T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARI YIL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARI YIL"

Transkript

1 T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARI YIL DERSİN ADI: ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNK. TARĠHĠ -I I.YARI YIL T: 2 P: 0 KREDĠSĠ: 0 AKTS:2 DERSİN İÇERİĞİ: Temel kavramlar, 19. Yüzyılda Osmanlı Devletinin yaptığı ıslahatlar, I. Dünya SavaĢı ve KurtuluĢ SavaĢı, DERSİN ADI: TÜRK DĠLĠ -I I.YARI YIL T: 2 P: 0 KREDĠSĠ: 0 AKTS:2 DERSİN İÇERİĞİ: Dil ve Diller: Dil Millet ĠliĢkisi, Dil Kültür ĠliĢkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi geliģimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi), Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi), KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETĠK), Ses ve sesin oluģumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki baģlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. ġekil Bilgisi (MORFOLOJĠ- BĠÇĠM BĠLGĠSĠ), Ģekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri), anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, Ģekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi DERSİN ADI: YABANCI DĠL-I I.YARI YIL T: 2 P: 0 KREDĠSĠ: 0 AKTS:2 DERSİN İÇERİĞİ: Ġsimler ve meslekler, iliģkiler, yönler ve ulaģım, kiģiler, olaylar ve saatler, elbiseler, ev ve iģ hakkında Ġngilizce okuma/dinleme/konuģma ve yazma alıģtırmaları DERSİN ADI: MATEMATĠK-I I.YARI YIL T: 2 P: 0 KREDĠSĠ:2 AKTS:2 DERSİN İÇERİĞİ: Sayı Kümeleri, Kompleks Sayılar, Cebir, Üslü sayılar, eģitsizlikler ve Ġkinci Dereceden, Logaritma ve Özellikleri, Fonksiyonları, Mutlak Değer, Signum Fonksiyonu, Limit ve Süreklilik, Türev ve uygulamaları, Matris Cebiri ile Denklemler. Determinantlar. DERSİN ADI: PROGRAMLAMA TEMELLERĠ I.YARI YIL T: 3 P: 1 KREDĠSĠ: 4 AKTS:5 DERSİN İÇERİĞİ: Algoritma, AkıĢ Diyagramı, Programlama Araçları, DeğiĢkenler ve Sabit, GiriĢ ÇıkıĢ ĠĢlemleri, Operatörler, Karar Yapıları, Döngü Kontrolleri, Döngü Kontrolleri, Tek Boyutlu Diziler, Çok Boyutlu Diziler, Değer Döndürmeyen Alt Programlar, Değer Döndüren Alt Programlar, Değer Döndüren Alt Programlar, Sıralı Dosyalar DERSİN ADI: GRAFĠK VE ANĠMASYON I I.YARI YIL T: 3 P: 1 KREDĠSĠ: 4 AKTS:4 DERSİN İÇERİĞİ: Araç Paneli, Vektör Araçları, Metin Düzenleme ĠĢlemleri, Renk, Kontur ve Dolgu Uygulamaları Canlı Filtreler, Canlı Filtreler, Katman ĠĢlemler Dilimler ve Etkin Bölgeler, Düğmeler ve Açılır Menüler, Sayfalar, Hareketli Resimler, Slayt Gösterisi, Optimizasyon ve DıĢa Aktarma, WEB Tasarım Editörü ile ÇalıĢma DERSİN ADI: VERĠ TABANI-I I.YARI YIL T: 3 P: 1 KREDĠSĠ: 4 AKTS:4 DERSİN İÇERİĞİ: Veri tabanı tasarlama, oluģturma sorgulama ve veri tabanı ile ilgili diğer iģlemler DERSİN ADI: WEB TASARIMININ TEMELLERĠ I.YARI YIL T: 2 P: 2 KREDĠSĠ: 3 AKTS:4 DERSİN İÇERİĞİ: Internet,HTML,link,Tablo,Çoklu ortam,frames,still,css,menu,tarayıcı Sorunları DERSİN ADI: TEMEL ELEKTRĠK VE ELEKTRONĠK I.YARI YIL T: 3 P: 0 KREDĠSĠ: 3 AKTS:3 DERSİN İÇERİĞİ: Temel elektriksel kavramlar, Elektrik/elektronik devre elemanları ( direnç, kondansatör, bobin, transistor, diyot, zener diyot, transformatör, sigorta, led). Elektrik/elektronik devre elemanları testleri. Elektronik devre Ģeması okuma. Doğrultma devreleri, pasif filtre ve regülatör devre uygulamaları. DERSİN ADI: TEMEL BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ I.YARI YIL T: 1 P: 1 KREDĠSĠ: 2 AKTS:2 DERSİN İÇERİĞİ: Temel Bilgisayar bilgileri,iģletim sistemleri, ofis programları,internet 1

2 II. YARI YIL DERSİN ADI: ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNK. TARĠHĠ -II II.YARI YIL T: 2 P: 0 KREDĠSĠ: 0 AKTS:2 DERSİN İÇERİĞİ: Türk Ġnkılabı; siyasi, hukuki, sosyal, kültürel, eğitim öğretim alanlarındaki inkılaplar. Çok partili sisteme geçiģ, ekonomik alanda geliģmeler, Türk dıģ politikası, II. Dünya SavaĢı ve Türkiye, Atatürk ilkeleri DERSİN ADI: TÜRK DĠLĠ -II II.YARI YIL T: 2 P: 0 KREDĠSĠ: 0 AKTS:2 DERSİN İÇERİĞİ: Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlıģları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, Ģiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iģ mektubu ve ÖzgeçmiĢ (CV) yazma, karģılıklı konuģma ve tartıģma gibi anlatım türleri DERSİN ADI: YABANCI DĠL-II II.YARI YIL T: 2 P: 0 KREDĠSĠ: 0 AKTS:2 DERSİN İÇERİĞİ: Etkinlikler, hava ve devam eden olaylar, yiyecek, geçmiģ olaylar, görünüm ve sağlık, yetenekler ve ricalar, geçmiģ,ģu anki ve gelecek planları hakkında Ġngilizce okuma/ yazma/dinleme/konuģma alıģtırmaları DERSİN ADI: GÖRSEL PROGRAMLAMA-I II.YARI YIL T: 3 P: 1 KREDĠSĠ: 4 AKTS:5 DERSİN İÇERİĞİ: Görsel programlama editörü kurma ve ayarlarını yapma, Formlar ve özellikleri, Standart nesneler, GiriĢ ve mesaj pencereleri, Diyalog pencereleri, GeliĢmiĢ nesneler, Operatörler, Fonksiyonlar, Karar yapıları ve döngüler, Diziler, Grafik uygulamaları, Raporlama uygulamaları. DERSİN ADI: AĞ TEMELLERĠ II.YARI YIL T: 2 P: 0 KREDĠSĠ: 2 AKTS:2 DERSİN İÇERİĞİ: Bilgisayar Ağları, Ağ Kabloları, Ağ Adresleme, PaylaĢım ve Güvenlik, Ağ Çevre Birimleri. DERSİN ADI: GRAFĠK VE ANĠMASYON II II.YARI YIL T: 3 P: 1 KREDĠSĠ: 4 AKTS:5 DERSİN İÇERİĞİ: Animasyon Temelleri Grafikler, Grafikler Metin ĠĢlemleri, Semboller, Animasyon Teknikleri, Ses ve Video ĠĢlemleri, Ekranlar, BileĢenler, Dinamik Veriler, Yazılım Optimizasyonu, Animasyon Dosyalarının Yayınlama Ayarları, Eylemler Paneli, Temel Programlama Yapıları, Nesneler, Fonksiyonlar, Ses ve Video ĠĢlemleri, Sunucu Taraflı ĠĢlemler. DERSİN ADI: WEB EDĠTÖRÜ II.YARI YIL T: 3 P: 1 KREDĠSĠ: 4 AKTS:4 DERSİN İÇERİĞİ: WEB Editörü Temel Araçları, Metin ĠĢlemleri, Tablo ĠĢlemleri, Çoklu Ortam ĠĢlemleri, Bağlantılar, Çerçeve ĠĢlemleri, ġablonlar, Kütüphane ĠĢlemleri, Form ĠĢlemleri, EtkileĢimli Ögeler, Katman ĠĢlemleri, EriĢebilirlik ve Site Yönetimi. DERSİN ADI: OFIS YAZILIMLARI II.YARI YIL T: 3 P: 1 KREDĠSĠ: 4 AKTS:4 DERSİN İÇERİĞİ: Belge ĠĢlemleri, Biçimlendirme ĠĢlemleri, Belge Denetimi, Yazdırma, Tablo ĠĢlemleri, Nesne ĠĢlemleri, GeliĢmiĢ Özellikler, Makrolar, ÖzelleĢtirme, ÇalıĢma Alanı, Veri GiriĢi, Biçimlendirme ĠĢlemleri, Formüller, Fonksiyonlar, Grafik ĠĢlemleri, Veri Analizi, Yazdırma, Makrolar, ÖzelleĢtirme, ÇalıĢma Alanı, Slayt ĠĢlemleri, Tasarım, Slayt Nesneleri, Gösteri Ayarları, Yazdırma, ÖzelleĢtirme, Internet Kavramları, E Posta DERSİN ADI: BĠLGĠSAYAR DONANIMI II.YARI YIL T: 3 P: 1 KREDĠSĠ: 4 AKTS:4 DERSİN İÇERİĞİ: Statik Durgun Elektriğe KarĢı Önlemler, Donanım Malzemelerinin Özellikleri, Bilgisayar Kasasının Güç Gereksinimi, Anakart, ĠĢlemci ve Bellek Birimleri, Disk Sürücüleri, Donanım Kartları, Çevre Birimleri, BIOS, Hata Mesajları. DERSİN ADI: SĠSTEM ĠYĠLEġTĠRME II.YARI YIL T: 3 P: 1 KREDĠSĠ: 4 AKTS:4 DERSİN İÇERİĞİ: Donanım ve yazılım güncelleme, sistem performansını artırma DERSİN ADI: SENSÖRLER II.YARI YIL T: 3 P: 1 KREDĠSĠ: 4 AKTS:4 DERSİN İÇERİĞİ: Sıcaklık Algılayıcıları, Nem Algılayıcıları, Hız Algılayıcıları, TitreĢim Algılayıcıları, Ġvme Algılayıcıları, Konum Algılayıcıları, YaklaĢım Algılayıcıları, Basınç Algılayıcıları, AkıĢ Algılayıcıları, Seviye Algılayıcıları, Darbe Kuvvet Algılayıcıları. DERSİN ADI: TEKNOLOJĠNĠN BĠLĠMSEL ĠLKELERĠ II.YARI YIL T: 3 P: 1 KREDĠSĠ: 4 AKTS:4 DERSİN İÇERİĞİ: Birimler, Fiziksel Büyüklükler, Geometri ve Fizik, Vektörler, vektörlerin toplanmasi, skaler çarpim,vektörel çarpim, Newton'un hareket yasalari, Momentumun Korunumu, Enerji Kavramlari, Potansiyel Enerji, Korunumlu Kuvvetler DERSİN ADI: VERĠ YAPILARI VE PROGRAMLAMA II.YARI YIL T: 3 P: 1 KREDĠSĠ: 4 AKTS:4 DERSİN İÇERİĞİ: Veri Yapıları,doğrusal listeler,doğrusal Liste ÇeĢitleri,Stack Tanımı ve Stack iģlemleri,infix,suffix ve Prefix ifadeler,dairesel Yapılı Kuyruk ve Dairesel Yapılı Kuyruk iģlemleri,ġkili Ağaçlar ve iģlemleri,sıralama Yöntemleri,Arama Yöntemleri 2

3 III. YARI YIL DERSİN ADI: GĠRĠġĠMCĠLĠK III.YARI YIL T: 3 P: 1 KREDĠSĠ: 4 AKTS:4 DERSİN İÇERİĞİ: Dersin amacı, öğrencileri iģ kurma konusunda bilgilendirerek giriģimcilik eğilimlerini yaygınlaģtırmak, kendi iģinin baģına geçebilecek düzeye getirebilmek ve onları kurmak için gerekli olan iģ planını hazırlama ve uygulamaya koyabilecek düzeye getirmektir. DERSİN ADI: MESLEKĠ YABANCI DĠL-I III.YARI YIL T: 2 P: 0 KREDĠSĠ: 2 AKTS:2 DERSİN İÇERİĞİ: Yabancı Dilde Kullanılan Teknik Kelimeler, Yabancı Dilin Temellerini Tekrar Gözden Geçirme AĢağıdaki konuları anlama 1-ĠĢletim Sistemi Kurum Dosyaları 2-ĠĢletim Sistemi Hata Mesajları 3-ĠĢletim Sistemi Yardım Dokümanları 4-Programlama Dilleri Dokümanları. DERSİN ADI: ĠNTERNET PROGRAMCILIĞI - I III.YARI YIL T: 1 P: 2 KREDĠSĠ: 2 AKTS:4 DERSİN İÇERİĞİ: DeğiĢkenler ve Sabitler, Operatörler, Karar Kontrol Yapıları, Döngü Kontrol Yapıları, Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar, Hazır Fonksiyonlar, Diziler ve Nesneler, Dosyalama ĠĢlemleri, WEB Form Uygulamaları, Sayfalar Arası Veri Aktarım Yöntemleri, Veritabanı ĠĢlemleri 1, Veritabanı ĠĢlemleri 2, XML ve WEB servisleri 1, XML ve WEB servisleri 2. DERSİN ADI: GÖRSEL PROGRAMLAMA-II III.YARI YIL T: 1 P: 2 KREDĠSĠ: 2 AKTS:3 DERSİN İÇERİĞİ: Yerel veri tabanına bağlanmak ve verileri listelemek, Yerel veri tabanında verileri iģlemek, Yerel veritabanında istenilen kayıtlara ulaģmak, Uzak veritabanına bağlanmak ve verileri listelemek, Uzak veritabanında verileri iģlemek, Basit sorgulamalar yapmak, Ġstatistiksel sorgulamalar yapmak, DERSİN ADI: NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I III.YARI YIL T: 1 P: 2 KREDĠSĠ: 2 AKTS:4 DERSİN İÇERİĞİ: Programlama Ġçin Gerekli Yazılımların Kurulması, Temel Bir Konsol ve ĠĢletim Sistemi Uygulaması, Sabit DeğiĢken ve Nesne Kullanımı, Operatörlerin Kullanımı, Karar Kontrol Deyimleri, Döngü Kontrol Deyimleri, Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar, Hazır Fonksiyonlar, Dosya ĠĢlemleri, Sınıf, Alan ve Metot Kullanımı, Lokal ve Global Referanslar, Diziler, Çok Boyutlu Diziler, Standart BileĢenler, GeliĢmiĢ BileĢenler, Veritabanı Bağlantısı, Veritabanı Sorguları. DERSİN ADI: STAJ DEĞERLENDĠRMESĠ III.YARI YIL T: 1 P: 2 KREDĠSĠ: 0 AKTS:3 DERSİN İÇERİĞİ: Endüstri uygulamaları, rapor halinde sunum DERSİN ADI: VERĠ TABANI-II III.YARI YIL T: 4 P: 0 KREDĠSĠ: 4 AKTS:4 DERSİN İÇERİĞİ: Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, Veri Tabanı Server Kurma, Veri Tabanı Denetim Masası, Veri Tabanı Kurulumu DERSİN ADI: ĠNTERNET GÜVENLĠĞĠ III.YARI YIL T: 4 P: 0 KREDĠSĠ: 4 AKTS:4 DERSİN İÇERİĞİ: Internet ve Network Güvenliği hakkında temel bilgiler, Genel anlamda güvenlik çözümlerine göz atma, Internet üzerinden gelecek muhtemel saldırı tipleri, Kötü amaçlı yazılımlar ve diğer yazılım riskleri, Donanım ve Çevre Birimleri ile Ġlgili Riskler, DERSİN ADI: WEB PROJESĠ YÖNETĠMĠ III.YARI YIL T: 4 P: 0 KREDĠSĠ: 4 AKTS:4 DERSİN İÇERİĞİ: WEB sitesinin ihtiyaçları, WEB sitesi tasarlama, WEB sitesi yayına hazırlık iģlemleri, WEB sitesi yayınlama iģlemleri, WEB sitesi güvenlik ayarları, WEB sitesini yedekleme iģlemleri, WEB sitesini bakım iģlemleri. DERSİN ADI: YAZILIM KURULUMU VE YÖNETĠMĠ III.YARI YIL T: 4 P: 0 KREDĠSĠ: 4 AKTS:4 DERSİN İÇERİĞİ: ĠĢletim Sistemleri, ĠĢletim Sistemi Kurulumu, Sistem Özellikleri, Denetim Masası, Grup Ġlkeleri, ĠĢletim Sistemini Çoğaltmak, Güvenlik Yazılımları, Ofis Yazılımları, Diğer Uygulama Yazılımları. DERSİN ADI: AÇIK KAYNAK ĠġLETĠM SĠSTEMĠ III.YARI YIL T: 4 P: 0 KREDĠSĠ: 4 AKTS:4 DERSİN İÇERİĞİ: Açık Kaynak Kodlu ĠĢletim Sistemi Yapısı, Temel Masaüstü Kavramları ve ĠĢlemleri, Dosya Sistemi ve ÇalıĢma Mantığı, Açık Kaynak ĠĢletim Sistemi Temel Araçları ve Uygulamaları, Temel Ağ Programları ve Ağ Ayarları, Ġnternet Bağlantısı, Temel Kullanıcı ve Grup ĠĢlemleri, Açık Kaynak ĠĢletim Sistemi Editörleri, Program Kurma ve Güncelleme, Kabuk ĠĢlemleri, Dosya ve Dizin PaylaĢımı. DERSİN ADI: ĠÇERĠK YÖNETĠM SĠSTEMĠ III.YARI YIL T: 4 P: 0 KREDĠSĠ: 4 AKTS:4 DERSİN İÇERİĞİ: Ġçerik Yönetim Sistemi, Site Yönetimi, Ġçerik Yönetimi, BileĢen Yönetimi, Eklenti Yönetimi, Araçların Yönetimi. DERSİN ADI: ÇEVRE BĠRĠMLERĠ III.YARI YIL T: 2 P: 0 KREDĠSĠ: 2 AKTS:2 DERSİN İÇERİĞİ: Yazıcılar,Dijital Görüntüleme Cihazları,Diğer Çevre Birimleri 3

4 DERSİN ADI: ĠLETĠġĠM III.YARI YIL T: 2 P: 0 KREDĠSĠ: 2 AKTS:2 DERSİN İÇERİĞİ: Bu ders ile öğrenciye, sözlü, sözsüz, yazılı, biçimsel, biçimsel olmayan ve örgüt içi ile dıģı arasında iletiģim kurma yeterlikleri kazandırılacaktır. DERSİN ADI: BĠLGĠ YÖNETĠMĠ III.YARI YIL T: 2 P: 0 KREDĠSĠ: 2 AKTS:2 DERSİN İÇERİĞİ: Bilgi, Bilgi Sistemleri, Bilgi Yönetimi IV. YARI YIL DERSİN ADI: MESLEKĠ YABANCI DĠL-II IV.YARI YIL T: 2 P: 0 KREDĠSĠ: 2 AKTS:2 DERSİN İÇERİĞİ: Öğrenciler bu derste bilgisayar görevlerin yabancı dil de nasıl yapılacağını öğrenecekler. Amaç öğrencinin bilgisayar bilimleri yelpazesinde sonraki derslerde üzerine inģa edilebilecekleri güçlü bir temel sağlamaktır. Bu derste ağırlıklı olarak bilgisayar bilimleri ve bilgisayar ile ilgili bir metin okuma ve anlama edebilmek için gerekli bazı basit dilbilgisi noktaları ile ilgili terimler önemini vurgulamaktadır. DERSİN ADI: SĠSTEM ANALĠZĠ VE TASARIMI IV.YARI YIL T: 2 P: 2 KREDĠSĠ: 3 AKTS:5 DERSİN İÇERİĞİ: Alana Yönelik Proje Konusunu Seçmek, Elde Edilen Bilgileri Sunmak, Projenin Konularını ve ÇalıĢma Ortamını Analizlerle Belirlemek, Proje Ġçerisinde Kaydedilecek Verileri ve Türlerini Tespit Etmek, Elde Edilen Bilgileri Sunmak, Projenin Algoritma ve AkıĢ ġemasını Belirlemek, Projenin ÇalıĢacağı Platformunu Kurmak, Yapılan Hazırlıkları Sunmak, Projenin Ana Konularının Kodlarını Yazmak ve Test Etmek, Projeyi Sunmak, Proje Ġçin Detay Önerileri Almak, Kod Yazmak ve Test Etmek, Projenin Sunumu, Proje Kurulum Paketini Hazırlamak, Projenin Tüm AĢamalarını Ġçeren Rapor Kitapçığını Hazırlamak.. DERSİN ADI: ĠNTERNET PROGRAMCILIĞI II IV.YARI YIL T: 2 P: 2 KREDĠSĠ: 3 AKTS:5 DERSİN İÇERİĞİ: PHP ye GiriĢ, Diziler, Sabitler, Operatörler, Kontrol Yapıları, String Fonksiyonları, Zaman, Mat. ve DeğiĢken Fonk., Diğer Hazır Fonksiyonlar, Dosya ve Klasör ĠĢlemleri, PHP Ġle Oturum Yönetimi, MySQL e GiriĢ, PHP demysql Fonksiyonları, PHP ile MySQL Kullanımı, Örnek Uygulamalar DERSİN ADI: GÖRSEL PROGRAMLAMA-III IV.YARI YIL T: 2 P: 2 KREDĠSĠ: 3 AKTS:5 DERSİN İÇERİĞİ: Active Form,DLL,Ole Nesneleri,Dosya Transfer Uygulamaları,Çok Katmalı Uygulamalar DERSİN ADI: NESNE TABANLI PROGRAMLAMA II IV.YARI YIL T: 2 P: 2 KREDĠSĠ: 3 AKTS:5 DERSİN İÇERİĞİ: Java ya giris, main fonksiyonu, degiskenler, operatörler, kontrol deyimleri, mantıksal Nesne Tabanlı Programlama Ġçin Yazılım Kurarak Ayarlarını Yapmak, Programlama Dilinin Temel Deyimleriyle Konsol Uygulamaları Hazırlamak, Programlama Dilinin Temel Deyimleriyle ĠĢletim Sistemi Tabanlı Uygulamaları Hazırlamak, Karar Kontrol Deyimleri, Döngü Kontrol Deyimleri, Kontrol Nesneleri ve Diziler, Nesne Kullanımı ve Operatörler, Standart Fonksiyonlar, Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar, BileĢen Kütüphanesi, Veri Yapıları, ĠĢletim Sistemi Nesneleri, Menü Tasarımı ve Formlar, Veritabanı ĠĢlemleri, EtkileĢimli Veri Nesneleri. DERSİN ADI: MĠKRODENETLEYĠCĠLER IV.YARI YIL T: 4 P: 0 KREDĠSĠ: 4 AKTS:4 DERSİN İÇERİĞİ: Mikrodenetleyici Yapısı ve ÇalıĢması, GiriĢ çıkıģ bağlantıları ve ayarları, Programlama Mantığı ve Pic Assebly mikrodenetleyici programlama DERSİN ADI: SUNUCU ĠġLETĠM SĠSTEMĠ IV.YARI YIL T: 4 P: 0 KREDĠSĠ: 4 AKTS:4 DERSİN İÇERİĞİ: Sunucu ĠĢletim Sistemi, Sunucu ĠĢletim Sistemi Yönetimi, Dosya Sistemi, Disk Kümeleme, Sistemleri (Raid), Disk Kümeleme Sistemleri (Raid), Dosya ve Dizin Yönetimi, Veri PaylaĢımı ve Güvenliği, Yedekleme ve Geri Yükleme, Active Directory Yapısı, Kullanıcı Grupları Hesabı, OluĢturma ve Yönetimi, GeliĢmiĢ Hesap Yönetimi, Tcp/Ip Ağları, Ağ Yazdırma Hizmetleri, Dhcp Hizmeti, Wıns Hizmeti, Dns Hizmeti. DERSİN ADI: VERĠTABANI VE YÖNETĠMĠ IV.YARI YIL T: 4 P: 0 KREDĠSĠ: 4 AKTS:4 DERSİN İÇERİĞİ: Veritabanı Ġhtiyaç Analizi, Normalizasyon, Veritabanı Araçlarının Kurulumunu Yapmak, Tabloları OluĢturmak ve Özelliklerini Belirlemek, Sorgu OluĢturmak ve ÇeĢitlerini Kullanmak, ĠliĢkili Tablolar ile Sorgu Hazırlamak, DML Sorgularını Kullanmak, Veritabanı Yönetimi Yapmak, Veritabanı Güvenliğini Sağlamak. DERSİN ADI: YAZILIM MĠMARĠLERĠ IV.YARI YIL T: 4 P: 0 KREDĠSĠ: 4 AKTS:4 DERSİN İÇERİĞİ: Gereksinimleri belirlemek ve analiz etmek, Yazılım geliģtirme modeli ve yazılım mimarisini seçmek, Tasarım araçlarını kullanmak, Gereksinimlere uygun yazılımı tasarlamak, Yazılımı kodlamak, Dosya sürüm kontrol araçlarını kullanmak, Test araçlarını kullanmak, Yazılımın testini yapmak, Proje yönetim araçlarını kullanmak, Bakım ve onarım süreci iģlemlerini yapmak. 4

5 DERSİN ADI: BĠLGĠSAYARLI KONTROL IV.YARI YIL T: 4 P: 0 KREDĠSĠ: 4 AKTS:4 DERSİN İÇERİĞİ: RS haberleģme standartları, Ethernet protokolu, LPT, USB portlarının yapısı, bilgisayara bağlanan RS232 LPT USB ISA veya PCI vb. cihazların çeģitli programlama dilleriyle kontrolleri, AD ve DA çevirici kartlar, röle çıkıģlı kartlar, servo ve step motor kontrol kartlarının yapıları ve kontrolleri. DERSİN ADI: ARAġTIRMA YÖNTEM VE TEKNĠKLERĠ IV.YARI YIL T: 2 P: 0 KREDĠSĠ: 2 AKTS:2 DERSİN İÇERİĞİ: AraĢtırma Konularını Seçme, Kaynak AraĢtırması Yapma, AraĢtırma Sonuçlarını Değerlendirme, AraĢtırma Sonuçlarını Rapor Haline DönüĢtürme, Sunuma Hazırlık Yapma, Sunumu Yapma. DERSİN ADI: KALĠTE GÜVENCE VE STANDARTLARI IV.YARI YIL T: 2 P: 0 KREDĠSĠ: 2 AKTS:2 DERSİN İÇERİĞİ: Kalite ilkelerini üretim ve hizmet sürecinde uygulamak Kalite Kavramı, Standart ve Standardizasyon, Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Kalite yönetim sistemi modelleri stratejik yönetim, Stratejik yönetim, Yönetime katılma, Süreç yönetim sistemi, Kaynak yönetimi sistemi, Kaynak yönetimi sistemi, Efqm mükemmellik modeli, Üretimde kalite kontrolü, Muayene ve örnekleme, Muayene ve örnekleme, Toplam kalite kontrol, Toplam Kalite Kontrol, Kontrol Diyagramları, Ġstatistiksel Dağılımlar. DERSİN ADI: MESLEK ETĠĞĠ IV.YARI YIL T: 2 P: 0 KREDĠSĠ: 2 AKTS:2 DERSİN İÇERİĞİ: Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, Etik sistemlerini incelemek, Ahlakın oluģumunda rol oynayan faktörleri incelemek, Meslek etiğini incelemek, Mesleki yozlaģma ve meslek hayatında etik dıģı davranıģların sonuçlarını incelemek, Sosyal sorumluluk kavramını incelemek.. 5

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YDL101 Yabancı Dil-I (2-0-2) 2 AKTS am, is, are (to be), presentcontinuous (am doing, is doingaredoing) presentsimple:

Detaylı

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü Hazırlık Sınıfı HAZ-001 Hazırlık Sınıfı 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zorunlu I. Yarıyıl BIL-101 Algoritma ve Programlama 3,0 1,0 0,0 7,0 3,5 4,0 Zorunlu Algoritma Tasarımı ve Akış Şemaları, C program yapısı.

Detaylı

KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI

KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI 1 KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI Halkıyla bütünleşen üniversite sözü, artık, Yakın Doğu Üniversitesi nin hedefini gösteren bir parola olmaktan çıkmış, halkımızın doğrudan kendi ifâdesi, kendi

Detaylı

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL EK.3 HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 9010121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2 2 İnkılap ve Benzeri Kavramların

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS)

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) Karar Destek Sistemleri, yani DSS, yöneticilerin karar vermesine yardımcı olan interaktif ve bilgisayar ortamında olan sistemlerdir. DSS ler yöneticilerin karar vermede yardımcı

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ. ĠġLETĠM SĠSTEMĠ GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLERĠ 481BB0092

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ. ĠġLETĠM SĠSTEMĠ GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLERĠ 481BB0092 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ĠġLETĠM SĠSTEMĠ GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLERĠ 481BB0092 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESĠ GRAFĠK TASARIM BÖLÜMÜ A.Amaçlar Grafik Tasarım Programının temel prensibi, sektörün ihtiyaç duyduğu, teorik ve uygulama altyapısı olan, vizyon sahibi,

Detaylı

AKHĠSAR MESLEK YÜKSEK OKULU MAKĠNE BÖLÜMÜ BĠLGĠ ve ĠLETĠġĠM TEKNOLOJĠSĠ DERSĠ NOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER

AKHĠSAR MESLEK YÜKSEK OKULU MAKĠNE BÖLÜMÜ BĠLGĠ ve ĠLETĠġĠM TEKNOLOJĠSĠ DERSĠ NOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER 0 AKHĠSAR MESLEK YÜKSEK OKULU MAKĠNE BÖLÜMÜ BĠLGĠ ve ĠLETĠġĠM TEKNOLOJĠSĠ DERSĠ NOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER 1-BĠLGĠSAYARA GĠRĠġ... 2 A.BĠLGĠSAYAR ÇEġĠTLERĠ... 2 B. ANAKARTLAR... 3 C.ĠġLEMCĠLER... 3 D.BELLEK BĠRĠMLERĠ...

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ PROGRAMI DOKTORA TEZĠ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ PROGRAMI DOKTORA TEZĠ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ PROGRAMI DOKTORA TEZĠ FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠNDE ÇOKLU ORTAM TASARIM MODELĠ NE GÖRE HAZIRLANMIġ

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ZĠHĠNSEL ENGELLĠ ÇOCUKLARA WEB DESTEKLĠ UZAKTAN EĞĠTĠM SĠSTEMĠ KURULMASI: MATEMATĠK VE FEN BĠLGĠSĠ DERSLERĠ UYGULAMASI CAN TEZCAN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR

Detaylı

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ SĠSTEM BAKIM YAZILIMLARI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu, Dil düşünce bağlantısı, dil kültür

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl 2903141 TÜRK DİLİ (4+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil duygu düşünce bağlantısı. Dil kültür

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Bİ LGİ VE İ LETİ Şİ M TEKNOLOJİ LERİ

Bİ LGİ VE İ LETİ Şİ M TEKNOLOJİ LERİ 1 Bİ LGİ VE İ LETİ Şİ M TEKNOLOJİ LERİ 1 BILGISAYARLAR Bilgisayar ya da dijital aletleri kullanabilmek, belirli bir bilgi ve anlayışı gerektirir. Bilgisayar kullanabilme ile ilgili bilinmesi gerekenler,

Detaylı

SEVĠYE TESPĠT SINAVI (STS) KILAVUZU

SEVĠYE TESPĠT SINAVI (STS) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU 2014 YURTDIġI YÜKSEKÖĞRETĠM DĠPLOMALARI DENKLĠK YÖNETMELĠĞĠ UYARINCA SEVĠYE TESPĠT SINAVI (STS) KILAVUZU Yükseköğretim Kurulu Ankara Bu kılavuz 20.03.2014 tarihinde güncellenerek kurulumuz

Detaylı

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ TASARIMIN TEMEL ĠLKELERĠ 482BK0171 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ. ĠġLETĠM SĠSTEMĠ KURULUMU 481BB0093

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ. ĠġLETĠM SĠSTEMĠ KURULUMU 481BB0093 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ĠġLETĠM SĠSTEMĠ KURULUMU 481BB0093 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ I.YARIYIL DİY 101 Matematik I (3 0 3) 4 Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklemler ve eşitlikler, fonksiyon kavramı; doğrusal fonksiyonlar,

Detaylı

TBT181 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kul. ( 1-2) 2 Windows İşletim Sistemi Microsoft Ofis (Word Excel PowerPoint Outlook) İnternet Explorer

TBT181 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kul. ( 1-2) 2 Windows İşletim Sistemi Microsoft Ofis (Word Excel PowerPoint Outlook) İnternet Explorer KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (NORMAL ÖĞRETİM II. ÖĞRETİM) 1 I. Yarıyıl TUR181 Türk Dili I ( 2-0 ) 2 Dil, Diller ve Türk Dili Dil Bilgisi,

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2011 T.C. T.C. ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ ORGANĠZASYON EL KĠTABI Hazırlayanlar Halil Ġbrahim SARAÇOĞLU ĠletiĢim Fakültesi Fakülte Sekreteri GümüĢhane Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi BağlarbaĢı

Detaylı

KTÜ Uzaktan Eğitim İşletme Yüksek Lisans Programı (e-mba)

KTÜ Uzaktan Eğitim İşletme Yüksek Lisans Programı (e-mba) Genel Bilgiler Bu program Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülmektedir. 2012-2013 Güz yarıyılında öğrenci alınıma baģlamıģtır. Program bünyesinde yönetim, pazarlama, finans, üretim ve muhasebe

Detaylı

Creative Solution. GĠRĠġĠMCĠLĠK DESTEK PROGRAMI. YENĠ GĠRĠġĠMCĠ DESTEĞĠ GĠRĠġĠMCĠ Ġġ PLANI. GĠRĠġĠMCĠ ADI SOYADI : LENAR VALĠEV

Creative Solution. GĠRĠġĠMCĠLĠK DESTEK PROGRAMI. YENĠ GĠRĠġĠMCĠ DESTEĞĠ GĠRĠġĠMCĠ Ġġ PLANI. GĠRĠġĠMCĠ ADI SOYADI : LENAR VALĠEV GĠRĠġĠMCĠ ADI SOYADI : LENAR VALĠEV Ġġ FĠKRĠ OFĠSĠ : YAPI DEKORASYON TASARIMI & UYGULAMA ĠġLETMENĠN ADI : LAVA GRUBU PLANLAMA GAYREMENKUL YAPI DEKORASYON TĠC. LTD. ġtġ. Creative Solution 1 BÖLÜM 1: GENEL

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU i BAKAN SUNUġU Güçlü ve köklü devlet geleneğimiz ile hizmet felsefemiz; hak temelli anlayıģıyla sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda, her bir vatandaģımızın dil, din,

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ

EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ OYUNCAK BĠTĠM ĠġLEMLERĠ Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ (BAHAR DÖNEMİ) DERS İÇERİĞİ. TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ (BAHAR DÖNEMİ) Hafta TEORİ UYGULAMA 1 ( EXCEL )

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ (BAHAR DÖNEMİ) DERS İÇERİĞİ. TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ (BAHAR DÖNEMİ) Hafta TEORİ UYGULAMA 1 ( EXCEL ) 1. AMAÇ : TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ (BAHAR DÖNEMİ) DERS İÇERİĞİ Öğrencilere temel bilgisayar kullanımını öğreterek, eğitim ve iģ hayatlarında aktif larak faydalanmalarını sağlamak, daha kapsamlı araģtırma

Detaylı