T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI 5174 SAYILI KANUNA TABİ ODA VE BORSALAR İLE BİRLİĞİN GENEL DENETİMİNE/TEFTİŞİNE İLİŞKİN REHBER (2015)

2 İÇİNDEKİLER I- KISALTMALAR:... 3 II SAYILI KANUNA TABİ MESLEK KURULUŞLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ:... 4 III- DENETİMİN YASAL DAYANAĞI:... 4 IV- ODA, BORSA VE BİRLİK ORGAN ÜYELERİNİN VE PERSONELİNİN KAMU GÖREVLİSİ GİBİ CEZALANDIRILMASI:... 5 V- MEVZUAT LİSTESİ: Kanun: Bakanlar Kurulu Kararı: Yönetmelik: Genelge:... 9 VI- DENETLENEN MESLEK KURULUŞUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER:... 9 VII- RAPOR KAYIT DEFTERİ VE DOSYASI: VIII- GEÇMİŞ TEFTİŞ/DENETİM SONUÇLARI: IX- SAYIMLAR VE DENKLEŞTİRME (MUTABAKAT) İŞLEMLERİ: X- ODA VE BORSALARDA MUAMELATA YÖNELİK İŞ VE İŞLEMLER: Organ Toplantıları ve Kararları: Toplantı Periyodu ve Toplantıya Çağrı: Çağrı Usulü: Toplantı Gündemi: Toplantı ve Karar Yeter Sayısı: Toplantılara İlişkin Diğer Hususlar: Disiplin Kurulu İşlemleri: Üyelik İşlemleri: Onaylanan ve Düzenlenen Belgeler ile Verilen Hizmetler: Fire, Zayiat ve Randıman Oranları, Örf, Adet ve Teamüller ile Uyulması Zorunlu Mesleki Kararlar: Tahkim: Tutulacak Defterler ve Kayıt Usulü: Evrak, Belge ve Defterlerin Temini, Muhafaza ve İmhası: Borsa İşlemleri: Borsalarda İstatistik İşlemleri: Diğer Muamelat İşlemleri: XI- BİRLİKTE MUAMELATA YÖNELİK İŞ VE İŞLEMLER: Yönetmelikler: Usul ve Esaslar: Rehber ve Yönergeler ile Vakıf Senedi: XII- ODALARDA ORGAN SEÇİMLERİNE YÖNELİK İŞ VE İŞLEMLER: XIII- MESLEK KURULUŞLARININ MUHASEBE İŞ VE İŞLEMLERİ: Bütçe: (Sayfa: 1 / 53)

3 13.2- Kesin Hesap: Belge, Makbuz ve Fişler ile Diğer Mali Tablo ve Belgeler: Muhasebeye İlişkin Defterler: Bağış ve Yardımlar: Tahsilatlar ile Kayıt Ücreti, Yıllık ve Munzam Aidatlar: Kasa ve Banka Hesapları: Harcamalar: Harcırahlar: Muhasebeye İlişkin Diğer İşlemler: XIV- ODALARDA AZAMİ FİYAT TARİFELERİNİN HAZIRLANMASI: XV- ODA VE BORSALARDA HAKEM, BİLİRKİŞİ VE EKSPERLER: XVI- ODA/BORSA İLE BİRLİK PERSONEL İŞLEMLERİ: XVII- ODA/BORSALARDA ŞUBELER İLE ODALARDA TEMSİLCİLİKLERİN KURULUŞU VE İŞLEYİŞİ: Oda ve Borsa Şubeleri: Oda leri: XVIII- BİLGİ EDİNME BAŞVURULARI: XIX- DİĞER HUSUSLAR: XX- GENEL TEFTİŞ/DENETİM KONULARI VE SIKÇA KARŞILAŞILAN SORUNLAR: (Sayfa: 2 / 53)

4 I- KISALTMALAR: Bakanlık Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Birlik/TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Oda Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Odası, Sanayi Odası ile Deniz Ticaret Odası Borsa Ticaret Borsası ve Ürün İhtisas Borsası Unvanını Taşıyan Ürün Borsaları Meslek Kuruluşu 5174 Sayılı Kanuna Tabi Oda ve Borsalar ile TOBB 5174, Kanun 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu 5510 sayılı Kanun 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu DMK 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4982 sayılı Kanun 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu OMY Oda Muamelat BMY Borsa Muamelat Disiplin Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik Kayıt Ücreti ve Aidat Y. Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik Hakem, Bilirkişi Oda ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi ve Eksper Listelerini Düzenleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Personel Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Personel Şube ve Oda ve Borsa Şubeleri ile Oda lerinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik RTBY Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Azami Fiyat Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik OSHY Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Bilgi Edinme Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik R.G. Resmi Gazete md. Madde md.../.. maddenin fıkrası md.../..-.. maddenin fıkrasının bendi (Sayfa: 3 / 53)

5 II SAYILI KANUNA TABİ MESLEK KURULUŞLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ: Ticaret siciline kayıtlı gerçek ve tüzel kişi tacir ve sanayicilerin üye olması gereken meslek kuruluşlarına ilişkin temel kanun tarihinde yürürlüğe giren 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunudur. Anılan Kanunda meslek kuruluşları; odalar, borsalar ve bunların üst kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak belirlenmiştir. Odalar (ticaret ve sanayi odası, ticaret odası, sanayi odası, deniz ticaret odası); üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere mesleki disiplin, ahlak ve dayanışmayı korumak ve 5174 sayılı Kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. Ticaret borsaları ise 5174 sayılı Kanunda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dahil maddelerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve ilanı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır yılı sonu itibariyle ülkemizde üst birlik olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) yanı sıra 181 ticaret ve sanayi odası, 57 ticaret odası, 12 sanayi odası, 2 deniz ticaret odası ve 113 ticaret borsası ile 6 ürün ihtisas borsası yetkisini haiz ticaret borsası faaliyet göstermektedir. Oda/borsalar ile Birliğin organları şunlardır: Oda ve Borsa Organları Meslek Komiteleri Meclis Yönetim Kurulu Disiplin Kurulu Birlik Organları Genel Kurul Oda ve Borsa Konseyleri Yönetim Kurulu Yüksek Disiplin Kurulu III- DENETİMİN YASAL DAYANAĞI: 5174 sayılı Kanunun 100. maddesinde; - Odalar, borsalar, Birlik ve bunların bağlı ve ilgili kuruluşlarının Bakanlığın denetimine tabi olduğu, - Odalar, borsalar ve Birliğin ilgili personeli ile organlarında görevli üyelerinin, Bakanlık müfettişlerinin talebi üzerine her türlü belge, defter, kayıt ve bilgileri ibraz etmek ve örneklerini noksansız ve gerçeğe uygun olarak vermek, para ve para hükmündeki evrakı göstermek, bunların sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olmak, yazılı ve sözlü bilgi taleplerini karşılamak, denetimde her türlü yardım ve kolaylığı göstermek ve çalışmalarını yapabilecekleri uygun bir yer tahsis etmekle yükümlü olduğu, - Söz konusu yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya Kanunun 76 ncı maddesinde belirtilen suçlardan dolayı haklarında kovuşturmaya başlanan ya da görevi başında kalması yapılan (Sayfa: 4 / 53)

6 denetim bakımından sakıncalı görülen oda, borsa ve Birlik personelinin Bakanlık müfettişinin teklifi üzerine Bakanlıkça tedbiren geçici olarak görevden uzaklaştırılabileceği, görevden uzaklaştırılan personele, uzaklaştırma süresi boyunca yapılacak ödemelerin üçte ikisinin ödeneceği, - Görevden uzaklaştırılanların; denetim sırasında veya denetimin tamamlanmasından sonra Bakanlık kararıyla veya haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği ya da mahkûmiyetlerine karar verilmediği takdirde görevlerine döneceği, görevine iade edilenlerin uzaklaştırma süresi boyunca mahrum kaldığı ödentilerinin, kanuni faizleri ile birlikte istihdam edilen oda, borsa veya Birlik tarafından ödeneceği, - Bakanlığın bu kapsamda açılan davaları katılan sıfatıyla takip edebileceği, - Odalar, borsalar, Birlik ve bunların organları ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının, Bakanlıkça yapılan denetim sonucunda verilen talimatlara ve Kanunun uygulanmasına ilişkin alınan tedbirlere riayet etmek zorunda olduğu, hüküm altına alınmıştır. Anılan Kanun dışında ayrıca, 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 16/3-a-2. maddesinde, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının, Bakanlık teşkilatının denetimi altındaki her türlü kuruluşun faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak Bakanlığın görev ve yetkileri çerçevesinde teftiş yapma yetkisini haiz olduğu; ayrıca aynı KHK nın 16/3-c-2. maddesinde adı geçen Başkanlığın, ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret ve sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları, ürün ihtisas borsası unvanını taşıyan ürün borsaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve bunların bağlı ve ilgili kuruluşlarının faaliyet, hesap ve işlemleri ile ilgili inceleme, denetim ve soruşturma yapmakla yetkili olduğu ifade edilmiştir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı nin 8. maddesinde yukarıda belirtilen hükümler tekrarlandıktan sonra, 12. maddesinde müfettişlerin yetkileri arasında ticaret ve sanayi odalarını, ticaret odalarını, sanayi odalarını, deniz ticaret odalarını, ticaret borsalarını, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini ve bunların bağlı ve ilgili kuruluşları ile ürün ihtisas borsalarını inceleme ve denetleme de sayılmıştır. Bu kapsamda, oda, borsa ve Birlik ile bunların bağlı ve ilgili kuruluşlarının denetim yetkisi, 5174 sayılı Kanun ve 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümleri uyarınca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına aittir. Söz konusu denetim ise Gümrük ve Ticaret Müfettişleri tarafından yerine getirilir. IV- ODA, BORSA VE BİRLİK ORGAN ÜYELERİNİN VE PERSONELİNİN KAMU GÖREVLİSİ GİBİ CEZALANDIRILMASI: Oda ve borsalar ile Birliğin organ üyeleri ve personeli kamu görevlisi değildir. Ancak, 5174 sayılı Kanunda organ üyelerinin ve istihdam şekli ne olursa olsun personelin kamu görevlisi gibi cezalandırılması öngörülmüştür. Nitekim anılan Kanunun 76 ncı maddesinde; Odalar, borsalar ve Birliğin organ üyeleri ile personeli, görevlerini yerine getirirken görevleriyle ilgili suç teşkil eden fiil ve hareketlerinden, bu kuruluşların paralarıyla para hükmündeki evrak, senet ve sair varlıkları ile muhasebe ve muamelata ilişkin her çeşit defter ve evrak ile (Sayfa: 5 / 53)

7 ilgili olarak işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi olarak cezalandırılırlar. denilmektedir. Bu kapsamda, kamu görevlisi olmasa da oda, borsa ve Birliğin organ üyeleri ve personeli, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenen ve kamu görevlileri hakkında uygulanan görevi kötüye kullanma, zimmet, irtikap, rüşvet gibi suçları işleyebilecektir. Söz konusu meslek kuruluşlarının organ üyeleri ve personeli kamu görevlileri gibi cezalandırılmakla birlikte, bunlar hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaz. Dolayısıyla, belirtilen kişiler hakkında herhangi bir merciinin iznine gerek olmaksızın Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından söz konusu suçlar kapsamında doğrudan soruşturma yapılabilir. V- MEVZUAT LİSTESİ: 5.1- Kanun: sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ( tarihli ve sayılı R.G.) sayılı İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu ( tarihli ve sayılı R.G.) sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ( tarihli ve sayılı R.G.) Bakanlar Kurulu Kararı: /12362 sayılı Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayicinin Ayrımına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ( tarihli ve sayılı R.G.) Yönetmelik: Oda Muamelat ( tarihli ve sayılı R.G.) Borsa Muamelat ( tarihli ve sayılı R.G.) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe ( tarihli ve sayılı R.G.) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik ( tarihli ve sayılı R.G.) Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik ( tarihli ve sayılı R.G.) Oda ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi ve Eksper Listelerini Düzenleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ( tarihli ve sayılı R.G.) Oda ve Borsa Şubeleri ile Oda lerinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik ( tarihli ve sayılı R.G.) Odalar, Borsalar ve Birlik Bütçelerinden Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Personeli (Sayfa: 6 / 53)

8 Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfına Ayrılan Payın Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik ( tarihli ve sayılı R.G.) Kayıt Ücreti İle Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik ( tarihli ve sayılı R.G.) Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik ( tarihli ve sayılı R.G.) Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik ( tarihli ve sayılı R.G.) Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik ( tarihli ve sayılı R.G.) Ticaret Borsalarına Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Alım veya Satımlarının Tescili Hakkında Yönetmelik ( tarihli ve sayılı R.G.) Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelik ( tarihli ve sayılı R.G.) Türkiye Sektör Meclislerinin Kuruluş, Görev ve Çalışma ( tarihli ve sayılı R.G.) İç Ticaret Hizmetlerini Geliştirme Payının Kullanılması Hakkında Yönetmelik ( tarihli ve sayılı R.G.) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurul Çalışma Esasları ( tarihli ve sayılı R.G.) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Sekreter ( tarihli ve sayılı R.G.) Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi ile Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ( tarihli ve sayılı R.G.) Sigorta Eksperleri İcra Komitesinin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları ( tarihli ve sayılı R.G.) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ( tarihli ve sayılı R.G.) Türk-Yabancı, Yabancı-Türk Ticaret, Sanayi ve Deniz Ticaret Oda Derneklerinin Kuruluş, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ( tarihli ve sayılı R.G.) Esnaf ve Sanatkârlar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu ( tarihli ve sayılı R.G.) Ürün İhtisas Borsalarının Kuruluş, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Genel Yönetmelik ( tarihli ve sayılı R.G.). (Sayfa: 7 / 53)

