Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**"

Transkript

1 Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: ( ) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının Gr İlşksel Analz Yöntemyle Ölçülmes Measurng the Fnancal Performances of Toursm Frms Traded on the Borsa Istanbul through Gray Relatonal Analyss Method Fath ECER, Fath GÜNAY Yrd. Doç. Dr., Afyon Kocatepe Ünverstes, İktsad ve İdar Blmler Fakültes, Uluslararası Tcaret ve Fnansman Bölümü, 03030, Afyonkarahsar. E-posta: Arş. Gör., Afyon Kocatepe Ünverstes, Turzm Fakültes, Gastronom ve Mutfak Sanatları Bölümü, 03030, Afyonkarahsar. E-posta: MAKALE BİLGİLERİ Makale şlem blgler: Gönderlme tarh: 26 Hazran 2013 Brnc değerlendrme: 18 Eylül 2013 İknc değerlendrme: 24 Ekm 2013 Kabul: 1 Kasım 2013 Anahtar sözcükler: Turzm şrketler, Fnansal performans, Fnansal oranlar, Gr lşksel analz, Türkye. ÖZ Turzm sektörü, gerek ekonomye sağladığı katkı gerekse sthdam üzerndek olumlu etks nedenyle ülkelern ekonomk kalkınmalarında öneml br yere sahptr. Bu nedenle turzm şrketlernn fnansal performanslarını ölçmek yönetcler, yatırımcılar ve sektörde yer alan dğer şrketler açısından oldukça önemldr. Ancak geçmşte fnansal oranlar, turzm şrketlernn performanslarının ölçülmesne yönelk olarak nadren kullanılmıştır. Çalışmanın temel amacı, turzm şrketlernn fnansal performanslarını fnansal oranlardan yararlanarak ölçmektr. Bu amaçla çalışmada Gr İlşksel Analz (GİA) yöntemnden yararlanılmış ve Borsa İstanbul da (BIST) şlem gören dokuz turzm şrketnn dönemne lşkn fnansal performansı lkdte, kaldıraç, kârlılık ve faalyet göstergeler kapsamındak on yed fnansal orana göre değerlendrlmştr. Elde edlen bulgulara göre turzm şrketlernn fnansal performanslarının ölçülmesnde en öneml gösterge kaldıraç göstergesdr. Çalışmada ayrıca turzm şrketler performanslarına göre de sıralanmıştır. Bu bağlamda çalışma, turzm sektöründe fnansal oranların performans belrlemeye yönelk olarak kullanılableceğn göstermştr. ARTICLE INFO Artcle hstory: Submtted: 26 June 2013 Resubmtted: 18 September 2013 Resubmtted: 24 October 2013 Accepted: 1 November 201 Key words: Toursm frms, Fnancal performance, Fnancal ratos, Gray relatonal analyss, Turkey. ABSTRACT Toursm sector s the pupl of countres due to both ts contrbuton to the economy and the postve mpact on employment. Measurng the fnancal performances of the toursm frms, therefore, s crucal for managers, nvestors and other busnesses n the sector. However, fnancal ratos were used to rarely to measure the fnancal performances of the toursm frms n the past. The man purpose of the study s to measure the fnancal performances of the toursm frms utlzng fnancal ratos. For ths purpose, the Gray Relatonal Analyss (GRA) method s used n ths study and fnancal performances of nne toursm frms traded n Borsa Istanbul (BIST) are evaluated as to seventeen fnancal ratos ncludng lqudty, leverage, proftablty, and actvty ndcators between the perod Accordng to the fndngs, the most mportant ndcator to measure the fnancal performances of the toursm frms s leverage ndcator. Moreover, toursm frms are ranked wth respect to the performance n the study. In ths context, ths study showed that fnancal ratos could be used n order to determne performance n the toursm sector. GİRİŞ Turzm sektörü konaklama, yeme çme, acenteclk gb brçok konuda hzmet sunulan genş br sektör konumunda olup aynı zamanda brçok kşye de sthdam olanağı sağlamaktadır. Bunlara lave olarak huzurun yerleşmes, sosyal ve kültürel etkleşm, gelrn dengel dağılması gb brçok alanda turzmn olumlu etklernden de söz etmek mümkündür. Performans, amaçların gerçekleştrlmes çn gösterlen planlı tüm çabaların ve sonuçlarının ntel ya da ncel olarak değerlendrlmesdr. Kısaca performans, br obenn, öncelkler belrlenmş br konuda bell br süre çnde br hedefe bağlı olarak sonuçlar üretme yeteneğ olarak tanımlanablr (Erdl ve Kalkan 2005). Şrket performansı se şrket yapısı, fnansal yapı ve sermaye yapısıyla lgl genş br boyut çndek sorulara yanıt veren analz, Clt 25 = Sayı 1 = Bahar 2014 = 35

2 Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının Gr İlşksel Analz Yöntemyle Ölçülmes ölçüm, değerlendrme ve yorumlarla amacına ulaşan ntel ve ncel br çalışmadır. Şrket performansının ölçümü gerek yönetcler gerekse ortaklar ve yatırımcılar açısından oldukça önemldr. Çünkü şrket performansıyla br şrketn elndek kaynakları ne derecede etkn kullandığı tespt edleblr. Ayrıca, kârlılık düzeyndek artış ve azalışlar, malyet düşürme çabalarındak olumlu gelşmelern durumu da performans ölçüm ve değerlendrmeleryle anlaşılablr (Kabakçı 2008; Ecer vd. 2011). Şrket performansı, fnansal ve fnansal olmayan performansın bleşmnden oluşur. Fnansal performans, br şrketn hedefledğ ekonomk amaçları ne kadar gerçekleştrdğn fade eder (Ecer vd. 2011). Fnansal performans analz le frmalar sağlıklı karar alma, planlama ve denetm şlevlern etkn br bçmde yürüteblmektedr. Fnansal performans le aslında şrketlern şrket performansına bütünsel br bakış açısı sağlanablmektedr (Coşkun 2007; Aydenz 2009). Turzm alanında performans ölçümüne yönelk yapılmış brtakım çalışmalar bulunmaktadır ve çalışmaların brçoğunda otellern performanslarının ölçüldüğü görülmektedr (Hwang ve Chang 2003; Rodrguez ve Robane 2004; Sharma ve Upnea 2005; Jang vd. 2006; Wang vd. 2006; Lee ve Jang 2007; Kandır vd. 2008; Shang vd. 2008; Chen 2009; Fantazy 2010; Chen 2011). Bu çalışmalarda dış kaynak kullanımı le performans lşks, fnansal performansı etkleyen mkro ve makro faktörler, web stes gelştrme le fnansal performans lşks, pazar çeştlendrme stratesnn fnansal performans ve stkrarına etkler, e-tcaretn otel performansı üzerndek etks gb konular ele alınmıştır. Ver olarak se otellern doluluk oranları, oda başına gelr, çalışan başına gelr ve metrekareye düşen gelr, müşterlerle yapılan anket sonuçları le otellern gelr, kârlılık ve hsse sened verlernn kullanıldığı görülmektedr. Ancak fnansal performans ölçümüne yönelk olarak alanyazında tespt edlebldğ kadarıyla br çalışma dışında (Koyuncugl ve Özgülbaş 2010) fnansal oranlardan yararlanılmadığı görülmektedr. Dolayısıyla çalışmanın alanyazındak öneml br eksklğ gdereceğ düşünülmektedr. Çok krterl karar verme teknkler kapsamında yer alan Gr İlşksel Analz (GİA) yöntem aynı zamanda gr sstem teorsnn alt başlıklarından br olup derecelendrme ve sınıflandırma problemlernde kullanılmaktadır. Yönteme smn veren gr kelmes belrsz blgy (kısmen blnen kısmen blnmeyen) fade etmektedr. Ver sayısının az olduğu ve dağılımın normal olmadığı problemlere çözümler sunması bu yöntemn en öneml avantaı olarak görüleblr. Özellkle son beş yıldan bu yana GİA yöntemnn sosyal blmler alanında sıklıkla kullanılmaya başlandığı görülmektedr (Wang 2009; Kuo ve Lang 2011; Golmohammad ve Mellat-Parast 2012; Chuang 2013). Yapılan alanyazın ncelemesnde görüldüğü kadarıyla turzm şrketlernn fnansal performanslarının GİA yöntem le ölçülmesne lşkn br çalışmaya rastlanılmamıştır. Söz konusu çalışmalarda genellkle çok değşkenl statstksel yöntemler ve parametrk olmayan analzlerden ver zarflama analz gb yöntemler kullanılmıştır. Ancak statstksel yöntemlern uygulanmasında ortaya çıkan ver sayısının az olması, verlern dağılımının normal olmaması, ölçme düzey gb brtakım kısıtlar araştırmacıları farklı yöntem arayışına tmştr. Bu çalışmada kullanılan verlern normal dağılıma uyup uymadığını belrlemek çn normallk testler yapılmış ve dağılımın normal olmadığı belrlenmştr. Sonuç olarak, turzm şrketlerne lşkn az vernn olması ve verlern normal dağılıma uymaması nedenyle GİA yöntemnn kullanılması uygun görülmüştür. Türk turzm sektöründe borsaya kote olan şrketlern ncelendğ bu çalışmada amaç, turzm şrketlernn fnansal performanslarını oranlar aracılığıyla analz etmek ve fnansal değerlendrme yapmaktır. Böylelkle çalışmanın sektördek dğer turzm şrketlerne fnansal davranış ve kararlar açısından yol gösterc olableceğ düşünülmektedr. Analzlerde BIST te şlem gören dokuz turzm şrketnn dönemne lşkn on yed fnansal oranı kullanılmıştır. Çalışma yed bölümden oluşmaktadır: İknc bölümde Türkye de turzme kısaca değnlmştr. Üçüncü bölümde turzm sektöründe fnansal performansa yönelk alanyazın taraması, dördüncü bölümde çalışmada yararlanılan fnansal oranlar ele alınmıştır. GİA yöntemnn algortması beşnc bölümde sunulduktan sonra altıncı bölümde yapılan uygulama ele alınarak elde edlen bulgular değerlendrlmştr. Son bölümde se ulaşılan sonuçlar ele alınmış ve lerde yapılacak çalışmalara lşkn önerlere yer verlmştr. TÜRKİYE TURİZMİNE KISA BAKIŞ Turzm, hem gelşmş hem de gelşmekte olan ülkelern ekonomk, syas ve sosyo-kültürel dna- 36 n Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs

3 Fath Ecer - Fath Günay mklern olumlu yönde etkleyen, yarattığı katma değer ve sthdam le dünyada en hızlı gelşen sektör konumundadır. Türkye açısından mll gelre sağladığı katkı, ödemeler dengesne katkısı, etk alanına gren ş kolları ve yarattığı sthdam le büyük br öneme sahptr (Kandır vd. 2008). Türkye açısından aktf dış turzm 1980 l yıllardan tbaren öneml br gelşme göstermştr yılında ekonomde uygulamaya konulan program le teşvk edlen sektörler arasında yer alan turzm sektörü, bu alandak yatırımların artması le ülke ekonomsne büyük oranda katkı sağlayan kaynaklardan br durumuna gelmştr (Çl Yavuz 2006). Türkye dek turzm şrketler geçmşten günümüze sürekl br artış göstermş olup 1990 yılında 1250 dolaylarında olan otel sayısı 2011 yılında 2773 e ulaşmıştır yılı sonrasına lşkn Türkye nn turzm verlernn yer aldığı Tablo 1 e göre turzm sektörü bugün yıllık 30 mlyar $ a yakın turzm gelr ve 30 mlyona yakın turst sayısıyla kendnden söz ettren br noktadadır (www.kultur.gov. tr 2013). Ayrıca turzm gelrlernn GSMH çndek payı %3 ler cvarında olan Türkye, turst sayısı açısından 2009 yılında dünya yedncs, turzm gelrler sıralamasında se Hong Kong un ardından dünya onuncusu durumundadır (TÜROFED 2010). Tablo 1. Türkye ye İlşkn Turzm Verler Güvenlrlk Katsayıları ve Değşkenler Arasındak İlşkler) Yıllar Turst Turzm Gelrler Yatak Sayısı (Mlyar $) Kapastes , , , , , , , , , , , , ,3 - Kaynak: Turzm verler, turzmverlerpdf.pdf?0 TURİZM ALANINDA FİNANSAL PERFORMANS ÇALIŞMALARI Daha önce yapılan çalışmalar ncelendğnde turzm şrketlernn fnansal performanslarını ölçmeye yönelk çalışmaların sayısının, özellkle de Türkye dek turzm şrketlerne yönelk yapılmış çalışma sayısının oldukça az olduğu görülmektedr. Koyuncugl ve Özgülbaş (2010), Türk turzm sektörünün fnansal analzn yaptıkları çalışmalarında turzm şrketlernn car oran bağlamında lkdte sorunu yaşamadıklarını, nakt orana göre yne nakt sıkıntısı çnde olmadığını ortaya koymuşlardır. Ayrıca sektörün borç ağırlıklı br yapıya sahp olduğu, hatta 2001 krz dönemnde borç oranı artarken 2001 den sonra azaldığı, ancak hala yabancı kaynak ağırlıklı br sermaye yapısına sahp olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Çalışmada elde edlen br dğer bulgu da faalyet göstergelernde sektörün tüm etknlk göstergelernn düşme eğlmnde olduğudur. Yazarlar son olarak net kâr marı açısından sektörün kârlılık oranlarının çok düşük olduğunu ve varlıkların kârlılığı açısından turzm şrketlernn belrl yıllarda performanslarının düşük olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Kandır vd. (2008), turzm sektöründek büyümenn turzm şrketlernn fnansal performanslarına olan etklern ncelemey amaçlamışlardır. Bu çerçevede çalışmada turzm gelrlernn mll gelre oranı ve turzm şrketlernn fnansal performansları arasındak lşk ncelenmştr. Çalışmada fnansal performans; yatırım kârlılığı, öz sermaye kârlılığı ve satışların kârlılığı le ölçülmüştür. Elde edlen sonuçlar, turzm şrketlernn doluluk oranları le fnansal performansları arasında doğru yönlü br lşk olduğunu göstermştr. Dğer yandan üç performans ölçütü le turzm gelrlernn mll gelre oranı arasındak lşk negatf yönlü olarak saptanmış olup 1994 ve 2001 yıllarında yaşanan ekonomk krzlern turzm şrketler performansını olumsuz şeklde etkledğ saptanmıştır. Hwang ve Cheng (2003) çalışmalarında ver zarflama analz kullanarak 45 oteln 1998 dek yönetsel performansını ve 1994 ten 1998 e kadar geçen süredek etknlğn ölçmüşlerdr. Çalışma sonucunda yönetsel performansın otellern uluslararasılaşma düzeyne bağlı olduğunu ortaya koymuştur. Rodrguez ve Robana (2004) yaptıkları çalışmada otel şrketlernde dış kaynak kullanımının performansa ve hzmet kaltesne etksn ncelemşlerdr. Clt 25 = Sayı 1 = Bahar 2014 = 37

4 Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının Gr İlşksel Analz Yöntemyle Ölçülmes Çalışmanın sonuçlarına göre dış kaynak kullanımı otel performansını etklemektedr. Sharma ve Upnea (2005), çalışmalarında Tanzanya dak küçük otellern fnansal performanslarını etkleyen mkro ve makro faktörler ncelemşlerdr. Jang vd. (2006), otellern lşk pazarlamasında web stes gelştrme le fnansal performansları arasındak lşky kanonk korelasyon yöntem le ncelemşlerdr. Elde edlen sonuçlar, web ste üzernde e-lşk pazarlaması gelştrmenn otel şrketlernn fnansal performansları üzernde güçlü br etksnn olduğunu göstermştr. Lee ve Jang (2007), otellerde pazar çeştlendrme stratesnn otel fnansal performans ve stkrarına etklern ncelemşlerdr. Çalışmada fnansal performansı ölçmek çn muhasebe ölçümler, pazar ölçümler ve rsk ayarlı performans ölçümü kullanılmıştır. Elde edlen bulgulara göre pazar çeştlendrme, kâr artışını sağlamamakta ancak kısmen performans stkrarını arttırmaktadır. Shang vd. (2008), çalışmalarında e-tcaretn otel performansı üzerndek etksn ver zarflama analzyle ncelemşlerdr. Çalışmada dış faktörlern çıkarılması sonrasında e-tcaretn etknlk üzernde anlamlı br etksnn bulunmadığı ortaya konulmuştur. Dğer br fadeyle e-tcaretn Tayvan dak uluslararası otel şrketlernn etknlğnde ana belrleyc olmadığı belrlenmştr. Wu vd. (2008), dönemnde 56 uluslararası oteln performansını belrlemek çn aralarında Gr Teorye Dayalı GM(1,1) yöntemnn de bulunduğu çeştl tahmn modellern kullanmışlardır. Değerlendrmede ver olarak otellern doluluk oranları, oda başına gelr, çalışan başına gelr ve metrekareye düşen gelr kullanılmıştır. Sonuç olarak en y tahmn yapan modeln GM(1,1) olduğu saptanmıştır. Ver zarflama analznn kullanıldığı çalışmada Chen (2009), Tayvan dak br otel zncrnn performansını sadece yed değşken kullanarak değerlendrmştr. Fantazy (2010), çalışmasında Kanada da 105 oteln tedark zncr yönetm ve stratek satın alma davranışlarının performans üzerndek etklern ncelemştr. Chen (2011), dünyada gelşen küresel olayların Tayvan dak otellern performansları üzerndek etklern araştırmıştır. Bu amaçla otellern gelr, kârlılık ve hsse sened verlern kullanarak panel ver analz yapmıştır. Elde ettğ sonuçlarda turzm lglendren krzlern ve turzm hareketllğnn genşlemesnn otel performans ölçütler üzernde etkl olduğu tespt edlmştr. Wang vd. (2006), yaptıkları çalışmada toplam kalte yönetm, pazar oryantasyonu ve otel performansını ncelemşlerdr. 588 örnek üzernde yapılan araştırmada yapısal eştlk modellemes ve dskrmnant (ayırma) analz kullanılmıştır. Elde edlen bulgular, pazar oryantasyonunun ve toplam kalte yönetmnn otel performansını poztf şeklde etkledğn göstermştr. Çalışmada ayrıca dış çevre faktörlernn toplam kalte yönetm, pazar oryantasyonu ve otel performansı arasında arabulucu rol oynadığı belrlenmştr. ÇALIŞMADA KULLANILAN FİNANSAL ORANLAR Türkye de borsaya kote olan turzm şrketlernn fnansal performanslarını ölçmeye yönelk yapılan bu çalışmada dört temel fnansal gösterge (lkdte, kaldıraç, kârlılık ve faalyet) kapsamında yer alan on yed fnansal oran kullanılmıştır. Fnansal performans ölçümünde kullanılablecek brçok oran olmakla brlkte rastgele her oranın kullanılması ulaşılmak stenen amaçtan sapmalara neden olablmektedr. Bu nedenle uzman görüşlernden yararlanarak çalışmada on yed oran kullanılmıştır. Çalışmada yararlanılan kaldıraç gösterges, şrketlern sahp olduğu borçların varlıklarına oranlarını gösterr. Kârlılık gösterges, şrketlern yapmış olduğu yatırımlardan elde ettğ kârları ortaya koyar. Lkdte gösterges, şrketlern kısa vadel yabancı kaynaklarını dönen varlıklarıyla karşılayablme gücünü gösterr. Faalyet gösterges se şrketn varlıklarını ne ölçüde verml kullandığını ortaya koyar. Şrket yönetmne, şrketn faalyet gösterdğ sektöre ya da ekonomnn çnde bulunduğu duruma göre değşeblmekle brlkte genellkle bu göstergelerden lkdte, kârlılık ve faalyet göstergelernn maksmum, kaldıraç göstergelernn se mnmum olması arzu edlen br durumdur (Akgüç 2010; Uçkun ve Grgner 2011). Tablo 2 de çalışmada kullanılan oranlara ve bu oranlara lşkn blglere yer verlmştr. Lkdte Gösterges Kapsamındak Oranlar Çalışmada, lkdte göstergeler kapsamında car oran, ast test oranı ve nakt oran kullanılmıştır. Genel olarak bu oranların yüksek olması stenen br durumdur. 38 n Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs

5 Fath Ecer - Fath Günay Tablo 2. Performans Ölçmede Kullanılan Fnansal Oranlar Fnansal Gösterge Formülasyon Kod Hedef Lkdte Car Oran=Dönen Varlık/Kısa Vadel Borç FO1 Maksmum Ast Test Oranı=(Dönen Varlık-Stoklar)/Kısa Vadel Borçlar FO2 Maksmum Nakt oran=(hazır değerler+menkul Kıymetler)/Kısa Vadel Borçlar FO3 Maksmum Kaldıraç Borç/Öz Sermaye Oranı=Uzun Vadel Borçlar/Öz Sermaye FO4 Mnmum Borç Oranı=Toplam Borç/Toplam Varlıklar FO5 Mnmum Kısa Vadel Borçların Ağırlığı Oranı=Kısa Vadel Borçlar/Toplam Varlıklar FO6 Mnmum Öz Sermaye Çarpanı Oranı=Toplam Varlıklar/Öz Sermaye FO7 Mnmum Uzun Vadel Borç/Toplam Varlık Oranı=Uzun Vadel Borçlar/Toplam Varlıklar FO8 Mnmum Karlılık Brüt Kâr Marı=Brüt Satış Kârı/Net Satışlar FO9 Maksmum Net Kâr Marı=Net Kâr/Net Satışlar FO10 Maksmum Toplam Varlık Kârlılığı=Net Kâr/Toplam Varlıklar FO11 Maksmum Öz Sermaye Kârlılığı=Net Kâr/Öz Sermaye FO12 Maksmum Faz ve Verg Önces Kâr/Toplam Varlık Oranı=Faz ve Verg Önces Kâr/Toplam Varlıklar FO13 Maksmum Faalyet Alacak Devr Hızı=Net Satışlar/Tcar Alacaklar FO14 Maksmum Stok Devr Hızı=Satışların Malyet/Ortalama Stok FO15 Maksmum Aktf Devr Hızı=Satışlar/Aktf Toplamı FO16 Maksmum Tcar Borçlar Devr Hızı=Kredl Alışlar Tutarı/Tcar Borçlar FO17 Mnmum Car Oran Yaygın olarak kullanılan car oran, frmanın toplam lkdtesn ölçer. Car oran, şrketn car aktflernn car pasflern (borçlarını) kaç defa kapsadığını, yan onun kaç katı olduğunu gösterr ve aşağıdak formülle bulunur (Peker ve Bak 2011; Okka 2012): Car Oran=Dönen Varlıklar/Kısa Vadel Borçlar Car oran ne kadar büyük olursa şrketn vades gelen borçlarını ödeme kablyet o derece yükselr. Bunun yanı sıra car aktflern paraya dönüşeblme hızı da önemldr. Car aktflere, nakt ve pazarlanablr menkul değerler, tcar alacaklar, stoklar ve dğer car aktfler; car pasflere se kısa vadel fnansal borçlar, tcar borçlar, uzun vadel borçların vades gelmş kısımları ve dğer kısa vadel borçlar dâhldr. Sektör ortalaması öneml olmakla brlkte yüksek olması brçok şrket çn uygun olacağı genelde kabul görmektedr (Okka 2012). Ast Test Oranı Car aktfler arasında yer alan paraya dönüşme hızı nspeten düşük olan stokların dönen varlıklardan düşülmesyle elde edlr. Stoklar, nakde ve pazarlanablr menkul değerler le tcar alacaklara göre daha az lkt kabul edlmektedr ve lkt hale getrmek zaman alacaktır. Ast test oranı le öğrenlmek stenen şey, şrketn borçlarının ne kadarını ödeyebleceğdr. Stoklara güvenmeden borç ödeme gücünü gösteren bu oranın 1.0 veya bundan büyük olması y olarak ntelendrlr ve aşağıdak formülle hesaplanır (Okka 2012): Ast Test Oranı=(Dönen Varlıklar-Stoklar)/Kısa Vadel Borçlar Nakt Oranı Br şletmenn en lkt varlıkları, hazır değerler le menkul kıymetlerdr. İşletme lkdtes analz edlrken genellkle nakt orana da bakılır. Genel olarak yüksek olması beklenmekle brlkte şrket kısa sürede borçlanablrse nakt oranının düşüklüğü pek öneml görülmeyeblr. Hesaplama şlem se aşağıdak gb yapılır (Aydın vd. 2007): Nakt Oranı=(Hazır Değerler+Menkul Kıymetler)/Kısa Vadel Borçlar Kaldıraç Gösterges Kapsamındak Oranlar Sermaye Yapısını Dengeleme (trade off) teors, hedef borç oranlarının şrketten şrkete değşebleceğn kabul eder. Mal açıdan güçlü, madd duran varlıkları olan ve verglendrleblr kârı tasarruf sağlamaya yeterl olan şrketlern hedef borç oranları yüksek olmalıdır. Rskl, madd olmayan duran varlıklara sahp kârsız şrketler se öz kaynak fnansmanına dayanmalıdırlar. Bu teorye göre, şr- Clt 25 = Sayı 1 = Bahar 2014 = 39

6 Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının Gr İlşksel Analz Yöntemyle Ölçülmes ketn borç-öz sermaye arasındak seçm, borçlanmanın sağladığı avanta le neden olduğu dezavanta arasındak br denge noktasında yer almalıdır. Şrket, borçlanma sayesnde ödenen fazn sağlayacağı verg tasarrufu, serbest nakt akım problemnn azaltılması ve yönetcler fnansal br dsplne sokması gb avantalara sahp olur. Bunun yanında şrket aşırı borçlanma nedenyle doğablecek fnansal sıkıntılara ve ortaklar le kred verenler arasında doğacak olan temsl malyetlerne katlanmak zorundadır. Böylece şrketler borçlanmanın getreceğ malyetler le sağlayacağı avantalar arasında br dengeleme yapmak durumunda kalırlar (Okuyan ve Taşcı 2010). Çoğu araştırmacı kaldıraç göstergesnn düşük olmasının stenen br durum olduğunu (Akgüç 2010) belrtmesnden dolayı çalışmada bu durum göz önünde bulundurulmuştur. Borç/Öz Sermaye Oranı Kred verenlern ortaklara oranla şrkete ne büyüklükte yatırım yaptıklarını gösteren bu orana şrketn fnansal kaldıraç dereces de denr ve aşağıdak formülle hesaplanır (Okka 2012): Borç/Öz Sermaye Oranı=Uzun Vadel Borçlar/Öz Sermaye Borç Oranı Kaldıraç oranı olarak da adlandırılan borç oranı, şrket varlıklarının hang oranda borçlarla karşılandığını gösterr. Oranın düşük olması şrkete kred verenler çn y br gösterge ken oranın yüksek olması, şrketn fnansal rsknn arttığını gösterr. Bu rskn yükselmes şrketn kred almasını zorlaştırır, sermaye malyetn yükseltr ve aşağıdak formülle hesaplanır (Peker ve Bak 2011): Borç Oranı=Toplam Borç/Toplam Varlıklar Kısa Vadel Borçların Ağırlığı Oranı Kısa vadel yabancı kaynakların toplam yabancı kaynaklara oranı şrketn borçlarının vade yapısı hakkında br fkr verr (Akgüç 2010). Oranın yüksek olması şrket borçlarının ödenme vadelernn yaklaştığını, ödeme rsknn arttığını ve şrketn gerekl nakt htyacı çn tedbrler alması gerektğn gösterr. Bu bakımdan mümkün olan en düşük sevyede olması stenr ve aşağıdak formülle hesaplanır (Peker ve Bak 2011): Kısa Vadel Borçların Ağırlığı Oranı=Kısa Vadel Borçlar/Toplam Borçlar Öz Sermaye Çarpanı Oranı Şrket varlıklarının öz sermayenn kaç katı olduğunu gösterr. Bu oranın düşük olması şrketn az borç yükü altında olduğunu gösterr ve dolayısıyla mümkün olan en düşük sevyede olması stenr ve aşağıdak formülle hesaplanır (Peker ve Bak 2011): Öz Sermaye Çarpanı Oranı=Toplam Varlıklar/Öz Sermaye Uzun Vadel Borç/Toplam Varlık Oranı Elde edlen oran toplam varlık değerlernn ne kadarının uzun sürel yabancı kaynaklarla fnanse edldğn gösterr (Cvan 2009). Düşük olması beklenmekle brlkte oranın elde edlmesnde kullanılan formül se aşağıdak gbdr (Gülcan 2011; Kobtek 2013); Uzun Vadel Borç/Toplam Varlık Oranı=Uzun Vadel Borçlar/Toplam Varlıklar Kârlılık Gösterges Kapsamındak Oranlar Genel olarak bu oranların yüksek olması stenen br durumdur. Brüt Kâr Marı Bütün gderler karşılayıp net kâra katkı sağlayan değerdr. Net satışlar le satılan malın malyet arasındak farkın, satışlara bölünmesyle hesaplanır (Peker ve Bak 2011). Brüt Kâr Marı=Brüt Satış Kârı/Net Satışlar Net Kâr Marı Satılan her lralık malın yüzde kaçının vergden sonrak net kârı fade ettğn gösterr. Bu noktaya kadar bütün gderler yapıldığı çn net kâr, şrkete br katkı mahyetndedr. Aşağıdak formülle hesaplanır (Peker ve Bak 2011; Okka 2012): Net Kâr Marı=Net Kâr/Net Satışlar Toplam Varlıkların Kârlılığı Oranı Varlıklara yapılan toplam yatırımın br dönem çnde ne kadar kâr sağladığını başka br fadeyle etkn kullanılıp kullanılmadığını gösterr (Peker ve Bak 2011). Aktf getr oranı, aktf kârlılık oranı olarak da smlendrlr ve aşağıdak formülle hesaplanır (Okka 2012): Toplam Varlıkların Kârlılığı Oranı=Net Kâr/Toplam Varlıklar 40 n Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs

7 Fath Ecer - Fath Günay Öz Sermaye Kârlılık Oranı Ortaklarca frmaya yapılan yatırımın etkn kullanılıp kullanılmadığını gösterr ve aktf öz sermaye getr oranı olarak da adlandırılır. Bu oranın aktf kârlılık oranından farkı, fnansal kaldıraç sevyesnn etksdr. Fnansal kaldıraç y kullanılmışsa öz sermaye kârlılık oranı da yüksek olur ve aşağıdak formülle hesaplanır (Peker ve Bak 2011; Okka 2012): Öz Sermaye Kârlılık Oranı=Net Kâr/Öz Sermaye Faz ve Verg Önces Kâr/Toplam Varlık Oranı Genel olarak faz ve verg önces kârın kaynaklara oranlanmasıyla bulunan ekonomk rantablte olarak fade edlen (Aydın vd. 2007; Akgüç 2010) oran, şletmenn varlıklarından ne derece kâr elde ettğn göstermektedr. Kârla yatırım arasındak lşk, şletmenn fnansman şeklnden bağımsız olarak nceleneblmektedr. Faz ve verg önces kâr ele alındığından şletme kârlılığı, fnansman şeklnden bağımsız olarak değerlendrleblmektedr. Varlıkların kârlılığı net kâr rakamı ele alınarak ncelendğnde, dğer koşullar aynı ken daha yüksek fazle borçlanan şletmenn kârlılığı daha düşük olacaktır (Aydın vd. 2007). Aşağıdak formülle hesaplanır: Faz ve Verg Önces Kâr/Toplam Varlık Oranı=Faz ve Verg Önces Kâr/Toplam Varlıklar Faalyet Gösterges Kapsamındak Oranlar Faalyet göstergeler olarak genellkle alacak devr hızı, alacakların ortalama tahsl süres, stok devr hızı, stokların ortalama tahsl süres, aktf devr hızı, sabt varlık devr hızı ve tcar borçlar devr hızı değerlendrlmektedr. Bu çalışmada, alacak ve stok devr hızları kullanılmış olup ortalama tahsl süreler kullanılmamıştır. Ayrıca sabt varlık devr hızlarında, br şletmenn dğerlerne oranla yüksek satış rakamına karşılık düşük sabt varlık kullanması nedenyle yükseklk göstermesnden dolayı değerlendrmede br sıkıntıya yol açacağı kanısıyla dahl edlmemştr. Alacak Devr Hızı Alacak devr hızı, şrketn alacaklarının yılda kaç defa tahsl edldğn gösterr (Okka 2012). Devr hızının düşük olması, şletmenn alacaklarını tahsl edlmeme rskn artırır. Alacak devr hızı arttıkça şletmenn lkdtes artablr. Dğer yandan alacak devr hızının yüksek olması şletmenn standarttan daha düşük br lkdte oranıyla çalışableceğn de gösterr (Aydın vd. 2007). Orana ulaşırken kredl satışlar le tcar alacaklar kullanılır. Ancak kredl satışlar versne ulaşılamaması durumunda net satışlar kullanılır (Okka 2012). Çalışmada da kullanılan hesaplama formülü şu şekldedr: Alacak Devr Hızı=Net Satışlar/Tcar Alacaklar Stok Devr Hızı Satılan malın malyetnn stoklara bölünmesyle bulunan oran stokların ortalama yılda kaç kez yenlendğn gösterr. Makul ölçülerde, stok devr hızı arttıkça şrketn lkdtes artar ve kârlılığı yükselr. Aşırı yükselmes se şrketn stok yeterszlğ çnde bulunduğu ve stok rskne maruz kaldığını gösterr (Okka 2012). Stok devr hızı hesaplanırken kullanılan formül aşağıdak gbdr (Akgüç 2010); Stok Devr Hızı=Satışların Malyet/Ortalama Stok Formüldek ortalama stok tutarı, hesap dönem başında ve sonundak stok tutarlarının artmetk ortalamasının alınmasıyla elde edlr (Akgüç 2010). Aktf Devr Hızı Toplam aktfn yılda kaç kez döndüğünü gösterr. Aktf devr hızı, şrkete yapılan yatırımların nasıl kullanıldığının br göstergesdr. Aynı sektörde aktf devr hızı yüksek olan şrketlern, dğer şrketlere oranla, aktf varlıklarını daha verml kullanıldığı anlaşılır. Aktf devr hızının yükselmes frma kârlılığını ve dolayısıyla hsse başına kârı arttırır (Okka 2012). Aktf Devr Hızı=Satışlar/Aktf Toplamı Tcar Borçlar Devr Hızı Bu oran le yılda kaç kez borçların ödendğne ulaşılır. Kredl alımların tcar borçlara bölünmesyle elde edlen oran çn kredl alışlar verlmemşse bütün alışlar kredl gb düşünülerek, satılan malın malyet tcar borçlara oranlanır (Okka 2012). Tcar borçlar devr hızının genel olarak düşük olması beklenen br durumdur ve şrket lkdte sıkıntısı çne grmez, ancak düşük olmasının neden vades gelmesne karşın ödenemeyen borçlar se şletme kred rskn arttıracaktır (Akgün 2002). Aşağıdak formülle hesaplanır: Tcar Borçlar Devr Hızı=Kredl Alışlar Tutarı/Tcar Borçlar Clt 25 = Sayı 1 = Bahar 2014 = 41

8 Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının Gr İlşksel Analz Yöntemyle Ölçülmes GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ (GİA) YÖNTEMİ GİA yöntem, pek çok krtern bulunduğu durumlarda alternatfler arasından seçm yapmada kullanılablen br yöntemdr. GİA özellkle örneklemn küçük olduğu ve örneklem dağılımının blnmedğ durumlarda değşkenler gruplandırmada terch edlr (Feng ve Wang 2000). Gr sstem teors lk olarak Deng (1982) tarafından ortaya atılmıştır. Buradak gr term, blgnn eksk olmasını ya da hç blnmemesn fade etmektedr. Belrl br sstem çersnde k eleman ya da k alt sstem arasındak benzerlkler ya da farklılıklar gr lşk olarak smlendrlmektedr. Elemanlar arasındak benzerlk ve farklılıklardak değşmlern derecesndek gelşmeler ölçmekte yararlanılan yöntem se GİA olarak adlandırılmaktadır. Bu yöntem, gr br sstemdek her br faktör le kıyas yapılan faktör (referans) sers arasındak lşk derecesnn belrlenmesn sağlamaktadır. Her br faktör br dz (satır veya sütun) olarak tanımlanır. Faktörler arası etk dereces se gr lşksel derece olarak adlandırılır (Feng ve Wang 2000; Sofyalıoğlu 2011). GİA, performans ölçümlernde sıklıkla kullanılmaktadır. Özellkle çeştl fnansal rasyolar yardımıyla değerlendrmeler yapılablmektedr (Peker ve Bak 2011). GİA nın kullanılma amaçlarından br dğer se pek çok değşken arasından önemsz olanları ayırt ederek öneml olanları kend arasında gruplara ayırmaktır. Br gruptak değşkenler brbryle lşkl değşkenler olmakta ve böylelkle dğer gruplardan ayrılablmektedrler. Ver set büyük olduğunda ve ver set normal dağılıma sahp olduğunda faktör analz, kümeleme analz, ayırma analz gb yöntemler kullanılablmektedr. Ancak ver sayısı az ve verlern dağılımı normal olmadığında yapılan analzlern güvenlrlğ azalmaktadır. Böyle durumlara br de ver setnn eksk olması eklendğnde GİA le gerçekten öneml olan değşkenlern analzlere dahl edleblmes sağlanablmektedr (Ho ve Wu 2006). GİA yöntemnn adımları şunlardır (Wu, 2002): 1. Adım: Karar matrsnn oluşturulması x1 (1) x2(1) X xn(1) x (2) 1 x (2) 2 x (2) n x x x ( n) ( n) ( n) 1 2 n (1) 2. Adım: Karşılaştırma matrsnn oluşturulması Referans sers x0 ( x0(1), x0(2),..., x0( ),..., x0( n)) şeklndedr. Burada X 0 (),. krtern normalze değerler çndek en büyük değern göstermektedr. Referans sers karar matrsnn lk satırına yazılarak karşılaştırma matrs oluşturulur. 3. Adım: Normalzasyon şlem ve normalzasyon matrsnn oluşturulması Bu adımda ver set normalze edlr. Farklı brmlere ve büyüklüklere sahp olan verler aynı standarda getrmek amacıyla normalzasyon şlemler yapılmaktadır. Burada 3 olası durumla karşılaşılablr:. Fayda durumu: Eğer amaç daha y ya da büyük değer elde etmekse (2) numaralı formül kullanılır. x mn x x max x mn x (2). Malyet durumu: Eğer amaç daha küçük ya da az br değer elde etmekse (3) numaralı formül kullanılır. max x x x max x mn x (3). Optmallk durumu: Eğer amaç optmal br değer elde etmekse (4) numaralı formül kullanılır. x x0b x max x x 0b (4) (4) numaralı formülde X 0b (),. krtern hedef değerdr ve max x aralığında ( ) x0b mn x br değer alır. Bu şlemlern ardından (1) dek karar matrs şu hale dönüşür: X x1 (1) x2(1) xn(1) x (2) 1 x (2) 2 x (2) n x 1 ( n) x2( n) xn( n) (5) 4. Adım: Mutlak değer tablosunun oluşturulması X 0 le X arasındak mutlak değer aşağıdak formülle bulunur: 42 n Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs

9 Fath Ecer - Fath Günay 01(1) 0( ) x0( ) x 02(1) 0m(1) (6) 5. Adım: Gr lşksel katsayı matrsnn oluşturulması mn max 0 max 0 (7) formülü kullanılarak hesaplanır. (7) numaralı formülde ζ ayırıcı (dstngush) katsayısıdır ve [0,1] aralığında değer alır. Ancak şlemlerde 0,5 alınması max tavsye max edlmektedr. max Ayrıca o ve mn mn mn o( ) şeklnde hesaplanır. 6. Adım: İlşk derecesnn hesaplanması (8) (8) numaralı formülde Ѓ 0 elemanın gr lşk derecesn göstermektedr ve krterlern eşt önem düzeynde olduğu varsayıldığında kullanılır. Eğer krterlern farklı ağırlıkları söz konusu se o n 1 o o( ) n 1 n 1 [ W o ] formülünden yararlanılır. ANALİZ VE BULGULAR 0m 01( n) 02( n) 0m( n) (9) Şrketlern performans değerlemelernde genellkle fnansal oranlar terch edlmektedr. Çünkü şrketlern geçmş dönemlernde gösterdkler performansları karşılaştırmanın en bast yolu fnansal oranları kullanmaktır. Çalışmada kullanılan verler BIST te halka arz edlen dokuz turzm şrketnn dönemne lşkn en güncel verlerdr. Bu şrketler konaklama, acenta ve yyecek çecek kollarında faalyet göstermektedr. BIST te şlem gören turzm şrket sayısının az olması nedenyle farklı kollardak şrketler br arada analzlere tab tutulmak zorunda kalınmıştır. Çalışmanın kısıtı olarak değerlendrleblecek bu zafyet gelecekte borsada şlem görecek şrket sayısının artması halnde analzlern tek br ş koluna odaklanılarak yapılmasıyla ortadan kaldırılablr (2) (2) (2) Turzm şrketlernn performanslarını değerlendreblmek çn öncek bölümde bahsedlen on yed fnansal orandan yararlanılmıştır. Tablo 3 tek verler turzm şrketlernn dönemne lşkn fnansal oranlarının ortalamaları alınarak elde edlmştr. GİA yöntemnn lk aşamasında karşılaştırma matrs oluşturulur. Tablo 4 tek karşılaştırma matrs, aynı zamanda Tablo 3 tek gerçek ver setnden oluşmuş olan matrstr. Tek farkı yüksek olması stenen sütunlardak en büyük değern ve mnmum olması stenen her sütundak en küçük değern eklenmesyle oluşturulan referans sers satırının Tablo 4 te yer almasıdır. Tablo 4 esas alındığında lkdte göstergesne göre en y lkdteye sahp şrket B dr. Oranlar bazında (FO1, FO2, FO3) değerlendrme yapmak gerekrse B, D ve J şrketlernn dğer şrketlere göre daha y durumda olduğu görülmektedr. Sonuç olarak belrtlen turzm şrketlernn vades gelen borçlarını ödeme kablyetnn yüksek olduğu ve stoklara güvenmeden borçlarını daha kolay ödeyeblecekler fade edleblr. Ayrıca kısa vadel borçlar karşısında bu şrketlern mevcut varlıklarına göre daha drençl olduğu söyleneblr. Kaldıraç gösterges kapsamında yer alan FO4 e göre B ve J en düşük değer almıştır ve en y durumdadırlar. Benzer şeklde FO5 e göre B, FO6 ya ve FO7 ye göre C, FO8 e göre se B ve H en y durumda olan turzm şrketlerdr. Genel olarak bakıldığında se B ve C turzm şrketlernn kaldıraç göstergeler bakımından dğer şrketlere göre daha y olduğu görülmektedr. Böylece genel olarak bu turzm şrketlernn varlıklarının daha küçük oranda borçlarla karşılandığı ve toplam borçlar çnde kısa vadel yabancı kaynakların daha az yer tuttuğu söyleneblr. Kârlılık gösterges çndek oranlar ncelendğnde se FO9 a göre A, FO10 a ve FO11 e göre D, FO12 ye göre F ve FO13 e göre se D turzm şrketlernn yüksek değerler alarak en y konumda oldukları fade edleblr. Özetle A, D ve F turzm şrketlernn ortakları tarafından yapılan yatırımın etkn kullanıldığı ve varlıklara yapılan yatırımların öneml ölçüde kâr sağlamış olduğu söyleneblr. Faalyet gösterges kapsamında yer alan oranlardan FO14 ve FO16 ya göre B, FO15 e göre A ve FO17 ye göre C turzm şrketlernn dğerlerne göre daha y pozsyonda oldukları söyleneblr. Do- Clt 25 = Sayı 1 = Bahar 2014 = 43

10 Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının Gr İlşksel Analz Yöntemyle Ölçülmes layısıyla bu şrketlern faalyetlern gerçekleştrrken verml şeklde varlıklarını kullandıkları söyleneblr. Karşılaştırma matrsn oluşturulmasından sonrak aşamada normalze matrs elde edlr. Şrket sahpler, yönetcler ve hssedarları genellkle şrketlernn lkdte, kârlılık ve faalyet oranlarının yüksek, kaldıraç oranlarının se düşük olmasını sterler. Bu bakımdan normalze matrsn elde edlmesnde lkdte, kârlılık ve faalyet oranlarında (FO17 harç) (2) numaralı formül, kaldıraç oranlarında se (3) numaralı formül kullanılmıştır. Örneğn FO1 oranı çn normalze şlem şöyle yapılmıştır: 0,47 0,25 0,0071 0,01 31,03 0,25 Yapılan hesaplamalar sonucunda elde edlmş olan normalze matrs Tablo 5 tek gbdr. Normalze matrsn bulunmasından sonra (6) numaralı formül kullanılarak mutlak değerler tablosu oluşturulur. Mutlak değerler tablosu oluşturulurken normalze değerler le referans değerler arasındak uzaklıklar hesaplanır. Daha açık br fadeyle referans değerlernden normalze değerler çıkartılarak Tablo 6 dak mutlak değerler tablosu elde edlmştr. Tablo 7 dek Gr İlşksel Katsayılar Matrs, gr lşk katsayısı ζ nn olarak alınması ve (7) numaralı formülün kullanılmasıyla elde edlmştr. Dört temel fnansal göstergenn farklı ağırlıkları söz konusu olduğundan bu değerlern hesaplamasında (9) numaralı formülden yararlanılmıştır. Tablo 7 ye göre oranlar bakımından tam etknlğe (1,00) ulaşmış turzm şrketler şunlardır: Car oran, ast test oranı, nakt oran, borç/öz sermaye oranı, borç oranı, uzun vadel borç/toplam varlık oranı, alacak devr hızı ve aktf devr hızı oranına göre B, kısa vadel borçların ağırlığı oranı, öz sermaye çarpanı oranı ve tcar borçlar devr hızı oranına göre C, brüt kâr marı ve stok devr hızı oranına göre A, net kâr marı, toplam varlık kârlılığı ve faz ve verg önces kâr/toplam varlık oranına göre D ve son olarak öz sermaye kârlılığı oranına göre se F. Son olarak Tablo 8 de turzm şrketlernn gr lşksel derecelern gösteren değerler yer almaktadır. Tablo 8 dek bulgulara göre turzm şrketlernn fnansal performansında etkl olan en öneml fnan- Tablo 3. Turzm Şrketlernn Fnansal Oranları ( ) Lkdte Gösterges Kaldıraç Gösterges Kârlılık Gösterges Faalyet Gösterges FO1 FO2 FO3 FO4 FO5 FO6 FO7 FO8 FO9 FO10 FO11 FO12 FO13 FO14 FO15 FO16 FO17 A 0,47 0,42 0,22 0,13 0,17 0,36 1,20 1,70 0,66-0,16-0,02-0,03-0,01 19,09 39,76 0,15 6,49 B 31,03 31,03 30,33 0,02 0,08 0,81 1,09 0,01 0,13-0,31-0,02-0,02-0,01 256,75 0,00 54,13 222,26 C 0,25 0,15 0,02 0,88 0,87 0,17 0,56 0,71-0,54-2,54-0,06 0,24-0,02 11,24 6,27 0,05 1,72 D 4,31 4,20 3,88 0,10 0,14 0,32 1,16 0,09 0,62 0,13 0,04 0,04 0,04 23,12 22,61 0,25 6,90 E 0,82 0,54 0,32 0,48 0,57 0,66 2,40 0,23-3,46 0,01 0,00 0,00 0,00 2,24 1,93 0,19 3,64 F 1,19 0,76 0,75 3,90 0,91 0,61 8,71 0,37 0,21-2,21-0,10 0,36-0,01 26,95 0,51 0,13 13,61 G 1,51 1,09 1,01 0,08 0,29 0,80 1,38 0,05 0,27-0,21-0,01-0,05 0,02 4,25 1,70 0,09 6,52 H 0,50 0,43 0,23 0,03 0,57 0,97 2,32 0,01 0,25 0,05 0,03 0,06 0,03 6,59 4,40 0,66 37,11 J 3,96 3,93 3,58 0,02 0,13 0,72 1,15 0,02 0,47 0,03-0,01-0,02-0,01 9,04 29,12 0,14 2,72 Tablo 4. Karşılaştırma Matrs Lkdte Gösterges Kaldıraç Gösterges Kârlılık Gösterges Faalyet Gösterges FO1 FO2 FO3 FO4 FO5 FO6 FO7 FO8 FO9 FO10 FO11 FO12 FO13 FO14 FO15 FO16 FO17 Referans 31,03 31,03 30,33 0,02 0,08 0,17 0,56 0,01 0,66 0,13 0,04 0,36 0,04 256,75 39,76 54,13 1,72 A 0,47 0,42 0,22 0,13 0,17 0,36 1,20 1,70 0,66-0,16-0,02-0,03-0,01 19,09 39,76 0,15 6,49 B 31,03 31,03 30,33 0,02 0,08 0,81 1,09 0,01 0,13-0,31-0,02-0,02-0,01 256,75 0,00 54,13 222,26 C 0,25 0,15 0,02 0,88 0,87 0,17 0,56 0,71-0,54-2,54-0,06 0,24-0,02 11,24 6,27 0,05 1,72 D 4,31 4,20 3,88 0,10 0,14 0,32 1,16 0,09 0,62 0,13 0,04 0,04 0,04 23,12 22,61 0,25 6,90 E 0,82 0,54 0,32 0,48 0,57 0,66 2,40 0,23-3,46 0,01 0,00 0,00 0,00 2,24 1,93 0,19 3,64 F 1,19 0,76 0,75 3,90 0,91 0,61 8,71 0,37 0,21-2,21-0,10 0,36-0,01 26,95 0,51 0,13 13,61 G 1,51 1,09 1,01 0,08 0,29 0,80 1,38 0,05 0,27-0,21-0,01-0,05 0,02 4,25 1,70 0,09 6,52 H 0,50 0,43 0,23 0,03 0,57 0,97 2,32 0,01 0,25 0,05 0,03 0,06 0,03 6,59 4,40 0,66 37,11 J 3,96 3,93 3,58 0,02 0,13 0,72 1,15 0,02 0,47 0,03-0,01-0,02-0,01 9,04 29,12 0,14 2,72 44 n Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs

11 Fath Ecer - Fath Günay Tablo 5. Normalze Matrs Lkdte Gösterges Kaldıraç Gösterges Kârlılık Gösterges Faalyet Gösterges FO1 FO2 FO3 FO4 FO5 FO6 FO7 FO8 FO9 FO10 FO11 FO12 FO13 FO14 FO15 FO16 FO17 Referans 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 0,01 0,01 0,01 0,97 0,90 0,77 0,92 0,00 1,00 0,89 0,59 0,06 0,10 0,07 1,00 0,00 0,98 B 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,21 0,94 1,00 0,87 0,84 0,62 0,09 0,14 1,00 0,00 1,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,78 0,05 1,00 1,00 0,59 0,71 0,00 0,29 0,70 0,00 0,04 0,16 0,00 1,00 D 0,13 0,13 0,13 0,98 0,93 0,82 0,93 0,96 0,99 1,00 1,00 0,22 1,00 0,08 0,57 0,00 0,98 E 0,02 0,01 0,01 0,88 0,41 0,39 0,77 0,87 0,00 0,95 0,74 0,13 0,26 0,00 0,05 0,00 0,99 F 0,03 0,02 0,02 0,00 0,00 0,46 0,00 0,79 0,89 0,12 0,00 1,00 0,10 0,10 0,01 0,00 0,95 G 0,04 0,03 0,03 0,98 0,75 0,21 0,90 0,98 0,90 0,88 0,66 0,00 0,73 0,01 0,04 0,00 0,98 H 0,01 0,01 0,01 1,00 0,41 0,00 0,78 1,00 0,90 0,97 0,93 0,27 0,78 0,02 0,11 0,01 0,84 J 0,12 0,12 0,12 1,00 0,95 0,32 0,93 1,00 0,95 0,96 0,65 0,09 0,12 0,03 0,73 0,00 1,00 Tablo 6. Mutlak Değerler Tablosu Lkdte Gösterges Kaldıraç Gösterges Kârlılık Gösterges Faalyet Gösterges FO1 FO2 FO3 FO4 FO5 FO6 FO7 FO8 FO9 FO10 FO11 FO12 FO13 FO14 FO15 FO16 FO17 A 0,99 0,99 0,99 0,03 0,10 0,23 0,08 1,00 0,00 0,11 0,41 0,94 0,90 0,93 0,00 1,00 0,02 B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 0,06 0,00 0,13 0,16 0,38 0,91 0,86 0,00 1,00 0,00 1,00 C 1,00 1,00 1,00 0,22 0,95 0,00 0,00 0,41 0,29 1,00 0,71 0,30 1,00 0,96 0,84 1,00 0,00 D 0,87 0,87 0,87 0,02 0,07 0,18 0,07 0,04 0,01 0,00 0,00 0,78 0,00 0,92 0,43 1,00 0,02 E 0,98 0,99 0,99 0,12 0,59 0,61 0,23 0,13 1,00 0,05 0,26 0,87 0,74 1,00 0,95 1,00 0,01 F 0,97 0,98 0,98 1,00 1,00 0,54 1,00 0,21 0,11 0,88 1,00 0,00 0,90 0,90 0,99 1,00 0,05 G 0,96 0,97 0,97 0,02 0,25 0,79 0,10 0,02 0,10 0,12 0,34 1,00 0,27 0,99 0,96 1,00 0,02 H 0,99 0,99 0,99 0,00 0,59 1,00 0,22 0,00 0,10 0,03 0,07 0,73 0,22 0,98 0,89 0,99 0,16 J 0,88 0,88 0,88 0,00 0,05 0,68 0,07 0,00 0,05 0,04 0,35 0,91 0,88 0,97 0,27 1,00 0,00 Tablo 7. Gr İlşksel Katsayılar Matrs Lkdte Gösterges Kaldıraç Gösterges Kârlılık Gösterges Faalyet Gösterges FO1 FO2 FO3 FO4 FO5 FO6 FO7 FO8 FO9 FO10 FO11 FO12 FO13 FO14 FO15 FO16 FO17 A 0,33 0,34 0,33 0,95 0,83 0,68 0,86 0,33 1,00 0,82 0,55 0,35 0,36 0,35 1,00 0,33 0,96 B 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,39 0,89 1,00 0,80 0,75 0,57 0,35 0,37 1,00 0,33 1,00 0,33 C 0,33 0,33 0,33 0,69 0,35 1,00 1,00 0,55 0,63 0,33 0,41 0,63 0,33 0,34 0,37 0,33 1,00 D 0,37 0,37 0,36 0,96 0,88 0,73 0,87 0,92 0,98 1,00 1,00 0,39 1,00 0,35 0,54 0,33 0,96 E 0,34 0,34 0,34 0,81 0,46 0,45 0,69 0,79 0,33 0,92 0,66 0,37 0,40 0,33 0,34 0,33 0,98 F 0,34 0,34 0,34 0,33 0,33 0,48 0,33 0,71 0,82 0,36 0,33 1,00 0,36 0,36 0,34 0,33 0,90 G 0,34 0,34 0,34 0,97 0,66 0,39 0,83 0,96 0,84 0,80 0,60 0,33 0,65 0,34 0,34 0,33 0,96 H 0,34 0,34 0,33 0,99 0,46 0,33 0,70 1,00 0,83 0,94 0,88 0,41 0,70 0,34 0,36 0,34 0,76 J 0,36 0,36 0,36 1,00 0,90 0,42 0,87 0,99 0,91 0,93 0,58 0,35 0,36 0,34 0,65 0,33 0,99 sal gösterge %72,76 le kaldıraç göstergesdr. Onu sırasıyla %62,89 le kârlılık, %54,26 le faalyet ve %41,64 le lkdte gösterges takp etmektedr. Elde edlen bulgular lkdte gösterges açısından değerlendrldğnde B turzm şrketnn %100 le tam etknlğe ulaşmış olduğu ve lkt kaynaklarında oldukça etkn olduğu söyleneblr. Dğer sekz turzm şrketnn se brbrne yakın değerler alarak etknlkten oldukça uzak oldukları tespt edlmştr. Özetle, B turzm şrket lkt kaynakları yönünden oldukça y durumda olup dğer şrketler se zor durumdadırlar. Kaldıraç gösterges çerçevesnde elde edlen sıralamalar ncelendğnde D turzm şrketnn %87,23 le en y durumda olduğu ve tam etknlğe yaklaşmış olduğu bulunmuştur. Bu şrket sırasıyla %85,45 le B, %83,75 le J ve %76,22 le G turzm şrketler zlemektedr. F se %43,73 le tam etknlkten oldukça uzak br noktadadır. Kârlılık gösterges esas alındığında tam etknlğe ulaşmış turzm şrketnn olmadığı görülmektedr. Hesaplanan etknlk oranları %46 le %87 arasındadır. Ayrıca en y kârlılık göstergelerne sahp turzm şrketler sırasıyla D, H ve G şrketlerdr. Özellkle brüt kâr marı yüksek olan D şrket bu nedenle kârlılık göstergelernde en y durumda olan turzm şrketdr. Clt 25 = Sayı 1 = Bahar 2014 = 45

12 Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının Gr İlşksel Analz Yöntemyle Ölçülmes Tablo 8. GİA Sonuçları Lkdte Kaldıraç Kârlılık Faalyet İlşk Düzey Genel Gösterges Gösterges Gösterges Gösterges sıralama (%41,64) (%72,76) (%62,89) (%54,26) Etknlk Sıra Etknlk Sıra Etknlk Sıra Etknlk Sıra A %33,50 8 %73,08 5 %61,50 5 %66,03 2 %61,16 4 B %100 1 %85,45 2 %56,78 7 %66,67 1 %75,88 1 C %33,33 9 %71,69 6 %46,78 9 %51,18 5 %53,22 7 D %36,50 2 %87,23 1 %87,40 1 %54,47 4 %70,47 2 E %33,64 6 %64,02 8 %53,51 8 %49,86 6 %52,38 8 F %33,89 5 %43,73 9 %57,51 6 %48,22 8 %46,76 9 G %34,12 4 %76,22 4 %64,41 3 %49,25 7 %59,12 5 H %33,51 7 %69,64 7 %75,17 2 %44,75 9 %58,81 6 J %36,24 3 %83,75 3 %62,92 4 %57,88 3 %63,49 3 Faalyet göstergesne göre se etknlk sıralamasının lk üç sırasında B, A, J yer almıştır. G, F, H şrketler se son üç sıradak şrketlerdr. Hesaplanan etknlk oranları se %44 le %66 arasında değer almıştır. Şekl 1 e göre en y fnansal performansa sahp turzm şrketler sıralamasında lk sırada B, knc sırada D ve üçüncü sırada se J yer almıştır. En kötü performansa sahp turzm şrketler se %53,22 le C, %52,38 le E ve %46,76 le F dr. B nn dğerlernden daha y fnansal performans göstermesnn temelnde lkt kaynaklarını doğru ve etkn kullanması, borç kullanımını başarılı br şeklde yönetmes ve varlıklarını verml kullanması yatmaktadır. D, gerçekleşen kârlılığın etksyle ve borçlarını y yönetmesyle sıralamada knc olmuştur. Özellkle D şrket, lkdte göstergesne göre de oldukça y durumdadır ve gerekl lkdteye sahp olmasının sıralamaya katkısı poztf yönde olmuştur. Sıralamada üçüncü olan J, tüm göstergelere göre brbrne yakın sıralamalarda yer almıştır. 0,8000 0,7000 0,6000 0,5000 0,4000 0,3000 0,2000 0,1000 0,0000 A B C D E F G H J Şekl 1. Turzm Şrketlernn Fnansal Performansları Son olarak Tablo 8 dek GİA sonuçları hem göstergeler bazında hem de genel bazda ncelendğnde şu hususlar dkkat çekmektedr: B, kaldıraç göstergelernde knc, kârlılık göstergelernde se yednc sırada olmasına rağmen genel sıralamada lk sıradadır. Bunun ana neden şrketn lkdte ve faalyet göstergelernn dğer şrketlere nazaran oldukça yüksek durumda olmasıdır. Kaldıraç ve kârlılık göstergesnde lk sırada, lkdte göstergesnde se knc sırada yer alan D turzm şrket bu performansıyla genel sıralamada knc sırada yer almıştır. Lkdte, kaldıraç ve faalyet göstergelerne göre üçüncü sıradak J şrket se genel sıralamada üçüncü olmuştur. Dğer yandan borçlarını ödemede güçlükler yaşadığı görülen ve varlıklarını verml kullanmadığı tespt edlen F turzm şrket sıralamada sonuncu olmuştur. SONUÇ VE ÖNERİLER Br faalyetn fnansal açıdan y yönetlerek uzun yıllar üstün performans göstermes yatırımın sürekllğ ve sağladıkları açısından önemldr. Yönetclern kendlern değerlendrmede fnansal performansın öneml br gösterge olması yanında şrkete ortak olmak steyen yatırımcıların şrketlern performanslarını dkkate aldıkları blnmektedr. Ayrıca fnansal performans ölçümüyle br şrket kend bulunduğu noktayı tespt ederek rakplernn ne kadar önünde ya da gersnde olduğunu da göreblmektedr. Turzm şrketler, büyük yatırımların gerektğ ve verlen karar le yatırımın ger dönüşünün uzun 46 n Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs

13 Fath Ecer - Fath Günay yıllar mümkün olmadığı sektörlerden brdr. Dolayısıyla bu tür şrketler açısından fnansal performansın ölçülmes son derece önemldr. Çalışmada BIST te şlem gören dokuz turzm şrketnn performansı fnansal oranlardan yararlanılarak ölçülmüştür. Gerçekte Türkye dek turzm şrket sayısı üç bn cvarında olmasına rağmen bu şrketlere lşkn gerekl tüm verlere ulaşılamadığı çn bu şrketler çalışmada analzlere dahl edlememştr. Çalışmaya dahl edlen turzm şrketler lkdte göstergesnden üç, kaldıraç ve kârlılık göstergelernden beşer ve faalyet göstergesnden dört fnansal orana göre değerlendrlmşlerdr. Elde edlen bulgulara göre turzm şrketlernn fnansal performans ölçümünde en öneml gösterge, kaldıraç göstergesdr. Kaldıraç göstergesnde etknlk değerler %43-%87 aralığında bulunmuştur. Çok y olarak yorumlanamasa da bu değer aralığı y şeklnde değerlendrleblr. En öneml göstergenn kaldıraç gösterges olmasından hareketle turzm sektöründe yer alan şrketlern borç kullanma kararlarında braz daha dkkatl davranmaları gerektğ açıkça görülmektedr. Kaldıraç göstergesn sırasıyla kârlılık, faalyet ve lkdte göstergeler zlemektedr. Kârlılık göstergesnde etknlk değer aralığı %46-%87 dr ve turzm şrketlernn yönetcler kârlarını braz daha arttırıcı yönde yatırım kararı vermeye özen göstermeldrler. Faalyet göstergesnde %44-%66 olarak gerçekleşen etknlğn orta derecede br etknlğe şaret ettğ dkkat çekmektedr. Bu bağlamda turzm şrketlernn varlıklarını verml kullanmadıkları söyleneblr. Lkdte göstergesnde se etknlk değerler %33-%100 şeklnde ortaya çıkmıştır. Her ne kadar tam etknlğe ulaşılmış gb görülse de sadece br şrketn tam etknlğe ulaştığı, dğer şrketlern etknlğnn se %35 cvarında ve düşük olarak ntelendrleblecek br etknlğe sahp olduğu fade edleblr. Dolayısıyla turzm şrketlernn kısa vadel borçlarını dönen varlıklarıyla karşılamada başarılı olamadıkları ve bu konuda daha fazla çaba göstermeler gerektğ vurgulanablr. Dğer taraftan elde edlen bulgular turzm şrketlernn etknlkler çerçevesnde yorumlanırsa lkdte göstergelerne göre B turzm şrket en y performans sergleyen turzm şrket olmuştur. Dğer turzm şrketlernn se düşük ve brbrne yakın performans gösterdkler belrlenmştr. Bu durum B nn kısa vadel yabancı kaynaklarını rahatlıkla dönen varlıklarıyla karşılayabldğn göstermektedr. Kaldıraç göstergelerne göre yapılan değerlendrmede turzm şrketler arasında D, B ve J en y performansa sahp şrketlerdr. Bu şrketlern varlıklarını borç le fnanse etmede dğer turzm şrketlerne göre daha başarılı oldukları söyleneblr. Kârlılık göstergeler açısından değerlendrme yapıldığında se D, H ve G turzm şrketlernn en y, C nn se en kötü performansa sahp turzm şrketler olduğu görülmüştür. Böylece, D, H ve G turzm şrketlernn daha kârlı yatırımlar yaptığı söyleneblr. Son olarak faalyet göstergeler çerçevesnde en y durumda olan şrket B, en kötü durumdak şrket se H dr. Bu bağlamda B nn varlıklarını oldukça verml şeklde kullandığı fade edleblr. Sonuç olarak turzm şrketlernn genel fnansal performans sıralaması şu şeklde gerçekleşmştr: B D J A G H C E F. Çalışmanın alanyazına katkısının k şeklde olacağı düşünülmektedr. Brncs, çalışmanın sektördek dğer turzm şrketlerne fnansal davranış ve kararlar açısından yol gösterc ntelklere sahp olmasıdır. İkncs se BIST te şlem gören turzm şrket sayısının az olması ve bu şrketlere lşkn geçmşten günümüze değn tüm verlere erşmn mümkün olmaması nedenyle çalışmanın GİA yöntemnn turzm alanında uygulanablrlğnn ortaya konulmasıdır. Böylelkle çalışmanın Türk turzm sektörüne farklı br bakış açısı kazandıracağı ve katkı sağlayacağı söyleneblr. Çalışmanın kısıtı turzm şrketlernn borsa performans verlerne ulaşılamaması nedenyle bu verlern analzde yer almamış olmasıdır. İlerde yapılacak çalışmalarda bu verler de eklenerek fnansal performans ölçümü gerçekleştrleblr. Ayrıca sonrak çalışmalarda turzm şrketlernn fnansal performansları yıllar tbaryle ölçüleblr. Böylece turzm şrketlernn yıllara göre performanslarındak değşmler nceleneblr. Bunun yanı sıra eğer çok sayıda turzm şrketne lşkn verlere ulaşılablrse analtk hyerarş yöntem, TOPSIS, ver zarflama analz gb yöntemlerle de performans ölçümü yapılablr. KAYNAKÇA Akgüç, Ö. (2010). Fnansal Yönetm. İstanbul: Avcıol Basım Yayım. Akgün, M. (2002). İşletmelerde Etknlk ve Nakt Çevrme Süres Analz, İSMMMO Mal Çözüm Dergs, 60 (12): Clt 25 = Sayı 1 = Bahar 2014 = 47

