>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ">>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM"

Transkript

1

2 SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN filet M S STEM N N TEMEL ÖZELL KLER N TANIYALIM. PROJELER B LG SAYARINIZIN KURULMASI YEN ALDI INIZ B LG SAYARIN ÇALIfiMAYA HAZIR HALE GET R LMES INTERNET NED R fiu NTERNET? INTERNET N VE HAKKINDAK GENEL KAVRAMLARIN TANITILMASI INTERNET N SUNDUKLARI INTERNET N S ZE SUNDU U TÜM SANAL OLANAKLAR VE MULT MEDYA UYGULAMALARI 2. SAYIDA NELER VAR? TEMEL B LG LER SA LIKLI VE KONFORLU ÇALIfiMA MS WORD E G R fi WINDOWS WINDOWS YARDIMCI PROGRAMLARI PROJELER FARE LE VER ML ÇALIfiMA HESAP MAK NES N N KULLANIMI INTERNET INTERNET Ç N GEREKL DONANIMLAR INTERNET Ç N GEREKL YAZILIMLAR INTERNET LE PARA KAZANMAK MULTIMEDYA VE E LENCE WINDOWS TA OYUNLAR SÖZLÜK A-B 2. SAYIYLA B RL KTE KLASÖRÜNÜZ BEDAVA MULTIMEDYA VE E LENCE MULT MEDYA CD-ROM LAR CD-ROM LARIN NTERAKT F E T M ARAÇLARI OLARAK KULLANILMASI S ZL K A A: - AVI> B LG SAYAR TER MLER N N SÖZLÜK ANLAMLARI NASIL B R KT RECE M? Herkes çin Bilgisayar 14 günde bir yay nlanacak. Her say da yukar da gördü ünüz alt bölüm yeralacak ve bölümlerin sayfalar kendi içlerinde s ralanacak. kinci say ile birlikte ücretsiz olarak verilecek olan klasör sayesinde, her bölümü ayr ayr biriktirerek, bölümlere ayr lm fl bir Bilgisiyar Ansiklopedisi ne sahip olacaks n z. Özel olarak haz rlanm fl bölüm ayraçlar tüm bölümlerin klasörde düzenli flekilde yer almalar n sa layacak. Herhangi bir say y kaç rd n zda, bunu abone bölümümüzden temin etmeniz ve Herkes çin Bilgisayar eksiksiz olarak biriktirmeniz mümkün. En temelden bafllayan bilgi düzeyi ileri düzeylere kadar yükselecek. Böylece Herkes çin Bilgisayar her düzeyden kullan c için eksiksiz bir baflvuru kayna olacak. Herkes çin Bilgisayar Destek Telefonlar Saatleri: , Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! Genel Yay n Yönetmeni: Gökhun Sungurtekin (Sorumlu), Yaz flleri Müdürü: Mahmut Karsl o lu, Editör: Berker Güngör, Grafik Tasar m: Murat Çelik, Reklam Koordinatörü: Gönül Morgül, Müflteri Temsilcisi: Yeliz Koyun, Pazarlama Müdürü: Güler Okumufl, Abone Sorumlusu: Nur Geçili, Da t m: Nebi Danac, Üretim: Turgay Tekatan, Vogel Yay nc l k Ltd. fiti. Genel Müdürü: Hermann W. Paul, Genel Müdür Yard mc s : Beste Özerdem, Vogel Yay nc l k Ltd. fiti. Ad na Sahibi: Gökhun Sungurtekin, Renk Ayr m -Film Ç k fl ve Bask : As r Matbaac l k Ltd. fiti., Da t m B RYAY A.fi., Vogel Ankara Temsilcisi: Dilek Özgen Vogel Yay nc l k Piyalepafla Bul. Zincirlikuyu Cad. Ün fl Merkezi No: 231/ Kas mpafla- STANBUL Tel: (212) Faks: (212) Ankara Büro Menevifl Sokak No: 26/ A. Ayrac -ANKARA Tel: (312) Faks: (312)

3 BILGISAYARA LK BAKIfi TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi Her ne kadar bilgisayarlar hayat m za h zla giriyor olsa da, henüz çok yayg n say lmazlar ve evinde ya da iflyerinde bunlardan faydalananlar n say s s n rl d r. Yine de hemen herkes bir bilgisayar görmüfltür ve afla yukar neye benzedikleri konusunda genel bir kan sahibidir. Bilgisayar denince insanlar n ak llar na genelde bir ekran ve klavye gelir. Ayr ca genelde yak nlarda bir yerde duran ve bunlar n kablolarla ba land beyaz bir kutu mevcuttur. Asl na bakarsan z bu son derece basitlefltirilmifl bir resimdir, çünkü bir bilgisayar daha pek çok önemli parça içerir. Ne var ki bu yine de ilk bak flta görünen k sm anlayabilmemiz için bize iyi bir bafllang ç noktas sa lar. B LG SAYARA AÇILAN PENCERE Monitör ad n verdi imiz cihaz bize bilgisayar n yapt klar n görebilme imkan verir. lk bak flta bir televizyona I INFO > YAZICILAR E er çal flman z n sonuçlar n ka t üzerine dökmek isterseniz, o zaman bir bask cihaz na (printer) ihtiyac n z olacak demektir. Bu da bilgisayara tak labilecek pek çok ek cihazdan biridir. Piyasada pek çok farkl bask cihaz bulunmakla beraber bunlar temel olarak üç ana s n fa ay rabiliriz. En basit ve ucuz olanlar nokta vurufllu (dot matrix) tabir edilenleridir, ancak art k günümüzde bunlar pek kullan lmamaktad r. Mürekkep püskürtmeli (inkjet) tabir edilen türden bask cihazlar ise son y llarda oldukça popüler olmufltur, bunlar renkli bask da yapabilmektedirler. MON TÖR EKRAN KASA KLAVYE Zevkinize göre resimdeki gibi de iflik renkleri de bulunan disketleri kullanarak bir bilgisayardan di erine verilerinizi tafl yabilirsiniz. FARE benzemesi ilginç de il mi? Asl nda bu izlenim pek yanl fl say lmaz, çünkü bir monitör temel olarak televizyon ekran yla ayn teknik prensipler üzerine kuruludur. Fakat s radan bir televizyondan biraz daha farkl bir flekilde çal fl r, ve farkl ifllerde de kullan l r. HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER 1

4 TEMEL B LG LER BILGISAYARA LK BAKIfi Bir monitörü kullanmak herhangi bir televizyonu kullanmaktan daha kolayd r. Cihaz genelde kendi kendine çal fl r ve sizin yapman z gereken pek fazla bir fley yoktur. Ancak tabii ki ekranda belirenlere dikkat etmeniz gerekmektedir, bilgisayar sizinle konuflmak için monitörü kullan r, bu sayede sizi o anda olup bitenlerden ve olas sorunlardan haberdar eder. Ayr ca monitör çal flmalar n z n sonuçlar n görüntülemek için de kullan l r, o anda yazmakta oldu unuz yaz y ya da çizmekte oldu unuz resmi ekrandan takip edersiniz. Bir monitörün arka k sm - na bakt n zda iki adet kablo göreceksiniz. Bunlardan biri ana elektrik kablosu- Bilgisayar n z bir faks makinesine ya da yaz c ya da ba layabilmeniz mümkün olmaktad r. Resimde bununla ilgili olarak hem faks hem de yaz c ifllevi gören bir ayg t görmektesiniz. dur, di eri ise görüntü sinyallerini bilgisayardan ekrana aktarmak için kullan - l r. Ana elektrik kablosu do rudan duvardaki bir prize tak l olabilece i gibi, kasaya da tak lm fl olabilir. E er bilgisayar ekran nda görüntüyle ilgili bir sorun yafl yorsan z ilk yapman z gereken bu iki kabloyu kontrol etmek ve yerlerine düzgün ba land klar ndan emin olmakt r, ço u zaman sorun buradan kaynaklan r. Peki monitörü kullan rken yapman z gereken özel bir ifllem var m? Burada size iyi bir haberimiz var, herhangi bir çaba sarfetmenize pek gerek yok. Monitör genellikle gereken uygun görüntü boyutunu, fl ve kontrast kendili inden ayarlayacakt r. Hatta ço u monitör bilgisayar n z aç l rken kendili in- Afla da çeflitli tipte bilgisayar kasalar n görmektesiniz. Her kasan n kendine göre avantajlar ve dezavantajlar bulunmaktad r ve de iflik amaçlara hitap ederler. Bir bilgisayar nelerden oluflur Temel parçalar: Bilgisayar içinde bar nd ran kasa Monitör Klavye (keyboard) Fare (mouse) INFO > Bilgisayara eklenebilecek di er cihazlardan baz lar : Bask cihaz (printer) Taray c (scanner) Modem Bilgisayara eklenebilecek di er multimedya cihazlardan baz lar : Hoparlör Mikrofon Video kamera I den devreye girdi inden, açma dü mesine basman za bile gerek olmaz. Ancak e er monitörünüz elektri i do rudan prizden al yorsa ya da bilgisayar kapatman za ra men monitörün güç lambas yan k kal yorsa, monitörün de güç dü mesinden kapatman z hem elektrik tasarrufu hem de monitörün ömrü aç s ndan faydal olacakt r. M D KASA MASAÜSTÜ KÜÇÜK MASAÜSTÜ 2 HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER

5 B LG SAYARDA YAZI YAZMAK TEMEL B LG LER B LG SAYARDA YAZI YAZMAK Bir bilgisayarda en çok kullan lan yaz l mlardan biri de kelime ifllem programlar d r. Bu programlar bilgisayar n z elektronik bir daktilo gibi kullanman za imkan tan rlar. Bu programlar zaman içinde büyük bir evrim geçirmifller ve çok farkl tipte olanlar ortaya ç km flt r. HT YAÇLARA UYGUN filevler Baz lar son derece basit olup düz yaz - lar yazmak için kullan l rken, çok daha geliflmifl grafik arabirime sahip olanlar da yay nc l k gibi konularda hizmet vermek üzere tasarlanm fllard r. Bunlar dergi ya da kitap gibi bas l materyallerin bask ifllemi öncesinde tasarlanmas, dizilmesi, sayfa planlar n n yap lmas gibi ifllerde de kullan l rlar. Biz ise burada Windows alt nda çal flma üzere tasarlanm fl bir kelime ifllem program n inceleyece iz. Önceden de söylendi i gibi, bir kelime ifllem program yaz dosyalar n haz rlamak için kullan l r. Ne var ki bu tür bel- I INFO > Bilgisayarlarda yaz l m (software) en az donan m (hardware) kadar önemlidir, çünkü bilgisayara neyi nas l yapaca n yaz l m söyler. Bu yaz l mlar genelde disket ve CD-ROM üzerinde gelmekle beraber, kullan m esnas nda bilgisayar n sabit diskleri üzerinde depolan rlar. geler sadece düz yaz içermek zorunda de ildirler, çeflitli tablolar, resimler, semboller vs kelime ifllemcisi taraf ndan bu dökümanlara eklenebilir ve böylece bitmifl iflin daha canl ve anlaml olmas sa lanabilir. Bir kelime ifllem program penceresi birkaç k s mdan oluflur, bunlardan en önemlisi çal flma alan n oluflturan düz beyaz zemindir ve yaz lar buraya yaz l r. Bu ifllem asl nda bir ka da Bir kelime ifllemcide kolayl kla yaz - ya bir resim ekleyebilirsiniz. HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER 3

6 TEMEL BILGILER BILGISAYARA LK BAKIfi Windows 98 de size WordPad ad nda basit bir kelime ifllemci sunmaktad r. mektup yazmaktan farks zd r. Bu sayfay afla -yukar ve sa a-sola kayd rarak yaz lanlar n istedi imiz k sm n görmemizi sa layan kayd rma çubuklar ekran n kenarlar ndad r. Yaz belgeleriyle çal flmay sa layan programlar n pek çok yard mc araçlar ve ek fonksiyonlar bulunur, bunlara genellikle ekran üst k sm nda bulunan kontrol panelinden ulaflabilirsiniz, her fonksiyon farkl bir simgeye sahip olan tufllarla gösterilmifltir. Bu programlar genelde çok detayl yard m seçeneklerine sahiptirler, ancak her zaman i- çin size gerekeni veremeyebilirler. Ancak yine de kullan m son derece kolay ve çal flmay kolaylaflt ran programlard r. Düflünülecek olursa en basitinden yanl fl yazd n z zaman düzeltmelerin bile kolayca yap labilmesi kelime ifllemcileri oldukça faydal programlar haline getirir. Hatta ayn metinleri de iflik insanlara yollarken bile tekrar yazmak zorunda kalmadan sadece isim bölümünü de ifltirip yaz c dan ç k fl alman z yeterlidir. Bir çok fleyi otomatiklefltirdi i için üzerinize düflen yaz yükünü de hafifletecektir. Dönem ödevinden aflk mektubuna her fleyi kelime ifllemcilerle yazabilirsiniz. Modern kelime ifllemciler çok de iflik türde fontu bir arada kullanabilirler. * PUCU > OTOMAT K YAZIM DENET M Kelime ifllem programlar n n ço u e er isterseniz çal flman z denetler ve yaz l m hatalar yapt n zda sizi uyar rlar, bu sayede belgelerde mümkün oldu unca az hata meydana gelmifl olur. Sadece uyar n n yan nda e er isterseniz yazma s ras nda hatalar kelime ifllemci taraf ndan otomatik olarak da düzeltilir. Bu durumda size sadece yazmak kal r. Modern kelime ifllemciler sadece yaz içindeki hatalar bulmakla kalmaz ayn zamanda düzeltirler de. 4 HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER

7 WIDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi WINDOWS WINDOWS 98 e GENEL B R BAKIfi Bu bölümde günümüz bilgisayarlar nda en yayg n flekilde kullan lan iflletim sistemi olan Windows 98 i gözden geçirece iz. Ancak bu sistemin sa lam bir tan m n yapmadan önce, bir iflletim sisteminin ne oldu una ve buna neden ihtiyac n z oldu una bir bakal m. E er biri sizi iflletim sistemi olmayan bir bilgisayar n karfl s na oturtsayd, k sa sürede cihaz n bu haliyle gürültü ve s cakl k üretmekten baflka bir ifle yaramayaca n anlard n z. Bu haliyle bilgisayarlar ço u insan için kullan labilir olmaktan çok uzakt r, ancak onlar n a r matematik dillerinden anlayan birkaç teknik uzman onlar bu halleriyle kullanabilir. UZMAN OLMAK GEREKM YOR Bu derece uzman olmayan ço unlu- un, yani bizlerin bilgisayarlardan faydalanabilmesi için yaz l m (software) denen özel uygulama programlar na ihtiyaç vard r. Sadece bu flekilde bilgisayar n yüksek hesaplama kapasitesinden ve di er özelliklerinden faydalanma imkan bulabiliriz. Ancak ifller bu kadarla da kalmay p daha da kar flmaktad r, çünkü sözü geçen programlar n hiçbiri kendi bafllar na bilgisayar n her özelli ini kullanamazlar. flte iflletim sistemi burada devreye girer, görevi bilgisayar ve donan m yla kullan lmak istenen programlar aras nda iletiflimi sa lamakt r. Bunun yan s - ra bilgisayar ve kullan c aras nda da iletiflimi kurarak kullan c n n, yani sizin iflinizi kolaylaflt rmay sa lar. Resim, üzerinde Windows 98 iflletim sistemi yüklü bir bilgisayar göstermektedir. I INFO > filet M S STEM NED R? flletim sistemi kullan c ve bilgisayar aras ndaki iletiflimi sa lamak için tasarlanm fl bir programd r, bu sayede kullan c n n bilgisayar n sundu u tüm olanaklardan faydalanabilmesini sa lar. Ayr ca çeflitli uygulama yaz l mlar n n çal flt r labilmesi için de bir taban oluflturur. PENCERE (Window) NED R? Pencere (Window) Windows iflletim sisteminin en temel unsurlar ndan biridir. Dörtgen fleklinde ve boyutlar ayarlanabilir bir alan olan pencere, o an çal flmakta olan program n ekranda görüntülendi i k sm oluflturur. Ekranda ayn anda birden fazla aç k pencere bulunabilir. HERKES Ç N B LG SAYAR WINDOWS 1

8 WINDOWS WINDOWS 98 EGENEL B R BAKIfi Bilgisayar m simgesi INFO > BOfi GER DÖNÜfiÜM KUTUSU I Bilgisayar m Penceresi Bilgisayar m simgesi Geri dönüflüm simgesi Bafllat tuflu Windows masaüstü Windows her bafllat ld nda bu logo karfl n za gelecektir. DOLU GER DÖNÜfiÜM KUTUSU T pk çal flt r lan uygulamalar gibi, kullan c Bu simge baz dosyalar çöpe att n z, baflka bir deyiflle sildi iniz anlam na gelir. Ancak da iflletim sistemini pek çok ifllemi gerçeklefltirmek için kullanabilir, at lan dosyalar kutu boflalt - lana kadar tamamen silinmez mesela çeflitli sürücülere bilgi kaydetmek, bir ve geri al nabilirler. CD-ROM dan bilgi okumak, ekranda çeflitli grafikler görüntülemek, müzik dinlemek, vs. Yap lan tüm ifllemler iflletim sistemi taraf ndan idare edilmektedir, hatta klavyeden bir tufla bast n zda bunun ekran n zda görüntülenmesi kadar basit olan ifllemler bile. Windows 98 grafik arabirimi olan bir iflletim sistemidir ve günümüzde sat lan bilgisayarlar n büyük bir k sm bu iflletim sistemi kurulu olarak piyasaya sunulmaktad r. Windows 98 bir Amerikan flirketi olan Microsoft taraf ndan gelifltirilmifltir, bu yüzden kulland orijinal dil ngilizcedir. Ancak Microsoft bu iflletim sisteminin daha verimli ve yayg n bir flekilde kullan lmas n sa lamak amac yla çeflitli dillere uyarlanm fl varsiyonlar n da gelifltirmifltir. Bu yüzden kullanaca n z Windows büyük ihtimalle tamamen Türkçe olarak haz rlanm fl bir versiyon olacakt r, tabii yard m dosyalar da dahil olmak üzere. Windows iflletim sistemi bilgisayarda çal flmay kullan c aç - s ndan kolaylaflt rmak için pek çok iflaret ve simge kullan r, bunlar n hepsinin de kendine has anlamlar vard r. Bu simgeleri kullanmay ö renmek önemlidir, çünkü Windows 2 HERKES Ç N B LG SAYAR WINDOWS

9 WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi WINDOWS PENCERE BOYUTLARININ AYARLANMASI EKRANI KAPLA htiyaç duyuldu unda istenen bir pencerenin tüm ekran kaplayacak boyuta ç kmas n sa lar, bu sayede bilgilerin görüntülenmesi daha kolaylafl r. S MGE DURUMUNA KÜÇÜLT Aç k bir pencereyi tekrar ihtiyac m z olana dek gizlemeye yarar, tekrar görüntülemek istersek tüm yapmam z gereken uygulaman n görev çubu u üzerindeki ikonuna t klamakt r. Aman dikkat, açt - n z ve gizledi iniz pencereleri görev çubu unda unutmay n. KAPAT flimiz biten bir pencereyi tamamen kapatmam za yarar. ÖNCEK BOYUT Ekran Kapla komutu verdi imiz bir pencereyi tekrar eski boyutuna indirmemizi sa lar. üzerinde çal flt raca n z ço u uygulaman n kontrolleri de buradan esinlenerek haz rlanm flt r, e- er genel kavramlar bilirseniz bunlara da kolayca al fl rs n z. Bu da tabii ki çal flmalar n z daha kolay ve verimli k lacakt r. Windows 98 masaüstü genelde çok s k eriflilen dosya ve programlar n yerald çal flma alan d r. Arka planda çeflitli resimler ve duvar ka tlar kullanarak masaüstünü renklendirmek mümkündür, ancak bu ileride ele al nacak bir konu. ancak içerikleri de iflir. Bunlar farkl farkl programlar, bilgileri vs içerirler. Bunun haricinde devaml elinizin alt nda olmas n istedi iniz uygulamar masaütünde tutabilirsiniz. Ayrca masaüstü uygulama ve çal flma pencerelerinin de görüntülenme alan d r. WINDOWS MASAÜSTÜ Masaütü pek çok farkl unsurdan oluflur. Öncelikle çal flma masas n oluflturan bir arka plan mevcuttur. Bunun üzerinde farkl programlar temsil eden pek çok simge bulunur. Dosya klasörü ad verilen simgeler görünüflte ayn d r, Windows yukar daki ikonlar n aynen karfl l n içeren bir de sistem menüsüne sahiptir ve Alt + Boflluk tufluna basarak buna eriflmek mümkündür. Bunlar Windows un yapabildi i en temel ifllemlerdir. HERKES Ç N B LG SAYAR WINDOWS 3

10 WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi INFO > I 1>BAfiLAT MENÜSÜNÜ AÇIN Görev çubu undaki Bafllat tufluna bas n. B LG SAYARIN KAPATILMASI 2> B LG SAYARI KAPAT fiikkini SEÇ N Buraya t klay nca daha detayl bir liste gelecektir. 3> B LG SAYARI KAPAT fiikkini TEKRAR SEÇ N fi k seçili de ilse üzerine t klayarak seçin. 4> EVET TUfiUNA BASIN Çal flt n z bilgileri kaydetti inizden emin olup Evet ya da OK tufluna bas n. 5> Kapatma mesaj ç kt nda güç dü mesine bas p makineyi kapat n. Masaüstü ayr ca ana görev çubu unu da bar nd - r r, bunu ekran n alt k sm nda bulabilirsiniz, en temel parças ise Bafllat tufludur. Buna bas ld - nda Windows 98 in pek çok uygulama ve komutunu içeren b ir listeye ulafl labilir. Görev çubu unun geri kalan k sm nda ise o an çal flmakta olan uygulamalar n simgeleri görülebilir, mesela takvim ya da ses ayarlar gibi. B LG SAYARI KAPATMAK Bilgisayarla iflimiz bitti inde onu afla daki gibi kapatabiliriz. Öncelikle fare i-! D KKAT > BAfiLAT TUfiU Windows un görev çubu u üzerinde sol alt köflede bulunan en önemli tufltur, ço u uygulamaya ulaflman z sa lar. Windows alt nda bilgisayar n za kurdu unuz pro ramlar, bu tufla t klad n zda aç lan menüde gösterilirler. konunu Bafllat tufluna götürüp, sol tuflla bir defa t klayarak ana menüye ulafl r, sonra da Bilgisayar Kapat fl kk na t klar z. Aç lan yeni menüden de Bilgisayar Kapat fl kk n seçmemiz gereklidir. Bundan sonra birkaç saniye bekleyip, Bilgisayar n z Kapatabilirsiniz mesaj ekrana geldi inde kasan n önündeki güç dü mesine basmam z yeterlidir. Ancak baz durumlarda bilgisayar n üzerinde kurulmufl olan çeflitli yaz l mlar yüzünden ya da Windows 98 iflletim sisteminin kendisinden kaynaklanan problemler dolay s ile bu ekran n karfl n za gelmesi biraz zaman alabilir. Hatta e er gerçekten uzun bir süre geçmesine ra men hala monitörde bu yaz y göremiyorsan z ve bilgisayar n z art k bir ifllem yapm yorsa bu durumda yine güç dü mesinden bilgisayar kapat n. Bir sonraki aç l flta iflletim sistemi farkl bir flekilde aç lacak ve bir önceki kapanmadan do abilecek sorunlar kontrol ederek problem varsa düzeltecektir. Bu ifllemin arkas ndan Windows aynen eskiden oldu u gibi aç lacakt r. Bu tam olarak hatal bir kapanma say lmayaca ndan bir problem do urmaz. As l problem Windows üzerinde her hangi bir program ile çal fl rken kapanmada oluflur. Bu yüzden elinizden geldi ince e er Windows 98 kullan yorsan z bilgisayar burada anlat ld flekilde kapatmaya çal fl n. Bilgisayar n zda Windows 98 iflletim sistemi çal fl rken, normal menü seçeneklerinden kapat lmas yerine, bilgisayar n do rudan güç dü mesinden kapat lmas problemlere ve bilgisayar n zdaki verilerinizin kaybolmas na yol açabilir. Bu normal olmayan kapatma iflleminin bilgisayara veri kayb ndan daha fazla bir zarar olmaz. 4 HERKES Ç N B LG SAYAR WINDOWS

11 B LG SAYARINIZIN KURULMASI PROJELER B LG SAYARINIZIN KURULMASI Yeni bilgisayar n z ald n z ve eve getirdiniz, ancak bür sürü kutunun içinde paketlenmifl durumda. fiimdi ne yapacaks n z? Tabii ki flimdi yap lacak olan paketleri açmak ve cihaz kullan ma haz r bir flekilde kurmak. I INFO> KLAVYE Bilgisayar n arkas nda klavyenin befl i neli fifline karfl - l k gelen prizi bulun ve oraya tak n. Baz klavyeler daha küçük ve alt i nesi olan yuvarlak bir fifl kullan r. Bunun için de bilgisayar n arkas nda bulunan ve PS/2 iflaretli olan prizi kullanman z gerekir. 1 1> PAKET N AÇILMASI Kutular n üst k sm ndaki bantlar düzgünce keserek aç n ve kasan n kutusu içindeki bilgisayar kasas d fl ndaki tüm parçalar ve e er varsa kurulum CD lerini bir kenara ay r n. Daha sonra kutular yan taraflar üzerine yat r n. 2> KUTUNUN BOfiALTILMASI Yan duran kutunun içindeki bilgisayar yavaflça d flar çekin, iki kifli taraf ndan yap l rsa ifllem daha kolay olur. 2 3> KUTUNUN Ç NDEK LER Bilgisayar paketleme köpü ü ve plastik ambalaj ndan tamamen ç kar n.bilgisayar kutusunun içinde kablolar, CD-ROM lar, kullan m klavuzlar gibi daha pek çok malzeme bulunabilir, daha sonradan sistemin tekrar kurulmas gerekti inde hepsine ihtiyac n z olacakt r. Kurulum CD lerini ve ek yaz l mlar kurulum bittikten sonra da kaybolmayacak bir yerde saklay n. 3 HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER 1

12 PROJELER B LG SAYARINIZIN KURULMASI Bilgisayar n z seçerken yan nda uygun yaz l mlar n verildi inden emin olun. Bir iflletim sistemi kesinlikle flartt r, ancak bunun yan nda baz firmalar kelime ifllem ve benzeri ofis programlar n da verirler. E er ihtiyac n z olan yaz l mlar standard olarak cihazla birlikte verilmiyorsa o zaman bunlar sat c dan sizin temin etmeniz gerekebilir. Ancak yine de bir bilgisayar n kurulup ilk etapta çal flt r labilmesi için öncelikle sadece bir iflletim sitemi (Örnek: Windows 98) edinmeniz de yeterli olacakt r > MON TÖRE D KKAT ED N Monitörün kutusunu tepeden aç n ve içinden ç - kan sehpay kenrar koyun. Monitörün bulundu u karton kutuyu yavaflça yerde ters çevirin, sonra da kutuyu yukar do ru çekerek cihaz içinden kurtar n. Bu flekilde çal flmak hem daha kolay, hem de daha güvenlidir. 5> MON TÖR AYA ININ TAKILMASI Monitörü henüz koruyucu köpükten ç karmadan ters çevirin ve alt k sm na sehpas n tak n. Daha sonra tekrar çevirerek sehpas - n n üzerine oturtun ve koruyucu köpükleri ç kar n. Sehpay takarken do ru yönde takt n za emin olun. Çünkü monitör sehpas tak ld ktan sonra her zaman yerinden yine ayn kolayl kta ç kmayabilir. * PUCU > MON TÖR Ba lant kablosunda üç s ra halinde 15 adet i ne bulunur, bilgisayar n arkas nda uygun noktay bulun ve bu kabloyu oraya tak n. Sonra da iki vidas n s - k flt r p ba lant y tamamlay n. 6> B LG SAYARIN YERLEfiT R LMES Cihaz n tüm ba lant lar n yapmaya bafllamadan önce tüm parçalar kutular ndan ç kar n ve kullanaca n z yere yerlefltirin. Herfleyi durmas n istedi iniz yere koyup rahat ve güvenli yerlefltiklerinden emin olun. Unutmay n ki bilgisayar n CD ve disket sürücülere kolayca eriflebilece iniz, ayr ca kazayla çarpmayaca n z bir yerde bulunmas gereklidir. 2 HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER

13 B LG SAYARINIZIN KURULMASI PROJELER 7 I INFO > FARE Farenizin iki s ra halinde dizilmifl 9 i neli bir fifli varsa bunu bilgisayar n arkas ndaki uygun sltu bulup takman z gerekir, bu tür ba lant lara Serial denir, prizleri ise COM 1 ya da Serial Port olarak iflaretlenmifltir. Fifli takt ktan sonra vidalar n s k flt rmay u- nutmay n. Baz fareler ise alt i neli yuvarlak bir fifle sahiptir, bunlara da PS/2 türü ba lant denir. KLAVYE Klavyenizin befl i neli yuvarlak bir fifli vard r, bunu da bilgisayar n arkas ndaki uygun prize takman z gerekir. Ancak baz klavyeler PS/2 türü denilen daha küçük ve alt i neli yuvarlak bir fifle sahiptirler, bunu da kasan n arkas ndaki uygun biçimde iflaretlenmifl PS/2 tipi fifle takman z gerekir.! D KKAT > Bilgisayar kurarken ambalaj n içinde hiçbirfley unutmad n zdan emin olun ve fazla malzemeyi rahatl kla bulabilece iniz bir yere koyun. Bunlar n hepsi gerekli fleylerdir ve flimdi olmasa bile ileride mutlaka ihtiyac n z olacakt r. Monitörün veri ba lant kablosu d fl nda bir de güç kablosu olmal d r, bunu gözden kaç rmay n çünkü ihtiyac n z olacakt r. 7> GÖZLER N Z KORUYUN Monitörü yerlefltirdi iniz nokta ve aç uzun müddetli çal flmalarda yorulmaman z aç s ndan çok önemlidir. Ekran tam karfl n zda ve yaklafl k 50 ila 80 cm kadar uzakta olmal d r. Ekrana bakarken arkan zdan gelen güçlü fl klar ekrandan yans yabilir, o yüzden oturma konumuna dikkat edin, bu k sa sürede yorulman za ve a r çekmenize sebep olabilir. Ayr ca bulundu unuz yerin - fl kland rmas na dikkat edin, arkan zdan gelen zay f bir fl k da gözlerinizi çok yorabilir. Bunun yan nda e er edinebiliyorsan z kaliteli bir ekran koruyucu da gözlerinizi koruman za yard mc olacakt r. Ancak seçiminizi yaparken olabildi ince kalitesiz ekran koruyucular ndan kaç n n. Bunlar gözlerinize yarardan çok zarar verecektir. HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER 3

14 PROJELER B LG SAYARINIZIN KURULMASI 8> NE ÇOK KABLO Art k tüm kablolar ba lay p cihaz çal flmaya haz r hale getirme zaman geldi. Her parçan n bilgisayar n arkas ndaki özel fifline ba lanmas ve kontrol edilmesi gereklidir. Ancak bu denli çok kablo olmas sizi ürkütmesin, çünkü her parçan n fifli farkl tipte üretilmifltir ve yanl fl parçay yanl fl fifle takmak gibi bir sorun yaflaman z mümkün de ildir. Baz bilgisayarlarda her parçan n ba lanaca nokta özel iflaretlerle belirtilmifltir (monitör, fa- 8 re, klavye,vs) ve tüm yapman z gereken montajda bunlara dikkat etmektir. Baz firmalar ise simgeler yerine renk kodlar kullan rlar ve prizlerle fiflleri uygun renklerle iflaretlerler. Renkler olmasa da fifllerin ba lant lar çok farkl oldu undan takarken hata yapma o- las l n z pek fazla de ildir. Yine de fiflleri yerine takarken hassas bir flekilde tam dik konumda takmaya özen gösterin. Böylelikle ince olan pinlerin e ilmesini de engellemifl olursunuz. Fiflleri yerine oturttuktan sonra da yan ndaki vidalar s k flt rmay unutmay n. 9 9> B LG SAYARI AÇMAK Tüm parçalar ba lad ktan ve bilgisayar n ana güç kablosunu duvardaki elektrik prizine soktuktan sonra art k bilgisayar açmaya haz rs n z demektir. Monitörün ve bilgisayar n üzerinde bulunan güç dü melerine basarak sistemi harekete geçirin > filet M S STEM E er ald n z bilgisayar iflletim sistemi kurulu olarak sat l yorsa (örnek Windows 98) o zaman bilgisayar n aç lmas yla beraber bu da harekete geçecektir ve art k bilgisayar n z kullan ma haz r demektir.! D KKAT > MON TÖR GÜÇ KABLOSU Monitörünüzün güç kablosunun iki ucunda iki fifl bulunur. Bunlardan biri üç deliklidir ve monitörün arkas ndaki yuvas na tak lmal d r. Di er ucunda ise ya normal bir elektrik prizi bulunur ki bu duvardaki elektrik fifline tak l r, ya da üç i neli bir fifl bulunur ki bu durumda da bilgisayar n arkas ndaki üç delikli prize monte edilmesi gereklidir. B LG SAYAR GÜÇ KABLOSU Bilgisayar için bir adet güç kablosu mevcuttur, bu kablonun bir ucundaki üç i neli fifl kasan n arkas ndaki uygun prize sokulur, di- er ucundaki normal fifl ise duvardaki elektrik prizine tak l r. 4 HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER

15 NED R fiu INTERNET? INTERNET NED R fiu INTERNET? Internet kelinesi günümüzde hemen her yerde karfl m za ç k yor. Ülkemizde de Internet art k hayat m z n vazgeçilmez bir parças haline geldi. Internette her türlü bilgiye ulaflmak, al flverifl yapmak ve sohbet etmek art k çok kolay. WWW NED R? WWW asl nda World Wide Web kelimelerinin k saltmas d r, anlam Dünya Çap nda A olan bu kelimeler, tüm dünyay kapsayan bir bilgisayar a n tan mlamak için kullan l r. Bugün dünyan n herhangi bir köflesinden bu bilgisayar a na eriflmek mümkündür. Internet üzerinde gezinmenin en temel yolu farenizin tufllar n t klamaktan geçer. Bu flekilde Browser ad verilen programlar kullanarak kolayl kla ihtiyaç duydu unuz bilgilere ulaflabilirsiniz. HYPERTEXT NED R? Bu kelimeyi bilgisayar dergilerinden tutun da Internet üzerine yaz lm fl pek çok yerde görebilirsiniz, her ne kadar çok kula a çok karçafl k birfleymifl gibi gelmesine ra men asl nda hiç öyle de ildir. Hypertext bir yaz içindeki herhangi bir kelimenin renk ve grafiklerle vurgulanm fl halidir, mesela kelime k rm z ve alt çizilmifl olabilir. E er fare ikonunuzu bu alt çizili kelimenin üzerine getirirseniz bir el sembolüne dönüfltü ünü görürsünüz. flte bu tarz kelimelere ba lant (link) denir, bunlar baflka bir konuma geçit sa layan gizli geçifl noktalar gibi çal fl rlar. E er o kelimeye t klarsan z sizi ba l oldu u sayfaya götürecek ve o sayfay gösteren bir pencere aç lacakt r. Mesela flöyle bir ör- Oldukça tan nm fl bir futbol klübünün Internet sitesi I INFO> Internet üzerindeki bilgi WWW sayfas tabir edilen bölgelerde sunulur. Bu sayfalar ekranda görebilmenizi sa layan programlara Browser denilir. (örnek I.E. Explorer) En güncel film fragmanlar n bulabilece iniz bir Internet sayfas Internet arac l ile tüm dünyay kolayca keflfedebilirsiniz HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET 1

16 INTERNET NED R fiu INTERNET? nek verelim, diyelim ki bir yemek tarifi okuyorsunuz. Deniyor ki, Etin üstüne haz rlad n z özel sosu dökünüz. Ve fakat do al olarak siz bu özel sos hakk nda bilgi sahibi de ilsiniz. Bu yüzden kitab n özel soslar INTERNET VE WWW N N SUNDU U AVANTAJLAR Son derece büyük bir bilgi birikimine kolayca ulaflma imkan (üstelik bir k sm kendi dilinizde) Ulafl lan bilgi ve e lence kaynaklar n n büyük bir k sm ücretsizdir Kolay kullan m Son derece genifl bir yaz l m ve oyun kayna nternet ile sanal gezilere ç kabilir, tüm dünya ülkelerini yak ndan tan yabilirsiniz k sm ndan bunun tarifini buluyor, sonra da esas tarifi kald n z noktadan okumaya devam ediyorsunuz. flte Web üzerinde dolafl rken de durum bundan farkl de il, burada özel sos kelimesi bir link fleklinde haz rlanm fl olacak ve t klad - n zda size sosun tarifini gösteren pencereyi açacakt r. Bu tarifi gözden geçirdikten sonra tüm yapman z gereken geriye dön (BACK) tufluna basarak bir önceki sayfada bulunan esas tarife dönmektir. Tüm bu gezinmeler için yapman z gereken tek fley farenizle birkaç t klama gerçeklefltirmektir, yani son derece kolayd r. flte tüm WWW a n n çal flma prensibi budur. Mesela yeni filmleri tan tan bir sayfada film flirketlerinin sayfalar na ba lant lar, orada ünlü aktörlerin sayfalar na ba lant lar bulmak mümkündür. Tüm bilgi kümeleri bu fleklide birbirne ba lanarak tüm dünyay kapsayan dev bir bilgi a oluflturur. MULT MEDYA OLANAKLARI Internet üzerinde Multimedia sunumlar n da önemi çok büyüktür. WWW sayfalar nda resimler, ses kay tlar, video görüntüleri gibi pek çok Multimedia unsuruna s kça rastlanabilir. Her ne kadar günümüzdeki ba lant sürati bir video kayd n n gerekti i gibi oynat lmas na izin verecek kadar yüksek de ilse de, önümüzdeki birkaç y l içinde Internet televizyona rakip olabilecek kapasiteye eriflecektir. Ancak yine de flu anki ba lant h z ile bile kabul edilebilir kalitede Internet Internet ile tüm evreni kolayca keflfedebilir, evrenle ilgili tüm bilgilere ulaflabilirsiniz üzerinden hareketli görüntülerin izlenebilmesi de mümkündür. Bunun yan nda Internet üzerinde gelifltirilmifl yaz l mlar n kullan lmas ile de çok daha de iflik multimedya ö elere ulaflabilirsiniz. Oyunlar bunlardan sadece biri. Internet in kullan lmas ile dünyan n öbür ucundaki bir kullan c ile bile istedi iniz oyunu sanki karfl karfl ya oturuyormufl gibi rahatl kla oynayabilirsiniz. Görüntülü olarak görüflme yap labilmesi ise Internet in di er güzel multimedeya olanaklar ndan biri. * PUCU > WWW sayfalar ndan gezinirken en büyük avantaj n z istedi iniz yere ulaflmak için sadece birkaç defa fareyi t klaman n yetmesidir. Ulaflmak istedi iniz bilginin asl nda dünyan n neresinde depolan yor oldu u sizi ilgilendiren bir unsur de ildir. E er herhangi bir WWW sayfas nda ilginizi çeken bir resim, yaz ya da dosya bulduysan z, bunu birkaç t klamayla kendi bilgisayar n za da kaydedebilirsiniz. 2 HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET

17 INTERNET N SUNDUKLARI INTERNET INTERNET N SUNDUKLARI Gazetelerde, dergilerde, TV ya da radyoda Internet sürekli olarak duydu umuz bir kelime. Fakat bu haberleflme kanallar ndan herhangi biriyle Internet in ne ifle yarad n ö renmeniz pek de mümkün olmayacakt r. Baz lar Internet üzerinde bulunacak faydal bilgilerin ne kadar çok oldu undan bahsederken, baz lar da bunun harika bir iletiflim yolu oldu unu ifade ediyor. Peki tüm bunlar ne için kullan labilir? Cevap ise son derece basit ve kesin; hemen hemen herfley için. Hemen hemen herfley için denmesinin sebebi de Internet in kullan lamad alan say s n n son derece az olmas. Internet e lence kayna n z olabilir, merak etti iniz birçok bilgiye ulaflabilirsiniz ve hatta para bile kazanabilirsiniz. Internet le çal flabilir olma özelli i, çok yak n bir zamanda ehliyet sahibi olmak, yabanc dil bilmek ya da bilgisayar kullanabiliyor olmak kadar önemli hale gelecek. PARANIZI S Z KONTROL ED N Art k herhangi bir ifllem için bankaya gitmenize gerek yok. Baz bankalar Internet üzerinden her türlü hesap iflleminizi yapman za olanak sa l yor. Birkaç fare t klamas yla baflka bir hesaba para transfer edebilir, bakiyenizi kontrol edebilirsiniz. Böylelikle zaman kaybetmez, banka kuyruklar nda beklemek zorunda kalmazs n z. Paran z kontrol etmenin daha modern, h zl ve güvenli bir yolu ise flu an için bulunmamakta. E LENCE MÜZ K ve B LG Internet in ilk günlerinde sadece k s tl miktarda metin fleklinde bilgi bulmak mümkündü. Internet ve teknolojideki h zl gelilme sayesinde, bu durum çok çabuk de iflti. Birçok radyo kanal n n d fl nda, TV kanallar bile art k Internet üzerinde bulunuyor. H zl bir ba lant sayesinde, baz programlar online olarak seyretmeniz bile mümkün oluyor. E er bilgisayar n z n ve Internet ba lant n z n h z biraz yavaflsa, önce haber program n bilgisayar n za yükleyebilir, daha sonra da rahat bir biçimde seyredebilirsiniz. INTERNET TE fi Internet üzerinde iflinizle ilgili bolca bilgi bulman z mümkün. Kurulufllara ait web sitelerinde belli bir flirkete ait bilgileri bulabilece iniz gibi, baflka konular hakk nda ilginç bilgilere rastlayabilece iniz E er biri size Internet üzerinde 159 milyon site oldu unu sölerse ona kesinlikle inanmay n. Çünkü oradaki site say s her an h zla gelifliyor. Sonuçta bu h zl art fl n sonucunda tam bir rakkam verilmesi kesinlikle mümkün olamaz. T.C Merkez Bankas n n ngilizce ve Türkçe içerik sunan internet sayfas I INFO> Bir baflka bankan n internet sayfas Bir Tv kanal n n internet sayfas HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET 3

