.. u. -.. u. Bilisim Is Giicii. Avrupa Birligi'nin A~lglnl Tiirkiye K. tmayaaday ... Biiyiik Ba,arisl ABD'deki Turk bilim adam. Doktor Ali Erdemir'in,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ".. u. -.. u. Bilisim Is Giicii. Avrupa Birligi'nin A~lglnl Tiirkiye K. tmayaaday ... Biiyiik Ba,arisl ABD'deki Turk bilim adam. Doktor Ali Erdemir'in,"

Transkript

1 Tiirk Bilim Adamlnln Biiyiik Ba,arisl ABD'deki Turk bilim adam. Doktor Ali Erdemir'in, enerji sektorundeki devrimi u - u -a ~--::>. ::t a Avrupa Birligi'nin A~lglnl Tiirkiye K Microsoft Tiirkiye i~ ortaklarmm katihmlyla konu~ma yapan Microsoft Tiirkiye Genel Miidiir" bili~im i~ giicii a~lgml kapatmaya aday siirekli biiyiiyerek hizmet sektoriiniin Tiirkiye Basarisl., Internet kullamci saylslmn 16 milyon, hotmail abonesinin 19 milyon, bireysel messenger abonesinin 21,6 milyon, yakla~lk 3 milyonu evde olmak iizere bilgisayar saylslnm 7-7,5 milyon oldugunu bildiren Arkan, "55 milyon cep te1efonu abonesine bakarsak internet kullammmda Tiirkiye'de hala gidilecek c;;ok yol var. 55 milyon mobil kullamcl, mobil ve geni~ bant eri ile bizi e-devletten once devlete gotiiriir mii?" diye konu~tu. Bilisim Is Giicii,, tmayaaday Arkan, Haziran sonundaki mali yi1da Microsoft orporation'un nceki yi1a gore 7 milyar dolar iiyiime sag1ayarak cirosunu 51 milyar dolara ula~tudlgml, en biiyiik iki rakibinin toplammdan daha fazla veri tabam sattlgml, en onemli rakibinin sat1~mdan daha fazla Windows mobil i~letim sistemi ve Microsoft tabanh cep telefonu ile bilgisayar sat1~1 gerc;;ek1e~tirdigini anlattl. Microsoft Tiirkiye'nin de arasmda % 100 biiyiidiigiinii ifade eden Arkan ~unlan kaydetti: "Haziran doneminde finansal hizmetlerde %50, iiretim ve perakendede %40, telekomiinikasyonda %64, hizmetlerde %61 ve MSN'de %126 biiyiidiik. Devam',S.9'te Bilim AdamI Dr. Ali Erdemir, Borik Asit Parc;;aclklanm Motor Yaglyla Kan~t1rarak, Yagm Daha Kaygan Hale Gelmesini Sagladl; Enerji Tiiketiminde Tasarrufun Yolunu A;;tl. Devam', SA'te ABD ekonomisinde, yiiksek riskli mortgage piyasasmda ;;lkan krizin tiim ekonomiyi durgunluga siiriiklemesinden kaygi1anan FED'in, dort yi1 aradan soma, faiz oranlanm dii~iinnesine kesin goziiyle bakihyor. FED'in halen yiizde 5.25 diizeyinde olan faizleri c;;eyrek ya da yanm puan dii~iirerek, ekonomide yeniden canlanma sagiamayl amac;;ladigi belirtiliyor. in MALLARI YURKiVE'DE URETiLEEK Trabzonticaret.net'in ba~anslna internette en azla ziyaret edilen sitelerin listesini tutan Alexa tamk Ape lui ep l6 ALAN ADI TRABZON'DAKi internet SERVis SAGLAYINIZ Web sitelerinin ziyaretc;;i sayi1anna gore izlenerek, diinya sualalamasmda kac;;mci sirada oldugunu gosteren bir internet rating sistemi olan Alexa verilerine gore; trabzonticaret.net olarak 1 yi1hk ziyaretci istatistigimiz kullamclyi gec;;ti. Alexa tarafmdan saglanan verilere gore gec;;en ay trabzonticaret.net sitesine giren ziyaretc;;i ba~ma, ziyaret edilen sayfa ortaiamasl 4 olmu~tur. Alexa diinya iizerinde en fazla girilen ilk 500 siteyi, iilkelere gore ilk 100 siteleri gosterebiliyor. Burada trabzonticaret.net'in 3 aydan 2 ylla kadar ziyaretc;;i ve slralama grafigini,subdomainlerimizin yiizde olarak istatistigindeki yerini, giinliikl1 haftahkl 3 haftahk diinya iizerindeki SlramlZI, bir milyon ki~i iizerinden ortalarna siteye giri~ saylsl ve ki~i ba~1 kac;; sayfa goriintiilendigi ogrenebiliyoruz. Tiirkiye, <;::in ile ekonomik ili~kilerinde koklii bir strateji degi~ikligine gidiyor. Tiirk sanayicisinin rekabet ve kalite a;;1 slndan her flrsatta ele~tirdigi <;::in mall iiriinler, artlk Tiirkiye'de iiretilecek. <;::in'in; istanbul, Ankara, izmir ve Mersin olmak iizere dort kentte "yatmm iissii" kunnaya karar verdigi ogrenildi. Devam', S.7'de

2 2 Ekim l<.a~mjmj:ii!!lfi] I.J

3 I-' ) c I-' ) I ca c.:» -I-' o N = ca l I-' == == == Guncel TEHO INSAAT YENILIKLERE YELKEN AYOR "Birkaf yll {finde infjaat sektoru yeniden canlanacak. " Bu ayki roportajlml Zl in~aat sektoriinde bir aile ~irketi olarak yer alan Uyyigit in~aatm uyelerinden Orner Yigitle geryekle~irdik. Techo in~aat ve Yigit in~aat Ltd. Sirketi'nin sahibi olan Orner Yigit, 2 yl1 once aile ~irketinden aynlarak T.E..H.O in~aat Ltd. Sirketini kurdu. Orner Yigit geryekle~tirdigi Boztepe'deki Tepe Park Konutlanyla sektorde var oldugunu gosterdi. Nifin yeni bir ~irket kurma geregi hissettiniz? Bir projeyi geryekle~tirirkenuy Yigit in~aat Yonetim Kurulu'nun olurunu almak her proje iyin gereklidir. Kar~lt gorii~lerimizin oldugu noktalarda kendime ayn bir ~irket kurma du~uncesiyleyola Ylktlm. Techo in~aat ve Yigit in~aat Ltd. Sirketi olarak in~aat sektoriinde yer ahrken Kuzey Hafriyat Ltd. Sirketi olarak devlet odakh yol ve baklm yah~malanndahizmet vennekteyiz. Su an ve gelecekteki projeleriniz nelerdir? 50 dairesi tamamlamp 25 dairesi bitmek uzere olan Tepe Park Konutlan hakkmda konu~tuk. jyi Ba ram{ar (])i{er. IIBIZ YAPTIK! II I EPHE BIZIM I~IMIZ Yall M. Yall. N TRABZON Tel/Fax: o TEHL. Trabzon 'daki in~aat sektoru ve farplk kentle~me hakkmda soyleyecekleriniz nelerdir? Trabzon'daki yarplk yapl1a~mada hem belediyelerin, hem muteahhitlerin, hem de insanlanmlzm hatalan vardu. Ama en yok insammlzm egitim duzeyinden kaynaklanmaktadlr. insanlanmlz arsa uzerine yapl yaparken 0 yaplnm yevreyle uyumunu da dii~unmelidir. Bulundugu konuma gore kat saylsl belirlenmeli, kat smmm hiye saylhp ek katlar yapl1mamahdlr. insanlanmlzm egitim seviyesi yiikseldikye, Trabzon'un yehresi de guzelle~ecektir. jn~aat sektorunun gelecegi E o 0 O >- en.:::l. O Q.) ::J D O E o.-.""""', = * Tarihi goriiniim 0 O kazandlrma >- en.:::l. O ~ $ $ hakkmdaki goru~leriniznelerdir? Her 8-10 yl1da bir in~aat sektorii durgunluk sureci ya~amaktadlr. Son bir yl1 iyerisinde insanlar seyimden once yatmm yapmaktan ister istemez kaymml~lardlr. Eger tek parti iktidan geryekle~meseydi durgunluk devam edebilirdi, fakat tek partili iktidar piyasadaki havayl yumu~atml~tlr. Umuyorum ki birkay yl1 iyinde in~aat sektorii yeniden canlanacaktu. Turkiye de bu sektor hem yah~an i~yisiyle, hem demir yelik yimento gibi malzeme tedarikyisiyle hem de muteahhidiyle her zaman canh bir sektor olmu~tur. Banka kredileriyle ev alma ve Morgage yasasml nasll degerlendiriyorsunuz? Turkiye'de insanlar ev iyin alman banka kredisini banka kredisi gibi kullanmadlklan surerce Turkiye de banka kredisiyle ev ahnabilir. Onemli olan bilinyli bir ~ekilde kullanmak. Mu~terilerimiz bankaya %1 veya %1,5 faiz odemek yerine, bizlere gelerek % %0.70 faizle ev sahibi olmak istemektedir. 5 yl1 oncesine baktlglmlzda sokaklardaki rekliim panolannda satlhk konut rekliimlanna rastlanmazken ~imdi baklyorum da reklam panolanm Proje halinde tamamlanmayl bekleyen sitelerinle ilgili reklamlar suslemektedir. Bu da bu sektoriin Trabzon'da gun geytikye geli~tiginin bir gostergesidir. Is Adamlnln, Rehberi Bu kitapta; ozellikle KOBi'lere saglanan destekler konusunda yapllan degi~ikliklerdikkate ahmp, KOSGEB destekleri ayn bir ba~hk altmda sunulmu~tur. Omek bir fizibilite raporunun da eklendigi yah~ma artlk kuyuk i~letmelerde de onem kazanmaya ba~layan Toplam Kalite Yonetimiyle ilgili birkay yeni teknige de sayfalannda yer venni~tir. Kuyuk ve Orta Boy i~letmelerve yagda~ i~letmecilik konulanyla ilgilenenlere yardlmcl olmak amacml ta~lyan bu yah~ma ilgilileri iyin yardlmcl bir kaynak olacaktlr. *r;evre *Tasarlm *ephe * Dekorasyon Diizenleme Uygulama Boyama Izolasyon M'SSeMeAt AH~- r em V Banyo dolaplan ~/l. 0 // Kardu 0/1/ Q'!!IQ. 1M

4 4 Ekiml 2Q(J7 YOl\TETIMIl\T GBLI'~IBI~IVJ;~~I VB VBBlMLILIGIl\T ABTIBILMASI 17 EkiIIl 19 KaslIIl Genet Katthma A~lk Egitim Takvimi 19 Ekim AiLE ~irlilltlerindekurumsal~mave YENiDEN YAPILANMA 22 Ekim ZAMANI KULLAJ'fMA SANATI VE ETNLi TOPLAJ'fTI YAPHA 25 Ekim - 05 Kaslm - 26 Arallk Mlj~TB. ili~kileri YONETiMi (em) ve ETKiLi SATI~ TEKNiKWRi 26 Ekim ARI VE PERFORMANS YONETiMi 31 im - 21 KaSlm - 19 Arallk PROBLEM ;OZME, TAKIM c;al MiASI VE!\ALiTE ;EMBERi B Kasl Arallk TOPLAM /\ALiTE UYQU ISO 9001: KaSlm ETKiLi VE ETKiN LiDERLiK UYQULAMA 15 Kaslm - 4 Arallk BEYNi ETNN KULLAJ'fHA VE HAFIZA QELi~ ifrme 2007 VIII Egitim Fiyatlarl istek Ozerine Gerc;ekle\>tirilen Giinliik Egitim Ocretleri _ 1 Gunluk Egitimler 800,- YTL +KDV 1/2 Gunluk Egitimler 400,- YTL +KDV Genel Katillmll Egitimlerin Ki\>i Ba\>1 Ocretleri 1 Gunluk Egitimler 250,- YTL +KDV ~.~ Genel katillma a;lk egitimler hakklnda a;lklamalar 1. Genel Katilima A;:lk Egitimlere ayri ayri katilim mumkun olabilecegi gibi; ilgili paketlerden biri veya birkac;:mm sec;:ilmesi durumunda fiyat indirimi avantajlarlndan yararlanllmasl mumkun olacaktlr 2. Egitime aynl kurulu~tan 3 ve uzeri ki~i katillmi halinde veya egitimlerin bir paket dahilinde sec;:ilmesi durumunda %20 indirim uygulanmaktadlr 3. Kalite Yoneticisi Yeti~tirme Programl katlllmcilarl tum egitimlerden % 20 indirim hakkma sahip olacaktlr 4. Egitimlerin ki~i ba~1 gunluk katilim ucreti 250 YTL + KDV'dir 5. Katilim ucretine egitim dokumanlarl dahildir 6. Egitimler saat 09:30-17:00 arasmda duzenlenmektedir 7. Ki~i saylsl her egitimde maksimum 15 ki~i ile smlrll tutulmaktadlr 8. Egitim sonunda katlllmcilara Katlilm Sertifikasl, smavll egitimler sonunda ba~arl elde eden katlilmcllara Ba~arl Sertifikasl verilecektir 9. KaYlt i~lemleri ic;:in Egitim Rezervasyon Formu doldurularak, banka dekontu ile noya fakslanmasl gerekmektedir. 10. Egitim Veri, katlilmci saylsma gore egitimden 2 gun once katilanlara bildirilmektedir. Adres:Gazipa!ja Mah. Filiz Sokak (Klzllay arallgl) No Trabzon Tel: Fax: Gsm: Avea'dan Abonele Ramaza Servisler Ramazan'da Aveahlar, wap.avea.com.tr, *100# ve SMS yoluyla Ramazan paketine abone olup imsakiye saatlerine I ula~abilecek, sofralara keyif katacak Ramazan Moniileri ~ ~~. hakkmda fikir edinebilecekler. ~ Qlunabiliyor. (-Qm~k Ramazan Paketi iiyeleri aynca bll/34) Ramazan ile ilgili bilgilere donemde dikkat edilmesi gereken *100# iizerinden ula~mak iyin saghk konulan ve onerilerini *100# tu~ladlktan soma arama Saghk Onerileri ba~hgl altmda tu~una basmak yeterli. kolayca bulabilecekler. Aboneler Ramazan Paketi'nin yam Slra aynca farkh Ramazan manileri ve Avea, abonelerine WEB ve WAP ozlii sozlere de Giiniin Sozii iizerinden ozel bir menii ile boliimiinden ula~abilecekler. Ramazan ile ilgili Duvar Kagldl, Ramazan Paketi'ne, RAMAZAN Geryek Ses, Poli Melodi, Mono bo~luk il plaka kodunu yazlp Melodi, Ringa ve HediyeMMS 9494'e SMS atllarak abone iyerikleri sunulacak. internet, medyada liderlige yiiriirken, rekhimlhkta da hlzh yol ahyor. Stanford Universitesi doktora ogrencileri Larry Page ve Sergey Brin'in adml 10 yll once tescil ettigi Google, bu siirede internetin efendisi konumuna geldi. Gorev talllml "diinyanm bilgisini organize ederek, onu faydah ve eri~ilebilir k1lmak" olan Google, yiizde 89 pazar payma sahip oldugu Tiirkiye'de yaptlgl yatmmlar, kurdugu ortakhklarla da dikkat yekiyor. Yatmm yaptlgl iilkelerde kendini mutlaka 0 iilkenin yerel ~artlanna uyarlayan, "global yerel oyuncu" Google'm Tiirkiye Pazarlama Direktorii Mustafa iyil, "Google servisleri buranm kiiltiiriine, Tiirkiye'nin ihtiyaylanna, kullalllm trendlerine gore adapte edebilmek, lokal iyerik olu~turabilmek lazlm. Bunu iyin de i~ ortaklanyla buna benzer FiYATLANDIRMA: Ramazan Paketi 1,25 YTL / 12 kontor (haftahk iicret), Ger~ek Ses 16 SMS / 32 kontor, Melodi (mono ve poli) 12 SMS / 24 kontor, HediyeMMS Kendine gondermek iicretsiz, ba~kasma yollamak 3 SMS / 6 kontor projeleri hayata geyirebilmek en biiyiik hedeflerimizden. Ba~an hikayelerini zamalll geldikye payla~acaglz. Su anda Tiirkiye'de niifusun yiizde 22'si internette dola~lyor ama toplam 4,5 milyar dolarhk reklam pastasmm sadece yiizde 1'i internet reklamclhgmda kullalllhyor. Burada yok biiyiik bir potansiyel yatlyor. Biryok ara~tlrma firmasl diyor ki internet reklamclhgl 5 yl1 iyinde diger tiim reklam mecralanna yeti~iyor olacak. Bunu ben de yok net olarak gorebiliyorum."dedi. I.J II II II

5 U - U -a ~--::>. ::t a e-yardlm =~:lj:m)dj::letjml)]=.t&n~f}8::t Uyakta Film izlemek, Miizik Dinlemek yeni degil. Ancak Singapore Havayollan her koltugun arkaslna Linux tabanh bir ag bilgisayan yerle~tinni~. KrisWorld olarak adlandmlan bu hizmet bir pc'de nasl1 yah~lyorsamz size diziistu bilgisayanmzl aymadan, uyakta yah~ma irnkam saghyor. Singapore Havayollarlnln sundugu bu hizmet iyerisinde; ingilizce, <;:ince, Japonca, Korece, Hindice,Tamil, ispanyo1ca ve FranSlzca dillerinde 100 Film (FilmIer geneide vizyondaki filmier oluyor), Yakla~lk 50 Tv programl (Sponge Bob, Simpsonsi Futurama vb), oyunlar, yalacak paryalann listesini kendinizin olu~turabilecegi miizik sistemi, sesli kitaplar ve StarOffice 8 (Word Processor, Spreadsheet, Presentation File Manager) USB Interface En faydah yonii, Harici USB baglantlsl sayesinde USB Diskinizdeki dosyalan bu sistemle aylp diizenleyebilirsiniz. Mynet'le Sesli giinder Mynet AR-GE departmaninin geli~tirdigi yeni uygulama ile artlk e mail'lerin hem yazlll hem de 45 saniyelik sesli mesaj olarak gonderilebildigi, Mynet sesli i kullanmak iyin oze1 bir program indinneye gerek olmadlgl, sistemin Tiirkye ve kolay Mynet, sesli hizmetini kullanllarln hizmetine sundu. kullanlm avantaj Ina sahip oldugu basarak, kolayllkla sesli belirtildi. Sesli hizmetinden kaydl yapabildigine dikkat yekildi. yararlanmak isteyen ki~inin Mynet Genel Miidiirii Sabire Ercan oncelikle Mynet'e iicretsiz iiye da Mynet iiyelerinin, Mynet uzantl olmasl gerektigi, Mynet iiyelerinin 11 'lerin yanl slra diger tum ise yenilenen sayfaslndan mail adreslerine de sesli "Sesli gonder" butonuna gonderebilecek. Istanbul internette istanbul Belediyesince hazlrlanan ve 1,5 milyon bina, i~ yeri, giincel olaylar, tarihi ve kiiltiirel eserlerle yol gibi merak edilen bilgilerin sorgulanabilecegi sitesi yaymda. " Sitede, ileti~im yagmda en ileri teknolojiyi uygulayan Biiyiik~ehir Belediyesi teknolojik geli~melere biiyiik onem veriyor. Belediye personeli tarafmdan hazlrlanan sitede, istanbul'un tamammm uydu ve hava fotograflannm yer ahyor. Bunlann 3 ayda bir yenilenecek. Sistem, uluslararasl benzerlerinden yok daha detayh ve daha hlzh <;ah~lyor. Web sitesiyle 1,5 milyon bina ve i~ yeri, giincel olaylar, tarihi ve kiiltiirel eserler ile yol bilgisinin sorgulanabilecek ve 10 farkh ol<;ekte goriintiilenebilecek. Rehberde trafik kazasl, yangm, dogal gaz anzasl, sel, kapah yol, yol daraltllmasl gibi olaylann takibi yapl1abilecek. Aynca ~ehrin tarihi birikimi sanal ~ileme ta~mdl. Sistem, Tiirk<;enin yam Slra ingilizce, Franslzca, Almanca, Rusya ve Arapya dilleriyle hizmet verecek. Sistem, cep telefonuyla eri~ime de aylk olacak. Bu konuda bir GSM ~irketi ayhk 5 YTL kar~lhgl bu hizmeti vermeyi teklif etti. ~~~:~.~_S_I_k_~~a_S_o_r_u_Ia-n_S-o-r-u-l-a-r_c-:.I.?;.~4f;?f(/f)..~.~ 'l.j Sorularlnlz i~in: (}j_._~ ~---I I Aym evde ya da bulabilirsiniz. Accesories- Yazlhmlan kaldmhrken bu gibi apartmanda bulunan ommunications-setup Small hatalann olu~masmmnedeni iki bilgisayafl Office Home Networking sihir- kaylt defterindeki yanh~ giri~ler, birbirine baglayarak bazml yah~tmn. Aynntl1anm yazlhmm kurulum kaylt dosyasliireticiligi artiran venneye gerek olmayan birkay mn okunamamasl ya da veri uygulamalar (Quake 3 gibi) basit adlmdan soma, yaratl1an kaybl olabilir. Registry ayarlarm- ~ah~tirmak istiyorum. Bunu ne disketi diger bilgisayarda yah~tl- dan bu yazlhma ait giri~i ~ekilde ve hangi I par~alarla rarak kisa bir siire iyinde iki kaldlnnak miimkiin olsa da, yapabilirim? sistemi birbirini gorebilir hale System Mechanic(www.iolo.com) ilk olarak ag yapllandlnnasl getirebilirsiniz. gibi bu i~i yapabilecek yazlhmlan daha basit olan Windows XP Yiikledigim bir kullanmak daha giivenli bir Professional kunnaktan geyer. yazlhml kaldlflrken seyenektir, ilk olarak yazlhmm Daha soma ise iki adet Ethernet hata veriyor ve ne bulundugu klasorii silin. Soma da karti ve hub'slz baglantl iyin yapsam Program System Mechanic'in System ategory 5 rossover kablosuna Ekle/Kaldlr sekmesi altmdaki Remove Invalid ihtiyaclnlz olacak. Bu malzeme- listesinden Uninstall Infonnation ile geyersiz leri bir bilgisayar magazaslndan silemiyorum. giri~leri kaldlrabilirsiniz. BETON HELVA 5 Ayln En ~ok Tlklananlarl HiTA$ KARADENiz FOTOKOPj KARLANKU$ in$. rtnri2m ii.eti~im~n~z~ ljljlsli\ajiiarellnlll Artlrln 1 otrabzonticaret.net'i ziyaret ettiginizde dolduracagmlz ileti~im formu sayesinde firma sahiplerine rahatya ula~lp bilgilenebiliyorsunuz. Burada i~ daha yok firma sahiplerinin posta kutulanm slk slk ziyaret edip ileti~im formlanna cevap vermelerine dii~iiyor. otrabzonticaret.net iiye firmalannm verdikleri mail adreslerine yonlendirilen ileti~im formlan burada cevap buluyor. Bu yeniliklerin yanmda artlk, yeni ayi1an gruplar arasmda olan beyaz e~ya grubu ve iyerik grubuyla beyaz e~ya sektorii Trabzonticaret.net'te daha hlzh hedef kitleye ula~i1abiliyor.

6 6 Ekim~H±t.=~mill:Ji!lMIIIIII _ Tekno Urunler Rakip Nokia Nokia, miizik, oyun, res1m, video servislerini Ovi adll internet sitesinde topladl. 1 Euro'ya ~arkl, 10 Euro'ya albiim satl~1 yapacagini a<;lklayan Nokia, Apple ve Microsoft'a rakip oldu. epte TV Donemi Almanya'da 2008 ylllnln baharl nda Vodafone, T-Mobile ve 02'nin birlikte kuracagl bir yayln firmasl araclllglyla artlk cep telefonlarlnda 16 televizyon kanall olacak. Almanya'da GSM operat6rliigii hizmeti veren T Mobile, Vodafone D2 ve 02, cep telefonu televizyonunu hizmete sokma konusunda i~birligi yapabilecek. Federal Rekabet Kurulu'ndan yapiian a<;lklamada, GSM ~irketlerinin bu ama<;la ortak firma kurmalarlnln 6niinde engel kalmadlgl aktarlldl. TOO~. yepyeni ve her zamankinden daha gii~lii. Argonne Laboratuvarlar1nln internet sitesinde verilen habere g6re, Erdemir, yaga borik asit par<;aclklarlnl katarak, motor par<;alarl araslndaki surtunmeyi azalttl. Enerji tuketiminde tasarrufun yolunu a<;tl. Argon'un enerji sistemleri biriminin ust duzey bilim adamlarl araslnda yer alan Ali Erdemir'in 20 ylllik <;all~ma sonucunda elde Mozilla'n'n Thunderbird e-posla uygulamas, her zamankinden daha gii~lii. PoslalarlnlZ1 diizenlemek. Qiivende lulmak ve ozell~lirmek arllk daha kolav. Gelen Kutunuzu Donatln Thunderbird kullalllci1an yiizlerce eklenti sayesinde Thunderbird'iin yeteneklerini artmp g6riiniimiinii degi~tirebilecekler. Bir Thunderbird eklentisi size ileti~im i<;inde bulundugunuz ki~ilerin kaydm1 tutma, IP iizerinden sesli g6rii~meler yapma, miizik dinleme ve adres defterinizdekilerin dogum giinlerinin takip etme gibi farkh alanlarda yard1m edebilir. Hatta Thunderbird'iin g6riiniimiinii kendi zevkinize uyacak ~ekilde degi~tirebilirsiniz. ileti Kahplarl ettigi bulgulara g6re, dibe <;6kmeme 6zelligi bulunan borik asit, surtunen yuzeylerin en ince klslmlarlna kadar nufuz ediyor ve koruyucu, kaygan bir tabaka olu~turuyor. Bu tabaka, siirtunen yuzeyler araslndaki surtiinme katsaylslnl u<;te iki oranlnda azaltlyor ve bu da yiizeyde daha az enerji harcanmaslnl mumkun killyor. i~ hayatmda kullaullan P'leri daha giivenli hale getirmeyi ama~layan yeni vpro teknolojisini sundu. Intel'in, ore 2 Duo i~lemci, yonga seti ve diger elementleri birlikte kullanarak meydana getirdigi vpro platformu, geli~mi~ giivenlik unsurlarlnln yanl slra BT uzmanlarl nln i~ yiikiinii 6nemli 6l<;iide azaltacak uzaktan kontrol 6zellikleri de getiriyor. BT uzmanlarl, vpro teknolojisi sayesinde ~irket aglna bagll olan bilgisayarlarl, i~letim sistemi hasar g6rmii~ ya da sabit diski <;ah~mlyor olsa dahi uzaktan a<;lp/kapatma ~anslna sahip olabiliyor. Teknoloji ile elde edilen diger avantajlar araslnda; uzman personelin bilgisayarlarln INTEL'DEN SIRKETLERE YENI vpro ILE DESTEK <;ah~mayanbir bilgisayarl uzaktan onarabilme 6zelligi de bulunuyor. Uzaktany6netim 6zellikleri, aynl zamanda kablosuz baglantl iizerinden, entrino vpro teknolojisine sahip diziistii bilgisayarlarda da kullanllabiliyor. Giivenlik alanlnda da geli~mi~ 6zellikler getiren vpro teknolojisi, ag yanlna gitmeden, binlerce bilgisayara aynl anda giivenlik yazillmi ya da yamasl yiikleyebilme ve sabit diski ~-~---~-= VESTEL MUKEMMEL! Thunderbird'e Ho~ Geldiniz! Vestel'in Pixellence teknolojisinin, LD TV'lerdeki g6riintiiyii kusursuzla~t1rma <;abasmm en somut 6rneklerinden biri oldugu Vestel'in iiretim giiciiniin yanmda yaz1hm alanmdaki giiciinii de ortaya koyuyor.vestel TV'lerin demolannm bir<;ok uluslararas1 fuarda sergilendigi ve Avrupa'daki mii~terilerden olumlu tepkiler ald1g1 da belirtilirken, Pixellence algoritmalan ile <;ah~lp, iizerinde Vestellogosu bulunduracak. Teknolpucu iizerinden gelecek yazilim tabanll saldlrllara kar~1 geli~mi~ giivenlik saglarken, viriis ve diger saldlrl tiplerine kar~1 filtreleme ile koruma da sagllyor. Ozellikle aylll postayl defalarca g6ndermek zorundaysalllz, Thunderbird 2'nin sundugu ileti kahb1 olu~turma 6zelligini kullanarak zaman kazanm. Eklentiler ve Temalar i~in Eklenti Yiineticisi 10.png Yeni eklenti y6neticisi sayesinde eklenti y6netimi geli~iyor ve Thunderbird 2'yi 6zelle~tirmek daha da kolayla~lyor. Eklenti kurun, kaldmn, devreye sokun, devreden <;lkann. Tiim i~lemler tek bir noktada. I.J II II II

7 Ie Bkonomi U - U -a ~--::>. ::t a AB'nin BiIi,im i, Giicii A~lgml Tiirkiye Kapatmaya Aday ~oziimleri tek elde toplayan yazlhm Microsoft Tiirkiye'nin de arasmda % 100 biiyiidiigiinii ifade eden Arkan ~unlan kaydetti: "Haziran doneminde finansal hizmetlerde %50, iiretim ve perakendede %40, telekomiinikasyonda %64, hizmetlerde %61 ve MSN'de %126 biiyiidiik. Tiirkiye'de 1 dolar ciromuzun kar~lhgl 11 do1ar, diinyada ise bu rakam 7 do1ardlr." Microsoft, Forefront ve System enter iiriin ai1e1eri, entegre bir i~letim a1am iizerinde <;ah~an i~letmelerde tiim Microsoft sunucu, istemci ve mobil cihazlannm giiven1ik ve yonetim fonksiyon1anm yerine getirecek. Bu <;oziim1er1e Microsoft, bili~im teknoloji1eri tarihinde ilk defa, bilgi tekno1ojisi altyapl1anmn tek elden ve tek merkezden yonetip, P Magazine OllimOUlm- Pc Magazine dergl.inin K.1I.lm "YlJlInda t.nltlld,. y 'l1e ilmesi ve korunmasl imkamm veriyor. Bu yenilikle, bir kurumun i~ siire<;leri, "ilk defa tamamen" tek elden ve <;ah~an ara<;lan arasmda uyum saglanarak kontrol edilebilir hale geliyor. TliRKivE'DE DORT KENTE VATIRIM lissli in'den, 1iirkiye'nin <;in'e Ihracatl artlyor. DI~ Ticaret Miiste~arhgl (DTM) yetkilileri, <;in'de bu karann resmen duyuruldugunu bildirdi. <;in Tiirkiye'de oncelikle ii<; kentte yatmm bolgesi kurmayi planladl. Ge<;tigimiz yaz Tiirkiye'ye.~ki kez ~eldi.. SEf;IMBOLGESINDE IKNA ETTi: <;in heyetinin ziyaretinde Bakan Tiizmen <;inli konuklarla se<;im bolgesi olan Mersin'de yakmdan ilgilendi. Mersin Limam sayesinde, buraya yapl1acak bir yatmmm Ortadogu'ya a<;l1ma olanagl saglayacagml anlatan Tiizmen, Mersin'i "Tiirkiye'de yatmm iissii kurulacak dordiincii ~ehir olarak" listeye ekletti. VVeb Rehberi YMW.dillmdilim.com ihraat ARTIYOR: DI~ Ticaret Miiste~arhgl (DTM) verilerine gore, Tiirkiye 2005'de <;in'den 6.8 milyar dolarhk ithalat yaptl. Bu rakam 2006'da 9.6 milyar dolara yiikseldi. Diger yandan, dl~ ticaret dengesizligi biiyiik olmasma kar~m, Tiirkiye'nin de <;in'e ihracatl artlyor. <;in'e 2005'de 550 milyon dolarhk mal satan Tiirkiye, bu rakaml 2006'da 693 milyon dolara yiikseltti. -yf. -, - ~-IaMI _~yaana"- t.bgioji,-jmii w.v.za die bilgis1 - y&z.1ft'i v.n." - mab - dilimiz.e hlzmet eden - destelde DiLiM DiLiM ~ ~ tletl~lm - Destekle Tiik~e Kon~! TOrk~enin Gene! OZellikleri TORI( ollln1n AIT QlDU<:u oil AlLEsl, GENEL OzEWKLERl TIi~ di!5. TOrk dilleriyt. birtikt. Albly dil.i1inin bir kolunu olutturur. Bu.i1.nin dit:i.r Oyel.r MoGolc., M.~u Tunguzc.va Korec.dlr. Japoncanln Albly dll all_inl" blr QV_1 olup olm~dlgi konusu tarb"lmaktad'r. Tlirtq: diger Altay dill.,; gihi.klemeli. yani s6zdild.rin.1d.ri. y~p,ld' 1 v. ~.kildi l. sondan eldemeli blr dildir. Turks:e sozculderde, Ani~. A1manu vb. dillerde gonjlen eriluk. di,iiiik (yani cinsiyet aynm,) 6uUl 1 yoktur. Tu~ede say, slfauanndan sonra gelen adlar ~ul ekl almazlar. Vani (i~ aoa~ar deoil a~ a a~. Onlak arthk (bhnltk-lnceuk) ve dgzjok-yuvarlakhk uyumlan vardlr. Ilk uyuma g6re blr s6zcokteld OnlUler ya hep art veya 6n, Ildnd uyuma g6re de ya hep doz veya yuvartak olurtar. f. J ve h Ons(lzleri TOrks:e k5kenll s6zcoklerde bulunmazjar. (SIr Iea~ Tark~e s6zcakte ba,1ea.ierden de i,mi, olarak f g6rolebiliri ofke < opke, ufak < ubak vb.) Te~ekkOr -V.zlm Vanll,lan- b6lomone k.tiod. bulundu u ~In Muharrem AVI'ya tqekkar ediyonjz. IMF BASKANLIGI.., KIMIN OLAAK? TIl --.;~.Jm]j~~= yonetmi~ti. IMF yetkilileri, Eyliil ayi i<;inde iki adayla da miilakat yaparak, Ekim aymda bo~alacak olan IMF Ba~kanhgl koltuguna kimin oturacagma karar verecek. DilimDilim, Tiirk<;enin yanh~ kullamlmasml protesto eden bir internet sitesidir. Tamamen ki~isel bir projedir ve kesinlikle ticari bir ama yoktur. Eger siz de dilimizin yanh~ kullamlmasmdan rahatslz oluyorsalllz siteyi ziyaret ederek destek verebilirsiniz. Sitede "Dil nedir?, dilin ozellik1eri, konu~ma dili ve yazma dili, teknoloji dili, imla k1avuzu, yazlm yanh~lan, maka1eler, dilimize hizmet edenler" gibi site i<;erikleri sitede yer alarak ziyaret<;ilerini yonlendirmektedir. KAYITDISI EKONOMININ OLUMSUZ ETKiLERi VE ONLEMLER 7 Necdet Ozgur KaYlt dl~l ekonominin olumsuz etkilerini ve kaylt dl~lhgl onlemek i<;in oneriler iizerinde durusrsak; KayItdl~1 ekonominin olumsuz etkileri; KaYlt dl~l ekonomiyi bu derece kamuoyu giindeminde tutan husus kayltdl~mm olumsuz etkilerinden kaynaklanmaktadu. KayIt dl~l ekonominin olumsuz etkileri ~oyle slralanabilir: -Vergi gelirlerinin azalmasl, SaghkslZ istatistiksel veriler, Hakslz rekabet ortammm yaratl1masl, <;ah~ma ortammm olumsuz etkilenmesi, Ekonominin verim1iliginin aza1masl, Gelir dagl1lmlnm adaletsiz bir hal almasl, Toplumda yasal olmayan ili~kilerin geli~mesi, Vergi bilincinin yerle~tirilememesi, i<; ve dl~ bor<;lanmaya gidilmesi, Faiz oranlanmn yiikselmesi, Halkm egitim saghk gibi harcamalannm yeterince kar~l1anamamasl. KayItdl~1 Ekonomiyi onlemek i.;in oneriler; -Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Mii~avirlerin yetkileri artmlmah, evrak kaylt memuru olmaktan <;lkanlmahdlr, Vergi ve SSK primi oranlan dii~iiriilmelidir. Ge<;mi~e yonelik her tiirlii incelemeden vazge<;ilerek "Nerden Bu1dun?" uygu1amasi yiiriirliige girmelidir. Vergi dairesi <;ah~anlannm sorun1an <;oziime kavu~turulmahdlr. Vergi daireleri standart bir yaplya kavu~turulmahdlr. Vergi mahremiyeti gozden ge<;irilmelidir. Sahte fatura diizenleyen ve kullananlarla ilgili bilgiler bilgisayar ortamma aktanlmahdu. Yoklama sistemi etkinle~tirilmelidir. Odemeler bankalar araclhgl ile yapl1mahdlr. Slk Slk vergi affma ba~vurulmamahdlr. Giiniin ko~ullanna uygun asgari ge<;im indirimi hayata ge<;irilmelidir. Vergi kanunlan basit1e~tirilmelidir. Biirokratik i~lemler asgariye indirilmelidir. Harcama reformu yapl1mahdlr. Biitiin vergi miikellefleri biitiin harcamalanm defterlerine kaylt etmelidir. Ticaret mahkeme1eri yeniden diizenlenmelidir. Gelir idaresi ve vergi denetimi u1uslar arasi standartlara kavu~mahdlr.

8 8 TEsviKLER, VETRABlON Onceki bir yazlmlzda AB Bolgesel Kalkmma Planlan yen;:evesinde Tiirkiye'de cazibe merkezi olacak illerden soz etmi~ ve bunlardan birinin de Trabzon oldugunu belirtmi~tik. Trabzon'un gelecegi yok giizel olacak, ama bu parlak gelecegi yakmla~tmnak veya uzakla~tlflnak Trabzon'un planlamacl1anna ve stratejistlerinin perfonnansma bagh. Hazine Miiste~arhgl verilerine gore, Yllm ilk yedi aymda te~vik belgesine baglanan 16,6 milyar YTL'lik yatmmm 7,8 milyar YTL ile yakla~lk yansl on ilde geryekle~tirilecek. istanbul yatmmlarda tek ba~ma %17 pay alacak. Diger 71 ilin toplam payi ise %52,8. Te~vikli yatmmlarla yaratl1acak 73 bin 828 ki~ilik istihdamm da 35 binden fazlasl on ilde geryekle ~ecek. ** Ocak-Temmuz 2007 doneminde Tiirkiye genelinde geryekle~tirilecek toplam 16 milyar 613,4milyon YTL tutarh bin 491 yatmm, te~vik belgesine baglandl. Soz konusu yatmmlarda en biiyiik payi 2 milyar 826,8 milyon YTL ile istanbul aldl. Buna gore yedi ayda te~vik belgesine baglanan yatmmlann yakla~lk be~te biri bu ilde geryekle~tirilecek. istanbul'da geryekle~tirilmek iizere yedi ayda 255 yatmm iyin te~vik belgesi almdl. ** Yatmm tutannda istanbul'u 950 milyon YTL ile Kahramanmara~, 817,4 milyon YTL ile Ankara, 600,9 milyonla izmir, 501,7 milyonla Antalya, 500,4 milyon YTL ile Zonguldak izledi. Kocaeli 472,4 milyon, Kastamonu 423,6 milyon, adana 379,3 milyon ve Bursa 361,2 milyon YTL ile en fazla yatmm iyin te~vik belgesi alman ilk on il arasma giriyor. ** ** On ilde geryekle~tirilmek iizere te~vik belgesine baglanan yatmm tutan 7 milyar 834 milyon YTL ile toplam yatmmlann % 47,2'sini olu~turuyor. Yedi ayda alman bin 491 te~vik belgesinin 655'i bu 10 il iyin degerlendirilecek. Diger 71 il iyin ise toplam tutan 8 milyar 779,7 milyon YTL olan 836 yatlnm iyin te~vik belgesi diizenlenecek. TELEKOM'UN INTERNET MUADELESI Hatay il Telekom Miidiirii Ramazan Gezer, 40 bin civannda ADSL abonesinin ~ehirde oldugu ve 15 bin evde de kayak internet kullamldlgml tahmin ettiklerini soyledi. il genelinde kayak internete kar~l biiyiik bir miicadele yiiriiten Telekom, ara~tlnnalarda kamu lojmanlannda bile kayak kullamm tespit ettiklerini aktardl. Gezer, kayak kullamm tespit edilen aboneliklerin iptal edildigini kaydetti. ADSL hattlm ba~kalannm Tiirk Telekom'dan yapl1an yazl11 aylklamada, ~irketin yakla~lk 110 milyon avroluk yatmmla internet eri~im altyapisml yeniledigi ve 2 milyon IP DSLAM port ilavesi yaptlgl bildirildi.tiirk Telekom'un, IP DSLAM adl verilen yeni nesil internet eri~im cihazlan sayesinde 20 megabitin iistiinde bir hlzla internet baglantl smm yam Slra canh saylsal TV yayml (Broadcast TV), istege bagh iyerik teslimi (Video on Demand), IP telefon ve yiiksek kalitede video konferans gibi hizmetleri sunabilecegi kaydedildi. Tiirk Telekom'un, soz konusu yatlrlmda Alcatel-Lucent, Huawei, Meteksan Sistem ve ZTE orporation ile i~birligi yaptlgl, bir siire once diizenlenen imza toreniyle eri~im altyaplsl yenileme yall~malarlna ba~landlgl belirtildi. Aylklamada, yeni nesil internet eri~im cihazlan olarak ADSL ka.;ak.;ilarma kar~l sava~ a.;an Tiirk Telekom, Hatay'daki bazi kamu lojmanlarmda bile ka.;ak internet kullamldlgml tespit etti. kullanmasmm aslmda pek yok olumsuz duruma yol aytlgml hatulatarak, "Aym ADSL'yi kullananlardan birinin yasadl~l bir yazl~ma yaptlgmda ya da yasadl~l "Kag.ttan e-posta" $imdi kii~iik bilinen IP DSLAM ile eri~imin IP iistiine yogunla~acagl, iiylii oyun olarak tammlanan bir sistem kapsammda ses, yen ve goriintii bir araya gelerek tek bir kanaldan iletilmeye ba lanaca ~ I ve multimed a i eri ~ i Vizyon Bilgi ileti~im Orunleri Adina imtiyaz Sahibi H. Fahri Giimii$tekin Sorumlu Yazl i~leri Muduru SERAPTOSUN Kanal Geli~tirme Yonetmeni ZOLEYHA KARADiREK Baskl iber Matbaaclhk Ambalaj San. Tic. Ltd. $ti. 2 Nolu Gazipa~a Sk. i.pa~a Mah. No:4 TRABZON Guncel bir siteye girdiginde soz konusu numarasmdan hattm sahibi sorumlu olacaktu. Ama vatanda~ bunun farkmda degil." uyansmda bulundu. ofislerde Xerox, kurumsal ofis makinelerinde yer alan "kaglttan e-posta" ozelligini, ilk defa ev ve kii~iik ofislerin kulladlmma sunuyor. Xerox'un iki farkll modelle satl~a e-posta olarak ba~ka bir adrese sundugu yeni ofis iiriinii Phaser gonderebiliyor dpi baskl 3200MFP, masaiistii yok yoziiniirliigiinde kaliteli baskl fonksiyonlu Xerox iiriinleri arasi saglayan Xerox Phaser 3200MFP, nda A4 kaglda siyah-beyaz lazer dakikada 24 sayfa baski yaplyor. baski yapan en hesapll cihaz Standart kaglt kapasitesi 250 sayfa olma ozelligi ta~lyor. olan Phaser 3200MFP'nin ayllk Xerox Phaser 3200MFP, "Kagl baskl hacmi 10 bin sayfaya ula~ I ttan e-posta" ozelligi ile taranan yor. Uriin, 64 MB'llk bellegi ve dokiimanlarl istenen e-posta 300 MHz'lik i~lemci hlzlyla zarf, adresine ve "Fakstan e-postaya" etiket, asetat, bro~iir gibi farkll ozelligi sayesinde de gelen ve tipteki dokiimanlara baskl giden faks dokiimanlarl istenirse yapabiliyor. 20 megabit internet Telekom internetle geliyor Bu gazete Trabzon Ticaret Sanayi Odasl'nln SanaI Fuar projesi kapsamlnda uyguiaylci r;:ozum ortagl Vizyon Bilgi ileti~im Orunleri taraflndan hazlrlanlp yaylnlanmaktadlr. Kemerkaya Mah. Kur;:uk Sokak No:6 Kat: 1/ TRABZON Tel.: (Pbx) Fax: Sanal Fuar gazetesi basin yayin ilkelerine uymaya soz vermi~tir. I.J II II II

9 ~oo.itiooilllilliiillli~b~tt.::=i_;l= U - U -a ~--::>. ::t a 1Gamazan!Bayramznzzz ekuthr <Eaglik pe eytutfufukhr c1emnenni &deriz. Yavuz Selim Bulvarl Degirmendere ad. Kefeli i;;hanl No:6/2 TRABZON Tel.: (0462) Fax: (0462) Gsm: (0.542) (0.535) web: "DUNYA MARlM.LARININ BULU~TUGU ADRES" BOSH SIEMENS PROFi LO SHARP SONY -PHILIPS P,oneer Panasonic ID DemirDiikiim TO SHIBA ESORT olivetti BRRun Fakir SINGER RAMZEY?1(,otO'f,(.,'1"t4 Bianchi ImWI "Beyaz E ya ve Mobilya Diinyasl" PTTKAR~ISI Maral ad. No: 61 Tel: TRABlON PTTYANI Maral ad. No: 82 Tel: Fax: TRABlON It':'fIIIDm.1ilfiI1iil

10 10 Ekim 2QQ1 Ayln Firmasl tronit Orgiin Elektronik olarak mii~terilerimine; VITE Kapah Devre Kamera sistemlerinin yetkili satlcisl ve Almer izleme Merkezi yetkili montaj servisi ve satlcisi, Alarm Sistemleri, TV Sistemleri, Gorlintiilii Kapi Telefonlan, Metal Dst Arama Dedektor1eri, Karth Geyi~ Sistemleri, Uydu Sistemleri, Seslendirme ve Anons Sistemleri, Kablosuz Alarm Sistemleri, Konvansiyonel Yangm AIgl1ama Sistemleri, Fast-Rest Restaurant Otomasyon Sistemleri,Otomatik Garaj ve Bahye Kapl1an, Magaza Drlin Koruma Sistemleri ile hizmet vermekte. Firma Yetkilisi: Hayati ORGUN Adres: Gazipa~a ad. Milli Piyango Arahgl No:7 TRABZON Tel: Faks: Finna 1989 yllinda 3 makine 5 personelle bir atolyede ba~layan uretim, 2007 sonu itibarl ile 32 profesyonel makine, 44 konulannda uzman persone1, 3500m2 kapall, 5500 m2 aylk alanl olan organize sanayi bolgesindeki tesislerinde Anadolu Plastik olarak iiretimine devam etmekte. idari ve teknik personeli ile firma sektoruyle ilgili vizyonunu devamh geli~tiren Anadolu Plastik stratejisinin temelini mu~teri memnuniyeti iizerine kurmu~ ve misyonunu da bu yonde olu~turmu~tur.. Kaliteli iiretimi sozde degil ISO Kalite Belgesi ve kuruldugu gun ahll1~ oldugu Glda Kodeksine Uygunluk belgeleri ile de resmi olarak belgelemi~tir. Anadolu Plastik yaptlgl reklam yah~malanyla mii~terilerine estetik uriinler sunmaktadlr. Yurtiyinde ve yurtdl~mda yakla ~lk 1000 noktaya ula~ml~ olan Anadolu Plastik imalatml yaptlgl iiriinlerde firma baskih po~etler, standart hazlr giyim po~etleri, aglr hizmet torbalan ve diger ye~itleriyle yok geni~ bir mii~teri kitlesine hizmet vermektedir. YapI1acak ihracatlann iilkemize de ~irketimize de katkllanm bilmekte 9ah~malanna bu yondede aglrhk vennektedir. Giircistan ve turki cumhuriyetleri ile ihracat ili~kisi devam eden Anadolu Plastik ihracatma yeni bir kapi da Avrupa'da a9ml~ bulunmaktadlr. Tl, HEKiMOGLU DOKUM a1 SANAYi NAK. ve Tic. A.' HEKiMOGLU HEIIIMOGLU ~ lim:u $AIl.1K.A..\aiI-:w.i-.i YUSUF RiZELi r ~, Tabelada ***** Uder YUSUF RizELi ~ I TEHNOBLOK J{aylrft Bayramfar (j)ifer. SOGUTMA,ISITMA, AVALANDIRMA EKS. SANAVI IN. MH. ve Tlc.LTD. TI. l Salak Depo Kafeterya Dolabl $arkiiteri Dolabl (Peynir. Zeytin Reyonu) Onii A~lk Sogutmah Duvar Reyonu (Siitliik) Soguk Depo ve ihazlan Merkez Tel Fabrika Tel ~echnoblock Tiirkiye Ofisi Tel: Faks: : Inonii Mah.Yavuz Selim Bulvan Denge Sitesi A Blok Zemin Kat TRABZON : Fax: Gsm: : ukurkoy Mevkii Kismet Un Fabrikasl Kar~lsl Ka~iistii Beldesi Yomra/TRABZON :

11 _~~OOIm)[t::=f5j~r1= ilm6uraglu Matbaasl Surekli Form, Katalog, Bro ur, Etiket, Afi, EI ilanl, Davetiye, Sertifika, Kitap, Dergi, Fatura, irsaliyeli fatura, Sevk irsaliyesi, Kartvizit, Zarf u - u -a e Haya ~--::>. ::t a

12 ARTIK BASI R I GER;EK w FOTOGRAFIK DI~ MEKAN BASKIDA ;ITAYI YUKSELTTIK ARTIK ViTRiNLER, ARA<;;LAR, EPHELER, POSTERLER DAHA DA $EN OLAAKI i n v e n t ARA9 KAPLAMA DEVPOSTER ViNiL BASKI AFi$ BILBOARD MEGALIGHT SE9iM POSTERLERi SOLMAYA KAR$I 3 YIL GARANTiLioiR:.J ~N BiLGi ileti~im ORONLERi dijit(li ~rylcr diinyasl Kemerkaya Mah. Kuc;uk Sok. No: 6 Kat: 1/ TRABZON Tel.: (pbx) Faks:

T.e. MILLfEGITIM BAKANLIGI Ortaogretim Genel Muaurlugu

T.e. MILLfEGITIM BAKANLIGI Ortaogretim Genel Muaurlugu T.e. MILLfEGITIM BAKANLIGI Ortaogretim Genel Muaurlugu SaYl :145120141704.01/4573630 15110/2014 Konu: MEB ADSL Paketleri...vALiLiGiNE ( II Milli Egitim Mudurlugii)'" ilgi : Bilgi ilem Dairesi Ballkanhgmm

Detaylı

Sesli İletişim ve Toplu Duyuru Hizmeti- Toplu Sesli Mesaj Fiyat Teklifi

Sesli İletişim ve Toplu Duyuru Hizmeti- Toplu Sesli Mesaj Fiyat Teklifi SESLİ MESAJ HİZMETİ Sesli İletişim ve Toplu Duyuru Hizmeti- Toplu Sesli Mesaj Fiyat Teklifi Sayın Yetkili; Müşterilerinizle ve hedef kitlelerinizle hızlı haberleşmenizi, sağlayacak olan projemiz aşağıda

Detaylı

Birebir Tanıtım 81 ildeki 65 bin ve 93 ülkedeki 60 bin hedef kitleye birebir tanıtım yapılır.

Birebir Tanıtım 81 ildeki 65 bin ve 93 ülkedeki 60 bin hedef kitleye birebir tanıtım yapılır. TANITIM ÇALIŞMALARI Nasıl Tanıtılıyor? Birebir Tanıtım 81 ildeki 65 bin ve 93 ülkedeki 60 bin hedef kitleye birebir tanıtım yapılır. 1- Basılı doküman gönderimi (Gazete, Broşür, Bülten, Davetiye) 2- İnternet

Detaylı

KURUMSAL ÜRÜN GRUPLARI REFERANSLARIMIZ FOTO GALERİ İLETİŞİM WEB SİTEMİZ YENİLENMİŞTİR. WEB SİTEMİZ YENİLENMİŞTİR. WEB SİTEMİZ YENİLENMİŞTİR.

KURUMSAL ÜRÜN GRUPLARI REFERANSLARIMIZ FOTO GALERİ İLETİŞİM WEB SİTEMİZ YENİLENMİŞTİR. WEB SİTEMİZ YENİLENMİŞTİR. WEB SİTEMİZ YENİLENMİŞTİR. 0332 502 09 45 ANASAYFA KURUMSAL ÜRÜN GRUPLARI REFERANSLARIMIZ İLETİŞİM WEB SİTEMİZ YİLMİŞTİR. WEB SİTEMİZ YİLMİŞTİR. WEB SİTEMİZ YİLMİŞTİR. WEB SİTEMİZ YİLMİŞTİR. WEB SİTEMİZ YİLMİŞTİR. WEB SİTEMİZ YİLMİŞTİR.

Detaylı

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ Mobil pazarlama nedir? Mobil pazarlama, tüke4cide sa7n alma isteği yaratma amacıyla, mobil mecra üzerinden ve/ veya mobil ürünler kullanılarak yapılan faaliyetler olarak tanımlanmaktadır. Bir başka ifadeyle;

Detaylı

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 HABER PORTALINIZ www.kibrisgenctv.com Kıbrıs ta Birinci, Akdeniz de bir inci 90.0* 96.6 Mağusa Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 Birinci Medya Reklam Birinci Medya

Detaylı

Müminhan BİLGİN TRABZON MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI

Müminhan BİLGİN TRABZON MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum yeri/tarihi : Trabzon, 1964 Askerlik Hizmeti : Tamamlandı, 1985 Medeni Durumu : Evli, 3 çocuk babası PROFESYONEL DENEYİM DEVLET/ ÖZEL SEKTÖR HİZMET TECRÜBELERİ NETAŞ 4G ve Kamu Acil

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU LUBMATIC - DC Standart ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma

Detaylı

T.C. MEZiTLi KA YMAKAMLIGI ih;e Milli Egitim Miidiirliigii 967617. (TELEFON ZiNCiRi)... MUDURLO (;ONE MEZiTLi

T.C. MEZiTLi KA YMAKAMLIGI ih;e Milli Egitim Miidiirliigii 967617. (TELEFON ZiNCiRi)... MUDURLO (;ONE MEZiTLi T.C. MEZiTLi KA YMAKAMLIGI ih;e Milli Egitim Miidiirliigii 967617 Sayt : 10965224.480 02110 2.3 Konu : MEB ADSL Paketleri (TELEFON ZiNCiRi)... MUDURLO (;ONE MEZiTLi Miidiirliigiimiize bagh okul ve resmi

Detaylı

T.C. EGE ijniversitesi REKTORLiJGiJ.. ldari ve Mali l~ler Daire Ba~kanhgl. ilgi: Elginkan Vakfimn 14.05.2014 tarihli ye 2014/450 sayth yazlsl.

T.C. EGE ijniversitesi REKTORLiJGiJ.. ldari ve Mali l~ler Daire Ba~kanhgl. ilgi: Elginkan Vakfimn 14.05.2014 tarihli ye 2014/450 sayth yazlsl. T.C. EGE ijniversitesi REKTORLiJGiJ.. ldari ve Mali l~ler Daire Ba~kanhgl SAYI : 10184858-051.99-1)..\\ -~rrb5 KONU : Elginkan Vaft TUrk KilltUn1 Ara~ttrma ve Teknoloji Odl:illeri Program! FEN BiLiMLERi

Detaylı

Güvenlikte BOYUT farkı

Güvenlikte BOYUT farkı Güvenlikte BOYUT farkı Biz K im iz? Boyut Güvenlik Teknolojleri; 16 yıllık sektör deneyimi ile elektronik güvenlik ve kontrol sistemleri konusunda faaliyet gösteren ülkemizin önde gelen rmalarından biridir.

Detaylı

İTS YAPI SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ

İTS YAPI SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ İTS YAPI SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ GENEL MÜDÜRLÜK ADRESİMİZ: Adres : Çakmak Mh. Tavukçuyolu Cd. Saatçi Sk. No : 22/4 Tepeüstü / Ümraniye - İstanbul Tel : (0216) 540 87 00-01 Fax : (0216) 540 87 23 Web: www.itsgrup.com.tr

Detaylı

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 HABER PORTALINIZ www.kibrisgenctv.com Kıbrıs ta Birinci, Akdeniz de bir inci 90.0* 96.6 Mağusa Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 Birinci Medya Reklam Markanıza

Detaylı

o3. 11. 201 0* 15 6g1

o3. 11. 201 0* 15 6g1 T. C. YAKUTiYE KA YMAKAMLIGI il~e Milli Egitim Miidiirliigii SaYI : B.08.4.MEMA.25.20.05/ Konu: E-Yazl~ma yonergesi. o3. 11. 201 0* 15 6g1 KA YMAKAMLIK MAKAMINA ilgi : a) 3797 saylh Milli Egitim Bakanhgl

Detaylı

Hakkımızda. Vizyon & Misyon

Hakkımızda. Vizyon & Misyon 25 USD + KDV Hakkımızda Vizyon & Misyon Firmamız 5188 sayılı yasa kapsamındadır ve ALARM SİSTEMİ KURMA YETERLİLİK BELGESİ ALARM MERKEZİ KURMA VE İZLEME İZİN BELGESİ ne sahiptir. Verdiğimiz hizmet ve firmamızın

Detaylı

Metin Gulgez 090.000.011. 360. Lyoness Kurumsal Sunum. www.lyoness.com

Metin Gulgez 090.000.011. 360. Lyoness Kurumsal Sunum. www.lyoness.com Metin Gulgez 090.000.011. 360 Lyoness Kurumsal Sunum NEDEN LYONESS? Her alışverişte para iadesi, Yeni Müşterilere Ulaşma, Devamlı ve Memnun Müşteriler, İşletmeye maliyetsiz reklam avantajı, 5 kıtada, 48

Detaylı

DESKPORT. Bilișim Hizmetleri. 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu

DESKPORT. Bilișim Hizmetleri. 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu info@deskport.net BİZ KİMİZ? Biz Kimiz? Deskport Bilişim ekibinin karakteristik özellikleri olan; özgüven, çalısma azmi, tecrübe ve liderlik vasıflarımızla amacımız, müşterilerimizi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve kapsam, dayanak ve tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

Mobil İnternet Kullanımı ve 3G Araştırması Temmuz 2009

Mobil İnternet Kullanımı ve 3G Araştırması Temmuz 2009 Mobil İnternet Kullanımı ve 3G Araştırması Temmuz 2009 www.webrazzi.com 2/16 Rapor Hakkında Bu araştırma Türkiyeʼde mobil internet kullanımı ve 3Gʼnin bilinirliğini ölçmek amacıyla Webrazzi okuyucuları

Detaylı

Birey Okulları Office 365

Birey Okulları Office 365 Birey Okulları Office 365 Birey Okulları Microsoft ile Office 365 Exchange Plan 1 anlaşması sağlamıştır. Peki Office 365 nedir? Birey Office 365, Microsoft tarafından sağlanan e-posta (adsoyad@bireyokullari.com)

Detaylı

KOSGEB ve DESTEK PROGRAMLARI. KOSGEB Kayseri Müdürlüğü Haziran 2016

KOSGEB ve DESTEK PROGRAMLARI. KOSGEB Kayseri Müdürlüğü Haziran 2016 KOSGEB ve DESTEK PROGRAMLARI KOSGEB Kayseri Müdürlüğü Haziran 2016 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen

Detaylı

Oyder Toplu Sms Gönderimi MART 2014

Oyder Toplu Sms Gönderimi MART 2014 Oyder Toplu Sms Gönderimi MART 2014 OTOMOTİV SEKTÖRÜ Satışlarınızı ve karlılığınızı arttıracak kampanyaları hedef kitlenize toplu SMS ile duyurabilirsiniz, Müşterilerinizi özel günlerini, doğum günlerinin,

Detaylı

Yüzyılın Fırsatı. Sürekli kazanç imkanı. Üreticiden Tüketiciye Herkes Sürekli Kazanacak

Yüzyılın Fırsatı. Sürekli kazanç imkanı. Üreticiden Tüketiciye Herkes Sürekli Kazanacak Yüzyılın Fırsatı Sürekli kazanç imkanı Üreticiden Tüketiciye Herkes Sürekli Kazanacak Ücretsiz Üyelik = %25 Bireysel Kazanç = %25 Sermayesiz Ticaret = %25 Lisanslı Kazanç %40 - %80 Sürekli kazanç imkanı

Detaylı

Depolama Tarifesi. AKIM-TEK Enerji Elektrik Dretim Petrol Drlinleri Pazarlama Nakliyat San. Ve Tic. A.S.

Depolama Tarifesi. AKIM-TEK Enerji Elektrik Dretim Petrol Drlinleri Pazarlama Nakliyat San. Ve Tic. A.S. '. Depolama Tarifesi AKIM-TEK Enerji Elektrik Dretim Petrol Drlinleri Pazarlama Nakliyat San. Ve Tic. A.S. AKIM-TEK Glivercinlik Terminali Depolama Tesisi Lisans1n Tarih ve Say1s1 Tesis Adresi :02/12/201O-DEP/2901-9/28666

Detaylı

İşimizi aşımızı müşterimizi Sosyal Medyayla BÜYÜTÜYORUZ.

İşimizi aşımızı müşterimizi Sosyal Medyayla BÜYÜTÜYORUZ. Yeni nesil dijital liderlik ajansı İşimizi aşımızı müşterimizi Sosyal Medyayla BÜYÜTÜYORUZ. Dijital yolculukta, 48 milyon sabit internet kullanıcısı, 45.3 milyon mobil internet kullanıcısı 8 milyon aktif

Detaylı

DEVLET MUHASEBESi Soru 1- Soru 2- istenenler; Not:

DEVLET MUHASEBESi Soru 1- Soru 2- istenenler; Not: DEVLET MUHASEBESi Soru 1- Merkezi yonetim kapsammdaki kamu idareleri muhasebesi hesap planmda yer alan, ana hesap gruplan ve hesap gruplanm birinci diizey kodlann tamami ve her ana hesap grubuna ait ikinci

Detaylı

Makul bütçelerle, maksimum verim sağlamak bizim işimiz değil, hobimiz.

Makul bütçelerle, maksimum verim sağlamak bizim işimiz değil, hobimiz. TANITIM DOSYASI Makul bütçelerle, maksimum verim sağlamak bizim işimiz değil, hobimiz. TANITIM DOSYASI BİZ KİMİZ? Başarı Bilişim, web sitesi tasarımı ve dijital pazarlama konularında 18 yılı aşan tecrübe

Detaylı

Siber Dünyada Güvenlik ve Bireysel Mahremiyet. Huzeyfe ÖNAL honal@guvenlikegitimleri.com

Siber Dünyada Güvenlik ve Bireysel Mahremiyet. Huzeyfe ÖNAL honal@guvenlikegitimleri.com Siber Dünyada Güvenlik ve Bireysel Mahremiyet Huzeyfe ÖNAL honal@guvenlikegitimleri.com Ajanda Siber dünya kavramı ve güvenlik Siber dünyada bizi bekleyen tehlikeler Şirket bilgisayarlarının izlenmesi

Detaylı

İŞYERİM İNTERNET HIZLI VE SINIRSIZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

İŞYERİM İNTERNET HIZLI VE SINIRSIZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İŞYERİM İNTERNET HIZLI VE SINIRSIZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İNTERNET HİZMET NO: İnternet Yalın İnternet İNTERNET BAĞLANTISI YAPILACAK TEL NO: Kampanya Kapsamında Sunulan İnternet Paketleri SEÇİLEN PAKET

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Tanıtım Faaliyetleri Standartları Standardı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Tanıtım Faaliyetleri Standartları Standardı Dök. No: AUZEF-SS-2.1-10 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 8 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. SORUMLULAR... 3 4. TANIMLAR... 3 5. AUZEF Tanıtım Faaliyetlerin Standartları... 3 5.1.

Detaylı

KOSGEB. KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı Bilişim Teknolojileri KOBİ lerinin Geliştirilmesi Çağrısı

KOSGEB. KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı Bilişim Teknolojileri KOBİ lerinin Geliştirilmesi Çağrısı KOSGEB KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı Bilişim Teknolojileri KOBİ lerinin Geliştirilmesi Çağrısı Proje Teklif Çağrısının Adı Amacı Proje Başvuru Tarihleri Bilişim Teknolojileri alanında üretim ve

Detaylı

DESTEK TANITIM SUNUMU BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş

DESTEK TANITIM SUNUMU BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş DESTEK TANITIM SUNUMU BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş Biz Kimiz? Destek, bilişim sektöründe; danışmanlık, tasarım, satış, kuruluş, network, dış kaynak, teknik ve bakım hizmetleri veren, müşterilerine

Detaylı

Ocak Tanıtım Dosyası

Ocak Tanıtım Dosyası Ocak Tanıtım Dosyası Hakkımızda ÖZGÜRLER GRUP LİMİTED ŞİRKETİ ÖZGÜRLER Grup, 2014 yılında Ankara da kurulmuştur. Yeni bir firma olmasıyla beraber kadromuz uzun yıllar farklı sektörlerde uzmanlaşmış personellerden

Detaylı

Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen

Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen 1 2 Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen yerden, istenildiği anda ulaşabilmeyi sağlamaktadır.

Detaylı

Destek veren kuruluşlar

Destek veren kuruluşlar Destek veren kuruluşlar Kocaeli Artistik Kuaförler Derneği Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Terziler Odası MOBESKO Teknoloji Bilişim Ses Sistemleri Bu fuara ait defilenin ses ve ışık sistemleri

Detaylı

EK-l. I Proje Kodu: T.e. DOGU~ UNivERSiTESi BiLiMSEL ARA~TIRMA PROJELERi DESTEK BA~VURU FORMU

EK-l. I Proje Kodu: T.e. DOGU~ UNivERSiTESi BiLiMSEL ARA~TIRMA PROJELERi DESTEK BA~VURU FORMU EK-l T.e. DOGU~ UNivERSiTESi BiLiMSEL ARA~TIRMA PROJELERi DESTEK BA~VURU FORMU I Proje Kodu: PROJENiN SUNULDUGU BiRiM: (F akii! te/ens titiily iiks ekoku!) BiLiMSEL ARASTIRMA PROJELERi YTL DiGER KA YNAKLAR

Detaylı

İŞYERİM İNTERNET TAM ZAMANINDA MEVCUT KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

İŞYERİM İNTERNET TAM ZAMANINDA MEVCUT KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İŞYERİM İNTERNET TAM ZAMANINDA MEVCUT KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İNTERNET HİZMET NO: İnternet Yalın İnternet İNTERNET BAĞLANTISI YAPILACAK TEL NO: Kampanya Kapsamında Sunulan İnternet Paketleri SEÇİLEN PAKET

Detaylı

ÖZLEM MATBAACILIK VE REKLAMCILIK LTD. ŞTİ.

ÖZLEM MATBAACILIK VE REKLAMCILIK LTD. ŞTİ. hakkımızda 16.05.1985 yılında İstanbul Cağaloğlu nda kurulan firmamız ilerleyen zamanla birlikte gelişip güçlenmiş ve 24.03.1995 yılında ÖZLEM MATBAACILIK VE REKLAMCILIK LTD. ŞTİ. adını alarak matbaacılık

Detaylı

Henüz bir Mobil Şubeniz Yokmu?

Henüz bir Mobil Şubeniz Yokmu? Henüz bir Mobil Şubeniz Yokmu? Mobil Şubenizi Açın İşlerinizi Kolaylaştırın! www.mobilsubem.com Mobil Şubeniz Her an Yanınızda! Bu E-Kataloğumuzda Mobil Şubem Hizmetlerinin genel bir tanıtımını bulabilirsiniz.

Detaylı

GalataMOON Neler Yapar?

GalataMOON Neler Yapar? GalataMOON 2011 yılında farklı bir isimle faaliyete başlayan firmamız, 2014 yılından itibaren yeni bir yapılanmaya girerek GalataMOON ismiyle, hizmet vermeye başlamıştır. Uzun yıllar televizyon, yapım

Detaylı

KUŞCU GRUP. Alan Ağı Alt Yapı Çözümlerimiz KUŞCU GRUP. Bilişim Hizmetleri ŞTİ. İstanbul Ofis: Aydıntepe Mah.Dr.Sadık Ahmet Cad.Evren Sk.

KUŞCU GRUP. Alan Ağı Alt Yapı Çözümlerimiz KUŞCU GRUP. Bilişim Hizmetleri ŞTİ. İstanbul Ofis: Aydıntepe Mah.Dr.Sadık Ahmet Cad.Evren Sk. KUŞCU GRUP Alan Ağı Alt Yapı Çözümlerimiz KUŞCU GRUP Bilişim Hizmetleri ŞTİ. İstanbul Ofis: Aydıntepe Mah.Dr.Sadık Ahmet Cad.Evren Sk.No:3/1 TUZLA Tel: 0216 494 63 50 Fax:0216 494 63 51 Kayseri Ofis: Kayabaşı

Detaylı

Kadın Girişimcilerimizin Yolunu Aydınlatıyoruz!...

Kadın Girişimcilerimizin Yolunu Aydınlatıyoruz!... KADIN GİRİŞİMCİ BULUŞMALARI 08 Kadın Girişimcilerimizin Yolunu Aydınlatıyoruz!... PINAR KAPRALI GÖRSEV TEKNOLOJİ KULLANIMI VE GETİRDİKLERİ Teknoloji Korkutucu mu? Teknolojik gelişme hızı artarak büyüyor.

Detaylı

Ne yapıyoruz? Bulutfon olarak sizlerin hangi problemlerini çözüyoruz? Telefon faturalarınızı düşürüyoruz. Santral, faks, SMS.

Ne yapıyoruz? Bulutfon olarak sizlerin hangi problemlerini çözüyoruz? Telefon faturalarınızı düşürüyoruz. Santral, faks, SMS. Ne yapıyoruz? Bulutfon olarak sizlerin hangi problemlerini çözüyoruz? 1 Telefon faturalarınızı düşürüyoruz. Bulutfon yüksek tutarlı telefon faturalarınıza daha uygun çözümler sağlamaktadır. Faturalarınızı

Detaylı

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com Hayatımıza hergün başka bir elektrikli cihaz girmekte. Ses sistemlerinden güvenlik sistemlerine, sinema sistemleri, akıllı televizyonlardan media oynatıcılara

Detaylı

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM 1. Sistem 3 bileşenden oluşur a. Sunucu b. Koruma yazılımı c. Mobil anahtar ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM Sunucu yazılımı: sunucu yazılımı öncelikle yerel ağda et (etkileşimli tahtaların) bağlı

Detaylı

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI PROJE BAŞVURU FORMU

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI PROJE BAŞVURU FORMU KOSGEB HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ NE KOSGEB Endüstriyel Uygulama Programından yararlanmak üzere hazırlamış olduğum projemin başka bir KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek reddedilmediğini,

Detaylı

BUGONKO YAZILARI. Vatan ie;in TOrk'On akh... Nal topladtk Fiyasko. Hani verdigin sozler? Ilan

BUGONKO YAZILARI. Vatan ie;in TOrk'On akh... Nal topladtk Fiyasko. Hani verdigin sozler? Ilan YAVUZ DONAT BUGONKO Vatan ie;in TOrk'On akh... Nal topladtk YAZILARI Hani verdigin sozler? Ilan Vatan h;in Gazetelerde tam sayfa "Bir iiniyersitenin ilamm" gordok ve... Orhan Veli'nin "Vatan i.;in" ~iirini

Detaylı

Kurumsal Tanıtım. We are working for your success

Kurumsal Tanıtım. We are working for your success Kurumsal Tanıtım We are working for your success Kurumsal Kurumsal Firmamız 1960 yılından bu yana Elektrik ve Aydınlatma sektöründe faaliyet göstermektedir.kurucumuz Orhan KURTULUŞ kentimizin ve sektörümüzün

Detaylı

3. 7 nokta AF ojmahdlr. 8. Saniyede 3 kare ~ekim hlzi olmahdrr. 13. Compact Flash Type 1/11 (Microdrive uyumlu) olmalld,r.

3. 7 nokta AF ojmahdlr. 8. Saniyede 3 kare ~ekim hlzi olmahdrr. 13. Compact Flash Type 1/11 (Microdrive uyumlu) olmalld,r. A1 1 ~ v Sosyat Po.t.ka B.J nt.~. TEKNiK ~RTNAME VE GEREK5iNiMLER SbZLESME AD I : Ekipman Ahml SbZLESME NUMARASI KALEM ADI MiKTAR ; Fotograf Makinesi : 1 adet TEKNiK AYRINTILAR l.genel Tanlm Foto~raf Makinesi

Detaylı

Mobil Pazarlama, İnteraktif SMS ve Toplu SMS Genel Teklifi

Mobil Pazarlama, İnteraktif SMS ve Toplu SMS Genel Teklifi Mobil Pazarlama, İnteraktif SMS ve Toplu SMS Genel Teklifi 26 Ocak 2015 Mobil Pazarlama Mobil cihaz aracılığı ile herhangi bir ağ üzerinden karşılıklı olarak kullanıcılarla iletişime geçildiği uygulamaların

Detaylı

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği KOSGEB DESTEKLERİ 1. Tematik Proje Destek Programı 2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı 3. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 4. Genel Destek Programı 5. KOBİGEL Kobi Gelişim

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2008 ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUÇLARINI AÇIKLADI

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2008 ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2008 ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 13 Kasım 2008 Türk Telekom 2008 Üçüncü Çeyrek Sonuçlarını Açıkladı Türkiye nin telekomünikasyon devi Türk Telekom, (IMKB:

Detaylı

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda:

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda: İş Adı Bülten Başlığı Cilt 1, Sayı 1 Bülten Tarihi Birincil Yazı Başlığı İlgi çeken özel konular: Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada

Detaylı

~(m\\~(~ifll~illf\i\l\1\lfgiden

~(m\\~(~ifll~illf\i\l\1\lfgiden T.C. YUKSEKOGRETiM KURULU BA~KANLIGI Say1 :73112577-4~5 Konu : Sigaramn Zararlan Universiteler Aras1 Miizikli (Komedi) Tarzmda Oyun Y azma Yan~mas1 ~(m\\~(~ifll~illf\i\l\1\lfgiden 22.04.2013-20396 No)

Detaylı

Detaylar ilerleyen sayfalarda!

Detaylar ilerleyen sayfalarda! Detaylar ilerleyen sayfalarda! Kreşistan.com da Öne Çıkın! Kreşistan.com da Profesyonel veya Premium üyeliklerle site içerisinde kurumunuzu en iyi şekilde tanıtarak hedef kitlenize daha kolay ulaşabilirsiniz.

Detaylı

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR.

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR. . EVLİLİK HAZIRLIKLARI, EV GEREÇLERİ VE MOBİLYA FUARI 10-14 NİSAN 201 TRABZON DÜNYA TİCARET MERKEZİ BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR.

Detaylı

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER Ali DİKİLİ Devlet Yardımları ve Ar-ge Dairesi Başkanı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler G.M. 2. DÜNYA TİCARET MÜŞAVİRLERİ KONFERANSI Ankara 5 Haziran 2012 1 DÖVİZ

Detaylı

Gerekli bilgileri elde etmeye ve potansiyel iş ortakları bulmaya yardımcı oluyoruz.

Gerekli bilgileri elde etmeye ve potansiyel iş ortakları bulmaya yardımcı oluyoruz. t Biz kimiz? PolandTurkey.com Karşı taraf ile iletişim kurmak ve iş yapmak için gerekli kaynak ve bağlantıları olmayan mikro, küçük ve de orta ölçekli firmalara hizmet etmekteyiz. Gerekli bilgileri elde

Detaylı

İhracata Yönelik Devlet Yardımları. İhracat Genel Müdürlüğü Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Başkanlığı

İhracata Yönelik Devlet Yardımları. İhracat Genel Müdürlüğü Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Başkanlığı İhracata Yönelik Devlet Yardımları İhracat Genel Müdürlüğü Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Başkanlığı MEVCUT DESTEKLER İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI (DFİF) İhracata Hazırlık Destekleri UR-GE

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı.

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006 çindekiler: Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. YILLIK ALI VE SATILARIN FORMLAR LE BLDRLMES HAKKINDA TEBL YAYIMLANDI

Detaylı

AKREDiTASYON SERTiFiKASI

AKREDiTASYON SERTiFiKASI TORK AKREDiTASYON KURUMU AKREDiTASYON SERTiFiKASI Yonetim Sistemleri Belgelendirme Kurulu~u olarak faaliyet gosteren, TURK LOYDU UYGUNLUK DEGERLENDiRME HiZMETLERi A.$. Evliya

Detaylı

Ticaret Merkezi Referanslarımız

Ticaret Merkezi Referanslarımız Proje Adı Şehri CNR Fuar Alanı (Hall 2-3-4-5-6-7-8 ) İstanbul STANDALONE/EY2400 32 900 CNR Fuar Alanı (Hall 9/10) İstanbul STANDALONE/EY2400 22 750 Kayseri Dünya Ticaret Merkezi Kayseri STANDALONE/EY3600

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000699 01/03/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 070 Sayın Üyemiz, 1. Sevk Öncesi İhracat

Detaylı

T.e. il Milll Egitim Miidiirliigii. ... KA YMAKAMLIGINA itve Milli Egitim Miidurliigu ... MUDURLUGUNE

T.e. il Milll Egitim Miidiirliigii. ... KA YMAKAMLIGINA itve Milli Egitim Miidurliigu ... MUDURLUGUNE MU$ valiligi il Milll Egitim Miidiirliigii Sayl : 94414164/13 5/426871 14/0112015 Konu: Hasan DAGDONDEREN'e ait Ustahk Belgesinin iptali... KA YMAKAMLIGINA itve Milli Egitim Miidurliigu... MUDURLUGUNE

Detaylı

Web Uygulaması Kullanım Kılavuzu

Web Uygulaması Kullanım Kılavuzu Web Uygulaması Kullanım Kılavuzu 1- Biotekno Hakkında... 2 2- Kullanıcı Bilgileri... 3 3- Sisteme Giriş... 3 4- Telefon Rehberinin Eklenmesi... 5 4.1- Kayıt Ekleme... 6 4.2- Excel den Yapıştırarak Ekleme...

Detaylı

BÖLÜM 1 : ENERJ YÖNET C S N N B LD R LMES

BÖLÜM 1 : ENERJ YÖNET C S N N B LD R LMES YEN LENEB L R ENERJ GENEL MÜDÜRLÜ Ü ENVER PORTALI ENERJ YÖNET C S MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU DUYURU: 18/04/2007 tarih ve 5627 Say l Enerji Verimlili i Kanunu kapsam nda 27/10/2011 tarih ve 28097 Say l Resmi

Detaylı

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence GARANTİÖTESİ Çok düşük bir bedel karşılığında Ekstra Güvence Gönül rahatlığıyla keyfini çıkarın! Dürüst olmak gerekirse, yeni bir elektronik cihaz bizim için çok değerli değil midir? Uzun süre arayıp fiyatları

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

TURQUALITY DESTEKLERİ

TURQUALITY DESTEKLERİ TURQUALITY DESTEKLERİ PROGROUP, Dünyanın En Güvenilir Danışmanlık ve Eğitim Markasıdır Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım, Marka Tesciline İlişkin Harcamalar Yurtdışında tescil ettirilmesine ilişkin bütün

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

2011 yılında yeni konsepti ve büyüyen ekibiyle şu anki yüzüne kavuşmuştur.

2011 yılında yeni konsepti ve büyüyen ekibiyle şu anki yüzüne kavuşmuştur. 2002 2005 2008 2011 2014 2016 Adjans Kimdir Dijital reklam ajansı olan Adjans, 2002 yılında dijital dünya sektörüne giriş yapmış ve sektörde hızla yükselerek adını duyurmuş prestijli bir kuruluştur. Markanızı

Detaylı

DİJİTAL KİMYA TEKNOLOJİLERİ GAZETESİ medyakit 2017 / 2018

DİJİTAL KİMYA TEKNOLOJİLERİ GAZETESİ medyakit 2017 / 2018 www.chemlife.com.tr DİJİTAL KİMYA TEKNOLOJİLERİ GAZETESİ medyakit 2017 / ChemLife Kimya Teknolojileri Gazetesi nin amacı; kimya bilimi, sanayisi ve bağlı alt sektörlerin gelişmesine katkıda bulunarak,

Detaylı

EMARSYS SMS VERİYLE TETİKLENEN SMS LERİ ÇOK KANALLI STRATEJİNİZE EKLEYİN. ÜSTELİK ENTEGRASYON İÇİN ZAMAN HARCAMADAN.

EMARSYS SMS VERİYLE TETİKLENEN SMS LERİ ÇOK KANALLI STRATEJİNİZE EKLEYİN. ÜSTELİK ENTEGRASYON İÇİN ZAMAN HARCAMADAN. EMARSYS SMS VERİYLE TETİKLENEN SMS LERİ ÇOK KANALLI STRATEJİNİZE EKLEYİN. ÜSTELİK ENTEGRASYON İÇİN ZAMAN HARCAMADAN. EMARSYS SMS SMS Pazarlamasını Çok Kanallı Stratejinize Ekleyin Emarsys SMS: SMS Pazarlamasını

Detaylı

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI PROJE BAŞVURU FORMU

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI PROJE BAŞVURU FORMU KOSGEB HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ NE KOSGEB KOBİ Proje Destek Programından yararlanmak üzere hazırlamış olduğum projemin daha önce değerlendirilerek reddedilmediğini, bu program kapsamında daha önce başarısız

Detaylı

İşletme Bilgi Yönetimi. Doç. Dr. Serkan ADA

İşletme Bilgi Yönetimi. Doç. Dr. Serkan ADA İşletme Bilgi Yönetimi Doç. Dr. Serkan ADA Bilgi Toplanmış, organize edilmiş, yorumlanmış ve belli bir yöntemle etkin karar vermeyi gerçekleştirmek amacıyla ilgili birime sevkedilmiş, belirli bir amaç

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2009 YIL SONU FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2009 YIL SONU FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2009 YIL SONU FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 12 Şubat 2010 2009 da Net Kâr %5 arttı Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojisi şirketi Türk Telekom 2009

Detaylı

MAL VE HİZMETLER HAKEM HEYETİNE YAPILAN ŞİKAYETLER

MAL VE HİZMETLER HAKEM HEYETİNE YAPILAN ŞİKAYETLER MAL VE HİZMETLER HAKEM HEYETİNE YAPILAN ŞİKAYETLER SIRA: NO TARİH ŞİKAYET KONUSU SONUÇ 1 3/10/2008 LCD Televizyon Mal ve Hizmetler Hakem Heyeti Tüketici lehine, Satıcı Firma nın Televizyon un satış bedelini

Detaylı

TÜRK TELEKOM GRUBU 2012 2. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

TÜRK TELEKOM GRUBU 2012 2. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2012 2. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 16 Temmuz 2012 2012 2. Çeyreğinde Kârlılıkta Güçlü Büyüme Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri grubu Türk Telekom,

Detaylı

OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU. Office 365

OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU. Office 365 OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU Office 365 Microsoft Office (Word, Excel vb.) dokümanlarınızı bulut platformuna taşımanızı sağlayan Office 365 ürününe https://portal.office.com/home adresinden

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl 8. düzenlenen Felis Ödülleri medya planlama stratejilerini ödüllendirmesinin yanı sıra bu yıl genişleyen

Detaylı

Agate Creative ; Orta ve büyük ölçekli kurumsal firmaların ihtiyaçlarını analiz ederek, müşterilerinin ihtiyaç duyduğu marka kimliği çalışması, web

Agate Creative ; Orta ve büyük ölçekli kurumsal firmaların ihtiyaçlarını analiz ederek, müşterilerinin ihtiyaç duyduğu marka kimliği çalışması, web Agate Creative ; Orta ve büyük ölçekli kurumsal firmaların ihtiyaçlarını analiz ederek, müşterilerinin ihtiyaç duyduğu marka kimliği çalışması, web tasarım, marka danışmanlığı, ve tüm creative tasarımları

Detaylı

dizayn 9900 0,19 0,22 oluruz web dizayn 1300 0,78 1,76 dızayn boru 10 0,09 0,29 ofis dizayn 590 0,66 1,28 eczane dizayn 260 0,15 0,4 dizayn grup 2400

dizayn 9900 0,19 0,22 oluruz web dizayn 1300 0,78 1,76 dızayn boru 10 0,09 0,29 ofis dizayn 590 0,66 1,28 eczane dizayn 260 0,15 0,4 dizayn grup 2400 dizayn 9900 0,19 0,22 oluruz web dizayn 1300 0,78 1,76 dızayn boru 10 0,09 0,29 ofis dizayn 590 0,66 1,28 eczane dizayn 260 0,15 0,4 dizayn grup 2400 0,12 0,09 fuar dizayn 210 0,63 3,28 mutfak dizayn 320

Detaylı

ODA/BORSA BAŞKANLARI. 2 Temmuz 2009, Ankara

ODA/BORSA BAŞKANLARI. 2 Temmuz 2009, Ankara ODA/BORSA YÖNETİM M KURULU BAŞKANLARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2 Temmuz 2009, Ankara Küresel Krizin Etkileri; Hem gelişmiş ülkelerin, hem de gelişmekte olan ülkelerin büyüme hızları düşüyor Gelişmekte

Detaylı

Robotik Otomasyon ve Yenilikçi İmalat Teknolojileri. www.deftdinamik.com.tr

Robotik Otomasyon ve Yenilikçi İmalat Teknolojileri. www.deftdinamik.com.tr Robotik Otomasyon ve Yenilikçi İmalat Teknolojileri Hizmet Verilen Sektörler Giriş Deft Dynamics kurucu ortağı Cem Deşen kariyeri boyunca robotik, fabrika otomasyonu ve imalat teknolojileri üzerine uzmanlaşmıştır.

Detaylı

TURKCELL SIR BAŞLIK ALANI. Çağatay AYNUR Turkcell Kurumsal Satış Direktörü

TURKCELL SIR BAŞLIK ALANI. Çağatay AYNUR Turkcell Kurumsal Satış Direktörü BAŞLIK ALANI Çağatay AYNUR Turkcell Kurumsal Satış Direktörü Her Yerden Ulaşılabilir Servislerle Yeni Bir Dünya TARIM Mobil Cihazlar Başrolde (Milyon Adet) 1.500 1.000 500 Akıllı Telefonlar Tabletler Bilgisayar

Detaylı

HAKKIMIZDA. Sınırsız, bağımsız ve kesintisiz iletişim Bringo ile iletişim, özgürlüğüne. Bringo, iletişim özgürlüğünü kısıtlayan ne varsa onun tam

HAKKIMIZDA. Sınırsız, bağımsız ve kesintisiz iletişim Bringo ile iletişim, özgürlüğüne. Bringo, iletişim özgürlüğünü kısıtlayan ne varsa onun tam br ngo ÖZGÜR KAMU br ngo ÖZGÜR KAMU HAKKIMIZDA Sınırsız, bağımsız ve kesintisiz iletişim Bringo ile iletişim, özgürlüğüne kavuştu. Fatura korkusu ve mesafe sınırı olmadan dünyanın bir ucundan başka bir

Detaylı

YENİ NESİL TELEKOM OPERATÖRÜ

YENİ NESİL TELEKOM OPERATÖRÜ HİZMETLERİMİZ KURUMSAL SES HİZMETİ Verimor Telekom un ses hizmetleriyle en basit yapılardan en kompleks yapılara kadar, firmanız için en uygun ses çözümünü alarak şehiriçi, şehirlerarası, gsm ve milletlerarası

Detaylı

ONAY A.Ş DURUKENT DURUKENT

ONAY A.Ş DURUKENT DURUKENT DURUKENT insan odaklı tasarım... Niğde nin en güzel bölgelerinde markalı lüks konut projeleri gerçekleştiren ONAY A.Ş., yeni bir proje DURUKENT i sizlere sunmanın kıvancını yaşıyor. Yaptığımız her iş

Detaylı

Tanıtım Kitapçığı. Gayrimenkul Sektörü Değişime Startkey Çatısı Altında Hazırlanıyor

Tanıtım Kitapçığı. Gayrimenkul Sektörü Değişime Startkey Çatısı Altında Hazırlanıyor Tanıtım Kitapçığı Gayrimenkul Sektörü Değişime Startkey Çatısı Altında Hazırlanıyor Değerli Girişimcilerimiz STARTKEY, 2013 yılında, gayrimenkul sektöründe 10 yılı aşkın zamandır deneyime sahip olan Yönetim

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de

Detaylı

T.C. MEZiTLi KA YMAKAMLIGI. ilc;e Milli Egitim Miidiirliigii. (TELEFON zinciri) ... MUD URL U G UNE

T.C. MEZiTLi KA YMAKAMLIGI. ilc;e Milli Egitim Miidiirliigii. (TELEFON zinciri) ... MUD URL U G UNE Mezitli il9e Milli Egitim Miidiirliigii - Strateji Hizmetleri Subesi Adres: GMK. Bulvan Mezitli Sanayi Sitesi Giri~i

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "SAĞLIĞA YENİLİKÇİ BİR BAKIŞ AÇISI: MOBİL SAĞLIK RAPORU TANITIM TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN SAĞLIĞA YENİLİKÇİ BİR BAKIŞ AÇISI: MOBİL SAĞLIK RAPORU TANITIM TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "SAĞLIĞA YENİLİKÇİ BİR BAKIŞ AÇISI: MOBİL SAĞLIK RAPORU TANITIM TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI 22 Mart 2016 İstanbul, Sheraton Hotel&Convention Center

Detaylı

Doğal Gaz Dergisi. Doğal Gaz Teknolojisi, Cihaz ve Sistemleri Dergisi. Yayına Başladığı Tarih: Abonelik Sistemi: Yayına Periyodu: Dağıtım: Tiraj:

Doğal Gaz Dergisi. Doğal Gaz Teknolojisi, Cihaz ve Sistemleri Dergisi. Yayına Başladığı Tarih: Abonelik Sistemi: Yayına Periyodu: Dağıtım: Tiraj: Yayına Başladığı Tarih: Abonelik Sistemi: 1988 Yurt içi yıllık abonelik ücreti 48 TL. Bu fiyatlara KDV ve gönderim ücretleri dahildir. Yayına Periyodu: Yılda 6 sayı. Dağıtım: Kargo ile; kişi veya şirket

Detaylı

İZMİR DE GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİ GELİŞTİRME TOPLANTILARI : FİNANSMAN KAYNAKLARINA ERİŞİM. 26 Şubat 2015 - İZMİR

İZMİR DE GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİ GELİŞTİRME TOPLANTILARI : FİNANSMAN KAYNAKLARINA ERİŞİM. 26 Şubat 2015 - İZMİR İZMİR DE GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİ GELİŞTİRME TOPLANTILARI : FİNANSMAN KAYNAKLARINA ERİŞİM 26 Şubat 2015 - İZMİR Sunum Planı 2 DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ 3 DÜNYA HİZMET İHRACATI

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... İçindekiler... Birinci Bölüm İLETİŞİM

İÇİNDEKİLER. Önsöz... İçindekiler... Birinci Bölüm İLETİŞİM İÇİNDEKİLER Önsöz... İçindekiler... iii v Birinci Bölüm İLETİŞİM A. İLETİŞİM... 1 1. İletişim Kavramı, Tanımı ve Önemi... 1 2. İletişimin Özellikleri... 3 3. İletişimin Fonksiyonları... 5 4. İletişim Süreci

Detaylı

ACTFAX SERVER (ELEKTRONİK FAKS SİSTEMİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

ACTFAX SERVER (ELEKTRONİK FAKS SİSTEMİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ ACTFAX SERVER (ELEKTRONİK FAKS SİSTEMİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1.0. KONU VE KAPSAM 2.0. KULLANIM AMACI 3.0. ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 4.0. ÇALIŞMA ŞARTLARI 5.0. DONANIM DESTEĞİ 6.0. KURULUM VE EĞİTİM 7.0.

Detaylı

Sayı : 2010 / 230 Konu: Belge İptali 20 Ekim 2010

Sayı : 2010 / 230 Konu: Belge İptali 20 Ekim 2010 Sayı : 2010 / 230 Konu: Belge İptali 20 Ekim 2010 Değerli Üyemiz, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) kanalıyla Derneğimize gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü nün

Detaylı

Vergi Ýdaresindeki Deðiþimler (1.Bölüm) Pazar, 22 Ocak 2012

Vergi Ýdaresindeki Deðiþimler (1.Bölüm) Pazar, 22 Ocak 2012 Vergi Ýdaresindeki Deðiþimler (1.Bölüm) Pazar, 22 Ocak 2012 Vergi Ýdaresindeki Deðiþimler (1.Bölüm) Vergi Ýdaresindeki Deðiþimin Farkýnda mýsýnýz? Türkiyede pek çok kurumda gerçekleþen deðiþimler özellikle

Detaylı