TÜRK TİCARET KANUNU (NO.1602) SİGORTA KİTABI CAN SİGORTALARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK TİCARET KANUNU (NO.1602) SİGORTA KİTABI CAN SİGORTALARI"

Transkript

1 TÜRK TİCARET KANUNU (NO.1602) SİGORTA KİTABI CAN SİGORTALARI 1 Hazırlayan ve Sunan: Av. Ahmet Karayazgan TSRSB, Hukuk Komitesi, Raportör İstanbul 2012

2 ESKİ _ YENİ KANUN KIYASLAMASI FASIL/KISIM Mevcut Kanun Md Sayısı KISIM/BÖLÜM Yeni Kanun Md. Sayısı 3. FASIL CAN SİGORTASI Bölüm Can Sigortaları Kısım Hayat Sigortası 2. Kısım Kazaya Karşı Sigorta Hayat Sigortası Kaza Sigortası Hastalık ve Sağlık Sigortası

3 MEVCUT KANUNA GÖRE HÜKÜMLERİN DAĞILIMI Yeni Düzenleme Değişik Hayat Sigortası 9 11 Kaza Sigortası 1 3 Hastalık Sağlık Sigortası

4 HÜKÜMLERİN UYGULANMASI GENEL HÜKÜMLERDEKİ ATIFLAR 1412 Sigorta ettiren dışındakilerin bilgisi ve davranışı 1413 (3) Olağanüstü Durumlarda Fesih 1422 Rizikonun gerçekleşmesindeki imkansızlık 1427 Tazminat Ödeme Borcu_ [Muacceliyet: her halukarda ihbardan itibaren 15 gün] 1431 (4) Prim Ödeme Zamanı 1434 (4) Temerrüt gibi UYGULANACAK DİĞER HÜKÜMLER Hayat Sigortası için : (*) Ferdi Kaza için : 1510 md. Hastalık ve Sağlık Sigortaları için : 1519 md. 4

5 HÜKÜMLERİN UYGULANMASI KORUYUCU HÜKÜMLER Can Sigortaları için: 1520 md. aykırı sözleşmeler geçersizdir. aykırı sözleşme şartları geçersizdir sigorta ettiren, sigortalı ve lehtar aleyhine değiştirilemez; değiştirilirse bu Kanun hükümleri uygulanır. 5

6 SİGORTA KİTABINDA SÖZLEŞME HUKUKUNA MÜDAHALE GRUP SİGORTALARINDA HAKLARIN KULLANIMI (1496. MD) HASTALIK VE SAĞLIK SİGORTASINDA BEKLEME SÜRESİ (1516. MD) 6

7 TTK YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA KANUNU (NO.1603) Sigorta Hukuku A) Sigorta sözleşmesi _ 39(1). Md. ÖNCEKİ TTK yürürlükte iken [yapılmış ve hüküm ifade etmeye başlamış] sigorta sözleşmelerine, YENİ TTK. nın yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl süreyle, ÖNCEKİ TTK HÜKÜMLERİ uygulanır.

8 TTK YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA KANUNU (NO.1603) Sigorta Hukuku A) Sigorta sözleşmesi _ 39(1). Md. Ancak, bu bir yıllık süre içinde [sigorta ettireni, sigortalıyı ve lehdarı koruyan] hükümler bakımından, 1517 nci maddesi müstesna, YENİ TTK HÜKÜMLERİ geçerli olur madde_ Yeni doğan bebeğin ve evlat edinilenin sigorta kapsamında olması

9 TTK YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA KANUNU (NO.1603) Sigorta Hukuku A) Sigorta sözleşmesi _ 39(2). Md. Bir yıllık süre içinde sona eren ÖNCEKİ TTK ya tâbi sigorta sözleşmelerinin uzatılması ya da yenilenmesi hâlinde YENİ TTK HÜKÜMLERİ uygulanır.

10 TTK YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA KANUNU (NO.1603) Sigorta Hukuku / [Koruyucu hükümler] _ 40. md. Önceki Kanun yürürlükte iken yapılmış olup da, [Yeni Kanunun 1452, 1486, [1488] (!) ve 1520 nci maddelerine aykırı bulunan] sigorta sözleşmeleri, yukarıda açıklanan 39. uncu maddeye tâbidir madde Koruyucu Hükümler (genel hükümler) 1486 madde Koruyucu Hükümler (zarar sigortaları) 1488 madde Tontin [Atıf Hatası!...] 1520 madde Koruyucu Hükümler (can sigortaları)

11 CAN SIGORTALARI - HAYAT SIGORTASI - HASTALIK VE SAĞLIK SIGORTASI - KAZA SIGORTASI 11

12 HAYAT SIGORTASI 12

13 HAYATI SİGORTA EDİLECEK KİŞİ HAYAT SIGORTASI MADDE (TTK maddeleri birleştirilmek suretiyle önemli surette geliştirilmiştir.) Sigorta ettiren, kendisinin veya başkasının hayatını, ölüm veya hayatta kalma ihtimallerine karşı sigorta ettirebilir. Başkasının hayatı üzerine sigorta yapılabilmesi için, [o kişi]nin hayatının devamında [lehdar]ın menfaatinin bulunması şarttır. (aykırı sözleşmeler geçersiz) Lehdarın menfaatinin aranması?... Oysa, sigortalının bilgi ve onayı olmasa bile, [yaptıran üçüncü şahsın] o kimsenin hayatının devamlılığında [maddi veya manevi menfaat] aranmakta Mevcut TTK 1321 (1) Sigortalının İzin/Onayı Yeterli Olabilirdi 13

14 HAYATI SİGORTA EDİLECEK KİŞİ HAYAT SIGORTASI MADDE 1490/4 Menfaatin sözleşmenin yapılmasından sonra ortadan kalkması halinde Sözleşme o andan itibaren geçersiz olur; Sigorta ettirene iştira değeri ödenir. (aykırı sözleşmeler geçersiz) 14

15 HAYATI SİGORTA EDİLECEK KİŞİ HAYAT SIGORTASI Ölüm ihtimaline karşı yapılan sigortalarda, sigorta bedelinin, mûtad cenaze giderlerini aşması halinde, sigortalının, veya varsa kanunî temsilcisinin, yazılı izni gerekir. (sigorta ettiren,sigortalı ve lehtar aleyhine değiştirilemez.) Kanunî temsilcinin lehdar olarak tayin edildiği veya kendisinin sigorta ettiren olduğu durumlarda, kanunî temsilcinin izinle ilgili olarak sigortalıyı temsil yetkisi yoktur. (aksine sözleşme şartları geçersizdir.) 15

16 HAYATI SİGORTA EDİLECEK KİŞİ HAYAT SIGORTASI Ölüm ihtimaline karşı yapılan sigortalarda Sigortalı [15] yaşından büyükse, kanunî temsilcinin dışında ayrıca onun da izni alınır. İzin alınmadan yapılan sözleşme, icazet verilmediği takdirde GEÇERSİZDİR. (sigorta ettiren,sigortalı ve lehtar aleyhine değiştirilemez.) Oysa mevcut kanun 1321 ikinci fıkrasında Küçüklerin, mahcurların veya mümeyyiz olmayanların ölümünü şart koyarak sigorta etmek batıl, bunların hayatı üzerine sigorta yaptırmak muteberdir. Her iki halde de ölüm vuku bulursa sigortanın ölüm tarihindeki riyazi ihtiyatı ödenir. 16

17 LEHTAR TAYİNİ HAYAT SIGORTASI MADDE (Mevcut Kanunda 1329 ve md) Kimlerin Lehtar Olabileceği. Gerçek ya da tüzel kişi olabilir. Lehtar Tayini Yetkisi. Sigorta ettiren, tayin bildirmekle yükümlüdür]. ettiği lehtarı [sigortacıya Lehtar tayini ve değişiklikleri sigortacının iznine tâbi değildir. Lehtarın sigortacıya bildirilmemiş olması halinde, sigortacı iyi niyetle yaptığı ödeme ile borcundan kurtulur. 17

18 LEHTAR TAYİNİ HAYAT SIGORTASI Değiştirilemez Lehtar Tayini (md 1493). Sigorta ettiren, Sigorta Ettirenin değiştirme hakkından feragatını sigorta poliçesine yazdırması, ve Sigorta poliçesinin lehtara teslim edilmiş olması (mevcut kanun 1330 son cümlesi de aynı şekilde ) Tereddüt halinde, sigorta ettirenin lehtarı değiştirme hakkını saklı tuttuğu kabul edilir. 18

19 LEHTAR TAYİNİ HAYAT SIGORTASI Değiştirilemez Lehtar Tayini (md 1493/4). Açıkça feragat ve sigorta poliçesinin lehdara verildiği hallerde bile mirasçılıktan çıkarma veya hibeden rücu halleri gerçekleşmiş yahut [ilgililer arasında] (!) o kişinin lehtar tayinine ilişkin [sebep] (menfaat!) ortadan kalkmış ise, lehtar değişikliği mümkündür. 19

20 LEHTAR TAYİNİ HAYAT SIGORTASI Lehtarın Talep Hakları (md 1493/7). Aksine sözleşme yoksa, sigortacıdan edimi talep ve tahsil yetkisi, lehtara aittir. Aksine öngörülebiliyorsa, o zaman lehtar niye atanmaktadır? Lehdarın değiştirilemeyeceği hallerde, sigorta ettiren tarafından ayrılma ve ödünç alma hakları kullanıldığı takdirde, ödenecek tutar üzerinde [lehtar] hak sahibidir. Rizikonun gerçekleşmesinden önce sigortacının iflâsı sonucu ödenecek miktar üzerinde de, aksine sözleşme yoksa [lehtar] hak sahibidir. 20

21 LEHTAR TAYİNİ HAYAT SIGORTASI Ölüm rizikosuna karşı yapılmış sigortalarda, birden fazla kişi payları belirtilmeksizin lehtar olarak atanmışsa, sigorta bedeli üzerinde hepsi eşit oranda hak sahibidir. Hak sahiplerinden biri tarafından alınmayan pay, diğerlerinin payına eklenir. Mirasın reddi veya mirastan vazgeçme lehtarın hakkı üzerinde etkili olmaz. Yorum Kuralı - Md (Yeni bir düzenlemedir.) 21

22 LEHTAR TAYİNİ HAYAT SIGORTASI Lehtar belirtilmemişse, md Ölüm rizikosuna karşı yapılmış sigortalarda, [sigorta ettiren in mirasçıları] lehine, [ Sigorta ettiren ile Sigortalı, aynı kişilerse belki [ Ayrı kişilerse, SE hayatta olacağından niçin Sigorta Ettiren değil?...] [ Sigorta Ettiren, tüzel kişi ise,???????????] yaşama ihtimaline karşı yapılmış ise [sigortalı] lehine, yapıldığı kabul olunur. 22

23 LEHTAR TAYİNİ HAYAT SIGORTASI Lehtarın, sigortacıya karşı [istem hakkını kazanamaması] (?) hâlinde, Lehdarın Ölümü mü kastedilmektedir. 1504/2???? Dönülebilir, dönülemez lehtar durumu farklılığı Sigortalıdan önce ölürse hiç kazanılmamış olacaktır. bu hak, [sigorta ettirene], [onun da ölmüş olması] hâlinde, mirasçılarına geçer (?). Md Diğer bir yorum kuralıdır (Yeni bir düzenlemedir.) [1504/2 _Lehtarın sigortalıyı öldürmesi hali ] sigorta bedelinden mahrum kalır ve bu bedel, ölenin [yani, sigortalının] mirasçılarına ödenir 23

24 LEHTARIN, SİGORTA ETTİRENİN YERİNE GEÇMESİ HAYAT SIGORTASI Md (Yeni bir düzenlemedir.) Bu imkanın öngörüldüğü haller. Sigorta sözleşmesinden sigorta ettiren [lehine doğan alacakların] ihtiyaten veya icraen haczedilmesi, yahut Lehdarın vazgeçilmez olarak tayin edilip edilmediği durumlar ayrıştırılmalıdır. Sigorta ettiren hakkında [iflâsın açılmasına karar verilmesi] 24

25 LEHTARIN, SİGORTA ETTİRENİN YERİNE GEÇMESİ HAYAT SIGORTASI MADDE (Yeni bir düzenlemedir.) İsmen belirlenmiş olan lehdar, [sigorta ettirenin onayı ile] sigorta sözleşmesine onun yerine taraf olabilir. [iflas halinde, iflas masasının durumu?] [sigortacının kabulü aranmamış ] Bu konuda, 1417(1). Madde kıyasen!... Sigorta Ettirenin Aczi, iflası veya hakkındaki takibin semeresiz kalması halinde, Sigortacının fesih hakkı Primin ödenmesinden önce acze düşen, iflas eden veya hakkında yapılan takip semeresiz kalan sigorta ettirene, sigortacının istemiyle taahhüdünün yerine getirileceğine ilişkin teminat isteyebilir. Bu istemden itibaren bir hafta içinde teminat verilmemiş ise sigorta ettiren sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşmede lehdar hiç veya ismen tayin edilmemişse, bu hak, [sigorta ettirenin] eşine ve çocuklarına aittir. 25

26 LEHTARIN, SİGORTA ETTİRENİN YERİNE GEÇMESİ HAYAT SIGORTASI MADDE (Yeni bir düzenlemedir.) Sigortacıya ihbar aranmakta ve hakkın kullanımı süreye tabidir. Haczi öğrenilmesi veya iflasın açılması tarihinden başlayarak bir ay içinde; Aksi halde bu hak düşer. Bu halde, alacaklı veya iflas masasına karşı yükümlülük Lehdar, sözleşmeye taraf olursa, [Sigortacının sözleşmeyi feshi halinde], sigorta ettirenin 26 sigortacıdan talep edebileceği tutarla sınırlı olarak, haczi uygulatan alacaklıya veya iflas masasına karşı yükümlüdür.

27 LEHTARIN, SİGORTA ETTİRENİN YERİNE GEÇMESİ HAYAT SIGORTASI Prim Borcu için yapılan takibin semeresiz kalması Genel Hükümler _ md.1431 (4) Başkası lehine yapılan sigortada, Prim borcu için sigorta ettirenin aleyhine yapılan takip semeresiz kalmışsa, bu durumun sigortacı tarafından kendilerine bildirilmesi hâlinde, Lehtar, primi ödemeyi üstlenirse Sözleşme bu kişi ile devam eder; aksi hâlde, sigortacı sigorta ettirene karşı sahip 27 olduğu hakları kullanır.

28 GRUP SİGORTALARI HAYAT SIGORTASI Asgari Sayı md (Yeni bir düzenlemedir.) 10 kişi dir. Sonradan grubun on kişinin altına düşmesi sözleşmenin geçerliliğine etki etmez. Grupta yer alan her kişiye, poliçe içeriğini özetleyen bir sertifika [verilebilir]. 28

29 GRUP SİGORTALARI HAYAT SIGORTASI Gruba katılım şartlarının belirlenmesi (md 1496) Sigorta ettiren tarafından belirli ölçütlere göre kimlerden oluştuğunun tespit edilebilir. Sözleşmenin devamı sırasında gruba dahil her kişi sigortadan, [grup sigorta sözleşmesi sonuna kadar] yararlanır. Aksine sözleşme yoksa, grup sigortalarında lehdarı tayin hakkı grupta yer alan kişiye aittir. 29

30 GRUP SİGORTALARI HAYAT SIGORTASI Ferdi olarak devam hakkı (md. 1496) Aksine sözleşme yoksa, sözleşme süresi içinde gruptan ayrılma halinde grup sigortası ile sağlanan güvence, sigorta ettiren, sigortalı veya lehdar tarafından Ferdi olarak ve ancak, sigorta ettiren sıfatıyla olur. Bu kişiler geçmiş günlere ait kendilerine isabet eden prim borçlarından, önceki sigorta ettirenle birlikte sorumludur. 30

31 GRUP SİGORTALARI HAYAT SIGORTASI Grup sigortalarında HM nin bağlı bulunduğu Bakanlığın Düzenleme Yetkisi. (md 1496) ayrılma, ödünç alma, tenzil, bildirim yükümlülüğü ve ilgili diğer konular (!) [yönetmelikle] düzenlenir. 31

32 SİGORTA DEĞERİ HAYAT SIGORTASI MADDE (Kısmen yeni bir düzenlemedir.) Bir kimsenin hayatı bir veya birkaç sigortacı tarafından çeşitli bedeller üzerine sigorta ettirilebilir. (Mevcut madde 1323) Ödenecek bedel: (aykırı sözleşme şartları geçersiz) [lehtarın] maddi menfaatinden daha fazla olduğu durumlarda, Kredi kurumları söz konusu ise, anlaşılabilir, ancak bunun dışındaki hallerde (?) aşan kısım, [sigortalı] nın lehine yapılmış sayılır. Her halükarda, ödeme yapılmadan sigortalıya da sorulması gerekebilir. 32

33 BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ - HAYAT SIGORTASI Beyan Yükümlülüğü MADDE [5 yıl geçmişse] _ Prim Farkı Talebi ve Süresi. Sözleşmenin yapılması sırasında yenilemeler de dahil olmak üzere, (yenilenen sözleşmelerde bu süre, ilk sözleşmenin yapıldığı tarihten başlar.) sözleşmenin yapılmasından itibaren; Sözleşmenin devamı sırasında, yenilemeler de dahil olmak üzere, rizikonun artmasından itibaren [beş yıl geçmişse], sigortacının artık cayma veya fesih hakkı yoktur; sadece prim farkı talep edebilir; Beyan yükümlülüğünün kasten ihlali hariç 33

34 BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ - HAYAT SIGORTASI Beyan Yükümlülüğü MADDE Prim Farkının Kabul Görmemesi. Sigorta ettiren prim farkını ödemeyi kabul etmez ise, riziko gerçekleştiğinde, sigortacı ödenen primle ödenmesi gereken prim arasındaki oranı dikkate alarak, sigorta bedelini öder. 34

35 BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ - HAYAT SIGORTASI Beyan Yükümlülüğü MADDE (Yeni bir düzenlemedir.) (sigorta ettiren,sigortalı ve lehtar aleyhine değiştirilemez.) Ancak ihlâl nedeniyle riziko artışı sonucu [teknik esaslara] göre tespit edilen sınırlar dışında kalmış ise, Sigortacı, duruma göre, Sözleşmenin yapılması sırasında ise; sözleşmeden cayabilir ve Sözleşmenin devamı sırasında ise, sözleşmeyi feshedebilir [!]. [Riziko gerçekleşmişse???] 35

36 BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ - HAYAT SIGORTASI Özel bir Durum - Yanlış Yaş Beyanı md. (Yeni bir düzenlemedir.) (sigorta ettiren,sigortalı ve lehtar aleyhine değiştirilemez.) sözleşmenin yapılması sırasında sigortalının yaşının yanlış bildirilmesi Eksik prim ödenmişse İlave prim talep imkanı.gerçek yaşa göre alınması gereken primin, belirlenen prime olan oranına göre Riziko gerçekleşmiş ve ödeme yapılmışsa, fazla ödenen kısmın iadesini talep imkanı Fazla prim ödenmişse Tersine işlem 36

37 BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ - HAYAT SIGORTASI Özel bir Durum md _ Yanlış Yaş Beyanı Sigortacı için Cayma Hakkı sadece gerçek yaşın, sözleşmenin yapıldığı sırada [teknik esaslara] göre belirlenen sınırlar dışında kalması hâlinde 37

38 MUHTELİF HUSUSLAR HAYAT SIGORTASI Doktor Muayenesi ve Sigortalıyı Bağlayıcılığı md. Sigorta ettiren ile sigortacı arasında, [sigorta edilecek kişi] nin doktor muayenesine dair mutabakat; Sigortalanacak kişiden istenilmesi hususunda haklı bir gerekçe oluşturmaz Sigorta ettiren dışındakilerin bilgisi ve davranışı madde / Kanunda sigorta ettirenin bilgisine ve davranışına hukuki sonuç bağlanan durumlarda, sigortadan haberi olması şartı ile sigortalının, temsilci söz konusu ise temsilcinin, can sigortalarında da lehtarın bilgisi ve davranışı da dikkate alınır. 38

39 MUHTELİF HUSUSLAR HAYAT SIGORTASI Sigorta ettiren / lehtarın sigortalıyı öldürmesi md. (aykırı sözleşmeler geçersiz) Sigorta ettiren, sigorta bedelini ödeme borcunun doğmasını sağlamak [amacıyla](!) sigortalıyı öldürür veya öldürülmesinde suç ortaklığı ederse, sigortacı bedel ödeme borcundan kurtulur. Lehtar, sigortalıyı öldürmüş veya onun öldürülmesinde herhangi bir şekilde suç ortaklığı etmişse, sigorta bedelinden mahrum kalır ve bu bedel, ölenin [sigortalının] mirasçılarına ödenir. [Niçin Sigorta Ettiren değildir???] Oysa mevcut kanun md 1328/2 de lehtar ve sigorta ettiren ayırımı bulunmamaktadır. Sigortadan faydalanan kimse hayatı üzerine sigorta yapılmış olanı öldürmüş veya onun öldürülmesinde her hangi bir şekilde suç ortaklığı etmiş 39 bulunduğu takdirde sigorta bedelinden mahrum kalır ve bu bedel ölenin mirasçılarına ait olur.

40 MUHTELİF HUSUSLAR HAYAT SIGORTASI İntihar md 1503 Sigortalı, yenilemeler de dâhil olmak üzere, en az üç yıldan beri devam eden ve ölüm ihtimaline karşı yapılan bir sözleşmede, bu süre geçtikten sonra intihar ederse veya intihara teşebbüs sonucu ölürse, sigortacı sigorta bedelini ödemekle yükümlüdür. Mevcut kanun 1328 e göre arasız olarak en az üç yıl ve sözleşme ayrımı bulunmamaktadır. 40

41 MUHTELİF HUSUSLAR HAYAT SIGORTASI İntihar md 1503 Sigortalının intiharı veya intihara teşebbüsü sonucu ölümü, [akli melekelerindeki bir rahatsızlık] sebebiyle üç yıldan önce gerçekleşmiş ise sigortacı sigorta bedelini ödemek zorundadır. Mevcut kanun 1328 e göre bu müddetin geçmesinden önce sigortalının intiharı anında akli melekeleri ne olursa olsun sigortacı sigortanın o andaki riyazi ihtiyatını öder. 41

42 MUHTELİF HUSUSLAR HAYAT SIGORTASI Ödünç Verme md 1501 Mevcut Kanun md dan farklı olarak Asgari geçmesi gereken süre 3 yıl değil, 1 yıl Tutarın tespiti kriteri [poliçede yazılı cetvele göre satın almaya veya sigorta poliçesi üzerinden] esası değiştirilerek, verilecek tutarın, [istem anındaki, genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun bir biçimde hesaplanan değer üzerinden] belirlenmesi Poliçenin iadesi şartı aranmamakta 42

43 MUHTELİF HUSUSLAR HAYAT SIGORTASI Ödünç Verme md 1501 Hakkın kullanımı. yine [Sigorta Ettiren] e ait Ayrıca, lehdarın olduğu durumda, 1493(6). md. ye dikkat Lehtarın değiştirilemeyeceği durumlarda, [sigorta ettiren] tarafından ayrılma ve ödünç alma hakları kullanıldığı takdirde, ödenecek tutar üzerinde lehtar hak sahibi olduğu gibi 43

44 MUHTELİF HUSUSLAR HAYAT SIGORTASI Tontin md 1488 Birden çok kişi tarafından verilen katkı payları ile oluşturulan varlıkların, [belirli bir tarihte hayatta kalanlar] ve [ölenin önceden belirlemiş olması] halinde, [lehdarlar] [!] arasında paylaştırılması ilkesi uyarınca, tontinler kurulabilir. Bu suretle, TTK md. deki Tontin yasağı kaldırılmıştır. Sigorta Şirketleri, bunun neresinde? Amaç kalanlar arasında paylaşım değil mi. 44

45 SİGORTA ETTİRENİN CAYMA HAKKI HAYAT SIGORTASI Sigorta Ettirenin Sözleşmeden Cayma Hakkı md (Yeni bir düzenlemedir.) (sigorta ettiren,sigortalı ve lehtar Aleyhine değiştirilemez.) Sigorta ettiren, sigortacının [kendisine cayma hakkını kullanabileceğini bildirmesinden] (?) itibaren 15 (onbeş) gün içinde sözleşmeden cayabilir. Bilgilendirme yapılmamışsa cayma hakkı, ilk primin ödenmesinden 1 (bir) ay sonra sona erer. Aydınlatma yükümlülüğü maddesi ile ilişkisi ne olacak? MADDE (2) Aydınlatma açıklamasının verilmemesi hâlinde, sigorta ettiren, sözleşmenin yapılmasına on dört gün içinde itiraz etmemişse, sözleşme poliçede yazılı şartlarla yapılmış olur. Aydınlatma açıklamasının verildiğinin ispatı sigortacıya aittir. 45

46 SİGORTA ETTİRENİN CAYMA HAKKI HAYAT SIGORTASI Sigorta Ettirenin Sözleşmeden Cayma Hakkı md Bilgilendirmenin yapıldığı sigortacı tarafından ispatlanır. Anılan maddenin ikinci fıkrasına göre, 1430 inci madde hükmü saklıdır md ye göre prim ödeme borcu na ilişkin maddedir. 46

47 SİGORTADAN AYRILMA HAYAT SIGORTASI Madde (sigorta ettiren,sigortalı ve lehtar aleyhine değiştirilemez.) Sigorta ettiren, en az bir yıldan beri yürürlükte bulunan ve bir yıllık primi ödenmiş olan sigorta sözleşmelerinde, istediği zaman sözleşmeyi sona erdirerek sigortadan ayrılabilir. (mevcut kanun 1327 de satın alma olarak düzenlenmiş) Ayrılma değeri, ayrılmanın istenildiği andaki genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun bir biçimde hesaplanan değerdir. (mevcut kanunda poliçede yazılı cetvele göre denilmekte ) 47

48 SİGORTADAN AYRILMA HAYAT SIGORTASI Madde (sigorta ettiren,sigortalı ve lehtar aleyhine değiştirilemez.) Yaşama ihtimaline karşı yapılan sigortalarda, sigortacıdan ayrılma değerinin istenilebilmesi için [sigortalının sağlıklı olduğunu ispat etmesi] gerekir. Sigortalı/SE lehine bundan vazgeçilebilir. Bu masraflar kimin tarafından karşılanacaktır???? 1426 md Sigortacının giderleri ödeme borcu uygulanabilir mi???... 48

49 HASTALIK VE SAĞLIK SIGORTASI 49

50 UYGULANACAK KURALLAR HASTALIK VE SAĞLIK SİGORTASI Hayat sigortalarına ilişkin hükümler, 1497 ve 1504 üncü madde hükümleri dışında hastalık sigortasına da uygulanır (Md 1519). Md Yanlış yaş beyanı Md SE veya lehtarın sigortalıyı öldürmesi Ancak hastalık sigortasına 1503 üncü maddenin ( Intihar ) uygulanabilmesi, Ancak, sözleşmede öngörülen rizikonun, intihara teşebbüs nedeniyle gerçekleşmiş olmasına bağlıdır. 50

51 UYGULANACAK KURALLAR HASTALIK VE SAĞLIK SİGORTASI Sağlık Sigortalarında ise: Genel hükümler dışında, Zarar sigortalarına ilişkin hükümler ile, Hayat Sigortasına ilişkin 1500 ilâ 1502 nci madde hükümleri, [Atıf hatası???] Md Sigortadan ayrılma Md Ödünç verme Md Prim ödemeden muaf sigorta da uygulanır (md 1519(3)). 51

52 KAPSAM HASTALIK SIGORTASI Hastalık sigortası ile sağlanan teminat md sözleşmede sayılan hastalıklardan birinin veya bir kaçının, sözleşmenin devamı sırasında gerçekleşmesi veya ortaya çıkması hali için Aksine sözleşme yoksa teminat, hastalıklardan sadece birinin gerçekleşmesi hali için verilir. Sözleşmede birden çok hastalık varsa, hastalıklardan birinin gerçekleşmesi veya ortaya çıkması halinde bedel ödenir ve sözleşme sona erer. 52

53 KAPSAM SAĞLIK SIGORTASI Aksine sözleşme yoksa, Sigortacı; hastalık sonucu gerekli hale gelen ilaç dahil her türlü tıbbî bakım, gebelik ve doğum, hastalıkların erken teşhisine yönelik ayaktaki incelemeler de dahil olmak üzere sözleşmede kararlaştırılan giderleri, tedavinin tıbben yatarak tedavinin gerekli olduğu durumlarda günlük hastane giderleri; sigortalının hastalık sonucu çalışamaması nedeniyle elde edemediği kazançlar için kararlaştırılan günlük iş görememe parası, sigortalının bakıma muhtaç hale gelmesi durumunda, bakım nedeniyle doğan giderler veya kararlaştırılan gündelik bakım parası için teminat verir (md 1513). Dikkat!... Teminat, aksi kararlaştırılmamışsa, yukarıdakilerin tümünü kapsar. 53

54 SİGORTA EDİLECEK KİŞİ HASTALIK /SAĞLIK SIGORTASI Sigortanın yaptırılması Md (Aykırı sözleşme şartları geçersizdir.) (yeni bir düzenlemedir.) Hastalık ve sağlık sigortaları, sigortalı lehine yapılabilir. Hastalık sigortalarında, lehtar da tayin edilebilir. Lehtarın belirtilmediği hâllerde, sigortanın [sigortalı] lehine yapıldığı kabul edilir. 1515/4 md. 54

55 LEHDAR HASTALIK SIGORTASI Lehtar tayini için, [o kimse] ile [lehtar] arasında bir menfaat ilişkisinin bulunması şarttır (Md. 1515). Ayrıca [sigortalının yazılı izni] gerekir. Kanuni temsilcisi varsa, kanuni temsilcinin yazılı izni Kanuni temsilci, lehtar veya sigorta ettiren ise, iznin verilmesinde sigortalıyı temsil yetkisi yok... Sigortalı onbeş yaşını doldurmuşsa, ayrıca onun da izni alınır; aksi takdirde yapılan sözleşme geçersizdir. 55

56 BEKLEME SÜRESİ HASTALIK SAĞLIK SIGORTASI Bekleme süresi kanun ile de tanınmış (md 1516). [Ancak bir tarif yer almamakta ] Bekleme süresinin üst sınırı, [Hazine Müsteşarlığı]nca veya [Müsteşarlığın uygun göreceği bir kurum] (?...) tarafından belirlenir. 56

57 SİGORTA EDİLECEK KİŞİ HASTALIK SAĞLIK SIGORTASI Yeni doğan bebeğin ve evlat edinilenin durumu Md.1517 (Sigortalı aleyhine değiştirilemeyen bir hükümdür.) Doğum sırasında, ana babadan biri için yaptırılmış bir [hastalık] veya [sağlık sigortası] nın bulunması halinde, [aksi kararlaştırılmamışsa,] doğumun tamamlanmasından itibaren bebek, [Ek prim olmaksızın] sigortanın kapsamına girer. Ancak, bunun için doğumun en geç iki ay içinde sigortacıya bildirilmesi gerekir. Evlat edinilen küçükler hakkında da uygulanır. 57

58 SİGORTA DEĞERİ HASTALIK SAĞLIK SIGORTASI Sigortalının sağlığı, [hastalık sigortaları] ile [meblağ sigortası şeklinde düzenlenen sağlık sigortaları]nda bir veya birkaç sigortacı tarafından, çeşitli bedellerle sigorta ettirilebilir (!) [ifade hatası- edilebilir]. (md. 1514) Ödenecek bedelin, [menfaatten] (?) fazla olduğu durumlarda, aşan kısım [sigortalı]nın lehine yapılmış sayılır. [Buna aykırı sözleşme şartları geçersizdir.] 58

59 BİLGİ İSTEME HAKKI HASTALIK SAĞLIK SIGORTASI Sigortacının bilgi ve belge verme yükümlülüğü MADDE (Aykırı sözleşme şartları geçersizdir.) Sigortacı, hasarı değerlendirirken, [ilgili kişinin] (!) veya onun kanuni temsilcisinin istemesi hâlinde, bunlar tarafından belirlenen [doktora], teminat kapsamındaki hastalığın gerçekleşip gerçekleşmediği ve tıbbi tedavi uygulanmasının gerekliliği konusunda aldığı [rapor hakkında] bilgi ve rapor üzerinde inceleme imkânı vermek zorundadır. 59

60 KAZA SIGORTASI 60

61 UYGULANACAK KURALLAR FERDI KAZA Hayat sigortalarına ilişkin Kaza sonucu ölüm rizikosu için, md ikinci ila dördüncü fıkraları, ve Diğer hallerde, diğer hükümler, kaza sigortası hakkında da kıyas yoluyla uygulanır. Gerçek zararın sigortacı tarafından karşılanması öngörülmüş ise, zarar sigortalarına ilişkin hükümler, kıyas yoluyla kaza sigortası hakkında da uygulanır. 61

62 KAPSAMI FERDİ KAZA MEVCUT KANUN MADDE herhangi bir kaza, hastalık, maddi menfaatlerini haleldar edecek her hangi bir olay, iş kazaları yahut nevi ve mahiyeti muayyen başka bir kaza sebebiyle ölümü veyahut muvakkat veya daimi surette [çalışma kudretinden] veya [imkanından] mahrumiyet YENİ KANUN MADDE kaza sonucu ölüm, geçici veya sürekli sakatlık ya da iş göremezlik hâlleri için sigorta teminatı sağlar 62

63 TARAFLAR FERDİ KAZA MEVCUT KANUN MADDE bizzat sigorta ettiren kimse tarafından yapılacağı gibi bir veya müteaddit şahıslar lehine olarak diğer kimse tarafından dahi yapılabilir.. Kazaya karşı sigorta poliçesi ferden bir veya müteaddit muayyen şahıslar üzerine olabileceği gibi bir heyet, bir cemiyet, bir grup üzerine dahi yapılabilir. Bu takdirde kazaya karşı sigorta olunan kimselerin adlarını göstermeye lüzum yoktur. Meslek veya memuriyetinin zikri kafidir. Sigortalı MADDE YENİ KANUN Kazaya karşı sigorta, sigorta ettirenin veya başkasının uğrayabileceği kazalara karşı yapılabilir. 63

64 TARAFLAR FERDİ KAZA MADDE 1490/2-3-4 Kaza sonucu ölüm rizikosu için sigortada Lehtarın Menfaati Şartı Sigorta bedelinin, mûtad cenaze giderlerini aşması halinde, sigortalının, veya varsa kanunî temsilcisinin, yazılı izni gerekir Menfaatin sözleşmenin yapılmasından sonra ortadan kalkması halinde; o andan itibaren geçersiz olur ve sigorta ettirene iştira değerinin ödenmesi. 64

65 TAZMİN ESASI FERDİ KAZA MEVCUT KANUN MADDE Kaza ölümü intac eylediği takdirde gerek ani olsun ve gerek kaza tarihinden itibaren azami bir yıl içinde ölüm vukua gelsin tazminat, [hak sahibine] veya [mirasçılara] ödenir; YENİ KANUN MADDE Ölüm, ani olarak veya kaza tarihinden itibaren en çok bir yıl içinde gerçekleşmiş ise sigorta bedeli [sigorta ettirene] yahut [onun tarafından belirlenmiş kişiye] ; 2. Daimi maluliyeti mucip olduğu takdirde poliçede yazılı maluliyet derecesine göre icab eden tazminat, sigorta ettirene ödenir. geçici ve sürekli sakatlık veya iş göremezlik hâllerinde ise [sigortalı] ya ödenir. (Sigorta Ettiren????) [Dikkat. Bu düzenlemeye aykırı 65 sözleşme şartları geçersizdir.]

66 Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği İstanbul

GENİŞ HAYAT SİGORTASI, HAYAT SİGORTALARI GENEL ŞARTLARI

GENİŞ HAYAT SİGORTASI, HAYAT SİGORTALARI GENEL ŞARTLARI GENİŞ HAYAT SİGORTASI, HAYAT SİGORTALARI GENEL ŞARTLARI A. Sigortanın Kapsamı A.1- Sigortalı, Sigorta Ettiren ve Lehdar Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye "sigortalı", prim ödemek suretiyle

Detaylı

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri SİGORTA HUKUKU Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. "Sosyal güvenlik" anlamı, sosyal ve özel sigortalar 1 II. Özel sigorta ve sosyal sigorta ayrımı 2 III. Sosyal sigortacılığın Türkiye'de

Detaylı

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER A) SİGORTA SÖZLEŞMESİ Madde No: I- TEMEL KAVRAMLAR 1. Tanım 1401 2. Karşılıklı sigorta 1402 3. Reasürans 1403 4. Geçerli olmayan sigorta 1404 II- HÜKÜMLER 1. Sözleşmenin yapılması

Detaylı

BİLGİLENDİRME FORMU (EĞİTİM SİGORTASI)

BİLGİLENDİRME FORMU (EĞİTİM SİGORTASI) En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin genel amaçlı bilgi vermek amacıyla

Detaylı

HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLARI HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1- Sigortalı, Sigorta Ettiren ve Lehdar Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye "sigortalı", prim ödemek suretiyle sigortalının menfaatini

Detaylı

Prim Tutarları (4. Basamak) Risk Grubu Prim Miktarı (TL) I. Grup 150 II. Grup 300 III. Grup 500 IV. Grup 750

Prim Tutarları (4. Basamak) Risk Grubu Prim Miktarı (TL) I. Grup 150 II. Grup 300 III. Grup 500 IV. Grup 750 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA KURUM KATKISINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ (2010/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Detaylı

Hayat Sigortası Genel Şartları

Hayat Sigortası Genel Şartları A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1- Sigortalı, Sigorta Ettiren ve Lehdar Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye "sigortalı", prim ödemek suretiyle sigortalının menfaatini sigortacı nezdinde sigortalayan

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 7. Baskı için ön söz...vii ÖN SÖZ...IX YAZAR HAKKINDA...XI BİRİNCİ

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU ALTINCI KİTAP SİGORTA HUKUKU

TÜRK TİCARET KANUNU ALTINCI KİTAP SİGORTA HUKUKU TÜRK TİCARET KANUNU ALTINCI KİTAP SİGORTA HUKUKU BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER (Madde: 1401 1452) İKİNCİ KISIM SİGORTA TÜRLERİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER (Madde: 1453 1520) ALTINCI KİTAP BİRİNCİ KISIM Genel

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 8. BASKI IÇIN ÖN SÖZ... VII ÖN SÖZ... IX YAZAR HAKKINDA... XI BİRİNCİ

Detaylı

KANUN TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011

KANUN TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 14 Şubat 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27846 KANUN TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 ALTINCI KİTAP Sigorta Hukuku BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler A) Sigorta sözleşmesi I - Temel

Detaylı

HAYAT Sigortası. Şartları

HAYAT Sigortası. Şartları MetLife, global olarak sigorta, yıllık gelir koruma ve çalışan hakları programları alanında 50 den fazla ülkede 90 milyon müşteriye hizmet veren öncü bir şirkettir. MetLife, ortaklıkları ve iştirakleri

Detaylı

ödemelerde ilk beş yıl %3. Diğer ödemelerde; ilk yıl %20, ikinci yıl %15, üçüncü yıl %10, dördüncü ve beşinci yıllar %5

ödemelerde ilk beş yıl %3. Diğer ödemelerde; ilk yıl %20, ikinci yıl %15, üçüncü yıl %10, dördüncü ve beşinci yıllar %5 En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu (6. Kitap: Sigorta Hukuku)

Türk Ticaret Kanunu (6. Kitap: Sigorta Hukuku) Türk Ticaret Kanunu (6. Kitap: Sigorta Hukuku) Yayınlanan Resmin Gazete: 27846 Yayınlanan Tarih: 14.2.2011 00:00:00 Yayınlayan Kurum: Kanun No: 6102 Kabul Tarihi: 13.01.2011 ALTINCI KİTAP Sigorta Hukuku

Detaylı

MADDE 1401-(1) Sigorta sözleşmesi, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir

MADDE 1401-(1) Sigorta sözleşmesi, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir ALTINCI KİTAP Sigorta Hukuku BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler A) Sigorta sözleşmesi I - Temel kavramlar 1. Tanım MADDE 1401-(1) Sigorta sözleşmesi, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir

Detaylı

A.1. Sigortanın Konusu

A.1. Sigortanın Konusu Hazine Müsteşarlığından: YILLIK GELİR SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu 1.1- Sigortacı, yıllık gelir sigorta sözleşmesi ile toplu veya belirli süreler içinde ödenen

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır.

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır. PR M ADEL HAYAT S GORTASI ÖZEL ŞARTLAR şbu Sözleşme, bu Sözleşmenin parçasını oluşturan Başvuru Formu, Poliçe, Özel Şartlar, Hayat Sigortaları Genel Şartları ve Poliçeye ait her türlü form, ek zeyilleriyle

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (Bu Genel Şartlar 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu (6. Kitap: Sigorta Hukuku) Yayınlanan Resmi Gazete: Yayınlanan Tarih: Kanun No: Kabul Tarihi:

Türk Ticaret Kanunu (6. Kitap: Sigorta Hukuku) Yayınlanan Resmi Gazete: Yayınlanan Tarih: Kanun No: Kabul Tarihi: Türk Ticaret Kanunu (6. Kitap: Sigorta Hukuku) Yayınlanan Resmi Gazete: 27846 Yayınlanan Tarih: 14.2.2011 Kanun No: 6102 Kabul Tarihi: 13.01.2011 ALTINCI KİTAP Sigorta Hukuku BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

BİLGİLENDİRME FORMU (KREDİ HAYAT SİGORTALARI)

BİLGİLENDİRME FORMU (KREDİ HAYAT SİGORTALARI) A. SİGORTAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1. Bu sigortayı başka bir sigorta şirketi veya sigorta aracısı yoluyla yaptırmak istediğniz taktirde, istenen teminatlar ile süre şartlarını sağlayan ve "dain-i mürtehin"i

Detaylı

Çevrimiçi Türk Ticaret Kanunu - Hazırlayan Levent YARALI, LL.M.

Çevrimiçi Türk Ticaret Kanunu  - Hazırlayan Levent YARALI, LL.M. ALTINCI KİTAP Sigorta Hukuku BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler A) Sigorta sözleşmesi I - Temel kavramlar 1. Tanım MADDE 1401- (1) Sigorta sözleşmesi, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir

Detaylı

Dr. Evrim AKGÜN FERDİ KAZA SİGORTASI SÖZLEŞMESİ

Dr. Evrim AKGÜN FERDİ KAZA SİGORTASI SÖZLEŞMESİ Dr. Evrim AKGÜN FERDİ KAZA SİGORTASI SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm KAZA SİGORTASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER I. Sigorta Kavramı...9 A. Olasılık

Detaylı

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? A) Toplam Risk Primi, Toplam Ödenen Tazminat

Detaylı

Bu sigorta, sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ifa ettiği mesleki faaliyetler için geçerlidir.

Bu sigorta, sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ifa ettiği mesleki faaliyetler için geçerlidir. TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi 30.07.2010 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi, 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci

Detaylı

SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015

SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015 SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015 Soru-1: Sosyal Güvenlik Kurumu altında sağlık güvencesi olan ve ayrıca AA Sigorta şirketinden 04.05.2015 başlangıç tarihli sağlık sigortası yaptıran Ali Bey, 10.05.2015

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır.

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır. 27 Ağustos 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28038 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: YÖNETMELİK TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLGİLİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Detaylı

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası Serbest muhasebeci mali müşavir sorumluluk sigortası Bu sigorta ile Sigortacı, Sigortalının vermekte olduğu mesleki hizmetleri kusurlu olarak yerine getirmesinden

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SORUMLULUK SİGORTASINA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1. SORUMLULUK...5 I. SORUMLULUK KAVRAMI...5 HUKUKİ SORUMLULUĞUN TÜRLERİ...6

Detaylı

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI TEMEL SİGORTACILIK. Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir?

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI TEMEL SİGORTACILIK. Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir? BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir? a) Para ile ölçülebilir menfaatin varlığı b) Sigorta himayesi

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

Özel sağlık sigortanızın uzun vadede en önemli hukuki kazanımı ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİ sidir. Bu sunum ilgili konunun Hukuki yapısıdır.

Özel sağlık sigortanızın uzun vadede en önemli hukuki kazanımı ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİ sidir. Bu sunum ilgili konunun Hukuki yapısıdır. Özel sağlık sigortanızın uzun vadede en önemli hukuki kazanımı ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİ sidir. Bu sunum ilgili konunun Hukuki yapısıdır. özel sağlık sigortası sözleşmesinin aynı plan ile ömür boyu yenilenmesi

Detaylı

KANSERE İNAT YAŞASIN HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KANSERE İNAT YAŞASIN HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası Ticaret Ünvanı : Adresi : KANSERE İNAT YAŞASIN HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat

Detaylı

Hayat Kredi Sigortası

Hayat Kredi Sigortası Hayat Kredi Sigortası Sigorta konusu insan hayatı olan, genellikle uzun vadeli menfaat veya meblağ sigortalarıdır. Başlangıçta, hayatı sigorta konusu olan kişinin sigorta süresi içerisinde ölmesi halinde,

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

İFLAS KORUMA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

İFLAS KORUMA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası FiNANSÖR İFLAS KORUMA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. (Onay Tarihi:16/5/2013)

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. (Onay Tarihi:16/5/2013) A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu BAĞIMSIZ DENETÇİLİK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI (Onay Tarihi:16/5/2013) Bu sigorta ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

Detaylı

Ömür boyu yenileme garantisi

Ömür boyu yenileme garantisi ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİSİ HUKUKU özel sağlık sigortası sözleşmesinin aynı plan ile ömür boyu yenilenmesi taahhüdüdür. Şirketin ömür boyu yenileme garantisi içeren bir ürün sunması halinde, akdedilen

Detaylı

Prim Tutarları (4. Basamak) Prim indirimi ve prim artırımı aşağıdaki tabloda yer alan basamak esasına göre uygulanır. Prim

Prim Tutarları (4. Basamak) Prim indirimi ve prim artırımı aşağıdaki tabloda yer alan basamak esasına göre uygulanır. Prim TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA KURUM KATKISINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ (2010/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (26/7/2014-29072) HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI

Detaylı

X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU

X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye

Detaylı

BİLGİLENDİRME FORM NO : 393595 GRUP BİRİKİMLİ HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU

BİLGİLENDİRME FORM NO : 393595 GRUP BİRİKİMLİ HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU GRUP BİRİKİMLİ HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 31.01.2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

Prof. Dr. TEKİN MEMİŞ İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi SİGORTA SÖZLEŞMESİ ŞARTLARININ YARGISAL DENETİMİ

Prof. Dr. TEKİN MEMİŞ İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi SİGORTA SÖZLEŞMESİ ŞARTLARININ YARGISAL DENETİMİ Prof. Dr. TEKİN MEMİŞ İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi SİGORTA SÖZLEŞMESİ ŞARTLARININ YARGISAL DENETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ VE PROBLEMİN ORTAYA KONULMASI...1

Detaylı

Sayı: Nisan 2007

Sayı: Nisan 2007 Sayı: 66 19 Nisan 2007 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 9 Nisan 2007 tarihli Ellidördüncü Birleşiminde Oybirliğiyle (27 Oyla) kabul olunan, Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri

Detaylı

TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACISINA RÜCU HAKKI ÇELİK AHMET ÇELİK

TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACISINA RÜCU HAKKI ÇELİK AHMET ÇELİK TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACISINA RÜCU HAKKI ÇELİK AHMET ÇELİK 1- Bildirim (ihbar) yükümlülüğü Uygulamada sigorta ettirenin (poliçe sahibinin), kendi sigortacısına karşı dava açması az

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 SORU 1: Grup Hayat Sigortası yapılabilmesi için aynı tüzel kişiliğe bağlı olarak çalışan sigortalı sayısı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? A) 5 B) 10 C) 15 D)

Detaylı

23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28800 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Sorumluluk Sigortalarının Yeni TTK Uyarınca Değerlendirilmesi 6 Mart 2013, İzmir. Prof. Dr. Didem Algantürk Light

Sorumluluk Sigortalarının Yeni TTK Uyarınca Değerlendirilmesi 6 Mart 2013, İzmir. Prof. Dr. Didem Algantürk Light Sorumluluk Sigortalarının Yeni TTK Uyarınca Değerlendirilmesi 6 Mart 2013, İzmir Prof. Dr. Didem Algantürk Light Bir malın bir pazardan ötekine aktarılması değişik taşıma sistemleriyle gerçekleşir. Malın

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK SİGORTA HUKUKU

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK SİGORTA HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ YAZAR HAKKINDA VII IX BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK SİGORTA HUKUKU 1- GENEL OLARAK SİGORTACILIK VE SİGORTA HUKUKU 1 2- SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI, ÖZELLİKLERİ, SİGORTA HUKUKU

Detaylı

Ürün Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Ürün Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Ürün Sorumluluk Sigortası Genel Şartları A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile sigortacı, sigortalıya karşı, sözleşmede tanımlanan ürünlerin kusurundan kaynaklanan tazminat

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30)

Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30) Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30) Bilindiği üzere, Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği 01/04/2015

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, özel sağlık sigortası uygulamalarına

Detaylı

MOTORLU KARA TAŞITLARI BİLGİLENDİRME FORMU

MOTORLU KARA TAŞITLARI BİLGİLENDİRME FORMU MOTORLU KARA TAŞITLARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere,

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Sigorta Türleri Zarar Sigortaları a. Mal Sigortaları b. Sorumluluk Sigortaları Can Sigortaları a. Hayat Sigortası b. Kaza Sigortası c. Hastalık ve Sağlık Hastalık ve Sağlık

Detaylı

SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, belli bir sigorta ilişkisine girmek isteyen kişilerin,

Detaylı

Sigortacılık & Aktüerya. Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi

Sigortacılık & Aktüerya. Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi Sigortacılık & Aktüerya Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi ERGO slide master 2010 Gündem Sigorta Aktüerya Sigorta Ne Demek? Sigorta: Sigorta, aynı türden tehlikeyle

Detaylı

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası Ticaret Ünvanı : Adresi : FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer

Detaylı

KANUNU NUN SİGORTA HUKUKUNA BAKIŞ

KANUNU NUN SİGORTA HUKUKUNA BAKIŞ 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NUN SİGORTA HUKUKUNA İLİŞKİN HÜKÜMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ PROF. DR. MERTOL CAN Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 6102 SAYILI TÜRK

Detaylı

G E N E L G E 2009-25

G E N E L G E 2009-25 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ 73-034/121 9.2.2009 Konu : Tarım sigortası primlerinin tahakkuk ve

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Öğretim Üyesi TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk

Detaylı

Madde 32 Sigortalıya, iş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortası kapsamı dışında kalan hastalıklara

Madde 32 Sigortalıya, iş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortası kapsamı dışında kalan hastalıklara Hastalık Sigortası Sağlanan yardımlar: Madde 32 Sigortalıya, iş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortası kapsamı dışında kalan hastalıklara da, aşağıda yazılı yardımlar sağlanır: A) Sağlık yardımı yapılması,

Detaylı

KİŞİYE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI - FERDİ KAZA PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KİŞİYE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI - FERDİ KAZA PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 1423. Maddesine ve 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT

TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT Resmi Gazete Tarihi: 09.05.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27576 TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT Bu Tarife ve Talimat 2010/190 sayılı Bakanlar

Detaylı

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettiren kişiye, yapılacak sözleşmeye ilişkin önemli bazı hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Sigorta

Detaylı

410- TRAFİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

410- TRAFİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU 410- TRAFİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

Tebliğler Hazine Müsteşarlığından: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Tebliğ

Tebliğler Hazine Müsteşarlığından: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Tebliğ Tebliğler Hazine Müsteşarlığından: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2004/2) Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Tebliğin

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

YABANCI SAĞLIK SİGORTA POLİÇESİ

YABANCI SAĞLIK SİGORTA POLİÇESİ YABANCI SAĞLIK SİGORTA POLİÇESİ Başlama Tarihi: 14.05.2018-12:00 Bitiş Tarihi: 14.05.2019-12:00 Süre: 365 Tanzim Tarihi : 08.03.2017 Tanzim Yeri: İSTANBUL Ortak No: Ürün Kodu: 600 Poliçe / Yenileme No:

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/39

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/39 609 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/891 Karar No. 2012/6510 Tarihi: 07.02.2012 İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/39 SİGORTALININ TARAFİK KAZASINDA

Detaylı

TEBLİĞ. Sigortaları Hakkında Karar a göre yapılacak Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına aşağıdaki Tarife ve Talimat uygulanır. A.

TEBLİĞ. Sigortaları Hakkında Karar a göre yapılacak Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına aşağıdaki Tarife ve Talimat uygulanır. A. 9 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27576 TEBLİĞ Devlet Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT Bu Tarife ve Talimat 2010/190 sayılı

Detaylı

UZUN SÜRELİ KREDİ KORUMA STANDART GRUP SİGORTASI BİLGİ FORMU

UZUN SÜRELİ KREDİ KORUMA STANDART GRUP SİGORTASI BİLGİ FORMU UZUN SÜRELİ KREDİ KORUMA STANDART GRUP SİGORTASI BİLGİ FORMU A. TANIMLAR İşbu Bilgi Formu kapsamında kullanılan terimlere ait tanımlara aşağıda yer verilmiştir: Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.No:47

Detaylı

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler Bireysel emeklilik sistemi ve diğer şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin matrahın tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi anlatılmıştır. Tarih 13/08/2003 Sayı GVK-3/2003-3/Bireysel

Detaylı

Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS

Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM TENKİS KAVRAMI,

Detaylı

İFLAS KORUMA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

İFLAS KORUMA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası FiNANSÖR İFLAS KORUMA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Hazine Müsteşarlığından A SİGORTA KAPSAMI A.1 Sigortanın Kapsamı 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız

Detaylı

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 8/5/1985 Yayımlandığı R.

Detaylı

Dr. İnan Deniz Dinç. ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASINDA RİZİKONUN KONUSU ve TEMİNATIN KAPSAMI

Dr. İnan Deniz Dinç. ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASINDA RİZİKONUN KONUSU ve TEMİNATIN KAPSAMI Dr. İnan Deniz Dinç ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASINDA RİZİKONUN KONUSU ve TEMİNATIN KAPSAMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII Birinci Bölüm GIRIŞ I. SUNUM...1 II. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI

Detaylı

PRİM TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ 2009

PRİM TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ 2009 TEK BELGE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA, 18/2/2009 TARİH VE 5838 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER PRİM TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

KREDİ HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Kredi Hayat Sigortası ile ilgili bilgilendirmeye yönelik olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer

Detaylı

-Çelik, betonarme, karkas yapılar

-Çelik, betonarme, karkas yapılar 587 sayılı "Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname"ye istinaden yapılacak Zorunlu Deprem Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimatlar uygulanır. 1.Tarife ve İndirimler* Yapı Tarzı I. Bölge

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE YER ALAN BAZI HUSUSLARIN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2008/23) Bu sektör duyurusu, 09.04.2008 tarih ve 26842

Detaylı

İŞSİZLİK TEMİNATLI HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

İŞSİZLİK TEMİNATLI HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası Ticaret Ünvanı : Adresi : İŞSİZLİK TEMİNATLI HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi İÇİNDEKİLER ONUNCU BASKIYA ÖNSÖZ... vii BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER...xi BİBLİYOGR AFYA...xix

Detaylı

Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken;

Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken; Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları

Detaylı

Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu

Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Öğr. Gör. Fırat GÜLTEKİN İhraç veya ithal edilen eşyanın taşınması esnasında meydana gelebilecek risklerin sigortalanmasına ilişkin esasları içerir. Teslim şekilleri çerçevesinde hangi tarafın sigorta

Detaylı

Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları

Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları A -Sigortanın Kapsamı A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının karayolunda kullanılabilen motorlu aracı ile daimi ikametgah adresi dışındaki

Detaylı

TEBLİĞ HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ HAKKINDA TEBLİĞ 28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27011 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASI BAKIMINDAN İŞVERENİN, ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN VE SİGORTALILARIN SORUMLULUĞU İLE PEŞİN SERMAYE

Detaylı