BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011"

Transkript

1 BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Tavsiye Edilen Taslak Format * YOİKK 2011 * Bu rapor 2010 yıl sonu gecerli olan mevzuat hükümlerine göre hazırlanmıştır.

2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 STANDARTLAR VE İÇERİK... 5 Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür ün mesajı... 5 I. İşletme ve işletmenin faaliyetleri / İşletmeye genel bakış... 8 a. İşletmenin vizyonu, misyonu, değerleri ve stratejisi... 8 b. Organizasyonel yapı, işletmenin tabi olduğu yasal çevre ve düzenlemeler, yönetim organizasyonu ve önemli işletme birimleri... 9 c. Faaliyet gösterilen sektör ve işletmenin bu sektör içindeki yeri, önemli hizmet ve ürünler, önemli mevsimsel faktörler, işletme kalite belgeleri bilgileri, ürün veya hizmet kalite yönetimi, müşteri memnuniyeti ile ilgili politikalar ve yeniden yapılanma faaliyetleri d. Denetlenmiş yıllık mali tablolar ve bağımsız denetim raporu * II. Faaliyet sonuçları e. Faaliyet sonuçlarının analizi (gelir, gider ve nakit akımları*), İşletmenin finansal performansına ilişkin temel oranlar ve temel performans analizi* f. Temettü politikası g. Nadir veya bir defaya mahsus işlemler ile işletmenin performansında kalıcı etkisi olabilecek önemli değişiklikler ve bunlara ilişkin tutarsal bilgiler h. Yatırım politikası, yatırım harcamaları, yatırım harcamalarının gelişimi, tamamlanan veya devam eden önemli yatırımlar, önemli varlık alımları ve elden çıkarmalar, son üç yıl üretim ve kapasite kullanım bilgisi III. İşletmenin Sürekliliği i. İşletmenin risk yönetim politikaları i. Operasyonel riskler ii. Finansal riskler iii. Hukuki riskler iv. İşletmenin paydaşlarına ve çevreye yönelik risk veya zarar yarattığı konular ve aldığı önlemler v. Bilgi Teknolojilerinde Risk Yönetimi vi. İş Güvenliği Riskleri vii. Acil Durum Eylem Planı viii. İşletmenin Haleflik Planı j. İç kontrol sistemi ve iç denetim yapısı k. Derecelendirme kuruluşları tarafından verilen dereceler IV. Kurumsal Sosyal sorumluluk l. Çevreye duyarlılık ve sosyal sorumluluk projeleri V. İşletmenin geleceği, beklentiler m. Genel ekonomik durum ile ilgili beklentiler n. İşletmenin faaliyet gösterdiği sektörün geleceği hakkında beklentiler o. Planlanan önemli araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile yatırım planları p. İşletme yönetiminin geleceğe yönelik tahmin ve beklentileri * Bu dokümanda yeralan finansal olmayan raporlama standartlarının yeni TTK uyarınca hazırlanması zorunlu olacak Yıllık Faaliyet Raporu haline dönüştürülebilmesi için eklenilecek maddelerdir. İşbu doküman finansal olmayan standartları içerdiğinde, finansal bilgiler içeren ilgili maddeler için detaylandırma yapılmamıştır. 2

3 ÖNSÖZ Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) bünyesinde kurulan Kurumsal Yönetim Teknik Komitesi nin 2009 yılında tamamlamayı öngördüğü eylemlerden biri de Borsa dışı şirketlerde kurumsal raporlama standartlarının oluşturulması olarak belirlenmiştir. İlgili komite üyelerinin katkılarıyla tamamlanmak üzere söz konusu çalışmanın YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği tarafından üstlenilmesi öngörülmüştür. Kayıtdışı ekonomiden, hukuk güvenliğine ve fikri mülkiyet haklarına kadar yatırım ortamını ilgilendiren birçok konuda öncelikli olarak çalışmalarını yürüten YASED, Kurumsal Yönetim ilkelerinin uygulanmasının Türkiye deki yatırım ortamının iyileştirilmesi açısından büyük önem taşıdığından hareketle, ilgili eylemin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Kurumsal yönetim konusunun yatırım ortamıyla örtüştüğü en önemli noktalardan biri ekonomik verimliliği ve büyümeyi artırmanın aynı zamanda yatırımcı güveninin kazanılmasının anahtar unsur olmasıyla ilgilidir 1. Kurumsal yönetim, işletme yönetiminin, işletme hissedarları ve paydaşları ile ilişkilerde hedeflerinin belirlenmesi ile bu hedeflere ulaşılırken uygulanacak yöntemleri ölçerken, bu yöntemlerin nasıl izlenebileceğine ilişkin yol gösterici niteliktedir 2. Kurumsal Yönetim İlkeleri ülkemizde daha çok uluslararası piyasalarda ve İMKB de hisseleri işlem gören işletmelerce, SPK ve uluslararası mevzuatlarının gerekliliklerini yerine getirmek amacıyla uygulanmaktadır. Ancak söz konusu ilkelerin uygulamalarının yaygınlaştırılması adil bir iş ortamı ve rekabet edebilirlik açısından büyük önem taşımaktadır. İşletmelerin sürdürülebilirliğine yönelik Kurumsal raporlama uluslararası standartlar ile uyumlu finansal raporlama yanında, sektöre ve işletmeye özgü finansal-olmayan raporlamayı da gerektirmektedir. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) nda da tüm işletmeler için asgari bir kurumsal yönetim ilkeleri uygulamasının varolması ve bu doğrultuda bir raporlama yapılması öngörülmektedir. Yeni TTK, Alman Standartları (GAS 15), Global Reporting Initiative (GRI) ve AB direktifleri gibi kaynaklardan yola çıkarak hazırlanan ve en iyi örnekler konusunda yönlendirmeler içeren bu Borsa Dışı Şirketler için Finansal Olmayan Raporlama Standartları: Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Tavsiye Edilen Taslak Format ın, TTK Madde 516 da öngörülen ve işletmelerin önümüzdeki dönemlerde yapmakla zorunlu olacakları raporlamalar için de örnek oluşturması hedeflenmektedir. Yukarıda bahsi geçen bilgiler ve çalışmalar ışığında borsa dışı şirketler için finansal olmayan raporlama standartlarını uygulamasının sağlayacağı katkılardan bazıları aşağıdaki gibi öngörülmektedir: Paydaşlarla ilişkiler açısından faydalar Yatırımcılar, medya ve kurum arasında önemli bir iletişim aracı olması Işletmeye olan yatırımcı güveninde artış Işletmeye olan müşteri ve diğer paydaşların güveninde artış Uluslararası ortaklıklar kurmak isteyen yatırımcılar için daha şeffaf bir yapı Kredi imkanlarına erişimde tercih sebebi olma Borsaya açılmak isteyen işletmeler için ön değerlendirme yapma imkanı Aynı iş kolundaki firmaların kıyaslanabilirliğinin sağlanması 1 Kurumsal Yönetim Dernegi, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü; Kurumsal Yönetim İlkeleri; 2005:9, Son Giriş Mayıs a.g.e. 3

4 Kurum içi faydalar Raporlamalar konusunda kanuni zorunlulukların yerine getirilmesinde kolaylık İşletme değerinde artış, finansman maliyetinde azalış Kurumsal yapının güçlenmesi ve işletme kaynaklarının ne derece etkin kullanıldığının izlenebilmesi İşletmenin iş yapış şekillerinin denetlenebilmesinin sağlanması Işletmenin hedeflerine ulaşabilmesi için kurumsal ihtiyaçlara işaret etmesi Işletmenin vizyon ve uygulamaları arasında denge kurulması Işletme varlıklarının etkin bir şekilde kullanılıyor olmasının izlenebilmesi Kıyaslama amaçlı bilgilerin düzenli olarak derlenmesi Küçük işletmeler için işletmenin sürekliliği kavramının yerleşmesi Kurumsal bir işletme yapısı için gösterge olması Öngörülebilirliğin sağlanması Tutarlılığın sağlanması Sürdürülebilirlik hakkıda değerlendirme olanağı vermesi Bu standartların amaçladığı faydaların, Türkiye de faaliyet gösteren işletmelere ve bu bağlamda Türkiye ekonomisine önemli katkı yapmasını diliyor ve umuyoruz. YASED Kurumsal Yönetim Çalışma Grubu 4

5 STANDARTLAR VE İÇERİK Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür ün mesajı Faaliyet raporunda Yönetim Kurulu Başkanı, CEO veya Genel Müdürün faaliyet raporunun kapsadığı dönemde dünyadaki ve Türkiye deki ekonomiyi, sektörü ve işletmenin faaliyetlerini ekonomi ve sektörün durumuyla ilişkilendirerek genel olarak değerlendirdiği, işletmenin vizyonuyla ilişkilendirdiği bölümdür. Raporun okuyucularına hitap eden ilk bölüm olarak, bu bölümde üst yönetimin okuyucularına vermek istediği önemli mesajlar vurgulanır. İşletmenin genel olarak tanıtıldığı ve işletmenin üst yönetiminin ve işletmenin genel durumunun ve vizyonun sunulduğu bölümdür. Ekonomik dış çevre, işletme performansı, hedef ve stratejiler kompozisyon şeklinde ifade edilebilir. Raporun okuyucuları açısından, işletme üst yönetiminin olaylara bakış açısının anlaşılmasında önemli rolü olan bir bölümdür. Bu bölümde geçmiş yılın genel bir değerlendirilmesinin yapılması, genel gelişmelerin özetlenmesi, işletme stratejisi ve performansı ile bundan sonraki dönemlerde işletmenin izleyeceği yol konusunda bilgi verilmesi beklenir. Bu bölümde yer alacak mesajda ayrıca, genel ekonomik konjonktüre dünya ve Türkiye açısından bakış, sektörel sonuçlar, işletmenin sektör içerisinde yeri, rekabet ve piyasadaki konumu ve beklentilerine yer verilmelidir. Işletmenin gelecekte yapmayı planladığı atılımlar ve yatırımlar ve bunların yaratacağı sonuçlar konusunda bilgi verilir. Mesajda kısa ve öz bilgiler verilerek, raporun içeriğinde yer verilen detayların tekrarından kaçınılır. Örnek Açıklamalar Dünya için ekonomik, sosyal ve siyasi anlamda unutulmaz bir yıl olarak tarihe geçen 2008 yılını geride bıraktık. Başta ABD olmak üzere özellikle subprime mortgage piyasasında 2007 yılının ikinci yarısından itibaren geri dönmeyen kredilerle tetiklenen ve finans sektöründe yaşanan tarihin en büyük krizlerinden olarak bilinen küresel kriz büyük finansal kurumların ardı arına iflası ile karşı karşıya gelinmesine neden oldu. Bu krizin olumsuz etkileri, dünyada alınan mali ve parasal önlemlere rağmen Avrupa ve Asya ya sıçrayarak finans ve reel sektör üzerinde artarak görülmeye başlandı. Krizin etkilerinin 2009 da daha yoğun hissedileceği tüm dünyada ekonomistler tarafından ifade ediliyor. Türkiye ekonomisi küresel krizle son yıllardaki en güçlü döneminde karşılaşmış bulunmakta ve buna rağmen Türkiye de de reel ekonomideki krizin etkileri 2009 da hissedilmeye devam etmektedir. Şirket olarak 2008 e baktığımızda, 2005 den bu yana büyüdüğümüzü, operasyonel olarak karlılığımızı artırdığımızı ve her alanda verimliliği yakaladığımızı görüyoruz. Kendimizi yaşanan her türlü bu dışsal etkilerden güçlü yönlerimizi ön plana çıkarıp ekonomik tehditleri minimize ederek gerçekleştirdik. Göstergeler operasyonlarımızı doğru yönettiğimizi ortaya koymaktadır. Temel faaliyet konularımıza yönelerek en iyi bildiğimiz işe odaklanarak faaliyet konumuz olan sektörde, büyümeye ve köklenmeye devam ettik. Nakit yaratma kabiliyetimizi artırdık, maliyetlerimizi sürekli gözden geçirerek kontrol altında tutmaktayız. Yalnızca sonuca ulaşmak değil aynı zamanda kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanma hedefiyle amaçlarımıza odaklandık. Etkinlik ve verimlilik kavramları ayrılmaz bir bütün olarak yalnızca kısa dönem planlarımızda değil stratejik planlarımızın da en önemli unsuru haline gelmiştir. Bunu İnsan Kaynaklarını doğru işe doğru insan politikası benimseyerek sağladık ve böylece yetkin bir yönetim kadrosuna sahip olduk. Farklı uzmanlıklar barındıran yönetim kadromuz, doğru stratejileri kurgulayarak, belirsizlik ve risk ortamında yalnızca bugünü değil yarınlar hakkında önemli adımlar yolunda ilerlemektedir. Şirketimiz yaşayan bir varlık olarak güçlü ve gücüne güç katarak geleceğe olumlu ve umut içinde bakmaktadır. Bizim için

6 yılının anlamı büyüktür. Gelişmek, gücümüze güç katmak en büyük vizyonumuzdur. Yalnızca bu günün başarısı bizlere yetmemekte gelecek yılların planlamasını ve kurgulamasını yapmak vizyonumuzu oluşturmaktadır. Şirketimiz yalnızca hissedarlarına karşı değil; toplumun sosyal, çevresel ve ekonomik kaygılarını takip ederek tüm topluma karşı etik ve sorumlu davranmakta, bu yönde kararlar almaktadır. Tüm bireylerin ve yönetimlerin, içinde yaşadıkları toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek için, kendi çalışanları ve onların aileleri, yerel halk ve bütün toplumla birlikte sürdürülebilir bir dünya için ekonomik, çevresel, kültürel ve sosyal gelişmeye destek verme sorumluluğuna inanarak yolumuza devam etmekteyiz. Bu yolda enerjisini, gücünü, desteğini katan tüm çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza, müşterilerimize, ortaklarımıza teşekkürlerimi sunarım yılının hem ülkemiz hem de şirketimiz için başarılı geçmesini dilerim. Saygılarımla Ad Soyad Ünvan İmza Yönetim Kurulu üyeleri Bu bölümde, yönetim kurulunda görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad ve soyadları, görev ve sorumlulukları, görev süreleri (başlangıç ve bitiş tarihleriyle), özgeçmişleri, işletme dışında yürüttükleri görevlerle ilgili bilgilere yer verilir. Yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin en fazla kaç yıl olduğu veya görev süresi sınırlı ise bu durumun işletme ana sözleşmesinde açıklanıp açıklanmadığı belirtilir. Yönetim kurulunun seçiminde ana sözleşmeden kaynaklı kısıtlamalar var ise bu kısıtlamalar açıklanır. Yönetim kurulu olmayan işletmelerde faaliyetleri sevk ve idare eden, işletmeyi temsile yetkili üst yöneticilerinin bilgileri aynı şekilde açıklanır. Yürütme komiteleri (üst yönetim), denetim kurulu ve risk komitesi bilgileri Bu bölümde, yönetim kurulu üyeleri dışında işletmenin dönem içinde yönetim komitelerinde, denetleme kurullarında ve risk komitelerinde görev alan başkan ve üyelerin ad ve soyadlarına, yetki sınırlarına ve bu görevlerinin sürelerine (başlangıç ve bitiş tarihleriyle) yer verilir. Örnek Açıklamalar Yönetim Kurulu 5 üyeden oluşmaktadır yılı içerisinde şirketimizin Yönetim ve Denetim Kurulları ile Yürütme Komitesinde görev alan üyelerin listesi ve görev süreleri aşağıda belirtilmiştir. Ad Soyad Görev Yönetim Kurulu Üyesi - Murahhas Aza Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Kurulu Üyesi Denetim Kurulu Üyesi Görev Başlangıç Tarihi Görev Bitiş Tarihi 6

7 Yönetim Kurulu ve Komite Üyeleri Özgeçmişleri Ad Soyad - Doğum tarihi - Yönetim Kurulu Üyesi: İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde lisans, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde yüksek lisans yaptı. Çeşitli kamu kurumlarında danışman ve ülkemizin önde gelen özel şirketlerinde üst kademe yönetici olarak çalıştı. 02 Aralık 2005 den bu yana şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi görevini sürdürmektedir. 7

8 I. İşletme ve işletmenin faaliyetleri / İşletmeye genel bakış a. İşletmenin vizyonu, misyonu, değerleri ve stratejisi İşletmenin amacını, hedeflerini ve temel ilkelerini temsil eden vizyon, misyon ve değerlerinin paylaşıldığı bölümdür. Bir işletmenin vizyon, misyon ve değerleri, işletmenin kurumsal karar verme mekanizması hakkında önemli ipuçları içerir. Başarılı bir işletme olmanın dayanağı, güvenilir, açık ve anlaşılır bir strateji, işleyen kurumsal bir yapı ve işletmenin değerinin bilinmesi, sürekliliği ve öngörülebilir olmasıdır. Vizyon, işletmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Vizyon bir ileri görüşlülük olup, geleceğin düşünülmesini, gelecekteki fırsatların araştırılmasını, gelecekteki çıkarların dikkate alınmasını ve işlerin buna göre planlanıp yürütülmesini ifade eder. Misyon, belirlenen hedeflerin yakalanması için işletmenin yol haritasını çizer. Yol haritası, işletmenin önündeki en az 1-3 yıllık dönemde, idealinde 5 yıl içinde neler yapacağını kapsar. Değerler, işletmelerin hedeflerine ulaşırken bağlı kalacağı prensipler/ilkeler bütününü oluşturur. Strateji, vizyon, misyon ve değerlerin oluşturduğu ortak hedefler, yol haritası ve ilkeler doğrultusunda işletme tarafından atılacak adımları içerir. İşletme stratejisini oluştururken, faaliyetlerinin, içinde bulunduğu sektörün ve çevrenin bugünkü durumunu değerlendirerek, işletmenin gelişimi ve gelecekteki sürdürülebilir başarısı için yapacaklarını belirler. Güçlü ve zayıf yönlerini, önündeki fırsatları ve tehditleri değerlendirerek faaliyetleri üzerindeki etki değerlendirmesini yapar. Örnek Açıklamalar - Vizyon: Dünyada işletmenin faaliyet gösterdiği sektörde/sektörlerde lider oyunculardan biri olmak. Misyon: Yeterli mali kaynağı sağlamak, küresel pazarda rekabet etmek. Değerler: Güvenilirlik, yaratıcılık, etik yaklaşımı, sosyal sorumluluk, değişime açıklık, ekip çalışması. Strateji: Ürün çeşitliliğini arttırmak, dağıtım ve satış kanallarını çeşitlendirmek, uluslararası önde gelen işletmelerle işbirliği yapmak, işletme çalışanlarına farklı sorumluluklar vermek. - Vizyon: Ülkemiz kurumlarının yüksek performanslı, rekabetçi ve iyi yönetilen, paydaşlarına en fazla artı değeri katan kurumlar haline gelmesi; bunun ölçütü olarak yüksek performans gösteren çağdaş ekonomilerce benimsenmiş objektif finansal ve diğer performans ölçütlerini kullanarak, ülkemizdeki kurumların gelişmesini ve devamlılığını sağlamak. Misyon: Kurumsal Yönetim in, Türkiye de özel ve kamu bütün kurumlarca ana ilkeleriyle benimsenmesi, yerleşmesi ve doğru uygulanması için önderlik ve yol göstericilik yapmak; Kurumsal Yönetim in, Türkiye de sürekli gündemde kalması, en temel sorunlardan başlayarak en güncel ve çağdaş uygulamalarının tartışılarak kurumların yönetimlerine ve paydaşlarına tanıtılıp benimsetilmesi. 8

