.. u. -.. u. Bilisim Is Giicii. Avrupa Birligi'nin A~lglnl Tiirkiye K. tmayaaday ... Biiyiik Ba,arisl ABD'deki Turk bilim adam. Doktor Ali Erdemir'in,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ".. u. -.. u. Bilisim Is Giicii. Avrupa Birligi'nin A~lglnl Tiirkiye K. tmayaaday ... Biiyiik Ba,arisl ABD'deki Turk bilim adam. Doktor Ali Erdemir'in,"

Transkript

1 Tiirk Bilim Adamlnln Biiyiik Ba,arisl ABD'deki Turk bilim adam. Doktor Ali Erdemir'in, enerji sektorundeki devrimi u - u -a ~--::>. ::t a Avrupa Birligi'nin A~lglnl Tiirkiye K Microsoft Tiirkiye i~ ortaklarmm katihmlyla konu~ma yapan Microsoft Tiirkiye Genel Miidiir" bili~im i~ giicii a~lgml kapatmaya aday siirekli biiyiiyerek hizmet sektoriiniin Tiirkiye Basarisl., Internet kullamci saylslmn 16 milyon, hotmail abonesinin 19 milyon, bireysel messenger abonesinin 21,6 milyon, yakla~lk 3 milyonu evde olmak iizere bilgisayar saylslnm 7-7,5 milyon oldugunu bildiren Arkan, "55 milyon cep te1efonu abonesine bakarsak internet kullammmda Tiirkiye'de hala gidilecek c;;ok yol var. 55 milyon mobil kullamcl, mobil ve geni~ bant eri ile bizi e-devletten once devlete gotiiriir mii?" diye konu~tu. Bilisim Is Giicii,, tmayaaday Arkan, Haziran sonundaki mali yi1da Microsoft orporation'un nceki yi1a gore 7 milyar dolar iiyiime sag1ayarak cirosunu 51 milyar dolara ula~tudlgml, en biiyiik iki rakibinin toplammdan daha fazla veri tabam sattlgml, en onemli rakibinin sat1~mdan daha fazla Windows mobil i~letim sistemi ve Microsoft tabanh cep telefonu ile bilgisayar sat1~1 gerc;;ek1e~tirdigini anlattl. Microsoft Tiirkiye'nin de arasmda % 100 biiyiidiigiinii ifade eden Arkan ~unlan kaydetti: "Haziran doneminde finansal hizmetlerde %50, iiretim ve perakendede %40, telekomiinikasyonda %64, hizmetlerde %61 ve MSN'de %126 biiyiidiik. Devam',S.9'te Bilim AdamI Dr. Ali Erdemir, Borik Asit Parc;;aclklanm Motor Yaglyla Kan~t1rarak, Yagm Daha Kaygan Hale Gelmesini Sagladl; Enerji Tiiketiminde Tasarrufun Yolunu A;;tl. Devam', SA'te ABD ekonomisinde, yiiksek riskli mortgage piyasasmda ;;lkan krizin tiim ekonomiyi durgunluga siiriiklemesinden kaygi1anan FED'in, dort yi1 aradan soma, faiz oranlanm dii~iinnesine kesin goziiyle bakihyor. FED'in halen yiizde 5.25 diizeyinde olan faizleri c;;eyrek ya da yanm puan dii~iirerek, ekonomide yeniden canlanma sagiamayl amac;;ladigi belirtiliyor. in MALLARI YURKiVE'DE URETiLEEK Trabzonticaret.net'in ba~anslna internette en azla ziyaret edilen sitelerin listesini tutan Alexa tamk Ape lui ep l6 ALAN ADI TRABZON'DAKi internet SERVis SAGLAYINIZ Web sitelerinin ziyaretc;;i sayi1anna gore izlenerek, diinya sualalamasmda kac;;mci sirada oldugunu gosteren bir internet rating sistemi olan Alexa verilerine gore; trabzonticaret.net olarak 1 yi1hk ziyaretci istatistigimiz kullamclyi gec;;ti. Alexa tarafmdan saglanan verilere gore gec;;en ay trabzonticaret.net sitesine giren ziyaretc;;i ba~ma, ziyaret edilen sayfa ortaiamasl 4 olmu~tur. Alexa diinya iizerinde en fazla girilen ilk 500 siteyi, iilkelere gore ilk 100 siteleri gosterebiliyor. Burada trabzonticaret.net'in 3 aydan 2 ylla kadar ziyaretc;;i ve slralama grafigini,subdomainlerimizin yiizde olarak istatistigindeki yerini, giinliikl1 haftahkl 3 haftahk diinya iizerindeki SlramlZI, bir milyon ki~i iizerinden ortalarna siteye giri~ saylsl ve ki~i ba~1 kac;; sayfa goriintiilendigi ogrenebiliyoruz. Tiirkiye, <;::in ile ekonomik ili~kilerinde koklii bir strateji degi~ikligine gidiyor. Tiirk sanayicisinin rekabet ve kalite a;;1 slndan her flrsatta ele~tirdigi <;::in mall iiriinler, artlk Tiirkiye'de iiretilecek. <;::in'in; istanbul, Ankara, izmir ve Mersin olmak iizere dort kentte "yatmm iissii" kunnaya karar verdigi ogrenildi. Devam', S.7'de

2 2 Ekim l<.a~mjmj:ii!!lfi] I.J

3 I-' ) c I-' ) I ca c.:» -I-' o N = ca l I-' == == == Guncel TEHO INSAAT YENILIKLERE YELKEN AYOR "Birkaf yll {finde infjaat sektoru yeniden canlanacak. " Bu ayki roportajlml Zl in~aat sektoriinde bir aile ~irketi olarak yer alan Uyyigit in~aatm uyelerinden Orner Yigitle geryekle~irdik. Techo in~aat ve Yigit in~aat Ltd. Sirketi'nin sahibi olan Orner Yigit, 2 yl1 once aile ~irketinden aynlarak T.E..H.O in~aat Ltd. Sirketini kurdu. Orner Yigit geryekle~tirdigi Boztepe'deki Tepe Park Konutlanyla sektorde var oldugunu gosterdi. Nifin yeni bir ~irket kurma geregi hissettiniz? Bir projeyi geryekle~tirirkenuy Yigit in~aat Yonetim Kurulu'nun olurunu almak her proje iyin gereklidir. Kar~lt gorii~lerimizin oldugu noktalarda kendime ayn bir ~irket kurma du~uncesiyleyola Ylktlm. Techo in~aat ve Yigit in~aat Ltd. Sirketi olarak in~aat sektoriinde yer ahrken Kuzey Hafriyat Ltd. Sirketi olarak devlet odakh yol ve baklm yah~malanndahizmet vennekteyiz. Su an ve gelecekteki projeleriniz nelerdir? 50 dairesi tamamlamp 25 dairesi bitmek uzere olan Tepe Park Konutlan hakkmda konu~tuk. jyi Ba ram{ar (])i{er. IIBIZ YAPTIK! II I EPHE BIZIM I~IMIZ Yall M. Yall. N TRABZON Tel/Fax: o TEHL. Trabzon 'daki in~aat sektoru ve farplk kentle~me hakkmda soyleyecekleriniz nelerdir? Trabzon'daki yarplk yapl1a~mada hem belediyelerin, hem muteahhitlerin, hem de insanlanmlzm hatalan vardu. Ama en yok insammlzm egitim duzeyinden kaynaklanmaktadlr. insanlanmlz arsa uzerine yapl yaparken 0 yaplnm yevreyle uyumunu da dii~unmelidir. Bulundugu konuma gore kat saylsl belirlenmeli, kat smmm hiye saylhp ek katlar yapl1mamahdlr. insanlanmlzm egitim seviyesi yiikseldikye, Trabzon'un yehresi de guzelle~ecektir. jn~aat sektorunun gelecegi E o 0 O >- en.:::l. O Q.) ::J D O E o.-.""""', = * Tarihi goriiniim 0 O kazandlrma >- en.:::l. O ~ $ $ hakkmdaki goru~leriniznelerdir? Her 8-10 yl1da bir in~aat sektorii durgunluk sureci ya~amaktadlr. Son bir yl1 iyerisinde insanlar seyimden once yatmm yapmaktan ister istemez kaymml~lardlr. Eger tek parti iktidan geryekle~meseydi durgunluk devam edebilirdi, fakat tek partili iktidar piyasadaki havayl yumu~atml~tlr. Umuyorum ki birkay yl1 iyinde in~aat sektorii yeniden canlanacaktu. Turkiye de bu sektor hem yah~an i~yisiyle, hem demir yelik yimento gibi malzeme tedarikyisiyle hem de muteahhidiyle her zaman canh bir sektor olmu~tur. Banka kredileriyle ev alma ve Morgage yasasml nasll degerlendiriyorsunuz? Turkiye'de insanlar ev iyin alman banka kredisini banka kredisi gibi kullanmadlklan surerce Turkiye de banka kredisiyle ev ahnabilir. Onemli olan bilinyli bir ~ekilde kullanmak. Mu~terilerimiz bankaya %1 veya %1,5 faiz odemek yerine, bizlere gelerek % %0.70 faizle ev sahibi olmak istemektedir. 5 yl1 oncesine baktlglmlzda sokaklardaki rekliim panolannda satlhk konut rekliimlanna rastlanmazken ~imdi baklyorum da reklam panolanm Proje halinde tamamlanmayl bekleyen sitelerinle ilgili reklamlar suslemektedir. Bu da bu sektoriin Trabzon'da gun geytikye geli~tiginin bir gostergesidir. Is Adamlnln, Rehberi Bu kitapta; ozellikle KOBi'lere saglanan destekler konusunda yapllan degi~ikliklerdikkate ahmp, KOSGEB destekleri ayn bir ba~hk altmda sunulmu~tur. Omek bir fizibilite raporunun da eklendigi yah~ma artlk kuyuk i~letmelerde de onem kazanmaya ba~layan Toplam Kalite Yonetimiyle ilgili birkay yeni teknige de sayfalannda yer venni~tir. Kuyuk ve Orta Boy i~letmelerve yagda~ i~letmecilik konulanyla ilgilenenlere yardlmcl olmak amacml ta~lyan bu yah~ma ilgilileri iyin yardlmcl bir kaynak olacaktlr. *r;evre *Tasarlm *ephe * Dekorasyon Diizenleme Uygulama Boyama Izolasyon M'SSeMeAt AH~- r em V Banyo dolaplan ~/l. 0 // Kardu 0/1/ Q'!!IQ. 1M

4 4 Ekiml 2Q(J7 YOl\TETIMIl\T GBLI'~IBI~IVJ;~~I VB VBBlMLILIGIl\T ABTIBILMASI 17 EkiIIl 19 KaslIIl Genet Katthma A~lk Egitim Takvimi 19 Ekim AiLE ~irlilltlerindekurumsal~mave YENiDEN YAPILANMA 22 Ekim ZAMANI KULLAJ'fMA SANATI VE ETNLi TOPLAJ'fTI YAPHA 25 Ekim - 05 Kaslm - 26 Arallk Mlj~TB. ili~kileri YONETiMi (em) ve ETKiLi SATI~ TEKNiKWRi 26 Ekim ARI VE PERFORMANS YONETiMi 31 im - 21 KaSlm - 19 Arallk PROBLEM ;OZME, TAKIM c;al MiASI VE!\ALiTE ;EMBERi B Kasl Arallk TOPLAM /\ALiTE UYQU ISO 9001: KaSlm ETKiLi VE ETKiN LiDERLiK UYQULAMA 15 Kaslm - 4 Arallk BEYNi ETNN KULLAJ'fHA VE HAFIZA QELi~ ifrme 2007 VIII Egitim Fiyatlarl istek Ozerine Gerc;ekle\>tirilen Giinliik Egitim Ocretleri _ 1 Gunluk Egitimler 800,- YTL +KDV 1/2 Gunluk Egitimler 400,- YTL +KDV Genel Katillmll Egitimlerin Ki\>i Ba\>1 Ocretleri 1 Gunluk Egitimler 250,- YTL +KDV ~.~ Genel katillma a;lk egitimler hakklnda a;lklamalar 1. Genel Katilima A;:lk Egitimlere ayri ayri katilim mumkun olabilecegi gibi; ilgili paketlerden biri veya birkac;:mm sec;:ilmesi durumunda fiyat indirimi avantajlarlndan yararlanllmasl mumkun olacaktlr 2. Egitime aynl kurulu~tan 3 ve uzeri ki~i katillmi halinde veya egitimlerin bir paket dahilinde sec;:ilmesi durumunda %20 indirim uygulanmaktadlr 3. Kalite Yoneticisi Yeti~tirme Programl katlllmcilarl tum egitimlerden % 20 indirim hakkma sahip olacaktlr 4. Egitimlerin ki~i ba~1 gunluk katilim ucreti 250 YTL + KDV'dir 5. Katilim ucretine egitim dokumanlarl dahildir 6. Egitimler saat 09:30-17:00 arasmda duzenlenmektedir 7. Ki~i saylsl her egitimde maksimum 15 ki~i ile smlrll tutulmaktadlr 8. Egitim sonunda katlllmcilara Katlilm Sertifikasl, smavll egitimler sonunda ba~arl elde eden katlilmcllara Ba~arl Sertifikasl verilecektir 9. KaYlt i~lemleri ic;:in Egitim Rezervasyon Formu doldurularak, banka dekontu ile noya fakslanmasl gerekmektedir. 10. Egitim Veri, katlilmci saylsma gore egitimden 2 gun once katilanlara bildirilmektedir. Adres:Gazipa!ja Mah. Filiz Sokak (Klzllay arallgl) No Trabzon Tel: Fax: Gsm: Avea'dan Abonele Ramaza Servisler Ramazan'da Aveahlar, wap.avea.com.tr, *100# ve SMS yoluyla Ramazan paketine abone olup imsakiye saatlerine I ula~abilecek, sofralara keyif katacak Ramazan Moniileri ~ ~~. hakkmda fikir edinebilecekler. ~ Qlunabiliyor. (-Qm~k Ramazan Paketi iiyeleri aynca bll/34) Ramazan ile ilgili bilgilere donemde dikkat edilmesi gereken *100# iizerinden ula~mak iyin saghk konulan ve onerilerini *100# tu~ladlktan soma arama Saghk Onerileri ba~hgl altmda tu~una basmak yeterli. kolayca bulabilecekler. Aboneler Ramazan Paketi'nin yam Slra aynca farkh Ramazan manileri ve Avea, abonelerine WEB ve WAP ozlii sozlere de Giiniin Sozii iizerinden ozel bir menii ile boliimiinden ula~abilecekler. Ramazan ile ilgili Duvar Kagldl, Ramazan Paketi'ne, RAMAZAN Geryek Ses, Poli Melodi, Mono bo~luk il plaka kodunu yazlp Melodi, Ringa ve HediyeMMS 9494'e SMS atllarak abone iyerikleri sunulacak. internet, medyada liderlige yiiriirken, rekhimlhkta da hlzh yol ahyor. Stanford Universitesi doktora ogrencileri Larry Page ve Sergey Brin'in adml 10 yll once tescil ettigi Google, bu siirede internetin efendisi konumuna geldi. Gorev talllml "diinyanm bilgisini organize ederek, onu faydah ve eri~ilebilir k1lmak" olan Google, yiizde 89 pazar payma sahip oldugu Tiirkiye'de yaptlgl yatmmlar, kurdugu ortakhklarla da dikkat yekiyor. Yatmm yaptlgl iilkelerde kendini mutlaka 0 iilkenin yerel ~artlanna uyarlayan, "global yerel oyuncu" Google'm Tiirkiye Pazarlama Direktorii Mustafa iyil, "Google servisleri buranm kiiltiiriine, Tiirkiye'nin ihtiyaylanna, kullalllm trendlerine gore adapte edebilmek, lokal iyerik olu~turabilmek lazlm. Bunu iyin de i~ ortaklanyla buna benzer FiYATLANDIRMA: Ramazan Paketi 1,25 YTL / 12 kontor (haftahk iicret), Ger~ek Ses 16 SMS / 32 kontor, Melodi (mono ve poli) 12 SMS / 24 kontor, HediyeMMS Kendine gondermek iicretsiz, ba~kasma yollamak 3 SMS / 6 kontor projeleri hayata geyirebilmek en biiyiik hedeflerimizden. Ba~an hikayelerini zamalll geldikye payla~acaglz. Su anda Tiirkiye'de niifusun yiizde 22'si internette dola~lyor ama toplam 4,5 milyar dolarhk reklam pastasmm sadece yiizde 1'i internet reklamclhgmda kullalllhyor. Burada yok biiyiik bir potansiyel yatlyor. Biryok ara~tlrma firmasl diyor ki internet reklamclhgl 5 yl1 iyinde diger tiim reklam mecralanna yeti~iyor olacak. Bunu ben de yok net olarak gorebiliyorum."dedi. I.J II II II

5 U - U -a ~--::>. ::t a e-yardlm =~:lj:m)dj::letjml)]=.t&n~f}8::t Uyakta Film izlemek, Miizik Dinlemek yeni degil. Ancak Singapore Havayollan her koltugun arkaslna Linux tabanh bir ag bilgisayan yerle~tinni~. KrisWorld olarak adlandmlan bu hizmet bir pc'de nasl1 yah~lyorsamz size diziistu bilgisayanmzl aymadan, uyakta yah~ma irnkam saghyor. Singapore Havayollarlnln sundugu bu hizmet iyerisinde; ingilizce, <;:ince, Japonca, Korece, Hindice,Tamil, ispanyo1ca ve FranSlzca dillerinde 100 Film (FilmIer geneide vizyondaki filmier oluyor), Yakla~lk 50 Tv programl (Sponge Bob, Simpsonsi Futurama vb), oyunlar, yalacak paryalann listesini kendinizin olu~turabilecegi miizik sistemi, sesli kitaplar ve StarOffice 8 (Word Processor, Spreadsheet, Presentation File Manager) USB Interface En faydah yonii, Harici USB baglantlsl sayesinde USB Diskinizdeki dosyalan bu sistemle aylp diizenleyebilirsiniz. Mynet'le Sesli giinder Mynet AR-GE departmaninin geli~tirdigi yeni uygulama ile artlk e mail'lerin hem yazlll hem de 45 saniyelik sesli mesaj olarak gonderilebildigi, Mynet sesli i kullanmak iyin oze1 bir program indinneye gerek olmadlgl, sistemin Tiirkye ve kolay Mynet, sesli hizmetini kullanllarln hizmetine sundu. kullanlm avantaj Ina sahip oldugu basarak, kolayllkla sesli belirtildi. Sesli hizmetinden kaydl yapabildigine dikkat yekildi. yararlanmak isteyen ki~inin Mynet Genel Miidiirii Sabire Ercan oncelikle Mynet'e iicretsiz iiye da Mynet iiyelerinin, Mynet uzantl olmasl gerektigi, Mynet iiyelerinin 11 'lerin yanl slra diger tum ise yenilenen sayfaslndan mail adreslerine de sesli "Sesli gonder" butonuna gonderebilecek. Istanbul internette istanbul Belediyesince hazlrlanan ve 1,5 milyon bina, i~ yeri, giincel olaylar, tarihi ve kiiltiirel eserlerle yol gibi merak edilen bilgilerin sorgulanabilecegi sitesi yaymda. " Sitede, ileti~im yagmda en ileri teknolojiyi uygulayan Biiyiik~ehir Belediyesi teknolojik geli~melere biiyiik onem veriyor. Belediye personeli tarafmdan hazlrlanan sitede, istanbul'un tamammm uydu ve hava fotograflannm yer ahyor. Bunlann 3 ayda bir yenilenecek. Sistem, uluslararasl benzerlerinden yok daha detayh ve daha hlzh <;ah~lyor. Web sitesiyle 1,5 milyon bina ve i~ yeri, giincel olaylar, tarihi ve kiiltiirel eserler ile yol bilgisinin sorgulanabilecek ve 10 farkh ol<;ekte goriintiilenebilecek. Rehberde trafik kazasl, yangm, dogal gaz anzasl, sel, kapah yol, yol daraltllmasl gibi olaylann takibi yapl1abilecek. Aynca ~ehrin tarihi birikimi sanal ~ileme ta~mdl. Sistem, Tiirk<;enin yam Slra ingilizce, Franslzca, Almanca, Rusya ve Arapya dilleriyle hizmet verecek. Sistem, cep telefonuyla eri~ime de aylk olacak. Bu konuda bir GSM ~irketi ayhk 5 YTL kar~lhgl bu hizmeti vermeyi teklif etti. ~~~:~.~_S_I_k_~~a_S_o_r_u_Ia-n_S-o-r-u-l-a-r_c-:.I.?;.~4f;?f(/f)..~.~ 'l.j Sorularlnlz i~in: (}j_._~ ~---I I Aym evde ya da bulabilirsiniz. Accesories- Yazlhmlan kaldmhrken bu gibi apartmanda bulunan ommunications-setup Small hatalann olu~masmmnedeni iki bilgisayafl Office Home Networking sihir- kaylt defterindeki yanh~ giri~ler, birbirine baglayarak bazml yah~tmn. Aynntl1anm yazlhmm kurulum kaylt dosyasliireticiligi artiran venneye gerek olmayan birkay mn okunamamasl ya da veri uygulamalar (Quake 3 gibi) basit adlmdan soma, yaratl1an kaybl olabilir. Registry ayarlarm- ~ah~tirmak istiyorum. Bunu ne disketi diger bilgisayarda yah~tl- dan bu yazlhma ait giri~i ~ekilde ve hangi I par~alarla rarak kisa bir siire iyinde iki kaldlnnak miimkiin olsa da, yapabilirim? sistemi birbirini gorebilir hale System Mechanic(www.iolo.com) ilk olarak ag yapllandlnnasl getirebilirsiniz. gibi bu i~i yapabilecek yazlhmlan daha basit olan Windows XP Yiikledigim bir kullanmak daha giivenli bir Professional kunnaktan geyer. yazlhml kaldlflrken seyenektir, ilk olarak yazlhmm Daha soma ise iki adet Ethernet hata veriyor ve ne bulundugu klasorii silin. Soma da karti ve hub'slz baglantl iyin yapsam Program System Mechanic'in System ategory 5 rossover kablosuna Ekle/Kaldlr sekmesi altmdaki Remove Invalid ihtiyaclnlz olacak. Bu malzeme- listesinden Uninstall Infonnation ile geyersiz leri bir bilgisayar magazaslndan silemiyorum. giri~leri kaldlrabilirsiniz. BETON HELVA 5 Ayln En ~ok Tlklananlarl HiTA$ KARADENiz FOTOKOPj KARLANKU$ in$. rtnri2m ii.eti~im~n~z~ ljljlsli\ajiiarellnlll Artlrln 1 otrabzonticaret.net'i ziyaret ettiginizde dolduracagmlz ileti~im formu sayesinde firma sahiplerine rahatya ula~lp bilgilenebiliyorsunuz. Burada i~ daha yok firma sahiplerinin posta kutulanm slk slk ziyaret edip ileti~im formlanna cevap vermelerine dii~iiyor. otrabzonticaret.net iiye firmalannm verdikleri mail adreslerine yonlendirilen ileti~im formlan burada cevap buluyor. Bu yeniliklerin yanmda artlk, yeni ayi1an gruplar arasmda olan beyaz e~ya grubu ve iyerik grubuyla beyaz e~ya sektorii Trabzonticaret.net'te daha hlzh hedef kitleye ula~i1abiliyor.

6 6 Ekim~H±t.=~mill:Ji!lMIIIIII _ Tekno Urunler Rakip Nokia Nokia, miizik, oyun, res1m, video servislerini Ovi adll internet sitesinde topladl. 1 Euro'ya ~arkl, 10 Euro'ya albiim satl~1 yapacagini a<;lklayan Nokia, Apple ve Microsoft'a rakip oldu. epte TV Donemi Almanya'da 2008 ylllnln baharl nda Vodafone, T-Mobile ve 02'nin birlikte kuracagl bir yayln firmasl araclllglyla artlk cep telefonlarlnda 16 televizyon kanall olacak. Almanya'da GSM operat6rliigii hizmeti veren T Mobile, Vodafone D2 ve 02, cep telefonu televizyonunu hizmete sokma konusunda i~birligi yapabilecek. Federal Rekabet Kurulu'ndan yapiian a<;lklamada, GSM ~irketlerinin bu ama<;la ortak firma kurmalarlnln 6niinde engel kalmadlgl aktarlldl. TOO~. yepyeni ve her zamankinden daha gii~lii. Argonne Laboratuvarlar1nln internet sitesinde verilen habere g6re, Erdemir, yaga borik asit par<;aclklarlnl katarak, motor par<;alarl araslndaki surtunmeyi azalttl. Enerji tuketiminde tasarrufun yolunu a<;tl. Argon'un enerji sistemleri biriminin ust duzey bilim adamlarl araslnda yer alan Ali Erdemir'in 20 ylllik <;all~ma sonucunda elde Mozilla'n'n Thunderbird e-posla uygulamas, her zamankinden daha gii~lii. PoslalarlnlZ1 diizenlemek. Qiivende lulmak ve ozell~lirmek arllk daha kolav. Gelen Kutunuzu Donatln Thunderbird kullalllci1an yiizlerce eklenti sayesinde Thunderbird'iin yeteneklerini artmp g6riiniimiinii degi~tirebilecekler. Bir Thunderbird eklentisi size ileti~im i<;inde bulundugunuz ki~ilerin kaydm1 tutma, IP iizerinden sesli g6rii~meler yapma, miizik dinleme ve adres defterinizdekilerin dogum giinlerinin takip etme gibi farkh alanlarda yard1m edebilir. Hatta Thunderbird'iin g6riiniimiinii kendi zevkinize uyacak ~ekilde degi~tirebilirsiniz. ileti Kahplarl ettigi bulgulara g6re, dibe <;6kmeme 6zelligi bulunan borik asit, surtunen yuzeylerin en ince klslmlarlna kadar nufuz ediyor ve koruyucu, kaygan bir tabaka olu~turuyor. Bu tabaka, siirtunen yuzeyler araslndaki surtiinme katsaylslnl u<;te iki oranlnda azaltlyor ve bu da yiizeyde daha az enerji harcanmaslnl mumkun killyor. i~ hayatmda kullaullan P'leri daha giivenli hale getirmeyi ama~layan yeni vpro teknolojisini sundu. Intel'in, ore 2 Duo i~lemci, yonga seti ve diger elementleri birlikte kullanarak meydana getirdigi vpro platformu, geli~mi~ giivenlik unsurlarlnln yanl slra BT uzmanlarl nln i~ yiikiinii 6nemli 6l<;iide azaltacak uzaktan kontrol 6zellikleri de getiriyor. BT uzmanlarl, vpro teknolojisi sayesinde ~irket aglna bagll olan bilgisayarlarl, i~letim sistemi hasar g6rmii~ ya da sabit diski <;ah~mlyor olsa dahi uzaktan a<;lp/kapatma ~anslna sahip olabiliyor. Teknoloji ile elde edilen diger avantajlar araslnda; uzman personelin bilgisayarlarln INTEL'DEN SIRKETLERE YENI vpro ILE DESTEK <;ah~mayanbir bilgisayarl uzaktan onarabilme 6zelligi de bulunuyor. Uzaktany6netim 6zellikleri, aynl zamanda kablosuz baglantl iizerinden, entrino vpro teknolojisine sahip diziistii bilgisayarlarda da kullanllabiliyor. Giivenlik alanlnda da geli~mi~ 6zellikler getiren vpro teknolojisi, ag yanlna gitmeden, binlerce bilgisayara aynl anda giivenlik yazillmi ya da yamasl yiikleyebilme ve sabit diski ~-~---~-= VESTEL MUKEMMEL! Thunderbird'e Ho~ Geldiniz! Vestel'in Pixellence teknolojisinin, LD TV'lerdeki g6riintiiyii kusursuzla~t1rma <;abasmm en somut 6rneklerinden biri oldugu Vestel'in iiretim giiciiniin yanmda yaz1hm alanmdaki giiciinii de ortaya koyuyor.vestel TV'lerin demolannm bir<;ok uluslararas1 fuarda sergilendigi ve Avrupa'daki mii~terilerden olumlu tepkiler ald1g1 da belirtilirken, Pixellence algoritmalan ile <;ah~lp, iizerinde Vestellogosu bulunduracak. Teknolpucu iizerinden gelecek yazilim tabanll saldlrllara kar~1 geli~mi~ giivenlik saglarken, viriis ve diger saldlrl tiplerine kar~1 filtreleme ile koruma da sagllyor. Ozellikle aylll postayl defalarca g6ndermek zorundaysalllz, Thunderbird 2'nin sundugu ileti kahb1 olu~turma 6zelligini kullanarak zaman kazanm. Eklentiler ve Temalar i~in Eklenti Yiineticisi 10.png Yeni eklenti y6neticisi sayesinde eklenti y6netimi geli~iyor ve Thunderbird 2'yi 6zelle~tirmek daha da kolayla~lyor. Eklenti kurun, kaldmn, devreye sokun, devreden <;lkann. Tiim i~lemler tek bir noktada. I.J II II II

7 Ie Bkonomi U - U -a ~--::>. ::t a AB'nin BiIi,im i, Giicii A~lgml Tiirkiye Kapatmaya Aday ~oziimleri tek elde toplayan yazlhm Microsoft Tiirkiye'nin de arasmda % 100 biiyiidiigiinii ifade eden Arkan ~unlan kaydetti: "Haziran doneminde finansal hizmetlerde %50, iiretim ve perakendede %40, telekomiinikasyonda %64, hizmetlerde %61 ve MSN'de %126 biiyiidiik. Tiirkiye'de 1 dolar ciromuzun kar~lhgl 11 do1ar, diinyada ise bu rakam 7 do1ardlr." Microsoft, Forefront ve System enter iiriin ai1e1eri, entegre bir i~letim a1am iizerinde <;ah~an i~letmelerde tiim Microsoft sunucu, istemci ve mobil cihazlannm giiven1ik ve yonetim fonksiyon1anm yerine getirecek. Bu <;oziim1er1e Microsoft, bili~im teknoloji1eri tarihinde ilk defa, bilgi tekno1ojisi altyapl1anmn tek elden ve tek merkezden yonetip, P Magazine OllimOUlm- Pc Magazine dergl.inin K.1I.lm "YlJlInda t.nltlld,. y 'l1e ilmesi ve korunmasl imkamm veriyor. Bu yenilikle, bir kurumun i~ siire<;leri, "ilk defa tamamen" tek elden ve <;ah~an ara<;lan arasmda uyum saglanarak kontrol edilebilir hale geliyor. TliRKivE'DE DORT KENTE VATIRIM lissli in'den, 1iirkiye'nin <;in'e Ihracatl artlyor. DI~ Ticaret Miiste~arhgl (DTM) yetkilileri, <;in'de bu karann resmen duyuruldugunu bildirdi. <;in Tiirkiye'de oncelikle ii<; kentte yatmm bolgesi kurmayi planladl. Ge<;tigimiz yaz Tiirkiye'ye.~ki kez ~eldi.. SEf;IMBOLGESINDE IKNA ETTi: <;in heyetinin ziyaretinde Bakan Tiizmen <;inli konuklarla se<;im bolgesi olan Mersin'de yakmdan ilgilendi. Mersin Limam sayesinde, buraya yapl1acak bir yatmmm Ortadogu'ya a<;l1ma olanagl saglayacagml anlatan Tiizmen, Mersin'i "Tiirkiye'de yatmm iissii kurulacak dordiincii ~ehir olarak" listeye ekletti. VVeb Rehberi YMW.dillmdilim.com ihraat ARTIYOR: DI~ Ticaret Miiste~arhgl (DTM) verilerine gore, Tiirkiye 2005'de <;in'den 6.8 milyar dolarhk ithalat yaptl. Bu rakam 2006'da 9.6 milyar dolara yiikseldi. Diger yandan, dl~ ticaret dengesizligi biiyiik olmasma kar~m, Tiirkiye'nin de <;in'e ihracatl artlyor. <;in'e 2005'de 550 milyon dolarhk mal satan Tiirkiye, bu rakaml 2006'da 693 milyon dolara yiikseltti. -yf. -, - ~-IaMI _~yaana"- t.bgioji,-jmii w.v.za die bilgis1 - y&z.1ft'i v.n." - mab - dilimiz.e hlzmet eden - destelde DiLiM DiLiM ~ ~ tletl~lm - Destekle Tiik~e Kon~! TOrk~enin Gene! OZellikleri TORI( ollln1n AIT QlDU<:u oil AlLEsl, GENEL OzEWKLERl TIi~ di!5. TOrk dilleriyt. birtikt. Albly dil.i1inin bir kolunu olutturur. Bu.i1.nin dit:i.r Oyel.r MoGolc., M.~u Tunguzc.va Korec.dlr. Japoncanln Albly dll all_inl" blr QV_1 olup olm~dlgi konusu tarb"lmaktad'r. Tlirtq: diger Altay dill.,; gihi.klemeli. yani s6zdild.rin.1d.ri. y~p,ld' 1 v. ~.kildi l. sondan eldemeli blr dildir. Turks:e sozculderde, Ani~. A1manu vb. dillerde gonjlen eriluk. di,iiiik (yani cinsiyet aynm,) 6uUl 1 yoktur. Tu~ede say, slfauanndan sonra gelen adlar ~ul ekl almazlar. Vani (i~ aoa~ar deoil a~ a a~. Onlak arthk (bhnltk-lnceuk) ve dgzjok-yuvarlakhk uyumlan vardlr. Ilk uyuma g6re blr s6zcokteld OnlUler ya hep art veya 6n, Ildnd uyuma g6re de ya hep doz veya yuvartak olurtar. f. J ve h Ons(lzleri TOrks:e k5kenll s6zcoklerde bulunmazjar. (SIr Iea~ Tark~e s6zcakte ba,1ea.ierden de i,mi, olarak f g6rolebiliri ofke < opke, ufak < ubak vb.) Te~ekkOr -V.zlm Vanll,lan- b6lomone k.tiod. bulundu u ~In Muharrem AVI'ya tqekkar ediyonjz. IMF BASKANLIGI.., KIMIN OLAAK? TIl --.;~.Jm]j~~= yonetmi~ti. IMF yetkilileri, Eyliil ayi i<;inde iki adayla da miilakat yaparak, Ekim aymda bo~alacak olan IMF Ba~kanhgl koltuguna kimin oturacagma karar verecek. DilimDilim, Tiirk<;enin yanh~ kullamlmasml protesto eden bir internet sitesidir. Tamamen ki~isel bir projedir ve kesinlikle ticari bir ama yoktur. Eger siz de dilimizin yanh~ kullamlmasmdan rahatslz oluyorsalllz siteyi ziyaret ederek destek verebilirsiniz. Sitede "Dil nedir?, dilin ozellik1eri, konu~ma dili ve yazma dili, teknoloji dili, imla k1avuzu, yazlm yanh~lan, maka1eler, dilimize hizmet edenler" gibi site i<;erikleri sitede yer alarak ziyaret<;ilerini yonlendirmektedir. KAYITDISI EKONOMININ OLUMSUZ ETKiLERi VE ONLEMLER 7 Necdet Ozgur KaYlt dl~l ekonominin olumsuz etkilerini ve kaylt dl~lhgl onlemek i<;in oneriler iizerinde durusrsak; KayItdl~1 ekonominin olumsuz etkileri; KaYlt dl~l ekonomiyi bu derece kamuoyu giindeminde tutan husus kayltdl~mm olumsuz etkilerinden kaynaklanmaktadu. KayIt dl~l ekonominin olumsuz etkileri ~oyle slralanabilir: -Vergi gelirlerinin azalmasl, SaghkslZ istatistiksel veriler, Hakslz rekabet ortammm yaratl1masl, <;ah~ma ortammm olumsuz etkilenmesi, Ekonominin verim1iliginin aza1masl, Gelir dagl1lmlnm adaletsiz bir hal almasl, Toplumda yasal olmayan ili~kilerin geli~mesi, Vergi bilincinin yerle~tirilememesi, i<; ve dl~ bor<;lanmaya gidilmesi, Faiz oranlanmn yiikselmesi, Halkm egitim saghk gibi harcamalannm yeterince kar~l1anamamasl. KayItdl~1 Ekonomiyi onlemek i.;in oneriler; -Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Mii~avirlerin yetkileri artmlmah, evrak kaylt memuru olmaktan <;lkanlmahdlr, Vergi ve SSK primi oranlan dii~iiriilmelidir. Ge<;mi~e yonelik her tiirlii incelemeden vazge<;ilerek "Nerden Bu1dun?" uygu1amasi yiiriirliige girmelidir. Vergi dairesi <;ah~anlannm sorun1an <;oziime kavu~turulmahdlr. Vergi daireleri standart bir yaplya kavu~turulmahdlr. Vergi mahremiyeti gozden ge<;irilmelidir. Sahte fatura diizenleyen ve kullananlarla ilgili bilgiler bilgisayar ortamma aktanlmahdu. Yoklama sistemi etkinle~tirilmelidir. Odemeler bankalar araclhgl ile yapl1mahdlr. Slk Slk vergi affma ba~vurulmamahdlr. Giiniin ko~ullanna uygun asgari ge<;im indirimi hayata ge<;irilmelidir. Vergi kanunlan basit1e~tirilmelidir. Biirokratik i~lemler asgariye indirilmelidir. Harcama reformu yapl1mahdlr. Biitiin vergi miikellefleri biitiin harcamalanm defterlerine kaylt etmelidir. Ticaret mahkeme1eri yeniden diizenlenmelidir. Gelir idaresi ve vergi denetimi u1uslar arasi standartlara kavu~mahdlr.

8 8 TEsviKLER, VETRABlON Onceki bir yazlmlzda AB Bolgesel Kalkmma Planlan yen;:evesinde Tiirkiye'de cazibe merkezi olacak illerden soz etmi~ ve bunlardan birinin de Trabzon oldugunu belirtmi~tik. Trabzon'un gelecegi yok giizel olacak, ama bu parlak gelecegi yakmla~tmnak veya uzakla~tlflnak Trabzon'un planlamacl1anna ve stratejistlerinin perfonnansma bagh. Hazine Miiste~arhgl verilerine gore, Yllm ilk yedi aymda te~vik belgesine baglanan 16,6 milyar YTL'lik yatmmm 7,8 milyar YTL ile yakla~lk yansl on ilde geryekle~tirilecek. istanbul yatmmlarda tek ba~ma %17 pay alacak. Diger 71 ilin toplam payi ise %52,8. Te~vikli yatmmlarla yaratl1acak 73 bin 828 ki~ilik istihdamm da 35 binden fazlasl on ilde geryekle ~ecek. ** Ocak-Temmuz 2007 doneminde Tiirkiye genelinde geryekle~tirilecek toplam 16 milyar 613,4milyon YTL tutarh bin 491 yatmm, te~vik belgesine baglandl. Soz konusu yatmmlarda en biiyiik payi 2 milyar 826,8 milyon YTL ile istanbul aldl. Buna gore yedi ayda te~vik belgesine baglanan yatmmlann yakla~lk be~te biri bu ilde geryekle~tirilecek. istanbul'da geryekle~tirilmek iizere yedi ayda 255 yatmm iyin te~vik belgesi almdl. ** Yatmm tutannda istanbul'u 950 milyon YTL ile Kahramanmara~, 817,4 milyon YTL ile Ankara, 600,9 milyonla izmir, 501,7 milyonla Antalya, 500,4 milyon YTL ile Zonguldak izledi. Kocaeli 472,4 milyon, Kastamonu 423,6 milyon, adana 379,3 milyon ve Bursa 361,2 milyon YTL ile en fazla yatmm iyin te~vik belgesi alman ilk on il arasma giriyor. ** ** On ilde geryekle~tirilmek iizere te~vik belgesine baglanan yatmm tutan 7 milyar 834 milyon YTL ile toplam yatmmlann % 47,2'sini olu~turuyor. Yedi ayda alman bin 491 te~vik belgesinin 655'i bu 10 il iyin degerlendirilecek. Diger 71 il iyin ise toplam tutan 8 milyar 779,7 milyon YTL olan 836 yatlnm iyin te~vik belgesi diizenlenecek. TELEKOM'UN INTERNET MUADELESI Hatay il Telekom Miidiirii Ramazan Gezer, 40 bin civannda ADSL abonesinin ~ehirde oldugu ve 15 bin evde de kayak internet kullamldlgml tahmin ettiklerini soyledi. il genelinde kayak internete kar~l biiyiik bir miicadele yiiriiten Telekom, ara~tlnnalarda kamu lojmanlannda bile kayak kullamm tespit ettiklerini aktardl. Gezer, kayak kullamm tespit edilen aboneliklerin iptal edildigini kaydetti. ADSL hattlm ba~kalannm Tiirk Telekom'dan yapl1an yazl11 aylklamada, ~irketin yakla~lk 110 milyon avroluk yatmmla internet eri~im altyapisml yeniledigi ve 2 milyon IP DSLAM port ilavesi yaptlgl bildirildi.tiirk Telekom'un, IP DSLAM adl verilen yeni nesil internet eri~im cihazlan sayesinde 20 megabitin iistiinde bir hlzla internet baglantl smm yam Slra canh saylsal TV yayml (Broadcast TV), istege bagh iyerik teslimi (Video on Demand), IP telefon ve yiiksek kalitede video konferans gibi hizmetleri sunabilecegi kaydedildi. Tiirk Telekom'un, soz konusu yatlrlmda Alcatel-Lucent, Huawei, Meteksan Sistem ve ZTE orporation ile i~birligi yaptlgl, bir siire once diizenlenen imza toreniyle eri~im altyaplsl yenileme yall~malarlna ba~landlgl belirtildi. Aylklamada, yeni nesil internet eri~im cihazlan olarak ADSL ka.;ak.;ilarma kar~l sava~ a.;an Tiirk Telekom, Hatay'daki bazi kamu lojmanlarmda bile ka.;ak internet kullamldlgml tespit etti. kullanmasmm aslmda pek yok olumsuz duruma yol aytlgml hatulatarak, "Aym ADSL'yi kullananlardan birinin yasadl~l bir yazl~ma yaptlgmda ya da yasadl~l "Kag.ttan e-posta" $imdi kii~iik bilinen IP DSLAM ile eri~imin IP iistiine yogunla~acagl, iiylii oyun olarak tammlanan bir sistem kapsammda ses, yen ve goriintii bir araya gelerek tek bir kanaldan iletilmeye ba lanaca ~ I ve multimed a i eri ~ i Vizyon Bilgi ileti~im Orunleri Adina imtiyaz Sahibi H. Fahri Giimii$tekin Sorumlu Yazl i~leri Muduru SERAPTOSUN Kanal Geli~tirme Yonetmeni ZOLEYHA KARADiREK Baskl iber Matbaaclhk Ambalaj San. Tic. Ltd. $ti. 2 Nolu Gazipa~a Sk. i.pa~a Mah. No:4 TRABZON Guncel bir siteye girdiginde soz konusu numarasmdan hattm sahibi sorumlu olacaktu. Ama vatanda~ bunun farkmda degil." uyansmda bulundu. ofislerde Xerox, kurumsal ofis makinelerinde yer alan "kaglttan e-posta" ozelligini, ilk defa ev ve kii~iik ofislerin kulladlmma sunuyor. Xerox'un iki farkll modelle satl~a e-posta olarak ba~ka bir adrese sundugu yeni ofis iiriinii Phaser gonderebiliyor dpi baskl 3200MFP, masaiistii yok yoziiniirliigiinde kaliteli baskl fonksiyonlu Xerox iiriinleri arasi saglayan Xerox Phaser 3200MFP, nda A4 kaglda siyah-beyaz lazer dakikada 24 sayfa baski yaplyor. baski yapan en hesapll cihaz Standart kaglt kapasitesi 250 sayfa olma ozelligi ta~lyor. olan Phaser 3200MFP'nin ayllk Xerox Phaser 3200MFP, "Kagl baskl hacmi 10 bin sayfaya ula~ I ttan e-posta" ozelligi ile taranan yor. Uriin, 64 MB'llk bellegi ve dokiimanlarl istenen e-posta 300 MHz'lik i~lemci hlzlyla zarf, adresine ve "Fakstan e-postaya" etiket, asetat, bro~iir gibi farkll ozelligi sayesinde de gelen ve tipteki dokiimanlara baskl giden faks dokiimanlarl istenirse yapabiliyor. 20 megabit internet Telekom internetle geliyor Bu gazete Trabzon Ticaret Sanayi Odasl'nln SanaI Fuar projesi kapsamlnda uyguiaylci r;:ozum ortagl Vizyon Bilgi ileti~im Orunleri taraflndan hazlrlanlp yaylnlanmaktadlr. Kemerkaya Mah. Kur;:uk Sokak No:6 Kat: 1/ TRABZON Tel.: (Pbx) Fax: Sanal Fuar gazetesi basin yayin ilkelerine uymaya soz vermi~tir. I.J II II II

TURKiYE VE ingiltere'de DEMiRYOLLARININ. OZELLESTiRiLMESi SURECi*

TURKiYE VE ingiltere'de DEMiRYOLLARININ. OZELLESTiRiLMESi SURECi* AVRU PA ARA$TIRMALARI DERGISi Gilt 9 Say1: 2 2001 231 TURKiYE VE ingiltere'de DEMiRYOLLARININ Ozet OZELLESTiRiLMESi SURECi* i dil uz** Turkiye 'de demiryollarz senelerdir kendi kaderine terk edilmi.$lir.

Detaylı

. -. Turkiye Bankalar Birligi 54. Genel Kurul Topiantisl Aylll Konu malan

. -. Turkiye Bankalar Birligi 54. Genel Kurul Topiantisl Aylll Konu malan , Turkiye Bankalar Birligi 54. Genel Kurul Topiantisl Aylll Konu malan Prof. Dr. Huseyin Tatlldill Berfug Ortuny Kredi Temerriit Swaplanmn Fiyatlama Yontemleri ve FiyatlamaYI Etkileyen Finansal Gostergelerin

Detaylı

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270 Bili im Hukuku Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören Yay n No: 270 stanbul, 2010 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel. : 212-282 09 73

Detaylı

Xerox Türkiye, sektöründe birinci... Xerox a Ulusal Teknoloji Madalyası. Zaman harcamadan güvenli operasyon. Başkentte Xerox a yoğun ilgi.

Xerox Türkiye, sektöründe birinci... Xerox a Ulusal Teknoloji Madalyası. Zaman harcamadan güvenli operasyon. Başkentte Xerox a yoğun ilgi. Başkentte Xerox a yoğun ilgi Xerox a Ulusal Teknoloji Madalyası Zaman harcamadan güvenli operasyon Sayfa 2 de Sayfa 10 da Sayfa 4 te X E R O X T Ü R K Y E N N K U R U M S A L L E T fi M D E R G S www.xerox.com.tr

Detaylı

DİJİTAL DÖNÜŞÜM FIRSATINI KAÇIRMAYIN

DİJİTAL DÖNÜŞÜM FIRSATINI KAÇIRMAYIN KAPAK_EKO_girisim_HAZIRAN.qxp:EKO_girisim_kapakKOBI 6/5/15 6:39 PM Page 1 DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN 17 İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI... EKONOMİST DERGİSİNİN PARASIZ EKİDİR. DİJİTAL DÖNÜŞÜM FIRSATINI KAÇIRMAYIN Dijital

Detaylı

Türkiye nin her yerinde aynı kalitede hizmet alıyoruz. Hilton Worldwide Türkiye: Çukurova Bölge Direktörlüğü: Müşterilerimizin çözüm ortağıyız

Türkiye nin her yerinde aynı kalitede hizmet alıyoruz. Hilton Worldwide Türkiye: Çukurova Bölge Direktörlüğü: Müşterilerimizin çözüm ortağıyız Sayı: 5 Eylül 2014 Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri'nin Kurumsal Yayınıdır ISSN: 2148-4619 Çukurova Bölge Direktörlüğü: Müşterilerimizin çözüm ortağıyız Zaman Yolcusu: "Dinlemenin" kısa tarihi Güvenli

Detaylı

AKILLI BINAM. Yapı Teknolojileri ve Akıllı Bina Dergisi. Yıl:1 / Sayı:1 /Aralık 2013 / Fiyatı: 5 TL

AKILLI BINAM. Yapı Teknolojileri ve Akıllı Bina Dergisi. Yıl:1 / Sayı:1 /Aralık 2013 / Fiyatı: 5 TL AKILLI BINAM Yıl:1 / Sayı:1 /Aralık 2013 / Fiyatı: 5 TL Yapı Teknolojileri ve Akıllı Bina Dergisi l Akıllı Şehirler Zirvesi WICS13 l Turkcell makineleri birbirine bağlıyor l Türkiye 2023 e akıllı şehirlerle

Detaylı

Dünya Ekonomisi Küreselleşmenin Neresinde?

Dünya Ekonomisi Küreselleşmenin Neresinde? Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Dünya Ekonomisi Küreselleşmenin Neresinde? Aydın Fındıkçı Dr., Münih Ludwig Maximilians

Detaylı

Sosyal medya turizmde pazarlamanın tanımını değiştiriyor. CATHIC 4. kez turizm profesyonellerini buluşturdu

Sosyal medya turizmde pazarlamanın tanımını değiştiriyor. CATHIC 4. kez turizm profesyonellerini buluşturdu 24 TEMMUZ 2014 ǀ 10 TL ÜCRETSİZ ÖZEL EK REGNUM CARYA GOLF&SPA RESORT CATHIC 4. kez turizm profesyonellerini buluşturdu Oteller, bilgi ve iletişim teknolojilerini yakından takip ediyor Anadolu daki iş ve

Detaylı

Etkileşimli çocuk parkları

Etkileşimli çocuk parkları Türkiye de Robotik TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ YIL 42 SAYI 168 EYLÜL 2014 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ Etkileşimli çocuk parkları İnternet in yönetişimi İstanbul da, konuşuluyor Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz:

Detaylı

Yeni Mezunun İş Rehberi

Yeni Mezunun İş Rehberi Yeni Mezunun İş Rehberi Genel Yayın Yönetmeni Didem Tekin Yazı İşleri Asuman Korugan Eda Çapa Görsel Koordinatör Alper Ergenekon Reklam Rezervasyon Yeliz Yamak Baykal mezunrezervasyon@yenibiris.com Ofset

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

Melek yatırımcıyı etkilemenin yolları...

Melek yatırımcıyı etkilemenin yolları... KAPAK_EKO_girisim_MART.qxp:EKO_girisim_kapakKOBI 3/6/15 4:54 PM Page 1 Melek yatırımcıyı etkilemenin yolları... Melek yatırımcılar hangi sektörleri gözlüyor? Melek yatırımcılar bir girişimde neleri arıyor?

Detaylı

ABONE OLUN 10 SAYI FİYATINA 12 SAYI ADRESİNİZE GELSİN TELEFON : (0 ) EV İŞ DAHİLİ SEMT: İLÇE: POSTA KODU: İL:

ABONE OLUN 10 SAYI FİYATINA 12 SAYI ADRESİNİZE GELSİN TELEFON : (0 ) EV İŞ DAHİLİ SEMT: İLÇE: POSTA KODU: İL: BAŞLAKBAŞLIKBASLIK BAŞLİK BAŞLİK den BÜYÜK FIRSAT! ABONE OLUN 10 SAYI FİYATINA 12 SAYI ADRESİNİZE GELSİN 84 TL YERİNE 70 TL ADI ve SOYADI: TELEFON : (0 ) EV İŞ DAHİLİ CEP TELEFONU: (0 ) e-mail @ Dergiyi

Detaylı

Başkent OSB de toplu açılış. Başkan dan. Türkiye de sanayileşme. Başkent OSB yatırımcılarına enerji desteği. OSB lerin önemi

Başkent OSB de toplu açılış. Başkan dan. Türkiye de sanayileşme. Başkent OSB yatırımcılarına enerji desteği. OSB lerin önemi l Yıl:8 l Sayı: 30 l Ağustos 2012 l ÜCRETSİZDİR Başkent OSB de toplu açılış Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Başkent OSB de katıldığı 20 fabrikanın toplu açılış töreninde, Ankara ciddi bir

Detaylı

2. çeyrekte 10.3 büyüdük. Baþkanýn kaleminden KÜRESEL KRİZİN OLUMSUZ ETKİSİNİ GERİDE BIRAKTIK. - Yazýsý 2 de

2. çeyrekte 10.3 büyüdük. Baþkanýn kaleminden KÜRESEL KRİZİN OLUMSUZ ETKİSİNİ GERİDE BIRAKTIK. - Yazýsý 2 de Yýl: 19 Sayý: 217 Eylül 2010 Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasý Yayýn Organý www.ticaretgazete.com Haberi 19 da ULUSOY, FERİBOTLAR SAMSUN A KAYIYOR 10 yıl önce denizin karşısından gelenleri ürküttük şeklinde

Detaylı

Hakkımızda. Kiosk İnnova sizin vizyonunuzdan kendine ilham alıyor. Bu felsefe onu farklı ve yenilikçi kılıyor.

Hakkımızda. Kiosk İnnova sizin vizyonunuzdan kendine ilham alıyor. Bu felsefe onu farklı ve yenilikçi kılıyor. Hakkımızda Kiosk İnnova, sektörel self servis çözümleri alanında Türkiye nin en büyük sağlayıcısı olarak, farklı ihtiyaçlar için tasarladığı kiosk ürünlerini uçtan uca çözümlere dönüştürüyor. Finans, üretim,

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association 2023 Hedefleri Uluslararası yolunda Yatırımcılar Derneği International

Detaylı

DENiZLi LOBiSiNiN ANKARA'DA TEŞViK ÇIKARMASI

DENiZLi LOBiSiNiN ANKARA'DA TEŞViK ÇIKARMASI TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Yeni TTK bir devrimdir, ancak rötuşlara ihtiyaç var Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ancak, bazı rötuşlara ihtiyaç var. TOBB yeni

Detaylı

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2011-2012 Rapor Hakkında Vodafone Türkiye olarak ikinci kez yayımladığımız bu Sürdürülebilirlik Raporu aracılığıyla 2011/12 mali yılına ait sürdürülebilirlik

Detaylı

MİGROS SİZE İYİ GELECEK...

MİGROS SİZE İYİ GELECEK... MİGROS SİZE İYİ GELECEK... İÇİNDEKİLER 2 FORMATLARIMIZ 4 KURUMSAL PROFİL 4 VİZYON-MİSYON-STRATEJİLER- İLKELER 5 BİR BAKIŞTA 2014 YILI 8 BAŞLICA GÖSTERGELER 10 TARİHÇE 12 BAŞKAN MESAJI 14 EKONOMİK DEĞERLENDİRME

Detaylı

Operasyonel Kiralama Sektör Raporu 2013 Yılı 1. Çeyrek Sonuçları Açıklandı

Operasyonel Kiralama Sektör Raporu 2013 Yılı 1. Çeyrek Sonuçları Açıklandı TÜM OTO KİRALAMA KURULUŞLARI DERNEĞİ YAYIN ORGANI TEMMUZ-AĞUSTOS 2013 SAYI: 69 "Operasyonel ve günlük kiralama firmaları için değer yaratmayı sürdüreceğiz" Ali Haydar BOZKURT Toyota Türkiye Pazarlama ve

Detaylı

Ayın röportajı bölümümüzü ise bu ay, aynı zamanda Samsunlu olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Fatih Acar a ayırdık.

Ayın röportajı bölümümüzü ise bu ay, aynı zamanda Samsunlu olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Fatih Acar a ayırdık. STSO AÇILIM Ekim - Kasım 2013 Yıl 5 Sayı 33 Yerel Süreli Yayın İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Necmi ALIÇ Yayın Kurulu Haluk AKYÜZ Mustafa

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

EIJRO (AVRUPA PARA BIRIMI)

EIJRO (AVRUPA PARA BIRIMI) EIJRO (AVRUPA PARA BIRIMI) Nevirz ATA KAN Sayrjtav Uzman Derletpsl 1 Ocak 1999'da 290 milyon niifusu, ortak para birimi,tek merkez bank as^, ortak para ve faiz politikas~yla yeni bir Avrilpa yaratllmas~

Detaylı

KOBi lerin fırsat yılı olacak

KOBi lerin fırsat yılı olacak KAPAK_EKO_girisim_KAPAK.qxp:EKO_girisim_kapakKOBI 12/7/12 3:36 PM Page 1 ARALIK 2012 KOBi lerin fırsat yılı olacak 2013 te hangi sektörler öne çıkacak? KOB lere uzmanlardan tavsiyeler... KOB leri önümüzdeki

Detaylı

Farklı bir pencereden bakmaya hazır mısınız?

Farklı bir pencereden bakmaya hazır mısınız? İşletmelerde Güvenlik Algısı ve Gerçekler 2014 RAPORU Farklı bir pencereden bakmaya hazır mısınız? Çok yakında Deloitte ve Trend Micro işbirliği ile TechInside sayfalarında! İÇİNDEKİLER Büyük Veri Casper

Detaylı

Diyalog. izocam. Daha kalın yalıtım, daha etkin koruma

Diyalog. izocam. Daha kalın yalıtım, daha etkin koruma Diyalog izocam Ekim Kasım Aralık 2012 Daha kalın yalıtım, daha etkin koruma Kentsel dönüşüm bir fırsat, İzocam dan Uygulamalarla TS 825 Standardı Kitabı ile sektöre büyük destek, Uygun yalıtım kalınlığı,

Detaylı

Iki Büyük Kampanya. DTO Üyeleri Için. BOSNA EKONOMiSi DENIZLI TICARET ODASI IKI AYLIK HABER» FINANS» ARASTIRMA VE INCELEME DERGISI

Iki Büyük Kampanya. DTO Üyeleri Için. BOSNA EKONOMiSi DENIZLI TICARET ODASI IKI AYLIK HABER» FINANS» ARASTIRMA VE INCELEME DERGISI DENIZLI TICARET ODASI IKI AYLIK HABER» FINANS» ARASTIRMA VE INCELEME DERGISI 74 DENIZLI TICARET ODASI YIL 08 SAYI 74 EYLÜL 2012 DTO Üyeleri Için Iki Büyük Kampanya HONAZ EKONOMiSi DTO'DAN ÜYELERiNE ÖZEL

Detaylı

Semavi YORGANCILAR Cam Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Semavi YORGANCILAR Cam Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı HAZİRAN 2012 - ARALIK 2012 // Sayı: 15-16 - 17 Cam Merkezi yayınıdır. Para ile satılmaz. 2 INDEKS BAŞKANDAN 3 03 04 05 06 07 08 10 12 14 16 17 18 20 22 24 26 28 32 33 34 BAŞKANDAN YENI NESILLERI ANLAYARAK

Detaylı