T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI 5174 SAYILI KANUNA TABİ ODA VE BORSALAR İLE BİRLİĞİN GENEL DENETİMİNE/TEFTİŞİNE İLİŞKİN REHBER (2015)

2 İÇİNDEKİLER I- KISALTMALAR:... 3 II SAYILI KANUNA TABİ MESLEK KURULUŞLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ:... 4 III- DENETİMİN YASAL DAYANAĞI:... 4 IV- ODA, BORSA VE BİRLİK ORGAN ÜYELERİNİN VE PERSONELİNİN KAMU GÖREVLİSİ GİBİ CEZALANDIRILMASI:... 5 V- MEVZUAT LİSTESİ: Kanun: Bakanlar Kurulu Kararı: Yönetmelik: Genelge:... 9 VI- DENETLENEN MESLEK KURULUŞUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER:... 9 VII- RAPOR KAYIT DEFTERİ VE DOSYASI: VIII- GEÇMİŞ TEFTİŞ/DENETİM SONUÇLARI: IX- SAYIMLAR VE DENKLEŞTİRME (MUTABAKAT) İŞLEMLERİ: X- ODA VE BORSALARDA MUAMELATA YÖNELİK İŞ VE İŞLEMLER: Organ Toplantıları ve Kararları: Toplantı Periyodu ve Toplantıya Çağrı: Çağrı Usulü: Toplantı Gündemi: Toplantı ve Karar Yeter Sayısı: Toplantılara İlişkin Diğer Hususlar: Disiplin Kurulu İşlemleri: Üyelik İşlemleri: Onaylanan ve Düzenlenen Belgeler ile Verilen Hizmetler: Fire, Zayiat ve Randıman Oranları, Örf, Adet ve Teamüller ile Uyulması Zorunlu Mesleki Kararlar: Tahkim: Tutulacak Defterler ve Kayıt Usulü: Evrak, Belge ve Defterlerin Temini, Muhafaza ve İmhası: Borsa İşlemleri: Borsalarda İstatistik İşlemleri: Diğer Muamelat İşlemleri: XI- BİRLİKTE MUAMELATA YÖNELİK İŞ VE İŞLEMLER: Yönetmelikler: Usul ve Esaslar: Rehber ve Yönergeler ile Vakıf Senedi: XII- ODALARDA ORGAN SEÇİMLERİNE YÖNELİK İŞ VE İŞLEMLER: XIII- MESLEK KURULUŞLARININ MUHASEBE İŞ VE İŞLEMLERİ: Bütçe: (Sayfa: 1 / 53)

3 13.2- Kesin Hesap: Belge, Makbuz ve Fişler ile Diğer Mali Tablo ve Belgeler: Muhasebeye İlişkin Defterler: Bağış ve Yardımlar: Tahsilatlar ile Kayıt Ücreti, Yıllık ve Munzam Aidatlar: Kasa ve Banka Hesapları: Harcamalar: Harcırahlar: Muhasebeye İlişkin Diğer İşlemler: XIV- ODALARDA AZAMİ FİYAT TARİFELERİNİN HAZIRLANMASI: XV- ODA VE BORSALARDA HAKEM, BİLİRKİŞİ VE EKSPERLER: XVI- ODA/BORSA İLE BİRLİK PERSONEL İŞLEMLERİ: XVII- ODA/BORSALARDA ŞUBELER İLE ODALARDA TEMSİLCİLİKLERİN KURULUŞU VE İŞLEYİŞİ: Oda ve Borsa Şubeleri: Oda leri: XVIII- BİLGİ EDİNME BAŞVURULARI: XIX- DİĞER HUSUSLAR: XX- GENEL TEFTİŞ/DENETİM KONULARI VE SIKÇA KARŞILAŞILAN SORUNLAR: (Sayfa: 2 / 53)

4 I- KISALTMALAR: Bakanlık Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Birlik/TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Oda Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Odası, Sanayi Odası ile Deniz Ticaret Odası Borsa Ticaret Borsası ve Ürün İhtisas Borsası Unvanını Taşıyan Ürün Borsaları Meslek Kuruluşu 5174 Sayılı Kanuna Tabi Oda ve Borsalar ile TOBB 5174, Kanun 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu 5510 sayılı Kanun 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu DMK 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4982 sayılı Kanun 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu OMY Oda Muamelat BMY Borsa Muamelat Disiplin Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik Kayıt Ücreti ve Aidat Y. Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik Hakem, Bilirkişi Oda ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi ve Eksper Listelerini Düzenleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Personel Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Personel Şube ve Oda ve Borsa Şubeleri ile Oda lerinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik RTBY Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Azami Fiyat Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik OSHY Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Bilgi Edinme Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik R.G. Resmi Gazete md. Madde md.../.. maddenin fıkrası md.../..-.. maddenin fıkrasının bendi (Sayfa: 3 / 53)

5 II SAYILI KANUNA TABİ MESLEK KURULUŞLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ: Ticaret siciline kayıtlı gerçek ve tüzel kişi tacir ve sanayicilerin üye olması gereken meslek kuruluşlarına ilişkin temel kanun tarihinde yürürlüğe giren 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunudur. Anılan Kanunda meslek kuruluşları; odalar, borsalar ve bunların üst kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak belirlenmiştir. Odalar (ticaret ve sanayi odası, ticaret odası, sanayi odası, deniz ticaret odası); üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere mesleki disiplin, ahlak ve dayanışmayı korumak ve 5174 sayılı Kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. Ticaret borsaları ise 5174 sayılı Kanunda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dahil maddelerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve ilanı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır yılı sonu itibariyle ülkemizde üst birlik olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) yanı sıra 181 ticaret ve sanayi odası, 57 ticaret odası, 12 sanayi odası, 2 deniz ticaret odası ve 113 ticaret borsası ile 6 ürün ihtisas borsası yetkisini haiz ticaret borsası faaliyet göstermektedir. Oda/borsalar ile Birliğin organları şunlardır: Oda ve Borsa Organları Meslek Komiteleri Meclis Yönetim Kurulu Disiplin Kurulu Birlik Organları Genel Kurul Oda ve Borsa Konseyleri Yönetim Kurulu Yüksek Disiplin Kurulu III- DENETİMİN YASAL DAYANAĞI: 5174 sayılı Kanunun 100. maddesinde; - Odalar, borsalar, Birlik ve bunların bağlı ve ilgili kuruluşlarının Bakanlığın denetimine tabi olduğu, - Odalar, borsalar ve Birliğin ilgili personeli ile organlarında görevli üyelerinin, Bakanlık müfettişlerinin talebi üzerine her türlü belge, defter, kayıt ve bilgileri ibraz etmek ve örneklerini noksansız ve gerçeğe uygun olarak vermek, para ve para hükmündeki evrakı göstermek, bunların sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olmak, yazılı ve sözlü bilgi taleplerini karşılamak, denetimde her türlü yardım ve kolaylığı göstermek ve çalışmalarını yapabilecekleri uygun bir yer tahsis etmekle yükümlü olduğu, - Söz konusu yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya Kanunun 76 ncı maddesinde belirtilen suçlardan dolayı haklarında kovuşturmaya başlanan ya da görevi başında kalması yapılan (Sayfa: 4 / 53)

6 denetim bakımından sakıncalı görülen oda, borsa ve Birlik personelinin Bakanlık müfettişinin teklifi üzerine Bakanlıkça tedbiren geçici olarak görevden uzaklaştırılabileceği, görevden uzaklaştırılan personele, uzaklaştırma süresi boyunca yapılacak ödemelerin üçte ikisinin ödeneceği, - Görevden uzaklaştırılanların; denetim sırasında veya denetimin tamamlanmasından sonra Bakanlık kararıyla veya haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği ya da mahkûmiyetlerine karar verilmediği takdirde görevlerine döneceği, görevine iade edilenlerin uzaklaştırma süresi boyunca mahrum kaldığı ödentilerinin, kanuni faizleri ile birlikte istihdam edilen oda, borsa veya Birlik tarafından ödeneceği, - Bakanlığın bu kapsamda açılan davaları katılan sıfatıyla takip edebileceği, - Odalar, borsalar, Birlik ve bunların organları ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının, Bakanlıkça yapılan denetim sonucunda verilen talimatlara ve Kanunun uygulanmasına ilişkin alınan tedbirlere riayet etmek zorunda olduğu, hüküm altına alınmıştır. Anılan Kanun dışında ayrıca, 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 16/3-a-2. maddesinde, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının, Bakanlık teşkilatının denetimi altındaki her türlü kuruluşun faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak Bakanlığın görev ve yetkileri çerçevesinde teftiş yapma yetkisini haiz olduğu; ayrıca aynı KHK nın 16/3-c-2. maddesinde adı geçen Başkanlığın, ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret ve sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları, ürün ihtisas borsası unvanını taşıyan ürün borsaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve bunların bağlı ve ilgili kuruluşlarının faaliyet, hesap ve işlemleri ile ilgili inceleme, denetim ve soruşturma yapmakla yetkili olduğu ifade edilmiştir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı nin 8. maddesinde yukarıda belirtilen hükümler tekrarlandıktan sonra, 12. maddesinde müfettişlerin yetkileri arasında ticaret ve sanayi odalarını, ticaret odalarını, sanayi odalarını, deniz ticaret odalarını, ticaret borsalarını, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini ve bunların bağlı ve ilgili kuruluşları ile ürün ihtisas borsalarını inceleme ve denetleme de sayılmıştır. Bu kapsamda, oda, borsa ve Birlik ile bunların bağlı ve ilgili kuruluşlarının denetim yetkisi, 5174 sayılı Kanun ve 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümleri uyarınca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına aittir. Söz konusu denetim ise Gümrük ve Ticaret Müfettişleri tarafından yerine getirilir. IV- ODA, BORSA VE BİRLİK ORGAN ÜYELERİNİN VE PERSONELİNİN KAMU GÖREVLİSİ GİBİ CEZALANDIRILMASI: Oda ve borsalar ile Birliğin organ üyeleri ve personeli kamu görevlisi değildir. Ancak, 5174 sayılı Kanunda organ üyelerinin ve istihdam şekli ne olursa olsun personelin kamu görevlisi gibi cezalandırılması öngörülmüştür. Nitekim anılan Kanunun 76 ncı maddesinde; Odalar, borsalar ve Birliğin organ üyeleri ile personeli, görevlerini yerine getirirken görevleriyle ilgili suç teşkil eden fiil ve hareketlerinden, bu kuruluşların paralarıyla para hükmündeki evrak, senet ve sair varlıkları ile muhasebe ve muamelata ilişkin her çeşit defter ve evrak ile (Sayfa: 5 / 53)

7 ilgili olarak işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi olarak cezalandırılırlar. denilmektedir. Bu kapsamda, kamu görevlisi olmasa da oda, borsa ve Birliğin organ üyeleri ve personeli, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenen ve kamu görevlileri hakkında uygulanan görevi kötüye kullanma, zimmet, irtikap, rüşvet gibi suçları işleyebilecektir. Söz konusu meslek kuruluşlarının organ üyeleri ve personeli kamu görevlileri gibi cezalandırılmakla birlikte, bunlar hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaz. Dolayısıyla, belirtilen kişiler hakkında herhangi bir merciinin iznine gerek olmaksızın Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından söz konusu suçlar kapsamında doğrudan soruşturma yapılabilir. V- MEVZUAT LİSTESİ: 5.1- Kanun: sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ( tarihli ve sayılı R.G.) sayılı İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu ( tarihli ve sayılı R.G.) sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ( tarihli ve sayılı R.G.) Bakanlar Kurulu Kararı: /12362 sayılı Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayicinin Ayrımına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ( tarihli ve sayılı R.G.) Yönetmelik: Oda Muamelat ( tarihli ve sayılı R.G.) Borsa Muamelat ( tarihli ve sayılı R.G.) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe ( tarihli ve sayılı R.G.) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik ( tarihli ve sayılı R.G.) Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik ( tarihli ve sayılı R.G.) Oda ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi ve Eksper Listelerini Düzenleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ( tarihli ve sayılı R.G.) Oda ve Borsa Şubeleri ile Oda lerinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik ( tarihli ve sayılı R.G.) Odalar, Borsalar ve Birlik Bütçelerinden Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Personeli (Sayfa: 6 / 53)

8 Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfına Ayrılan Payın Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik ( tarihli ve sayılı R.G.) Kayıt Ücreti İle Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik ( tarihli ve sayılı R.G.) Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik ( tarihli ve sayılı R.G.) Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik ( tarihli ve sayılı R.G.) Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik ( tarihli ve sayılı R.G.) Ticaret Borsalarına Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Alım veya Satımlarının Tescili Hakkında Yönetmelik ( tarihli ve sayılı R.G.) Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelik ( tarihli ve sayılı R.G.) Türkiye Sektör Meclislerinin Kuruluş, Görev ve Çalışma ( tarihli ve sayılı R.G.) İç Ticaret Hizmetlerini Geliştirme Payının Kullanılması Hakkında Yönetmelik ( tarihli ve sayılı R.G.) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurul Çalışma Esasları ( tarihli ve sayılı R.G.) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Sekreter ( tarihli ve sayılı R.G.) Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi ile Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ( tarihli ve sayılı R.G.) Sigorta Eksperleri İcra Komitesinin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları ( tarihli ve sayılı R.G.) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ( tarihli ve sayılı R.G.) Türk-Yabancı, Yabancı-Türk Ticaret, Sanayi ve Deniz Ticaret Oda Derneklerinin Kuruluş, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ( tarihli ve sayılı R.G.) Esnaf ve Sanatkârlar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu ( tarihli ve sayılı R.G.) Ürün İhtisas Borsalarının Kuruluş, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Genel Yönetmelik ( tarihli ve sayılı R.G.). (Sayfa: 7 / 53)

9 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ( tarihli ve sayılı RG) Kamu İdarelerinin Denetim Elemanlarınca Yapılacak Tespitler Hakkında Yönetmelik ( tarihli ve sayılı R.G.) Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ( tarihli ve sayılı R.G.) Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları, Türkiye Ticaret Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Personel (Mülga 5590 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Personel ) ( tarihli ve sayılı R.G.). Mülga 5590 sayılı Kanuna istinaden Bakanlar Kurulunun 83/6620 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan Personel nde, oda ve borsalar ile Birlikte çalışan memur, sözleşmeli ve geçici personel ile hizmetlilerin özlük hakları, işe alınma, ayrılma tazminatı, disiplin cezaları, kadrolar, ödenek, tazminat, atama, adaylık, sosyal yardımlar ve emeklilik ile ilgili esaslar düzenlenmiştir sayılı Kanunda ise anılan Kanunun yürürlük tarihinden ( ) itibaren oda, borsa, Birlik ve bunların kurduğu teşekküllerde istihdam edilenlerin bahsi geçen Kanunda yer alan hükümler dışında 4857 sayılı İş Kanununa tabi olduğu (md. 73) ve Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte oda, borsa, Birlik ve bunların kurduğu teşekküllerde istihdam edilmekte olanların mevcut statülerine göre istihdam edilmelerine devam olunacağı (Geçici md. 12) hüküm altına alınmıştır. Aynı Kanunun geçici 3 üncü maddesinde de, 5174 sayılı Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar yürürlükte bulunan tüzük ve yönetmeliklerin Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edileceği belirtilmiştir. Bu itibarla; oda ve borsalar ile Birlikte tarihinden önce göreve başlayan personelin özlük hakları, ayrılma tazminatı, ödev, sorumluluk ve yasaklar ile disiplin cezaları hakkında söz konusu Personel hükümleri uygulanacaktır. Belirtilen tarihten sonra göreve başlayan personel hakkında ise İş Kanunu hükümleri tatbik olunacaktır Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları, Türkiye Ticaret Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Personel Sicil (Mülga 5590 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Personel Sicil ) ( tarihli ve sayılı R.G.). Mülga 5590 sayılı Kanun uyarınca 94/6101 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılan Personel Sicil, odalar, borsalar ve Birlik personeli hakkında doldurulacak sicil raporunun şeklini, ihtiva edeceği soruları, sicil raporlarının doldurulmasında uygulanacak not usulünü, notların derecelendirilmesini, düzenleme zamanını, sicil raporlarının muhafazası ile görevli makamlara dair esasları ve sicil amirlerini düzenlemektir sayılı Kanunun 73. maddesi ile geçici 3 ve 12. maddeleri uyarınca Personel Sicil hükümlerinin anılan meslek kuruluşlarında tarihinden önce işe başlayan personel hakkında uygulanması gerekmektedir. Durum böyle olmakla birlikte, 6111 sayılı Kanunla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki sicile ilişkin tüm düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştır. Devlet Personel Başkanlığının tarihli ve sayılı (Sayfa: 8 / 53)

10 Kamu Personeli Genel Tebliğinde de (Seri :2) 2011 yılından başlamak üzere Devlet memurları için sicil raporunun doldurulmaması ve geçmiş yıllara ait sicil raporlarının tarihinden başlamak üzere beşinci yılın sonuna kadar ( tarihine kadar) muhafaza edilmesi öngörülmüştür. Yapılan son mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde Personel Sicil, meslek kuruluşları tarafından 2011 yılından bu tarafa uygulanmamakta ve personel hakkında sicil raporu doldurulmamaktadır. Buna karşın belirtilen tarihten önce doldurulan sicil raporlarının 2015 yılı sonuna kadar saklanacağı hususu denetimlerde göz önünde bulundurulması uygun olacaktır Genelge: Tacir ile esnaf ve sanatkâr işletmelerinin açılış işlemlerinin kolaylaştırılması, gereksiz belge taleplerinin önlenmesi ve beyana dayalı işlem tesis edilebilmesi için 2012/1 sayılı Bakanlık Genelgesi ( tarihli ve sayılı R.G.). VI- DENETLENEN MESLEK KURULUŞUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER: Unvanı Çalışma Alanı ve Açık Adresi Telefon ve Faks Numarası Varsa İnternet Sitesi ve E-Posta Adresi Organ Üyelerinin Sayısı Organ Üyelerinin Adı Soyadı ve Seçilme Tarihleri Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısının/Yardımcılarının Adı Soyadı ve Atanma Tarihleri Çalışan Personel Sayısı Kayıtlı Üye Sayısı Aktif Üye Sayısı TOBB a Bağlı Oda ve Borsa Sayısı Varsa Şube veya lerin Adresi ve İletişim Bilgileri Meslek Kuruluşunun Kurduğu veya İştirak Ettiği Şirket ya da Vakıflar Gayrimenkul Durumu Araçlar Yıllık Gelir Nakit Durumu (Toplam) Kasa: Banka: Meslek Kuruluşunun Banka Hesap Numaraları Yukarıdaki tabloda ye alan bilgiler, yol gösterici ve asgari mahiyette olup denetlenen meslek kuruluşunun durumuna ve ihtiyaca göre içeriğe eklemeler yapılabileceği gibi söz konusu bilgiler ayrı tablolar halinde de düzenlenebilir. Düzenlenen tablo/tablolara raporda yer verilir. (Sayfa: 9 / 53)

11 VII- RAPOR KAYIT DEFTERİ VE DOSYASI: Denetlenen meslek kuruluşlarında rapor kayıt defteri ile her rapora ilişkin ayrı bir dosya tutulur. Bakanlıkça yapılan denetimlerle ilgili her türlü yazışma, düzenlenen rapor ile buna ilişkin cevaplar dosyasında saklanır. Rapor kayıt defterinde; sıra numarası, kayıt tarihi, raporu düzenleyen Müfettişin ismi, raporun sayı ve tarihi, ek sayısı, denetlenen birim veya kişi adı ve raporun teslim edildiği görevlinin ismi yer alır. Bu defter, elektronik ortamda da tutulabilir (RTBY md. 47). Müfettişler, teftiş işine başladıklarında, rapor kayıt defteri ve dosyasını yetkililerden isteyerek; bir önceki denetim raporlarını inceler, önceki denetimde yapılan eleştiriler veya yapılmasını istenilen işlemler ile tavsiye olunan hususların yerine getirilip getirilmediğini tespit eder ve bunu raporlarında belirtir Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı nin 47 nci maddesi uyarınca rapor kayıt defteri ve dosyasının düzenlenip düzenlenmediği Bakanlıkça yapılan denetimlerle ilgili her türlü yazışma, düzenlenen rapor ile buna ilişkin cevapların dosyasında saklanıp saklanmadığı Rapor kayıt defterinde; sıra numarası, kayıt tarihi, raporu düzenleyen müfettişin ismi, raporun sayı ve tarihi, ek sayısı, denetlenen birim veya kişi adı ve cevaplı rapor düzenlenmesi halinde raporun teslim edildiği görevlinin isminin yer alıp almadığı RTBY md. 47/1 RTBY md. 47/1 RTBY md. 47/2 VIII- GEÇMİŞ TEFTİŞ/DENETİM SONUÇLARI: 4 Bakanlığımız Müfettişlerince meslek kuruluşu nezdinde yapılan teftiş, inceleme ve soruşturma sonucunda talimatlanan hususların yerine getirilip getirilmediği 5714 md. 100/6 IX- SAYIMLAR VE DENKLEŞTİRME (MUTABAKAT) İŞLEMLERİ: Bu bölüme dair işlemlere Sayım ve Denkleştirme İşlemleri Rehberi nde yer verilmiştir. X- ODA VE BORSALARDA MUAMELATA YÖNELİK İŞ VE İŞLEMLER: Genel denetim/teftiş kapsamında, oda ve borsaların muamelata yönelik iş ve işlemlerine ilişkin incelenmesi gereken başlıca hususlar ilgili mevzuat hükümlerinden hareketle aşağıda gösterilmiştir. Ancak bunlar yol gösterici mahiyette olup, ilgili mevzuatta düzenlenmiş olması kaydıyla gerekli ve önemli görülen her hususa denetim sırasında bakılabilir ve bunlara dair değerlendirme ve tenkitlere düzenlenecek raporlarda yer verilebilir. (Sayfa: 10 / 53)

12 10.1- Organ Toplantıları ve Kararları: Oda ve borsaların organları; meslek komiteleri, meclis, yönetim kurulu ve disiplin kuruludur. Meslek komiteleri, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek beş veya yedi kişiden, üye sayısı onbini aşan odalarda/borsalarda beş, yedi, dokuz veya onbir kişiden oluşur. Asıl üyeler kadar da yedek üye seçilir. Komite kendi üyeleri arasından dört yıl için bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Oda/borsa meclisi, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek üyelerden oluşur. Meslek komiteleri beş kişiden oluşan gruplarda ikişer, yedi kişiden oluşan gruplarda üçer, dokuz kişiden oluşan gruplarda dörder, onbir kişiden oluşan gruplarda beşer meclis üyesi seçilir. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. Bununla birlikte en az yedi meslek grubu kurulamayan borsalarda meclisler borsaya kayıtlı olanların kendi aralarından seçecekleri ondört üye ile kurulur; bu takdirde meslek komitelerinin görevleri meclislerce seçilecek ihtisas komisyonları tarafından yerine getirilir. Meclis, kendi üyeleri arasından dört yıl için başkan ile bir veya iki başkan yardımcısı seçer. Oda/borsa yönetim kurulu, dört yıl için seçilen, meclis üye sayısı yirmiden az olan odalarda beş; yirmi ile yirmidokuz arasında olanlarda yedi; otuz ile otuzdokuz arasında olanlarda dokuz; kırk ve daha fazla olanlarda onbir kişiden oluşur. Meclis kendi üyeleri arasından yönetim kurulunun başkanını, asıl ve yedek üyelerini tek liste halinde seçer. Oda/borsa disiplin kurulu, meclisçe odaya/borsaya kayıtlı olanlar arasından dört yıl için seçilen altı asıl ve altı yedek üyeden oluşur. Disiplin kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında, üyeleri arasından bir başkan seçer. Başkanın bulunmadığı zamanlarda en yaşlı üye kurula başkanlık eder. Birliğin organları; genel kurul, oda ve borsa konseyleri, yönetim kurulu ve yüksek disiplin kuruludur. Genel Kurul, oda ve borsa meclislerinin kendi üyeleri arasından dört yıl için seçecekleri delegelerden oluşur ve her yıl mayıs ayı içinde toplanır. Oda ve borsa konseyleri: Genel kurulda, ilgili delegelerce kendi aralarından dört yıl için ve her biri otuz üyeden oluşan ticaret ve sanayi odası konseyi, ticaret odası konseyi, sanayi odası konseyi, deniz ticaret odası konseyi ve borsa konseyi olmak üzere beş ayrı konsey seçilir. Ayrıca, her konsey için asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir. Ancak, konsey üye sayısı, genel kurulda temsil edilen ilgili delege sayısının yarısını geçemez. Birlik Yönetim Kurulu, dört yıl için genel kurul tarafından delegeler arasından seçilen, başkan dahil onbeş üyeden oluşur. Aynı sayıda yedek üye seçilir. Yüksek Disiplin Kurulu, delegeler arasından genel kurulca dört yıl için seçilen altı üyeden oluşur. Aynı sayıda yedek üye seçilir. (Sayfa: 11 / 53)

13 Toplantı Periyodu ve Toplantıya Çağrı: Oda ve borsa yönetim kurullarının haftada bir, meclis ve meslek komitelerinin ayda bir, disiplin kurullarının ise kurul başkanı veya yönetim kurulu başkanının çağrısı üzerine toplanıp toplanmadığı Oda ve borsa yönetim kurulu, meclisi ve meslek komitelerinin gerektiğinde, başkanlarının, yokluğunda yetkilendirdiği yardımcılarının çağrısıyla da olağanüstü toplanıp toplanmadığı Bir önceki maddeden ayrı olarak Yönetmelikte belirtilen sayıda üyesinin yazılı talebi üzerine meslek komitelerinin üç gün içinde, üye tam sayısının en az dörtte birinin veya yönetim kurulunun yazılı talebi üzerine meclisin yedi gün içinde, Muamelat Yönetmeliklerinde belirtilen sayıda üyesinin yazılı talebi üzerine yönetim kurulunun üç gün içinde başkanları, yokluğunda yetkilendirdiği yardımcıları tarafından olağanüstü toplantıya çağrılıp çağrılmadığı Disiplin kurulunun, en az üç üyenin disiplin kurulu başkanlığına hitaben yapacağı yazılı talep üzerine, üç gün içinde başkanı, yokluğunda en yaşlı kurul üyesi tarafından toplantıya çağrılıp çağrılmadığı Oda ve borsa şube meclisinin ayda bir, yönetim kurulunun da haftada bir kez olağan olarak toplanıp toplanmadığı, şube meclisi ve yönetim kurulunun, gerektiğinde başkanının, yokluğunda yardımcısının çağrısıyla her zaman olağanüstü toplanıp toplanmadığı; ayrıca, şube meclisinin, üye tam sayısının en az dörtte birinin veya şube yönetim kurulunun yazılı talep üzerine yedi gün içinde, şube yönetim kurulunun da en az iki üyenin yazılı talep üzerine üç gün içinde, başkanı, yokluğunda yardımcısı tarafından olağanüstü toplantıya çağrılıp çağrılmadığı Meslek komitelerinin tamamının, yönetim kurulu başkanının, yokluğunda yetkilendirdiği yardımcısının yapacağı çağrı üzerine yönetim kurulunun da katılımıyla her yılın Mart ve Eylül aylarında olmak üzere altı ayda bir müştereken toplanıp toplanmadığı Aynı ilde kurulu oda ve borsa yönetim kurullarının, mesleki konularda görüş oluşturmak amacıyla dört ayda bir müştereken toplanıp toplanmadığı 5174 md. 96/3, 17, BMY md md. 96/3, 17, BMY md , BMY md /4, BMY md. 16/4 17/5-6, BMY md. 16/ md. 96/4, 25 BMY md md. 99/3, 81, BMY md Çağrı Usulü: Organ toplantıları için üyelere, ilgili organ başkanı tarafından gündemi de ihtiva eden birer davetiye gönderilip gönderilmediği ve olağanüstü toplantılar hariç olmak üzere toplantı davetiyelerinin, toplantıdan en geç yirmi dört saat önce üyelere ulaştırılıp ulaştırılmadığı Toplantı davetiyeleri ile gündemlerin yazılı olarak üyelerin bizzat kendisine veya iadeli taahhütlü mektup, kurye, personel veya noter aracılığıyla kayıtlı en son adresine yapılıp yapılmadığı, adresinde bulunamayanlar hakkında 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı (Ancak, toplantı davetiyesinin gönderilmesinin mümkün olmadığı 18/1, BMY md. 17/1 18/2, 84; BMY md. 17/2, 80 (Sayfa: 12 / 53)

14 14 olağanüstü hallerde yönetim kurulu/şube yönetim kurulu, telgrafla da davet olunabilir.) Olağan toplantıların gün ve saatinin organlar tarafından önceden kararlaştırılması ve bu kararın her üyeye tebliğ edilmiş olması kaydıyla her toplantı için üyelere ayrı davetiye gönderilmesi şartının aranmaması, bu şekilde toplantılara ilişkin gündemin toplantıdan en geç yirmi dört saat önce üyelere ulaştırılmak kaydıyla faks veya elektronik ortamda da gönderilebilmesi hususlarına uyulup uyulmadığı, toplantı için kararlaştırılan günün resmi tatil gününe rastlaması durumunda toplantının tatili takip eden ilk iş gününde yapılıp yapılmadığı 18/3, BMY md. 17/ Toplantı Gündemi: Organ toplantılarının gündeminin, ilgili organ başkanı, yokluğunda toplantıya başkanlık edecek üye tarafından belirlenip belirlenmediği Bir önceki maddeden ayrı olarak toplantı gündeminin görüşülmesine başlanılıncaya kadar, Muamelat Yönetmeliklerinde gösterilen sayıda veya oranda üyenin yazılı talepte bulunması halinde toplantıların gündemine yeni maddelerin eklenip eklenmediği Oda ve borsa şubelerinde organ toplantılarının gündeminin, ilgili organ başkanı, yokluğunda toplantıya başkanlık edecek üye tarafından belirlenip belirlenmediği, ayrıca toplantıya başlanılmasına kadar, şube yönetim kurulunda en az iki üyenin ve şube meclisi üyelerinin en az üçte birinin yazılı talebi üzerine toplantıların gündemine yeni maddelerin eklenip eklenmediği 19, BMY md , BMY md /2, BMY md. 18/ Toplantı ve Karar Yeter Sayısı: Toplantı yeter sayısını, üyelerin toplantılara katılımını ve başka yerde görevlendirilen üyeleri tespit etmek amacıyla tüm üyelerin isim ve imza bölümlerini içeren hazirun cetvelinin tutulup tutulmadığı Hazirun cetvelinin, organ toplantılarına katılmak üzere gelen üyeler tarafından her toplantı öncesinde imzalanıp imzalanmadığı, toplantıya katılmayan üyelerin isimlerinin karşısına toplantıya katılmadığı veya görevli olduğunun yazılıp yazılmadığı Organ toplantıları ile üyelerin bu toplantılara katılımının genel sekreter/şube müdürü tarafından tutulan devam çizelgeleriyle takip edilip edilmediği ve bu çizelgelerin ilgili organ başkanı tarafından denetlenip denetlenmediği Meslek komitesi, meclis, yönetim kurulu ve disiplin kurulu ile şube meclisi ve şube yönetim kurulunun, üye tam sayılarının çoğunluğu ile toplanıp toplanmadığı, kararların disiplin kurulunda üye tamsayısının çoğunluğuyla, diğer organlarda toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınıp alınmadığı, toplantılarda çekimser oy kullanılamayacağına ilişkin kurala uyulup uyulmadığı 20/1, BMY md. 19/1 20/2, BMY md. 19/2 24/4 BMY md. 23/ md. 96/1-2, 21/1, BMY md. 20/1 (Sayfa: 13 / 53)

15 Organ üyelerinin görevlendirilmelerine ilişkin toplantılar hariç, meslek komitesi, meclis, yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyeleri ile şube meclisi ve şube yönetim kurulu üyelerinin kendilerini, eşlerini ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımları ile evlatlıklarını ilgilendiren işlere ilişkin gündem maddesi görüşülürken toplantılara katılamayacağı ve oy kullanamayacağına ilişkin yasağa uyulup uyulmadığı Bir önceki maddede belirtilen sebeplerden dolayı toplantı ve karar yeter sayısının sağlanamaması halinde, yedek üyelerin münhasıran bu toplantı için çağrılıp çağrılmadığı Özürlü veya özürsüz olarak altı ay içinde yapılan toplantıların yarısından bir fazlasına katılmayan meslek komitesi, meclis, yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyeleri ile şube meclisi ve şube yönetim kurulu üyelerinin üyelikten çekilmiş sayılıp sayılmadığı Toplantı yeter sayısına ulaşılamaması nedeniyle olağan organ toplantılarının üst üste üç kez gerçekleşememesi halinde, bu üç toplantıya gelmeyenlerin üyeliğinin kendiliğinden sona erip ermediği, toplantı yeter sayısına ulaşılamaması nedeniyle toplantıların gerçekleşememesi durumunda, gerçekleşemeyen toplantılar için düzenlenen hazirun cetvelinin bir suretinin ilgili karar defterine kenarları mühürlenerek yapıştırılıp yapıştırılmadığı 5174 md. 96/5, 21/2 BMY md. 20/2, Disiplin Y. md md. 96/3, 21/3 BMY md. 20/3, Disiplin Y. md md. 96/6, 25/1-3 BMY md. 24/ md. 96/6, 24/2-3 BMY md. 23/ Toplantılara İlişkin Diğer Hususlar: Organ toplantılarına ilgili organ başkanının başkanlık edip etmediği, başkanın yokluğunda toplantılara, disiplin kurulunda en yaşlı üyenin, diğer organlarda başkanın yetkilendirdiği yardımcısının başkanlık edip etmediği Organ toplantılarının hizmet binasında yapılıp yapılmadığı, hizmet binası dışında yapılmış ise buna ilişkin bir zorunluluğun bulunup bulunmadığı Organların yapacağı toplantılara her seçim devresinde bir numaradan başlamak üzere devre sonuna kadar teselsül eden numaraların verilip verilmediği, ayrıca toplantılarda alınan kararlara da her toplantıda bir numaradan başlamak üzere sırayla numara verilip verilmediği Organların almış olduğu kararların özetlerinin ve tutanakların, Muamelat Yönetmeliklerinde belirtilen şekilde tutulup tutulmadığı ve imzalanıp imzalanmadığı 17/7, BMY md.16/7 19/3, BMY md. 18/3 22 BMY md BMY md Disiplin Kurulu İşlemleri: 30 Yönetim kurulu, ihbar veya şikayetin yapıldığı ya da fiil ve hallerin doğrudan öğrenildiği andan itibaren on gün içinde disiplin soruşturmasının açılıp açılmayacağı hususunda karar verip vermediği; alınan kararın Disiplin md. 6 (Sayfa: 14 / 53)

16 soruşturma açılmasına yer olmadığına ilişkin ise genel sekreter tarafından ihbar veya şikayette bulunana bildirilip bildirilmediği, soruşturma açılmasına ilişkin ise disiplin kuruluna iletilip iletilmediği, iletme işleminin, alınan kararın yönetim kurulu başkanı tarafından kararın verildiği tarihten itibaren on gün içinde yazılı olarak disiplin kurulu başkanına sunulması suretiyle yapılıp yapılmadığı Disiplin kurulunun, yönetim kurulunun soruşturma açılmasına dair kararının kendilerine iletilmesinden itibaren en çok iki ay içinde suç oluştuğuna kanaat getirerek ceza önermek veya suç oluşmadığına ve dolayısıyla ceza gerekmediğine karar vermek zorunluluğunu yerine getirip getirmediği (Bu süre, lüzumu halinde disiplin kurulunun önerisi üzerine veya doğrudan yönetim kurulu kararıyla uzatılabilir.) Disiplin soruşturmasının en geç bir yıl içinde sonuçlandırılıp sonuçlandırılmadığı Disiplin soruşturmalarında ve verilecek para cezalarında, isnat olunan hususun ilgiliye yazılı olarak bildirilmesi, savunmasının istenmesi ve bu savunma için en az on günlük bir süre tanınması zorunluluğuna uyulup uyulmadığı Disiplin kurulunun ceza verilmesine ilişkin kararının, kararın verildiği tarihten itibaren on gün içinde meclis gündemine alınmak üzere, disiplin kurulu başkanı tarafından yazılı olarak meclis başkanına sunulup sunulmadığı, meclisin ilgili cezanın verilmesine ilişkin disiplin kurulunun önerisini, bu önerinin meclis başkanına sunulmasından itibaren en geç iki ay içinde onaylayıp onaylamadığı veya reddedip reddetmediği, Disiplin cezalarının gerekçeli olarak on gün içinde ilgililere tebliğ edilip edilmediği Meclis tarafından verilen uyarma cezası kesin olduğundan derhal, diğer cezaların kesinleşmesinden sonra uygulanıp uygulanmadığı, disiplin cezasının kesinleştiği tarihten itibaren beş yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan üyenin, üye ceza defterine işlenen cezalarının yönetim kurulu kararıyla resen silinip silinmediği Disiplin soruşturmasının ihbar veya şikayetin yapıldığı ya da fiil ve hallerin doğrudan öğrenildiği andan itibaren on gün ve herhalde fiil ve hallerin vuku bulduğu tarihten itibaren bir yıl içinde açılmak zorunluluğu ile bu sürelerin geçirilmesi halinde üyeler hakkında disiplin soruşturması açılamaması kuralına uyulup uyulmadığı Para cezası verilmesine ilişkin işlemlerin Yönetmeliğe uygun olarak yürütülüp yürütülmediği, disiplin kurulunun önerisi üzerine meclis tarafından verilen para cezalarının, ilgililere tebliğ edilip edilmediği ve tahsili yoluna gidilip gidilmediği Birlikte yüksek disiplin kurulu karar defteri, oda ve borsalarda ise disiplin kurulu karar defteri ile üye ceza defteri tutulup tutulmadığı, para cezaları ile kesinleşen disiplin cezalarının üye ceza defterine düzenli olarak işlenip işlenmediği, ayrıca verilen disiplin ve para cezalarına ilişkin kararların bir suretinin üyenin dosyasına konulup konulmadığı veya işlenip işlenmediği, Disiplin md md. 89/2, Disiplin md. 8/ md. 90, Disiplin md md. 17/1- h, 39/1-h, 89; Disiplin md. 10, md. 92, Disiplin md. 13 Disiplin md md. 89/3, Disiplin md md. 93, Disiplin md Disiplin md. 37 (Sayfa: 15 / 53)

17 üye ceza defteri ile karar defterlerinin, kullanılmadan önce sayfa numaraları verilmek ve kaç sayfadan ibaret olduğu belirtilmek suretiyle ilgili yönetim kurulunca onaylanıp onaylanmadığı, defterin her sayfası mühürlenerek genel sekreter tarafından paraflanıp paraflanmadığı para cezaları ile disiplin soruşturma ve cezalarına konu her türlü evrak, belge ve dosyanın on yıl süreyle saklanıp saklanmadığı Üyelik İşlemleri: Oda ve borsalara kayıt zorunluluğu bulunanların, oda ve borsalara kaydı ile resen kayıtlarına ilişkin Kanun ve Muamelat Yönetmeliklerinde yer alan hükümlere uyulup uyulmadığı Talep üzerine yapılacak kayıt sırasında; başvuranlara oda/borsa kayıt beyannamesi verildikten sonra bu beyannamenin yetkili kişilerce doldurularak ve imzalanarak mevzuatta aranılan belgelerle birlikte odaya/borsaya verilip verilmediği, kayıt beyannamesinde belirtilen bilgilerin doğruluk derecesi ile işletmenin durumunun oda/borsa tarafından yerinde incelenip bir tespit raporunun düzenlenip düzenlenmediği (Bu madde kapsamında yapılan denetimlerde, OMY ve BMY nin ek 1. maddeleri ile Bakanlığımızın tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/1 sayılı Genelgesi göz önünde bulundurulur.) Oda ve borsalara kayıt zorunluluğu bulunup da bu zorunluluğu işe başladığı tarihten itibaren bir ay içinde yerine getirmeyenlerin başvuru üzerine veya resen oda ve borsa tarafından öğrenilmesi halinde Muamelat Yönetmeliklerinde belirtilen işlem, bildirim ve tespitlerin yapılıp yapılmadığı Talep üzerine ve resen yapılan kayıtlarda; kaydın, kayıt işlemlerinin ve buna ilişkin tebligatın ve itiraz incelemelerinin Muamelat Yönetmeliklerine uygun olarak yerine getirilip getirilmediği Birden fazla odaya kayıt zorunluluğu bulunanlardan bu yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin, bu durumu tespit eden oda tarafından ilgili odaya bildirilip bildirilmediği Durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gereken her türlü değişikliği (esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar ise borsa kayıt beyannamesinde beyan edilen hususlarda meydana gelen değişiklikleri borsalar için), gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde kayıtlı oldukları oda ve borsalara bildirme zorunluluğunu yerine getirmeyen üyeler hakkında gerekli işlemlerin yapılıp yapılmadığı Odalarda ticaret sicili müdürlüğünce bir önceki madde kapsamında tescil ve ilan edilen her türlü değişikliğin ve terkin işlemlerinin, genel sekreter tarafından takip edilerek üyelerin oda kayıtlarına işlenmesinin sağlanıp sağlanmadığı Oda ve borsaların, her yılın Ocak ayında üye kayıtlarını güncelleştirip güncelleştirmediği, içinde bulunulan yıldan önceki ikinci yılın Ocak ayının ilk gününden, güncelleştirme işleminin yapılacağı ana kadar adres ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında tahakkuk eden aidat 5174 md. 9, 32; 5, BMY md. 5 6, BMY md. 6 7, BMY md. 7 8, 9, 10, 11; BMY md. 8, 9, 10, 11 12, 13/1, BMY md. 12/1 13/2, 15/ md. 10, 32; 14/1, BMY md. 13/1 (Sayfa: 16 / 53)

18 borçlarından en az bir taksitini ödemeyenlerin üyeliğinin yönetim kurulu kararıyla askıya alınıp alınmadığı Odalarda aidat borçlarının ödenmemesi nedeniyle üyeliği askıya alınanlardan, aidat borçlarının tamamını ödeyenlerin, borsalarda ise borsa maddeleri üzerinde alım satımın bulunmaması nedeniyle üyeliği askıya alınanlardan, borsaya tabi maddeler üzerinde alım satım işleminin bulunduğunun belgelendirilmek kaydıyla beyan üzerine veya resen tespit edilmesi halinde bu üyelerin üyeliğinin, odalarda yönetim kurulu, borsalarda meclis kararıyla askıdan indirilip indirilmediği Adres ve durumunun tespit edilememesi nedeniyle üyeliği askıya alınanlardan, adres ve durumlarını bildirenlerin üyeliğinin, odalarda yönetim kurulu, borsalarda meclis kararıyla askıdan indirilip indirilmediği ve bu üyelerin isimleri meslek gruplarına dahil edilerek aidat tahakkuklarının yeniden başlatılıp başlatılmadığı Adres ve durumunun tespit edilememesi nedeniyle üyeliği askıya alınan üyelerden, üyeliğin askıya alınmasına ilişkin odalarda yönetim kurulu kararını borsalarda meclis kararını takip eden yılbaşından itibaren iki yıl içinde adres ve durumlarını bildirmeyenlerin odalarda Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılması için yönetim kurulunun teklifi ve meclisin kararıyla ilgili ticaret sicili müdürlüğüne bildirilip bildirilmediği (Bu bildirimi takip eden ayın ilk günü itibarıyla oda kayıtları silinmiş sayılır.), borsalarda ise söz konusu kişilerin kayıtlarının yönetim kurulunun teklifi ve meclisin kararıyla borsadan silinip silinmediği Ticaret sicilindeki (veya esnaf ve sanatkâr sicilindeki-borsalar için) kaydı terkin edilmiş/ettirilmiş olup da odadan/borsadan kaydını sildirmeyenlerin oda/borsa kayıtlarının, ilgili meslek komitesinin de görüşü alınmak suretiyle yönetim kurulu kararıyla silinip silinmediği Odadan/borsadan kaydı silinenler hakkında yapılması gereken işlemlerin Muamelat Yönetmeliklerine uygun bir şekilde yerine getirilip getirilmediği Kayıt ücreti ile yıllık aidatın, onaltı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, yarısından fazla olamayacağı kuralına uyulup uyulmadığı, üye kaydına esas teşkil etmek üzere kullanılacak dereceler ile bu derecelere karşılık gelen kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarlarını gösterir tarifelerin her yıl bütçe ile birlikte tespit olunup olunmadığı, söz konusu tarifelerin yönetim kurulunun teklifi ve meclisin onayı ile yürürlüğe girip girmediği Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaması şartına riayet edilip edilmediği, birden fazla odaya kayıtlı bulunan üyelerden ve şubelere kayıtlı olan üyelerden kendileri için belirlenmiş bulunan kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarlarının yarısının alınıp alınmadığı, yıllık ve munzam aidatın her yılın haziran ve ekim aylarında iki eşit taksitte tahsil edilip edilmediği, munzam aidatın gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî kazanç toplamının (tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî bilanço kârı üzerinden) binde beş oranında tahsil edilip edilmediği, zarar eden üyelerden o yıl için munzam aidat alınmaması, bir müessesenin şubeleri ve fabrikaları ile birlikte ödeyeceği munzam aidatın o yıl için belirlenmiş bulunan yıllık aidat 14/3, BMY md. 13/3 14/4, BMY md. 13/ md. 10, 32; 14/5, BMY md. 13/5 15, BMY md , BMY md md. 24/2, Kayıt Ücreti ve Aidat Y. md. 5, md. 24, 25; Kayıt Ücreti ve Aidat Y. md. 5, 6, 8, 9 (Sayfa: 17 / 53)

19 55 56 tavanının yirmi katını geçmemesi ve münfesih üyelerden münfesih duruma girdiği yıl hariç yıllık ve munzam aidat tahsil edilmemesi kurallarına uyulup uyulmadığı Süresinde ödenmeyen kayıt ücretleri, yıllık aidat, munzam aidat, navlun hâsılatından alınacak oda payları ve Birlik aidatına 6183 sayılı Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilip ettirilmediği, bunlara ait kesinleşen aidat ve gecikme zamları ile para cezalarının tahsilinde yönetim kurulunca ilam hükmünde kararlar alınıp alınmadığı, beş yıllık tahsil zamanaşımı süresine riayet edilip edilmediği Odaya kayıt sırasında, ticaret siciline kayıtlı olanlardan 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda öngörülen ustalık belgesi veya muadili belgelerin istenmeyeceğine ilişkin kurala uyulup uyulmadığı 5174 md. 77, Kayıt Ücreti ve Aidat Y. md md Onaylanan ve Düzenlenen Belgeler ile Verilen Hizmetler: Oda ve borsalar tarafından düzenlenen ve onaylanan belgeler ile verilen hizmetlerin Kanun ve Muamelat Yönetmeliklerine uygun olup olmadığı Oda ve borsalarca verilen hizmetler ile onaylanan ve düzenlenen belgeler karşılığında alınan ücretlerin oran ve miktarının, maktu ücretlerde yıllık aidat tavanını geçmemek, nispi ücretlerde bu tavanı aşmamak ve binde beşten fazla olmamak kaydıyla oda/borsa yönetim kurullarının teklifi meclislerin onayı ile yürürlüğe konulacak tarifelerle tespit olunup olunmadığı ve bu tarifelere uygun davranılıp davranılmadığı Matbu olarak veya elektronik ortamda düzenlenip verilen belgelerin içeriğinin ve şeklinin Birlikçe belirlenen esaslara uygun olup olmadığı Oda ve borsalarda örf, adet ve teamül belgesi, mücbir sebep belgesi, yerli malı belgesi, kayıt ve sicil sureti, imza onayı, fatura sureti onayının; odalarda bunların yanında kefaletname ve taahhütnamelerle ilgili onay ve şerhler, fiyat tahminleri ve yaklaşık maliyet ile numunelerin vasıflarının onayının, borsalarda da yine bunların yanında fiyat cetvelinin Muamelat Yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak verilip verilmediği Odalar tarafından rayiç fiyatların, rayiç fiyat tespiti istenilen mal veya hizmetle iştigal eden en az üç işletmeden mümkünse belgelendirilmek suretiyle alınacak fiyatların ortalaması veya birbirine en yakın değeri dikkate alınarak tespit edilip edilmediği, borsaya tabi maddelerin rayiç fiyatının, istenilen tarihte borsada tescil edilen fiyatlar dikkate alınarak belirlenip belirlenmediği Odalar tarafından herhangi bir mal veya hizmetin geçmiş bir tarihe ait rayiç fiyatının talep edilmesi halinde, bu talebin bahse konu mal veya hizmetin varsa o tarihe ait fiyat tespitlerinden yoksa bu konuda iştigal eden işletmelerden tahkik edilerek karşılanıp karşılanmadığı 5174 md. 12/1- d, 26/2, 34/1-e, 51/2; OMY md. 27, BMY md md. 26/1, 51/1; 27/2, BMY md. 26/2 28, 29, 30,31, 32, 33, 39, 40; BMY md. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34 35, Faturaların rayice uygunluğunun onayının; odalarda faturaya konu mal 38, (Sayfa: 18 / 53)

20 veya hizmetle iştigal eden en az üç işletmeden belgelendirilmek suretiyle alınacak fiyatların ortalaması veya alınan fiyatlardan birbirine en yakın olanlar dikkate alınarak, borsalarda ise borsada oluşan rayiç fiyatlar esas alınarak yapılıp yapılmadığı, bu sayıda işletmenin bulunmaması ve rayiç fiyatın tespit edilememesi halinde ilgili meslek komitesinin görüşü veya gerekli durumlarda meclis tarafından onaylanan eksper listeleri arasından yönetim kurulu kararı ile görevlendirilecek eksper heyetinin raporu üzerine işlem yapılıp yapılmadığı Oda ve borsaların görevleri kapsamında yapacakları her türlü işlemde başvuru sahiplerinden talep edilen belgelerden, oda/borsa bünyesinde bulunan belgeler ile kurum ve kuruluşların altyapıları kullanılarak elektronik ortamda erişilebilen bilgilere yönelik belgelerin talep edilmeme kuralına uyulup uyulmadığı Odaların çalışma alanlarında bulunan bütün sınai işletmelerin kapasitelerini tespit ettirmekle yükümlü olduğundan hareketle, sınai tesislerin kapasitelerinin tespitinde (kapasite raporlarının düzenlenmesinde) mevzuatta öngörülen hususlara riayet edilip edilmediği İş makinelerinin tescilinde Birlik yönetim kurulunca belirlenen usul ve esaslara (İş Makinaları Tescili Esaslarına) uyulup uyulmadığı Tır Karnelerinin verilmesinde Birlik yönetim kurulunca belirlenen usul ve esaslara (Tır Sözleşmeleri Uygulama Esaslarına) uyulup uyulmadığı ATA karnesinin (ATA Karneleri Uluslararası Geçici İthalat Sözleşmesi - kısaca İstanbul Sözleşmesi- ve ekleri kapsamında, taraf ülkeler arasında, başka herhangi bir belgeye gerek duyulmaksızın, eşyanın geçici olarak ithalat ve ihracatını sağlayan gümrük belgesi) verilmesinde; Birlik yönetim kurulunca belirlenen usul ve esaslara (ATA Karnesi İşlemleri Uygulama Esaslarına) uyulup uyulmadığı Avrupa Birliğine dahil ülkelerle aramızdaki ticarette, serbest dolaşımda bulunan eşya (Türkiye veya topluluk menşeli olan veya üçüncü ülke menşeli olup Türkiye veya toplulukta ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gümrük vergisi, eş etkili vergi ve resimleri tahsil edilmiş, bu vergi ve resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış eşya) için ihracatçı firma tarafından düzenlenen ATR dolaşım belgelerinde; Birlik yönetim kurulunca belirlenen usul ve esaslara (ATR Dolaşım Belgesi Satış ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara) uyulup uyulmadığı EUR-1 dolaşım belgesinin (EFTA ülkelerine, Avrupa Birliği ile demir çelik ürünlerinde -AKÇT ürünleri- Türkiye nin serbest ticaret anlaşmaları imzaladığı ülkelere yapılan ihracatta ve Avrupa Birliğine yönelik tarım ürünleri ihracatında düzenlenen belge) tasdikinde, Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uyulup uyulmadığı ATA, A.TR ve EUR.1 dolaşım belgeleri ve menşe şahadetnamelerinin tasdiki yapılırken; ayrıca, dış ticaret ve gümrük mevzuatı gibi diğer mevzuatlarla odalara verilen görevlerin yerine getirilip getirilmediği BMY md. 33 OMY ek madde 1, BMY ek madde 1 41; bu konudaki Usul ve Esaslar Esasın Belirlenmesine İlişkin Birlik YK Kararları Esasın Belirlenmesine İlişkin Birlik YK Kararları Esasın Belirlenmesine İlişkin Birlik YK Kararları Esasın Belirlenmesine İlişkin Birlik YK Kararları Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik İlgili Mevzuat (Sayfa: 19 / 53)

TEFTİŞE BAŞLAMA VE TESBİT TUTANAĞI. Düzenlenen bu tutanak birlikte imzalanıp bir nüshası noter görevlisine verildi.../.../2015

TEFTİŞE BAŞLAMA VE TESBİT TUTANAĞI. Düzenlenen bu tutanak birlikte imzalanıp bir nüshası noter görevlisine verildi.../.../2015 TEFTİŞE BAŞLAMA VE TESBİT TUTANAĞI Bu gün Noterliğine teftiş yapılmak üzere gelindi. Noter (veya vekili) hazır bulunmakla teftişe başlandı. Kasaya ve maliye makbuzlarının sayımına geçildi. Kasada toplam

Detaylı

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2004 Sayısı: 25479 18.02.2005 tarihli ve 25731 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3/2/2005 tarihli 5290 sayılı

Detaylı

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26.11.2013/201-1 SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yönetmelikte sendika ve konfederasyonların

Detaylı

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ Amaç ve kapsam SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:26.11.2013/28833 BİRİNCİ

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İLE FEDERASYONLARI, BİRLİKLERİ, ODALARI DENETİM KURULLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İLE FEDERASYONLARI, BİRLİKLERİ, ODALARI DENETİM KURULLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.01.1999 Resmi Gazete Sayısı: 23595 TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İLE FEDERASYONLARI, BİRLİKLERİ, ODALARI DENETİM KURULLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 08 Ocak 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25694 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden: Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Dış Kaynaklı Doküman Listesi

Dış Kaynaklı Doküman Listesi SIRA NO DOKÜMANIN ADI YAY TAR. GÜNCELLİĞİ TAKİP ŞEKLİ SORUMLUSU BULUNDUĞU BİRİM ADET 1 ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler 19.03.2009 TSE KYT Genel Sekreterlik 1 2

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, odalarda mesleklerin gruplandırılmasında uyulacak usul ve

Detaylı

Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Yönetmelik 2.3.2005 tarih ve 25743 Resmi Gazete

Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Yönetmelik 2.3.2005 tarih ve 25743 Resmi Gazete Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Yönetmelik 2.3.2005 tarih ve 25743 Resmi Gazete BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 - Bu oda ve borsa

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 2.6.1988 Sayı : 19830)

(Resmî Gazete ile yayımı : 2.6.1988 Sayı : 19830) 291 8 Mart 1950 Tarihli ve 5590 Sayılı «Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Deniz Ticaret Odaları», «Ticaret Borsaları» ve «Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI

OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: TİM.AİB.GSK.TEŞ.2014/801 Antalya, 17/03/2014 Konu: Genel Kurula Çağrı Sayın Üyemiz, ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE ÜYELERİNE ÖZEL SİRKÜLER

Detaylı

TİCARET VE SANAYİ ODASI İLE TİCARET BORSASI AİDATLARININ İLK TAKSİDİ HAZİRAN AYI SONUNA KADAR ÖDENECEKTİR

TİCARET VE SANAYİ ODASI İLE TİCARET BORSASI AİDATLARININ İLK TAKSİDİ HAZİRAN AYI SONUNA KADAR ÖDENECEKTİR Sirküler Rapor 10.06.2013/128-1 TİCARET VE SANAYİ ODASI İLE TİCARET BORSASI AİDATLARININ İLK TAKSİDİ HAZİRAN AYI SONUNA KADAR ÖDENECEKTİR ÖZET : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince çıkarılarak 8 Ocak

Detaylı

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin veya Tescili Yönetmelik 8.1.2005 25694 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu hangi maddelerin ticaret ve zorunlu en az tespitine ve borsaya

Detaylı

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLA NMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ 1 MUNZAM AİDAT TAHAKKUKU (Ticari Kurumlar Vergisi Beyannamesi veya Gelir bilançoların işlenmesi) Vergisi

Detaylı

Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik

Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik Yürürlük:19.01.2005 tarih, 25705 sayılı Resmi Gazete Değişiklik:09.04.2011 tarih, 27900 sayılı Resmi Gazete Değişiklik:03.06.2012 tarih,29312

Detaylı

BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1

BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1 (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI 01/01/2014-30/06/2014 Tarihleri arasında uygulanacak brüt asgari ücret : 1.071,00 TL 01/07/2014-31/12/2014 Tarihleri arasında uygulanacak brüt asgari

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İKTİSADİ İŞLETMESİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Belge Hazırlama Oda Sicil

Detaylı

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2 FİRMANIN TALEBİNE İSTİNADEN BORÇ DÖKÜMÜ VERMEK 1 DAKİKA -

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2 FİRMANIN TALEBİNE İSTİNADEN BORÇ DÖKÜMÜ VERMEK 1 DAKİKA - SIRA NO HİZMETİN ADI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ 1 MUNZAM AİDAT TAHAKKUKU (TİCARİ BİLANÇOLARIN KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ VEYA GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE GÖRE İŞLENMESİ) 1 DAKİKA

Detaylı

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR.

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. Sirküler Rapor Mevzuat 09.08.2016/96-1 6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. 6728 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu na verilmesi gereken aylık prim ve

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74 10.08.2016/Çarşamba ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74 Konu: 6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI

KONYA SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulması Gereken Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca hazırlanmış olan Konya Sanayi Odası Hizmet Standartları

Detaylı

İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. İMKB UYUŞMAZLIK KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Uyuşmazlık

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI İLGİLİ MADDE İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK FİİL UYGULANACAK CEZA CEZA TUTARI (2017) /a 1) 8. maddenin birinci sında

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/24 TARİH: 09/02/ Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/24 TARİH: 09/02/ Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/24 TARİH: 09/02/2015 KONU 2015 Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2015 Yılı nda uygulanacak asgari ücret tutarını belirlemiş ve konuya ilişkin

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI )

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) SS ve GSS KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL) (01.01.2014 31.06.2014 Döneminde)

Detaylı

Vergi İncelemesinde Rapor Değerlendirme Komisyonları

Vergi İncelemesinde Rapor Değerlendirme Komisyonları Vergi İncelemesinde Rapor Değerlendirme Komisyonları Dr. Fazıl AYDIN Gelirler Başkontrolörü I. Giriş 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

(Bir aylık asgari ücret) veya benzeri ortamda gönderilmesi

(Bir aylık asgari ücret) veya benzeri ortamda gönderilmesi 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanacak idari para cezalarının hesabında aylık

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.)

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

Yenicami Mah. Milas Asfaltı Üzeri SAYIN ÜYEMİZ ; P.K SÖKE. Sayı : 2017 / 245 Tarih: Konu: Borsamız Organ Seçimleri.

Yenicami Mah. Milas Asfaltı Üzeri SAYIN ÜYEMİZ ; P.K SÖKE. Sayı : 2017 / 245 Tarih: Konu: Borsamız Organ Seçimleri. 5174 Sayılı Kanun ve Organ Seçimleri Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uyarınca, yargı gözetiminde 04 Ekim 2017 Çarşamba günü yapılacak olan borsamızın meclis asil ve yedek üyeleri seçimlerinde, aşağıdaki

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI)

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) 5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) İlgili Madde -a/1 -a/2 -a/3 -a/1 Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni işe giriş bildirgesi

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı:24026)

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı:24026) -2135- TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 20.4.2000 Sayı:24026) Kanun No Kabul Tarihi MADDE 1. - 17.6.1992 tarihli

Detaylı

5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni

5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni 5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) İlgili Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni Ceza Tutarı Madde 01.01.2013 30.06.2013 01.07.2013

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MADDE 1- DAYANAK Topluluğu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. MADDE 2- TOPLULUĞUN

Detaylı

Ticaret Odası üyesiyim, kredi kullanımında ne gibi kolaylıklardan faydalanabilirim?

Ticaret Odası üyesiyim, kredi kullanımında ne gibi kolaylıklardan faydalanabilirim? Ticaret Odası üyesiyim, kredi kullanımında ne gibi kolaylıklardan faydalanabilirim? Ticaret Odası kanun gereği kredi verebilen bir kurum değildir. Ancak üyelerinin finansman problemini çözmek için bir

Detaylı

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI)

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ (2014 - ANKARA) 1 Amaç BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Tarım ve

Detaylı

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI MALİ POLİTİKASI İÇİNDEKİLER 1- Amaç 2- Kapsam 3- Yasal ve mali çerçeve 4- Roller ve sorumluluklar 5- Banka ve nakit yönetimi 6- Bütçe 7- Mali yıl ve planlar 8- İhtiyatlar 9-

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayın Üyemiz, İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ İÇİN GENEL KURULA ÇAĞRI SİRKÜLER (İ/2015 ) Birliğimizin Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile

Detaylı

ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARINDA DENETİM KURULLARININ ÇALIŞMA USULÜ VE DÜZENLENECEK RAPORLAR HAKKINDA TEBLİĞ

ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARINDA DENETİM KURULLARININ ÇALIŞMA USULÜ VE DÜZENLENECEK RAPORLAR HAKKINDA TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 20.11.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29538 ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARINDA DENETİM KURULLARININ ÇALIŞMA USULÜ VE DÜZENLENECEK RAPORLAR HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ 1 MUNZAM AİDAT TAHAKKUKU (Ticari bilançoların işlenmesi) Kurumlar Vergisi Beyannamesi veya Gelir Vergisi

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR)

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) EK: 1 Rapor Sayısı : -/...,../../2000 Rapor Ekleri :.. Numarada Muhtelif YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) TASDİK YAPAN

Detaylı

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GENEL EVRAK TANZİMİ FAALİYET BELGESİ 5 TL YERLİ İSTEKLİ 5 TL YERLİ MALI BELGESİ 25 TL 1 TSOG BELGESİ 5 TL İFLAS VE KONKORDATO 7 TL VERGİ DAİRESİ VAKIFBANK HESABINA YATIRILACAKTIR ORTAKLAR PAY LİSTESİ 7

Detaylı

YENİ VAKIFLAR KANUNUNA VE VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNE SİVİL DEĞERLENDİRME

YENİ VAKIFLAR KANUNUNA VE VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNE SİVİL DEĞERLENDİRME YENİ VAKIFLAR KANUNUNA VE VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNE SİVİL DEĞERLENDİRME Tüzel Kişilik MADDE 4 Vakıflar, özel hukuk tüzel kişiliğine sahiptir. Yeni vakıfların kuruluşu, mal varlığı, şube ve temsilcilikleri

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK ĠDARĠ PARA CEZALARI (2012 YILI)

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK ĠDARĠ PARA CEZALARI (2012 YILI) 5510 - SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK ĠDARĠ PARA CEZALARI (2012 YILI) Ġlgili Madde 102-a/1 102-a/2 102-a/3 102-b 102-b/1 102-b/2 102-b/3 Uygulanacak Ġdari Para Cezasının

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2015/021

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2015/021 Sirküler Tarihi : 05.01.2015 Sirküler No : 2015/021 2015 YILINDA UYGULANACAK SGK İDARİ PARA CEZALARI Asgari Ücret Tespit komisyonu, iş sözleşmesi ile çalışan ve 4857 sayılı Kanun kapsamında olan ve olmayan

Detaylı

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 İstanbul, 04.01.2010 42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 31.12.2009 tarih ve 27449 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazete

Detaylı

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 414 üncü maddesi uyarınca, bu kanunda yer alan maktu hadler ile asgari

Detaylı

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s.

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. Amaç ve Kapsamı Madde 1- Bu kanun İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

MÜYORBİR -MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ DENETLEME KURULU YÖNERGESİ BÖLÜM I AMAÇ KAPSAM, TANIMLAR, DAYANAK

MÜYORBİR -MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ DENETLEME KURULU YÖNERGESİ BÖLÜM I AMAÇ KAPSAM, TANIMLAR, DAYANAK MÜYORBİR -MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ DENETLEME KURULU YÖNERGESİ BÖLÜM I AMAÇ KAPSAM, TANIMLAR, DAYANAK Amaç Madde: 1 Bu Yönergenin amacı, MÜYORBİR -Müzik Yorumcuları Meslek Birliği ve bu bağlamda

Detaylı

MERSİN DENİZ TİCARET ODASI 2015 YILI TARİFELERİ KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ

MERSİN DENİZ TİCARET ODASI 2015 YILI TARİFELERİ KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ MERSİN DENİZ TİCARET ODASI 2015 YILI TARİFELERİ KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ 5174 sayılı TOBB Kanunu nun 24 üncü, TOBB Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat Yönetmeliği nin 5.maddesinde; Üyenin Odaya

Detaylı

44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ

44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ Sayfa 1 / 6 44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28069 Resmi Gazete Tarihi 29/09/2011 Kapsam 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin ikinci fıkrası ile

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL İÇİN DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL İÇİN DAVET İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: B.02.1.DTM.5.11.01.UYG İstanbul, 15 / 03 / 2012 Konu: Birliklerimizin Olağan Genel Kurullarına davet ÖNEMLİ - SÜRELİ İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL

Detaylı

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI.. Sayı : Konu :Ek Tahakkuk Kararı EK TAHAKKUK KARARI KARAR NO : KARAR TARİHİ : GÜMRÜĞÜN ADI : YÜKÜMLÜNÜN ADI SOYADI/UNVANI/ADRESİ : T.C. KİMLİK NO/ VERGİ NUMARASI

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI (2016)

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI (2016) SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI (2016) 01.01.2016-31.12.2016 Dönemi için uygulanacak asgari ücret tutarı : 1.647,00 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK FİİLLER UYGULANACAK CEZA 1)

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ.

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. SİRKÜLER SAYI : 2014 01 KONU : Maliye Bakanlığının, 2014 Takvim Yılında Uygulanacak Vergi Usul Kanunda Yer alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarı Belirtilmiş Olan

Detaylı

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA:

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: GENEL BİLGİ : Vergiye uyum maliyetinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla; vergi

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI İLGİLİ MADDE İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK FİİL /a 1) 8. maddenin birinci sında belirtilen sigortalı işe giriş bildirgesi

Detaylı

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1- Taşınmaz

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 14.06.2010 / 67-1 KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 3 Haziran 2010 Tarihli Ve 5593 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İDARİ PARA CEZALARI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İDARİ PARA CEZALARI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İDARİ PARA CEZALARI SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 4/ a ( SSK ) İşverenler,4/a bendi kapsamında sigortalı sayılanları,

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G. Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724

Detaylı

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU 7269 İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU Kanun Numarası : 3796 Kabul Tarihi : 30/4/1992 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 5/5/1992 Sayı : 21219 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ NO: 79

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ NO: 79 11 Şubat 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27843 Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan: YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ

Detaylı

İşyeri bildirgesini yasal süresinde Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenlere:

İşyeri bildirgesini yasal süresinde Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenlere: 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları 2017 Sigortalı işe giriş bildirgesini ve GSS giriş bildirgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekle ve

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi.

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. 2015 YILINDA GEÇERLİ OLACAK VERGİ USUL KANUNU'NDA YER ALAN BAZI TUTAR VE HADLER

Detaylı

KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR Vergi Usul Kanunu'nun "Yetki" başlıklı mükerrer 414. maddesinde, Kanun'da yer alan maktu

Detaylı

İdari Para Cezaları (Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası)

İdari Para Cezaları (Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası) 5510 - Madde: 102 Dönem / Ceza Tutarı Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle; 01-06/2014 07-12/2014 Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin / Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesinin Süresinde Veya Kurumca

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım Ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği*

Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım Ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği* Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım Ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 27/A

Detaylı

11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ

11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ 11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ 11.1- EŞYANIN ÖNGÖRÜLEN SÜRE DAHİLİNDE SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ KAPSAMINDA NİHAİ KULLANIMINA İLİŞKİN

Detaylı

17 Haziran 2008 SALI. Resmî Gazete. Sayı : YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: Karar No : 197. İtiraz No : - KARAR -

17 Haziran 2008 SALI. Resmî Gazete. Sayı : YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: Karar No : 197. İtiraz No : - KARAR - 17 Haziran 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26909 YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: Karar No : 197 İtiraz No : - KARAR - Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 25/4/2008 tarihli

Detaylı

SOSYALGÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI TARAFINDAN VERİLECEK 01/01/2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ İDARİ PARA CEZALARI

SOSYALGÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI TARAFINDAN VERİLECEK 01/01/2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ İDARİ PARA CEZALARI Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GENEL DENETİMİNE/TEFTİŞİNE İLİŞKİN REHBER İÇİNDEKİLER SUNUŞ:... 2 A- GENEL BİLGİLER:... 3 I- KISALTMALAR:...

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/9 Sirküler Tarihi : 02.01.2013 Konu : 01.01.2013 Tarihinden İtibaren Vergi Usul Kanunu nda Yer Alan, Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarları Belirtilmiş Olan Para ile Ödenecek Ceza

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2010 YILI)

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2010 YILI) 5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2010 YILI) İlgili Madde 102-a/1 102-a/2 102-a/3 102-b 102-b/1 102-b/2 102-b/3 102-b/3 102- ikinci fıkra

Detaylı

Yazar İzzet Çevik Cumartesi, 02 Haziran :06 - Son Güncelleme Cumartesi, 02 Haziran :17

Yazar İzzet Çevik Cumartesi, 02 Haziran :06 - Son Güncelleme Cumartesi, 02 Haziran :17 Cumartesi 02 Haziran 2012 09:06 - Son Güncelleme Cumartesi 02 Haziran 2012 09:17 31/3/2005 tarihli 25772 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinin 31 i nci maddesinin birinci fıkrası 01/06/2012

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Borsa İstanbul Anonim Şirketi Uyuşmazlık Komitesi Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi

Borsa İstanbul Anonim Şirketi Uyuşmazlık Komitesi Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi Borsa İstanbul Anonim Şirketi Uyuşmazlık Komitesi Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Borsa İstanbul Anonim Şirketi

Detaylı

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 01 KAPASİTE RAPORU 02 İŞ MAKİNESİ TESCİL VE DEVİR İŞLEMLERİ 03 MENŞEİ ŞAHADETNAMESİ 04 A.TR DOLAŞIM BELGESİ 05 EUR1 DOLAŞIM BELGESİ 06 FORM A BELGESİ 07 YERLİ MALI BELGESİ 08 MÜCBİR

Detaylı