1. FORMLAR AMAÇ ARA TIRMA. Programlamaiçindeformkullan m n ö renerekuygulamalaryapabileceksiniz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. FORMLAR AMAÇ ARA TIRMA. Programlamaiçindeformkullan m n ö renerekuygulamalaryapabileceksiniz."

Transkript

1 Ö RENMEFAAL YET 1 Ö RENMEFAAL YET 1 AMAÇ Programlamaiçindeformkullan m n ö renerekuygulamalaryapabileceksiniz. ARA TIRMA PHP ded kaynaklardan(kullan c dan)bilgialmayollar n ara t r n z. Formolu turmadagetvepostmetotlar aras ndakifarklar ara t r n z. Ara t rmai lemleriiçinüyelikgerektirenwebsitelerininüyeliki lemlerinin,al veri sitelerininnas lhaz rland n dü ünerekböylebirkaçwebsitesiniinceleyiniz. 1. FORMLAR Tümprogramlamadillerindeyaz lanprogramlar,baz de i kenlerikullan c danalarak bu de i kenler üzerinde mant ksal denetleme ve döngüler sonucunda kullan c ya belli bir tepkiverir. Haz rlad n zwebsayfalar ndaçe itliamaçlarlaformlarolu turmakgerekebilir. Bunlaranketformlar,kay tformlar vb.formlarolabilir.buformlaragirilenbilgiler adreslerinegönderilebilece igibidatabase(veritaban )veyakay tlar ntutulaca bölgelere de gönderilebilir. Bu konumda; formlar n sayfa üzerine nas l yerle tirilece ini ve nas l çal t r laca n görece iz. PHP, bir web yaz l m geli tirme dili oldu undan kullan c dan gelecekde i kenlerüç ekildeal nabilir: Kullan c, taray c daki formu doldurarak PHP ye Post ya da Get metoduyla gönderir. Kullan c n nbilgisayar ndadahaöncedendepolanm bircookie dende i ken al n r. Kullan c, taray c n n adres sat r na de i ken yazarak Query String yoluyla de i kenigönderir. Formziyaretçininsizinistedi inizbilgilerinyan s raziyaretçininbilgisayar ndanweb sunucusu bilgisayara, daha birçok bilgiyi de beraberinde getirir. web tasar mc s ve web programc s olarakbubilgileribilmeyedaimaihtiyac n zvard r.sözgelimi,ziyaretçinizin Browser türünü ve sürümünü belirleyerek onu uygun sayfaya yönlendirmekten ziyaretçiden istedi inizbilgilerinsunucuyaula t ndanerdehangide i kendetutuldu unakadargerekli birçokbilgisunucuçevrede i kenlerivesunucude i kenleridedi imizdizilerdebulunur. Bütün HTTP Server programlar için ortak ve web programc s için önemli de i kenler unlard r: 3

2 HTTP_ENV_VARS HTTP : Sunucu program n çal makta olan PHP dosyas için olu turdu u çevre de i kenlerinin yaz l oldu u dizi de i ken. Bu de i kenin içinde u unsurlar bulunur: HOSTNAME: Sunucunun IP adresi SHELL:Unixsistemindekullan lanshellprogram HOSTTYPE:Sunucununad vetürü OSTYPE:Sunucununi letimsistemitipi HOME:Çal anprogram nkökdizini PATH:Çal anprogram nsunucudakiyolu HTTP_SERVER_VARS:Sunucuprogram nçal maktaolanphpdosyas nasundu u baz bilgilerinbulundu udizide i ken.bude i keniniçinde uunsurlarbulunur: PHP_SELF:Çal anphpprogram n nbulundu udizinvead PATH_TRANSLATED:Çal anphpprogram n nfizikselyolu HTTP_GET_VARS: Bir Form'dan GET metoduyla al nan bilgilerin anahtar=de er çiftleriolarakkaydedildi idizide i ken HTTP_POST_VARS:BirForm'danPOSTmetoduylaal nanbilgilerinanahtar=de er çiftleriolarakkaydedildi idizide i ken HTTP_USER_AGENT:Ziyaretçininbilgisayar ndakuruluinternetbrowserprogram QUERY_STRING: Form ile bilgi al rken GET metodunu kulland m z takdirde Browser' ngönderece ibilgilerintutuldu ude i ken REMOTE_ADDR: Ziyaretçininbilgisayar naisstaraf ndanatanm IPadresi REQUEST_METHOD:Formilegelenbilgileringönderildi imetot:getveyapost REQUEST_URI: O anda çal makta olan PHP dosyas n n ad ve varsa bu ada eklenmi Query_String SCRIPT_FILENAME:Oandaçal maktaolanphpprogram n ndosyaad SCRIPT_URI:Oandaçal maktaolanphpprogram n ntamurladresi SERVER_ADDR: Sunucunun IP adresi SERVER_PROTOCOL: Sunucunun HTTP protokolünün sürümü 4

3 HTMLformlar ndabilgialmakçokbasittir. <form> </form>: Form içerisindeki nesnelerin kullan lmas için <form> </form> taglar kullan lmal d r. <formmethod= de er action= de er name= de er ></form> Method: Formun hangi yöntemle kar tarafa gönderilece ini belirler. ki de eri vard r.bunlargetvepost tur GET Action:Formunhangiadresegönderilece inibelirler. Name:Formunad n belirler. Forma girilen bilgilerin Action bölümünde belirtilen adrese veya sayfaya gönderilirken URL nin arkas na eklenmesi biçiminde veri gönderimidir. Bu i lemle gönderilenbilgiler,taray c lar nadresçubu undagösterilir.buyüzdengüvenlikdü üktür. Özellikle ifre gönderimi gibi durumlarda bu metodun kullan lmas pek sa l kl de ildir. Ayr ca, adres çubu una girilebilecek karakter say s ndaki k s tlamalar nedeniyle fazla miktarda veri gönderimini engeller. Form ile gelen bilgiler, GET metodu ile geliyorsa hem QUERY_STRING hem de HTTP_GET_VARSdizisinekaydolur. imdigetmetoduylabirformdosyas olu tural m. BasitbirHTMLForm'utasarlayal m.a a dakikodlar form.htmad ylakaydediniz: <HTML> <HEAD> <TITLE>PHP'de Formlar</TITLE> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso "> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows- 1254"> </HEAD> <BODY> <FORM ACTION="form.php" METHOD="GET"> Ad n z:<inputtype="text"name="adi"> <br> Soyad n z:<inputtype=text"name="soyadi"> <br> <INPUT TYPE="SUBMIT" VALUE="Gönder"> <INPUT TYPE="RESET" VALUE="Vazgeç"> </FORM> </BODY> </HTML> 5

4 Formun ACTION parametresine dikkat ederseniz, form.php adl bir dosyan n ad n göreceksiniz. Bu, ziyaretçinin Gönder dü mesini t klamas yla birlikte Formun içerdi i bilgilerin METHODparametresindeyaz l olanget yöntemiylesunucudagönderilece iprogram n ad d r. Bu sayfa, Browser'da öyle bir görüntü verecektir: imdi bir an için ne olaca n dü ünmeden, formu doldurun ve Gönder dü mesini t klay n ve Browser' n zdaki hata mesaj naald rmadan,urladreskutusundaneyazd n okuyun. Resim1.1:form.htmlsayfas ekrangörüntüsü Yaz lm olanform.htmldosyas browserdayukar dakiresimdekigibiolacakt r. Bu,HTTPprotokolünegöreGETyoluylabilgigöndermektekullan lanyöntemintam bir örne idir. Browser, GET yoluyla bilgi gönderece i zaman, Form'daki bütün bilgileri URL-Encodingdenensistemlekodlar;Form'unalanadlar naoalanlaraziyaretçininyazd bilgileribire ittiri aretiyleekler;butüralan=girdiçiftlerininaras na&(vei areti)koyarve gönderir. Web sunucu, bu bilgileri al nca önce kendi olu turdu u baz de i kenlere (hem QUERY_STRING,hemdeHTTP_GET_VARSdizisine)yazarvesonraURLhanesindead yaz l olanprograma(sayfaya)verir. imdibizimbubilgileringönderildi iphpprogram n kendisine verilecek bu bilgileri i lemeye haz r ekilde yazmam z gerekir. u a a daki kodlar form.phpad ylakaydediniz: <?php print("ad n z<b>".$adi."</b>\n\n"); print("<p>soyad n z: <b>".$soyadi."</b></p>\n\n"); veya <? $adi=$http_get_vars["adi"]; $soyadi=$http_get_vars["soyadi"]; Echo"Ad n z:".$ad."<br>soyad n z:".$soyadi; 6

5 imdi, browser n zda form.htm sayfas n yeniden aç n z, Form'u doldurunuz ve gönderiniz.aç lacaksayfa,form'ungönderece ibilgilerialacakvekendigörüntüleyecektir. Resim1.2:form.phpsayfas ekrangörüntüsü Yaz lm olanform.phpdosyas browserdayukar dakiresimdekigibiolacakt r Dikkatederseniz,girilenbilgilerhemsayfadahemdeadresçubu undagörülmektedir. Fakat burada gördü ünüz gibi Sunucunun ziyaretçiden gelen bilgileri depolad dizileri kullanmad k. Bunu yaparken GET ile gelen bilgiler kendisinde verildi inde PHP program n n alan adlar n de i ken ad, bunlar n kar s nda yaz l olan verileri de bu de i kenin de eri saymas ndan yararland k. Fakat istenilirse bu de i kenleri, Sunucunun olu turdu udizilerdendealabilirdik POST Form agirilenbilgileringönderilmesiiçinhttpsorgusununkullan lmas seçene idir. Gönderilen bilgiler aç k olarak görülmez. Genel olarak en çok kullan lan seçenektir. Form'dan POST metoduyla gelen bilgiler HTML form etiketinin METHOD parametresinin de erigetolabildi igibipostdaolabilirvehttpsunucusubuyöntemlegelenbilgileri $HTTP_POST_VARSdizi-de i kenindetutar.getilepostmetodunkullan m ndahiçbir fark yoktur. Ama Internette kullanaca m z dosyalar n güvenli olmas aç s ndan örne in üyelik sisteminin bulundu u bir sitede login olmak için girilen bir form alan na GET metoduylayaparsan z,kötüniyetliki ilerbulinket klayaraksiteyegiri yapabilir.bugibi durumlardapostmetodukullan lmal. imdikapsaml birörnekverece iz.alttaki örnek kodlar form2.htmolarakherhangibireditördehaz rlay n z(frontpage,dreamweaver,not Defteri, Zend Studio gibi). 7

