Web of Science. Kullanm ve Kapsam

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Web of Science. Kullanm ve Kapsam"

Transkript

1 Web of Science Telif Hakk 2003 Institute for Scientific Information, Inc. (ISI ), Telif Hakk 2003 Mikro Bilgi Kayt ve Da%tm A.'. Burada, Thomson Scientific ve Mikro Bilgi Kayt ve Da%tm A.'. mü+terileri, bu e%itim klavuzunu kendi kurumlar içinde kullanmak üzere kopyalama iznine sahipler.. Ço%altlan tüm kopyalarda (ksmi kopyalarda dahil) Thomson Scientific ve Mikro Bilgi Kayt ve Da%tm A.'. firmalarna ait telif hakk uyars bulunmaldr. Bunun d+ndaki ço%altmalar Thomson Scientific ve Mikro Bilgi Kayt ve Da%tm A.'. firmalarndan beyan edilmi+ uygun görü+leri gerektirmektedir. Kullanm ve Kapsam ISI Web of KnowledgeSM platformu üzerinden eri+ilen Web of Science ; Science Citation Index Expanded TM, Social Sciences Citation Index ve Arts & Humanities Citation Index e eri+im sa%lar. Bu veritabanlarndaki bilgiler 8,500 prestijli, etki faktörü yüksek dergilerden derlenmektedir. Bu üç atf indeksi, indekslenen makalelerin atflarn (cited reference) içerir. At+ar tarama terimi olarak kullanlabilir. Atf taramas, daha önce yaynlanm+ bir çal+maya atf yapan makaleleri bulur. Atf taramas yaparak; Ara+trmanza kimin atf yapt%n ve güncel ara+trmalar desteklemek için nasl kullanld%n görebilirsiniz Meslekta+ ve rakiplerinizin ara+trma çal+malarn takip edebilirsiniz Bir fikrin geçmi+ini veya bir metodun geçmi+ten günümüze geli+imini izleyebilirsiniz Birkaç anahtar kelimeyle ifade etmekte zorlanaca%nz bir fikir veya konu ile ilgili makaleleri bulabilirsiniz DERG LSTES Web of Science kapsamnda yer alan bütün dergi listesi için: 'ubat 2005 tarihi itibari ile toplam dergi says; Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) Bilim ve teknik konularn kapsar. 1945'ten bugüne güncel ve geriye dönü+lü bilgi içerir. Temelde iki ksmda ele alnr. Bunlar SCI Expanded ve SCI dr. SCI nin bütünü SCI Expanded kapsamnda yer alr. SCI Expanded ta toplam dergi says 6348 iken SCI olarak tabir edilen çekirdek kolleksiyondaki dergi says 3762 dir. (Subat 2005) Science Citation Index dergi listesi icin: Science Citation Index Expanded dergi listesi icin: SCI Expanded kapsamndaki baz konular : Astronomi, bilgisayar, bitki bilim, biyoloji, biyokimya, biyoteknoloji, eczaclk, fizik, hayvan bilimleri, kimya, matematik, nöroloji, pediatri, psikiyatri, onkoloji, tarm, tp, veterinerlik v.b. Social Sciences Citation Index (SSCI)

2 Sosyal bilimleri kapsar. 1956'dan günümüze bilgi içerir. SSCI indeksinde toplam 1800 dergi mevcuttur. ('ubat 2005) Social Science Citation Index dergi listesi icin: SSCI kapsamndaki baz konular : Antropoloji, dil bilimleri, endüstri ili+kileri, felsefe, halk sa%l%, hukuk, kadn çal+malar, kütüphane ve enformasyon bilimleri, psikiyatri, psikoloji, siyasal bilimler, sosyal çal+malar, sosyal sorunlar, sosyoloji, +ehir çal+malar, Tarih v.b. Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) Sanat ve insan bilimleri konularn kapsar. 1975'ten günümüze bilgi verir. A&HCI indeksinde toplam 1131 dergi mevcuttur. ('ubat 2005) Arts & Humanities Citation Index dergi listesi icin: A&HCI kapsamndaki baz konular : Arkeoloji, dans, din, edebiyat, folklor, felsefe, mimarlk, radyo-televizyon-sinema, tarih, tiyatro vb. Veritaban1n1n Özellikleri At1flar ve Kaç Kez At1f Ald181n1 Gösteren Linkler Web of Science daki tam bir bibliyografik kayt, At1f linkini ve Kaç Kez At1f Ald181n1 Gösteren linkleri içerir. At1f linki, makalenin yazar tarafndan atfta bulunulan çal+malarn bir listesini sa%lar. Kaç Kez At1f Ald181n1 Gösteren link ise makaleye kaç kez atfta bulunuldu%unu ve atfta bulunan makalelerin bir listesini sa%lar. lgili Kay1tlar (Related Records) lgili Kay tlar en az bir atf ayn olan kaytlardr. lgili Kay tlar taramas, geleneksel konu ve yazar taramasyla bulunamayacak ilgili ara+trmalar bulmann hzl ve etkili bir yoludur. Art1 Anahtar Kelimeler (KeyWords Plus) Art Anahtar Kelimeler, atfta bulunulan makalelerin adlarndan alnan anahtar kelimelerdir. Bunlar da ek tarama terimleri veya eri+im noktalar sa%lar. Web of Science Kay1tlar1ndan A=a81daki Kaynaklara Linkler*: Tam metin makalelere National Library of Medicine de bulunan National Center for Biotechnology Information tarafndan üretilen genetik veritaban GenBank kaytlarna Kendi kurumunuzun kütüphane katalo%una ISI Proceedings SM, Current Contents Connect, BIOSIS Previews, CAB ABSTRACTS, ve INSPEC (abonelik gerekmektedir) gibi di%er veritabanlarnda bulunan ayn dokümanlarn kaytlarna. (* Linkler kendi kurumunuzun aboneli%ine ba%ldr.) Tarama Seçenekleri H1zl1 Tarama (Quick Search) Konu, ki+i veya yer taramas. Bu en basit tarama seçene%idir.

3 Genel Tarama Konu, yazar, dergi ad ve adres ile tarama. Ayn anda birden fazla alan tarayabilirsiniz. At1f Taramas1 Makalelere, kitaplara veya di%er çal+malara atfta bulunan dergi makalelerini tarar. Geli=mi= Tarama Alan adlar, Boolen operatörleri ve kombinasyonlar kullanlarak daha karma+k tarama sorgular geli+tirilebilir. Birle=ik Taramalar Di%er tarama seçeneklerini birle+tirerek olu+turulan taramalardr. H1zl1 Tarama (Quick Search) Hzl Arama (Quick Search), belirli bir konu, ki+i ya da yer hakknda bilgi elde etmek için basit ve hzl bir arama olana% saglar. Arama sonuçlarnz 500 kay1t ile snrlanacaktr. Daha kapsaml ve isabet oran yüksek arama sonuçlar için di%er arama biçimlerini kullanmanz önerilir. Tarama Kurallar1 Taramalarda büyük ya da küçük harf kullanlmas önemli de%ildir. Kelime veya deyimleri trnak i+areti kullanmadan girin. Bir kelimenin farkl telaffuzlarn veya ço%ul halini görmek için wildcard sembollerini kullann: *sfrdan pek çok karaktere kadar?1 karakter?? 2 karakter, vb. $ 1 karakter veya hiç karakter yok Uki veya daha fazla terimi tarama operatörleriyle ayrn: AND (çak+an) OR (birle+ik, her biri olabilir) NOT (farkl) SAME (yakn) Ayn tarama sorgusu içerisinde birden fazla operatör kullanld%nda, +u sralamaya göre i+leme girerler: SAME, NOT, AND, OR. Sralamay de%i+tirmek için parantez kullann. Örn: (iron OR steel) AND rust. Genel Tarama Tarama terimlerini verilen kutulardan bir veya daha fazlasna girin. Birden fazla kutuya tarama terimi girerseniz, Web of Science otomatik olarak AND ba%lacyla terimleri birbirine ba%lar. Ayn tarama kutusuna girdi%iniz terimler için tarama operatörlerini (AND, OR, NOT, SAME) kullann. Konu (Topic) Eser ad, öz ve anahtar kelime alanlarnda taramak için tek bir kelime veya bir ibare girin. Örn: Monoclonal antibody veya Monoclonal antibodies içeren kaytlar bulmak için Monoclonal antibod*girin. Hem solar, hem wind içeren kaytlar bulmak için solar AND wind girin. Eser adnda, öz içinde ayn cümlede, veya ayn anahtar kelime deyimi içinde solar ve wind geçen kaytlar bulmak için solar SAME wind girin. Uçinde solar veya wind (veya her ikisi de) geçen kaytlar bulmak için solar OR wind girin.

4 Yazar (Author) Yazarn soyadn girin. Yazarn ilk adnnn ksaltmasndan sonra * i+areti kullanmanz tavsiye edilir. Örn: Hoffman E adl yazar için Hoffman E girin. Hoffman E, Hoffman EA, Hoffman EJ, Hoffman EK, Hoffman EKL ve benzeri yazarlar bulmak için Hoffman E* girin. Hofmann E, Hoffman E, Hoffmann E bulmak için Hof$man$ E girin. Kaynak Ad1 (Source Title) Kaynak listesini tklayarak dergi adlarna bakn. Listeden bir dergi adn kopyalayp alan kutusuna yerle+tirebilirsiniz. Örn: Engineering Plastics dergisinde çkan makalelere ula+mak için Engineering Plastics girin. Astrophys ile ba+layan ve Astrophysical, Astrophysical Letters, ve Astrophysics and Space Science ba+lklarn da içeren dergilere eri+mek için Astrophys* girin. Journal of Mathematical Economics veya Mathematical Finance dergilerinde yaynlanan makalelerin kaytlarna eri+mek için Journal of Mathematical Economics OR Mathematical Finance girin. Adres Kurum, +ehir, ülke ad veya posta kodu gibi terimleri girin. Adres terimleri genellikle ksaltlm+tr. Kullanlan adres ksaltmalar listesini çevrimiçi yardm sayfasnda görebilirsiniz. Örn: University of Colorado yu taramak için Univ Colorado girin. University of California at Los Angeles i taramak için UCLA OR Univ Cal* Los Angeles girin. Tarama sonucu gelen özet sayfasndan kaytlarn yanndaki kutular i+aretleyip daha sonra Submit Marks tu+unu tklayarak istedi%iniz kaytlar seçebilirsiniz. Ayrca Mark Page veya Mark All seçeneklerinden birini i+aretleyerek de bu kaytlar i+aretledi%iniz kaytlar listesine ekleyebilirsiniz. Tam Kayt (Full Record) sayfasnda ise Mark kutusunu seçerek istedi%iniz kayd i+aretli kaytlar listesine ekleyebilirsiniz. U+aretli kaytlar bastrmak, kaydetmek, ba+ka formata aktarmak, e-posta ile göndermek veya makalenin tam metnini sipari+ etmek için araç çubu%undan (toolbar) Marked List tu+una basn. Sonra View Marked Records sayfasndan a+a%daki admlar izleyin: 1. Çktda görmek istemedi%iniz kaytlarn yanndaki i+aretleri tklayarak kaldrn, Submit Selection tklayn. 2. Sralama tercihinizi seçin. 3. Çktda yer almasn istedi%iniz alanlar seçin. 4. Uygun çkt seçene%ini seçin. Bas1m için Format (Format for Print) Print for format tu+una basarak formatlad%nz kaytlar kulland%nz Unternet taraycs ekranna getirin. Kulland%nz Unternet taraycsnn bas tu+unu kullann veya bas komutu verin. Dosyaya Kaydetme (Save to File) Bir çkt format seçin. Sonra kaytlar bir bibliyografya yönetim programna uygun formda veya tablolama gibi,bir uygulamaya kaydetmek üzere Save to File tu+unu tklayn. Referans Program1na Aktarma (Export to Reference Software)

5 Kaytlar do%rudan EndNote, ProCite, veya Reference Manager programlarna aktarmak için bu tu+u tklayn. E-posta Alcnn e-posta adresini girin. Uste%e göre, iade e-posta adresi girin ve kaytlara bir not ekleyin. Sonra e-postay göndermek için tu+a basn. At1f Taramas1 (Cited Reference Search) Atf taramas iki a+amal bir i+lemdir. 1. admda, atfta bulunulan yazar (lar), atf alan eser(ler) ve, gerekirse atf yl form sayfasna girilir. 2. admda, forma girilen bilgilere göre bulunan referans listesinden referanslar seçilir. Atf taramasnda, 2. admda seçilen Web of Science da bulunan makalelere eri+ilir. At1f alan Yazar Atf alan yaynn yazar listesinde yer alan ilk yazar n soyadn girin. Soyadndan sonra bir bo+luk verip üç adede kadar olan ilk adlarn ba+ har+erini girin. E%er atf alan makalenin dergisi Web of Science da indekslenen bir yaynsa, ve kurumun abone oldu%u döneme aitse yazarlardan herhangi birini de girerek atflara ula+abilirsiniz. E%er yazarn soyad 15 karakterden uzunsa, onbe+inci karakterden sonra truncation * i+areti kullann. Örn: Atf alan yazar olarak Crawford D ad geçen referanslara ula+mak için Crawford D* girin. Atf alan yazar olarak Crawford D veya Hanson R yazarlarndan birini aryorsanz Crawford D* OR Hanson R* girin. At1f Alan Eser Bir dergi için, listede verilen dergi ksaltmasn girin, fakat derginin ba+ka +ekillerde de ksaltlm+ olabilece%ini göz önünde bulundurun. Bir kitap için, eser adnda yer alan ilk anlaml kelime veya kelimeleri girin. Bir patent için ülke kodu girmeden, patent numarasn girin. Örn: Atf alm+ çal+ma olarak Journal of Biological Chemistry dergisine bakmak istedi%inizde J Biol* Chem* girin. Atf alan çal+ma olarak Structural Anthropology adl yayna bakmak istedi%inizde Struc* Anthr* girin. At1f Y1l1 Dört haneli bir yl girin. Belirli yl aral% için OR ba%lacn kullann. Örn: 1998 de yaynlanm+ eserlerin referanslarna ula+mak icin 1998 girin veya 1999 veya 2000 yllarnda yaynlanm+ eserlerin referanslarna bakmak için 1998 OR 1999 OR 2000 girin. Geli=mi= Tarama (Advanced Search) Geli+mi+ tarama daha karma+k tarama sorgular geli+tirmek isteyen deneyimli kullanclar içindir. Uki karakterli alan adlar ile tarama terimleri belirleyin. Tarama operatörleri ile birle+ik taramalar yapn. Tarama operatörlerinin mantk srasn belirlemek için parantez kullann. Daha önce yapt%nz bir taramann set numaralarn da referans olarak kullanabilirsiniz. Alanlar: TS=(Topic-Konu), TI=(Title-Ba+lk), AU=(Author-Yazar), SO=(Source-Kaynak), AD=(Address- Adres), GP=(Group Author Yazar Grubu), OG=(Organization Organizasyon), SG=(Suborganization Alt Organizasyon), SA=(Street Address Caddde Ad), CI=(City 'ehir), PS=(Province/State Bölge/devlet), CU=(Country Ülke), ZP=(Zip/Postal Code Posta Kodu).

6 Örn: Alchemy konusunda History of Science veya Isis de yaynlanm+ makalelerin kaytlarna ula+mak için SO=(History of Science OR Isis) AND TS=alchem* girin. Yazar ad Awada T ve adres terimi Lincoln olan kaytlar bulmak için AU=Awada T* AND AD=Lincoln girin. Taramalar1 Birle=tirme (Combine Searches) Oturum boyunca yaplan taramalar tarama geçmi+i tablosunda listelenmektedir. Daha önce yapt%nz taramalarn set numaralarn kullanarak bu sonuçlar birle+tirebilirsiniz. Not: Her set numarasnn ba+nda numara i+areti # bulunur. Örn: Set 1 ya da set 2 de bulunan kaytlar içeren yeni bir set yaratmak için #1 OR #2 girin. Hem set 1, hem de set 2 de bulunan kaytlar içeren yeni bir set yaratmak için #1 AND #2 girin. Hem set 5, hem de set 7 de bulunan kaytlar içeren, ama set 3 de bulunan kaytlar içermeyen yeni bir set yaratmak için (#5 OR #7) NOT #3 girin. Arama Sonuçlar1n1n Analizi Gercekle+tirmi+ oldu%unuz arama sonuçlarnn görüntülendi%i ekrann sa% tarafnda yer alan analiz butonunu tklayarak Author, Institution Name, Subject Category, Publication Year, Source Title, Document Type, veya Language kategorilerine göre belirlenebilen performans de%erleri ile sa%lad%nz sonuçlar listenizi analiz edebilirsiniz. Analiz fonksiyonu maksimum 2000 kayd analiz edebilmektedir. Yard1m Herhangi bir sayfada iken Help (Yardm) tu+una basarak, özellikler, tarama ipuçlar ve örnekler de içeren ayrntl yardm sayfasna eri+in. Yardm alannda cevab bulunmayan sorularnz varsa, Teknik Yardm Masas na ba+vurun: Web of Science e%itim rehberi adresinde bulunabilir.

BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM

BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM Prof. Dr. Arif DAŞTAN Bilim, Etik ve Eğitim Dersi Gelecekte, cahil olarak tanımlanan kimseler okuma-yazma bilmeyenler değil bilgiye nasıl ulaşılacağını bilmeyenler olacaktır. Alvin

Detaylı

1. KULLANICI VE B LG SAYAR HESAPLARINA GÖRE ORGAN ZASYON B R MLER YARATMAK VE GRUPLAMAK AMAÇ ARA TIRMA

1. KULLANICI VE B LG SAYAR HESAPLARINA GÖRE ORGAN ZASYON B R MLER YARATMAK VE GRUPLAMAK AMAÇ ARA TIRMA ÖRENME FAALYET 1 ÖRENME FAALYET 1 AMAÇ Kullanc ve bilgisayar hesaplarna göre organizasyon birimleri yaratma ve gruplama ilemini gerçekletirebileceksiniz. ARATIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanz gereken

Detaylı

Program Hakk nda Detayl bilgi. Otel nstalasyonu. Otel dare (Oda yönetim) Program. Master Kart

Program Hakk nda Detayl bilgi. Otel nstalasyonu. Otel dare (Oda yönetim) Program. Master Kart Otel dare (Oda yönetim) Program Bu bölümde özel baz kartlarn nasl çalt, ne için kullanldklarn ve çaltrlma ekillerini açklayacaz. Master Kart 'Master Kart' distribütör tarafndan verilir ve DORLET in anagramn

Detaylı

İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research

İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research TÜİK İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research Cilt-Volume: 08 Sayı-Number: 03 Aralık-December 011 ISSN 1303-6319 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK İSTATİSTİK

Detaylı

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ TÜİK DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve

Detaylı

BO AZ Ç ÜN VERS TES VAKFI AKADEM K FAAL YETLER DESTEK FONU YÖNETMEL 2015

BO AZ Ç ÜN VERS TES VAKFI AKADEM K FAAL YETLER DESTEK FONU YÖNETMEL 2015 BO AZ Ç ÜN VERS TES VAKFI AKADEM K FAAL YETLER DESTEK FONU YÖNETMEL 2015 çindekiler 1 GENEL 2 2 YAYIN DESTE 2 2.1 Genel Kurallar................................... 2 2.2 Makale Deste i...................................

Detaylı

ÖZET 1. INTERNET ARAMA MOTORLARININ KULLANILMASI

ÖZET 1. INTERNET ARAMA MOTORLARININ KULLANILMASI Internet üzerinden Araştırma Yöntemlerinin Etkin Kullanılması Arş. Gör. Enis Karaarslan*, Öğr. Gör. Tolga Çelik** * enis.karaarslan@ege.edu.tr, ** tolga.celik@ege.edu.tr *Ege Üniversitesi Kampüs Network

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG SGH-I600 http://tr.yourpdfguides.com/dref/805251

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG SGH-I600 http://tr.yourpdfguides.com/dref/805251 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Oturum aç butonuna tıklayın.

Oturum aç butonuna tıklayın. Adım 1 Oturum açın. Oturum aç butonuna tıklayın. Adım 1 Oturum açın. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazın. İpucu: Eğer şifrenizi hatırlayamazsanız, Şifrenizi mi unuttunuz? istemini kullanın. Adım 2 Profilinizi

Detaylı

KBART: Bilgi Tabanları ve İlgili Araçlar

KBART: Bilgi Tabanları ve İlgili Araçlar NISO-RP-9-2010 KBART: Bilgi Tabanları ve İlgili Araçlar National Information Standards Organization (NISO) ve UKSG tarafından tavsiye edilen bir uygulama Hazırlayan NISO/UKSG KBART Çalışma Grubu Ocak 2010

Detaylı

TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES

TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES Yrd.Doç.Dr.smet TTZ * Yrd.Doç.Dr.Yusuf DEMR ** Osman Kürat ONAT *** ÖZET Bu çalmada, Türkiye de faaliyet gösteren ve

Detaylı

Süreci Modellerinden Kalite El Kitab Üretmek çin Bir Araç

Süreci Modellerinden Kalite El Kitab Üretmek çin Bir Araç Süreci Modellerinden Kalite El Kitab Üretmek çin Bir Araç A Tool for Generating Quality Manual from Business Process Models Elif, Aydn Biliim Sistemleri Bölümü ODTÜ, Ankara elif.aydin@ii.metu.edu.tr Ömer,

Detaylı

Literatür Taraması Nasıl Yapılır?

Literatür Taraması Nasıl Yapılır? GRUP 8 2.Bölüm KONU:Problemi Tanımlama Literatür Taraması Nasıl Yapılır? Prof Dr Ramis ÇOLAK 24.03.2012 SAMSUN Literatür Literatür, edebiyat ya da yazın anlamına gelmektedir. Aynı zamanda yazılmış kitaplar

Detaylı

Erasmus+ Ulusal Ajanslar Koordinasyonu

Erasmus+ Ulusal Ajanslar Koordinasyonu AVRUPA KOMİSYONU Eğitim ve v Kültür Genell Müdürlüğü Eğitim ve v Mesleki Eğitim; Erasmus+ Koordinasyonu Erasmus+ Ulusal Ajanslar Koordinasyonu Yararlanıcılaraa Yönelik Mobility Tool+ Rehberi Versiyon:

Detaylı

DİSİPLİNLER ARASI TAM METİN ULAKBİM ABONELİK KİMYA VE İLGLİ ALANLAR BİBLİYOGRAFİK (ABSTRACT) DİSİPLİNLER ARASI İŞLETME TAM METİN ULAKBİM ABONELİK

DİSİPLİNLER ARASI TAM METİN ULAKBİM ABONELİK KİMYA VE İLGLİ ALANLAR BİBLİYOGRAFİK (ABSTRACT) DİSİPLİNLER ARASI İŞLETME TAM METİN ULAKBİM ABONELİK VERİ TABANI HAKKINDA KONU KAPSAMI FORMAT DURUMU Academic Search Complete 8.500'den fazla elektronik süreli yayına tam metin içerik sağlayan çok disiplinli akademik bir veri tabanıdır. Bu veri tabanı 12.500'den

Detaylı

Modül 5: E-life Web Tasarımı

Modül 5: E-life Web Tasarımı Modül 5: E-life Web Tasarımı E-LIFE FİZİKSEL ENGELLİLER İÇİN E- ÖĞRENME SANAL MERKEZİ Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. Bu yayın sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır ve

Detaylı

F-Secure Anti-Virus 2013

F-Secure Anti-Virus 2013 F-Secure Anti-Virus 2013 F-Secure Anti-Virus 2013 çindekiler 3 çindekiler Bölüm 1: Yükleme...5 lk kez yüklemeden önce...6 Ürünü ilk kez yükleme...6 Uygulamaları yükleme ve yükseltme...6 Yardım ve Destek...7

Detaylı

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Kullanım Kılavuzu. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Kullanım Kılavuzu. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Kullanım Kılavuzu 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Kullanım Kılavuzu İçindekiler Readiris'e giriş... 9 Readiris 14'deki yenilikler... 10

Detaylı

Türkiye nin Göreli Atıf Etkisi Üzerine Bilimetrik Bir Çalışma. A Scientometric Study on Relative Citation Impact of Turkey

Türkiye nin Göreli Atıf Etkisi Üzerine Bilimetrik Bir Çalışma. A Scientometric Study on Relative Citation Impact of Turkey Türkiye nin Göreli Atıf Etkisi Üzerine Bilimetrik Bir Çalışma BİLGİ DÜNYASI, 2009, 10 (2) Türkiye nin Göreli Atıf Etkisi Üzerine Bilimetrik Bir Çalışma A Scientometric Study on Relative Citation Impact

Detaylı

Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi

Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi TÜB TAK ULAKB M Ulusal Akademik A ve Bilgi Merkezi Adres: YÖK Binas B5 Blok Bilkent 06539 Ankara Internet adresi: www.ulakbim.gov.tr Tel: 0(312) 298 92 00 Fax:

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

EST-7014. 14-Language Speaking Global Translator. Kullanıcı Kılavuzu. www.franklin.com

EST-7014. 14-Language Speaking Global Translator. Kullanıcı Kılavuzu. www.franklin.com EST-7014 14-Language Speaking Global Translator Kullanıcı Kılavuzu www.franklin.com 1 Lisans Sözleşmesi (yalnız ABD için) ELECTRONIC REFERENCE I KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE BU LİSANS SÖZLEŞMESİNİ MUTLAKA

Detaylı

sitenhazir.com sayfalarınızdaki her geçerli tıklama için ödeme yapar. Program kurallarına uygun olan web siteleri başvuru formunu doldurarak

sitenhazir.com sayfalarınızdaki her geçerli tıklama için ödeme yapar. Program kurallarına uygun olan web siteleri başvuru formunu doldurarak Google reklam veren firma veya şahıslardan aldığı reklamların bir bölümünü web sitelerinde reklam yayınlayarak gelir elde etmek isteyen site sahipleriyle paylaşır. AdSense reklamları web sitesinden kolay

Detaylı

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA Türkiye GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA TOBB Yay n No: 2012/178 Önsöz Ticaretin ulusal ve bölgesel s n rlar a arak uluslararas bir boyuta ula mas, ticarete konu olan mal ve hizmet çe itlerinin

Detaylı

KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA

KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA Prof. Dr. Gülsün Gürkan Yay Y"ld"z Teknik Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Y"ld"z 34349, STANBUL ( gyay@yildiz.edu.tr; gulsun.yay@gmail.com )

Detaylı

Neden Tarih Öretiyoruz?

Neden Tarih Öretiyoruz? Neden Tarih Öretiyoruz? Erdal ASLAN* ÖZET Tarih okul programlarnn ve entelektüel yaamn en önemli inceleme konular arasnda yer alr. Özellikle yirminci yüzyl boyunca insanln yaad deneyimler, bir bilimsel

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu Tez/Rapor Yazım Esaslarının amacı; Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİNDE BİLGİ YÖNETİMİ

SAĞLIK BİLİMLERİNDE BİLGİ YÖNETİMİ SAĞLIK BİLİMLERİNDE BİLGİ YÖNETİMİ Meral ALAKUŞ Öz: Sağlık bilimleri alanında hizmet veren farklı kütüphaneler (tıp, dişçilik, eczacılık, hemşirelik, veterinerlik, hastane ve özel sağlık kurumları kütüphaneleri,

Detaylı

Filo araç al m nda karar aac ve deerleme a kullan m

Filo araç al m nda karar aac ve deerleme a kullan m www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 3 (00) 86-05 statistikçiler Dergisi Filo araç al m nda karar aac ve deerleme a kullan m enay Lezki Anadolu Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi

Detaylı

Konu Başlıkları. 1. Bilimsel Yazma Teknikleri. 1. Bilimsel Araştırma Nedir? 1.1. Üslup. 1.2. Kaynak Gösterimi. 1.3. Kaynakça

Konu Başlıkları. 1. Bilimsel Yazma Teknikleri. 1. Bilimsel Araştırma Nedir? 1.1. Üslup. 1.2. Kaynak Gösterimi. 1.3. Kaynakça Konu Başlıkları 1. Bilimsel Yazma Teknikleri 1. Bilimsel Araştırma Nedir? 1.1. Üslup 1.2. Kaynak Gösterimi 1.3. Kaynakça Temel Kavramlar Bu bölümde Bilimsel araştırma nedir, Bilimsel araştırmada üslup

Detaylı