>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ">>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM"

Transkript

1

2 SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN filet M S STEM N N TEMEL ÖZELL KLER N TANIYALIM. PROJELER B LG SAYARINIZIN KURULMASI YEN ALDI INIZ B LG SAYARIN ÇALIfiMAYA HAZIR HALE GET R LMES INTERNET NED R fiu NTERNET? INTERNET N VE HAKKINDAK GENEL KAVRAMLARIN TANITILMASI INTERNET N SUNDUKLARI INTERNET N S ZE SUNDU U TÜM SANAL OLANAKLAR VE MULT MEDYA UYGULAMALARI 2. SAYIDA NELER VAR? TEMEL B LG LER SA LIKLI VE KONFORLU ÇALIfiMA MS WORD E G R fi WINDOWS WINDOWS YARDIMCI PROGRAMLARI PROJELER FARE LE VER ML ÇALIfiMA HESAP MAK NES N N KULLANIMI INTERNET INTERNET Ç N GEREKL DONANIMLAR INTERNET Ç N GEREKL YAZILIMLAR INTERNET LE PARA KAZANMAK MULTIMEDYA VE E LENCE WINDOWS TA OYUNLAR SÖZLÜK A-B 2. SAYIYLA B RL KTE KLASÖRÜNÜZ BEDAVA MULTIMEDYA VE E LENCE MULT MEDYA CD-ROM LAR CD-ROM LARIN NTERAKT F E T M ARAÇLARI OLARAK KULLANILMASI S ZL K A A: - AVI> B LG SAYAR TER MLER N N SÖZLÜK ANLAMLARI NASIL B R KT RECE M? Herkes çin Bilgisayar 14 günde bir yay nlanacak. Her say da yukar da gördü ünüz alt bölüm yeralacak ve bölümlerin sayfalar kendi içlerinde s ralanacak. kinci say ile birlikte ücretsiz olarak verilecek olan klasör sayesinde, her bölümü ayr ayr biriktirerek, bölümlere ayr lm fl bir Bilgisiyar Ansiklopedisi ne sahip olacaks n z. Özel olarak haz rlanm fl bölüm ayraçlar tüm bölümlerin klasörde düzenli flekilde yer almalar n sa layacak. Herhangi bir say y kaç rd n zda, bunu abone bölümümüzden temin etmeniz ve Herkes çin Bilgisayar eksiksiz olarak biriktirmeniz mümkün. En temelden bafllayan bilgi düzeyi ileri düzeylere kadar yükselecek. Böylece Herkes çin Bilgisayar her düzeyden kullan c için eksiksiz bir baflvuru kayna olacak. Herkes çin Bilgisayar Destek Telefonlar Saatleri: , Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! Genel Yay n Yönetmeni: Gökhun Sungurtekin (Sorumlu), Yaz flleri Müdürü: Mahmut Karsl o lu, Editör: Berker Güngör, Grafik Tasar m: Murat Çelik, Reklam Koordinatörü: Gönül Morgül, Müflteri Temsilcisi: Yeliz Koyun, Pazarlama Müdürü: Güler Okumufl, Abone Sorumlusu: Nur Geçili, Da t m: Nebi Danac, Üretim: Turgay Tekatan, Vogel Yay nc l k Ltd. fiti. Genel Müdürü: Hermann W. Paul, Genel Müdür Yard mc s : Beste Özerdem, Vogel Yay nc l k Ltd. fiti. Ad na Sahibi: Gökhun Sungurtekin, Renk Ayr m -Film Ç k fl ve Bask : As r Matbaac l k Ltd. fiti., Da t m B RYAY A.fi., Vogel Ankara Temsilcisi: Dilek Özgen Vogel Yay nc l k Piyalepafla Bul. Zincirlikuyu Cad. Ün fl Merkezi No: 231/ Kas mpafla- STANBUL Tel: (212) Faks: (212) Ankara Büro Menevifl Sokak No: 26/ A. Ayrac -ANKARA Tel: (312) Faks: (312)

3 BILGISAYARA LK BAKIfi TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi Her ne kadar bilgisayarlar hayat m za h zla giriyor olsa da, henüz çok yayg n say lmazlar ve evinde ya da iflyerinde bunlardan faydalananlar n say s s n rl d r. Yine de hemen herkes bir bilgisayar görmüfltür ve afla yukar neye benzedikleri konusunda genel bir kan sahibidir. Bilgisayar denince insanlar n ak llar na genelde bir ekran ve klavye gelir. Ayr ca genelde yak nlarda bir yerde duran ve bunlar n kablolarla ba land beyaz bir kutu mevcuttur. Asl na bakarsan z bu son derece basitlefltirilmifl bir resimdir, çünkü bir bilgisayar daha pek çok önemli parça içerir. Ne var ki bu yine de ilk bak flta görünen k sm anlayabilmemiz için bize iyi bir bafllang ç noktas sa lar. B LG SAYARA AÇILAN PENCERE Monitör ad n verdi imiz cihaz bize bilgisayar n yapt klar n görebilme imkan verir. lk bak flta bir televizyona I INFO > YAZICILAR E er çal flman z n sonuçlar n ka t üzerine dökmek isterseniz, o zaman bir bask cihaz na (printer) ihtiyac n z olacak demektir. Bu da bilgisayara tak labilecek pek çok ek cihazdan biridir. Piyasada pek çok farkl bask cihaz bulunmakla beraber bunlar temel olarak üç ana s n fa ay rabiliriz. En basit ve ucuz olanlar nokta vurufllu (dot matrix) tabir edilenleridir, ancak art k günümüzde bunlar pek kullan lmamaktad r. Mürekkep püskürtmeli (inkjet) tabir edilen türden bask cihazlar ise son y llarda oldukça popüler olmufltur, bunlar renkli bask da yapabilmektedirler. MON TÖR EKRAN KASA KLAVYE Zevkinize göre resimdeki gibi de iflik renkleri de bulunan disketleri kullanarak bir bilgisayardan di erine verilerinizi tafl yabilirsiniz. FARE benzemesi ilginç de il mi? Asl nda bu izlenim pek yanl fl say lmaz, çünkü bir monitör temel olarak televizyon ekran yla ayn teknik prensipler üzerine kuruludur. Fakat s radan bir televizyondan biraz daha farkl bir flekilde çal fl r, ve farkl ifllerde de kullan l r. HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER 1

4 TEMEL B LG LER BILGISAYARA LK BAKIfi Bir monitörü kullanmak herhangi bir televizyonu kullanmaktan daha kolayd r. Cihaz genelde kendi kendine çal fl r ve sizin yapman z gereken pek fazla bir fley yoktur. Ancak tabii ki ekranda belirenlere dikkat etmeniz gerekmektedir, bilgisayar sizinle konuflmak için monitörü kullan r, bu sayede sizi o anda olup bitenlerden ve olas sorunlardan haberdar eder. Ayr ca monitör çal flmalar n z n sonuçlar n görüntülemek için de kullan l r, o anda yazmakta oldu unuz yaz y ya da çizmekte oldu unuz resmi ekrandan takip edersiniz. Bir monitörün arka k sm - na bakt n zda iki adet kablo göreceksiniz. Bunlardan biri ana elektrik kablosu- Bilgisayar n z bir faks makinesine ya da yaz c ya da ba layabilmeniz mümkün olmaktad r. Resimde bununla ilgili olarak hem faks hem de yaz c ifllevi gören bir ayg t görmektesiniz. dur, di eri ise görüntü sinyallerini bilgisayardan ekrana aktarmak için kullan - l r. Ana elektrik kablosu do rudan duvardaki bir prize tak l olabilece i gibi, kasaya da tak lm fl olabilir. E er bilgisayar ekran nda görüntüyle ilgili bir sorun yafl yorsan z ilk yapman z gereken bu iki kabloyu kontrol etmek ve yerlerine düzgün ba land klar ndan emin olmakt r, ço u zaman sorun buradan kaynaklan r. Peki monitörü kullan rken yapman z gereken özel bir ifllem var m? Burada size iyi bir haberimiz var, herhangi bir çaba sarfetmenize pek gerek yok. Monitör genellikle gereken uygun görüntü boyutunu, fl ve kontrast kendili inden ayarlayacakt r. Hatta ço u monitör bilgisayar n z aç l rken kendili in- Afla da çeflitli tipte bilgisayar kasalar n görmektesiniz. Her kasan n kendine göre avantajlar ve dezavantajlar bulunmaktad r ve de iflik amaçlara hitap ederler. Bir bilgisayar nelerden oluflur Temel parçalar: Bilgisayar içinde bar nd ran kasa Monitör Klavye (keyboard) Fare (mouse) INFO > Bilgisayara eklenebilecek di er cihazlardan baz lar : Bask cihaz (printer) Taray c (scanner) Modem Bilgisayara eklenebilecek di er multimedya cihazlardan baz lar : Hoparlör Mikrofon Video kamera I den devreye girdi inden, açma dü mesine basman za bile gerek olmaz. Ancak e er monitörünüz elektri i do rudan prizden al yorsa ya da bilgisayar kapatman za ra men monitörün güç lambas yan k kal yorsa, monitörün de güç dü mesinden kapatman z hem elektrik tasarrufu hem de monitörün ömrü aç s ndan faydal olacakt r. M D KASA MASAÜSTÜ KÜÇÜK MASAÜSTÜ 2 HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER

5 B LG SAYARDA YAZI YAZMAK TEMEL B LG LER B LG SAYARDA YAZI YAZMAK Bir bilgisayarda en çok kullan lan yaz l mlardan biri de kelime ifllem programlar d r. Bu programlar bilgisayar n z elektronik bir daktilo gibi kullanman za imkan tan rlar. Bu programlar zaman içinde büyük bir evrim geçirmifller ve çok farkl tipte olanlar ortaya ç km flt r. HT YAÇLARA UYGUN filevler Baz lar son derece basit olup düz yaz - lar yazmak için kullan l rken, çok daha geliflmifl grafik arabirime sahip olanlar da yay nc l k gibi konularda hizmet vermek üzere tasarlanm fllard r. Bunlar dergi ya da kitap gibi bas l materyallerin bask ifllemi öncesinde tasarlanmas, dizilmesi, sayfa planlar n n yap lmas gibi ifllerde de kullan l rlar. Biz ise burada Windows alt nda çal flma üzere tasarlanm fl bir kelime ifllem program n inceleyece iz. Önceden de söylendi i gibi, bir kelime ifllem program yaz dosyalar n haz rlamak için kullan l r. Ne var ki bu tür bel- I INFO > Bilgisayarlarda yaz l m (software) en az donan m (hardware) kadar önemlidir, çünkü bilgisayara neyi nas l yapaca n yaz l m söyler. Bu yaz l mlar genelde disket ve CD-ROM üzerinde gelmekle beraber, kullan m esnas nda bilgisayar n sabit diskleri üzerinde depolan rlar. geler sadece düz yaz içermek zorunda de ildirler, çeflitli tablolar, resimler, semboller vs kelime ifllemcisi taraf ndan bu dökümanlara eklenebilir ve böylece bitmifl iflin daha canl ve anlaml olmas sa lanabilir. Bir kelime ifllem program penceresi birkaç k s mdan oluflur, bunlardan en önemlisi çal flma alan n oluflturan düz beyaz zemindir ve yaz lar buraya yaz l r. Bu ifllem asl nda bir ka da Bir kelime ifllemcide kolayl kla yaz - ya bir resim ekleyebilirsiniz. HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER 3

6 TEMEL BILGILER BILGISAYARA LK BAKIfi Windows 98 de size WordPad ad nda basit bir kelime ifllemci sunmaktad r. mektup yazmaktan farks zd r. Bu sayfay afla -yukar ve sa a-sola kayd rarak yaz lanlar n istedi imiz k sm n görmemizi sa layan kayd rma çubuklar ekran n kenarlar ndad r. Yaz belgeleriyle çal flmay sa layan programlar n pek çok yard mc araçlar ve ek fonksiyonlar bulunur, bunlara genellikle ekran üst k sm nda bulunan kontrol panelinden ulaflabilirsiniz, her fonksiyon farkl bir simgeye sahip olan tufllarla gösterilmifltir. Bu programlar genelde çok detayl yard m seçeneklerine sahiptirler, ancak her zaman i- çin size gerekeni veremeyebilirler. Ancak yine de kullan m son derece kolay ve çal flmay kolaylaflt ran programlard r. Düflünülecek olursa en basitinden yanl fl yazd n z zaman düzeltmelerin bile kolayca yap labilmesi kelime ifllemcileri oldukça faydal programlar haline getirir. Hatta ayn metinleri de iflik insanlara yollarken bile tekrar yazmak zorunda kalmadan sadece isim bölümünü de ifltirip yaz c dan ç k fl alman z yeterlidir. Bir çok fleyi otomatiklefltirdi i için üzerinize düflen yaz yükünü de hafifletecektir. Dönem ödevinden aflk mektubuna her fleyi kelime ifllemcilerle yazabilirsiniz. Modern kelime ifllemciler çok de iflik türde fontu bir arada kullanabilirler. * PUCU > OTOMAT K YAZIM DENET M Kelime ifllem programlar n n ço u e er isterseniz çal flman z denetler ve yaz l m hatalar yapt n zda sizi uyar rlar, bu sayede belgelerde mümkün oldu unca az hata meydana gelmifl olur. Sadece uyar n n yan nda e er isterseniz yazma s ras nda hatalar kelime ifllemci taraf ndan otomatik olarak da düzeltilir. Bu durumda size sadece yazmak kal r. Modern kelime ifllemciler sadece yaz içindeki hatalar bulmakla kalmaz ayn zamanda düzeltirler de. 4 HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER

7 WIDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi WINDOWS WINDOWS 98 e GENEL B R BAKIfi Bu bölümde günümüz bilgisayarlar nda en yayg n flekilde kullan lan iflletim sistemi olan Windows 98 i gözden geçirece iz. Ancak bu sistemin sa lam bir tan m n yapmadan önce, bir iflletim sisteminin ne oldu una ve buna neden ihtiyac n z oldu una bir bakal m. E er biri sizi iflletim sistemi olmayan bir bilgisayar n karfl s na oturtsayd, k sa sürede cihaz n bu haliyle gürültü ve s cakl k üretmekten baflka bir ifle yaramayaca n anlard n z. Bu haliyle bilgisayarlar ço u insan için kullan labilir olmaktan çok uzakt r, ancak onlar n a r matematik dillerinden anlayan birkaç teknik uzman onlar bu halleriyle kullanabilir. UZMAN OLMAK GEREKM YOR Bu derece uzman olmayan ço unlu- un, yani bizlerin bilgisayarlardan faydalanabilmesi için yaz l m (software) denen özel uygulama programlar na ihtiyaç vard r. Sadece bu flekilde bilgisayar n yüksek hesaplama kapasitesinden ve di er özelliklerinden faydalanma imkan bulabiliriz. Ancak ifller bu kadarla da kalmay p daha da kar flmaktad r, çünkü sözü geçen programlar n hiçbiri kendi bafllar na bilgisayar n her özelli ini kullanamazlar. flte iflletim sistemi burada devreye girer, görevi bilgisayar ve donan m yla kullan lmak istenen programlar aras nda iletiflimi sa lamakt r. Bunun yan s - ra bilgisayar ve kullan c aras nda da iletiflimi kurarak kullan c n n, yani sizin iflinizi kolaylaflt rmay sa lar. Resim, üzerinde Windows 98 iflletim sistemi yüklü bir bilgisayar göstermektedir. I INFO > filet M S STEM NED R? flletim sistemi kullan c ve bilgisayar aras ndaki iletiflimi sa lamak için tasarlanm fl bir programd r, bu sayede kullan c n n bilgisayar n sundu u tüm olanaklardan faydalanabilmesini sa lar. Ayr ca çeflitli uygulama yaz l mlar n n çal flt r labilmesi için de bir taban oluflturur. PENCERE (Window) NED R? Pencere (Window) Windows iflletim sisteminin en temel unsurlar ndan biridir. Dörtgen fleklinde ve boyutlar ayarlanabilir bir alan olan pencere, o an çal flmakta olan program n ekranda görüntülendi i k sm oluflturur. Ekranda ayn anda birden fazla aç k pencere bulunabilir. HERKES Ç N B LG SAYAR WINDOWS 1

8 WINDOWS WINDOWS 98 EGENEL B R BAKIfi Bilgisayar m simgesi INFO > BOfi GER DÖNÜfiÜM KUTUSU I Bilgisayar m Penceresi Bilgisayar m simgesi Geri dönüflüm simgesi Bafllat tuflu Windows masaüstü Windows her bafllat ld nda bu logo karfl n za gelecektir. DOLU GER DÖNÜfiÜM KUTUSU T pk çal flt r lan uygulamalar gibi, kullan c Bu simge baz dosyalar çöpe att n z, baflka bir deyiflle sildi iniz anlam na gelir. Ancak da iflletim sistemini pek çok ifllemi gerçeklefltirmek için kullanabilir, at lan dosyalar kutu boflalt - lana kadar tamamen silinmez mesela çeflitli sürücülere bilgi kaydetmek, bir ve geri al nabilirler. CD-ROM dan bilgi okumak, ekranda çeflitli grafikler görüntülemek, müzik dinlemek, vs. Yap lan tüm ifllemler iflletim sistemi taraf ndan idare edilmektedir, hatta klavyeden bir tufla bast n zda bunun ekran n zda görüntülenmesi kadar basit olan ifllemler bile. Windows 98 grafik arabirimi olan bir iflletim sistemidir ve günümüzde sat lan bilgisayarlar n büyük bir k sm bu iflletim sistemi kurulu olarak piyasaya sunulmaktad r. Windows 98 bir Amerikan flirketi olan Microsoft taraf ndan gelifltirilmifltir, bu yüzden kulland orijinal dil ngilizcedir. Ancak Microsoft bu iflletim sisteminin daha verimli ve yayg n bir flekilde kullan lmas n sa lamak amac yla çeflitli dillere uyarlanm fl varsiyonlar n da gelifltirmifltir. Bu yüzden kullanaca n z Windows büyük ihtimalle tamamen Türkçe olarak haz rlanm fl bir versiyon olacakt r, tabii yard m dosyalar da dahil olmak üzere. Windows iflletim sistemi bilgisayarda çal flmay kullan c aç - s ndan kolaylaflt rmak için pek çok iflaret ve simge kullan r, bunlar n hepsinin de kendine has anlamlar vard r. Bu simgeleri kullanmay ö renmek önemlidir, çünkü Windows 2 HERKES Ç N B LG SAYAR WINDOWS

9 WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi WINDOWS PENCERE BOYUTLARININ AYARLANMASI EKRANI KAPLA htiyaç duyuldu unda istenen bir pencerenin tüm ekran kaplayacak boyuta ç kmas n sa lar, bu sayede bilgilerin görüntülenmesi daha kolaylafl r. S MGE DURUMUNA KÜÇÜLT Aç k bir pencereyi tekrar ihtiyac m z olana dek gizlemeye yarar, tekrar görüntülemek istersek tüm yapmam z gereken uygulaman n görev çubu u üzerindeki ikonuna t klamakt r. Aman dikkat, açt - n z ve gizledi iniz pencereleri görev çubu unda unutmay n. KAPAT flimiz biten bir pencereyi tamamen kapatmam za yarar. ÖNCEK BOYUT Ekran Kapla komutu verdi imiz bir pencereyi tekrar eski boyutuna indirmemizi sa lar. üzerinde çal flt raca n z ço u uygulaman n kontrolleri de buradan esinlenerek haz rlanm flt r, e- er genel kavramlar bilirseniz bunlara da kolayca al fl rs n z. Bu da tabii ki çal flmalar n z daha kolay ve verimli k lacakt r. Windows 98 masaüstü genelde çok s k eriflilen dosya ve programlar n yerald çal flma alan d r. Arka planda çeflitli resimler ve duvar ka tlar kullanarak masaüstünü renklendirmek mümkündür, ancak bu ileride ele al nacak bir konu. ancak içerikleri de iflir. Bunlar farkl farkl programlar, bilgileri vs içerirler. Bunun haricinde devaml elinizin alt nda olmas n istedi iniz uygulamar masaütünde tutabilirsiniz. Ayrca masaüstü uygulama ve çal flma pencerelerinin de görüntülenme alan d r. WINDOWS MASAÜSTÜ Masaütü pek çok farkl unsurdan oluflur. Öncelikle çal flma masas n oluflturan bir arka plan mevcuttur. Bunun üzerinde farkl programlar temsil eden pek çok simge bulunur. Dosya klasörü ad verilen simgeler görünüflte ayn d r, Windows yukar daki ikonlar n aynen karfl l n içeren bir de sistem menüsüne sahiptir ve Alt + Boflluk tufluna basarak buna eriflmek mümkündür. Bunlar Windows un yapabildi i en temel ifllemlerdir. HERKES Ç N B LG SAYAR WINDOWS 3

10 WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi INFO > I 1>BAfiLAT MENÜSÜNÜ AÇIN Görev çubu undaki Bafllat tufluna bas n. B LG SAYARIN KAPATILMASI 2> B LG SAYARI KAPAT fiikkini SEÇ N Buraya t klay nca daha detayl bir liste gelecektir. 3> B LG SAYARI KAPAT fiikkini TEKRAR SEÇ N fi k seçili de ilse üzerine t klayarak seçin. 4> EVET TUfiUNA BASIN Çal flt n z bilgileri kaydetti inizden emin olup Evet ya da OK tufluna bas n. 5> Kapatma mesaj ç kt nda güç dü mesine bas p makineyi kapat n. Masaüstü ayr ca ana görev çubu unu da bar nd - r r, bunu ekran n alt k sm nda bulabilirsiniz, en temel parças ise Bafllat tufludur. Buna bas ld - nda Windows 98 in pek çok uygulama ve komutunu içeren b ir listeye ulafl labilir. Görev çubu unun geri kalan k sm nda ise o an çal flmakta olan uygulamalar n simgeleri görülebilir, mesela takvim ya da ses ayarlar gibi. B LG SAYARI KAPATMAK Bilgisayarla iflimiz bitti inde onu afla daki gibi kapatabiliriz. Öncelikle fare i-! D KKAT > BAfiLAT TUfiU Windows un görev çubu u üzerinde sol alt köflede bulunan en önemli tufltur, ço u uygulamaya ulaflman z sa lar. Windows alt nda bilgisayar n za kurdu unuz pro ramlar, bu tufla t klad n zda aç lan menüde gösterilirler. konunu Bafllat tufluna götürüp, sol tuflla bir defa t klayarak ana menüye ulafl r, sonra da Bilgisayar Kapat fl kk na t klar z. Aç lan yeni menüden de Bilgisayar Kapat fl kk n seçmemiz gereklidir. Bundan sonra birkaç saniye bekleyip, Bilgisayar n z Kapatabilirsiniz mesaj ekrana geldi inde kasan n önündeki güç dü mesine basmam z yeterlidir. Ancak baz durumlarda bilgisayar n üzerinde kurulmufl olan çeflitli yaz l mlar yüzünden ya da Windows 98 iflletim sisteminin kendisinden kaynaklanan problemler dolay s ile bu ekran n karfl n za gelmesi biraz zaman alabilir. Hatta e er gerçekten uzun bir süre geçmesine ra men hala monitörde bu yaz y göremiyorsan z ve bilgisayar n z art k bir ifllem yapm yorsa bu durumda yine güç dü mesinden bilgisayar kapat n. Bir sonraki aç l flta iflletim sistemi farkl bir flekilde aç lacak ve bir önceki kapanmadan do abilecek sorunlar kontrol ederek problem varsa düzeltecektir. Bu ifllemin arkas ndan Windows aynen eskiden oldu u gibi aç lacakt r. Bu tam olarak hatal bir kapanma say lmayaca ndan bir problem do urmaz. As l problem Windows üzerinde her hangi bir program ile çal fl rken kapanmada oluflur. Bu yüzden elinizden geldi ince e er Windows 98 kullan yorsan z bilgisayar burada anlat ld flekilde kapatmaya çal fl n. Bilgisayar n zda Windows 98 iflletim sistemi çal fl rken, normal menü seçeneklerinden kapat lmas yerine, bilgisayar n do rudan güç dü mesinden kapat lmas problemlere ve bilgisayar n zdaki verilerinizin kaybolmas na yol açabilir. Bu normal olmayan kapatma iflleminin bilgisayara veri kayb ndan daha fazla bir zarar olmaz. 4 HERKES Ç N B LG SAYAR WINDOWS

11 B LG SAYARINIZIN KURULMASI PROJELER B LG SAYARINIZIN KURULMASI Yeni bilgisayar n z ald n z ve eve getirdiniz, ancak bür sürü kutunun içinde paketlenmifl durumda. fiimdi ne yapacaks n z? Tabii ki flimdi yap lacak olan paketleri açmak ve cihaz kullan ma haz r bir flekilde kurmak. I INFO> KLAVYE Bilgisayar n arkas nda klavyenin befl i neli fifline karfl - l k gelen prizi bulun ve oraya tak n. Baz klavyeler daha küçük ve alt i nesi olan yuvarlak bir fifl kullan r. Bunun için de bilgisayar n arkas nda bulunan ve PS/2 iflaretli olan prizi kullanman z gerekir. 1 1> PAKET N AÇILMASI Kutular n üst k sm ndaki bantlar düzgünce keserek aç n ve kasan n kutusu içindeki bilgisayar kasas d fl ndaki tüm parçalar ve e er varsa kurulum CD lerini bir kenara ay r n. Daha sonra kutular yan taraflar üzerine yat r n. 2> KUTUNUN BOfiALTILMASI Yan duran kutunun içindeki bilgisayar yavaflça d flar çekin, iki kifli taraf ndan yap l rsa ifllem daha kolay olur. 2 3> KUTUNUN Ç NDEK LER Bilgisayar paketleme köpü ü ve plastik ambalaj ndan tamamen ç kar n.bilgisayar kutusunun içinde kablolar, CD-ROM lar, kullan m klavuzlar gibi daha pek çok malzeme bulunabilir, daha sonradan sistemin tekrar kurulmas gerekti inde hepsine ihtiyac n z olacakt r. Kurulum CD lerini ve ek yaz l mlar kurulum bittikten sonra da kaybolmayacak bir yerde saklay n. 3 HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER 1

12 PROJELER B LG SAYARINIZIN KURULMASI Bilgisayar n z seçerken yan nda uygun yaz l mlar n verildi inden emin olun. Bir iflletim sistemi kesinlikle flartt r, ancak bunun yan nda baz firmalar kelime ifllem ve benzeri ofis programlar n da verirler. E er ihtiyac n z olan yaz l mlar standard olarak cihazla birlikte verilmiyorsa o zaman bunlar sat c dan sizin temin etmeniz gerekebilir. Ancak yine de bir bilgisayar n kurulup ilk etapta çal flt r labilmesi için öncelikle sadece bir iflletim sitemi (Örnek: Windows 98) edinmeniz de yeterli olacakt r > MON TÖRE D KKAT ED N Monitörün kutusunu tepeden aç n ve içinden ç - kan sehpay kenrar koyun. Monitörün bulundu u karton kutuyu yavaflça yerde ters çevirin, sonra da kutuyu yukar do ru çekerek cihaz içinden kurtar n. Bu flekilde çal flmak hem daha kolay, hem de daha güvenlidir. 5> MON TÖR AYA ININ TAKILMASI Monitörü henüz koruyucu köpükten ç karmadan ters çevirin ve alt k sm na sehpas n tak n. Daha sonra tekrar çevirerek sehpas - n n üzerine oturtun ve koruyucu köpükleri ç kar n. Sehpay takarken do ru yönde takt n za emin olun. Çünkü monitör sehpas tak ld ktan sonra her zaman yerinden yine ayn kolayl kta ç kmayabilir. * PUCU > MON TÖR Ba lant kablosunda üç s ra halinde 15 adet i ne bulunur, bilgisayar n arkas nda uygun noktay bulun ve bu kabloyu oraya tak n. Sonra da iki vidas n s - k flt r p ba lant y tamamlay n. 6> B LG SAYARIN YERLEfiT R LMES Cihaz n tüm ba lant lar n yapmaya bafllamadan önce tüm parçalar kutular ndan ç kar n ve kullanaca n z yere yerlefltirin. Herfleyi durmas n istedi iniz yere koyup rahat ve güvenli yerlefltiklerinden emin olun. Unutmay n ki bilgisayar n CD ve disket sürücülere kolayca eriflebilece iniz, ayr ca kazayla çarpmayaca n z bir yerde bulunmas gereklidir. 2 HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER

13 B LG SAYARINIZIN KURULMASI PROJELER 7 I INFO > FARE Farenizin iki s ra halinde dizilmifl 9 i neli bir fifli varsa bunu bilgisayar n arkas ndaki uygun sltu bulup takman z gerekir, bu tür ba lant lara Serial denir, prizleri ise COM 1 ya da Serial Port olarak iflaretlenmifltir. Fifli takt ktan sonra vidalar n s k flt rmay u- nutmay n. Baz fareler ise alt i neli yuvarlak bir fifle sahiptir, bunlara da PS/2 türü ba lant denir. KLAVYE Klavyenizin befl i neli yuvarlak bir fifli vard r, bunu da bilgisayar n arkas ndaki uygun prize takman z gerekir. Ancak baz klavyeler PS/2 türü denilen daha küçük ve alt i neli yuvarlak bir fifle sahiptirler, bunu da kasan n arkas ndaki uygun biçimde iflaretlenmifl PS/2 tipi fifle takman z gerekir.! D KKAT > Bilgisayar kurarken ambalaj n içinde hiçbirfley unutmad n zdan emin olun ve fazla malzemeyi rahatl kla bulabilece iniz bir yere koyun. Bunlar n hepsi gerekli fleylerdir ve flimdi olmasa bile ileride mutlaka ihtiyac n z olacakt r. Monitörün veri ba lant kablosu d fl nda bir de güç kablosu olmal d r, bunu gözden kaç rmay n çünkü ihtiyac n z olacakt r. 7> GÖZLER N Z KORUYUN Monitörü yerlefltirdi iniz nokta ve aç uzun müddetli çal flmalarda yorulmaman z aç s ndan çok önemlidir. Ekran tam karfl n zda ve yaklafl k 50 ila 80 cm kadar uzakta olmal d r. Ekrana bakarken arkan zdan gelen güçlü fl klar ekrandan yans yabilir, o yüzden oturma konumuna dikkat edin, bu k sa sürede yorulman za ve a r çekmenize sebep olabilir. Ayr ca bulundu unuz yerin - fl kland rmas na dikkat edin, arkan zdan gelen zay f bir fl k da gözlerinizi çok yorabilir. Bunun yan nda e er edinebiliyorsan z kaliteli bir ekran koruyucu da gözlerinizi koruman za yard mc olacakt r. Ancak seçiminizi yaparken olabildi ince kalitesiz ekran koruyucular ndan kaç n n. Bunlar gözlerinize yarardan çok zarar verecektir. HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER 3

14 PROJELER B LG SAYARINIZIN KURULMASI 8> NE ÇOK KABLO Art k tüm kablolar ba lay p cihaz çal flmaya haz r hale getirme zaman geldi. Her parçan n bilgisayar n arkas ndaki özel fifline ba lanmas ve kontrol edilmesi gereklidir. Ancak bu denli çok kablo olmas sizi ürkütmesin, çünkü her parçan n fifli farkl tipte üretilmifltir ve yanl fl parçay yanl fl fifle takmak gibi bir sorun yaflaman z mümkün de ildir. Baz bilgisayarlarda her parçan n ba lanaca nokta özel iflaretlerle belirtilmifltir (monitör, fa- 8 re, klavye,vs) ve tüm yapman z gereken montajda bunlara dikkat etmektir. Baz firmalar ise simgeler yerine renk kodlar kullan rlar ve prizlerle fiflleri uygun renklerle iflaretlerler. Renkler olmasa da fifllerin ba lant lar çok farkl oldu undan takarken hata yapma o- las l n z pek fazla de ildir. Yine de fiflleri yerine takarken hassas bir flekilde tam dik konumda takmaya özen gösterin. Böylelikle ince olan pinlerin e ilmesini de engellemifl olursunuz. Fiflleri yerine oturttuktan sonra da yan ndaki vidalar s k flt rmay unutmay n. 9 9> B LG SAYARI AÇMAK Tüm parçalar ba lad ktan ve bilgisayar n ana güç kablosunu duvardaki elektrik prizine soktuktan sonra art k bilgisayar açmaya haz rs n z demektir. Monitörün ve bilgisayar n üzerinde bulunan güç dü melerine basarak sistemi harekete geçirin > filet M S STEM E er ald n z bilgisayar iflletim sistemi kurulu olarak sat l yorsa (örnek Windows 98) o zaman bilgisayar n aç lmas yla beraber bu da harekete geçecektir ve art k bilgisayar n z kullan ma haz r demektir.! D KKAT > MON TÖR GÜÇ KABLOSU Monitörünüzün güç kablosunun iki ucunda iki fifl bulunur. Bunlardan biri üç deliklidir ve monitörün arkas ndaki yuvas na tak lmal d r. Di er ucunda ise ya normal bir elektrik prizi bulunur ki bu duvardaki elektrik fifline tak l r, ya da üç i neli bir fifl bulunur ki bu durumda da bilgisayar n arkas ndaki üç delikli prize monte edilmesi gereklidir. B LG SAYAR GÜÇ KABLOSU Bilgisayar için bir adet güç kablosu mevcuttur, bu kablonun bir ucundaki üç i neli fifl kasan n arkas ndaki uygun prize sokulur, di- er ucundaki normal fifl ise duvardaki elektrik prizine tak l r. 4 HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER

15 NED R fiu INTERNET? INTERNET NED R fiu INTERNET? Internet kelinesi günümüzde hemen her yerde karfl m za ç k yor. Ülkemizde de Internet art k hayat m z n vazgeçilmez bir parças haline geldi. Internette her türlü bilgiye ulaflmak, al flverifl yapmak ve sohbet etmek art k çok kolay. WWW NED R? WWW asl nda World Wide Web kelimelerinin k saltmas d r, anlam Dünya Çap nda A olan bu kelimeler, tüm dünyay kapsayan bir bilgisayar a n tan mlamak için kullan l r. Bugün dünyan n herhangi bir köflesinden bu bilgisayar a na eriflmek mümkündür. Internet üzerinde gezinmenin en temel yolu farenizin tufllar n t klamaktan geçer. Bu flekilde Browser ad verilen programlar kullanarak kolayl kla ihtiyaç duydu unuz bilgilere ulaflabilirsiniz. HYPERTEXT NED R? Bu kelimeyi bilgisayar dergilerinden tutun da Internet üzerine yaz lm fl pek çok yerde görebilirsiniz, her ne kadar çok kula a çok karçafl k birfleymifl gibi gelmesine ra men asl nda hiç öyle de ildir. Hypertext bir yaz içindeki herhangi bir kelimenin renk ve grafiklerle vurgulanm fl halidir, mesela kelime k rm z ve alt çizilmifl olabilir. E er fare ikonunuzu bu alt çizili kelimenin üzerine getirirseniz bir el sembolüne dönüfltü ünü görürsünüz. flte bu tarz kelimelere ba lant (link) denir, bunlar baflka bir konuma geçit sa layan gizli geçifl noktalar gibi çal fl rlar. E er o kelimeye t klarsan z sizi ba l oldu u sayfaya götürecek ve o sayfay gösteren bir pencere aç lacakt r. Mesela flöyle bir ör- Oldukça tan nm fl bir futbol klübünün Internet sitesi I INFO> Internet üzerindeki bilgi WWW sayfas tabir edilen bölgelerde sunulur. Bu sayfalar ekranda görebilmenizi sa layan programlara Browser denilir. (örnek I.E. Explorer) En güncel film fragmanlar n bulabilece iniz bir Internet sayfas Internet arac l ile tüm dünyay kolayca keflfedebilirsiniz HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET 1

16 INTERNET NED R fiu INTERNET? nek verelim, diyelim ki bir yemek tarifi okuyorsunuz. Deniyor ki, Etin üstüne haz rlad n z özel sosu dökünüz. Ve fakat do al olarak siz bu özel sos hakk nda bilgi sahibi de ilsiniz. Bu yüzden kitab n özel soslar INTERNET VE WWW N N SUNDU U AVANTAJLAR Son derece büyük bir bilgi birikimine kolayca ulaflma imkan (üstelik bir k sm kendi dilinizde) Ulafl lan bilgi ve e lence kaynaklar n n büyük bir k sm ücretsizdir Kolay kullan m Son derece genifl bir yaz l m ve oyun kayna nternet ile sanal gezilere ç kabilir, tüm dünya ülkelerini yak ndan tan yabilirsiniz k sm ndan bunun tarifini buluyor, sonra da esas tarifi kald n z noktadan okumaya devam ediyorsunuz. flte Web üzerinde dolafl rken de durum bundan farkl de il, burada özel sos kelimesi bir link fleklinde haz rlanm fl olacak ve t klad - n zda size sosun tarifini gösteren pencereyi açacakt r. Bu tarifi gözden geçirdikten sonra tüm yapman z gereken geriye dön (BACK) tufluna basarak bir önceki sayfada bulunan esas tarife dönmektir. Tüm bu gezinmeler için yapman z gereken tek fley farenizle birkaç t klama gerçeklefltirmektir, yani son derece kolayd r. flte tüm WWW a n n çal flma prensibi budur. Mesela yeni filmleri tan tan bir sayfada film flirketlerinin sayfalar na ba lant lar, orada ünlü aktörlerin sayfalar na ba lant lar bulmak mümkündür. Tüm bilgi kümeleri bu fleklide birbirne ba lanarak tüm dünyay kapsayan dev bir bilgi a oluflturur. MULT MEDYA OLANAKLARI Internet üzerinde Multimedia sunumlar n da önemi çok büyüktür. WWW sayfalar nda resimler, ses kay tlar, video görüntüleri gibi pek çok Multimedia unsuruna s kça rastlanabilir. Her ne kadar günümüzdeki ba lant sürati bir video kayd n n gerekti i gibi oynat lmas na izin verecek kadar yüksek de ilse de, önümüzdeki birkaç y l içinde Internet televizyona rakip olabilecek kapasiteye eriflecektir. Ancak yine de flu anki ba lant h z ile bile kabul edilebilir kalitede Internet Internet ile tüm evreni kolayca keflfedebilir, evrenle ilgili tüm bilgilere ulaflabilirsiniz üzerinden hareketli görüntülerin izlenebilmesi de mümkündür. Bunun yan nda Internet üzerinde gelifltirilmifl yaz l mlar n kullan lmas ile de çok daha de iflik multimedya ö elere ulaflabilirsiniz. Oyunlar bunlardan sadece biri. Internet in kullan lmas ile dünyan n öbür ucundaki bir kullan c ile bile istedi iniz oyunu sanki karfl karfl ya oturuyormufl gibi rahatl kla oynayabilirsiniz. Görüntülü olarak görüflme yap labilmesi ise Internet in di er güzel multimedeya olanaklar ndan biri. * PUCU > WWW sayfalar ndan gezinirken en büyük avantaj n z istedi iniz yere ulaflmak için sadece birkaç defa fareyi t klaman n yetmesidir. Ulaflmak istedi iniz bilginin asl nda dünyan n neresinde depolan yor oldu u sizi ilgilendiren bir unsur de ildir. E er herhangi bir WWW sayfas nda ilginizi çeken bir resim, yaz ya da dosya bulduysan z, bunu birkaç t klamayla kendi bilgisayar n za da kaydedebilirsiniz. 2 HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET

17 INTERNET N SUNDUKLARI INTERNET INTERNET N SUNDUKLARI Gazetelerde, dergilerde, TV ya da radyoda Internet sürekli olarak duydu umuz bir kelime. Fakat bu haberleflme kanallar ndan herhangi biriyle Internet in ne ifle yarad n ö renmeniz pek de mümkün olmayacakt r. Baz lar Internet üzerinde bulunacak faydal bilgilerin ne kadar çok oldu undan bahsederken, baz lar da bunun harika bir iletiflim yolu oldu unu ifade ediyor. Peki tüm bunlar ne için kullan labilir? Cevap ise son derece basit ve kesin; hemen hemen herfley için. Hemen hemen herfley için denmesinin sebebi de Internet in kullan lamad alan say s n n son derece az olmas. Internet e lence kayna n z olabilir, merak etti iniz birçok bilgiye ulaflabilirsiniz ve hatta para bile kazanabilirsiniz. Internet le çal flabilir olma özelli i, çok yak n bir zamanda ehliyet sahibi olmak, yabanc dil bilmek ya da bilgisayar kullanabiliyor olmak kadar önemli hale gelecek. PARANIZI S Z KONTROL ED N Art k herhangi bir ifllem için bankaya gitmenize gerek yok. Baz bankalar Internet üzerinden her türlü hesap iflleminizi yapman za olanak sa l yor. Birkaç fare t klamas yla baflka bir hesaba para transfer edebilir, bakiyenizi kontrol edebilirsiniz. Böylelikle zaman kaybetmez, banka kuyruklar nda beklemek zorunda kalmazs n z. Paran z kontrol etmenin daha modern, h zl ve güvenli bir yolu ise flu an için bulunmamakta. E LENCE MÜZ K ve B LG Internet in ilk günlerinde sadece k s tl miktarda metin fleklinde bilgi bulmak mümkündü. Internet ve teknolojideki h zl gelilme sayesinde, bu durum çok çabuk de iflti. Birçok radyo kanal n n d fl nda, TV kanallar bile art k Internet üzerinde bulunuyor. H zl bir ba lant sayesinde, baz programlar online olarak seyretmeniz bile mümkün oluyor. E er bilgisayar n z n ve Internet ba lant n z n h z biraz yavaflsa, önce haber program n bilgisayar n za yükleyebilir, daha sonra da rahat bir biçimde seyredebilirsiniz. INTERNET TE fi Internet üzerinde iflinizle ilgili bolca bilgi bulman z mümkün. Kurulufllara ait web sitelerinde belli bir flirkete ait bilgileri bulabilece iniz gibi, baflka konular hakk nda ilginç bilgilere rastlayabilece iniz E er biri size Internet üzerinde 159 milyon site oldu unu sölerse ona kesinlikle inanmay n. Çünkü oradaki site say s her an h zla gelifliyor. Sonuçta bu h zl art fl n sonucunda tam bir rakkam verilmesi kesinlikle mümkün olamaz. T.C Merkez Bankas n n ngilizce ve Türkçe içerik sunan internet sayfas I INFO> Bir baflka bankan n internet sayfas Bir Tv kanal n n internet sayfas HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET 3

18 INTERNET INTERNET N SUNDUKLARI Yat r mlar n z yönlendirmenize yard mc olabilecek bir internet sayfas.m.k.b nin resmi internet sayfas yat r mc lar için oldukça önemli ve yararl bilgiler sunuyor siteler de mevcut. Son kanun maddeleri, borçlular n listesi ya da ticari sicil bilgilerine farkl arama seçeneklerinden ulaflabilirsiniz. Güvenlik hakk nda bilgi sahibi olmak isteyenler de bu konuyla ilgili bir web sitesinden arad klar her tür bilgiyi bulabilecek. Tek bir fare t klamas yla fiyat de iflikliklerini tarihsel olarak gösteren bir tabloya da eriflebileceksiniz. HABERLER Internet üzerinde yay nlanan haberler televizyon için ciddi bir rakip olma özelli i tafl yor (özellikle de gazeteler için). Bu tür haberlerin en önemli özelli i geçerli olmalar (haberler web üzerinden birkaç saat içinde yay nlanabiliyor). Taze haber yay nlayan birçok web sitesi bulunuyor. Birçok büyük haber ajans websitesine sahip ve bunlar çok düflük bir fiyata ya da ücretsiz olarak günde 24 saat taze haber sunuyor. E er sürekli olarak geçerli bilgilere ulaflmak istiyorsan z, Internet sizin için do ru yer. E T M VE E LENCE Ne e lence ne de e itim Web e yabanc terimler de il. Orada çok genifl boyutlarda flaka kütüphaneleri ve yine e lence üzerine bir çok flaka sitesi bulman z mümkün. Sadece televizyon seyretmekten ya da resimleri incelemekten hofllananlar da Internet te arad klar n bulabilirler. Bunun yan nda tüm televizyon program listeleri, sinema tiyatro programlar, yeni filmlerin incelemeleri, video klipler ve foto raflar da Web de yer alan di er e lenceli ö eler. Böylece art k s k c bir filme gidip bofl yere bir sürü para dökmek gibi bir korkunuz da olmayacak. Yorumu okuyup, resimlere bak p ve hatta filmin k sa bir tan t m n izleyip buna karar verebilirsiniz. Internet in zevkini ç kar n! PRAT K B LG LER Baz durumlarda, art k Internet de en az ka ttaki dizinler karar yararl oluyor. stenen bilgiye ulaflmak için Internet üzerinde çeflitli servisler yer al r. Ayn zamanda Web de yer alan çeflitli sözlükler ile tercümeler yapabilir ve uluslaras para birimlerinde dönüflümler yapabilece iniz sitelere de ulaflabilirsiniz. Hala tatilini nerede yapaca na karar vermeyenler de bu tercihlerini Web sitelerinden yapabilirler. Çünkü tüm seyehat acentalar n n kataloglar aynen burada da yer almaktad r. Bir ev ya da apartman dairesi almak istiyorsan z bunun için de çok genifl bir yelpazede emlak ofisleri de Web de yerlerini al yorlar. Bu gibi sitelerden k sa bir ev tan t m n n yan nda ayn zamanda resimlerinde bulunmas mümkün. Internet gerçekten bilgi aç s ndan oldukça zengin bir ortam. Herfley si- INFO> I E er daha yeni ve ilginç bir ifl ar yorsan z, Internet i kullanarak bulabilirsiniz. Bir firma için ifl ilanlar n Internet üzerinden yay nlamak ajanslar, dergi ve gazeteler ile çal flmaktan daha zahmetsiz ve masrafs z bir ifllemdir. Böyle bir firman n Internet i kullanmas ndan dolay gelece e yönelik teknolojik düflünceleri oldu undan da emin olabilirsiniz. Internet üzerinden baz gazetelere ulaflabilirsiniz 4 HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET

19 INTERNET N SUNDUKLARI INTERNET ze ba l. Ne istiyorsan z onu inceleyebilirsiniz. James Bond un kulland otomobiller hakk nda bilgi ister misiniz? ARKADAfiLARINIZ LE SOHBET ED N Herhalde çevrenizden Internet üzerinden pahal olmayan telefon görüflmelerinin yap labildi ini duymuflsunuzdur. Ama bundan daha da ilginci insanlar ile yaz - flarak da sohbet edebilirsiniz. Hem de ayn anda istedi iniz kadar kifliyle birden. Bunun için Internet üzerinde bir çok Chat odalar ad verilen alanlar bulunur ve buralarda yine s n rs z say da insan ayn anada birbirleri ile yaz flabilirler. Çeflitli konularda ayr lm fl bu chat odalar ile sizinle ayn konularla ilgilenen kifliler ile yaz flabilirsiniz. Baz odalarda insanlar kendi arabalar hakk nda konuflabildikleri gibi spor hakk nda konuflulan odalar da bulunur. Hatta sadece merhaba demek ve yeni insanlar ile tan flmak için bile bu odalara girip yaz flma yap labilir. Önümüzdeki say larda da bu konuda çeflitli ve daha detayl bilgiler ve nas l ba lanaca n z konusunda yaz - lar yer alacak. SANAL ALIfiVER fi Internet üzerinde çok yeni bir kavram olmas na ra men giderek yay lan Web tabanl al flverifl daha çok özellikle al flverifl için çok fazla gezmeyi sevmeyen insanlara göre. Marketten al nacak bir ekmekten bir arkadafl n za hediye almaya kadar tüm al flverifller için uygun bir ortam sunan Internet ten kredi kart n z kullanarak tüm isteklerinizin kap n za kadar getirilmesini sa layabilirsiniz. Tabii ki kredi kart olmayanlar ya da Internet i hala güvenli bulmayanlar için ödemeli siparifl verme yöntemini destekleyen Web siteleri de mevcut. Yap lmas gereken sadece bu tür bir Web sitesine ba lan p görsel olarak istedi ini seçtikten sonra gerekli bilgileri belirtmek. Ürünün türüne, firman n size uzakl ve da t m politikas na göre ürün en geç 15 günde evinizde olabiliyor. Tabii ki Internet üzerinde al flverifl yani sanal al flverifl sadece ürün baz nda de il, hizmet baz nda da gerçekleflebiliyor. Bu I INFO> SEYAHAT PLANLARI YAPANLAR Ç N E er seyahat planlar yaparken en ucuzunu ar yorsan z seyehat acentalar n n Web sitelerini sürekli inceleyin. Çünkü son dakika de iflmelerini ancak buralardan takip edebilir ve ö renebilirsiniz. Böylelikle her zaman en ucuz fiyat alman z mümkün olur. Internet e teflekkürler. HER TÜRLÜ B LG YE ANINDA ER fi N Di erleri ö renmeden önce herfleyi daha önceden bilin. Internet in kullan lmad alanlar n say s neredeyse yok gibi. Sizi e lendirebildi i gibi tüm meraklar n z da giderebilir. Hatta yak n bir gelecekte Internet ile çal flabilme yetene i neredeyse bir sürücü lisans n z n olmas, yabanc dil bilmeniz ya da bilgisayar kullanabilmeniz kadar önemli bir gereksinim olacak. M.S.Ü sinema televizyon bölümünün internet sitesi Internet üzerinden çeflitli yabanc diller de ö renebilirsiniz HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET 5

20 INTERNET INTERNET N SUNDUKLARI Internet üzerinden medya kurulufllar - n n sitelerine de ulaflabilirsiniz Art k bankac l k ifllemlerinizi de Internet üzerinden kolayl kla yapabiliyorsunuz INFO> Internt üzerindeki tüm ilginç bilginin nerede oldu unu merak m ediyorsunuz. Sadece dergimizi okuyun ve yak n bir zamanda tüm ilginç adreslewr Browser n zda olacak ve istedi iniz zaman istedi iniz bir tanesini inceleyebileceksiniz. I durumda örne in bir program sat n almak istedi iniz zaman paras n ödemeniz durumunda an nda size tan nan hak ile onu Internet ten kendi bilgisayar n za da yükleyebiliyorsunuz. Bu durumda sat n ald n z ürüne an nda sahip olabiliyorsunuz. Program indirmenin d fl nda herhangi bir sanal kütüphaneden yararlanmak, bir Internet oyun klübüne üye olmak gibi çok daha farkl hizmetler için Internet te al flverifl yapmak da mümkün. Kredi kart n z kullanmak için karfl taraftaki firman n güvenli oldu unu bilin yeter. Bir gün size de Internet ten bir çiçek gelirse sak n flafl rmay n. INTERNET BANKACILI I Al flverifli evden yapabildi inize göre paran zla ilgili her türlü ifllemi de evden yürütebilirsiniz. Bunun için ülkemizde de h zla geliflen ve say lar artan bankalar n Internet flubelerini kullanabilirsiniz. Bankan z n sundu u hizmetlere ba l olarak para çekmek hariç Internet ten tüm bireysel bankac l k ifllemlerini gerçeklefltirebilirsiniz. Bu flekilde akflam n bir vakti bile akl n za gelen ödenmemifl faturan z yat rabilir ve bir sonraki güne kal p gecikme faizi ödeme derdinden de kurtulabilirsiniz. Herkese an nda hizmet verebilen Internet flubeleri ile art k bankalarda kuyruk bekleme sorunu da kalm yor. Güvenlik ise Internet bankac l nda di er Web hizmetleri aras nda en üst noktada. Güvenlik konusunda Banka taraf nda akl kurcalayabilecek her hangi bir problem bulunmuyor. Do abilecek bir probleminin ise sadece kullan c n n taraf nda oluflabiliyor. Bu yüzden bu tür bir problem ile karfl laflmamak için hep en son sürüm güvenli i onaylanm fl ve bir aç bulunmayan Web Browser lar n n kullan lmas gerekiyor. Ayr ca ba land n z Web sitesinin gerçekten kulland n z bankan n Web sitesi oldu una emin olmadan herhangi bir kiflisel bilginizi karfl tarafa vermemeye özen gösterin. Bankan z n Web sitesinin adresini ve daha detayl Internet üzerinden emlak hizmetleri sunan bir web sayfas Kitaptan CD ye çok genifl bir yelpazede sanal al flverifl yapabilece iniz bir web sitesi bilgiyi almak için bankan zla mutlaka görüflün. Konu üzerine yeterli bilgiye sahip de ilseniz paran z ile ilgili olarak bankalar ile çok kritik ifllemleri gerçeklefltirmemeye çal fl n. INTERNETTE YER N Z HAZIR Internet, sundu u çeflitli hizmetler ve avantajlar n yan nda di er insanlar ile paylaflmak istedi iniz konulara yer verebilmeniz için size belirli bir alan da sa l - yor. Ço u ücretsiz sa lanan bu alanlar kullanarak Internet üzerinde kiflisel sayfalar n açm fl kullan c lar aras na kat l p düflüncelerinizi ve bilgilerinizi paylaflabilirsiniz. Bu sayfalarda kendinizle ilgili bilgilere ve resimlere yer verebilece iniz gibi ilgi alanlar n z içinde kalan bir konuda da sayfalar haz rlayabilirsiniz. Tüm dünyan n buna ulaflaca na emin olun. 6 HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R?

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R? SAYI 41 TEMEL B LG LER PROGRAM KURULUMU PROGRAM KURMANIN NCEL KLER. WINDOWS S STEM ANAL Z PROGRAMLARI WINDOWS Ç N ÖZEL ARAÇLAR. PROJELER V DEO KONFERANS INTERNET ÜZER NDE CANLI GÖRÜfiME YAPMAK. INTERNET

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2585 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1554 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I Yazarlar Dr. Bu ra KARABEY (Ünite 1) Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi

Detaylı

DocuMate 152. kullan m k lavuzu

DocuMate 152. kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu Telif hakk 2006 Visioneer, Inc ye aittir. Telif hakk kanunlar nda izin verilen flartlar d fl nda ön yaz l izin al nmadan ço

Detaylı

Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi

Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi TÜB TAK ULAKB M Ulusal Akademik A ve Bilgi Merkezi Adres: YÖK Binas B5 Blok Bilkent 06539 Ankara Internet adresi: www.ulakbim.gov.tr Tel: 0(312) 298 92 00 Fax:

Detaylı

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R?

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? internet kurulu GİRİŞ B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? İNTERNET KULLANIMINDA FARKINDALIK Teknolojinin her geçen gün h zla ilerledi i ça m zda, biliflim teknolojilerinin toplumsal ve ekonomik süreçlerdeki

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES NOVASYON YÖNET M 16 NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu

Detaylı

PROJE YÖNET M KILAVUZU 9

PROJE YÖNET M KILAVUZU 9 PROJE YÖNET M KILAVUZU 9 TANIMLAR PROJEN N BAfiLAMASI / PLANLANMASI PROJEN N YÜRÜTÜLMES EK P ÇALIfiMASI PROJEN N TAMAMLANMASI VE DE ERLEND R LMES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu (

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 16 BÜYÜK KAYIP VE TEE (OEE) 12 ADIMLI TPM UYGULAMA PLANI TPM YAPI TAfiLARI (P LLARLAR) TPM YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Toplam

Detaylı

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM Ç NDEK LER [ S o r u - 1 ] hracat n kazan mlar nelerdir? 2 [ S o r u - 2 ] Japon pazar n n cazibeleri nelerdir? 4 [ S o r u - 3 ] Japon pazar nda baflar l olman n anahtar

Detaylı

STRATEJ K YÖNET M. Üç Ad mda STRATEJ K YÖNET M. stihbarat- stikamet- craat. Üç Ad mda Stratejik Yönet m B R STRATEJ H KAYES

STRATEJ K YÖNET M. Üç Ad mda STRATEJ K YÖNET M. stihbarat- stikamet- craat. Üç Ad mda Stratejik Yönet m B R STRATEJ H KAYES 18 Üç Ad mda STRATEJ K YÖNET M stihbarat- stikamet- craat STRATEJ K YÖNET M Üç Ad mda Stratejik Yönet m B R STRATEJ H KAYES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Üç Ad mda STRATEJ

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

abcd temel afet bilinci el kitab

abcd temel afet bilinci el kitab abcd temel afet bilinci el kitab ABCD Temel Afet Bilinci El Kitab haz rlayanlar: Marla Petal, MSW. Zeynep Türkmen dan flman: Prof. Dr. Ahmet Mete Ifl kara kaynaklar: City of Los Angeles Fire Department

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Temmuz-A ustos-eylül 2009 Say :11 Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Türkiye Perakende Federasyonu Baflkan fieref Songör: Perakende, finans olmadan büyüyemez Turpak Genel Müdürü Tamer

Detaylı

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 02 De er Yönetimi Yazarlar Murat YALNIZO LU & Emre ERKUT Stanley F. SLATER & Eric M. OLSON Philippe HASPESLAGH & Tomo NODA & Fares BOULOS

Detaylı

KPSS Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL

KPSS Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL KPSS E T M B L MLER Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER O uzhan ÜNAL PRAT K E T M SER S AÇI AKADEMİ YAYINLARI Yeşilırmak Sokak Nu.: 15 Kızılay / ANKARA Tel : (312) 231 75 41 (pbx) Faks : (312) 230 75 40 DİZGİ

Detaylı

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-II

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2249 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1248 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES NG L ZCE Ö RETMENL L SANS PROGRAMI NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-II

Detaylı

ADIM ADIM PROJE YÖNET M

ADIM ADIM PROJE YÖNET M ADIM ADIM PROJE YÖNET M ADIM ADIM PROJE YÖNET M BAfiARILI PROJE YÖNET M Ç N KANITLANMIfi VE PRAT K B R REHBER Richard Newton Çeviren lker Gülfidan ISBN 978-605-5655-27-3 Pearson Education Limited 2006

Detaylı

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin...

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin... ALBARAKA TÜRK / SAYI 21 KIfi 2008 ALBARAKA TÜRK BÜLTEN D R Bankac l kta Yar na Dair BORSA DA ALBARAKA TÜRK BEREKET Albaraka Türk ün halka aç lma hikayesi ÖMÜR SERMAYES N N PLANLANMASI Kiflisel zaman planlamas

Detaylı

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE Halil Nalçao lu * Medya kavram üzerine Bizim Türkçede medya olarak kulland m z, ngilizcedeki media sözcü ü, araç, orta, ortam, arac anlamlar na gelen

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

D D M - AK B ÜK AN ADO L U O T EL C L K VE T UR ZM M E S L EK L S ES N N ÜN V ER S TE M Z E DE VR G E RÇ EK L Efi T

D D M - AK B ÜK AN ADO L U O T EL C L K VE T UR ZM M E S L EK L S ES N N ÜN V ER S TE M Z E DE VR G E RÇ EK L Efi T S AY I : 1 1 M a r t 2 0 0 4 A y d a b i r y a y m l a n r. D D M - AK B ÜK AN ADO L U O T EL C L K VE T UR ZM M E S L EK L S ES N N ÜN V ER S TE M Z E DE VR G E RÇ EK L Efi T H. Kerem BOZY T Bas n Halkla

Detaylı

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan m k lavuzu

Detaylı

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270 Bili im Hukuku Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören Yay n No: 270 stanbul, 2010 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel. : 212-282 09 73

Detaylı

Einstein n Mucize Y l

Einstein n Mucize Y l Einstein n Mucize Y l Özel Görelilik Albert Einstein için 1905 çok verimli bir y ld. Bu y l yay mlad çok say da bilimsel makalesinin içinde özellikle üç tanesi birçok biliminsan taraf ndan devrimsel olarak

Detaylı