18 INTERNET INTERNET N SUNDUKLARI Yat r mlar n z yönlendirmenize yard mc olabilecek bir internet sayfas.m.k.b nin resmi internet sayfas yat r mc lar için oldukça önemli ve yararl bilgiler sunuyor siteler de mevcut. Son kanun maddeleri, borçlular n listesi ya da ticari sicil bilgilerine farkl arama seçeneklerinden ulaflabilirsiniz. Güvenlik hakk nda bilgi sahibi olmak isteyenler de bu konuyla ilgili bir web sitesinden arad klar her tür bilgiyi bulabilecek. Tek bir fare t klamas yla fiyat de iflikliklerini tarihsel olarak gösteren bir tabloya da eriflebileceksiniz. HABERLER Internet üzerinde yay nlanan haberler televizyon için ciddi bir rakip olma özelli i tafl yor (özellikle de gazeteler için). Bu tür haberlerin en önemli özelli i geçerli olmalar (haberler web üzerinden birkaç saat içinde yay nlanabiliyor). Taze haber yay nlayan birçok web sitesi bulunuyor. Birçok büyük haber ajans websitesine sahip ve bunlar çok düflük bir fiyata ya da ücretsiz olarak günde 24 saat taze haber sunuyor. E er sürekli olarak geçerli bilgilere ulaflmak istiyorsan z, Internet sizin için do ru yer. E T M VE E LENCE Ne e lence ne de e itim Web e yabanc terimler de il. Orada çok genifl boyutlarda flaka kütüphaneleri ve yine e lence üzerine bir çok flaka sitesi bulman z mümkün. Sadece televizyon seyretmekten ya da resimleri incelemekten hofllananlar da Internet te arad klar n bulabilirler. Bunun yan nda tüm televizyon program listeleri, sinema tiyatro programlar, yeni filmlerin incelemeleri, video klipler ve foto raflar da Web de yer alan di er e lenceli ö eler. Böylece art k s k c bir filme gidip bofl yere bir sürü para dökmek gibi bir korkunuz da olmayacak. Yorumu okuyup, resimlere bak p ve hatta filmin k sa bir tan t m n izleyip buna karar verebilirsiniz. Internet in zevkini ç kar n! PRAT K B LG LER Baz durumlarda, art k Internet de en az ka ttaki dizinler karar yararl oluyor. stenen bilgiye ulaflmak için Internet üzerinde çeflitli servisler yer al r. Ayn zamanda Web de yer alan çeflitli sözlükler ile tercümeler yapabilir ve uluslaras para birimlerinde dönüflümler yapabilece iniz sitelere de ulaflabilirsiniz. Hala tatilini nerede yapaca na karar vermeyenler de bu tercihlerini Web sitelerinden yapabilirler. Çünkü tüm seyehat acentalar n n kataloglar aynen burada da yer almaktad r. Bir ev ya da apartman dairesi almak istiyorsan z bunun için de çok genifl bir yelpazede emlak ofisleri de Web de yerlerini al yorlar. Bu gibi sitelerden k sa bir ev tan t m n n yan nda ayn zamanda resimlerinde bulunmas mümkün. Internet gerçekten bilgi aç s ndan oldukça zengin bir ortam. Herfley si- INFO> I E er daha yeni ve ilginç bir ifl ar yorsan z, Internet i kullanarak bulabilirsiniz. Bir firma için ifl ilanlar n Internet üzerinden yay nlamak ajanslar, dergi ve gazeteler ile çal flmaktan daha zahmetsiz ve masrafs z bir ifllemdir. Böyle bir firman n Internet i kullanmas ndan dolay gelece e yönelik teknolojik düflünceleri oldu undan da emin olabilirsiniz. Internet üzerinden baz gazetelere ulaflabilirsiniz 4 HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET

19 INTERNET N SUNDUKLARI INTERNET ze ba l. Ne istiyorsan z onu inceleyebilirsiniz. James Bond un kulland otomobiller hakk nda bilgi ister misiniz? ARKADAfiLARINIZ LE SOHBET ED N Herhalde çevrenizden Internet üzerinden pahal olmayan telefon görüflmelerinin yap labildi ini duymuflsunuzdur. Ama bundan daha da ilginci insanlar ile yaz - flarak da sohbet edebilirsiniz. Hem de ayn anda istedi iniz kadar kifliyle birden. Bunun için Internet üzerinde bir çok Chat odalar ad verilen alanlar bulunur ve buralarda yine s n rs z say da insan ayn anada birbirleri ile yaz flabilirler. Çeflitli konularda ayr lm fl bu chat odalar ile sizinle ayn konularla ilgilenen kifliler ile yaz flabilirsiniz. Baz odalarda insanlar kendi arabalar hakk nda konuflabildikleri gibi spor hakk nda konuflulan odalar da bulunur. Hatta sadece merhaba demek ve yeni insanlar ile tan flmak için bile bu odalara girip yaz flma yap labilir. Önümüzdeki say larda da bu konuda çeflitli ve daha detayl bilgiler ve nas l ba lanaca n z konusunda yaz - lar yer alacak. SANAL ALIfiVER fi Internet üzerinde çok yeni bir kavram olmas na ra men giderek yay lan Web tabanl al flverifl daha çok özellikle al flverifl için çok fazla gezmeyi sevmeyen insanlara göre. Marketten al nacak bir ekmekten bir arkadafl n za hediye almaya kadar tüm al flverifller için uygun bir ortam sunan Internet ten kredi kart n z kullanarak tüm isteklerinizin kap n za kadar getirilmesini sa layabilirsiniz. Tabii ki kredi kart olmayanlar ya da Internet i hala güvenli bulmayanlar için ödemeli siparifl verme yöntemini destekleyen Web siteleri de mevcut. Yap lmas gereken sadece bu tür bir Web sitesine ba lan p görsel olarak istedi ini seçtikten sonra gerekli bilgileri belirtmek. Ürünün türüne, firman n size uzakl ve da t m politikas na göre ürün en geç 15 günde evinizde olabiliyor. Tabii ki Internet üzerinde al flverifl yani sanal al flverifl sadece ürün baz nda de il, hizmet baz nda da gerçekleflebiliyor. Bu I INFO> SEYAHAT PLANLARI YAPANLAR Ç N E er seyahat planlar yaparken en ucuzunu ar yorsan z seyehat acentalar n n Web sitelerini sürekli inceleyin. Çünkü son dakika de iflmelerini ancak buralardan takip edebilir ve ö renebilirsiniz. Böylelikle her zaman en ucuz fiyat alman z mümkün olur. Internet e teflekkürler. HER TÜRLÜ B LG YE ANINDA ER fi N Di erleri ö renmeden önce herfleyi daha önceden bilin. Internet in kullan lmad alanlar n say s neredeyse yok gibi. Sizi e lendirebildi i gibi tüm meraklar n z da giderebilir. Hatta yak n bir gelecekte Internet ile çal flabilme yetene i neredeyse bir sürücü lisans n z n olmas, yabanc dil bilmeniz ya da bilgisayar kullanabilmeniz kadar önemli bir gereksinim olacak. M.S.Ü sinema televizyon bölümünün internet sitesi Internet üzerinden çeflitli yabanc diller de ö renebilirsiniz HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET 5

20 INTERNET INTERNET N SUNDUKLARI Internet üzerinden medya kurulufllar - n n sitelerine de ulaflabilirsiniz Art k bankac l k ifllemlerinizi de Internet üzerinden kolayl kla yapabiliyorsunuz INFO> Internt üzerindeki tüm ilginç bilginin nerede oldu unu merak m ediyorsunuz. Sadece dergimizi okuyun ve yak n bir zamanda tüm ilginç adreslewr Browser n zda olacak ve istedi iniz zaman istedi iniz bir tanesini inceleyebileceksiniz. I durumda örne in bir program sat n almak istedi iniz zaman paras n ödemeniz durumunda an nda size tan nan hak ile onu Internet ten kendi bilgisayar n za da yükleyebiliyorsunuz. Bu durumda sat n ald n z ürüne an nda sahip olabiliyorsunuz. Program indirmenin d fl nda herhangi bir sanal kütüphaneden yararlanmak, bir Internet oyun klübüne üye olmak gibi çok daha farkl hizmetler için Internet te al flverifl yapmak da mümkün. Kredi kart n z kullanmak için karfl taraftaki firman n güvenli oldu unu bilin yeter. Bir gün size de Internet ten bir çiçek gelirse sak n flafl rmay n. INTERNET BANKACILI I Al flverifli evden yapabildi inize göre paran zla ilgili her türlü ifllemi de evden yürütebilirsiniz. Bunun için ülkemizde de h zla geliflen ve say lar artan bankalar n Internet flubelerini kullanabilirsiniz. Bankan z n sundu u hizmetlere ba l olarak para çekmek hariç Internet ten tüm bireysel bankac l k ifllemlerini gerçeklefltirebilirsiniz. Bu flekilde akflam n bir vakti bile akl n za gelen ödenmemifl faturan z yat rabilir ve bir sonraki güne kal p gecikme faizi ödeme derdinden de kurtulabilirsiniz. Herkese an nda hizmet verebilen Internet flubeleri ile art k bankalarda kuyruk bekleme sorunu da kalm yor. Güvenlik ise Internet bankac l nda di er Web hizmetleri aras nda en üst noktada. Güvenlik konusunda Banka taraf nda akl kurcalayabilecek her hangi bir problem bulunmuyor. Do abilecek bir probleminin ise sadece kullan c n n taraf nda oluflabiliyor. Bu yüzden bu tür bir problem ile karfl laflmamak için hep en son sürüm güvenli i onaylanm fl ve bir aç bulunmayan Web Browser lar n n kullan lmas gerekiyor. Ayr ca ba land n z Web sitesinin gerçekten kulland n z bankan n Web sitesi oldu una emin olmadan herhangi bir kiflisel bilginizi karfl tarafa vermemeye özen gösterin. Bankan z n Web sitesinin adresini ve daha detayl Internet üzerinden emlak hizmetleri sunan bir web sayfas Kitaptan CD ye çok genifl bir yelpazede sanal al flverifl yapabilece iniz bir web sitesi bilgiyi almak için bankan zla mutlaka görüflün. Konu üzerine yeterli bilgiye sahip de ilseniz paran z ile ilgili olarak bankalar ile çok kritik ifllemleri gerçeklefltirmemeye çal fl n. INTERNETTE YER N Z HAZIR Internet, sundu u çeflitli hizmetler ve avantajlar n yan nda di er insanlar ile paylaflmak istedi iniz konulara yer verebilmeniz için size belirli bir alan da sa l - yor. Ço u ücretsiz sa lanan bu alanlar kullanarak Internet üzerinde kiflisel sayfalar n açm fl kullan c lar aras na kat l p düflüncelerinizi ve bilgilerinizi paylaflabilirsiniz. Bu sayfalarda kendinizle ilgili bilgilere ve resimlere yer verebilece iniz gibi ilgi alanlar n z içinde kalan bir konuda da sayfalar haz rlayabilirsiniz. Tüm dünyan n buna ulaflaca na emin olun. 6 HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım.

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım. Uzem Eğitmen Girişi Sisteme eğitmen olarak giriş yapabilmek için http://uzem.uskudar.edu.tr adresini internet tarayıcımızın adres satırına yazdıktan sonra Şekil 1 deki ekranda ilgili alanlara kullanıcı

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Yrd.Doç.Dr. Serdar YILMAZ Kaynak: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Kursu Ders Notları, Kasım 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Başlat Düğmesi Bilgisayarınızı

Detaylı

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar EBSCOhost E itimi support.ebsco.com EBSCO nun Ocak ay nda tüm EKUAL konsorsiyumu üyelerine sundu u ULAKB M Ulusal Veri Taban (UVT) tan na ho geldiniz. Bu e itimde, EBSCOhost

Detaylı

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı Kurulum İşlemleri Hasp Driver Kurulumu Hasp Hatası Alıyorum - Unable to Access Sentinel Hasp Run-Time Environment (H0033) - Feature Not Found

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 Bu faaliyette verilen bilgiler ile belgeye uygun nesne iģlemlerini (Ģekil, resim, grafik, metin kutusu vb.) planlı ve hatasız yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Kelime

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

BİLGİSAYAR DONANIMI. *** Gerçekleştirdikleri görev bakımından donanım birimleri ikiye ayrılır.

BİLGİSAYAR DONANIMI. *** Gerçekleştirdikleri görev bakımından donanım birimleri ikiye ayrılır. BİLGİSAYAR DONANIMI Donanım : Bilgisayarı meydana getiren fiziksel parçalara donanım denir. Bilgisayar donanımı ikiye ayılır. 1. Dış Donanım: Bilgisayar kasasının dışında bulunan, kablolar ya da bağlantı

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows Vista Ultimate, Vista'nın tüm özelliklerini içinde barındırıyor ve en pahalısürüm olarak listede yerini alıyor. SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 1 GHz 32-bit işlemci

Detaylı

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz -

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - Saymadan Saymak Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - lan say 1 2... n say s na eflittir. Yani, tan m gere i, n! = 1 2... (n-1) n dir. n!, n fortoriyel diye okunur. Örne in,

Detaylı

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz.

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz. ĐŞKURLULARIN BĐLGĐLERĐ, ŞĐFRELERĐ HERKESE AÇIK ( BEDAVA SMS GÖNDERME SĐTESĐ YAZI SONUNDADIR ) Merhaba, bu bilgilendirici yazıda sizlere ĐŞKURa kayıtlı olanların şifrelerine, kişisel bilgilerine başkalarının

Detaylı

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda:

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda: İş Adı Bülten Başlığı Cilt 1, Sayı 1 Bülten Tarihi Birincil Yazı Başlığı İlgi çeken özel konular: Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada

Detaylı

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence GARANTİÖTESİ Çok düşük bir bedel karşılığında Ekstra Güvence Gönül rahatlığıyla keyfini çıkarın! Dürüst olmak gerekirse, yeni bir elektronik cihaz bizim için çok değerli değil midir? Uzun süre arayıp fiyatları

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları İÇERİK 2 Dosya ve Klasör İşlemleri 3 Giriş BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Windows 7 - Devam ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK http://www.hasanakyurek.com Sürümler Sürüm Karşılaştırmaları Masaüstü Görev

Detaylı

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI 1.YENİ MÜŞTERİ EKLE Müşteri bilgilerini bu bölümde gireriz. Müşterilerinizi gruplamak isterseniz sağ tarafta bulunan butona tıklayarak açılan pencere grup ekle diyerek

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

KWorld PlusTV Hybrid Stick

KWorld PlusTV Hybrid Stick KWorld PlusTV Hybrid Stick PlusTV Hybrid Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.3 Bölüm 1 : PlusTV Hybrid Stick Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanımı Kurulumu...2

Detaylı

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek ve Sistem Ayarlarnıı Değiştirmek 36 4 Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Bu bölümde Görev Çubuğu Özelliklerini kullanarak, Görev Çubuğu

Detaylı

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa Tuhaf Bir Buluflma O las l k kuram ilkokullarda bile okutulabilecek kerte basit ve zevklidir. ABD de kimi okullarda 9 yafl ndaki çocuklara bile okutuluyor olas l k kuram. Basit olas l k kuram n anlamak

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK 1. DYS (Doküman Yönetim Sistemi) nin kullanımı için 3. parti bir programa ihtiyaç yoktur. Tamamen WEB tabanlı çalışmaktadır. 2. Sisteme http://dys.akdeniz.edu.tr

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Gmail Outlook Ayarları (Türkçe Resimli Anlatım)

Gmail Outlook Ayarları (Türkçe Resimli Anlatım) Gmail Outlook Ayarları (Türkçe Resimli Anlatım) 1.Adım: Gmail üzerinden e-posta hesabınıza herhangi bir tarayıcıdan http://mail.maltepe.edu.tr linkine tıklayıp daha önceden kullandığınız e-posta hesabınızı

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

Digitus un alışılmış kutu tasarımı Powerline Wireless 300N Access Point in kutusu için de geçerli. Ürünün ön kısmında yeşil ve beyaz renkler

Digitus un alışılmış kutu tasarımı Powerline Wireless 300N Access Point in kutusu için de geçerli. Ürünün ön kısmında yeşil ve beyaz renkler Digitus DN-15018-1 Tanıtımını gerçekleştireceğimiz sıradaki Digitus ürünü ise Powerline Wireless 300N Access Point. Kısaca Access Point in görevini sizlere aktaralım. Bu cihazın görevini birçok bilgisayar

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM Meta Trader 4 mobil işlem platformunu cihazınıza kurmak için öncelikle uygulama marketine giriş yapmanız gerekmektedir. Girişin ardından

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM 1. Sistem 3 bileşenden oluşur a. Sunucu b. Koruma yazılımı c. Mobil anahtar ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM Sunucu yazılımı: sunucu yazılımı öncelikle yerel ağda et (etkileşimli tahtaların) bağlı

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI Bilişim Teknolojileri İŞLEMİN ADI Bilgisayarın ilk açılış ayarlarını İŞLEM NUMARASI 2.1 İşletim sisteminin kurulumunu Montajı tamamlanmış bilgisayar, klavye, fare, monitör Sistemin ilk açılış

Detaylı

Sunum Akışı. EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış

Sunum Akışı. EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış Sunum Akışı EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış EBA nedir? Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş doğru e-içerikleri

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

MikroÖdeme Servis Dökümanı

MikroÖdeme Servis Dökümanı MikroÖdeme Servis Dökümanı 1 TurkcellMobilÖdeme Nedir? TurkcellMobilÖdeme 36 milyonu aşkın Turkcell kullanıcısının cep telefonlarını kullanarak, sadece bir SMS ile, pratik bir şekilde ödeme yapmasına olanak

Detaylı

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M w w w. m i n t o n. c o m. t r M D S L -2 0 9 A D S L M O D E M K O L A Y K U R U L U M K I L A V U Z U Girifl ADSL Ethernet & USB Router sat n ald n z için teflekkür ederiz! ADSL Router sizin varolan

Detaylı

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş in Kullanımı u doküman MasteringPhysics sitesine kayıt işlemlerini tamamlamış ve derse kayıt işlemini gerçekleştirmiş olan öğrencilere MasteringPhysics i nasıl kullanacaklarını ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM

TEKNOLOJİ VE TASARIM TEKNOLOJİ VE TASARIM YAPIM KUŞAĞI SINIFLAR ODAK NOKTALARI 7. SINIF Üretiyoruz 8. SINIF Üretelim Tanıtalım Öğrencinin: Adı Soyadı: Aslı KARTAL Sınıf, No: 7/C, 2729 Yahya KARAKURT Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU OkulNET Kullanım Kılavuzu EKİM 2012 1 İçindekiler GİRİŞ...3 ANASAYFA...3 EĞİTİM...4 SINAVLAR...6 ŞUBEM...9 KİŞİSEL BİLGİLER...10 AJANDA...10

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama

SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama Bölüm 1:Araç çubuğu Yan sekmeler Yandaki araç çubuğu üzerinde dört adet sekme vardır. Sayfa Düzenleyiciye basarak oluşturduğunuz/oluşturacağınız sayfaları küçük

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 1 BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 Belli bir özelliğe yönelik yapılandırılmış gözlemlerle elde edilen ölçme sonuçları üzerinde bir çok istatistiksel işlem yapılabilmektedir. Bu işlemlerin bir kısmı

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu 1 Kurulum Seçenekleri Aşağıdaki kısım farklı kurulum seçeneklerini tanımlamktadır. Not: Kurulum sırasında kurulum deliklerini kapatmayınız ve VSG nin ön ve arka

Detaylı

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER AMAÇ Ö RENME FAAL YET - 6 Bu faaliyette verilen bilgiler do rultusunda, sunuya ses ve görüntü dosyalar eklemeyi, sayfalar aras ndaki geçi leri düzenleyebilmeyi, nesnelere animasyonlar ekleyebilmeyi ö renecek,

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 25/03/2015-36685 *BE6P3A0FN* T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Sayı : 24382287-100- Konu : Ortak Dersler Hk. ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

>>> SAYI 5 6. SAYIDA NELER VAR? D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR?

>>> SAYI 5 6. SAYIDA NELER VAR? D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR? SAYI 5 TEMEL B LG LER D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR? WINDOWS YARDIM DOSYALARI YARDIMA HT YACINIZ OLDU UNDA LK BAKILACAK

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

5. ÜN TE: SUNU YAPIYORUM. Süre: 9 ders saati Ünite De erlendirme: 2 ders saati

5. ÜN TE: SUNU YAPIYORUM. Süre: 9 ders saati Ünite De erlendirme: 2 ders saati 5. ÜN TE: SUNU YAPIYORUM Süre: 9 ders saati Ünite De erlendirme: 2 ders saati Kazanımlar 5.1. Metinleri, grafikleri, filmleri ve sesleri kullanman n alg y ve iletiflimi nas l de ifltirdi ini fark eder.

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

40 lik IDE sinyal kablosu

40 lik IDE sinyal kablosu Bafllang ç H zl Kurulum K lavuzu, ana kart n z n performans n artt rarak daha h zl çal flmas n sa layacakt r. H zl Kurulum K lavuzu nu kullan rken Kullan c K lavuzu nda yer alan H zl Referans Kart na bak

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar.

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar. BiberPOS Ana Menüsü: Sipari Al: Sipari alma ve ödeme i lemleri yap l r Kapat: Program kapat r. Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas

Detaylı

Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri

Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri derslerle ilgili yoklama, not girişi yapabildikleri ve öğrencilerin aldıkları derslerle ilgili bilgileri görebildikleri sistemdir.

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu Hotel Info TV Kullanım Kılavuzu Info TV bilgisayarını network kablosu ile lokal networkunuze, VGA kablosu ile LCD monitörünüze veya televizyonunuza (PC girişinden) bağlayın. Bilgisayarı adaptör ile elektriğe

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi :22.02.2011 Karar No :2011/DK-10/91 Gündem Konusu :İnternetin Güvenli Kullanımı. KARAR : 5809 sayılı Kanunun 4 üncü 6 ncı ve 50 inci maddeleri

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

1. RESİM DÜZENLEME. Bir resmin piksel yoğunluğu yani PPI (Pixel Per Inches) 1 inç karede (1 inç = 2.54 cm) bulunan piksel sayısıdır.

1. RESİM DÜZENLEME. Bir resmin piksel yoğunluğu yani PPI (Pixel Per Inches) 1 inç karede (1 inç = 2.54 cm) bulunan piksel sayısıdır. 1.1. Temel Kavramlar 1.1.1. Piksel 1. RESİM DÜZENLEME Ekranda oluşturulan görüntüler noktalardan oluşur. Noktalar kare şeklindedir. Çok yakından bakıldığı veya resim büyütüldüğü zaman bu noktalar fark

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

TURKUAZ KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ AİDAT ÖDEME OTOMASYONU

TURKUAZ KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ AİDAT ÖDEME OTOMASYONU TURKUAZ KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ AİDAT ÖDEME OTOMASYONU 01.04.2016 Tarihinde Piramit Ar-Ne Bilişim Hizmetleri ile yeni bir Site Yönetim Otomasyonuna geçiş yapılacaktır. Bu sistemle birlikte www. turkuazvadisi.com.tr

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

>>> SAYI 6 7. SAYIDA NELER VAR? OF S N ZDEK B LG SAYAR B LG SAYARIN fi DÜNYASINDAK YER. FAREN N filev D SKET NED R? VAZGEÇ LEMEYEN KAYIT ORTAMI

>>> SAYI 6 7. SAYIDA NELER VAR? OF S N ZDEK B LG SAYAR B LG SAYARIN fi DÜNYASINDAK YER. FAREN N filev D SKET NED R? VAZGEÇ LEMEYEN KAYIT ORTAMI SAYI 6 TEMEL B LG LER OF S N ZDEK B LG SAYAR B LG SAYARIN fi DÜNYASINDAK YER FAREN N filev FAREYE YÜKLENEN FARKLI GÖREVLER D SKET NED R? VAZGEÇ LEMEYEN KAYIT ORTAMI WINDOWS DOSYA S STEM NDE GEZ NMEK DOSYA

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

WEB SAP (ORION) STAJ BAŞVURU KULLANICI DÖKÜMANTASYONU. Süheyla GÜVEN

WEB SAP (ORION) STAJ BAŞVURU KULLANICI DÖKÜMANTASYONU. Süheyla GÜVEN WEB SAP (ORION) STAJ BAŞVURU KULLANICI DÖKÜMANTASYONU Süheyla GÜVEN İÇİNDEKİLER 1. İÇERİK 1 2. WEB VE SAP (ORION) KULLANICI YAPISI.. 2 3. 1. AŞAMA ÖĞRENCİ GİRİŞİ.3 4. 2. AŞAMA DANIŞMAN ONAYI..6 5. 3. AŞAMA

Detaylı

OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU. Office 365

OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU. Office 365 OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU Office 365 Microsoft Office (Word, Excel vb.) dokümanlarınızı bulut platformuna taşımanızı sağlayan Office 365 ürününe https://portal.office.com/home adresinden

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Ünite Planı Öğretmenin Adı, Soyadı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mahalle Okulun Bulunduğu İl Emine ÇELİKCİ Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Koyunbaba mahallesi ÇORUM Ünit Bilgisi Ünite Başlığı

Detaylı

KARTINIZIN KAYIP / ÇALINTI OLMASI DURUMUNDA

KARTINIZIN KAYIP / ÇALINTI OLMASI DURUMUNDA Merhaba arkadafllar, Sizi, uluslararas standartlarda flifreli ve flifresiz-h zl ifllem yapabilen üniversitenizin kimlik kart ile tan flt rmak istiyoruz! flte karfl n zda Halkbank Bank24 JET! Ö rencilik

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı