Bozdað dan hodri meydan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bozdað dan hodri meydan"

Transkript

1 (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan ayýnda yine Somali'de açacaðýz. Afganistan'daki hastanemiz bitti, Lübnan'daki bitti. Yani nerede bir mazlum insan varsa biz oraya el oluyoruz" * HABERÝ 2 DE Bozdað dan hodri meydan Adalet Bakaný Bekir Bozdað, 25 Mart ta yayýnlanacaðý iddia edilen ses kaydý ile ilgili açýklamada bulunarak, Bu laflarý dolandýran falan gün þu çýkacak falan gün bu çýkacak filan gün þu olacak diyenler ahlaksýzdýr. Bunlar alçaktýr. Ben buradan bu ahlaksýzlýðý bu alçaklýðý yapanlara sesleniyorum. Elinizde ne varsa beklemeyin. MHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, seçim çalýþmalarýný sürdürdü. MHP Çorum da 1. parti * HABERÝ 11 DE Seçim çalýþmalarýný yoðun bir tempo içinde sürdüren MHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, teþkilat olarak 30 Mart seçimlerine uzun zamandýr çalýþtýklarýný ve kendi bölgelerinde gitmedikleri yerlerin yok denecek kadar az olduðunu söyledi. * HABERÝ 4 DE Adalet Bakaný Bekir Bozdað, AK Parti nin icraatlarýný anlattý. Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi nden emekli olan Tarih Bölümü Öðretim Görevlisi Ali Ilýca, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan a veda ziyaretinde bulundu Ali Ilýca emekli oldu Bizi milletimizden ayýramazlar Belediye Baþkaný ve AK Parti Belediye Baþkan Adayý Muzaffer Külcü, Gülüm Düðün Salonu'nda Gülabibeyli kadýnlar tarafýndan düzenlenen programa katýldý. Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi nden emekli olan Tarih Bölümü Öðretim Görevlisi Ali Ilýca ve Meslek Yüksekokulu Sekreteri Ragýp Atalay, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan a veda ziyaretinde bulundu. * HABERÝ 8 DE Belediye Baþkaný ve AK Parti Belediye Baþkan Adayý Muzaffer Külcü, Gülabibey Mahallesi nde konuþtu. * HABERÝ 10 DA CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, Kunduzhan Mahallesi nde doðduðu evi ziyaret Çorum un trafik planý olacak CHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, Çorum'un araç ve yaya trafik sorununu kýsa sürede hazýrlayacaklarý master plan ile çözeceklerini, kenti modern otoparkla donatarak, hem araç sahiplerinin, hem yayalarýnýn yaþamýný kolaylaþtýracaklarýný söyledi. * HABERÝ 6 DA Alperenler, Þehit liderleri Muhsin Yazýcýoðlu nun katillerinin bulunmasýný istedi. Hitit Üniversitesi, Ensar Vakfý ve Kulüp Mefkure tarafýndan düzenlenen, Hazreti Peygamber (S.A.V.) i doðru anlamak konulu konferansa yoðun ilgi Katiller bulunmadýkça içimizdeki ateþ sönmeyecek Peygamber e itaatimizi Çorum Alperen Ocaklarý düzenlediði yürüyüþ ve basýn açýklamasý ile, Þehit Muhsin Yazýcýoðlu nu vefatýnýn 5. yýlýnda anarken, katillerinin bir an evvel bulunmasý için seslerini yükseltti. Hitit Üniversitesi nin teklifi Yükseköðretim Yürütme Kurulu toplantýsýnda incelenerek uygun Alaca da üç programa onay Hitit Üniversitesi Alaca Meslek Yüksekokulu bünyesinde Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Evde Hasta Bakýmý ve Yaþlý Bakýmý programlarýnýn açýlmasýna YÖK ten onay çýktý. * HABERÝ 8 DE Çorum Alperen Ocaklarý basýn açýklamasý eylemi yaptý. * HABERÝ 15 DE sorgulamalýyýz Hitit Üniversitesi, Ensar Vakfý ve Kulüp Mefkure tarafýndan ortaklaþa organize edilen konferansta konuþan Uludað Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Adem Apak, "Peygamber Efendimiz'e duyduðumuz sevgide problem yok, ancak O'na olan itaatimizi sorgulamamýz gerekiyor. * HABERÝ 7 DE Prof. Dr. Adem Apak

2 2 ÇARÞAMBA 26 MART Belediye'nin eli deðdi, ama Sabah gazeteye gelirken bisikletli bir vatandaþ çevirdi. Hakimiyet Kulis Notlarý'nýn müdavimlerinden olduðunu belirttikten sonra bir talebini iletti. Ulukavak Mahallesi eski kömür deposu arkasýnda bulunan Adnan Menderes Parký'nýn yakýnlarýnda oturuyormuþ. Parkta genel bir bakýmýn gerektiðini söyledi. Ýlk baþta kameriyeleri, ikinci olarak ýþýklandýrma problemini saydý. Daha sonra bir baþka vatandaþtan þikâyet geldi. Geceleri karanlýk nedeniyle parkýn içi pek tekin deðilmiþ. Çorum Belediyesi'nin parkta genel temizlik dýþýnda aydýnlatma yapmasý isteniyor. Esasýnda Adnan Menderes Parký'ndan gelen benzer þikâyetleri 2012 yýlýnýn Mart ayýnda yine bu köþede hem de birkaç defa dile getirmiþiz. Sivil toplum kuruluþlarý, okullar, aileler, dernekler, vakýflar, mahalle muhtarlarý, gazeteciler, yani fert fert herkesin üzerine vazife düþüyor..." Sorunlara el atýlmýþ Peki tam 2 yýl önce ne demiþiz, önce ona bakalým; "...Adnan Menderes Parký'nda uzun bir süredir devam eden bir problem var; vatandaþlar sadece akþamlarý deðil gündüzleri bile parka gidemiyor, çoluk çocuðu da göndermek istemiyor. Çünkü gündüzleri bazý genç gruplar uygunsuz hal ve hareketlerde bulunuyor, akþamlarý da parký alkol alanlar mesken tutuyormuþ. Aydýnlatma yetersizliði de cabasý. Sadece Adnan Menderes Parký'ndan deðil, periyodik aralýklarla birçok semtten benzer serzeniþler alýyoruz. Yani küçümsenmeyecek, her þeyden daha fazla dikkate alma zorunlulu- ðumuz ve sorumluluðumuz olan bildik problemler. Lâkin, Adnan Menderes Parký gibi onlarca parký ýþýl ýþýl aydýnlatsak, polisin saat baþý parkýn etrafýnda devriye yapmasýný saðlasak, varsa etrafýndaki duvarlarý alçaltýp parký daha görünür hale getirsek... Hastalýðýn reçetesi; gençlerin sokaðýn tehlikelerinden korunmasý, dürüst, ahlâklý, inançlý, bilinçli, sorgulayan bir neslin yetiþmesini saðlayacak metot ve formüllerin bulunmasýndan geçiyor. Bunun için her þeyi devletin ilgili kurumlarýnýn yapmasýný bekleyemeyiz. Adnan Menderes Parký'na gittik, baktýk. Ýki yýl öncesinden gelen sorunlarýn hemen hemen önemli bir bölümü çözüme kavuþmuþ. Yeþil alanlar muntazam olarak düzenlenmiþ, 4 adet aydýnlatma direði dikilmiþ, kameriyeler yerli yerinde. Yani parka Çorum Belediyesi'nin eli deðmiþ. Lâkin parkýn genel temizliðinin daha sýk ve düzenli yapýlmasý, aydýnlatma lambalarýnýn hepsinin yanmasý ve bilhassa akþamlarý güvenliðin saðlanmasý beklentisi hâlâ devam ediyor. Diyeceðim odur ki, Çorum Belediyesi'nin eli bir kez daha parka deðmeli. Ulukavak Mahallesi eski kömür deposu arkasýnda bulunan Adnan Menderes Parký'nda yapýlmasý istenen bazý talepler var. Nerede mazlum var, biz oradayýz Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas, Ýskilip te hastane ziyaretinde bulundu. Kafkas Ýskilip te Enise Aðbal Agah Kafkas, ilçe halkýna hitap etti, Recep Çatma ya destek istedi. (Ç.HAK:646) Ýskilipliler Kafkas ýn konuþmasýný dikkatle dinledi. Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas, Ýskilip e gerçekleþtirdiði ziyarette önce inþaatý devam eden 100 Yataklý Ýskilipli Atýf Hoca Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti, daha sonra da Ýskilipli vatandaþla buluþtu. Akþam saatlerinde ilçeye giden Kafkas, inþaatý devam eden 100 Yataklý Ýskilipli Atýf Hoca Devlet Hastanesi ne uðrayarak inþaat hakkýnda yetkililerden geniþ kapsamlý bilgi aldý. Ýnþaat ziyaretinin ardýndan AK Parti Ýskilip Belediye Baþkan Adayý Recep Çatma nýn seçim bürosuna geçen Kafkas, kendisi bekleyen yüzlerce kiþiye hitap etti. Konuþmasýnda Çatma ya destek isteyen Kafkas, yaklaþýk 3 saatlik Ýskilip ziyaretinin ardýndan ilçeden ayrýldý. Kafkas a Ýskilip ziyaretinde; AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Melih Alpsar, AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, AK Parti Ýskilip Belediye Baþkan Adayý Recep Çatma, hastane personeli ve çok sayýda vatandaþ eþlik etti. Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan ayýnda yine Somali'de açacaðýz. Afganistan'daki hastanemiz bitti, Lübnan'daki bitti. Yani nerede bir mazlum insan varsa biz oraya el oluyoruz" Kafkas, yaptýðý açýklamada, Saðlýkta Dönüþüm Projesi kapsamýnda Türkiye'de ciddi bir çalýþmanýn yapýldýðýný ve bu çalýþmalarýn ciddi bir mesafeye ulaþtýðýný söyledi. Saðlýk yatýrýmlarýnýn iki ayrý modelde gerçekleþtirildiðini anlatan Kafkas, þöyle devam etti: "Türkiye'deki yatýrýmlarýmýzý ikiye ayýrmak lazým. Bir taraftan kamu-özel sektör ortaklýðý modeli ile þehir hastaneleri kuruyor, diðer taraftan da Saðlýk Bakanlýðý ve TOKÝ'nin yatýrýmlarýyla hastaneler yapýyoruz. Türkiye'deki hasta yataklarýmýz, hasta yataðý sayýlarýmýz insanýmýza uygun deðildi. Altý, yedi, sekiz kiþilik koðuþlarda hasta tedavi ediyorduk. Bu, kabul edilebilir bir þey deðil. Türkiye'nin üçüncü bin yýl vizyonunda nitelikli oda ihtiyacý var. Banyosunun, tuvaletinin içinde Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, saðlýkta gelinen noktaya dikkat çekti. olduðu, bütün týbbi alt donanýmlarýnýn yeterli olduðu müstakil odalarýn olmasý lazým. En fazla iki kiþinin kalabildiði odalarý ve modern donanýmlý hastaneleri hedefliyoruz." Yurt genelinde devam eden 324 hastane inþaatýnýn bulunduðunu, 46 hastanenin de projesinin hazýrlandýðýný belirten Kafkas, "16 hastanemizin temelini attýk. Kamuözel ortaklýðý modeli ile 46 hastanemizin daha projesi hazýrlanýyor. Türkiye'nin önümüzdeki 3 yýl içinde saðlýk altyapýsý problemi kalmayacak" Yurt dýþýndaki saðlýk yatýrýmlarý Saðlýk alanýndaki vizyonun Türkiye ile sýnýrlý olmadýðýný vurgulayan Kafkas, yurt dýþýndaki çeþitli bölgelerde de hastaneler yaptýklarýný ya da geliþmesine yardýmcý olduklarýný dile getirdi. "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan ayýnda yine Somali'de açacaðýz. Afganistan'daki hastanemiz bitti, Lübnan'daki bitti. Yani nerede bir mazlum insan varsa biz oraya el oluyoruz" ifadelerini kullanan Kafkas, þöyle konuþtu: "Yurt dýþýnda uyguladýðýmýz eðitim ve araþtýrma modelinde hastaneyi yapýyor, beþ yýl ortak iþleterek oradakilere tabiri caizse balýk tutmayý öðretiyoruz. Bu beþ yýl içinde tüm uygulamalarý kavramalarýný saðlayýp oradan kendimiz çekiliyoruz. Süreç bu þekil- de devam ediyor. Ýnanýyorum ki Tayyip Erdoðan liderliðindeki Türkiye, üçüncü bin yýlýn baþýnda, saðlýkta yakaladýðý bu vizyonu yeni þehir hastanelerimizde, yeni konseptiyle dünya standartlarýný öteye taþýyacak." Toplum Ruh Saðlýðý Merkezleri yaygýnlaþtýrýlacak Türkiye genelinde Toplum Ruh Saðlýðý Merkezlerinin yaygýnlaþtýrýlmasý için de bir çalýþma yürüttüklerini ifade eden Kafkas, burada temel amacýn hastane konseptinde hastalarýn tecrit edilip, toplumdan koparýlarak tedavi edilmelerinin önüne geçilmesi olduðunu vurguladý. Hastalarýn toplumun içerisinde, ailenin içerisinde ve toplumdan koparýlmadan rehabilitasyonlarýný saðlamak için bu yönteme doðru gidildiðine dikkati çeken Kafkas, "Bütün dünyada da bu trend uygulanýyor. Bu, 'psikiyatri hastanelerimizi kapatalým, ruh ve sinir hastalýklarý hastanelerimizi kapatalým' anlamýna gelmiyor. Belki ileri düzeydekiler yine oralarda tedavisini sürdürecek ama birinci aþamadaki hastalarýmýzýn toplumdan koparýlmadan, toplumun içerisinde tedavilerinin yapýlmasýnýn daha doðru olduðu kanaatindeyiz. Bunun için de böyle bir anlayýþý, böyle bir konsepti bütün Türkiye'ye yaygýnlaþtýrmaya çalýþýyoruz" ifadelerini kullandý. Söz konusu merkezlerin, kentteki ya da bölgedeki ihtiyaca göre kurulacaðýný dile getiren Kafkas, "Birinci aþamada belki bütün ilçelerde gerçekleþtirmemiz mümkün deðil. Çünkü doktor altyapýmýz o kadar güçlü deðil. Belki fiziki altyapýlarý saðlayabiliriz ama bunun, nüfus yoðunluklarýna göre kademeli olarak Türkiye'ye yaygýnlaþtýrýlmasý hedefleniyor" diye konuþtu.(aa)

3 ÇARÞAMBA 26 MART

4 4 MHP Çorum da 1. parti ÇARÞAMBA 26 MART MHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, seçim çalýþmalarýný sürdürdü. Ercan Daþdan, hemen hemen her bölgeye ulaþtýklarýný belirtti. Seçim çalýþmalarýný yoðun bir tempo içinde sürdüren MHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, teþkilat olarak 30 Mart seçimlerine uzun zamandýr çalýþtýklarýný ve kendi bölgelerinde gitmedikleri yerlerin yok denecek kadar az olduðunu söyledi. Yapýlan açýklamaya göre, MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn ve Belediye Meclis Üyesi Adaylarý ile birlikte seçim çalýþmalarýný sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, her zaman halkla iç içe olduklarýný belirterek, þöyle dedi; "Yaklaþýk 5 aydýr Çorum'da çalmadýk kapý, sýkmadýk el býrakmadýk. Bizler, her zaman halkýmýzýn yanýnda olduk. Seçim kampanyalarýmýz süresince herkese ulaþmaya çalýþtýk. Bunun içinde adaylýk döneminden itibaren aralýksýz çalýþmalarýmýz sürüyor. Yaptýðýmýz planlama doðrultusunda mümkün olduðu kadar vatandaþlarýmýzla hep birlikte oluyoruz. Çalýþmalarýmýzýn karþýlýðýný da alýyoruz. Gösterilen ilgi ise bizlerin çalýþma hýrsýný daha da artýrýyor. Bunun sonucunu ise 30 Mart'ta sandýkta alacaðýz. Yapýlan son anketlerde Çorum'da MHP birinci parti. Daþdan, 30 Mart'ta sandýkta alacaðýz. Yapýlan son anketlerde Çorum'da MHP birinci parti. Egemen Baðýþ a kýnama MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek ayetle alay eden eski AB Bakaný Egemen Baðýþ'ý kýnayarak tepki göstermeyen AK Parti lileri ve Twitter yasaðýný sert sözlerle eleþtirdi. Lek, Eðer bu sözleri baþka bir partili söyleseydi; AKP tabaný ve yandaþ sivil toplum kuruluþlarý bunu miting meydanlarýnýn, ev sohbetlerinin, esnaf ziyaretlerinin ana gündem maddesi yaparlardý. MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi; AKP eski Bakan Egemen Baðýþ ile gazeteci Metehan Demir arasýnda geçen ve internette yayýnlanan telefon kayýtlarýnda kullanýlan ifadeler bu milletin hiçbir þekilde kabul etmeyeceði ifadelerdir. Miting meydanlarýnda Allah diyenlerin kapalý kapýlan arkasýnda Kuran-ý Kerim ile dalga geçmeleri karþýsýnda AKP'nin Çorum vekillerinden ve belediye baþkan adaylarýndan herhangi bir tepki gelmedi. Bunun anlamý bu zatýn hakaretlerinin onaylanmasýndan baþka bir þey deðildir. Vatandaþlarýmýz sandýða giderken bunlarý da düþünsün. Egemen Baðýþ'ýn utanmadan her Cuma Google'dan bir ayet bulup sallýyorum demesine tepkisini koysun. Allah diyerek milletten oy isteyenlerin telefon konuþmalarý gerçek yüzlerini ortaya koymuþtur. Ey Muzaffer Külcü sen neden tepki koymadýn, yoksa sende mi vatandaþtan ayet sallayarak oy istiyorsun? Her þeye konuþan Salim Uslu, sen neden susuyorsun, yoksa sende mi 'Bakara makara' diyorsun? Bunlarý açýklayýn ki millet sizin ne olduðunuzu görsün. Gerçek yüzünüz ortaya çýksýn. Siz bu milleti aptal mý sanýyorsunuz? Artýk maskeniz düþtü. MHP sizi sandýða gömecek. Sizin Genel Baþkanýnýz deðil mi MHP'nin oyunu BDP'ye yaz diyen? Sizin bakanýnýz deðil mi Allah'la, Kuran'la, ayetle dalga geçen? Kalkýn milletten özür Alýnacak önlemler Valiler, seçimlerin huzur ve güven ortamý içerisinde gerçekleþmesi için gerekli her türlü tedbiri önceden planlayarak uygulanmasýný saðlamakla sorumlu olacak. Alýnacak tedbirler kapsamýnda gerektiðinde komþu illerle koordinasyon saðlanacak. Seçim öncesi, seçim günü ve sonrasýnda kamu görevlileri ve güvenlik güçleri idarenin tarafsýzlýðýný zedeleyici tutum ve davranýþlardan kaçýnacak, seçmenlerin oylarýný serbestçe kullanmalarý için gerekli tedbirler alýnacak. Siyasi partilerin ve adaylarýn herhangi bir Çorum merkez ve ilçelerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin birinci parti konumda olmasýnýn birilerinin uykusunu kaçýrdýðýný belirten MHP Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan; "Evet birilerinin uykularý kaçýyormuþ. Kaçmalýdýr da. Ama korkmamalýdýr o uykusu kaçanlar. Biz onlarý da kucaklayacaðýz. Onlara da hizmet aþkýyla yaklaþacaðýz. Ötekileþtiren deðil birleþtiren bir belediyecilik anlayýþýný onlarla da buluþturacaðýz" Yapýlan açýklamaya göre, MHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Daþdan, seçim çalýþmalarý kapsamýnda esnaf gezilerini sürdürdü. esnaf gezilerini sürdürdü. Ziyaretler sýrasýnda çeþitli deðerlendirmelerde bulunan Daþdan, "Çorum'un tüm dertlerini biliyoruz. Ekibimizle birlikte sorunlarý çözeceðiz. Çorum, halkýn belediyesi olacak ve belediyenin kapýlarý herkese açýk olacak" diye konuþtu. gusu Þehrül emin vur- Daþdan, ayrýca, "Bizim kültürümüzde belediye baþkanýna "Þehrül emin" derlerdi. Herkes, malýný, canýný, ýrzýný, namusunu ona emanet ederdi. Bizde bu düþünceyle baþkanlýk yapacaðýz. Belediye sizin. Bize her zaman hesap sorabileceksiniz" diye konuþtu. Çorumlu hak ettiði hizmeti alacak Enise Aðbal MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek ayetle alay eden eski AB Bakaný Egemen Baðýþ'ý kýnadý. dileyin, millete hesap neden tepkinizi çekmiverin. Çorum'da kuruyor? Muzaffer Külcü lan Milli Ýradeye Saygý cevap versin AKP'nin Platformu üyeleri nebu ülkede çalma özgürden sessizsiniz? Dine lüðü ve dine hakaret özve ayetlere hakaret edilgürlüðü mü var? mesi, alaya alýnmasý Seçim güvenliði için tedbir alýnýyor Yerel seçimlerde genel asayiþin ve huzur ortamýnýn saðlanmasýnda, mülki idare amirlerine ve güvenlik güçlerine düþen görevler çerçevesinde bir dizi hazýrlýklar yapýldý. Bu kapsamda, seçimlerin huzur ve güven ortamý içinde gerçekleþmesini saðlamak için hazýrlanan genelge 81 ilin valilikleri ve emniyet müdürlüklerine gönderildi. Buna göre, seçim döneminde güvenlikle ilgili Emniyet Genel Müdürlüðü, Jandarma Genel Komutanlýðý ve Ýçiþleri Bakanlýðý Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde "Seçim Harekat Merkezleri" oluþturuldu. Ýçiþleri Bakanlýðý, ayrýca merkez ve taþra birimlerinin görev alanýnda koordinasyon, etkinlik ve kolaylýk saðlamak amacýyla "seçim el kitabý" hazýrlayarak ilgili kurumlara gönderdi. Ötekeleþtiren deðil birleþtiren belediye MHP Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan, MHP nin güçlenmesinin birilerinin uykularýný kaçýrdýðýný belirtti. baskýya ve kýsýtlamaya maruz kalmadan ilgili mevzuat çerçevesinde propaganda ve benzeri çalýþmalarý yapmalarý için tedbirler uygulanacak. Seçim döneminde halký suç iþlemeye tahrik ve teþvik etmeyi, huzur ortamýný bozmayý amaçlayan kiþi ve gruplarýn faaliyetlerinin önlenmesi, çarþý, pazar, durak, istasyon gibi yerlerde düzenlenecek her türlü miting ve gösterilerde yasa dýþý eylemlere meydan verilmemesi için istihbarat çalýþmalarýna aðýrlýk verilecek. Güvenlik tedbirlerinde emniyet ve jandarma teþkilatýnýn koordineli hareket etmesi esas alýnacak, ilgili diðer kuruluþlarla iþbirliði saðlanacak. Seçimlere gölge düþürücü faaliyetleri amaçlayan propaganda, baský yoluyla seçmenin kararýný deðiþtirme, engelleme, oy sandýklarýný kaçýrma ya da yakma, psikolojik baský amacýyla kitlesel eylemlere baþvurma gibi faaliyetlere karþý gerekli tedbirler alýnacak. Seçimlerde kullanýlacak oy pusulalarýnýn basýldýðý yerlerde ve basýlmýþ pusulalarýn seçim kurullarýna intikali sýrasýnda gerekli güvenlik önlemleri alýnacak. Seçimleri izlemek üzere Türkiye'ye gelebilecek yabancý temsilcilere gerekli misafirperverlik gösterilecek ve çalýþmalarý için uygun ortam saðlanacak. Seçim döneminde propaganda amacýyla kullanýlan malzemelerin görüntü ve çevre kirliliðine sebep olmamasý için Çevre Kanunu hükümleri uygulanacak, bu kapsamda mahalli idareler Seçim çalýþmalarý kapsamýnda esnaf, ev ve iþyeri ziyaretlerine devam eden MHP Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, Belediye nin esnafýna ve vatandaþýna duyarsýz kaldýðýný iddia ederek, Bu baþýbozukluða bir dur denilmesi gerek. Ziyaretleri esnasýnda destek sözü de alan Daþdan, Çorum da yeni bir solukla gerek esnaf, ge- Ercan Daþdan, Bu baþýbozukluða bir dur denilmesi gerek. rekse vatandaþ, belediyeden hak ettiði hizmetleri sonuna kadar alacak Gittiði her yerde vatandaþlar tarafýndan sýcak ve samimi bir þekilde karþýlandýðýný belirten Daþdan, kýsa sohbetlerle esnafýn ve vatandaþlarýn þikâyetlerini de dinledi. ve siyasi partilerle iþbirliði yapýlacak. Seçim güvenliðini engelleyecek her türlü davranýþ anýnda önlenecek Oy kullanma gününde özellikle çýkarýlacak motorlu ve yaya devriyeler, yer ve sayýlarý her sandýðýn durumu ayrý ayrý ele alýnarak gözden geçirilecek ve seçimin güvenliðini engelleyecek her türlü davranýþ anýnda önlenecek, etkisiz hale getirilecek. Sandýk alanlarýna gidiþ ve geliþ yollarýnda ve sandýk bölgesinde çýkabilecek olaylar için önceden planlanmýþ tedbirlerin tümü uygulanacak. Oy verme günü bütün umumi eðlence yerleri oy verme süresince kapalý tutulacak, eðlence yeri niteliðini haiz lokantalarda sadece yemek verilmesine müsaade edilecek. Sandýk bölgesinin güvenliðinin saðlanmasýyla ilgili bu bölgelerde görevlendirilecek kolluk güçlerinin listeleri ilçe seçim kurullarýna önceden bildirilecek, sandýk alanýnda, çevresinde bulunma hakkýna sahip kimseler ile seçimin güvenliðini saðlamakla görevli kolluk güçlerinden baþka kimse bulunamayacak. Elektrik arýzasýna karþý gerekli tedbirler önceden alýnacak Sandýklarýn konulacaðý yerlerle çevrelerinin iyi aydýnlatýlmasý konusunda seçim kurullarýyla iþbirliði yapýlarak, elektrik arýzasýna karþý gerekli tedbirler önceden alýnacak, özellikle oy verme gününde sürekli bakým ve tamir için ekipler hazýr bulundurulacak. Daþdan, kýsa sohbetlerle esnafýn ve vatandaþlarýn þikâyetlerini de dinledi.

5 ÇARÞAMBA 26 MART

6 6 ÇARÞAMBA 26 MART Çorum un trafik sorununu çözeceðiz CHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, Çorum'un araç ve yaya trafik sorununu kýsa sürede hazýrlayacaklarý master plan ile çözeceklerini, kenti modern otoparkla donatarak, hem araç sahiplerinin, hem yayalarýnýn yaþamýný kolaylaþtýracaklarýný söyledi. Çorum da kent içi ulaþýmýn tam bir kargaþa içinde olduðunu, mevcut otoparklarýn da Çorum'a yakýþmadýðýný savunan Nuhut, Çorum'un trafik ve otopark sorununu birlikte ele alarak, gelecekte trafik ve otopark sorunu olmayan bir kent yaratmayý amaçladýklarýný belirtti. Nuhut, trafik ve otopark soruna yönelik açýklamasýnda þunlarý söyledi; Çorum'da her üç kiþiden birinin motorlu aracý var. Bu durum bizim zenginliðimiz açýsýndan önemli. Ancak, araç sayýnýn yüksekliðinin de getirdiði sorunlar var. Hem araçlar, hem yayalar açýsýndan ciddi trafik sorunlarý var. Bütün yollar araçlara göre yapýlmýþ, þehrin hiçbir yerinde araç sahiplerinin ve yayalarýn iþini kolaylaþtýracak, uygulama yok. Trafik tam bir karmaþa içinde. Yeterli, modern otoparklar olmamasý yüzenden üç þeritli yollar araç parklarýyla tek þeride düþüyor. Trafik yoðunluðu hem araç sahiplerinin, hem yayalarýn sinirlerini bozduðu gibi tatsýz olaylara neden oluyor. Caddelerde yapýlan parklar trafik ve yaya güvenliðini tehlikeye atýyor. Rastgele park yapýlan araçlar, esnafýn iþini engelliyor. Hemþehrilerimiz bu duruma razý deðil. Yetkililerden çözüm bekliyor. Ancak, sürüncemede kalmasýna göz yumuluyor. Çorum, trafik ve otopark sorunun kýsa sürede aþmak zorunda. 30 Mart'ta halkýmýzýn teveccühü ile yönetime geldiðimizde ilk iþlerimizden biri trafik ve otopark sorunu çözmek olacak. Kýsa, orta ve uzun vadeli planlarla bu sorunu aþmayý hedefliyoruz. Çorum'un uzun yýllar yükünü çekecek bir trafik master plana ihtiyacýmýz var. Bu planý halkýmýzýn da görüþünü alarak, en yetkin bilim çevreleriyle iþ birliði içinde yapacaðýz. Çorum'un bir trafik planý olacak. Araç sahibi de yaya da hayata geçireceðimiz proje ile rahatlayacak. Huzur içinde, güvenli bir þekilde kentte yaþayacak. Belediyemiz bünyesindeki trafik zabýtasý günlük trafik akýþý içinde olacak. Her türlü tedbiri alacak. Rastgele alanlar otopark olmayacak. Belediyemiz kapalý otoparklara öncelik verecek. Özel sektörün otopark alanlarý yapýmý için teþvik sistemi uygulanacak. Halkýmýz, güvenlikli bir ortamda araçlarýný park ederek, iþine gücüne bakacak. Kentimiz, modern otoparklarla donatýlýrken, hem araç sahiplerinin, hem yayalarýnýn yaþamý kolaylaþacak. Çorum'un trafik ve otopark sorunun birlikte ele alarak, gelecekte trafik ve otopark sorunu olmayan bir kent yaratmak önceliðimiz olacak." (Haber Merkezi) Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, teþkilat yöneticileri ile hastane ziyaretleri yaptý. Nuhut hastaneleri gezdi Emre Kut Ulaþ AÞ'de sorunlar konuþuldu CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut ve partililer dün son olarak Ulaþ Özel Halk Otobüsleri A.Þ.'yi ziyaret etti. CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut ve partililer dün son olarak Ulaþ Özel Halk Otobüsleri A.Þ.'yi ziyaret etti. ULAÞ A.Þ Baþkan Yardýmcýsý Zafer Bolat, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirirken, yaþadýklarý sýkýntýlarý da aktardý. Bolat, Torba Yasada çýkan engelli ve 65 yaþ üzeri vatandaþlarýn ücretsiz taþýnmasý konusunda bir takým sýkýntýlar yaþandýðýný an- lattý. CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut ise, Torba Yasa ile getirilen yükümlülüklerin ifasý için taþýma yapan özel sektöre, belediyelerin destek vermesinin zorunlu olduðunu savundu. Gece 23:00'den sonra nöbetçi otobüs seferlerinin de olmasý gerektiðini dile getiren Nuhut, seçildiði takdirde acil vakalarda aracý olmayan ve evi uzak olan vatandaþlara taþýma desteði verileceði- Köse ve Atlas tan Uður a destek ULAÞ A.Þ Baþkan Yardýmcýsý Zafer Bolat, yaþadýklarý sorunlarý aktardý. Enise Aðbal Muhtarlar Derneði'ni ziyaret eden Uður, 'Birlikte yönetelim' anlayýþý içinde hareket ettiklerini, sivil toplum ile sürekli iletiþim halinde olacaklarýný söyledi. Kentin ortak aklýnda sivil toplum örgütlerinin çok büyük bir deðer taþýdýðýný ifade eden Uður, yerel yönetimlerde baþarýnýn aktif katýlým ortamýný yaratmaktan geçtiðini ifade etti. CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ve Ýl Baþkaný Cengiz Atlas CHP Osmancýk Belediye Baþkan Adayý Alaattin Uður'a destek vermek için Osmancýk'a gitti. CHP Osmancýk Seçim Bürosu nu ziyaret eden Köse ve Atlas ý CHP Osmancýk adayý Alaattin Uður, Ýl Genel ve Belediye Meclis Üyesi adaylarý ile partililer karþýladý. Seçim ziyaretlerini sürdüren Uður a eþlik eden Köse ve Atlas, halkýn istek ve taleplerini dinleyip, Uður için destek istediler. Kadýn Kollarý çalýþýyor CHP Osmancýk Kadýn Kollarý, yerel seçimler için çalýþmalarýna devam ediyor. Mahalle ziyaretlerine devam eden CHP Kadýn Kollarý tek tek evleri gezerek broþür daðýttýlar. Gittikleri mahalle ve evlerde CHP Osmancýk Belediye Baþkan Adayý Alattin Uður'un Osmancýk için yapmayý planladýgý projeleri de anlatan kadýnlar, seçim çalýþmalarýna ara vermiyor. CHP yetkilileri CHP Osmancýk Belediye Baþkan Adayý Alaattin Uður'a destek verdi. Uður STK ziyaretinde CHP Osmancýk Belediye Baþkan Adayý Alaattin Uður, seçim çalýþmalarýna devam ediyor. Osmancýk Ýþadamlarý Derneði, Sakatlar Derneði ve Uður dan OSB sözü Enise Aðbal CHP Osmancýk Belediye Baþkan Adayý Alaattin Uður, Osmancýk Ýþadamlarý Derneði (OSMÝAD) ni ziyaret etti. Parti yöneticileri ve Belediye Meclis Üyesi adaylarý ile birlikte OSMÝAD ý ziyaret eden Uður, iþ adamlarýna projeleri ile ilgili bilgi verdi. Uður, sanayi yatýrýmlarýndan, kültür sanat yatýrýmlarýna kadar önemli çalýþmalar yapacaklarýný belirterek, ilçenin hem sosyo-kültürel hem de ekonomik yönde geliþmesini saðlayacaklarýný ifade etti. OSMÝAD Baþkaný Sakin Bilge, Uður ve ekibine ziyaretten dolayý teþekkür ederek dernek hakkýnda bilgi verdi. OSMÝAD'ýn iþ adamlarý tarafýndan ilçenin kalkýnmasýna ve geliþmesine katký saðlamak amacý ile kurulmuþ bir sivil toplum kuruluþu olduðunu belirten Bilge, Ýlçemizde yatýrým yapan iþadamlarý olarak 2008 yýlýnda bir araya geldik ve güzel ilçemizin kalkýnmasýna katký saðlamak amacý ile bir dernek kurduk. Derneðimizde her sektörden temsilci olduðu gibi her siyasi görüþten de üyemiz var. Dolayýsý ile OSMÝAD olarak bütün siyasi partilere eþit mesafedeyiz. Bizim amacýmýz ilçemizin daha güzel, daha geliþmiþ, daha güçlü ekonomiye sahip, daha yaþanabilir bir kent olmasýdýr. Önümüzdeki seçimlerde ilçemizin 5 yýllýk yerel yönetimi belirlenecektir. Dernek olarak hem ilçemizin sorunlarýný gün- deme getirmek hem de ilçemizi yönetmeye aday olan siyasilere katký saðlamasý amacý ile ticari sektörlerin sorunlarý baþta olmak üzere ilçemizin temel ihtiyaçlarýnýn yer aldýðý bir rapor hazýrladýk. Ticaretin geliþmesi, ilçemizin büyümesi için bu raporda yer alan konulara kim kazanýrsa kazansýn CHP Osmancýk Belediye Baþkan Adayý Alaattin Uður, Osmancýk Ýþadamlarý Derneði (OSMÝAD) ni ziyaret etti. duyarlý olunmasý ilçemizin yararýna olacaktýr Bariyer sorununu da çözeceðim, OSB yi açacaðým CHP Belediye Baþkan Adayý Uður ise,osmancýk'ýn bütün sorunlarýný sivil toplum örgütleri ile görüþerek analiz ettiðini belirterek, Ýlçemizde sanayinin geliþmesi ve ekonominin büyümesi için OSB kesinlikle gereklidir. Biz seçildiðimiz takdirde OSB'yi mutlaka açacaðýz. Ýstanbul yolu kenarýna bariyer çekilmesi bu ilçenin ekonomisine darbe vuracaktýr, bunu biliyoruz. Bu sorunu bir þekilde mutlaka çözeceðiz. Daha fazla esnafýmýz Ýstanbul yolundan yararlansýn diye de çalýþmalar yapacaðýz. Ýstanbul yolunun irtifak sorununu da biliyoruz. Bu sorunlarý da mutlaka çözeceðiz" diye konuþtu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, belediye meclis üyesi adaylarý ve il genel meclis üyesi adaylarý Çorum Diþ Hastanesi, Çorum Özel Hastanesi, Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu, Ulaþ Özel Halk Otobüsleri A.Þ.'yi ziyaret etti. Ziyaret edilen mekânlar arasýnda CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut'un doðduðu ev de vardý. CHP'lilerin ziyaretlerinin ilk duraðý Çorum Diþ Hastanesi oldu. Burada görevlilerle görüþen Nuhut ve beraberindekiler daha sonra Çorum Özel Hastanesi'ni ziyaret etti. Nuhut hastanede tedavi gören hastalarý ziyaret ederek geçmiþ olsun dileðinde CHP heyeti TKDK yý ziyaret etti. CHP'lilerin ziyaretlerinin ilk duraðý Çorum Diþ Hastanesi oldu. bulundu. CHP'lilerin ziyaret turu Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu ile devam etti. Ziyarette Ýl Koordinatör Vekili Ýsmail Daðdelen'le görüþen Nu- hut, seçildiði takdirde belediye olarak alt yapý desteði vereceðini söyledi. Doðduðu ev duygulandýrdý Seçim çalýþmalarý kapsamýnda dün bazý kurum ve kuruluþlarý ziyaret eden CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, Kunduzhan Mahallesi'nde doðduðu evi gördüðünde duygusal anlar yaþadý. Nuhut, doðup büyüdüðü evin önünde partililere anýlarýný anlatýrken kimi zaman tebessüm etti kimi zaman duygulandý. CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, Kunduzhan Mahallesi nde doðduðu evi ziyaret etti. Osmancýk ta projeler konuþuldu Enise Aðbal Yerel seçim çalýþmalarý kapsamýnda mahalle ziyaretlerini sürdüren ve geniþ katýlýmlý toplantýlar düzenleyen CHP Osmancýk Belediyesi Baþkan Adayý Alaattin Uður un Gemici Mahallesi'nde katýldýðý kýraathane toplantýsý mitinge dönüþtü. Yapýlan açýklamaya göre, çok sayýda vatandaþýn meydaný doldurduðu gecede kür- süden bir konuþma yapan Uður, 30 yýllýk siyasi hayatýndan kesitler vererek seçilmesi halinde yapacaðý projelerinden ve yapacaðý hizmetlerde bahsetti. Konuþmasý sýk sýk alkýþlar ve sloganlarla kesilen Uður, gördüðü sevgi karþýsýnda Osmancýk halkýna teþekkür ederek seçilmesi halinde ilçeye en iyi hiz- met ve iþ yatýrýmlarýný kendilerinin getireceklerini söyledi. Uður a destek için Osmancýk ta bulunan CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse de, Uður'a seçilmiþ gözüyle baktýklarýný belirterek, Buradaki kalabalýk, adayýmýz Alaattin Uður a olan sevginizin göstergesidir CHP Osmancýk Belediyesi Baþkan Adayý Alaattin Uður osmancýk ta projelerini anlattý.

7 ÇARÞAMBA 26 MART Hitit Üniversitesi, Ensar Vakfý ve Kulüp Mefkure tarafýndan düzenlenen, Hazreti Peygamber (S.A.V.) i doðru anlamak konulu konferansa yoðun ilgi Peygamber e itaatimizi sorgulamalýyýz Erol Taþkan Hitit Üniversitesi, Ensar Vakfý ve Kulüp Mefkure tarafýndan ortaklaþa organize edilen konferansta konuþan Uludað Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Adem Apak, "Peygamber Efendimiz'e duyduðumuz sevgide problem yok, ancak Prof. Dr. Reha Metin Alkan Prof. Dr. Adem Apak Program Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde düzenlendi. Peygamber (S.A.V.)'i doðru anlamak' konulu konferansa ilgi yoðun oldu. O'na olan itaatimizi sorgulamamýz gerekiyor. Peygamber Efendimiz'in cami içindeki hayatý kadar, cami dýþýndaki hayatýný da örnek almalýyýz." Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde düzenlenen, 'Peygamber (S.A.V.)'i doðru anlamak' konulu konferansa Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn ve çok sayýda davetli katýldý. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn açýlýþ konuþmasýyla baþlayan konferansta konuþan Prof. Dr. Adem Apak, Ümmet'in Peygamber'le arasýnda olan uçurumu kapatmak için herkesin Peygamber'i doðru anlamasý ve tanýmasý gerektiðine iþaret ederek, "Müslüman Hitit Üniversitesi, Ensar Vakfý ve Kulüp Mefkure tarafýndan ortaklaþa organize edilen konferans önceki akþam gerçekleþtirildi. olan herkes, en baþtan dini yaþamaya, sünneti hayatýna bizzat tatbik etmeye kesin bir dille söz vermiþ demektir. Kur'an ve Sünnet'e baðlý olarak Müslümanca yaþamak ve bunu da diðer tüm insanlara duyurup ulaþtýrmak her Müslüman'ýn vazifesidir." diye konuþtu. Ýnsanlarýn dini yaþamasý, önce kendisini sonra da toplumu kurtarabilmesi için önce öðrenmesi gerektiðinin altýný çizen Adem Apak, bilginin de tek baþýna yetmeyeceðini, bilginin amelle taçlandýrýlmasý gerektiðini söyledi. Bilgi ve amelin ötesinde baþka bir deðerin de var olduðuna dikkat çeken Apak, "Bilgi ve ameli, ihlasla yapmak, bilgi ve amele deðer kazandýrýr. Ýlimi olmadan amel, amel olmadan da ihlas olmaz. Öðreneceðiz, yaþayacaðýz, dinin ahlak boyutunu ihlasla hayatýmýzýn tüm zamanýna ve tüm alanlarýna tatbik edeceðiz." Peygamber sevgisinin öneminin altýný kalýn çizgilerle çizen Prof. Dr. Apak, insanlarý Allah'a götüren yolun Peygamber Efendimiz (.S.A.V)'den geçtiðini bildirdiði sözlerinde, Allah'ý sevmenin iþaretinin, Peygamber'i sevmek olduðunu dile getirdi. "Dinin elle tutulur haline Sünnet diyoruz. Peygambersiz bir dinden söz etmek mümkün deðildir. Kimileri Peygamber Efendimiz'in görevini tamamlayan bir postacýymýþ gibi algýlanmasý yönünde fikirler ortaya atýyorsa da, Peygamber'i devre dýþý býraktýðýmýzda ortada din diye bir þey kalmaz." diyen Prof. Dr. Adem Apak, Peygamberimizin tüm hayatýnýn Müslümanlar ve insanlýk için en güzel örnek olduðunu, camide ibadetle ilgili sünnetlerine gösterilen ihtimamýn, Peygamber Efendimizin cami dýþýndaki sergilediði sünnetlerine de gösterilmesini gerektiðini ifade etti. Din ve dünya iþleri diye bir ifadenin çok yanlýþ olduðunu hatýrlatarak, konuþmasýna devam eden Apak, "Peygamber her yönüyle en güzel örnektir. O'nun cami içindeki hallerini örnek alýp, uygulamaya özen gösterip, beþeri hayatýmýzýn geri kalan kýsýmlarýnda, bugünün ticaret þartlarý, konjonktür ve buna benzer tanýmlamalarla Peygamber'in tasvip etmediði ve yaþamadýðý deðerlere baðlý kalmanýn çok büyük bir tezat ve sakýnca olduðunu anlattý. "Alýþveriþ, söz vermek, ahlak, insana deðer vermek, saygý duymak, hak hukuk gözetmek gibi konularýn tümünde en güzel, Peygamber Efendimizdir." diyen Apak, "Asýl erlik odur ki, Peygamber Efendimizi dünya iþlerimizde de takip edebilmek ve örnek alabilmektir." diye konuþtu.

8 8 ÇARÞAMBA 26 MART Alaca da 3 programa onay Hitit Üniversitesi Alaca Meslek Yüksekokulu bünyesinde Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Evde Hasta Bakýmý ve Yaþlý Bakýmý programlarýnýn açýlmasýna YÖK ten onay çýktý. Hitit Üniversitesi nin teklifi Yükseköðretim Yürütme Kurulu toplantýsýnda incelenerek uygun bulundu. Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programý Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi nden emekli olan Tarih Bölümü Öðretim Görevlisi Ali Ilýca ve Meslek Yüksekokulu Sekreteri Ragýp Atalay, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan a veda ziyaretinde bulundu. Tarih Bölümü Öðretim Görevlisi Ali Ilýca ve Meslek Yüksekokulu Sekreteri Ragýp Atalay, Rektör Alkan a birlite çalýþlaktan duyduklarý memnuniyeti ifade ettiler. Ziyaretlerden duyduðu memnuniyeti dile getiren Alkan, Hitit Üniversitesi de yaptýklarý çalýþmalarýndan dolayý teþekkür ederek, emeklilik hayatlarýnda baþarýlar diledi. Öðretim Görevlisi Ali ILICA Çorum Ovasaray Köyü doðumlu olan Ilýca, 1998 yýlýnda Çorum Ýlahiyat Fakültesi'nde akademisyen olarak görev yaptý. Çorum Hakimiyet Gazetesi'nin kurucu üyeleri arasýnda yer alan ve gazetemiz aracýlýðýyla yaptýðý çalýþmalar sonucu oluþturduðu kamuoyu sayesinde Çorum'a Ýlahiyat Fakültesi ni kazandýran Ilýca'nýn bu çalýþmalarý herkesin takdirini topladý. Ýlahiyat Fakültesi nde akademisyen ve Fakülte Sekreteri olarak görev yaptýðý süre içerisinde çok sayýda bilimsel etkinliðe öncülük ettti. Arþivlerde yapmýþ olduðu çalýþmalar nedeniyle Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne geçmiþ, Çorum kent tarihi üzerine çok sayýda yayýn yaptý. Þehrimize Çorum Kent Arþivi'nin kazandýrýlmasý amacýyla giriþimlerde bulunmuþ Saðlýk kuruluþlarýna sekretarya hizmetlerini yürütebilen; hastalýklarýn taný, teþhis ve tedavileri ile ilgili kayýt iþlemlerini yapabilen, týbbi, idari ve istatistikî dokümanlarý hazýrlayabilen, dokümanlarý düzenleyerek arþivleyebilen, arþiv düzenleyip, geliþtirebilen, hasta kabul ve dosya iþlemleri ile hastalarý muayeneye hazýrlayan, çalýþtýðý birimin yazýlý ve sözlü iletiþimini saðlayan saðlýk teknikerlerini yetiþtirmek. Evde Hasta Bakýmý Programý Hastanýn özelliklerini tanýyabilen, günlük bakýmýný yapabilen, fizyoterapi ve meþguliyet terapisi yapabilen, hasta odasý düzenleyebilen, yatak içi ve dýþý egzersizler yaptýrabilen, hastayý rahatlatabilen, hastayý yataktan kaldýrabilen, hastaya ilaç verebilen, özel hastalýklarda bakým yapabilen, ilk yardým uygulayabilen evde hasta bakým elemaný yetiþtirmek. Yaþlý Bakýmý Programý Yaþlý Bakýmý Programýnýn eðitim esaslarýný yaþlýnýn temel özelliklerini ve gereksinimlerini karþýlayabilme ve bu doðrultuda yaþlýnýn ihtiyaçlarýný karþýlama becerisi kazanma. Ayný zamanda da yaþlýya bütüncül yaklaþabilme yetisi oluþturmak. Uygulamalar hastanede, huzurevi ve yaþlý bakým rehabilitasyon merkezlerinde, yaþlý gündüz merkezlerinde, evde bakým hizmeti veren kuruluþlarda, vb. yapýlmakta. Programdan mezun olanlar, yaþlý bakým hizmetlerinin yürütüldüðü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Belediyeler, Hastaneler, Sivil Toplum Kuruluþlarý ve Özel Kurumlarda yürütülen huzurevleri, yaþlý bakýmevleri, güçsüzler yurdu, yaþlý için gündüz merkezleri, Hospice, saðlýk birimlerindeki yaþlýya yönelik uygulamalar, evde bakým hizmetleri, yaþlýnýn evini düzenleme, korumalý meskenler vb. uzman gözetiminde çalýþabilirler. Haber Merkezi Ali Ilýca emekli oldu Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÝTÝT- SEM), Bahabey Caddesi nde yeni hizmet binasýnda faaliyete baþlamasýnýn birinci yýl dönümünü kutluyor. Bir yýldýr toplumun her kesimine kâr amacý gütmeden eðitim hizmeti vermeyi hedefleyen merkez, çok sayýda kurs ve eðitim baþarýyla tamamladý. HÝTÝTSEM bünyesinde halen görev yapan 4 adet ABD vatandaþý tam zamanlý Ýngilizce Okutmanlarýnýn yaný sýra, müdür, memur, güvenlik personeli, 4 adet kýsmi zamanlý öðrenci ve 2 adet de temizlik personeli görev yapýyor. Bir yýllýk zaman sürecinde, SPSS (2 Dönem), Microsoft Excel ve VBA ile Kod Yazýmý, Genel Kur Tanýmlý Ýngilizce Baþlangýç (2 Dönem), Orta Düzey Ýngilizce, Akademik Personellere Yönelik YDS Hazýrlýk Kursu, Çocuklara Yönelik Ýngilizce (7 Grup), IELTS 1. (2 Grup) Seviye, IELTS 2. Seviye, Pratik Ýngilizce Konuþma Eðitimi, Kurum Ýdari Personellerine Yönelik Pratik Ýngilizce Eðitimi, Ýþ Güvenliði Uzmanlýðý Eðitimi (3 Dönem ve 5 Grup), Arapça (2 Dönem), YDS (2 Dönem), Diksiyon eðitimleri yapýlarak baþarýyla tamamlandý. Ayrýca an itibariyle YDS (2 Grup), Arapça, SPSS, Genel Kur Tanýmlý Ýngilizce, Autocad ve Pratik Konuþma (7 Grup) kurslarýmýz devam ediyor. Yakýn zamanda TOEFL IBT ve PEARSON PTE Academic eðitimlerinin de faaliyete geçirilmesi planlanýyor. 1 yýl içinde eðitimlerden faydalanan kursiyer sayýsý 325, halen devam eden öðrenci ise, 103 kiþi. HÝTÝTSEM eðitimlerini Çorum un merkezinde sayýlabilecek Bahabey Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu Týbbi Tanýtýmve Pazarlama Programý öðrencileri, Ankara da faaliyet gösteren Drogsan Ýlaç Fabrikasý na teknik gezi düzenledi. Sungurlu Meslek Yüksekokulu Týbbi Tanýtým ve Pazarla- Hitit Üniversitesi nin teklifi Yükseköðretim Yürütme Kurulu toplantýsýnda incelenerek uygun bulundu. Görevlisi Ali Ilýca, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan a veda ziyaretinde bulundu ve arþiv bu sayede açýlabilmiþtir. hakkýnda ilk defa kitap görevleri yanýnda Ýskilip Çorum Kent yazmýþ pek çok belgeyi Meslek Yüksekokulu Tarihi ve diðer çalýþma alanlarý ile ilgili çok sayýda konferans, panel, ilim dünyasýna kazandýrmýþtýr. Arþiv Kayýtlarýna Göre Ermeni Tehciri adlý kurucu sekreteri olarak da hizmet yapmýþtýr. Çorum Vakýflarý konusunda radyo ve televizyon kitabý ise yurt içi ve yurtdýþýnda tamamen arþiv kayýtlarýna proðramlarýna katýlmýþtýr. Gazetemiz aracýlýðýyla da þehrimize ait çok sayýda belgeyi okuyucularýmýzla paylaþmýþtýr. Ankara Ticaret Odasý (ATO) tarafýndan daðýtýlmýþtýr. Üniversitede Daire Baþkanlýðý, Yemek Yürütme dayanan çalýþmasý baþta olmak üzere yayýna hazýr çeþitli kitaplarý ve çok sayýda makalesi mevcuttur. Çorum Ulucami Kurulu Baþkanlýðý Haber Merkezi HÝTÝTSEM 1 yaþýnda Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkezi birinci yýlýný doldurdu. Ýlaç fabrikasýna teknik gezi ma Programý Öðretim Görevlisi Deniz Özkan Vardar koordinatörlüðünde gerçekleþtirilen teknik gezi ile öðrenciler, teorik Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu Týbbi Tanýtýmve Pazarlama Programý öðrencileri, ilaç fabrikasýna teknik gezi düzenledi. Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi nden emekli olan Tarih Bölümü Öðretim Caddesi merkezinde yürütüyor. 5 adet eðitim sýnýfý ve 1 adet de bilgisayar laboratuarýnýn olduðu binada, 24 saat güvenlik görevlisi bulunuyor ve kamera ile binanýn içi ve çevresi 24 saat kayýt yapýlýyor. Eðitim sýnýflarý en fazla 20 kiþi eðitim alabilecek þekilde tasarlanmýþ, ortalama kiþilik sýnýflar oluþturuldu. Yabancý dil eðitimlerinde toplam 4 adet Akýllý Dokunmatik TV (160 CM ebadýnda) ile orijinal yazýlým kullanýlýyor. Bilgisayar sýnýfý son teknoloji 14 adet bilgisayar ile eðitimlerine devam ediyor. HÝTÝT- SEM de düzenlenen geçmiþ eðitimlerde ayný anda 100 kiþi 5 sýnýfta eðitim düzenleyebiliyor. Eðitimler hafta içi ve hafta sonu olmak üzere sürekli olarak yürütülüyor. HÝTÝTSEM ayný zamanda kamu ve özel sektör ile de eðitimler düzenliyor. Özellikle kalkýnma ajanslarýnýn eðitim talepleri karþýlanmýþ ve il dýþýnda da eðitimler düzenlenmiþ. Ayrýca özel sektöre yönelik isteðe baðlý eðitimleri sürdüren HÝTÝTSEM de þu ana kadar 10 dan fazla eðitim verildi. HÝTÝTSEM gelecek perspektifte mevcut 4 yabancý öðretim elemanýnýn yaný sýra 1 kiþi daha ana dili Ýngilizce olan personel alýmýna gittti. Gerekli yazýþmalar ve onaylar alýndý, 2 hafta içinde göreve baþlayacak. Yeni durumda tam zamanlý çalýþan 5 yabancý personel ile Çorum da hem öðrencilere hem çalýþanlara hem de ihtiyaç duyan tüm paydaþlara çeþitli düzeylerde yabancý dil eðitiminde yeni bir perspektif kazandýrýlmasý hedefleniyor. Son 1 yýl içinde yabancý dil eðitiminde Çorum a kazandýrýlan bu imkânlarýn yaný sýra Yabancý Dil Sýnavý Test Merkezi olma yolunda faaliyetleri de devam ediyor. olarak görmüþ olduklarý derslerinin uygulama alanýný görme imkâný buldular. Teknik gezide ilk olarak üretim tesislerinin tanýtýldýðý bir tanýtým toplantýsý yapýldý. Toplantý sonrasý katý ve likit form ilaç üretim tesisleri gezildi, daha sonra Drogsan ilaç deposunda, hammadde ve ambalaj malzemesinin kabulünden bitmiþ ürünün sevkiyatýna kadar bütün süreçlerin Depo Yönetim Sistemi (WMS) ile takip sisteminin nasýl olduðuna dair bilgi verildi. ERP sistemi ile entegre olarak çalýþan barkodlama ve tartým otomasyon sistemleri ile tartým iþlemlerinin nasýl gerçekleþtirildiði ve ürünlerin kayýt altýna alýnmalarý ayrýntýlý olarak anlatýldý. Gezinin sonunda Sungurlu MYO öðrencileri, üretim aþamasýndan son aþamaya gelmiþ ilaçlarýn hangi aþamalardan geçtiði, nasýl depolandýðý ve bu ilaçlarýn daha sonrada piyasada nasýl takip edildiðine dair konularda da bilgi sahibi oldular. Haber Merkezi Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Esnaf ve Sanatkarlarý Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve birlik yöneticileri ile bir araya geldi. Kazak öðrenciler ÇESOB un misafiri Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Esnaf ve Sanatkarlarý Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve birlik yöneticileri ile bir araya geldi. Yapýlan görüþmeye Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Evkuran, Ýskilip MYO Müdürü Doç. Dr. Muammer Cengil, Yrd. Doç. Dr. Yakup Çoþtu ve Kazakistan dan eðitime gelen lisansüstü öðrencileri katýldý. Kýsa bir süre önce akademik iþbirliklerinde bulunmak üzere Kazakistan a giden Rektör Alkan, Astana ve Almatý þehirlerinde düzenlenen Uluslararasý Eðitim Fuarý sonrasýnda Kazakistan Yabancý Diller Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabri Hizmetli ile yapmýþ olduðu görüþmeler sonrasýnda; iki üniversite arasýnda imzalanan ikili iþbirliði protokolü kapsamýnda 20 Yabancý Uyruklu Lisansüstü öðrencisi üniversiteye gelerek ÇESOB misafirhanesinde aðýrlandý. ÇESOB yöneticileri ile bir arada olmaktan duyduðu memnuniyeti dile getiren Alkan, Ahi Evran geleneðinin modern anlamda günümüzde ÇESOB ile devam ettiðine dikkat çekerek, ÇESOB yetkililerinin, Kazakistan dan üniversiteye eðitime gelen Yabancý Uyruklu öðrencilere tereddütsüz bir þekilde kapýlarýný açtýklarý için teþekkür etti. Üniversitenin tüm paydaþlarý ile yaptýðý iþbirliði sonucunda oluþan bu güç birliðinden duyduðu memnuniyeti dile getiren Alkan, Biz bu öðrencilerimizi yabancý olarak deðil kardeþ olarak görüyoruz, bu öðrencilerimiz bizim ata yurdumuzdan, ana yurdumuza gelen kardeþlerimizdir, bu öðrencilerimizle/kardeþimizle ortak kültüre, ortak tarihe sahibiz Ahi Evran geleneðinin önemine dikkat çekerek ÇESOB yetkililerinden yabancý uyruklu öðrencilerle ortak projeler üretmesini talep eden Alkan, ÇESOB un her sektörden temsilcisi olduðunu belirterek, gerçekleþen bu görüþmelerin, ticari ortak iþbirliklerine dönüþmesini umut ettiðini açýkladý. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç da, Rektör Alkan ýn üniversiteye geldiði günden bu güne STK larla iç içe olduðunu ve oluþan bu birliktelik sayesinde üniversitede güzel geliþmelerin yaþandýðýný açýkladý. Kýlýç, ÇESOB misafirhanesinde aðýrlanmakta olan öðrenciler için Onlar bizim kardeþlerimiz, her zaman baþýmýzýn üstünde yeri var. ÇESOB un sofrasý, kapýsý her zaman öðrencilerimize açýk, yeter ki üniversitemize öðrenci gelsin, bizler gerekirse bu kardeþlerimizi evlerimizde de aðýrlarýz Kýlýç, yabancý uyruklu öðrencilerle yapýlan görüþmelerin ticari hayatlarýnda da güzel ufuklar açacaðýna inandýðýný belirterek, Rektör Alkan a bu güzel toplantýda bizleri bir araya getirdiðiniz için teþekkür ederim Kazakistan dan üniversiteye eðitime gelen yabancý uyruklu lisansüstü öðrenciler de gördükleri Türk misafirperverliði ile Çorum dan çok memnun ayrýlacaklarýný belirttiler. Dað daða kavuþmaz insan insana kavuþur ata sözümüzü dile getiren öðrenciler Ýnþallah ortak projeler gerçekleþtirerek bu süreci devam ettiririz dediler. Rektör Alkan, yapýlan görüþme sonrasýnda yabancý uyruklu öðrencilerle genel deðerlendirme toplantýsý yaparak, iki üniversite arasýnda yapýlabilecek iþbirliðine iliþkin konularý ele aldý. Haber Merkezi Mesut Sezikli Doçent oldu Recep Mebet Kocaeli Derince Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Gastroenterohepatoloji Uzmaný hemþehrimiz Dr. Mesut Sezikli, Doçent ünvanýný aldý. Dahiliye alanýndaki baþarýlý çalýþmalarý ile adýndan söz ettiren Mesut Sezikli, Kocaeli Üniversitesi ndeki bilimsel çalýþmalarýný yeni akademik ünvanýyla taçlandýrdý. Mesut Sezikli kimdir? Mesut Sezikli, 26 Aðustos 1973'de Çorum'da doðdu. Ýlk, orta öðrenimini Çorum'da tamamladýktan sonra 1987 yýlýnda Bursa Iþýklar Askeri Lisesi'ni kazandý yýlýnda iyi derece ile mezun olduktan sonra 1992 yýlýnda Karadeniz Teknik Üniversitesi Týp Fakültesi'nde týp eðitimine baþlayarak 1998 yýlýnda mezun oldu. Çankýrý Atkaracalar ilçesi merkez saðlýk ocaðýnda 2 yýl pratisyen hekimlik yaptý yýlý Haziran ayýnda Kýrýkkale Üniversitesi Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý Anabilim Dalý'nda baþladýðý uzmanlýk eðitimini 2004 yýlý Haziran ayýnda bitirdi. Askerlik görevini Ankara Asker Hastanesi nde yaptý. Ekim 2007 YDUS sýnavýnda Haydarpaþa Numune Eðitim Araþtýrma Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü nü kazandý yýlý Ocak ayýnda gastroenteroloji uzmaný oldu. Sezikli, evli ve 2 kýz çocuðu babasý. HAKÝMÝYET, Kocaeli Derince Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Gastroenterohepatoloji Uzmaný Doç. Dr. Sezikli yi kutlar, akademik kariyerinde baþarýlar diler. Edebiyatçýlar Halk Hikayesi, Mesnevi ve Roman a göz attý Erol Taþkan Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Valilik ve Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen panelde, Halk Hikayesi, Mesnevi ve Roman ýn oluþum ve geliþim süreçleri masaya yatýrýldý. Turgut Özal Ýþ Merkezi nde düzenlenen panel, Hitit Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölüm Baþkaný Doç. Dr. Meral Demiryürek in oturum baþkanlýðýnda gerçekleþtirilirken, Yrd. Doç. Dr. Elif Ayan Nizam, Yrd. Doç. Dr. Hiclal Demir, Yrd. Doç. Dr. Atiye Nazlý konuþmacý olarak yer aldý. Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru nun da takip ettiði panelde, konuþmacýlar Halk Hikayeleri, Mesnevi Roman ýn çeþitleri, içeriði ve geliþim sürecinden bahsede- Mesut Sezikli Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi etkinlik düzenledi. Panel, Turgut Özal Ýþ Merkezi nde düzenlendi.