9 - Vizyon: Üstün nitelikli insan kaynağının sürekli olarak fark yaratan sonuçlar elde ettiği en beğenilen Türk şirketi olmak. Misyon: Türkiye deki en mükemmel bankacılık deneyimini yaşatmak ve paydaşlarına büyük değer yaratmak. Strateji: Uzun vadede sürdürülebilir özkaynak getirisini asgari %22 gerçekleştirmek, toplam aktifler pazar payını %13 ten %20 ye yükseltmek, nitelikli insan kaynağının çalışmak istediği şirketler arasında en ön sırada yer almak, Türkiye deki en yüksek marka değerine sahip şirket olmak. - Vizyon: Türkiye ye ve Türk iş dünyasına değer katacak insanlar yetiştirmek. Misyon: Türk iş dünyasına yaratıcı, araştırmacı, yenilikçi, global vizyona sahip, lider insan kaynağı yetiştirilmesine destek vermek amacıyla yetenekli öğrencilere burs vermek ve eğitim kurumları kurmak. b. Organizasyonel yapı, işletmenin tabi olduğu yasal çevre ve düzenlemeler, yönetim organizasyonu ve önemli işletme birimleri Bu bölümde işletme hakkında genel bilgilere yer verilir. İşletmenin kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri içeren tarihçesi (işletmenin tarihsel gelişimi), ana sözleşmesi sermaye/ortaklık yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içerisinde meydana gelen değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin bilgiler bu bölümde yer alır. İşletmenin yönetim organizasyonu, bölümleri, varsa farklı çalışma yerleri, ana ortaklık, bağlı ortaklık ve iştiraklerine ilişkin bilgilere yer verilir. Diğer yerli ve yabancı işletme ya da gruplarla kurulmuş olan ortaklıklar varsa, bunlara ilişkin genel bilgiler de bu bölümde belirtilir; yoksa bulunmadığı beyan edilir. Yasal düzenlemeler, varsa işletmenin tabi olduğu özel uygulama, teşvik, kısıtlama, muafiyet vb. açıklanır. Şayet işletmenin sahibi olan ortaklardan (ana ortaklık gibi) ve/veya bulunduğu sektör nedeniyle tabi olduğu özel bir (yasal) düzenleme yoksa, tabi olduğu genel yasal çevreden bahsedilir. Örnek Açıklamalar Organizasyon şeması I YÖNETİM KURULU GENEL MÜDÜR DANIŞMANLAR DIŞ TİCARET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI İŞLETMELER GENEL MÜDÜRÜ YARDIMCISI DIŞ TİCARET MÜDÜRÜ MUHASEBE MÜDÜRÜ FABRIKA MÜDÜRÜ PROJE VE MÜHENDİSLİK MÜDÜRÜ FİNANSMAN MÜDÜRÜ KALİTE KONTROL- ARGE VE SEVKİYAT MÜDÜRÜ İÇ SATIŞ MÜDÜRÜ ÇELİKHANE MÜDÜRÜ İÇ SATINALMA OTOMASYON ÜDÜRÜ HADDEHANE MÜDÜRÜ HUKUK MÜŞAVİRİ İDARİ İŞLER ŞEFİ (MERKEZ) YARDIMCI TESİSAT VE TKNİK EMNİYET MÜDÜRÜ PERSONEL ŞEFİ İDARİ İŞLER ŞEFİ 9

10 Organizasyon şeması II MÜTEVELLİ HEYETİ YÖNETİM KURULU HUKUK MÜŞAVİRİ GENEL MÜDÜR İDARİ, MALİ İŞLER VE FON YÖNETİMİ KOORDİNATÖRÜ BURSLAR VE EĞİTİM KURULUŞLARI KOORDİNATÖRÜ İŞTİRAKLER VE DİĞER GELİR YARATICI FAALİYETLER KOORDİNATÖRÜ - MUHASEBE - YURTİÇİ BURSLAR - İŞTİRAKLER - FON YÖNETİMİ - YURTDIŞI BURSLAR - BAĞIŞLAR - VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLİŞKİLER - ÜNİVERSİTE KÜRSÜLERİ VE SPONSORLUKLAR - GELİR YARATICI ORGANİZASYONLAR - İDARİ İŞLER - DİĞER EĞİTİM PROJELERİ İşletmenin tabi olduğu yasal çevre ve düzenlemeler devlet teşvik ve yardımları Uzun yıllardan beri uygulanmakta olan kurumların amortismana tabi sabit kıymet yatırımları üzerinden hesaplanan yatırım indirimi istisnası 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak kazanılmış hakların korunması amacıyla Gelir Vergisi Kanunu na eklenen geçici 69 uncu Madde hükmü gereğince 31 Aralık 2005 tarihi itibarıyla mevcut olup, 2005 yılı kazançlarından indirilemeyip 2006 yılına devreden yatırım indirimi istisnası tutarları ile Gelir Vergisi Kanunu nun mülga 19 uncu Maddesi kapsamında 1 Ocak 2006 tarihinden önce başlanan yatırımlarla ilgili olarak, yatırımla iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edip bu tarihten sonra yapılan yatırımlar ve 24 Nisan 2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki 1 Ocak 2006 tarihinden sonra yapılan yatırımlar nedeniyle, 31 Aralık 2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplanacak yatırım indirimi istisnası tutarları, yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (vergi oranına ilişkin hükümler dahil) çerçevesinde sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kurum kazançlarından indirilebilecektir. 24 Nisan 2003 tarihinden önce geçerli olan hükümlere göre kazanılmış yatırım indirimi hakkının kullanılması halinde ise yararlanılan yatırım indirimi istisnası tutarı üzerinden, karın dağıtılıp dağıtılmadığına bakılmaksızın %19,8 oranında stopaj hesaplanacaktır sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 10 uncu Maddesi nin birinci fıkrasının (a) bendinde Ar-Ge indirimi müessesesi düzenlenmiştir. Anılan Madde de 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun un 5 inci Maddesi ile yapılan değişiklikle, araştırma ve geliştirme harcamaları üzerinden hesaplanacak Ar-Ge indirimi oranı %40'tan %100'e çıkarılmıştır. Anılan Kanun 1 Nisan 2008 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Buna göre, münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri çerçevesine, işletmeleri bünyesinde 2008 hesap döneminden itibaren yaptıkları harcamaların %100 u ilgili şirketlerin kurum kazancının tespitinde Ar-Ge indirimi olarak dikkate alınabilecektir. 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı çerçevesinde Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu nun 9 Eylül 1998 tarih ve 98/16 sayılı Kararı na istinaden yayımlanan 98/10 sayılı Araştırma - Geliştirme Yardımına İlişkin Tebliğ çerçevesinde Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından, sanayi kuruluşlarının uzman kurumlar tarafından Ar-Ge niteliğine sahip olduğu tespit edilen projeleri kapsamında izlenip değerlendirilebilen giderlerinin belli bir 10

11 oranı hibe şeklinde karşılanmakta veya bu projelere geri ödeme koşuluyla sermaye desteği sağlanmaktadır. İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı na dayanılarak hazırlanan Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu nun 16 Aralık 2004 tarihli ve 2004/11 sayılı Kararı na istinaden yurt dışı fuar katılımlarının desteklenmesi amacıyla devlet yardımı ödenmektedir sayılı Kanun a göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış olanların, bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları faaliyet ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere gelir veya kurumlar vergisinden, bu bölgelerde istihdam edilen personele ödenen ücretler ise 31 Aralık 2008 tarihine kadar her türlü vergi, resim ve harçtan istisna bulunmaktadır. Ayrıca, serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerin, bu bölgelerde elde ettikleri kazançlar, Avrupa Birliği ne tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yıllık vergileme döneminin sonuna kadar gelir veya kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. İşletmenin tabi olduğu yasal çevre ve düzenlemeler enerji ve çevre Yeni binalarda yalıtımlı camların kullanımını zorunlu hale getiren TS 825 Isı Yalıtım Kuralları Standartı nın, daha iyi yalıtım değerlerini zorunlu kılan yeni revizyonu tamamlanmış ve Ağustos 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Diğer yandan 2 Mayıs 2007 tarihinde yürürlüğe giren Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında binalara yönelik Enerji Kimlik Belgesi uygulaması getirilmiştir. Uygulamaya ilişkin yönetmeliğin Aralık 2009'da yürürlüğe girmesi beklenmektedir. c. Faaliyet gösterilen sektör ve işletmenin bu sektör içindeki yeri, önemli hizmet ve ürünler, önemli mevsimsel faktörler, işletme kalite belgeleri bilgileri, ürün veya hizmet kalite yönetimi, müşteri memnuniyeti ile ilgili politikalar ve yeniden yapılanma faaliyetleri Bu kısımda genel olarak işletmenin ürettiği ve/veya ticaretini yaptığı ürünler, verdiği hizmet türü, faaliyet gösterdiği sektör veya sektörler, işletmenin bu sektör veya sektörlerdeki konumu, pazar payı, dünya veya ülke üzerindeki bölgesel dağılımı bilgileri yer alır. Raporun kapsadığı dönemde, Türkiye ve dünyadaki gelişmelerin, şirket faaliyetleri üzerinde önemli etkisi olan mevsimsel faktörlerin sektöre ve işletmeye yansımaları konusunda bilgi verilir. Bu kısımda ek olarak, şirketin ürün veya hizmet kalite yönetimi, müşteri memnuniyeti adına yapılan müşteri iletişim faaliyetleri, varsa yeni hizmet ve faaliyetlere ve planlanan yeniden yapılanma faaliyetlerine ilişkin planlara da yer verilir. Örnek Açıklamalar - Faaliyet gösterilen sektör Demir Çelik Sanayi, demir ve çelik ürünleri üretimi için hammaddeden başlayan ve nihai kullanıma kadar her ürünün kendine has üretim biçimlerini kapsayan işlemler ve sistemler bütününden oluşmaktadır. Çelik ürünleri üretimi için, bugün dünyada kullanılan iki sistemden biri, demir cevherinden ham demir ve ham demirden çelik üretimi yöntemi, diğeri ise çelik hurdasından çelik üretimi yöntemidir. Elde edilen ham çelik yine çeşitli yöntemlerle dökülerek yarı ürün haline getirilmekte, yarı ürün ise çeşitli sıcak ve soğuk işlem yöntemleri ile çubuk, profil, tel, saç, boru ve benzeri diğer ürünlere dönüştürülmektedir. Demir çelik sektörü, teknolojik açıdan sürekli gelişme göstermesi, dünya ticaretindeki payının yüksekliği, büyük işgücü istihdam etmesi, diğer sektörler için itici güç olması gibi nedenlerle, ülkelerin ekonomik gelişme düzeyine göre sınıflandırılmalarında önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir. 11