14 Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının Gr İlşksel Analz Yöntemyle Ölçülmes Aydenz, A. S. (2009). Makroekonomk Göstergelern Frmaların Fnansal Performans Ölçütler Üzerndek Etksnn Ölçülmesne Yönelk Br Araştırma: IMKB ye Kote Gıda ve İçecek Şrketler Üzerne Br Uygulama, Marmara Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, 27 (2): Aydın, N., Başar, M. ve Coşkun, M. (2007). Fnansal Yönetm. Eskşehr: Genç Matbaası. Chen, T. H. (2009). Performance Measurement of an Enterprse and Busness Unts wth an Applcaton to a Tawanese Hotel Chan, Internatonal Journal of Hosptalty Management, 28: Chen, M. H. (2011). The Response of Hotel Performance to Internatonal Toursm Development and Crss Events, Internatonal Journal of Hosptalty Management, 30 (1): Chuang, C. L. (2013). Applcaton of Hybrd Case-Based Reasonng for Enhanced Performance n Bankruptcy Predcton, Informaton Scences, 236: Cvan, M. (2009). Fnansal Tablolar Analz ve Örnek Uygulamalar, Erşm tarh: Coşkun, A. (2007). Stratek Performans Yönetm ve Performans Karnes. İstanbul: Lteratür Yayıncılık. Çl Yavuz, N. (2006). Türkye de Turzm Gelrlernn Ekonomk Büyümeye Etksnn Test: Yapısal Kırılma ve Nedensellk Analz, Doğuş Ünverstes Dergs, 7/2: Deng, J. (1982). Control Problems of Grey Systems, Systems and Control Letters, 5: Ecer, F., Ulutagay, G. ve Nasboglu, E. (2011). Does Foregn Ownershp Affect Fnancal Performance? An Industral Approach, Mddle Eastern Fnance and Economcs, 14: Erdl, O. ve Kalkan, A. (2005). Koblere Sağlanan Desteklern Koblern Performanslarına Etks, İstanbul Tcaret Ünverstes Sosyal Blmler Dergs, 4/7: Fantazy, K. A., Kumar, V. ve Kumar, U. (2010). Supply Management Practces and Performance n the Canadan Hosptalty Industry, Internatonal Journal of Hosptalty Management, 29: Feng, C. M. ve Wang, R. T. (2000). Performance Evaluaton for Arlnes Includng the Consderaton of Fnancal Ratos, Journal of Ar Transport Management, 6: Golmohammad, D. ve Mellat-Parast, M. (2012). Developng a Grey-Based Decsonmakng Model for Suppler Selecton, Internatonal Journal of Producton Economcs, 137 (2): Gülcan, N. (2011). Fnansal Oranlar Yardımıyla İşletmelern Fnansal Başarısızlıklarının Tespt Edlmes: IMKB de Br Uygulama (Basılmamış Yüksek Lsans Tez). Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü İşletme Anablm Dalı Muhasebe-Fnansman Blm Dalı. Ho, C. T. ve Wu, Y. S. (2006). Benchmarkng Performance Indcators for Banks, Benchmarkng: An Internatonal Journal, 13 (1/2): Hwang, S. N. ve Chang, T. Y. (2003). Usng Data Envelopment Analyss to Measurement Hotel Manageral Effcency Change n Tawan, Toursm Management, 24: Jang, S. C. S., Hu, C. ve Ba, B. (2006). A Canoncal Correlaton Analyss of E-Relatonshp Marketng and Hotel Fnancal Performance, Toursm and Hosptalty Management, 6/4: Kabakçı, Y. (2008). Sermaye Yapısı le Şrket Performansı Arasındak İlşk: Gıda Sektöründe Br Uygulama, Ege Akademk Bakış, 8 (1): Kandır, S. Y., Karadenz, E., Özmen, M. ve Önal, Y. B. (2008). Türk Turzm Sektöründe Büyüme Göstergelernn Turzm Şrketlernn Fnansal Performansına Etksnn İncelenmes, Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, 10 (1): Kobtek Koblern İş Portalı, Erşm tarh: Koyuncugl, A. S. ve Özgülbaş, N. (2010). Türk Turzm Sektörünün Fnansal Analz. I. Dsplnlerarası Turzm Araştırmaları Kongres: Mayıs 2010 (Nevşehr), Kuo, M. S. ve Lang, G. S. (2011). Combnng VIKOR wth GRA Technques to Evaluate Servce Qualty of Arports Under Fuzzy Envronment, Expert Systems wth Applcatons, 38: Kültür ve Turzm Bakanlığı web stes, Erşm tarh: Lee, M. J. ve Jang, S. C. (2007). Market Dversfcaton and Fnancal Performance and Stablty: A Study of Hotel Companes, Hosptalty Management, 26: Okka, O. (2012). Analtk Fnansal Yönetm. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Okuyan, H. A. ve Taşcı, H. M. (2010). Sermaye Yapısının Belrleycler: Türkye dek En Büyük 1000 Sanay İşletmesnde Br Uygulama, BDDK Bankacılık ve Fnansal Pyasalar, 4 (1): Peker, İ. ve Bak, B. (2011). Gr İlşksel Analz Yöntemyle Türk Sgortacılık Sektöründe Performans Ölçümü, Uluslararası İktsad ve İdar İncelemeler Dergs, 4/7: Rodrguez, T. F. E. ve Robana, V. P. (2004). Outsourcng and Its Impacts on Operatonal Obectves and Performance: A Study of Hotel n the Canary Islands, Hosptalty Management, 23: Shang, J. K., Hunt, W. T., Lo, C. F. ve Wang, F. C. (2008). E-commerce and Hotel Performance: Three-Stage DEA Analyss, The Servce Industres Journal, 28 (4): Sharma, A. ve Upnea, A. (2005). Factors Influencng Fnancal Performance of Small Hotels n Tanzana, Internatonal Journal of Contemporary Hosptalty Management, 17 (6): Sofyalıoğlu, Ç. (2011). Süreç Hata Modu Etkler Analz Gr Değerlendrme Model, Ege Akademk Bakış, 11 (1): Turzm Verler (2013). Eklent/2140,turzmverlerpdf.pdf?0, Erşm tarh: TÜROFED (2010). Erşm tarh: Uçkun, N. ve Grgner, N. (2011). Türkye dek Kamu ve Özel Bankaların Performanslarının Gr İlşk Analz le İncelenmes, Akdenz İİBF Dergs, 21: Wang, F. C., Hung, W. T. ve Shang, J. K. (2006). Measurng Pure Manageral Effcency of Internatonal Tourst Hotel n Tawan, The Servce Industres Journal, 26: Wang, Y. J. (2009). Combnng Grey Relaton Analyss wth FMCGDM to Evaluate Fnancal Performance of Tawan Contaner Lnes, Expert Systems wth Applcatons, 36 (2): Wu, H. H. (2002). A Comparatve Study of Usng Grey Relatonal Analyss n Multple Attrbute Decson Makng Problems, Qualty Engneerng, 159 (2): Wu, W. Y., Hsao, S. W. ve Tsa, C. H. (2008). Forecastng and Evaluatng the Tourst Hotel Industry Performance n Tawan Based on Grey Theory, Toursm and Hosptalty Research, 18 (2): n Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE HİZMET SAĞLAYICI SEÇİMİ Öz Aşır ÖZBEK a Tamer EREN b Hzmet sağlayıcılar ya da üçüncü part lojstk (3PL) frmalar, şletmenn ana faalyetler dışında kalan, geleneksel

Detaylı

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşklatının görüşlern yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına attr. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşklatının znn gerektrmez;

Detaylı

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlşks: OECD Ülkeler Panel Ver Analz Mustafa ÖZER * Necat ÇĐFTÇĐ ** Özet: Yen büyüme teorlernn merkeznde Ar-Ge yatırımları vardır. Romer (1990), Grossman-Helpman (1991) ve Aghon-Howtt

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ORACLE DATA MINER İLE BORSA ALANINDA TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER (INDICATORS) ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ

Detaylı

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2014, Clt 4, Sayı 1, ss.267-282 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2014, Volume 4,

Detaylı

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama The PDF verson of an unedted manuscrpt has been peer revewed and accepted for publcaton. Based upon the publcaton rules of the journal, the manuscrpt has been formatted, but not fnalzed yet. Before fnal

Detaylı

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2009 CİLT 4 SAYI 1 (47-60) HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME İLE AVRUPA BİRLİĞİ VE ADAY ÜLKELERİN YAŞAM KALİTESİNİN ANALİZİ

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME İLE AVRUPA BİRLİĞİ VE ADAY ÜLKELERİN YAŞAM KALİTESİNİN ANALİZİ Ekonometr ve İstatstk Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometr, Yöneylem Araştırması, İstatstk Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 80 94 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ ÇOK

Detaylı

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 8 Sayı: 16 Güz 2009/2 s. 47-59 LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS KESTİRİMİNİN İNCELENMESİ Cengz AKTAŞ *, Orkun ERKUŞ ** Gelş: 12.10.2009 Kabul:

Detaylı

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması Busness and Economcs Research Journal Volume 2. Number 1. 2011 pp. 143-151 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Türkye de Bölgeler Arası Gelr Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Ver Analz Uygulaması Fatma

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI Ekonometr ve İstatstk Sayı:7 2008 51-87 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU:

Detaylı

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Özet YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Atıf EVREN *1 Elf TUNA ** Yarı parametrk panel ver modeller parametrk ve parametrk olmayan modeller br araya getren; br kısmı

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN

DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN TEŞHİSİ Robust Regresson Method and Dagnose Of Outlers on Several Socal Data Dayanıklı Yöntem 76 ÖZ Özlem YORULMAZ * Araştırmanın

Detaylı

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 2004 YÜKSEK MÜHENDİSLİK TEZİ HÜSEYİN TOPAN YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK

Detaylı

İhracat ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 12 Geçiş Ekonomisi Örneğinde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellik Analizleri

İhracat ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 12 Geçiş Ekonomisi Örneğinde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellik Analizleri EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: Sayı: 2 Nsan 20 ss. 24-254 İhracat ve Ekonomk Büyüme İlşks: 2 Geçş Ekonoms Örneğnde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellk Analzler Relatonshp between Export

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.111-131.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.111-131. Süleyman Demrel Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Y.008, C.3, S. s.-3. BİREYSEL EMEKLİLİK FONLARINDA FON YAPILARININ KARMA DENEMELER YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ EXAMINING THE STRUCTURE OF FUNDS BY MIXTURE

Detaylı

Türkiye nin Avrupa Birliği (15) Pazarındaki Endüstri-Đçi Ticaret Performansının Rakip Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analizi: 1995-2007

Türkiye nin Avrupa Birliği (15) Pazarındaki Endüstri-Đçi Ticaret Performansının Rakip Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analizi: 1995-2007 Rakp Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analz: 1995-2007 Türkye nn Avrupa Brlğ (15) Pazarındak Endüstr-Đç Tcaret Performansının Rakp Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analz: 1995-2007 Hüseyn ALTAY

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE ALINARAK EN HIZLI GÜZERGÂHIN BELİRLENMESİ

AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE ALINARAK EN HIZLI GÜZERGÂHIN BELİRLENMESİ Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engneerng and Archtecture of Gaz Unversty Clt 27, No 2, 385-395, 2012 Vol 27, No 2, 385-395, 2012 AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE

Detaylı

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 007 : 13 : 1 : 911

Detaylı

Çok Boyutlu Madde Tepki Kuramı 1

Çok Boyutlu Madde Tepki Kuramı 1 221 Eğtmde ve Pskolojde Ölçme ve Değerlendrme Dergs, Yaz 2012, 3(1), 221-229 Çok Boyutlu Madde Tepk Kuramı 1 İbrahm Alper KÖSE * Abant İzzet Baysal Ünverstes Özet Eğtm ve pskolojde test alanların verdğ

Detaylı

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 4, Sayı 1, 3 6 Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI H. BİRCAN, Y. KARAGÖZ ve Y. KASAPOĞLU

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17 Uluslararası Aratırmalar Dergs The Journal of Internatonal Socal Research Clt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17 Bahar 2011 Sprng 2011 TÜRKYE DE LSANSÜSTÜ DÜZEYDE YAPILAN DSPLNLER ARASI MÜZK ARATIRMALARI

Detaylı

İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi Çankırı Karatekin Üniversitesi Y.2014, Cilt 4, Sayı 1, ss.237266 Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.237266 İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

Detaylı

15 th ISEOS PROCEEDINGS BOOK

15 th ISEOS PROCEEDINGS BOOK 15 th ISEOS PROEEDINGS BOOK 15 th Internatonal Symposum on Econometrcs, Operatons Research and Statstcs 22-25 May 2014 Suleyman Demrel Unversty 15th Internatonal Symposum on Econometrcs, Operatons Research

Detaylı

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM 5 Uluslararası İler Teknolojler Sempozyumu (IATS 09), 3-5 Mayıs 2009, Karabük, Türkye ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMİNDE OPTİMAL YAKIT MALİYETİNİN BENZETİM TAVLAMA (BT) ALGORİTMASI İLE BELİRLENMESİ DETERMINATION

Detaylı

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI Uludağ Ünverstes Mühendslk-Mmarlık Fakültes Dergs, Clt 17, Sayı 1, 2012 ARAŞTIRMA KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI Emrah YÜRÜKLÜ * Osman

Detaylı

MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ

MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ 1 MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ 2 Mali Analiz, bir işletmenin mali durumunun ve mali yönden gelişmesinin yeterli olup olmadığını belirlemek için, mali tablo kalemlerindeki değişikliklerin, kalemler arasındaki

Detaylı

Mali Tablolar Analizi

Mali Tablolar Analizi Mali Tablolar Analizi 1. Mali Analiz Kavramı Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları hatırlanacak olursa, analiz etme fonksiyonunun muhasebenin taraflarına bilgi sağlamada önemli bir adımdır. Muhasebeyi bir

Detaylı