9 Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Devlet Su Ýþleri (DSÝ) Genel Müdürlüðü tarafýndan Çorum da tamamlanan, inþaatý devam eden aralarýnda Hatap Barajý ve Sulamasý, Obruk Dutludere Sulamasý ve Koçhisar ve Obruk Barajlarýnýn da bulunduðu dev sulama tesisleriyle yaklaþýk 254 bin 970 dekar tarým arazisi suya kavuþacak. Çorum un bereketli topraklarý suya doyacak. 7 bin 800 dekar zirai arazi suyla buluþtu Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Devlet Su Ýþleri (DSÝ) Genel Müdürlüðü tarafýndan Çorum da son 11 yýlda iþletmeye alýnan tesisler ile 7 bin 800 dekar zirai arazi suyla buluþtu, Çorum un verimli topraklarý suya kavuþtu. Ayrýca, 195 bin 970 dekar arazinin sulama suyu depolama tesisleri hazýrlandý. Prof. Dr. Veysel Eroðlu Çorum da çok güzel hizmetlere imza atýlýyor. Adeta destan yazýlýyor. 11 yýl önceki Çorum un halini düþünün. Bir de þimdiki halini düþünün. Nereden nereye geldi diye konuþtu. Ürünlerin yetiþme döneminde doðal yaðýþlarýn yetersiz olmasý durumunda yüksek verim ve kalite için en uygun yöntemle tarýmsal sulama yapýlmasý gerektiðini belirten Prof. Dr. Veysel Eroðlu, topraðýn verimliliðini arttýrmak, ürünlerin su ihtiyacýný karþýlayabilmek için modern dev sulama tesislerini hýzla inþa ettiklerini sözlerine ekledi. Kütüphane Haftasý kutlanacak 50. Kütüphane Haftasý 1-4 Nisan tarihleri arasýnda çeþitli etkinliklerle kutlanacak. Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü ve Hitit Üniversitesi Rektörlüðü nün ortaklaþa düzenlediði etkinlikler 1 Nisan Salý günü saat te Ýl Halk Kütüphanesi Müdürlüðü ndeki açýlýþla baþlayacak. Açýlýþ konuþmasýný Halk Kütüphanesi Müdürü Kasým Bahtiyar yapacak. Daha sonra Yazar Yýlmaz Erdoðan Hayat Boyu Kütüphaneler konulu bir konferans verecek. Program imza ve söyleþi, kütüphanelerin çok kitap okuyan üyelerine hediye verilmesi ile devam edecek. (Ç.HAK:519) Yumurta sektörüne farklý bakýþ Ziraat Mühendisleri Odasý Çorum Ýl Temsilcisi Necati Gül, Çorum'un yumutra üretiminde istenilen yerde olmadýðýný iddia etti. Dünya yumurta üretiminde 10. sýrada yer alan, 100 bin civarýnda kiþiye doðrudan ve dolaylý istihdam saðlayan Türk yumurta sektörünün; Çorum'da belirli bir yere sahip olduðunu hatýrlatan Gül, "Milyon dolarlarla ifade edilen ihracat rakamlarý, yapýlan yatýrýmlar ile bütün olumsuzluklara raðmen sürekli büyüme eðilimindedir. Canlý kullanýlmasý nedeni ile üretime giriþ ve çýkýþ için; en az 5-6 ay gerekmektedir. Bu nedenle pazarda arz talep dengesi oluþturmasý çok zordur.yumurta üretimi; iç tüketim ve ihracata baðlý her yýl artmakta; buna karþýlýk baþta yem olmak üzere, yumurta maliyeti de her geçen gün artýþ göstermektedir Ortalama 22 kuruþa maliyetle üretilen yumurta; ancak üreticiden elinden ortalama 19 kuruþa çýkýþ yapmaktadýr yýlýnýn ilk 6 ayýný zararla geçiren ve daha sonra toparlamaya çalýþan ilimiz yumurta sektörü tam gelir / gider dengesi oluþmaya baþlamýþken bahar aylarýnýn baþlamasý ile üretimdeki fazlalýk ve ülkemizdeki olumsuz tarým politikasý sonucu oluþan belirsizlikler; fiyat istikrarsýzlýðýna; buna baðlý olarak ta 2 haftadýr yumurta fiyatýnýn aþaðýya doðru çekilmesine sebep olmuþtur. Ýlkbahar aylarýnýn baþlamasý; havalarýn ýsýnmasýna baðlý olarak; köy yumurtasý üretiminin baþlamasý ve tüketimde sýcaklara baðlý olarak yaþanan düþüþler, fiyatlarý daha da aþaðý çekecektir. Uzun yýllar fiyat ortalamasý göstermektedir ki mayýs, yumurta fiyatlarýnýn en düþük seyrettiði aydýr. Mayýs ayýna yaklaþýk bir ay var iken; düþüþün, þimdiden baþlamasý zaten zor ayakta duran üreticiyi endiþeye sokmuþtur." Dedi. Yumurta sektörü açýsýndan iki konunun hep sýkýntý oluþturduðunu belirten Gül, þöyle devam etti; "Bunlardan ilki, yumurta/yem fiyatý dengesidir. Yumurta üretim fiyatlarý; son 10 yýldýr yaklaþýk Dürüst bir þekilde hizmet edeceðimden kimsenin þüphesi olmasýn Herþey Bahçelievler Mahallesi Ýçin... Mahallemizin geleceði için Hasan Kýzýltepe yi seçin Hasan Kýzýltepe Bahçelievler Mahallesi Muhtar Adayý (Kösedað Emlak Sahibi) yüzde 40 civarýnda artarken, yine son 10 yýldýr yem fiyatlarý yaklaþýk yüzde 80 oranýnda artmýþtýr. Bu da bize yumurta sektörünün hangi durumlarda üretimde kalmaya çalýþtýðýný ortaya koymaktadýr. Ýkincisi ise; üretici/tüketici fiyat endeksidir. Üretici ve tüketici fiyatlarý arasýnda, tüketici aleyhine genellikle yüzde 35-40'lýk fiyat farký vardýr. Üreticiler yumurtasýný ucuza satarken; tüketici, aracýlarýn ilave kazancýný da ödemek zorunda kalmaktadýr. Marketler, fiyat artýþlarýný ayný hafta yansýtýyor iken; düþüþleri ya hiç yansýtmamakta ya da birkaç hafta sonra kýsmi yansýtmaktadýr.ne Necati Gül yazýk ki bu gün ayný durumu yaþamaktayýz. Üretici düþük fiyatla piyasaya sunum yaparken; bu düþük fiyat marketlere hala yansýmamýþtýr. Siyasi ve idari erkin; ilimiz ekonomisine önemeli katkýda bulunan; yumurta sektörün geleceði için bu iki çeliþkinin giderilmesi adýna elini taþýn altýna koymasý ve olumlu yönde öncülük etmesi gerekmektedir. 1980'li yýllarda ülkemizde önemli bir yer edinen Ýlimiz yumurta sektörü; son yýllarda bu kazanýmýný kaybetmiþtir. Ýlimizde yaklaþýk 200 iþletmede ortalama 3,5 milyon tavuk var iken komþu bir ilde; sadece bir iþletmede yaklaþýk 1 milyon tavuk bulunmaktadýr. Bu duruma kamuoyunun dikkatini çekmek istiyor; yorumu söz sahiplerine býrakýyorum. Ülkemizde yumurta üreticileri, güçlü bir pazarlama aðýna sahip deðildir. Ancak ilimiz bu açýdan biraz daha þanslýdýr. Buna raðmen ülkemizde olduðu gibi Ýlimiz üreticilerinde maliyete göre fiyat belirleme þansý bulunmamaktadýr. Olmasý gerekenin çok altýnda olan yumurta fiyatýnýn normal seviyesine yükselmesi gerekmektedir. Bu tüketici tarafýndan zam olarak algýlanmamalý ve üreticiler fýrsatçýlýkla suçlanmamalýdýr. Fakat yumurta üreticilerinin de yapýlmasý gerekeni yapmak, asgari saðlýk ve teknik þartlarý yerine getirerek uygun þartlarda üretimde bulunma gibi bir zorunluluðu bulunmaktadýr." Toprak suya doyacak Topraðýmýza can verdik Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu, yýllarý arasýnda DSÝ tarafýndan inþa edilen Çorum da hizmete açtýðýmýz dev sulama tesisleri ile zirai verimliliði artýrdýk, ileri teknolojiden yararlanarak topraðýmýza can verdik diye konuþtu. Toprak ve su kaynaklarýnýn ülkelerin en önemli tabii zenginlikleri arasýnda yer aldýðýný vurgulayan Prof. Dr. Veysel Eroðlu, sulamada doðru metotlarýn uygulanmasýnýn, bu iki deðerli kaynaðýn korunmasý için elzem olduðunu ifade etti. Bakan Eroðlu, Uygulamaya koyduðumuz basýnçlý borulu sistemle ve damlama ile yaðmurlama metotlarýyla suyun en fazla kullanýldýðý zirai sulamada tasarrufu saðlayarak daha fazla verim alýnmasýný saðladýk. Böylece çiftçilerimiz tamamladýðýmýz sulama tesisleri ile daha fazla gelir elde ediyor diye konuþtu. Çiftçimiz geleceðe umutla bakýyor Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Devlet Su Ýþleri (DSÝ) Genel Müdürlüðünce tamamlanan ve inþaatý devam eden tesislerle yaklaþýk 254 bin 970 dekar araziyi suya kavuþturduklarýný vurgulayan Eroðlu, Çorum da çiftçilerinin geleceðe artýk umutla baktýðýný ve bu dev tesisler ile Çorum da sulanmayan arazi býrakýlmayacaðýný belirtti. (Haber Merkezi) Ýlk gün etkinlikleri Ýnce Kaðýt Oymacýlýðý Kursu sergisi açýlýþý ve kokteyl ile sona erecek. 2 Nisan Carþamba günü saat da Yunus Emre Ýlkokulu nda Yazar Yýlmaz Erdoðan ýn söyleþi ve imza etkinliði var. Ayný gün saatleri arasýnda Saat Kulesi önünde 15 dakika süreli kitap okumasý yapýlacak. Saat te ise Merkez Ömerbey Köyü nde Hitit Üniversitesi ve Ýl Halk Kütüphanesi Müdürlüðü iþbirliði ile Kütüphane Hatýra Ormaný oluþturulacak. 3 Nisan Parþembe günü saat da Çorum Cezaevi ne ziyaret ve kitap baðýþý, de Bahçelievler Ýlkokulu nda kütüphane ve hizmetlerinin tanýtýmý gerçekleþtirilecek. Sýcaklýk düþecek Meteoroloji Genel Müdürlüðü'nce yapýlan son deðerlendirmelere göre yaðýþla birlikte bazý bölgelerde sýcaklýk bir kaç derece düþecek. Çorum da da bugün yaðýþ tahmin ediliyor. Son günlerde 25 dereceye yükselen sýcaklýk ise 16 dereceye düþecek. Hava sýcaklýðý, ülkemizin batý kesimlerinde yaðýþla birlikte 3 ila 6 derece azalacaðý, diðer yerlerde önemli bir deðiþikliðin olmayacaðý tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatý yönlerden hafif ara sýra orta kuvvette, yaðýþ alan yerlerde yaðýþ anýnda yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor. Orta ve Doðu Karadeniz de hava, az bulutlu ve açýk, zamanla batýsýnýn parçalý ve çok bulutlu, gece saatlerinde Tokat ile Amasya'nýn doðu kesimlerinin aralýklý yaðmur ve saðanak yaðýþlý geçeceði tahmin ediliyor. Seçim günü yaðýþ var Meteoroloji 10. Bölge Müdürü Murat Asar, seçim gününde Samsun, Kastamonu, Sinop, Ordu, Amasya, Tokat ve Çorum da soðuk ve yaðýþlý bir hava yaþanacaðýnýn tahmin edildiðini söyledi. Murat Asar, Orta Karadeniz de mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyreden hava sýcaklýklarýnýn, bugünden baþlayarak 3 ila 7 derece azalacaðý ve mevsim normalleri civarýna döneceði, hafta sonuna kadar aralýklarla hafif, zaman zaman orta kuvvette yaðýþ olacaðýný tahmin ettiklerini ifade etti. Asar, Ancak hafta sonunda Balkanlardan gelen soðuk hava ile sýcaklýk hissedilir derecede azalarak yer yer mevsim normallerinin altýna gerileyecek. 28 Mart 2014 Cuma'dan itibaren kuzeybatýdan gelen yeni bir yaðýþlý sistemle hafta sonunda tekrar bölgemizde, tarým alanlarýný ve barajlarýmýzý biraz daha rahatlatmasý muhtemel kayda deðer yaðýþlar görülecek. 30 Mart seçim günü ise soðuk ve yaðýþlý bir gün yaþanacaðý tahmin edilmektedir (ÝHA) ÇORUM HAC ÇARÞAMBA 26 MART Bahçelievler Mahallesi Muhtar Adayý Hasan Kýzýltepe, seçim çalýþmalarýný hýzlandýrdý. Kýzýltepe den esnaf turu Bahçelievler Mahallesi Muhtar Adayý Hasan Kýzýltepe, 30 Mart seçimlerine sayýlý günler kala seçim çalýþmalarýný hýzlandýrdý. Ekip halinde ev ev, daire daire gezen Hasan Kýzýltepe, esnaf ziyaretlerinde bulunmayý da itham etmedi. 'Mahallemizin Geleceði Ýçin Hasan Kýzýltepe'yi seçin' sloganýyla adaylýðýný açýkladýðý günden bu tarafa oluþturduðu ekiplerle seçim çalýþmalarýný yürüten Hasan Kýzýltepe, geçtiðimiz günlerde de Bahçelievler Mahallesinde ikamet eden esnafý ziyaret ederek destek istedi. UMRE Hac ve Umre de Ýddialýyýz. Harem e en yakýn firmayýz. Normal - Müstakil Hacýlarýmýzýn Kalacaðý Mekke Oteli HAMÝDÝYE OTEL (1600 mt.) * Ýhram HACI ADAYLARIMIZA * Takke ve eþarp HEDÝYELERÝMÝZ * 1 adet orta boy tekerlekli * 1 adet el çantasý * Elbiselik kumaþ * Kuran-ý Kerim * Haccý anlamak * Kutsal iklimde dua * Tavaf ve Say dualarý * Hicaz Albümü * Hz. Peygamberin izinde isimli kitaplar * Saðlýk el broþürü * Hac not defteri * Hac tanýtým CD si. * 2 Adet Türk bayraklý arma * 5 adet hijyenik koruyucu maske * Cemarat Taþ Kesesi * Seyahat ve Saðlýk Sigortasý Adres: Üçtutlar Mahallesi 1. Osmancýk Sk. No: 4/A ÇORUM Tel: Gsm: Güvenli seyahat... Huzur içinde bir Hac... Huzur içinde bir Umre için ÇORUM HAC UMRE Muhtar Azalarý Abidin Polat, Serkan Dursun, Necip Türksal ve Halil Kabadayý birlikte esnaf ziyaretlerinde bulunan Hasan Kýzýltepe, ziyaret ettiði esnaflarýn kendisine gösterdiði yakýn ilgiden bir hayli memnun kaldý. Mahalle halkýnýn desteðiyle 30 Mart seçimlerinde Bahçelievler Mahallesi Muhtarý seçilmesi halinde yapacaðý çalýþma ve projeler hakkýnda da bilgiler veren Hasan Kýzýltepe, aday olduðu günden bu tarafa yaptýðý seçim çalýþmalarýnda kendisine destek olan tüm mahalle halkýna teþekkür ederek, mahalle halkýndan bu desteklerini sandýða da yansýtmalarýný istedi. Haber Merkezi Çorum BÝLSEM e ikincilik ödülü Enise Aðbal Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü tarafýndan 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle düzenlenen Su ve Enerji konulu kompozisyon yarýþmasýna katýlan Çorum Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüðü (BÝL- SEM) öðrencisi Y.M. Comba, Türkiye 2. si oldu. Sosyal Bilgiler Öðretmeni Gülüzar Doðanay danýþmanlýðýnda çalýþan Comba, bölgede birinci olarak Türkiye elemelerine katýlmaya hak kazandý. Comba elemelerden Türkiye 2. si olarak çýktý. Comba, geçtiðimiz hafta Ankara da yapýlan törende kompozisyonunu okuyarak plaket ve ödülünü aldý. Merkez Müdürü Sadýk Efe, BÝLSEM ailesi olarak Y.M. Comba, Türkiye 2. si oldu. öðretmenimizi ve öðrencimizi kutlayoruz Normal - Müstakil Hacýlarýmýzýn Kalacaðý Medine Otel DAR-AL EÝMAN TAÝBAH (150 mt.) 4 *

10 10 ÇARÞAMBA 26 MART Ýcraata aralýksýz devam Belediye Baþkaný leþtiriyoruz. Esnafýmýve AK Parti Belediye zý, sivil toplum kurubaþkan Adayý Muzafluþlarýmýzý geziyoruz. fer Külcü, Kuyumcu Halkýmýzýn içindeyiz. Köyü Yardýmlaþma ve Millet kararýný vermiþ. Dayanýþma Derneði'ni Lafa deðil icraata baziyaret etti. kýyor. Bütün tuzaklara raðmen, bütün hileleyapýlan açýklamare, milletimiz milli iraya göre, AK Parti Merdeye sahip çýkýyor. Yekez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, AK Parti Muzaffer Külcü, Kuyumcu Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði'ni ziyaret etti. ni dönemde de icraatlarýmýz hýzla devam Belediye Meclis Üyesi edecek" adaylarý, Kuyumcu Köyü Dernek Baþkaný Kerim Elsüer, Kuyumcu Köyü Muhtarý Adaylarý, Çöplü Mahallesi Muhtar Kuyumcu Köyü Yardýmlaþma ve Dernek Baþkaný Kerim Elsüer, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek adaylarý ve çok sayýda Kuyumcu köyü sakini katýldý. Belediye Baþkaný ve AK Parti Belediye Baþkan Adayý MuKuyumculular ýn yoðun katýlým gösterdiði ziyarette kozaffer Külcü'ye seçim çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. nuþan Muzaffer Külcü, Biz hayal edilemeyen iþleri gerçek- (Haber Merkezi) Bizi milletimizden ayýramazlar Baþkan Külcü yü Kuyumcu Köyü Muhtarý Adaylarý, Çöplü Mahallesi Muhtar adaylarý ve çok sayýda Kuyumcu köyü sakinleri karþýladý. Belediye Baþkaný ve lisiyiz. Eðer dert etmiyorak Parti Belediye Baþkan sanýz bu iþlerin hiç biri Adayý Muzaffer Külcü, yapýlmaz. Bizim bir farkýgülüm Düðün Salonu'nda mýz da þu. Biz adaleti elgülabibeyli kadýnlar taraden býrakmýyoruz. Bizim fýndan düzenlenen prograpartilidir, þu partilidir, bu ma katýldý. partilidir demedik. Herkese hizmet götürmek dermuzaffer Külcü'nün diyle bu hizmetleri götüreþi Hatice Külcü, AK Parti dük. Bize oy vermeyen Merkez Ýlçe Baþkaný Musinsanlara da hizmet götürtafa Köse, AK Parti Beledidük. Þimdi gördükleri zaye Meclis Üyesi adaylarý man boynuma sarýlýyorile çok sayýda partili kadýlar. Baþkaným diyorlar, nýn katýldýðý toplantýda kobizden oy bekleme, gene nuþan Belediye Baþkaný vermeyiz ama yaptýðýn Muzaffer Külcü, bu zamabelediye Baþkaný ve AK Parti Belediye Baþkan Adayý hizmetler için Allah razý na kadar yapýlan yerel semuzaffer Külcü, Gülabibey Mahallesi nde konuþtu. olsun diyorlar. Bizim oy çim, genel seçim ve refeverdiklerimiz yapmadý siz randumlarda Gülabibey yaptýnýz diyorlar. Mahallesi'nin AK Parti'nin kalesi olduðunu söyledi. Hatice Külcü ye teþekkür Seçim çalýþmalarý kapsamýnda esnaf ziyareti Eþim Hatice Külcü, yaptýklarýný, cadde cadde, belediye çalýþmalarýmýzsokak sokak gezdiklerini da olduðu gibi seçim çave toplu buluþmalar gerlýþmalarýmýzda da bizleri çekleþtirdiklerini dile getihiç yalnýz býrakmadý. Haren Külcü, "Biz, sizden altice haným iyi bir anne ve dýðýmýz enerji ile çalýþmaeþ olmanýn yanýnda çalýþlar yaparken bu millet de malarý ile bizlerin heyeca30 Mart'ta oylarý ile sandýknýna heyecan katýyor. Selarý patlatacak. Yaptýðýmýz çim döneminde yaptýðý mitinglerle artýk meydanlatoplantýlar ile bizim yüküra sýðmýyoruz. Baþka partimüzü paylaþýyor. Ben ler, baþka siyasi hareketler kendisine sizlerin huzugülabibeyli kadýnlar tarafýndan program düzenlendi. 2 milyon oy olmanýn derrunda bir kez daha teþekdinde. 2 milyon oy alsalar kür ediyorum." þeklinde barajý geçecekler. Bizim oy konuþtu oranýmýzý geçin sadece Ýs'Bizi milletimizden tanbul'da yapýlan mitinge ayýramazlar' iki milyon insan geliyor. AK Parti Merkez ÝlBu bir sevda iþidir. Ýnsanlar çe Baþkan Mustafa Köse yaptýðýnýz iþi beðenirler oyise, "her gittiðimiz mahallarýný verebilirler. Ama biz lede evde sizlerin izlerine bir yerde toplanacaðýz. Bu rastladýk. Nereye gitsek, ülkede kargaþa çýkarmak baþbakanýmýzýn ve baþkaisteyenlere, kaos çýkarmak nýmýzýn selamýný götüristeyenlere, bu ülkenin ismüþsünüz. Bu emeklerini tikrarýný bozmaya çalýþangörüyoruz ve takdir edilara o meydandan güçlü bir yoruz. Ak kadrolara yakýmesaj vereceðiz. Haydi, þuþan icraatlarý sergiliyorsuraya gelin deyince eðer 2 nuz. Üzerimizde bir somilyon insan geliyor ise bu bir aþktýr, bu bir sevdadýr." Külcü, AK Parti nin kaleleleri arasýnda yer alan Gülabibey de seçim çalýþmasý yaptý. rumluluk var. Hem Çorum'un hem ülkemizin so rumluluðu var. 30 Martta üzerimize düþen sorumluluðu yerine getir yýllarý arasýnda geçmiþ dönemlerin hiç birisiyle mumek için son bir haftanýn içindeyiz. Bu sorumluluðumuzu yerine gekayese edilmeyecek kadar parlak icraatlarla dolu bir belediyecilik tirmek için gece gündü, omuz omuza çalýþacaðýz inþallah. Hedefiörneði sergilediklerini dile getiren Belediye Baþkaný ve AK Parti miz belli. Þehrimizde devam eden hizmetlerin artarak devam etmebelediye Baþkan adayý Muzaffer Külcü, "Biz bu milletin tam kensini saðlayacaðýz beþ yýl önce Çorum'un ve mahallelerimizin dudisiyiz. Bu milletin ortalamasý ne ise AK Parti'nin de ortalamasý rumunu hepimiz biliyoruz. Baþkanýmýz, haným kardeþlerimize hizodur. Biz ayný davanýn insanlarýyýz. Ayný deðerlere inanmýþ insanlamette öncülük yaptý. Parklarýmýzý onlarýn evlatlarýyla daha güzel varýz. Sizler bizlere inandýnýz, güvendiniz ve emaneti bizlere tevdi etkit geçirebilecekleri parklar haline getirdi. Mahallerimize kadýn kültiniz. Biz de 5 yýl bu emanetin hakkýný verdik. Biz de 5 yýl boyunca tür merkezleri yaptý. Bunlar sizler için ve yavrularýmýz için yapýldý. gece demedik, gündüz demedik. Biz belediyeyi devraldýktan sonra, Baþkanýmýzýn sizlere ne kadar verdiðinin bir göstergesiydi. Bu hizbaþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan baþbakan olduktan sonra altýn metlerle tanýþtýnýz. Sözün özü þu; Türkiye'de ve Çorum'da hizmet kaynaklarý bulmadýk. Bizim ülkemizden petrol fýþkýrmadý. Biz mildevam etsin mi etmesin mi bunu oyalayacaksýnýz. Bu hizmetlerin letin kaynaklarýný, sadece bu millet için kullandýk. Biz musluklarý daha çok artmasý için 30 Mart'ta sandýklarý patlatacaksýnýz. 14 makapattýk. Kaçaklar, baþkalarýnýn cebine gidenler, milletin cebinde hallemiz ayný kararý verdi. Bir önceki seçimden daha fazla destekle kalmaya baþlayýnca baktýk ki yollar hastaneler, okullar, parklar debelediye Baþkanýmýzý göreve getireceðiz. Bununla birlikte bu millet mir yollarý aklýnýza ne geliyorsa meðer bunlarýn hepsi yapýlabiliyormuþ. Hükümette de belediyede de böyle oldu." siye konuþtu. üzerinde oynanan ve partimiz üzerinde oynanan bu oyunu bozacaðýz. Hiçbir seçimde milletle AK partiyi ayýrt edemediler. Sandýklar"Artýk biz susuyoruz, eserlerimiz konuþuyor. Baþbakanýmýz da da güçleri yetmedi. Son bir yýldýr devam eden olaylarda, kardeþ kardiyor ya; lafa deðil icraata bakarým diye. Biz bu iþleri yaptýk. Milledeþe birbirine kýrdýrmak suretiyle, ayak oyunlarýyla ak partiyi ve tin hizmetine sunduk." diyen Muzaffer Külcü, baþka partilerin adaymilletimizi birbirinden ayýrmayý düþünüyorlar. Ama bu yapamayalarýnýn kendi açýkladýklarý projeleri vaat ettiðini dile getirdi. Külcü, caklar." "Bizim 5 yýldan beri yapýmýna baþlayýp bitirdiðimiz iþleri, yapacaðýz diyorlar. Kültür merkezleri vaat ediyorlar, engelli eðitim merke(haber Merkezi) zi sözü veriyorlar. Biz bu millete sevdalýsýyýz. Biz bu milletin dert- Külcü ye destek sözü verdiler Muzaffer Külcü, Rüstem Eren Parký'nda vatandaþlarla bir araya geldi. Belediye Baþkaný ve AK Parti Belediye Baþkan Adayý Muzaffer Külcü Rüstem Eren Parký'nda vatandaþlarla bir araya geldi. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, AK Parti Belediye Meclis Üyesi adaylarý ve merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Rüstem Eren Parký'nda piknik yapan vatandaþlarla sohbet eden Muzaffer Külcü, vatandaþlarla bol bol fotoðraf çektirdi. Parkta oynayan çocuklara balon ve çikolata daðýtan Belediye Baþkaný ve AK Parti Belediye Baþkan Adayý Muzaffer Külcü, parkta açýlan kermesi de ziyaret ederek, alýþveriþ yaptý. "Bu millet her þeyin farkýnda. Yeni dönemde de yine baþkanýmýz sen olacaksýn. Dualarýmýz ve oylarýmýz seninle" diyen Muzaffer Külcü, "Biz Çorum'u seviyoruz. Çorum'a hizmet sevdamýz hiç bitmeyecek. 5 yýl boyunca yaptýðýmýz çalýþmalar Çorumlularýn beðenisini kazandý. Yeni dönemimizde de hayata geçireceðimiz projelerimizle 2019'da bambaþka bir Çorum hedefliyoruz." (Haber Merkezi) Külcü, vatandaþlarýn sorun ve taleplerini dinledi. Gençler ve çocuklar Külcü ye ilgi gösterdi. Çevre sakinleri Külcü ye ikramda bulundu. Baþkan Külcü, Parkta oynayan çocuklara balon ve çikolata daðýttý.

11 ÇARÞAMBA 26 MART Muhalefete Kavak Aðacý benzetmesi Adalet Bakaný Bekir Bozdað, muhalefet partilerini kavak aðacýna benzeterek, Hiç muhalefetin birbirini eleþtirdiðini gördünüz mü? Varsa yoksa bizi eleþtiriyorlar, Biz bundan rahatsýz deðiliz iftira, yalandan rahatsýzýz. Çünkü meyvesi olan aðaca taþ atýlýr. Tayyip Erdoðan ýn AK Parti'nin aðacýnda yeteri kadar taþ atmayý gerektirecek kadar güzel meyveler var. Ama söðüt aðacýna kavak aðacýna taþ atar mý? Sungurlular, bizdeki muhalefet kavak aðacý su düþmaný, vatandaþa yeteri kadar faydasý olmayan bir yapý. Vatandaþ taþ dahi atmýyor Çorum un Sungurlu ilçesinde partisinin düzenlediði mitinge katýlan Adalet Bakaný Bekir Bozdað, halka hitap etti. Bozdað, konuþmasýnda muhalefet partilerini eleþtirdi. Türkiye nin hasýmlarýna, Türkiye den rahatsýz olanlara seslenen Bozdað, Türkiye yi büyütmeye Türkiye nin hasýmlarýný rahatsýz etmeye devam edeceklerini belirterek, bunda karlý olduklarýný altýný çizdi. Çözüm süreci ile ilgili açýklamalarda da bulunan Bakan Bozdað, Türkiye nin 30 yýldýr terörle mücadele ettiðini hatýrlatarak, yeni þehitler olmamasý, Türkiye de terör belasýnýn son bulmasý, ocaklara ateþ düþmemesi ve kanýn durmasý için çalýþtýklarýný dile getirdi. Çözüm sürecinin hýzla ilerlediðini anlatan Bakan Bozdað, 1 yýldýr terör nedeniyle þehit cenazesi gelmiyor. Bundan son derece rahatsýz olanlar var. Türkiye nin terör belasýyla uðraþmasýndan kurtulup teröre harcadýðý enerji ve kaynaklarý ülkeye harcayacak olmasýndan korkan dýþ güçler var. Onun için hepsi terör yeniden baþlasýn diye uðraþ veriyorlar. Silahlar niye patlamýyor diye rahatsýzlýk duyuyorlar. Terörü çözme, bu meseleyi halletmek yiðitlik ister. Cesaret ister. Samimiyet ister. Bunlarýn hepsi sayýn baþbakanýmýzda var. Bu meseleyi çözerse Tayyip Erdoðan gibi bir yiðit çözer. Bu meseleyi baþbakanýmýzýn siyasette kaldýðý süre içerisinde çözmezsek daha onlarca yýl konuþmaya devam ederiz diye konuþtu. "BUNLAR KA- FADAN ÜLKENÝN BÝR KISMINI YOK SAYIYORLAR, MÝ- TÝNG DAHÝ YAPMI- YORLAR, BÖYLE SÝYASET OLMAZ" CHP Lideri Kemal Kýlýçdaroðlu ve MHP Lideri Devlet Bahçeli nin böyle bir Bekira Bozdað, Sungurlu da miting düzenledi. Adalet Bakaný Bekir Bozdað, muhalefet partilerini kavak aðacýna benzetti. Adalet Bakaný Bekir Bozdað, AK Parti nin icraatlarýný anlattý. dertlerinin olmadýðýný savunan Bozdað, Onlar kafadan zaten memleketi paramparça etmiþler. Bahçeli Yozgat a geliyor Hakkari ye gitmiyor. Yozgat a geliyor Þýrnak a gitmiyor. Aksaray a gidiyor Diyarbakýr a gitmiyor. Oralar vatan topraðý deðil mi? Neden gitmiyorsun. Siyaseti vatan topraðýnýn her yerinde yapacaksýn. Ama bunlar kafadan ülkenin bir kýsmýný yok sayýyorlar. Miting dahi yapmýyorlar. Böyle siyaset olmaz. Terör sorunu çözecek lider Tayyip Erdoðan kadrolar AK Parti li kadrolardýr ifadelerini kullandý. Konuþmasýnda CHP lideri Kemal Kýlýçdaroðlu nu da eleþtiren Bakan Bozdað, Þimdi Kýlýçdaroðlu çýkmýþ diyor ki 'ben çiftçiye mazotu 1.5 liraya vereceðim'. Ayný Kýlýçdaroðlu 2011 seçimleri öncesinde 'ben çiftçiye mazotu 1 Türk lirasýna vereceðim' diyordu. Muhalefette iken zam yapmayý baþaran tek lider Kýlýçdaroðlu. Örneði yok. Adam muhalefette zam yapýyor. Es kaza iktidara nolur, gelse tutamazsýnýz" "GÜDÜLECEK BÝR LÝDER, GÜDÜ- LECEK BÝR KADRO ÝSTÝYORLAR" Türkiye de güdülecek lider ve kadrolar istendiðini söyleyen AK Parti nin Sungurlu mitingi yoðun bir kalabalýða sahne oldu. Bozdað, þöyle devam etti: Bütün dert Türkiye nin büyümesini önlemektir. O yüzden seçimlerde büyük bir iftira kampanyasý devreye sokuldu. Yol kesmek için, niçin bu AK Parti'ye söz geçiremiyor. Tayyip Erdoðan laf dinlemiyor. Eskiden gazete manþet atýyordu liderler manþete göre vaziyet deðiþtiriyordu. Sermaye þunu diyor, liderler emredersiniz diyordu. Ama þimdi onlar konuþuyor Tayyip Erdoðan da diyor ki yatýrýmlarý ben yaparým bakanlarý ben atarým nerde ne yapacaðýma ben karar veririm diyor. Ve güdemediklerinden dolayý rahatsýzlar. Güdülecek bir lider güdülecek bir kadro istiyorlar. Eski Türkiye IMF kapýsýnda dilenci bir Türkiye. Þimdi baþbakanýmýz çýkmýþ borcunu ödedi hadi çýkýn gidin diyor. Yetmiyor efelenip 5 milyar dolarda borç veririm diyor. Bu birilerinin çok ama çok aðýrýna gidiyor. Eski Türkiye yi dilenci Türkiye yi arzu ediyorlar. MHP, DSP, ANAP, CHP dünün Türkiye sini dilenci Türkiye ye getirdiler. Biz Türkiye yi baþka noktaya getirdik. Liderler geziyorlar. Deminden beri yaptýklarýmýzý anlattýk. Bunlar yalan söylüyorlar. Bilerek yalan söylüyor. Ýftira ediyorlar. Yalanla iftira ile iþimiz olmaz. Bizin insanlarýmýzda, imanýmýzda, ahlakýmýzda yalana iftiraya izin vermez. Marmarayý yaptýk. Biz fatihin torunlarýyýz. Onun torunlarý Tayyip Erdoðan ve arkadaþlarý denizin altýndan tünel geçirerek denizin altýndan tünel gidiyor de otobüsler taksiler denizin altýndan geçecek. Geziciler bu muhalif partilerin tamamý her þeye karþýlar. Eðer bu Marmaray'ý denizin üstünden yapsak emin olun Ýstanbul da yýkýlmadýk yer býrakmazlardý. Allah tan denizin altýndan çaktýrmadan yaptýk. Þimdi onu da kullaný- Bozdað dan hodri meydan Adalet Bakaný Bekir Bozdað, Alaca da seçim çalýþmasý yaptý. Adalet Bakaný Bekir Bozdað, 25 Mart ta yayýnlanacaðý iddia edilen ses kaydý ile ilgili açýklamada bulunarak, Bu laflarý dolandýran falan gün þu çýkacak falan gün bu çýkacak filan gün þu olacak diyenler ahlaksýzdýr. Bunlar alçaktýr. Ben buradan bu ahlaksýzlýðý bu alçaklýðý yapanlara sesleniyorum. Elinizde ne varsa 25 Mart ý beklemeyin. Yarýn çýkarýn. Bir dakika sonra çýkarýn. Bir saat sonra çýkarýn niye bekliyorsunuz Seçim çalýþmalarý kapsamýnda Çorum un Alaca ilçesine gelen Adalet Bakaný Bekir Bozdað, gazetecilerin sorularýný yanýtladý. Bozdað, 25 Mart ta yayýnlanacaðý iddia edilen ses kaydý ve ses kayýtlarýnýn seçimlere yansýmasý ile ilgili sert açýklamalarda bulundu. Hiçbir þeyden korkularýnýn olmadýðýný dile getiren Bozdað, Tehdit, þantaj, montaj düzeni kuran herkese, ahlaksýzlara, kirli insanlara buradan bir kez daha sesleniyorum. Kendinizi gizlemeyin kim olduðunuzu zaten biliyoruz. Çýkýn ortaya bizde þu var deyin. Elimizde bu var deyin. Ortaya koyun. Bizim hiçbir þeyden çekincemiz yok. Hiçbir düzmece kasetten, montajdan, þantajdan, tehditten korkacaðýmýz da yok. Ellerinden geleni arkalarýna koymasýnlar. Koyarlarsa da gönül koyarýz. Ne geliyorsa yapsýnlar. Biz yolumuzu böyle kirli insanlarýn, ahlaksýzlarýn, alçaklarýn, ortaya kumpaslara, montajlara, tehditlere, þantajlara boyun eðerek bugüne kadar yürümedik, bundan sonra da yürümeyeceðiz. Biz yolumuza bildiðimiz doðrularla, milletimizden istikamet alarak yürüdük. Bundan sonra da aynen yürüyeceðiz. O noktada bir endiþemiz yok. O kumpasý hesap edenler baksýnlar o iftiralarýn hesabýný verecekler. Ayný þekilde bu iftiralarýn hesabýný Allah ýn huzurunda Allah a da verecekler diye konuþtu. Bir gazetecinin Baþbakan Erdoðan ve çocuklarýna ait olduðu iddia edilen ses kayýtlarýnýn seçimleri etkileyip etkilemeyeceði yönündeki sorusunu da yanýtlayan Bakan Bozdað, 17 Aralýk sürecinde ortaya çýkan þeylerin iddia deðil, apaçýk birer iftira olduðunu belirtti. Ýftiralarla siyasette de baþka bir alanda da yol almanýn imkansýz olduðunu vurgulayan Bakan Bozdað, milletin iftira atanlarý ve yalanla dolanla yol alanlarý çok iyi bildiðini, ona göre deðerlendirmesini yaptýðýný dile getirdi. Meydanlarý gördüklerini, meydanlarýn sesini de duyduklarýný, ayný zamanda meydanlarýn verdiði mesajý da çok iyi aldýklarýný anlatan Bozdað, "Buradan muhalefet partilerine ve baþkalarýna tavsiyem þu meydanlara kulak versinler. Meydanlardaki kalabalýðý görsünler. Onlar bize þunu söylüyorlar; 'yalanla iftirayla karþýmýza gelmesinler.' 'Planla, programla karþýmýza gelin' mesajý veriyorlar. Ancak muhalefet partileri tabi milletten umudunu kestikleri için vatandaþýn oyuyla iktidara gelme umudunu tamamýyla yitirdikleri için kirli kampanyalar, iftiralarla, dýþarýdan destekli bir takým kumpaslarla, bazý sermaye çevrelerinin, bazý medya çevrelerinin, kirli odaklarýn kirli oyunlarýna ümitlerini baðlamýþlar. Ýktidar yolunu oradan arýyorlar. Boþuna gayret ediyorlar. Ýktidar olmanýn tek yolu vardýr o da sandýktýr. O da milletin gönlüne girmek ve desteðini almaktýr. Onlar kirli odaklara birtakým sermaye ve medya çevrelerine veya baþka çevrelere hizmet edeceklerine millete hizmet etmiþ olsalar vatandaþlar onlar hakkýnda daha olumlu düþünür. Þu anda böyle bir dertleri olduðunu görmüyorum. Meydanlara baktýðýmda da AK Parti meydanlarýn birincisi olan partidir" MUHALEFETÝN ÝKTÝDAR OLMA DERDÝ DE ÝDDÝASI DA YOK Þu anda Türkiye de en yüksek oy oranýyla AK Parti nin belediye seçimlerinde baþarý göstereceðini, en fazla büyükþehir belediye baþkaný, il baþkaný, ilçe ve belde baþkanýný AK Parti kazanacaðýný dile getiren Bozdað, Bundan yana hiç þüphemiz yok. Baþbakanýmýz açýkça söyledi. Biz birinci parti olmazsak siyaseti býrakýrým Muhalefet partilerinden böyle bir söz Adalet Bakaný Bekir Bozdað duydunuz mu? Ben birinci parti olmazsam siyaseti býrakýrým diyen bir açýklamayý Kýlýçdaroðlu ndan veya Devlet Bahçeli den veya baþkaca siyasi partilerden duydunuz mu? Duymadýnýz. Çünkü onlarýn birinci olma gibi derdi, iddiasý da yok. CHPGenel Baþkaný'nýn birinci olmasý mümkün deðil ama en azýndan þöyle açýklama yapabilir. 'Yüzde 30 un üstünde oy alamazsam siyaseti býrakýrým' diye yapmasý ona yakýþýr. Yapabilir mi? veya MHP Genel Baþkaný diyebilir mi 'ben yüzde 15 ten yüzde 20 den aþaðý oy alýrsam siyaseti býrakýrým' böyle bir açýklama duydunuz mu? Tam tersi açýklama yaptýlar. Sayýn Baþbakan yüzde 50 nin altýna düþerse istifasýný açýklasýn dediler. Adamlarýn bütün derdi AK Parti nin oyu düþecek düþmeyecek ya sen kendi iþine bak. Kendi oyuna bak. Kendi iddian yok mu? Ýktidar olacak diye. Alaca da Çorum da konuþmuyor mu MHP liler, CHP liler atýp tutuyorlar. Adamlarýn iktidar olma derdi yok KILIÇDAROÐ- LU, MUHALEFET- TEYKEN ZAM YA- PAN TEK LÝDER CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu nun muhalefetteyken zam yapan tek lider olduðunu anlatan Bozdað, "Bugün Kýlýçdaroðlu geziyor 'ben iktidar olursam mazotu 1.5 liraya vereceðim seçimlerinde Sayýn Kýlýçdaroðlu meydanlarda mazotu 1 TL ye vereceðim diyordu. Dünya tarihinde ilktir. Muhalefette zam yapan lider özelliðini kazandý. Muhalefette zam yaptý. Bunu baþardý yýlýnda 1 liraydý mazotun litresi, þimdi muhalefette 1.5 TL ye çýkardý. Hayýrlý olsun. Muhalefette zam yapan genel baþkan ne yapalým. Türkiye yi böylesi bir muhalefetle yönetmek durumundayýz" þeklinde konuþtu. 17 ARALIK OPE- RASYONU ÝDDÝANA- MESÝ HAKKINDAKÝ AÇIKLAMA 17 Aralýk operasyonu iddianamesinin iadesi hakkýnda da açýklamada bulunan Bozdað, Ýddianamenin düzenlenmesi, mahkemeye verilmesi ve mahkemede yapýlan inceleme sonucunda iddianamenin kabulüne veya geri verilmesi birer usul iþlemidir. Adli iþlemdir. Ýstanbul da soruþturmayý yürüten Cumhuriyet Savcýsý iddianamesi tanzim edip ilgili mahkemeye vermiþtir. Mahkeme de usul açýsýndan bazý eksiklikler gördüðünü belirtip iadesine karar vermiþtir. Hem iddianamenin tanzimi hem iddianamenin iadesi bir usul iþlemdir. Onun için bununla ilgili ayrý bir deðerlendirme yapmak, hüküm vermek doðru deðildir. Usul iþlemleri süreç içerisinde yargý görevi yapanlar tarafýndan kanuna uygun olarak yerine getirilecektir ifadelerini kullandý. 28 Þubat süreciyle ilgili de açýklamada bulunan Bozdað, þunlarý söyledi: 28 Þubat bizim hukukumuzun, demokrasimizin, ekonomimizin, irademizin üzerinden buldozer gibi geçmiþtir. Pek çok haksýzlýða neden olmuþtur. Uygulamalarýyla çýkardýðý yasalarla ve baþka tasarruflarla. Hükümetlerimiz döneminde 28 Þubat sürecinin ortaya koyduðu bütün yanlýþlarý düzelten adýmlarý attýk. Üniversite kapýlarýnda baþörtülü öðrencilerin maðduriyetine son verdik. Kamuda çalýþma yasaðýný ortadan kaldýrdýk. Parlamentoda Nesrin Ünal hanýmefendiyi aðlatan fotoðrafý ortadan kaldýrdýk. Merve Kavakçý hanýmefendiye 'haddini bildirin, bura devlete meydan okuma yeri deðildir' diyen çirkin fotoðrafý tarihe gömdük. Þimdi baþörtülü milletvekillerimiz parlamentoda. Katsayý zulmünü ortadan kaldýrdýk. Gençlerimiz üniversiteye eþit þartlarda yarýþ imkanýna kavuþtu. Kur'an kurslarýna gitmede yaþ engelini ortadan kaldýrdýk. Bugün bütün yavrularýmýz Kur'an kurslarýna gidiyor. Ortaöðretim kurumlarýnda Kur an-ý Kerim ve Peygamber Efendimizin hayatý seçmeli ders olarak okutulmasýnýn önünü açtýk. 28 Þubat ta görevinden baþörtüsü nedeniyle uzaklaþtýrýlanlarýn tekrar kamuya dönüþlerine imkan saðlayan yasa çýkardýk. Türkiye de inþallah böyle haksýz dönemler yaþanmaz. (ÝHA)

12 12 ÇARÞAMBA 26 MART 2014 Mecitözü ne yatýrým sözü rý ile parke taþlarý ile tanýþtý. Bunu o hizmetleri görmek istemeyenler görmese de milletimiz görüyor" AK Parti öncesinde çiftçinin ikinci sýnýf vatandaþ olarak görüldüðünü belirterek Yýldýrým; "Yýllarca köylü milletin efendisi dediler ama lafla peynir gemisi yürüttüler. Ýktidarýmýz ile çiftçimize, köylümüze gereken deðer verilmeye baþlanýldý. Çiftçilerimizin hayatýnýn kolaylaþmasý, hizmetlerini pazara ulaþtýradalet ve Kalkýnma Partisi Mecitözü'nde coþkulu bir miting düzenledi. masý ve ürününün deðerini bulmasý için bu alanda onlarca kanun çýkarttýk. Tarým kanunu, gýda kanunu, toprak koruma ve analizi kanunu, organik tarým kanunu, tarým sigortalarý kanunu, tohumculuk kanunu, tarýmsal üretim birlikleri kanunu, bitki ýslahçý haklarýnýn korunmasýna iliþkin kanun, tarým ürünleri lisanslý depoculuk kanunu, 'Mecitözü AK beleditarým ve kýrsal kalkýnmayý yecilikle 30 Mart'ta tanýþadestekleme kanunu bunlarcak' dan bazýlarýdýr" AK Parti Teþkilat BaþSon 11 yýlda hayvanmilletvekili Murat Yýldýrým, ilçe halkýna hitap etti. kan Yardýmcýsý ve Çorum cýlýða verilen desteðin 33 Milletvekili Murat Yýldýkat arttýðýný kaydeden Yýldýrým; dönemini kapsayan on yýlrým, Çorum'un 11 yýlda aldýðý hizmetin Cumhuriyet tarihinde aldýðý da hayvancýlýða verdiðimiz toplam destek 12,2 milyar TL'dir. Bu ülhizmeti üçe beþe katladýðýný belirterek, "Üzülerek söylüyorum ki, Mekenin çiftçisinin cebine girmiþtir. Ýþte birileri bunu hazmedemiyor. citözü bu hizmetlerden belediyecilik anlamýnda yararlanamamýþtýr. Çünkü bu paralar daha önce ranta gidiyordu. Boðazda yalýlarda yaþaama bu kez Mecitözü bu eþiði aþacak ve 30 Mart'ta AK belediyecilik yan mutlu azýnlýðýn cebine gidiyordu. Onun için bunlar þimdi bu ihanet oyunun içerisinde, millete ve milletin iktidarýna karþý savaþ açtýlar" ile tanýþacak" diye konuþtu. Birilerinin hizmetleri gölgelemek için "ne yaptýlar ki" diyerek Adalet ve Kalkýnma Partisi Mecitözü'nde coþkulu bir miting düzenledi. Çorum Milletvekilleri TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Plan bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý, Genel Merkez Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý Murat Yýldýrým, Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve il yönetim kurulu üyelerinin ilçe giriþinde kalabalýk bir araç konvoyu ile karþýlanmasýnýn ardýndan baþlayan mitingde ilk konuþmayý AK Parti Mecitözü Belediye Baþkan Adayý Yaþar Kabakçý yaptý. Mecitözü AK Parti Ýlçe Baþkaný Ali Çadýr'ýn konuþmasýnýn ardýndan kürsüye gelen Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Mecitözü'nde AK Partili bir belediye ile birlikte TOKÝ, sentetik çim saha ve yüksek okul yatýrýmlarýnýn gerçekleþeceðini söyledi. þüphe oluþturmaya çalýþtýðýný kaydeden Yýldýrým; "Okullarý, TOKÝ'yi, spor salonlarýný, yollarý, doðalgazý, üniversiteyi, barajlarý, hastaneleri görmeyenleri ne denir ki. Gözleri var görmüyorlar, kulaklarý var duymuyorlar" 2002 yýlýnda AK Parti iktidara geldiðinde köylerin yollarýnýn olmadýðýný, su þebekelerinin, kanalizasyon sistemlerinin olmadýðýný kaydeden Yýldýrým; "Bugün yollarýmýz geniþledi. Köylerimizin yollarýnýn kalitesi arttý. Yüzlerce köyümüz kanalizasyona kavuþtu. Su þebekesi içme suyu olmayan köyümüz kalmadý. Köylerimiz oyun grupla- 'Mecitözü bu gidiþata artýk dur demelidir' TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi ve Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý Ak Parti'nin Mecitözü mitinginde yaptýðý konuþmada, Mecitözü'nün belediyecilik anlamýnda Çorum'un en geri ilçesi olduðuna dikkat çekerek; "Artýk Mecitözü bu gidiþata dur demelidir" Mecitözü'nde Bakan geldiðinde toprak sahada oluþan toz bulutunun utanç verici olduðunu kaydeden Baðcý; "Ama bu utançla yaþamaya artýk 30 Mart'ta son verilecek. Bu atmosfer gösteriyor ki, bir iki oyla kaybettiðimiz geçmiþ seçimlere göre bu seçimde önemli bir farkla Mecitözü AK hizmetle buluþacak" Baþbakanýmýzý yalnýz býrakanlar ihanet içinde dir' diyerek yürüdüðünü hatýrlatan Yýldýrým; "Lakin 1960'ta birileri çýktý; Türkiye'yi millet yönetemez, biz yöneteceðiz diyerek yönetime el koydu. 12 Eylül'de aynýsýný yaptýlar, 28 Þubat'ta aynýsýný yaptýlar. Her bir müdahalede milletin elinden yetkisini aldýlar, Türkiye'nin yönetimine el koydular" Milletin seçtiði yönetime el koyanlarýn bu ülkeye iyilik deðil hep kötülük yaptýklarýný, ülkenin sürekli geriye gitmesine sebep olduklarýný kaydeden Yýldýrým; "Yönetime el koyanlar iktidarlarýný baþka çevrelerle paylaþtýlar. Bu çevreler yalý boylarýnda yaþayanlardý. Bu çevreler medya patronlarý idi. Bu çevreler statükonun destekçisi olanlardý. Bunlar iktidarý milletle hiç paylaþmadýlar. Böyle bir düþünceleri hiç olmadý. Siyaseti dar kalýplara sýkýþtýrma siyasetin üzerinde baský kurmak için silahlý kuvvetleri, yargýyý kul'zor süreçte Baþbakaný yalnýz býrakanlar ihanet içindedir' lanmaktan çekinmediler. Bir tek amaçlarý vardý, millet iktidar olboðazkale'de AK Parti seçim bürosunda düzenlenen akþam masýn" yemeði ve ardýndan açýk hava toplantýsýna katýlan AK Parti Teþki14 Aðustos 2001'de AK Parti'nin kuruluþunun bu kýsýr döngülat Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, yýlye itiraz olduðunu kaydeden Yýldýrým; "AK Parti'nin kuruluþu bu larca AK Parti'de ilçe baþkanlýðý, belediye baþkanlýðý, yada baþka ülkeyi kimin yöneteceði sorusuna net cevaptý. Bu ülkeyi sadece görevlerde bulunmuþ bazý insanlarýn sýrf siyasi ikbal uðruna Baþmillet ve milletin temsilcileri yönetecek. 23 Nisan 1920'de ifade bakan'ý bu zor gününde yalnýz býraktýklarýný belirterek; "Bunlar edildiði gibi Türkiye'yi sadece ve sadece millet yönetir. Bu ülkeþimdi çýkýp milletimize biz buradayýz ama gönlümüz orada. Senin sahibi 77 milyondur. Siyasetin sahibi millettir, devletin sahibi çimden sonra baþkan olursak, il genel meclis üyesi olursak AK millettir. Bütün kurumlarýn sahibi de millettir. Türkiye'yi yönetme Parti'ye geçeceðiz diyorlarmýþ. AK Parti'nin ister dýþarýdan, ister iradesini biz hiç millet dýþýnda hiçbir irade ile paylaþmadýk, payparalelden, isterse içerden laþmayýz. Türkiye'yi yöhainlik yapanlarla iþi olnetme iradesini hiçbir maz. AK Parti'de bu süsermaye grubuyla, hiçbir reçte gemiyi terk edenlemedya patronuyla, hiçbir rin hali ortadadýr. Milletiörgütle bugüne kadar miz de onlarý yalnýz býpaylaþmadýk, bundan rakmýþtýr. Kimse tutup da sonra da paylaþmayýz" bu milleti bedenim yok diye konuþtu. ama gönlüm orada tarzý Milletin iftiralara cümlelerle kandýrmasýn. itibar etmediðini kaydeyok seçilince geleceði vs den Yýldýrým; "Millet demesin. Bunlar ile bir bunlarýn hakaretlerine yere varamazlar." Dedi. itibar etmiyor, bu millet Bu süreçte önemli bunlarýn darbe giriþimleolanýn bireysel ikbal derini çok net olarak görüðil, toplumsal kazanç olyor ve cevabýný veriyor. duðunu kaydeden YýldýMillet Hükümetine, parrým; "Baþbakanýmýzý her Murat Yýldýrým, Boðazkale yi ziyaret etti. türlü saldýrýya, iftiraya tisine sýmsýký sahip çýkýkarþý sýrf kendi menfaatyor.17 Aralýk komplosu leri için yalnýz býrakanlar tam anlamýyla millet iraihanet içinde olanlardýr. desini gasp etme kompmilletimiz hainlere sanlosudur. 12 yýldýr AK dýkta gereken dersi vereparti döneminde milletle cektir" iktidarý paylaþamayanlar Türkiye'nin tarihi süson bir hamle yaparak reçlerden birini yaþadýðýiktidarý çalmak, bir kez ný kaydeden Yýldýrým, daha milletin sofrasýna "birileri sizlerin bizlere ortak olmak istemiþlerverdiði emaneti gasp etdir. Ýþte biz buna dur demek için hem millete hem dik, iþte biz bunu engelde devlete baþkaldýrýyorledik" diye konuþtu. lar" Merhum Adnan Yýldýrým, 30 Mart'ýn bir yerel seçim olmaktan öte, Menderes'in 1950'de iktidara 'Yeter söz milletinülkenin istiklalini ve istikbalini ilgilendiren bir milat olduðunu söyledi. AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Boðazkale ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu. Ýlçeye geliþinde araç konvoyu eþliðinde kalabalýk bir partili grubu tarafýndan karþýlanan Yýldýrým, iþyerlerini ziyaret ederek vatandaþlarla sohbet etti. AK Parti Boðazkale Ýlçe Baþkaný Sadýk Aþýk, Belediye Baþkan Adayý Osman Tangazoðlu, il genel ve belediye meclis üyesi adaylarý ile birlikte turizmcileri ziyaret eden Yýldýrým, bereketli bir sezon diledi. Yýldýrým, 30 Mart'ýn bir yerel seçim olmaktan öte, ülkenin istiklalini ve istikbalini ilgilendiren bir milat olduðunu söyledi. Uslu Mecitözü ne garanti verdi AK Parti Milletvekili Salim Uslu, Mecitözü nde partisinin adayýna destek istedi. Yaklaþan yerel seçimler öncesi AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý, Murat Yýldýrým Mecitözü ilçesinde düzenlenen mitinge katýlarak Belediye Baþkan Adayý Yaþar Kabakçý'ya destek istediler. Milletvekilleri mitingde birer konuþma yaptýlar. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu Mecitözü Ýlçesine yapýlan yatýrýmlar hakkýnda bilgiler vererek, "30 Mart akþamý inþallah bugüne kadar çektiðiniz sýkýntýlarýn sonu olacaktýr. Bizler ilçemize geldiðimizde ya da sizler Ankara'ya geldiðiniz her fýrsatta vekilim 'Bu Mecitözü'nün Salim Uslu durumu ne olacak? Bizim sulama iþi, göletimiz ya da TOKÝ vs. ne olacak? Biran önce taleplerimizi yerine getirin diyorsunuz.' Biz de diyoruz ki; 364 gün boyunca biz Mecitözü'nden geliyoruz, ne olacak Mecitözü'nün hali diye þikâyet etmeyin. 30 Mart'ta sadece bir gün Mecitözülü olun, Mecitözü'nün sorumluluðunu bir günlüðüne hissederek oy kullanýn ve belediye seçimlerini kazanalým diyoruz." 11 yýlda Mecitözü ilçesine 88 Milyon 502 bin TL yatýrým yapýldýðýný belirten Uslu, "Mecitözü ilçemizden aldýðýmýz vergi bu kadar yapmýyor. Biz bu hizmetleri nasýl yapýyoruz? Ýç ve dýþ faizimizin toplamý 11 yýlda % 65'ten % 10 düþünce 700 milyar liralýk tasarruf yaptýk. Faizcinin, rantiyecinin, Türkiye'de içerden ya da dýþarýdan devlete borç para satarak ucuz para kazananlarýn musluklarýný kapattýk. Kanallarýný týkadýk. Ve oradan tasarruf ettiðimiz para hizmet olarak vatandaþa geri döndü. Çorum'a, Mecitözü'ne yapýlan yatýrýmlar buradan karþýlanýyor." diye konuþtu. Eyvaz la esnaf turu Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Alaca Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz, Belediye Baþkaný ve AK Parti Belediye Baþkan Adayý Muhammet Esat Eyvaz ile birlikte Arasta Çarþýsý ve Ankara Caddesi esnafýný tek tek ziyaret etti. Esnaf ile sohbet eden Uslu, yapýlan çalýþmalar hakkýnda da bilgiler vererek, Belediye Baþkan Adayý Muhammed Esat Eyvaz içinde destek istedi. Esnaf ziyaretinde yoðun ilgi ile karþýlanan Uslu, Salim Uslu, Muhammet Esat Eyvaz ile birlikte Arasta Çarþýsý ve Ankara Caddesi esnafýný tek tek ziyaret etti. vatandaþlarla da sohbet Ayrýca Uslu, Alaca katýlarak, vatandaþlara ederek anýlarýný tazelekendi eli ile fidan daðýtbelediyesi'nin 5000 di. adet fidan daðýtýmýna tý. Yeni bina için kura çekimi Mustafa Demirer Türkiye Büyük Millet Meclisi Yeni Halkla Ýliþkiler Binasý kura çekimi yapýldý. Türkiye Büyük Millet Meclisi Yeni Halkla Ýliþkiler binasýnda Milletvekilleri ve Komisyon Baþkanlarýnýn çalýþma odalarýnýn tespiti için kura çekimi gerçekleþti. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu baþkanlýðýnda dün toplanan heyet Yeni Halkla Ýliþkiler Binasý kura çekimini gerçekleþtirdiler. Kura çekimine AK Parti Grubu adýna Ankara Milletvekili Seyit Sertçelik, BDP Grubu adýna Batman Milletvekili Bengi Yýldýz, CHP ve MHP Gruplarý adýna Grup Amirleri katýldý. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu; kuraya Baþkanlýk Divaný Üyeleri, Siyasi Parti Grup Baþkanlarý, Bakanlar Kurulu Üyeleri, Grup Baþkanvekilleri, Meclis Eski Baþkanlarý ve 2 engelli milletvekili dâhil edilmediðini, milletvekilleri ile 10 ihtisas ile 10 uluslararasý komisyonlar için kura çekiliþini gerçekleþtirdiklerini belirtti. Uluslararasý ve Ýhtisas Komisyonlarýnýn kullanacaðý odalarýn kuralarýný Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu yaptý. Komisyonlarýn ardýndan milletvekillerinin kullanacaðý odalarýn kuralarý çekildi. Uslu, "Yeni Halkla Ýliþkiler binasýndaki odalar Komisyon Baþkanlarý ile Milletvekillerimizin ihtiyaçlarýna uygun bir þekilde tasarlanmýþtýr. Hayýrlý uðurlu olsun" Kura çekimi sonrasýnda 'Kura Çekimi ve Tahsise Ýliþkin Komisyon' kararýnýn alýnmasýyla iþlemler tamamlanmýþ oldu. Milletvekilleri belirlenen program çerçevesinde taþýnma iþlemlerini 27 Mart ile 7 Nisan tarihleri arasýnda gerçekleþtirecekler. Meclis'in yeni Halkla Ýliþkiler Binasý toplam 98 bin metrekare alandan oluþuyor. Beþ katý yeraltýnda olmak üzere toplam 11 kat bulunan binada milletvekillerinin odalarý dýþýnda 90 ila 180 metrekare büyüklüklerinde dokuz adet komisyon toplantý salonu, 550 kiþilik konferans salonu ve mescit bulunuyor. Hizmet binasýný Genel Kurul'un bulunduðu ana binaya baðlayacak 140 metrelik bir tünel bulunacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Yeni Halkla Ýliþkiler Binasý kura çekimi yapýldý.

