KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI"

Transkript

1 KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

2 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI STRATEJĠK PLANLAMA VE MEVZUAT HAZIRLIK ÇALIġMALARI... 5 A- PLANIN SAHĠPLENĠLMESĠ... 6 B- PLANLAMA SÜRECĠNĠN ORGANĠZASYONU... 6 C- STRATEJĠK PLANLAMA EKĠBĠ... 6 D- ĠHTĠYAÇLARIN TESPĠTĠ... 6 a. EĞĠTĠM ĠHTĠYACI... 6 b. DANIġMANLIK ĠHTĠYACI... 6 c. VERĠ ĠHTĠYACI... 6 d. MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI... 6 E- ZAMAN PLANI... 6 F- HAZIRLIK PROGRAMI DURUM ANALĠZĠ... 5 A- BORSANIN TARĠHĠ GELĠġĠMĠ... 6 B- ORGANĠZASYON ġemasi... 6 C- ORGANĠZASYONEL YAPI... 6 D- ĠNSAN KAYNAKLARI... 6 E- YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALĠZĠ... 6 F- FAALĠYET ALANLARI VE HĠZMETLERĠN BELĠRLENMESĠ... 6 G- PAYDAġ ANALĠZĠ... 6 H- KURUM ĠÇĠ ANALĠZ VE ÇEVRE ANALĠZĠ GELECEĞE BAKIġ... 5 A- MĠSYON BĠLDĠRĠMĠ... 6 B- VĠZYON BĠLDĠRĠMĠ... 6 C- TEMEL DEĞERLER... 6 D- AMAÇLAR... 6 E- HEDEFLER... 6 F- PERFORMANS GÖSTERGELERĠ MALĠYETLENDĠRME ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME... 8

3 ġaban ÜNLÜ Yönetim Kurulu BaĢkanı Kayseri Ticaret Borsası SUNUġ Ülkemizde son on yıl, ekonomik geliģmelerin olduğu kadar kamu reformlarının gerçekleģtirildiği bir dönem olmuģtur. Kamu yönetiminin daha etkin ve hızlı çalıģmasına yönelik yapılan düzenlemeler, her alanda sıçrama yapan ülkemizin önünün açılmasına ve gelecek yıllara daha emin adımlarla yürüyebilmesine çok büyük katkılar sağlamıģtır. Kurumsal yönetimin en kabul gören EĢitlik, ġeffaflık, Hesap Verebilirlik ve Sorumluluk kavramları bu yeni dönemde kamu ve özel sektöre daha verimli yönetim için belirleyici ve yol gösterici unsurlar olmuģlardır. Etkin, Ģeffaf ve sorumlu yönetim anlayıģına sahip olma, sorunların kimyasına hâkim olma, iyi iģleyen iç ve dıģ denetim sistemlerinin bulunması, uluslararası bütçeleme Ģartlarını sağlama, kaynakların randımanlı kullanılması, insan faktörlerinin göz ardı edilmemesi, hızlı, tarafsız ve doğru hizmet sunulması, müģteri memnuniyetinin ölçülmesi ve sürekli artırılması için çalıģmaların yapılması, sürekli öğrenmenin kurumun temel stratejileri arasında kabul edilmesi Ġyi den Mükemmel e ulaģmak isteyen kurumların sahip olması ve yapması gereken temel sorumluluk ve görevlerdir.

4 Kayseri Ticaret Borsası, tüm bu bilgiler ve değiģimler çerçevesinde nesnel yeteneklerini sürekli geliģtirerek ve kurumsal yönetim ilkelerini benimseyerek Stratejik Yönetim ve Planlamayı hedef ve amaçlarına en kısa yoldan ve en kısa zamanda ulaģmak için kendine bir yönetim modeli olarak seçmiģtir. Biz biliyoruz ki; stratejik planlama, bürokratik hayalciliğin ürünü olan her türlü fiil ve düģünceyi engellerken, üyelerimize mükemmel hizmeti sunmamız, Borsamızın kaynaklarının optimum kullanımını sağlamamız ve gittiğimiz yolun doğruluğunu sürekli sorgulamamız açısından çok önemli bir dönüģüm ve geliģim projesidir. Borsa nın varlık sebebi üyeleridir. Bu bağlamda, Borsamız, Anayasamızın 135. maddesinde ve 5174 Sayılı Kanun da belirtilen görevleri yerine getirerek Türk ekonomisinin lokomotifi, özel sektör temsilcisi olan üyelerine kalitesi belgelenmiģ ve akredite edilmiģ hizmetlerini hızlılık, eģitlik, tarafsızlık ve doğruluk prensipleri dahilinde sunmaya devam etmektedir. Üyeye hizmetin özel sektörün geliģimine dolayısıyla Ģehrimize ve ülkemize hizmet olduğu yüksek bilincindeyiz ve olmaya da devam edeceğiz. Bu bilinç ıģığında, Kayseri Ticaret Borsası dönemini kapsayan 4 yıllık bir Stratejik Plan ortaya koymuģtur. Stratejik Planın tüm aģamalarında emeği geçen herkese teģekkür ediyor, çalıģmalarının Borsamıza, Ģehrimize ve ülkemize yeni katma değerler sağlayacağına inanıyorum. ġaban ÜNLÜ Yönetim Kurulu BaĢkanı Kayseri Ticaret Borsası

5 KISALTMALAR: EN GZFT ISO Ġġ-KUR KAYÇEV Kayseri ABĠGEM A.ġ. KAYSO KESOB KOBĠ KOSGEB KTB KTO : European Norm : Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler : International Organization For Standardization : Türkiye ĠĢ Kurumu : Kayseri Çevre Teknolojisi Hayvancılık Gübre Sanayi ve Ticaret A.ġ. : Kayseri Avrupa Birliği ĠĢ GeliĢtirme Merkezi Anonim ġirketi. : Kayseri Sanayi Odası. : Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği. : Küçük ve Orta Büyüklükteki ĠĢletme. : Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı. : Kayseri Ticaret Borsası. : Kayseri Ticaret Odası. m. : madde. ORAN TĠGEM TMO TOBB TS TSE YAKTAġ YGGT : Orta Anadolu Kalkınma Ajansı. : Tarım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü. : Toprak Mahsulleri Ofisi. : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. : Türk Standardı. : Türk Standartları Enstitüsü. : YaktaĢ Kömür Tevzii Anonim ġirketi. : Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı

6 TABLO DĠZĠNĠ Tablo No: Adı Sayfa 01 Stratejik Yönetim Süreci Stratejik Planlama Ekibi Faaliyet Alanları ve Hizmet Türleri Tablosu PaydaĢ Tablosu Kayseri Ticaret Borsası PaydaĢlar Yılları gerçekleģen ve tahmini Gelir-Gider Tablosu Kayseri Ticaret Borsası 2011 Yılı Gelir-Gider Mali Tablosu Yılı Banka Mevcut Hesaplar Tablosu Kayseri Ticaret Borsası Donanım Tablosu GZFT Matrisi Kayseri Ticaret Borsası Hedefler Tablosu Dönemi Maliyetlendirme Tablosu. 62

7 1. GĠRĠġ A KONUNUN ÖNEMĠ Son yıllarda ülkemiz ekonomisi güçlü bir performans sergilemektedir. Bu istikrarlı ekonomik büyümenin temelinde ise birçok ekonomik reform vardır. Bu reformları arkasına alan Türk özel sektörü bu baģarı hikâyesinin gerçek kahramanıdır. Türk özel sektörünün en güçlü ve en büyük temsilcisi olan çatı kuruluģumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin (TOBB) bu süreçte yaptığı çalıģmalar ve sürece kattıkları değerler yadsınamaz boyuttadır. Büyük ve kapsamlı projeleri ile hükümet politikalarına paralellik seyreden atılımları, Türk özel sektörünün yılmaz destekçisi olduğunu geçmiģte olduğu gibi bugün de göstermiģtir. Kaliteli demokrasinin, adaletli zenginleģme ve sürekli büyümenin savunucusu olan çatı kuruluģumuz TOBB, Türkiye lobilerle değil KOBĠ lerle, rantiye ile değil Ģantiye ile kalkınacak diyerek kalkınmanın merkezine özel sektörü koyduğunu bastıra bastıra dile getirmiģ ve kendisine bağlı bulunan tüm Oda ve Borsalara da üyeleri olan Türk özel sektörüne kaliteli, hızlı, tarafsız, eģit ve doğru hizmet sunmaları için gereken alt yapı ve bilgi desteğini vermiģtir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türk Oda ve Borsaları nın üyelerine onları üst seviyede memnun edecek hizmeti vermeleri, kurumların mali yönetimlerini çağdaģ yönetim tekniklerinden azami derecece faydalanarak yönetmeleri, makro düzeyde bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde mali disiplini sağlamaları, Oda/Borsa kaynaklarını stratejik önceliklere göre dağıtmaları, dağıtılan kaynakların isabet oranlarını ve verimli kullanılıp kullanılmadıklarını izlemeleri ve bu çerçevede bir hesap verilebilirlik ve Ģeffaflık ilkesinin etkin kılınması, üyesini ve çalıģanını memnun etmesi ve buna süreklilik kazandırılması amacıyla 2000 li yılların baģından itibaren TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi oluģturmuģtur. Akreditasyon Sistemi, yapısı ve iģlevselliği açısından Türk Oda/Borsalarını Anayasa ve 5174 Sayılı Kanun da hüküm altına alınan maddelere uygun ve 21. yüzyılın gereklerine uyumlu bir Ģekilde çalıģmasına hizmet etmektedir. TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi; Oda ve borsalar arasında kalite bilinci yaratmak, geliģtirmek ve birbirlerine iyi uygulamalarını kıyaslama yöntemiyle transfer etmek, Oda ve Borsaların kapasite ve yeterliliklerini artırarak üyelere sunduğu hizmet kalitesinin iyileģtirmek, Oda ve Borsaların profesyonelliklerini ortaya koymasını sağlamak, iģ dünyasında Oda ve Borsaların güvenirliğini artırmak, Türk ve Avrupa sistemleri arasında uyum sağlamak amacını gütmektedir. Bu çalıģmaların bir sistematiğe uygun olarak yapılabilmesi için oluģturulan standardizasyon temel yeterlilikler ve temel gereklilikler olarak iki baģlık içinde hüküm altına alınmıģtır.