12 Sektör içinde işletmenin yeri ve sahip olduğu kalite belgeleri Şirketimiz, 2007 yılında tamamlanan yatırımlarıyla ulaştığı 1,32 milyon ton kapasiteli çelikhanesi ve 900 bin ton kapasiteli haddehanesi ile Türkiye'nin önde gelen demir çelik kuruluşlarından biridir yılında ton kütük üretilmiş, ton çelik çubuk üretimi yapılmış ve fason ürettirilen ton dahil satılabilir üretim tona ulaşmıştır. Türk ham çelik üretiminde % 4,18, Elektrik Ark Ocaklı tesislerin ham çelik üretiminde ise % 5,66 payı olan İşletme A.Ş., modern teknolojisi ve bilgi birikimi ile demir çelik sektöründeki saygınlığını 2008 yılında da devam ettirmiştir. Gelişen üretim ve pazar koşullarına göre teknolojik üstünlüğünü koruyan ve bilgi birikimini sürekli geliştiren şirket; hammadde, enerji ve iş gücü verimliliği açılarından dünya standartlarının üzerindeki performansına ek olarak, sahip olduğu uluslararası BS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemleri, OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri belgeleri, Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya, Bulgaristan, Singapur, Romanya, Rusya ve B.A.E. kalite belgeleri ile de dünyadaki rakiplerine göre önemli avantajlar sağlayarak, 2008 yılında haddehane üretiminin % 95 ini ihraç etme başarısını göstermiştir. Kalite yönetim sistemleri Şirketimiz uluslararası kabul görmüş kalite sistemleriyle çalışmaktadır. Şirket, kalite ve çevre bilincinin geliştirilmesi, iş kazalarının azaltılması, maliyetlerin düşürülmesi, verimliliğin artırılması amacıyla; ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemi, ISO Çevre Yönetim SİSTEMİ ve OHSAS İş Sağlığı ve Guvenliği Yönetim Sistemi nin gereksinimlerini birlikte karşılayan Entegre Yönetim Sistemi ni kurmuş ve belgelendirmiştir. Bu sistem, Entegre Yönetim Sistemi ne giden süreç, 1993 yılında Kalite Güvence Sistemİ nin oluşturulması ve uygulanması ile başlamıştır. Şirketimiz sektöründe Kalite Güvence Sistemi ni oluşturan ilk kuruluşlardan biridir. Kalite Güvence Sistemi TSE (Türk Standartlar Enstitüsü) tarafından akredite edilmiştir. Şirketin uygulamakta olduğu TS-EN-ISO 9001:2000 standardı kapsamındaki Kalite Yönetim Sistemi, ve sistemin diğer bölümü olan TS-EN-ISO standardı kapsamındaki Çevre Yönetim Sistemi yine TSE tarafından ilgili tarihlerde belgelendirilmiştir. Şirketimiz, Türkiye de Çevre Yönetim Sistemi ni kurmuş ve belgelendirmiş sektöründeki ilk fabrikadır. Entegre Yönetim Sistemi kapsamındaki OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi önce BSI tarafından daha sonra ise TSE tarafından belgelendirilmiştir. Şirket, Entegre Yönetim Sistemi nin etkinliğini artırarak kalite düzeyini yükseltmeyi, çevre bilinci ile sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı oluşturmayı, istek ve beğenilerine uygun ürün ve hizmet sunarak müşteri memnuniyetini sürekli kılmayı hedeflemektedir. Faaliyet alanları, önemli hizmet ve ürünler hakkında bilgi Kurulduğu tarihten itibaren sürekli bir gelişim gösteren Şirket günümüzde sektörünün önder ve kapasite büyüklüğü açısından en büyük kuruluşlarından biridir. Kurulduğunda ton/yıl olan klinker üretim kapasitesini, 1965 yılında II. Döner Fırın, 1972'de III. Döner Fırın, 1977'de IV. Döner Fırının kurulması ve 1997 yılında IV.Döner Fırının prekalsine edilmesiyle 2,3 milyon tona, çimento öğütme kapasitesini ise 3,5 milyon tona çıkarmıştır. Fabrikadaki değirmenlerde Roller Pressli kapalı devre çalışmaktadır yılında Beyaz Çimento ve SDÇ (Sülfatlara Dayanıklı) Çimento üretmeye başlayan şirket, kütle beton dökümünde gerekli olan soğuk çimentoyu sağlayan çimento soğutma ünitesine sahiptir. Şirket'in 2000 yılında ton/yıl, 2006 yılında ton/yıl kapasiteli terminalleri faaliyete geçmiştir ton/yıl Cüruflu çimento öğütme kapasiteli tesisi ile 5 adet Hazır Beton tesisi 1 Mayıs 2007 tarihi itibariyle şirket. bünyesine katılmış olup, işrket. sahasında yapımına başlanan ve 2009 yılı Mart ayı sonunda devreye alınacak 1 milyon ton/yıl kapasiteli cüruflu çimento öğütme tesisi ile şirketimizin cüruflu çimento öğütme kapasitesi toplam 2 milyon ton/yıl, toplam çimento öğütme kapasitesi ise 5,5 milyon ton/yıl a ulaşmış olacaktır. Yurtiçi ve yurtdışı piyasalara satış yapmakta olan şirket Nisan 2000 tarihinde aldığı CE Belgesi ile Avrupa Birliği pazarlarında serbest dolaşım hakkı kazanmıştır. Fabrikadan çimentonun sevki, torbalı, shring bag, sling bag, big bag ve dökme fleklinde yapılmaktadır. Öncelikli pazarı 12

13 yurtiçi olan şirketimiz yurtiçi pazar talebinden arta kalan çimento üretimini özellikle son yıllarda çok dinamik bir yapı gösteren yurtdışı pazarlara, araştırmasını yaparak, en kârlı olabilecek şekilde yöneltmektedir. Şirketin ürün gamında çeşitli çimento tipleri bulunmaktadır. Beyaz çimento, dekoratif amaçlı parke, fayans imalatında kullanılmakta ve derz, dolgu ve sanat eserleri için uygun beyazlık sağlaması bakımından önem taşımaktadır. - Sektöre ilişkin gelişmeler hakkında bilgi Dünya düzcam talebi yıllık ortalama %4 büyümektedir. Düzcam, girdi verdiği inşaat ve otomotiv başta olmak üzere enerji, beyaz eşya, mobilya, tarım ve sağlık gibi sektörlerde büyük önem arz eden bir üründür. Dünya düzcam talebi yılda ortalama %4 büyümesini sürdürürken, gelişmekte olan ülkeler önceki yıllarda olduğu gibi ortalamanın üzerinde bir büyüme sergilemeye devam etmiştir. Bölgeler itibarıyla tüketim ve üretim artışları incelendiğinde ilk sıralarda Çin başta olmak üzere Asya-Pasifik ve Doğu Avrupa gibi gelişmekte olan bölgelerin yer aldığı gelişmiş ülkelerin ise daha çok nitelikli ürünler ve yeni teknolojilerle farklı uygulamalar sunan özel camlar sayesinde canlılıklarını sürdürdüğü görülmektedir. Çin hem kapasite hem de tüketim açısından liderliğini korumaktadır. Dünya düzcam pazarı için 2009 zor bir yıl olmaya adaydır. Küresel kriz nedeniyle 2009 yılını zor geçirecek olan dünya düzcam pazarının, sonraki yıllarda kendini toparlayıp, büyümesini sürdürmesi beklenmektedir. Tüketim ve büyüme potansiyeli açısından Rusya, Türkiye, Orta Doğu ve Balkanlar öne çıkan bölgeler arasında yer almaktadır. 2,2 milyon ton'luk Rusya pazarını 1 milyon ton ile Türkiye takip etmektedir. Otocam pazarında sürdürülebilir güçlü konum Türkiye büyük otomotiv üreticilerinin üretim üslerinden birisi olmuştur. Sanayideki bu gelişme paralelinde, Türkiye otomotiv pazarı bugün gelinen noktada küresel pazarın bir parçası olmuş ve uluslararası markaların hemen hemen tamamının rekabet ettiği büyük bir pazar halini almıştır. Sektördeki öncü ve saygın müşterilerinin cam tedariğini sağlamaktadır. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısından itibaren ülkemizi de etkilemeye başlayan küresel ekonomik kriz özellikle otomotiv sektöründe kendisini göstermiş ve ülkemizde üretilen araçların ana pazarı olan Avrupa'da satışların dramatik bir şekilde düşmesine neden olmuştur. Talebin düşüşüne paralel olarak satışların devamlılığı ve pazarın büyüme göstergesi olan Avrupa araç stokları da azalarak kendisini göstermiş ve sektör de bozulan talep koşullarına üretim kısıtlamalarıyla cevap vermiştir. Otomotiv sektöründe yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda 2008 yılında şirketin otomotiv camı satışları da etkilenerek bir miktar gerilemiştir. Şirket otocam segmentindeki hedefi, gerek yeni ürün gerekse teknik yeteneklerin geliştirilmesi yoluyla rekabetçi konumun güçlendirilmesi ve otocam pazarındaki güçlü pozisyonun devam ettirilmesidir. İnşaat sektöründeki durum 2007 yılında %5,7 oranında büyüyen Türkiye inşaat sektörü, 2008 yılının ilk 9 ayında %1,1'lik bir daralma yaşamıştır. Son üç ayda yaşanan ciddi boyuttaki daralma sonunda ise yıl sonu itibarıyla sektörde %7,6 lık bir küçülme yaşanmıştır. Ekonomik krizin doğurduğu sonuçlar paralelinde sektördeki küçülme sürecinin devam edeceği tahmin edilmektedir. İnşaat sektörü büyüme hızındaki gerilemenin yanısıra, yapı ruhsatlarında, dolayısıyla yeni bina inşaatlarında da bir düşüş görülmektedir. Yıl bütününde yapı ruhsatı verilen bina sayısı %11 oranında azalmıştır. Türkiye düzcam tüketimi %4 oranında küçülmüştür. İnşaatla, otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde yaşanan durgunluk sonucunda 2008 yılında Türkiye düzcam tüketimi %4 oranında küçülmüştür. Pazardaki bu daralmaya rağmen, şirket düzcam ve kaplamalı camdan oluşan yurtiçi düzcam satışları ithalattan da pay alınarak 2007 yılı satış seviyelerinde gerçekleştirilmiştir. Aynı doğrultuda işrket lamine cam ve ayna satışları da 2007 yılı seviyelerinde oluşmuştur. Avrupa beyaz eşya pazarında buzdolabı ve fırın 13

14 segmentlerinde 2008 yılında yaşanan %3'lük daralmaya rağmen, şirket beyaz eşya camları ihracatını %16 oranında artırmıştır. Şirketin güneş pili ve kolektör pazarına yönelik enerji camları satışları 2007 yılı seviyesinin iki katını aşarken, hızlı bir büyüme gösteren güneş pilleri pazarında Avrupa ağırlıklı olan yurtdışı satışları, hem mevcut müşterilerin üretim artışları hem de yeni müşteri kazanımları ile üç katına ulaşmıştır. - Sektöre ilişkin gelişmeler hakkında bilgi Ekonomik gelişmeleri zamansal olarak geriden takip eden inşaat ve çimento sektörleri, yine de 2008 yılında ortaya çıkan bunalımdan etkilenmiş, devam eden projeler, talep düşüşüne rağmen sürdürülürken yeni projelerin büyük bir kısmı askıya alınmıştır. Gelişmiş tüm ülkelerde çimento üretim ve tüketiminde ciddi gerilemeler beklenmekle birlikte, Çin de 2008 yılı çimento üretimi %5 artış ile 1.39 Milyon Tona ulaşmıştır. Bu rakam Çin in en büyük üretici konumunu perçinlerken, bazı Asya ve Afrika ülkelerinde talebin nispi olarak arttığı bilinmektedir. Yine de konvansiyonel piyasalarda talep düşüşünün 2009 yılında daha belirgin olması öngörülmektedir. Küresel finansal krize, borçla finanse ettikleri büyük sat n almalar sonrasında yakalanan dünya çimento devleri zor günler yaşamaya başlamıştır. Dünya çapında bazı varlıklarını satışa çıkaran şirketler, borçlarını da çeşitli yollara başvurarak yeniden finanse etme arayışına girmişlerdir yılının ikinci yarısından itibaren küresel koşulların etkilerini hissetmeye başlayan sektör, 2008 yılını 51.4 Milyon Ton çimento üretimi, 40.6 Milyon Ton iç ve 10.6 Milyon Ton dış satış ile tamamlamıştır. İç satışlarda yaşanan %4.4 seviyesindeki gerileme, krizin yansımalarının 2009 da daha belirgin görüleceğinin habercisi olarak varsayılabilir Değişim (%) Milyon Ton Klinker Üretimi 44,7 41,6 7,6 Çimento Üretimi 51,4 49,3 4,4 Klinker İç Satışı 1,8 2,4-26,1 Klinker Dış Satışı 1,9 1,6 25,0 Çimento İç Satışı 40,6 42,5-4,4 Çimento Dış Satışı 10,6 6,6 59,9 Toplam Çimento Satışı 51,2 49,1 4,2 Toplam Çimento ve Klinker Satışı 54,9 53,1 3,5 Kaynak: TÇMB Not: TÇMB üyesi olmayan fabrikaların 2008 yılında 3 Milyon Ton çimento üretimi yaptıkları öngörülebilir. - Müşteri memnuniyeti ile ilgili politikalar Müşteri iletişim merkezi faaliyetleri İşletme, müşterilerine numaralı telefondan hizmet sunmaktadır. Müşteri İletişim Merkezi öncelikle dışarıdan gelen çağrılara cevap vermekte; diğer yandan, tahsilat performansını artırmaya yönelik aramalar yapmakta ve sesli kayıt gerektiren diğer aramalar ile web sitesi yoluyla gelen müşteri taleplerini gerçekleştirmeye yönelik olarak dışarıya çağrılar gerçekleştirmektedir. Ayrıca, sözleşmesinin sonlandırılmasını isteyen katılımcıların tutundurulmasına yönelik olarak dış aramalar da yapılmaktadır. Müşteri İletişim Merkezi hafta içi 09:00-18:00, hafta sonu 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Müşteri memnuniyeti ve müşteri şikâyetleri politikası 14

15 İşletmenin müşteri memnuniyeti yaklaşımı gereğince internet sitesi aracılığıyla iletilen taleplere 2 iş günü içerisinde yanıt verilmekte, müşteriler ilgili departmanlar tarafından bilgilendirilmektedir. Müşterilerin telefonla ilettikleri talepleri ilgili departmanlara yönlendirilmekte ve mevzuata uygun olarak yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmektedir. Müşteri şikâyetleri, Müşteri İletişim Merkezine, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla ulaştırılabilmektedir. İşletmenin müşteri şikayetleri konusundaki temel prensibi, 2 iş günü içinde müşteriye yazılı veya sözel olarak bilgilendirmede bulunulması, en geç 5 iş günü içerisinde talep veya şikâyetlerin çözümlenerek memnuniyet sağlanması esasına dayanmaktadır. Yeniden yapılanma faaliyetleri (yeni ürün kategorileri gibi) 2008 yılında küçük-orta-büyük ölçekli kurumlara hizmet edecek, fiyat farklılaştırmasına sahip 21 adet yeni grup emeklilik planı oluşturulmuştur. Şirket nezdinde bulunan müşteriler kategorize edilmiş ve belirlenmiş derecelere uygun farklılaştırılmış hizmet paketleri oluşturulmuştur. Bu amaçla gerekli teknoloji temin edilmiştir yılında sektöre girmesi beklenen yeni şirketler; içinde bulunduğumuz yılda yaşanacak rekabetin habercisi olmaktadır. Bu hususlar ışığında 2009 yılı aksiyon planlaması içerisinde yeni satışların yanısıra müşteri tutundurma faaliyetlerine de önem verilecektir. Bu doğrultuda katılımcılarla sürekli ve etkin bir iletişimin tesis edilmesi ve bu ilişkinin şirket-katılımcı ekseninde artı değer yaratması hedeflenmektedir. Ürünlerin pazar payları Ürünler bazında 2008 yılına ait pazar payları: 30% 25% 27% 20% 15% 14% 10% 12% 5% 6% 7% 0% Ürün A Ürün B Ürün C Ürün D Ürün E Ürün A nın son beş yıl karşılaştırmalı pazar payı: 100% 80% 60% 92% 85% 83% 78% 73% 40% 20% 0% 8% 15% 17% 22% 27%

16 Satış analizleri Endüstriyel bölümlere göre satış ve kar marjı analizi: 31 Aralık İtibariyle Net Satışlar (Milyon TL) Tüketim Brüt Kar Marjı 50% 48% 45% 40% 35% Otomotiv Brüt Kar Marjı 40% 40% 35% 37% 40% Teknoloji Brüt Kar Marjı 60% 55% 40% 40% 30% Enerji Brüt Kar Marjı 40% 42% 35% 38% 38% Finans Brüt Kar Marjı 50% 40% 45% 36% 36% Diğer Brüt Kar Marjı 15% 15% 25% 26% - Durdurulan Faaliyetler Brüt Kar Marjı 15% 15% 25% - - Toplam Brüt Kar Marjı 45% 43% 40% 38% 36% Coğrafi bölümlere göre satış sonuçları: 31 Aralık İtibariyle Değişim Net Satışlar (Milyon TL) Türkiye % Avrupa % Amerika % Asya Pasifik % Ortadoğu ve Afrika % Toplam % d. Denetlenmiş yıllık mali tablolar ve bağımsız denetim raporu * 16

17 II. Faaliyet sonuçları e. Faaliyet sonuçlarının analizi (gelir, gider ve nakit akımları*), İşletmenin finansal performansına ilişkin temel oranlar ve temel performans analizi* f. Temettü politikası Bu bölümde, işletmenin kar dağıtım politikası ve kar dağıtımı anlatılır. Politika detayında, kara katılım konusunda ortaklara imtiyaz tanınıp tanınmadığı, imtiyaz tanındıysa tanınan imtiyaz bilgilerine yer verilir. İşletme, belirlediği kar dağıtım politikasını genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunup sunmadığını, yoksa buna ilişkin gerekçeleri, kar dağıtımının yasal süreler içinde gerçekleşip gerçekleşmediği bilgilerini de yine bu bölümde okuyuculara aktarır. Politika pay sahiplerine sunulmadığı ve/veya kar dağıtımı yasal süreler içinde gerçekleştirilmediği takdirde, bunlara ilişkin gerekçeler ile karşılaşılan hukuki sonuçlar açıklanır. Örnek Açıklamalar Şirketimizin kar dağıtım politikası, işletmenin sürekliliğini gözetmek kaydıyla, ortaklarımızın gelirini maksimize etmek amacı üzerine inşa edilmiştir. Şirketimizin kar dağıtımı; Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda ve Ana Sözleşmede belirlenmiş olan usul ve esaslar dahilinde yasal süreler içerisinde yerine getirilmektedir. Her pay sahibi dağıtılan kar payı oranında kar hakkına haizdir. Kar dağıtımına ilişkin imtiyaz tanınmamıştır. Dağıtılacak kar, şirketin likitide durumu ve yapacağı yatırımlar göz önüne alınmak suretiyle Genel Kurul da belirlenmektedir. Önceki yıla ait karların dağıtımı ve yıllık temettü ödemesi, her yıl Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurulun onayına sunmak için yapılabilecek bir teklife tabidir. Yönetim Kurulu, eğer gerçekleşmişse, temettü miktarı ile beraber karların dağıtımını teklif edip etmeyeceğine karar verebilir ve pay sahipleri, genel kurul marifetiyle, bu öneriyi kabul veya reddedebilir. Yönetim Kurulu, genel kurulda temettü dağıtmamayı teklif ederse, bu tür bir teklifin dayanağı pay sahiplerine açıklanmalı ve yıllık raporda yayımlanmalıdır. Şirket'in zaman zaman tabi olduğu mevzuat dahilinde, Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu'na genel bir temettü politikası tavsiye edecektir. Bu tavsiyeye dayanarak Yönetim Kurulu, Şirket'in genel temettü politikasını kabul edecek ve açıklayacaktır. Şirketimiz, hissedarlarına kar payı ödemesine ilişkin olarak genel politikasını şirketin operasyonel performansı, mali durumu ve diğer faktörlerdeki gelişmeleri gözetmek suretiyle benimsemiştir mali yılı kazançlarından başlamak üzere ve şirketin nakit akışı gerekliliklerine, Yönetim Kurulu ile Hissedarlar Genel Kurulu'nun onayı ve bunlarca yapılabilecek değişiklilere ve Türkiye'de uygulanmakta olan mevzuata tabi olarak, nakit kar payı ödemelerinin oranı şirketin her hesap yılı için belirlenmiş dağıtılabilir net karının %50'sinden az olamaz. Hisseleri İMKB de işlem gören şirketler, SPK tarafından getirilen temettü şartına aşağıdaki şekilde tabidir: 17

18 Sermaye Piyasası Kurulu nun 9 Ocak 2009 tarihli kararı gereğince 2008 yılı faaliyetlerinden elde edilen karların dağıtım esasları ile ilgili olarak, asgari kar dağıtım oranı % 20 (31 Aralık 2007: %20) olarak uygulanacaktır. Söz konusu Kurul kararı ve SPK nın halka açık şirketlerin kar dağıtım esaslarını düzenlediği Seri:IV, No:27 sayılı tebliğe göre bu dağıtımın şirketlerin genel kurullarında alacakları karara bağlı olarak nakit ya da temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılmasına ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleştirilebilmesine; belirlenecek birinci temettü tutarının mevcut ödenmiş/çıkarılmış sermayelerinin % 5 inden az olması durumunda, söz konusu tutarın dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılabilmesine imkan verilmiş ancak bir önceki döneme ilişkin temettü dağıtımını gerçekleştirmeden sermaye artırımı yapan ve bu nedenle payları "eski" ve "yeni" şeklinde ayrılan anonim ortaklıklardan, 2008 yılı faaliyetleri sonucunda elde ettikleri dönem karından temettü dağıtacakların, hesaplayacakları birinci temettüyü nakden dağıtılmaları zorunluluğu getirilmiştir. Bunun yanında; şirketlerin yasal kayıtlarında bulunan kaynaklarından karşılanabildiği sürece, dağıtacakları kar tutarını Seri:XI No:29 Tebliği çerçevesinde hazırlayıp kamuya ilan edecekleri finansal tablolarında yer alan net dönem karlarını dikkate alarak hesaplamalarına imkan tanınmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda SPK düzenlemelerine göre bulunan net dağıtılabilir kar üzerinden SPK nın asgari kar dağıtım zorunluluğuna ilişkin düzenlemeleri uyarınca hesaplanan kar dağıtım tutarının, tamamının yasal kayıtlarda yer alan dağıtılabilir kardan karşılanabilmesi durumunda, bu tutarın tamamı, karşılanmaması durumunda ise yasal kayıtlarda yer alan net dağıtılabilir karın tamamı dağıtılacaktır. SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolarda veya yasal kayıtların herhangi birinde dönem zararı olması durumunda ise kar dağıtımı yapılmayacaktır. g. Nadir veya bir defaya mahsus işlemler ile işletmenin performansında kalıcı etkisi olabilecek önemli değişiklikler ve bunlara ilişkin tutarsal bilgiler Bu bölümde, işletmenin raporlamış olduğu hesap dönemi içinde karşılaşmış olduğu aşağıda tanımlanan türde işlem ve değişiklikler ile bunlara ilişkin tutarsal bilgiler açıklanır. - Nadir veya bir defaya mahsus işlemler: İşletmelerin faaliyetlerini gerçekleştirirken sürekli olarak karşılaşmadığı fakat raporlanan hesap dönemi içinde bir defaya mahsus veya nadir olarak karşılaşılan olağandışı işlemlere bu bölümde yer verilir. Gerçekleşen olağandışı olayın işletmeye etkisi (finansal ve operasyonel) ve alınan aksiyonlar açıklanır. - İşletmenin performansında kalıcı etkisi olabilecek önemli değişiklikler: Raporun kapsadığı hesap dönemi içinde ortaya çıkan ve işletmenin içinde bulunduğu durumu değiştirebilecek ve işletmein geleceğini etkileyebilecek derecede önemli hukuki, vergisel, çevresel, vb. değişikliklere bu bölümde yer verilir. Örnek Açıklamalar - Nadir veya bir defaya mahsus işlemler: 18

19 Şirketimizin Bolu fabrikasında Haziran 2008 de yangın çıkmış olup, bu yangın sonucunda 500,000 TL lik hammadde hasar gormüştür. Hasarlanan bu hammaddelerin bedeli sigorta şirketinden 14 Ekim 2008 tarihinde tahsil edilmiştir. Yangının şirketimizin diğer malvarlıkları üzerinde kalıcı bir etkisi olmamıştır. 17 Ağustos 1999 tarihinde Marmara Bölgesinde meydana gelen deprem Tüpraş İzmit rafinerisine büyük hasar vermiştir. Hasar tutarı ilk tahminlerden sonra 80 milyon dolar olarak belirlenmiştir. Hasarın %95 i sigorta şirketi tarafından karşılanmıştır. Hasar tutarı ve sigorta tarafından tahsil edilen tutarlar nadir ve bir defaya mahsus işlemler olarak gelir tablosuna yansıtılmıştır. - Şirketin performansında kalıcı etkisi olabilecek önemli değişiklikler: tarihli ve 298 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan kanun değişikliği ile şirketimizin faaliyet göstermiş olduğu alanda tarihinden itibaren çeşitli yasal düzenlemelere gidilmiştir dan sonra geçerli olacak bu yasal düzenlemelerin şirketimize getireceği ek maliyet yükü yıllık olarak 300,000 TL olacağı hesaplanmıştır yılının Şubat ayında imzalanan Kyoto Protokolü ile Sanayileşmiş ülkelerle beraber Türkiye, 1990'daki karbon salım oranlarını yılları arasında yüzde 5 oranında azaltmayı taahhüt etmiş durumdadırlar. Protokole imza atan her ülke ile beraber Türkiye de kendi özgün hedefini tutturmaya söz vermiştir. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden mevcut salım oranlarını yüzde 8, Japonya'dan da yüzde 5 oranında azaltması beklenmektedir. Bu protokolün imzalanması ile beraber Çevre Bakanlığı, Çevre yasasında yaptığı düzenleme ile aktif toplamı 500,000 USD nin üzerinde olan her Sanayi şirketinin karbon emilim oranlarının %10 un altında kalmasını şart koşmuştur. Bu yasal düzenleme ile beraber Şirketimiz, bu hususta 75,000USD lik bir yatırım bütçesi ayırarak hedeflenen emilim değerlerini gerçekleştirmeyi planlamaktadır. h. Yatırım politikası, yatırım harcamaları, yatırım harcamalarının gelişimi, tamamlanan veya devam eden önemli yatırımlar, önemli varlık alımları ve elden çıkarmalar, son üç yıl üretim ve kapasite kullanım bilgisi Yatırım Politikası: Bu bölümde işletme, faaliyetlerini ve sürekliliğini destekleyen yatırımlarından bahseder. İşletme, belirlediği yatırım politikasına yönelik olarak raporun kapsadığı dönem içerisinde tamamlanan ve devam etmekte olan yatırımların tamamlanma yüzdesini, tamamlanan yatırımların operasyonlara etkisini ve yapılmakta olan yatırımların finansman metodlarını anlatır. Yatırım harcamaları aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde açıklanır: - Yatırım bedeli, yatırım başlangıç tarihi, bitiş tarihi, yatırım içeriği ve yatırımın tamamlanma yüzdesi - Yatırımların amacı (kapasite artırımı, yenileme, teknolojideki değişim) - Yatırımların Gelişimi Tamamlanan Yatırımlar: Dönem içerisinde tamamlanan yatırımlar Devam Eden Yatırımlar: Dönem sonu itibariyle henüz tamamlanmamış ve sonraki dönemlerde devam etmesi planlanan yatırımlar Önemli Varlık Alımları ve Satışlar İşletme, rapor dönemi içinde satın aldığı ve/veya elden çıkardığı önemli varlıklara ilişkin olarak aşağıdaki hususları içerecek şekilde bilgi verir; 19

20 - Varlık tanımı, satın alma/elden çıkarma tarihi, satıştan elde edilen kar-zarar: önemli varlık alımı varsa varlıktan beklenen ekonomik fayda ve operasyonlara sağlayacağı katkı. Son Üç Yıl Üretim Ve Kapasite Bilgisi Işletmenin son üç yıldaki üretim ve kapasite bilgisi ile ilgili ana ürün kalemleri bazında üretim adetleri, kurulu kapasite, kullanılan kapasite, kapasite kullanım oranları bu bölümde açıklanır. Örnek Açıklamalar Yatırım Politikası: Şirketimiz müşterilerimizin, sektörünün ve piyasanın ihtiyaçlarını ve teknolojinin gereksinimlerini yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu/duyacağı tüm yatırımları, özkaynaklarını verimli bir şekilde kullanarak yapacağını planlar, kaynak ayırır ve gerçekleştirir. Yatırım Harcamaları: Şirketimiz raporlanan hesap dönemi içerisinde 32,145,000 TL lik yatırım harcaması yapmıştır. Yapılan yatırım harcamalarının mevcut kapasiteyi %5 oranında artırması beklenmektedir. Yatırım Harcamalarının Gelişimi, Tamamlanan veya Devam Eden Önemli Yatırımlar Şirketimiz raporlanan hesap dönemi içerisinde 20,000,000 TL lik yatırım harcaması yapmıştır. Gelişimi: Şirketimizin bu dönem içerisinde yapmış olduğu yatırımların %60 ı geçmiş dönemlerde başlayan ve bu dönemde biten yatırımlardan oluşmaktadır. %20 si ise bu dönem başlayan ve biten yatırımlardan oluşmaktadır. Geri kalan %20 si ise bu dönem başlayan ve önümüzdeki yıllara sarkan yatırımlardan oluşmaktadır. Yatırımlar ile ilgili detay bilgi aşağıda verilmektedir: Yatırımın İçeriği Yatırım Başlangıç Tarihi 1) Tamamlanan Yatırımlar Düzce Fabrikasi Yapımı 2) Devam Eden Yatırımlar Yeni montaj hattı kurulması Bitiş tarihi Yatırım Bedeli Tamamlanma Yüzdesi % 1 Şubat Kasım ,000,000 TL % Mart Nisan ,000,000 TL %70 TOPLAM 20,000,000 TL %85 Şirketin 2008 yılında verimlilik artışı için yapılan soğutma sistemi yatırımı tamamlanmış ve getiri sağlamaya başlamıştır. Ayrıca İzmit tesisinde bulunan buhar türbininin boş kapasitesinin de değerlendirildiği LM6000 gaz türbini yatırımına başlanmıştır. Bu yeni türbinin Ağustos 2009 döneminde devreye alınmasıyla toplam kapasite 305 MW a ulaşmış ve ciro ve kârlılığa önemli katkıda bulunmuştur. Önemli Varlık Alımları Ve Elden Çıkarmalar Şirketimizin raporlanan dönem içinde satın almış veya satmış olduğu önemli varlıklar ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir: 20

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 30 HAZİRAN 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 30 HAZİRAN 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 30 HAZİRAN 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU A. Rapor dönemi ve Yönetim Kurulu hakkında bilgi: Şirket Ünvanı: Goodyear Lastikleri

Detaylı

01.01.2013-31.03.2013 FAALİYET RAPORU

01.01.2013-31.03.2013 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 FAALİYET RAPORU Faaliyet Raporu İçeriği 1. Raporun Dönemi 2. Ortaklığın Ünvanı 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İZMİR 26 Ağustos 2011 İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 2 2. Şirketin uyguladığı temettü politikası... 3 3. Kurumsal Yönetim

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İZMİR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İZMİR EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İZMİR İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 2 2. Şirketin uyguladığı temettü politikası... 3 3. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Detaylı

ŞEKER PİLİÇ VE YEM SAN. TİC. A.Ş.

ŞEKER PİLİÇ VE YEM SAN. TİC. A.Ş. ŞEKER PİLİÇ VE YEM SAN. TİC. A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2010-31.12.2010 FAALİYET RAPORU İçindekiler Yönetim Kurulu... 2 Denetim Kurulu.. 2 Sermaye Yapısı.. 2 Temettü

Detaylı

Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar

Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar Esen Bulca, Trakya Cam Pazarlama Müdürü Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar Şişecam Grubu bünyesinde düzcam üretim ve pazarlama faaliyetleri,

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ING EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri 56,925,032

Detaylı

Plaspak Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1.Değerlendirme Raporu

Plaspak Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1.Değerlendirme Raporu Plaspak Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1.Değerlendirme Raporu Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 12.08.2014 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 14 Nisan 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir Belgelendirme Zorunluluğu İlişkili şirketler arasında gerçekleştirilen işlemlerde uygulanan fiyatların emsallere uygunluk ilkesi

Detaylı

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır.

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır. escarus hakkında Nisan 2011 de faaliyetine başlayan Escarus Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş., deneyimli ve profesyonel kadrosuyla sürdürülebilirlik çözümleri geliştirerek, danışmanlık hizmetleri vermek

Detaylı

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 4 Eylül 2015 Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna

Detaylı

TNC EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. FAALİYET RAPORU 2012 Dr. Halil YOLCU, SMMM, CRMA

TNC EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. FAALİYET RAPORU 2012 Dr. Halil YOLCU, SMMM, CRMA TNC EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ FAALİYET RAPORU 2012 Dr. Halil YOLCU, SMMM, CRMA İ Çİ NDEKİ LER 1-) Genel Bilgiler,... 3 A-) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi... 3 B- ) Şirketin:... 3 C- ) Şirketin

Detaylı

Yatırım Dönemi Başlangıç Yapı Kredi Portföy YKY Serbest Özel Fon Yapı Kredi Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu

Yatırım Dönemi Başlangıç Yapı Kredi Portföy YKY Serbest Özel Fon Yapı Kredi Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu GİRİŞ YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU 30 Ocak 2002 tarihinde Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Koç Yatırım) nin iştiraki olarak kurulan Koç Portföy Yönetimi A.Ş. (Şirket), 29.12.2006

Detaylı

Bakanlar Medya A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu

Bakanlar Medya A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu Bakanlar Medya A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 28.04.2014 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013

Detaylı

HALKA ARZ FĠYAT TESPĠT RAPORUNA ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME RAPORU

HALKA ARZ FĠYAT TESPĠT RAPORUNA ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME RAPORU HALKA ARZ FĠYAT TESPĠT RAPORUNA ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME RAPORU 29 Kasım 2013 1 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Pay TebliğiSeri:

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ING EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 31 Mart 2012 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri 53.205.595

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU Mart 2014 1 RAPOR NO : 1 RAPOR TARİHİ : Mart 2014 İNCELEMEYİ YAPAN : Kurumsal Yönetim Komitesi İNCELEMENİN KONUSU : Kurumsal

Detaylı

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01/01/2008-30/09/2008 2. Ortaklığın Unvanı Bolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'nun (

Detaylı

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015 ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015 1 Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu nun VII.128.1 Sayılı Pay Tebliği

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 16 Şubat 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz Yetenek Yönetimi Bölümü 27 Ekim 2009 1. Rakamlarla İş Bankası 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 3. Yeni İK İş Modeli 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz 5. Yetenek Yönetimi Yaklaşımımız

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU WWW.referansmenkul.com.tr www.primetrade.com.tr Referans Menkul Değerler AŞ. Tescilli Markası İÇİNDEKİLER: A-

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİN (III-48.2) Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Statüsünden Çıkma

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİN (III-48.2) Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Statüsünden Çıkma MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİN (III-48.2) Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Statüsünden Çıkma (Madde 41 nin 2.fıkrası) kapsamında hazırlanan DENİZ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM

Detaylı

2010 Yılı Faaliyet Raporu

2010 Yılı Faaliyet Raporu 2010 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER A. Sunuş a. Ulusal Faktoring ve 2010 a Genel Bakış b. Önemli Kilometre Taşları B. Faaliyetler a. Faktoring Sektörü b. Ulusal ın Başlıca Finansal Göstergeleri ve Sektördeki

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 Ocak-31 Mart 2013 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

LOGO YAZILIM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 Ocak-31 Mart 2013 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU LOGO YAZILIM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 Ocak-31 Mart 2013 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Sayfa No: 3 1. Çeyrek Özeti LOGO, üç yıldır sürdürdüğü çift haneli büyüme ivmesini 2013 yılının ilk çeyreğine de taşıdı.

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran 2015tarihi itibarıyla

Detaylı

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 30 Haziran 2015 itibarı ile Operasyonel Bilgiler

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 30 Haziran 2015 itibarı ile Operasyonel Bilgiler Kurumsal Yönetim Yönetim Kurulumuz bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kurumsal Yönetim Komitesi, şirket üst yönetimine 2014 yılı içerisinde şirketimizin mevzuat ile belirlenmiş olan Kurumsal Yönetim İlkeleri

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2012 31 MART 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 12 Mayıs 2016 Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

AvivaSa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kuruluş ve Gelişimi

AvivaSa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kuruluş ve Gelişimi AvivaSa Emeklilik ve Hayat A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği nin 29.Maddesi

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2016 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2016 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2016 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2016-30.09.2016... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2015 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2015 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2015 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2015-30.09.2015... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 01 Temmuz 2015 İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

tarihleri arasında yatırım dönemi sona eren fonlar;

tarihleri arasında yatırım dönemi sona eren fonlar; YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ 30 Ocak 2002 tarihinde Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Koç Yatırım) nin iştiraki olarak kurulan Koç Portföy Yönetimi A.Ş. (Şirket), 29.12.2006

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2010 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2010 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2010 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İZMİR 14 Mayıs 2010 İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 2 2. Şirketin uyguladığı temettü politikası... 3 3. Kurumsal Yönetim İlkelerine

Detaylı

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Temmuz 2014 1 Milyar $ I. Cam Sektörü Hakkında 80 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Cam Sanayii, bugün camın ana gruplarını oluşturan düzcam (işlenmiş camlar dahil),

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 11 Kasım 2016 Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 2. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM

Detaylı

D.E.Ü. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ÜCRET GRUBU. Ücret Sistemleri ve Verimlilik. Prof.Dr. Mustafa Yaşar TINAR

D.E.Ü. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ÜCRET GRUBU. Ücret Sistemleri ve Verimlilik. Prof.Dr. Mustafa Yaşar TINAR D.E.Ü. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ÜCRET GRUBU Ücret Sistemleri ve Verimlilik Prof.Dr. Mustafa Yaşar TINAR Fatma ASLAN 2008463012 H.Özlem ANDİÇ 2008463006 Burcu DOYURAN..2008463041

Detaylı

Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu na Bağlı Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu

Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu na Bağlı Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu na Bağlı Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu 1 Ocak - 30 Haziran 2017 Dönemine Ait Performans Sunum Raporu ve Yatırım Performansı Konusunda

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Panelinde Yaptığı Konuşma 21.03.2008 Oditoryum,

Detaylı

Exit Plan Çıkış Stratejisi

Exit Plan Çıkış Stratejisi Exit Plan Çıkış Stratejisi 2 İçindekiler Proje yaklaşımı ve kapsamı Projeye genel bakış Proje adımları ve ürünler Aksiyon planı ve performans kriterleri Proje organizasyonu 3 Proje yaklaşımı ve kapsamı

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

DESPEC BİLGİSAYAR Halka Arz Öndeğerlendirme Raporu Halka Arz Fiyat: 7,15 TL

DESPEC BİLGİSAYAR Halka Arz Öndeğerlendirme Raporu Halka Arz Fiyat: 7,15 TL 22.11.21 DESPEC BİLGİSAYAR Halka Arz Öndeğerlendirme Raporu Halka Arz Fiyat: 7,15 TL Halka Arz Detayları Şirket Profili Sektör Arz Büyüklüğü (Pay Adedi) Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye Ortak Satışı

Detaylı

01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU

01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş Zümrütevler Mah.Hanımeli Cad.Prestij İş Merkezi No:10 K:1-2-3 Maltepe / İSTANBUL Tel:0216 457 32 63 PBX / Faks : 0216 457 32

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 31 Mart 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 31 Mart 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 31 Mart 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-31.03.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 31 Mart 2016 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 31 Mart 2016 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 31 Mart 2016 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FA ALİYET RAPORU 01.01.2016-31.03.2016... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

: ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.

: ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş. GİRİŞ Altınyağ Kombinaları A.Ş nin 30.06.2010 dönemi faaliyet raporu, 01.10.2009-30.06.2010 tarihleri arasındaki 9 aylık dönemde gerçekleştirilen faaliyetleri kapsamaktadır. RAPORUN DÖNEMİ : 01.10.2009-30.06.2010

Detaylı

: ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.

: ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş. GİRİŞ Altınyağ Kombinaları A.Ş nin 30.09.2009 dönemi faaliyet raporu, 01.10.2008-30.09.2009 tarihleri arasındaki yıllık dönemde gerçekleştirilen faaliyetleri kapsamaktadır. RAPORUN DÖNEMİ : 01.10.2008-30.09.2009

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2011 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı.

Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı. Basın Bülteni Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı. Şişecam, Yenişehir Cam Kompleksi nde yer alan Anadolu Cam Fabrikası 4. Cam

Detaylı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Misyon: Evrensel Etik İlkelerin Türkiye de toplumun her kesiminde benimsenmesi ve uygulanmasına önderlik etmek

Detaylı

ARA DÖNEM FAALIYET RAPORLARI BEKLENTİLER VE SORUNLAR. Uğur Saçmacıoğlu SPK Uzmanı -

ARA DÖNEM FAALIYET RAPORLARI BEKLENTİLER VE SORUNLAR. Uğur Saçmacıoğlu SPK Uzmanı - ARA DÖNEM FAALIYET RAPORLARI BEKLENTİLER VE SORUNLAR Uğur Saçmacıoğlu SPK Uzmanı - Ara dönem faaliyet raporlarının masaya yatırılması Soru işaretleri: Ara dönem faaliyet raporu neden gerekli? Bu gereklilikler

Detaylı

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İŞLETMECİLİK 13 1.1. İnsan İhtiyaçları 14 1.1.1. Ekonomik Mal ve Hizmetler 16 1.1.2. Talep ve Arz 17 1.1.3. Tüketim ve Tüketici 18 1.1.4. Üretim ve Üretim Faktörleri 18 1.2.

Detaylı

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ 2014 EKİM SEKTÖREL inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ Nurel KILIÇ OECD verilerine göre, 2017 yılında Türkiye, Çin ve Hindistan dan sonra en yüksek büyüme oranına sahip üçüncü ülke olacaktır. Sabit fiyatlarla

Detaylı

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Doğru mesajları farklı gruplara iletebilen en önemli kurumsal iletişim aracı Adres Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul www.tuyid.org Tel (212)

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2014 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU-2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29 EYLÜL 2015

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU-2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29 EYLÜL 2015 ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU-2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29 EYLÜL 2015 1 Değerlendirme Raporunun Amacı Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 22.06.2013

Detaylı

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir.

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. Bölüm 4 İşletme Analizi İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu analizde

Detaylı

SİRKÜLER 2016/13. : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı.

SİRKÜLER 2016/13. : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı. SİRKÜLER 2016/13 04.03.2016 KONU : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı. 26 Şubat 2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmi Gazete de Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon Performans Sunum Raporu 13.05.2016

Detaylı

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 08.04.2014 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu nun

Detaylı

L O G O S p o r t f ö y y ö n e t i m i a. ş.

L O G O S p o r t f ö y y ö n e t i m i a. ş. L O G O S p o r t f ö y y ö n e t i m i a. ş. SERİ:II NO:14 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1-Raporun Dönemi : 01.01.2014-31.12.2014 2-Genel Bilgiler: Ticaret Unvanı:

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014 OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014 OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU RAPORU Sayın Hissedarlarımız, Şirketimizin,

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yatırımcı Sunumu. Hisse Kodu: EGCYO ISIN:TRAEVREN91Q7

Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yatırımcı Sunumu. Hisse Kodu: EGCYO ISIN:TRAEVREN91Q7 Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yatırımcı Sunumu Hisse Kodu: EGCYO ISIN:TRAEVREN91Q7 Kasım 2012 Yasal Uyarı İşbu belgedeki bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği ve güncelliği hakkında

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA SUNULAN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL UYGUNLUK RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

1 OCAK EYLÜL 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

1 OCAK EYLÜL 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A. Ş. 1 OCAK 2008 30 EYLÜL 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU MERKEZ : Esentepe Mahallesi, Anadolu Caddesi No:7 Kartal, 34870 İstanbul Tel : (216) 389 58 84 (pbx) Faks : (216)

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2011 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT A.Ş HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT A.Ş HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT A.Ş HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 26 Aralık 2013 Raporun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK, Kurul ) tarafından yayınlanan

Detaylı

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur?

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? BAŞVURU ÖNCESİ Ön Koşul: Müracaat eden markanın Türkiye de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

1 OCAK HAZİRAN 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

1 OCAK HAZİRAN 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A. Ş. 1 OCAK 2008 30 HAZİRAN 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU MERKEZ : Esentepe Mahallesi, Anadolu Caddesi No:7 Kartal, 34870 İstanbul Tel : (216) 389 58 84 (pbx) Faks : (216)

Detaylı

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ 30 Ocak 2002 tarihinde Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Koç Yatırım) nin iştiraki olarak kurulan Koç Portföy Yönetimi A.Ş. (Şirket), 29.12.2006

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı ? UR-GE Tebliği nin Çıkış Noktası UR-GE Tebliği nin Vizyonu ve Yapıtaşları UR-GE

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 23 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fon un Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.Ş. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon

KT Portföy Yönetimi A.Ş. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon KT Portföy Yönetimi A.Ş. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon 30 Haziran 2016 tarihi itibariyle yatırım performans konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor PORTFÖYE BAKIŞ

Detaylı

Tesis Bilgileri Üretim tesislerimize ait mevcut kapasitelerimiz aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. Tesis Toplam Alan Kapalı Alan Kapasite

Tesis Bilgileri Üretim tesislerimize ait mevcut kapasitelerimiz aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. Tesis Toplam Alan Kapalı Alan Kapasite Kurumsal Yönetim Yönetimimiz, dönem içerisinde şirket idaresine; şirketimizin mevzuat ile belirlenmiş olan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum seviyesinin belirlenmesi amacıyla SPK tarafından yetki verilmiş

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 2015/7910 sayılı BKK ile sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI Yönetim Kurulu nun 21/03/2012 tarih ve 103/184 numaralı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim

Detaylı

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar İşlenecek Konular Finansal piyasalar ve kurumların önemi Tasarrufların şirketlere akışı Finansal piyasaların ve aracıların fonksiyonları Değer maksimizasyonu

Detaylı

Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporlarının Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik - (RG: 28 Ağustos )

Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporlarının Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik - (RG: 28 Ağustos ) Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporlarının Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik - (RG: 28 Ağustos 2012 28395) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ

EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. 13 Ekim 2010 Basın Bülteni EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ Halka açık bir şirket olan Egeli & Co. Yatırım

Detaylı

MOBİPA MOBİL YA TEKSTiL İNŞAAT NAKLİYE. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANA Yİ. TİcARET ANONİM ŞİRKETİ. 2014 MALi YıLıNA İLişKiN YÖNETiM KURULU FAALİYET RAPORU

MOBİPA MOBİL YA TEKSTiL İNŞAAT NAKLİYE. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANA Yİ. TİcARET ANONİM ŞİRKETİ. 2014 MALi YıLıNA İLişKiN YÖNETiM KURULU FAALİYET RAPORU , MOBİPA MOBİL YA TEKSTiL İNŞAAT NAKLİYE. PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANA Yİ. TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2014 MALi YıLıNA İLişKiN YÖNETiM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şirket") 01.01.20 ı4-31. ı2.20

Detaylı

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Muhafazakâr Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AGM)

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Muhafazakâr Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AGM) Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Muhafazakâr Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AGM) 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle performans sunuş raporu ve yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere

Detaylı