9 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ( tarihli ve sayılı RG) Kamu İdarelerinin Denetim Elemanlarınca Yapılacak Tespitler Hakkında Yönetmelik ( tarihli ve sayılı R.G.) Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ( tarihli ve sayılı R.G.) Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları, Türkiye Ticaret Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Personel (Mülga 5590 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Personel ) ( tarihli ve sayılı R.G.). Mülga 5590 sayılı Kanuna istinaden Bakanlar Kurulunun 83/6620 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan Personel nde, oda ve borsalar ile Birlikte çalışan memur, sözleşmeli ve geçici personel ile hizmetlilerin özlük hakları, işe alınma, ayrılma tazminatı, disiplin cezaları, kadrolar, ödenek, tazminat, atama, adaylık, sosyal yardımlar ve emeklilik ile ilgili esaslar düzenlenmiştir sayılı Kanunda ise anılan Kanunun yürürlük tarihinden ( ) itibaren oda, borsa, Birlik ve bunların kurduğu teşekküllerde istihdam edilenlerin bahsi geçen Kanunda yer alan hükümler dışında 4857 sayılı İş Kanununa tabi olduğu (md. 73) ve Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte oda, borsa, Birlik ve bunların kurduğu teşekküllerde istihdam edilmekte olanların mevcut statülerine göre istihdam edilmelerine devam olunacağı (Geçici md. 12) hüküm altına alınmıştır. Aynı Kanunun geçici 3 üncü maddesinde de, 5174 sayılı Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar yürürlükte bulunan tüzük ve yönetmeliklerin Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edileceği belirtilmiştir. Bu itibarla; oda ve borsalar ile Birlikte tarihinden önce göreve başlayan personelin özlük hakları, ayrılma tazminatı, ödev, sorumluluk ve yasaklar ile disiplin cezaları hakkında söz konusu Personel hükümleri uygulanacaktır. Belirtilen tarihten sonra göreve başlayan personel hakkında ise İş Kanunu hükümleri tatbik olunacaktır Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları, Türkiye Ticaret Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Personel Sicil (Mülga 5590 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Personel Sicil ) ( tarihli ve sayılı R.G.). Mülga 5590 sayılı Kanun uyarınca 94/6101 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılan Personel Sicil, odalar, borsalar ve Birlik personeli hakkında doldurulacak sicil raporunun şeklini, ihtiva edeceği soruları, sicil raporlarının doldurulmasında uygulanacak not usulünü, notların derecelendirilmesini, düzenleme zamanını, sicil raporlarının muhafazası ile görevli makamlara dair esasları ve sicil amirlerini düzenlemektir sayılı Kanunun 73. maddesi ile geçici 3 ve 12. maddeleri uyarınca Personel Sicil hükümlerinin anılan meslek kuruluşlarında tarihinden önce işe başlayan personel hakkında uygulanması gerekmektedir. Durum böyle olmakla birlikte, 6111 sayılı Kanunla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki sicile ilişkin tüm düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştır. Devlet Personel Başkanlığının tarihli ve sayılı (Sayfa: 8 / 53)

10 Kamu Personeli Genel Tebliğinde de (Seri :2) 2011 yılından başlamak üzere Devlet memurları için sicil raporunun doldurulmaması ve geçmiş yıllara ait sicil raporlarının tarihinden başlamak üzere beşinci yılın sonuna kadar ( tarihine kadar) muhafaza edilmesi öngörülmüştür. Yapılan son mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde Personel Sicil, meslek kuruluşları tarafından 2011 yılından bu tarafa uygulanmamakta ve personel hakkında sicil raporu doldurulmamaktadır. Buna karşın belirtilen tarihten önce doldurulan sicil raporlarının 2015 yılı sonuna kadar saklanacağı hususu denetimlerde göz önünde bulundurulması uygun olacaktır Genelge: Tacir ile esnaf ve sanatkâr işletmelerinin açılış işlemlerinin kolaylaştırılması, gereksiz belge taleplerinin önlenmesi ve beyana dayalı işlem tesis edilebilmesi için 2012/1 sayılı Bakanlık Genelgesi ( tarihli ve sayılı R.G.). VI- DENETLENEN MESLEK KURULUŞUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER: Unvanı Çalışma Alanı ve Açık Adresi Telefon ve Faks Numarası Varsa İnternet Sitesi ve E-Posta Adresi Organ Üyelerinin Sayısı Organ Üyelerinin Adı Soyadı ve Seçilme Tarihleri Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısının/Yardımcılarının Adı Soyadı ve Atanma Tarihleri Çalışan Personel Sayısı Kayıtlı Üye Sayısı Aktif Üye Sayısı TOBB a Bağlı Oda ve Borsa Sayısı Varsa Şube veya lerin Adresi ve İletişim Bilgileri Meslek Kuruluşunun Kurduğu veya İştirak Ettiği Şirket ya da Vakıflar Gayrimenkul Durumu Araçlar Yıllık Gelir Nakit Durumu (Toplam) Kasa: Banka: Meslek Kuruluşunun Banka Hesap Numaraları Yukarıdaki tabloda ye alan bilgiler, yol gösterici ve asgari mahiyette olup denetlenen meslek kuruluşunun durumuna ve ihtiyaca göre içeriğe eklemeler yapılabileceği gibi söz konusu bilgiler ayrı tablolar halinde de düzenlenebilir. Düzenlenen tablo/tablolara raporda yer verilir. (Sayfa: 9 / 53)

11 VII- RAPOR KAYIT DEFTERİ VE DOSYASI: Denetlenen meslek kuruluşlarında rapor kayıt defteri ile her rapora ilişkin ayrı bir dosya tutulur. Bakanlıkça yapılan denetimlerle ilgili her türlü yazışma, düzenlenen rapor ile buna ilişkin cevaplar dosyasında saklanır. Rapor kayıt defterinde; sıra numarası, kayıt tarihi, raporu düzenleyen Müfettişin ismi, raporun sayı ve tarihi, ek sayısı, denetlenen birim veya kişi adı ve raporun teslim edildiği görevlinin ismi yer alır. Bu defter, elektronik ortamda da tutulabilir (RTBY md. 47). Müfettişler, teftiş işine başladıklarında, rapor kayıt defteri ve dosyasını yetkililerden isteyerek; bir önceki denetim raporlarını inceler, önceki denetimde yapılan eleştiriler veya yapılmasını istenilen işlemler ile tavsiye olunan hususların yerine getirilip getirilmediğini tespit eder ve bunu raporlarında belirtir Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı nin 47 nci maddesi uyarınca rapor kayıt defteri ve dosyasının düzenlenip düzenlenmediği Bakanlıkça yapılan denetimlerle ilgili her türlü yazışma, düzenlenen rapor ile buna ilişkin cevapların dosyasında saklanıp saklanmadığı Rapor kayıt defterinde; sıra numarası, kayıt tarihi, raporu düzenleyen müfettişin ismi, raporun sayı ve tarihi, ek sayısı, denetlenen birim veya kişi adı ve cevaplı rapor düzenlenmesi halinde raporun teslim edildiği görevlinin isminin yer alıp almadığı RTBY md. 47/1 RTBY md. 47/1 RTBY md. 47/2 VIII- GEÇMİŞ TEFTİŞ/DENETİM SONUÇLARI: 4 Bakanlığımız Müfettişlerince meslek kuruluşu nezdinde yapılan teftiş, inceleme ve soruşturma sonucunda talimatlanan hususların yerine getirilip getirilmediği 5714 md. 100/6 IX- SAYIMLAR VE DENKLEŞTİRME (MUTABAKAT) İŞLEMLERİ: Bu bölüme dair işlemlere Sayım ve Denkleştirme İşlemleri Rehberi nde yer verilmiştir. X- ODA VE BORSALARDA MUAMELATA YÖNELİK İŞ VE İŞLEMLER: Genel denetim/teftiş kapsamında, oda ve borsaların muamelata yönelik iş ve işlemlerine ilişkin incelenmesi gereken başlıca hususlar ilgili mevzuat hükümlerinden hareketle aşağıda gösterilmiştir. Ancak bunlar yol gösterici mahiyette olup, ilgili mevzuatta düzenlenmiş olması kaydıyla gerekli ve önemli görülen her hususa denetim sırasında bakılabilir ve bunlara dair değerlendirme ve tenkitlere düzenlenecek raporlarda yer verilebilir. (Sayfa: 10 / 53)

12 10.1- Organ Toplantıları ve Kararları: Oda ve borsaların organları; meslek komiteleri, meclis, yönetim kurulu ve disiplin kuruludur. Meslek komiteleri, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek beş veya yedi kişiden, üye sayısı onbini aşan odalarda/borsalarda beş, yedi, dokuz veya onbir kişiden oluşur. Asıl üyeler kadar da yedek üye seçilir. Komite kendi üyeleri arasından dört yıl için bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Oda/borsa meclisi, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek üyelerden oluşur. Meslek komiteleri beş kişiden oluşan gruplarda ikişer, yedi kişiden oluşan gruplarda üçer, dokuz kişiden oluşan gruplarda dörder, onbir kişiden oluşan gruplarda beşer meclis üyesi seçilir. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. Bununla birlikte en az yedi meslek grubu kurulamayan borsalarda meclisler borsaya kayıtlı olanların kendi aralarından seçecekleri ondört üye ile kurulur; bu takdirde meslek komitelerinin görevleri meclislerce seçilecek ihtisas komisyonları tarafından yerine getirilir. Meclis, kendi üyeleri arasından dört yıl için başkan ile bir veya iki başkan yardımcısı seçer. Oda/borsa yönetim kurulu, dört yıl için seçilen, meclis üye sayısı yirmiden az olan odalarda beş; yirmi ile yirmidokuz arasında olanlarda yedi; otuz ile otuzdokuz arasında olanlarda dokuz; kırk ve daha fazla olanlarda onbir kişiden oluşur. Meclis kendi üyeleri arasından yönetim kurulunun başkanını, asıl ve yedek üyelerini tek liste halinde seçer. Oda/borsa disiplin kurulu, meclisçe odaya/borsaya kayıtlı olanlar arasından dört yıl için seçilen altı asıl ve altı yedek üyeden oluşur. Disiplin kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında, üyeleri arasından bir başkan seçer. Başkanın bulunmadığı zamanlarda en yaşlı üye kurula başkanlık eder. Birliğin organları; genel kurul, oda ve borsa konseyleri, yönetim kurulu ve yüksek disiplin kuruludur. Genel Kurul, oda ve borsa meclislerinin kendi üyeleri arasından dört yıl için seçecekleri delegelerden oluşur ve her yıl mayıs ayı içinde toplanır. Oda ve borsa konseyleri: Genel kurulda, ilgili delegelerce kendi aralarından dört yıl için ve her biri otuz üyeden oluşan ticaret ve sanayi odası konseyi, ticaret odası konseyi, sanayi odası konseyi, deniz ticaret odası konseyi ve borsa konseyi olmak üzere beş ayrı konsey seçilir. Ayrıca, her konsey için asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir. Ancak, konsey üye sayısı, genel kurulda temsil edilen ilgili delege sayısının yarısını geçemez. Birlik Yönetim Kurulu, dört yıl için genel kurul tarafından delegeler arasından seçilen, başkan dahil onbeş üyeden oluşur. Aynı sayıda yedek üye seçilir. Yüksek Disiplin Kurulu, delegeler arasından genel kurulca dört yıl için seçilen altı üyeden oluşur. Aynı sayıda yedek üye seçilir. (Sayfa: 11 / 53)

13 Toplantı Periyodu ve Toplantıya Çağrı: Oda ve borsa yönetim kurullarının haftada bir, meclis ve meslek komitelerinin ayda bir, disiplin kurullarının ise kurul başkanı veya yönetim kurulu başkanının çağrısı üzerine toplanıp toplanmadığı Oda ve borsa yönetim kurulu, meclisi ve meslek komitelerinin gerektiğinde, başkanlarının, yokluğunda yetkilendirdiği yardımcılarının çağrısıyla da olağanüstü toplanıp toplanmadığı Bir önceki maddeden ayrı olarak Yönetmelikte belirtilen sayıda üyesinin yazılı talebi üzerine meslek komitelerinin üç gün içinde, üye tam sayısının en az dörtte birinin veya yönetim kurulunun yazılı talebi üzerine meclisin yedi gün içinde, Muamelat Yönetmeliklerinde belirtilen sayıda üyesinin yazılı talebi üzerine yönetim kurulunun üç gün içinde başkanları, yokluğunda yetkilendirdiği yardımcıları tarafından olağanüstü toplantıya çağrılıp çağrılmadığı Disiplin kurulunun, en az üç üyenin disiplin kurulu başkanlığına hitaben yapacağı yazılı talep üzerine, üç gün içinde başkanı, yokluğunda en yaşlı kurul üyesi tarafından toplantıya çağrılıp çağrılmadığı Oda ve borsa şube meclisinin ayda bir, yönetim kurulunun da haftada bir kez olağan olarak toplanıp toplanmadığı, şube meclisi ve yönetim kurulunun, gerektiğinde başkanının, yokluğunda yardımcısının çağrısıyla her zaman olağanüstü toplanıp toplanmadığı; ayrıca, şube meclisinin, üye tam sayısının en az dörtte birinin veya şube yönetim kurulunun yazılı talep üzerine yedi gün içinde, şube yönetim kurulunun da en az iki üyenin yazılı talep üzerine üç gün içinde, başkanı, yokluğunda yardımcısı tarafından olağanüstü toplantıya çağrılıp çağrılmadığı Meslek komitelerinin tamamının, yönetim kurulu başkanının, yokluğunda yetkilendirdiği yardımcısının yapacağı çağrı üzerine yönetim kurulunun da katılımıyla her yılın Mart ve Eylül aylarında olmak üzere altı ayda bir müştereken toplanıp toplanmadığı Aynı ilde kurulu oda ve borsa yönetim kurullarının, mesleki konularda görüş oluşturmak amacıyla dört ayda bir müştereken toplanıp toplanmadığı 5174 md. 96/3, 17, BMY md md. 96/3, 17, BMY md , BMY md /4, BMY md. 16/4 17/5-6, BMY md. 16/ md. 96/4, 25 BMY md md. 99/3, 81, BMY md Çağrı Usulü: Organ toplantıları için üyelere, ilgili organ başkanı tarafından gündemi de ihtiva eden birer davetiye gönderilip gönderilmediği ve olağanüstü toplantılar hariç olmak üzere toplantı davetiyelerinin, toplantıdan en geç yirmi dört saat önce üyelere ulaştırılıp ulaştırılmadığı Toplantı davetiyeleri ile gündemlerin yazılı olarak üyelerin bizzat kendisine veya iadeli taahhütlü mektup, kurye, personel veya noter aracılığıyla kayıtlı en son adresine yapılıp yapılmadığı, adresinde bulunamayanlar hakkında 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı (Ancak, toplantı davetiyesinin gönderilmesinin mümkün olmadığı 18/1, BMY md. 17/1 18/2, 84; BMY md. 17/2, 80 (Sayfa: 12 / 53)

14 14 olağanüstü hallerde yönetim kurulu/şube yönetim kurulu, telgrafla da davet olunabilir.) Olağan toplantıların gün ve saatinin organlar tarafından önceden kararlaştırılması ve bu kararın her üyeye tebliğ edilmiş olması kaydıyla her toplantı için üyelere ayrı davetiye gönderilmesi şartının aranmaması, bu şekilde toplantılara ilişkin gündemin toplantıdan en geç yirmi dört saat önce üyelere ulaştırılmak kaydıyla faks veya elektronik ortamda da gönderilebilmesi hususlarına uyulup uyulmadığı, toplantı için kararlaştırılan günün resmi tatil gününe rastlaması durumunda toplantının tatili takip eden ilk iş gününde yapılıp yapılmadığı 18/3, BMY md. 17/ Toplantı Gündemi: Organ toplantılarının gündeminin, ilgili organ başkanı, yokluğunda toplantıya başkanlık edecek üye tarafından belirlenip belirlenmediği Bir önceki maddeden ayrı olarak toplantı gündeminin görüşülmesine başlanılıncaya kadar, Muamelat Yönetmeliklerinde gösterilen sayıda veya oranda üyenin yazılı talepte bulunması halinde toplantıların gündemine yeni maddelerin eklenip eklenmediği Oda ve borsa şubelerinde organ toplantılarının gündeminin, ilgili organ başkanı, yokluğunda toplantıya başkanlık edecek üye tarafından belirlenip belirlenmediği, ayrıca toplantıya başlanılmasına kadar, şube yönetim kurulunda en az iki üyenin ve şube meclisi üyelerinin en az üçte birinin yazılı talebi üzerine toplantıların gündemine yeni maddelerin eklenip eklenmediği 19, BMY md , BMY md /2, BMY md. 18/ Toplantı ve Karar Yeter Sayısı: Toplantı yeter sayısını, üyelerin toplantılara katılımını ve başka yerde görevlendirilen üyeleri tespit etmek amacıyla tüm üyelerin isim ve imza bölümlerini içeren hazirun cetvelinin tutulup tutulmadığı Hazirun cetvelinin, organ toplantılarına katılmak üzere gelen üyeler tarafından her toplantı öncesinde imzalanıp imzalanmadığı, toplantıya katılmayan üyelerin isimlerinin karşısına toplantıya katılmadığı veya görevli olduğunun yazılıp yazılmadığı Organ toplantıları ile üyelerin bu toplantılara katılımının genel sekreter/şube müdürü tarafından tutulan devam çizelgeleriyle takip edilip edilmediği ve bu çizelgelerin ilgili organ başkanı tarafından denetlenip denetlenmediği Meslek komitesi, meclis, yönetim kurulu ve disiplin kurulu ile şube meclisi ve şube yönetim kurulunun, üye tam sayılarının çoğunluğu ile toplanıp toplanmadığı, kararların disiplin kurulunda üye tamsayısının çoğunluğuyla, diğer organlarda toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınıp alınmadığı, toplantılarda çekimser oy kullanılamayacağına ilişkin kurala uyulup uyulmadığı 20/1, BMY md. 19/1 20/2, BMY md. 19/2 24/4 BMY md. 23/ md. 96/1-2, 21/1, BMY md. 20/1 (Sayfa: 13 / 53)

15 Organ üyelerinin görevlendirilmelerine ilişkin toplantılar hariç, meslek komitesi, meclis, yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyeleri ile şube meclisi ve şube yönetim kurulu üyelerinin kendilerini, eşlerini ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımları ile evlatlıklarını ilgilendiren işlere ilişkin gündem maddesi görüşülürken toplantılara katılamayacağı ve oy kullanamayacağına ilişkin yasağa uyulup uyulmadığı Bir önceki maddede belirtilen sebeplerden dolayı toplantı ve karar yeter sayısının sağlanamaması halinde, yedek üyelerin münhasıran bu toplantı için çağrılıp çağrılmadığı Özürlü veya özürsüz olarak altı ay içinde yapılan toplantıların yarısından bir fazlasına katılmayan meslek komitesi, meclis, yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyeleri ile şube meclisi ve şube yönetim kurulu üyelerinin üyelikten çekilmiş sayılıp sayılmadığı Toplantı yeter sayısına ulaşılamaması nedeniyle olağan organ toplantılarının üst üste üç kez gerçekleşememesi halinde, bu üç toplantıya gelmeyenlerin üyeliğinin kendiliğinden sona erip ermediği, toplantı yeter sayısına ulaşılamaması nedeniyle toplantıların gerçekleşememesi durumunda, gerçekleşemeyen toplantılar için düzenlenen hazirun cetvelinin bir suretinin ilgili karar defterine kenarları mühürlenerek yapıştırılıp yapıştırılmadığı 5174 md. 96/5, 21/2 BMY md. 20/2, Disiplin Y. md md. 96/3, 21/3 BMY md. 20/3, Disiplin Y. md md. 96/6, 25/1-3 BMY md. 24/ md. 96/6, 24/2-3 BMY md. 23/ Toplantılara İlişkin Diğer Hususlar: Organ toplantılarına ilgili organ başkanının başkanlık edip etmediği, başkanın yokluğunda toplantılara, disiplin kurulunda en yaşlı üyenin, diğer organlarda başkanın yetkilendirdiği yardımcısının başkanlık edip etmediği Organ toplantılarının hizmet binasında yapılıp yapılmadığı, hizmet binası dışında yapılmış ise buna ilişkin bir zorunluluğun bulunup bulunmadığı Organların yapacağı toplantılara her seçim devresinde bir numaradan başlamak üzere devre sonuna kadar teselsül eden numaraların verilip verilmediği, ayrıca toplantılarda alınan kararlara da her toplantıda bir numaradan başlamak üzere sırayla numara verilip verilmediği Organların almış olduğu kararların özetlerinin ve tutanakların, Muamelat Yönetmeliklerinde belirtilen şekilde tutulup tutulmadığı ve imzalanıp imzalanmadığı 17/7, BMY md.16/7 19/3, BMY md. 18/3 22 BMY md BMY md Disiplin Kurulu İşlemleri: 30 Yönetim kurulu, ihbar veya şikayetin yapıldığı ya da fiil ve hallerin doğrudan öğrenildiği andan itibaren on gün içinde disiplin soruşturmasının açılıp açılmayacağı hususunda karar verip vermediği; alınan kararın Disiplin md. 6 (Sayfa: 14 / 53)

16 soruşturma açılmasına yer olmadığına ilişkin ise genel sekreter tarafından ihbar veya şikayette bulunana bildirilip bildirilmediği, soruşturma açılmasına ilişkin ise disiplin kuruluna iletilip iletilmediği, iletme işleminin, alınan kararın yönetim kurulu başkanı tarafından kararın verildiği tarihten itibaren on gün içinde yazılı olarak disiplin kurulu başkanına sunulması suretiyle yapılıp yapılmadığı Disiplin kurulunun, yönetim kurulunun soruşturma açılmasına dair kararının kendilerine iletilmesinden itibaren en çok iki ay içinde suç oluştuğuna kanaat getirerek ceza önermek veya suç oluşmadığına ve dolayısıyla ceza gerekmediğine karar vermek zorunluluğunu yerine getirip getirmediği (Bu süre, lüzumu halinde disiplin kurulunun önerisi üzerine veya doğrudan yönetim kurulu kararıyla uzatılabilir.) Disiplin soruşturmasının en geç bir yıl içinde sonuçlandırılıp sonuçlandırılmadığı Disiplin soruşturmalarında ve verilecek para cezalarında, isnat olunan hususun ilgiliye yazılı olarak bildirilmesi, savunmasının istenmesi ve bu savunma için en az on günlük bir süre tanınması zorunluluğuna uyulup uyulmadığı Disiplin kurulunun ceza verilmesine ilişkin kararının, kararın verildiği tarihten itibaren on gün içinde meclis gündemine alınmak üzere, disiplin kurulu başkanı tarafından yazılı olarak meclis başkanına sunulup sunulmadığı, meclisin ilgili cezanın verilmesine ilişkin disiplin kurulunun önerisini, bu önerinin meclis başkanına sunulmasından itibaren en geç iki ay içinde onaylayıp onaylamadığı veya reddedip reddetmediği, Disiplin cezalarının gerekçeli olarak on gün içinde ilgililere tebliğ edilip edilmediği Meclis tarafından verilen uyarma cezası kesin olduğundan derhal, diğer cezaların kesinleşmesinden sonra uygulanıp uygulanmadığı, disiplin cezasının kesinleştiği tarihten itibaren beş yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan üyenin, üye ceza defterine işlenen cezalarının yönetim kurulu kararıyla resen silinip silinmediği Disiplin soruşturmasının ihbar veya şikayetin yapıldığı ya da fiil ve hallerin doğrudan öğrenildiği andan itibaren on gün ve herhalde fiil ve hallerin vuku bulduğu tarihten itibaren bir yıl içinde açılmak zorunluluğu ile bu sürelerin geçirilmesi halinde üyeler hakkında disiplin soruşturması açılamaması kuralına uyulup uyulmadığı Para cezası verilmesine ilişkin işlemlerin Yönetmeliğe uygun olarak yürütülüp yürütülmediği, disiplin kurulunun önerisi üzerine meclis tarafından verilen para cezalarının, ilgililere tebliğ edilip edilmediği ve tahsili yoluna gidilip gidilmediği Birlikte yüksek disiplin kurulu karar defteri, oda ve borsalarda ise disiplin kurulu karar defteri ile üye ceza defteri tutulup tutulmadığı, para cezaları ile kesinleşen disiplin cezalarının üye ceza defterine düzenli olarak işlenip işlenmediği, ayrıca verilen disiplin ve para cezalarına ilişkin kararların bir suretinin üyenin dosyasına konulup konulmadığı veya işlenip işlenmediği, Disiplin md md. 89/2, Disiplin md. 8/ md. 90, Disiplin md md. 17/1- h, 39/1-h, 89; Disiplin md. 10, md. 92, Disiplin md. 13 Disiplin md md. 89/3, Disiplin md md. 93, Disiplin md Disiplin md. 37 (Sayfa: 15 / 53)

17 üye ceza defteri ile karar defterlerinin, kullanılmadan önce sayfa numaraları verilmek ve kaç sayfadan ibaret olduğu belirtilmek suretiyle ilgili yönetim kurulunca onaylanıp onaylanmadığı, defterin her sayfası mühürlenerek genel sekreter tarafından paraflanıp paraflanmadığı para cezaları ile disiplin soruşturma ve cezalarına konu her türlü evrak, belge ve dosyanın on yıl süreyle saklanıp saklanmadığı Üyelik İşlemleri: Oda ve borsalara kayıt zorunluluğu bulunanların, oda ve borsalara kaydı ile resen kayıtlarına ilişkin Kanun ve Muamelat Yönetmeliklerinde yer alan hükümlere uyulup uyulmadığı Talep üzerine yapılacak kayıt sırasında; başvuranlara oda/borsa kayıt beyannamesi verildikten sonra bu beyannamenin yetkili kişilerce doldurularak ve imzalanarak mevzuatta aranılan belgelerle birlikte odaya/borsaya verilip verilmediği, kayıt beyannamesinde belirtilen bilgilerin doğruluk derecesi ile işletmenin durumunun oda/borsa tarafından yerinde incelenip bir tespit raporunun düzenlenip düzenlenmediği (Bu madde kapsamında yapılan denetimlerde, OMY ve BMY nin ek 1. maddeleri ile Bakanlığımızın tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/1 sayılı Genelgesi göz önünde bulundurulur.) Oda ve borsalara kayıt zorunluluğu bulunup da bu zorunluluğu işe başladığı tarihten itibaren bir ay içinde yerine getirmeyenlerin başvuru üzerine veya resen oda ve borsa tarafından öğrenilmesi halinde Muamelat Yönetmeliklerinde belirtilen işlem, bildirim ve tespitlerin yapılıp yapılmadığı Talep üzerine ve resen yapılan kayıtlarda; kaydın, kayıt işlemlerinin ve buna ilişkin tebligatın ve itiraz incelemelerinin Muamelat Yönetmeliklerine uygun olarak yerine getirilip getirilmediği Birden fazla odaya kayıt zorunluluğu bulunanlardan bu yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin, bu durumu tespit eden oda tarafından ilgili odaya bildirilip bildirilmediği Durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gereken her türlü değişikliği (esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar ise borsa kayıt beyannamesinde beyan edilen hususlarda meydana gelen değişiklikleri borsalar için), gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde kayıtlı oldukları oda ve borsalara bildirme zorunluluğunu yerine getirmeyen üyeler hakkında gerekli işlemlerin yapılıp yapılmadığı Odalarda ticaret sicili müdürlüğünce bir önceki madde kapsamında tescil ve ilan edilen her türlü değişikliğin ve terkin işlemlerinin, genel sekreter tarafından takip edilerek üyelerin oda kayıtlarına işlenmesinin sağlanıp sağlanmadığı Oda ve borsaların, her yılın Ocak ayında üye kayıtlarını güncelleştirip güncelleştirmediği, içinde bulunulan yıldan önceki ikinci yılın Ocak ayının ilk gününden, güncelleştirme işleminin yapılacağı ana kadar adres ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında tahakkuk eden aidat 5174 md. 9, 32; 5, BMY md. 5 6, BMY md. 6 7, BMY md. 7 8, 9, 10, 11; BMY md. 8, 9, 10, 11 12, 13/1, BMY md. 12/1 13/2, 15/ md. 10, 32; 14/1, BMY md. 13/1 (Sayfa: 16 / 53)

18 borçlarından en az bir taksitini ödemeyenlerin üyeliğinin yönetim kurulu kararıyla askıya alınıp alınmadığı Odalarda aidat borçlarının ödenmemesi nedeniyle üyeliği askıya alınanlardan, aidat borçlarının tamamını ödeyenlerin, borsalarda ise borsa maddeleri üzerinde alım satımın bulunmaması nedeniyle üyeliği askıya alınanlardan, borsaya tabi maddeler üzerinde alım satım işleminin bulunduğunun belgelendirilmek kaydıyla beyan üzerine veya resen tespit edilmesi halinde bu üyelerin üyeliğinin, odalarda yönetim kurulu, borsalarda meclis kararıyla askıdan indirilip indirilmediği Adres ve durumunun tespit edilememesi nedeniyle üyeliği askıya alınanlardan, adres ve durumlarını bildirenlerin üyeliğinin, odalarda yönetim kurulu, borsalarda meclis kararıyla askıdan indirilip indirilmediği ve bu üyelerin isimleri meslek gruplarına dahil edilerek aidat tahakkuklarının yeniden başlatılıp başlatılmadığı Adres ve durumunun tespit edilememesi nedeniyle üyeliği askıya alınan üyelerden, üyeliğin askıya alınmasına ilişkin odalarda yönetim kurulu kararını borsalarda meclis kararını takip eden yılbaşından itibaren iki yıl içinde adres ve durumlarını bildirmeyenlerin odalarda Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılması için yönetim kurulunun teklifi ve meclisin kararıyla ilgili ticaret sicili müdürlüğüne bildirilip bildirilmediği (Bu bildirimi takip eden ayın ilk günü itibarıyla oda kayıtları silinmiş sayılır.), borsalarda ise söz konusu kişilerin kayıtlarının yönetim kurulunun teklifi ve meclisin kararıyla borsadan silinip silinmediği Ticaret sicilindeki (veya esnaf ve sanatkâr sicilindeki-borsalar için) kaydı terkin edilmiş/ettirilmiş olup da odadan/borsadan kaydını sildirmeyenlerin oda/borsa kayıtlarının, ilgili meslek komitesinin de görüşü alınmak suretiyle yönetim kurulu kararıyla silinip silinmediği Odadan/borsadan kaydı silinenler hakkında yapılması gereken işlemlerin Muamelat Yönetmeliklerine uygun bir şekilde yerine getirilip getirilmediği Kayıt ücreti ile yıllık aidatın, onaltı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, yarısından fazla olamayacağı kuralına uyulup uyulmadığı, üye kaydına esas teşkil etmek üzere kullanılacak dereceler ile bu derecelere karşılık gelen kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarlarını gösterir tarifelerin her yıl bütçe ile birlikte tespit olunup olunmadığı, söz konusu tarifelerin yönetim kurulunun teklifi ve meclisin onayı ile yürürlüğe girip girmediği Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaması şartına riayet edilip edilmediği, birden fazla odaya kayıtlı bulunan üyelerden ve şubelere kayıtlı olan üyelerden kendileri için belirlenmiş bulunan kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarlarının yarısının alınıp alınmadığı, yıllık ve munzam aidatın her yılın haziran ve ekim aylarında iki eşit taksitte tahsil edilip edilmediği, munzam aidatın gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî kazanç toplamının (tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî bilanço kârı üzerinden) binde beş oranında tahsil edilip edilmediği, zarar eden üyelerden o yıl için munzam aidat alınmaması, bir müessesenin şubeleri ve fabrikaları ile birlikte ödeyeceği munzam aidatın o yıl için belirlenmiş bulunan yıllık aidat 14/3, BMY md. 13/3 14/4, BMY md. 13/ md. 10, 32; 14/5, BMY md. 13/5 15, BMY md , BMY md md. 24/2, Kayıt Ücreti ve Aidat Y. md. 5, md. 24, 25; Kayıt Ücreti ve Aidat Y. md. 5, 6, 8, 9 (Sayfa: 17 / 53)

19 55 56 tavanının yirmi katını geçmemesi ve münfesih üyelerden münfesih duruma girdiği yıl hariç yıllık ve munzam aidat tahsil edilmemesi kurallarına uyulup uyulmadığı Süresinde ödenmeyen kayıt ücretleri, yıllık aidat, munzam aidat, navlun hâsılatından alınacak oda payları ve Birlik aidatına 6183 sayılı Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilip ettirilmediği, bunlara ait kesinleşen aidat ve gecikme zamları ile para cezalarının tahsilinde yönetim kurulunca ilam hükmünde kararlar alınıp alınmadığı, beş yıllık tahsil zamanaşımı süresine riayet edilip edilmediği Odaya kayıt sırasında, ticaret siciline kayıtlı olanlardan 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda öngörülen ustalık belgesi veya muadili belgelerin istenmeyeceğine ilişkin kurala uyulup uyulmadığı 5174 md. 77, Kayıt Ücreti ve Aidat Y. md md Onaylanan ve Düzenlenen Belgeler ile Verilen Hizmetler: Oda ve borsalar tarafından düzenlenen ve onaylanan belgeler ile verilen hizmetlerin Kanun ve Muamelat Yönetmeliklerine uygun olup olmadığı Oda ve borsalarca verilen hizmetler ile onaylanan ve düzenlenen belgeler karşılığında alınan ücretlerin oran ve miktarının, maktu ücretlerde yıllık aidat tavanını geçmemek, nispi ücretlerde bu tavanı aşmamak ve binde beşten fazla olmamak kaydıyla oda/borsa yönetim kurullarının teklifi meclislerin onayı ile yürürlüğe konulacak tarifelerle tespit olunup olunmadığı ve bu tarifelere uygun davranılıp davranılmadığı Matbu olarak veya elektronik ortamda düzenlenip verilen belgelerin içeriğinin ve şeklinin Birlikçe belirlenen esaslara uygun olup olmadığı Oda ve borsalarda örf, adet ve teamül belgesi, mücbir sebep belgesi, yerli malı belgesi, kayıt ve sicil sureti, imza onayı, fatura sureti onayının; odalarda bunların yanında kefaletname ve taahhütnamelerle ilgili onay ve şerhler, fiyat tahminleri ve yaklaşık maliyet ile numunelerin vasıflarının onayının, borsalarda da yine bunların yanında fiyat cetvelinin Muamelat Yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak verilip verilmediği Odalar tarafından rayiç fiyatların, rayiç fiyat tespiti istenilen mal veya hizmetle iştigal eden en az üç işletmeden mümkünse belgelendirilmek suretiyle alınacak fiyatların ortalaması veya birbirine en yakın değeri dikkate alınarak tespit edilip edilmediği, borsaya tabi maddelerin rayiç fiyatının, istenilen tarihte borsada tescil edilen fiyatlar dikkate alınarak belirlenip belirlenmediği Odalar tarafından herhangi bir mal veya hizmetin geçmiş bir tarihe ait rayiç fiyatının talep edilmesi halinde, bu talebin bahse konu mal veya hizmetin varsa o tarihe ait fiyat tespitlerinden yoksa bu konuda iştigal eden işletmelerden tahkik edilerek karşılanıp karşılanmadığı 5174 md. 12/1- d, 26/2, 34/1-e, 51/2; OMY md. 27, BMY md md. 26/1, 51/1; 27/2, BMY md. 26/2 28, 29, 30,31, 32, 33, 39, 40; BMY md. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34 35, Faturaların rayice uygunluğunun onayının; odalarda faturaya konu mal 38, (Sayfa: 18 / 53)

20 veya hizmetle iştigal eden en az üç işletmeden belgelendirilmek suretiyle alınacak fiyatların ortalaması veya alınan fiyatlardan birbirine en yakın olanlar dikkate alınarak, borsalarda ise borsada oluşan rayiç fiyatlar esas alınarak yapılıp yapılmadığı, bu sayıda işletmenin bulunmaması ve rayiç fiyatın tespit edilememesi halinde ilgili meslek komitesinin görüşü veya gerekli durumlarda meclis tarafından onaylanan eksper listeleri arasından yönetim kurulu kararı ile görevlendirilecek eksper heyetinin raporu üzerine işlem yapılıp yapılmadığı Oda ve borsaların görevleri kapsamında yapacakları her türlü işlemde başvuru sahiplerinden talep edilen belgelerden, oda/borsa bünyesinde bulunan belgeler ile kurum ve kuruluşların altyapıları kullanılarak elektronik ortamda erişilebilen bilgilere yönelik belgelerin talep edilmeme kuralına uyulup uyulmadığı Odaların çalışma alanlarında bulunan bütün sınai işletmelerin kapasitelerini tespit ettirmekle yükümlü olduğundan hareketle, sınai tesislerin kapasitelerinin tespitinde (kapasite raporlarının düzenlenmesinde) mevzuatta öngörülen hususlara riayet edilip edilmediği İş makinelerinin tescilinde Birlik yönetim kurulunca belirlenen usul ve esaslara (İş Makinaları Tescili Esaslarına) uyulup uyulmadığı Tır Karnelerinin verilmesinde Birlik yönetim kurulunca belirlenen usul ve esaslara (Tır Sözleşmeleri Uygulama Esaslarına) uyulup uyulmadığı ATA karnesinin (ATA Karneleri Uluslararası Geçici İthalat Sözleşmesi - kısaca İstanbul Sözleşmesi- ve ekleri kapsamında, taraf ülkeler arasında, başka herhangi bir belgeye gerek duyulmaksızın, eşyanın geçici olarak ithalat ve ihracatını sağlayan gümrük belgesi) verilmesinde; Birlik yönetim kurulunca belirlenen usul ve esaslara (ATA Karnesi İşlemleri Uygulama Esaslarına) uyulup uyulmadığı Avrupa Birliğine dahil ülkelerle aramızdaki ticarette, serbest dolaşımda bulunan eşya (Türkiye veya topluluk menşeli olan veya üçüncü ülke menşeli olup Türkiye veya toplulukta ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gümrük vergisi, eş etkili vergi ve resimleri tahsil edilmiş, bu vergi ve resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış eşya) için ihracatçı firma tarafından düzenlenen ATR dolaşım belgelerinde; Birlik yönetim kurulunca belirlenen usul ve esaslara (ATR Dolaşım Belgesi Satış ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara) uyulup uyulmadığı EUR-1 dolaşım belgesinin (EFTA ülkelerine, Avrupa Birliği ile demir çelik ürünlerinde -AKÇT ürünleri- Türkiye nin serbest ticaret anlaşmaları imzaladığı ülkelere yapılan ihracatta ve Avrupa Birliğine yönelik tarım ürünleri ihracatında düzenlenen belge) tasdikinde, Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uyulup uyulmadığı ATA, A.TR ve EUR.1 dolaşım belgeleri ve menşe şahadetnamelerinin tasdiki yapılırken; ayrıca, dış ticaret ve gümrük mevzuatı gibi diğer mevzuatlarla odalara verilen görevlerin yerine getirilip getirilmediği BMY md. 33 OMY ek madde 1, BMY ek madde 1 41; bu konudaki Usul ve Esaslar Esasın Belirlenmesine İlişkin Birlik YK Kararları Esasın Belirlenmesine İlişkin Birlik YK Kararları Esasın Belirlenmesine İlişkin Birlik YK Kararları Esasın Belirlenmesine İlişkin Birlik YK Kararları Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik İlgili Mevzuat (Sayfa: 19 / 53)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI TİCARET İL MÜDÜRLÜKLERİNİN GENEL DENETİMİNE/TEFTİŞİNE İLİŞKİN REHBER (2015)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI TİCARET İL MÜDÜRLÜKLERİNİN GENEL DENETİMİNE/TEFTİŞİNE İLİŞKİN REHBER (2015) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI TİCARET İL MÜDÜRLÜKLERİNİN GENEL DENETİMİNE/TEFTİŞİNE İLİŞKİN REHBER (2015) İÇİNDEKİLER KISALTMALAR:... 2 GİRİŞ:... 3 I- İL MÜDÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN

Detaylı

TÜRKĐYE ODALAR VE BORSALAR BĐRLĐĞĐ ĐLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU

TÜRKĐYE ODALAR VE BORSALAR BĐRLĐĞĐ ĐLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU TÜRKĐYE ODALAR VE BORSALAR BĐRLĐĞĐ ĐLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Kanun Numarası: 5174 Kabul Tarihi: 18/05/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01/06/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25479 BĐRĐNCĐ

Detaylı

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI SUNUŞ... 3 YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARININ GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DİĞER KURUM İŞLEMLERİ 344MV0063 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programları nda yer alan yeterlikleri

Detaylı

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU KANUN NO:6964 MAYIS 2010 6964 SAYILI KANUNUN MADDE BAŞLIKLARI MADDE MADDE BAŞLIĞI NO BÖLÜM I Ziraat Odaları 1 Odaların kuruluş amacı ve kapsamı 1/A Tanımlar

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI ÇANAKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI MAYIS 2013 1 ÇANAKKALE TİCARET BORSASI İsmetpaşa Mah.Piri Reis Cad.No:104 (Bursa Yolu 2.Km) / Çanakkale Telefon : 0 286 212 07 66 Fax : 0 286 212 47 69 Gelibolu

Detaylı

ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI EL KİTABI

ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI EL KİTABI ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI EL KİTABI Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Anadolu da kurulan en eski meslek kuruluşlarındandır. Resmi kuruluş tarihi 1919 olarak belirlenmesine rağmen, ilk kuruluş çalışmaları

Detaylı

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde;

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde; İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı İstanbul Proje Yönetim Derneği'dir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır. MADDE 2 DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ MADDE 2.1

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 4 MADDE 5 Kuruluş Şirketin unvanı Amaç ve konu Şirketin merkezi Şirketin süresi

Detaylı

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını,

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını, DERNEKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1)

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) 7997 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) Kanun Numarası : 4688 Kabul Tarihi : 25/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/7/2001 Sayı : 24460 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt

Detaylı

SİYASİ PARTİLER KANUNU

SİYASİ PARTİLER KANUNU 5703 SİYASİ PARTİLER KANUNU Kanun Numarası : 2820 Kabul Tarihi : 22/4/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 24/4/1983 Sayı : 18027 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 290 * * * Bu Kanunun

Detaylı

SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3

SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3 SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3 www.stb.org.tr Bu El Kitabı Sakarya Ticaret Borsası Yöneticilerine Sakarya Ticaret Borsası hakkında bilgi vermek, yetki ve sorumluluklarını tanımlamak

Detaylı

ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL

ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL İDARİ VE MALİ KONULAR 04.06.2011 / ANKARA TÜRMOB YAYINLARI- 415 2ODALAR ARASI UYGULAMA BİRLİKTELİĞİ Dizgi - Düzenleme Tuncay TEKYILDIZ Baskı Ziraat Gurup Matbaacılık A.Ş.

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Tarih: 22 Ağustos 2009 Sayı: 27327 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 10513 SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5957 Kabul Tarihi : 11/3/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26/3/2010

Detaylı

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ, UNVAN, MERKEZ VE ÇALIŞMA BÖLGESİ, SÜRE, AMAÇ VE FAALİYET

Detaylı

TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ ANA SÖZLEŞMESİ

TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ ANA SÖZLEŞMESİ TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ ANA SÖZLEŞMESİ TOPLU ĠġYERĠ YAPI KOOPERATĠFĠ ANASÖZLEġMESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM KURULUġ, TÜZEL KĠġĠLĠĞĠN KAZANILMASI VE ANASÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠĞĠ, UNVAN, MERKEZ, SÜRE, AMAÇ VE FAALĠYET

Detaylı

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 10513 SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5957 Kabul Tarihi : 11/3/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26/3/2010

Detaylı

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 26 Mart 2010 Cuma 26 Mart 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27533 KANUN SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 5957 Kabul

Detaylı

TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar)

TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar) TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar) Derneğin adı, kuruluş yılı, merkezi ve şube yetkisi Madde 1- a) Derneğin Adı: TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ olup, kısa adı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327

Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327 Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Madde 1- Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak 1.1. Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONTROL İŞLERİ YÖNERGESİ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONTROL İŞLERİ YÖNERGESİ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONTROL İŞLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç, kapsam ve dayanak MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Toprak Mahsulleri Ofisinin AAF

Detaylı

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kamuda iş Güvenliği Uzmanları Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube

Detaylı

ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU

Detaylı

KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU MADDE BİRİNCİ BÖLÜM Bilançonun Tasdiki

Detaylı

HİZMET KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

HİZMET KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI HİZMET KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU MADDE BİRİNCİ

Detaylı