T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/07 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 61 SAYI: 2012/07 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) / 7269, 7414, 7405 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : TL. : 5.00 TL. VOLUME: 61 NUMBER: 2012/07 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) / 7269, 7414, 7405 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar n bilimsel çal flmalar ve araflt rmalar s ras nda bilgi ve belgeye kolayca eriflilmesinde önemli bir yeri oldu u kuflkusuzdur. Türkiye Makaleler s, Milli Kütüphane'nin kurulufl kanunundaki amaçlar ve araflt rmac lar n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan itibaren haz rlanmakta ve periyodik olarak kullan c lara sunulmaktad r y l na kadar sadece bas l olarak sunulan bibliyografik künyeler sonraki y llarda elektronik ortamda yay nlanmaya bafllanm flt r. Türkiye Makaleler s, halen Baflkanl m zca CD ortam nda ve internette ( yay nlanmakta olup, tarama arayüzü ile kullan c n n hizmetine PDF format nda sunulmaktad r. Milli Kütüphane Baflkanl olarak bugün Türkiye Makaleler s 'n n yeni bir say s n yay nlaman n mutlulu u içerisindeyiz. Büyük bir özveri, dikkat ve itina ile haz rlanan bu çal flman n araflt rmac lar ve bilim çevreleri için gerekli ve güvenilir bir bilgi kayna olup olmad n n takdirlerini kullan c lara b rak rken bu konuda elefltiri ve önerilere de aç k oldu umuzu vurgulamak isterim. 60 y l aflk n bir süredir bibliyografya haz rlanmas ve sunulmas çal flmalar nda bugüne kadar eme i geçenlere ayr ayr teflekkür etmenin bir vefa borcunu ödemek oldu unu düflünüyor, Türkiye Makaleler s 'n n bu yeni say s n n da yararl olmas dile iyle sayg lar sunuyorum. Zülfi TOMAN Milli Kütüphane Baflkan V. iii

4 PREFACE There is no doubt that bibliographies have played an important role for access to information and documents when conducting scholarly studies and researches. The Turkish Bibliography of Articles has been published and put to the service of users periodically since 1952, according to requirements of researchers and to the aims of establishment of the National Library of Turkey. Bibliographies which were available only in print form until 1995 have been published electronically in the following years. The Turkish Bibliography of Articles is now available in digital form and online ( accessible in PDF form through search interface to user. As the National Library of Turkey, we are pleased to publish the new volume of the Turkish Bibliography of Articles. I would like to emphasize that we are open to all criticism and suggestions in this field while we are giving the right to users to determine whether this volume, which is prepared with dedicated efforts, consideration and precession will be a useful and reliable source of information to researchers and scholarship. We owe a debt of gratitude to every person who has contributed their time and effort to prepare and present these bibliographies during the past 60 years. And I also hope today that this new volume of the Turkish Bibliography of Articles becomes helpful to all. Zülfi TOMAN Acting Director iv

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. v

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. vi

7 000 GENEL KONULAR GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ MANTIK ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L NG L ZCE VE ESK NG L ZCE CERMEN D LLER ALMANCA ROMAN D LLER FRANSIZCA D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...99 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL...146

8 670 MALAT B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER GRAF K SANATLAR BASKI filer FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL AFR KA TAR H D ER BÖLGELER N GENEL TAR H...176

9 000 GENEL KONULAR Akdur, Tunç Erdal. Yazarl k Yaz l m Hitmetiçi E itim Kurslar n n Ö retmenlerin E-Ö renme Materyalleri Gelifltirmelerine Etkisi. Millî E itim 41(195) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 000 Altu, Nevin - fieniz Özhan. Trakya Bölgesi'ndeki Üniversitelerde Görev Yapan Ö retim Elemanlar n n Online Al flveriflten Alg lad klar Risk ve Fayda Üzerine Bir Araflt rma. Öneri 10(38) , ss. ng. ve Türkçe özet SB , 000 Cansever, Belgin Arslan. Ergenlerin Arkadafll k liflkilerinde nternetin Rolü. Sosyoloji Dergisi (26) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (1) Çelik, Sabahattin. nternetteki Ürün Sitelerinin Tasar m na Yönelik Tutumlarda Cinsiyetin Etkileri Üzerine Bir Çal flma. Öneri 10(38) , ss. ng. ve Türkçe özet SB , 300 Erdem, Serdar Süer. Fast Software Multiplication in F2[x] for Embedded Processors. Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences 20(4) 2012, ss. ng. özet SB , (2) Güllüp nar, Hasan. Kurumsal Bir Geribildirim Arac Olarak Web 1 Sayfalar : Konya Büyükflehir Belediyesi Geribildirim Mesajlar n n Analizi. Ça dafl Yerel Yönetimler 21(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 350 Odabafl, Hüseyin - Yonca Odabafl. Türkiye'de Akademik Aç k Dergi Yay nc l ve Atatürk Üniversitesinde Aç k E-Dergi Uygulamas. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi (47) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 000 Ö renmeyi Video ile Destekleyin! HR Dergi 16(9) , ss SB , (3) Sa r, Adem. Küresel Dünyan n Yeni Sosyal Paylafl m Mekânlar : nternet Sözlüklerinin Sosyolojik Çözümlemesi. Sosyoloji Dergisi (26) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 400 Sar, Fatih - Ali Erdi - Osman K rt lo lu. nternet Tabanl Co rafi Bilgi Sistemi Uygulamalar nda GeoServer, ArcGIS Server, Geogle Maps API ve OpenLayers Entegrasyonu. hkm Jeodezi Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi (2/Özel say ) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 000 Sikilaridi, Elizabeth - Frans Vogelaar. Co-Thenticity/ "Ortak Özgünlük" ngilizceden çeviren: Fatma Öcal, mimar.ist 12(44) 2012, ss. ng. özet SB , 000

10 Sosyal Medyada 2011 Genel Seçimleri: Nicel-Nitel Arayüzey ncelemesi. Selçuk letiflim 7(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (2) Odabafl, 000 (4) Veliu, Galip. The Myth of Knowledge: Darwinian Case. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11(3) , ss. ng. özet SA Dergisi 1(1/Özel say : Enver Konukçu) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , Hüseyin - Yonca Odabafl. Türkiye'de Akademik Aç k Dergi Yay nc l ve Atatürk Üniversitesinde Aç k E-Dergi Uygulamas. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi (47) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (5) Yavaflo lu, Betül - Ahmet Selman Bozk r. ERP Yaz l m Kullanan ve Kullanmayan flletmeler Aras ndaki Yönetimsel ve Teknolojik Farkl l klar n Tan mlay c Veri Madencili i Yöntemleriyle ncelenmesi. statistik Araflt rma Dergisi 9(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (6) Y ld r m, M. Kutay - Tekin Yenigün - Birol Topçu. Elektronik hale (E- hale) ve Kamu Kurumlar Yap m ( nflaat) halelerinde Uygulanmas. Legal Malî Hukuk Dergisi 8(91) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER 050 (1) Day, S. Esin Derinsu. Türk Yurdu'nda Balkanlar ve Balkan Savafllar ile lgili Haberler. Atatürk 050 (3) Taymas, Abdullah Battal. Kazan Yurdu'nda Bulunmufl Tarihî Bir Vesika: Sahib Giray Han Yarl. Tarih ncelemeleri Dergisi 27(1) , ss SA , HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K 070 (1) Aksoy, Seyhan. Geneti i De ifltirilmifl Organizmalara liflkin Tart flmalar n Türk Bas n nda Çerçevelenmesi. Selçuk letiflim 7(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (2) Arslan, Erhan - Berna Arslan. Yerel Bas nda Etnik Çat flma Söylemi: Mersin li Örne i. Selçuk letiflim 7(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 300 2

11 070 (3) Toplum 1(2) 2011, ss. Canpolat, Emre. Hürriyet A. fi. Türkçe ve ng. özet. Örne inde Yeni Medya Sektörü ve 2012 SA 4 Çokuluslaflma Pratiklerinin Temel 100 E ilimleri. Selçuk letiflim 7(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SB Karabulut, Umut. Ankara'n n Baflkent lan Edilifline stanbul Bas n n n Tepkileri. Tarih ncelemeleri Dergisi 27(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Pazarkaya, Yüksel. Numerik (Say sal) Estetik ve Metin Çözümlemeleri. Varl k 79(1258) , ss SB , METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) 110 (1) 070 (4) Türk, Duygu. Elefltirel Gerçekçilik Seyhan, Salih. Osmanl Dönemine Üzerine. Ankara Üniversitesi Bosna Hersek'te Ç kan lk Özel Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi Türkçe Gazete Gülflen-i Saray. 67(3) , ss. Türkçe Selçuk letiflim 7(3) , ve ng. özet ss. Türkçe ve ng. özet SA , SB , fiimflir, Bilâl N. Azerbaycan: K z lordu'nun Azerbaycan' flgali ve Türkiye'nin Tepkisi (Ocak 1990) Atatürk Dergisi 1(1/Özel say : Enver Konukçu) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 940, 070 Y lmaz, S. Hakan. Nefretlerimizin Yeni S na : Medya. Selçuk letiflim 7(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK Türk, Duygu. Elefltirel Gerçekçilik Üzerine. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 67(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR 100 FELSEFE VE PS KOLOJ 100 (1) Özdemir, Muhammet. Türkiye Özelinde Felsefenin Neli ine liflkin Elefltirel Bir Soruflturma. Birey ve 130 (1) Çetin, Halil. Osmanl Saltanat Rüyalar ve Tarihî Ba lam. Tarih ncelemeleri Dergisi 27(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 740,

12 140 BEL RL FELSEF OKULLAR 140 (1) Abac, Tahir. Uydurma Bir Kavram: "Metinleraras l k" Varl k 79(1258) , ss SA SB , (3) At c, Meral - Ferah Çekici. Help Provided by School Counsellor to Teachers and Students in Behaviour Management at Secondary School. E itim ve Bilim 37(165) , ss. ng. ve Türkçe özet. 150 (4) 150 PS KOLOJ Ayr lma Anksiyetesi Belirti Envanteri ile Yetiflkin Ayr lma Anksiyetisi 3-5 Yafl Grubu Kurum Bak m ndaki Çocuklarda Ruhsal Hastal k S kl ve liflkili Etmenler. Türk Psikiyatri Dergisi 23(2) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 150 Anketinin Türkçe Versiyonunun Geçerlik ve Güvenirli i. Türk Psikiyatri Dergisi 23(2) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SB Akçay, Emrah. Yalan Söyleme Kabiliyeti ve Haf za: Cinsiyetler Aras Karfl laflt rma. Selçuk letiflim 7(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (1) Ak n, Ahmet - Halime Eker. Duyarl Sevgi Ölçe i: Geçerlik ve Güvenirlik Çal flmas. Uluda Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi 25(1) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA 9 150, (2) Atay, nci Meltem - brahim Eren - Duru Gündo ar. Isparta l Merkezinde ntihar Giriflimi, Ölüm Düflünceleri Yayg nl ve Risk Faktörleri. Türk Psikiyatri Dergisi 23(2) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SB (5) Ceylan, Remziye - Müdriye Y ld z B çakç - Neriman Aral. Çocuklar n Benlik Kavramlar nda Televizyon Seyretme Süresi ve Seyredilen Programlar n Etkisinin ncelenmesi. Uluda Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi 25(1) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA 9 150, (6) Do an, Tayfun - Ali Ery lmaz. Akademisyenlerde flle lgili Temel htiyaç Doyumu ve Öznel yi Olufl. Ege Akademik Bak fl 12(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (7) Gömleksiz, Mehmet Nuri - Demet Demiralp. Ö retmen Adaylar n n Öz- Düzenleyici Ö renme Becerilerine liflkin Görüfllerinin Çeflitli De iflkenler Aç s ndan 4

13 De erlendirilmesi. Gaziantep 23(2) 2012, ss. Türkçe ve Üniversitesi Sosyal Bilimler ng. özet. Dergisi 11(3) , ss SB 15 Türkçe ve ng. özet. 150, 1992 SA , (11) 150 (8) Gündüz, Bülent - Burhan Çapri - Zafer Gökçakan. Üniversite Ö rencilerinin Tükenmifllik Düzeylerinin ncelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi Dergisi (19) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 2 150, SB (9) 300, 150 Ifl klar, Abdullah. Ergenlerde Yaflam Kalitesi ve Benlik Sayg s Düzeyinin Cinsiyet ve Obezite De iflkenleri Aç s ndan ncelenmesi. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA , 150 Kabap nar, Yücel. An Analysis of Turkish Prospective Teacher's Perception of Constructivist View of Learning and Teaching. E itim ve Bilim 37(165) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , SB K l nç, Erdal - Mehmet Murat. Genel Lise 9. S n f Ö rencilerinin Baz De iflkenlere ve Sürekli Kayg Düzeylerine Göre Sald rganl k Düzeylerinin ncelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , Ö renmeyi Video ile Destekleyin! HR Dergi 16(9) , ss SB , 000 Öyekçin, Demet Güleç - Dilek Yetim - Erkan Melih fiahin. Kad na Yönelik Farkl Efl fiiddeti Tiplerini Etkileyen Psikososyal Faktörler. Türk Psikiyatri Dergisi 23(2) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet. Özdemir, Yalç n. Examining the Subjective Well-Being of Adolescents in Terms of Demographic Variables, Parental Control, and Parental Warmth. E itim ve Bilim 37(165) , ss. ng. ve Türkçe özet. 150 (12) Sorias, Soli. Yeni Kraepelinci Paradigma Bunal m Belirtileri Gösteriyor mu? Türk Psikiyatri Dergisi 23(2) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet. 150 (13) fienol-durak, Emre - Mithat Durak. Turkish Validation of the Dispositional from of Stress Appraisal Measure. E itim ve Bilim 37(165) , ss. ng. ve Türkçe özet. 150 (10) Türkdo an, Turgut - Erdinç Duru. Koçak, Emine Eren - Aygün Üniversite Ö rencileri Temel Ertu rul. Psikiyatrik Bozukluklar ve Epigenetik. Türk Psikiyatri Dergisi htiyaçlar Ölçe i'nin (ÜÖT Ö) 5

14 Gelifltirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çal flmas. Pamukkale Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (31) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , SA (14) 170, 920 Yaman, Erkan - Adem Peker. Ergenlerin Siber Zorbal k ve Siber Ma duriyete liflkin Alg lar. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (1) Kara, Ömer. Meflhur ama Az Tan nan Çok Yönlü Bir lim Adam : Râ b El- Isfahâni. Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (38) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet. Seçkin, Levent. Zengin, Yak fl kl ve Ahlâks z. Bilim ve Ütopya 18(217) , ss SC , MANTIK Sincar, Mehmet - Celal Teyyar U urlu. Ö retmenlerin Fourm 160 (1) Özel, Aytekin. Giritli S rr Pafla'n n Mant k Anlay fl. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 21(1) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , , 920 Sayfalar da Karfl laflt klar Etik Sorunlar. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11(3) , ss. Türkçe ve ng. özet. 170 ET K (AHLAK FELSEFES ) Aykanat, Zafer - Ali Y ld r m. Etik Liderlik ve Örgütsel Adalet liflkisi: Teorik ve Uygulamal Bir Araflt rma. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 170 Demirci, Selahattin. Toplumsal Düzeni Koruyan Kurallar, Koflullar ile Ça dafl Olanaklar. Kazanc Hakemli Hukuk Dergisi (61-62) , ss. Türkçe özet SA , (2) Yarg c, Atilla. Hedonizme Karfl Tevhid Eksenli Haz Modeli. Köprü (119) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES 180 (1) Topdemir, Hüseyin Gazi. slam Dünyas nda Felsefenin Öncüsü: Kindî. Bilim ve Teknik 45(536) , ss SA , 920 6

15 190 MODERN BATI FELSEFES 190 (1) 1995 SC 203 Ahmetkocao lu, Serpil. Simya. 190, 170 Bilim ve Ütopya 18(217) , ss SC , (2) Anl, Ömer Faik. Postmodern Dünyada Tarih Yazmak. Bilim ve Ütopya 18(217) , ss SC (3) Anl, Ömer Faik. Postmodern Dünyada Tarihyaz m na liflkin Elefltiriler ve Yan tlar. Bilim ve Ütopya 18(217) , ss SC (6) Seçkin, Levent. Zengin, Yak fl kl ve Ahlâks z. Bilim ve Ütopya 18(217) , ss. 190 (7) Yüksel, Nilgün. Zizek Üzerinden Bir Okuma Denemesi. Sanat Tasar m Dergisi 1(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 770 Zeytino lu, Emre. "Güzel" Kavram 18. Yüzy lda m Keflfedilmiflti? Sanat Tasar m Dergisi 1(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , D N 190 (4) Erdo an, rfan. Küresel Pazar n Küresel deolojisi: Postmodernizm. Bilim ve Ütopya 18(217) , ss SC (5) Karadafl, Yücel. ktidar, Tahakküm ve Kafka'n n fiato'su. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 840 Özel, Hüseyin. Yerleflik ktisat ve Postmodernizm. Bilim ve Ütopya 18(217) , ss SC , (1) Malik, Mohammad Manzoor - Saim Kayadibi. Religion and Global Peace: The Instrumentality of Religion. Birey ve Toplum 1(2) 2011, ss. ng.ve Türkçe özet SA 4 200, HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER 290 (1) Özkan, Akdo an. Geçmiflten Günümüze Anadolu'da Ana Tanr çalar. Foto raflar: Baran Özemir, National Geographic Türkiye (135) , ss SB , 700 7

16 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 297 (1) 7. Risale-i Nur Kongresi I. Oturum: Hak, Adalet ve Medeniyet Masas Deklarasyonu. Köprü (119) 2012, ss SA (2) 7. Risale-i Nur Kongresi I. Oturum: Hak, Adalet ve Medeniyet Masas Sonuç Bildirisi. Köprü (119) 2012, s s SA (3) 7. Risale-i Nur Kongresi II. Oturum: Fazilet, Muhabbet ve Medeniyet Masas Deklerasyonu. Köprü (119) 2012, ss SA (4) 1983 SA Risale-i Nur Kongresi II. Oturum: 297, 520 Fazilet, Muhabbet ve Medeniyet Masas Sonuç Bildirisi. Köprü (119) 2012, ss SA Risale-i Nur Kongresi III. Oturum: Sosyal Ba lar, Bar fl, Kardefllik ve Medeniyet Masas Deklarasyonu. Köprü (119) 2012, ss SA , Risale-i Nur Kongresi III. Oturum: "Sosyal Ba lar, Bar fl, Kardefllik ve Medeniyet Masas Sonuç Bildirisi. Köprü (119) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (5) 7. Risale-i Nur Kongresi IV. Oturum: Yard mlaflma, Dayan flma ve Medeniyet Masas Deklarasyonu. Köprü (119) 2012, ss SA (6) 7. Risale-i Nur Kongresi IV. Oturum: Yard mlaflma, Dayan flma ve Medeniyet Masas Sonuç Bildirisi. Köprü (119) 2012, ss SA Risale-i Nur Kongresi V. Oturum: Hüda, nsaniyet ve Medeniyet Masas Deklarasyonu. Köprü (119) 2012, ss SA , (7) A bal, Davut. Kur'ân'da Burçlar Mahiyeti ve nsana Etkisi Ba lam nda. Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (38) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (8) Altuntafl, Halil. Selamlaflmak. Diyanet (259) , ss SC (9) Ar k, M. Selim. Konu: Ramazanda Zekâtla Ar nmak. Diyanet (259) , ss SC Ata, Aysu. Rylands Nüshas Sat raras Türkçe Kur'an Tercümesi'nde Hapax. Türkoloji Dergisi 19(1) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 297

17 297 (16) 297 (10) Çapc o lu, hsan. Nas l Bir Hayat? Atc, Nuray. Dilimde Kalemimde Ebediyat Yolcusunun Ramazan. Diyanet (259) , Düflündürdükleri. Diyanet (259) ss SC , ss SC (11) Ayd n, Muhammet fievki. Ahlak n Oluflumunda Toplumun Yeri. Diyanet (259) , ss SC 6 297, (17) Demiröz, Mustafa. Sala Verenin de Salas n Verirler. Diyanet (259) , ss SC (12) 297 (18) Bakkal, Ali. slâm Medeniyetinin Duran, Bünyamin. Bediüzzaman'da nflas nda ki Farkl Yaklafl m: Kur'an Medeniyeti. Köprü (119) Tevazün ve Zahirperestlik. Köprü 2012, ss. Türkçe ve ng. özet. (119) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , , (19) 297 (13) Einboden, Jeffrey. Amerika'n n lk Battal, Ahmet. Zekatl Faizsiz Kur'an Kur'ân' : slam' n Kutsal Kitab ve Medeniyeti. Köprü (119) 2012, Amerikan Edebiyat. Çeviren: Nihat ss. Türkçe ve ng. özet. Uzun, Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 21(1) 2012, 1977 SA ss. Türkçe ve ng. özet. 297, (14) Birekul, Mehmet. Islamic Moderation and Its Role in Reform and Development [Sempozyum] Birey ve Toplum 1(2) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA (15) Çapan, Ergün. fiatibî'nin lmî Tefsir Anlay fl na Elefltirel Bir Yaklafl m. Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (38) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , 820 Genç, Muhammet Fatih. Hollanda Okullar nda Müslüman Çocuklar n Din E itimi ve slam Okullar. Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (38) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (20) Gökçe, M. Cüneyt. Dayan flmada Zekât n Rolü. Köprü (119) 2012, ss Türkçe ve ng. özet SA

18 297 (21) Görgülü, Ülfet. Kibirlenme Ey Nefsim Senden Büyük Allah Var. Diyanet (259) , ss SC SA , (22) isale-i Nur Kongresi V. Oturum: Hüda, nsaniyet ve Medeniyet Masas Sonuç Bildirisi. Köprü (119) 2012, ss. Güngör, Özcan. Yafll lar için Cami Temelli Sosyal/Dini Hizmetler. 297 (27) Atatürk Üniversitesi lahiyat Karacabey, Salih. Hadislere Göre Fakültesi Dergisi (38) 2012, flrâk Namaz ve Kuflluk Namaz ile ss. Türkçe ve ng. özet. lgisi. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 21(1) 2012, 1983 SA ss. Türkçe ve ng. özet. 297, SA (23) 297 Gürbüz, Osman. XII. Yüzy l slâm Dünyas nda Örnek Bir Yönetici: 297 (28) mâeddin Zengi. Atatürk Karacabey, Salih - Mutlu Gül. F khî Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (38) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (24) 1988 SA 76 Islam Secularism and Nationalism in 297 Modern Turkey: Who is a Turk? [Soner Ça atay' n Ayn Adl Kitap Tan t m ] Tan tan: Ercan Ça layan, Birey ve Toplum 1(2) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA SC 6 297, , (25) 297 (29) nan, Ahmet. Çanakkale Gazisi Bir Müfessir: Ad yamanl Mustafa Hayri Efendi ( ) Diyanet (259) , ss. Hadislerin Rivayet Özellikleri Ba lam nda "Velisiz Nikâh Olmaz" Hadisinin Tahrîc ve Tenkîdi. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 21(1) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet. Karacoflkun, Mustafa Do an. Temelleri Sars lmakta Olan Bir S nak: Aile. Diyanet (259) , ss. Karsl, brahim Hilmi. fieytan n Kardeflleri Kimlerdir? Diyanet (259) , ss SC SC 6 297, (26) 297 (30) Kartal, Mehmet Abidin. Küresel pçio lu, Mehmet. Kuran Medeniyeti Ifl nda slam Toplumlar nda Devlet Birey liflkisi ve Osmanl Örne i. Köprü (119) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , , Bahar Yaflatacak Yard mlaflma ve Dayan flma Formülü. Köprü (119) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet.

19 297 (31) Malik, Mohammad Manzoor - Saim Keskin, Yakup. Yak n Döneme Kayadibi. Religion and Global Peace: Etkileri tibar ile Kerbelâ. Atatürk The Instrumentality of Religion. Üniversitesi lahiyat Fakültesi Birey ve Toplum 1(2) 2011, Dergisi (38) 2012, ss ss. ng.ve Türkçe özet. Türkçe ve ng. özet SA SA 4 297, , (32) 297 (37) Koço lu, K yasettin. Mâturîdiyyenin Oral, R fat. Peygamberimiz Temel Kaynaklar nda Râf za ve Râf zî Döneminde Teravih Namaz. Diyanet F rkalar. Atatürk Üniversitesi (259) , ss. lahiyat Fakültesi Dergisi (38) 1969 SC , ss. Türkçe ve ng. 297 özet SA (38) 297 Özçelik, Mustafa. Bir Esenlik Bildirisi Olarak Selam ve Selamlaflmak. Diyanet (259) 297 (33) Koçyi it, rfan. fieyh Galib Divan [Naci Okcu'nun Ayn Adl Kitap Tan t m ] Diyanet (259) , ss , ss SC (39) 1969 SC 6 Özmen, Ferihan. Abdüssamed El- 297 Gaznevî'nin Tefsîru'l-Kur'ãni'l Azîm'inin Kaynaklar ve Tesirleri. Uluda Üniversitesi lahiyat 297 (34) Fakültesi Dergisi 21(1) 2012, Köksal, Hilal Ceyhan. Efllerinizin ss. Türkçe ve ng. özet. Gönlünü Hofl Tutun. Diyanet (259) , ss SA SC , (40) Öztürk, Mustafa. Kur'an 297 (35) Köse, Ali. 25 Yafl nda Müslüman Olan Din Dersi Ö retmeni John. Diyanet (259) , ss SC Hükümlerinin Tarihsel ve Yerel Ba lam. Birey ve Toplum 1(2) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA (41) 297 (36) Özünlu, Mesut. Kur'an Ay Ramazan Küçük, Raflit. Din Görevlisinin kliminde 'Oku' Emrinin Selam. Diyanet (259) , Düflündürdükleri. Diyanet (259) ss , ss SC SC

20 297 (42) 297 (48) Sar c k, Murat - smail Katg. Osmanl Devleti'nde Nakîbü'l-Eflrâfl k Müessesesi. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 21(1) 2012, ss SA Uzun, Nihat. nfak Diyeti: Az Ye Çok Yedir. Diyanet (259) , ss SC (49) 297 (43) Ünal,. Hakk. Bar fl' n Anahtar : S r m, Veli. Bediüzzaman' n Selamlaflma. Diyanet (259) , Medresetü'z-Zehrâ Projesine Yükledi i Sulh-u Umumi Misyonu. Köprü (119) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet ss SC SA , (50) 297 (44) Soylu, Faruk. Kur'an Medeniyetinin Estetik ve Sanat Aç s ndan Özellikleri. Köprü (119) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (45) Sülün, Murat. Esma-i Hüsnü'dan Hayata Yans yan Es-Selam. Diyanet (259) , ss SC (46) Tuncer, Faruk. According to the Versi 30, in the Surah of Al-Furquan, the Meaning of Relationship Between Qur'an and the Society. Öneri 10(38) , ss. ng. ve Türkçe özet SB , (47) Ulu, Arif. Âdet Halindeki Kad n n Orucuyla lgili Hadislerin Tenkid ve Tahlili. Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (38) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA Yaman, Ertu rul. letiflimde Gönül Köprüsü: Selamlaflma. Diyanet (259) , ss SC (51) Yanm fl, Mehmet. Diyarbak r'da Mevlid Gelene i ve Baz ller ile Karfl laflt rmal Bir Analiz. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 21(1) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (52) Yaflar, Sebahattin. Vahflet Medeniyeti, Maskesi Modernizm ve fiefkat Medeniyeti. Köprü (119) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA (53) Y ld r m, Zeki. Kur'an ve Çevre Sorunlar. Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (38) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 360

21 297 (54) 300 (4) Y lmaz, H. Kâmil. Kardeflli in Akça, Haflim - Mehmet Ela. Devam nda Selan n Yeri. Diyanet Türkiye'de E itim, Do urganl k ve (259) , 5-8. ss. flsizlik liflkisinin Analizi. Maliye 1969 SC 6 Dergisi (163) , ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (55) 1961 SB 15 Y lmaz, Musa Kaz m. Risâle-i Nur'da 300, 330 Medeniyet ve Dayan flma. Köprü (119) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (5) 1977 SA 32 Akçay, Emrah. Yalan Söyleme (56) Yücedo ru, Tevfik. Mütref ve nanç Esaslar na Etkisi. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 21(1) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet. Kabiliyeti ve Haf za: Cinsiyetler Aras Karfl laflt rma. Selçuk letiflim 7(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , SA 76 Alican, Mustafa. Meyyâfârikin smi 297 Üzerine Bir Soruflturma. Tarih ncelemeleri Dergisi 27(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. 300 TOPLUM B L MLER 1984 SA (1) , Risale-i Nur Kongresi III. Oturum: Sosyal Ba lar, Bar fl, Kardefllik ve Medeniyet Masas Deklarasyonu. Köprü (119) 2012, ss SA , (2) 7. Risale-i Nur Kongresi III. Oturum: "Sosyal Ba lar, Bar fl, Kardefllik ve Medeniyet Masas Sonuç Bildirisi. Köprü (119) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (3) 7. Risale-i Nur Kongresi V. Oturum: Hüda, nsaniyet ve Medeniyet Masas Deklarasyonu. Köprü (119) 2012, ss SA SA , (6) Aman, Fatih. Bronislaw Malinowski'nin Kültür Teorisi. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 21(1) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA (7) Araplarla Bat Aras ndaki Belagat'a Dair Görüfl Farkl l klar -Belagatin Topluma Etkisi. Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (38) 2012, ss. Arapca, Türkçe ve ng. özet.. Metin Arapçad r

22 Arslan, Erhan - Berna Arslan. Yerel Bas nda Etnik Çat flma Söylemi: Mersin li Örne i. Selçuk letiflim 7(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , SB , (11) Balsoy, Gülhan. Politik Bir Alan Olarak Kad n Bedeni Osmanl Toplumunda Kürtaj n Yasaklanmas. Toplumsal Tarih (223) , ss. Bibliyognrafya 300 (8) 300 (12) Avc, Mahmut. T. More'un Baflat, smail Mert. Ehlilefltirilmifl 'Ütopya's ndaki Din Anlay fl n n Sanat. Evrensel Kültür (247) Elefltirisi. Atatürk Üniversitesi , ss. lahiyat Fakültesi Dergisi (38) 1992 SB , ss. Türkçe ve ng. 300 özet SA (9) Ayd n, Melike Belk s. Perde Arkas ndaki Perde Arkas : Lawrence Durrell. Varl k 79(1258) , ss SB , 810 Ayd n, Muhammet fievki. Ahlak n Oluflumunda Toplumun Yeri. Diyanet (259) , ss. 300 (13) Bekmez, Selahattin - Asl Özpolat. Kentsel Dönüflüm ve Sosyo-Ekonomik Adalet. ktisat ve Toplum 2(23) 2012, ss SB , (14) Berber, Gazi Döneminde Türkiye'de Elit Zihniyeti. Selçuk letiflim 7(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , SC (15) 297, 300 Cansever, Belgin Arslan. Ergenlerin 300 (10) Aykanat, Zafer - Ali Y ld r m. Etik Liderlik ve Örgütsel Adalet liflkisi: Teorik ve Uygulamal Bir Araflt rma. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 170 Bakkal, Ali. slâm Medeniyetinin nflas nda ki Farkl Yaklafl m: Tevazün ve Zahirperestlik. Köprü (119) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet. Arkadafll k liflkilerinde nternetin Rolü. Sosyoloji Dergisi (26) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA SA 9 297, , 300 Ceylan, Remziye - Müdriye Y ld z B çakç - Neriman Aral. Çocuklar n Benlik Kavramlar nda Televizyon Seyretme Süresi ve Seyredilen Programlar n Etkisinin ncelenmesi. Uluda Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi 25(1) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet. 14

23 300 (16) Hakk nda Bir De erlendirme. Sanat Collins, Randall. Makro-Sosyolojinin Tarihi Dergisi 20(2) , Mikro Temelleri. Çeviren: Ümit s. Türkçe ve ng. özet. Tatl can, Sosyoloji Dergisi (26) 2012, ss. Türkçe özet 1983 SA SA , (19) 300 (17) Çak r, Hamza - Mustafa Koçer - Hakan Ayd n. Medya Okuryazarl Dersini Alan ve Almayan lkö retim Ö rencilerinin Medya zleme Davran fllar ndaki Farkl l klar n Belirlenmesi. Selçuk letiflim 7(3) , ss. Türkçe ve ng. özet. de Beauvoir, Simone. Simone de Beauvoir ile Söylefli [Frans z Kad n Hareketleri Üzerine Söylefli] Söyleflen: Alice Jardine; Çeviren: Selin Atalay, Sosyoloji Dergisi (26) 2012, ss SA SB (20) 300, 370 Demirtafl, Mustafa. Zygmunt Çelik, Sabahattin. nternetteki Ürün Sitelerinin Tasar m na Yönelik Tutumlarda Cinsiyetin Etkileri Üzerine Bir Çal flma. Öneri 10(38) , ss. ng. ve Türkçe özet. Bauman' n Sosyolojisinde Bilgi ve ktidar liflkisi. Sosyoloji Dergisi (26) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA SB (21) 000, 300 Din Sosyolojisi [Abdurrahman Kurt'un Ayn Adl Eseri Üzerine] Tan tan: Enes driz, Birey ve Toplum 1(2) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (18) Çetin, Necat. Ödemifl lkkurflun (Hac lyas-burhaniye) Köyü'nde 1320 (M. 1904) Y l Nüfus Say m. Atatürk Dergisi 1(1/Özel say : Enver Konukçu) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (22) 2000 SA 27 Duman, M. Zeki. Kürt Siyasetinde 300, Paradigmal De iflim. Sosyoloji Dergisi (26) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet. Da abakan, Fatma Öztürk. Toplumdilbilimsel Bir Kavram Olarak Kad n-erkek Dil Ayr m na Türkçe ve Almanca Aç s ndan Bir Yaklafl m. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi (47) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 430, 300 Daflç, Semra. 19. Yüzy lda zmir'de Dünyaya Gelen Baz Gayrimüslim Sanatç lar ve Sanatsal Etkinlikleri SA , (23) Dündar, Recep - Mesut Ayd n. Karaman Eyaleti Ni de Kazas ndan K br s'a Göçürülen Aileler. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi (47) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA

24 300 (28) 300 (24) Güllüp nar, Fuat. Kent Sosyolojisi Erdo ru, M. Akif. [Eric R. Kuramlar Üzerine Bir Literatür Dursteler'in " stanbul'daki De erlendirmesi. Ça dafl Yerel Venedikliler, Yeniça Bafllar nda Yönetimler 21(3) , ss. Akdeniz'de Millet, Kimlik ve Bir Arada Türkçe ve ng. özet. Varolufl" Kitap Tan tma] Tan tan: Eric 1992 SA 38 R. Dursteler, Tarih ncelemeleri 300 Dergisi 27(1) , ss SA (25) Erol, Pelin Önder. Elefltirel Gerontolojik Bak fl Aç s ndan Köyde Yaflayan Yafll lar n Üretim Etkinliklerine liflkin Bir Çözümleme. Sosyoloji Dergisi (26) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 330 Erol, fiengül Yalç nkaya. Güvenlikli Sitelerde Yaflam Kalitesi. Yap Dünyas 15(184) , ss. Türkçe özet SB , (26) Erus, Zeynep Çetin - Hasan Gürkan. Toplumsal Cinsiyet ve Sinemaya Yans mas : Yeniden Çekimler Arac l yla Japon ve Amerikan Sinemalar nda Kad n n Temsiline Bir Bak fl. Selçuk letiflim 7(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (27) Gazel, Ahmet Ali. Müstecabizâde smet Bey'in Midilli Sürgünü ve Sürgünden Kurtulma Giriflimleri. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi (47) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA Gülsünler, Makbule Evrim - Hülya Anak z Ertürk. Demokrat Partinin Y llar Aras ndaki Halkla liflkiler Stratejileri. Selçuk letiflim 7(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 300 Güngör, Özcan. Yafll lar için Cami Temelli Sosyal/Dini Hizmetler. Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (38) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 Günlü, Zafer - Didem Önay Derin. Televizyon Reklamlar n n Okul Ça Çocuklar n n Besin Seçimi Üzerine Etkilerinin Bir ncelemesi. Selçuk letiflim 7(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (29) Güven, Ayflen. Korkuya Karfl 7/24 Sanat Direnifli. Evrensel Kültür (247) , ss SB , (30) Harvey, David. Paran n Demokrasisine Karfl nsanlar n Demokrasisini nfla Etmek. Söyleflen: Cihan Uzunçarfl l Baysal, mimar.ist 12(44) 2012, ss SB

25 Islam Secularism and Nationalism in Modern Turkey: Who is a Turk? [Soner Ça atay' n Ayn Adl Kitap Tan t m ] Tan tan: Ercan Ça layan, Birey ve Toplum 1(2) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 300, , 300 Ifl klar, Abdullah. Ergenlerde Yaflam Kalitesi ve Benlik Sayg s Düzeyinin Cinsiyet ve Obezite De iflkenleri Aç s ndan ncelenmesi. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 lgen, Abdulkadir. Bir Dönem, Bir Zihniyet. Türk Yurdu 32(299) , ss SB , (33) isale-i Nur Kongresi V. Oturum: Hüda, nsaniyet ve Medeniyet Masas Sonuç Bildirisi. Köprü (119) 2012, ss SA (34) Karacoflkun, Mustafa Do an. Temelleri Sars lmakta Olan Bir S nak: Aile. Diyanet (259) , ss SC 6 300, 297 Karadafl, Nergiz. Televizyon Reklamlar nda Aileye liflkin De erlerin Temsili. Selçuk letiflim 7(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (35) 300 (31) Karaermifl, Koray. Kap s z lhan, Tahsin - Yalç n Özdemir. Penceresiz Sanat. Evrensel Kültür Beliren Yetiflkinlerde Yafl, Cinsiyet ve (247) , ss. Ba lanma Stillerinin Kimlik Statüleri 1992 SB 96 Üzerindeki Yorday c Rolü. Dicle 300, 700 Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi Dergisi (19) , ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (36) Keskin, brahim. Muhammed Âbid 1994 SA 2 El-Câbirî'nin Yap -Bozumunda Özerk 300 Özne Sorunu. Birey ve Toplum 1(2) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (32) 2012 SA 4 nam, Ahmet. Bir Gönül Sosyolojisi 300 Nas l Olanakl d r? Birey ve Toplum 1(2) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA pçio lu, Mehmet. Kuran Medeniyeti Ifl nda slam Toplumlar nda Devlet Birey liflkisi ve Osmanl Örne i. Köprü (119) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , Keskin, Yakup. Yak n Döneme Etkileri tibar ile Kerbelâ. Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (38) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (37) Kobya, Elif fiebnem. Tebrizli fiems'in Feracesinin Özdeflleyim Kuram na Göre ncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Türkiyat

26 Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi (47) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA 8 320, (38) Kortepeter, Carl Max. Kalgay. Çeviren: Yavuz Söylemez, Tarih ncelemeleri Dergisi 27(1) , ss SA Alan na liflkin Öneriler. Ankara Avrupa Çal flmalar Dergisi 11(2) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet. Mimarlar, Skandallar, Sansasyonlar: Mahremiyet hlalinin Toplumsal Dinamikleri ve S n rlar. Arredamento Mimarl k (259) , ss SB 5 720, 300 Köksal, Hilal Ceyhan. Efllerinizin Gönlünü Hofl Tutun. Diyanet (259) , ss SC 6 Mimir, Damla. Ahmedî'nin "Cemflîd u 297, 300 Hurflîd" Mesnevisinin Sosyal Zemini. Atatürk Üniversitesi Türkiyat 300 (39) Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi Köktürk, Milay. Kültürel Zenginlik. (47) 2012, ss. Türkçe ve Türk Yurdu 32(299) , ng. özet ss SA , SB (40) 300 (42) Köse, Melike Akkaraca. Justifying Modern Türklükte Kültür Hareketi The European Community As a [Ahmet Muhiddin'in Ayn Adl kitap Technocratic Apparatus?: A Critical Tan t m ] Tan tan: Bahattin Çatma, Re-Evaluation of the Regulatory Model Birey ve Toplum 1(2) 2011, in a Weberian Light. stanbul ss. Türkçe ve ng. özet. Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 11(2) , 2012 SA ss. ng. ve Türkçe özet SB (43) 300, 340 Mustafayev, Beflir. Nahç van Olaylar ve General Andranik 300 (41) Ozanyan' n Nahç van'daki Katliam Köse, Nefle - Nilgün Ç. Erkan. (Arfliv Belgelerinin zinden) Atatürk Yafll lar Kentsel Fiziksel Üniversitesi Türkiyat Çevrelerinden Ne Kadar Memnun? Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi stanbul ve Viyana Örne i. (47) 2012, ss. Türkçe ve mimar.ist 12(44) 2012, ss. ng. özet. ng. özet SA SB , , 710 Mayda, O uz. Sosyo-Politik Bütünleflme Modeli Aray fl ndaki Kuramlar Ifl nda Avrupa Kamusal (44) Örücü, Ali hsan - Ahmet Aysu - Do an Bak rtafl. Yolsuzlu un Kurumlar Vergisi Gelirleri Üzerine

27 Etkisi: OECD Ülkeleri Analizi. Maliye Dergisi (163) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , , (48) S n rlar Aflan Hayaller. XXI (111) , ss SB (49) 300 (45) Sieber, Ulrich. Legitimation und Öyekçin, Demet Güleç - Dilek Yetim Grenzen von Gefahrdungsdelikten im - Erkan Melih fiahin. Kad na Yönelik Vorfeld von Terroristischer Gewalt. Farkl Efl fiiddeti Tiplerini Etkileyen Kazanc Hakemli Hukuk Dergisi Psikososyal Faktörler. Türk (59-60) , ss. Psikiyatri Dergisi 23(2) 2012, Alm. özet ss. Türkçe ve ng. özet SB , 150 Özdemir, Murat. Da t mc Liderlik Envanterinin Türkçe Uyarlamas : Geçerlik ve Güvenirlik Çal flmalar. Kuram ve Uygulamada E itim Yönetimi 18(4) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 Öztafl, P nar. Anti-Aging ve Medya. Türkiye Klinikleri Kozmetik Dermatoloji Özel 5(2) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SB 434, (46) Pervan, Muazzez Dersim'inden Bir Hazin Öykü: Ekinlerin Yak lmas. Toplumsal Tarih (223) , ss. Bibliyognrafya 1994 SB , (47) Sar kaya, Makbule. Gürbüz Çocuk Yar flmalar. Atatürk Dergisi 1(1/Özel say : Enver Konukçu) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA , (50) Sikilaridi, Elizabeth - Frans Vogelaar. Co-Thenticity/ "Ortak Özgünlük" ngilizceden çeviren: Fatma Öcal, mimar.ist 12(44) 2012, ss. ng. özet SB , 000 Solak, Caner. Bir Ekoelefltiri Denemesi: Behiç Ak' n Tek Kiflilik fiehir Oyununda Birey, Toplum ve Çevre liflkileri. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi (47) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (51) Solmaz, Baflak - R. Ayhan Y lmaz. Medya Okuryazarl Araflt rmas ve Selçuk Üniversitesi'nde Bir Uygulama. Selçuk letiflim 7(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (52) Solmaz, Bünyamin. Toplumsal De iflme Olgusu Çerçevesinde

28 Modernleflme Kuramlar na Yöneltilen Elefltiriler. Birey ve Toplum 1(2) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA (53) Sormaz, Fulya - Hülya Yüksel. De iflen Çocukluk, Oyun ve Oyunca n Endüstrileflmesi ve Tüketim Kültürü. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (54) Sosyal Medyada 2011 Genel Seçimleri: Nicel-Nitel Arayüzey ncelemesi. Selçuk letiflim 7(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 000 Soylu, Faruk. Kur'an Medeniyetinin Estetik ve Sanat Aç s ndan Özellikleri. Köprü (119) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA , 300 Soysal, Mahmut Enes. Tarih Biliminin Sosyal Bilimlerle liflkisi ve Önemi Üzerine Genel Bir Bak fl. Atatürk Dergisi 1(1/Özel say : Enver Konukçu) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SB , , 300 fiahin, Fatih. Al flverifl Merkezlerinde Toplum Yap s na Ba l Anlamsal Kriterler ve De ifliminin ncelenmesi. Yap Dünyas 16( ) , ss. Türkçe özet SB , (56) fiahinalp, Mehmet Sait. Yok Olmaya Yüz Tutmufl Bir K rsal Mesken Tipi veya Kültürel Miras: Suruç Kümbet Evleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (57) fiakul, Kahraman. Yaflayan mparatorluk: Dönüflüm Sürecinde Osmanl Kimlikleri Toplumsal Tarih (223) , 15. s SB , Tasar m, Yarat c l k ve Kentler. Yap (368) , ss. ng. özet. Tuncer, Faruk. According to the Versi 30, in the Surah of Al-Furquan, the Meaning of Relationship Between Qur'an and the Society. Öneri 10(38) , ss. ng. ve Türkçe özet. 300 (55) 300 (58) Sucu, pek. Althusser'in Gözünden Turan, Nam k Sinan. M s r Kültürel deoloji ve deolojinin Bir Tafl y c s Kimli inin Özgün Yüzü Ümmü Olarak Yeni Medya. Selçuk letiflim Gülsüm. Evrensel Kültür (247) 7(3) , ss. Türkçe ve ng , ss. özet SB SB ,

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015

Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi ISSN 1305 0060 Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi Aralık, Nisan ve Eylül Aylarında Yayınlanan

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Özgeçmiş. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Ekonomisi, Planlaması ve Yönetimi Okul Psikologluğu ve Rehberlik

Özgeçmiş. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Ekonomisi, Planlaması ve Yönetimi Okul Psikologluğu ve Rehberlik Özgeçmiş 1. Adı-soyadı : Dursun Gökdağ 2. Doğum Tarihi: 30.01.1948 3. Unvanı: Öğretim üyesi 4. Öğrenim durumu: Prof. Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Ekonomisi, Planlaması ve Yönetimi Okul

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :12.11.2010 TOPLANTI SAYISI : 2010/11 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitü Yönetim Kurulumuz 12.11.2010 Cuma günü Enstitü Müdürü Yrd. Doç.

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/4 Türkiye

Detaylı

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Ç NDEK LER BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Bellek ve Ö renme... 2 Davran n Yap Ta lar : Nöronlar... 3 Nöronlar n Bütünle tirme Fonksiyonu... 7 Ö renme ve Bellek... 12 Ö renme

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/11 Türkiye

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

TURİZM AKADEMİK DERGİSİ

TURİZM AKADEMİK DERGİSİ Turizm Akademik Dergisi i TURİZM AKADEMİK DERGİSİ TOURISM ACADEMIC JOURNAL CİLT 2, SAYI 2, GÜZ 2015 VOLUME 2, ISSUE 2, FALL 2015 ii Turizm Akademik Dergisi Dergi Hakkında Turizm Akademik Dergisi 2000-2006

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/7 Türkiye

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı...

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı... 0 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı...... 2 2. Proje Yönetimi... 2 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2 4. Projenin Süresi... 2 5. Projenin Kapsamı... 2 6. Projenin Saklanması... 3 7. Proje ve Raporlama... 3

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. . Eren Gümüş, Aynur. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, 1997.

ÖZ GEÇMİŞ. . Eren Gümüş, Aynur. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, 1997. ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Aydın Ankay 2. Doğum Tarihi: 06.12.1941 3. Unvanı: Prof.Dr.Aydın Ankay 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Felsefe (Psikoloji) Ankara Üniversitesi 1965 Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selim Hilmi ÖZKAN 2. Doğum Tarihi / Yeri : 1974 / Gündoğmuş-ANTALYA 3. Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Süleyman Demirel

Detaylı

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR Yard mc lar Saim ÜYE / Eylem ÜM T / Zeynep spir TOPRAK Emine rem AKI STANBUL BAROSU YAYINLARI stanbul

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/12 Türkiye

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV)

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) 1 KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ A- ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kadir Demirci Doğum Tarihi: 1968 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/12 Türkiye

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt 5 Sayı 9 Haziran 2015 Volume 5 Issue 9 June 2015 ISSN 2146-4561 Baskı: Matbaası - 79100

Detaylı

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan M. Esad Coflan ...M. ESAD COfiAN çindekiler K saltmalar... 9 Sunufl... 11 Elyazmas Kitaplar 1... 13 Elyazmas Nedir?... 13 Türkiye deki Yazmalar... 14 Elyazmas Kitaplar 2... 17 Elyazmas Kitap Nedir?...

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Türkçe Eğitimi Dokuz Eylül Üniversitesi 2006 Y. Lisans Türk Dili ve

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Türkçe Eğitimi Dokuz Eylül Üniversitesi 2006 Y. Lisans Türk Dili ve Yrd.Doç.Dr. NİHAT BAYAT ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Kampus - ANTALYA E-posta nihatbayat@akdeniz.edu.tr Telefon +90 242 310 6080 Faks 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İlahiyat Marmara Üniversitesi 2002. Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri Marmara Üniversitesi 2005

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İlahiyat Marmara Üniversitesi 2002. Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri Marmara Üniversitesi 2005 Adı Soyadı: Ahmet AVCI Doğum Tarihi: 18.09.1979 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Marmara Üniversitesi 2002 Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri Marmara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fevzi Serkan ÖZDEMİR Doğum Tarihi: 06 Ekim 1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 2003 Y. Lisans Muhasebe

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA HACETTEPE ÜNİ VERSİ TESİ ATATÜRK İ LKELERİ VE İ NKILÂP TARİ H İ ENSTİ TÜSÜ BEYTEPE/ANKARA TELEFON +90312 2976870/122 FAKS:+90312 2992076 GSM : +905337387607 E-POSTA: mdervis@hacettepe.edu.tr Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/1 Türkiye

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Bu kriterleri aşan bildiriler tekrar düzenlenmesi için yazarına geri gönderilecektir.

Bu kriterleri aşan bildiriler tekrar düzenlenmesi için yazarına geri gönderilecektir. XI. AIECM3 Uluslararası Orta Çağ ve Modern Akdeniz Dünyası Seramik Kongresi 19-24 Ekim, 2015 Antalya Bildirilerin son teslim tarihi 1Ağustos 2016 olarak belirlenmiştir. Bildiriler CD, DVD ya da We Transfer

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 1.1. İlk Çağ da Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.1. İlk Uygarlıklarda Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.2. Antik Yunan da Bilgi ve Bilimin Gelişimi...

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 01.07.2014 TOPLANTI NO: 24 KARAR:24-01: Gündem ve gelen evrak konusu görüşüldü. Toplantı

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994 ÖZGEÇM VE ESERLER L STES ÖZGEÇM Ad Soyad : Reha YILMAZ Do um Tarihi: 03 Kas m 1969 Adres: smail Hakk Karaday Cd.No: 10 P.K. 18100 ÇANKIRI Tlf: +90(539 )8323049(Mobil) +90(376) 0(376) 2132626 / 2423 dal.

Detaylı

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi 3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi M MARLAR ODASI ZM R fiubes, fiube ETK NL K ALANI OLAN ZM R, AYDIN, MAN SA, UfiAK

Detaylı

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Ünite Planı Öğretmenin Adı, Soyadı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mahalle Okulun Bulunduğu İl Emine ÇELİKCİ Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Koyunbaba mahallesi ÇORUM Ünit Bilgisi Ünite Başlığı

Detaylı

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO D ergimizin 7. sayısında yer alan ve T.C. Sa lık Bakanlı ı laç ve Eczacılık Genel Müdürlü ü nden Seyfullah Da ıstanlı, Hilal Aybars ve Sevinç Yazgan tarafından hazırlanan Türkiye de Kinilk laç Arafltırmaları

Detaylı

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 1. Tüm çalıģma ünitelerinde araģtırma ödevi verilmesi esastır. Açıklama: Ünite çalıģmaları kapsamında

Detaylı

Entelektüel sermaye; Organizasyonun. faaliyetini sürdürebilmesini sağlayan maddi olmayan varlıkların tümüdür. (Brooking, 1996). ( Edvinsson, 1996).

Entelektüel sermaye; Organizasyonun. faaliyetini sürdürebilmesini sağlayan maddi olmayan varlıkların tümüdür. (Brooking, 1996). ( Edvinsson, 1996). Prof. Dr. Gökhan ÖZER Azmi TUNÇ Dokuz Eylül Üniversitesi Tarafından 5-7 Mayıs 2011'de İzmir'de düzenlenen 10. Ulusal İşletmecilik Kongresinde Sunulmuştur. Entelektüel sermaye; zenginlik yaratmak üzere

Detaylı

LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI

LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI Prof. Dr. fiermin TEK NALP Ruhdan UZUN LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI T pk 4. Bask Yay n No : 2988 letiflim Dizisi : 106 3. Bask - Eylül 2009 - STANBUL 3. Bask dan (T pk 4. Bas m) Ekim 2013 - STANBUL

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

İTÜ Bilişim Enstitüsü 09 Kasım 2015 günlü, 321 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı

İTÜ Bilişim Enstitüsü 09 Kasım 2015 günlü, 321 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı İTÜ Bilişim Enstitüsü 09 Kasım 2015 günlü, 321 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsünün Yönetim Kurulu 321 sıra sayılı toplantısı 09 Kasım 2015

Detaylı

İSTANBUL ve SANAT KONULU İSMEK BRANŞ YARIŞMALARI 2013

İSTANBUL ve SANAT KONULU İSMEK BRANŞ YARIŞMALARI 2013 1 2 Sevgili sanatseverler, Sadece iki kıtanın değil, aynı zamanda iki dünyanın, Doğu ile Batı nın birleştiği bir şehirdir İstanbulumuz. Bu kadim şehir; Yerebatan Sarayı, Dikilitaş, Çemberlitaş, Ayasofya,

Detaylı

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7 V Ç NDEK LER BÖLÜM I TEMEL LET fi M B LG LER 1. LET fi M N KAVRAMSAL ÇERÇEVES, AMAÇ, TÜR VE ÖZELL KLER...2 1.1. letiflim Kavram...2 1.2. letiflimde Amaç...6 1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3.

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/7 Türkiye

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

3. Unvanı: Yrd. Doç. E-posta : asliman@uludag.edu.tr

3. Unvanı: Yrd. Doç. E-posta : asliman@uludag.edu.tr 1. Adı Soyadı: Ali Sait Liman 2. Doğum Tarihi / Yeri: 09.01.1973 / Tercan 3. Unvanı: Yrd. Doç. E-posta : asliman@uludag.edu.tr 4. Öğrenim durumu / görev yaptığı akademik kurumlar : a- Öğrenim durumu Derece

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/12 Türkiye

Detaylı

OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN

OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN Sosyal medyada bizi izleyin /ocedorgtr www.oced.org.tr Çocuklarda Oyun Eğitimi Semineri Gerçekleşti Algı Özel Eğitim Merkezi nden Zihin Engelliler Öğretmeni Medine YILDIZ sunumuyla

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Tasarım Psikolojisi SEÇ356 Seçmeli 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/10 Türkiye

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :18/02/2015 TOPLANTI SAYISI : 2015/04 Enstitü Yönetim Kurulu 18/02/2015 ÇarĢamba günü Enstitü Müdürü Doç.Dr. Mehmet

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/08 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/08 Türkiye

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI Yazı Karakteri Tezde 12 punto Times New Roman yazı biçimi kullanılır. Tezde kullanılan yazı karakteri

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/9 Türkiye

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/03 Türkiye

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/11 Türkiye

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/09 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/09 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/8 Türkiye

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/12 Türkiye

Detaylı

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ I Doç. Dr. Yonca Deniz GÜROL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ II YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ Yay n No : 2377 flletme-ekonomi Dizisi : 447 1. Bask Ocak 2011 - STANBUL

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/10 Türkiye

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

TELİF HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi Makalenin Başlığı:......... Yazar/Yazarlar ve tam isimleri:............ Yayından sorumlu yazarın adı-soyadı, adresi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/8 Türkiye

Detaylı

TÜRK DİLİ VE AVRASYA DA TARİHİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI 15-17 MAYIS 2013 PROGRAM

TÜRK DİLİ VE AVRASYA DA TARİHİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI 15-17 MAYIS 2013 PROGRAM 1984 MARMAR A 1883 ÜNİVERSİTESİ AVRASYA DA 15-17 MAYIS 2013 PROGRAM marmara ün vers tes atatürk eğ t m fakültes ve türk ocağı stanbul şubes şb rl ğ le T.C. BAȘBAKANLIK TÜRK İȘBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ FEN FAKÜLTESİ YER: İ.Ü.YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU B1 KORİDORU DERSLİK 2 1 0402170137 GAMZE YENYIL HAZIRLIK OKUYACAK 2 0402170139 ELİF NUR KOYUN HAZIRLIK OKUYACAK 3 0402170140 ŞÜKRAN DUMLUPINAR HAZIRLIK

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı