1. FORMLAR AMAÇ ARA TIRMA. Programlamaiçindeformkullan m n ö renerekuygulamalaryapabileceksiniz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. FORMLAR AMAÇ ARA TIRMA. Programlamaiçindeformkullan m n ö renerekuygulamalaryapabileceksiniz."

Transkript

1 Ö RENMEFAAL YET 1 Ö RENMEFAAL YET 1 AMAÇ Programlamaiçindeformkullan m n ö renerekuygulamalaryapabileceksiniz. ARA TIRMA PHP ded kaynaklardan(kullan c dan)bilgialmayollar n ara t r n z. Formolu turmadagetvepostmetotlar aras ndakifarklar ara t r n z. Ara t rmai lemleriiçinüyelikgerektirenwebsitelerininüyeliki lemlerinin,al veri sitelerininnas lhaz rland n dü ünerekböylebirkaçwebsitesiniinceleyiniz. 1. FORMLAR Tümprogramlamadillerindeyaz lanprogramlar,baz de i kenlerikullan c danalarak bu de i kenler üzerinde mant ksal denetleme ve döngüler sonucunda kullan c ya belli bir tepkiverir. Haz rlad n zwebsayfalar ndaçe itliamaçlarlaformlarolu turmakgerekebilir. Bunlaranketformlar,kay tformlar vb.formlarolabilir.buformlaragirilenbilgiler adreslerinegönderilebilece igibidatabase(veritaban )veyakay tlar ntutulaca bölgelere de gönderilebilir. Bu konumda; formlar n sayfa üzerine nas l yerle tirilece ini ve nas l çal t r laca n görece iz. PHP, bir web yaz l m geli tirme dili oldu undan kullan c dan gelecekde i kenlerüç ekildeal nabilir: Kullan c, taray c daki formu doldurarak PHP ye Post ya da Get metoduyla gönderir. Kullan c n nbilgisayar ndadahaöncedendepolanm bircookie dende i ken al n r. Kullan c, taray c n n adres sat r na de i ken yazarak Query String yoluyla de i kenigönderir. Formziyaretçininsizinistedi inizbilgilerinyan s raziyaretçininbilgisayar ndanweb sunucusu bilgisayara, daha birçok bilgiyi de beraberinde getirir. web tasar mc s ve web programc s olarakbubilgileribilmeyedaimaihtiyac n zvard r.sözgelimi,ziyaretçinizin Browser türünü ve sürümünü belirleyerek onu uygun sayfaya yönlendirmekten ziyaretçiden istedi inizbilgilerinsunucuyaula t ndanerdehangide i kendetutuldu unakadargerekli birçokbilgisunucuçevrede i kenlerivesunucude i kenleridedi imizdizilerdebulunur. Bütün HTTP Server programlar için ortak ve web programc s için önemli de i kenler unlard r: 3

2 HTTP_ENV_VARS HTTP : Sunucu program n çal makta olan PHP dosyas için olu turdu u çevre de i kenlerinin yaz l oldu u dizi de i ken. Bu de i kenin içinde u unsurlar bulunur: HOSTNAME: Sunucunun IP adresi SHELL:Unixsistemindekullan lanshellprogram HOSTTYPE:Sunucununad vetürü OSTYPE:Sunucununi letimsistemitipi HOME:Çal anprogram nkökdizini PATH:Çal anprogram nsunucudakiyolu HTTP_SERVER_VARS:Sunucuprogram nçal maktaolanphpdosyas nasundu u baz bilgilerinbulundu udizide i ken.bude i keniniçinde uunsurlarbulunur: PHP_SELF:Çal anphpprogram n nbulundu udizinvead PATH_TRANSLATED:Çal anphpprogram n nfizikselyolu HTTP_GET_VARS: Bir Form'dan GET metoduyla al nan bilgilerin anahtar=de er çiftleriolarakkaydedildi idizide i ken HTTP_POST_VARS:BirForm'danPOSTmetoduylaal nanbilgilerinanahtar=de er çiftleriolarakkaydedildi idizide i ken HTTP_USER_AGENT:Ziyaretçininbilgisayar ndakuruluinternetbrowserprogram QUERY_STRING: Form ile bilgi al rken GET metodunu kulland m z takdirde Browser' ngönderece ibilgilerintutuldu ude i ken REMOTE_ADDR: Ziyaretçininbilgisayar naisstaraf ndanatanm IPadresi REQUEST_METHOD:Formilegelenbilgileringönderildi imetot:getveyapost REQUEST_URI: O anda çal makta olan PHP dosyas n n ad ve varsa bu ada eklenmi Query_String SCRIPT_FILENAME:Oandaçal maktaolanphpprogram n ndosyaad SCRIPT_URI:Oandaçal maktaolanphpprogram n ntamurladresi SERVER_ADDR: Sunucunun IP adresi SERVER_PROTOCOL: Sunucunun HTTP protokolünün sürümü 4

3 HTMLformlar ndabilgialmakçokbasittir. <form> </form>: Form içerisindeki nesnelerin kullan lmas için <form> </form> taglar kullan lmal d r. <formmethod= de er action= de er name= de er ></form> Method: Formun hangi yöntemle kar tarafa gönderilece ini belirler. ki de eri vard r.bunlargetvepost tur GET Action:Formunhangiadresegönderilece inibelirler. Name:Formunad n belirler. Forma girilen bilgilerin Action bölümünde belirtilen adrese veya sayfaya gönderilirken URL nin arkas na eklenmesi biçiminde veri gönderimidir. Bu i lemle gönderilenbilgiler,taray c lar nadresçubu undagösterilir.buyüzdengüvenlikdü üktür. Özellikle ifre gönderimi gibi durumlarda bu metodun kullan lmas pek sa l kl de ildir. Ayr ca, adres çubu una girilebilecek karakter say s ndaki k s tlamalar nedeniyle fazla miktarda veri gönderimini engeller. Form ile gelen bilgiler, GET metodu ile geliyorsa hem QUERY_STRING hem de HTTP_GET_VARSdizisinekaydolur. imdigetmetoduylabirformdosyas olu tural m. BasitbirHTMLForm'utasarlayal m.a a dakikodlar form.htmad ylakaydediniz: <HTML> <HEAD> <TITLE>PHP'de Formlar</TITLE> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso "> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows- 1254"> </HEAD> <BODY> <FORM ACTION="form.php" METHOD="GET"> Ad n z:<inputtype="text"name="adi"> <br> Soyad n z:<inputtype=text"name="soyadi"> <br> <INPUT TYPE="SUBMIT" VALUE="Gönder"> <INPUT TYPE="RESET" VALUE="Vazgeç"> </FORM> </BODY> </HTML> 5

4 Formun ACTION parametresine dikkat ederseniz, form.php adl bir dosyan n ad n göreceksiniz. Bu, ziyaretçinin Gönder dü mesini t klamas yla birlikte Formun içerdi i bilgilerin METHODparametresindeyaz l olanget yöntemiylesunucudagönderilece iprogram n ad d r. Bu sayfa, Browser'da öyle bir görüntü verecektir: imdi bir an için ne olaca n dü ünmeden, formu doldurun ve Gönder dü mesini t klay n ve Browser' n zdaki hata mesaj naald rmadan,urladreskutusundaneyazd n okuyun. Resim1.1:form.htmlsayfas ekrangörüntüsü Yaz lm olanform.htmldosyas browserdayukar dakiresimdekigibiolacakt r. Bu,HTTPprotokolünegöreGETyoluylabilgigöndermektekullan lanyöntemintam bir örne idir. Browser, GET yoluyla bilgi gönderece i zaman, Form'daki bütün bilgileri URL-Encodingdenensistemlekodlar;Form'unalanadlar naoalanlaraziyaretçininyazd bilgileribire ittiri aretiyleekler;butüralan=girdiçiftlerininaras na&(vei areti)koyarve gönderir. Web sunucu, bu bilgileri al nca önce kendi olu turdu u baz de i kenlere (hem QUERY_STRING,hemdeHTTP_GET_VARSdizisine)yazarvesonraURLhanesindead yaz l olanprograma(sayfaya)verir. imdibizimbubilgileringönderildi iphpprogram n kendisine verilecek bu bilgileri i lemeye haz r ekilde yazmam z gerekir. u a a daki kodlar form.phpad ylakaydediniz: <?php print("ad n z<b>".$adi."</b>\n\n"); print("<p>soyad n z: <b>".$soyadi."</b></p>\n\n"); veya <? $adi=$http_get_vars["adi"]; $soyadi=$http_get_vars["soyadi"]; Echo"Ad n z:".$ad."<br>soyad n z:".$soyadi; 6

5 imdi, browser n zda form.htm sayfas n yeniden aç n z, Form'u doldurunuz ve gönderiniz.aç lacaksayfa,form'ungönderece ibilgilerialacakvekendigörüntüleyecektir. Resim1.2:form.phpsayfas ekrangörüntüsü Yaz lm olanform.phpdosyas browserdayukar dakiresimdekigibiolacakt r Dikkatederseniz,girilenbilgilerhemsayfadahemdeadresçubu undagörülmektedir. Fakat burada gördü ünüz gibi Sunucunun ziyaretçiden gelen bilgileri depolad dizileri kullanmad k. Bunu yaparken GET ile gelen bilgiler kendisinde verildi inde PHP program n n alan adlar n de i ken ad, bunlar n kar s nda yaz l olan verileri de bu de i kenin de eri saymas ndan yararland k. Fakat istenilirse bu de i kenleri, Sunucunun olu turdu udizilerdendealabilirdik POST Form agirilenbilgileringönderilmesiiçinhttpsorgusununkullan lmas seçene idir. Gönderilen bilgiler aç k olarak görülmez. Genel olarak en çok kullan lan seçenektir. Form'dan POST metoduyla gelen bilgiler HTML form etiketinin METHOD parametresinin de erigetolabildi igibipostdaolabilirvehttpsunucusubuyöntemlegelenbilgileri $HTTP_POST_VARSdizi-de i kenindetutar.getilepostmetodunkullan m ndahiçbir fark yoktur. Ama Internette kullanaca m z dosyalar n güvenli olmas aç s ndan örne in üyelik sisteminin bulundu u bir sitede login olmak için girilen bir form alan na GET metoduylayaparsan z,kötüniyetliki ilerbulinket klayaraksiteyegiri yapabilir.bugibi durumlardapostmetodukullan lmal. imdikapsaml birörnekverece iz.alttaki örnek kodlar form2.htmolarakherhangibireditördehaz rlay n z(frontpage,dreamweaver,not Defteri, Zend Studio gibi). 7

6 <!DOCTYPE HTML PUBLIC"-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html> <head> <title>php'de formlar POST methodu</title> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso "> </head> <body> <form action=" method="post"> AdveSoyad n z:<inputtype="text"name="ad"><br> <input type="text" name="mail"><br> Okuduðunuz Bölümünüz Hangisidir? <select name="bolum"> <option value="bilgisayar">bilgisayar <option value="motor">motor <option value="elektrik">elektrik <option value="elektronik">elektronik </option> </select><br> Cinsiyetiniz?<br> Erkek:<input type="radio" name="cinsiyet" value="erkek"><br> Kadýn:<input type="radio" name="cinsiyet" value="kadin"><br> Hiç Yurtd na gittiniz mi? <input type="checkbox" name="yurt" value="yurt"><br> <input type="submit" value="gönder"> </form> </body> </html> Resim1.3:form2.htmsayfas ekrangörüntüsü 8

7 Form.htmdosyas n taray c n zdaaçt n zdayukar dakigibibirekrangelecektir.bu formudoldurupgönderbutonunat klad n zdabilgilerinderlenipgönderilece idosyaolan form2.phpdosyas n nkodlar ise öyleolacakt r. <? echo "Ad n z:<b>$ad</b><br>"; echo" Adresiniz: <b> $mail</b><br>"; echo"okudu unuzbölüm:<b>$bolum</b><br>"; echo"cinsiyetiniz: <b>$cinsiyet</b><br>"; if(isset($yurt)){ print"sizyurtd naç kt n z..."; Bu form alan doldurulup gönder butonuna t kland nda bilgiler POST metoduyla toplan p form2.php dosyas na gönderilir. Form2.php dosyas ndaysa gelen bu bilgileri yakalamak için de i ken isimleri kullan ld. Form alan doldurulup gönder t kland nda a a dakigibibirekranolu acakt r: Resim1.4:form2.phpsayfas ekrangörüntüsü Baz form alan nda tan mlanan de i kenleri sat r sat r yazmak bazen s k nt lara yol açar. Bu durumlarda PHP nin $HTTP_GET_VARS ve $HTTP_POST_VARS dizi de i kenlerikullan labilir.budizide i kenleri,formdangelenbilgileriderleyiptoparlayarak bir döngü yard m yla tutulan de i ken ve de erlerini ekrana basar. imdi yukar da olu turulanformdakibilgileriekranayazd ral m.yaniform2.phpa a dakigibiyazal m: 9

8 <? if(isset($http_post_vars)){ foreach($http_post_vars as $anahtar => $degeri){ echo"$anahtar=$degeri <br>\n"; if(isset($http_get_vars)){ foreach($http_get_vars as $anahtar => $degeri){ echo"$anahtar =$degeri <br>\n"; if(empty($http_get_vars) empty($http_post_vars)){ echo"herhangi bir bilgi gönderilmedi"; E er form alan ndan POST metoduyla bilgi geldiyse ilk if deyimi devreye giriyor. E erformalan ndangetmetoduylabilgigirildiysebuseferikinciifdeyimidevreyegirer. Forma alan direkt olarak form2.php dosyas çal t r ld nda, en altta bulunan if deyimi çal pformalan n ndoldurulmad n bildirenhatamesaj verecektir INPUT Tipleri Form nesnelerinin birço u <form> tag n n içerisinde kullan lan <input> taglar yla olu turulur. <inputtype= de er name= de er > Yukar dakiinputtag nda; Name:Nesneninad n belirler. Type : Type parametresi, kullan lacak nesnenin tipini belirler. Bu tipler a a dakigibidir DüzMetinGiri i(plaintextentry) Düz metin kutusudur. <inputtype="text"value="de er"maxlength="de er"size="de er"> Value:Metinkutusuiçerisindevarsay lanolarakatanmas n sa lar. Maxlength:Metinkutusuiçerisineyaz labilecekkaraktersay s n belirler. Size:Metinkutusunungörüntüdekiuzunlu ubelirler. 10

9 Örnek: html> <head> <title>plain Text Entry</title> </head> <body> <form name="bilgiler" method="post"> Adiniz : <input type="text" name="ad"><br> Soyadiniz:<input type="text" name="soyad"> </form> </body> </html> Resim1.5:Düzmetingiri i ifregiri i(passwordentry) Metin kutusu görünümündedir, fakat bualan içerisine bilgi giri i yap l rken yaz lan karakterler asteriks * veya ür. Ad ndan da anla laca gibi ifre alanl formlardakullan l r. <inputtype="password" maxlength="de er"size="de er"> Maxlength:Metinkutusuiçerisineyaz labilecekkaraktersay s n belirler. Size:Metinkutusunungörüntüdekiuzunlu ubelirler. Örnek: html> <head> <title>plain Text Entry</title> </head> <body> <form name="sifre" method="post"> ifreniz: <input type="password" name="sifre"> </form> </body> </html> Resim1.6: ifregiri i 11

10 1.3.3.Yaz Alan (TextArea) Bir aç klama ya da mail içeri i gibi uzun metinleri yazmak için kullan l r. Fakat di erlerindeoldu ugibi <input>tag ileyaz lmaz.onunyerine<textarea>tag kullan l r. <textarearows= de er cols= de er > Rows:Görüntülenecekkarakteryüksekli inibelirler.sat rsay s n belirler. Cols:Görüntülenecekkaraktergeni li inibelirler.sütunsay s n belirler. Örnek: <html> <head> <title>text area</title> </head> <body> <form name="bilgiler" method="post"> Ben :<br> <textarea rows=4 cols=20> Lütfen! Kendinizi Anlat n z </textarea> </form> </body> </html> Resim1.7:Yaz alan Seçim Kutusu(Select Box) Visual Basic, Delphi vb. gibi görsel dillerdeki combobox (aç l r kutu) nesnesine kar l kgelir. Kullan c yaöncedenbelirlenmi birkaçde erdenbirtanesiniseçtirmekiçin kullan l r. <select> </select>: Seçim kutusunu olu turmak için kullan l r. <select> tag yaln z olarakkullan lmaz.<option>tag ylaberaberkullan lmal d r. <option>: <select> tag içerisinde kullan l r. Menü elemanlar n belirlemek için kullan l r. </option> eklindekapat lmaz.gerekyoktur. Selected: E er <option> tag nda selected parametresi kullan lm sa form ekrana görüntülendi inde buseçenek, seçili(varsay lan)olarakgörüntülenmesidemektir. 12

11 Kullan m : <select> <option> seçenek1 <option> seçenek2 <option> seçenek3 <option> <option> seçenekn <option selected> seçenekk </select> Örnek 1: <html> <head> <title>açýlýr Kutu</title> </head> <body> <form action="deneme" > <select name="sec"> <option>teknik Servis <option>veritabaný Prog <option>ag Temelleri <option selected> Web Prog </select> </form> </body> </html> Örnek 2: Resim 1.8: Seçim kutusu </head> <body> <form action="deneme" > <select name="sec" multiple size="6"> <option>teknik Servis <option>veritabaný Prog <option>ag Temelleri <option selected> Web Prog </select> </form> </body> </html> Resim 1.9: Seçim kutusu 13

12 kinci örnekte <select name= sec multiple> sat r nda multiple özelli iyle birden fazla seçenek i aretlenebilir. Çoklu i aretleme yapabilmek için Shift veya Ctrl tu lar yla berabermousesoltu ukullanabilirsiniz. size= de er ifadesiyledeseçenekkutusunun kaçsat rolaca ayarlanabilir Onay Kutusu(Check Box) Check Box lar, ziyaretçilerin birbirini takip eden birden fazla seçene i ayn anda seçmelerineolanaksa lar. <input type= checkbox > veya <inputtype= checkbox checked> formatlar ndakullan l r. Checked:Formekranageldi indeonaykutusundai aretliolarakgelmesinisa lar. Örnek: <html> <head> <title>onay Kutusu</title> </head> <body> Hangi Pgogramlam Dillerini Biliyorsunuz?<br> <form action="deneme" > <input type="checkbox" checked name="onay">visual Basic<br> <input type="checkbox" name="onay1"> Delphib<br> <input type="checkbox" name="onay2">c#.net <br> <input type="checkbox" name="onay3" checked> Diger </form> </body> </html> Resim 1.10: Onay kutusu Örnekbrowserdeaç ld ndavisualbasicvedigerseçeneklerininvarsay lanolarak seçilioldu ugörülecektir.bununsebebi checked özelli inverilmi olmas d r SeçenekDü mesi(radiobutton) Radio Button lar, tek seçenekli durumlarda kullan lan bir tiptir. Seçeneklerden biri seçildi indedi erlerimutlakaseçiliolmayacakt r.sadecebirseçene inseçiliolabilmesiiçin radiobutton lar nnameözellikleri,yaniadlar ayn olmal d r. <input type= radio > veya 14

13 <inputtype= radio checked>formatlar ndakullan labilir. Buradayine checked özelli i,formekranageldi indeoseçene ini aretligelmesini sa lar. Örnek: <html> <head> <title>radio Button</title> </head> <body> Web Sitemizi Nasil Buldunuz? <form action="deneme" > <input type="radio" name="ona"checked> Mükemmel <br> <input type="radio" name="ona">iyi<br> <input type="radio" name="ona">fena Degil<br> <input type="radio" name="ona">olmamis </form> </body> </html> Resim1.11:Seçenekdü mesi KomutDü mesi(button) Formlar haz rlad ktansonraformlaragirilenbilgilerinneyap laca n belirlemekiçin buton eklemek gerekmektedir. Formlarda genellikle iki türlü buton vard r: Bunlardan birincisi Submit Buton dur. Submit Buton; Formlara girilen bilgilerin gönderilmesini sa lar. kinci buton ise Reset Buton dur. Reset Buton ise Formlara girilen bilgilerin gönderilmemesiiçindir,yaniformdakibilgilerintemizlenmesinisa lar. <input type="submit" value="deger"> veya <input type="reset" value="deger"> Buradaki; Submit:Formbilgilerininkar tarafagönderilmesinisa lar. Reset:Formbilgilerininkar tarafagönderilmedentemizlenmesinisa lar. Value:Komutdü mesininekrandagörüntüleneceketiketinibelirler. 15

14 Örnek: <html> <head> <title>submit & Reset</title> </head> <body> Lütfen Bilgilerinizi Doldurunuz : <form action="deneme" > Adiniz :<input type="text" name="ona"><br> Soyadiniz :<input type="text" name="ona1"><br> Snf :<input type="text" name="ona2"><br> <input type="submit" value="gönder"> veya <input type="reset" value="vazgeç"> </form> </body> </html> Resim1.12:Komutdü meleri Dosya Gönderme( File Upload) nternettenhepdosyaindiririz.birsunucuya,webziyaretçisiolarakgönderebildi imiz tek ey ise Formlara yazd m z yaz lard r. Oysa HTML'in INPUT etiketinin çok az kullan lantype="file"parametresi,ziyaretçiyewebsunucusunadosyagönderme(upload) imkân sa lar. HTTP protokolü buna imkân vermekle birlikte browser'lar bu imkân kullanmaya ileri sürümlerinde kavu tular. PHP, ziyaretçilerimizin sitemize dosya göndermeleri hâlinde bu dosyalar n yönetimine ayr ca kolayl k sa layan de i kenlere sahiptir. 16

15 A a daki kodlar dosyagonder.php olarak kaydediniz ve localhostta taray c n zdan deneyiniz. Örnek: <HTML> <HEAD> <TITLE>PHP'de Dosya Gönderme</TITLE> <meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=iso \"> <meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=windows-1254\"> </HEAD> <?php $dosya_dizin=""; $dosya_url ="http://localhost/"; if(isset($dosya_gonder)){ print("<b>yol:</b>".$dosya_gonder."<br>\n"); print("<b>ad :</b>".$dosya_gonder_name."<br>\n"); print("<b>boyut:</b>". $dosya_gonder_size."<br>\n"); print("<b>tür:</b>". $dosya_gonder_type."<br>\n"); copy ( $dosya_gonder, $dosya_dizi. "/".$dosya_gonder_name)or die ("Dosyakopyalanam yor!"); if ( $dosya_gonder_type == "image/gif" $dosya_gonder_type == "image/pjpeg"){ print("<imgsrc=".$dosya_url."/".$dosya_url.">"); </BODY> <FORM ENCTYPE="multipart/form-data" ACTION="<?php print $PHP_SELF" METHOD="POST"> <INPUT TYPE="hidden" NAME="MAX_FILE_SIZE" VALUE="951200"> <INPUT TYPE="file" NAME="dosya_gonder"><BR> <INPUT TYPE="SUBMIT" VALUE="Dosya Yolla!"> </FORM> </BODY> </HTML> 17

16 Resim 1.13: Dosya gönderme Resim 1.14: Dosya gönderme Bu programda <INPUT TYPE="file" NAME="dosya_gonder"> etiketinde kulland m znameparametresineverdi imizde er,ziyaretçimizingönderece idosyan n sunucu taraf ndan kaydedilece i geçici dizinin tam yolunun yaz laca de i kenin ad olacakt r.php,budosyaileilgilihertürlübilgiyibuadlakaydedecektir.php,ziyaretçiden birdosyaba ar ylaaktar ld andaotomatikolarakbuisimdenyararlanarak ude i kenleri olu turur: 18

17 $dosya_gonder:geçicikay tdiziniyolu $dosya_gonder_name:ziyaretçiningönderdi idosyan nad $dosya_gonder_size:ziyaretçiningönderdi idosyan nboyutu $dosya_gonder_type:ziyaretçiningönderdi idosyan ntürü PHPayr cabubilgileri$http_post_filesdizi-de i kenindedetutar. Yukar dakiprogramda uikide i kençokönemlidir: $dosya_dizin="/"; //localhostiçindedosyan nkopyalanaca klasör $dosya_url = "http://localhost/"; // yerel intranette çal t m z için localhostyaz yoruz. $dosya_dizin ad yla olu turdu umuz de i kene verece imiz de er, ziyaretçinin gönderece i dosyan n kopyalanaca klasörün ad olarak kullan lacakt r. Söz gelimi Windows ortam nda buraya ki isel web sunucunun varsay lan klasörünün ad n yazabilirsiniz. Ziyaretçinin gönderece i dosya, bir GIF biçiminde grafik dosyas ise bunu Browser'dagörüntüleyece imiziçinbudizininweb'eaç kolmas ;ba kabirdeyi lebizim web sunucumuzun eri ebilece i bir dizin olmas gerekir. Nitekim $dosya_url de i kenine de erolarakbuklasörünurladresiniveriyoruz.buikide i kenigerçekwebsunucuiçin yazaca m zzamanbizimsunucumuzunvarsayd fizikselklasörad n veyolunubulmam z gerekir. Buuygulamay kendisunucunuzdayapmakistersenizmutlakabuikide i kenido ru yazman zgerekir çerikkontrolü Formlaragirilenbilgilerikontrolettirmek,baz durumlardagereklidir.örne in; adresinin zorunlu olmas ve format n n do ru yaz lmas n sa lamak istenebilir. Ziyaretçilerbugibidurumlardauyar l rlarsadahado rubilgilergirebileceklerdir.budurum güvenlik aç s ndan çok önemlidir. Baz durumlarda mesela kullan c kayd yapt n z bir formdakullan c ad ve ifrek sm n ndoldurulmas mecburiolmal d r. Ziyaretçiler,form alanlar nda hiçbirini doldurmadan direkt gönder butonunu t klad nda Formu doldurdu unuz için te ekkür ederiz gibi saçma bir yaz gelmesini hiç kimse istemez. Bununiçinziyaretçimiziuyarmam zgerekir. Formalanlar n eksikdoldurmay engellemek ifdeyimiileyap lacakt r.tabibui i, birkaçyöntemleyapmakmümkündür.a a dabuyöntemlerindebaz lar n inceleyece iz. Bunlardanuygunolan kullanmakmümkündür. çerikkontrolüyapmakiçinempty(),isset() vb.phpfonksiyonlar kullan labilir Isset() Bu fonksiyon, asl nda birde i ken içinde de er bulunup bulunmad n s nar. E er de i keniniçindede erbulunuyorsaisset() do ru,yanitruesonucunuverecektir.e er 19

18 de i keniniçinebirde eratanmam isefalsesonucunuverir.de i keniçeriklibirörnek verelim. Örnek 1: If(isset($deg)); echo( De i kendede ervar ); else: echo( De i kendede eryok ); endif; Örnek 2: Birformdakullan c ad vesoyad girildi inidü ünelim.bualanlarabilgigirilmesi zorunludur. Bu alanlar n doldurulup doldurulmad n kontrol eden php dosyas a a daki gibi olabilir. Bu örnekte isset() fonksiyonu önünde! karakteri kullanarak isset() fonksiyonununtamtersiolaraki levgörmesinisa layaca z. <? if(!isset($ad)){ Print AdK sm n Doldurmad n z.lütfendoldurunuz. ; Elseif(!isset($soyad)){ Print SoyadK sm n Doldurmad n z.lütfendoldurunuz. ; else{ Print Ad n z:<b>.$ad. </b><br>soyad n z:<b>.$soyad. </b> dir ; Empty() Bu fonksiyon da isset() fonksiyonuyla ayn i levi görür. Ama sorgulamas isset() fonksiyonunun tam tersidir. Bu fonksiyon, de i kenin içerisine e er de er yoksa TRUE de eriniverir.aksitakdirdefalse Örnek1:Birde i kendede erolupolmad n nkontrolü. if(empty($deg)){ print De i kende eribo ; Else{ Print de i kendede ervar ; NOT: isset() fonksiyonu ve empty() fonksiyonunu diledi iniz ekilde kullanabilirsiniz. Mesela isset() fonksiyonu önüne! ünlem i areti koyarak empty 20

19 fonksiyonu gibi kulland k. Yine empty() komutu önüne! ünlem i areti koyarak isset() komutugibikullan labilir. Örnek2:Birformdakullan c ad vesoyad girildi inidü ünelim.bualanlarabilgi girilmesi zorunludur. Bu alanlar n doldurulup doldurulmad n kontrol eden php dosyas a a dakigibiolabilir: <? if(empty($ad)){ Print AdK sm n Doldurmad n z.lütfendoldurunuz. ; Elseif(empty($soyad)){ Print SoyadK sm n Doldurmad n z.lütfendoldurunuz. ; else{ Print Ad n z:<b>.$ad. </b><br>soyad n z:<b>.$soyad. </b> dir ; If()Komutu Do rudan if deyimi ile de i kenlerde de er olup olmad n veya girilen de erlerin do ruolupolmad n n kontroledebiliriz. Buradado rudande i keniniçinibo yap yoruz. E er formda veya de i kende bo alanlar varsa if devreye girip kontrol eder. De ilse program normla seyrini devam ettirir. Örnek1:Birformdakullan c ad vesoyad girildi inidü ünelim.bualanlarabilgi girilmesi zorunludur. Bu alanlar n doldurulup doldurulmad n kontrol eden php dosyas a a dakigibiolabilir: If($ad== ){ Print AdK sm n Doldurmad n z.lütfendoldurunuz. ; Elseif($soyad== ){ Print SoyadK sm n Doldurmad n z.lütfendoldurunuz. ; else{ Print Ad n z:<b>.$ad. </b><br>soyad n z:<b>.$soyad. </b> dir ; Örnek2:Kullan c ad ve ifrekontrolüyapanbirprogramd r. Sifre.php <? If($kullanici= = and $sifre= = ){ Print kullan c ad n veya ifregirmediniz ; 21

20 Elseif($kullanici= = mugla and $sifre= = 4833 ){ Print Kullan c ad n zmuglave ifreniz4833 ; Elseif($kullanici= = bilgisayar and $sifre= = bil11 ){ Print Kullan c ad n zbilgisayarve ifrenizbil11 ; Else{ Print Kullan c ad n zveya ifrenizyanl ; Sifre.html <form action= sifre.php method= post > Kullan c Ad :<inputtype= text name= kullanici ><br> ifre::<inputtype= text name= sifre ><br> <inputtype= submit value= Giri > </form> Strlen()FonksiyonuileKarakterSay s Kontrolü Formlarda güvenlik aç s ndan girilecek de erin karakter say s n s n rlamak da gerekebilir. Burada Strlen () fonksiyonu, verilen metnin uzunlu unu tam say cinsinden döndürürvebunagörekontrolyap labilir. Örnek 1: <? Echostrlen( Mu la );//5de erinidöndürür Yukar daki örne i çal t rd n zda ekranda 5 yazacakt r. Mu la text bilgisi 5 karakterdenolu maktad r. Örnek 2: Sitenize kullan c kayd yap yorsunuz ve ifrenin en 8 karakterden olu mas n istiyorsunuz. <? If(strlen($sifre)<8){ Print ifrenizenaz8karakterdenolu mal d r ; Else{ //devamedilecekkomutlar burayayaz n z Burada strlen() komutu sifre de i kenine girilen de eri karakter olarak sayar. Sifre de i keniiçerisineenaz8karaktergirilmesinisa lar.aksidurumdahatamesaj verecektir. 22

21 1.4.5.Eregi()FonksiyonuileFormlarda AdresiYaz mkontrolü Metin içinde verilen kelimeyi, karakteri bulmak için kullan l r. Aran lan karakter s ralan bulundu u takdirde do ru (true), bulamad takdirde yanl (false) kar l bir de erverir.bufonksiyonbüyük-küçükharfeduyarl d r. Örnek 1: <? $aranan_ifade="türkçe"; $ifade="enyararl TürkçeKaynak"; if(ereg($aranan_ifade,$ifade)){ echo"aranan ifade bulundu"; else { echo"arananifadebulunamad "; //ekranç kt s :arananifadebulundu Örnek 2: Formda girilen adresinin do ru yaz l p yaz lmad n n kontrolünü yapanphpkodlar. <?php function eposta_kontrol($eposta){ if(!eregi("^([a-z0-9_] \\- \\-)+\\.)+[az]{2,4$",$eposta)) die("e-posta Adresiniz Geçersiz"); 23

22 UYGULAMAFAAL YET UYGULAMAFAAL YET Resim 1.15: Online mezun takip lembasamaklar Yukar dakiresimdekiformudoldurupbilgileri gönderilecek bir form haz rlay n z. Bir mezun.htmadl dosyadaolu turunuz. Öncelikleformtag n olu turunuz. Ad n z, soyad n z, mezuniyet y l input typelar n text olarakseçiniz. Bölümünüz select box na en az 3 bölüm girinizve Bili imteknolojileri seçiliolsun. Okulun be enilen seçeneklerinde Bölümleri seçili olsun. Mezunö renciformaresimgönderebilsin. mezun.phpdoyas n olu turunuzvebugirilen bilgileriekrandayazd r n z. Formdan gelen mezuniyet y l na göre ki inin okuldan mezun olal kaç y l oldu unu hesaplat n z. 24 Öneriler Form metodunu post tavsiye ederiz ve yazaca n z di er input typelar n bu form tag içine yaz n z. mezun.htm dosyas ndan gelecek de i kenadlar nadikkatediniz. Tarihfonksiyonlar n kullanabilirsiniz.

Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme. BATML İnternet Programcılığı 1

Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme. BATML İnternet Programcılığı 1 Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme BATML İnternet Programcılığı 1 Bazı web sitelerinde sayfalar arasında bilgi veya değişken göndermek gerekebilir. Gönderilen bu bilgi kullanıcı adı ve şifre

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 14. HAFTA. PHP ile FORM İŞLEMLERİ. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Form Elemanları Kullanımı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 14. HAFTA. PHP ile FORM İŞLEMLERİ. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Form Elemanları Kullanımı İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 14. HAFTA İçindekiler PHP ile FORM İŞLEMLERİ Form Elemanları Kullanımı GET ve POST Metodu Hedefler Php komutları kullanarak form elemanlarını etkileşimli hale getirebilir Hazırlayan

Detaylı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı Internet Programming II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2015 2016 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 23 May. 2016 Form Form İşlemleri Tarayıcıdan bilgi alarak işlem gerçekleştirme FORM elemanları yardımıyla

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ INTERNET PROGRAMCILIĞI - 4

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ INTERNET PROGRAMCILIĞI - 4 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ INTERNET PROGRAMCILIĞI - 4 ANKARA-2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı Internet Programming II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 11-14 May. 2014 Form Form İşlemleri Tarayıcıdan bilgi alarak işlem gerçekleştirme FORM elemanları

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. FORMLAR

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. FORMLAR ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Uygun ortam sağlandığında web sayfaları için formlar oluşturabileceksiniz. ARAŞTIRMA Web sayfalarında formların kullanım amaçlarını ve nasıl kullanıldığını

Detaylı

8. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr

8. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr 8. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II Öğr.Gör. Hakan YILMAZ hakanyilmaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler QUERYSTRING KOLEKSIYONU... 3 FORM

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI I

İNTERNET PROGRAMCILIĞI I BÖLÜM 12 12- FORMLAR HTML'in bir metin şekillendirme aracı olduğunu söylemiştik. Form'lar bu tanımın istisnasıdır, HTML kullanarak sayfanızı ziyaret edenlerle temas kurmanızı sağlarlar. Formlar yoluyla

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

MODÜL 2 HTML İLE GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

MODÜL 2 HTML İLE GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER MODÜL 2 HTML İLE GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER Bu modülü bitirdiğinizde; HTML kodları ile WEB sayfaları için gelişmiş özellikleri kullanabileceksiniz. Ayrıca, 1. WEB sayfaları içi formlar oluşturabilecek, 2. WEB

Detaylı

PHP ile İnternet Programlama

PHP ile İnternet Programlama PHP ile İnternet Programlama Doç.Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 3. BÖLÜM: Formlarla Çalışmak HTML Formlarının Temelleri Dinamik etkileşim

Detaylı

Temel Başlıklar. HTML Formlarının amacı Çalışma şekli Form Action ve Method

Temel Başlıklar. HTML Formlarının amacı Çalışma şekli Form Action ve Method HTML Formları Temel Başlıklar HTML Formlarının amacı Çalışma şekli Form Action ve Method HTML/WWW veri paylaşımı üzerine kurulmuştur. Html işaretleme dilidir. Diğer içerikler ile bağlantılar (linkler)

Detaylı

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım.

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım. Uzem Eğitmen Girişi Sisteme eğitmen olarak giriş yapabilmek için http://uzem.uskudar.edu.tr adresini internet tarayıcımızın adres satırına yazdıktan sonra Şekil 1 deki ekranda ilgili alanlara kullanıcı

Detaylı

PHP (II) Formlar. Dosya İşlemleri. 2002, Sanem SARIEL PHP Ders Notları 2 1. Formlar

PHP (II) Formlar. Dosya İşlemleri. 2002, Sanem SARIEL PHP Ders Notları 2 1. Formlar PHP (II) Formlar Dosya İşlemleri 2002, Sanem SARIEL PHP Ders Notları 2 1 Formlar İstekçiler web sayfasılarından sunuculara formlar yoluyla bilgi yollarlar. Anketler Kullanıcı bilgilerinin alındığı ve verilerin

Detaylı

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK 1. DYS (Doküman Yönetim Sistemi) nin kullanımı için 3. parti bir programa ihtiyaç yoktur. Tamamen WEB tabanlı çalışmaktadır. 2. Sisteme http://dys.akdeniz.edu.tr

Detaylı

9. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr

9. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr 9. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II Öğr.Gör. Hakan YILMAZ hakanyilmaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler Request Nesnesinin Özellikleri

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

WEB TASARIMININ TEMELLERİ

WEB TASARIMININ TEMELLERİ WEB TASARIMININ TEMELLERİ Öğr. Gör. M. Mutlu YAPICI Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksekokulu Ders İzlencesi Hafta Modüller/İçerik/Konular 1. Hafta İnternet ve WEB Tanımları Html Temel Etiketleri

Detaylı

ACENTE PORTAL QUICKRES/TROYA ACENTE BAŞVURU KILAVUZU

ACENTE PORTAL QUICKRES/TROYA ACENTE BAŞVURU KILAVUZU ACENTE PORTAL QUICKRES/TROYA ACENTE BAŞVURU KILAVUZU İÇERİK ACENTE PORTAL HAKKINDA GENEL BİLGİ... 3 QUİCKRES/TROYA ACENTESİNİN THY ACENTA PORTALINA BAŞVURU SÜRECİ... 4 BAŞVURU TAKİP NO HATIRLATMA... 19

Detaylı

PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi

PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi Oluşturma 02.11.2015 Revizyon: 02.11.2015 Rev No: 02 Yazan: Süleyman FAKİR Düzenleyen: Ferşad DELİRİ PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi 1) PDKS Kurulumu, Lisans Onaylaması Ve Veri Tabanı Ayarları

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet 57 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B02) Şimdiye kadar C programlama dilinin, verileri ekrana yazdırma, kullanıcıdan verileri alma, işlemler

Detaylı

Metin Text Kutuları. Metin kutusu oluşturmak için tagı kullanılır.

Metin Text Kutuları. Metin kutusu oluşturmak için <input> tagı kullanılır. Form İşlemleri Form Nedir? Şu ana kadar öğrendiğimiz konularda hep ziyaretçilere veri göstermeye veya bilgi vermeye çalıştık. Gerek metinlerle, gerekse liste veya resimlerle ziyaretçilere bilgi sunmayı

Detaylı

Facebook connect ile kullanıcı giriş çıkış

Facebook connect ile kullanıcı giriş çıkış Facebook connect ile kullanıcı giriş çıkış 12 Mayıs Salı 09 Diğer Dökümanlar http://mfyz.com/facebook-connect-ile-kullanici-giris-cikis Facebook Connect Nedir? Facebook, uzun süredir api'si dışında connect

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 Bu faaliyette verilen bilgiler ile belgeye uygun nesne iģlemlerini (Ģekil, resim, grafik, metin kutusu vb.) planlı ve hatasız yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Kelime

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası Sistemin Kullanım Amacı E-Tedarik, Türkiye Petrolleri nin doğrudan alım süreci sırasında firmalardan teklif alma kısmının elektronik ortama aktarılması amacıyla oluşturulmuş bir web tabanlı sistemdir.

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

çindekiler 01. Kurulum

çindekiler 01. Kurulum çindekiler 01. Kurulum 1 Niçin PHP Kullanmal y z? 1 Gerekli Programlar n Temin Edilmesi 2 PHP yi Temin Edelim 3 APACHE in Temin Edilmesi 3 MySQL in Temin Edilmesi 3 PHPMyAdmin in Temin Edilmesi 4 PHPed

Detaylı

Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals

Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals The European Union s Making the Labour Market more Inclusive III programme For North Cyprus Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals Module

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Yrd.Doç.Dr. Serdar YILMAZ Kaynak: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Kursu Ders Notları, Kasım 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Başlat Düğmesi Bilgisayarınızı

Detaylı

Enstitü Başvuru Sistemi Kullanım Kılavuzu

Enstitü Başvuru Sistemi Kullanım Kılavuzu Enstitü Başvuru Sistemi Kullanım Kılavuzu Online Enstitü Başvuru Sistemi için Kullanım Kılavuzu Online enstitü başvuru sistemi için örnek bir kayıt işlemi aşağıda gösterilmiştir. Tezli / Tezsiz Yüksek

Detaylı

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz.

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz. ĐŞKURLULARIN BĐLGĐLERĐ, ŞĐFRELERĐ HERKESE AÇIK ( BEDAVA SMS GÖNDERME SĐTESĐ YAZI SONUNDADIR ) Merhaba, bu bilgilendirici yazıda sizlere ĐŞKURa kayıtlı olanların şifrelerine, kişisel bilgilerine başkalarının

Detaylı

Pikatel Airmax Web Arayüzü

Pikatel Airmax Web Arayüzü Pikatel Airmax Web Arayüzü Modemi, kutunun içerisinden ç kan cd ile değil de web arayüzünden kurmak için aşağ daki ad mlar takip ediniz. Önerilen cd ile kurulumdur. Pikatel Airmax web arayüzü, ADSL2+ operatör

Detaylı

KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK TAKİP SİSTEMİ

KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK TAKİP SİSTEMİ KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK TAKİP SİSTEMİ İçindekiler Tablosu... 1 KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK TAKİP SİSTEMİ KULLANICI KLAVUZU(OKUL)... 3 1.ETS (Evrak Takip Sistemi )Nedir?... 3

Detaylı

Kayan Çerçeveler. Web sayfası içerisine kaydırılabilir çerçeveler yerleştirmek için

Kayan Çerçeveler. Web sayfası içerisine kaydırılabilir çerçeveler yerleştirmek için HTML Ders 8 Kayan Çerçeveler Web sayfası içerisine kaydırılabilir çerçeveler yerleştirmek için Web sayfasının bu kısmında kayan çerçeve

Detaylı

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar EBSCOhost E itimi support.ebsco.com EBSCO nun Ocak ay nda tüm EKUAL konsorsiyumu üyelerine sundu u ULAKB M Ulusal Veri Taban (UVT) tan na ho geldiniz. Bu e itimde, EBSCOhost

Detaylı

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı. Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı. Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN NESNE TABANLI PROGRAMLAMA Java - AWT JAVA AWT AWT Abstract Windowing Toolkit (Soyut Pencereleme Araçtakımı)

Detaylı

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları İÇERİK 2 Dosya ve Klasör İşlemleri 3 Giriş BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Windows 7 - Devam ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK http://www.hasanakyurek.com Sürümler Sürüm Karşılaştırmaları Masaüstü Görev

Detaylı

Evrak Ekle. Kurum İçi Giden Evrak Ekleme. Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır.

Evrak Ekle. Kurum İçi Giden Evrak Ekleme. Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır. Evrak Ekle Kurum İçi Giden Evrak Ekleme Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır. İçyazı No sistem tarafından otomatik verilmekte, müdahale

Detaylı

WEB SAP (ORION) STAJ BAŞVURU KULLANICI DÖKÜMANTASYONU. Süheyla GÜVEN

WEB SAP (ORION) STAJ BAŞVURU KULLANICI DÖKÜMANTASYONU. Süheyla GÜVEN WEB SAP (ORION) STAJ BAŞVURU KULLANICI DÖKÜMANTASYONU Süheyla GÜVEN İÇİNDEKİLER 1. İÇERİK 1 2. WEB VE SAP (ORION) KULLANICI YAPISI.. 2 3. 1. AŞAMA ÖĞRENCİ GİRİŞİ.3 4. 2. AŞAMA DANIŞMAN ONAYI..6 5. 3. AŞAMA

Detaylı

1.1 HKMOBĐS PROJESĐNE GĐRĐŞ

1.1 HKMOBĐS PROJESĐNE GĐRĐŞ GĐRĐŞ 1.1 HKMOBĐS PROJESĐNE GĐRĐŞ Đnternet tarayıcınızdan http://www.hkmo.org.tr/ adresine girdikten sonra sayfanın sağ üst kısmında yer alan ÜYE GĐRĐŞĐ bağlantısına tıklayarak Harita ve Kadastro Mühendisleri

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI

İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde PHP kod yazımı doğru olarak verilmiştir? A) B) C).. D) 2) PHP ile hazırlanmış

Detaylı

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı Kurulum İşlemleri Hasp Driver Kurulumu Hasp Hatası Alıyorum - Unable to Access Sentinel Hasp Run-Time Environment (H0033) - Feature Not Found

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S)

SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S) Tar m ve Köyi leri Bakanl Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü ü SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S) SEY R DEFTER LK ALICI VE SATI B LD R MLER N N SUB S E KAYDED LMES NE L K N B LG NOTU ANKARA-2008 13 A ustos Per

Detaylı

Temel Bilgisayar Programlama

Temel Bilgisayar Programlama BÖLÜM 9: Fonksiyonlara dizi aktarma Fonksiyonlara dizi aktarmak değişken aktarmaya benzer. Örnek olarak verilen öğrenci notlarını ekrana yazan bir program kodlayalım. Fonksiyon prototipi yazılırken, dizinin

Detaylı

PHP ile İnternet Programlama

PHP ile İnternet Programlama PHP ile İnternet Programlama Doç.Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 5. BÖLÜM: Oturum Yönetimi ve Güvenlik Sayfaya Yönlendirme PHP sayfamızdan

Detaylı

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş in Kullanımı u doküman MasteringPhysics sitesine kayıt işlemlerini tamamlamış ve derse kayıt işlemini gerçekleştirmiş olan öğrencilere MasteringPhysics i nasıl kullanacaklarını ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Detaylı

İSMET AKTAR ANADOLU TEKNİK LİSESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI DALI

İSMET AKTAR ANADOLU TEKNİK LİSESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI DALI İSMET AKTAR ANADOLU TEKNİK LİSESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI DALI PHP Örnek Uygulamalar 2008 1 E-Mail gönderme örneği: mesaj1.php

Detaylı

KolayOfis Başlangıç Rehberi Kısa Mesaj Yönetimi

KolayOfis Başlangıç Rehberi Kısa Mesaj Yönetimi 1 İçindekiler KolayOfis e Hoş Geldiniz Sözleşme İmza İşleminin Tamamlanması Kullanıcı Bilgilerinin Hazırlanması Destek Hizmeti Kısa Mesaj Yönetimi Duruşma, Ara Karar ve İş Planı Bilgilendirmesi Duruşma,

Detaylı

BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I. Ders 4

BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I. Ders 4 BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I Ders 4 Sayfalara Resim Eklemek 2 Etiketi Sayfaya resim eklemek için kullanılır. JPG, BMP, GIF, PCX, PNG, TIFF, WMF gibi resim formatlarını destekler. Sonlandırmalı

Detaylı

OPERATÖRLER BÖLÜM 4. 4.1 Giriş. 4.2. Aritmetik Operatörler

OPERATÖRLER BÖLÜM 4. 4.1 Giriş. 4.2. Aritmetik Operatörler BÖLÜM 4. OPERATÖRLER 4.1 Giriş Turbo Pascal programlama dilinde de diğer programlama dillerinde olduğu gibi operatörler, yapılan işlem türüne göre aritmetik, mantıksal ve karşılaştırma operatörleri olmak

Detaylı

Interprise. Ülker İletişim Web Servisi. Bu doküman Ülker iletişim web servisi hakkında teknik açıklamaları içerir. İletişim web servisi web adresi :

Interprise. Ülker İletişim Web Servisi. Bu doküman Ülker iletişim web servisi hakkında teknik açıklamaları içerir. İletişim web servisi web adresi : Ülker İletişim Web Servisi Interprise Bu doküman Ülker iletişim web servisi hakkında teknik açıklamaları içerir. İletişim web servisi web adresi : www.ulker.com.tr/webservices/contactservice/contactservice.asmx?wsdl.net

Detaylı

DEBUGER (Komut seti kontrol prosedürü)

DEBUGER (Komut seti kontrol prosedürü) delab MultiDAS SANAL PLC Uygulaması delab müşterilerimizden Sayın Tayfur AYDIN ın Sanal PLC adını verdiği MultiDAS uygulaması için özenle hazırladığı ve paylaştığı dokümantasyonu ekte bulabilirsiniz. İlgili

Detaylı

Temel JavaFX Bileşenleri (1) Labeled, Label, Button, ToggleButton, RadioButton, ToggleGroup, CheckBox, ComboBox, Slider, ListView ve SelectionModel

Temel JavaFX Bileşenleri (1) Labeled, Label, Button, ToggleButton, RadioButton, ToggleGroup, CheckBox, ComboBox, Slider, ListView ve SelectionModel Temel JavaFX Bileşenleri (1) Labeled, Label, Button, ToggleButton, RadioButton, ToggleGroup, CheckBox, ComboBox, Slider, ListView ve SelectionModel JavaFX Nodları javafx.scene.node: sahneye eklenebilen

Detaylı

PROGRAMLAMA TEMELLER. C Program Yap s

PROGRAMLAMA TEMELLER. C Program Yap s PROGRAMLAMA TEMELLER 1 C Program Yap s 2 Aç klama sat r Program kodlar n makine diline çeviren C dili derleyicisi /* ve */ karakterleri aras nda kalan bölümleri ihmal eder. /* Aç klama Sat r */ Sadece

Detaylı

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM 1. Sistem 3 bileşenden oluşur a. Sunucu b. Koruma yazılımı c. Mobil anahtar ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM Sunucu yazılımı: sunucu yazılımı öncelikle yerel ağda et (etkileşimli tahtaların) bağlı

Detaylı

BÖLÜM 1 : ENERJ YÖNET C S N N B LD R LMES

BÖLÜM 1 : ENERJ YÖNET C S N N B LD R LMES YEN LENEB L R ENERJ GENEL MÜDÜRLÜ Ü ENVER PORTALI ENERJ YÖNET C S MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU DUYURU: 18/04/2007 tarih ve 5627 Say l Enerji Verimlili i Kanunu kapsam nda 27/10/2011 tarih ve 28097 Say l Resmi

Detaylı

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/excelgondermehakkinda_tevkifatlifatura_tr.h...

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/excelgondermehakkinda_tevkifatlifatura_tr.h... Page 1 of 7 Tevkifatlı Satış Faturası listesinin excel dosyası olarak oluşturulması için gerekli açıklamalar Oluşturulan excel dosyasının yüklenmesinde karşılaşılan sorunların çözümü (Teknik açıklamalar)

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU OkulNET Kullanım Kılavuzu EKİM 2012 1 İçindekiler GİRİŞ...3 ANASAYFA...3 EĞİTİM...4 SINAVLAR...6 ŞUBEM...9 KİŞİSEL BİLGİLER...10 AJANDA...10

Detaylı

Doç.Dr. Yaşar SARI, Web Tasarımı Ders Notları 1

Doç.Dr. Yaşar SARI, Web Tasarımı Ders Notları 1 Doç.Dr. Yaşar SARI, Web Tasarımı Ders Notları 1 HTML ( Hyper Text Markup Language ) Html Nedir - Nasıl Hazırlanır? Html (Hypertext Markup Language) web sayfalarının yapımında kullanılan bir dildir. Diğer

Detaylı

Bölgeler kullanarak yer çekimini kaldırabilir, sisli ortamlar yaratabilirsiniz.

Bölgeler kullanarak yer çekimini kaldırabilir, sisli ortamlar yaratabilirsiniz. Bölge (Zone) Bölge nesnesi kullanılarak tapınak çevresinde gölgeli, ürpertici bir ortam yaratılmış. Yine bölge nesnesi kullanılarak mağara ortamının karanlık olması sağlanmış. Bu da ortamının gerçekliği

Detaylı

POL KL K DEFTER WEB SERV S KULLANIM KLAVUZU 07.07.2011. zmir Sa k Müdürlü ü Poliklinik Defteri Web Servis Kullan m Bilgileri Sayfa 1

POL KL K DEFTER WEB SERV S KULLANIM KLAVUZU 07.07.2011. zmir Sa k Müdürlü ü Poliklinik Defteri Web Servis Kullan m Bilgileri Sayfa 1 POL KL K DEFTER WEB SERV S KULLANIM KLAVUZU zmir l Sa k Müdürlü ü 07.07.2011 zmir Sa k Müdürlü ü Poliklinik Defteri Web Servis Kullan m Bilgileri Sayfa 1 http://bilgiislem.ism.gov.tr/test1/hizmet.asmx

Detaylı

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Sayın Prefix İş Ortağımız, Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. İşletmenize daha fazla kazanç sağlayabilmek, daha kaliteli ve daha süratli hizmet verebilmek için, mevcut

Detaylı

İMZALAMA ARACI. Kullanım Kılavuzu. Nisan 2016 ANKARA. İmzalama Aracı Kullanım Kılavuzu Nisan 2016 Versiyon : 1.0 1/15

İMZALAMA ARACI. Kullanım Kılavuzu. Nisan 2016 ANKARA. İmzalama Aracı Kullanım Kılavuzu Nisan 2016 Versiyon : 1.0 1/15 İMZALAMA ARACI Kullanım Kılavuzu Nisan 2016 ANKARA Versiyon : 1.0 1/15 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon : 1.0 2/15 İÇİNDEKİLER 1 Giriş... 5 2 İmzalama Aracı

Detaylı

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ. gösterip yaptırma, uygulamalı çalışma. Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma, uygulamalı çalışma.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ. gösterip yaptırma, uygulamalı çalışma. Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma, uygulamalı çalışma. KASIM EKİM EYLÜL AY 02.11.2009 06.11.2009 26.10.2009 0.10.2009 19.10.2009 2.10.2009 12.10.2009 16.10.2009 05.10.2009 09.10.2009 28.09.2009 02.10.2009 24.09.2009 25.09.2009 09.11.2009 1.11.2009 MODÜL: İNTERNET

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK BEYAN FORMU

TEHLİKELİ ATIK BEYAN FORMU TEHLİKELİ ATIK BEYAN FORMU Atık Üreticileri için Kullanım Kılavuzu Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı 2010-1 - Kayıt Giriş 1. http://cbs.cevreorman.gov.tr veya http://www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr

Detaylı

Web Programlama Kursu

Web Programlama Kursu Web Programlama Kursu Bu kurs ne değildir? Neyi amaç edinmiştir? Bilgisayar Programcısı? Web Tasarımcısı? Web Programcısı? Neler öğreneceğiz? Kurs sonunda neler yapılabileceğiz? Örnek siteler Örnek Projeler

Detaylı

PHP ile İnternet Programlama

PHP ile İnternet Programlama PHP ile İnternet Programlama Doç.Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 6. BÖLÜM: AJAX Uygulamaları Neden AJAX? Dördüncü bölümde yer alan Veritabanı-bağlantılı

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

Baskı Đstemci ve Sunucuları. Sunucu. Đstemci

Baskı Đstemci ve Sunucuları. Sunucu. Đstemci Baskı Đstemci ve Sunucuları En son sabırsızlar için baskı adli yazıda FreeBSD sistemimize nasıl yazıcı yükleyebileceğimize göz atmıştık.bu yazıda ise FreeBSD sistemimizle beraber gelen programlar yardımı

Detaylı

ENF - 102 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ. 2014 2015 Eğitim/Öğretim Yılı Bahar Dönemi DÖNEM SONU LAB. ÖDEV TESLİM DUYURUSU

ENF - 102 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ. 2014 2015 Eğitim/Öğretim Yılı Bahar Dönemi DÖNEM SONU LAB. ÖDEV TESLİM DUYURUSU ENF - 102 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 2014 2015 Eğitim/Öğretim Yılı Bahar Dönemi DÖNEM SONU LAB. ÖDEV TESLİM DUYURUSU İÇİNDEKİLER 1. Ön Bilgi... 1 2. Çalışmaları Kimler Teslim Edecekler?... 1 3. Çalışmalar

Detaylı

MikroÖdeme Servis Dökümanı

MikroÖdeme Servis Dökümanı MikroÖdeme Servis Dökümanı 1 TurkcellMobilÖdeme Nedir? TurkcellMobilÖdeme 36 milyonu aşkın Turkcell kullanıcısının cep telefonlarını kullanarak, sadece bir SMS ile, pratik bir şekilde ödeme yapmasına olanak

Detaylı

İŞLEM BASAMAKLARI, KARŞILAŞILABİLECEK HATALAR ve ÇÖZÜM YOLLARI

İŞLEM BASAMAKLARI, KARŞILAŞILABİLECEK HATALAR ve ÇÖZÜM YOLLARI İŞLEM BASAMAKLARI, KARŞILAŞILABİLECEK HATALAR ve ÇÖZÜM YOLLARI Yapılacak işlemleri 4 basamak halinde inceleyelim. 1. (Bilgi aktarımı) İdarenin yapması gereken bilgi güncelleme işlemleri 2. (Bilgi aktarımı)

Detaylı

1. Mesaj Tipi ve Mesaj Fonksiyonu Bazında Bildirim Mail Adresi Tanımlama Đşlemleri

1. Mesaj Tipi ve Mesaj Fonksiyonu Bazında Bildirim Mail Adresi Tanımlama Đşlemleri MERKEZĐ KAYDĐ SĐSTEM KULLANICI KILAVUZU MESAJ TĐPĐ VE MESAJ FONKSĐYONU BAZINDA BĐLDĐRĐM MAIL ADRESĐ TANIMLAMA Đçindekiler Đçindekiler... 2 1. Mesaj Tipi ve Mesaj Fonksiyonu Bazında Bildirim Mail Adresi

Detaylı

BBY 310 BİLGİ SİSTEMLERİ TASARIMI TASARIM PLANI ÖDEVİ [HİLAL ŞEKER& GÜLÜMCAN KAYI]

BBY 310 BİLGİ SİSTEMLERİ TASARIMI TASARIM PLANI ÖDEVİ [HİLAL ŞEKER& GÜLÜMCAN KAYI] BBY 310 BİLGİ SİSTEMLERİ TASARIMI TASARIM PLANI ÖDEVİ [HİLAL ŞEKER& GÜLÜMCAN KAYI] Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) resmi web sitesinin (http://www.kutuphaneci.org.tr) bilgi mimarisi açısından daha önce

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 01.02.2016 Sayı: 2016/01. Konu: E-DEFTER GÖRÜNTÜLEYİCİ PROGRAMI İLE SÖZ KONUSU PROGRAMA İLİŞKİN KULLANIM KILAVUZU YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 01.02.2016 Sayı: 2016/01. Konu: E-DEFTER GÖRÜNTÜLEYİCİ PROGRAMI İLE SÖZ KONUSU PROGRAMA İLİŞKİN KULLANIM KILAVUZU YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 01.02.2016 Sayı: 2016/01 Konu: E-DEFTER GÖRÜNTÜLEYİCİ PROGRAMI İLE SÖZ KONUSU PROGRAMA İLİŞKİN KULLANIM KILAVUZU YAYINLANMIŞTIR Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.edefter.gov.tr internet

Detaylı

OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU. Office 365

OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU. Office 365 OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU Office 365 Microsoft Office (Word, Excel vb.) dokümanlarınızı bulut platformuna taşımanızı sağlayan Office 365 ürününe https://portal.office.com/home adresinden

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA Önsöz 4 Stratejik Planlama ve Bütçe Yol Haritası 5 Örnek İşletme Hakkında 6 Gider Yükleme Sistemi 8 Satış Bütçesi Oluşturma 9 Faaliyet Gider Bütçesi Oluşturma 12 Bütçe Sistem Otomasyonu

Detaylı

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin.

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Cihazın ön tarafında orta kısımda 2 adet aralık tuşu yer

Detaylı

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1 Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net http://www.serkanaksu.net/ 1 JavaScript JavaScript Nedir? Nestcape firması tarafından C dilinden esinlenerek yazılmış, Netscape Navigator 2.0 ile birlikte

Detaylı

Hackerlar'ın Gözünden Flash Uygulamaları

Hackerlar'ın Gözünden Flash Uygulamaları Hackerlar'ın Gözünden Flash Uygulamaları Ah o Netsec etkinliğinde bende olsaydım deyipte katılamayanlar için yapmış olduğum sunumu kısaca yazıya dökmeye karar verdim. Ön bilgi olarak Flash kısaca web sayfalarına

Detaylı

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: : BİLGİ VE TEKNOLOJİ DERS SAATİ: 7

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: : BİLGİ VE TEKNOLOJİ DERS SAATİ: 7 7. 30Ekim - 2Kasım 202 6. AFTA 22-23Ekim 202 5. 5-9 Ekim 202 4. 8-2 Ekim 202 3. -5 Ekim 202 EYLÜL 2. 24-28 Eylül 202 EYLÜL. 7-2 Eylül 202 202 203 ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE : : BİLGİ VE TEKNOLOJİ

Detaylı

VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU 23.04.2011

VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU 23.04.2011 VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU Saydam Yaz m 23.04.2011 www.saydamyazilim.com Tel : 0232 369 54 64 66 Fax : 0232 369 71 69 Sayfa 1 Birinci bölümde s r kurulum yap lmas için öncelikle

Detaylı

Resmin dosya adı tutulacaktır. Ve program yolu ile path(yolu ile) sayafaya eklenecektir.

Resmin dosya adı tutulacaktır. Ve program yolu ile path(yolu ile) sayafaya eklenecektir. Veritabanını Oluşturma Defter isimli veritabanı oluşturulur. İçersinde defter isimli tablo aşağıdaki alanlar oluşturulur. Resmin dosya adı tutulacaktır. Ve program yolu ile path(yolu ile) sayafaya eklenecektir.

Detaylı

TURKUAZ KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ AİDAT ÖDEME OTOMASYONU

TURKUAZ KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ AİDAT ÖDEME OTOMASYONU TURKUAZ KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ AİDAT ÖDEME OTOMASYONU 01.04.2016 Tarihinde Piramit Ar-Ne Bilişim Hizmetleri ile yeni bir Site Yönetim Otomasyonuna geçiş yapılacaktır. Bu sistemle birlikte www. turkuazvadisi.com.tr

Detaylı

1 BOOTSTRAP NEDİR? 1 Bootstrap Nedir? 1 Bootstrap Dosyalarının Siteye Dahil Edilmesi 2 Bootstrap ın Sağladığı Kolaylıklar 3

1 BOOTSTRAP NEDİR? 1 Bootstrap Nedir? 1 Bootstrap Dosyalarının Siteye Dahil Edilmesi 2 Bootstrap ın Sağladığı Kolaylıklar 3 İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 BOOTSTRAP NEDİR? 1 Bootstrap Nedir? 1 Bootstrap Dosyalarının Siteye Dahil Edilmesi 2 Bootstrap ın Sağladığı Kolaylıklar 3 2 BOOTSTRAP CSS DOSYASININ İNCELENMESİ 5 Bootstrap

Detaylı

ONLİNE KATALOG TARAMA (YORDAM KÜTÜPHANE OTOMASYON PROGRAMI)

ONLİNE KATALOG TARAMA (YORDAM KÜTÜPHANE OTOMASYON PROGRAMI) ONLİNE KATALOG TARAMA (YORDAM KÜTÜPHANE OTOMASYON PROGRAMI) Toplu tarama yapmak için; sol menüden tarama yapmak istediğiniz ilgili fakülteyi seçerek Ara demeniz gerekmektedir. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

Detaylı

AIMCO AIMCO. Kullanım Kılavuzu. Mayıs 2016

AIMCO AIMCO. Kullanım Kılavuzu. Mayıs 2016 AIMCO AIMCO Kullanım Kılavuzu Mayıs 2016 MB Akademi Küçükbakkalköy Mah. Dudullu Cd. Brandium Rezidans R2 Blok No:23-25 No:126 Ataşehir / İSTANBUL Tel: 0216 692 01 91 Web: www.mbakademi.com.tr 2 AIMCO Mobil

Detaylı

14.74- Kalkınma Politikasının Temelleri

14.74- Kalkınma Politikasının Temelleri MIT OpenCourseWare http://ocw.mit.edu 14.74- Kalkınma Politikasının Temelleri Bahar 2009 Ders materyallerini alıntılamak için bilgi almak ya da Kullanım Koşulları nı öğrenmek için lütfen aşağıdaki siteyi

Detaylı

www.miag.com için kayıt kılavuzu

www.miag.com için kayıt kılavuzu www.miag.com için kayıt kılavuzu Classification level: Public MEMBER OF METRO GROUP 1 İçerik 1. Önemli bilgi s. 3 2. www.miag.com sayfasına kayıt s. 4-5 3. Elektronik ödeme bildirimleri için e-mail adresinin

Detaylı

Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Soru Kağıdı Hazırlanışı

Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Soru Kağıdı Hazırlanışı Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Soru Kağıdı Hazırlanışı TUİK ve TÜRMOB'un işbirlikteliği sonucunda Yıllık iş istatistikleri Sanayi ve Hizmet soru kağıtlarının hazırlanması ve gönderilmesi Web

Detaylı

QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin

QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin Xerox QR Code Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03999 QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin QR (Quick Response) Code Uygulamasını şu uygulamalarla birlikte kullanınız:

Detaylı

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR MODÜLÜ ENVANTER AKTARMA İŞLEMLERİ 1. ENVANTER AKTARMA İŞLEMİ İÇİN EXCEL DOSYASININ İNDİRİLMESİ VE EXCEL FORMATI Envanter aktarma işleminin gerçekleştirilebilmesi için http://www.dmisproje.muhasebat.gov.tr/download.html

Detaylı

OYUN GELİŞTİRME AŞAMALARI-I. Oyununuzun senaryosunu kısaca tanıtınız/ amacınıda belirtiniz:

OYUN GELİŞTİRME AŞAMALARI-I. Oyununuzun senaryosunu kısaca tanıtınız/ amacınıda belirtiniz: OYUN GELİŞTİRME AŞAMALARI-I Oyununuzun senaryosunu kısaca tanıtınız/ amacınıda belirtiniz: Oyunumuz nesnelerin sürükle bırak özelliği ile kendi İngilizce isimlerinin üzerlerine bırakılmasını esas almaktadır.

Detaylı

Yandaki resimlerde Excel Pazartesi den başlayarak günleri otomatik olarak doldurmuştur.

Yandaki resimlerde Excel Pazartesi den başlayarak günleri otomatik olarak doldurmuştur. Otomatik Doldurma; Hızlı veri girişi için Microsoft Excel'in otomatik olarak verileri tekrarlamasını sağlayabilir veya verileri otomatik olarak girebilirsiniz. Excel'in sayı, sayı ve metin birleşimi, tarih

Detaylı

EPKAS (ELEKTRONİK PROJE KONTROL ARŞİVLEME SİSTEMİ) WEB KULLANIM KILAVUZU

EPKAS (ELEKTRONİK PROJE KONTROL ARŞİVLEME SİSTEMİ) WEB KULLANIM KILAVUZU EPKAS (ELEKTRONİK PROJE KONTROL ARŞİVLEME SİSTEMİ) WEB KULLANIM KILAVUZU Elektronik Proje Kontrol Arşivleme Sistemi, Belediye hizmetleri içerisinde yer alan Yapı Ruhsatı Verilmesi, Tadilatının Yapılması

Detaylı