6 <!DOCTYPE HTML PUBLIC"-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html> <head> <title>php'de formlar POST methodu</title> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso "> </head> <body> <form action=" method="post"> AdveSoyad n z:<inputtype="text"name="ad"><br> <input type="text" name="mail"><br> Okuduðunuz Bölümünüz Hangisidir? <select name="bolum"> <option value="bilgisayar">bilgisayar <option value="motor">motor <option value="elektrik">elektrik <option value="elektronik">elektronik </option> </select><br> Cinsiyetiniz?<br> Erkek:<input type="radio" name="cinsiyet" value="erkek"><br> Kadýn:<input type="radio" name="cinsiyet" value="kadin"><br> Hiç Yurtd na gittiniz mi? <input type="checkbox" name="yurt" value="yurt"><br> <input type="submit" value="gönder"> </form> </body> </html> Resim1.3:form2.htmsayfas ekrangörüntüsü 8

7 Form.htmdosyas n taray c n zdaaçt n zdayukar dakigibibirekrangelecektir.bu formudoldurupgönderbutonunat klad n zdabilgilerinderlenipgönderilece idosyaolan form2.phpdosyas n nkodlar ise öyleolacakt r. <? echo "Ad n z:<b>$ad</b><br>"; echo" Adresiniz: <b> $mail</b><br>"; echo"okudu unuzbölüm:<b>$bolum</b><br>"; echo"cinsiyetiniz: <b>$cinsiyet</b><br>"; if(isset($yurt)){ print"sizyurtd naç kt n z..."; Bu form alan doldurulup gönder butonuna t kland nda bilgiler POST metoduyla toplan p form2.php dosyas na gönderilir. Form2.php dosyas ndaysa gelen bu bilgileri yakalamak için de i ken isimleri kullan ld. Form alan doldurulup gönder t kland nda a a dakigibibirekranolu acakt r: Resim1.4:form2.phpsayfas ekrangörüntüsü Baz form alan nda tan mlanan de i kenleri sat r sat r yazmak bazen s k nt lara yol açar. Bu durumlarda PHP nin $HTTP_GET_VARS ve $HTTP_POST_VARS dizi de i kenlerikullan labilir.budizide i kenleri,formdangelenbilgileriderleyiptoparlayarak bir döngü yard m yla tutulan de i ken ve de erlerini ekrana basar. imdi yukar da olu turulanformdakibilgileriekranayazd ral m.yaniform2.phpa a dakigibiyazal m: 9

8 <? if(isset($http_post_vars)){ foreach($http_post_vars as $anahtar => $degeri){ echo"$anahtar=$degeri <br>\n"; if(isset($http_get_vars)){ foreach($http_get_vars as $anahtar => $degeri){ echo"$anahtar =$degeri <br>\n"; if(empty($http_get_vars) empty($http_post_vars)){ echo"herhangi bir bilgi gönderilmedi"; E er form alan ndan POST metoduyla bilgi geldiyse ilk if deyimi devreye giriyor. E erformalan ndangetmetoduylabilgigirildiysebuseferikinciifdeyimidevreyegirer. Forma alan direkt olarak form2.php dosyas çal t r ld nda, en altta bulunan if deyimi çal pformalan n ndoldurulmad n bildirenhatamesaj verecektir INPUT Tipleri Form nesnelerinin birço u <form> tag n n içerisinde kullan lan <input> taglar yla olu turulur. <inputtype= de er name= de er > Yukar dakiinputtag nda; Name:Nesneninad n belirler. Type : Type parametresi, kullan lacak nesnenin tipini belirler. Bu tipler a a dakigibidir DüzMetinGiri i(plaintextentry) Düz metin kutusudur. <inputtype="text"value="de er"maxlength="de er"size="de er"> Value:Metinkutusuiçerisindevarsay lanolarakatanmas n sa lar. Maxlength:Metinkutusuiçerisineyaz labilecekkaraktersay s n belirler. Size:Metinkutusunungörüntüdekiuzunlu ubelirler. 10

9 Örnek: html> <head> <title>plain Text Entry</title> </head> <body> <form name="bilgiler" method="post"> Adiniz : <input type="text" name="ad"><br> Soyadiniz:<input type="text" name="soyad"> </form> </body> </html> Resim1.5:Düzmetingiri i ifregiri i(passwordentry) Metin kutusu görünümündedir, fakat bualan içerisine bilgi giri i yap l rken yaz lan karakterler asteriks * veya ür. Ad ndan da anla laca gibi ifre alanl formlardakullan l r. <inputtype="password" maxlength="de er"size="de er"> Maxlength:Metinkutusuiçerisineyaz labilecekkaraktersay s n belirler. Size:Metinkutusunungörüntüdekiuzunlu ubelirler. Örnek: html> <head> <title>plain Text Entry</title> </head> <body> <form name="sifre" method="post"> ifreniz: <input type="password" name="sifre"> </form> </body> </html> Resim1.6: ifregiri i 11

10 1.3.3.Yaz Alan (TextArea) Bir aç klama ya da mail içeri i gibi uzun metinleri yazmak için kullan l r. Fakat di erlerindeoldu ugibi <input>tag ileyaz lmaz.onunyerine<textarea>tag kullan l r. <textarearows= de er cols= de er > Rows:Görüntülenecekkarakteryüksekli inibelirler.sat rsay s n belirler. Cols:Görüntülenecekkaraktergeni li inibelirler.sütunsay s n belirler. Örnek: <html> <head> <title>text area</title> </head> <body> <form name="bilgiler" method="post"> Ben :<br> <textarea rows=4 cols=20> Lütfen! Kendinizi Anlat n z </textarea> </form> </body> </html> Resim1.7:Yaz alan Seçim Kutusu(Select Box) Visual Basic, Delphi vb. gibi görsel dillerdeki combobox (aç l r kutu) nesnesine kar l kgelir. Kullan c yaöncedenbelirlenmi birkaçde erdenbirtanesiniseçtirmekiçin kullan l r. <select> </select>: Seçim kutusunu olu turmak için kullan l r. <select> tag yaln z olarakkullan lmaz.<option>tag ylaberaberkullan lmal d r. <option>: <select> tag içerisinde kullan l r. Menü elemanlar n belirlemek için kullan l r. </option> eklindekapat lmaz.gerekyoktur. Selected: E er <option> tag nda selected parametresi kullan lm sa form ekrana görüntülendi inde buseçenek, seçili(varsay lan)olarakgörüntülenmesidemektir. 12

11 Kullan m : <select> <option> seçenek1 <option> seçenek2 <option> seçenek3 <option> <option> seçenekn <option selected> seçenekk </select> Örnek 1: <html> <head> <title>açýlýr Kutu</title> </head> <body> <form action="deneme" > <select name="sec"> <option>teknik Servis <option>veritabaný Prog <option>ag Temelleri <option selected> Web Prog </select> </form> </body> </html> Örnek 2: Resim 1.8: Seçim kutusu </head> <body> <form action="deneme" > <select name="sec" multiple size="6"> <option>teknik Servis <option>veritabaný Prog <option>ag Temelleri <option selected> Web Prog </select> </form> </body> </html> Resim 1.9: Seçim kutusu 13

12 kinci örnekte <select name= sec multiple> sat r nda multiple özelli iyle birden fazla seçenek i aretlenebilir. Çoklu i aretleme yapabilmek için Shift veya Ctrl tu lar yla berabermousesoltu ukullanabilirsiniz. size= de er ifadesiyledeseçenekkutusunun kaçsat rolaca ayarlanabilir Onay Kutusu(Check Box) Check Box lar, ziyaretçilerin birbirini takip eden birden fazla seçene i ayn anda seçmelerineolanaksa lar. <input type= checkbox > veya <inputtype= checkbox checked> formatlar ndakullan l r. Checked:Formekranageldi indeonaykutusundai aretliolarakgelmesinisa lar. Örnek: <html> <head> <title>onay Kutusu</title> </head> <body> Hangi Pgogramlam Dillerini Biliyorsunuz?<br> <form action="deneme" > <input type="checkbox" checked name="onay">visual Basic<br> <input type="checkbox" name="onay1"> Delphib<br> <input type="checkbox" name="onay2">c#.net <br> <input type="checkbox" name="onay3" checked> Diger </form> </body> </html> Resim 1.10: Onay kutusu Örnekbrowserdeaç ld ndavisualbasicvedigerseçeneklerininvarsay lanolarak seçilioldu ugörülecektir.bununsebebi checked özelli inverilmi olmas d r SeçenekDü mesi(radiobutton) Radio Button lar, tek seçenekli durumlarda kullan lan bir tiptir. Seçeneklerden biri seçildi indedi erlerimutlakaseçiliolmayacakt r.sadecebirseçene inseçiliolabilmesiiçin radiobutton lar nnameözellikleri,yaniadlar ayn olmal d r. <input type= radio > veya 14

13 <inputtype= radio checked>formatlar ndakullan labilir. Buradayine checked özelli i,formekranageldi indeoseçene ini aretligelmesini sa lar. Örnek: <html> <head> <title>radio Button</title> </head> <body> Web Sitemizi Nasil Buldunuz? <form action="deneme" > <input type="radio" name="ona"checked> Mükemmel <br> <input type="radio" name="ona">iyi<br> <input type="radio" name="ona">fena Degil<br> <input type="radio" name="ona">olmamis </form> </body> </html> Resim1.11:Seçenekdü mesi KomutDü mesi(button) Formlar haz rlad ktansonraformlaragirilenbilgilerinneyap laca n belirlemekiçin buton eklemek gerekmektedir. Formlarda genellikle iki türlü buton vard r: Bunlardan birincisi Submit Buton dur. Submit Buton; Formlara girilen bilgilerin gönderilmesini sa lar. kinci buton ise Reset Buton dur. Reset Buton ise Formlara girilen bilgilerin gönderilmemesiiçindir,yaniformdakibilgilerintemizlenmesinisa lar. <input type="submit" value="deger"> veya <input type="reset" value="deger"> Buradaki; Submit:Formbilgilerininkar tarafagönderilmesinisa lar. Reset:Formbilgilerininkar tarafagönderilmedentemizlenmesinisa lar. Value:Komutdü mesininekrandagörüntüleneceketiketinibelirler. 15

14 Örnek: <html> <head> <title>submit & Reset</title> </head> <body> Lütfen Bilgilerinizi Doldurunuz : <form action="deneme" > Adiniz :<input type="text" name="ona"><br> Soyadiniz :<input type="text" name="ona1"><br> Snf :<input type="text" name="ona2"><br> <input type="submit" value="gönder"> veya <input type="reset" value="vazgeç"> </form> </body> </html> Resim1.12:Komutdü meleri Dosya Gönderme( File Upload) nternettenhepdosyaindiririz.birsunucuya,webziyaretçisiolarakgönderebildi imiz tek ey ise Formlara yazd m z yaz lard r. Oysa HTML'in INPUT etiketinin çok az kullan lantype="file"parametresi,ziyaretçiyewebsunucusunadosyagönderme(upload) imkân sa lar. HTTP protokolü buna imkân vermekle birlikte browser'lar bu imkân kullanmaya ileri sürümlerinde kavu tular. PHP, ziyaretçilerimizin sitemize dosya göndermeleri hâlinde bu dosyalar n yönetimine ayr ca kolayl k sa layan de i kenlere sahiptir. 16

15 A a daki kodlar dosyagonder.php olarak kaydediniz ve localhostta taray c n zdan deneyiniz. Örnek: <HTML> <HEAD> <TITLE>PHP'de Dosya Gönderme</TITLE> <meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=iso \"> <meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=windows-1254\"> </HEAD> <?php $dosya_dizin=""; $dosya_url ="http://localhost/"; if(isset($dosya_gonder)){ print("<b>yol:</b>".$dosya_gonder."<br>\n"); print("<b>ad :</b>".$dosya_gonder_name."<br>\n"); print("<b>boyut:</b>". $dosya_gonder_size."<br>\n"); print("<b>tür:</b>". $dosya_gonder_type."<br>\n"); copy ( $dosya_gonder, $dosya_dizi. "/".$dosya_gonder_name)or die ("Dosyakopyalanam yor!"); if ( $dosya_gonder_type == "image/gif" $dosya_gonder_type == "image/pjpeg"){ print("<imgsrc=".$dosya_url."/".$dosya_url.">"); </BODY> <FORM ENCTYPE="multipart/form-data" ACTION="<?php print $PHP_SELF" METHOD="POST"> <INPUT TYPE="hidden" NAME="MAX_FILE_SIZE" VALUE="951200"> <INPUT TYPE="file" NAME="dosya_gonder"><BR> <INPUT TYPE="SUBMIT" VALUE="Dosya Yolla!"> </FORM> </BODY> </HTML> 17

16 Resim 1.13: Dosya gönderme Resim 1.14: Dosya gönderme Bu programda <INPUT TYPE="file" NAME="dosya_gonder"> etiketinde kulland m znameparametresineverdi imizde er,ziyaretçimizingönderece idosyan n sunucu taraf ndan kaydedilece i geçici dizinin tam yolunun yaz laca de i kenin ad olacakt r.php,budosyaileilgilihertürlübilgiyibuadlakaydedecektir.php,ziyaretçiden birdosyaba ar ylaaktar ld andaotomatikolarakbuisimdenyararlanarak ude i kenleri olu turur: 18

17 $dosya_gonder:geçicikay tdiziniyolu $dosya_gonder_name:ziyaretçiningönderdi idosyan nad $dosya_gonder_size:ziyaretçiningönderdi idosyan nboyutu $dosya_gonder_type:ziyaretçiningönderdi idosyan ntürü PHPayr cabubilgileri$http_post_filesdizi-de i kenindedetutar. Yukar dakiprogramda uikide i kençokönemlidir: $dosya_dizin="/"; //localhostiçindedosyan nkopyalanaca klasör $dosya_url = "http://localhost/"; // yerel intranette çal t m z için localhostyaz yoruz. $dosya_dizin ad yla olu turdu umuz de i kene verece imiz de er, ziyaretçinin gönderece i dosyan n kopyalanaca klasörün ad olarak kullan lacakt r. Söz gelimi Windows ortam nda buraya ki isel web sunucunun varsay lan klasörünün ad n yazabilirsiniz. Ziyaretçinin gönderece i dosya, bir GIF biçiminde grafik dosyas ise bunu Browser'dagörüntüleyece imiziçinbudizininweb'eaç kolmas ;ba kabirdeyi lebizim web sunucumuzun eri ebilece i bir dizin olmas gerekir. Nitekim $dosya_url de i kenine de erolarakbuklasörünurladresiniveriyoruz.buikide i kenigerçekwebsunucuiçin yazaca m zzamanbizimsunucumuzunvarsayd fizikselklasörad n veyolunubulmam z gerekir. Buuygulamay kendisunucunuzdayapmakistersenizmutlakabuikide i kenido ru yazman zgerekir çerikkontrolü Formlaragirilenbilgilerikontrolettirmek,baz durumlardagereklidir.örne in; adresinin zorunlu olmas ve format n n do ru yaz lmas n sa lamak istenebilir. Ziyaretçilerbugibidurumlardauyar l rlarsadahado rubilgilergirebileceklerdir.budurum güvenlik aç s ndan çok önemlidir. Baz durumlarda mesela kullan c kayd yapt n z bir formdakullan c ad ve ifrek sm n ndoldurulmas mecburiolmal d r. Ziyaretçiler,form alanlar nda hiçbirini doldurmadan direkt gönder butonunu t klad nda Formu doldurdu unuz için te ekkür ederiz gibi saçma bir yaz gelmesini hiç kimse istemez. Bununiçinziyaretçimiziuyarmam zgerekir. Formalanlar n eksikdoldurmay engellemek ifdeyimiileyap lacakt r.tabibui i, birkaçyöntemleyapmakmümkündür.a a dabuyöntemlerindebaz lar n inceleyece iz. Bunlardanuygunolan kullanmakmümkündür. çerikkontrolüyapmakiçinempty(),isset() vb.phpfonksiyonlar kullan labilir Isset() Bu fonksiyon, asl nda birde i ken içinde de er bulunup bulunmad n s nar. E er de i keniniçindede erbulunuyorsaisset() do ru,yanitruesonucunuverecektir.e er 19

18 de i keniniçinebirde eratanmam isefalsesonucunuverir.de i keniçeriklibirörnek verelim. Örnek 1: If(isset($deg)); echo( De i kendede ervar ); else: echo( De i kendede eryok ); endif; Örnek 2: Birformdakullan c ad vesoyad girildi inidü ünelim.bualanlarabilgigirilmesi zorunludur. Bu alanlar n doldurulup doldurulmad n kontrol eden php dosyas a a daki gibi olabilir. Bu örnekte isset() fonksiyonu önünde! karakteri kullanarak isset() fonksiyonununtamtersiolaraki levgörmesinisa layaca z. <? if(!isset($ad)){ Print AdK sm n Doldurmad n z.lütfendoldurunuz. ; Elseif(!isset($soyad)){ Print SoyadK sm n Doldurmad n z.lütfendoldurunuz. ; else{ Print Ad n z:<b>.$ad. </b><br>soyad n z:<b>.$soyad. </b> dir ; Empty() Bu fonksiyon da isset() fonksiyonuyla ayn i levi görür. Ama sorgulamas isset() fonksiyonunun tam tersidir. Bu fonksiyon, de i kenin içerisine e er de er yoksa TRUE de eriniverir.aksitakdirdefalse Örnek1:Birde i kendede erolupolmad n nkontrolü. if(empty($deg)){ print De i kende eribo ; Else{ Print de i kendede ervar ; NOT: isset() fonksiyonu ve empty() fonksiyonunu diledi iniz ekilde kullanabilirsiniz. Mesela isset() fonksiyonu önüne! ünlem i areti koyarak empty 20

19 fonksiyonu gibi kulland k. Yine empty() komutu önüne! ünlem i areti koyarak isset() komutugibikullan labilir. Örnek2:Birformdakullan c ad vesoyad girildi inidü ünelim.bualanlarabilgi girilmesi zorunludur. Bu alanlar n doldurulup doldurulmad n kontrol eden php dosyas a a dakigibiolabilir: <? if(empty($ad)){ Print AdK sm n Doldurmad n z.lütfendoldurunuz. ; Elseif(empty($soyad)){ Print SoyadK sm n Doldurmad n z.lütfendoldurunuz. ; else{ Print Ad n z:<b>.$ad. </b><br>soyad n z:<b>.$soyad. </b> dir ; If()Komutu Do rudan if deyimi ile de i kenlerde de er olup olmad n veya girilen de erlerin do ruolupolmad n n kontroledebiliriz. Buradado rudande i keniniçinibo yap yoruz. E er formda veya de i kende bo alanlar varsa if devreye girip kontrol eder. De ilse program normla seyrini devam ettirir. Örnek1:Birformdakullan c ad vesoyad girildi inidü ünelim.bualanlarabilgi girilmesi zorunludur. Bu alanlar n doldurulup doldurulmad n kontrol eden php dosyas a a dakigibiolabilir: If($ad== ){ Print AdK sm n Doldurmad n z.lütfendoldurunuz. ; Elseif($soyad== ){ Print SoyadK sm n Doldurmad n z.lütfendoldurunuz. ; else{ Print Ad n z:<b>.$ad. </b><br>soyad n z:<b>.$soyad. </b> dir ; Örnek2:Kullan c ad ve ifrekontrolüyapanbirprogramd r. Sifre.php <? If($kullanici= = and $sifre= = ){ Print kullan c ad n veya ifregirmediniz ; 21

20 Elseif($kullanici= = mugla and $sifre= = 4833 ){ Print Kullan c ad n zmuglave ifreniz4833 ; Elseif($kullanici= = bilgisayar and $sifre= = bil11 ){ Print Kullan c ad n zbilgisayarve ifrenizbil11 ; Else{ Print Kullan c ad n zveya ifrenizyanl ; Sifre.html <form action= sifre.php method= post > Kullan c Ad :<inputtype= text name= kullanici ><br> ifre::<inputtype= text name= sifre ><br> <inputtype= submit value= Giri > </form> Strlen()FonksiyonuileKarakterSay s Kontrolü Formlarda güvenlik aç s ndan girilecek de erin karakter say s n s n rlamak da gerekebilir. Burada Strlen () fonksiyonu, verilen metnin uzunlu unu tam say cinsinden döndürürvebunagörekontrolyap labilir. Örnek 1: <? Echostrlen( Mu la );//5de erinidöndürür Yukar daki örne i çal t rd n zda ekranda 5 yazacakt r. Mu la text bilgisi 5 karakterdenolu maktad r. Örnek 2: Sitenize kullan c kayd yap yorsunuz ve ifrenin en 8 karakterden olu mas n istiyorsunuz. <? If(strlen($sifre)<8){ Print ifrenizenaz8karakterdenolu mal d r ; Else{ //devamedilecekkomutlar burayayaz n z Burada strlen() komutu sifre de i kenine girilen de eri karakter olarak sayar. Sifre de i keniiçerisineenaz8karaktergirilmesinisa lar.aksidurumdahatamesaj verecektir. 22

21 1.4.5.Eregi()FonksiyonuileFormlarda AdresiYaz mkontrolü Metin içinde verilen kelimeyi, karakteri bulmak için kullan l r. Aran lan karakter s ralan bulundu u takdirde do ru (true), bulamad takdirde yanl (false) kar l bir de erverir.bufonksiyonbüyük-küçükharfeduyarl d r. Örnek 1: <? $aranan_ifade="türkçe"; $ifade="enyararl TürkçeKaynak"; if(ereg($aranan_ifade,$ifade)){ echo"aranan ifade bulundu"; else { echo"arananifadebulunamad "; //ekranç kt s :arananifadebulundu Örnek 2: Formda girilen adresinin do ru yaz l p yaz lmad n n kontrolünü yapanphpkodlar. <?php function eposta_kontrol($eposta){ if(!eregi("^([a-z0-9_] \\- \\-)+\\.)+[az]{2,4$",$eposta)) die("e-posta Adresiniz Geçersiz"); 23

22 UYGULAMAFAAL YET UYGULAMAFAAL YET Resim 1.15: Online mezun takip lembasamaklar Yukar dakiresimdekiformudoldurupbilgileri gönderilecek bir form haz rlay n z. Bir mezun.htmadl dosyadaolu turunuz. Öncelikleformtag n olu turunuz. Ad n z, soyad n z, mezuniyet y l input typelar n text olarakseçiniz. Bölümünüz select box na en az 3 bölüm girinizve Bili imteknolojileri seçiliolsun. Okulun be enilen seçeneklerinde Bölümleri seçili olsun. Mezunö renciformaresimgönderebilsin. mezun.phpdoyas n olu turunuzvebugirilen bilgileriekrandayazd r n z. Formdan gelen mezuniyet y l na göre ki inin okuldan mezun olal kaç y l oldu unu hesaplat n z. 24 Öneriler Form metodunu post tavsiye ederiz ve yazaca n z di er input typelar n bu form tag içine yaz n z. mezun.htm dosyas ndan gelecek de i kenadlar nadikkatediniz. Tarihfonksiyonlar n kullanabilirsiniz.

[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net

[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Bu uygulaman n k s mlar taraf ndan kullan lan yaz l m a a daki lisans beyan n gerektirir: [The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Tüm haklar sakl d r. Kaynak ve

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

Prepared By IcEN. www.frtrk.org >> IcEN. Bu makalemizde 80x86 gerçek mod komutlar inceleyece iz.

Prepared By IcEN. www.frtrk.org >> IcEN. Bu makalemizde 80x86 gerçek mod komutlar inceleyece iz. Prepared By IcEN www.frtrk.org >> IcEN Bu makalemizde 80x86 gerçek mod komutlar inceleyece iz. 80x86 KOMUT SET (Bölüm 1) X86 tabanl mikroi lemcilerin icra etti i makine kodlar sabit olmas na ra men, programlama

Detaylı

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R?

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R? SAYI 41 TEMEL B LG LER PROGRAM KURULUMU PROGRAM KURMANIN NCEL KLER. WINDOWS S STEM ANAL Z PROGRAMLARI WINDOWS Ç N ÖZEL ARAÇLAR. PROJELER V DEO KONFERANS INTERNET ÜZER NDE CANLI GÖRÜfiME YAPMAK. INTERNET

Detaylı

HTML KODLARI İLE WEB TASARIMI

HTML KODLARI İLE WEB TASARIMI HTML KODLARI İLE WEB TASARIMI EĞİTMEN AD SOYAD : TECRÜBE : OKUL : LÜTFEN DİKKAT! SINIFTAKİ BAŞARIMIZIN MAKSİMUM DÜZEYDE OLMASI İÇİN: DEVAMSIZLIK YAPMAYINIZ; KAÇIRDIĞINIZ DERSLER SONRAKİ KONULARA TEMEL

Detaylı

1. İNTERNET ORTAMI VE WEB TASARIMI

1. İNTERNET ORTAMI VE WEB TASARIMI 3 1. İNTERNET ORTAMI VE WEB TASARIMI 1.1. İnternet İnternet, bir çok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır. Aynı zamanda, insanların

Detaylı

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA Türkiye GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA TOBB Yay n No: 2012/178 Önsöz Ticaretin ulusal ve bölgesel s n rlar a arak uluslararas bir boyuta ula mas, ticarete konu olan mal ve hizmet çe itlerinin

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

PhP. giriş. Peki ama PHP nedir? PHP ye. r? 2. r? 1 PHP. Hypertext Preprocessor. Ders 5

PhP. giriş. Peki ama PHP nedir? PHP ye. r? 2. r? 1 PHP. Hypertext Preprocessor. Ders 5 PhP PHP Personal Home Page/ / Form Interpreter Hypertext Preprocessor Ders 5 Rasmus Lerdorf, 1994 yılında bir iş başvurusu yaptığında kendisi ile ilgili bilgileri sergileyebileceği web ortamında bir personal

Detaylı

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri Ö RET M STRATEJ LER, YÖNTEMLER VE TEKN KLER Ö retim Stratejileri Ö retim Yöntemleri Ö retim Teknikleri Öğretim stratejisi: Bir dersin hedeflerine ulaşmak için belirlenen, yöntem seçimine yön veren genel

Detaylı

@Geliflen teknoloji sürekli yeni

@Geliflen teknoloji sürekli yeni YEN B R HABERLEfiME ARACI OLARAK e-m@il Ne kadar güvenli? Onu nas l kullanmal? @Geliflen teknoloji sürekli yeni imkânlar yarat yor. Geliflen teknolojiler anda kapitalist dünya sistemi çerçevesinde gelifliyor

Detaylı

DocuMate 152. kullan m k lavuzu

DocuMate 152. kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu Telif hakk 2006 Visioneer, Inc ye aittir. Telif hakk kanunlar nda izin verilen flartlar d fl nda ön yaz l izin al nmadan ço

Detaylı

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA LIK SEKTÖRÜNDE Mine SOYY T Vedat Zeki YENEN Florance Nightangle Hastanesi stanbul Ticaret Üniversitesi ÖZET Dünyada ya anan h zl de i im ve teknolojik

Detaylı

Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi

Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi TÜB TAK ULAKB M Ulusal Akademik A ve Bilgi Merkezi Adres: YÖK Binas B5 Blok Bilkent 06539 Ankara Internet adresi: www.ulakbim.gov.tr Tel: 0(312) 298 92 00 Fax:

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARINA GİRİŞ 482BK0142 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46 Ç NDEK LER AÇIKLAMALAR... iii G R...1 Ö RENME FAAL YET -1...3 1. YAZI VE RAKAM...3 1.1. Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi ve Tan m...3 1.1.1. Endüstriyel Teknik Resmin Önemi...4 1.1.2. Teknik Haberle

Detaylı

F-Secure Anti-Virus 2013

F-Secure Anti-Virus 2013 F-Secure Anti-Virus 2013 F-Secure Anti-Virus 2013 çindekiler 3 çindekiler Bölüm 1: Yükleme...5 lk kez yüklemeden önce...6 Ürünü ilk kez yükleme...6 Uygulamaları yükleme ve yükseltme...6 Yardım ve Destek...7

Detaylı

Hastane ya da doktor. yanl tedavi uygularsa Ne yapmal? Hasta Bilgilendirme. Deutscher Titel: Falsch behandelt beim Arzt oder im Krankenhaus Was tun?

Hastane ya da doktor. yanl tedavi uygularsa Ne yapmal? Hasta Bilgilendirme. Deutscher Titel: Falsch behandelt beim Arzt oder im Krankenhaus Was tun? Hastane ya da doktor yanl tedavi uygularsa Deutscher Titel: Falsch behandelt beim Arzt oder im Krankenhaus Was tun? Hasta Bilgilendirme Hastane ya da doktor yanl tedavi uygularsa Hastaland z ve sa za kavu

Detaylı

NTERNET REKLAMLARININ SÜLEYMAN DEM REL ÜN VERS TES Ö RENC LER N N SATIN ALMA DAVRANI LARI ÜZER NDEK ETK LER

NTERNET REKLAMLARININ SÜLEYMAN DEM REL ÜN VERS TES Ö RENC LER N N SATIN ALMA DAVRANI LARI ÜZER NDEK ETK LER YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NTERNET REKLAMLARININ SÜLEYMAN DEM REL ÜN VERS TES Ö RENC LER N N SATIN ALMA DAVRANI LARI ÜZER NDEK ETK LER Yard. Doç. Dr.

Detaylı

B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET. Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254

B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET. Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254 B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254 Mustafa ÖZ Ö r. Gör., Erciyes Üniversitesi K.M.Y.O. Kayseri

Detaylı

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270 Bili im Hukuku Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören Yay n No: 270 stanbul, 2010 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel. : 212-282 09 73

Detaylı

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Hikmet Savc 34 ve Kamil Arif K rk ç 35 Abstract: The aim of the study is to investigate

Detaylı

VISUAL BASIC. Not1: Ücretsiz olarak indirilip kurulabildiğinden, bundan sonraki anlatımlar Visual Basic Express Edition esas alınarak yapılacaktır.

VISUAL BASIC. Not1: Ücretsiz olarak indirilip kurulabildiğinden, bundan sonraki anlatımlar Visual Basic Express Edition esas alınarak yapılacaktır. VISUAL BASIC Visual Studio Ürünleri Microsoft firmasının ürünü olan Visual Studio, aşağıdaki paketlerden oluşmaktadır. İlk iki paket ücretlidir, üçüncü paket ilk iki pakete göre bazı kısıtlamalara sahiptir

Detaylı

T.C. DOKTORA TEZ YRD. DOÇ. DR. NAD R ÇEL KÖZ

T.C. DOKTORA TEZ YRD. DOÇ. DR. NAD R ÇEL KÖZ T.C. SELÇUK ÜN VERS TES SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ ÇOCUK GEL VE EV YÖNET ANA B M DALI ÇOCUK GEL VE E B M DALI 6 YA ÇOCUKLARININ B MSEL SÜREÇ BECER LER GEL RMEYE YÖNEL K YAPILANDIRMACI YAKLA IMA DAYALI B R

Detaylı

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...6 2. Haz rl

Detaylı

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI Yrd. Doç. Dr. Kemalettin DEN Z Ar. Gör. Ba ak UYSAL ÖZ: Yurt d nda ya ayan Türk çocuklar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK BİLGİSAYARLA İLETİŞİM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK BİLGİSAYARLA İLETİŞİM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK BİLGİSAYARLA İLETİŞİM ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi Son zamanlarda E-, E-Ticaret,

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R?

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? internet kurulu GİRİŞ B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? İNTERNET KULLANIMINDA FARKINDALIK Teknolojinin her geçen gün h zla ilerledi i ça m zda, biliflim teknolojilerinin toplumsal ve ekonomik süreçlerdeki

Detaylı