13 ÇARÞAMBA 26 MART Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:25 Cemâzil-Evvel: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:13 Mart 1430 Kasým: MART Birbirinize selâm veriniz! Birbirinize yiyecek ikram ediniz! Bunlarý yaparak, selâmetle Cennete giriniz! Hadîs-i þerîf Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ BAHABEY YAVRUTURNA HAYAT BAHABEY ATA GÜLABÝBEY HAYAT BAHABEY KALE MÝMARSÝNAN BAÐCILAR YAVRUTURNA BAHAR YAVRUTURNA ABDALATA AKKENT BÜYÜKDÜVENCÝ ÝKBAL KONAKLI HÝTÝTEVLER BUHARA HÝTÝTEVLER BUHARA GAZÝ GAZÝ KUNDUZHAN ÞENYURT ULUKAVAK ULUKAVAK HACIBEY VEFAT EDENLER 1-Berk Köyü' nden gelme, Nakliyeci Esnafýndan Kemal ve Veysel ÞÝMÞEK, Toptancý Esnafýndan Hüseyin ÞÝMÞEK ve Avukat Bahadýr ÞÝMÞEK' in annesi; Hatice ÞÝMÞEK. 2-Kýnýk Köyü' nden, Ali ÖZDEMÝR' in gelini, Mustafa ÖZDEMÝR' in eþi; Ayþe ÖZDEMÝR. 3-Berk Köyü' nden gelme, Cemal BAÞAR' ýn eþi, Cemalettin, Halil ve Ýsmail BAÞAR' ýn annesi, Din Görevlisi Abdullah ASLAN' ýn kayýnvalidesi; Fadime BAÞAR. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Aslýnda "Yasak" kelimesine bu toplum oldukça alýþýk! Farklý düþünce ve ideolojiye sahip olsalar da insanlarýn birçoðu hayatlarýnýn farklý alanlarýnda yasaklara muhatap olmuþlardýr. Özellikle kamusal alaný dizayn etmek adýna Türkiye'de sürekli yasaklar konulmuþ ve bir çok insan hayatý kararmýþ, maðdur olmuþ ve bedeller ödemiþtir. Son günlerde ise "Twitter" yasaðý veya engellemesi gündemde! Çok ses getiren bu engelleme ve tartýþýlmaya devam ediliyor. Öyle ya koca dünyaya rezil olduk! Tüm dünya gülerek ve alay ederek bu yasaðý muhatap olmuþ halkla dalga geçiyor! Çin, Kuzey Kore ve Ýran gibi baský rejimlere sahip ülkelerden ne farkýmýz kaldý? Hangi çaðda yaþýyor Allah aþkýna, sosyal medya olmadan hayatýn ne anlamý var! Twittersiz bir dünya mümkün mü? Kemalistler, Solcular, Ulusalcýlar ve Liberaller artýk sosyal medya ile yeni bir muhalefet kültürü oluþturulmaya çalýþýyorlar. Sosyal medyayý savunmak bu anlamda demokrasiyi ve özgürlükleri savunmakla özdeþleþti. Sosyal medya sanki tüm halkýn tercihlerini ve iradesi yansýtan en önemli araç gibi gösterilmeye çalýþýlmakta! Oysa Twitter yasaðý üzerinden özgürlük tellallýðý yapan yerel ve uluslar arasý kesimlerin ayný hassasiyeti tüm yasaklara ve dayatmalara karþý gösterdiðini görmedik! Onlarca yýldýr gerek Türkiye'de, gerekse diðer Ýslam coðrafyasýn da askeri veya bürokratik vesayetin altýnda hayatlarý kararan halkýn sesine kulak verdiler mi? Baþörtüsü yasaðý ile okullarýn önünde gencecik kýzlar ve Ülkemizde saðcýlar kendilerine "Dava Ýnsaný", solcular "Devrimci", derler. Bosna Daðlarý'nýn kartalý, Bilge ve örnek insan Aliya Ýzzet Begoviç bu kavramlarýn analizini þöyle yapmaktadýr: "Davalar (Devrim, Ýnkýlâp, Ülkü, Ýdeal) acýlar içinde doðar, refah içinde ölür." Davalar ve devrimler, hayat bulduklarý andan itibaren kendi ölümlerini hazýrlarlar. Murat Ýslam YASSAK! Mustafa Yolcu Ölen davalar ve devrimler Çýkarcýlýk, yalan ve ihanet, davalarýn ve devrimlerin sonlarýný hazýrlar, yok olur giderler. Bu tespitler o kadar doðrudur ki, dünyanýn hangi büyük davasýna ve devrimine bakarsanýz bakýn, ayný sonuç görülür. Çünkü yalan ve ihanet, yýlanýn kendisini sokup öldürdüðü gibi bir davayý ve devrimi de içten içe çürütür, boðar ve öldürür. Yalan söyleme, ihanet etme ve amaçlarýný inkâr hastalýðý davayý ve devrimi ayrýk otu gibi sardýðýnda, kiþi kendi eliyle kendi cenazesini musalla taþýna yatýrýr ve kendi mezarýný kendisi kazmýþ olur. Kýsaca davalarý ve devrimleri; refah, konfor, yalan söyleme, ihanet ve amaçlarýný inkâr etme hastalýðý öldürür. Sonunda da dava ve devrimler kendi evlatlarýný yemeye baþlar. Kurtulanlar da eski hayat ve alýþkanlýklarýna geri dönerler. Dava ve devrimler yok oluþ safhasýnda, çýkar ve menfaat kapýsýna döner. Herkes eline geçirdiðini yaðmalar. Ýyi bir yere gelmek, köþe kapmak, ihale götürmek, kat, yat, araba markasý, daha rahat yaþamak, hayatýn nimetlerinden alabildiðine yararlanmak esas mesele haline gelir. Dünyanýn nimetlerinden pay almak amacýna kapýlanlarýn sayýsý çoðalmaya baþlar. Amaç ve stratejik derinlik kaybolunca, davalar ve devrimler sohbet toplantýlarýnýn mezesi olur. Pastalý-çaylý ikram yarýþýna döner. "Þekerim, haberin var mý kocam müdür oldu." sözleri arasýnda DAVA VE DEMRÝMCÝLER boðulur kalýrlar. hastane kapýsýndan geri dönen hanýmlar gözyaþý dökerken Twitter savunucularý neredeydiler? 28 Þubat ve 27 Nisan e- muhtýrasýnda toplum iradesine müdahale edilirken, derneklere, vakýflara el konulurken, siyasi partiler kapatýlýrken ayný kesim dik mi durmuþtu ve yoksa selam mý çakmýþlardý? Her sabah okul önlerinde and dayatmasýna maruz kalan çocuklarýn bu zulümden kurtulmalarý için bir giriþimde bulundular mý? Ve faþist bir uygulama olarak yýllarca askeri komutlarla hizaya çekilerek ve yürütülerek törenler düzenlenirken, dünya gözünde ne kadar komik bir duruma düþüldüðü hiç sorgulandý mý? Ulus devletin baskýlarý altýnda Ýslami söylem ve deðerlere düþmanlýk yapýlýrken, farklý dillere yasaklar konulurken ayný duyarlýlýk gösterildi mi? Darbeye darbe diyemeyen AB ile Batýnýn, Mýsýr ve Suriye özelinde tüm Orta Doðuda ve dünyanýn birçok yerinde yaþanan hukuksuzluklara karþý duruþlarý onlarýn ne kadar samimiyetsiz olduklarýný göstermiþtir. Mýsýr'da darbe yönetiminin 529 Ýhvan üyesine 20 dakika gibi kýsa bir sürede idam cezasý veren hukuk katliamýna tepki vermeyen adalet anlayýþýnýn ne anlamý olabilir? Ve ayný zamanda Esed'e ve katliamlarýna destek veren, Alevilik üzerinde mezhepçilik fitilini ateþlemeye çalýþan Kemalist, Sol, Ulusalcý ve Liberallerin kendi çýkarlarýna hizmet etmediði sürece ne kadar özgürlükçü olduklarýný da gördük. Bu örnekleri çoðaltmak mümkün! Bu anlamda özgürlük ve adalet herkese lazým! Sosyal medyanýn tamamen kapatýlmasý ve yasaklanmasýný tasvip etmek mümkün deðil! Ancak; toplum deðerlerini aþaðýlayan, kiþilik haklarýna saldýran, insanlarý ahlaki ve kültürel yozlaþmaya yitecek yayýnlarýn engellenmesini özgürlük kýsýtlamasý olarak görmek doðru olmaz! Bu durumu sorgulamaya baþlar: "Uðruna ter döktüðüm, gençliðimi harcadýðým dava bu mudur?" ikilemini yaþamaya baþladýðýnýzda; bir de bakarsýnýz ki çýkar için, dünya menfaatleri için yok oluþ kervanýna bir çoklarý katýlýp gitmiþler. Davalarýn ve devrimlerin etrafý çýkar gruplarý tarafýndan perdelenince, bu iþin cefasýný çekenler neler olup bittiðini anlakta güçlük çekerler. Çünkü artýk dava ve devrim, kariyer ve konfor olmuþtur. Statüko, kendi yarattýðý asude gölgeliði altýnda rahatýný sürdürürken, kendi konforunu bozacak en küçük bir sese bile tahammül etmez. Gerçeklerin bilinmesi, keyfi yerinde olanlarýn rahatýný kaçýracaðýndan, en ufak eleþtiriye izin vermezler. Bir zaman sonra da davayý ve devrimi eleþtiren herkes düþman ve hain olur. Giderek kardeþlik düþmanlýða, özgürlük özgürlükleri bastýrmaya, adalet adaletsizliðe dönüþür. Önceki söylenenler, söylenmemiþ gibi inkâr edilir. Sonunda dava ve devrim, sadece sembole dönüþür. Aslýnda ölen davalar ve devrimler deðildir. Ölen insanlarýn vicdanlarý ve ruhlarýdýr. Ölen, insanlarýn idealleridir. Ölen, ruhun ve vicdanýn derinliklerinde yatan özdür. Yani ÝMANDIR Allah'ýn kullarýnda görmek istediði mal, mülk, servet deðil; insandaki ruh, vicdan, imanýdýr. Bu deðerleri kaybetmek ise ölmektir. Bir dava ve devrim öldüðünde, yeryüzünde yapýlan haksýzlýklarýn, topraða gömülen kýz çocuklarýn, insanlarýn niçin aç býrakýldýðýnýn, mazlumlarýn niçin özgürlükten mahrum edildiðinin, ülkeler iþgal edilerek baðýmsýzlýklarýnýn niçin ellerinden alýndýðýnýn, Dicle kenarýnda kaybolan koyunlarýn çapulculardan hesabý sorulmazsa; kýyamet o zaman kopar. Çünkü davalar ve devrimler, bu hesaplarý sormak için vardýr. Kadir Yüktaþýr com Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:24 Sayý: MART 2014 ÇARÞAMBA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Kastamonu'dan Ankara'ya 2 Bu hale þahit olan görevli polis heyecan içinde komisere : "Komiserim hoca efendinin kilidi kendi kendine açýlýyor, kendisi sabah namazý camiye gitmiþ" Komiser kendi baþýna hareket edemediði için valiye haber verir. Vali ise Bediüzzamanýn karakolun üst tarafýna alýnmasýný emreder. Bu hadiseden sonra karakoldakilerin tavrý Bediüzzamana karþý tavýrlarý müsbete döner. Bu arada vali Mithat Altýok Bediüzzamaný makamýna çaðýrýr. Komiser Abdurrahman Said Nursi yi valinin makamýna götürür. Vakur bir adýmlar ile valinin odasýna giren Bediüzzaman a vali þapka takmasýný emredici ve tahkir edici bir þekilde söyleyince, Ýstanbul hayatýndan tanýdýðý valiye: Sert ve gür bir ses ile: "Mitaaaaaat, Ben münzeviyim,bu kanun münzevilere uygulanmaz" Bu sözden sonra valilik binasýnýn sallandýðý fark edilir. Bu sert sözleri iþiten Komiser Abdurrahman fevkalade endiþelenir. Titreyen vali makam zilini zor bulur. Zilden sonra içeri giren komisere : "Götürün hocayý!" Bu arada Karstamonu ve Ýnebolu ve ta Taþköprü den nurlara þevk ile çalýþan nur talebeleri hizmete aþk içinde çalýþmaktadýrlar. (Sürecek) ALIÞ Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) METEOROLOJÝ 94, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÇÝ ECZANELER PINAR BAHÇELÝEVLER KARTAL MAH.M.AKÝF ERSOY CAD. ÞENYURT SAÐLIK OCAÐI HÜRRÝYET CAD. NO : KARÞISI SAAT KULESÝ YANI 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 ÇARÞAMBA 26 MART Cehalet en büyük düþman Gönül Elçileri Ýl Koordinasyon Ekibi Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim Projesi'nin tanýtým ve destek çalýþmalarýna devam ediyor. Çeþitli kurum, kuruluþ ve özel iþyerlerinde tanýtým ve planlama toplantýlarý yapan ekip, Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy önderliðinde Dodurga'da açýlan Meslek Edindirme Kurslarýný ziyaret etti. Baþarýlý çalýþmalarý ile dikkat çeken Gönül Elçileri Ýl Koordinasyon Ekibi, Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim Projesi'nin sonuçlarýný Dodurga'da yerinde gördü. Dodurga Meslek Edindirme Kurslarý ziyaretine Fatma Baþköy, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdür Yardýmcýsý Hülya Örs ve il Ýdam kararlarý vahþetin tescili koordinasyon ekibi katýldý. Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdür Yardýmcýsý Hülya Örs, kursiyerlere 'Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim Projesi' hakkýnda teknik bilgiler verdi. Gönül Elçileri projesinin alt bileþeni olan kadýn eðitimine geçtiklerini hatýrlattý. 'Cehalet en büyük Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Mýsýr daki idam kararlarý ile ilgili yazýlý basýn açýklamasý yaptý. Saatçi, Halkýn yüzde elli ikisinin oyunu alarak cumhurbaþkaný seçilen ve Mýsýr ýn seçim kazanmýþ tek meþru Cumhurbaþkaný olan Muhammed Mursi 3 Temmuz da askeri darbe ile görevinden indirilmiþ, cunta yönetimi ele geçirdiðini açýklamýþtý. Hemen ardýndan Mýsýr halký tarafýndan seçilen, Mýsýr ýn meþru Cumhurbaþkaný Mursi, askeri güçler tarafýndan gayri meþru bir þekilde tutuklandý. Aradan geçen zaman içerisinde katliamlar yapýldý. Meydanlarda iradesine sahip çýkan binlerce Mýsýrlý þehit edildi Yetmedi, Ýhvaný Müslimin in faaliyetleri yasaklandý ve yasa dýþý ilan edildi. Darbe suçundan yargýlanmasý gerekenler Mursi'yi ve cunta karþýtlarýný yargýlamaya baþladý. Ve bugün Mýsýr'da, 529 darbe karþýtýna idam cezasý verildiði bildirildi. Uluslararasý arenayý yargýsýz infaza karþý ortak bir eylem planý belirlemeye davet ediyoruz diyen Saatçi, Mýsýr daki meþru hükümetin darbe yoluyla iktidardan uzaklaþtýrýlmasýna sessiz kalan dünyanýn bugün yeni katliamlara kapý araladýðýný, ilkesel temelde kararlý bir duruþ sergilemediklerinden darbecilerin zulmü bir adým daha öteye götürmeye çalýþtýklarýný büyük bir kaygý ile takip ediyoruz. Bu kapsamda Mýsýr'da Darbeyi Ret ve Meþruiyete Destek için cunta karþýtý gösteri yapan 529 kiþiye idam cezasý verilmesini kýnýyor, uluslararasý arenayý yargýsýz infaza karþý ortak bir eylem planý belirlemeye davet ediyoruz. Mýsýr Yargýsý þu anda darbeci ve baskýcý yönetime alet olmuþtur. Cunta, dünyanýn suskunluðundan cesaret alarak, izzeti tercih edenleri idam etmeye çalýþmaktadýr. Darbe karþýtlarýna idam cezasý verildiði bugün adalet ve insanlýðýn ayaklar altýna alýnmasýdýr. Zulme sessiz kalmayýp meydanlarý terk etmeyerek, binlerce þehit vererek dünyada eþi benzerine az rastlanan örnek bir direniþe imza atanlar deðil, darbeciler yargý önünde hesap vermelidir. Büyük bir baský sonucu adalet terazisine müdahale söz konusu iken dünyanýn sessiz kalmasýný kabullenmiyoruz. Bu iki yüzlülükten herkesin vazgeçmesini istiyoruz. Binlerce darbe karþýtýnýn katledildiði Mýsýr da katillerin verdiði hukuksuz kararlarý tanýmýyor, silaha ve þiddete bulaþmayarak örnek bir duruþ sergileyen Mýsýr halkýnýn ya- Ahmet Saatçi nýnda durduðumuzu Memur-Sen olarak deklare ediyoruz. Mursi dahil tüm Ýhvan tutuklularý serbest býrakýlmalý, Muhammed Mursi'nin göreve iadesi saðlanmalý, darbenin asker-sivil tüm aktörleri yargýlanmalýdýr. diye 2014 ün ilk KPDK toplantýsý yapýldý Enise Aðbal Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Memur-Sen Genel Baþkanýmýz Ahmet Gündoðdu, kamu görevlilerinin haklarýný KPDK toplantýsýnda masaya taþýdý yýlýnda ilk defa gerçekleþtirilen Kamu Personeli Danýþma Kurulu (KPDK) nun Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik Baþkanlýðýnda toplandý. Toplantýya Kamu Görevlileri Sendikalarý Heyet Baþkaný ve Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu, Memur-Sen'e baðlý yetkili sendikalarýn genel baþkanlarý ile diðer konfederasyonlarýn temsilcileri katýldý. Toplantýyla ilgili açýklamalarda bulunan Saatçi, Her zaman olduðu gibi kamu görevlilerinin haklarýný savunmaya ve yeni kazanýmlar için çalýþmaya devam ediyoruz. Toplu sözleþme ve KPDK toplantýlarýný önemsiyor, sadece bu süreçlerde kamu görevlilerinin haklarýný aramýyoruz. Yýlýn her günü çalýþýyor ve kamu görevlileri için mücadele ediyoruz. Daha önce yapmýþ olduðumuz KPDK toplantýlarý ile birlikte bugün yapacaðýmýz toplantýdan da iyi kazanýmlar üretmeyi amaçlýyoruz. Bir önceki toplantýda gündeme gelen konulara iliþkin düzenlemelerin hala hayata geçirilmediði noktasýnda eleþtirilerini sýralayan Saatçi, þunlarý kaydetti; Toplu Sözleþme sonrasý bir beklenti oluþtu. Bu toplantýda, Kasým ayýnda yaptýðýmýz KPDK toplantýsýndaki baþta akademik zam olmak üzere, 2005 yýlýndan sonra göreve baþlayan personele bir derece verilmesi, 4-C kapsamýndaki geçici personelin kadroya atanmasý ve emeklilere promosyon verilmesi gibi konularý tekrar gündeme getiriyoruz. Bunun yanýnda disiplin cezalarýnýn affý ve yeniden düzenlenmesi, Adalet ve Maliye Bakanlýðýndakiler olmak üzere fazla mesai sorunu yaþayan personelin durumu, KÝT ler ve kamuda çalýþan üniversite mezunu iþçilerin memuriyet kadrolarýna geçirilmesi, emekli ikramiyesinin hesaplanmasýnda 30 yýllýk hizmet süresi sýnýrýnýn kaldýrýlmasý ve kadýn istihdamýnýn arttýrýlmasý ile birlikte gündeme iliþkin yeni taleplerimiz geliyor. Bu haklarý kazanýma dönüþtürmek için tüm þartlarý zorlayacaðýz. Talepler Kamu Ýþveren Heyeti tarafýndan da kabul gördü Memur-Sen Büyük Türkiye Buluþmasýna teþrif eden Sayýn Baþbakan ýn konulara verdiði önemi biliyoruz. Bu öneme binaen verdiði talimatlar çerçevesinde söz konusu konularýn çalýþma yapýlarak en kýsa sürede sonuca baðlanmasý haklý ve yüksek beklentimizdir. Bizim isteðimiz bu sürenin kýsa olmasý ve kazanýmlarýmýzýn bir an önce yürürlüðe girmesidir. Kamu Personeli Danýþma Kurulu toplantýsýna baþkanlýk yapan Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik ise KPDK nýn daha önceki toplantýlarýnda gündeme gelen konularýn bir kýsmýna iliþkin kanun tasarý taslaðýnýn hazýrlanarak Baþbakanlýða iletildiðini dile getirdi. 13 Þubat 2014 tarihinde Baþbakanlýða gönderilen konular arasýnda disiplin cezalarýnýn affý, adaylýkta uyarma ve kýnama cezasý alanlarýn memuriyetten çýkarýlmasýnýn engellenmesi, iþ ve meslek danýþmanlarýnýn ek ödemelerinin artýrýlmasý, iþ yoðunluðu fazla olan mahkeme çalýþanlarýna fazla çalýþma ücreti verilmesi gibi konular yer alýyor. Saðlýk Sen in toplantýda gündeme getirdiði talepler Gönül Elçileri Ýl Koordinasyon Ekibi Dodurga yý ziyaret etti. düþman' Kadýnlarýn eðitimi alanýnda baþarýyý yakalamayý hedeflediklerini belirten Örs, "Çorum'da eðitimini tamamlayamamýþ kadýn býrakmayacaðýz. Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim Projesi kapsamýnda tüm kadýnlarýn eðitimde bir adým ileriye gitmesini istiyoruz. 'Bana bir harf öðretenin 40 yýl kölesi olurum', 'Cehalet En büyük Düþmandýr' dediðimiz bir þuurla çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Eðitimin yaþý yoktur. Eðitim bir insanýn meslek sahibi olmasý için araçtýr ama eðitim insanýn insan olmasýnýn da mayasýdýr. Bu bilinçle hareket ederek projeyi il geneline yayacaðýz" Fatma Baþköy de bayanlara seslenerek; "Proje kapsamýnda kadýnlarýmýzýn meslek sahibi olmasýný amaçlýyoruz. Böylece ailelerini daha güvenli bir geleceðe taþýrken toplumun daha mutlu ve huzurlu, yarýnlarýn ise daha aydýnlýk olmasýný arzu ediyoruz. Eðitimini her ne sebeple olursa olsun yarým býrakmýþ kadýnlarýmýz bu proje dâhilinde Mesleki Açýk Öðretim Liseleri'ne kayýt olabilecek. Böylece bir meslek, iyi bir iþ ve ikinci bir þans kazanacak. Sözün özü, hem kadýnlarýmýz kazanacak, hem de ülkemiz kazanacak." Dedi. Baþköy, projeye destek verilerek 81 il sýralamasýnda Çorum'un birinci sýraya taþýnmasý çaðrýsýnda bulundu. Saðlýk çalýþanlarýnýn tamamýnýn fiili hizmet süresi zammýndan yararlandýrýlmasý Ek ödemenin emekliliðe yansýmasý Döner sermaye ek ödemesinin tamamýnýn gelir vergisinden muaf tutulmasý 4/C, vekil ebe-hemþireler ve kamu görevlisi olmayan aile saðlýðý çalýþanlarýnýn kadroya geçirilmesi Saðlýk hizmetleri sunumu esnasýnda hayatýný kaybedenlerin ailelerinin þehit ailesi/yakýný gibi deðerlendirilerek hizmet süresine bakýlmaksýzýn dul ve yetim maaþý baðlanmasý, saðlýk tesislerinden ücretsiz yararlanmalarý, kardeþ ve çocuklarýna okullarda öncelik hakký tanýnmasý, yakýnlarýna kamu kurumlarýna kadrolu atanma hakký verilmesi, Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna baðlý yurtlardan öncelikle yararlanmalarý, kamu kurumlarýnýn misafirhane ve tesislerinden ücretsiz yararlanmalarýnýn saðlanmasý Toplu sözleþme hükümlerini uygulamayan üniversitelere toplu sözleþmenin kanun hükmünde olduðu ve gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda yazý yazýlmasý 4/B den kadroya geçenlerin 5 yýl boyunca kurum deðiþtirme yasaðýnýn eþ durumu, saðlýk durumu ve eðitim durumu gibi mazeret durumlarýnda uygulanmamasý Kadroya geçirilen sözleþmeli personelden, döner sermaye kadrosuna atananlarýn, maaþlarý genel bütçeden ödenen kadrolu personel pozisyonuna geçirilmesi Kamu kurumlarýnýn personele yönelik mevzuat hazýrlýklarýnýn çalýþanlarý temsil eden sendikalara gönderilerek görüþlerinin alýnmasý 18 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazetede yayýmlanan Yasa ile yoðun bakým, acil servis ve 112 acil saðlýk hizmetlerinde tutulan nöbetlerin ücreti %50 artýrýlmýþtýr. Toplu sözleþme ile de bu birimler için ek 33. maddedeki ücretlerin % 50 artýrýmlý ödeneceði düzenlenmiþtir. Yasa ile % 50 artýrýlan nöbet ücretleri, toplu sözleþme ile de %50 artýrýldýðýndan bu birimlerde tutulan nöbet ücretlerinin karþýlýðýnýn % 50+% 50 artýrýmlý ödenmesi Banka promosyonlarýnýn daðýtýmý ile ilgili ilden ile ve kurumdan kuruma farklýlýklar vardýr. Bu farklýlýðýn giderilmesi ve uygulama birliðinin saðlanmasýna yönelik Baþbakanlýk Genelgesi yayýmlanmasý Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan yapýlan son görevde yükselme sýnavýnda 70 üzerinde puan alan 2351 kiþinin VHKÝ kadrolarýna atamalarýnýn yapýlmasý Saðlýk hizmetleri sýnýfýna atanýlabilecek bir üst öðrenimi bitirenlere, bitirdikleri üst öðrenimleri esas alýnarak zam ve tazminat ödenmesi Yükseköðretim kurumlarýndaki disiplin kurullarýna ve döner sermaye ödemelerinin belirleneceði yönetim kurullarýna sendika temsilcisinin katýlmasý Saðlýk Bakanlýðý ve baðlý kuruluþlarýnda görev yapan saðlýk hizmetleri sýnýfý personeli için 0,40 olan hizmet alaný-kadro unvan katsayýlarýnýn lisans mezunu saðlýk çalýþanlarý için 0,75 olarak uygulanmasý. Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkan Adayý Özkan Þanal, "Çalýþmalarýmýz ile fark oluþturacaðýz" Þanal, ilçe ziyaretinde Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkan Adayý Özkan Þanal, "Çalýþmalarýmýz ile fark oluþturacaðýz" Þanal, Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði seçim sürecinde çalýþmalarýna devam ediyor. Önceki gün Dodurga ve Oðuzlar'da esnaf temsilcileri ile bir araya gelen Özkan Þanal, bu kez Osmancýk ve Kargý'da bulunan esnaf odalarýna yönelik çeþitli ziyaretler yaptý. Þanal'a ziyaretler sýrasýnda Aþçýlar ve Lokantacýlar Odasý Baþkaný Ýsmet Çýtak, Kahveciler Odasý Baþkaný Nesimi Özkubat, Kalaycýlar Odasý Baþkaný Sedat Ek, Çilingir ve Sobacýlar Odasý Baþkaný Halil Taþkaldýran, Hazýr Elbiseciler Odasý Baþkaný Necati Þimþek, Ayakkabýcýlar Odasý Baþkaný Hasan Coþgun, Taksiciler Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli ile Kahveciler Odasý Baþkanvekili Yunus Saðýr eþlik etti. Þanal, Osmancýk ziyareti sýrasýnda Osmancýk Esnaf ve Sanatkârlar Odasý Baþkaný Bayram Çalýþkan, Osmancýk Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Baþkaný Recep Aker ve Osmancýk Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Bilal Katatað ile görüþtü. Þanal, daha sonrada Kargý Esnaf ve Sanatkârlar Odasý Baþkaný Bekir Kýzýlkaya ile Kargý Þoförler Odasý Baþkaný Orhan Camcý'yý ziyaret ederek ÇESOB seçimleri için destek istedi. Boþ vaatlerde asla bulunmayacaðýz Osmancýk ve Kargý ziyaretlerinin ardýndan kýsa bir deðerlendirme yapan ÇESOB Baþkan Adayý Özkan Þanal, þöyle dedi; "Her þeyin çok hýzlý deðiþtiði çaðýmýzda ilerleyen Türkiye ve Dünya ile beraber hareket etmek zorundayýz. Taliplisi olduðum bu göreve geldiðim takdirde sürekli ilerlemeyi ve deðiþimi takip edeceðim. Bunun için seçkin, münevver ve genç bir kadroya sahibiz. Boþ vaatlerde asla bulunmayacaðýz. Yapabileceðimiz þeyleri söyleyeceðiz ve hayata geçireceðiz. Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði seçimleri öncesi büyük bir oluþumun desteðini aldýk, adaylýðýmý açýklamamýn ardýndan esnaf ziyaretlerine baþladýk. Ben ve ekibim, Çorum esnafýndan aldýðýmýz ciddi destekle yola çýktýk. Çorum esnafýna katkýda bulunmak için birçok kurumla iþbirliði yaparak daha verimli olacaðýz. Mesela Esnafýmýz bizim için bir nimet olmalýdýr. Esnafýmýz ile yapacaðýmýz iþ birliði ile hem ÇESOB'un vizyonunu ve stratejisini deðiþtireceðiz hem de Çorum esnafýnýn vizyonunu ve iþlerlik durumunu deðiþtirmeye çalýþacaðýz. Güler e þoför esnafýndan destek Hayri Güler Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkan Adayý Hayri Güler, seçim çalýþmalarýný aralýksýz olarak sürdürdüðünü, þoför esnafýndan da büyük destek gördüðünü belirtti. Seçim Kurulu tarafýndan iptal edilen ve 6 Nisan 2014 tarihinde yapýlmasýna karar verilen Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkanlýk seçimle ilgili olarak adaylar, çalýþmalarýna devam ediyorlar. Genel Kurula iddialý bir þekilde hazýrlanan adaylardan biri olan Hayri Güler de hem Çorum merkezde, hem de ilçelerde bulunan oda üyelerini ziyaret ederek destek talep ediyor. Çorum Umut Tiyatrosu, Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle ücretsiz gösteri yapacak. Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkan Adayý Hayri Güler, þoför esnafýndan da büyük destek gördüðünü belirtti Oda üyeleriyle içinde bulunduðu meslek örgütünün yaþadýðý sorunlarýn çözümü noktasýnda istiþareler yapan ve baþkan seçilmesi halinde de yapacaklarý hizmetleri anlatan Hayri Güler, 6 Nisan da yapýlacak olan seçimin Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý ve baðlý bulunan üyeler açýsýndan öneminin çok büyük olduðuna iþaret etti. Hayri Güler in ziyaret ederek destek istediði þoför ve nakliyeci esnafý da, kendisinin içlerinden çýkan birisi olmasý hasebiyle sorunlarý, yaþanan sýkýntýlarý iyi bildiðini belirterek, 6 Nisan günü kendisine destek vereceklerini söylediler. Esnafýn verdiði destekle morallenen Hayri Güler, 6 Nisan da kazananýn Çorum Þoför ve Nakliyeci esnafý olacaðýný belirterek, seçimi kazanmasý halinde öncelikle oda üyeleri arasýnda birlik, beraberlik ve bütünlüðün saðlanmasý, þeffaf, hesap verebilen bir yönetim anlayýþýný hakim kýlacaðýný dile getirdi. (Haber Merkezi) Tiyatrolar Günü ne özel Enise Aðbal Çorum Umut Tiyatrosu, Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle ücretsiz gösteri yapacak. Yönetmenliðini Mustafa Taþkýran ýn yaptýðý Ayýkla Pirincin Taþýný adlý komedi oyunu, yarýn saat de Devlet Tiyatro Salonu nda sahnelenecek. Çorum Umut Tiyatrosu, tüm Çorumlular ý oyuna davet etti.

