Sevgili Öğrencilerimiz;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sevgili Öğrencilerimiz;"

Transkript

1 I

2 Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler çağındayız. Her ne kadar sınırları çizilmiģ ülkeler ve yine sınırlarla ayrılmıģ Ģehirler olsa da bilimin sınırı yoktur, bilimi sınırlamanın imkânı da yoktur. Ġnsanlığın yükseköğretim misyonunun tematik çatısını oluģturan bilgi toplumuna doğru yürüyüģüyle birlikte üniversitelerin önemi ve değeri giderek daha da yükselmektedir. Bu yükselmeye paralel olarak üniversitemiz; tarihin her dilimine tanıklık etmiģ, dört mevsimin bir arada yaģandığı, coğrafi konumu ve eģsiz damak tadıyla kendine has orijini olan Hatay ın kalbinde atarak kültürel zenginliğini ve dinamizmini yaģamak, yaģatmak ve yansıtmak adına aydınlık yarınlarımızın emanetçisi değerli gençlerimize kucak açmaktadır. Uygarlık beģiğinin kucağında doğup bilime ve hoģgörüye açılan kapıların ardında yansıttığı birikimleri, tarihsel sorumlulukları ve ruhuyla den itibaren bilim ıģığı altında, sınırlar ötesi oluģumlar kurarak evrensel değerlere sahip çıkmakta, kendini geleceğe hazırlayan bireylerin beklentilerinin ve hayallerinin sihirli anahtarını sunmaktadır. Üniversitemiz; her Ģeyden önce demokrasi ve insan hakları gibi temel önceliklerini hayata geçirerek tüm mensuplarına eriģilebilir, doyumlu, onurlu ve kaliteli yaģam modeli oluģturmak azmindedir. Bu anlamda eğitim ve öğretimdeki mükemmellik düzeyi, toplumun yarınlarını inģa etmeye talip donanımlı insan gücünü yetiģtirmedeki kararlılığı, üstün nitelikli akademik kadrosu ve çağdaģ altyapısı ile ülkemizde ve dünyada örnek gösterilen bir üniversite olma yolunda; öğrencilerimize, ailelerine ve içinde yaģadığımız topluma hizmet aģkıyla geliģimini en üst düzeyde devam ettirmektedir. II

3 Gençlerimizin kaynaģarak sevgi, dayanıģma, kardeģlik duyguları ile onlara değer ve sorumluluk verme çerçevesinde, üniversiteli olma duygusunu tadacakları bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklerle bu etkinlikleri düzenleyen öğrenci kulüplerine gereken önem ve desteği vermektedir. Sevgili Öğrencilerimiz; Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk ün adını gururla taģıyan Mustafa Kemal li olmak; Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, hukukun üstünlüğüne inanan, laikliği yaģam biçimi olarak benimseyen, sürekli değiģimi ve geliģimi içselleģtirebilmeye, bilim ve teknoloji üretimine odaklı, topluma karģı sorumluluk duyarak değiģen ihtiyaçlarına cevap verecek donanımda, özgür düģünceyi özümsemiģ, nitelikli birey adayı olmaktır. Kısacası yarınlara hazırlanmaktır. Mustafa Kemal Üniversitesi olarak eğitimde fırsat eģitliği tanıyan paylaģımcı, katılımcı yaklaģımıyla, hayatla iç içe, yaratıcı, yenilikçi ve giriģimci öğrencilerimizin yaratıcı potansiyellerini ortaya çıkarmayı amaçlıyor; yeni değer yaratacak uluslararası bir üniversite ortamını hayal olmaktan çıkarıp hayata geçiriyoruz. Bu hedefler doğrultusunda; demokratikleģme ve çağdaģlaģma yönünde yeni süreçlere imza atarak bilimsel araģtırma projeleri, çevre planlamaları, üniversite-sanayi iģbirliği, bilimsel iģbirliği projeleri, sağlık alanındaki yeni açılımlar, yurt dıģı iliģkiler ve bütün enstrümanlarla yürüyor hatta koģuyoruz. Asırlar boyunca bir arada yaģamayı öğrenmiģ etnik kökenleri ve dinleri farklı birçok topluluğa ev sahipliği yapan hoģgörü ve huzur ikliminin hâkim olduğu Ģehrimize, Ģehrimizin nadide parçası olan siz değerli öğrencilerimizi üniversitemize davet ediyor, seçkin akademik ve idari kadromuzla, üniversitesiyle bütünleģen halkımız ve paydaģlarımızla birlikte baģarı yolculuğunuzda varıģ noktanız olma dileğiyle en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Prof.Dr.Hüsnü Salih GÜDER Rektör III

4 HoĢgörü ġehri Hatay 1 Tarihçemiz 2 Misyonumuz - Vizyonumuz - Parolamız 3 Akademik Yapı 4 Kayıt ĠĢlemleri 8 Kayıt Yerleri ve Tarihleri 9 Öğrenci Katkı Payı / Öğrenim Ücreti Ödemeleri 10 Akademik Takvim 12 Eğitim DanıĢmanlığı, Devam Zorunluluğu, Sınavlar 14 Not Sistemi 15 Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi 16 Çift Ana dal ve Yan dal Programları 16 Yaz Okulları 17 Diploma Eki Etiketi, Bologna 17 Farabi ve Erasmus 18 Psikolojik DanıĢmanlık ve Rehberlik 19 Sürekli Eğitim Merkezi Gıda satıģı, ÇarĢı Kompleksi, 20 Radyo Üniversite, Bahar ġenlikleri, 20 Öğrenci Toplulukları 21 Kısmi Zamanlı ÇalıĢma 22 Spor Tesisleri, Kütüphane 22 Burs Olanakları, Barınma ve Beslenme Hizmetleri 24 UlaĢım 25 Kampüste Güvenlik ve Sosyal Hayat 26 Özel Gereksinimli Öğrenci Birimi 26 ĠletiĢim 27 Mustafa Kemal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 28 Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği 28 IV

5 Hatay yöresi, Anadolu nun en eski yerleģim merkezlerinden biridir. Yöredeki yerleģmelerin tarihi yaģamı kolaylaģtıran ılıman iklim koģulları ve verimli toprakların varlığı nedeniyle MÖ ile baģlatılan Orta Paleolitik Dönem e uzanmaktadır. Hatay yöresini çekici kılan ve tarihin her döneminde göçlere açık olmasını sağlayan bir baģka özellik de, Anadolu yu Çukurova yoluyla Suriye-Filistin e bağlayan yolların kavģak noktasında bulunmasıdır. Ayrıca, Mezopotamya dan Akdeniz e çıkmak için kullanabilecek en uygun limanlar, yine Hatay yöresindedir. Hatay adının kaynağına iliģkin ilk bilgiler MÖ 1200 ile baģlayan Genç Hitit prenslikleri dönemine aittir. Bu dönemde, Amik Ovasındaki Hitit Prenslikleri nin birleģerek Hattena Krallığı adını aldıkları bilinmekte, Hatay adının da buradan geldiği sanılmaktadır. Yöreye bu adı 1936 da Atatürk vermiģtir. Hattena Krallığı nın baģkenti, bugünkü Kırıkhan yakınlardaki Kanula (Çatalhöyük) te kalıntıları bulunan yerleģim yeridir. Hatay ilinin merkez ilçesi olan Antakya nın Antiokheia adıyla Slökidler ce kurulduğu, Araplar ın bu kentle Antekiye adını verdikleri bilinmektedir. Ġkinci Halife Hz. Ömer döneminde, MS 638 tarihinde onun komutanlarından Ebu Ubeyde b. Cerrah tarafından Antakya bölgesi Ġslam topraklarına katılmıģ ve bu tarihten itibaren beģ yıl içerisinde Habib-i Neccar camii yapılmıģtır. Bu caminin Ģu özellikleri önemlidir: 1.Habib-i Neccar camii Türkiye nin en eski camisidir. 2. Müslümanlar bu Ġslam mabedine Roma döneminde MS lı yıllarda ilk olarak, tevhit dini olan Hıristiyanlığı kabul eden Habib-ı Neccar Hazretleri nin ismini koyarak dünyada hoģgörü konusunda örnek bir davranıģ sergilemiģlerdir. 3. Ayrıca bu camide Ġsa Peygamberin üç elçisi ve Roma halkından ilk Hıristiyan olan Habib-i Neccar olmak üzere dördünün türbesi bulunmakta olduğundan inanç turizmi bakımından hem Ġslam hem de Hıristiyan dünyasını bir araya getirmektedir. 1

6 Üniversitemiz tarih ve 3837 Sayılı Kanunun 25 inci ve tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları TeĢkilat Kanununa eklenen Ek-17 Maddesiyle ortaöğretime dayalı çeģitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araģtırma, yayın ve danıģmanlık yapmak üzere Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ile Çukurova Üniversitesine bağlı Antakya Eğitim Yüksekokulunun fakülteye dönüģtürülmesi ile adı ve bağlantısının değiģtirilerek rektörlüğe bağlanmasından oluģturulan Eğitim Fakültesi; Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Çukurova Üniversitesine bağlı iken bağlantıları değiģtirilerek rektörlüğe bağlanan Antakya Meslek Yüksekokulu, Ġskenderun Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü çerçevesinde 7 Fakülte, 4 Yüksekokul ve 3 Enstitü olmak üzere 14 birim ile kurulmuģtur. Sağlık Bakanlığından Çukurova Üniversitesine devredilen Dörtyol ve Ġskenderun Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları; 1992 yılında Ġskenderun Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 1993 yılında ise Dörtyol Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu üniversitemize aktarılmıģtır. Ayrıca Çukurova Üniversitesine bağlı olarak kurulmuģ olan Dörtyol Meslek Yüksekokulu 1993 yılında üniversitemize devredilmiģtir. Daha sonra 1994 yılında Kırıkhan, Reyhanlı ve Samandağ Meslek Yüksekokulları kurulmuģtur yılında bölgenin ve ülkenin sağlık sorunlarına çözüm arayıģı kapsamında Tıp Fakültesi (2001 yılında ismi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi olarak değiģtirilmiģtir) ve Havacılık sektörüne katkı sağlayacak Ġskenderun Sivil Havacılık Yüksekokulu kurulmuģtur. Aynı yıl Güzel Sanatlar Fakültesinin ve Yayladağı Meslek Yüksekokulunun kuruluģu da gerçekleģmiģtir yılında ülkemizin sanat kurumlarına müzik ve sahne sanatları alanlarında besteci, icracı, sanatçı yetiģtirmek amacıyla Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı kurulmuģtur yılında mevcut bulunan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi kapatılarak Mühendislik Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi isimleriyle iki ayrı fakülte olarak kurulmuģtur. Üniversitemiz ile iģ dünyasının etkileģimi sonucunda iģ dünyasının ara eleman ihtiyacına cevap verecek baģka meslek yüksekokulların kurulması kararlaģtırılmıģ ve Altınözü, Belen, Harbiye, Hassa ve Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının kuruluģları tamamlanmıģtır yılında Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Hatay Turizm Otelcilik ile Erzin Meslek Yüksekokulları, 2010 yılında DiĢ Hekimliği ve ĠletiĢim Fakülteleri, 2011 yılında BiliĢim Teknolojisi Yüksekokulu ve Payas Meslek Yüksekokulu, 2012 yılında ise Teknoloji ve Barbaros Hayrettin Denizcilik Fakültelerinin kuruluģları tamamlanmıģtır yılında Su Ürünleri Fakültesinin ismi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi olarak, Harbiye Meslek Yüksekokulunun ismi Sanat ve Tasarım Meslek Yüksekokulu olarak değiģikliğe uğramıģtır.2013 yılında Ġlahiyat Fakültesi KurulmuĢtur. Ayrıca Üniversite Senatosunca, Hukuk Fakültelerinin kurulması kararı alınmıştır. 2

7 Mustafa Kemal Üniversitesi, çağdaģ geliģmeleri izleyerek, insanlık için yararlı bilimsel ve teknolojik yenilikleri kullanan, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklere duyarlı, yaratıcı, giriģimci, yarıģmacı, sorgulayıcı bireyler yetiģtirerek ülkenin önceliklerine göre üreten ve ürettiklerini topluma uyarlayabilen, evrensel değerleri, bölgesel ve ulusal değerlerle örtüģtürebilmeyi ülke ve dünya sorunlarına çözüm üretmeyi görev edinmiģtir. Evrensel değerleri benimseyen, toplumla bütünleģen, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve bilimsel araģtırma yapan, sürekli geliģmeyi hedefleyen, yenilikçi yöntemleri uygulayan, bunları yaģam boyu kullanma becerisi gösteren çağdaģ bireyler yetiģtiren, teknoloji, kültür, sanat ve spor alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücüne sahip bir üniversite olmaktır. HoĢgörü ve Bilimin Adresi Üniversitemizin parolasındaki "HoĢgörü" sözcüğü çok sayıda medeniyetin hüküm sürdüğü, üç Semavi dinin ve çok sayıda mezhebin barıģ ve hoģgörü içerisinde yaģadığı Hatay'ı, "Bilimin Adresi" sözcüğü ise birincil amacı bilim üretmek olan üniversiteyi temsil etmektedir. 3

8 FAKÜLTELER Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Mimarlık Fakültesi Mühendislik Fakültesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi DiĢ Hekimliği Fakültesi BÖLÜMLER Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri. Öğretmenliği. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri. Öğretmenliği (ĠÖ) Okul Öncesi Eğitimi (öğrencisi yok) Fen Bilgisi Öğretmenliği Fen Bilgisi Öğretmenliği (ĠÖ) Ġngilizce Öğretmenliği Ġngilizce Öğretmenliği (ĠÖ) Matematik Öğretmenliği (öğrencisi yok) Özel Eğitim Öğretmenliği Resim ĠĢ Öğretmenliği Sınıf Öğretmenliği Sınıf Öğretmenliği (ĠÖ) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (öğrencisi yok) Türkçe Öğretmenliği Türkçe Öğretmenliği (ĠÖ) Antropoloji Arkeoloji Biyoloji Coğrafya Coğrafya (ĠÖ.) Fizik Kimya Kimya (ĠÖ) Matematik Matematik (ĠÖ) Tarih Tarih (ĠÖ) Heykel Resim Ġktisat Ġktisat (ĠÖ) ĠĢletme ĠĢletme (ĠÖ) Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi (ĠÖ) Mimarlık Peyzaj Mimarlığı Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği (ĠÖ) Elektrik- Elektronik. Mühendisliği Elektrik Elektronik Mühendisliği (ĠÖ) ĠnĢaat Mühendisliği ĠnĢaat Mühendisliği (ĠÖ) Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği (ĠÖ) Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (ĠÖ) Su Ürünleri Mühendisliği Tıp DiĢ Hekimliği 4

9 Veteriner Fakültesi Ziraat Fakültesi YÜKSEKOKULLAR Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Hatay Sağlık Yüksekokulu Sivil Havacılık Yüksekokulu Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu KONSERVATUVAR MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI MESLEK YÜKSEKOKULLARI Altınözü Meslek Yüksekokulu Antakya Meslek Yüksekokulu Veteriner Hekimliği Bahçe Bitkileri Bitki Koruma Biyosistem Mühendisliği Gıda Mühendisliği Tarla Bitkileri Toprak Bilimi ve Bitki Besleme. Zootekni Tarım Ekonomisi Antrenörlük Eğitimi Antrenörlük Eğitimi (ĠÖ) Beden Eğitimi. ve Spor Öğretmenliği Rekreasyon Rekreasyon (ĠÖ) Spor Yöneticiliği Spor Yöneticiliği (ĠÖ) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (ĠÖ) HemĢirelik Acil Yardım ve Afet Yönetimi Sivil Hava UlaĢtırma ĠĢletmeciliği Sivil Hava UlaĢtırma ĠĢletmeciliği(ĠÖ) Seyahat ĠĢletmeciliği Seyahat ĠĢletmeciliği. ((ĠÖ) Turizm Animasyonu Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği. Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği. (ĠÖ) ġan Gıda Teknolojisi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi Basın ve Yayıncılık Basın ve Yayıncılık(ĠÖ) Bilgisayar Teknolojisi Bilgisayar Teknolojisi (ĠÖ) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı. (ĠÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı.(ĠÖ) Çocuk GeliĢimi Çocuk GeliĢimi (ĠÖ) DıĢ Ticaret DıĢ Ticaret (ĠÖ.) Elektrik Elektrik (ĠÖ) Elektronik Teknolojisi Elektronik Teknolojisi. (ĠÖ) Emlak ve Emlak Yön. ĠnĢaat Teknolojisi ĠnĢaat Teknolojisi (ĠÖ) Lojistik Lojistik(ĠÖ) 5

10 Antakya Meslek Yüksekokulu Belen Meslek Yüksekokulu Denizcilik Meslek Yüksekokulu Dörtyol Meslek Yüksekokulu Erzin Meslek Yüksekokulu Sanat ve Tasarım Meslek Yüksekokulu Hassa Meslek Yüksekokulu Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ġskenderun Meslek Yüksekokulu Muhasebe. ve Vergi Uygulamaları. Muhasebe. ve Vergi Uygulamaları.(ĠÖ) Özel Güvenlik ve Koruma Pazarlama Yerel Yönetimler Muhasebe. ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ) Deniz ve Liman ĠĢletmeciliği. Deniz ve Liman ĠĢletmeciliği. (ĠÖ) Lojistik Su Altı Teknolojisi Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı. (ĠÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Elektrik Elektronik HaberleĢme Teknolojisi Elektronik Teknolojisi Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Makine Makine -Resim Konstriksiyon. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları. Su Ürünleri Elektronik Teknolojisi Metalurji Bilgisayar Teknolojisi Bilgisayar Teknolojisi (ĠÖ) Mimari Restorasyon Mimari Dekoratif Sanatlar Bahçe Tarımı Bilgisayar Teknolojisi Bilgisayar Teknolojisi (ĠÖ) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı(ĠÖ) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Elektronik HaberleĢme Teknolojisi Anestezi Teknikerliği Ġlk ve Acil Yardım Tıbbi Döküm. ve Sekreterlik. Tıbbi Görüntüleme Teknolojisi. Tıbbi Laboratuvar Teknolojisi Basın ve Yayıncılık Basın ve Yayıncılık (ĠÖ) Bilgisayar Teknolojisi Bilgisayar Teknolojisi (ĠÖ) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (ĠÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (ĠÖ) Çevre Koruma ve Kontrolü Elektrik Elektrik(ĠÖ) Elektronik HaberleĢme Teknolojisi Elektronik HaberleĢme Teknolojisi (ĠÖ) Elektronik Teknolojisi Elektronik Teknolojisi (ĠÖ) Geleneksel El Sanatları Geleneksel El Sanatları (ĠÖ) 6

11 Ġskenderun Meslek Yüksekokulu Kırıkhan Meslek Yüksekokulu Reyhanlı Meslek Yüksekokulu Samandağ Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Yayladağı Meslek Yüksekokul Giyim Üretim Teknolojisi Harita Kadastro Harita Kadastro (ĠÖ) Ġklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi ĠnĢaat Teknolojisi ĠnĢaat Teknolojisi (ĠÖ) Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Kontrol ve Otomosyon Teknolojisi (ĠÖ) Makine Makine (ĠÖ) Makine -Resim Konstrüksiyon Mekatronik Mekatronik (ĠÖ) Metalurji Metalurji (ĠÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ) Otomotiv Teknolojisi Otomotiv Teknolojisi (ĠÖ) Bahçe Tarımı Bilgisayar. Destekli Tasarım ve Animasyon. Bilgisayar. Destekli Tasarım ve Animasyon.(ĠÖ) Bilgisayar Teknolojisi Bilgisayar Teknolojisi (ĠÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (ĠÖ.) DıĢ Ticaret DıĢ Ticaret(ĠÖ) Ġnternet ve Ağ Teknolojileri. Ġnternet ve Ağ Teknolojileri.(ĠÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları.(ĠÖ) Organik Tarım Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık (ĠÖ) DıĢ Ticaret DıĢ Ticaret (ĠÖ.) Lojistik Lojistik(ĠÖ) Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Muhasebe ve Vergi Uygulamaları. Pazarlama Bankacılık ve Sigortacılık Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği Turizm ve Seyahat Hizmetleri. DıĢ Ticaret DıĢ Ticaret (ĠÖ) Lojistik Lojistik(ĠÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları.(ĠÖ) Pazarlama 7

12 Kayıt için gerekli belgeler EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ÜNĠVERSĠTEMĠZ FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLARINA ÖSYS ĠLE YERLEġTĠRĠLEN ÖĞRENCĠLERĠN KESĠN KAYITLARI 02 EYLÜL 06 EYLÜL 2013 TARĠHLERĠ ARASINDA YAPILACAKTIR 1. Lise diploması aslı veya yeni tarihli mezuniyet belgesi aslı ve bir adet fotokopisi, 2. Nufus Cüzdanı ve iki adet fotokopisi 3. Üniversitemizi kazandığını gösteren belge (2 adet) adet 4,5x6 boyutunda fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiģ) ve daha önceki yıllarda doğmuģ erkek adaylar için askerlik ile iliģikleri bulunmadığını belirten yazılı beyanları 6. Öğrenim Ücreti makbuzu aslı ve fotokopisi (Ġkinici Öğretim Öğrencileri Ġçin) 7. Tıp Fakültesi ve DiĢ Hekimliği Fakültesine kaydolacak adayların sağlık kurulu raporu almaları gerekir.(tam teģekküllü devlet hastaneleri veya üniversite hastanelerinden alınabilir) 8. a) Hatay Sağlık Yüksekokulu HemĢirelik bölümüne kaydolacak adayların HemĢire olmasında bir sakınca olmadığını gösterir sağlık kurulu raporu (üniversite hastanelerinden veya devlet hastanelerinden) almaları gerekmektedir. b) Hatay Sağlık Yüksekokulu "Acil Yardım ve Afet Yönetimi programına kaydolacak adayların 2013 ÖSYM yükseköğretim programları ve kontenjanları klavuzu'nun yükseköğretim programlarının koģul ve açıklamaları bölümünde yer alan 232 sayılı koģulana uygun sağlık kurulu raporu almaları gerekir 9.Denizcilik Meslek Yüksekokulu Su Altı Teknolojisi programına kaydolacak adayların 2013 ÖSYM yükseköğretim programları ve kontenjanları klavuzu nun(yükseköğretim programlarının koģul ve açıklamaları bölümünde yer alan 297 sayılı koģulana uygun sağlık kurulu raporu almaları gerekir 10.Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu programlarına kaydolacak adayların sağlık raporu almaları gerekir. (sağlık ocaklarından alınabilir ) 11. Antakya Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma programına kaydolacak adayların kayıt için tam teģekküllü resmi bir hastaneden bu mesleği yapmayı engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını, erkek adayların 1.75 cm den kız adayların 1.65 cm den kısa olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması ve adayların sabıka kaydının olmaması gerekir. Not: A) Belirtilen tarihler dıģında ve eksik belgeyle kayıt yapılmaz. B) Adaylar kayıtlarını Ģahsen yaptırmak zorundadır. C) Eksik belge ile yapıldığı tespit edilen kayıt iptal edilir. D) Kesin kayıt hakkı kazanan adayların, yukarıda belirtilen belgeleri tamamlayıp kayıt süresi içerisinde kesin kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Aksi takdirde kayıt haklarını kaybetmiģ sayılacaklardır. 8

13 MKU TAYFUR SÖKMEN KAMPÜSÜNDE KAYIT YAPACAK BĠRĠMLER FAKÜLTE /YO/MYO KAYITLARIN YAPILACAĞI ADRES BAġLANGIÇ TARĠHĠ BĠTĠġ TARĠHĠ DiĢ Hekimliği Fakültesi Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı Eğitim Fakültesi Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı Fen Edebiyat Fakültesi Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı Mimarlık Fakültesi Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı Tıp Fakültesi Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı Veteriner Fakültesi Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı Ziraat Fakültesi Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı Hatay Sağlık Yüksekokulu Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı Hatay Sağlık Hizmetleri. MYO Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı Turizm ve Otelcilik MYO Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı Antakya MYO Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı Altınözü MYO Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı Sanat ve Tasarım MYO Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı Yayladağı MYO Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı MKU ĠSKENDERUN KAMPÜSÜNDE KAYIT YAPACAK BĠRĠMLER FAKÜLTE /YO/MYO KAYIT YAPACAĞI ADRES BAġLANGIÇ TARĠHĠ BĠTĠġ TARĠHĠ Deniz Bilimler ve Tekn.Fakültesi Mühendislik Fakültesi-Eski havaalanı Mühendislik Fakültesi Mühendislik Fakültesi-Eski havaalanı Turizm ĠĢl. ve Otelcilik YO Mühendislik Fakültesi-Eski havaalanı Sivil Havacılık YO Mühendislik Fakültesi-Eski havaalanı Denizcilik MYO Mühendislik Fakültesi-Eski havaalanı Dörtyol MYO Mühendislik Fakültesi-Eski havaalanı Erzin MYO Mühendislik Fakültesi-Eski havaalanı Belen MYO Mühendislik Fakültesi-Eski havaalanı MKU ĠSKENDERUN MYO da KAYIT YAPACAK BĠRĠMLER MYO KAYIT YAPACAĞI ADRES BAġLANGIÇ TARĠHĠ BĠTĠġ TARĠHĠ Ġskenderun MYO Ġskenderun MYO MKU KIRIKHAN MYO DA KAYIT YAPACAK BĠRĠMLER MYO KAYIT YAPACAĞI ADRES BAġLANGIÇ TARĠHĠ BĠTĠġ TARĠHĠ Kırıkhan MYO Kırıkhan MYO Hassa MYO Kırıkhan MYO MKU REYHANLI MYO DA KAYIT YAPACAK BĠRĠMLER MYO KAYIT YAPACAĞI ADRES BAġLANGIÇ TARĠHĠ BĠTĠġ TARĠHĠ Reyhanlı MYO Reyhanlı MYO

14 Yükseköğretim kurumlarında cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı olarak bilinen Katkı Payları ile ikinci öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Esaslar, her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenmektedir. ÖSYM tarafından tercih sonuçlarının açıklanmasından kısa bir süre sonra Üniversitemiz web sayfasından T.C. Kimlik Numaranız ile aday öğrenci linkinden, Üniversitemiz kayıt tarihleri olan 2-6 Eylül tarihlerini beklemeden, öğrenci numaralarınızı alınız. Üniversitemiz adına II. öğretim için öğrenim Ücretleri masrafsız olarak Halk Bankası nın yetkili olması sebebiyle, kayıt için kayıt merkezlerine gelmeden önce mutlaka bulunduğunuz yerdeki tüm Halk Bankası ġubelerinden; Bankamatiklerinden, Ġnternet ġubelerinden Ödemeler linki Kurum ödemeleri kısmında yer alan Mustafa Kemal Üniversitesi ni seçip kendiniz öğrenci numaranızla sistemde karģınıza çıkacak miktarı ödeyiniz, iki adet dekontunuzu alınız veya tüm Halk Bankası ġubelerinde öğrenci numaranızı belirtmek suretiyle size bildirilen harç miktarını ödeyip görevliden 2 adet dekont alarak katkı payı ödeme iģleminizi tamamlayınız. Bu iģlemi kayıt merkezlerine gelmeden yapmanız durumunda kayıtlarınız daha çabuk yapılacaktır. Alacağınız dekontların bir tanesi sizde kalacak, diğeri ise kayıt sırasında ilgili görevliye teslim edilecektir. Banka kayıtlarında karģılaģılan sıkıntılardan dolayı, baģka bankalardan Halk Bankası hesaplarımıza EFT-Havale yapılmaması, sadece Halk Bankası ġubelerinden Üniversitemiz hesaplarına katkı payı ödemelerinin yapılması gerekmektedir. Çünkü üniversitemiz adına öğrenci harçlarını tahsil etmeye Halk Bankası yetkilidir ÖĞRETİM YILI ÜNİVERSİTEMİZE BAĞLI FAKÜLTE, ENSTİTÜ,YÜKSEKOKUL VE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN ALINACAK II. ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİM ÜCRETLERİ ( Yılı Harçları Bakanlar Kurulu tarafından henüz belirlenmediği için, geçen yılki Öğrenim Ücret miktarları yayınlanmıştır.) OKUL ADI I.TAKSĠT II.TAKSĠT Eğitim Fakültesi Mühendislik Fakültesi Fen-Ed. Fak. (Fen Prog.) Fen-Ed. Fak. (Ed.ve Sos. Prog.) Ġktisadi ve Ġdari Bil.Fak Güzel Sanatlar Fak Turizm ĠĢlt.ve Otelcilik YO Fizik Ted. ve Reh. Y.Ok Sivil Havacılık Y.O BESYO

15 Antakya M.Y.O Ġskenderun M.Y.O Dörtyol M.Y.O Reyhanlı M.Y.O Kırıkhan M.Y.O Yayladağı M.Y.O Hassa M.Y.O Sanat ve Tasarım M.Y.O Belen M.Y.O Denizcilik M.Y.O

16 T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI AKADEMĠK TAKVĠMĠ GÜZ YARIYILI Güz dönemi ders kayıtları GÜZ DÖNEMĠ Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin ders muafiyetleri için son baģvuru tarihi Güz dönemi ders ekleme çıkarma ve danıģman onayları için son gün Güz dönemi ders kaydını mazeretleri nedeniyle yaptıramayan öğrenciler için yönetim kurulu kararı ile son kayıt tarihi Güz dönemi ara sınav sonuçlarının son ilan tarihi Güz dönemi yarıyıl sonu sınavları Güz dönemi yarıyıl sonu sınav sonuçları son ilan tarihi ARA TATĠL Güz dönemi bütünleme sınavları Güz dönemi bütünleme sınav sonuçları son ilan tarihi BAHAR YARIYILI Bahar dönemi ders kayıtları BAHAR DÖNEMĠ Bahar dönemi ders ekleme çıkarma ve danıģman onayları için son gün Bahar dönemi ders kaydını mazeretleri nedeniyle yaptıramayan öğrenciler için yönetim kurulu kararı ile son kayıt tarihi Bahar dönemi ara sınav sonuçlarının son ilan tarihi Bahar dönemi yarıyıl sonu sınavları Bahar dönemi yarıyıl sonu sınav sonuçları son ilan tarihi ARA TATĠL Bahar dönemi bütünleme sınavları Bahar dönemi bütünleme sınav sonuçları son ilan tarihi YAZ OKULU Yaz okulu ön kayıt Yaz okulu kesin kayıt Yaz Okulu açılan Derslerin Açıklanması YAZ OKULU Yaz okulu ara sınav sonuçlarının son ilan tarihi ARA TATĠL Yaz okulu yarıyıl sonu sınavları Yaz okulu yarıyıl sonu sınav sonuçları son ilan tarihi YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠ YERLEġTĠRME TAKVĠMĠ Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı BaĢvuru Tarihleri Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (MKÜYÖS) Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı Sonuçlarının ilanı (MKÜYÖS) Ön Lisans ve Lisans Programlarına yerleģtirme için baģvuru ve Tercih Tarihleri YerleĢtirme Sonuçlarının açıklanması Kesin Kayıt Tarihleri Türkçe Yeterlilik Sınavı Tarihi Ön Lisans ve Lisans Programlarına ek yerleģtirme için baģvuru ve Tercih Tarihleri Ek YerleĢtirme Sonuçlarının Ġlanı Ek YerleĢtirme Kayıt Tarihleri Ek YerleĢtirme Türkçe Yeterlilik Sınav Tarihi ZĠRAAT FAKÜLTESĠ STAJ TAKVĠM

17 T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI AKADEMĠK TAKVĠMĠ Dönem I (BaĢlangıç Tarihi) 09 Eylül 2013 Dönem II (BaĢlangıç Tarihi) 09 Eylül 2013 Dönem V 19 Ağustos 2013 Dönem III-IV(BaĢlangıç Tarihi) 02 Eylül 2013 Dönem I-II-III-IV-V(Yarıyıl Tatili) 27 Ocak-08 ġubat 2014 Dönem VI (BaĢlangıç Tarihi) 01 Temmuz 2013 Dönem I (BitiĢ Tarihi) 16 Mayıs 2014 Dönem II (BitiĢ Tarihi) 06 Haziran 2014 Dönem III (BitiĢ Tarihi) 23 Mayıs 2014 Dönem IV(BitiĢ Tarihi) 20 Haziran 2014 Dönem V(BitiĢ Tarihi) 13 Haziran 2014 Dönem VI (BitiĢ Tarihi) 30 Haziran 2014 Dönem I Final Sınavı 02 Haziran 2014 Dönem II Final Sınavı 23 Haziran 2014 Dönem III Final Sınavı 09 Haziran 2014 Dönem I Bütünleme Sınavı 16 Haziran 2014 Dönem II Bütünleme Sınavı 07 Temmuz 2014 Dönem III Bütünleme Sınavı 23 Haziran 2014 Dönem IV Staj Bütünleme Sınavları Temmuz 2014 Dönem V Staj Bütünleme Sınavları Haziran 2014 Dönem VI Staj Bütünleme Sınavları 13

18 Fakülte ve yüksekokul yönetimleri, üniversitemizde eğitime yeni baģlayan öğrencilerimize, eğitimleri ile ilgili her konuda yardımcı olmak amacı ile bir öğretim elemanını danıģman olarak atar. DanıĢmanınız, üniversiteye kayıt olduğunuz ilk günden, öğrencilik sürenizin bitimine kadar, baģta eğitim olmak üzere size, gereksinim duyduğunuz her konuda danıģmanlık hizmeti sunacak; özellikle ders seçme ve kayıt yenileme süreçlerinde yardımcı olarak, olası bir hata yapmanızı önleyecektir. Öğrencilerin teorik derslere en az %70, uygulamalara en az %80 oranında devamı zorunludur. Ancak bir dersin devam ve uygulamalarında baģarılı olma Ģartlarını bir kez yerine getiren, fakat sınavlarda baģarılı olamayan öğrencilerin bu dersi tekrarında devam Ģartı aranmaz. Bu durumdaki öğrencilerin tekrarladıkları dersin yapılacak ara sınavlarına katılmaları gerekir. Uygulamalarda baģarısız olma durumunda, ders tekrarında devam Ģartı aranır. Herhangi bir dersten ilgili birimin yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli nedenlerden olsa bile dönem itibariyle belirlenen devam Ģartlarını yerine getirmeyen öğrenci, bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen durumlar dıģında, o dersten devamsız kabul edilerek F1 verilir. Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yılsonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı, tek ders sınavı ve ek sınavlardır. Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl/yıl sonunda; bütünleme sınavı, ait olduğu yarıyıl sonu veya yıl sonu sınavlarının bitiminden en az bir hafta sonra olmak üzere Senato tarafından belirlenen akademik takvime göre yapılır. Staj, endüstriye dayalı öğrenme, mesleğe uyum programı ve uygulama sonunda sınav yapma zorunluluğu olan birimlerde staj, endüstriye dayalı öğrenme, mesleğe uyum programı ve uygulama sınavlarının nasıl yapılacağını ilgili birim kurulları belirler. Sınavlar yazılı, sözlü, uygulamalı veya tümü bir arada yapılabilir. Sözlü veya uygulamalı sınavların nasıl yapılacağı, ilgili bolumun görüsü alınarak ilgili birimlerin yönetim kurullarınca kararlaģtırılır ve ilan edilir. Bir dersin öğretimi ile ilgili olarak yaptırılan araģtırma, inceleme ödevleri ve kısa sureli bilgi yoklama sınavı ile öğretim uygulamaları da ayrı bir ara sınav olarak değerlendirilebilir. Bir ders ile uygulamasının ayrı sınavlarla değerlendirilmesine ve gerektiğinde bunların birbirleriyle bağlantılı olduğuna, dersi veren öğretim elemanının isteği ve bolum baģkanlığının önerisi üzerine ilgili birimlerin yönetim kurulları karar verebilir. Yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınav programları; ilgili birimlerin dekanlık veya müdürlükleri tarafından, sınavlardan en az bir hafta önce ilan edilir. Mezuniyet aģamasına gelmiģ; genel akademik baģarı not ortalaması 2,25 veya daha yüksek olan, son sınıf ve ara sınıflar dahil programındaki bir ders hariç bütün derslere devam etmiģ ve basarmıģ olup da yalnız bir dersten sınava girme hakkını elde ettiği halde baģarısız olan öğrenciler, baģvurmaları koģuluyla tek ders sınav hakkından yararlanabilirler. Bu sınav, bütünleme sınavlarından en az bir hafta sonra yarıyıla bakılmadan yapılır. Bu sınavda, baģarı notu hesaplanırken ara sınav notu dikkate alınmaz. Tek ders sınavında baģarılı sayılabilmek için öğrencinin en az CC alması gerekir. Bu durumdaki öğrenciler, derse kayıt Ģartı aranmadan tek ders sınavına alınırlar. Sınavlar, o dersi vermekle görevli öğretim elemanları tarafından yapılır. Görevli öğretim elemanının sınav döneminde Üniversitede bulunmaması halinde sınavın kimin tarafından yürütüleceği ve değerlendirileceği, ilgili bolum baģkanının önerisi üzerine ilgili birimin yönetim kurulunca kararlaģtırılır. 14

19 %40 ara sınav notlarının ortalaması + %60 yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınav notu BaĢarı notunun belirlenmesinde, aģağıdaki tabloda gösterilen harf notları, 100 puan üzerinden not karģılıkları ve not katsayıları dikkate alınarak belirlenir: Puanlar Notlar Not katsayıları AA 4, BA 3, BB 3, CB 2, CC 2, DC 1, DD 1, FD 0,75 39 ve aģağısı FF 0,00 Devamsız F1 0,00 AĢağıdaki harfler ortalama hesabında dikkate alınmaz: a) G: Kredisiz ders, staj, endüstriye dayalı öğrenme, mesleğe uyum programı ve uygulamada baģarılı. b) K: Kredisiz ders, staj, endüstriye dayalı öğrenme, mesleğe uyum programı ve uygulamada baģarısız. c) M: Muaf. c) B: BaĢarılı. 15

20 Üniversitemizde yabancı dil hazırlık eğitimi; YADĠM tarafından, fakülte ve dört yıllık yüksekokul öğrencilerine verilmektedir. Fakülte ve yüksekokul bölümlerinin gereksinimleri doğrultusunda, bir yıl süre ile verilen yabancı dil eğitiminde, öğrencilerin bilgi düzeyini belirlemek amacıyla, her yıl eylül ayı içerisinde Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı düzenlenmektedir. Yabancı dil yeterlilik sınavına giren ve 100 üzerinden 6 0 puan alan öğrencilerimiz, kendi bölümlerinde öğrenimlerine doğrudan baģlarlar. Bazı uluslararası kurumların yaptığı sınavlardan yeterli puan alan öğrenciler, yabancı dil eğitiminden muaf sayılmaktadır. Bir lisans eğitim-öğretim programına devam etmekte olan öğrencilerden belirli koģulları yerine getirenlerin istedikleri ve kabul edil- dikleri takdirde, aynı fakülte içinde veya dıģında baģka bir bölümde, ikinci bir lisans diploması almalarına olanak sağlamak üzere, devam etmelerine izin verilen eğitim-öğretim programına, Çift Ana dal Programı adı verilir. Bir lisans eğitim-öğretim programına devam etmekte olan öğrencilerden belirli koģulları yerine getirenlerin istedikleri ve kabul edildikleri takdirde aynı fakülte içinde veya dıģında baģka bir bölümde, belirli bir alanda bilgi sahibi olmalarına olanak sağlamak üzere, devam etmelerine izin verilen eğitimöğretim programına Yan Dal Programı adı verilir. Aynı anda birden fazla çift ana dal programına ya da hem bir çift ana- dal, hem de bir yan dal programına kayıt yapılamaz. Uygulamalar konusunda ilgili fakültenin öğrenci iģleri birimine baģvurulabilir. Çift ana dal ve yan dal lisans eğitim-öğretim programları, ilgili bölümün ve fakülte kurulunun önerisi üzerine Senatonun kararı ile açılabilir. Bu programlara alınacak öğrenci sayısı da Ġlgili birim kurulunun onayı ile yapılır. Çift ana dal ve yan dal eğitim-öğretim programları ve bu programlar için saptanan kontenjanlar her eğitim-öğretim yılı baģında öğrencilere duyurulur. 16

21 Yaz öğretimi, Üniversitenin eğitim-öğretim imkânlarının, yaz aylarında da değerlendirilmesi ve Öğrencilerin yarıyıllarda alarak baģarısız oldukları ve/veya alamadıkları veya notunu yükseltmek istedikleri dersleri, üst Yarıyıllardan ders almalarına imkân sağlamak amacıyla açılır. Yaz öğretiminde eğitim-öğretim, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür Diploma Eki, mezun olan kiģinin izlediği ve baģarıyla tamamladığı çalıģmaların yapısı, seviyesi, çerçevesi, içeriği ve yetkilerinin standart bir Ģekilde tanımını sağlayan ve yükseköğretim diplomasına ek olarak verilen bir belgedir. Mustafa Kemal Üniversitesi nde lisans, yüksek lisans eğitimlerini baģarıyla tamamlayan tüm öğrencilere mezuniyetlerinde Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO / CEPES tarafından geliģtirilmiģ modele göre hazırlanan Diploma Eki Ġngilizce dilinde verilmektedir. Bologna Süreci, 1999 yılında 29 Avrupa ülkesinin Yükseköğretimden Sorumlu Bakanları tarafından baģlatılan bir yüksek öğretim reformu giriģimidir. Hedefi; 2010 yılına kadar Avrupa Ülkeleri nde kendi içinde uyumlu, birbirlerini karģılıklı olarak anlayan, tamamlayan ve rekabet gücü yüksek bir Avrupa Yüksek Öğretim Alanı oluģturulmasıdır. Bologna sürecinin uygulanması aģamasında önemli bir çalıģma alanı olan Avrupa Kredi Transfer Sistemi, AKTS (ECTS) Üniversite düzeyinde yer alan tüm programların genel bilgilerini ve ders tanımlarını içeren bilgi paketinin hazırlanmasını gerektirmektedir. Bu bilgi paketi, derslerde ne okutulduğu, nasıl okutulduğu ve değerlendirmenin ne Ģekilde yapıldığı bilgisini sunmaktadır. Bu kapsamda Mustafa Kemal Üniversitesi nde öğrenme çıktılarına bağlı olarak hazırlanarak veri tabanına aktarılmıģtır. AKTS (ECTS) baģvurusu, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yapılan ulusal düzeydeki değerlendirmede 2012 baģarılı bulunarak AKTS Etiketi ödülünü almaya hak kazanmıģtır. Avrupa Üniversiteler Birliği üyesi olan Mustafa Kemal Üniversitesi, AKTS prensiplerini gerek kurum web sayfasında yayınladığı bilgi paketinde, gerekse öğrenci hareketliliğinde mükemmel uygulaması nedeniyle bu onursal kalite ödülünü kazanmıģtır. 17

22 Mustafa Kemal Üniversitesi olarak öğrencilere zenginlik katan DeğiĢim Programlarına gerekli önemin verilmesi hususunda Farabi anlaģmalarımızı güncelleyip daha da zenginleģtirmek amacıyla Farabi Programını birlikte zenginleģtirebiliriz. KuĢkusuz bilindiği üzere Farabi Programı öğrencilere Ülkemizin değiģik Üniversitelerindeki farklı uygulama ve bilgi paylaģımına ulaģmaları kapsamında büyük önem taģımaktadır. Program yeni olmasına rağmen öğrencilerimiz, Program hakkında bilgilendirildikçe ve gittikleri Üniversitelerde yeni Vizyonlar kazandıklarını yakın çevresindeki arkadaģlarıyla paylaģtıkça programa olan ilgi gittikçe ivme kazanacaktır. Üst tarafta belirtilen hususlar çerçevesinde, Mustafa Kemal Üniversitesi olarak var olan dersleri kapsayacak biçimde Türkiye nin tüm Üniversiteleri ile bir ikili anlaģma yapma amacındayız. UluslararasılaĢma Mustafa Kemal Üniversitesi nin öğretim ve araģtırma sürecinde en önem verdiği konulardan biridir. Uluslararası iģbirliği üniversitelerin eğitim ve araģtırma kalitesini artıran faktörlerden biridir. Diğer ülkelerde bulunan üniversitelerle öğrenci ve akademik personel değiģimi ile ortak eğitim ve araģtırma projeleri bu amaca hizmet eden önemli etkinliklerdir. Üniversitemizin mevcut uluslararasılaģma politikası; öğrenci ve personel hareketliliğini arttırma, müfredatın uluslararasılaģması, ortak eğitim ve araģtırma projelerine etkin katılımı hedeflemektedir. Bu kapsamda, Üniversitemiz 2004 yılından beri Avrupa Birliği programlarına aktif katılım sağlamaktadır. Erasmus öğrenci ve personel değiģimi programı kapsamında, gelen ve giden öğrenci sayılarının arttırılması ile öğrenciler arasında Avrupa tecrübesine sahip olma konusunda farkındalık oluģturulmaktadır. Lisans programlarında Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) nin kullanılması öğrenci değiģiminde derslerin tanınmasını kolaylaģtırmaktadır. Üniversitemiz öğrencileri ve personelimizin, değiģim programlarına katılımları etkin bir Ģekilde teģvik edilmektedir. BaĢta Rektörümüz, DıĢ ĠliĢkiler Birimi ve tüm Erasmus Bölüm Koordinatörleri iģbirliği içinde çalıģarak Erasmus programına olan katkılarını arttırmaya devam etmektedir. Üniversitemiz gelen öğrenci ve personele de üst düzey destek sağlamaktadır. 18

23 Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Birimi, üniversitemizdeki öğrencilere koruyucu ve destekleyici hizmetler vermek üzere Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığına bağlı olarak kurulmuģ bir birimdir. PDR Birimi ne baģvuran tüm öğrenciler ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda ücretsiz olarak bireysel, ailevi ve eğitsel alanlarda danıģmanlık hizmeti alabilirler. PDR Birimi çalıģmalarıyla öğrencimizin; kendini daha iyi tanımasını, kendisiyle barıģık olmasını, çevresiyle uyum içerisinde yaģamasını, kiģisel kararlarını gözden geçirmesini, sorunlarla baģa çıkma becerisi kazanmasını, danıģman yardımıyla eğitsel ve mesleki baģarıya giden yolları çizmesini, bireysel hak ve görevlerini birbirinden ayırmasını, yeteneklerinin farkına varıp, onları geliģtirmesini, yaģamını kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle renklendirmesini, ruh sağlığını korumasını hedefliyoruz. Bu hedefleri gerçekleģtirmek için öğrencimiz PDR Biriminde; DüĢüncelerini özgürce ifade eder ve danıģmanla uygarca tartıģır. GeliĢen olaylar ve gelecek ile ilgili sahip olduğu düģünce tarzını fark eder, bu düģünce tarzını iģlevsellik ve gerçekçilik açısından sorgular. DüĢünce tarzının yaģam kalitesini ve/veya verimliliğini olumsuz etkilediğini fark ederse onu değiģtirmeye çalıģılır. Ġlgi alanlarının, güçlü ve geliģtirilebilecek yönlerinin danıģman tarafından öne çıkarılmasıyla kendine güven duyar. Sorunları algılama tarzını ve onlarla baģa çıkma yöntemlerini kavrar ve gözden geçirir. Eğitsel ve mesleki geliģimine yol gösterecek çeģitli konularda bilgi alır (motivasyon geliģtirme, sınav kaygısıyla baģa çıkma metotları edinme, erteleme davranıģı tespit etme, gelecek planı ). 19

24 Merkezin Amacı Mustafa Kemal Üniversitesi'nin uzmanlaģtığı ve bilgi birikimi olan tüm alanlarda sürekli eğitim programları ile Üniversitenin kamu kuruluģları, özel sektör ve uluslararası kuruluģlarla iģbirliğini geliģtirmek, Türk sanayi ve ülke kalkınmasına hizmet etmek, Bu hizmeti uluslararası bir boyuta ulaģtırmaktır. Faaliyet Alanı Mesleki Eğitim Programları Beceri Kazandırma Programları Bilgisayar-BiliĢim Programları Dil Eğitimi Programları Meslek Edindirme Programları Kültür ve Sanat Programları Spor Eğitim Programları Üniversitemiz bünyesinde yetiģtirilen doğal ürünler çok uygun fiyatlarla öğrenci ve personelimizin hizmetine sunulmaktadır. Üniversitemiz öğrencilerinin ders saatleri dıģında eğlenceli vakit geçirmeleri ve tün ihtiyaçlarını giderebilmeleri için büyük bir çarģı alanımız bulunmaktadır. ÇarĢımızda Lokanta ve fast-food restoranlar, kafeteryalar, kuaförler, çeģitli bankalara ait bankamatikler, PTT Ģubesi, play-station salonu gibi birçok farklı mekan bulunmaktadır. Üniversitemizin 20.yılı kapsamındaki etkinliklerde üniversitemizin radyosu kurulmuģtur. Güncel müzik yayını yapan radyomuz hem Hatay ilimiz hem de üniversitemizle ilgili yayınlar yapmaktadır. Üniversitemizde her yıl mayıs ayında bahar Ģenlikleri adı altında spor ve kültürel faaliyetler yapılmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında yüzme futbol ve çeģitli spor dallarında turnuvalar,konserler, sergiler ve bunun gibi birçok etkinlik yapılmaktadır. 20

25 Üniversitemizin birçok alanda oluģturulmuģ öğrenci toplulukları vardır. Bu topluluklar yaptıkları gezi, sinema gösterimi, sergi gibi etkinlikleri ile eğitim öğretim hayatına renk katmaktadır. Üniversitemizde bulunan öğrenci toplulukları Ģanlardır. "AEGEE-HATAY Avrupa Öğrenci Topluluğu" Amanos Dağcılık Topluluğu Atatürkçü DüĢünce Topluluğu Bilinçli Gençler Topluluğu Coğrafi AraĢtırmalar Topluluğu "Doğada Böcekleri Tanıma ve Kelebek Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Topluluğu Gıda Teknolojileri ve Sağlık Topluluğu Halk Sanatları Topluluğu Ġzcilik Topluluğu Kariyer ve GiriĢimcilik Topluluğu Kültür ve Medeniyet Topluluğu Mevlana DüĢünürleri Topluluğu Mücadele Sporları Topluluğu Akdeniz Arıcılık Topluluğu Arkeoloji ve Kültürel Miras Topluluğu Belgesel Topluluğu Bisiklet Topluluğu Deniz Kaplumbağaları AraĢtırma Topl. Gözlem Topluluğu" Fotoğraf Topluluğu Halk Oyunları Topluluğu Havacılık Topluluğu Kaliteli YaĢam Topluluğu Kent ve Çevre Topluluğu Mekatronik Topluluğu "MKÜ.Elkt-Elektronik Müh.Enst.Topl." Müzik Topluluğu Okuma Gönüllüleri Topluluğu Organizasyon ve Tanıtım Topluluğu Plastik Sanatlar Topluluğu Stratejik DüĢünce Topluluğu Tarihsel Çevre Topluluğu Tasarım ve Animasyon Topluluğu Tiyatro Topluluğu Turizm Akademi Topluluğu Türk Dünyası AraĢtırmaları Topluluğu Özel Eğitim Topluluğu Sinema Topluluğu Su Altı Topluluğu Tarihsel DüĢünce ve AraĢtırma Topluluğu Tek.ArĢ. Gezi ve Etkinlik Topluluğu Toplum Gönüllüleri Topluluğu Türk Dil Topluluğu Yazılım ve Ġnovasyon Topluluğu 21

26 Üniversitemizde öğrencilerimizin maddi olanaklarına katkı sağlamak hem de iģ hayatına daha iyi adapte olmalarını sağlamak için kısmi zamanlı çalıģma imkanı bulunmaktadır. Kısmi Zamanlı Öğrenci baģvuruları eğitim -öğretim yılının baģında baģlamaktadır.fakülte/yüksekokul/meslek Yüksekokulu'nda çalıģmak isteyen öğrenciler okulun öğrenci iģlerine, Rektörlüğe bağlı birimlerde çalıģmak isteyen öğrenciler Sağlık Kültür ve Spor Daire baģkanlığına dilekçeyle baģvuracaklardır Kampüsümüzde, öğrencilerimizin her türlü spor etkinliğini yapabilecekleri açık ve kapalı spor tesisleri mevcuttur. Yeni Kapalı Spor Salonumuz ise 167 si engelli olmak üzere toplamda 2000 kiģinin kullanıma açıktır. Bunun yanında, 1 güç geliģtirme salonu, 1 tam olimpik yüzme havuzu, 1 fitness ve aerobik salonu, 1 sauna, 1 basketbol sahası, 1 beach volley sahası, 3 tenis kortu, 1 halı saha, 1 futbol sahası ve BESYO ya ait 1 jimnastik salonumuz mevcuttur. Bunların yanında, Ģehir merkezindeki kampüste 300 seyirci kapasiteli kapalı spor salonu, 1 jimnastik salonu, Ġskenderun Meslek Yüksekokulu nda ise 1 spor salonu bulunmaktadır. Spor olanakları tüm idari/akademik personelimize, öğrencilerimize ve mezunlarımıza açıktır. Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Sökmen Kampüsünde yer alan 2700 m2 lik bir alana sahip Merkez Kütüphanemiz Eğitim-öğretim dönemi süresince Pazartesi-Cuma , yaz dönemi saatleri arasında 67 kiģilik toplantı salonu, 166 kiģilik çalıģma salonu, 100 bilgisayara sahip internet salonu, 19 kiģisel kabin ve 35 kiģilik gösterim (görsel-iģitsel) salonu ile Üniversitemiz Kullanıcılarına hizmet sunmaktadır. KOLEKSĠYON: Basılı Kitap: e-dergi: Tez: 854 Aboneliği Devam Eden Dergi:75 DVD/VCD: 774 CD-ROM: 325 e-kitap: Video Kaset: 10 Disket: 15 Tam Metin Veri tabanı: 17 Ciltli Dergi: 2367 Bibliyografik Veri Tabanı:5 GENEL KURALLAR: Kütüphaneye giriģte ve ödünç verme iģlemleri sırasında kimlik kartı gösterilmesi zorunludur. Kütüphaneye yiyecek ve içecek sokulması, tütün mamullerinin içilmesi kesinlikle yasaktır. Kullanıcılar yanlarında bulunan eģyaları korumakla yükümlüdür. Meydana gelebilecek çalınma ve kaybolma olayından kütüphane sorumlu tutulmaz. Kullanıcıların Kütüphaneye girerken cep telefonlarını kapatmaları zorunludur. Kütüphanedeki yayınlar elektronik güvenlik sistemi ile korunmaktadır. Ġzin alınmadan kütüphane dıģına yayın çıkarılmaz.(ġzinsiz yayın çıkarmaya teģebbüs edenler hakkında yasal iģlem yapılır.) Kamera, fotoğraf makinesi vb. ile kütüphanenin içinde izin almadan çekim yapmak yasaktır. Kütüphane içinde, grup çalıģması yapmak ve sesli olarak çalıģmak yasaktır. 22

27 ÜYELĠK: Mustafa Kemal Üniversitesi öğrencileri, öğretim üyeleri ve idari personeli Kütüphanenin doğal üyesidir. Diğer Üniversite öğrencileri kütüphaneyi kullanmak isteyen araģtırmacılar veya vatandaģlar ödünç yayın alamazlar, kütüphanenin kaynaklarından kütüphane içinde yaralanabilirler. Öğrencilerin mezuniyet veya herhangi bir nedenle okulla iliģiğinin kesilmesi durumunda, kütüphaneden iliģiği yoktur belgesi almak zorundadır. YAYINLARA ERĠġĠM: Kütüphanede bulunan yayınlar online katalogumuzdan yazar adı, eser adı, konu vb. kriterlere göre kampüs içi veya dıģındaki herhangi bir bilgisayardan taranabilmektedir. Tarama sonucunda ekranda göreceğiniz YER NO adlı koda göre yayınları raflarımızdan arayınız raflarda gerekli yönlendirme bulunmaktadır. Kitaplar açık raf düzeninde LC (Library of Congress) sınıflama sistemine göre yerleģtirilmiģtir. Ayrıca sistemde hangi konunun hangi kod ile ifade edildiğini gösteren konu listesi kütüphanede bulunmaktadır. Her türlü bilgi adresinden öğrenilebilir. ÖDÜNÇ ALMA KURALLARI: Mustafa Kemal Üniversitesi öğrencileri ile öğretim elemanları ve idari personel dıģındaki kiģiler ödünç yayın alamazlar.bu kiģiler kütüphane kaynaklarından kütüphane içinde yararlanabilirler. DanıĢma kaynakları, süreli yayınlar basılı olmayan tezler, yazma ve basma nadir eserler, haritalar, CD-ROM lar, rezerv ve sergideki yayınlar ödünç verilmez. Üzerinde iade süresi geçmiģ yayın bulunan kiģilere ödünç yayın verilmez. Kütüphane kapanma saatinden 15 dakika önce ödünç alam iģlemlerinin yaptırılması gerekmektedir. Öğrenciler 15 (onbeģ) gün süreyle 5 (beģ) kitap ve 1 (bir) kitap dıģı yayın alabilmektedirler. UZATMA VE GERĠ ÇAĞIRMA: Ödünç alınan yayınlar 2 (iki) kez uzatılabilir. Üzerinde gecikmiģ yayın bulunanların yayın kullanma süreleri uzatılmaz. BaĢkası tarafından ayrılan (istenen)yayınlar uzatılmaz. Kütüphane gerekli gördüğü hallerde, iade tarihini beklemeksizin yayını geri çağırma hakkına sahiptir. Geri çağırma notu eline ulaģan kiģi en geç 3 (üç) gün içerisinde yayını kütüphaneye iade etmek zorundadır. KAYIP VE ZARAR GÖRMÜġ YAYINLAR : Üyeler ödünç aldıkları yayınları korumak ve zarar vermemekle yükümlüdür. Kaybedilen yayınların baskısı mevcut olanlar için yayının son baskısı ve iģlem ücreti alınır. Baskısı tükenmiģ yayınların kaybedilmesi durumunda Değer Tespit Komisyonunca belirlenen fiyat ve bu fiyata % 50 eklenerek ödettirilir. Kaybedilen her tür yayın için ayrıca iģlem ücreti alınır. (her yıl tespit edilir.) Zarar görmüģ yayınlara kayıp yayın iģlemi uygulanır. Kasıtlı olarak yayına zarar verdiği tespit edilen kiģilerden yayının son baskı fiyatı ve iģlem ücreti alınır. 2 (iki) ay süreyle ödünç yayın verilmez. Kütüphaneden izinsiz yayın çıkardığı tespit edilen ve Fakülte disiplin kurulundan ceza alan üyelere 2 (iki) ay süreyle ödünç yayın verilmez. 23

28 Üniversitemizde eğitim ve öğretimlerine devam edebilmeleri için maddi açıdan zorluklar yaģayan ve desteğe ihtiyaç duyan baģarılı öğrencilerimize BaĢbakanlık Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü nce, Üniversitemize tahsis edilen burs verilmektedir. Ayrıca Rektörlüğümüz tarafından öğrencilerimize kontenjan dahilinde burs tahsis edilmektedir. Üniversitemizi kazanan öğrencilerimizin barınması için; Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumuna ait çeģitli yurtlar bulunmaktadır. Bu KYK yurtları üniversite yerleģkemizin çok yakınında bulunmaktadır. Ayrıca Sağlık Kültür Spor Daire BaĢkanlığımıza bağlı Yayladağı Meslek Yüksekokulunda okuyan kız öğrencilerimiz için 190 öğrenci kapasiteli; Altınözü Meslek Yüksekokulunda okuyan kız öğrencilerimiz için 74 öğrenci kapasiteli; Erzin Meslek Yüksekokulunda okuyan kız öğrencilerimiz için 104 öğrenci kapasiteli yurtlar bulunmaktadır. Dörtyol Meslek Yüksekokulunda okuyan kız öğrencilerimiz de Erzin deki yurdumuzda barınma imkanı vardır. Barınan öğrencilerimiz için yemekhane ve ders çalıģma salonları mevcuttur. Her eğitim-öğretim yılı baģında baģvuru için gerekli evraklar ve gerekli bilgiler üniversitemiz web sayfasında Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı duyuru kısmında ilan edilmektedir. Öğrencilerimiz üniversite kayıtları sırasında Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığından kayıt için kendilerinden istenen evraklarla kayıt yaptırabilirler. Amacımız; evinden uzakta öğrencilerimizin ev yemeği ile yeterli ve dengeli beslenmelerini sağlamaktır. Gıda Mühendisleri kontrolünde hijyenik koģullara uygun olarak öğrencilerimizin enerji ihtiyaçları dikkate alınarak öğrenci ve personelimizin taleplerine göre menüler planlanarak deneyimli aģçılar tarafından hazırlanmaktadır. Üniversitemiz öğrencilerinin ve Personelinin beslenme ihtiyaçları öğle ve akģam yemeği olarak karģılanmaktadır. Üniversitemiz merkez mutfağı Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı'na bağlı 5 yemekhanede üretim yapılarak; Rektörlük, Tayfur Sökmen Kampüsü, Kırıkhan Meslek Yüksekokulu, Reyhanlı Meslek Yüksekokulu, Yayladağı Meslek Yüksekokulu,, Dörtyol Meslek Yüksekokulu, Ġskenderun Meslek Yüksekokulu, Su Ürünleri Fakültesi, Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Altınözü Meslek Yüksekokulu, Hassa Meslek Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu ve Erzin Meslek Yüksekokulu olmak üzere 12 Fakülte ve Yüksekokula yemek hizmeti verilmektedir. Yemekhanelerimizde saat: arası öğle yemeği arası akģam yemeği verilmektedir. Merkez mutfağımız Üniversitemiz birimlerinin çeģitli etkinliklerine de katkı sağlamaktadır. Maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimize her yıl Sağlık Kültür Spor Daire BaĢkanlığımız tarafından yemek yardımı yapılmaktadır. 24

29 Tayfur Sökmen Kampusüne UlaĢım ġehiriçi ulaģım 1-Özat Üniversite Koop.Minibüsleri: Kampüs içinden baģlayarak yurtlar (Sabancı kız öğrenci yurdu, ticaret borsası erkek öğrenci yurdu ve prefabrik yurtlar),karaali Köprüsü, Antakya özel kız öğrenci yurdu, orman iģletme Müdürlüğü önü ve son durak (Bankalar Cad.) güzergahını izlemektedir. Özat ile kampüs içinde ulaģım ücretsizdir! Ücretlendirme: kampüs- yurt arası 1TL, kampüs-antakya arası Öğrenci 1.25TL, sivil 1.50TLdir. Saat 06:00 06:30 arası 10dk, 06:30 07:00 arası 5dk, 07:00 20:00 arası 3dk, 20:00 21:30 arası 5dk,21:30 23:00 arası 10dk aralıklarla minibüsler hareket etmektedirler. 2-Alahan Koop. Minibüsleri: Kampüs içinden baģlayarak yurtlar (Sabancı kız öğrenci yurdu, ticaret borsası erkek öğrenci yurdu arkası ve bankalar caddesi güzergahını izlemektedir. 3-Serinyol Koop. Minibüsleri: Serinyol dan hareket ederek, Tayfur Sökmen Kampüsünün giriģ kapısının önü, Sabancı Kız Öğrenci Yurdu, Ticaret Borsası Erkek Öğrenci Yurdu arkası ve Karaali mevkiinden sonra Özat minibüsleri ile aynı güzergahı takip eder, Antakya Merkezden dönüģ istikameti aynıdır. 4- (7) Nolu Özel Halk Otobüsü: Antakya dan Kampüse geliģte Özat Minübüsleri ile aynı güzergahı izleyip kampüs dönüģünde Serinyol minibüs güzergahını takip ederek Antakya ġehir Meydanına gider. ġehirdıģı ulaģım Havayolu: Tayfur Sökmen Kampüsü Antakya Ģehir merkezi ile Hatay Havaalanı arasında yerleģik olup Ģehir merkezine 15 km ve havaalanına 10 km uzaklıktadır. Ġl merkezine uğramadan havaalınından kayıt merkezleri ilçelere karayolu ulaģım yapılabilir. Havaalanında buluna HAVAġ araçlarıyla Antakya il ve Ġskenderun ilçe merkezine servis imkanı vardır.özel ticari araçlarla ferdi veya toplu olarak kayıt merkezlerine ulaģım yapılabilir. Araç kiralama hizmeti de sunulmaktadır. Karayolu: Karayollarıyla gelenler, Ġskenderun-Antakya Karayolu üzerinde bulunan Antakya merkeze 10 km uzaklıkta Tayfur Sökmen Kampüsünde inebilirler. Ġskenderun Kayıt Merkezine UlaĢım Karayolu ile Hatay il merkezi Antakya'ya gelmeden 60 Km önce, Ġskenderun ilçe çıkıģı, Adliye Sarayı yakınında bulunan Mühendislik Fakültesinde yapılacaktır. Ġskenderun Meslek Yüksekokuluna kayıt ilçe çıkıģında bulunan Ġskenderun Meslek Yüksekokulunda yapılacaktır Kırıkhan Kayıt Merkezine UlaĢım Karayolu ile Hatay il merkezi Antakya'ya gelmeden 30 Km önce, Kırıkhan ilçe merkezindedir. Gaziantep, KahramanmaraĢ, Kilis gibi illerden gelmek isteyen öğrencilerimiz il merkezine uğramadan kayıt yapabilirler. Reyhanlı Kayıt Merkezine UlaĢım Karayolu ile Hatay il merkezinden 40 Km sonradır, Reyhanlı ilçe merkezindeki Meslek Yüksekokulunda kayıt yapılacaktır. 25

30 Öğrencilerimizin huzurlu güvenli bir ortamda eğitim ve öğretimlerini devam ettirebilmeleri için üniversitemiz, kampüsü, tüm birimler ve yurtlarımızın güvenliği 5188 sayılı Özel Güvenlik Yasası'na tabi özel bir güvenlik firması tarafından sağlanmaktadır. Tüm yerleģkelerde 24 saat esasına dayalı olarak görev yapan güvenlik personelimiz sorumluluk alanlarının içerisinde devriye hizmetlerini de beraberinde yürütmektedir. 24 Saat Kampüs Güvenliği Kampüs içinde belli noktalara yerleģtirilen kameralarla, kampüs alanının sürekli kontrolü sağlanmaktadır. ATV'li motorize ekipler tarafında kampüs alanında asâyiģ gerektiren tüm olaylara hızlı bir Ģekilde müdahale edilmekte tutanak düzenlenerek ilgili birimlere gönderilmektedir. Kampüs GiriĢleri Güvenlik giriģ çıkıģlarında birey ve araç denetimi / kontrolü yapılmaktadır. Öğrencilerimiz, kampüs giriģlerindeki turnikelerden öğrenci kimlikleri ile kampüse giriģ yapabilmektedir. Kimliksiz giriģlere müsaade edilmemektedir. Araç Kontrolleri ve ziyaretçiler Kampüs içerisine özel araçları ile gelen tüm araç sahipleri ve ziyaretçilerin kimlik kontrolü giriģ kapısında yapılıp, kampüslere kontrollü giriģleri sağlanarak, ilgisiz kiģilerin kampus içerisine giriģine engel olunmakta, diğer ziyaretçilerde kayıt altında tutulmaktadır. Öğrencilerin ders dıģındaki zamanlarını en iyi Ģekilde değerlendirmeleri amacıyla kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif etkinlikler desteklenmekte; tiyatro konferans gerçekleģtirmeleri, sergi açmaları, teknik gezi düzenlemeleri sağlanmaktadır. Her türlü etkinliği kampüs içine taģıyarak öğretim elemanları, üniversite personeli ve öğrencilerine bilim, kültür ve sanatla iç içe, dinamik bir kampüs ortamı yaratmayı hedeflemektedir. Ana kampüs ve diğer yerleģkelerimizde öğrencilerimiz yemek ihtiyaçlarını yemekhanelerimiz ve kantinlerimizde karģılanmaktadır. Üniversitemiz personelinin huzurlu bir ortamda çalıģabilmeleri için çocuklarını güvenle teslim edebileceği MKÜ Yuva ve Anaokulu hizmet vermektedir. Mustafa Kemal Üniversitesi Özel Gereksinimli Öğrenci Birimi kurulmuģtur amacı ise; üniversitemizdeki engelli öğrencilerimizin öğrenimleri, kampüs ve yurt yaģamları sırasında engelleri nedeniyle karģılaģacakları zorlukları en aza indirmek ve engellerin ortadan kaldırılmasında ilgili taraflar arasında iģbirliği sağlamaktır. Birim; engelli öğrenciler, öğretim elemanları ve personele de eģit eriģim hakkı ve destek verebilmek için imkanlar yaratmayı kendine amaç olarak belirlemiģtir ve üniversitede engellilik konusunda farkındalığı artırabilmek için uğraģ vermektedir. 26

31 FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ADI TELEFON NO BELGEGEÇER EĞĠTĠM F FEN EDEBĠYAT F ĠKTĠSAT F MĠMARLIK F MÜHENDĠSLĠK F DENĠZ BĠLĠMLERĠ VE TEKNOLOJĠ F TIP F VETERĠNER F ZĠRAAT F FĠZĠK TD. RH. YO HATAY SAĞ. YO SĠVĠL HAV.YO TURĠZM Ġġ.OT.YO ALTINÖZÜ MYO ANTAKYA MYO BELEN MYO DENĠZCĠLĠK MYO DÖRTYOL MYO ERZĠN MYO SANAT VE TASARIM MYO HASSA MYO HATAY SĞ.HZ. MYO ĠSKENDERUN MYO KIRIKHAN MYO REYHANLI MYO SAMANDAĞ MYO TURĠZM VE OT.MYO YAYLADAĞI MYO

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Gençler; umudumuz sizsiniz. Sizler, almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile insanlık niteliğinin, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli savunucusu olacaksınız. Mustafa Kemal Atatürk 2 REKTÖRÜMÜZÜN

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI http://oidb.marmara.edu.tr/ Sevgili Öğrenciler, Üniversite yaşamına ilk adımınızı attığınız bu

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır. 2 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28013 Mustafa Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI 2009-2028

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI 2009-2028 T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI 2009-2028 i ii MUġ ALPARSLAN ÜNĠVERSĠTESĠ 20 YILLIK GELĠġĠM PLANI-TEMEL YAKLAġIM- Üniversitemizin, Diyarbakır-Kulp yolu üzerindeki kampus arazisi; yaklaģık

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI ÖĞRENCİ EL KİTABI 2013 Tasarım Serkan YALÇIN Hazırlayanlar Kırıkkale Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi Uzman Rengim SİNE Uzman Öznur ERMEZ Döndü Betül ÇETİN İÇİNDEKİLER Rektörün Mesajı...

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi fakülte,

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI

2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI 1 İÇİNDEKİLER 5 Rektörümüzden 6 Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi 17 Yönetmelikler & Yönergeler 18 Akademik Takvim 19 Ders Kaydı 19 Derse Devam Zorunluluğu 19 Not Sistemi

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar Ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı İşletme Fakültesi nde yürütülen

Detaylı

İçindekiler Rektörün Mesajı... 1 Kampus Rektörünün Mesajı... 2 Öğrenci İşleri Müdürlüğü Mesajı... 3 Kayda gelmeden önce yapmanız gereken işlemler

İçindekiler Rektörün Mesajı... 1 Kampus Rektörünün Mesajı... 2 Öğrenci İşleri Müdürlüğü Mesajı... 3 Kayda gelmeden önce yapmanız gereken işlemler i İçindekiler Rektörün Mesajı... 1 Kampus Rektörünün Mesajı... 2 Öğrenci İşleri Müdürlüğü Mesajı... 3 Kayda gelmeden önce yapmanız gereken işlemler aşağıda belirtilmiştir:... 3 Kayıt günü için önemli bilgiler:...

Detaylı

İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı

İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı 1 Öğrenci Elkitabı 2014-2015 1. Hoşgeldiniz 2. Yabancı Diller Yüksekokulu Hakkında 2.1. Okulumuzun Tarihçesi 2.2. Misyon ve Vizyon 2.3. Okulumuz Nasıl İşler? 3. İYTE Hakkında

Detaylı

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ 2000 Osmaniye Ġli Stratejik Yönelim Analizi Proje Yürütücüleri Prof. Dr. Orhan BÜYÜKALACA Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut GÜL Osmaniye Korkut

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesinin

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

Bilgi ve Değer Üreten Üniversite

Bilgi ve Değer Üreten Üniversite Bilgi ve Değer Üreten Üniversite 1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Bilgi ve Değer Üreten Üniversite 2 3 İÇİNDEKİLER Rektörümüzün Mesaji... Genel Bilgi... Misyon ve Vizyon... Sayılarla Üniversitemiz...

Detaylı

Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.

Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM Konuralp Yerleşkesi, 81620 DÜZCE Tel: (0 380)

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SIK SORULAN SORULAR

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SIK SORULAN SORULAR TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SIK SORULAN SORULAR A-GENEL BİLGİLER 1-Turgut Özal Üniversitesi ne zaman, nasıl ve kim tarafından kuruldu? 2008 yılında kurulan Turgut Özal Düşünce ve Hamle Vakfı, Turgut Özal

Detaylı

ODTÜ Ögrenci El Kitabı

ODTÜ Ögrenci El Kitabı ODTÜ Ögrenci El Kitabı 2012-2013 İçindekiler Rektörün Mesajı 1 Akademik Bilgiler Öğrenci Katkı Payları Burs ve Yardım Olanakları Yurtlar Bilgi İşlem Hizmetleri Kütüphane ve Kitaplık 2 9 11 13 16 22 ODTÜ

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİ EL KİTABI 2011 2012 0 ĠÇĠNDEKĠLER Bölüm Sayfa 1. Hazırlık Sınıfı Misyonu 4 2. Yabancı Diller Yüksekokulu Organizasyon ġeması

Detaylı

İlk Günden Bugüne. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Raporu

İlk Günden Bugüne. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Raporu İlk Günden Bugüne Üniversitemiz Kurucusu ve Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından 1980 yılında Türkiye Organ Nakli Yanık ve Tedavi Vakfı nın kurulması, daha sonra 1982 de ilk Diyaliz Merkezinin

Detaylı

Gelecek kariyerini. Medipol de inşa etmek

Gelecek kariyerini. Medipol de inşa etmek KAZANDIM! KAZANDIM! Medipol Üniversitesi uluslararası birikime sahip, alanlarında uzman, üst düzey akademik kadrosu, güçlü altyapısı ve yüksek teknolojiye sahip donanımlı laboratuvarları ile öğrencisine

Detaylı

Dr. Tulga Albustanlıoğlu Seyahat Acenteciliği Ders Notları, Ankara 2009 1

Dr. Tulga Albustanlıoğlu Seyahat Acenteciliği Ders Notları, Ankara 2009 1 SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ BÖLÜM I Seyahatin ve Seyahat Acentalarının Tarihçesi 1- Seyahat Kavramı Seyahat ve Zevk birbirine yakın kavramlar olarak kullanılmaya baģlanılmıģtır. Önceleri seyahat

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ 2012 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER DEKAN IN MESAJI

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER DEKAN IN MESAJI DEKAN IN MESAJI SEVGİLİ ÖĞRENCİLER 100. yılını geride bırakan köklü bir üniversitenin bünyesinde 20 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren genç ve dinamik bir fakültenin mensubu olmakla gurur duyabilirsiniz.

Detaylı

Prof. Dr. Davut AYDIN Rektör

Prof. Dr. Davut AYDIN Rektör Sevgili Öğrencilerim; Çağdaş bir bilim yuvası olan Anadolu Üniversitesi; açık ve uzaktan eğitim alanında Türkiye'de lider, dünyada mega üniversiteler arasındadır. Vizyonunu "Yaşam boyu öğrenme odaklı bir

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Atatürk'ün 26 Mayıs 1937 de Halkevi nde okulumuz öğrencilerinin oynadıkları Ay Işığı Opereti ni izledikten sonra söylediği sözler. Tebrik ederim, çok muvaffak oldular.

Detaylı

BİLGİLERİ EKSİKSİZ DOLDURUNUZ.

BİLGİLERİ EKSİKSİZ DOLDURUNUZ. KAYIT SIRASINDA SİZE VERİLECEK BİLGİLERİ EKSİKSİZ DOLDURUNUZ. ÖĞRENCİ DOSYASININ ÜZERİNDEKİ Sevgili Öğrencimiz, Uzun ve zorlu bir dönemin sonunda başarılı olarak üniversiteli oldunuz. Şimdi ulusal ve uluslar

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankırı Karatekin Üniversitesine bağlı

Detaylı