet Sitesine İlişkin Uygulamalar Bakanlar Kurulu kararı ile denetim kapsamında olan her sermaye şirketi kendi internet sitesini açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek zorundadır. Getirilen internet sitesi açma ve kullanma yükümlülüğünün detayları ise 31 Mayıs 2013 tarihli sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan ve 1 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe giren "Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik" ("Yönetmelik") ile belirlenmiş ve aşağıdaki gibi özetlenmiştir. İnternet sitesi açma yükümlülüğünü yerine getirmeyen ve internet sitesi içeriğini Kanun ve Yönetmelik hükümlerine uygun bir şekilde düzenlemeyen şirketler hakkında yaptırımın ne olacağı Kanun ve Yönetmelik ile belirlenmiştir. İnternet sitesinde yayımlanma zorunluluğu bulunmasına rağmen yayımlanmayan kararlar iptal edilebilecek ve kusuru bulunan yöneticiler ile yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna gidilebilecektir. Tüm bu sayılanlar ile birlikte Kanun un 562. maddesinde internet sitesini oluşturmayan veya internet sitesinde yayımlanması zorunlu içeriği usulüne uygun şekilde yayımlamayan şirketlerin yönetim organı üyelerinin 300 (üçyüz) güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacağı belirtilmiştir. PwC 5

6 İnternet sitesinde yayınlanması zorunlu bilgiler Şirketin ticaret ünvanı, merkezi, MERSİS numarası, taahhüt edilen ve ödenen sermaye, AŞ lerde Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin ad ve soyadları, LŞ lerde müdürlerin ad ve soyadları, seçilen denetçi adı, soyadı/ünvanı, yerleşim yeri, varsa tescil edilmiş şubesi, tüzel kişi Yönetim Kurulu veya müdür e ilişkin bilgiler, genel kurul toplantı ilanı, genel kurul toplantı tutanağı, AŞ lerde genel kurul çalışma usul ve esasları, şirketler arasındaki hakimiyet sözleşmesi, şirket sözleşmesi, şirkete açılan fesih davası, birleşme ve bölünme olması durumunda açıklanması gereken hususlar gibi bilgilerin internet sitesinde yayınlanması gerekir. Şirketlerin finansal tablolarını yayınlaması sadece birleşme ve bölünme olduğu zaman zorunlu hale getirilmiş, bunun dışındaki haller için finansal tabloların internet sitesinde yayınlanması zorunlu değildir. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra kurulan şirketler kuruluşun ticaret siciline tescilinden itibaren, Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra denetim kapsamına giren şirketler kapsama dahil olmalarından itibaren, Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş şirketler ise 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren, 3 (üç) ay içerisinde internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülemekle yükümlüdür. Yeni TTK da Sermaye arttırımı Yeni TTK uyarınca bilançoda sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonların bulunması hâlinde, bu fonlar sermayeye dönüştürülmeden, sermaye taahhüt edilmesi yoluyla sermaye artırılamaz. Hem bu fonların sermayeye dönüştürülmesi hem de aynı zamanda ve aynı oranda sermayenin taahhüt edilmesi yoluyla sermaye artırılabilir. PwC 6

7 Şirketler Topluluğu Şirketler topluluğuna dahil şirketlerde hakimiyete bağlanan sonuç hakim şirketin denkleştirme yükümlülüğüdür. Hâkim şirket, hâkimiyetini bağlı şirketi kayba uğratacak şekilde kullanamaz. Özellikle bağlı şirketi, iş, varlık, fon, personel, alacak ve borç devri gibi hukuki işlemler yapmaya; kârını azaltmaya ya da aktarmaya; malvarlığını ayni veya kişisel nitelikte haklarla sınırlandırmaya; kefalet, garanti ve aval vermek gibi sorumluluklar yüklenmeye; ödemelerde bulunmaya; haklı bir sebep olmaksızın tesislerini yenilememek, yatırımlarını kısıtlamak, durdurmak gibi verimliliğini ya da faaliyetini olumsuz etkileyen kararlar veya önlemler almaya yahut gelişmesini sağlayacak önlemleri almaktan kaçınmaya yöneltemez. Bu gibi durumlarda hakim şirket kaybı o faaliyet yılı içinde fiilen denkleştirmek veya kaybın nasıl ve ne zaman denkleştirileceğini belirtilmek suretiyle en geç o faaliyet yılı sonuna kadar, bağlı şirkete denk değerde bir istem hakkı tanımak zorundadır. Aynı şekilde, hâkimiyetin uygulanması ile gerçekleştirilen ve bağlı şirket bakımından açıkça anlaşılabilir haklı bir sebebi bulunmayan, birleşme, bölünme, tür değiştirme, fesih, menkul kıymet çıkarılması ve önemli esas sözleşme değişikliği gibi işlemlerde, genel kurul kararına red oyu verip tutanağa geçirten veya yönetim kurulunun bu ve benzeri konulardaki kararlarına yazılı olarak itiraz eden pay sahipleri; hâkim teşebbüsten, zararlarının tazminini veya paylarının varsa en az borsa değeriyle, böyle bir değer bulunmuyorsa veya borsa değeri hakkaniyete uygun düşmüyorsa, gerçek değerle veya genel kabul gören bir yönteme göre belirlenecek bir değerle satın alınmasını mahkemeden isteyebilirler. Bağlı şirketin yönetim kurulu, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, şirketin hâkim ve bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenler. Raporda, şirketin geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı tüm hukuki işlemlerin ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemlerin açıklaması yapılır. Hukuki işlemlerde edimler ve karşı edimler, önlemlerde, önlemin sebebi ve şirket yönünden yarar ve zararları belirtilir. Zarar denkleştirilmişse, bunun faaliyet yılı içinde fiilen nasıl gerçekleştiği veya şirketin sağladığı hangi menfaatlere ilişkin olarak bir istem hakkı tanındığı ayrıca bildirilir. Söz konusu bağlılık raporunun hazırlanmamasının sonucu 200 günden az olmamak üzere adli para cezası olarak düzenlenmiştir. Yukarıdakilere ilaveten Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca bağlı şirket yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunda; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler, ve aynı zamanda burada bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği hususları belirtilir. Şirketler Toplulu ğu kapsamına giren şirketler için Yeni TTK ile birlikte konsolide finansal tablo hazırlama zorunluluğu da getirilmiştir. PwC 7

8 Kobi Vade Uygulamaları Yeni TTK ya göre mal ve hizmet alım satımında sözleşme ile vade belirlenmediği takdirde, vade, faturanın veya eşdeğer ödeme aracının borçlu tarafından alınması otuz iş günü ve eğer faturanın veya eş değer ödeme talebinin alınma tarihi belirsizse mal veya hizmetin teslim alınmasını takiben otuz iş günüdür. Alacaklı aleyhine ağır bir haksız durum yaratmamak koşuluyla, alacaklı ve borçlu sözleşme ile vadeyi otuz günden fazla belirleyebilir. Fakat alacaklının KOBİ veya tarımsal ya da hayvansal üretici olduğu ve borçlunun büyük ölçekli olduğu durumlarda vade en fazla atmış gün olarak belirlenebilir. Kanun un bu maddesine aykırı sözleşme hükümleri geçersiz olup, borçlu, Kanun a aykırı bir şekilde borcunu zamanında önemezse alacaklı temerrüt faizine hak kazanır. Bu madde hükümleri uyarınca alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hâllerde uygulanacak faiz oranını ve alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her yıl ocak ayında ilan eder yılı için temerrüt faizi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yıllık %15 olarak belirlenmiştir. Avans Kar Payı Dağıtımı Yeni TTK ile birlikte şirketler dönem kapanışını beklemeden, üç aylık dönemler sonunda kar elde etmesi durumunda avans kar payı dağıtımı yapabileceklerdir. Şirketlerin kâr payı avansı dağıtabilmeleri için, şirket genel kurulunca kâr payı avansı dağıtılmasına ilişkin karar alınması ve kâr payı avansı dağıtılacak hesap döneminde hazırlanan üç, altı veya dokuz aylık ara dönem finansal tablolara göre kâr edilmiş olması gereklidir. Eğer şirket avans kar payı tarihten sonraki dönem sonrasında zarar ederse ve net dönem karı, dağıtmış olduğu avans kar payından daha düşük olursa, dağıtılan kar serbest yedek akçelerden karşılanır. Serbest yedek akçelerin avans kar dağıtımını karşılamaması durumunda ortaklar almış oldukları kar payını şirkete geri iade ederler. PwC 8

9 Yönetim Kurulu nun Devredilemez Yetki ve Görevleri (1) Yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri şunlardır: a) Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi. b) Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi. c) Muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin kurulması. d) Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları. e) Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönergelere ve yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi. f) Pay, yönetim kurulu karar ve genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin tutulması, yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve genel kurula sunulması, genel kurul toplantılarının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi. g) Borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunulması. PwC 9

10 PwC Türkiye PwC, tüm dünyada en üst düzey sektör uzmanlığı ile sunduğu denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri ile müşterilerine aradıkları değeri katar. 157 ülke i aşkın çalışanı ile PwC yeni bir yaklaşım ve pratik tavsiyeler üretmek üzere müşterileri ile düşünce, deneyim ve çözüm önerilerini paylaşır. PwC 1981 den bugüne faaliyet gösterdiği Türkiye de, İstanbul da iki, Ankara da, Bursa da ve İzmir de birer ofis olmak üzere toplam 5 ofiste, yaklaşık kişilik profesyonel kadrosu ile Türk iş dünyasının aradığı değeri yaratmak için hizmet sunmaktadır. İletişim bilgilerimiz: Gökhan Yüksel Türk Ticaret Kanunu Hizmetleri Lideri Tel: +90 (212) E-posta: Nilgün Serdar Şimşek Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri, Şirket Ortağı Tel: +90 (212) E-posta: Bedriye Akyol Denetim Hizmetleri Müdür Tel: +90 (212) E-posta: İdil Çağal Mali Hukuk Hizmetleri, Müdür Tel: +90 (212) E-posta: 2014 PwC Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede PwC ibaresi, her bir üye şirketinin ayrı birer tüzel kişilik olduğu PricewaterhouseCoopers International Limited in bir üye şirketi olan PwC Türkiye yi ifade etmektedir. PwC Türkiye, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ticari unvanları ile Türkiye'de kurulmuş tüzel kişiliklerden oluşan PwC Türkiye organizasyonunu ifade ve temsil etmektedir.

www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012

www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012 www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012 Ortak Hükümler ile Anonim ve Limited Şirketlere İlişkin Hükümlerde Değişiklikler Yeni Türk Ticaret Kanunu ( Yeni TTK ) 1 Temmuz 2012

Detaylı

Yönetim Kurulunun Rapor Yükümlülükleri

Yönetim Kurulunun Rapor Yükümlülükleri Bağlı ve Hakim Şirketler («Şirketler Topluluğu») Raporları Yönetim Kurulunun Rapor Yükümlülükleri Güler Hülya Yılmaz Şubat 2013 Gündem İlgili Mevzuat Şirketler Topluluğu (Hakim Şirket - Bağlı Şirket) Bağlı

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Sirküler Sayı: 2013/4 07.05.2013 1 TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Sirküler Sayı: 2013/4 07.05.2013 2 KONU: ENİ TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ANONİM ŞİRKETLERİN ANA SÖZLEŞMELERİNİN

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu Yol Haritası www.ttkrehberi.com Yeni Türk Ticaret Kanunu Yol Haritası Başarının Anahtarı Değişimi Doğru Yönetmektir Yeni Türk Ticaret Kanunu Yol Haritası Yaklaşık 55 yıldır ülkemizdeki ticari yaşamı düzenleyen Türk

Detaylı

Holding ve Grup Şirketlerinde, yeni Türk Ticaret Kanunu, Şirketler Topluluğu düzenlemeleri ile ne tür imkanlar,

Holding ve Grup Şirketlerinde, yeni Türk Ticaret Kanunu, Şirketler Topluluğu düzenlemeleri ile ne tür imkanlar, Holding ve Grup Şirketlerinde yeni Türk Ticaret Kanunu, Şirketler Topluluğu düzenlemeleri ile ne tür imkanlar, yükümlülükler ve yaptırımlar getirdi? Bu imkanlardan nasıl faydalanabilir, bu düzenlemelere

Detaylı

www.pwc.com.tr Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ

www.pwc.com.tr Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ www.pwc.com.tr Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; gerçek ve tüzel kişi tacirler

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu www.ttkrehberi.com Yeni Türk Ticaret Kanunu Geleceği Hazırlayan Bir Düzenleme Yeni Türk Ticaret Kanunu Geleceği Hazırlayan Bir Düzenleme İçindekiler Uygar Topluma Özgü Gelecek 2 Sınırları Olmayan Bir

Detaylı

100 Soruda Limited Şirketler

100 Soruda Limited Şirketler 100 Soruda Limited Şirketler 2 İçindekiler Genel Olarak 7 1. Yeni TTK nın limited şirketlere ilişkin olarak getirdiği yenilikler nelerdir? 8 2. Limited şirket kaç ortakla kurulabilir? 8 3. Limited şirket

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE GENEL KURULUN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03.

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE GENEL KURULUN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03. YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE UN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03.2013 Prof. Dr. NECDET SAĞLAM SMMM MEHMET YOLCU GEREKÇESİ 6102 Sayılı

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Veliye YANLI / Yrd. Doç. Dr. Murat Yusuf AKIN Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/42. KONU Bağlı ve Hakim Şirketler ("Şirketler Topluluğu") Raporları.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/42. KONU Bağlı ve Hakim Şirketler (Şirketler Topluluğu) Raporları. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri

01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri 01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri Av. Yuda REYNA - Av. Süzet ANJEL Kanun No : 6102 Kabul Tarihi : 13.01.2011 Resmi Gazetede

Detaylı

Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Güreli Yayınları Eylül, 2012 1 2 ÖNSÖZ Ülkemizde ticari hayatın son 50 yılını önemli ölçüde etkilemiş olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 - Aşağıda adları soyadları, unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası

Detaylı

E-BÜLTEN l 12.10.12 l SİRKÜLER

E-BÜLTEN l 12.10.12 l SİRKÜLER LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜRLER Değerli Meslektaşlarım, Yeni TTK da Limited şirketlerde müdürler konusu son günlerde en çok konuşulan konuların başında gelmektedir. Müdürler yeniden seçilecek mi? Müdürler

Detaylı

Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012

Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012 SERMAYE PİYASASI KANUNU Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf,

Detaylı

6102 sayılı yeni TTK da BİRLEŞME-DEVİR, BÖLÜNME, TÜR DEĞİŞTİRME ve TASFİYE İŞLEMLERİ

6102 sayılı yeni TTK da BİRLEŞME-DEVİR, BÖLÜNME, TÜR DEĞİŞTİRME ve TASFİYE İŞLEMLERİ 6102 sayılı yeni TTK da BİRLEŞME-DEVİR, BÖLÜNME, TÜR DEĞİŞTİRME ve TASFİYE İŞLEMLERİ Yeminli Mali Müşavir Ömer Necdet AYDEMİR Sorumlu Ortak Başdenetçi 29 Mayıs 2014 Sakarya SMMM Odası BİRLEŞME TTK nun

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 4 MADDE 5 Kuruluş Şirketin unvanı Amaç ve konu Şirketin merkezi Şirketin süresi

Detaylı

www.pwc.com.tr Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik

www.pwc.com.tr Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik www.pwc.com.tr Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik Birinci Bölüm Amaç,

Detaylı

www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği

www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği Bağımsız Denetim Yönetmeliği Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ

YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ YENİ KANUNUN AMACI (Md. 1) Sermaye piyasalarının düzenlenmesi ve denetlenmesi suretiyle, üç amacı gerçekleştirmeye yönelik bütüncül bir bakış açısı vardır.

Detaylı

Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 no lu telefonlardan iletişim kurulabilir.

Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 no lu telefonlardan iletişim kurulabilir. PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 28.03.2014 TARİHİNDE SAAT 13:30 DA YAPILACAK 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli)

6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli) 6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli) 1 2 FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU Kanun No : 6361 Kabul Tarihi : 21.11.2012 R.G. Yayım

Detaylı

Kanun No. 5387 Kabul Tarihi : 2.7.2005

Kanun No. 5387 Kabul Tarihi : 2.7.2005 BANKACILIK KANUNU Kanun No. 5387 Kabul Tarihi : 2.7.2005 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanmasına, kredi sisteminin etkin bir

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler a) Raporun dönemi :... 3 b) Ortaklığın unvanı :... 3 c) Dönem

Detaylı

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; MEVCUT (ESKİ) METİN Madde 3 Amaç ve Konu Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 29.03

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 29.03 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 29.03.2013 TARİHİNDE SAAT 13:30 DA YAPILACAK 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU A) 27 MAYIS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bağımsız denetim ile bağımsız denetim kuruluşlarına ve denetçilere ilişkin

Detaylı