15 Alperenler, Þehit liderleri Muhsin Yazýcýoðlu nun katillerinin bulunmasýný istedi. Katiller bulunmadýkça içimizdeki ateþ sönmeyecek Erol Taþkan Çorum Alperen Ocaklarý düzenlediði yürüyüþ ve basýn açýklamasý ile, Þehit Muhsin Yazýcýoðlu nu vefatýnýn 5. yýlýnda anarken, katillerinin bir an evvel bulunmasý için seslerini yükseltti. Valilik binasý önünde toplanarak, Hürriyet Meydaný na kadar sloganlar eþliðinde yürüyen Alperenler, burada yaptýklarý basýn açýklamasýyla üzüntülerini ve tepkilerini dile getirdi. BBP Merkez Ýlçe Baþkaný Aziz Döngel in de katýldýðý programda basýn açýklamasý yapan Alperen Ocaklarý Ýl Baþkaný Fatih Yücel, Muhsin Yazýcýoðlu nun helikopterinin düþmesinden iki saat sonra bölgeye ulaþýldýðýnýn bilgi ve belgesi olmasýna raðmen, 3 gün boyunca daðlara hapsedildiðini, katillerin bulunamamasý karþýsýnda ise soðukkanlýlýklarýný yitirmek üzere olduklarýný söyledi. Ömrünü dini, milleti ve vataný için harcayan yiðit bir insana, bu sevgisinin karþýlýðýnýn 3 gün daðlarda býrakýlmak olmamasý gerektiðine iþaret eden Fatih Yücel, Tansiyonun arttýðý bu süreçte Alperenler olarak soðukkanlýlýðýmýzý yitirmek üzere olduðumuzu kamuoyuna beyan ediyoruz. Kimse bizi katil avýna çýkarmasýn. Sabrýmýz tükendi. Buradan devlet yetkililerine sesleniyorum, yeter artýk ya bir þeyler yapýn, ya da artýk biz bir þeyler yapmaya baþlayacaðýz. Fatih Yücel, tekbirler ve sloganlar eþliðinde yaptýðý basýn açýklamasýnda þunlarý dile getirdi; Hayatý çileyle geçmiþ, ömrünü T ürk Ýslam davasýna ve milletine adamýþ, kah Kosova'nýn baðýmsýzlýðý için Kosava da, kah Lübnan'ýn Ýsrail tarafýndan iþgali sýrasýnda Müslüman kardeþlerimizin yanýnda, kah diðer devletleri için ömrü mücadeleyle geçmiþ, ömrü haya boyunca bu millete zerre yararlarý olmamýþ soysuzlarýn türlü iftiralarýna uðramýþ, Yüce Türk Milletinin bekasý için çabalarken korkak kancýklar tarafýndan þehit düþürülen Recep Mebet Kamyoncu esnafýndan Hamit Kaya, Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkanlýðý na aday olduðunu açýkladý. Merhum Liderimiz Muhsin Yazýcýoðlu için buradayýz. Biz Alperenler, Alperen Ocaklarý kurucusu Türk Ýslam Dünyasý nýn Koca Reisi Merhum Muhsin Yazýcýoðlu'nun evlâtlarýyýz. Çok sevdiði devleti ve milleti için canýný veren Baþkanýmýz'a devlet, onu 3 gün boyunca karlý daðlarda hapsederek sevgisinin karþýlýðýný vermiþtir. 25 Mart günü helikopter düþürüldükten 2 saat sonra bölgeye ulaþýldýðýnýn bilgisi ve belgesi ortalýkta dolaþýrken, katillerin halen daha bulunamayýþýný, devletin ve iktidarýn acziyeti olarak düþünmekteyiz. Muhsin Baþkanýmýz'ýn vefatýndan sonra türlü siyasetçilerin diline doladýðý yalancý kardeþliðe dostluða arkadaþlýða karnýmýz tok. Baþkanýmýzýn katilleri bulunmadan hiç kimse T.C. ÇORUM TÝCARET BORSASI SATIÞ KOMÝSYONU'NDAN ÝLANEN DUYURULUR kardeþlikten, arkadaþlýktan ya da dostluktan bahsetmesin. Yetkililerden ricamýz, Ergenekon davasýnda gösterilen sorumluluðu Muhsin Baþkanýmýzýn davasýnda da göstermeleridir. Ergenekon uzantýsý ve emareleri var diye TSK'nýn kriptosuna kadar girildiði bir dönemde ayný hassasiyetin Muhsin baþkanýmýz için de gösterilmesini bekliyoruz. Ýki kez TMBB'de araþtýrma komisyonu kurulmasýna raðmen, hiçbir sonuç elde edilememiþ, olay adeta kapatýlmaya ve üzeri örtülmeye çalýþýlmýþtýr, Bu süreçte Ýç Ýþleri Bakanlýðý'nýn ihmali olduðu KOMÝSYONUMUZCA BORSAMIZA AÝT YENÝYOL MAH. SEL SOK. BÜYÜKÇIVGIN APT.34/13-15 ÇORUM ADRESÝNDE BULUNAN 2 (ÝKÝ) ADET TAÞINMAZIN ÝHALE YOLUYLASATIÞINAKARAR VERÝLMÝÞTÝR. SÖZ KONUSU TAÞINMAZLARI ALMAK ÝSTEYEN ÝSTEKLÝLERÝN TEKLÝFLERÝNÝ KAPALI ZARF USULÜ ÝLE SAAT 16.00'YA KADAR, AKKENT MAH.T.C.ÇO- RUM TÝCARET BORSASI BORSA KOMPLEKSÝ SÝTESÝ KÜMEVLER-ÇORUM ADRE- SÝNDE BULUNAN BORSAMIZA ULAÞTIRMALARI GEREKMEKTEDÝR. KOMÝSYOMUZCA ÝHALE GÜNÜ SAAT 14.00'TE BORSAMIZDA YAPILA- CAKTIR. BORSANIN, ÝHALEYÝ YAPIP YAPMAMAKTA, ÝHALE YAPILSA BÝLE TAÞINMAZLA- RI SATIP SATMAMAKTA SERBEST OLDUÐUNUN BÝLÝNMESÝ ÝLGÝLÝLERE DUYU- RULUR. (Basýn: 281) Resmi ilanlar: Dün gazetemizi ziyaret eden Hamit Kaya, mesleki problemlerin çözümü ve sektöre yeni bir vizyon kazandýrmak amacýyla aday olduðunu söyledi. Halen Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Yönetim Kurulu Üyesi olduðunu hatýrlatan Kaya, meslek odasý seçimlerinin 6 Nisan 2014 tarihinde yapýlacaðýný kaydetti. açýkça belli iken, sorumlu olan kiþi ve kurumlar hakkýnda soruþturma izni dahi verilmemiþtir Ta ki Cumhurbaþkaný'nýn DDK'yý harekete geçirmesine kadar. Evet o cihazlarý keçiler sökmedi. Sökenler þu an gözaltýnda da deðil. Bu keçilerin sahipleri açýklanmadýkça, yakalanýp adalete hesap vermedikçe gönlümüzdeki yangýn asla sönmeyecektir. Baþkanýmýzýn katillerini koruyanlar, bilip te sesini çýkarmayanlar, bu iþin ucundan kýyýsýndan köþesinden tutanlar bilsinler ki hem bu dünya da hem de ahrette iki elimiz yakalarýnda olacak. Bizden kurtuluþunuz yok. Muhsin Yazýcýoðlu vicdanýmýzýn isyaný, gönlümüzün ateþi, ideallerimizin en þereflisidir. Ne Ondan vazgeçeriz ne de gündemden düþürülmesine müsaade ederiz. Muhsin Baþkanýmýz üzerinden kimse siyaset yapmasýn. Muhsin Baþkanýmýzý unutmayacaðýz, unutturmayacaðýz. Maraþ daðlarýnda kaderine terkedilen yiðit adamýn ömrünü adadýðý Türk milletine gösterdiði mücadelenin karþýlýðý bu vurdumduymazlýk olmamalýdýr. Bizim devletimizden istediðimiz Þehit liderimiz ve yol arkadaþlarýnýn katillerinin bir an önce bulunup yüce Türk Adaleti önünde hesap vermesidir. Aksi halde tansiyonun arttýðý bu süreçte Alperenler olarak soðukkanlýlýðýmýzý yitirmek üzere olduðumuzu kamuoyuna beyan ediyoruz.. Kimse bizi katil avýna çýkarmasýn. Sabrýmýz tükendi. Buradan devlet yetkililerine sesleniyorum, yeter artýk ya bir þeyler yapýn, ya da artýk biz bir þeyler yapmaya baþlayacaðýz. Ramazan Karaman kalp krizi geçirdi Recep Mebet Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Ýslam Tarihi ve Sanatlarý Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ramazan Karaman kalp krizi geçirdi. Yeni çýkan kitabýnýn tanýtýmý için Ýstanbul da özel bir televizyon kanalýndan davet alan Ramazan Karaman, geçtiðimiz günlerde Merzifon dan bindiði uçaðýn havalanmasýnýn ardýndan aniden rahatsýzlandý. Türk Dünyasýnýn Bayramý Yeni Gün/Nevruz adlý yeni kitabýnýn tanýtýmý için Sky Türk 360 ta ekrana gelen Özel Gündem isimli televizyon programýna katýlmak üzere yola çýkan Karaman a Çorum Alperen Ocaklarý basýn açýklamasý eylemi yaptý. Alperenler Gazi Caddesi üzerinden yürüyerek PTT ye ulaþtý. Ramazan Karaman ilk müdahaleyi havaalanýndaki saðlýk görevlileri yaptý. Ambulansla Bakýrköy Dr. Sadi Konuk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edilen Karaman, kardiyoloji servisinde tedavi altýna alýndý. Kalp krizi teþhisi konulan Karaman a anjiyo yapýlarak stent takýldý. Tedavisinin tamamlanmasýnýn ardýndan taburcu olan Yrd. Doç. Dr. Karaman ýn bir süre istirahat ettikten sonra yakýnda üniversitedeki akademik çalýþmalarýna yeniden baþlayacaðý öðrenildi. HAKÝMÝYET, Yrd. Doç. Dr. Ramazan Karaman a geçmiþ olsun der, acil þifalar diler. Hamit Kaya, Þoförler Odasý na aday Halit Kaya Hizmet için adayým diyen Kaya, 24 yýlý aþkýn mesleki tecrübelerini üyeleri için hizmete dönüþtürmeyi istediðini dile getirdi. Þoförler ve Nakliyeciler Odasý yönetimi ile meslektaþlarýnýn teþvik ve teveccühü üzerine aday olmaya karar verdiðini belirten Kaya, Odamýzý daha iyi koþullara taþýmak amacýyla adayým. Bu yolda tüm þoför ve nakliyeci arkadaþlarýmýzýn desteðini bekliyor, diðer adaylara da baþarýlar diliyorum ÇARÞAMBA 26 MART Murat ile Kübra evlendi Recep Mebet Ankara PTT Baþmüdürlüðü çalýþanlarýndan hemþehrimiz Murat Ölçer, Kübra Boztemir ile hayatýný birleþtirdi. Yusuf Ölçer in oðlu Murat ile Cavit Boztemir ýn kýzý Kübra dün Çorum Belediyesi Nikah Salonu nda gerçekleþen merasimle dünyaevine girdi. Nikah Avcý kursu kayýtlarý baþlýyor Recep Mebet Çorum Tüm Avcýlar ve Atýcýlar Spor Kulübü Derneði Lokali nde Avcý Eðitim Kursu açýlacak. Kurs kayýtlarýnýn baþladýðýný belirten Dernek yetkilisi Aslan Özkaya, kursiyer adaylarýna seslenerek önemli bilgiler verdi. Kursla ilgili yapýlan yazýlý açýklamada þu ifadelere yer verildi: 2014/1 Merkez 39 uncu dönem avcý eðitim kursu TIR ve kamyon çarpýþtý, 2 yaralý Erol Taþkan Önceki akþam Samsun Yolu Kaymakçý Mevkii'nde yaþanan trafik kazasýnda, bir TIR ve kamyon çarpýþarak þarampole yuvarlandý. Samsun-Çorum istikametinde seyreden 42 BH 128 plakalý kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, arkadan gelen 35 AU 5874 plakalý TIR kamyona çarptý. Çarpmanýn etkisiyle her iki araç ta þarampole yuvarlanýrken, kamyon yan yattý. Olay yerine gelen 112 Acil Saðlýk Ekipleri, yaralanan her iki aracýn sürücüsünü de Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrdý. Sürücülerin kazayý hafif yaralanmalarla atlattýðý ve olayla ilgili soruþturmanýn devam ettiði öðrenildi. Ankara PTT Baþmüdürlüðü çalýþanlarýndan hemþehrimiz Murat Ölçer, Kübra Boztemir ile hayatýný birleþtirdi. merasimine Ölçer ve Boztemir Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Genç çiftin nikahýný Belediye Evlendirme Memuru Erdem Sakýnmaz kýyarken nikah þahitliklerini ise Hasan Turan ile Adil Gözübüyük yaptý. HAKÝMÝYET, Kübra-Murat Ölçer çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler. kayýtlarýmýz baþladý. Kursa katýlmak isteyenler, evraklarýný Orman Ýþletme Müdürlüðü 4. katýndaki Milli Parklar Þubesi ne giderek yaptýrabilirler. Kayýt yaptýracak adaylarýn ikametgah belgesi, kimlik fotokopisi, diploma fotokopisi, üç adet vesikalýk fotoðrafla birlikte baþvurularýný yapmalarý gerekiyor. 7 Nisan 2014 tarihinde baþlamasý planlanan kursla ilgili detaylý bilgi kursiyerlere kýsa mesajla duyurulacak. Balkanlýoðlu nun programý 28 Mart ta Recep Mebet Ýstanbul emekli Vaizi hemþehrimiz Abdulmetin Balkanlýoðlu nun konuþmacý olarak katýlacaðý Ýnadýna ve Ölümüne Kardeþlik konulu vaaz programý 28 Mart 2014 Cuma günü Çorum da gerçekleþecek. Nihak töreni Çorum Belediyesi Nikah Salonu nda düzenlendi. Aslan Özkaya Kaza Samsun Yolu Kaymakçý Mevkii'nde yaþandý. Yarallar Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrdý. Abdulmetin Balkanlýoðlu Abdibey Camii nde gerçekleþecek olan vaaz programý yatsý namazýnýn ardýndan düzenlenecek. Güncel dini meselelerin de ele alýnacaðý programa tüm Çorum halkýnýn davetli olduðu belirtilirken bayanlar için de yer ayrýldýðý bildirildi.

16 16 ÇARÞAMBA 26 MART Osmancýk ilçemizin en yaþlý Kore Gazisi olan Mehmet Uslu namý diðer KARACO lakaplý dedemizi 18 Mart Salý günü kaybettik. Mehmet dedemiz 1930 yýlýnda Osmancýk ilçesinin Tekmen köyünde dünya gelir. O zamanýn þartlarý dâhilinde herkes gibi o da kýtlýk yokluk içerisinde köyde hayatýný idame ettirmeye çalýþýr. Yaþam þartlarýnýn köye göre daha iyi olacaðý ümidiyle ilçeye yerleþmeye karar verir. Ýlçenin Yeni mahalle semtinde ahþap bir binada yaþamýný sürdürürken, çocuklarýyla beraber birleþerek evinin bahçesine betonarme bir bina yapar ve kalan ömrünü orada tamamlar. ''Þehitler NURLANIR, gaziler ONURLANIR'' derler ama merhum dedemizde her ikisi de mevcuttu. Halim salim mülayim olarak kendi halinde bir yaþam sürdü. Evinin önüne oturup býçaklarýn, nacaklarýn bilenmesi için kösele ve deðirmen taþý yapmakla meþgul olurdu. ''Osmancýk baðlarý - tekmen baðlarý'' gibi meþhur þiirleri vardý. Lafýný açýp ta bir okumaya baþlayýnca kýtalar uzar giderdi. Ýlerlemiþ yaþýna raðmen yüzündeki nurundan, gaziliðindeki onurundan hiçbir þey kaybetmedi. Býrakýn emsallerini, gençleri kýskandýracak þekilde yüzünde kýrýþýklýk dahi olmadý. Rahmetli Iþýkara Hocanýn hastalýðýndan olan kamburluk hastalýðýna maruz kaldý. Boyu da kýsa olduðundan son dönemlerde tabiri caizse iki büklüm oldu. Takýldýðýmýzda, ''teneþir tahtasýna yatýnca nasýl olsa düzelir'' diyordu. Aynen dediði gibi oldu. Teneþir taþýna yatýrýlýp gusül abdesti aldýrýlýp akabinde dünyadaki son saltanat olan tabuta yerleþtirince kamburluk falan kalmadý. Up uzun uzanýverdi. Rahmetli dedemiz her yýl kutlanan ''19 Eylül Þehit ve Gaziler'' haftasýnda evden özel olarak alýnýp programa götürülürdü. Özellikle son dönemlerde devletimizin gazilere karþý özel ilgisinden, baþýnda ki gazilik kalpaðý, takým elbisesi ve göðsünün üzerindeki madalyasýyla programda hak ettiði þekilde deðer verilmesinden dolayý çok mutluluk duyardý ve ''Demek ki bu millet kendine hizmet edeni unutmuyor '' derdi. Gazi dedemizi vefatýnda da devlet yalnýz býrakmadý. Cenazesi evinden askeri törenle alýnýp ulu camiye götürüldü. Burada ilçe protokolü ve kalabalýk bir cemaat tarafýndan kýlan cenaze namazýnýn ardýndan asri mezarlýkta yapýlan son dua ile ebedi istirahgahýna tevdi edildi. Mekâný cennet ola Þehitlerin þefaatine nail ola Mezarlýkta yaþlý amcalarýn bile oturduðu tabureden kalkýp yanýnda ayakta duran askeri personeli saygýsýndan, sevgisinden dolayý yerine oturtturmaya çalýþmasý çok dikkatimi çekti. Bu aziz milletin kadri kýymetini bilmek gerek Hangi makamda Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Kore Gazisi Mehmet Uslu (Karaco) dedemiz ( ) olursak olalým, ona hizmetkâr olmak gerek Merhum dedemiz 1950 yýlýnda askere gider. Bu arada Kore savaþý baþlamýþ ve Türkiye'den de Kore'ye asker gönderileceði dilden dile dolaþmaktadýr. Bu söylentiler gerçek olur, arkadaþlarý gibi dedemize de uzun yol gözükür. Kore Savaþý yýllarý arasýnda yapýlan, Kuzey Kore ile Güney Kore arasýndaki savaþtýr. Bu savaþ, Soðuk Savaþ'ýn ilk sýcak çatýþmasý olmuþtur. Savaþ, ABD ve Müttefiklerinin, daha sonra da Çin Halk Cumhuriyeti'nin müdahalesiyle uluslararasý bir boyut kazanmýþtýr. Savaþýn baþýndan itibaren stratejik noktalarda görev alan Türk tugaylarýnýn kendisine verilen görevleri en iyi þekilde yerine getirdiði ve katýldýðý muharebelerde; 721 þehit, 2147 yaralý, 346 hasta, 234 esir ve 175 kayýp verilmiþtir. 462 Türk þehidinin Güney Kore'de Seul-Pusan Kasabasý yakýnlarýndaki Tanggok Mezarlýðý içerisinde bulunan Pusan Þehitliði'nde bulunmaktadýr. Diðer taraftan Kore'de Türk askerleri sadece savaþmadý, tabiri caizse insanlýk dersi verdi. Bir Gazinin dilinden: ''Babam Kore savaþýnýn bitimine denk geldi. Kendisini Düzce depreminde kaybettik bir anýsýnda þöyle anlatýyordu. Salgýn hastalýk kol geziyordu komutanlar hastalýk bulaþýr endiþesiyle karavana yemeklerini çukur açýp gömdürüyor açlýktan kýrýlan halka daðýttýrmýyordu. Bizim vicdanýmýz dayanmýyor gizliden tel örgünün yanýna gelen kadýn ve çocuklara daðýtýyorduk'' Bu yardýmýn unutulmadýðýný 2002 dünya kupasýnda gördüm. Babamý ve þehit arkadaþlarýný minnetle andým. Oysa orada 17 devletin askeri de vardý neden Türk milletine bu sevgi duyuldu bunu dost düþman iyi tahlil etmeli. (Suat Çillioðlu) Dünyanýn 42 þehir ve kasabasýnda þehitliði olan ikinci bir ülke yoktur. Bu þeref sadece TÜRK MÝLLETÝ- NE aittir. Bunu gençlerimize çok iyi anlatmamýz lazýmdýr. Zira ''geçmiþi iyi okumayan milletler geleceði inþa ederken hata edebilirler'' Bu baðlamda benim en çok üzüldüðüm canlý tarih olarak tabir edilen yaþlý çýnarlarýmýzýn BELGESELLERÝNÝN ÇE- KÝLMEMESÝ ve gelecek nesillere bunlarýn gerektiði aktarýlmamasýdýr. Ölümleriyle beraber anýlarý yok olup gidiyor Rahmetli dedemize iki sene önce sormuþtum. Kore hayatýný anlat diye. O da ilerlemiþ yaþýna raðmen buðün gibi baþladý anlatmaya.'' "Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye saldýrmasýyla bozulan barýþ sonrasý Birleþmiþ Milletler bir karar alarak asker gönderilmesini istemiþler. Kimi ülkeler asker kimi ise maddi ve manevi yardýmda bulunmuþ. Türkiye, Birleþmiþ Milletlere baðlý olduðu için Asker gönderme kararý almýþ. Askerdeydik, Kore'ye asker gönderileceði söyleniyordu. Bir akþam bizi topladýlar Kore'ye gideceksiniz dediler. Bizi bir gemiye bindirdiler yýlýnda Kore'de savaþacaðýmýz cepheye tam çok zor þartlarda 26 gün kara yüzü görmeden vardýk. Gemide hava gelen yere yakýn oturmuþum o hava beni çarptý. Hastalandým çok sýkýntý çektim. Osmancýk ilçesinden 4 arkadaþtýk. Birliðimde 1600 kiþiydik. Birliðimiz, Kore de adýný þuan için hatýrlayamadýðým bir nehir kenarýnda sayýca çok üstün olan Çin Güçleri tarafýndan sarýldý. Çin Güçleri tarafýndan birliðimizin sarýldýðýný bilmediðimden dolayý nehir kýyýsýnda namazýmý kýlmak üzere niyetlenmiþtim. Namazýmý kýlmaya baþladýðýmda kulaklarýmda výzýldayan ve yanýmdan geçen kurþunlarýn sesleri ile düþmanýn etrafýmýzý sardýðýný fark ettim. Çinlilerle çarpýþmaya girdik. Her iki tarafta aðýr hasar ve kayýp vermiþti. Baðlý bulunduðum birlikte 16 gün sonra yapýlan yoklamada 1600 kiþiden 200'nün noksan olduðunu fark ettik. Cephede omuz omuza savaþtýðýmýz silah arkadaþlarýmýzýn esir alýndýklarýný veya þehit olabileceðini düþündüm. Osmancýk'tan beraber gittiðimiz arkadaþýn biri de kayboldu. Öldü mü, bir yerlere mi karýþtý bir daha haber alamadýk. Amerika'yý çok sýkýþtýrmýþlar o yüzden bizi hemen götürdüler. Ben topçuydum. Topçular da zayiat çok olur diye bana muhabereyi öðrettiler. Kaderin cilvesi olacak ki, oraya varýnca yine topçu grubuna düþtüm. Top kullanmayý da bildiðim için sýkýntý çekmedim. Orada savaþa katýldým. Top kullandým. Orada Amerika'nýn sýkýþýp biz can simidi olarak oraya varýnca Amerikalýlara sormuþlar:'' HANÝ ATOM BOM- BAMIZ VAR DÝYORDUNUZ, SÝZÝN ATOM BOMBANIZ TÜRKLER MÝYDÝ?'' diye. Çin ile dövüþtük. Orada 8-9 ay kaldýk. Gidiþ dönüþte yaklaþýk 2 ay sürdü. Toplam 11 ay Kore hayatýmýz oldu. Amerikalýlar kaçarken kendi malzemelerini Çinlilere kalmasýn diye bombaladýlar. Yaralanan ve þehit olanlardan baþka Çin güçlerine esir düþen Türkler 'in olduðunu biliyordum. Kore cephesinden ülkemize 28 günde deniz ve kara yolu ile döndük. Ülkeme ve ilçeme sað salim döndüðüm için þanslý olduðumu düþünüyordum. Türk Tugayý Kore'de yaptýðý baþarýlý savunma ile dünyanýn takdirini toplamýþtý. Ülkeme döndükten birkaç yýl sonra 1960 yýlýnda Kore'de savaþtýðým için madalya verdiler. O gün bu gündür özel günlerde gazi ceketimi ve benim için manevi deðeri paraya ölçülmeyecek kadar deðerli olan madalyamý gururla göðsüme takar, o günleri yeni baþtan yaþarým." * Kore'ye varýnca çift oldu yolum Kýrýldý kanadým, tutmuyor kolum Çin ordusu koca devlet, kara zalim Ölene bakmayýn kardaþ, koþun ileri Halley dedikleri duvar kâðýtlarý Üzerimizde dönüyor Çin'in leþ kargalarý Durmayýp kaçýyorlar gavurun pi..leri Ölene bakmayýn kardaþ, koþun ileri * Birinci yataða vardým aðlýyor Veli Ýkinci yataða vardým söylemiyor dili Üçüncü yataða vardým Allah'ýn zalim kulu Dördüncü yataða vardým... (Gazi dedemiz) Ayancý nýn objektifinden Çorum da yaþayan kuþ türleri Ercan AYANCI com Mavi Gerdan Tanýmý Kýzýlgerdana benzeyen küçük bir türdür. Yazýn erkeði parlak mavi boðazý ve bu maviliðin hemen altýnda sýralanan siyah, beyaz ve kestane rengi bantlarla diðer türlerden kolaylikla ayýrt edilebilir. Kuzey Avrupa erkeklerinde maviliðin ortasinda kestane rengi bir leke; Orta Avrupadakilerde ise beyaz bir leke bulunur. Diþilerde mavilik çok azdýr ya da hiç yoktur. Siyah ile çevrilmiþ boðazý çoðunlukla beyazdýr. Genel görünüm olarak tüm bireylerde kanatlar kahverengi, kuyruk kenarlarý kestane rengi ve kaþlarý beyazdýr. Genç bireyler benekli ve koyu kahverengidir. Habitatý Ýlkbaharda kýyýlarda, sonbaharda çalýlýk ve çimlerle kaplý alanlarda görülür. Bataklýk çalýlarýnda ve göllerin civarlarýnda ürer. Yayýlýþý Avrupa'nýn kuzeyinde üreyip kuzeydoðu Afrika'da kýþlayan bu tür, ülkemizde daha çok göç dönemleri görülür. Ülkemizdeki yerleþik popülasyonu (yaz-kýþ bulunan ve üreyen) Doðu Anadolu'nun kuzeyiyle sýnýrlýdýr. Yine, Adana ve Hatay illerinde kýþlayan bireyler de mevcuttur. Ülkemizde þu ana kadar yapýlan kayýtlar: Samsun, Ankara, Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Trabzon, Rize, Malatya, Diyarbakýr, Þanlýurfa, Kilis, Erzurum, Kars, Zonguldak - Çaycuma - Filyos Deltasý ve Niðde yörelerinde yoðunlaþýrken ülkemizin batýsýnda nadiren görülmektedir: Ayvalýk-Balýkesir ( Ömer Necipoðlu) Küçükçekmece gölü Avcýlar kýyýlarý- Ýstanbul ( Selim Þevkioðlu) Durusu (terkos) yavuz eryavuz "buðdaycýl" veya "gökgerdan" da denir. Beslenme Týrtýl ve böceklerle beslenir. Biyolojisi Mavigerdaný batýda göç zamaný hep sazlýk kenarlarýnda görmeye alýþkýnýz. Ancak aslýnda bu tür dere boylarýnda kayalýk arazide üreyen bir tür. Batýda üremediði içinde bu türü o tarz bir habitatta görmek çoðu zaman mümkün deðil. Ancak Kuzeydoðu Anadoluya özgü bir alttürü var Mavigerdanýn. Bizde gözlenen üç alttüründen sadece "magna" olaný bizde ürüyor. Kuzey Avrupa alttüründe kýrmýzý benek ve orta Avrupa alttüründe ise beyaz benek vardýr gerdanýnýn ortasýnda.. Magnada ise hiç bir benek yoktur ve masmavidir. Sitede Erzurum'da çekilmiþ tek bir fotoðrafý var bu üreyen alttürün... Fotoðraf Çaldýran Ovasýnda Tendürek eteklerinde cekildi. w w w. t r a - kus.org/kods_bird/uye/?davranýþlarý Genelde gizemli olan bu tür çalýlardayken yaptýðý kuyruk oynatma hareketiyle yerini belli eder. Ýnsanýn doðduðu yer, cinsiyeti, anne-baba seçimi elinde deðildir. Bir yerde doðar, cinsiyeti erkek ya da kadýn olur, anne babasý da falan ya da filan. Zaman içerisinde deðiþik endiþe nehirlerine dalýp çýkar. Bazen birileri, insaný istemediði halde bir yerlerden, bir þeylerden kurtarmaya kalkar.. Zira onlara göre, kendileri istikamette, diðerleri dalalette; kendileri doðruda, diðerleri yanlýþtadýr. Bazen de insaný birileri yüzünden...derler endiþesi kaplar. Dünyaya gelmesine sebep olan anne-babadan birisi bir kaza sonucu sakatlanýr. Aile çok üzülür. Endiþe ne? Ne diye? Þu özürlünün çocuðu derler.. ** H. Mustafa AKTAÞ Ortada kurulan bir yuva var. Eþlerden her ikisi de durumdan memnun ve mutlular. Mevla bir çocuk verir. Ama özürlü; fiziksel ya da zihinsel.. Anne baba durumu hazmedemez. Neden? Ne diye? Falanýn çocuðu var ya þu kadar özürlü derler.. ** Erken yaþlarda kurulan bir yuva; erken kalkan yol alýr, erken evlenen... diye. Ama çocuklarý olmaz, vermez Allah ne kadar çaresine baksalar da. Her evli çiftin aksine kendilerinin istisna olmasýna üzülürler. Bir de: Ne diye? Kaç çocuðun var derler.. Acaba kusur hanginizde derler.. ** Ekonomik durumu yerinde. Hatta ortanýn üstünde.. Elinin uzandýðýný alabilir, canýnýn çektiðini yiyebilir. Bir ters yel eser ve beyaz bayrak direkte.. Kabullenmek zor varlýktan darlýða düþmeyi.. EÐÝTÝM KÜLTÜR PENCERESÝ Hele de acýma edasýyla söylenenleri.. Neyi? Ne diye? Vah zavallý ne iken ne oldu derler.. ** Ömür, fani dünyanýn akan nehri.. Nehir denize ulaþmasýyla biter.. Her ömrün denize ulaþmasý ayný sürede olmaz.. Ýnsan ömrü iþte.. Ne zaman, nerede biteceði belli deðil.. Biz kaza, bir bela, bir hastalýk, bir dert, bir afet kapýnýzý ansýzýn çalýverir.. Bunlar da olmazsa son durakta yaþlýlýk ve ona baðlý geri dönülmez erzel il-ömr hali.. Böylesi mukadder hallerle baþ baþa kalan insana diðer hemcinsleri: Gençliðinde ne civan delikanlýydý derler.. Zamanýnda taliplileri ne çok kýzdý derler.. Rahmetli yemesini içmesini bilmezdi derler.. Çalýþtý, çalýþtý tam emekli olacakken öldü derler.. Bir tas çorba, bir yudum su, bir... nasibi varmýþ derler.. Aðrýlarýna, sancýlarýna inanmýyorduk meðer gerçekmiþ derler.. Meðer öleceðini biliyormuþ da biz bunun farkýnda deðilmiþiz derler.. ** Veli derler, deli derler.. En sonunda koyarlar musalla taþýna; Önce Er/hatun kiþi niyetine Allahü Ekber Arkasýndan Mevtayý nasýl bilir siniz? derler.. Gönülden Ýyi biliriz, Allah Rahmet Eylesin ise cevap: Varlýðýnýzýn bir deðeri/anlamý varmýþ, Yokluðunuz hissedilmiþ, hissedilecek demektir. Ve o zaman inþaallah; Dünyadan bir ama önemli bir bir eksildi derler.. ** NOT: Önümüzdeki 30 Mart 2014 de Mahalli seçimler var. Memleketimize hayýrlar getirmesini diliyoruz. Televizyon izlemeye, gazete okumaya imtina orsun o afiþlerdeki süslü giyimli insanlar birbirlerine lakaplar eder olduk toplum olarak. Hangi kanalý izleyeceðimize, hangi gazeteyi okuyacaðýmýza nasýl Bu salon sýnýfýný temsil eden adamlar nasýl böyle laflar eder Bayram GÜZEL takmýþ, aðza alýnmayacak hakaretler etmiþ, yine þaþýrýyorsun. karar vereceðiz? Bir köþede yazýlýp çizilenler, ki? Hala otuz yýl, kýrk yýl öncesinin siyasi yöntemleri ile konuþulanlarla öteki tarafta söylenenler o kadar siyaset yapýlýyor ülkemizde. Þehir þehir gezen liderlerimiz, tutarsýz ki neye inanacaðýz, kime güveneceðiz, belediye baþkan adaylarýmýz hep birbirlerini eleþtiriyor, karalýyor, yerden yere vuruyor, hodri meydan okuyor; biz ise hangi tarafta yer alacaðýz? Þöyle de bir gerçek var: ne tarafa meyletseniz o tarafta kendinizden bir bayrak sallýyor, alkýþ tutuyoruz. Dahasý medyadaki liderlerin, þeyler buluyorsunuz. Bulmamanýz imkânsýz; cemaatlerin, sivil toplum kuruluþlarýnýn arasýndaki gerginlik çünkü ayný mahallede, ayný sokakta yaþýyorsunuz halkýn tabanýna da sirayet etmiþ durumda. Herkes sosyal paylaþým aðlarýnda kafasýna göre birilerinin yazýlarýný anlamlý öteki dediklerinizle. Düðününüzde, bayramýnýzda, Birliðe çaðrý ölümünüzde bir aradasýnýz ötekilerle. Ama anlamsýz paylaþýyor, bu gerginlikten ötürü kendisi gibi düþünmeyen gruplara saldýrýyor, ötekileri pervasýzca hiçe sayýyor, medyada görüyoruz ki toplumsal kitleler/gruplar arasýnda o kadar çok fikir ayrýlýklarý var, bu insanlar bu gruplar birbirine o kadar çok düþman inanamýyorsunuz; bu insanlar kapý sormuþluðu olan kiþiler.. ne acý... birbirlerini engelliyor. Bugüne kadar merhaba etmiþ hal hatýr komþumuz, alýþveriþ yaptýðýmýz market, manav, bankada ayný kuyrukta, camide Otuz yýl öncesinde insanlar acaba bir devlet büyüðü görebilecek miyiz diye ayna safta, cemevinde yan yanayýz gerçekten bu kadar hakarete uðrayan kiþiler koþuyorlarmýþ meydanlara, bugün bakýyorum yine ayný, hiçbir þey deðiþmemiþ. onlar mý? Bu güzel coðrafyada, bu güzel iklimde, ayný kültürel miras, ayný toplumsal normlar etrafýnda toplanan kitlelerin, birbirine kural tanýmaksýzýn, edep erkân kadar herkesin evinde televizyon var, internet var. Çýkarsýnýz kameralarýn karþýsý- Ya arkadaþým Tekirdað'dan Iðdýr'a, Sinop'tan Hatay'a, Erzincan'dan Ýstanbul'a bilmeksizin aðýz dolusu saldýrmasý ne kadar da manidar ayný iþyerinde çalýþtýðýnýz, na diyeceklerinizi söylersiniz, yapacaklarýnýzý dile getirirsiniz herkes evinden ayný esprilerde gülüþtüðünüz mesai arkadaþýnýza ya da hasta ziyaretinde bulunduðunuz bir yakýnýnýza farklý siyasi tercihlerinden, farklý seçimlerinden dolayý göz ing meydanlarýný süsleyen bayraklar, þarkýlar türküler, büyüklerimizin meydanlar- çayýný yudumlarken izler sizleri. Seçim arabalarýnýn halka verdiði ses kirliliði, mit- altýndan bakmak, selamýný alýrken içten içe kin duymaya baþladýðýný hissetmek daki konuþmalarý (her gün ayný þeyi dinliyor da olsak) her mahallede kurulan çay sanýrým bizi parçalamaya, beraberliðimizi bozmaya çalýþanlarýn emellerine ne ocaðý niteliðindeki seçim bürolarý, insanlarýn siyasi tercihlerini ne kadar etkileyebilir ki? Bu kadar þaþaya masrafa ne gerek var, her miting on binlerce belki yüzbin- kadar yaklaþtýðýnýn habercisi deðil mi? Kendimize gelelim dostlar, kendimiz olalým biz olalým canlar, daha dün lerce liraya mâl olurken yazýk deðil mi bu insanlara, kullandýðýmýz her þeyin katbe Çanakkale'de þehit olan binlerce atamýzý göz yaþlarý içinde andýk. Onlar da bu kat vergisini öderken seçimlere ayrýlan para kimlerin cebinden çýkýyor. Bunu topraklarda yaþamýný sürdürüyorlardý, geldikleri etnik yapý, inançlarý, siyasi tercihleri belki farklý idi ama 'biz' idiler. geçinmenin derdinde. Toplumsal reflekslerimiz mi körelmiþ ne? kimse dile getirmiyor, birileri seçim kazanmanýn peþinde, bayrak sallayan halk ise Öteki taraftan ülkenin her bir yanýnda seçim otobüsleri, minibüsleri bangýr Tekrar diyorum, kendimize gelelim, birbirimize sahip çýkalým, ülke menfaatlerini koruyalým deðerlerimizi birlikteliðimizi koruyalým, Irak'ta, Suriye'de, bangýr baðýrýyor. Her mahalle her sokak seçim afiþleriyle, billboardlarla, bayraklarla süslenmiþ, zannediyorsun ki bayram var, festival var her yerde. Bir de bakýy- Mýsýr'da, Yemen'de yaþanan iç savaþa sürüklenmeyelim. Sarýlalým ülkemize.

17 T.C. ÝSKÝLÝP (SULH HUKUK MAH.) SATIÞ MEMURLUÐU 2010/1 SATIÞ Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: l NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum Ýli, Ýskilip Ýlçesi, Bahabey mahallesi 574 Ada No, 254 Parsel NoÝu, Taþýnmazýn 437,16 m2'lik alana haiz olduðu Ýskilip Belediye imar planýnda ayrýk nizam 5 katlý inþaat ruhsatýna tabi tutulduðu taþýnmazýn þehre yakýnlýðý gerek konumu ve emsal deðerleri kesif tarihi itibariyle göz önüne alýndýðýnda arsanýn m2 birim fiyatýnýn TL piyasa deðerinde olacaðý bilirkiþi raporundan anlaþýlmýþtýr. Adresi : Çorum ili Ýskilip Ýlçesi Bahabey mahallesi Yüzölçümü : 437,16 m2 Arsa Payý : Hisseli imar Durumu : Ýmar alaný içerisindedir. Kýymeti : ,80 TL KDV Oraný : %18 Kaydýndaki Þerhler : Ýskilip Satýþ Memurluðunun þerh yazýsý 1. Satýþ Günü : 28/04/2014 günü 10:00-10:10 arasý 2. Satýþ Günü : 23/05/2014 günü 10:00-10:10 arasý Satýþ Yeri : Ýskilip Belediye Mezat Salonu(Encümen Toplantý Salonu) Satýþ þartlarý: 1- ihale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/1 Satýþ sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur.30/01/2014 Resmi ilanlar: Fikrettin ÇIPLAK Emekli Din Görevlisi Allah ýn sonsuz rahmet okyanusundan Mevlana denizine inen hikmet damlalarý 49 Hz. Yusuf Mýsýr köle pazarýnda saraydan yüksek bir kiþi (Bakan veya Vezir gibi) tarafýndan satýn alýnýyor. Karýsý Züleyha'ya hediye ediliyor. Yusuf sarayda büyüyor, yetiþkin hale geliyor. Lihikmetin -hikmet o ki- Züleyla Hz. Yusuf'a aþýk oluyor. Hz. Yusuf ona karþý direniyor. Ýftiraya uðruyor. Zindana atýlýyor. 7 sene zindanda kalýyor. Hz. Allah, Hz. Yusuf'a rüya tabiri ilmini öðretiyor. Bu sayede zindandan çýkýyor. Rüyalarýnýn doðru çýkmasý, Mýsýr firavun hanedanýna tedbirler sunuyor. Kýtlýklar, bolluklardan haber veriyor. Netice Hz. Yusuf Mýsýr sarayýnda hazine bakaný. Hazineler Hz. Yusuf'tan soruluyor. O zaman ortalýkta uzun süren 7 sene kýtlýk oluyor. Kardeþleri periþan, aç, susuz, yiyecek için Mýsýr'a geliyorlar. Yusuf A.S. onlarý tanýyor ve kendisini tanýtmýyor. Onlara, kardeþlerine izzet ikram ediyor. Bir çok serüvenden sonra Yusuf'un hasretinden aðlaya aðlaya gözleri görmez olan Yakup A.S. ailesi ile birlikte birleþiyorlar. Hz. Yusuf onlarý affediyor. Kýsaca özetlediðimiz bu olay bir insanýn ömrünün içinde oluyor. Yani bir ömür böyle geçiyor. Ýþte bu acý olaylarýn ana sebebi, Yakup A.S.nin 10 oðlunun kardeþleri Hz. Yusuf'u çekememeleri, onu öldürecek kadar hýrs ve tamaha kapýlýp haset etmeleri oluyor. Yani Hz. Yusuf'un baþýna gelenlerin ana sebebi hasettir. Hatta bu kýssayý anlatan alimler, iþin özünü anlamak için "Yusuf'u kardeþleri, kuyuya attýlar. Babalarýna kurtlar yedi diye bühtan attýlar. Sonra köle diye Mýsýr'a sattýlar. Allah Yusuf'u Mýsýr'a sultan etti. Yusuf A.S. kardeþlerini affetti. Allah ta sizi affetsin" derler. Mekke müþriklerinin özellikle o tarihlerde Mekke'yi yöneten Ebu Cehil Ümeyye b. Halef Velid b. Muðýre gibi azgýn müþrikler, R.SAV.in peygamberliðini ay gibi, güneþ gibi ayan beyan biliyorlardý. Sýrf makam, mevki, dünya sevgisi yoluna Hz. Muhammed S.A.S.e hasetleri sonucu iman etmemiþlerdir. (Basýn: 290) Bu uðurda R.SAV.e yapýlmayan zulüm kalmamýþtýr. Kaç kez suikast yapmýþlardýr. Kiralýk katiller tutmuþlardýr. Ulu Allah "Vallahü yaðsümüke minennasi" (Maide 67. ayet) yani, "Ey Habibim, Allah seni insanlarýn kötülüklerinden koruyacaktýr, endiþe edip üzülme" buyurmuþtur. Ve Mekke'nin fethi ile azýlý düþmanlar bertaraf edilmiþ. Birçoklarý, harplerde can vermiþ, birçoklarý sonradan müslüman olmuþlardýr. Hatta Mekke'nin fethi günü, daha önceden haklarýnda ölüm fermaný çýkarýlan azýlý teröristler bile, R.SAV. tarafýndan affedilmiþlerdir. Hatta o kadar ki, Mekke fethedilmiþ, Kabe putlardan temizlenmiþ, R.SAV. Kabe'yi tavaf ederken bir suikastçi hançeri ile R.SAV. takip ediyor. R.SAV.e Cebrail durumu arzetmiþ olmalý ki, geri dönüp adama "kalbindekinden vazgeç ve tevbe et, Allah'ýn izni olmadan beni öldüremezsin" buyurunca, adam þaþýrýyor. Adamýn kalbini eliyle R.SAV. mest ediyor ve kiþi sükuna eriyor, iman edip saadete eriyor. Ýsteseydi R.SAV. kendini öldürmeye kast edeni hemen öldürebilirdi. Ama affetti. Yarabbi ne yüce bir peygamber. Derya gibi þefkat, okyanus gibi affý var. Ýslam tarihinde zuhur eden temeli istememezlik ve çekememezlik olan hasetin yýkýmlarýna kýsaca deðindik. Netice olarak özetlersek: -Haset daha çok benzer iþleri yapan insanlar arasýnda, yakýn dost, kardeþ, esnaf, yani ayný meslek gruplarý arasýnda daha çok olur. Komþular arasýnda, gözü komþunun dükkanýndadýr, kim giriyor, kim çýkýyor, öyle dikizlerler. Ýþte bunlar hasettendir. -Belli bir yerde yaþayan insanlar arasýnda görüþ farklýlýðý olanlar arasýnda, haset daha çok olur. Önce sevimsizlik, sevgi noksanlýðý, sonra nefret, sonra kin, nazar ve düþmanlýk. Ýþte bunlarýn anasý hasettir. Kardeþler, gelinler, amca, dayý, yeðen, yani yakýnýnda olanlar daha çok haset ederler. Uzak olanlar, birbirlerini devamlý görmediklerinden haset fazla olmaz. Alim alime, hoca hocaya, imkaný az olan zengin olana haset eder. Yani ana sebebi menfaattir. (Sürecek) Milli Eðitim Müdürlüðü : 3 Hitit Dersanesi : 1 SALON : Atatürk Spor Salonu. HAKEMLER : Tülay Coþkuner, Can Acar. MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ : Turgut Uðuz, Altan, Ýsa, Burhan, Yusuf, Dilaver, Hüseyin, Turgut Yýldýrým, Mehmet. HÝTÝT DERSANESÝ : Selim, Gökhan, Sultan, Ýlker, Tayfun, Utku,. Emre, Oðuzhan. SETLER: 1. Set: 25-11, 2. Set: 25-18, 4. Set: (Milli Eðitim Müdürlüðü), 3. Set: (Hitit Dersanesi). ÇARÞAMBA 26 MART Polis Haftasý Voleybol Turnuvasý Final Grubu heyecaný baþladý Sungurlu Milli Eðitim final grubu ilk maçýndan galibiyetle ayrýldý Cumhuriyet : 6 - Sungurlu Anadolu Öðretmen: 0 SAHA : 2 Nolu Sentetik. HAKEMLER : Yüksel Basar, Okan Baykara, Mehmet Tuðluk. CUMHURÝYET ANADOLU LÝ- SESÝ : Hikmet, Abdulkerim, Mehmet, Mert Cankat, Ahmet, Dursun, Sefa, Nurullah, Onur, Can Muhammed, Burak, Muzaffer, Emre, Yasin, Mert, Kadir, Mustafa, Berkay. SUNGURLU ANADOLU ÖÐ- RETMEN LÝSESÝ : Fatih, Abdussamed, Adem, Hakan, Kerep, Nihat, Okan, Alperen, Rüþtü, Celalettin, Can, Atilla, Mesut, Bahadýr, Hüseyin, Sefa, Kadir, Eray. GOLLER : 13. dak. Burak, 20. dak. Onur, 48. dak. Sefa, 62. ve 64. dakikalarda Ahmet, 65. dak. Emre (Cumhuriyet Anadolu Lisesi). Ticaret Meslek:17 - Sungurlu Saðlýk Meslek: 0 SAHA : 2 Nolu Sentetik. HAKEMLER : Mehmet Tuðluk, Fatih Derviþoðlu, Müjde Akça. MERKEZ TÝCARET MESLEK LÝSESÝ : Bekir, Mikail, Kahraman, Ahmet, Oktay, Berkay, Orhan, Hamdican, Ali Mert, Özkan, Tunahan, Yasin, Recai, Kürþat, Erdem, Ali Özdemir, Ýlker, Umut. SUNGURLU ANADOLU SAÐ- LIK MESLEK LÝSESÝ : Mustafa, Kazým, Sadýk, Alperen, Muhammet, Hasan, Yasin, Eray, Savaþ, Bayram, Zeki, Fatih, Ahmet, Murat, Mustafa, Tolga, Berkay, Recep. GOLLER : 6. dak. Mikail, ve 52. dakikalarda Orhan, 27. dak. Berkay, ve 68. dakikalarda Hamdican, 30. dak. Özkan, 34. dak. Ali Mert, 47. ve 66. dakikalarda Oktay, 48. dak. Kahraman, 50. dak. Recai, 70. dak. Ahmet (Ticaret Meslek Lisesi). Sungurlu Milli Eðitim : 3 Uður Makina : 0 SALON : Atatürk Spor Salonu. HAKEMLER : Caner Yýldýrým, Ayþegül Yýldýrým. SUNGURLU MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜ- DÜRLÜÐÜ : Fýrat, Alperen, Mustafa, Aydýn, Özkan, Seçkin, Murathan, Aþkýn. UÐUR MAKÝNA : Altuð, Metin, Can, Murat, Erdal, Mehmet, Mustafa, Yusuf. SETLER: 1. Set: 25-17, 2. Set: 25-20, 3. Set: (Sungurlu Milli Eðitim Müdürlüðü). Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü galibiyet sonunda soyunma odasýnda poz verdiler Liseli Gençler Futbol çeyrek final gruplarda mücadele baþladý Eti Anadolu Lisesi galibiyetlerini çeyrek final ilk maçýnda da devam ettirdi Eti Anadolu: 5 - Sungurlu E. Meslek: 0 SAHA : 2 Nolu Sentetik. HAKEMLER : Burak Þahinkara, Serkan Sarkandý, Vuslat Ay. ETÝ ANADOLU LÝSESÝ : Hasan, Oðuz, Ýrfan, Berkan, Serhat, Can, Ozan, Ali, Erkan, Emre, Ertan, Eray, Onur, Haydar, Can, Önder, Candaþ, Mertcan. Spor Lisesi: 1 - Sungurlu Ýmam Hatip: 0 SAHA : 2 Nolu Sentetik. HAKEMLER : Serkan Sarkandý, Burak Þahinkara, Vuslat Ay. SPOR LÝSESÝ : Ömer, Can Muhammet, Murat, Batuhan, Cihat, Recep, Ýbrahim, Ö. Faruk, Serkan, Oðuzhan, Ahmet, Abdulkadir Yýlmaz, Abdulkadir Yýlmaz, Onur, Miraç, Can Savaþ, Ümit. Liseli Gençler Futbol çeyrek final gruplarýnda ilk maçlar dün oynandý. Sekiz takýmýn iki grupta mücadele ettiði çeyrek final maçlarýnda merkez okullarý Sungurlu temsilcileri önünde galibiyete ulaþtýlar. Çeyrek final gruplarýnda Cumhuriyet Anadolu, Eti Anadolu, Spor Lisesi ve Merkez Endüstri Meslek Lisesi okullarý ilk maçlarýný kazanarak yarý final için avantaj yakaladýlar. Çeyrek final gruplarda ikinci maçlar bugün ikisi Sungurlu ikisi merkezde oynanacak. Yarýn oynanacak çeyrek final grup maçlarý sonunda ilk iki sýrayý alan okullar cuma günü finale yükselmek için mücadele edecekler. SUNGURLU ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ : Can Babayiðit, Abdullah, Abdulkadir, Birol, Emre, Mert, Hakan, Mehmet, Alihan, Mustafa, Ramazan, Ahmet, Can Muhammet, Fethi, Ramazan, Oðuzhan. GOLLER : 5. dak. Can, 17. dak. Erkan, 36. ve 62. dakikalarda Ozan, 60. dak. Emre (Eti Anadolu Lisesi). Spor Lisesi çeyrek final grup maçlarýnada galibiyetle baþladý ve iddiasýný ortaya koydu SUNGURLU ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ : Mücahit, Seyit, Orhan, Cemal, Doðan, Samet, Muhammet Ceylan, Ömer Can, Burak, Emrah, Furkan, Tarýk, Mesut, Aykan, Mehmet Demir, Onur, Enes. KIRMIZI KART : 40. dak. Cihat (Spor Lisesi). GOL : 49. dak. Ömer Faruk (Spor Lisesi).

18 Ýskilip ikinci yarýda daðýldý: ÇARÞAMBA 26 MART Ýskilip Belediyespor, Keçiören Baðlumspor deplasmanýnda ilk yarýsýný 1-0 maðlup tamamladýðý maçýn son bölümünde yediði gollerle rakibine 4-0 maðlup olarak haftayý puansýz kapattý. Mavi beyazlýlar rakibi önünde aldýðý farklý maðlubiyetle rakibi Çorumspor ile puanlarý eþitledi. SAHA : Baðlum Belediye. HAKEMLER : Metehan Alpat, Ali Eker, Hakan Akköl. KEÇÝÖREN BAÐLUMSPOR : Anýl, Mustafa Özata, Ýbrahim, Ufuk, Gökhan, Melih, Emre, Sercan, Ali Murat (Mustafa Keleþ), Taha (Oðuz), Sefa (Murat Çalýþkan). ÝSKÝLÝP BELEDÝYESPOR : Ýbrahim, Enes, Eray, Sadýk (Onur), Turgay, Aydýn (Burak), Ment, Salih Saðýr (Mustafa Uçar), Salih Yaramýþ, Muhammet, Mustafa Veran. GOLLER : 41. dak. Taha, 55. dak. Emre, 87. dak. Murat Çalýþkan, dakikada Mustafa Özata (Keçiören Baðlumspor) Bölgesel Amatör por, Keçiören BaðlumsLig 6. gruptaki temsilcipor deplasmanýndan 4-0 miz Ýskilip Belediyesmaðlup döndü ve hafta- yý puansýz kapatarak ligde kalma yolundaki avantajýný kaybetti. Geçtiðimiz hafta sahasýnda aldýðý Kastamonuspor galibiyetiyle rakibi Çorumspor ile üç puan fark açan Ýskilip Belediyespor, Keçiören Baðlumspor deplasmanýnda alacaðý puanlarla avantajýný korumayý amaçlýyordu. Rakibi önünde maça kontrollü baþlayan Ýskilip Belediyespor savunma aðýrlýklý bir futbol ortaya koyarak kon- trataklarla etkili olmaya çalýþtý. Ýlk yarýnýn ilerleyen dakikalarýnda istediði kontrataklarý buldu ancak final paslarýnda doðru tercihler yapamayýnca gol bulamayan mavi beyazlýlar 41. dakikada çýkarken kaptýrýlan topla k Taha nýn golüne engel olamadý ve devreyi 1-0 maðlup tamamladý. Ýkinci yarýya hücum aðýrlýklý bir kadro ile çýkan Ýskilip Belediyespor oyunda üstünlüðü ele geçirdi beraberlik için yüklenirken 55. dakikada savunmasýnda iki futbolcu arasýndaki an- laþmazlýk sonucu araya giren Emre bir anlamda maçý bitiren golü attý: 20 Bu dakikadan sonra oyundan düþen Ýskilip Belediyespor daha fazla risk almaya baþladý rakip kalede etkilide oldu bir þutu direkten dönen mavi beyazlýlar savunmasýnda da büyük boþluklar verdi. Son dakikalarda iki gol daha bulan ev sahibi Keçiören Baðlumspor maçý 4-0 kazanarak üç puanýn sahibi oldu. Ýskilip Belediyespor ise bu haftayý puansýz kapattý. U 17 de grup merkezleri açýklandý U 17 þampiyonu olan Çorumspor Sinop ta yapýlacak grup birinciliðinde ilimizi temsil edecek U 17 Türkiye Þampiyonasý nýn bir ayaðý Çorum da oynanacak. Altý takýmýn 3-5 Nisan tarinlerinde mücadele edeceði Çorum grubunda 2 Ankara, 2 Samsun ile birlikte Kýrýkkale ve Kýrþehir temsilcileri yer alacak. Çorum þampiyonu ise ayný tarihlerde Sinop grubunda dört takýmla yarý final grubu için mücadele edecek. U 17 Türkiye Þampiyonasý nda 1. U 16 da Final Grubu 5 Nisan da baþlýyor Ýskilip Belediyespor Keçiören Baðlum deplasmanýnda ikinci yarýda farklý maðlup oldu Polis Haftasý Kurumlar Voleybol Turnuvasý ikinci turunda ikinci maçlar yarýn oynanacak. Atatürk Spor Salonu nda oynanacak yarýnki maçlarýn programý þöyle: Saat Osmancýk Milli Eðitim Müdürlüðü- Mecitözü Belediyesi. Saat Ýl Emniyet Müdürlüðü - Ýl Halk U 16 Liginde gruplarda mücadele sona erdi. Asýl heyecan final grubunda 5 Nisan cumartesi günü oynanacak maçlarla baþlayacak. Ýki grupta oynanan maçlar sonunda A grubunda Çorum Belediyespor daha önce final grubunda mücadele etmeyi garantilemiþti. Gruptan çýkacak ikinci takým ise HE Kültürspor oldu. Mimar Sinan ýn Ercan Daþdan Çorumspor u yalnýz býrakmadý Çorumspor un dün Safranboluspor ile oynadýðý maçý tribünden izleyen taraftarlar arasýnda MHP Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan da vardý. MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn ile maçý meclis üyeleriyle birlikte 1 nolu sentetik çim sahada oynanan Çorumspor - Safranboluspor maçýný bir süre izleyen Ercan Daþdan a taraftarlar El salla baþkan el salla ve En büyük baþkan bizim baþkan gibi sloganlarla destek verdiler. Daþdan ve beraberindekiler maçýn ilk yarýsýný izledikten sonra seçim çalýþmalarý nedeniyle ayrýldýlar. grupta iddiasý bulunmayan Ýskilip Belediyespor a yenilmesiyle HE Kültürspor 9 puanla ligi ikinci bitirdi ve final grubuna yükselmeyi baþardý. B grubundan ise Gençlerbirliði nin garantilemesinin ardýndan son maçýnda Çimentospor u yenen Çorumspor gruptan birinci olarak final grubuna yükseldi. Final Grubunda dört takým 5 Nisan Cumartesi günü oynanacak maçlarla þampiyonluk mücadelesine baþlayacak. Çift devreli lig statüsünde oynanacak maçlar sonunda þampiyon takým 26 Nisan Cumartesi günü oynanacak maçlar sonunda belli olacak. Kademe müsabakalarýndan birisi Çorum da yapýlacak. Çorum þampiyonu Çorumspor ise Sinop grup merkezinde mücadele edecek. Futbol Federasyonu ndan yapýlan açýklamaya göre U 17 Türkiye Þampiyonasý 72 ilden 119 takýmýn katýlýmý ile 22 grup merkezinde oynanacak. 1. Kademe müsabakalarý Ýstanbul, Tekirdað, Kocaeli, Yalova, Balýkesir, Kütahya, Eskiþehir, Aydýn, Afyonkarahisar, Burdur, Düzce, Gazian- tep, Kahramanmaraþ, Muþ, Batman, Kýrþehir, Çorum, Mersin, Sinop, Ordu, Giresun ve Artvin grup merkezlerinde yapýlacak. 3-6 Nisan tarihleri arasýnda Çorum da yapýlacak olan U 17 Türkiye Þampiyonasý 1. Kademe Müsabakalarýnda 2 Ankara, 2 Samsun, Kýrýkkale ve Kýrþehir illerinin temsilcileri mücadele edecek. Grup maçlarýnýn teknik toplantýsý 2 Nisan Çarþamba günü saat da ASFK Toplantý Salo- nu nda yapýlacak. Çorumspor Sinop grubunda U 17 de Çorum þampiyonu Çorumspor ise 3-5 Nisan tarihlerinde Sinop ta yapýlacak grup birinciliðinde mücadele edecek. Dört takýmýn bulunduðu grupta Çorumspor ile birlikte Samsun, Amasya ve Zonguldak illerinin temsilcileri mücadele edecekler. Gruplarda mücadele edecek illerin temsilcileri ise bu hafta içinde netlik kazanacak. U 16 FÝNAL GRUBU FÝKSTÜRÜ (1. DEVRE) 5 Nisan Cumartesi: Mimar Sinan Sahasý: Saat Çorum Belediyespor - Gençlerbirliði. Saat Çorumspor - HE Kültürspor. 9 Nisan Çarþamba : 1 Nolu Saha: Saat Gençlerbirliði - Çorumspor. Saat HE Kültürspor- Çorum Belediyespor. 12 Nisan Cumartesi: 1 Nolu Saha: Saat Çorum Belediye - Çorumspor. Saat HE Kültürspor- Gençlerbirliði. (2. DEVRE) 16 Nisan Çarþamba : Mimar Sinan Sahasý: Saat HE Kültürspor - Çorumspor.. Saat Gençlerbirliði - Çorum Belediyespor. 19 Nisan Cumartesi : 1 Nolu Saha: Saat Çorum Belediyespor - HE Kültürspor. Saat Çorumspor - Gençlerbirliði. 26 Nisan Cumartesi: 1 Nolu Saha: Saat Gençlerbirliði - HE Kültürspor. Saat Çorumspor - Çorum Belediyespor. Kubilay Gökgöz birin Basketbol Ýhtisas Kýrýkkale de Kýrýkkale de mücadele edecek Basketbol Ýhtisas küçük erkek takýmý Kulüplü Küçük erkekler Basketbol Bölge birinciliði bugün Kýrýkkale de baþlýyor. Müsabakalarda Çorum u Basketbol Ýhtisas takýmý temsil edecek. Dün akþam çekilen kuranýn ardýndan bugün oynanacak maçlarla baþlayacak grup birinciliðinde Çorum ile birlikte, Kastamonu, Eskiþehir, Kýrýkkale, Samsun, Zonguldak, Amasya Bartýn, Bolu, Karabük, Kýrþehir ve Sinop illerinin temsilcileri mücadele edecek. Basketbol Ýhtisas takýmý kadrosunda Oðuzhan, Cihan, Tolga, Boran, Mahmutcan, Semih, Poyraz, Mehmet, Recep, Batuhan, Burak ve Tarýk dan oluþuyor, Basketbol Ýhtisas antrenörü Yaþar Yýlmaz sýnav haftasý olmasý nedeniyle kadrolarýndaki sadece beþ oyuncuya izin alabildiklerini daha küçük ve tecrübesi az olan isimlerde mücadele edeceklerini amaçlarýnýn sporcularýn maç tecrübesini artýrmak olduðunu söyledi. ci oldu Kapadokya da yapýlan 4. Kademe Türkiye Oryantiring yarýþmalarýnda E 16 kategorisinde Çorum dan Kubilay Gökgöz birinciliði kazandý. E 16 kategorisinde birinci olan Kubilay Gökgöz ödül töreninde kürsede görülüyor 4. Kademe Türkiye Oryantiring yarýþmalarýnda E 16 kategorisinde Kubilay Gökgöz birinciliði kazandý Mart tarihlerinde Kapadokya da yapýlan 4. Kademe Türkiye Oryantiring yarýþmalarýna Çorum dan 15 sporcu katýldý. Oryantiring Ýl Temsilcisi Duran Torbacýoðlu nun verdiði bilgiye göre 22 Mart ta uzun mesafe yarýþmalarý Ürgüp Mustafapaþa, 23 Mart tarihindeki Orta mesafe yarýþmalarý ise Göreme de yapýldý. Cumartesi günü yapýlan uzun mesafe yarýþmalarýnda E 16 kategorisinde mücadele eden Kubilay Gökgöz birinci olarak altýn madalyanýn sahibi oldu. 23 Mart pazar günü Göreme de yapýlan orta mesafe yarýþmalarýnda ise E 16 kategorisinde Erhat Baþtuð 12. Can Baytürk 17. ve Alimcan Zorlu ise 18. oldu. Ýl Temsilcisi Duran Torbacýoðlu yarýþmalara deðiþik kulüplerden 800 civarýnda sporcunun katýldýðýný söyledi. Torbacýoðlu okul sporlarý oryantiring yarýþmalarýnýn 10 Nisan perþembe günü Mimar Sinan Bosna parkýnda yapýlacaðýný açýkladý. Ýskilip Belediyespor Keçiören Baðlum deplasmanýnda ikinci yarýda farklý maðlup oldu

19 ÇARÞAMBA 26 MART ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 26 MART T.C. Kargý Ýcra Dairesi 19 UF 918 plakalý, 2012 model Ford marka, beyaz renkli aracýn satýþý iþi Yer: Kargý Hükümet Konaðý önü Saat: MART T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe, Tepecik Mahallesinde 721 ada, 5 parselde 425,70 m2 yüzölçümlü arsa üzerindeki bahçeli iki katlý kavgir ev vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Tavuk eti alýmý iþi. Yer: Çorum LTipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Toplantý Salonu Saat: MART Çorum Belediye Baþkanlýðý Madeni yað alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: NÝSAN T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 19 NB 267 plakalý, gri renkli, 2012 model Renault marka, Megane 3 HB Pirivilege tipli aracýn satýþý iþi. Muhamemen bedel: 30,000 Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: NÝSAN T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Kale Mahallesi Hamit Duran Caddesi No: 6 adresinde bulunan 3 katlý binanýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliye Sarayý Saat: T.C. Bayat Ýcra Dairesi Çorum Bayat ilçesi 56 ada, 100 parsel, üzerinde 82 m2 kargir kümes ve 75 m2 tek katlý kargir ev bulunan taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Bayat Hükümet Konaðý Saat: Kamu Hastaneleri Birliði Saðlýk Bakanlýðý Kamu Hastaneleri Kurumu yýlý 23 kalem diþ sarf malzeme alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: NÝSAN Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Temizlik malzemesi alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Saat: NÝSAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 LN 217 plakalý, 2001 model, BMC marka kamyonun satýþý iþi Yer: Çepni Mah. Ýskilip Cad. No: 75 Kültür Otoparký Saat: NÝSAN T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Çomar Mahallesi Çomar mevkiinde bulunan tarla vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Elif ÜNAL Fatih kýzý 9/5/1994 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:666) Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum Merkez Gülabibey Mah. ada 2926, parsel 1 de kayýtlý arsanýn satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi Çorum ili, Oðuzlar ilçesi, Karadonlu Mah. Karadonlu mevkii, 407 ada, 34 parsel de 3 katlý betonarme karkas olarak inþa edilmiþ binanýn satýþý iþi ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saatg: NÝSAN T.C. Ýskilip (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili, Ýskilip ilçesi, 13 ada no, 3 parsel nolu, Yeni ve Alibey Mahalle/Mevkiinde (Ç.HAK:669) (Ç.HAK:2559) bulunan taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Mezat Salonu Saat: T.C. Ýskilip (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Kaleboðazý Mahallesi 112 ada no, 37 parsel nolu taþýnmazýn satýþý iþi ,13 Yer: Ýskilip Belediyesi Mezat Salonu Saat: MAYIS T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 3148 ada no, 2 parsel no, Ulukavak Mahallesindeki taþýnmazýn satýþý iþi ,60 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: MAYIS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, ELEMAN ARANIYOR Asansör iþinde çalýþtýrýlmak üzere vasýflý ve vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Menekþe Asansör (Ç.HAK:592) Adres: Kubbeli Cad. Hilal Ýþhaný Kat: 1/3 Tel: Dýþ Ticaret Alanýnda Faaliyet Gösteren Þirketimize; MÜHENDÝS ALINACAKTIR Ýstenilen Þartlar: - Ýngilizce bilen ( özellikle okuma ve yazma ) - Mühendislik fakültesi mezunu olmak Ýletiþim: YTM Makine San. Tic. Ltd. Þti. Küçük San. Sit. 25. Cad. No:77/A Tel: 230 (Ç.HAK:657) / ELEMAN ARANIYOR Firmamýz bünyesinde sürekli çalýþtýrýlmak üzere kaynakçý (Ç.HAK:667) ELEMAN ARANIYOR Kaya Petrol Kamyon Oto Yýkama Bölümünde çalýþtýrýlmak üzere eleman alýnacaktýr. Gsm: Adres: Ýskilip Yolu 2. Km. ÇORUM alýnacaktýr. Mür. Tel: ada no, 13 parsel no, 3010 sayfa, 31 ciltte Çoraklýk Mahalle/Mevkii, 1 baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: MAYIS T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe, Sapa köyü Killik mevkiinde muhtelif yer ve fiyatlarla satýlmasýna karar verilen 16 adet taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu (Ç.HAK:571) (Ç.HAK:332) (Ç.HAK:655) Saat: MAYIS T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe, Bahçelievler Mahallesinde 795 ada, 34 parselde 481,28 m2 yüzölçümlü kargir ev ve arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,66 Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: SATILIK DÜKKAN Yeni Adliye arkasýnda 100 m2, 20 metre yola cepheli, içinde kiracýsý bulunan dükkan satýlýktýr. Not: Takas olunur. Mür. Tel: Muhasebeci Aranýyor Gýda pazarlama þirketinin muhasebe departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere iyi derecede 'LOGO ve OFÝS' programlarýný kullanabilen bay-bayan çalýþma arkadaþlarý arýyoruz. Adres: Gýda Toptancýlar Sitesi 1. Blok No: 24 (Ç.HAK:665) GSM: Müracaat Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Harita Teknikeri bay eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere iyi derecede Logo Go programýný kullanabilen bay-bayan eleman, ayrýca tercihen kýrtasiye sektöründe deneyimli E sýnýfý ehliyeti bulunan bay eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:662) (Ç.HAK:661) Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Alaybey Sokak No: 14 Bayan Eleman Alýnacaktýr Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bilgisayar kullanabilen, ofis programlarýna hakim (Word-Excel) yaþlarýnda bayan ofis elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Hitit Karton Ambalaj San. Tic. Ltd. Þti. Ankara Yolu 6. Km. ÇORUM Tel: (Ç.HAK:463) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM ELEMANLAR ARANIYOR Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere iþçiler alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:654) (Ç.HAK:636) (Ç.HAK:656) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzýn dýþ ticaret departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere yabancý dil bilen baybayan elemanlar alýnacaktýr. Prodi Makina Adres: Küçük Sanayi Sitesi 53. Sok. No: 7 Tel: SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi 31. Sok. No: 6 da 461 m2 dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: Bayan Eleman Alýnacaktýr Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere en az lise mezunu bayan eleman alýnacaktýr. Çorum Sigorta Aracýlýk Hizmetleri (Ç.HAK:643) Adres: Ankara 10. Km. ÇORUM ELEMAN ARANIYOR PVC atölyesinde çalýþtýrýlmak üzere bay eleman alýnacaktýr. Kadýoðlu Pen Mür. Tel: Elemanlar Alýnacaktýr Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere kaynakçý ustasý, kalfasý ve çýrak alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Ölçerler Tarým Makinalarý (Ç.HAK:658) Küçük Sanayi Sitesi 4. Cad. No: HDI Sigorta Acenteliði Ýnönü Cad. No: 42/1 ÇORUM KÝRALIK veya SATILIK DÜKKAN Akþemseddin Caddesi nde bulunan 500 m2 dükkan kiralýk veya satýlýktýr. (Ç.HAK:477) (Ç.HAK:383) (Yurt Yapý karþýsý) Tel: Bayan Aþçý Aranýyor Ýþyerimizde görevlendirilmek üzere bayan aþçý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Hitit Ambalaj San. Tic. Ltd. Þti. (Ç.HAK:625) Adres: Ankara Yolu Bulvarý 6. Km. No: 49 Tel: Devren Satýlýk Kasap Dükkaný Ýþ deðiþikliði nedeniyle hazýr müþteri potansiyeline sahip, dükkan kirasý cazip, ek iþ alaný mevcut, kamera sistemi, alarm sistemi, sigortasý, klimasý mevcut kasap (Ç.HAK:626) (Ç.HAK:645) ARMOR ISI TRANSFER SAN. VE TÝC. A.Þ. ELEMANLAR ARANIYOR FÝRMAMIZIN ÜRETÝM BÖLÜMLERÝNDE GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE; - Kaynak Operatörleri (Oksijen, Gazaltý ve Elektrik Kaynaðý yapabilen), - Teknik Resim Operatörleri (SolidWorks, Aurocad, Mastercam programlarýný kullanabilen) - Vasýfsýz Üretim Elemanlarý, Çalýþtýrýlmak üzere personel alýmý yapýlacaktýr. Müracaatlar, þahsen aþaðýda yer alan adresimize yapýlmasý gerekmektedir. ADRES: Organize Sanayi Bölgesi Salih Aydýn Blv. No:14 TEL: (Ç.HAK:668) (Ç.HAK:648) dükkan devren satýlýktýr. Mür. Tel: SATILIK DÜKKAN Üç katlý toplam 210 m2 merkezde bulunan iþyerimiz sahibinden satýlýktýr. Adres: Yeniyol Mah. Eski Saray Sokak 3/D ÇORUM Tel: ELEMAN ARANIYOR Muhasebe departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere iyi derecede go-plus, word ve excel bilen, askerliðini yapmýþ bay eleman alýnacaktýr. Özkoç Toprak Sanayi Gsm: CAN OTO YIKAMA YAÐLAMA Eski adresinde siz müþterilerimizin hizmetindeyiz. Adres: Ankara Yolu Ýskilip Kavþaðý (Býyýkoðlu Dinlenme Tesisleri) Nihat Asým CAN

20 3-1 ÇARÞAMBA 26 MART 2014 Çorumspor evinde ilk kez güldü Fair play davranýþ Sungurlu Anadolu Ýmam Hatip Lisesi, sporcusunun sakatlýðý sonrasýnda topu dýþarý atan rakibine vermek isterken yaþanan talihsizlik sonucu Spor Lisesi sporcusu Cihat ýn topu elle çýkarýnca gösterilen kýrmýzý kartýn artýn verilen penaltýyý beden eðitimi öðretmeni Zeki Þahin in talimatýyla kaptan Emrah dýþarý attý ve sporun skor tabelasýndan ibaret olmadýðýný gösterdi. Dün yaþanan fair play hareketi yapan kaptan Emrah Karaaðaç ile bunu isteyen Beden Eðitimi Öðretmeni Zeki Þahin birlikte görülüyor SAHA : 1 Nolu Sentetik. HAKEMLER : Sefa Duran, Orhan Fahlýoðullarý, Mahmut Gülle. ÇORUMSPOR : Tekin (75. dak. Süleyman), Mehmet Ali, Osman Seçkin, Mübarek, Enver Can, Orhan, Batuhan, Veli (61. dak. Miraç), Arif, Serdar, Yusuf (71. dak. Dinçer). SAFRANBOLUSPOR : Oðuz, Fatih, Mehmet (72. dak. Yasin), Orhan, Tuncay (30. dak. Halit), Hakan, Ýsmail, Ýnan, Emre (89. dak. Abdussamed), Eren, Bünyamin. SARI KART: Veli, Yusuf (Çorumspor) GOLLER : 41. ve 48. dakikalarda Yusuf, 82. dak. Arif (Çorumspor), 77. dak. Ýsmail (Safranboluspor). Liseli Gençler çeyrek final grup ilk maçýnda Sungurlu Anadolu Ýmam Hatip Lisesi nden fair play bir davranýþ. Spor Lisesi ile Sungurlu Ýmam Hatip Lisesi çeyrek final grup ilk maçýnda 2 nolu sahada karþýlaþtýlar. Maçýn 41. dakikasýnda Sungurlu Ýmam Hatip Lisesi nden Burak sakatlanýnca Spor Lisesi centilmen gösterdi ve topu dýþarý attý. Sakatlýðýn tedavisinin ardýndan Sungurlu Ýmam Hatip taç atýþýndan sonra topu rakip kaleciye göndermek için uzun vuruþ yaptý bu sýrada savunmada Spor Lisesi öðrencisinin kafasýndan seken top aðlara gitmek üzereyken Cihat topu çizgi üzerinden eliyle çýkardý. Bu yaþananlar üzerine maçýn hakemide kurallar gereði penaltý noktasýný gösterdi ve Cihat kýrmýzý kartla oyun dýþýnda kaldý. Sungurlu Ýmam Hatip Lisesi Beden Eðitimi Öðretmeni Zeki Þahin, penaltý atýþýný kullanan kaptan Emrah Karaaðaç a penaltýyý dýþarý atmasýný söyledi ve öylede yaptý. Sungurlu Ýmam Hatip Lisesi öðretmeni ve sporcularý fair playa yakýþan bir hareket yaparak alkýþý hakettiler. Sporun sadece kazanmak olmadýðýnýn çok güzel bir örneðini gösterdiler. Maçýda Spor Lisesi ikinci yarýda bulduðu tek golle 1-0 kazandý. Belediyespor un bugünki rakibi Erzurum Yakutiye Samsun da bugün baþlayacak U 15 Türkiye Þampiyonasý yarý final grubundaki temsilcimiz Çorum Belediyespor ilk maçýnda Erzurum Yakutiyespor ile karþýlaþacak. Merzifon da yapýlan ilk grup maçlarýndan birinci olarak çýkan Çorum Belediyespor Samsun da bugün baþlayacak ikinci kademe dört takým arasýndan final grubuna yükselmek için mücadele edecek. Dün yapýlan Teknik Toplantý sonunda fikstür belli oldu. 19 Mayýs yaný çim sahada oynanacak maçlar saat de baþlayacak. Bugün ilk maçta Zonguldak Karadeniz Ereðlispor ile Ankara Hacettepespor takýmlarý karþýlaþacak. Saat da ise Çorum Belediyespor - Erzurum Yakutiyespor önünde galibiyet arayacak. Çorum Belediyespor yarýn saat de ikinci maçýnda Ankara Hacettepespor ile karþýlaþýrken cuma günki son maçýnda ise saat da Zonguldak Karadeniz Ereðlispor ile karþýlaþacak. Son gün maçlarý ayný saatte farklý iki sahada oynanacak. Çorum Belediyespor U 15 takýmý dün öðlen saatlerinde Samsun a hareket etmeden önce toplu halde görülüyor Çorumspor bu sezon evinde oynadýðý 12. maçta Safranboluspor u 3-1 yenerek ilk kez taraftarýnýn önünde galibiyet sevinci yaþadý. Maçýn ilk yarýsýný Yusuf un golüyle 1-0 önde tamamlayan Çorumspor ikinci yarýnýn baþýnda Arif le farký ikiye çýkardý. Safranboluspor Ýsmail le umutlandý ancak son sözü yine Yusuf söyledi ve sahadan 3-1 galip ayrýlan Çorumspor Ýskilip Belediyespor ile puanlarýný eþitledi. Çorumspor ligde kalmak için kazanmaktan baþka düþencesinin olmadýðý maçta Safranboluspor u 3-1 yenerek ligde evindeki 12. maçýnda ilk galibiyetini aldý. Ligde evinde oynadýðý 11 maçta sadece iki beraberlik alabilen Çorumspor ligin bitimine üç hafta kala sahasýnda konuk ettiði grupta son sýrada bulunan Safranboluspor ile dün saat da 1 nolu sahada karþýlaþtý. Rakibi önünde maça gergin baþlayan Çorumspor her karþýlaþmada olduðu gibi bu maçtada hücumda etkili olamadý. Rakibi önünde ilk yarýda girdiði net pozisyonlarý son vuruþlarda baþarýlý olamadýðý için rakibinin direncini kýrmayý baþaramadý. Ýlk yarýnýn son dakikalarýnda Yusuf un attýðý golle rakibi önünde 1-0 öne geçen Çorumspor devreyi bu golle önde tamamladý. Ýkinci yarýya da hýzlý baþlayan Çorumspor Arif in golüyle farký ikiye çýkardý ve rahatladý. Sonraki bölümde orta alanda topa sahip olmaya çalýþan kýrmýzý siyahlý takým forvette bulduðu boþluklardan yararlanamayýnca rakibi oyundan düþüremedi. 77. dakikada Süleyman ýn hatasýndan gelen gol konuk takýma moral oldu. Çorumspor un strese girebileceði dakikalar gelmeden maçta gol perdesini açan Yusuf bir kez daha sahneye çýktý ve skoru 3-1 yaparak bir anlamda maçý bitiren isim oldu. Çorumspor un Safranboluspor ile oynadýðý maçý 200 kadar taraftar izlerken kýrmýzý siyahlý takým bu sezon kendi sahasýnda ilk kez üç puan sevincini yaþadý. Çorumspor bu galibiyetle ligde kalma yolunda mücadele ettiði Ýskilip Belediyespor un haftayý puansýz kapatmasýyla puan farkýný kapatý ve ayný puana ulaþtý. MAÇTAN DAKÝ- KALAR: 7. dakikada sol kanattan geliþen Çorumspor ataðýnda Arif çaprazdan ceza sahasýna girdi kaleciyle karþý karþýya kaldýðý anda yerden sert vurdu top direðin dibinden az farkla auta gitti. 18. dakikada orta alandan Orhan ýn pasýnda sað kanattan Serdar ceza sahasýna girdi çaprazdan uzak kale direðine doðru sert vurdu top az farkla yandan auta gitti. 20. dakikada savunmanýn arkasýna atýlan uzun topla Yusuf hareketlendi son çizgiye indiði anda ortaya çýkardýðý topla penaltý noktasý üzerinde bom boþ buluþan Serdar topu üstten auta gönderdi. 27. dakikada sað kanattan Serdar topla rakip ceza sahasýna çaprazdan girdi kaleciyle karþý karþýya kaldýðý anda yerden sert vurdu kaleci topa iki hamlede sahip olarak gole izin vermedi. 41. dakikada Çorumspor aradýðý golü buldu. Bu dakikada sað kanattan Osman Seçkin ileri çýktý ceza sahasý yan çizgisinden ortaladýðý topa kaleci boþa çýktý Yusuf altý pas içinde bom boþ durumda topu Safranboluspor aðlarýna göndererek takýmýný 1-0 öne geçirdi. Ýlk yarýyý Çorumspor bu golle 1-0 önde tamamladý. 48. dakikada Çorumspor farký ikiye çýkaran gol geldi, Bu dakikada sað kanattan topla hareketlenen Batuhan yerden arka direðe gönderdiði topla buluþan Yusuf kaleci Oðuz un altýndan aðlara gönderdi hem kendisinin hemde takýmýný ikinci golünü attý: dakikada sað kanattan kazanýlan korner atýþýný Batuhan kullandý penaltý noktasý üzerinde iyi yükselen Orhan kafayý vurdu savunma topu çizgiden çýkardý ve gole izin vermedi. 77. dakikada Safranboluspor golü geldi. Ceza sahasý dýþýndan kazanýlan fau atýþýný Tuncay kullandý kaleci Süleyman ýn elinden kaçýrdýðý topu önünde bulan Ýsmail boþ kaleye gönderince konuk takým skoru 2-1 Cumartesi günü 68 Yeni Aksarayspor deplasmanýnda puan mücadelesi verecek olan Çorum Belediyespor bu zorlu maçýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý çalýþma ile sürdürdü. Teknik Direktör Hakký Öztabað yönetiminde Nazmi Avluca sahasýnda yapýlan antrenmana hasta olan Emre dýþýnda tüm futbolcular katýlýrken Mehmet Akif ve Sefa takýmdan ayrý olarak düz koþuya devam ettiler. Isýnma hareketleri ile baþlayan antenmanda Öztabað yine koordinasyon ve çabuk kuvvet hareketleri yaptýrdý. Takýmý ikiye ayýran Öztabað bir gruba saha kenarýnda kurduðu istasyon aletlerinde hareket yaptýrýn ardýndan da þýnav ve þut çalýþmasý gibi farklý bir uygulama yaparken diðer takým ise minyatür kale maç yaptý. Bu çalýþma sýrasýnda koordinasyon hareketleri sýrasýnda futbolculardan tempoyu devamlý yükseltmelerini isteyen Öztabað son bölümde ise oyun aðýrlýklý iddialý bir yarý sahada çift kale maç yaptýrdý. Kaybeden takýmýn 36 adet muz ve portakal alacaðý yapan golü buldu. 82. dakikada Çorumspor farký yeniden ikiye çýkardý. Bu dakikada sað kanattan savunmanýn arkasýna sarkan Arif rakibinden kurtuldu ve çapraz pozisyonda kaleci Oðuz un uzanamayacaðý köþeden Safranboluspor aðlarýna göndererek maçýn skorunu belirledi: 3-1 Aksaray hazýrlýðý pürneþe bu çift kale sýrasýnda kazanma adýna verilen mücadele görülmeye deðerdi. Çorum Belediyespor, 68 Yeni Aksarayspor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün saat de Nazmi Avluca sahasýnda yapacaðý antrenmanla sürdürecek.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

AKP li Belediye Meclis Üyesinden Skandal Yazý

AKP li Belediye Meclis Üyesinden Skandal Yazý HÝTÝTSEM birinci yýlýný kutladý Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÝTÝTSEM), Bahabey Caddesi'ndeki yeni hizmet binasýnda faaliyete baþlamasýnýn birinci yýl dönümünü kutluyor.

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk Çorum a yeni müjdeler vermeye hazýrlanýyoruz diyen Uslu: Kýrkdilim için harekete geçildi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret etti. Ziyarette

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Orhan DOÐAN* ÖZET Bu çalýþmada mezuniyet öncesi ve/veya sonrasý psikiyatri eðitimi ve hizmeti veren

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

(Ç.HAK:684) * HABERÝ 8 DE

(Ç.HAK:684) * HABERÝ 8 DE Ümmet Platformu ndan idam protestosu Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý tarafýndan 257.346 m2 lik bir arazinin tahsisinin yapýldýðý Güney Kampüsü için arazi tahsisi * HABERÝ 2 DE Mýsýr da 529 Müslüman ýn haksýz

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor.

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor. ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 22 EKÝM 215 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 4 Kuruþ Gençler için dikkat çeken proje Muzaffer Külcü Hizmet siyasi yapýyoruz Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, mahalle ve köy muhtarlarýyla

Detaylı

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý (Ç.HAK:516) HACI ADAYLARININ DÝKKATÝNE! HAC DA EN ÝYÝ HÝZMET, EN ÝYÝ FÝYAT, DOÐRU BÝLGÝ 2014 yýlý ÝNTEGRAL-HÝRA TURÝZM iþbirliðiyle HAC KAYITLARINA BAÞLAMIÞTIR. NÝSAN-HAZÝRAN UMRE KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDÝR.

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı