TÜRKÝYELEÞTÝRMEK... Ali Osman

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKÝYELEÞTÝRMEK... Ali Osman"

Transkript

1 Belediyeden alacaðýnýz varsa, su faturanýzý ödemeyin... Devletten alacaðýnýz varsa, verginizi vermeyin... Karþýlýklý masaya oturup mahsuplaþýn! Siz de Suat Hoca gibi yapýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aðustos 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3883 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) KAN ARANIYOR B grubu Rh pozitif kana ihtiyaç vardýr Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... ÖVÜNDÜKLERÝ ÞEYE BAK!.. TÜRKÝYELEÞTÝRMEK... Erdoðan Baybars Dolgun Dalgýçoðlu AKLIMA DÜÞTÜ BÝRDENBÝRE SÖZ, YETKÝ, KARAR ETKÝLÝ MUHALEFET Ali Osman Yalçýn Okut Mehmet Levent Universal olayý sýrlarla dolu... Tutuklama var, ama aydýnlatma yok! Bankanýn Lefkoþa Ýplik Pazarý Þubesi Sorumlusu polis tarafýndan suçlanarak tutuklandý ve dün mahkemeye çýkarýldý... Polis açýklama yaptý, ancak banka yönetimi yapmadý... Kurban mý, sahtekar mý, ruh hastasý mý? Banka suskun n Dün mahkemeye çýkarýlan Feride Saruhan, bankada müþterilere ait vadeli mevduat hesaplarýndan para çekmek ve müþteriler adýna sahte evrakla kredi senetleri düzenlemek, ayrýca tedavüle sürmek suretiyle 326 bin TL'yi çalmakla suçlandý... n Kendisiyle görüþtüðümüz Saruhan'ýn avukatý Hasan Yücelen, müvekkilinin ruhsal saðlýðýnýn bozuk olduðunu ve muhtaç olan pek çok baþvuru sahibine kefilsiz, teminatsýz kredi verdiðini öne sürdü... n Yücelen, zanlý Saruhan'ýn 1,5 yýldan beri bunu yaptýðýný, ancak meselenin bir hafta önce ortaya çýktýðýný söyledi... n Avukat, 3 günlük tutukluluk kararý verilen Saruhan'ýn Ruh ve Sinir Hastalýklarý Hastanesi'nde muayeneden geçirilmesini de istedi... l 3. sayfada Ölümlü kaza... Sýra LTB'nin YDÜ'den alacaðýna geldi, ama... YDÜ alacaklý da çýkabilir! n Lefkoþa Belediyesi'ne 3 trilyon TL su borcu bulunan Suat Günsel kendi alacaklarýný da sýralayarak belediye ile mahsuplaþmaya baþladý... n YDÜ, alacaklarýný þöyle sýralýyor: YDÜ'nün ilk kurulduðu zaman, olmayan kanalizasyon altyapýsý belediye tarafýndan YDÜ'nün finansmanýyla çözülmüþ... Yaþlýlara YDÜ Hastanesi'nde bakým hizmeti verilmiþ. Belediye festivali için YDÜ salonlarý tahsis edilmiþ! n Zamanýnda belediyeye yardým olarak sunulan hizmetlerin tümüne de fatura çýkarýldý... n LTB ile YDÜ teknik ekipleri Pazartesi günü biraraya gelecek... Alacaðý vereceðinden daha çok çýkarsa YDÜ l 7. sayfada bunu talep etmeyecekmiþ! Ýdrar tahlili ile alkollü olup olmadýðý saptanacak... n 3. sayfada

2 ÞHT. ECVET YUSUF CADDESÝ PAZAR GÜNÜ TRAFÝÐE KAPATILACAK Þener LEVENT Açý Lefkoþa Türk Belediyesi, Þht. Ecvet Yusuf Caddesi'ndeki fidanlýk önünde su þebeke döþemesi yapýlacaðýndan pazar günü saatleri arasýnda yolun trafiðe kapalý olacaðýný duyurdu. Belediyeden yapýlan açýklamada, sürücülerin trafik iþaret ve iþaretçilerine uymalarý istendi. RUHUN DERÝNLÝKLERÝNE GÝZLENEN MÝLLÝYETÇÝLÝK GÜZELYURT'TA ÝNDÝRÝM ÞÖLENÝ Güzelyurt Esnaf ve Zanaatkarlar Birliði, Aðustos tarihleri arasýnda Güzelyurt'ta indirim þöleni düzenleniyor. Güzelyurt Esnaf ve Zanaatkarlar Birliði Baþkaný Ulus Ese, amaçlarýnýn halka indirimli alýþ veriþ fýrsatý tanýmak, Güzelyurt çarþýsýna da canlýlýk kazandýrmak olduðunu söyledi. Ýndirim þöleni boyunca Güzelyurt Merkez çarþýsý saatleri arasýnda trafiðe kapalý olacak. Ýndirimli satýþýn yapýlacaðý saatlerde müzik dinletisi ve dans gösterileri de yer alacak. SAÐANAK YAÐMUR BEKLENÝYOR Sýcak havanýn etkili olduðu bölgede, hafta sonu nemli havanýn etkili olmasý ve bugün yer yer saðanak yaðmur bekleniyor. Meteoroloji Dairesi'nin, yarýndan itibaren 17 Aðustos'a kadarki süreye iliþkin hava tahmin raporuna göre, pazartesine kadar hava parçalý bulutlu, diðer günler açýk; en yüksek hava sýcaklýðý iç kesimlerde 38-40, sahillerde derece dolaylarýnda olacak. Rüzgar genellikle Kuzey ve Batý yönlerden orta kuvvette, bugün ve 13 Aðustos Pazartesi zaman zaman kuvvetli esecek. Ultraviyole Radyasyonu'nun bugün ve yarýn çok yüksek olacaðý; gerekli tedbirler alýnmadan, özellikle 11:00-16:00 saatleri arasýnda 10 dakikadan fazla güneþ altýnda kalýnmamasý uyarýsýnda bulunuldu. MAÐUSA'YA SU YOK Dikmen Gazimaðusa içme suyu isale hattýnda yapýlacak çalýþma nedeniyle 12 Aðustos Pazar gününden baþlayarak 13 Aðustos Pazartesi saat 13.00'a kadar ilgili yerleþim yerlerine su verilmeyecek. Su Ýþleri Dairesinden yapýlan açýklamada, söz konusu hatta patlak tamiratý yapýlacaðý ve 11 Aðustos Cumartesi 24.00'dan itibaren ilgili yerleþim yerlerine su verilmeyeceði kaydedildi. Halkýn içme kullanma suyunu tasarruflu kullanmasý tavsiye edildi. HIRSIZLIK OLAYLARI Girne'de bir kumarhane çalýþaný, çaldýðý anahtar ile diðer bir kumarhaneden hile ile para çaldý. Polisten yapýlan açýklamaya göre, 8 Aðustos tarihinde, saat sýralarýnda, Girne'de faaliyet gösteren "Viva Casino" isimli kumarhanede çalýþan U.D.(E40) kumarhanenin kamara odasýnda muhafaza edilen bir adet "Slot" oyun makine anahtarýný çaldýktan sonra, bahse konu slot oyun makine anahtarý ile dün saat sýralarýnda Girne'de faaliyet gösteren "Jasmine Casino" isimli kumarhanede bulunan Slot oyun makinesinde fazladan kredi açmak suretiyle 2 bin 700 TL nakit parayý hile ile çaldý. U.D. tutuklandý. Öte yandan, dün sabah saatleri arasýnda, Dipkarpaz'da, Ercan Zengin'e ait aðýldan bir kuzu çalýndý. Elektronik eþya hýrsýzlýðý zanlýsý teminata baðlandý (Evrim Kamalý) - Gönyeli'de meydana gelen bina açma, sirkat suçundan methaldar olarak tutuklanan ve gönüllü ifade vererek suçunu kabul eden zanlý Erkan Budak dün teminata baðlanmak üzere Lefkoþa Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Fügen Ulutekin huzuruna çýkarýldý. Mahkemede iddia makamý Baþsavcýlýk adýna savcý Aliye Özçýnar ve zanlý þahsen hazýr bulundu. Mahkemede iddia makamýnýn tanýðý olarak yeminli þahadet veren Lefkoþa Polis Müdürlüðü Adli þubede görevli polis memuru Mustafa Mahan olayla ilgili olgularý aktardý. Mahan, zanlýnýn Gönyeli'de tarihinde Hüseyin Yanýk'a ait depodan çalýnan elektronik eþyalarý sirkat ettiðini söyledi. Polis memuru Mustafa Mahan zanlýnýn gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiðini belirterek olayla ilgili baþlatýlan tahkikatýn tamamlandýðýný ve zanlýnýn davasýnda hazýr bulunabileceði uygun bir teminata baðlanmasý talebinde bulundu. Lefkoþa Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Fügen Ulutekin zanlýnýn davalarýnda hazýr bulunabilmesi için yurt dýþýna çýkýþýnýn yasaklanmasýna, KKTC vatandaþý iki muteber kefilin 50 bin TL deðerinde kefalet imzalamasýna ve zanlýnýn 10 bin TL deðerinde nakdi teminat yatýrmasý koþulu ile serbest kalmasýna emir verdi. Kiracý girdiði evi kendi malý sandý! Lefkoþa da meydana gelen evrak sahteleme, sahte evraðý tedavüle sürme ve sahtekârlýkla para temini suçlarýndan methaldar olarak tutuklanarak gözaltýna alýnan Ýsmail Demir isimli zanlý dün Lefkoþa Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Fügen Ulutekin huzuruna çýkarýldý. Duruþmada iddia makamý Baþsavcýlýk adýna savcý Aliye Özçýnar ve zanlý þahsen hazýr bulundu. Duruþmada iddia makamýnýn tanýðý olarak yeminli þahadet veren Lefkoþa Polis Müdürlüðü Adli Þubede görevli polis memuru Hasan Selvili olayla ilgili olgularý aktardý. Selvili, zanlý Ýsmail Demir'in Lefkoþa'da sakin Akile Neriman Münür isimli þahsa ait apartman dairesini, 2007 yýlýnda kiraladýðýný ve orada ikamet ettiðini ancak ev sahibinin haberi olmadan tarihinde sahte bir kira sözleþmesi hazýrlayarak ev sahibi gibi davranýp evi Cesur Dinç isimli þahsa kiralayarak karþýlýðýnda söz konusu þahýstan 450 TL parayý sahtekarlýkla temin ettiði tespit edilmiþtir. Polis memuru Hasan Selvili zanlýnýn evrak sahteleme, sahte evraðý tedavüle sürme ve sahtekârlýkla para temini suçlarýndan methaldar olduðunu belirterek olayýn polise yeni intikal ettiðini ve zanlý aleyhinde baþlatýlan tahkikatýn salimen yürütüle bilmesi için zanlýnýn 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasý talebinde bulundu. Lefkoþa Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Fügen Ulutekin zanlý aleyhinde baþlatýlan tahkikatýn salimen yürütüle bilmesi için zanlýnýn 3 gün süre ile tutuklu kalmasýna emir verdi. (Evrim Kamalý) Çiziktir di Çiziktirdi Milliyetçilik de ýrkçýlýk da bir cilt hastalýðý gibidir bazý hallerde... Kendini ele vermeyebilir... Ruhunda bir yerlere gizlenir insanýn... Çok kaçýnýlmaz olmadýkça ortaya çýkmaz... Hatta hiç de öyle olmadýðýný zanneden adam bile bunun farkýna varmaz... "Sizde de var bunlardan" deseniz ona, o da þaþar... Hümanist ve enternasyonalist olmakla övünür... Kardeþlik mitinglerinde en önde yürür... Barýþ dendi mi, mangalda kül býrakmaz... Bir Latin Amerika filminde görmüþtüm. Aile reisi tam da böyle bir adamdý iþte... Irkçýlýða karþý savaþ açan, insanlar arasýnda eþitliði savunan bir adam... Ama oðlu zenci bir kýza aþýk olup da evlenmeye kalktýðý zaman bambaþka biri oluverdi... Bu evliliðe þiddetli bir biçimde karþý çýktý... Aþk maþk dinlemedi... Nesline siyah ýrktan birinin karýþmasýný kesinlikle istemiyordu. Ruhundaki yýlan dýþarýya fýrlamýþtý... Vaktiyle ýrkçýlara karþý büyük bir mücadele vermiþ olan adam, birdenbire baþ ýrkçý kesildi. Amerikan sinemasýnda Stanley Kramer'in "Beklenmeyen Misafir" isimli filmi de çok iyi bir örnektir buna... Kramer de insan ruhuna sessizce çöreklenen ýrkçýlýðý nefis bir biçimde gözler önüne serdi. Bir gazete patronu olan babayý kýzýnýn bir zenci adamla evlenmek istemesi periþan etti... Beklenmeyen misafir bir zenci damat idi... Çok yakýþýklýydý, ama sonuçta kara deriliydi... Her zaman haktan ve adaletten yana bir gazete patronu olduðuna inanan adam, bu evliliðe engel olabilmek için kendini yeyip bitirdi... Bizim ülkemize getirmek istiyorum elbette sözü... Milliyetçilerimizi, þövenistlerimizi, fanatiklerimizi bilirim... Ama bu özelliklere insancýl bilinen kesimimizde de rastlamak hayrete düþürdü beni... Barýþ rozetini göðsünden indirmeyen adama sorarlar: -Kýzýnýn bir Rumla evlenmesine ne dersin? -Tercihim deðil, der sýkýlarak ve kibarca... Ýstemez yani... Yýlan ne zaman harekete geçer gördünüz mü? 1996'da Derinya'daki o çifte vahþet yaþanýrken ben memlekette deðildim... Moskova'daydým... Orda ekrandan izledim burda olup bitenleri... Yurda dönünce herkesle ilk konuþtuðum konulardan biri bu oldu. Ama kiminle konuþtuysam hep þaþýrýp kaldým. Bayrak direðine týrmanan Solomu'ya kimse acýmamýþ. Bundan dolayý da kimse sesini çýkarmamýþ anlaþýlan... Söyledikleri neydi? -Ne yahu, bayraðýmýzý o direkten indirmesine izin mi vermeliydik? Bu anlayýþa sahip bir toplulukta gerçekleri söylemenin ne kadar zor olduðunu ve bu uðurda neleri göze almak gerektiðini o zaman bir kere daha anlamýþtým... Tasos Ýsak'ýn korkunç bir þekilde linç edilmesini konuþmaya ise hiç kimsenin niyeti yoktu... Onaltý yýl geçti bu vahþetin üstünden 'ten sonra burada yaþadýðýmýz en büyük vahþet bu oldu. Ve unutulmadý... Unutulamaz da harekatý sýrasýnda belki bunlardan da beter þeyler oldu, ama harekattan 22 yýl sonra da olmasý çok önemli... Türk generalleri kuzeye Rum yürüyüþlerini kansýz bir biçimde durdurmaya muktedirdi... Ama o sýralarda ordunun baþýnda bulunan þövenist Türk generali kanlý yolu tercih etti... Rum tarafý her yýldönümünde Solomu ile Ýsak'ý anar, gösteriler düzenler... Türk tarafýndaki barýþçýlardan ise o vahþeti kýnayan hiç ses çýkmaz... Týpký 20 Temmuz'larda çýkmadýðý gibi... En hümanist, en enternasyonalist bilinenlerimiz bile bunu yapmadýktan sonra, bu adayý milliyetçilik ve ýrkçýlýk bataðýndan kim kurtaracak?

3 ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE AFRÝKA dan mektup... KURBAN MI, SAHTEKAR MI, RUH HASTASI MI? Týpký valizle para taþýnmasý gibi, Universal Bank olayý da öyle geçiþtirilecek sýradan bir olay deðil... Müþteri hesaplarýna girilmiþ... Bu hesaplarla oynanmýþ... Ve týpký Garanti Bankasý olayýnda olduðu gibi, bu olay da polise zamanýnda intikal ettirilmemiþ... Bir haftayý aþkýn bir süredir finans çevreleri bununla çalkalanýyordu... Ama polise ancak önceki gün yansýtýldý... Bir tutuklu var þu anda... Þube Müdürü... Dün mahkemeye çýkarýldý... Müþterilere ait vadeli mevduat hesaplarýndan para çekmek, sahte evrak düzenlemek, tedavüle sürmek ve toplam 326 bin TL'yi çalmakla suçlanýyor... Polis açýklama yaptý dün... Ama banka yapmadý... Zanlýya 3 gün tutukluluk emri verdi mahkeme... Ve avukatý zanlýnýn karakola götürülmeden önce bir de Ruh ve Sinir Hastalýklarý Hastanesi'nde muayeneden geçirilmesini talep etti... Dün kendisiyle görüþtüðümüz zanlý avukatý Hasan Yücelen çok ilginç þeyler söyledi bize... Ýnanmakta zorlandýk... Ruh saðlýðý bozukmuþ müvekkilinin... Gelene gidene kefilsiz teminatsýz para daðýtmýþ... Hatta 100 bin TL vermiþ bir kuaföre... Neden vermiþ? Muhtaç olduðu için! "Çaðdaþ bir Robin Hood ile mi karþý karþýyayýz yani?" diye sorduðumuz zaman ise avukat "Aynen öyle" dedi... Yücelen, Feride Saruhan'ýn 1,5 yýldan beri bu uygulamayý yaptýðýný ve bunca zaman neden ortaya çýkmadýðýna kendisinin de þaþtýðýný söyledi... Doðrudur... Biz de çok þaþtýk... Bunca zaman nasýl olur da böyle bir þey ortaya çýkmaz bu bankada? Bankanýn murakýplarý yok mu? Denetleme yapýlmaz mý? Yapýlsa gözden kaçar mý? Ya Merkez Bankasý? O da mý hiç bakýp sormaz? Öðrendiðimize göre, Universal Bank'ýn surlariçindeki bu þubesinde iki kiþi çalýþýyormuþ yalnýz... Bir þube müdürü... Bir de veznedar... Hepsi o kadar! Bize göre sýrlarla dolu bir olay bu... Bir kiþinin tutuklanmasýyla olay kapanýr mý? Barclays Bank'ý konuþmuyoruz burada... Universal Bank'ý konuþuyoruz... Ülkemizdeki bankalar arasýnda Merkez Bankasý'ndan en çok uyarý alan bankalardan biri... TC'li hissedarlarý tarafýndan kapatýlmasý için dava açýlan bir banka... Üstüne gitmeli polis meselenin... Aydýnlatýlmasý gereken meseleler olmalý daha... Ya banka? Hiç açýklama yapmayacak mý? TÜM SÝYASÝ TUTUKLULARA ÖZGÜRLÜK Universal Bank olayý Zanlýya 3 gün tutukluluk emri (Evrim Kamalý) - Universal Bank Lefkoþa surlariçi Ýplik Pazarý Þubesi amiri yolsuzluk gerekçesi ile tutuklanarak dün Lefkoþa Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Fügen Ulutekin huzuruna çýkarýldý. Mahkemede iddia makamý Baþsavcýlýk adýna savcý Aliye Özçýnar ve zanlý Feride Saruhan hazýr bulundu. Duruþmada iddia makamýnýn tanýðý olarak yeminli þahadet veren Lefkoþa Polis Müdürlüðü Adli Þubede görevli polis memuru Tolga Ateþli olayla ilgili bulgularý aktardý. Ateþli, 2011 ve 2012 tarihleri arasýnda, Lefkoþa'da faaliyet gösteren Universal Bank Lefkoþa Ýplik Pazarý þubesinde amir olarak çalýþan Feride Saruhan yetkisi olmadan müþterilere ait vadeli mevduat hesaplarýndan para çekmek, müþteriler adýna sahte evrakla kredi senetleri düzenlemek ve tedavüle sürmek suretiyle toplam 326 bin TL parayý sirkat etmek suçundan methaldar olduðunu söyledi. Ateþli, tahkikatýn yeni baþladýðýný ve olayla ilgili olarak aranan emareler ve alýnmasý gereken ifadelerin olduðunu belirterek zanlýnýn 3 gün sure ile poliste tutuklu kalmasý talebinde bulundu. Mahkemede söz alan zanlý avukatý Hasan Yücelen 3 günlük süreye itirazýnýn olmadýðýný ancak müvekkilinin Lefkoþa Devlet Hastanesi Barýþ Ruh ve Sinir Hastalýklarý Hastanesi'nde kontrolden geçirilmesi talebinde bulundu. Lefkoþa Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Fügen Ulutekin zanlýnýn 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasýna ayrýca Barýþ Ruh ve Sinir Hastalýklarý Hastanesi'nde muayeneden geçirilmesine emir verdi. Ölümlü Ölümlü kaza... kaza... Ýdrar tahlili ile alkollü olup olmadýðý saptanacak (Evrim Kamalý) - Geçtiðimiz Çarþamba akþamý Lefkoþa - Güzelyurt anayolunda meydana gelen ölümlü trafik kazasýnýn zanlýsý araç þoförü 21 yaþýndaki Orhan Ýravul dün tekrardan Lefkoþa Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Fügen Ulutekin huzuruna çýkarýldý. Mahkemede iddia makamý Baþsavcýlýk adýna savcý Aliye Özçýnar ve zanlý þahsen hazýr bulundu. Duruþmada iddia makamýnýn tanýðý olarak yeminli þahadet veren Lefkoþa Polis Müdürlüðü'ne baðlý trafik tahkikat þubesinde görevli Polis Müfettiþ Muavini Ahmet Tuðcan olayla ilgili bulgularý aktardý. Tuðcan, olayýn tarihinde saat raddelerinde Lefkoþa- Güzelyurt çift þeritli ana yolunun sað þeridinde meydana geldiðini belirtti. Tuðcan zanlý Orhan Ýravul kullanýmýndaki ZGZ 903 plakalý aracýn aþýrý sürat ve dikkatsizce Gönyeli çemberi istikametine doðru seyretmekte olduðu yol üzerinde bulunan Aldora sitesi önüne geldiðinde, o esnada yaya geçidi üzerinde yolun kuzeyinden güneyine doðru yaya olarak bisikleti ile geçmeye çalýþan 10 yaþýndaki Nihat Karlý'ya aracýn ön kýsmý ile çarpmasý sonucunda bisikletin yaklaþýk 80 metre yolun sol þeridine savrulduðunu, çocuðun aracýn ön kaputu üzerinde kaldýðýný ve yaklaþýk 389 metre gittikten sonra aracýn yolun soluna dönerek durduðunu belirtti. Tuðcan, zanlýnýn fren yapmasýndan sonra yere düþen maktül Nihat Karlý'nýn cansýz bedeni üzerinden de geçerek durduðunu belirtti. Polis Müfettiþ Muavini Ahmet Tuðcan, Nihat Karlý'nýn almýþ olduðu yaralara dayanamayarak olay yerinde vefat ettiðini ifade etti. Tuðcan, maktül Nihat Karlý'ya yapýlmasý gereken otopsinin yapýldýðýný ve cenazesinin Türkiye Hatay'a götürüleceðini belirtti. Tuðcan olayla ilgili tahkikatýn devam ettiðini zanlýdan alýnan kan ve idrar numünelerinin tahlile gönderildiðini ifade etti. Tuðcan, olayýn görgü tanýklarýndan alýnmasý gereken ifadelerin olduðunu belirterek zanlýnýn 5 gün süre ile poliste tutuklu kalmasý talebinde bulundu. Lefkoþa Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Fügen Ulutekin olayla ilgi tahkikatýn salimen yürütülebilmesi için zanlýnýn 5 gün süre ile poliste tutuklu kalmasýna emir verdi.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Hey gidinin dingili kopmuþ KKTC'si Þu periþan hallerin yürekleri daðlýyor Senin suçun deðil ki bu dingilin kopmasý Kuklalar kuklacýdan böyle emir alýyor Ali OSMAN Periyodik AKLIMA DÜÞTÜ BÝRDENBÝRE... Ýzmir'de öðrenci olduðumuz günlerde, Konak'tan Ýnciraltý'na gidebilmek için önce otobüs alýr(!) ardýndan da Fahrettin Altay Meydaný'nda inip Ýnciraltý'ndaki öðrenci yurduna gidecek olan minibüslere binerdik... Bir bayramda arkadaþlarýn büyük çoðunluðu ailelerinin yanýna gitmiþti. Üç dört gün için harcayacak fazla paramýz olmadýðý için bayramý bir grup arkadaþla birlikte yurtta geçirmiþtik. Bu bayram tatili sýrasýnda ülkücü gençler solcu bildikleri yurdumuza bir saldýrý düzenlediler... Sýcak bir çatýþma da yaþandý bu arada... Polisler ondan sonra geldiler. Ýstediklerini elde edemeyen grup Fahrettin Altay Meydaný'na yuvalandý daha sonralarý... Kim olduðu önemli deðil, yurda gidecek olan herkes onlara göre payýný almalýydý... Konak'tan Fahrettin Altay Meydaný'na geldik... Birkaç arkadaþtýk. Etrafýmýz sarýldý... Horoz dövüþünde horozlar birbirlerine vurmadan önce birbirlerinin etraflarýnda dönüp dururlar ya. Onlar da öyle... Hakaretlerle baþladýlar iþe... Ellerinde zincirler... Aklýmýza ilk gelen iþimizin bittiðiydi... Yiðitliðin onda dokuzu deðil, böyle durumlarda onda onu kaçmaktýr... Ve tam bu korku dolu düþünceler içindeyken, yurttan gelen minibüsten inenler, durumu farkedip yardýmýmýza koþtular. Ülkücü gençler kavgayý kýsa sürede býrakýp kaçtýlar. Biz de ayný minibüsle yurda döndük ve ondan sonraki gidiþ geliþlerimizde yalnýz veya az sayýda olmamaya özen gösterdik. Yýllar sonra bir antreman sonrasýydý. Her zaman olduðu gibi sporcu arkadaþlarla kulübe gittik. Birer çay içip gitmekti niyetimiz. Bizim peder beni yanýna çaðýrdý... Gidip gitmemekte kararsýzdým, çünkü yanýnda bir Türk askeri oturmaktaydý... Rütbesi de asteðmen... Korkacak ne var dedim kendi kendime ve gittim... Asteðmen ani bir hareketle yukarýya kalkýp bana sarýldý. Þaþtým... Þapkasýný çýkardýðýnda tanýdým onu. Mehmet'ti. Yoldaþýmýzdý... Bizi dayak yemekten kurtaranlardan birisiydi. Aslýnda en önde gideni... Daha sonra arkadaþlýðýmýz ilerlemiþ, bir Kürt aðasýnýn oðlu olduðu için biz ona Mehmet Aða diye takýlmaya baþlamýþtýk... Ve ilerlemiþ yaþýna raðmen Mehmet askere yazýldý, þansýna da Kýbrýs düþtü... Görev yeri Bostancý- Angolem arasýydý. Oradaki takýmýn komutanýydý... Daha sonra sýk sýk birlikte olduk... Yedik, içtik, konuþtuk, tartýþtýk... Ve de en önemlisi o bölgeye yaz sebzesi ve karpuz eken köylülerimizin ürünlerini kurtardýk... Yaz mevsimi geldiðinde ekilen dönümlerce karpuz ve yaz sebzeleri askerler tarafýndan parçalanýrdý... Mehmet asteðmen bölgede görev yaptýðý sürede üreticiler rahat etti... Bunlar aklýma nerden mi düþtü? Þemdinli'de, gizlenen bir savaþ var... Kürtler bölgeyi kontrolleri altýna almýþlar... Türk Silahlý Kuvvetleri'ne ait uçaklar da bölgeyi bombalamaya devam ediyorlarmýþ... Mehmet de Þemdinli'dendi... Aklýma düþtü birdenbire... Kalay SERHAT, MEHMET ALÝ TALAT, HELÝKOPTER VE ERENKÖY Mehmet Ali Talat Kýbrýs tv'de Serhat Ýncirli'nin konuðuydu. Geçmiþ yýllarda eþiyle birlikte Erenköy'e helikopterle gittiklerini söyleyen Talat, bu sene neden "eþsiz" bir uygulamaya gidildiðini anlayamadýðýný söylüyordu. Programda bunu neredeyse bir kadýn haklarý meselesine dönüþtürerek, bunu "ayrýmcýlýk" olarak nitelendirdiler. Oya haným Erenköy'de bir yakýnýný kaybettiði için, Erenköy ýsrarýnýn çok da "milli ve vatani" bir sebebi vardý. Ancak gelin görün ki, Talat eþinin Erenköy'de kaybettiði yakýnýnýn adýný bile hatýrlayamadý Geçtiðimiz günlerde Maðusa'da eniþtesi Ýbrahim Kaya'yý býçaklayan zanlý Ýbrahim Mani hastanede gözetim altýna alýndý Barýþ Sinir ve Ruh Hastalýklarý Hastanesi'ne yatýrýldý Gamze BAYKUR - Geçtiðimiz günlerde Maðusa'da, aralarýndaki bir husumetten dolayý eniþtesi Ýbrahim Kaya'yý býçaklayan zanlý Ýbrahim Mani, Barýþ Sinir ve Ruh Hastalýklarý Hastanesi'nde gözetim altýna alýndý. "Katle teþebbüs", "Kasti hasar" ve "Kanunsuz býçak taþýma" suçlamalarýyla dün yeniden Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlmasýný beklenen zanlý Mani, mahkeme huzuruna çýkarýlmadan hastaneye yatýrýldý. Zanlýnýn birkaç gün içerisinde hastaneden taburcu olup teminata baðlanabilmesi için mahkemeye çýkarýlmasý bekleniyor. Olay nasýl olmuþtu Zanlý Ýbrahim Mani 7 Aðustos tarihinde Maðusa'da Þirin Bayýr Sokakta, kullanýmýndaki EP 411 plakalý araç ile aralarýnda sorun olan Ýbrahim Kaya'nýn GD 828 plakalý aracýna Kaya'nýn da araçta olduðu sýrada kasten vurarak hasara uðratmýþtý. Akabinde zanlý Mani tasarrufunda bulundurduðu aðýz uzunluðu 17 cm olan býçaðý Kaya'nýn kalbine saplamak amacýyla sallamýþ ve Kaya'yý sol omuzundan yaralamýþtý. Market soygunu araþtýrýlýyor (Evrim Kamalý) - Lefkoþa'da, faaliyet gösteren "Þaþkara Market" isimli iþ yerinin kapýsýný kasten hasara uðratýp açtýktan sonra içerisinden toplam 4490 TL para, 120 paket muhtelif markalarda sigara ve 15 adet telefon kontör kartý çalýnmasý ile ilgili olarak gözaltýna alýnan zanlý Mehmet Dikmen dün ek tutukluluk süresi için tekrardan Lefkoþa Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Fügen Ulutekin huzuruna çýkarýldý. Mahkemede iddia makamý baþsavcýlýk adýna savcý Aliye Özçýnar ve zanlý þahsen hazýr bulundu. Duruþmada iddia makamýnýn tanýðý olarak mahkemede yeminli þahadet veren Lefkoþa Polis Müdürlüðü Adli Þube biriminde görevli polis memuru Tolga Ateþli olayla ilgili bulgularý aktardý. Ateþli, Zanlý Mehmet Dikmen'in, dükkân açma, sirkat ve kasti hasar suçundan methaldar olduðunu belirtti. Zanlý Mehmet Dikmen'in Lefkoþa'da Bektaþ Þaþkara'ya ait Þaþkara marketin kapýsýný açarak kasten hasara uðrattýktan sonra içerisinden toplam 4490 TL para, toplam deðeri 1020 TL olan 120 paket muhtelif markalarda sigara ve deðeri 350 TL olan 15 adet telefon kontörü kartý çalýnmasý ile ilgili olarak gözaltýna alýndýðýný belirtti. Polis memuru Tolga Ateþli olayla ilgili baþlatýlan tahkikatýn henüz tamamlanmadýðýný ve mesele ile ilgili olarak aranan emareler ve alýnmasý gereken ifadelerin olduðunu belirterek zanlýnýn 7 gün süre ile poliste tutuklu kalmasý talebinde bulundu. Lefkoþa Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Fügen Ulutekin, zanlýnýn 7 gün süre ile poliste tutuklu kalmasýna emir verdi. SAHTE SÝGORTA POLÝÇESÝ DÜZENLEYEN T.Y. ARANIYOR Sigorta yapma yetkisi olmadýðý halde sahte sigorta belgesi düzenleyerek toplam 2 bin 882 TL nakit para temin eden T.Y. (34) aranýyor. Polis Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Ocak-Nisan 2012 tarihleri arasýnda, Gazimaðusa'da, T.Y. (E-34), "Güneþ Sigorta" isimli þirket tarafýndan kendisine verilmiþ olan , , , seri numaralý boþ sigorta poliçe belgeleri üzerine, ilgili þirket ile arasýnda iliþkinin kesilmiþ olmasýna ve sigorta yapmaya yetkisi olmamasýna raðmen , , seri no'lu her üç belge üzerine de daha önceden baþkasý adýna düzenlenmiþ olan poliçe numaralarýný yazdý seri no'lu belge üzerinde düzenlenmiþ olan numaralý poliçenin ise geçerlilik tarihlerini deðiþtirip sahte evrak düzenledikten sonra, bu belgeleri Gazimaðusa'da dört ayrý kiþiye vererek tedavüle sürüp, sahte beyanla ilgili þahýslardan toplam 2 bin 882 TL nakit para temin etti. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent ETKÝLÝ MUHALEFET Sevgili Baybars dün bir soru sordu "Günün Lololo"sunda... "Bunca eylem... Bunca itiþ kakýþ... Bunca laf sokuþturma... Ama hala 'etkili bir muhalefet yok' diyor herkes... Neden acaba?" Yerinde bir tespit... Yerinde bir soru... Çok fazla düþünmeye gerek yok. Çünkü sorunun yanýtý bence içinde. Lâf! Sadece lâf üreten bir muhalefetin etkili olmasý mümkün mü? Eylem gerek... Hareket gerek... Sokaða çýktýn mý, sonuç alýncaya kadar evi unutman gerek... Nerde hareket orda bereket diyenler boþuna söylememiþler. Ama býrakýn eylem ve hareketi... Bizimkilerin söylemlerinde bile tutarlýlýk yok! Mesajlarýný doðru adrese göndermek yok! Protestolarýný, kýnamalarýný doðru adrese çekmek yok... Varsa da yoksa da UBP... UBP þöyle... UBP böyle... KKTC'yi seçim temizlermiþ! Yani UBP'yi alaþaðý edip bizi getirin, ortalýk temizlensin! Sanki kendileri geldiklerinde Ankara'nýn iplerini boyunlarýna geçirmeyi reddedeceklermiþ gibi! Sanki kendileri gelse kimlikle giriþi kaldýracak, bütün kaçaklarý sýnýrdýþý edecek, parti kurultaylarýna kadar müdahale ederek, kendi talimatlarýný empoze eden Ankara'ya dur diyeceklermiþ gibi! Sanki kendileri gelse, Ankara'dan gönderilen sözde ekonomik paketlerle Türkiye'nin de altýna çekilen yaþam düzeyimizi, Ankara'ya raðmen kabul edilebilir düzeye yükselteceklermiþ gibi... Sanki kendileri gelse, baþta külliye projesi olmak üzere, her köþede mantar gibi biten cami projelerinin tümünü iptal edeceklermiþ gibi... Sanki kendileri gelse, tüm dünyanýn tanýdýðý Kýbrýs Cumhuriyeti'ndeki uluslararasý anlaþmalarla tescil edilmiþ toplumsal ortaklýk haklarýmýzý talep edebilecek, bunun için meclis kararý alabileceklermiþ gibi... Örnekleri çoðaltmak mümkün... Ama bu sütunlar yetmez. Doðrudur Baybars'ýn tespiti. Etkili bir muhalefet yok. Çünkü lâf var! Ve en kötüsü de, "Onlar gitsin, biz bu kukla oyununu daha iyi oynarýz" var! Yani bütün lâflarýn arkasýnda o lânet olasý koltuk var! Gelmiþ geçmiþ en kötü hükümet, diyorlar meselâ. Ama gelin görün ki bu en kötü hükümet, sürekli olarak Ankara'nýn takdirlerine mazhar olmakta! Ankara bugüne kadar hiçbir hükümetten olmadýðý kadar memnun bu hükümetten! Beþir Atalay her geliþinde yýldýzlý aferin çekiyor! Egemen Baðýþ Ýrsen Küçük'e "Ýrsen abi" demekten onur duyduðunu söylüyor! Yani Ankara'nýn emir ve talimatlarýný anýnda ve eksiksiz olarak yerine getiren bu hükümeti, Ankara'ya raðmen koltuktan indirmek mümkün mü? Ankara'nýn yerden göðe kadar memnun olduðu bu hükümeti deðiþtirmek için en küçük bir nedeni yok ki!.. Adresi iyi belleyin beyler... Önce Ankara'ya... Ondan sonra UBP'ye muhalefet! Örneðin, külliye, cami ve ilâhiyat kolejleri istemiyorsanýz... Bunu UBP hükümetine deðil... Ankara'nýn yüzüne söylemelisiniz. Koltuk rüyasý görerek deðil... Toplumsal kaygý duyarak.

5 5 11 Aðustos 2012 Cumartesi Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Aþaðýdaki fotoðrafa bakýn. Böylesini gördünüz mü? Kargalar, fýstýk kýrar gibi bir bir gagalarý ile garavollileri kýrýp yiyor ÖVÜNDÜKLERÝ ÞEYE BAK!.. MÝÞ-MIÞLAR Yorgancýoðlu erken seçim istiyormuþ. - Erken dediði ne zaman yani Haftaya mý? Ahmet Kaþif, baský iddialarýný reddetmiþ. - Mesajý okudu ve yuttu Böylelikle aksini kanýtlayacak emare, iz miz býrakmamýþ oldu. Baþbakan Küçük, UBP'nin hizmet hükümeti olduðunu söylemiþ. - Bizim tepkimiz de buna zaten Haçanabir ayný yere hizmet Biraz da bu tarafa bakýn. Üretici yok olma noktasýna gelmiþ. - Yok, hayýr, yanlýþ gördünüz. "Nokta"ya gelmedi henüz Hala "virgül"de. Yapýlan araþtýrmaya göre, "etik ve kalite" basýnýn en büyük sorunuymuþ. - Etik yok Kalite yok. E bunu anlamak için araþtýrma yapmanýza gerek yoktu ki. Bakmasýný, okumasýný bilen çocuk bile görürdü. Bisikletli çocuða çarpýp ölümüne neden olan genç, "Önümü görmedim" demiþ. - Sana inanýyorum delikanlý Çünkü sadece sen deðil Baþbakanýmýzdan baþka önünü görebilen kalmadý bu ülkede! Hepimiz duvara toslarken, senin þanssýzlýðýn insana toslamak oldu. Binlerce kiþi Türkiye'ye geri dönüyormuþ - Ama öyle sýkýyý görür görmez kaçmak olmaz ki Hani buralarý birlikte vatan yapacaktýk! N'olur gitmeyin Yýkmayýn hayallerimizi! Bizi bir de siz vurmayýn! TDP, LTB ile ilgili olarak meclisin olaðanüstü toplanmasýna ýsrar ediyormuþ. Boþuna yorulmasýnlar... Bu saatten sonra hiçbir þey olmaz. Niye hep iftar çadýrý kuruluyor ama Bir tane de sahur çadýrý kursunlar bari... Arkadaþlar. Lütfen kendinize gelin Ayýp oluyor. Neyle övündüðünüzün farkýnda mýsýnýz?.. Çeþmeden içme suyu akýyor diye övünmek nerede görüldü yahu? Hangi çaðdayýz... Bu zaten birinci görevin. Olmazsa olmazýn... "Biz eskiden, su içerdik çeþmeden " Bu türküyü de mi bilmezsiniz... Bunu da mý unuttunuz? Hay Allah'ým. Ne kadar acýnacak durumdayýz Ta en baþa döndük diye seviniyoruz, övünüyoruz. Yýllar yýllar önce Maðusa Belediye Baþkaný Kemal Çelik de, halk içme suyu doldursun diye çeþmeler yaptýrmýþtý Maðusa'ya Bir arpa boyu yol almamýþýz daha! KOY KAPININ ÖNÜNE Özgürgün kameraya yakalanmýþ galiba!.. Cezasý çkmýþ. O da, torpil bulup, bir yazý yazdýrmýþ müdürüne. - "Yaz da benim cezayý silsinler" demiþ. Müdür yazmýþ yazýyý. Yazý basýna sýzmýþ, Özgürgün de almýþ baþýna belayý. Diyor ki "Müdürün iþgüzarlýðýdýr Görevden alýnabilir." Haklý. Ben olsam anýnda alýrdým. Anýnda koyardým kapýnýn önüne. Hiç kimse, gözünü oysun diye beslemez kargayý. Sen benim iþediðim yeri gizleyeceðine, kaka yaptýðým yeri da mý gösteriyorsun!.. Olmaz sayýn bakaným. Koyun kapýnýn önüne gitsin. Daha büyük iþler de açabilir baþýnýza. HABER KALÝTESÝ!.. Bütün gazeteciler bizim gibi masa baþýnda oturmuyor! Haber peþinde koþanlar da var. Mesela ünlü bir gazetemizin, daha da ünlü gazetecileri, Çamlýbel taraflarýna üreticilerin halini görmeye gitti geçenlerde. Üreticiler periþanmýþ. 3-5 toptancý, ürünü istediði paraya alýyormuþ, istediðinde de, oyunlar BÖYLE BÝR ANDI oynayýp ithal izni çýkarýyormuþ ve üreticiyi periþan ediyormuþ. Ben bunu anlamadým. Madem istediði en ucuz fiyata mal alabiliyor, neden ithal etmek istesin ki? Deðil ama... Basýnda kalite sorunu varsa, bu yüzden var iþte. Kafan aydýnlanacaðýna, daha da karýþtýrýlýyor. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu TÜRKÝYELEÞTÝRMEK Gelmiþken, zamaným da pek yokken, gidebileceðim kadar çok yere, göremeyeceðim kadar çok arkadaþýma gideyim, dedim Lefkoþa Maðusa Omorfo Bir günde her yeri gezmeliydim Hasret bu. Maðusa Nasýl olduysa Baflýlar bölgesi yolunu karýþtýrdým Karýþtýrdýðým yol boyunca gördüklerim Market Ensar, Kasap Ankara Baflýlar bölgesine girince kendimi Londra'da Kýbrýslýlar bölgesine girmiþ gibi hissettim Rahatladým. Lefkoþa 'Afrika'dan çýktým yürüdüm çarþýya doðru Maksat helvacýnýn yerini, kahveciyi, eskisi gibi olmasa da bandabuliyayý görmek. Hiç tanýmadýðým tipler arasýnda gezmek canýmý sýktý Birkaç sokak sonra da týrstým Hedefe varmadan geri döndüm Tekrar Afrika'ya girdim "Oh be" dedim. Ve Omorfo Yol bildik yol deðildi. Yeni yaptýlar. Duble Saðýnda solunda portakal bahçeleri Týpký Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü (Ýstanbul'un 2. Boðaz köprüsü) Anadolu yakasýna geçince karþýmýza çýkan ortasýndan katledilen orman gibiydi bahçeler Mümkün mü tam da yolun geçtiði yerde bahçelerin olmamasý? Kestiler Hem de hiç acýmadan Nasýlsa kendileri ekmek yemiyor Kendileri büyütmediler.. Havadan gelmiþ aðaçlarýn kesilmesi daha kolay, bahçende yetiþtirdiðin bir domates fidesini kesmekye bile tereddüt etmene raðmen Kýydýlar. Kimlerle görüþtüðüm önemli ama yazmaya gerek yok Memleketimde tüm köy isimlerini deðiþtirdiler Þimdi de çevresini bozuyorlar Bir de cami, imam hatip lisesi, kuran kursu ve daha birçok burada olmamasý gerekenlerle doldurup farklýlaþtýracaklar. Ki özgür bölgeye geçtiðinde deðiþik ülkeye geldin sanasýn. Þimdi duydum Goççino'da tepelerin isimlerini Hatay, Mardin yapmýþlar "Ne demek?" dedi bir büyüðüm Kýzdý onlara Kýbrýs'ýn kuzeyini Türkleþtirmek için tüm bu saçmalýklar diyerek -Haklý yanlarýn var ama tam deðil, dedim ona -Nedenmiþ? Diye sordu -Çünkü, dedim O dinledi Ben anlattým. Antalya, Hatay, Mersin, Ankara ve diðer kentlere gittin mi? Çoðuna gitmiþ Gözlerini kapat, düþün Kapattý, düþündü Bir de buradakileri gözünün önüne getir Getirdi Fark? Olay bu Az zaman önce birisi trafiðin saðdan akýtýlacaðýný söylemiþ, kendini yetkili sanan birleri de yalanlamýþtý Henüz sýra ona gelmedi Sýra ona geldiðinde iþ bitecek Burasý tam bir Türkiye olacak Yani? Ýsimlerin deðiþtirilmesi bizleri Türkleþtirmek için deðil Burayý Türkiyeleþtirmek içindir Siz de düþünün Ve adýmlarýnýzý ona göre atýn Ýþ bitti sanýyorlar Siz iþin bitmediðini bilin Burasýný Türkiyeleþtiremeyecekler. Ve biz isimleri gün geldiðinde aslý gibi yapacaðýz Yeter ki oyuna gelmeyelim Ayakta duralým DOÐANCI ÜRETÝCÝLERÝNDEN HAYVANCILARA DESTEK Doðancý (Elye) Üreticiler Birliði, Hayvan Üreticileri ve Yetiþtiricileri Birliði'nin pazartesi günü yapacaðýný açýkladýðý eyleme destek vereceklerini açýkladý. Doðancý (Elye) Üreticiler Birliði Baþkaný Mehmet Bicen yaptýðý yazýlý açýklamada, hükümetin üretici düþmaný olduðunu kanýtladýðýný savunarak, patates üreticilerinin devlet eliyle batýrýldýðýný, narenciye üreticisinin para alamadýðýný, domates ve salatalýðýn hayvanlara yem olduðunu, hayvan üreticisinin de beslediði hayvanlarý satamayýp, süt parasýný alamadýðýný ileri sürdü. KTHY ile baþlayan "peþkeþ çekilme sürecinin", Kýbrýs Türk Birleþik Kýbrýs Partisi Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan, Baþbakan Ýrsen Küçük ve bakanlarýn, hükümetin icraatlarýný anlatmak amacýyla düzenlediði basýn toplantýsýnda söylediklerini "halkla dalga geçme" olarak deðerlendirdi ve hükümetin toplumun sorunlarýndan kopuk olduðunu iddia etti. Muhalefeti de eleþtiren Ýzcan, "Mücadeleyi, AK Partinin sömürgeci politikalarýný göz ardý ederek sadece erken seçime ve iþbirlikçi UBP hükümetini devirmeye indirgeyen çevreler baþarýsýz olmaya mahkûmdur" dedi. BKP Genel Sekreteri Ýzcan yaptýðý açýklamada, Ulusal Birlik Partisi hükümeti ile Türkiye Adalet ve Kalkýnma Partisi Hükümetinin, Kýbrýs Türk Çiftçiler Birliði, 13 Aðustos Pazartesi hayvan üreticilerinin yapacaðý eyleme destek vereceðini açýkladý. Birlik Baþkaný Alican Kabakçý yaptýðý yazýlý açýklamada, "Bu mücadele topraktan kopartýlmaya çalýþan bizlerin topraða tutunma kavgasýdýr. Bu mücadele zulmü siyasi güç olarak kullananlara karþý artýk yeter (game over) demenin kavgasýdýr" dedi. Çiftçiler Birliði üyelerinin Gönyeli ve Hamitköy Çemberlerinde toplanarak eyleme destek vereceklerini belirten Kabakçý, "13 Aðustos sabahý artýk tarým sektörünün de yüzü gülecek, sessiz çoðunluk sesini tüm ülkeye duyuracak. Bu mücadele hakkýn ve halkýmýzýn mücadelesi olacak" ifadesini kullandý. Son dönemde Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), yeni öðretim yýlýnda KKTC uyruklu öðrencilere, tüm bölümler için yüzde 50 burs imkaný saðlayacak. LAÜ Basýn Halkla Ýliþkiler Tanýtým ve Reklam Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre, KKTC uyruklu öðrencilerin, kayýt baþvurularýný LAÜ Kayýt Kabul ve Öðrenci Ýþleri Müdürlüðü'ne baþvurarak yapabilecekleri belirtilirken, baþvurularýn lise diplomasýnýn aslý, kimlik kartý fotokopisi ve 6 vesikalýk resimle yapýlabileceði kaydedildi. Kayýt baþvurusu yapmak isteyen adaylarýn LAÜ Ýletiþim Elektrik Kurumu, Koop-Süt ve Telefon Dairesi ile devam ettiði; baþbakanýn geçmiþte Dýþ Ticaret Ofisleri'nin kapatýldýðý ve kargo uçaklarýnýn satýldýðý dönemin de Tarým Bakaný olduðunu savunan Bicen, TC Büyükelçiliði Güzelyurt üreticisi ile yaptýðý toplantýda destek vermeye devam edeceklerini söylerken KKTC ürünlerinin TC pazarýna giremediðini iddia etti. Hükümetin, fonlarý kaldýrarak yerel üretimin yok olmasýnýn yolunu açtýðýný da ileri süren Bicen, bu nedenlerle hayvan üreticilerine destek vereceklerini ve tüm üreticileri eylem alanýna çaðýrdýklarýný belirtti. ÝZCAN: HÜKÜMET TOPLUMUN SORUNLARINDAN KOPUK Kýbrýs sorununda çözümsüzlüðü kalýcýlaþtýrmayý ve Türkiye ile entegrasyonu hedeflediðini iddia etti. Ýzcan ayrýca AK Parti hükümeti ile UBP hükümetinin "sistemli nüfus aktarýmý ile Kýbrýslý Türklerin demografik yapýsýný deðiþtirdiklerini" savunan Ýzcan, Kýbrýslý Türklerin toplumsal yok oluþ tehlikesi ile karþý karþýya olduðunu ileri sürdü. Ýzcan, Kýbrýs Türklerinin geleceðinin erken federal çözüme ulaþmaktan geçtiðini, bunun için tüm demokrasi güçlerinin en geniþ güç birliðinin þart olduðunu kaydetti. Ýzcan, UBP hükümetinin, AK Partinin talimatlarýný ve Türkiye tarafýndan dayatýldýðýný iddia ettiði ekonomik programý uygulamaya koyduðunu ileri sürdü. HAYVAN ÜRETÝCÝLERÝNE ÇÝFTÇÝLER DE DESTEK VERECEK ülkede huzursuzluk ve kaos ortamý yaratýldýðýný savunan Kabakçý, çiftçinin altý aydan beridir alacaklarýný bekleyerek iktidarýn zam bombardýmanýna göðüs gerdiðini ileri sürdü. Alican Kabakçý, "Mazota her gün zam yaparak ülke sorunlarýný ve tarým kesiminin dertlerini çözeceðini sananlar ancak günlük politikalarýn kurbanlarýdýrlar ve bir tek amaçlarý vardýr o da makamlarýný ve koltuklarýný korumaktýr" dedi. "Kýbrýs Türk Çiftçiler Birliði olarak, bizler artýk tarým kesimine bu hükümet tarafýndan reva görülen yaþam tarzýna dur diyoruz" diyen Kabakçý, 2012 yýlý bütçesinde tarým kesimini yüzde 35 geriletmeyi hedef alan politikalarýn artýk gözler önüne serildiðini belirtti. KTAMS'TAN BAÞBAKAN'A TEPKÝ Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý (KTAMS) Genel Sekreteri Güven Bengihan, Baþbakan Ýrsen Küçük'ün, bakanlarýyla birlikte basýn toplantýsý düzenleyerek, 'hizmet hükümeti' unvaný almýþ olduklarýný söylemesini eleþtirerek, toplumla alay edildiðini iddia etti. Bengihan yaptýðý yazýlý açýklamada, "UBP hükümeti ülkedeki sýkýntýlarý görmezden gelerek ve her baþarýsýzlýðý da baþarý olarak nitelendirerek mutluluk tablosu çizmektedir. Toplumun tüm kesimlerinden gelen feryat seslerine kulak týkayarak baþarýsýz icraatlarýna da tüm hýzýyla devam etmektedir. Normal ülkelerde, hükümetler icraatlarýný iktidar olduklarýnýn yýl dönümlerinde açýklarken UBP hükümeti, kurultaya 2 ay kala toplumun aleyhine yaptýðý icraatlarýný þova dönüþtürmüþtür" dedi. LAÜ'DEN %50 BURS ÝMKANI Merkezi'nin numaralý telefonundan gerekli bilgileri alabileceði, ayrýca üniversitenin bölümleri ve olanaklarý hakkýnda geniþ bilgi için web adresini ziyaret edebileceði belirtildi. LAÜ, Akademik yýlýnda, Hukuk, Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk, Okul Öncesi Öðretmenliði, Sýnýf Öðretmenliði, Lojistik Yönetimi, Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik, Moda Tasarýmý, Bahçe Tarýmý gibi yeni bölümlerine öðrenci kabul edecek. GÜNLÜK EVREN: "BENÝMLE NE UÐRAÞIYORSUNUZ, BIRAKINIZ ÖLEYÝM" 12 Eylül davasýnda yargýlanan, ancak bir tek duruþmaya bile katýlmayan Kenan Evren 17 Temmuz'da 96 yaþýna girdi. Yeni yaþýna hastanede giren Evren, doktorlara "Benimle ne uðraþýyorsunuz. Býrakýn öleyim" dedi. 12 Eylül'ün ruhuna ve siyasetine uygun bir iddianameyle 'yargýlanmak' istenen Kenan Evren'in bu kadarýna bile tahammülü yok. Bir diktatörün hazin öyküsü de bu olsa gerek. 32 yýl sonra bugün Kenan Evren'in adýný hürmetle anan bir kiþi bile kalmadý. Göstermelik bir iddianamede adýnýn anýlýyor olmasý dahi iþbirlikçi diktatörü kahretmeye yetiyor. Peki ya gerçek bir yargýlama olsaydý ve kurduðu iþkence tezgahlarýnýn, idam sehpalarýnýn hesabý büsbütün sorulsaydý ne olacaktý? Öldürdüðü gençlerin gözlerindeki cesaretin binde birini onda görebilecek miydik? Ýþte bugün diline vuran korkaklýk sayesinde görüyoruz ki ortada aciz bir diktatörden fazlasý yok. YEREL BANKA Dünkü gazetelerimizden birinde Universal Bank olayý "Yerel bir banka" denilerek verildi. Olur mu? Böyle bir ifade geriye kalan tüm yerel bankalarýmýzý da þaibe altýnda býrakmaz mý? ALACAKLI DA ÇIKTI Lefkoþa Belediyesi YDÜ'den üç trilyonluk su faturasýný tahsil etmeye kalkýnca, YDÜ de kendi 'alacaklarýný' sýralamaya baþladý. Neymiþ bunlar? YDÜ'nün ilk kurulduðu zamanlar kanalizasyon sorunu YDÜ'nün finansmanýyla belediye tarafýndan çözülmüþ... Baþka? LTB'nin yaþlý bakým servisine hizmet vermiþ... Baþka? LTB'nin tiyatro festivalinde salonlarýný tahsis etmiþ YDÜ'de... Yani bugüne kadar yardým diye yaptýðý ne varsa, hepsine fatura çýkarmýþ þimdi Suat Bey... Ve ne diyor bilir misiniz? Þimdi bu mahsuplaþmada YDÜ LTB'den alacaklý çýkarsa, bu alacaðýný talep etmeyecekmiþ... Anladýnýz deðil mi? Suat Bey alacaklý da çýktý! YANLIÞ ADRES Kýbrýslý Türk gençlerin olimpiyatlara katýlamamasý protesto edilmiþ... Ama yanlýþ adrese gittiniz... Doðru adres Denktaþ'ýn mezarý! Týrnak... "Bu çocuðun ve diðer masum insanlarýn kahpece katlediliþinde, vahþice öldürülmesinde uzaktan yakýndan kim veya kimler sorumluysa, kendi canlarýnda bin beterini bulsunlar. Ha gayret muhterem devletim, bu sefer de katili göz göre göre iþlediði vahþi cinayetten deðil de 'kazadan' yargýlayýn bakalým! Bakalým sizi kim yargýlayacak!" Ediz TUNCEL (Star) "Bugün bu adada Kýbrýslý Türklerin var olabilmesi noktasýnda 'tartýþmasýz' en büyük paya sahip olan 'mücahitlere' ait deðerler bile yerle bir ediliyorsa, varýn gerisini siz düþünün." Kartal HARMAN (Kýbrýslý) "Ve muhalefet partileri mesajý almýþ olacaklar ki meseleyi Anayasa Mahkemesi'ne götürmek için birbirleri ile adeta yarýþ ediverdiler. Ve saðolsunlar o muhteþem dönüþü saðlayýverdiler! Ýrsen Küçük'ün beceremediðini onlar becerdiler! Þimdi de baðýrýyorlar. 'Bu adam þaibeli, belediyeden uzak dursun' diyorlar." Erdoðan NAÝM (Vatan) "Yaz akþamlarýnda toplanan komþu ablalarýn, teyzelerin yaseminleri incecik iplere dizerek yaptýðý sohbetler kulaklarýmda. Yaseminlerin kokusu burnumda, yaz akþamlarýnýn esintisi tenimde hala ve iç çekerek yazýlan satýrlarýmdayken bunlar, tümü çoktan anýlarýmda..." Ferhat ATÝK (Haberdar) Günün Kahramaný ÞEMSÝ KAZIM Universal Bank'ta yaþanan yolsuzluk olayýndan sonra gözler bir anda bu bankanýn patronu Þemsi Kazým'a çevrildi. Bilindiði gibi Universal Bank KKTC'deki bankalar arasýnda Merkez Bankasý tarafýndan en çok uyarýlan bankalardan biri... Hatta mevduat alýmlarýnýn bir süre önce kendisine Merkez Bankasý tarafýndan yasaklandýðý, ancak bu uygulamanýn mahkemeden alýnan bir ara emri ile durdurulduðu söyleniyor. Bankanýn surlariçi þubesinde yaþanan son olay ise henüz aydýnlanamadý. Bir tutuklu var, ama acaba hepsi o kadar mý?

7 7 11 Aðustos 2012 Cumartesi GÖR DUY DUY KONUÞ KONUÞ GÖR ALO AFRÝKA HATTI SEVAP DEÐÝL GÜNAH ÝÞLENÝYOR... Sýra LTB'nin YDÜ'den alacaðýna geldi LTB ve YDÜ teknik ekipleri aralarýndaki alacak verecek sorununu aþmak için Pazartesi toplantý yapacak Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) ile Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ), aralarýndaki alacak verecek sorununun çözerek bundan sonra yapýlacaklarý protokole baðlamak üzere teknik ekipler düzeyinde 3 Aðustos Pazartesi bir araya gelecek. LTB Belediye Baþkaný Cemal Bulutoðlularý ile YDÜ Mütevelli Heyeti Baþkan Yardýmcýsý Adem Aköl, Lefkoþa Kaymakamý Kemal Deniz Dana'nýn arabuluculuðuyla dün bir araya gelerek Ýçiþler ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý'nda basýn toplantýsý düzenledi. DANA Basýn toplantýsýnda ilk sözü alan Lefkoþa Kaymakamý Kemal Deniz Dana, geçici olarak üstlendiði LTB Baþkaný görevlerini Cemal Bulutoðlularý'na iade etmesinden sonra arabuluculuk ve koordinasyon görevi üstlendiðin belirterek, uzlaþýcý, paylaþýmcý, iyi niyetli yaklaþýmlarla sorunlarýn aþýlmasýný saðlamaya çalýþtýðýný söyledi. LTB ve YDÜ'nün bir kýsým sorunu bulunduðunu, hem LTB'nin YDÜ'ye, hem de YDÜ'nün LTB'ye verecekleri olduðunu anlatan Dana, iki kurumu uzlaþmasý için bir araya getirdiklerini belirtti. Dana, yýllardýr LTB'nin YDÜ'ye verdiði, YDÜ'nün de LTB'den aldýðý bir takým hizmetler olduðunu, bunun bugüne kadar hep iyi niyet çerçevesinde yürütüldüðünü ifade ederek, bu tartýþmalara son vermek adýna bugünkü basýn toplantýsýnýn düzenlendiðini belirtti. Gelecekteki iliþkiler açýsýndan bir uzlaþý masasý oluþturulmasýnýn önemine iþaret eden Dana, gelinen noktada uzlaþý kültürünün geliþmesi gerektiðini, hiç kimsenin kavga edecek zaman ve lüksü olmadýðýný kaydetti. Dana, yasanýn kendisine verdiði koordine göreviyle, YDÜ ve LTB teknik ekiplerini pazartesi bir araya getireceðini ifade ederek, toplantýdan sonra tüm sorunlarýn çözümleneceðine inandýðýný söyledi. Dana, uzlaþýnýn baþka kurum ÖZÜRLÜLERE YÖNELÝK DALGIÇLIK EÐÝTÝMÝ Kýbrýs Türk Ortopedik Özürlüler Derneði (KTOÖD) ve Cyprus Dive Shark Dalýþ Merkezi iþbirliðinde özürlülere dalgýçlýk öðretilecek. KTOÖD'den yapýlan yazýlý açýklamada, Cyprus Dive Shark Dalýþ Merkezi yetkililerinin, KTOÖD Mehmet Reis Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi'nde bilgilendirme toplantýsý yaptýðý belirtildi. Özürlülere yönelik üç aþamalý dalgýçlýk eðitimine Eylül ayýnda baþlanmasýnýn planladýðý ifade edilen açýklamada, detaylý bilginin ve (0533)/(0542) numaralý telefonlardan alýnabileceði kaydedildi. KTOÖD Baþkaný Orkun Bozkurt, Cyprus Dive Shark Dalýþ Merkezi'nin katkýlarý ile ilk adýmý attýklarýný belirterek, "üyelerimizin ilgisi bizi memnun etti. Umuyoruz ki eðitim aþamasýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan özürlü insanlarýmýz su altýnýn zevkini fazlasý ile çýkarabilecekler" dedi. kuruluþlara da örnek teþkil etmesini temenni etti. BULUTOÐLULARI Dana'dan sonra söz alan LTB Baþkaný Cemal Bulutoðlularý, görevde olmadýðý dönemde geçici meclis kurulunun aldýðý kararlarla, belediyenin alacaklý göründüðü bazý kurum ve kuruluþlarla ilgili çalýþmalar yapýldýðýný ifade ederek, bunlardan birinin de YDÜ olduðunu söyledi. Ýþin YDÜ kýsmýnýn basýna yansýmasýyla bazý rahatsýzlýklarýn yaþandýðýný belirten Bulutoðlularý, YDÜ ile iki kurum arasýndaki sözlü iyi niyet anlaþmasý çerçevesinde yapýlan bazý iþler olduðunu anýmsattý. Bulutoðlularý, karþýlýklý yapýlan iþlerden doðan sýkýntýlarýn ve alacak verecek hesaplaþmalarýnýn pazartesi her iki kurumun teknik ekiplerinin bir araya geleceði bir toplantýda çözümlenerek konunun bir protokole baðlanacaðýný kaydetti. AKÖL YDÜ Mütevelli Heyeti Baþkan Yardýmcýsý Adem Aköl ise, YDÜ'nün kurulduðu günden bu yana LTB ile sýký iliþkiler içinde ve iki kuruluþun tek bir kuruluþ gibi çalýþtýðýný, LTB'yi hiç bir zaman ayrý bir kuruluþ olarak görmediklerini belirterek, Lefkoþa Belediyesi'yle bugüne kadar karþýlýklý yardýmlaþarak çalýþtýklarýný söyledi. Lefkoþa Kaymakamý Kemal Deniz Dana'nýn LTB Belediye Baþkanýnýn görevlerini üstlenmesi ve yapýlan çalýþmalar sonucunda YDÜ'nün LTB'ye vereceðinin olduðunun söylendiðini, ancak bu vereceðin tek taraflý bir hesaplama sorunu olmadýðýný belirtti. LTB'nin üniversiteden alacaðý olduðu gibi, üniversitenin de Belediye'den alacaðý olduðunu söyleyen Aköl, YDÜ'nün ilk kurulduðu zaman olmayan kanalizasyon alt yapýsýnýn Belediye tarafýndan YOÜ'nün finansmanýyla çözdüðünü hatýrlattý. YDÜ'nün, LTB'ye kapýlarýný açtýðýný, her türlü sosyal imkanlarýndan yararlanmasýný saðladýðýný belirten Aköl, LTB'nin tiyatro festivali çerçevesinde, YDÜ'nün bütün salonlarýnýn 1 ay süreyle belediyeye tahsil edildiðini; LTB'nin yaþlýlara bakým hizmetleri çerçevesinde YDÜ'nün yaþlýlara bakým hizmeti verdiðini ifade ederek, tüm bunlarý maddiyat düþünmeden yaptýklarýný anlattý. Aköl, geçmiþte yapýlan sözlü iyi niyet anlaþmasý çerçevesinde, YDÜ'nün verdiði hizmetler karþýlýðýnda, Belediye'nin de üniversiteye su vereceðinin konuþulduðunu anýmsatarak, verilen tüm karþýlýklý hizmetlerin pazartesi yapýlacak toplantýda ele alýnarak karara baðlanacaðýný kaydetti. Aköl, pazartesi günkü toplantýda, LTB'nin vereceðinin, YDÜ'nün vereceði üzerinde çýkmasý halinde, üniversite yönetiminden LTB'den alacak talep etmemesini isteyeceklerini de sözlerine ekledi. Kendisinin de oruç tuttuðunu söyleyen bir vatandaþýmýz, gazetemize gönderdiði mektubunda bazý kiþilerin ve kurumlarýn yoksullarý otellere götürmekle sevap iþlemediklerini yazdý... "Televizyon kanallarýndan birinde gördüm. Yoksul bir kýsým insanlarýmýzý araçlarla evlerinden almýþlar ve Girne'de bir otele götürmüþler. Orada kendilerine iftar yemeði verilmiþ... Bu da haber oluyor iþte... Ýftar yemeði verenler isimlerinin de zikredilmesini istemiþ olacaklar ki, isimleri de belirtildi. Ne var bunda diyeceksiniz... Ben bir Kýbrýslý Türk olarak utandým. Eðer bu insanlarýmýz yoksul iseler ve þüphesiz öyledirler de, utanmasý gerekenler onlarý oraya götürenlerdir. Onlarýn bu hale düþmesine sebep olanlardýr. Eskiden böyle miydi? Düþünün ey insanlar eskiden de böyle manzaralar var mýydý? Birileri çýkarlarý için veya reklam yapmak maksadýyla senede bir kez, bir kurum adýna birkaç kiþiyi bir otele götürüp yemek yedirir. Müzik dinletir. Bunu ne maksatla yaptýklarýný anlayamam... Hayýr iþi deðildir bu... Yoksulluða karþý, hýrsýzlýða karþý mücadele etmek en hayýrlý iþi yapmaktýr. O yoksul kiþinin karnýný bir geceliðine doyurdu diyelim, geriye kalan 364 gece ve gündüz ne olacak? Yoksa bir baþka Ramazan'a kadar ölmesinler yaþasýnlar ve gene þanslarý yaver giderse bir otele götürülürler mantýðý mýdýr geçerli olan? Müslümanlýk böyle deðildir. Müslümanlýk muhtaca yardým etmektir. Bir geceliðine yemek yedirmekle sevap kazanýlmaz... Zaten o insanlarý oraya götürenlerin kafalarýnda baþka þeyler yatmaktadýr. Gözleri kameralarda, gazetecilerdedir. Sadece bu manzaralar deðil, okul avlularýnda yaþananlarýn görüntüleri de tam bir rezalettir. Utanýlmasý gereken manzaralardýr... Kimse de ilgilenmiyor bununla. Dýþarýda, açýkta, tozun topraðýn içinde daðýtýlan yemekler, yenen yemeklerin sýhhiliði de tartýþýlmalýdýr. Bir restoarnat gittiðinizde ortam, açýkta daðýtýlan iftar yemeði benzeriyse hemen saðlýk ekipleri orayý kapatýr, ceza yazar. Açlarýn, yoksullarýn karnýný doyurmak aslýnda bahanedir. Yýl içinde harcanan bazý hesaplarýn bu yolla düzeltilerek mizan defterine iþlenmesidir olay... Sevap almak isteyen bu iþlerden vazgeçmeli... Kiþilerin deðil toplumun menfaatine çalýþýlmalýdýr. Toplumun refahý artarsa, kiþilerin refahý da yükselir. Bir mümin olarak ben sevap iþlenmediðini, aksine günah iþlendiðini düþünüyorum." SU SAYACINI SÖKTÜLER... Angolem'den arayan bir vatandaþýmýzýn þikayeti de Lefke Belediyesi'nin su sayacýný söküp götürmesiyle ilgili... "Ben Angolem'den arýyorum. Köye pek sýk gitmem. Ancak evim oradadýr. Geçenlerde evimin avlusunda bulunan su sayacýnýn alýnýp götürüldüðünü BÝZÝM DUVAR gördüm. Lefke Belediyesi almýþ. Neden? Borcunu DÜNYADA ödememiþim. Tamam anladým, ben evde VE AHÝRETTE yokum. Borcum YANMANIN varsa da geldiðimde öderim. Yapýlan iþ YOLU PLAJDAN midir? Sen saati sök ve götür. Yazýklar GEÇER olsun..." Bizim Mandra Ahmet Kaþif, UBP Genel Baþkanlýðý'na adaylýktan çekilmesi için Ankara tarafýndan kendisine baský yapýldýðýna dair haberleri en nihayet 15 gün sonra yalanlar! Kaþif'in hiçbir inandýrýcýlýðý olmayan bu gecikmiþ açýklamasý mandranýn tüm kesimlerinde hayretle karþýlanýrken, sokaktaki adam, "Bu baský iþi yalan olsaydý, haber çýkar çýkmaz yalanlardý" diye kendi kendine söylenir.

8 8 11 Aðustos 2012 Cumartesi Kalem Yalçýn Okut SÖZ, YETKÝ, KARAR Kýbrýslý Türk gençlerin olimpiyatlara katýlamamasý protesto edildi Kýbrýslý Türkler'in olimpiyatlara katýlamamasýný protesto etmek amacýyla bir yürüyüþ düzenlendi. Lokmacý sýnýr kapýsýndan baþlayan ve Ledra Palas sýnýr kapsýsýnda sona eren yürüyüþ, Yurt Dýþýnda Yaþayan Kýbrýslý Türkler Birliði (ATCA) ile Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) tarafýndan organize edildi. Ýngiliz Topluluk Derneði de yürüyüþe destek verdi. BAN'A MEKTUP Olimpiyatlarýn açýlýþ töreninde meþaleyi yakan 7 geçten biri olan Jordan Duckett'in de destek verdiði yürüyüþ sonunda Kýbrýslý Türkler'e uygulanan spor ambargolarýnýn adil olmadýðýnýn vurgulandýðý bir mektup, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'a iletilmek üzere BM yetkilisine verildi. Yürüyüþ sonunda ATCA KKTC Temsilcisi Kerem Hasan ile KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Baþkaný Eyüp Zafer Gökbilen birer konuþma yaparken; Jordan Ducket de Kýbrýslý Türk sporculara destek belirtti ve Kýbrýslý Türk gençler için sporun çok önemli olduðunu, onlara bir þans verilmesi gerektiðini vurguladý. BURMA'DAKÝ MÜSLÜMANLARA KKTC'DEN DESTEK Bazý sivil toplum örgütleri, Güney Asya ülkesi Myanmar'da (Burma) yaþayan Müslümanlara karþý iþlenen insanlýk suçlarýný yürüyüþ düzenleyerek kýnandý ve BM'ye bir yazý göndererek tedbir alýnmasý için çaðrýda bulundu. KKTC Halkýn Adalet Konseyi, DEHÝP, Din Gör Sen, Din Birliði üyeleri, Kýbrýs Türk Sosyal Dayanýþma ve Kültür Derneði ve Kýbrýs Ýnsan Hak ve Özgürlükler Derneði (KÝHÖDER)'in organizesiyle dün saat 10:30'da Kuðulu Park'ta toplanan örgütlerin temsilci ve üyeleri, Ledra Palace sýnýr kapýsýna yürüdü. Yürüyüþün sonunda, örgütlerin hazýrladýðý yazý, Yrd. Doç. Dr. Yusuf Suiçmez tarafýndan BM yetkisine verildi. Bir kopyasý basýn mensuplarýna da daðýtýlan yazýda, Arakan bölgesinde yaþayan Müslümanlara yönelik þiddet ve saldýrýlarýn her geçen gün arttýðýna dikkat çekildi ve bu þiddet ile saldýrýlar kýnandý. 3 Haziran 2012 tarihinde 10 Müslüman'ýn Budistlerce katledildiði, bu durumu protesto etmek için toplanan Müslümanlara askeri yönetim tarafýndan vahþice baský uygulandýðý ve bu þekilde binden fazla Müslüman'ýn Budistler tarafýndan katledilmesinin yolunun açýldýðý anlatýlan yazýda, olaylar sonrasýnda 90 binden fazla Müslüman'ýn göçmen durumuna düþürüldüðü ifade edildi.. Burma'daki saldýrýlarýn bir soykýrýma dönüþtüðü dile getirilen yazýda, Kýbrýs Türk halkýnýn da bu acýyý çok iyi bildiði ve bu zulme kayýtsýz kalamayacaðý vurgulandý. Yazýda, BM, bu vahþete dur demek için harekete geçmeye davet edildi. Söz-yetki-karar mahallelinin olmalý prensibini anýmsatmýþtým geçen günkü yazýda. Evet, bir Mahalle Ýdaresi'nde, bir küçük Belde'de de bile söz-yetki-karar o Mahallede, o Beldede yaþayanlarýn ortak görüþü ile alýnmalý ve hayata geçirilmelidir. Sosyalist teori bunu söyler; biz de bunu bilir, bunu söyleriz () Sosyalizme, ve sýnýfsýz topluma(komünizme) binbir dereden su getirerek burun kývýranlara da, 'Hâlâ o eski antikomünist otlaklarda mý otlanýyorsunuz a inekler' diye nanik yaparak yolumuza devam ediyoruz. Ýþte, en büyük spekülatör ve mülti-milyarder Soros bile, iþte vaktiyle Dünya Bankasý baþ ekonomistlerinden Stiglitz bile (ve daha niceleri) Marks'ýn ve de Marksizm'in haklý olduðunu defalarca ifade ettiler. Siz hâlâ, Soros'un da Stiglitz'in de gerisinde kalýp Marks'ýn yanýlmýþ olduðunu mu iddia ediyorsunuz?.. Buna þaþýlmaz bile; sadece gülünür ve geçilir Aslýnda, komünist topluma giden yol da buradan geçer; söz-yetki-karardan Sözyetki-kararýn halkýn iradesinde olmasýndan. Eðer ki, söz-yetki-karar bir avuç hakyiyici zalimin elindeyse; orada hâlâ ne hak vardýr, ne adalet, ne de demokrasi Fransýz Ulu Devrimi'nden beri, 'Demokrasi'nin binlerce tanýmý yapýldý binlerce düþünür tarafýndan. O demokrasi tanýmlarýnýn birçoðu çöpe atýlma düzeyinde idiyseler de, hiçbirisi küçük bir azýnlýðýn büyük çoðunluk üzerine diktatorya kurmasýný 'demokrasi' diye nitele(ye)memiþlerdi. Demokrasiye yapýlan bir sürü güzellemelere karþýn, daha sonra anlaþýldý ki 'demokrasi' dedikleri Anka Kuþu, Kaf Daðý'nýn ardýndaymýþ Bizde de, hatýrlardadýr, Denktaþ Bey bir ara 'demokrasi'mizi "full-kebap demokrasi" diye nitelendirmiþti. Ne büyük lütuf!.. Güya 'demokrasi'miz dört dörtlükmüþ Oysa ki, Kýbrýs Türk toplumunda demokrasi, baþta hem kurþunlanan hem de hançerlenen Fazýl Önder ve yataðýnda uyurken vurulan Ahmet Yahya ve diðer ilerici solcu insanlarýn Türk Liderliði tarafýndan vahþice öldürülmeleriyle katledilmiþ, Ýngiliz Sömürge Ýdaresi'nin bile gerisine düþülmüþtü. Ýlerici insanlarý yataklarýnda uyurken vurma geleneði 1960'ta Kýbrýs Cumhuriyeti kurulduktan sonra da sürdürülmüþ; ve Cumhuriyet'in yaþatýlmasýný savunan Cumhuriyet gazetesi editörleri Av. Ayhan Hikmet yataðýnda uyurken, Muzaffer Gürkan da ayný gece evine girmek üzere iken arabasýnda vahþice katledilmiþlerdi Denktaþ Bey de yýllarca sonra "full-kebap demokrasi"si tatavasý yapýp durdu yýllarca. 'Görüþlerinize katýlmasam da, görüþlerinizi savunabilmeniz için canýmý bile veririm' demiþti Fransýz düþünür yüzyýllarca önce. Bu hesaba göre, Fransýz filozoftan yüzyýllarca geridedir Denktaþ Bey'in ünlü "Full-kebap demokrasi"si Full-kebap demokrasi "teorisi" Kýbrýs Cumhuriyeti'nden ayrýlmanýn, ayrýlýkçýlýðýn ve Taksimciliðin kamuflajý idi. Birçok yurttaþ bunu yuttu; daha doðrusu bu zokayý yedi. O zokayý yemiþlerdi, çünkü birçoðu Rum mallarý ganimetine gark edilmiþlerdi. Ganimet ile demokrasi hiç baðdaþamayacak iki kavramdýr. Necip Türk Ulusu ikisini baðdaþtýrmaya çalýþtý, çalýþýyor. Ancak, o iki zýt kutbu baðdaþtýracak diye nerelerden nerelere geldiði ortada. Dilini, türkülerini yasaklýyor, çocuklarýný katlediyor; sonra da, "Benim Kürdüm" diyor, diyebiliyor Ah Necip Türk Ulusu, vah Necip Türk Ulusu () Her nekadar, Bayar-Menderes Diktatörlüðü de ayný sloganý biraz deðiþtirerek çok yaygýn bir þekilde kullandýysa da; 'o yarimin eski huyudur' misali, halk düþmaný politikacýlarýn her zaman yaptýklarý demagojilerdendi.

9 9 11 Aðustos 2012 Cumartesi Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV NASREDDÝN HOCA YAÞASA TUTUKLANIRDI Konya'nýn Akþehir ilçesinde 1959'dan beri düzenlenen Akþehir Festivali'nde tiyatrolar, danslar, müzikler ve sergilerle yarý mitolojik Nasreddin Hoca figürü kutlanýyor. Hoca kadar özgür bir mizaha bugünkü Türkiye'de izin verilir miydi diye sormak istiyoruz. Piyanist Fazýl Say, Ömer Hayyam'dan alýntý yaptýðý için dine saygýsýzlýktan dava edilmedi mi? Haftalýk mizah dergisi Penguen çizerlerinden karikatürist Bahadýr Baruter, Nasreddin'i aratmayan bir karikatür yüzünden suçlanmadý mý? Son zamanlarda Türkiye'de her þeyden utanma rüzgarý esiyor. Seks ve alkol tehlikeli olarak görülüyor. Bir mizah festivali ile kutlanan Nasreddin Hoca bugün yaþasaydý þüphesiz hapiste olurdu. Ýþte bu Türkiye'nin paradoksu." Guillaume PERRIER (Le Monde Ýstanbul muhabiri/t24) TARÝH 9 TEMMUZ 2011 KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil'in, Tayyip Erdoðan'ýn KKTC ziyareti ile ilgili deðerlendirmelerine çok kýzan Ýrsen Küçük, Tayyip Erdoðan'ý 'þeref konuðu' olarak aðýrlayacaklarýný söyledi. Gözden kaçmayanlar... ÝFTAR ÇADIRLARINA SIÐ BÝR BAKIÞ Hatýralarýmýzda "iftar çadýrý" diye bir þey yoksa, bundan sonra "iftar çadýrý" olmayacak demek deðildir bu. Burada dýþarýdan gelenlerin borusu öter. Burada daðdan gelenler baðdakini kovar. Burada dýþarýdan gelenler Kýbrýslýtürklerin yaþam þekline adapte olmaz, buraya dýþarýdan gelenler Kýbrýslýtürklere yeni bir yaþam biçimi dayatýrlar. Meseleye Mehmet Ali Talat gibi "Ýsteyen iftar çadýrlarýna gider, istemeyen gitmez" þeklinde yaklaþanlar da var mesela. Keþke o kadar basit olsa DÝPNOT Türkiye 1924'te Paris, 1928'de Amsterdam Olimpiyatlarýna katýldý Berlin Olimpiyatlarý'nda Yaþar Erkan grekoromende altýn, Ahmet Kireççi serbest güreþte bronz madalya aldýlar. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "YDÜ'nün LTB'ye vereceðinin olduðu söyleniyor, ancak bu tek taraflý bir hesaplama sorunudur." Kemal Deniz DANA (Lefkoþa Kaymakamý) VÝRGÜL... YDÜ YOKKEN TURÝST KATLÝAMI MI VARDI? Basýnýmýzda neredeyse her gün YDÜ Hastanesi'nin kurtardýðý hayatlarla ilgili haberler var. Sadece Kýbrýslýtürklerin deðil, turistlerin de hayatýný kurtaran YDÜ adeta nurlu bir ýþýk gibi doðdu ülkemizde. YDÜ yokken turist katliamý yaþanýyordu memlekette. Kýbrýslýtürkler YDÜ sayesinde Kardiyolog gördü, YDÜ sayesinde Kalp Damar Cerrahisi diye bir uzmanlýk alaný olduðunu keþfetti Nasýl teþekkür etsek, þükranlarýmýzý nasýl sunsak bilemiyoruz. E kapatýn yahu artýk Lefkoþa Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'ni Ne gerek var. Deðil ama? "Kýbrýs sorununda ufukta ýþýk yok" BU NE TEVAZU, SÝZDEN ALA IÞIK MI ÝSTER KIBRIS TÜRKÜ? Mehmet Ali TALAT (2.Cumhurbaþkaný) Odatv Davasý kapsamýnda tutuklu bulunan Odatv Genel Yayýn Yönetmeni Barýþ Pehlivan Avrupa Komisyonu Geniþlemeden Sorumlu Üyesi Stephan Fule'ye mektup yazdý: "Sayýn Fule, Türk hükümetinden gelen bilgilere kuþkuyla yaklaþýnýz" Sayýn Fule Ben Türkiye'de hukuksuz yargýlananlar zincirinin bir halkasýyým. Türkiye'nin önde gelen internet haber sitelerinden Odatv'nin genel yayýn yönetmeniyim. Salt gazeteciliðim nedeniyle 18 aydýr tutuklu yargýlanýyorum. Tutuklu bir gazeteci olarak, Türkiye'de hukukun genel görünümünü ve yargýlandýðým davadaki kabul edilemez tabloyu size aktarmak istiyorum: Türk hükümeti AB'yi yanlýþ bilgilendirmektedir. "Demokrasi ilerliyor" görüntüsü altýnda otoriter bir yapý inþa edilmektedir. ( ) Tutuklularýn özgürlüðüne kavuþmasýnda keyfi uygulamalara son örnek Prof. Dr. Büþra Ersanlý'nýn durumudur. Zaten KARÝKATÜR / tutuksuz yargýlanmasý gereken Prof. Ersanlý, 9 ay tutuklu kaldýktan sonra serbest býrakýldý. Bu meþru özgürlük hakký Ergenekon, Balyoz, Odatv davasý sanýklarýna verilmedi. Ersanlý'nýn özgür kalmasý çok doðru bir karardýr. Ancak Türkiye kamuoyu, Ersanlý'nýn tahliyesinin hukuki gerekçelerle deðil, uluslararasý kamuoyunun baskýlarý nedeniyle yapýldýðý görüþünde. Keza Prof. Ersanlý da bu düþüncelerini açýkça dile getirdi. Bu dava bir medya kuruluþunun ve gazetecilerin, kendilerine ödüller getiren arþivleri ve eserleri suç unsuruna dönüþtürülerek açýlmýþtýr. Gazetecilerin þahsýnda gazetecilik yargýlanmaktadýr. Size Serhan Gazioðlu verilen Türk hükümeti kaynaklý bilgiler yanýltýcýdýr. Tutuklu gazeteciler terörist deðildir. Yargýlanan da terör faaliyeti deðil, gazeteciliktir. Odatv davasýnýn temelini sahte dijital dokümanlar oluþturmaktadýr. Üç Türk üniversitesi (Boðaziçi, Yýldýz Teknik, ODTÜ) ve 1 ABD'li biliþim þirketi (DataDevastation) tarafýndan verilen 4 ayrý bilimsel rapor; söz konusu Word dokümanlarýnýn bilgisayar korsanlýðý yoluyla tutuklu gazetecilerin bilgisayarlarýna yüklendiðini açýkça söylemektedir. Odatv davasýnda 1 yýl cezaevinde kaldýktan sonra, halen tutuksuz yargýlanmakta olan gazeteci Ahmet Þýk "Pusu" adlý kitabýnda bu konuya açýklýk getirmiþtir. Þýk'a göre; Türk emniyet teþkilatýnýn içinde bu komplolarýn parçasý olan kesimler bulunmaktadýr. Ben de bu görüþteyim. Odatv davasýnýn iddianamesi tam bir hukuksuzluk belgesidir. 134 sayfalýk iddianamede; 361 kez "haber", 280 kez "kitap", 53 kez "köþe yazýsý", 26 kez "röportaj", 5 kez de "makale" kelimesi geçmektedir. Ýddia makamý, bu kelimeleri kullanarak bize "terörist" demektedir. Türkiye'de gazeteciler sýk sýk terör saldýrýsýna uðramýþtýr ama ilk kez sistemli bir þekilde "terörist" diye suçlanmaktadýr. Odatv davasýnýn önümüzdeki duruþmasý 14 Eylül 2012 tarihinde gerçekleþecek. Ve ben o gün tutukluluðumun 20'nci ayýna girmiþ olacaðým. Þaþýracaksýnýz ama; yargýlandýðým mahkeme bugüne kadar yaptýðý 13 duruþmanýn hiçbirinde bana 1 soru dahi sormadý! Sayýn Fule, bu hukuksuzluða aktif þekilde karþý durunuz. Türk hükümetinden gelen bilgilere kuþkuyla yaklaþýnýz. Türk hükümetinin ve yargý kurumlarýnýn evrensel ilkelerine baðlý kalmasý için Avrupa Birliði olarak sorumluluk alýnýz. (Bu yazý tutuklu Gazeteci Barýþ Pehlivan'ýn Fule'ye yazdýðý mektuptan kýsaltýlmýþtýr. Barýþ Pehlivan'ýn adresi: 1 No'lu L Tipi Cezaevi F-3 Koðuþu- Silivri/ Ýstanbul- Kaynak: Odatv.com)

10 10 11 Aðustos 2012 Cumartesi Anti-Militarist Barýþ Harekâtý 3. kez Aðustos'ta, Selimiye Meydaný nda Anti-Militarist Barýþ Harekâtý için bir araya gelen BKP ve YKP gençlik örgütleri, Kýbrýslý Gençlik Platformu (KGP), Feminist Atölye (FEMA) ve baðýmsýz genç aktivistler dün düzenledikleri basýn toplantýsý ile, 2010'dan beri her yýl iþgale ve militarizme karþý düzenlediði 14 Aðustos'taki etkinliði bu yýl da üçüncü kez düzenleyeceðini açýkladý. Basýn toplantýsý saat 11'de KTÖS'te gerçekleþti. Anti-Militarist Barýþ Harekâtý adýna basýn toplantýsýndaki ortak açýklamayý Aslý Murat okudu. Basýn toplantýsýnda okunan açýklama þöyle: Anti-Militarist Barýþ Harekâtý konseri için bir araya gelen BKP ve YKP gençlik örgütleri, Kýbrýslý Gençlik Platformu (KGP), Feminist Atölye (FEMA) ve baðýmsýz genç aktivistler olarak, 2010'dan beri her yýl iþgale ve militarizme karþý düzenlediðimiz 14 Aðustos'taki etkinliði bu yýl da üçüncü kez düzenliyoruz Bir hareket büyüyor, büyürken kendini geliþtiriyor, geliþirken renkleniyor, çeþitleniyor... Enternasyonal dayanýþmanýn da pratikte parçasý olduðu, katýlýmcý, dayanýþmacý, neþeli ve mücadeleci bir hareket geliþiyor, ayaklarýný güçlü yere vuran, dans eden ama talepleri, sloganlarý net bir hareket büyüyor Bu sene gene Bandista ve Özgür bizimle olurken ayni zaman Bandsista, Caravan Blue da Selimiye Meydanýnda olacak ama þarkýlarýmýzýn yanýna danslarýmýzý da koyuyoruz ve iki toplumlu dans grubu Dance for Peace ile Gabiraz Poi de Selimiye Meydanýnda olacak 2010'dan beri pankartlarda, sloganlarda, meydanlarda ve sokaklarda "evine dön Ayþe" derken anlattýðýmýz hep Ayþe'nin bitmek tükenmek bilmeyen tatilinin sona ermesi gerektiðiydi, bu sene sloganýmýzla gene her yerde olacaðýz ve 38 yýldýr süren iþgalin bitmesi gerektiðini bir kez daha haykýracaðýz. Düþmanlýða karþý barýþýn, iþgale karþý özyönetimin, sömürüye karþý baðýmsýzlýðýn ve ýrkçýlýða karþý halklarýn kardeþliðinin sloganlarýnýn yükseleceði konserimizin çalýþmalarý, 14 Aðustos'ta sokakta olmanýn GÜNEYDEN... AÝK ELEKTRÝÐÝ YÜZDE 4 UCUZLATTI Akaryakýt fiyatlarýndaki düþüþ nedeniyle Rum Elektrik Ýdaresi (AÝK), Temmuz ve Aðustos aylarýný kapsayan elektrik faturalarýnda fiyat azaltmaya gitti. Simerini ve diðer gazeteler uluslararasý petrol fiyatlarýnda meydana gelen düþüþ nedeniyle tüketicinin kullandýðý elektrik enerjisinin fiyatýnýn faturaya yüzde 2,8 düþük yansýyacaðýný yazdý. Habere göre RMMO'nun "Mari"deki (Tatlýsu) deniz üssünde 11 Temmuz 2011'de meydana gelen patlamada Vasiliko Elektrik Santrali'nin tahrip olmasý dolayýsýyla tüketici faturalarýna yansýtýlan geçici zam da yüzde 2 oranýnda azaltýlýyor, dolayýsýyla tüketiciler belirtilen dönem içerisinde kullandýklarý elektriðe yüzde 4 daha az para ödeyecek. FULE: AB'NÝN KAZILARA MÜDAHALE YETKÝSÝ YOK gerekliliðini önemsediðimizden ötürü devam etmektedir. 14 Aðustos'ta mutlak sokakta olmak, þarkýlara eþitlik etmek önemlidir ve davetimiz, ayrýmsýz, nerede olunursa olunsun ama sokakta, eylemde olunsun 38 yýldýr iþgalin sürdüðü bir coðrafyada yaþýyoruz, yaþadýðýmýzýn adýna iþgal demeye çekinmiyor ve buna karþý çýkýyoruz. Tel örgülerle bölünmüþ bir coðrafyada silahlarýný birbirine doðrultmuþ piyonlar olmak deðil, irademizi çalanlara karþý duran, eþitlikçi bir düzenin olduðu baðýmsýz bir Kýbrýs talep eden siyasi özneler olmaktýr derdimiz. Ordularýyla, memurlarýyla ve paralarýyla bizi satýn almaya çalýþanlara karþý bir haykýrýþ, bir isyan ve baðýmsýzlýk yolunda emperyalist kuþatmaya karþý bir duruþun önemini yineliyoruz. Yaþamlarýmýzý dikenli tellerle tutsak etmeye çalýþan tüm iþgal ordularýnýn postallarýný hemen þimdi üzerimizden çekmelerini istiyoruz! Biz, militarist baský düzeninde yaþamayý, polis devletinin kuklalarý olmayý kabul etmiyoruz! Sokaklarda özgürce yürümek, þarkýlarýmýzý söylemek, milliyetçiliðin piyonu olmamak ve dans edebileceðimiz bir devrim için sesimizi yükseltiyoruz. Gel sen de bize katýl, hep birlikte haykýralým, tahakküme karþý duralým! ÝSYANIMIZ ÝÞGALE, ÝSYANIMIZ SÖMÜRÜYE, ÝSYANIMIZ ATAERKINE, ÝSYANIMIZ MÝLÝTARÝST DÜZENE! VE BÝZ, BU DÜZEN SONA ERENE KADAR SESÝMÝZÝ YÜKSELTECEÐÝZ, YILMADAN BÝRLÝKTE MÜCADELE EDECEÐÝZ! Ayþe'nin tatile çýkýþýnýn 38. yýlýnda ''bu tatile artýk son!'' demek için bir araya geliyoruz. 14 Aðustos akþamý 21:00'da Selimiye Meydaný'nda buluþalým, bu hareketi biraz daha büyütelim Bizler 20:00'den itibaren alanda olacaðýz, sokaðý alaný düzenlemek için; katký koymak isteyenler buyursun gelsin, bizlere katýlsýn! "Ankara'nýn, Salamis Antik kentindeki kazýlara istifini bozmadan devam edebileceði, çünkü AB'nin, konuyla ilgilenme konusunda yetkisi bulunmadýðýný söylediði" ifade edildi. AB'nin Geniþlemeden Sorumlu üyesi Stefan Fule'nin, DÝKO'nun AP'deki milletvekillerinden Antigoni Papadopulu'nun ilgili sorusuna verdiði yanýtta, AB'nin kazýlara müdahalede bulunma yetkisi olmadýðýný belirttiðini yazan Fileleftheros, Papadopulu'nun, Salamis antik kentindeki kazýlarýn 14 yýldýr devam etmekte olduðuna dair bilgi ve haberleri Avrupa Komisyonu'nun gündemine getirdiðini kaydetti. Papadopulu'ya verdiði yanýtta, AB'nin, Kýbrýs'taki kültürel mirasýn korunmasý konusunda BM'nin kalkýnma programý ve kültürel mirasla ilgili iki toplumlu teknik komiteyle sýký bir iþbirliði içerisinde olduðunu dile getiren Fule, Avrupa Komisyonu'nun 2012 yýlýnýn Mayýs ayýnda, bu amaca yönelik olarak 2 milyon Euro'luk bir projeyi yürürlüðe koyduðunu ifade etti. DIÞ TÝCARET AÇIÐI BU YILIN ÝLK YARISINDA MÝLYON EURO Güney Kýbrýs dýþ ticaret açýðýnýn bu yýlýn ilk yarýsýnda, geçen yýlýn ayný dönemine göre 347 milyon Euro azalarak 2 milyar 120 milyon Euro olarak gerçekleþti. Azalmanýn, ithalattaki azalmaya baðlý olduðu açýklandý. Alithia "Ticari Denge Açýðý 2, 12 Milyar Euro... Ýthalatýn Azalmasý Nedeniyle Yýlýn Ýlk Yarýsýnda 347 Milyon Euro Azaldý" baþlýklý haberinde Rum Ýstatistik Dairesi'nin dün açýkladýðý verilere dayanarak bu yýlýn ilk yarýsýnda toplam ithalatýn 366,24 milyon Euro azalarak 2,85 milyar Euro; toplam ihracatýn da 1,03 milyon Euro artarak 722,95 milyon Euro olduðunu yazdý. 6. Lefkoþa Gençlik Günleri baþladý HASDER Gençlik Kulübü tarafýndan Avrupa Komisyonu iþbirliðiyle gerçekleþtirilen 6.Lefkoþa Gençlik Günleri, "Gençlerle Ýþbirliði Ýçerisinde Daha Ýyi Bir Dünya Ýnþa Etmek" temalý Yuvarlak Masa Toplantýsý ile baþladý. HASDER Kaymaklý Lokalinde saat Çise Zekai moderatörlüðünde gerçekleþtirilen toplantýya Adalý Gençlik, Atatürk Öðretmen Akademisi Öðrencileri, Baraka Kültür Merkezi, CTP Gençlik Kollarý, DP Gençlik Kollarý, HASDER Gençlik Kulübü ve Öðrenci Ýnsiyatifi temsilcileri katýldý. Toplantýya katýlan gençler 2 saat süren oturum süresince farklý siyasi duruþ ve düþünce yapýlarýna raðmen büyük bir olgunluk içerisinde görüþ ve düþüncelerini tartýþarak büyüklere örnek oldular. Ülkemizde gençlik örgütlenmeleri ve gençliðin sorunlarý; eðitim sistemi ; Kýbrýs sorunu ; ambargolar ; demokrasi kültürü ve baðýmsýzlýk ; kültür, spor ve sosyal yaþamla ilgili birçok sorun masaya yatýrýldý. Gençlik örgütleri arasýnda dayanýþma ve iþbirliðinin geliþtirilmesinin bir ihtiyaç olduðuna vurgu yapan konuþmacýlar daha iyi bir gelecek için her türlü ortak çalýþma ve iþbirliðine hazýr olduklarýný vurguladýlar. 6. Lefkoþa Gençlik Günleri bu akþam saat 18:00 de Selimiye Meydanýnda yer alan Halk Sanatlarý Enstitüsünde start alacak Velesbitnan Lefkoþa Turu etkinliði ile devam edecek. UBP MAÐUSA ÝLÇE BAÞKANLIÐI'NDAN ÝFTAR YEMEÐÝ Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimaðusa Ýlçesi, önceki akþam, Plam Beach Otel'de, Baþbakan Ýrsen Küçük'ün eþi Gülin Küçük himayelerinde iftar yemeði düzenledi. UBP Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, iftar yemeðine UBP Genel Baþkaný ve Baþbakan Ýren Küçük; eþi Gülin Küçük, UBP Genel Sekreteri Ertuðrul Hasipoðlu, UBP Gazimaðusa Ýlçe Baþkaný Milletvekili Ahmet Eti, Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hamza Ersan Saner, Milletvekili Afet Özcafer, Belediye Baþkanlarý, Gazimaðusa Kadýn Kollarý ve Gençlik Kollarý Örgütleriyle Gazimaðusa Ýlçesine baðlý tüm örgütlerden temsilciler katýldý. UBP Gazimaðusa Ýlçe Baþkaný Ahmet Eti'nin açýlýþ konuþmasýndan sonra söz alan UBP Genel Baþkaný ve Baþbakan Ýrsen Küçük'ün eþi Gülin Küçük, Ramazan ayýnda deðerli partililerle olmaktan mutluluk duyduðunu belirtti. Gülin Küçük, ülkede UBP'nin kurulduðu tarihten itibaren, UBP'li kadýnlarýn birlik, beraberlik ve bütünlüðe yansýyan olumlu sonuçlarýný herkesin takdir ettiðini ifade etti. TRIPLE FIVE ÝLE "KIBRIS HAVAYOLLARI ÞÝRKETÝ"NÝN TAMAMININ SATIÞI GÖRÜÞÜLÜYOR Rum havayollarý þirketi yetkilileri, þirketin (Cyprus Airways) yüzde 100'ünün satýþý için Triple Five isimli Kanada þirketiyle görüþüyor. Simerini "Triple Five ve Kýbrýs Havayollarý Arasýndaki Diyalog Ýyi Gidiyor" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde, edindiði bilgilere dayanarak dün, son detaylarýn ele alýndýðý iki görüþme yapýldýðýný ancak resmi olarak açýklanacak herhangi bir þey bulunmadýðýný yazdý. HASTANELERÝN DURUMU Rum tarafýndaki devlet hastanelerinde, kadro sorunlarýnýn haricinde, hemþirelerin topluca erken emekli olmasýyla birlikte ciddi sorunlar meydana gelmeye baþladýðý belirtildi. Hemþirelerin erken emekli olmasý durumunun, bu yýlýn baþýndan itibaren baþladýðýný, devam ettiðini ve yoðunlaþmakta olduðunu yazan Fileleftheros, önümüzdeki 3 ay içerisinde toplam 33 hemþirenin emekliye çýkacaðýný kaydetti. Haberde, bunlardan sadece 5'inin yaþ haddinden dolayý emekliye çýkacaðý belirtildi.

11 11 Aðustos 2012 Cumartesi 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... Economist: "Erdoðan, zalim katliamlarýn bahanelerini kullanýyor" Economist dergisi, Türkiye'deki Alevi sorununu irdelediði analizinde "Türkiye'nin Baþbakaný, mezhebi ayrýþmayý manipüle etmeye çalýþýyor" diye yazdý. Economist, Baþbakan Tayyip Erdoðan'ýn Alevilere yönelik sözleri nedeniyle, Cumhurbaþkaný seçilme þansýný "güçlendirmek" amacýyla Sünnilerin önyargýlarýný tatmin etmekle suçlandýðýný belirttiði analizde, "Türkiye Baþbakaný, mezhebi ayrýþmayý manipüle etmeye çalýþýyor" diye yazdý. Economist, "Ömrü Kýsa Alevi Açýlýmý" baþlýklý analizinde Erdoðan'ýn, defalarca kamuoyuna CHP Genel Baþkaný Kýlýçdaroðlu'nun Alevi olduðunu anýmsatmaktan "çekinmediðini" de hatýrlattý. Dergi, Erdoðan'ýn sarfettiði "Cemevleri ibadet Financial Times, "Türkiye'nin Kabusu" baþlýðýný kullandýðý baþyazýsýnda Türkiye'nin "en derin korkularýnýn" güneydoðu sýnýrýnda gerçekleþmekte olduðunu yazdý Financial Times, baþyazýsýnda "Kürt güçleri Suriye'nin kuzeydoðusundaki kentlerin kontrolünü ele alýrken Ankara, yanýbaþýndaki Iraklý Kürdistan ile gevþek bir federasyon içerisinde özerk bir Kürt bölgesinin doðuþu olasýlýðýyla karþý karþýya" görüþünü öne sürdü. Gazete, Suriye'de embriyo halinde bir Kürt devletinin Türkiye'nin Kürt nüfusunu özerklik konusunda cesaretlendirmesinin kaçýnýlmaz olduðu deðerlendirmesini de yaptý. "Türkiye'nin, Suriye bataklýðýnýn derinleþmesini durdurmak için yapabileceði bir þey yok" ifadesini de kullanan Financial Times, "Iraklý Kürtler ile dostluk politikasý baþarýlý olmadý. Kürtler arasýnda aracýlýk yapan Mesut Barzani oldu" diye yazdý. Ankara'nýn etnik ve mezhepsel gerilimlerin týrmanmasýný önlemek için daha çok çaba göstermesi gerektiði savunulan baþyazýya þöyle devam edildi: yeri deðil" gibi sözlerin "Alevilerin gerçek Müslüman olmadýklarýný ima ettiðini" öne sürerek bu ifadeyi "patlamaya yol açabilecek bir argüman" olarak niteledi. Alevilerin "liberal" yönleri nedeniyle laik Türklerce "Radikal Ýslam'a karþý en iyi sigorta" olarak sevildiði yorumunun da yapýldýðý analizde Alevilerin ayný nedenlerle katý Sünniler arasýnda suçlandýklarý da yazdý. Analizin son bölümünde "Erdoðan Irak'taki Hazreti Ali Türbesini ziyaret eden ilk Sünni lider olmuþtu. Dersim'de 1938 yýlýnda binlerce Alevinin katlediliþi için özür dilemiþti" ifadelerinin ardýndan CHP milletvekili Hüseyin Aygün'ün "Her þeyin gösteri için olduðundan kuþkulanýyordu. Þimdi kesin olarak biliyoruz" yönündeki tepkisi de yer aldý. (anka) "Türkiye, bölgede Sünnilerin amigosu gibi görünmekten kaçýnmalý" "Ankara, Türkiye Kürtlerinin þikâyetlerine karþýlýk verme çabalarýný artýrmalý. Türkiye, bölgede Sünniler için bir amigo gibi görünmekten kaçýnmalý" yorumunu yaptý. (anka) Antakya'daki sakallýlar demokrasi için orada deðiller... Alman Yeþiller Partisi Eþbaþkaný Claudia Roth, Suriyelilerin yaþamlarýný sürdürdüðü Hatay'daki kamplarý ziyaret etti. Roth, Antakya'da yaþayan insanlarýn son dönemde çok görülmeye baþlanan "sakallý insanlardan" endiþe duyduðunu ve kendisinin bu insanlarýn demokrasi getirmek için deðil, daha çok cihad yapmak için orada bulunduklarýný düþündüðünü söyledi. Roth ayrýca, "Türkiye'nin Suriye'de taraf tutmasýný doðru bulmuyorum" dedi. Gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Roth, "Türkiye'yi, Suriye konusunda menfaatleri çatýþan Rusya, Çin, Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkeler arasýnda görüyor musunuz?" þeklindeki bir soruya, "Amerika'yý da sayýyorum, Türkiye'yi de sayýyorum. Avrupa'yý da sayýyorum" yanýtýný verdi. Roth, Kürt gerçeðinin artýk kabul edilmesi gerektiðini belirtti. Hem Türk hükümetine hem de PKK'ye þiddete son vermesi çaðrýsý yapan Roth, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu ve Diyarbakýr Milletvekili Leyla Zana ile de görüþeceðini söyledi. (anka) GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Rum gümrüðü en çok taklit çanta, sigara ve viagraya el koyuyor Rum gümrük makamlarýnýn havaalanlarý, postaneler ve KKTC-Güney Kýbrýs sýnýr kapýlarýnda en çok taklit Louis Vuitton çantalar, taklit sigaralar ve sahte viagralara el koyduðu bildirildi. Politis "'Taklitleri' Tercih Ediyorlar... Her Yýl On Binlerce Taklit Ürüne El Konuluyor" baþlýklý haberinde, gümrük yetkililerinin 2011 yýlýnda toplam 1 milyon adet sigara ve 180 kilo tütüne havaalanlarýnda ve postanelerde el koyduðunu yazdý. Habere göre ithalat, ihracat, yeniden üretim, transit veya serbest bölge veya depolarda depolanma aþamasýnda olan 41 bin 928 ve piyasa denetimleri sýrasýnda da 56 bin 32 parça ürüne el kondu. Avrupa Komisyonun verilerine göre 2010 yýlýnda toplam 84 olan fikrî mülkiyet hakký ihlali iþlemi, 2011'de yüzde 88 artarak 158'e ulaþtý. Rum Gümrük Amiri Dimitris Hacikostis, daha çok iç giyim, konfeksiyon, çanta, sigara ve viagra türü haplara el koyduklarýný, bunlarýn tamamýnýn Çin menþeli olduðunu, KKTC- Güney Kýbrýs kara geçiþ kapýlarýnda ise en fazla Louis Vuitton marka taklit çantalar yakalandýðýný söyledi. SARRÝS, HRÝSTOFYAS'IN TALEBÝYLE DEÐÝÞTÝ Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn isteði üzerine Mihalis Sarris'in Laiki (Halk) Bankasý Yönetim Kurulu baþkanlýðýndan istifa ettiði ve yerine Andreas Filippu'nun getirildiði belirtildi. Simerini gazetesi "Hristofays'ýn Arzusu Mihalis Sarris'in Uzaklaþtýrýlmasý... Baþkanýn Arzusu Neye Dayandý... Laiki'nin Yeni Baþkaný Andreas Filippu" baþlýklarýyla manþetten verdiði haberde, Hristofyas'ýn istifa talebinin Maliye Bakaný Vasos Þarlis ve Merkez Bankasý Müdürü Panikos Dimitriadis tarafýndan Þarlis'e iletildiði, ancak gerekçe belirtilmediði kaydedildi. "'Baþkan Gitmeni Ýstiyor'... Müdür-Maliye Bakanýnýn Sözlü Direktifiyle M. Sarris Ayrýldý... Önlemler ve Orfanidis'le Ýlgili Söyledikleri Hristofyas'ýn Hoþuna Gitmedi" baþlýklarýyla iç sayfadan devam eden haberde, istifasýnýn ardýndan Sarris'in, Merkez Bankasý Müdürü tarafýndan sözlü olarak iletilen istifa talebinin hükümetin görüþü olduðunu vurguladýðý ifade edildi. Sarris, 30 Haziran'dan itibaren bankanýn ana hissedarý ve denetçisinin devlet olduðuna iþaret ederek, istifa talebine saygý duyduðunu söyledi. Sarris'in görevden alýnmasýna iliþkin resmi bir açýklama yapýlmadýðýna iþaret edilen haberde, Baþkanlýk Sarayý önünde "öfkeliler" adlý grubun eylemlerine katýlmasýnýn ve Maliye Bakanlýðý teklifini reddetmesinin görevden alma gerekçesi olduðu tahmin ediliyor. Merkez Bankasý yönetimine Athanasios Orfanidis'in yeniden atanmasý yönündeki tavrýnýn da Sarris'e karþý husumet yarattýðý belirtilen haberde, ekonomiyle ilgili BBC'ye yaptýðý eleþtirel açýklamalarýn özellikle Hristofyas'ta rahatsýzlýk yarattýðýna iþaret edildi. Haberde, Sarris'in yerine yýllarca Merkez Bankasý Birinci Müdürlüðü yapan Andreas Filippu'nun getirildiði de belirtildi. Alithia gazetesi ise "Þarlis Filippu'yu Seçti... Laiki'nin Yeni Baþkaný Maliye Bakanýnýn Seçimi" baþlýklarýyla verdiði haberde, Sarris'in Baþkanlýðýn boðucu baskýlarýnýn ardýndan istifa ettiðini yazdý. Sarris'in yerine Filippu'nun seçilmesinin sürpriz olduðunu, çünkü bu göreve Merkez Bankasýnýn da benimsediði Kris Pavlu'nun geçeceði yönünde olduðunu belirten gazete, Filippu'nun Þarlis tarafýndan seçildiðini ve dünkü toplantý baþlamadan çok kýsa bir süre önce Þarlis'in seçimi konusunda banka Yönetim Kurulu üyelerine bilgi verdiðini kaydetti. EOKA'CILAR ÝNGÝLTERE HÜKÜMETÝ ALEYHÝNE DAVA AÇIYOR Terör örgütü EOKA mensuplarý, Ýngiltere hükümeti aleyhine dava açmaya hazýrlanýyor. Alithia "EOKA'nýn Öteki Mücadelesi... Kurtuluþ Mücadelesi Sýrasýnda Tutuklanýp Ýþkence Gören Mücadeleciler Ýngiliz Hükümeti ve Ýngiliz Ýþkencecileri Aleyhine Dava Açýyor" baþlýklý haberinde dönemi EOKA'cýlarýnýn 52 yýl sonra hukuki mücadele baþlatmaya hazýrlandýðýný yazdý. Habere göre, Ýngiltere'den baðýmsýzlýðýný 1963 yýlýnda alan Kenya'daki Mao Mao kabilesinden bazý kiþilerin sömürge idaresi tarafýndan kendilerine iþkence edildiði gerekçesiyle Ýngiliz hükümeti aleyhine dava açmalarýndan sonra EOKA'cýlar da ayný yolu izlemeye karar verdi. EOKA'cýlar Birlikleri Baþkaný Thasos Sofokleus, "Kýbrýslý mücadelecilerin EOKA kurtuluþ mücadelesi sýrasýnda iþgal kuvvetleri ve özellikle Kýbrýs'taki Ýngiliz sömürgecilerden gördükleri iþkence konusu artýk yargý sürecine giriyor" dediði yazýlý açýklamasýnda, iþkence gören ve dava açmak isteyen EOKA mensuplarýnýn ulaþacaðý irtibat adresi de verdi. "Tazminat davasý açacaðýz ancak maksadýmýz tazminat parasý almak deðil, Kýbrýslýlarýn yaþadýðý felaketlerin baþlýca müsebbibi olan ve halen olmaya devam eden Ýngiltere'yi ifþa ve uluslar arasý camiaya rezil etmektir" ifadesini de kullanan Sofokleus, davayý kazanmalarý halinde alacaklarý tazminat paralarýyla EOKA'cý Evi v.b. kurumlara ve kiþilere yardým yapacaklarýný belirtti. "ARGONAFTÝS" TATBÝKATI 9-12 EKÝM DE Güney Kýbrýs'ta bu yýl beþincisi gerçekleþtirilecek olan "Argonaftis" (Argonot) tatbikatýnýn, 9-12 Ekim tarihlerinde icra edileceði haber verildi. Politis gazetesi "Argonaftis ve Ýsrail... Ekim'deki Tatbikatta Sivilleri Karþýlama Senaryosu da Var" baþlýklý haberinde, Rum Milli Muhafýz Ordusu (RMMO) tarafýndan havada ve denizde icra edilecek tatbikatýn üç aþamasýndan birini, "sivillerin karþýlanmasý senaryosunun" teþkil edeceðini yazdý. Bunun, Suriye'deki durum yüzünden zaten güncel bir konu olduðunu kaydeden gazete, 9-12 Ekim tarihlerinde icra edilecek olan tatbikatýn diðer iki aþamasýnýn ise "aramakurtarma" ve "asimetrik tehditlerin göðüslenmesi" olduðunu belirtti. Bu yýlki Argonaftis tatbikatýnýn, Rum tarafýnýn AB dönem baþkanlýðýyla denk gelmesi dolayýsýyla, Rum kesimi tarafýndan, bütün AB ülkeleri ve aralarýnda Ýsrail'in de bulunduðu üçüncü ülkelerden birlikler ve heyetlere, tatbikata katýlým ayný zamanda gözlemcilik daveti yapýldýðýný kaydeden gazete, þu an ülkelerin yanýtlarýnýn beklenmekte olduðunu ifade etti. Gazete, tatbikatta AB Askeri Komitesi baþkan ve üyelerinin de hazýr bulunacaðýný ekledi. "Jerusalem Post" gazetesinin, Ýsrail'e yapýlan davet konusunda, Ýsrail'in ilk kez tatbikata davet edildiðini yazdýðýný kaydeden gazete, "Jerusalem Post'a" dayanarak, Tel Aviv'in bu davete olumlu yanýt verip vermeyeceðinin henüz netleþmediðine iþaret etti. Gazete, konunun aslýnda dolaylý fakat net bir þekilde, böyle bir geliþmenin Ankara'da yol açacaðý rahatsýzlýkla baðlantýlý olduðunu iddia etti. Komþu bir ülkeden sivillerin karþýlanmasý senaryosu üzerinde 3 kez çalýþýldýðýný da kaydeden gazete, bunun birincisinin geçen Mart ayýnda Rum tarafý ile Fransa arasýnda yapýlan ortak tatbikatta, ikincisinin geçen Nisan ayýnda Almanya ile yapýlan tatbikatta, üçüncüsünün de geçen Temmuz ayýnda yine Fransa'yla gerçekleþtirildiðini anýmsattý. "ESTÝA PLANI" Haberde, Rum Dýþiþleri Bakanlýðýnýn, Suriye'den sivillerin tahliye edilmesiyle ilgili "Estia" kod adlý plan çerçevesinde, çeþitli bakanlýklar ve kurumlarla sürekli iþbirliði içerisinde bulunduðu da belirtildi.

12 12 11 Aðustos 2012 Cumartesi Guguk devleti olduðumu sakýn anneme söylemeyin... O beni hâlâ hukuk devleti zannediyor!.. Bizim Duvar Hani bu Garanti'nin garantisi?! GIDI GIDI Mehmet Levent MUHABBETLÝLER DÝZÝNÝZE GÖZÜNÜZE DURSUN -Be Razi, nedir be caným yabdýðýn?! -...! -Raziii! -Ne var be caným? -Açma yahu o suyu aþþadan. Ýkanamayýyorum doðru dürüsd! -Benim biþey yabdýðým yok. -E neçin agmaz bu duþ? Geçen gün temizledim. Haçan da kireç yabdý gene?! -Bilir miyim oðlum. Acaba su biddi? -Gid yahu aç depoyu da bag bakayým... -Dur da bakýyorum... Tabii ya... Tabii... Dibine endi depo. -Allah kahredsin gendilerini... Dörd günde su verillersa böyle olur iþde... Sabýnný sabýnný galdýk banyoda! Ne bog yeyceyim þimdi ben? -Dur gideyim isdeyim gomþudan bir govacýk da durulanasýn agsýn... -Utanmadan bir da saðlýk vergisi godular faturalara. Saðlýk mý bragdýnýz be ingsannarda? Da saðlýk vergisi isdersiniz... Daþýdýlar bunçine 1 milyon giþi... Kime yetiþecek bu su? Zaten su mu galdý? Guruddular her tarafý! -Al be caným. Al akýd sabýnýný da bu agþam su geldiðinde ikanýn bir daha... -Saðlýk vergisi ha... Dizinize gözünüze dursun!.. Asmaaltý konuþmalarý -Nasýl Ýrsen'imiz? -Ne bileyim ben nasýl... Milletinan dalgasýný geçmeye devam ediyor bana göre... -Aynen öyle... Bundan daha doðru bir teþhis olamazdý. Hele bu son dalgasý müthiþ! -Ne dedi gene? -Gendileri, yani UBP hükümeti bir hizmet hükümetiymiþ! -Yog da... E tegmil sýçýrddý artýk rahmedliyi... Þimdi söyleyceydim gendilerine ne hükümeti olduglarýný... Ama bozmayým hade terbiyemi... Memleketin yalnýz anasýný deðil, bubasýný bile saddý be bunnar! -Ve utanmadan geçeller milletin garþýsýna da, "Biz hizmet hükümetiyik" deller! Ne hizmetinizi gördü ya be bu ehali þimdiye gadar? -Hizmet hükümeti ha... Hezimet hükümeti bile olamaz be bunnar, yog hizmet!.. Ne sanayi galdý hezimeye uðratmadýglarý, ne esnaf, ne turizim, ne hayvancý, ne çifçi! Da deycek bana hizmet hükümetiyik biz?! Tayyýb'a annadsýn halini de genne... Þu sümüg çeker garþýsýnda!.. Haftanýn Gýdýgýdýsý Ülkenin bütün sektörlerinden "öldük bittik mahvolduk" feryatlarý yükselirken, Ýrsen Küçük'ün, "UBP hükümeti bir hizmet hükümetidir" þeklindeki sözleri, tavanarasýndaki miþarolarý bile gülmekten kýrýp geçirdiði için bu haftanýn gýdýgýdýsý seçilmeye lâyýk görülmüþtür. SADAKAT Ýki eski arkadaþ sohbet etmektedirler. Biri: -Biliyor musun dostum, yirmi yýldýr evliyim, hep ayný kadýna âþýðým. Diðeri: -Sadakat ne güzel þey. -Doðru, ama sakýn karým duymasýn, yoksa evde birbirimize gireriz. BOYNUZLAR... Uluslararasý Altýn Muflon Karikatür Yarýþmasý Albümü nden Bülent Okutan (TÜRKÝYE) Yeni evli kadýn dert yanmaktadýr: -Ah anneciðim, kocam ineðin biriymiþ. -Kýzým, öyle söyleme. Ýneðin boynuzlarý olur. -Bekle biraz, onlar da olacak. Pano Ekonomi büyüyorsa halkýn ekmeði neden küçülüyor? Fikrinin Fikri ÖZÜRÜ KABAHATINDAN BÜYÜK Hükümete göre hayat pahalýlýðý eksiye düþmüþ. -Siz hükümete geldiðiniz günden beri hiç artý olmadý ki zaten! Eroðlu, "Rumlarda anlaþma niyeti göremiyorum" demiþ. -Rumlarda yok da sanki Türkiye'de çok mu var be Derviþ bey?! Suat Günsel, "Burslar konusunda hükümet sözünü tutmadý" demiþ. -Hangi konuda tuttu da bu konuda da tutacak Suat bey? Allahaþkýna bir tek örnek gösterebilir misiniz? Geçen yýlki nüfus sayýmýnda görev alan devlet memurlarý hâlâ paralarýný alamamýþlar. -Biraz daha sabýr... Hele þu makam araçlarý alýmý tamamlansýn, onlara da sýra gelecek! Ýrsen Küçük kadýnlarýn iftar yemeðinde "Halkýn emrinde" olduðunu vurgulamýþ. -Ýstediði kadar vurgulasýn. Kimin emrinde olduðunu ve halkýn kuyusunu nasýl kazdýðýný herkes bilir. Güney Kýbrýs'ta bazý polislerin de tefecilik yaptýðý ortaya çýkmýþ. -Onlarýn bizden kalýr tarafý mý var? Kara kazanlarda kaynasýn nerde varsa bir tane! Kaþif, "Hükümet olarak en önemli konularda baþarýsýz olduk" demiþ. -Öyleyse bu baþarýsýzlýklarýn altýnda imzasý olan bir bakan olarak, parti baþkanlýðýna ve dolayýsýyla baþbakanlýða, daha çok baþarýsýz olmak için mi aday oldunuz Ahmet bey? Bardon! Ýrsen Küçük "UBP hükümeti bir hizmet hükümetidir" demiþ. -Yani bu Ýrsen bey de olmasa, hiç güleceðimiz gelmeyecek be gardaþ. Hem borcunu hem de ulama parasýný bir tamam ödediði halde vatandaþýn elektriði hâlâ baðlanmamýþ! -Bu da Kýb-Tek rezaletinde yeni bir perde olsa gerek! 35 yýllýk aðaçlara kýymýþlar! -Böylelerini de kýyma makinesinde kýymak lâzým. Kýyým nasýl olurmuþ görsünler! CTP Lefkoþa'nýn geleceðini plânlayacakmýþ. -Eksik olmayýn... Biz almayalým. Sizin geleceði nasýl plânladýðýnýzý daha önce de gördük. Hüseyin Özgürgün trafik cezasýnýn silinmesiyle ilgili yazý için "Müdürümün iþgüzarlýðý" demiþ. -Kusura bakma Hüseyin'im ama "özürü kabahatýndan büyük" buna derler iþte! Cemal baþkanýn muhteþem dönüþünü hazýrlayan CTP ile TDP, þimdi de, "Belediyeden uzak dursun, istifa etsin" diyorlar! Bu ne perhiz, ne lâhana turþusu!

13 11 Aðustos 2012 Cumartesi 13 MAGEM'in Maðusa Gençlik Festivali'nin tanýtýmý yapýldý Maðusa Gençlik Merkezi (MAGEM)'in bu yýl üçüncüsünü düzenleyeceði Maðusa Gençlik Festivali'nin tanýtýmý Gazimaðusa Dee European Hotel'de gerçekleþtirildi. Gazimaðusalý'larýn ve kentli gençlerin büyük katýlým gösterdiði tanýtým kokteylinde çeþitli branþlarda eðitim veren toplam 23 eðitmene plaket takdim edildi. Tanýtým toplantýsýnda sahne alan Gazimaðusa Belediyesi MAGEM Halk Danslarý Topluluðu ve MAGEM Kangoo Jumps ekibi muhteþem performans sergileyerek geceye büyük bir renk katarlarken, MAGEM Genel Sekreteri Cansu Canalp de festival programý hakkýnda katýlýmcýlara bilgi verdi. Tanýtým toplantýsýnda Gazimaðusa Belediye Baþkaný Oktay Kayalp ve MAGEM Baþkaný Engin Erçelik, MAGEM yapýsý ve Gençlik Festivali hakkýnda açýklayýcý birer konuþma yaparlarken, MAGEM Yönetim kuruluna da baþarýlarýndan dolayý teþekkür edildi. MAGEM Genel Sekreteri Cansu Canalp'in festival programý hakkýnda yaptýðý açýklamaya göre; Aðustos tarihilerinde " Türk edebiyat dergileri ve günümüzde dergi yayýncýlýðýna genel bir bakýþ" konulu söyleþi ve þiir dinletisi, Aðustos Glapsides Plajý'nda Plaj Voleybolu Turnuvasý, 11 Aðustos MAGEM Tesislerinde satranç turnuvasý, 11 Aðustos Hendek'te okçuluk turnuvasý, Aðustos 20 Temmuz Gazinosu'nda Tavla Turnuvasý, 15 Aðustos MAGEM Tesisleri'nde gazetecilerin söyleþisi, 18 Aðustos MAGEM Tesisleri'nde bilardo turnuvasý, 22 Aðustos MAGEM Bisiklet Gezisi, Aðustos Sanat Buluþmasý, 23 Aðustos Namýk Kemal Meydaný Kýbrýs Gecesi, Aðustos Amatör Plaj Voleybolu, Aðustos MAGEM Tesisleri Sokak Basketbolu, Aðustos Canbulat ve Çanakkale Statlarýnda Kadýn Futbol Turnuvasý, 28 Aðustos Öðretmenler Lokali'nde Darts Turnuvasý, 1 Eylül Glapsides Plajýnda Plaj Aktiviteleri ve Survivor oyunlarý, 2 Eylül Glapsides Plajý'nda yerli gruplar konseri ve DJ Parti'nin yer alacaðý bildirildi. KTTB'DEN PSÝKOLOGLARA DESTEK Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði (KTTB), Kýbrýs Türk Psikologlar Derneði ile Baðýmsýz Psikologlar Ýnsiyatifi'nin "Kýbrýs Türk Psikolglar Odasý Yasasý" için açtýðý imza kampanyasýna destek belirtti. Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði Asbaþkaný Dt. Teksen Köroðlu konuyla ilgili yaptýðý açýklamada, psikologlarýn isteklerinde haklý olduðunu ifade ederek, "Psikologlar Odasý Yasasý"nýn meclisten geçirilmesini istedi. Ülkede, psikolojik sýkýntýlar yaþayan insanlara, etik dýþý para kazanma uðruna, psikoloji biliminin yöntemlerinden uzak yaklaþýmlarla tedavi umutlarý satýldýðýný ; birçok insanýn yanlýþ müdahale sonucu büyük sorunlarla karþý karþýya kalmakta olduðunu iddia eden Köroðlu, "Halkýmýzýn doðru yerlerde doðru yöntemlerle saðlýklarýna kavuþmasý için 'Psikologlar Yasasýnýn' ivedilikle meclisten geçmesini bu nedenle istiyor ve bekliyoruz" dedi. Köroðlu, konunun takipçisi olacaklarý ve " Kýbrýs Türk Ýnsanýnýn ruhen, bedenen ve sosyal yönden tam bir iyilik haline" bir an önce kavuþmasý için ellerinden geleni yapacaklarýný kaydetti. ESKÝ KTHY ÇALIÞANLARI KAMU-SEN'DEN BÝLGÝ ALABÝLÝR Kýbrýs Türk Kamu Görevlileri Sendikasý (Kamu-Sen) Genel Sekreteri Metin Atan, eski Kýbrýs Türk Hava Yollarý (KTHY) çalýþanlarýnýn maaþ ve ikramiyelerle ilgili alacaklarýnda sýkýntý olmadýðý; gerekli bilgi akýþýnýn Avukat Þaziye Coþkun ile Kamu-Sen arasýnda yapýldýðýný, çalýþanlarýn duyumlarla deðil, sendikayý bizzat arayarak bilgi almasýnýn daha saðlýklý olacaðýný belirtti. Metin Atan yaptýðý yazýlý açýklamada þöyle dedi: "KTHY'nýn Türkiye'deki Ýflas Kararý'nýn ardýndan son günlerde görsel basýnda çýkan dava ile ilgili eski KTHY çalýþanlarýnýn "maaþ ve ikramiyeleri "konusunda herhangi bir sorun olmadýðý, KTHY Türkiye'de bulunan gayrimenkuller ile ilgili dava farklý bir dava olduðu ve gayrimenkul iflas davasý ile ilgili gerekli çalýþmalarýn yapýldýðý, bununla birlikte farklý bir hukuki yol izlenmesi gerektiði, maaþ ve ikramiye davasý ile ilgili bir baðlantýsý olmadýðý, Avukat Þaziye Coþkun tarafýndan sendikamýza bildirilmiþtir." 5. YENÝBOÐAZÝÇÝ GELENEKSEL PULYA FESTÝVALÝ 17 AÐUSTOS'TA ULUSLAR ARASI KARÝKATÜRCÜLER BULUÞMASI BU YIL DA VAR FÝNAL LEMAN SAM'LA Yeniboðaziçi Belediyesi'nin bu yýl 5'incisini düzenlediði Geleneksel Pulya Festivali Aðustos tarihleri arasýnda yapýlacak. Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði'nin 5. Uluslararasý Aysergi- Pulya Karikatürcüler Buluþmasý, Kosova, Azerbaycan, Türkiye ve Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'den 10 karikatüristin katýmýyla bu yýl da festival kapsamýnda gerçekleþtirilecek. Festivalde, karikatür, tiyatro, spor karþýlaþmalarý, defile, ses, fotoðraf ve dans yarýþmalarý, konserler, sergiler yer alacak. Festival'in ilk 5 gününde yer alacak Karikatürcüler Buluþmasý'na katýlacak çizerle atölye çalýþmalarýyla Festival alanýnda canlý performans sergileyecek. Festival'de, 40 ülkeden yaklaþýk yarýsý ödüllü 56 çizerin Karikatürcüler Buluþmasý'na gönderdiði 90 eserin yer alacaðý bir de sergi açýlacak. Fotoðraf yarýþmasý, festivalin bu yýlki yeniliklerinden biri. "Yeniboðaziçi'nde Yaþam" konulu siyah beyaz ve renkli olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarýþmaya 14 Aðustos'a kadar katýlým kabul edilecek. Fotoðraflar, Sanatçý Milletvekili Arif Albayrak, Dr. Fehmi Tuncel, Feridun Karakartal, Hasan Baðlar, Raþit Özay, Osman Yüksek ve Hüseyin Sayýl'dan oluþan jüri tarafýndan deðerlendirilecek. Eski Boðaziçi Aytotoro'yu yansýtan fotoðraf sergisinin de yer alacaðý Festival'de, sanat yaþamýný Türkiye'de sürdüren ünlü Kýbrýslý Türk tiyatro sanatçýsý ve yönetmen Hüseyin Köroðlu'na fahri kültür elçisi ödülü verilecek. Festival'de, Lefkoþa Türk Belediyesi Tiyatrosu "Ýki Bavul Dolusu" isimli çocuk oyununu sahneleyecek. Ayrýca, Frekans, Ayþegül Zayim, Ýbrahim Sayýn, Grup Aþka Özlem sahne alarak konser verecek. Festival'in kapanýþý 26 Aðustos'ta Leman Sam konseriyle yapýlacak. Festival alanýndaki tüm konserlere giriþ ücretsiz olacak.

14 11 Aðustos 2012 Cumartesi 15 "AG Eirini'den Akdeniz'e Yolculuk" Erol Akcan'ýn "AG Eirini'den Akdeniz'e Yolculuk" adlý kitabý yayýmlandý. Girne ilçesine baðlý Akdeniz (Ayia irini) köyünün tarihi zenginliklerini, doðal güzelliklerini ve yakýn tarihte yaþananlarý; M.Ö.sinden baþlayarak anlatan kitap, 320 sayfadan oluþuyor yýlýndan beri bu köyde yaþayan Erol Akcan'ýn yýllar süren araþtýrmalarýnýn sonuçlarýný içeren kitapta, yazarýn çektiði güncel fotoðraflar yanýnda, muhtelif resmi ve özel arþivlerden derlediði renkli tarihi fotoðraflara ve belgelere da yer veriliyor. Denizden 2 km. uzaklýkta bulunan, mavi ile yeþilin kucaklaþtýðý Akdeniz köyünün sosyal yaþamýný, tarih içinde deðiþen nüfus yapýsýný, kültürel deðerlerini, köyde yapýlan arkeoloji çalýþmalarýný ele alan, renkli fotoðraflar ve belgelerle desteklenen kitapta; köydeki köklü ailelerin detaylý analizi de yapýlýyor ve birkaç nesil geriye giderek aile bireylerinin nostaljik fotoðraflarýna da yer veriliyor öncesinde 100 kadar Rumun, 400 kadar Türkün yaþadýðý küçücük bir köy olan Akdeniz'in, adýný 1260 yýlýnda yörede yaþayan AG EÝRÝNÝ isimli bir rahibeden aldýðýnýn anlatýldýðý kitapta, 1929 yýlýnda yapýlan kazýlardan çýkan tarihi eserlerle ilgili fotoðraflar ve bilgiler, Tanzimat öncesinde Osmanlý döneminde yapýlan nüfüs sayýmýna iliþkin belgeler, köyün hayvancýlýk potansiyelini açýklayan istatistikler dikkat çekiyor. Tam bir yöre araþtýrmasý niteliðini taþýyan, Akdeniz köyünün kuruluþundan günümüze kadar geçirdiði tüm evreleri belgelerle ve resimlerle anlatan kitap, Erol Akcan'ýn ilk eseri oluyor. BARÝKAT "ÇARK" FÝLMÝNÝ SUNUYOR BARÝKAT gazetesi bu ayýn filmi olarak ÇARK filmini izleyicilerine sunuyor. Müzikleri Cahit Berkay ve Cem Karaca tarafýndan yapýlan filmin yönetmeni Muzeffer Hiçdurmaz. Filimde Tarýk Akan, Müge Akyama, Cezmi Baskýn, Ýhsan Yüce, Kenan Bal, Ferdi Akarnur, Erol Demiröz, Ali Yaylý, Zehra Alptürk, Dursun Ali Sarýoðlu, Hikmet Karagöz yer alýyor. Politik bir film olan ÇARK "1. Uluslararasý Ýþçi Filmleri Festivali"nde de gösterilmiþti. Film gösterimi BARÝKAT ÇALIÞMA BÝNASI / Celaliye Sokak. No.67 Akkavuk Lefkoþa adresinde yer alacak. ESNAF VE ZANAATKARLARA SOSYAL MEDYA EÐÝTÝMÝ- Ýþlerini internete taþýmak ve dijital dünyada yer almak isteyen esnafa ve zanaatkarlara e-ticaret, dijital pazarlama ve sosyal medya eðitimi verildiði bildirildi. Esnaf ve zanaatkarlara yönelik eðitimin, Kýbrýs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý (KTEZO)'nun Second Projesi iþbirliðiyle düzenlendiði belirtildi. KTEZO'dan yapýlan açýklamaya göre, KTEZO'da düzenlenen eðitim e-ticaret kitabýnýn yazarý Anýl Altaþ tarafýndan verildi. Açýklamada, eðitime, iþlerini internete taþýmak ve dijital dünyada yer almak isteyen iþletmelerin temsilcilerinin katýldýðý belirtilerek, "Eðitimde e-ticaret, dijital pazarlama ve özellikle facebook, twitter gibi sosyal medyada iþletmelerin temsiliyeti, hizmet ve ürünlerin etkili bir þekilde pazarlanmasý yöntemleri üzerinde duruldu" denildi. D. No:10 S. No:93 GAZÝMAÐUSA KAZA MAHKEMESÝNDE. Genel Ýstida No:45/2012 Müteveffa Mehmet Çavuþ meselesi hakkýnda. Müstedi: Salih Çavuþ, Þahin Konaðý Sokak, No.7, Gönyeli. -ile- Müstedialeyh: 1. Hasan Çavuþ, Geçitkale Belediyesi, Geçitkale. 2. Uður Çavuþ, Preveze Sokak, No.3, Geçitkale. 3. Ýzzet Çavuþ, Atatürk Meydaný, No.14, Geçitkale. 4. Cemil Çavuþ, Atatürk Meydaný, No.14, Geçitkale. 5. Cemal Çavuþ, Ýsmail Þakir Sokak, No.20, Geçitkale. 6. Turgut Çavuþ, Ýsmail Þakir Sokak, No.20, Geçitkale. Arasýnda. Yukarýda sayý ve ünvaný verilen davada, Müstedi ve tarafýndan Avukat Savaþ Atakan Cemaliye Okyay hazýr, Müstedialeyhlerin gýyablarýnda, Müstedi Avukatýnýn yapmýþ olduðu tarihli tek taraflý istidasý ve ona ekli yemin varakasýnýn tetkikinden sonra; BU MAHKEME: tarihli Genel Ýstidanýn ve iþbu emrin tasdikli bir suretinin Müstedialeyh No.2 nin eþi olan Emel Çavuþ a teblið edilmek suretiyle ve yine KKTC de yayýnlanan günlük Türkçe bir gazetede bir defaya mahsus olarak ilan edilmek suretiyle Müstedialeyh No:2 ye teblið edilmesine ve iþbu þekilde yapýlacak tebliðlerin Müstedialeyh No.2 Uður Çavuþ açýsýndan muadil teblið sayýlmasýna; iþbu tebliðlerden en sonuncusundan itibaren Müstedialeyh No.2 nin tarihli genel istidaya 45 gün zarfýnda itirazname dosyalamakta serbest olmasýna; Müstedialeyh No.2 nin belirtilen süre zarfýnda itirazname dosyalamamasý halinde iþbu genel istida ile ilgili herhangi bir evrak veya müteakip tebliðlerin Mahkeme ilan tahtasýna 3 gün süre ile asýlmak sureti ile yapýlmasýna ve iþbu tebliðlerin de Müstedialeyh No.2 ye muadil teblið sayýlmasýna EMÝR VERÝR tarihinde verildi tarihinde hazýrlandý. Ýmza: Gülden Çiftçioðlu Kaza Mahkemesi Baþkaný Aslýna uygundur. Mukayyit Maðusa Kaza Mahkemesinde Tereke Tenfiz Yetkisi Genel Ýstida No:45/2012 Müteveffa Mehmet Çavuþ meselesi hakkýnda. Ve Fasýl 189 Terekelerin Ýdaresi Yasasý hakkýnda. Müstedi: Salih Çavuþ, Þahin Konaðý Sokak, No.7, Gönyeli-Lefkoþa. Ýle Müstedialeyh: 1. Hasan Çavuþ, Geçitkale Belediyesi, Geçitkale- Maðusa. 2. Uður Çavuþ, Preveze Sokak, No.3, Geçitkale-Maðusa. (þu anda Ýngiltere) 3. Ýzzet Çavuþ, Atatürk Meydaný, No.14, Geçitkale-Maðusa. 4. Cemil Çavuþ, Atatürk Meydaný, No.14, Geçitkale-Maðusa. 5. Cemal Çavuþ, Ýsmail Þakir Sokak, No.20, Geçitkale-Maðusa. 6. Turgut Çavuþ, Ýsmail Þakir Sokak, No.20, Geçitkale-Maðusa. Arasýnda. Müstedi Tarafýndan Çift Taraflý Ýstida: Müstedinin talebi: a) Müteveffa Mehmet Çavuþ terekesine tereke tenfiz memuru atanmýþ olan Kezban Çavuþ n/d Keziban Çavuþ un tereke tenfiz memurluðundan azledilmelerine ve yerlerine müteveffanýn oðlu olan Salih Çavuþ un tereke tenfiz memuru olarak atanmasýna iliþkin bir Mahkeme Emri verilmesi. b) Muhterem Mahkemenin uygun göreceði diðer herhangibir emir, Bu istida Fasýl 189, Md.52 ve Md.53, Civil Procedure Rules 0.48.r.2 ve diðer ilgili mevzuata dayanýr. Ýstidanýn dayandýðý gerçekler iliþikteki yemin varakasýnda belirtilmektedir. Bu istida Avukat Savaþ Atakan tarafýndan hazýrlanmýþtýr. Teblið adresi: Müftü Raci Efendi Sokak, Vakýflar Ýþhaný, Kat. 1, No.2, Lefkoþa dýr. c/o Av. Taðmaç Bilgehan Yazýhanesi-Maðusa. Savaþ Atakan (Müstedi Avukatý) 22/5/2012 tarihinde dosyalandý. 16/10/2012 tarihinde tayin edildi. Mukayyit. Maðusa Kaza Mahkemesinde Tereke Tenfiz Yetkisi. Genel Ýstida No:45/2012 Müteveffa Mehmet Çavuþ meselesi hakkýnda. Ve Fasýl 189 Terekelerin Ýdaresi Yasasý Hakkýnda. Müstedi: Salih Çavuþ, Þahin Konaðý Sokak, No.7, Gönyeli-Lefkoþa. Ýle Müstedialeyh: 1. Hasan Çavuþ, Geçitkale Belediyesi, Geçitkale- Maðusa. 2. Uður Çavuþ, Preveze Sokak, No.3, Geçitkale-Maðusa. (þu anda Ýngiltere) 3. Ýzzet Çavuþ, Atatürk Meydaný, No.14, Geçitkale-Maðusa. 4. Cemil Çavuþ, Atatürk Meydaný, No.14, Geçitkale-Maðusa. 5. Cemal Çavuþ, Ýsmail Þakir Sokak, No.20, Geçitkale-Maðusa. 6. Turgut Çavuþ, Ýsmail Þakir Sokak, No.20, Geçitkale-Maðusa. Arasýnda. YEMÝN VARAKASI Ben aþaðýda imza sahibi Lefkoþa sakinlerinden Salih Çavuþ yemin eder ve yeminle aþaðýdaki hususlarý beyan ederim. 1. Yukarýda sayý ve ünvaný verilen 27/2004 sayýlý terekede müteveffa Mehmet Çavuþ un oðluyum ve varislerden biriyim. 2. Müteveffa babam vefat ettiði zaman býrakmýþ olduðu varisler annem Kezban Çavuþ n/d Keziban Çavuþ un yanýnda kardeþlerim merhumun diðer oðullarý olan Hasan Çavuþ, Uður Çavuþ, Ýzzet Çavuþ, Cemil Çavuþ, Turgut Çavuþ ve Cemal Çavuþ idi. 3. Merhum babam Mehmet Çavuþ un terekesi ile ilgili olarak Maðusa Kaza Mahkemesinde ikame edilmiþ olan 24/2007 sayýlý tereke istidasýnýn neticesinde merhumun terekesine Tereke Ýdare Memuru olarak annem Kezban Çavuþ n/d Keziban Çavuþ atanmýþ idi. Ancak Tereke Ýdare Memuru olan annem Kezban Çavuþ n/d Keziban Çavuþ da tarihinde 24/2007 sayýlý terekeyi iþlemlerini yapamadan ve/ veya sonuçlandýramadan ve/veya kapatamadan vefat etmiþtir. 4. Tereke ile ilgili olarak gerekli olan tüm iþlemlerin tamamlanabilmesi ve þu anda hayatta olan varislerin muvafakatýný da alarak bu terekeyi kapatabilmek için, yeni bir tereke idare memuru atanmasý gerekmektedir. Varislerden Cemal Çavuþ ile Turgut Çavuþ da tereke idare memuru olarak seçilmeme muvafakat etmiþ, ancak kalan varisler Hasan Çavuþ, Uður Çavuþ, Ýzzet Çavuþ ve Cemil Çavuþ muvafakat etmemiþlerdir. 5. Yukarýdaki nedenlerle müteveffa Mehmet Çavuþ terekesinin iþlemlerini yapabilmek ve/veya sonuçlandýrabilmek için tereke tenfiz memuru atanmýþ olan Kezban Çavuþ n/d Keziban Çavuþ un tereke tenfiz memurluðundan azledilmesine ve yerine benim tereke tenfiz memuru olarak atanmama iliþkin bir emir verilmesini rica ederim. Yemin Eden Salih Çavuþ (K.K:122186) 17/05/2012 tarihinde huzurumda yemin ve imza edilmiþtir. Mukayyit.

15 11 Aðustos 2012 Cumartesi GADEM ÝLE KKTC TELSÝM ARASINDA ÝÞBÝRLÝÐÝ PROTOKOLÜ Sosyal Hizmetler Dairesi'ne baðlý Gençlik Aile Destek Eðitim Merkezi (GADEM) ile KKTC Telsim arasýnda sokak çocuklarýnýn eðitimi kapsamýnda baþlatýlan iþbirliði protokolü dün yenilendi. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, sokak çocuklarý ve gençlerin riskli davranýþlarda bulunmalarýný, suça itilmelerini önlemek, aile kurumunu bilinçlendirmek, destek olmak amacýyla baþlatýlan Proje çalýþmalarýnýn devamý için Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nda imza töreni düzenlendi. TANPINAR Törende konuþan KKTC Telsim Genel Müdür Yardýmcýsý Fevzi Tanpýnar, sosyal sorumluluk konusunda her zaman bir adým önde olmak adýna çalýþmalar yürüttüklerini söyledi. Fevzi Tanpýnar, toplumun geleceði çocuklarýn, saðlýklý, baþarýlý ve mutlu bireyler olarak yetiþmesi için GADEM projesi çerçevesinde ellerinden gelen katkýyý koymaya devam edeceklerini belirtti. ÜNVERDÝ Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi de, KKTC Telsim Müdür Yardýmcýsý Fevzi Tanpýnar'a GADEM Projesine verilen destek nedeniyle teþekkür etti. Þerife Ünverdi, çok daha kapsamlý çalýþmalarla, sosyal risklere maruz kalan çocuk, yaþlý, kadýn ve ailelere destek olmak istediklerini ifade etti. KAYIP NÜFUS CÜZDANI TC nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Kübra Kýlýçraþ DÜNYADAN SPOR HABERLERÝ... DÜNYADAN SPOR HABERLERÝ... 'Altýn' Avustralya'nýn Londra Olimpiyatlarý'nda yelkende erkekler 470 sýnýfýnda altýn madalya, Avustralyalý Mathew Belcher-Malcolm Page ikilisinin oldu. Weymouth and Portland parkurunda yapýlan madalya yarýþýnda, bitiþ çizgisini 30 dakika 47 saniyede gören Avustralyalý ikili, altýn madalyaya uzandý. Luke Patience ve Stuart Bithell'den oluþan Büyük Britanya ekibi gümüþ, Lucas Calabrese ve Juan de la Fuente'den oluþan Arjantin takýmý da bronz madalyanýn sahibi oldu. Þampiyon ABD Londra Olimpiyatlarý'nda kadýnlar futbol finalinde ABD, Japonya'yý 2-1 maðlup ederek, olimpiyat þampiyonu oldu. Wembley Stadyumu'nda yapýlan kadýnlar futbol finalinde ABD, Japonya'yý orta saha oyuncusu Carli Lloyd'un 8. ve 54. dakikalarda attýðý gollerle 2-1 maðlup etti ve altýn madalyanýn sahibi oldu. Japonya'nýn golünü, 63. dakida Yuki Ogimi kaydetti. Gümüþ madalyayý Japonya alýrken, Fransa'yý 1-0 yenen Kanada ise bronz madalya elde etti. Wembley Stadyumu'nda yapýlan kadýnlar futbol finalinde ABD, Japonya'yý orta saha oyuncusu Carli Lloyd'un 8. ve 54. dakikalarda attýðý gollerle 2-1 maðlup etti ve altýn madalyanýn sahibi oldu. Japonya'nýn golünü, 63. dakida Yuki Ogimi kaydetti. Gümüþ madalyayý Japonya alýrken, Fransa'yý 1-0 yenen Kanada ise bronz madalya elde etti. 19 Hamilton'ýn madalyasý elinden alýndý Uluslararasý Olimpiyat Komitesi (IOC), ABD'li bisikletçi Tyler Hamilton'ýn Atina-2004'te kazandýðý altýn madalyasýný, doping gerekçesiyle elinden aldý. IOC sözcüsü Mark Adams, 2004 Atina Olimpiyatlarý'nda erkekler yol yarýþý zamana karþý yarýþta altýn madalya kazanan Hamilton'ýn madalyasýnýn, doping yaptýðý gerekçesiyle geri alýndýðýný açýkladý. Bu durumda altýn madalya, Rus bisikletçi Viatcheslav Ekimov'a gidecek, bronz madalya kazanan ABD'li Bobby Julich de gümüþ madalya alacak. Yarýþý dördüncü sýrada bitiren Avustralyalý Michael Rogers ise bronz madalyanýn yeni sahibi olacak. Tyler Hamilton, geçen yýl bir televizyon kanalýna yaptýðý açýklamada, performans artýrýcý ilaçlar kullandýðýný itiraf etmiþti. Finalinin adý: ABD-Fransa Londra Olimpiyatlarý'nda basketbolda kadýnlar yarý final maçlarý sonucunda, ABD ve Fransa finale yükseldi. North Greenwich Arena'da yapýlan basketbol kadýnlar yarý finallerinin ilk maçýnda ABD, Avustralya'yý maðlup ederek finale yükseldi. Diðer yarý final maçýnda ise Fransa, Rusya'yý yenerek adýný finale yazdýrdý. ABD ile Fransa arasýndaki final maçý 11 Aðustos'ta 23.00'da yapýlacak. Eleman aranýyor Turizm ve/veya iþletme mezunu ve Kýbrýs kültürüne yatkýnlýðý olan tecrübeli bayan eleman aranmaktadýr. Müracaat saatleri arasýnda Kýbrýs Özel Etnografya Müzesi'ne yapýlmalýdýr. Adres: Þehit Ecvet Yusuf Caddesi Yeniþehir- Lefkoþa Tel: Satýlýk minibüs TDB 756 plakalý minibüs Girne-Lefkoþa "T" izniyle birlikte satýlýktýr SATILIK ARSA Alayköy de 3 dönüm arsa nitelikli tarla. Tel: SATILIK GÝTAR Bass Gitar, Yamaha TRB Cuse ile beraber 1000 Euro. Tel: BAKICI ARANIYOR Lefkoþa'da 2 yaþýndaki bebeðe bakacak yatýlý bakýcý aranýyor. Tel: BAKICILIK ÝÞÝ ARANIYOR Çocuk bakýcýlýðý ve yaþlýlara bakým için iþ arýyorum SATILIK DAÝRE Kermiya Sosyal Konutlarý Blok 13, D daire eþyalý. Tel: AYZER EMLAK SATILIK K. Kaymaklý'da full ekstralý, bahçeli, garajlý lüks villa Hamitköy'de kat sýfýr daire Türk malý Gönyeli'de kat 140 metrekare yeni Türk malý Kermiya sosyal konutlarýnda 1. kat daire Stg. Yenikent Levent Sitesi'nde 3+1 zemin kat bahçeli daire Hamitköy'de anayola 200 m 8500 ayakkare köþe arsa / MELÝ EMLAK SATILIK Hamitköy.de 1+1 ve 2+1 sýfýr Türk malý satýlýk daireler Stg. Hamitköy.de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa Stg. Metehan sosyal konutlarýnda satýlýk zemin ve ara kat daireler Stg. Gönyeli.de tripleks sýfýr Türk malý Stg. Haspolat.ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer Stg

16 Gönyeli sezonu açýyor Geçtiðimiz yýl Süper Lig'den küme düþen Gönyeli bugün sezonu açýyor. Telsim Birinci Ligi'nde mücadele edecek olan kýrmýzý beyazlýlar yeniden Süper Lig'e yükselebilmek için Hiþam Terazi yönetiminde bugünden itibaren çalýþmalara baþlýyor. Transferde 105 imza atýldý n Futbolda transfer dosyasý dün kapandý. 6 haftalýk sürede 105 futbolcu kulüp deðiþtirdi. Son gün Kaymaklý kaleci Mehmetemin'i, Serdarlý'da Çetinkaya'dan Ertan'ý renklerine baðladý... KTFF Futbol Sezonu Telsim Süper Lig ve Telsim 1.Lig takýmlarý ana transfer dönemi tamamlandý. Yerli futbolcular için 2 Temmuz tarihinde baþlayan transfer dün tamamlandý. Yaklaþýk 6 hafta süren ve 33 günlük bir süreyi kapsayan dönem içerisinde kulüpler tarafýndan 105 adet transfer gerçekleþtirildi. Göçmenköy ve Maðusa Türk Gücü dýþýndaki tüm takýmlar transfer iþlemi gerçekleþtirdi. Hafta sonu 3 hazýrlýk maçý oynanacak Yeniz sezon çalýþmalarýný uzun süredir sürdüren futbol takýmlarý hazýrlýk maçý oynamaya baþladý. Yaklaþýk 1 aydýr güç ve kondisyon çalýþmasý yapan futbol kulüpleri takýmlarýnýn durumunu daha iyi görmek ve oyuncu denemek amacýyla hazýrlýk maçlarý yapmaya devam ediyor. Bugün oynanacak olan hazýrlýk karþýlaþmalarý þöyle. Cihangir-Yenicami Cihangir Stadý Çetinkaya-Serdarlý Taksim Sahasý Yalova-G. Gücü Güzelyurt Zafer Stadý Fenerbahçe'nin rakibi Mokova Süper Lig'de takýmlarýn renklerine baðladýðý sporcular þöyle: n Çetinkaya: (Hüseyin Kayalýlar, Musa Þanlýer, Erdinç Börekçi) n Yenicami (Erdoð, Hüseyin Sadýklar, Adil, Ali Duvarcý) n Serdarlý (Faye, Ertan, Kabore, Nureddin, Uygar, Ümit) n Kaymaklý (Mehmetemin, Þenol, Jak) n DTB (Muanza) n Lefke (kemal Uçaner, Ahmet) n Lapta (Umut, Celel, Hasan, Erdaþl, Gökhan, Mustafa) n Hamitköy (Hacý) n TOL (Serdar, Nazým Aktunç) n Cihangir (Mustafa, Fýrat, Uður) n G.Gücü (Mustafa Ayker, Volkan, Necmi, Raif, Emre, Fuat n B.Baðcýl (Devrim, Zihni, Ertaç) Fenerbahçe'nin Þampiyonlar Ligi Play Off turundaki rakibi belli oldu. Sarý lacivertliler, Rus temsilcisi Spartak Moskova ile eþleþti. Spartak Moskova'da Emenike de forma giyiyor... Fenerbahçe'nin Þampiyonlar Ligi Play Off turundaki rakibi belli oldu. Sarý lacivertliler, Rus temsilcisi Spartak Moskova ile eþleþti. Ýlk maç 21 Aðustos'ta Moskova'da oynanacak ve bu karþýlaþma, STAR TV'den canlý olarak yayýnlanacak. Maç, saat 19:00'da baþlayacak. Bu maçýn rövanþý ise 29 Aðustos'ta Kadýköy Þükrü Saracoðlu Stadý'nda oynanacak. Geçen sezon baþý Fenerbahçe'ye transfer olan ancak þike soruþturmasý sonrasý sarý lacivertli formayý hiç giyemeden Spartak Moskova'ya giden Emenike de Fenerbahçe'ye rakip oldu. Ýlk maç 21 Aðustos salý günü Moskova'da, oynanacak. Fenerbahçe bu turu geçerse, gruplarda mücadele etme hakký elde edecek. ÝÞTE EÞLEÞMELER: Spartak Moskova-Fenerbahçe Lille-Kobenhavn Mönchengladbach-Dinamo Kiev Malaga-Panathinaikos Braga-Udinese Basel-Cluj Helsingborg-Celtic BATE Borisov-Hapoel Kiryat Shmona Limassol-Anderlecht Dinamo Zagreb-Maribor Trabzon ve Bursa'nýn rakipleri de belli oldu... Meliz li Türkiye seçmeleri geçemedi n Londra Olimpiyatlarý'nda atletizm kadýnlar 4x400 metre bayrak yarýþý seçmelerinde Türkiye, serisini son sýrada tamamladý... Olimpiyatta Türkiye adýna yarýþan Kýbrýslý Türk Meliz Redif sonuç ne olursa olsun tüm Kýbrýslýlarýn gururu oldu... Londra Olimpiyatlarý'nda atletizm kadýnlar 4x400 metre bayrak yarýþý seçmelerinde Türkiye, serisini son sýrada tamamladý. Olimpiyat Stadý'nda gerçekleþtirilen 4x400 bayrak yarýþý seçmelerinde Pýnar Saka, Meliz Redif, Birsen Engin ve Sema Apak'tan oluþan Türk Milli Takýmý, 8 ekibin yer aldýðý 2. seride mücadele etti. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Milli takým, yarýþý 3:34.71'lik derecesiyle 8. sýrada tamamlarken, genel klasmanda ise 16 takým içinde de son sýrada yer aldý. Ýkinci seride yarýþan ABD, 3:22.09 ile günün en hýzlý takýmý olurken, finale kalan diðer takýmlar ise Rusya, Büyük Britanya, Jamaika, Ukrayna, Fransa, Çek Cumhuriyeti ve Nijerya oldu. Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Avrupa Ligi Play Off turundaki Trabzonspor ve Bursaspor'un rakipleri de belli oldu. Kura çekimine seri baþý olarak katýlan Mücadeleye bu turdan baþlayacak olan Trabzonspor'a Macar temsilcisi Videoton çýkarken, Bursaspor'a Hollanda futbolunun önemli markasý Twente rakip oldu. Hem Trabzonspor hem de Bursaspor, rakipleriyle ilk maçlarýný 23 Aðustos'ta Türkiye'de, rövanþlarý ise 30 Aðustos'ta deplasmanda oynayacak. Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Aðustos 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3886 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT UTANANLAR VE KORKANLAR ZALÝMÝN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Aðustos 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3886 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT UTANANLAR VE KORKANLAR ZALÝMÝN Trafik cezalarýný ödemeyen Bakan Hüseyin Özgürgün mü yalnýz? Cezalardan hepsinin de muaf olduðu ortaya çýktý... Sanki memlekette itfaiye ve ambulans görevi yapýyorlar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3918 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT FALCI KADIN...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3918 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT FALCI KADIN... "Mazi kalbimde bir yara" derler... Ama "Geçmiþe mazi, geleceðe gazi" diyenler de var. Veya kýsaca "Dün dündür, bugün de bugün"... Tükürdüðünü yalamasýný bilmeyenler bu sýnýfý hiç geçer mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3946 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KIBRIS TADIYLA...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3946 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KIBRIS TADIYLA... 3 Rum polisinin tutuklanmasýndan sonra güneyde sýkýntý yaþayan turizmcilerimiz ve taksicilerimiz Eroðlu'ndan destek istediler. Biz demedik mi, akýlsýz baþýn cezasýný hep akýllýlar çeker? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Aðustos 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3897 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Aðustos 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3897 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tarihte eþi benzeri görülmeyen bir olaya tanýk oldu dünya... Asil Nadir gibi kendi isteðiyle adalete teslim olan ve adalet arayan baþka bir örnek yok! Ama Ýngiliz ipiyle kuyuya inilmez ki! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

KAFA AYNI OLDUKÇA... (2) NOSTALJÝK TAKILMA... Dolgun Dalgýçoðlu

KAFA AYNI OLDUKÇA... (2) NOSTALJÝK TAKILMA... Dolgun Dalgýçoðlu 'No passaran' eylemlerine geçemedik bir türlü. 'For a few dollars more' eylemlerindeyiz hala... 10 TL'lik banknotlarda Atatürk var... Ah, bir de Clint Eastwood'umuz olsaydý keþke! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

GERÇEÐÝN TA KENDÝSÝ... Ülker Fahri. Saðlýk Bakanlýðý Müdürü'nden velilere yanýt... Bakanlýk önünde bordro yaktýlar

GERÇEÐÝN TA KENDÝSÝ... Ülker Fahri. Saðlýk Bakanlýðý Müdürü'nden velilere yanýt... Bakanlýk önünde bordro yaktýlar Eylemciler dün bakanlýk önünde bordrolarý yaktý... Bordro yakmayý akýl edemeyen budistler ise hep kendi kendilerini yakarlar. Hükümet ise daha açýkgöz... Hep kýna yakar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Haziran 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3831 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÞAÞIRMAK.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Haziran 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3831 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÞAÞIRMAK. Külliye inþaatýna gösterilen tepkiler o kadar cýlýz ki, hükümet bu vartayý da çok kolay atlatmýþ sayýlýr... Herifler cin gibi, hem siesta, hem tatil mevsimini seçtiler inþaat için! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı