AKSARAY. TiCARET BORSASI. Şehrin Lokomotifi. Faaliyet Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKSARAY. TiCARET BORSASI. Şehrin Lokomotifi. Faaliyet Raporu"

Transkript

1 AKSARAY TiCARET BORSASI Şehrin Lokomotifi Faaliyet Raporu 203 Ç a ğ d a ş Ya r ı n l a r İ ç i n D a i m a G ü ç B i r l i ğ i

2 BAŞKANIN MESAJI Aksaray Ticaret Borsası 967'den beri tarım sektörünün içinde bulunduğu sorunları belirleme, çözüm önerileri sunma, sektörün gelişimine katkıda bulunma görevini üstlenmiş geçmişten bugüne kadar da bu sorumluluğunu devam ettirmiştir. Aksaray Ticaret Borsası sektörün ve üyelerinin ihtiyaçları doğrultusunda faaliyetlerini belirlemekte, kurumsal gelişimini bu yönde sürdürmekte, üreticilerimizin, üyelerimizin ve hatta ilimizin sorunlarını katıldığımız platformlarda dile getirip, çözüm bulmak için gayret sarf etmekteyiz. Her geçen gün ilimiz ve bölgemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlayan Aksaray Ticaret Borsası olarak öncü borsalar arasında yer almak için en üst gayretlerle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Daha verimli ve kaliteli hizmet vermek amacıyla ISO 900 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alınmış ve Akredite olma sürecine geçilmiştir. Üyelerimize daha etkin hizmet verebilmek ve zaman kaybetmelerine engel olmak için Ortaköy ve Eskil İlçelerine tescil büroları açılmış üyelerimize yerinde tescil hizmeti sunulmuştur. Eğitim konusuna gereken önem verilerek talepler doğrultusunda üye eğitimleri düzenlenmektedir. Borsa yöneticileri olarak üyelerimizin taleplerini karşılamak, hak ve menfaatlerini korumak ve sektörlerinde gelişmelerini sağlamak için uygun ortamlar hazırlamak ve üyelerimizi her türlü platformda temsil etmek en önemli görevlerimizdendir. Bu duygu ve düşüncelerle 203 yılı Faaliyet Raporumuzu görüşlerinize sunmaktayız. Saygılarımızla, Hamit ÖZKÖK Aksaray Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı

3 A K S A R AY T İ C A R E T B O R S A S I YÖNETiM KURULU Hamit ÖZKÖK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ekici Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Naci DUMAN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa AYDIN Sayman Üye Raşit OĞUZ Üye Adres: Karasu Mevki Yeni Buğday Pazarı E-90 Karayolu Üzeri /AKSARAY Telefon: Fax: x

4 TİCARET BORSASI NIN KANUNDA TANIMI 574 sayılı Odalar, Borsalar ve Birlik (TOBB) kanunun 28. Maddesine göre; Ticaret Borsaları, bu Kanunda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dahil maddelerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve ilanı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır. Ticaret Borsaları, hukuki mevzuatla sınırları belirlenmiş mali ve idari özerkliğe sahip kurumlardır. Bir başka ifadeyle; devlete herhangi bir parasal yük getirmeden kendileri kaynak yaratan, kullanan, hatta kamu kuruluşlarına kaynak aktaran kuruluşlardır. Ayrıca, kendi üyeleri arasından seçimle gelmiş kurullar tarafından yönetilmektedir. Bu yönü ile de hürriyetçi demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Ticaret Borsaları aynı zamanda piyasa ekonomisinin önemli bir parçasıdır. Çünkü, Ticaret Borsalarında, tarım ürünlerinin fiyatları, arz-talep koşullarına göre oluşmaktadır Ticaret Borsası nın Görevleri 574 sayılı Odalar, Borsalar ve Birlik kanununun 34. maddesine göre ticaret borsalarının görevleri: a) Borsaya dahil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek. b) Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilan etmek. c) Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Birliğin onayıyla yürürlüğe girecek genel düzenlemeler yapmak. d) Yurt içi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol göstermek. e) 5 inci maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak. f) Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuvar ve teknik bürolar kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek. g) Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilan etmek. h) Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmi makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; üyelerinin tamamı veya bir kesiminin menfaati olduğu takdirde bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak. ı) Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek. j) Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde borsalara tevdii halinde bu işleri yürütmek. k) Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak. l) Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak. m) Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak.

5 Misyonumuz 574 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile odalar ve Borsalar Kanunu'nun verdiği görev, sorumluluklar ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde; Tüm birim ve fonksiyonlarımız ile üyelerimizin ortak ihtiyaçlarının karşılamak, Üyelerimize ve ilgili taraflara sunulan bilgi ve hizmetlerimizi sürekli kılmak, geliştirmek ve belgelendirmek, Borsamızda işlem gören ürünlerin ulusal ve uluslararası ticaretinin gelişmesine ve serbest piyasa fiyatlarının oluşmasına katkı sağlamak yolu ile üyelerimizin, bölgemizin ve ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Vizyonumuz Yöneticilerimizin, çalışanlarımızın gayretleri ve üyelerimizin desteği ile kurumumuzun, Kurumsal yapısını sürekli iyileştirmek, Bilgi, beceri ve yetkinlik ile donatılmış personel yapısı ile hizmet çeşitliğini ve kalitesini artırmak, Bölgemizde, ulusal ve uluslararası alanda yaptığı her proje ve faaliyette öncülük eden, örnek olabilen, işbirliğini geliştiren, saygınlığını ve etkinliğini artırmış uluslararası referans borsa haline getirilmesidir.

6 KURULUŞ: Aksaray Ticaret Borsası, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 28/09/967 tarih ve 4/6683 sayılı yazısı üzerine kurulmuştur. ÜYE SAYISI:Borsamızın 203 yılı sonu itibariyle, fiilen faaliyet gösteren 5 değişik meslek grubundan 340 üyeye sahiptir. AKSARAY TİCARET BORSASI MESLEK GRUPLARINA GÖRE ÜYE SAYISI MESLEK GRUBUNUN ADI HUBUBATÇILAR CANLI HAYVANCILAR BİTKİSEL ÜRÜNLER KURU VE YAŞ MEYVELER ORMAN ÜRÜNLERİ TOPLAM ÜYE SAYISI Ticaret Borsası nın Görevleri 28 Eylül 967 yılında faaliyete geçen Aksaray Ticaret Borsası kotasyona dahil maddelerin alım ve satımı, fiyatların tespiti, tescil ve ilanı ile ilgili işlevini yerine getirmeye başlamıştır yılından itibaren hububat analiz laboratuvarı mevcut buğday pazarında faaliyet göstermektedir. Aksaray Ticaret Borsası, ilgili mevzuat çerçevesinde Türkiye'de yer alan diğer borsalar ile entegre bir şekilde çalışmaktadır. Bu sayede bir yerden alınıp başka bir yerde satılan ürünün gerekli tescil işlemlerinin yapılması sağlanmaktadır. Aksaray Ticaret Borsası'nda Kalite Yönetim Standardı'nın öngördüğü şartlara uygun bir kalite Yönetim Sistemini oluşturan, dökümanteeden, uygulayan, sürekliliğini sağlayan ve bunun etkinliğini sürekli iyileştirerek sistemin gerekli kıldığı tüm şartları kuruluş genelinde yerine getirmektedir. İlkelerinden ve hizmet kalitesinden ödün vermeyen Aksaray Ticaret Borsası çalışmalarını ve ürettiği hizmetlerini pekiştirmek için; Kanunumuz ve ilgili mevzuat ile borsamıza verilmiş olan görev ve sorumluluklar çerçevesinde üyelerimizin memnuniyetini ön planda tutarak borsamızın çağdaş borsacılık standartlarına ulaşmasını sağlamak, Üyelerimizin alım satımlarını ve piyasa beklentilerini karşılama konusunda ihtiyaçlarına cevap verebilmek, Üyeler bazında sürekli iyileştirmeyi sağlamak, Objektiflik ve güvenirlilik anlayışı ile en etkin bir şekilde hizmet verebilmek, gibi görevler beli Aksaray'ın tarımsal üretiminde iklim ve yağışlar a göre dalgalanmalar görülmektedir. Örneğin; 20 yılında borsamızda işlem gören hububat miktarı, kg, 202 yılında, kg iken, 203 yılında ise, kg'dır. 203 yılında borsamızın işlem hacmi ise; ,50 TL'dir. Bu da borsamızın İç Anadolu Bölgesinin önemli bir bölümüne hitap ettiğini göstermektedir.

7 BORSAMIZIN MEVCUT FİZİKİ İMKANLARI BORSA HİZMET BİNASI 220 m2'lik alan üzerine inşa edilmiştir. Zemin kat ve. Kat olmak üzere 2 kattan müteşekkildir. Zemin katta tescil, genel sekreterlik ve satış salonu bulunmaktadır.. Katta ise; üst yönetim ve yönetim ve meclis toplantı salonu bulunmaktadır. LABORATUAR Ürünlerin fiziki ve kimyasal tetkikleri yapılmakta, ürünün kalite ve sınıflandırılması belirlenerek analiz raporu düzenlenmektedir. KANTAR BİNASI Aksaray Ticaret Binasına ait 0 ve 2 m2'lik alana inşa edilen 60 ve 80 ton kapasiteli 2 adet elektronik bilgisayarlı kantar bulunmaktadır. AKSARAY TİCARET BORSASI SİTESİ Aksaray Ticaret Borsası Sitesi içerisinde borsa üyelerimizin ürün deposu olarak kullandıkları her biri ortalama 450 ton kapasiteli 03 adet kapalı depo ve her deponun önünde açık alan bulunmaktadır. Ayrıca araç park yerleri ve sitenin etrafı kapalı olup güvenlik önlemleri alınmıştır.

8 ORGANİZASYON ŞEMASI MECLİS YÖNETİM KURULU GENEL SEKRETER KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ AKREDİTASYON SORUMLUSU GENEL SEKRETER YARDIMCISI TESCİL MÜDÜRÜ LABORATUVAR SORUMLUSU KANTAR MEMURU ŞOFÖR İÇ HİZMETLER SORUMLUSU TESCİL MEMURU

9 İNSAN KAYNAKLARI Aksaray Ticaret Borsası'nda 5 kadrolu, 8 sözleşmeli ve 2 stajyer öğrenci olmak üzere 5 personel istihdam edilmektedir. PERSONEL SAYISI SINIFI PERSONEL SAYISI KADROLU 5 SÖZLEŞMELİ 8 STAJYER ÖĞRENCİ 2 PERSONEL EĞİTİM DÜZEYİ TÜR PERSONEL SAYISI İLKOKUL 3 ORTAOKUL 2 LİSE 2 LİSANS 3 YÜKSEK LİSANS 2 TOPLAM 5 TEKNOLOJİK KAYNAKLARI SIRA CİHAZ ADI SERVER 2 MASA ÜSTÜ 3 DİZ ÜSTÜ 4 YAZICI 5 TARAYICI 6 JENERATÖR 7 GÜÇ KAYNAĞI 8 FAKS 9 FOTOKOPİ MAKNESİ 0 PROJEKSİYON ELEKTRONİK KANTAR 2 TELEFON SANTRALİ 3 KAMERA SİSTEMİ ADET SERVİSLERDE YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN BİLGİLER SIRA NO SERVİS YAPILAN İŞLEM ADET KANTAR ARAÇ TARTIM LABORATUAR ANALİZ TESCİL MÜSTAHSİL MAKBUZ TESCİLİ FATURA TESCİLİ BORSAMIZDA DEPOLAMA İMKANLARI VE NİTELİKLERİ Aksaray Ticaret Borsası'nda üyelerimizin mülkiyetinde her biri 450 ton ürün kapasiteli 03 adet kapalı depo bulunmaktadır.

10 AKSARAY TİCARET BORSASI KOTASYON LİSTESİ Gün ve 7755 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Borsaların Tescil Yönetmeliğinin geçici maddesi hükmü gereğince Aksaray Ticaret Borsası Meclisimizin Gün ve 46 Sayılı toplantısında kabul edilerek Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın Gün ve 83/58 Sayılı onayı ile uygun görülmüştür. HUBUBAT MAMÜLLERİ HAYVANSAL MAHSULLER SIRA ÜRÜN CİNSİ ARPA ÇAVDAR BUĞDAY YULAF KEPEK İRMİK MAKARNA HER ÇEŞİT UN NOHUT MERCİMEK FASULYE BULGUR (KG) SIRA CİHAZ ADI TİFTİK YAPAĞI KIL HAMDERİ B.BAŞ HAMDERİ K.BAŞ AV DERİSİ İŞLENMİŞ BAĞIRSAK İŞLENMEMİŞ BAĞIRSAK KAŞAR PEYNİRİ ADET YAĞLI DENELER SIRA ÜRÜN CİNSİ KETEN TOHUMU (KG) 20 HUBUBAT MAMÜLLERİ SIRA ÜRÜN CİNSİ AYÇEKİRDEĞİ (KG) 0 ZEYTİN YAĞLAR YAĞLAR SIRA 2 ÜRÜN CİNSİ SADE YAĞI ZEYTİN YAĞI (KG) 7 50 SIRA 2 ÜRÜN CİNSİ NEBATİ MARGARİN TEREYAĞI (KG) 75 75

11 İLAVE KOTASYON LİSTESİ HUBUBAT MAMÜLLERİ SIRA ÜRÜN CİNSİ MISIR ORMAN ÜRÜNLERİ SIRA ÜRÜN CİNSİ KAVAK (KG) 20 (KG) KURU VE YAŞ MEYVELER SIRA ÜRÜN CİNSİ ANTEP FISTIĞI 2 BADEM 3 FISTIK 4 FINDIK 5 KABAK ÇEKİRDEĞİ 6 KAYISI KURUSU 7 LEBLEBİ 8 KURU ÜZÜM 9 KEÇİBOYNUZU 0 KESTANE SARIMSAK (KG) Yukarıda isimleri ve en az miktarları belirtilen maddelerin Aksaray Ticaret Borsası Kotasyonuna alınması; Borsa Meclis Kurulu'nun Gün ve 2005/264 Sayılı kararı üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın Gün ve 28 Sayılı onayları uyarınca Borsa Kotasyonuna alınmıştır.

12 İLAVE KOTASYON LİSTESİ BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR SIRA ÜRÜN CİNSİ DANA 2 DÜVE 3 İNEK 4 MANDA 5 ÖKÜZ 6 TOSUN 7 CAMIZ ADET KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR SIRA ÜRÜN CİNSİ KOYUN 2 KUZU 3 TOKLU 4 KEÇİ 5 OĞLAK ADET KÜMES HAYVANLARI SIRA ÜRÜN CİNSİ TAVUK 2 PİLİÇ 3 CİVCİV ADET Yukarıda isimleri ve en az miktarları belirtilen maddelerin Aksaray Ticaret Borsası Kotasyonuna alınması; Borsa Meclis Kurulu'nun Gün ve 39/3 Sayılı kararı üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın Gün ve 2007/73 Sayılı onayları uyarınca Borsa Kotasyonuna alınmıştır.

13 YILLAR VE MADDE GRUPLARI İTİBARİYLE İŞLEM HACİMLERİ Aksaray Ticaret Borsası'nın 46. yaşına girdiği 203 yılında, bölgenin hububat pazarı haline gelmiştir. Aksaray Ticaret Borsası'nda hububat fiyatları günlük oluşmaktadır. Özellikle hububat fiyatları konusunda Aksaray Ticaret Borsası belirleyici rol oynamaktadır. YILLAR İTİBARİYLE İŞLEM HACİMLERİ Borsamızda işlem gören maddelerin toplam değerleri, aşağıdaki tablodan da görüldüğü üzere yıllar itibariyle dalgalanmalar olmuş 203 yılında 822 milyon TL'ye ulaşmış ve diğer bölgelerdeki üretici ve tacirlerin de ürünlerinin değerlendiği bir pazar haline gelmiştir. YILLAR İTIBARIYLE İŞLEM HACİMLERİ YILLAR İŞLEM DEĞERİ ARTIŞ (%) , , , , , , , , ,

14 MADDE GRUPLARININ YILLAR İTİBARİYLE İŞLEM HACİMLERİ Aksaray Ticaret Borsası'nda işlem gören maddelerin, madde grupları itibariyle incelendiğinde hububatlar, diğer yıllarda olduğu gibi toplam işlem hacmi içindeki en yüksek paya sahip olduğu görülmektedir. 203 yılında hububatların toplam işlem hacmi içindeki oranının %66 olduğu görülmektedir. Madde grupları içerisinde yer alan hububatlar, bir önceki yıla göre %4 oranında bir artış göstererek milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Hububat mamullerinin işlem hacmi ise 200 yılında önemli oranda arttığı görülmektedir. İŞLEM GÖREN MADDELERİN HAZIR MÜSTAHSİL SATIŞLARI Bölgemizde hazır müstahsil satışları sadece hasat dönemi ile sınırlı kalmayarak, yılın tüm günlerine yayılmıştır. Bölgemizde üreticilerimiz hasat döneminde ihtiyaç oranında satış yapmakta, ürününün kalan kısmını kendi imkanları ile depolamaktadırlar. Bunun sebebi; üreticilerin bir sonraki dönemde hububat fiyatlarındaki artış beklentisidir. Bu durum piyasaları olumlu etkileyerek arz-talep dengesinin korunmasını sağlamaktadır. Hububat hazır müstahsil satışlarında bir önceki yıla göre artış meydana gelmiştir. Borsamızda 203 yılında hazır müstahsil satışları kg olarak gerçekleşmiştir. MADDE GRUPLARI HUBUBAT ÜRÜNLERİ HUBUBAT MAMÜLLERİ BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR BİTKİSEL VE HAM YAĞLAR BİTKİSEL VE HYV. GIDA MADDELERİ KURU MEYVELER YAŞ MEYVELER CANLI HAYVANLAR ORMAN ÜRÜNLERİ VE MAHSÜLLERİ MADDE GRUPLARI HUBUBAT ÜRÜNLERİ BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR BİTKİSEL VE HYV. GIDA MD. KURU MEYVELER YAŞ MEYVELER CANLI HAYVANLAR TEKSTİL HAMMADDELERİ TOPLAM MADDE GRUPLARI İTİBARİYLE İŞLEM MİKTARI Borsamızda işlem gören madde gruplarını işlem miktarı olarak incelediğimizde, yıllar itibariyle değişiklik gösterdiği görülmektedir. 200 ve 203 'de kuraklıktan dolayı azalırken diğer yıllarda yağışların etkili olması vb. nedenlerden işlem gören madde gruplarının işlem miktarının arttığı gözlemlenmiştir. Hububatların miktarı 203 yılında 'tir. MADDE GRUPLARI HUBUBAT ÜRÜNLERİ HUBUBAT MAMULLERİ BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR BİTKİSEL VE HAM YAĞLAR BİTKİSEL VE HYV. GIDA MD. KURU MEYVELER YAŞ MEYVELER CANLI HYV. ORMAN ÜRÜNLERİ TOPLAM

15 Madde Gruplarının Yıllar İtibariyle işlem Hacimleri , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , BORSAMıZDA IŞLEM GÖREN MÜSTAHSILLERIN YıLLAR ITIBARIYLE SATıŞLARı (KG) _ Madde Gruplarının Yıllar İtibariyle İşlem Miktarı (Kg)

16 BORSAMIZADA İŞLEM GÖREN MADDELERDEN BAZILARI Türkiye'de topraklarımızın % 32'sine yakını tarım yapılabilir niteliktedir. Bu alanın yaklaşık % 72'sine hububat ekilmektedir. Hububat ekim alanı içerisinde ilk sırayı buğday almakta, ikincisi; arpa, üçüncüsü ise mısırdır. Sonra onları çavdar izlemektedir. HUBUBATLAR Bu grup içerisindeki maddeler borsamızda en çok işlem gören ve hacim oranı en yüksek madde gruplarıdır. Bu oran yıllara göre çok fazla değişiklik göstermez. ARPA Borsamız kotasyonunda yer alan arpa, en çok tescil işleminin gerçekleştiği ürün çeşidimizdir. Yemlik ve tohumluk çeşidi daha çok işlem görmektedir. Borsamızda işlem gören arpanın yıllık işlem hacimleri aşağıdaki tabloda görülmektedir. Arpanın Yıllar İtibariyle İşlem Hacmi ve Ortalama Fiyatları YILLAR MİKTAR İŞLEM HACMİ (TL) ORT. FİYATI BUĞDAY (Yumuşak) Borsamız kotasyonunda yer alan buğday, hububatlar içerisinde Arpadan sonra en çok işlem gören ürün çeşidimizdir. Borsamızda daha çok yumuşak, yemlik ve ekmeklik buğday çeşidi işlem görmektedir. Buğday üretimi, Türkiye'nin her bölgesinde yapılmaktadır ve çoğu bölgede üretim miktarı bakımından. sıradadır. Aşağıdaki tabloya baktığımızda buğdayın işlem hacminin 20'e kadar artarak devam ettiği ancak 202 ve 203'de azaldığı görülmektedir. Buğdayın Yıllar İtibariyle İşlem Hacmi ve Ortalama Fiyatları YILLAR MİKTAR İŞLEM HACMİ (TL) ORT. FİYATI

17 MISIR (Yemlik) borsamızda işlem gören mısırın işlem miktarının inişli çıkışlı olduğu görülmektedir. Mısırın Yıllar İtibariyle İşlem Hacmi ve Ortalama Fiyatları YILLAR MİKTAR İŞLEM HACMİ (TL) ORT. FİYATI ÇAVDAR Borsamızda işlem gören çavdarın yıllar itibariyle işlem hacmine baktığımızda; üretim miktarının düşük olduğu görülmektedir. En çok yemlik ve tiritikale çeşitleri işlem görmektedir. Çavdarın Yıllar İtibariyle İşlem Hacmi ve Ortalama Fiyatları YILLAR MİKTAR İŞLEM HACMİ (TL) ORT. FİYATI

18 BAKLİYATLAR Borsamız kotasyon listesinde bakliyatların işlem miktarı ve ortalama fiyatları aşağıda olduğu gibidir. Bakliyatlar da hububatlar gibi destekleme kapsamındaki ürünler arasında yer almasına rağmen, son yıllarda üretimin azaldığı görülmektedir. Bunun nedeni; maliyetinin az, getirisinin ise çok olan ürünlere yöneldiğini söyleyebiliriz. NOHUT Borsamızda işlem gören nohutun yıllar itibariyle işlem hacmi ve ortalama fiyatları aşağıda tablodaki gibidir. (Naturel) Nohutun Yıllar İtibariyle İşlem Hacmi ve Ortalama Fiyatları YILLAR MİKTAR İŞLEM HACMİ (TL) ORT. FİYATI FASULYE Borsamızda işlem gören fasulyenin yıllar itibariyle işlem hacmi ve ortalama fiyatları aşağıda tablodaki gibidir. Borsamızda fasulyenin en çok dermason ve soya çeşitleri işlem görmektedir. (Dermason) Nohutun Yıllar İtibariyle İşlem Hacmi ve Ortalama Fiyatları YILLAR MİKTAR İŞLEM HACMİ (TL) ORT. FİYATI

19 YAĞLI TOHUMLAR AYÇİÇEĞİ (Yağlık) Borsamızda işlem gören yağlı tohumlar grubunda yer alan ayçiçeğin israil, yemişlik, yağlık, inegöl çeşitleri işlem görmektedir. İlimizde son yıllarda yağlık ayçiçeğinin ekim alanı talep yoğunluğundan dolayı artmıştır. Ayçiçeğinin yıllar itibariyle işlem hacmi ve ortalama fiyatları aşağıda tablodaki gibidir. Nohutun Yıllar İtibariyle İşlem Hacmi ve Ortalama Fiyatları YILLAR MİKTAR İŞLEM HACMİ (TL) ORT. FİYATI

20 CANLI HAYVANLAR Borsamızda işlem gören canlı hayvanlar grubundan en çok dana, kuzu ve koyun işlem görmektedir. Borsamızda işlem Gören Canlı Hayvanlar Grubundan En Çok Dana, Kuzu Ve Koyun işlem görmektedır. KÜÇÜK BAŞ HAYVANLAR KUZU Borsamızda İşlem Gören Küçük Baş Hayvanlardan Kuzunun Yıllar İtibariyle İşlem Miktarı ve Ortalama Fiyatı; Kuzunun Yıllar İtibariyle İşlem Hacmi ve Ortalama Fiyatları YILLAR MİKTAR İŞLEM HACMİ (TL) ORT. FİYATI KOYUN Borsamızda işlem gören küçük baş hayvanlardan koyunun yıllar itibariyle işlem miktarının 20 yılında azaldığı görülmektedir. Koyunun Yıllar İtibariyle İşlem Hacmi ve Ortalama Fiyatları YILLAR MİKTAR İŞLEM HACMİ (TL) ORT. FİYATI

21 BÜYÜK BAŞ HAYVANLAR DANA Borsamızda İşlem Gören Büyük Baş Hayvanlardan Dananın Yıllar İtibariyle İşlem Miktarı ve Ortalama Fiyatı Dananın Yıllar İtibariyle İşlem Miktarı ve Ortalama Fiyatları YILLAR MİKTAR İŞLEM HACMİ (TL) ORT. FİYATI

22 BASINDA BORSAMIZ

23

24 BASINDA BORSAMIZ

25

26 BASINDA BORSAMIZ

27

28 BASINDA BORSAMIZ

29

30 BASINDA BORSAMIZ

31 Hedefimiz YIL Örnek Gösterilen da Aksaray Ticaret Borsası

32 AKSARAY TİCARET BORSASI w w w. a k s a r a y t b. o rg. t r a k s a r a y t to b b. o rg. t r

Personel El Kitabı. Şehrin Lokomotifi

Personel El Kitabı. Şehrin Lokomotifi Personel El Kitabı Şehrin Lokomotifi Ç a ğ d a ş Ya r ı n l a r İ ç i n D a i m a G ü ç B i r l i ğ i Mum olmak kolay değildir Işık saçmak için önce yanmak gerekir!. Mevlâna Celâleddin-i Rûmî A k s a r

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3

SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3 SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3 www.stb.org.tr Bu El Kitabı Sakarya Ticaret Borsası Yöneticilerine Sakarya Ticaret Borsası hakkında bilgi vermek, yetki ve sorumluluklarını tanımlamak

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1 ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Faik Yavuz Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ankara Ticaret Borsası, 2013 yılında hedeflediği

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

İzmir Ticaret Borsası

İzmir Ticaret Borsası İzmir Ticaret Borsası Gelenekten geleceğe Türkiye nin üçüncü büyük şehri olan İzmir; çağdaş, gelişmiş, aynı zamanda işlek bir ticaret merkezidir. Batısında nefis denizi, plajları ve termal merkezleriyle

Detaylı

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. SERİ: XI, NO: 29 SAYILI TEBLİĞ KAPSAMINDA EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2012/31.12.2012 EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. 67 YILLIK TARİH

Detaylı

Trabzon Chamber Of Commerce and Industry Tel: (0462) 326 80 70 ODALAR NE İŞ YAPAR?

Trabzon Chamber Of Commerce and Industry Tel: (0462) 326 80 70 ODALAR NE İŞ YAPAR? ODALAR NE İŞ YAPAR? ODALAR NE IŞ YAPAR? Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 1884 Yılında kurulmuş Kamu Kurumu Niteliğinde Bir Meslek Kuruluşudur. Anayasamızın 135. Maddesine göre; "Kamu kurumu niteliğindeki

Detaylı

TÜRKĐYE ODALAR VE BORSALAR BĐRLĐĞĐ ĐLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU

TÜRKĐYE ODALAR VE BORSALAR BĐRLĐĞĐ ĐLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU TÜRKĐYE ODALAR VE BORSALAR BĐRLĐĞĐ ĐLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Kanun Numarası: 5174 Kabul Tarihi: 18/05/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01/06/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25479 BĐRĐNCĐ

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2013 BAKAN

Detaylı

2 PERFORMANS PROGRAMI

2 PERFORMANS PROGRAMI 2 PERFORMANS PROGRAMI 3 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 4 PERFORMANS PROGRAMI 5 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca

Detaylı

HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı

HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı TOPTANCI HALLERİ SEKTÖR PROFİLİ HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ Ağustos 2005 1. GİRİŞ Ülkemizde tarım sektörü gerek istihdam

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler a) Raporun dönemi :... 3 b) Ortaklığın unvanı :... 3 c) Dönem

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı ve sistematik etkinlikler bütünü olarak tanımlanmaktadır.

Detaylı

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I)

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I) 1 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I) Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı

Detaylı

Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz

Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz 2011 FAALİYET RAPORU İçindekiler GENEL BİLGİLER 4 Kısaca Takasbank 6 Vizyon, Misyon ve Kurumsal Değerler 9 Özet Finansal Bilgiler 9 2011 Yılı İçinde

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2014

PERFORMANS PROGRAMI 2014 2 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 3 PERFORMANS PROGRAMI 4 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU AK Parti Hükümetleri döneminde uyguladığımız doğru ekonomik

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI ÇANAKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI MAYIS 2013 1 ÇANAKKALE TİCARET BORSASI İsmetpaşa Mah.Piri Reis Cad.No:104 (Bursa Yolu 2.Km) / Çanakkale Telefon : 0 286 212 07 66 Fax : 0 286 212 47 69 Gelibolu

Detaylı

TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI

TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI HAZIRLAYANLAR Rekabet Başuzmanı Kürşat ÜNLÜSOY Rekabet Uzman Yardımcısı Ebru İNCE Rekabet Uzman Yardımcısı Fethullah GÜLER 3. Daire Başkanlığı Ankara 2010

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN 2012-2015 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. BÖLÜM: GİRİŞ 3 2. BÖLÜM: STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI 5 3. BÖLÜM: DURUM ANALİZİ 5 3.1 - Tarihsel Gelişim 5 3.2 - Yasal Yükümlülükler

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Bu kapsamda; Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., kuruluşunu düzenleyen 4456 sayılı Kanun, Bankacılık Kanunu ve tabi olduğu diğer

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2 İÇİNDEKİLER SERMAYE PİYASASI KURULU.....2 SERMAYE PİYASASININ TEMEL KURUMLARI....3 KURULUN İŞLEYİŞİ VE ORGANİZASYON YAPISI...4 HİZMET BİRİMLERİ...5 DENETLEME DAİRESİ...5 ORTAKLIKLAR

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29126 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

ŞANLIURFA DA UYGULANAN TARIMSAL ÜRETİM VE TARIMSAL SANAYİYE YÖNELİK TEŞVİKLER DESTEKLER

ŞANLIURFA DA UYGULANAN TARIMSAL ÜRETİM VE TARIMSAL SANAYİYE YÖNELİK TEŞVİKLER DESTEKLER ŞANLIURFA DA UYGULANAN TARIMSAL ÜRETİM VE TARIMSAL SANAYİYE YÖNELİK TEŞVİKLER DESTEKLER ŞANLIURFA YATIRIM DESTEK OFİSİ ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ ABDULLAH UYARLAR 1 2 T. C. 3 T. C. 4 5 İÇİNDEKİLER 1. Giriş

Detaylı