8 Akreditasyon standardı içerisinde, Oda/Borsaların planlı hizmet sunumu, politika geliģtirme, belirlenen politikaları somut iģ programlarına ve bütçelere dayandırma ile uygulamayı etkili bir Ģekilde izleme ve değerlendirmelerini sağlamaya yönelik olarak stratejik planlama anlayıģı temel bir araç olarak benimsenmiģtir. Stratejik planlama; bir yandan Oda/Borsa mali yönetimine etkinlik kazandırırken, diğer yandan kurumsal kültür ve kimliğin geliģimine ve güçlendirilmesine destek olacaktır. TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi nin istemiģ olduğu stratejik plan, Akreditasyon standardının Temel Yeterlilikler ana baģlığı altında 1.4 maddesi olan ĠĢ Planlaması ve Yönetimi alt baģlığında hüküm altına alınmıģtır. Konunun önemine ithafen yukarıda bahsedilen geliģim ve değiģimleri yakalamak amacıyla Kayseri Ticaret Borsası olarak TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi nde yerimizi alarak üyelerimize sunmuģ olduğumuz kaliteli hizmeti akredite ederek daha ileriye götürmeyi hedeflemekteyiz. Kayseri Ticaret Borsası üyelerinin daha iyi Ģartlarda hizmet almalarını görevlerin en üstünde tutmuģ, verimli çalıģmalarını ve kaliteli hizmetlerini belgelendirmek amacıyla tarihinde TS EN ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ni almıģ, tarihinde belgesini revize ederek TS EN ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ni tarihine kadar süresini uzatmıģtır. Akreditasyon Sistemi nin gereklerinden bir tanesi olan Kalite Yönetim Sistemi uygulamaları Borsamızda tüm Ģartlar yerine getirilerek çalıģtırılmaktadır. Akreditasyon sisteminin temel yeterliliklerinden bir tanesi olan stratejik plan Borsamız tarafından dönemini kapsayacak Ģekilde oluģturulmuģtur. B STRATEJĠK PLANIN AMACI VE KAPSAMI KüreselleĢme, çok hızlı ilerleyen teknolojik değiģim ve geliģme, yeni yönetim biçimleri, rekabetin getirdikleri, müģteri beklentileri ve insan faktörleri gibi sebeplerden dolayı kurumları daha farklı bakıģ açısı geliģtirmeye ve daha hızlı stratejik düģünmeye, stratejik planlama yapmaya, düzenli çalıģma programları oluģturmaya, karar almaya ve gidilen yolu sürekli değerlendirmeye ve sorgulamaya mecbur hale getirmiģtir. Bu sebepten dolayı, günümüz modern toplumları ve onların oluģturduğu kurumsal yapılar yönetme faaliyetini çeģitli aģamalardan geçirerek o yere en uygun yönetim biçimini yakalamak için çeģitli teknikler ve stratejiler uygulamaktadırlar. Bunlardan bir tanesi olan, stratejik yönetim, bir kurumun gelecekte ulaģmak istediği hedefleri ve bu hedeflere ulaģırken hangi yöntemleri kullanacağını, bu yöntemleri ne Ģekilde ve nasıl yapacağını ortaya koyduğu yönetim türüdür. Tablo 2 de gösterilen sürecin iģletilmesi stratejik planlamanın yol haritası olarak Borsamıza rehberlik edecektir.

9 Kayseri Ticaret Borsası, değiģen ve geliģen Ģartlara uyum sağlamak, üye memnuniyetini sürekli çok iyi seviyede tutmak ve TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi standardının Ģartlarını yerine getirmek amacıyla yıllarını kapsayan bir stratejik plan hazırlamıģtır. Hazırlanan stratejik plandaki hedef, amaç ve projeler, merkeze bağlı taģra teģkilatlarının Kayseri nin geleceğine yapacakları yatırımlar ve büyük projelere paralellik gösterir niteliktedir. TR 72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) Bölgesinde yapılacak olan yeni yatırımlara ve diğer bölgesel geliģmelere uygun bir zihniyette hazırlanan stratejik planımız yeni yaklaģım ve değiģimlere göre kendisini yenileyecek ve revize edecek niteliktedir yılında yürürlüğe giren, Kamu Ġdarelerinde Stratejik Planlamaya ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik te de belirtildiği üzere, Kamu idareleri, stratejik planlarını hazırlarken, orta vadeli programda yer alan amaç, politikalar ve makro büyüklükler ile orta vadeli mali planda belirlenen teklif tavanlarını dikkate alarak yıllar itibariyle amaç ve hedefler bazında kaynak dağılım tahmininde bulunur. Buna iliģkin olarak Borsamız stratejik planında, stratejik amaç ve hedefler, faaliyetler ve programlar, performans hedef ve göstergeleri yıllar bazına ve görevlendirme ile Borsa organlarına dağıtılarak hazırlanmıģ ve mali kaynak dağıtımı yapılmıģtır. Bu planın hazırlanmasındaki temel amaç; yılları arasındaki Borsamız çalıģma dönemini insan ve hedef odaklı yöneterek, ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katma değer yaratan üyelerimize beklentilerinin üzerinde hizmet sunarak onların menfaatlerini kollamaktır. Borsamız olarak biliyoruz ki; üyesine çok iyi hizmet eden bir Borsa, ülkesine en fazla katma değer sağlayan Borsa dır. Kayseri Ticaret Borsası nın hazırlamıģ olduğu stratejik planını denetleyecek ve değerlendirecek yapı TOBB Akreditasyon Kurulu dur. Akreditasyon Kurulu nun atayacağı tetkikçiler ve onların hazırlayacağı tetkik raporları ile Borsamızın Akreditasyon performansı ortaya çıkacaktır.

10 KAVRAM YÖNTEM AÇIKLAMA MEVCUT DURUM ANALĠZĠ - DıĢ Çevre Analizi - Ġç Çevre Analizi - GZFT Analizi - PaydaĢlar Analizi NEREDEYĠZ MĠSYON VĠZYON DEĞERLER, ĠLKELER STRATEJĠK NĠYETLER ANA STRATEJĠ VE HEDEFLER - KuruluĢun varoluģ gerekçesi - Temel Ġlkeleri - Arzu edilen gelecek NEREYE ULAġMAK - Orta Vadeli ĠSTĠYORUZ UlaĢılacak Niyetler - Ölçülebilir Hedefler FAALĠYETLER VE PROJELER ĠZLEME ÖLÇME VEDEĞERLENDĠRME Tablo 1: Stratejik Yönetim Süreci - Hedeflere UlaĢma Yöntemleri - ĠĢ Planları - Kaynak Planları - Raporlama - Performans Göstergeleri - Performans Yönetimi GĠTMEK ĠSTEDĠĞĠMĠZ YERE NASIL ULAġIRIZ BAġARIMIZI NASIL TAKĠP EDERĠZ VE DEĞERLENDĠRĠRĠZ 2. STRATEJĠK PLANLAMA VE YASAL MEVZUAT

11 Stratejik planlama, kuruluģun bulunduğu nokta ile ulaģmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder. KuruluĢun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaģmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemesini gerektirir. Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakıģ açısı taģır. KuruluĢ bütçesinin stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedefleri ifade edecek Ģekilde hazırlanmasına, kaynak tahsisinin önceliklere dayandırılmasına ve hesap verme sorumluluğuna rehberlik eder. Bu çerçevede; sonuçların ve değiģimin planlanması, gerçekçi olması, kalite yönetimin bir aracı olması, hesap verme sorumluluğuna ve Ģeffaflığa temel oluģturması, katılımcı bir yaklaģım ortaya koyması, günü kurtarmaya yönelik bir eylem olmaması yani gelecekçi olması, sadece bir Ģablon ve belge olmaktan öte bir rehber olması, kaynakları verimli kullanmak için bütçeye dönük olması stratejik planlamanın içeriklerindendir Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun tarihinde yürürlüğe girmesiyle kamu kurumlarının da stratejik plan hazırlıkları zorunlu hale gelmiģtir tarih ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nda yer alan stratejik planlamaya iliģkin hükümler tarihinde yürürlüğe girmiģtir Sayılı Kanunun 3. maddesinde tanımlanan stratejik plan, kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaģmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan olarak belirtilmiģtir. Yine aynı Kanunun 7. maddesinde de Hükümet politikaları, kalkınma planları, yıllık programlar, stratejik planlar ile bütçe hazırlanması, yetkili organlarda görüģülmesi, uygulanması ve uygulama sonuçları ile raporların kamuoyuna açık ve ulaģılabilir olması Ģeklinde belirtilmesiyle stratejik planın amaç ve önemi açıklanmıģtır. Kamu kurum ve kuruluģları yasal mevzuat dahilinde kendi bünyelerinde bir stratejik plan hazırlama sorumluluğunu üstlenmiģlerdir. Borsamız ve çatı kuruluģumuz TOBB un hukuki statüsü Anayasamızın 135. maddesinde Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluģları ve üst kuruluģları; belli bir mesleğe mensup olanların müģterek ihtiyaçlarını karģılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaģtırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak geliģmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan iliģkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzel kiģilikleridir Ģeklinde hüküm altına alınmıģtır. Kayseri Ticaret Borsası ve çatı kuruluģu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ni tanımlayan tarihli 5174 Sayılı Kanunun 28. maddesinde Borsalar: Ticaret

12 borsaları, bu Kanunda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dahil maddelerin alım satımı ve borsada oluģan fiyatlarının tespit, tescil ve ilânı iģleriyle meģgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kiģiliğine sahip kurumlardır Ģeklinde tanımlanmaktadır. Dolayısıyla, Kayseri Ticaret Borsası stratejik planı yapılırken, 26 Mayıs 2006 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Ġdarelerinde Stratejik Planlamaya ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirtilen kamu idarelerince hazırlanacak stratejik planların genel çerçevesini belirmek amacı ile T.C. BaĢbakanlık Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı tarafından hazırlanan Kamu Ġdareleri Ġçin Stratejik Planlama Kılavuzu (2. Sürüm) referans alınmıģtır. Ayrıca, daha öncede belirtildiği gibi TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi standardı akredite oda ve borsaların 4 yıllık bir stratejik planlama yapmalarını Ģart olarak hüküm altına almıģtır. Bir Oda/Borsa nın Akredite Oda/Borsa olarak belgelenmesi Ģartlarından birisi olan stratejik plan ortaya koyma, standardın temel yeterlilikler ana maddesinin iģ planlaması ve yönetimi maddesi altında Ģu ifadelere yer verilerek Yönetim Kurulu tarafından geliģtirilen ve onaylanan en az dört yıllık stratejik planını ortaya koymalı zorunlu kılınmıģtır. Bu bir iç yasal dayanaktır. 3. HAZIRLIK ÇALIġMALARI A- PLANIN SAHĠPLENĠLMESĠ Stratejik plan yapmak ve Borsamızı bu plan doğrultusunda yönetmek Borsamız yönetiminin ana iģlevleri arasından görüldüğünden bu sürecin profesyonel olarak iģletilmesi için Yönetim Kurulu bu konuda gerekli sahip çıkmayı ispatlayarak Kayseri ABĠGEM A.ġ. ile tarihinde yürürlüğe giren bir danıģmanlık sözleģmesi yapmıģtır. Borsa Yönetim Kurulu onayı ile yapılan çalıģan eğitimleri ile konunun öneminin anlaģılması sağlanmıģ ve bu konuda hem üst yönetim hem çalıģanlar sürecin sağlıklı ve hızlı iģlemesi için motive edilmiģlerdir. Eğitim sonrası yapılan motivasyon yemeği ile de kurumsal sahiplenme ve motivasyon artırılmıģtır.

13 Stratejik Planlama ve Akreditasyon Eğitimleri KapanıĢ Yemeği ve Sertifika Töreni, B- PLANLAMA SÜRECĠNĠN ORGANĠZASYONU Kayseri ABĠGEM A.ġ. ile yapılan danıģmanlık sözleģmesi ile hem danıģmanlar hem de çalıģanlar arasında sürekli çalıģma toplantıları yapılmıģ ve çalıģmaların ilerleme raporları kayıt altına alınmıģtır. ÇalıĢmalar ve raporlar sık sık Yönetim Kurulu na sunulmuģtur. Borsa nın stratejik plan eğitiminin tüm tarafların (Meclis Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Sekreter, ÇalıĢanlar ve DanıĢmanlar) katılımı ile 31 MART 01 NĠSAN 2012 tarihlerinde kurum dıģında bir tesiste yapılması için tarihli ve 107 nolu karar sayısı ile Yönetim Kurulu karar almıģtır. Yönetim Kurulu BaĢkanımız aynı zamanda Stratejik planlama için kurulan proje ekibinin baģkanıdır. Yönetim Kurulu BaĢkanı diğer üst yönetim ile beraber Borsa nın misyon, vizyon, değerler, hedefler ve amaçların belirlendiği iki günlük eğitim kampına katılmıģtır. Toplantıların organize edilmesi, istenilen bilgi ve belgenin danıģmanlara iletilmesi, Borsa içi ve dıģı iletiģimin sağlıklı bir Ģekilde sağlanması için Borsa Kalite Yöneticisi, Akreditasyon Sorumlusu ve Eğitim Sorumlusu stratejik planlama için Genel Sekreter ile sürekli iletiģimde olarak koordinatör birim olarak görev yapmıģlardır. Kayseri Ticaret Borsası, stratejik plan yapılması için Meclis BaĢkanı, Yönetim Kurulu BaĢkanı, Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Sekreter, ÇalıĢanlar ve DanıĢmanlardan oluģan bir stratejik planlama ekibini Proje Ekip BaĢkanı nın onayı ile oluģturmuģtur. Stratejik Planlama proje ekibi

14 yaptığı eğitimler ve çalıģtaylarda mevcut durum analizi, GZFT analizi, paydaģ analizi, geleceğe bakıģ çalıģmalarına yön vererek bilgi ve görüģlerin oluģmasını sağlamıģlardır. Yönetim Kurulu BaĢkanı ve Genel Sekreter ise stratejik planın maliyetlendirme, izleme ve değerlendirme baģlıklarının oluģmasında yetkili olmuģlardır. Stratejik Planlama Toplantısı Kozaklı/NEVġEHĠR Stratejik Planlama Toplantısı Kozaklı/NEVġEHĠR

15 C- STRATEJĠK PLANLAMA EKĠBĠ: SIRA NO: ADI, SOYADI BORSADAKĠ GÖREVĠ EKĠPTEKĠ GÖREVĠ 01 Recep BAĞLAMIġ Meclis BaĢkanı Üye 02 ġaban ÜNLÜ Yönetim Kurulu BaĢkanı BaĢkan 03 Fahrettin ÇALIġKAN Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili Üye 04 Bekir ÇĠZMELĠ Yönetim Kurulu Üyesi Üye 05 Ali ÜNAL Yönetim Kurulu Üyesi Üye 06 Adem TANÇ Yönetim Kurulu Üyesi Üye 07 Ġlyas TUNCER Meclis Üyesi Üye 08 Münip BALTA Meclis Üyesi Üye 09 Avni SOLMAZ Meclis Üyesi Üye 10 Mehmet TÜRETMĠġ Meclis Üyesi Üye 11 Ömer GÜRGEN Meclis Üyesi Üye 12 Enver TOKER Meclis Üyesi Üye 13 Mehmet ÖZTÜRK Meclis Üyesi Üye 14 Fatih MERDOĞLU Genel Sekreter Koordinatör 15 ġule ġahġn Tescil Müdürü Koordinatör 16 Derya ÖZTÜRK Kalite Yönetim /Akreditasyon / Basın Yayın Sorumlusu Koordinatör 17 AyĢe TELCĠOĞLU Laboratuar Müdürü Koordinatör 18 GüneĢ KEKEÇ Muhasebe Müdürü Üye 19 Mete TAġTAN Kayseri ABĠGEM A.ġ./Genel Müdür/ DanıĢman DanıĢman 20 Ġbrahim ÖZSARIYILDIZ Kayseri ABĠGEM A.ġ./Uzman/ DanıĢman DanıĢman Tablo 2: Stratejik Planlama Ekibi

16 D- ĠHTĠYAÇLARIN TESPĠTĠ Kayseri Ticaret Borsası, TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Standardında yer alan Stratejik Plan Ģartını yerine getirmek amacıyla ihtiyaçları tespit ederek giderilmesi yönünde kararlar almıģtır. Eğitim, veri, danıģmanlık ve mali kaynak ihtiyacını karģılamak için alınan kararlar çerçevesinde çalıģmalar yapılmıģtır. a- Eğitim Ġhtiyacı Gerek stratejik planlama ekibinin gerekse stratejik planlama çalıģmalarına katkı verecek diğer çalıģanların stratejik planlama konusundaki eğitim ihtiyacı tespit edilmiģtir. Borsamız, bu konuda Kayseri ABĠGEM A.ġ. ile bir eğitim sözleģmesi imzalayarak sırası ile Akreditasyon Yolculuğu Tanıtım Toplantısı, Akreditasyon Süreci ÇalıĢan Eğitim Programı, Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Eğitimi, Mevcut Durum Analizi, GZFT ve PaydaĢ Analizi, Misyon, Vizyon, Temel Değerler, Stratejik Amaç ve Hedefler, Performans Hedefleri ve Göstergeleri Eğitimi yapmıģtır. Toplamda 30 saati kapsayan bu eğitimler hem stratejik planlama ekibine yönelik hem de Borsamız diğer çalıģanlarına yönelik olarak yapılmıģ ve süreçle ilgili temel ve detay bilgiler verilerek farkındalık ve bilgi düzeyi artırılmıģtır.

17 Stratejik Planlama ve Akreditasyon Eğitimleri Stratejik Planlama ve Akreditasyon Toplantısı

18 Stratejik Planlama Toplantısı Kozaklı/NEVġEHĠR b- DanıĢmanlık Ġhtiyacı Borsamız Yönetim Kurulu stratejik planlama sürecine rehberlik etmek üzere kurum dıģı danıģmanlığa gerek olup olmadığını değerlendirmiģ ve bir danıģmanlık firması ile çalıģılmasına karar vermiģtir. Borsamız, Kayseri ABĠGEM A.ġ. ile tarihinde yürürlüğe giren bir danıģmanlık sözleģmesi yapmıģtır. DanıĢman Ģirket, faaliyetlerini yöntem, süreçlerin sağlıklı çalıģması ve eğitim Ģeklinde yürütmüģtür. DanıĢmanlar, istenilen sonuçların elde edilmesi konusunda kurumumuza yol göstermiģlerdir. c- Veri Ġhtiyacı Stratejik Planlama sürecinde lazım olan veri ihtiyacı mümkün olduğunda planın hazırlık safhasında toplanmıģtır. ÇalıĢan ve üye anketleri sonuçları, mevcut durum analizleri, paydaģ görüģ ve fikirleri, sektörlerin durumları, ildeki genel yatırımlar, il nüfusu, iģsizlik oranları, ihracat ve teģvik istatistikleri gerekli web sayfalarından kontrol edilerek ortaya çıkarılmıģtır.

19 d- Mali Kaynak Ġhtiyacı Stratejik Planın yapılabilmesi için gerekli görülen danıģmanlık ve eğitim harcamaları Borsa Yönetim Kurulu tarafından karģılanmıģtır. Tüm harcamalar Yönetim Kurulu kararı ile yapılmıģtır. E ZAMAN PLANI Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ile Kayseri ABĠGEM A.ġ. ile tarihinde yapılan danıģmanlık sözleģmesi çerçevesinde Borsa stratejik planının 4 aylık bir çalıģma yapılıp tarihinde bitirilmesi hedeflenmiģtir. Dolayısıyla Borsa Yönetim Kurulu BaĢkanlığı tarafından belirlenen Stratejik Planlama Ekibi 4 aylık çalıģma periyodunda 30 saatlik eğitim programı, yapılacaklar listesi, toplantılar, gözden geçirmeler, doğrulamalar, değerlendirmeler ve onaylamalar yapmıģtır. Bütün bu çalıģmalar sonucunda tarihinde Kayseri Ticaret Borsası Stratejik Planı yürürlüğe girmiģtir. F HAZIRLIK PROGRAMI Borsa stratejik planı hazırlıkları aģamasında aģağıdaki konular yer almıģtır; a- Eğitim ihtiyacı, b- Eğitim ve diğer konularla ilgili danıģmanlık ihtiyacı, c- Stratejik planlama için ayrılan harcamalar ile diğer kaynak ihtiyacı, d- Zaman planı, e- Stratejik planlamayı yürütecek kiģiler ve görevleri. 4. DURUM ANALĠZĠ A- BORSANIN TARĠHĠ GELĠġĠMĠ Kayseri`de Ticaret Borsası Ticaret Bakanlığı`nın tarih ve 4/2323 sayılı yazısı üzerine kurulmuģtur. Bunun üzerine zamanın Kayseri Valisi Kazım ATAKUL baģkanlığında tarihinde Ticaret ve Sanayi Odası Ġdare Heyeti Üyeleri ve ileri gelenlerinin de katıldığı bir toplantı yapılarak, kuruluģ iģlemlerini yürütmek üzere H.Ali ÇAYIRAĞASI, Ġsmail ÖZKAN, Seyit ALEMDAR, Alim GÜLER ve Ahmet MĠRAP`tan oluģan bir komite teģkil edilmiģtir. 30 Eylül 1964 de ilk toplantısını yapan komite, BaĢkanlığa H.Ali ÇAYIRAĞASI nı seçmiģ ve kuruluģla ilgili bütün iģlemler tamamlanarak 8 ġubat 1965 de Meslek Komiteleri seçimleri de yapılmıģtır. 15 ġubat1965 de Borsa Meclisi, 17 ġubat 1965 de de Meclis BaĢkanı, BaĢkan Vekili, Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu BaĢkanı ve BaĢkan Vekili seçimleri yapılarak, 1 Mart 1965 tarihinde Borsamız fiilen faaliyetine baģlamıģtır.

20 5 Meslek Komitesi ile kurulan Borsamız Ģu anda 8 meslek komitesine ulaģmıģtır. Borsamız tamamen kendi kaynakları ile gerçekleģtirilen bir Canlı Hayvan Park ve Pazar Yerini Karpuzatan`da hizmete sunmuģ ve bu tesis her gün artan kapasite ile en iyi hizmeti vermeye devam etmektedir. Karpuzatan Mevkii Et ve Balık Kurumu bitiģiğinde 25 Kasım 1989 tarihinde açılıģı yapılan Canlı Hayvan Park ve Pazar Yeri m² alan üzerine oturmuģ olup, kapalı (kıģlık ahır) açık padok, yem deposu, kahvehane, market, misafir yemekhanesi, 6 adet komisyoncu yazıhanesi, 10 tonluk mekanik ve 60 tonluk elektronik 2 adet kantarı ile canlı hayvan alım ve satımcılarına en güzel hizmeti vermektedir. Borsamız 1965 yılından itibaren 4 yılda bir yapılan seçimle oluģturulan 8 adet meslek kuruluģunu temsilen 16 adet Meclis Üyesi ve bu üyeler arasından seçilen 5 adet Yönetim Kurulu Üyesi ile idare edilmektedir. KAYSERĠ TĠCARET BORSASI`NIN YÖNETĠMĠ Kayseri Ticaret Borsasında 8 Meslek Komitesi bulunmaktadır. Borsaya kayıtlı olanlar tarafından kendi aralarından 4 sene için seçilen 21 kiģilik Borsa Meclisi ve Borsa Meclisi`nin de keza kendi üyeleri arasından 4 sene için seçtiği 7 kiģilik Yönetim Kurulu tarafından yönetilmektedir. Borsa hizmetleri ve adı geçen organlarca ittihaz olunan kararlar ile bilumum muamelat ve muhaberat ise baģta Genel Sekreter olmak üzere Genel Sekretere bağlı olarak çalıģan idari teģkilat (Borsa Memurları) tarafından yürütülür. Borsa`da tüm faaliyetler, öncelikle 5174 sayılı kanun ve bu kanunun tatbikine mütedair tüzük hükümleri ile özel yönetmelikler ve Borsa Meclisi nce tespit olunan örf ve adet kaideleri (teamül kararları) çerçevesinde yürütülür. Borsamız kuruluģ tarihi olan 1965 yılında oluģturulan ilk Meclis ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin isimleri aģağıda sıralanmıģtır. MECLĠS ÜYELERĠMĠZ: BaĢkan - Recep AKYÜZ ÜYE - Ġsmail ÖZKAN ÜYE - M H.Ali GÜRBÜZ ÜYE - N.Mehmet BÜYÜKKEÇECĠ ÜYE - Mahmut BOZKURT ÜYE - Hamdi MATAK

21 ÜYE - Arif ġahġn ÜYE - A.Kadir KAMĠLOĞLU ÜYE - Ömer ġahin FAZLIOĞLU ÜYE - Hayrullah KANTARCI YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠMĠZ: BaĢkan - Ġsmail ÖZKAN ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE - A.Kadir KAMĠLOĞLU - H.Ali GÜRBÜZ - N.Mehmet BÜYÜKKEÇECĠ - Mahmut BOZKURT BORSAMIZIN KURULUġUNDAN ĠTĠBAREN MECLĠS BAġKANLARIMIZ: 1965 / Recep AKYÜZ 1967 / Hayrullah KANTARCI 1969 / Seyit ALEMDAR Arif ġahġn Cemal ÜNLÜ Arif ġahġn 1976 / Nafi BOZKURT 1977 / Alim GÜLER 1984 / Yılmaz BÜYÜKNALBANT 1986 / Mevlüt YILMAZ 1989 / Bekir ġekercġ 1995 / Ahmet Turan KADIOĞLU 2005 / Hamdi BAKAN 2009 / Recep BAĞLAMIġ

22 BORSAMIZIN KURULUġUNDAN ĠTĠBAREN YÖNETĠM KURULU BAġKANLARIMIZ: 1965 / Ġsmail ÖZKAN 1968 / Recep AKYÜZ 1969 / Cemal ÜNLÜ Arif ġahġn 1984 / Fazlı YALDIZ 1991 / Ömer GÜRGEN 1995 / Nazmi ĠMAMOĞLU 2005 / ġaban ÜNLÜ

23 B- ORGANĠZASYON ġemasi 23

24 C- ORGANĠZASYONEL YAPI BĠRĠMLER VE FAALĠYETLERĠ Görev Adı Bağlı Olduğu Üst Birim Sorumluluk, Yetki ve Görev Tanımı Genel Sekreter Yönetim Kurulu A) Genel sekreter, borsa personelinin disiplin ve sicil amiridir; a) Borsa personelinin atanması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırılması ve iģ akitlerinin feshedilmesi konusunda yönetim kuruluna öneride bulunmak, b) Personelin özlük iģlerine iliģkin kayıtların ve sicillerin düzenli olarak tutulmasını ve saklanmasını sağlamak, c) Borsa personeline gerekli emir ve talimatları vermek ve onların çalıģmalarını denetlemek, d) Personel performans sisteminin kurulması, iģletilmesi ve sürekliliğini sağlamak, e) Personelin günlük giriģ-çıkıģlarını takip etmek ve izin iģlemlerinin ilgili mevzuata uygun bir Ģekilde yürütülmesini sağlamak, f) Personelin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesini ve eğitimlerin bir plan dahilinde gerçekleģmesini sağlayarak Borsa da sürekli öğrenmeyi desteklemek, g) Borsa ihtiyaçlarını karģılamak üzere yapılan iģ baģvurularını incelemek, iģ baģvurularının kayıtlarını tutmak, adaylarla görüģmek ve uygun görülen baģvuruları ilgili makama iletmek, B) Genel sekreter, meclis ile yönetim kurulu toplantılarına ait tutanakları düzenler, C) Borsanın iç çalıģmalarıyla yazı iģlerini düzenler ve yönetir, a) Borsa ya gelen/giden tüm evrakların ön incelemesini yaparak ilgili kiģilere gönderilmesini sağlamak, b) Genel sekreter borsaya yükümlülük getirmeyen resmi makamlarla veya gerçek ve tüzel kiģilerle yapılan yazıģmalarda borsa kayıtlarına dayanılarak düzenlenen belgelerin ve örneklerinin onanmasında ve borsa organlarının kararlarının yürütülmesine iliģkin hususlarda imzaya yetkilidir. c) Oy kullanmamak ve defterlere imza atmamak koģulu ile meslek komite toplantılarına katılmak, d) Meslek komiteleri, meclis ve yönetim kurulu seçimlerinde Borsa adına seçimlerde görev yapmak ve seçim sonucunda kazanan üyelerin takip çizelgelerinin tutulması ve gerekli belgelerin arģivlenmesi, e) Borsa bütçesini hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak, f) Üyelere ait olan kayıt, faaliyet ve terkin belgelerini onaylamak, Yönetim kurulu baģkanından almıģ olduğu yetki dahilinde kurum ve kuruluģlara yapılacak ödemeler için muhasebe sorumlusuna ödeme emrini vermek, D) Yönetim kurulu veya baģkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir, a) Borsa hizmet binasının ve her türlü araç-gerecin, tamir, bakım, onarımları, elektrik, telefon, faks, doğalgaz, su, aidat, kira, temizlik, güvenlik, sigorta, teknik v.b. iģlerin takibini, birimlerin toplantı salonu taleplerini, borsa personeli ile toplantılara katılan misafirlerin yemek ve içecek ihtiyaçlarını, Protokol hizmetlerini, borsa mevzuatı çerçevesinde yürütülmesini sağlamak, b) Borsaya ait binalarda ihtiyaç duyulan bakım, onarım, tadilat ve dekorasyon gibi iģlerin yerine getirilmesinde 24

25 kullanılmak üzere teknik Ģartnameler, sözleģmeler hazırlamak, kontrol etmek, hak ediģ incelemek, vb. teknik iģleri takip etmek. c)borsaya ait gayrimenkuller ile borsa tarafından alınacak gayrimenkullere ait, ilgili kurumlarda (tapu müdürlükleri, belediyeler vb.) yapılan iģlemleri takip etmek. Borsa tarafından irtifak hakkı tesis edilen gayrimenkuller ile ilgili iģleri takip etmek, c) DemirbaĢ ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini ve saklanmasını sağlamak. E) Borsa Kalite Yönetim Sistemi nin kurulması, iģletilmesi, uygunluğunun ve sürekliliğinin sağlanması konularına liderlik etmek, F) Borsa Akreditasyon Sistemi nin kurulması, iģletilmesi, uygunluğunun ve sürekliliğinin sağlanması konularına liderlik etmek, E) Stratejik Plan ve iģ planları ile Borsa kaynaklarının randımanlı kullanılmasını sağlamak. Tescil Müdürü Genel Sekreter a) Tescil Müdürü, tescil memurunun disiplin ve performans sicil amiridir. b) Üyelerin yaptıkları alım-satım iģlemlerindeki ürünlerin stoklarının takibini yapmak. c) Üyelerin alıģ ve satıģ iģlemlerinin ( Üyelerin göndermiģ olduğu Fatura ve Müstahsil evrakları ) tescil iģlemlerini yapmak, d) Üyelerin tescil iģlemlerinden dolayı ortaya çıkan stopaj vergi ödemelerinin kontrolünü yapmak ve dosyalamak. e) Borsaya dahil maddelere ait alım satımların mevzuat, meclis ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak tescil iģlemlerini yapmak, f) Yönetim kurulu kararına bağlı olarak borsamıza kayıtlı olan firmaların alım- satımlarının tescile intikal edip etmediğini kontrol etmek, tescil noksanı görülen firmaları tespit ederek tescil dıģı iģlemlerin tescile getirilmesini sağlamak. g) Kayseri Ticaret Borsası üyelerine ait diğer borsalarda yapılan tescillerini teyit etmek, h) Tescile intikal eden tüm maddelere iliģkin günlük haftalık ve aylık bültenler hazırlatmak, i) Kalite Yönetim Sistemi ve Borsa Akreditasyon Sistemi nde gerekli görülen tüm iģlemleri yerine getirmek, j) Sürekli iyileģtirme kapsamında, tespit ettiği uygunsuzlukları ve/ya potansiyel uygunsuzlukları Kalite yönetim temsilcisine bildirmek, k) Stratejik plan ve yıllık iģ planında belirtilen kendi sorumluluğuna düģen görevleri yerine getirmek ve hedefleri tutturmak, l) Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

26 Tescil Memuru Tescil Müdürü a) Borsaya üye olmak isteyen kiģi, kurum ve kuruluģları tescil servisine yönlendirmek. b) Üyelerin alıģ ve satıģ iģlemlerinin ( Üyelerin göndermiģ olduğu Fatura ve Müstahsil evrakları ) tescil iģlemlerini mevzuata uygun Ģekilde yapmak, c) Borsaya dahil maddelere ait alım satımların mevzuat, meclis ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak tescil iģlemlerini yapmak, d) Yönetim kurulu kararına bağlı olarak borsamıza kayıtlı olan firmaların alım- satımlarının tescile intikal edip etmediğini kontrol etmek, tescil noksanı görülen firmaları tespit ederek tescil dıģı iģlemlerin tescile getirilmesini sağlamak, e) Kayseri Ticaret Borsası üyelerine ait diğer borsalarda yapılan tescillerini teyit etmek, f) Tescile intikal eden tüm maddelere iliģkin günlük, haftalık ve aylık bültenler hazırlamak, g) Kalite Yönetim Sistemi ve Borsa Akreditasyon Sistemi nde gerekli görülen tüm iģlemleri yerine getirmek, h) Sürekli iyileģtirme kapsamında, tespit ettiği uygunsuzlukları ve/ya potansiyel uygunsuzlukları müdürüne ve kalite yönetim temsilcisine bildirmek, i) Stratejik plan ve yıllık iģ planında belirtilen kendi sorumluluğuna düģen görevleri yerine getirmek ve hedefleri tutturmak, j) Genel Sekreter ve Tescil müdürü tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

27 Sicil Memuru Tescil Müdürü a) Borsa üyelik taleplerinde ilgili yönetmelikteki gerekli evrakların ve borsa kayıt beyannamelerinin baģvuru sahiplerine verilmesini sağlamak, b) Üyelerin sicil dosyalarını takip etmek, muhafazasını sağlamak ve arģivlemek, c) Üyenin talebi üzerine faaliyet kayıt sureti vermek, üyelik kaydı tamamlanan Ģahıs veya Ģirketlere kayıt bildirim formu göndermek, üyelik kaydının kapatılmasından sonra terkin belgesi göndermek, d) Üyelik kaydı gerçekleģen ġahıs veya ġirketleri üye sicil ve meslek gurup defterlerine kayıt etmek, e) Mevzuata uygun olarak her yıl düzenli olarak üye adres, vergi kimlik ve Ticaret/Esnaf sicil kayıtlarını güncellemek ve kayıtları tutmak, f) Borsa üye sicil programında ve TOBB ortak veri tabanında üye kayıtlarını tutmak ve güncelliğini sağlamak, g) Kalite Yönetim Sistemi ve Borsa Akreditasyon Sistemi nde gerekli görülen tüm iģlemleri yerine getirmek, h) Sürekli iyileģtirme kapsamında, tespit ettiği uygunsuzlukları ve/ya potansiyel uygunsuzlukları müdürüne ve kalite yönetim temsilcisine bildirmek, i) Stratejik plan ve yıllık iģ planında belirtilen kendi sorumluluğuna düģen görevleri yerine getirmek ve hedefleri tutturmak, j) Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

28 Muhasebe Müdürü Genel Sekreter a) Muhasebe Müdürü, muhasebe ve satın alma memurunun disiplin ve performans sicil amiridir. b) 5174 Sayılı Kanun un Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak Borsa nın Muhasebe Kayıtlarını tutmak, c) Borsa üyelerinin kayıt ücretleri, yıllık aidat ve munzam aidatlarının tahsil edilmesi ve bununla ilgili iģlemlerin yapılmasını sağlamak, d) Borsanın varlıklarını, borç ve alacak durumunun tespit edilmesini sağlayacak aylık hesap hülasalarını hazırlamak, e) Borsanın yıllık tahmini gelir ve tahmini gider bütçelerini Genel Sekreter nezaretinde hazırlamak, f) Borsanın yıllık kesin gelir ve kesin gider bütçelerini hazırlamak, g) Borsanın her türlü borç ve ödemeleri ile giderleri takip etmek ve bütçeye mevzuat ve yönetmelik hükümleri ile Meclis, Yönetim Kurulu Kararlarına uygun olarak yapılması için tediye fiģlerini düzenlemek, h) Borsaya ait menkul kıymetler ve gayrimenkullerle ilgili belgeleri ve sözleģmeleri saklamak, i) Borsanın demirbaģ kayıtlarını tutmak, j) Borsa personel özlük dosyalarını tutmak, muhafaza etmek, k) Muhtasar, KDV ödemelerini, borsa aidatlarını, personel maaģ ve personel sigorta pirim ödemelerini süresi içinde göndermek, l) Borsanın yapılan hizmetler karģılığı alınacak ücret tarifesine göre her türlü gelirini makbuz karģılığında tahsil etmek. m) Kalite Yönetim Sistemi ve Borsa Akreditasyon Sistemi nde gerekli görülen tüm iģlemleri yerine getirmek, n) Sürekli iyileģtirme kapsamında, tespit ettiği uygunsuzlukları ve/ya potansiyel uygunsuzlukları Kalite yönetim temsilcisine bildirmek, o) Stratejik plan ve yıllık iģ planında belirtilen kendi sorumluluğuna düģen görevleri yerine getirmek ve hedefleri tutturmak, p) Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. Muhasebe Memuru Muhasebe Müdürü a) Borsa iģlemleri ile ilgili Borsamızın tayin ettiği bedeli üyelerden tahsil etmek, b) Borsa üyelerinden tescil ücretlerini tahsil etmek, c) Borsa üyelerinin kayıt ücretleri, yıllık aidat ve munzam aidatlarının tahsil edilmesi, d) Borsa giderlerinin ödenmesi, e) Borsaya ait banka iģlemlerinin yerine getirilmesi, f) Fatura ödemelerinin yapılması, g) Kalite Yönetim Sistemi ve Borsa Akreditasyon Sistemi nde gerekli görülen tüm iģlemleri yerine getirmek, h) Sürekli iyileģtirme kapsamında, tespit ettiği uygunsuzlukları ve/ya potansiyel uygunsuzlukları Kalite yönetim temsilcisine bildirmek, i) Stratejik plan ve yıllık iģ planında belirtilen kendi sorumluluğuna düģen görevleri yerine getirmek ve hedefleri tutturmak, j) Genel Sekreter ve Muhasebe müdürü tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

29 Satın Alma Memuru Muhasebe Müdürü a) Borsanın tüm ürün/hizmet satın alma iģlemlerini Kalite Yönetim Sistemi içerisinde oluģturulan satın alma sistemine göre yürütmek, b) Satın alma iģlemlerini yerine getirdikten sonra girdi kontrolü yapmak, evrakları dosyalamak ve arģivlemek, c) Kalite Yönetim Sistemi ve Borsa Akreditasyon Sistemi nde gerekli görülen tüm iģlemleri yerine getirmek, d) Sürekli iyileģtirme kapsamında, tespit ettiği uygunsuzlukları ve/ya potansiyel uygunsuzlukları Kalite yönetim temsilcisine bildirmek, e) Stratejik plan ve yıllık iģ planında belirtilen kendi sorumluluğuna düģen görevleri yerine getirmek ve hedefleri tutturmak, f) Genel Sekreter ve Muhasebe müdürü tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. Ġdari ĠĢler Müdürü a) Ġdari ĠĢler Müdürü, gelen/giden evrak memuru, ulaģtırma görevlisi ve iç hizmet görevlilerinin disiplin ve performans sicil amiridir. b) Borsa hizmet binasının ve her türlü araç-gerecin, tamir, bakım, onarımları, elektrik, telefon, faks, doğalgaz, su, aidat, kira, temizlik, güvenlik, sigorta, teknik v.b. iģlerin takibini yapmak, c) Protokol hizmetlerini borsa mevzuatı çerçevesinde sağlamak, d) Ġlgili birimler tarafından gerçekleģtirilecek olan konferans, toplantı, seminer, eğitim ve panel gibi organizasyonların koordinasyonunu ve kontrolünü yapmak, yiyecek ve içecek vb. gibi ihtiyaçların teminini sağlamak, e) Resmi günlerde düzenlenecek organizasyonlarda Borsanın temsilini koordine etmek, f) Borsanın dıģ ulaģım iģlerini koordine etmek, g) Kalite Yönetim Sistemi ve Borsa Akreditasyon Sistemi nde gerekli görülen tüm iģlemleri yerine getirmek, h) Sürekli iyileģtirme kapsamında, tespit ettiği uygunsuzlukları ve/ya potansiyel uygunsuzlukları Kalite yönetim temsilcisine bildirmek, i) Stratejik plan ve yıllık iģ planında belirtilen kendi sorumluluğuna düģen görevleri yerine getirmek ve hedefleri tutturmak, j) Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

30 Gelen/Giden Evrak Memuru Ġdari ĠĢler Müdürü a) Borsa ya gelen evrakları Gelen Evrak Kayıt Defterine kayıt etmek, b) Genel Sekretere gelen evrakları iletmek, c) Borsa dan giden evrakları Giden Kayıt Defterine kayıt etmek, d) Borsaya gelen/giden evrakların dosyalamak ve arģivlemek, e) Kalite Yönetim Sistemi ve Borsa Akreditasyon Sistemi nde gerekli görülen tüm iģlemleri yerine getirmek, f) Sürekli iyileģtirme kapsamında, tespit ettiği uygunsuzlukları ve/ya potansiyel uygunsuzlukları Kalite yönetim temsilcisine bildirmek, g) Stratejik plan ve yıllık iģ planında belirtilen kendi sorumluluğuna düģen görevleri yerine getirmek ve hedefleri tutturmak, h) Genel Sekreter ve Ġdari ĠĢler Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. UlaĢtırma Görevlisi Ġdari ĠĢler Müdürü a) Borsanın makam aracıyla Meclis BaĢkanı, Yönetim Kurulu BaĢkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, Borsa Genel Sekreter ve personelini Ģehir içi ve Ģehir dıģı tüm toplantı, açılıģ, seminer, protokol davetleri vb. faaliyet ve ziyaretler için ulaģımlarını sağlamak, b) Borsanın katıldığı fuarlara, fuar eģyalarını getirip götürmek ve stand düzenini kurulmasına yardımcı olmak, c) Aylık olarak meclis üyelerine araçlı veya araçsız davetiye, dergi vb. dağıtmak, d) Borsa adına resmi kurum ve kuruluģlara zimmet defteri ile elden evrak götürmek, e) Borsaya Ģehir içi ve/ya Ģehir dıģından gelecek görevli ve ziyaretçileri karģılamak ve Borsaya ulaģımlarını sağlamak, f) Mesai saatleri dıģında yapılacak Borsanın içinde bulunduğu etkinliklerde görev almak, g) Sürekli iyileģtirme kapsamında, tespit ettiği uygunsuzlukları ve/ya potansiyel uygunsuzlukları Kalite yönetim temsilcisine bildirmek, h) Genel Sekreter ve Ġdari ĠĢler Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. Ġç Hizmet Görevlileri Ġdari ĠĢler Müdürü a) Borsa binasının ve çalıģma alanlarının genel temizlik iģlerini yapmak, b) Borsa personeli ve misafirlere ikram edilmek üzere çay, kahve vb. hazırlamak, dağıtmak ve toplamak, c) Borsamızda düzenlenecek konferans, toplantı, seminer, eğitim gibi etkinliklerden önce gerekli tüm hazırlıkları tamamlamak, d) Gerekli görülmesi halinde mesai saatleri dıģında yapılacak Borsanın içinde bulunduğu etkinliklerde görev almak, e) Sürekli iyileģtirme kapsamında, tespit ettiği uygunsuzlukları ve/ya potansiyel uygunsuzlukları Kalite yönetim temsilcisine bildirmek, f) Genel Sekreter ve Ġdari ĠĢler Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

31 Basın Yayın / Halkla ĠliĢkiler Memuru Genel Sekreter a) Tüm basın yayın organlarının (radyo, TV, Gazete, dergi, ajans vb.) tam yetkililerinin, adreslerinin ( yazıģma mektup adresleri, telefon, faks ve e-posta adresleri) tespit edilerek elektronik ortamda sağlanması ve sürekli güncelleme iģlemlerinin gerçekleģtirilmesi, basın listesi takibi ve güncellenmesi, b) Belirli gün ve haftaların takip edilmesi ve gününden önce basın bülteni olarak hazırlanarak Genel Sekreter ve/ya Yönetim Kurulu BaĢkanı nın onayına sunulmak suretiyle e-posta ve faks yoluyla basına duyurulması, c) Borsamız faaliyet ve hizmetlerinin basın bülteni yoluyla kamuoyuna duyurulması ile kamuoyundan yansıyan Ģikâyet ve görüģlerin tespit, takip ve değerlendirme çalıģmalarının yapılması, web sayfasında Ģikayet linki oluģturulması, linke gelen Ģikayet ve diğer taleplerin kayıtlarının tutulması ve ilgili amire düzenli olarak iletilmesi, d) Kitle iletiģim araçlarında yer alan, Borsamız etkinliklerini ilgilendiren konulardaki haberlerin takibinin ve tespitinin yapılması, Basında Bugün adı altında aylık ve yıllık kayıtlarının tutulması ve arģivlenmesi, e) Borsa organlarının faaliyetleri ile ilgili basın bültenlerinin hazırlanması, konuyla ilgili fotoğraf ve görüntülerin medyaya dağıtılması, f) Borsa birimlerinden basına yansımasını istedikleri hizmet ve faaliyetleriyle ilgili taleplerin temin edilerek ve bir üst makamdan onay alınarak basına verilmesi, g) Meclis, Yönetim Kurulu BaĢkanlığı ve Genel Sekreterlik talimatları doğrultusunda basın toplantılarının düzenlemesi, Meclis ve Yönetim Kurulu BaĢkanlığı tarafından verilecek brifing ve toplantıların organizasyonunun yapılması, Borsamız hizmetleri konusunda kamuoyunu aydınlatmak amacıyla tanıtıcı yayınlar yapılması, h) Basın-Yayın mensupları ile kamuoyunda etkinliği olan kiģi ve kuruluģların Borsamızla iyi iliģkilerinin geliģtirilmesine ve muhafaza edilmesine yönelik çalıģmalar yapılması, karģılıklı ziyaretlerde ve görüģ alıģ veriģinde bulunulması, i) Borsamız çalıģmaları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu BaĢkanlığı nın onayı doğrultusunda yerli ve yabancı kiģi ve kuruluģlarla iyi iliģkiler kurulması ve geliģtirilmesi amacıyla gerekli çalıģmaların yapılması, j) Borsamız tarafından yayınlanan derginin hazır hale gelmesi için tüm bilgi ve belgelerin ilgili yerlere ulaģtırılması ve derginin dağıtım ve reklam iģinin yapılması, k) Yönetim Kurulu BaĢkanı nın resimleri (protokol, hitap ederken, sertifika verirken, sözleģme yaparken, spor, serbest, yürürken, çocuklarla, çalıģırken gibi resimlerin edinilmesi) hazır hale getirerek çözünürlüğü yüksek olarak hem internet sitemizde, hem de arģivlerde bulunması için çalıģma yapılması, ayrıca; BaĢkanın Ģehir dıģında katıldığı etkinlikler konusunda gerekli kiģilerle iletiģime geçilerek bilgi ve fotoğraf emin etmek ve hızlı bir Ģekilde web sitesine konulması gerekiyorsa basın bülteni yapılması, (hafta sonu dahil) l) Meclis ve Yönetim Kurulu BaĢkanı nın ve Yönetim Kurulu Üyelerinin profesyonelce hazırlanmıģ biyografisinin Genel Sekreter ve Yönetim Kurulu BaĢkanı nın onayından geçirerek ilgili linklerde Borsamız web sitesinde hazır halde bulundurulması, m) Günlük yerel gazeteleri okumak ve Borsa ile ilgili haberlerin fotokopisini çekerek kayıt altına almak, n) Hazırlanan basında bugün ve basın bültenlerinden bir nüsha da Genel Sekreter e iletilmesi, o) Borsa web sitesinin sürekli geliģmesi, güncelliği ve baģka büyük il borsalarının siteleri ile kıyaslanarak yenilenmesi, web sitesinin yabancı dil destekli olmasının sağlanması ve güncellenmesi, aylık ziyaretçi sayılarının istatistiklerinin tutulması ve sonuçların Genel Sekretere ve Yönetim Kurulu BaĢkanı na iletilmesi, r) Borsanın hizmet binasında gerçekleģen tüm etkinliklerin fotoğraflarının çekilerek web sitesine haber yapılarak konulması ve eğer mümkünse BaĢkanın il içerisinde katıldığı toplantılara katılarak fotoğrafların siteye

32 konulması, s) Meclis ve Yönetim Kurulu BaĢkanı nın katılacağı toplantıların konuģma metinlerinin okunabilecek, ayırt edilebilecek düzeyde hazırlanarak Genel Sekreter onayı alınarak BaĢkan a teslim edilmesi, t) Borsaya ait baģlıklı davetiye, kağıt, baģlık zarf (her ebatta), bayrak, flama, masa bayrakları, duyuru afiģleri, dergi, gazete, Borsa reklamlarının hazır edilmesi ve tüm bayrakların toplanarak Genel sekreter ve idari iģler amiri ile iletiģimli bir Ģekilde zimmetli olarak verilip alınması iģlemi, u) Borsamız tarafından basımı üstlenilen her türlü yayının matbaaya ulaģtırılmasına kadar olan süreçte gereken tüm iģlemlerin yapılması, ü) Kalite Yönetim Sistemi ve Borsa Akreditasyon Sistemi nde gerekli görülen tüm iģlemleri yerine getirmek, v) Sürekli iyileģtirme kapsamında, tespit ettiği uygunsuzlukları ve/ya potansiyel uygunsuzlukları Kalite yönetim temsilcisine bildirmek, y) Stratejik plan ve yıllık iģ planında belirtilen kendi sorumluluğuna düģen görevleri yerine getirmek ve hedefleri tutturmak, z) Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

33 Bilgi-ĠĢlem Memuru Genel Sekreter a) Personelin kullanmakta olduğu teknik teçhizat (bilgisayar, yazıcı, faks, fotokopi makinesi, server, klima vb.) ile ilgili genel bakım, onarım, denetleme vb. gibi iģlemlerin yürütülmesi, b) Bilgisayar ve diğer teçhizatın arızalanması durumunda ilk müdahalenin yapılması, gerekiyorsa bakım firmasından dıģ destek alınması, arızanın giderilememesi durumunda yeni malzemenin alınmasının önerilmesi ve alımın sağlanması (Genel Sekreter ve/ya Satın Alma Sorumlusu ile görüģülerek) c) Personelin kullanmakta olduğu TOBBNET, Office gibi programlarda karģılaģtıkları problemlerin giderilmesi, TOBBNET programının güncelleme ve yedekleme iģlemlerinin yapılması, d) Toplantı salonlarının kullanılmasını gerektiren etkinliklerde salonun teknik alt yapısının hazırlanması (perde, projeksiyon, bilgisayar, ses düzeni vb.), e) Elektronik aletlerle ilgili bakım ve lisans sözleģmelerini takip ederek ilgili amire bilgi verilmesi, f) Personele ait her türlü program Ģifrelerinin takibi ve Ģifre defteri tutulması, g) Borsa kurumsal e-posta kullanımının sağlanması, yeni giren personele kurumsal e-posta adresinin tanımlanması, Ģifrelerinin verilmesi ve kullanım ile ilgili oryantasyon verilmesi, çıkan personel ile ilgili tüm Ģifrelemelerin iptal edilmesi, h) Bilgi-ĠĢlem Odası ndaki server ın günlük kontrolü ve hava Ģartlarının sağlanmasının kontrolünün yapılması, Bilgi-ĠĢlem Odası nın hava sıcaklığının 21 derecede olmasına dikkat edilmesi, i) Kalite Yönetim Sistemi ve Borsa Akreditasyon Sistemi nde gerekli görülen tüm iģlemleri yerine getirmek, j) Sürekli iyileģtirme kapsamında, tespit ettiği uygunsuzlukları ve/ya potansiyel uygunsuzlukları Kalite yönetim temsilcisine bildirmek, k) Stratejik plan ve yıllık iģ planında belirtilen kendi sorumluluğuna düģen görevleri yerine getirmek ve hedefleri tutturmak, l) Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

34 Kalite Yönetim Temsilcisi ve Akreditasyon Sorumlusu Genel Sekreter a) Kalite Yönetim Sistemi nin kurulması, uygulanması, sürekliliğinin sağlanması, b) Kalite Yönetim Sistemi performansı ve sürekli iyileģtirilmesi konusunda üst yönetime rapor vermek, c) Yönetimin Gözden Geçirme toplantılarını organize etmek, d) KuruluĢ içi iç tetkikleri organize etmek ve raporlamak, dıģ tetkiklerle ilgili tüm hazırlıkları ve yazıģmaları yapmak, e) Yılda bir kez çalıģan ve üye memnuniyet anketleri düzenlemek, ölçmek ve sonuçlarını üst yönetime sunmak, f) Düzeltici ve Önleyici faaliyetleri takip etmek, kayıtlarını tutmak ve raporlamak, g) Diğer Oda/Borsa lardaki kalite çalıģmalarını izleyerek kıyaslama yapılabilecek alanları tespit etmek ve uygulamak, h) Borsa Personel Performans Sistemi ile ilgili kayıtları tutmak, i) Borsa Akreditasyon Sistemi nin kurulması, iģletilmesi, uygunluğunun ve sürekliliğinin sağlanmasının yöneticiliğini yapmak, j) Stratejik Plan, iģ planı, faaliyet planı, hizmet gerçekleģtirme ve kalite yönetim sistemi planlarının revizyonları yapılması gerekiyorsa yapılarak güncelliğini sağlamak, k) Yılda bir defa TOBB Akreditasyon Sekreterliği ne Borsa nın Akreditasyon Öz Değerlendirme Raporu nu hazırlayarak, Yönetim Kurulu kararı ve Genel Sekreter imzası ile göndermek, l) TOBB tarafından düzenlenen Kalite/Akreditasyon Sistemleri ile ilgili eğitimlere Yönetim Kurulu kararı ile katılmak, m) Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

35 Eğitim Sorumlusu Kalite Yönetim Temsilcisi ve Akreditasyon Sorumlusu a) Üyelerimizin ve çalıģanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla yılda bir kez eğitim ihtiyaçlarını tespit anketleri düzenlemek, b) Tespit edilen eğitim baģlıklarını yıllık eğitim planı çerçevesinde hazırlayarak Genel sekreter sunmak ve Yönetim Kurulu kararı alarak uygulamak, c) Üyelere yapılacak eğitimleri organize etmek, performansını ölçmek ve üst yönetime sunmak, d) Stratejik planda belirtilen eğitim hedeflerini tutturmak için gerekli çalıģmaları yapmak, e) Eğitim organizasyonlarını gerçekleģtirmek, eğitimci araģtırması yapmak, eğitim yapılacak yerleri, tarihlerini ve saatlerini tespit etmek, eğitimlerde kayıt almak, eğitimlerin performanslarını değerlendirmek, sonuçları üst yönetime sunmak, f) Personelin eğitim sicil formlarını tutmak, g) Oryantasyon eğitimlerini düzenlemek, performansını ölçmek ve kayıtlarını tutmak, h) Kalite Yönetim Sistemi ve Borsa Akreditasyon Sistemi nde gerekli görülen tüm iģlemleri yerine getirmek, i) Sürekli iyileģtirme kapsamında, tespit ettiği uygunsuzlukları ve/ya potansiyel uygunsuzlukları Kalite yönetim temsilcisine bildirmek, j) Stratejik plan ve yıllık iģ planında belirtilen kendi sorumluluğuna düģen görevleri yerine getirmek ve hedefleri tutturmak, k) Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

36 Yönetici Asistanı Yönetim Kurulu BaĢkanı ve Genel Sekreter a) Borsaya gelen/giden evrakları kayıt altına almak ve dosyalamak, b) Borsaya gelen telefonları cevaplayarak ilgili kiģiye aktarmak, c) Genel Sekreter ve personelin istediği telefonları bağlamak, d) Gelen/Giden Evrak defterlerini tutmak, e) Meclis, Yönetim Kurulu BaĢkanlığı ve/ya Genel Sekreterliğin gerek gördüğü konularda dosyalama yapmak, f) Posta ve etiketleme iģlerinin yürütülmesini sağlamak, g) Önde Gelim protokol listesini tutmak, güncelliğini korumak, h) Kalite Yönetim Sistemi ve Borsa Akreditasyon Sistemi nde gerekli görülen tüm iģlemleri yerine getirmek, i) Sürekli iyileģtirme kapsamında, tespit ettiği uygunsuzlukları ve/ya potansiyel uygunsuzlukları Kalite yönetim temsilcisine bildirmek, j) Stratejik plan ve yıllık iģ planında belirtilen kendi sorumluluğuna düģen görevleri yerine getirmek ve hedefleri tutturmak, k) Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. Tablo 5: Birimler ve Faaliyetler

37 D-ĠNSAN KAYNAKLARI ÇALIŞANLARIN EĞİTİM SEVİYESİNE GÖRE GRAFİK 50% 8% 17% 17% 8% İLKÖĞRETİM LİSE VE DENGİ ÖNLİSANS LİSANS YÜKSEK LİSANS ÇALIŞANLARIN ÇALIŞMA YILLARINA GÖRE GRAFİK 8% 8% 17% 33% 34% 0-1 YIL ARASI 1-5 YIL ARASI 5-10 YIL ARASI YIL ARASI YIL ARASI 37

38 ÇALIŞANLARIN CİNSİYETİNE GÖRE GRAFİK 42% 58% ERKEK PERSONEL BAYAN PERSONEL ÇALIŞANLARIN YAŞ GRAFİĞİ 25% 17% % Kayseri Ticaret Borsası nda 2012 Nisan ayı itibariyle 5 i Kadın 7 si Erkek olmak üzere toplam 12 kiģi istihdam edilmektedir. Ġstihdam edilen çalıģanlarımızın yaģ ortalaması 35 dir. Borsamız; ÇalıĢanı Memnun Et Ki, Kurum YaĢasın felsefesi çerçevesinde, çalıģanları ile ileri iletiģim ve etkileģim kurmaktadır. Borsamız, çalıģanlarının memnuniyetlerini ölçmek amacıyla her yıl düzenli olarak çalıģan memnuniyeti anketi yapmaktadır. Borsamız Yönetimi, anket sonuçlarına göre gerekli iyileģtirmeleri yapmakta, gerekli önlemleri almakta ve çalıģan memnuniyetini belirlenen hedefler doğrultusunda yükseltmeyi taahhüt etmektedir.

39 ÇALIŞANLARIN BRÜT MAAŞ GRAFİĞİ 8% 33% 34% TL TL TL TL 25% E- YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALĠZĠ Kayseri Ticaret Borsası nın yasal yükümlülükleri Anayasamızın 135. maddesinde ve 5174 Sayılı Kanun ve bu Kanunla çıkarılan yönetmelikler ile hüküm altına alınmıģtır. Borsamız, tüm hizmet ve faaliyetlerini gerçekleģtirirken tabii olduğu 5174 Sayılı Kanun da belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Ayrıca, Borsamız tüm bu hizmet ve faaliyetlerini gerçekleģtirirken Kalite Yönetim Sistemi ve TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi Ģartlarına uygunluğu sağlamaktadır. Kayseri Ticaret Borsası nın görevleri 5174 Sayılı Kanun un 34 maddesinde Ģu Ģekilde belirtilmiģtir: a) Borsaya dahil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek. b) Borsaya dahil maddelerin borsada oluģan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilân etmek. c) Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye Ģartlarını, fiyatlar üzerinde etkili Ģartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Birliğin onayıyla yürürlüğe girecek genel düzenlemeler yapmak.

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2011 T.C. T.C. ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ ORGANĠZASYON EL KĠTABI Hazırlayanlar Halil Ġbrahim SARAÇOĞLU ĠletiĢim Fakültesi Fakülte Sekreteri GümüĢhane Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi BağlarbaĢı

Detaylı

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ 2000 Osmaniye Ġli Stratejik Yönelim Analizi Proje Yürütücüleri Prof. Dr. Orhan BÜYÜKALACA Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut GÜL Osmaniye Korkut

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

SERHAT KALKINMA AJANSI

SERHAT KALKINMA AJANSI T.C BAġBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER ĠÇĠN PROJE UYGULAMA REHBERİ SERHAT KALKINMA AJANSI 2010 1 GĠRĠġ... 2 1.1 KAPSAM...2 1.2 YASAL DAYANAKLAR...2

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI. Tekirdağ-Kasım 2014

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI. Tekirdağ-Kasım 2014 T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 2019 STRATEJİK PLANI Tekirdağ-Kasım 2014 2 Yurt sevgisi ona hizmet ile ölçülür. 3 4 BAġKANIN MESAJI Ġlimizin temiz su ihtiyacını karģılayan

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi i ĠÇĠNDEKĠLER ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi 1 SUNUġ... 1 1.1 GĠRĠġ... 1 1.2 OTSEP PROJE ÇALIġMA EKĠBĠ... 5 1.3 STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ VE KULLANILAN YÖNTEM...

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU i BAKAN SUNUġU Güçlü ve köklü devlet geleneğimiz ile hizmet felsefemiz; hak temelli anlayıģıyla sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda, her bir vatandaģımızın dil, din,

Detaylı

İÇ DENETİM MEVZUATI. Birincil, İkincil ve Üçüncül Düzey

İÇ DENETİM MEVZUATI. Birincil, İkincil ve Üçüncül Düzey İÇ DENETİM MEVZUATI Birincil, İkincil ve Üçüncül Düzey ĠBB Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığı Yayınları No:2 Ġstanbul, Haziran 2010 ĠÇ DENETĠM MEVZUATI Birincil, Ġkincil ve Üçüncül Düzey Derleyen: Sabri ÇAKIROĞLU

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3

SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3 SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3 www.stb.org.tr Bu El Kitabı Sakarya Ticaret Borsası Yöneticilerine Sakarya Ticaret Borsası hakkında bilgi vermek, yetki ve sorumluluklarını tanımlamak

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

Personel El Kitabı. Şehrin Lokomotifi

Personel El Kitabı. Şehrin Lokomotifi Personel El Kitabı Şehrin Lokomotifi Ç a ğ d a ş Ya r ı n l a r İ ç i n D a i m a G ü ç B i r l i ğ i Mum olmak kolay değildir Işık saçmak için önce yanmak gerekir!. Mevlâna Celâleddin-i Rûmî A k s a r

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü TÜRKİYE KOOPERATİFÇİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 0 ĠÇĠNDEKĠLER TABLO VE GRAFĠKLER LĠSTESĠ KISALTMALAR LĠSTESĠ ii iii 1. GĠRĠġ

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-30.06.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 KuruluĢ MADDE 2 ġirketin unvanı MADDE 3 Amaç ve konu MADDE 4 ġirketin merkezi MADDE 5 ġirketin süresi

Detaylı

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ (Personel, Organlar ve Yararlanıcılar) Ocak 2011 1 EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ (Personel, Organlar ve Yararlanıcılar) EDUSER DanıĢmanlık AraĢtırma

Detaylı

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir. Başta AB üyesi ülkeler olmak üzere dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 9 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 9

ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 9 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 9 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 5 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 5 AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR... 5 Amaç... 5 Kapsam... 5 Tanımlar... 5 ĠKĠNCĠ BÖLÜM... 6 KAMU MALĠYESĠ... 6 Kamu maliyesi... 6 Kamu maliyesinin

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 SERMAYE PĠYASASI KURULU NUN SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġTIR. Sayfa No: 1

Detaylı

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 1 2012 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMĠK AMAÇ VE POLĠTĠKALARI... 1

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 1 2012 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMĠK AMAÇ VE POLĠTĠKALARI... 1 - i - Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve Ġzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı.. x BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 1 2012 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMĠK AMAÇ VE POLĠTĠKALARI...

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı