Deomed Medikal Yay nc l k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Deomed Medikal Yay nc l k"

Transkript

1 Deomed Medikal Yay nc l k mamo lu / Özyard mc Eroy (Ed.) Diabete Mellitu x 24 cm, XXIV Sayfa 56 Yazar Kat l m yla 142 Tablo, 99 fiekil, 37 Reim ISBN kinci bak Deomed, 2009.

2 3 1.1 / Pankrea n Anatomii Pankrea, ikinci ve üçüncü lomber vertebralar hiza nda yer alan, 15 cm uzunlu unda, gram a rl nda ekretuvar bir organd r. Bafl, gövde ve kuyruk olmak üzere 3 k mdan oluflmaktad r. Bafl k m uperior mezenterik venin ol kenar n n a nda kalan ve uninat proçei de içeren k m olup duodenumun ikinci ve üçüncü k m ile komfludur. Gövde k m uperior mezenterik venin olundan bafllay p aortan n oluna dek uzanmaktad r ve midenin arka nda yerleflmifltir. Kuyruk k m dala a do ru uzanmakta ve hilu içinde onlanmaktad r. Pankrea n arka nda aorta, plenik ven ve ol böbrek yer almaktad r. 1 Pankrea bir faya ile ön ve arka loblara ayr lmaktad r. Arka lob primordiyal ön ç k nt - dan köken almakta ve uperior mezenterik arterden kanlanmaktad r. Ön lob ie primordiyal arka ç k nt dan köken almakta ve büyük oranda çölyak arterden kanlanmaktad r / Pankrea n Genel Fizyolojik Özellikleri Pankrea egzokrin ve endokrin pankrea olmak üzere iki farkl fonkiyon gören organdan meydana gelmifltir. Egzokrin pankrea vücudun temel indirim bezi olup entroainer hücrelerden ve bunlar drene eden duktulardan oluflmaktad r. Egzokrin pankrea nöral (vagal) ve humoral (ekretin ve koleitokinin) itemlerin kontrolü alt nda fonkiyon görmekte olup günde iki litre kadar indirim enzimleri ve proenzimler içeren bikarbonattan zengin bir v alg lamaktad r. Gatrik ait ve gatro-intetinal lümendeki ya aitleri taraf ndan uyar lan ekretin duktal hücrelerden u ve bikarbonat ekreyonunu a lamaktad r. Duodenum lümenindeki ya aitleri, peptid ve aminoaitler taraf ndan uyar larak ainer hücrelerden ekrete edilen koleitokinin indirim enzimlerinin alg lanma n a lar. Egzokrin pankreatan alg lanan enzimler tripin, kimotripin, aminopeptidazlar, elataz, amilaz, lipaz, fofolipaz ve nükleazlard r. 1,3 Egzokrin pankrea n ekrete etti i indirim enzimleri gatro-intetinal kanaldaki beinleri parçalayarak emilime haz r hale getirir. Endokrin pankrea, egzokrin pankrea içeriinde pankrea boyunca düzenli bir da - l m götermeden da lm fl halde bulunan milyon küçük endokrin bezden oluflmaktad r. Bu endokrin bezler Langerhan adac klar olarak adland r lmaktad r. Adac klar n toplam volümü pankrea volümünün ancak %1-1.5 kadar n oluflturmaktad r. Eriflkinlerde a rl 1-2 gram kadard r. Langerhan adac klar nda 4 farkl hücre tipi bulunmaktad r. Bunlar glukagon alg layan A ya da α hücreleri, inülin alg layan B ya da β hücreleri, omatotatin alg layan D ya da hücreleri ve pankreatik polipeptid alg layan F ya da PP hücreleridir. Arka lobdaki hücrelerin %80-85 ini F hücreleri, %15-20 ini B hücreleri, %0.5 ten daha az n A hücreleri oluflturmaktad r. Ön lobda ie hücrelerin %70-80 i B hücrelerinden, %20 i A hücrelerinden, %3-5 i D hücrelerinden oluflmaktad r. Endokrin pankrea egzokrin pankreaa göre 5-10 kat daha fazla kanlanmaktad r. Adac k içeriindeki kan ak m antralden perifere do ru olmaktad r. 2 Endokrin pankrea inülin, glukagon, omatotatin ve pankreatik polipeptid hormonlar n alg layarak emilen g dalar n hücreel belenmede kullan mlar n ve/veya depolanmalar n a lar. 2,4,5

3 4 1 / Pankrea n Anatomi ve Fizyolojii 1.3 / Endokrin Pankrea n Hormonlar / nülin nan inülin geni 11. kromozomun k a kolunda yer almaktad r. Öncü molekül olan pre-proinülin [molekül a rl (MA): 11500] önce proinüline (MA: 9000) daha onra C- peptidin ayr lma ile inüline dönüflmektedir (fiekil 1.1). nülin (MA: 5808) 51 aminoaitten oluflan A (21 aminoait) ve B (30 aminoait) olmak üzere iki adet aminoait zincirinden meydana gelmektedir. A ve B zincirleri birbirlerine iki adet diülfid ba ile ba lanm flt r. A zincirinde 6. ve 11. aminoaitleri birbirine ba layan bir tane de zincir içi (intrachain) diülfid ba bulunmaktad r. 2,4 Endojen inülinin dolafl mdaki yar ömrü 3-5 dakikad r. Karaci er, böbrek ve plaentada yer alan inülinaz enzimleri taraf ndan katabolize edilmektedir. Pankreatan alg lanan inülinin karaci erden ilk geçiflte %50 i kandan temizlenmektedir. 31 aminoaitten oluflan C-peptidin (MA: 3000) biyolojik aktivitei bilinmemektedir. C-peptid, B hücrelerinden inülin ile eflmolar miktarda alg lan r ve kandan karaci er arac l ile temizlenerek böbreklerden at l r. 1,2 nan pankrea günde ortalama ünite inülin üretmektedir. nan vücudunda bazal ve uyar lm fl (prandiyal) olmak üzere iki farkl flekilde inülin alg lanmaktad r. Bazal alg lanma egzojen uyar olmak z n (açl kta) olan alg lanmad r. Uyar lm fl alg lanma ie a zdan bein al m na B hücreinin inülin ekreyon yan t d r. nülin alg lanma n n en önemli uyaran glukozdur. Kandaki glukozun bein al m ile birlikte ani art fl önce k a üreli bir inülin alg lanma na neden olmakta nülin geni mrna Nukleu fiekil 1.1. Pankrea β hücreinde inülin entez ve ekreyonu. trna Aminoait Ribozom Endoplazmik retikulum Preproinülin Proinülin Golgi ciimci i nülin C-Peptid Sekretuvar granül β Hücre membran

4 1.3 / Endokrin Pankrea n Hormonlar 5 (birinci faz) e er kandaki glukoz konantrayonu hala yükek eyrediyora hafifçe düflmeye bafllayan inülin konantrayonu tekrar ikinci ve daha düflük amplitüdlü bir pikle (ikinci faz) birlikte tekrar artmaktad r. 2,4 nülin alg lanma n n di er uyaranlar mannoz, löin, vagal uyar lar ve ülfonilüre gibi ilaçlard r. Glukagon benzeri peptid 1 (GLP-1) (7-37), gatrik inhibitör peptid (GIP), koleitokinin, ekretin ve gatrin gibi enterik hormonlar, β adrenerjik uyar lar ve arjinin glukozun uyard inülin alg lanma n art r c özelli e ahiptirler (fiekil 1.2). 6 nülin ekreyonu; glukoz, aminoait ve ya aitleri gibi aborbe edilen indirim ürünlerinin erum konantrayonlar taraf ndan belirlenmektedir. nülin ekreyonu buna ek olarak intetinal entero-endokrin hücrelerden alg lanarak, enteroinular ak n bir kolunu oluflturan ve inkretinler ad verilen inülin ekrete ettirici hormonlar taraf ndan da düzenlenmektedir. Glukagon benzeri peptid-1 (GLP-1) ve gatrik inhibitör polipeptid (GIP) intetinal inkretin etkiden orumlu olan bafll - ca inkretin hormonlard r. GLP 1 ve GIP bu hormonlara duyarl β hücrelerinde glukoza ba ml inülin ekreyonunu uyarmak için önemli etki götermektedirler. Her iki peptid ayn zamanda pankrea β hücre proliferayonu ve itoprotekiyonu da düzenlemektedirler. GLP 1, gatrik boflalma, glukagon ekreyonu ve bein al m n inhibe ederken, GIP bu etkileri götermemektedir. Hem GIP hem de GLP-1 in ekreyonlar n takiben, bafll ca dipeptidil peptidaz IV (DPP IV) taraf ndan h zla y k m nedeniyle k a yar ömürleri bulunmaktad r (fiekil 1.3) Katekolamin ve omatotatin gibi hormonlar ve diyazokid, fenitoin, vinblatin ve kolfliin gibi ilaçlar inülin alg lanma n inhibe ederler. 2 Katekolaminler inülinin glukoz tranlokayonuna etkiini azalt rken adenozin ve protaglandinler art rmaktad r / Glukagon Glukagon geni 2. kromozomda yer almaktad r. 29 aminoaitten oluflan tek bir zincirden ibarettir (MA: 3485). Langerhan adac klar n nülin (mu/i) * nkretin etki * * * * * * Plazma glukozu (mg/dl) Dakika Dakika Oral glukoz (50 g/ 400 ml) ntravenöz glukoz fiekil 1.2. nkretin etki. 6

5 6 1 / Pankrea n Anatomi ve Fizyolojii A zdan bein al m fiekil 1.3. nkretin etki mekanizma. Gatrointetinal traktü nkretin etki GLP-1 GIP (GLP-1) Glukoza ba ml glukagon ekreyonu (GLP-1 ve GIP) Glukoza ba ml inülin ekreyonu Karaci erden perifere glukoz ç k fl Ka ve ya dokuuna glukoz girifli Daha iyi gliemi kontrolü da yer alan A hücrelerinden 160 aminoaitten oluflan proglukagon olarak entezlenir. Proglukagon glientin ile iliflkili peptid, glukagon, GLP-1 ve GLP-2 den oluflmaktad r. Duodenumun L hücrelerinden de alg lanan GLP-1 pankrea n B hücreinin en kuvvetli uyaran - d r. 7 GLP-1 in B hücrei için antiapopitotik etkii oldu u üzerinde de durulmaktad r. 8 GLP-2 inülin al n m n timüle etmez. Glukagonun dolafl mdaki yar ömrü 3-6 dakikad r. Bafll ca karaci er ve böbrek taraf ndan kandan temizlenir. 7 Glukozun glukagon ekreyonunu inhibe etti i bilinmektedir, ancak bunu do rudan m yoka inülin ve omatotatin al n m yapt rarak dolayl olarak m gerçeklefltirdi i bilinmemektedir. Glukagon depolanm fl olan glikojenin y k m n, karaci erde aminoait prekürörlerinden glukoz yap m n ve erbet ya aitinden keton oluflumunu a layarak g da al m olmayan dönemlerde hücrelerin belenmeini a lamaktad r. 2, / Somatotatin Somatotatin geni 3. kromozomun uzun kolunda yer almaktad r. Preproomatotatin 116 aminoait içermektedir. Daha onra parçalanarak 14 aminoaitten oluflan omatotatin elde edilir (MA: 1640) Langerhan adac klar - n n D hücrelerinden alg lanmaktad r. Yar ömrü 3 dakikadan daha azd r. 2,4

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER Ankara 2004 T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Hacettepe Üniveitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ç NDEK LER Ön Söz... 5 Sunufl... 7 Yeterli ve Dengeli

Detaylı

lkö retim 6. S n f Ö rencilerin Sindirim Sistemi Konusu le lgili Didaktik Kökenli Kavram Yan lg lar n n ncelenmesi

lkö retim 6. S n f Ö rencilerin Sindirim Sistemi Konusu le lgili Didaktik Kökenli Kavram Yan lg lar n n ncelenmesi - - lkö retim 6. S n f Ö rencilerin Sindirim Sistemi Konusu le lgili Didaktik Kökenli Kavram Yan lg lar n n ncelenmesi Sami ÖZGÜR*, Fatma ÇILDIR PEL TO LU** Özet Bu çal flmada Transpozisyon Didaktik Teorisinden

Detaylı

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48 Seramik in alfabesi 48 Tablo II de görüldü ü gibi ortalama toplam maliyet, ürün maliyeti ve döfleme maliyeti dikkate al narak yap lan maliyet hesab ndan çok daha farkl sonuçlar ortaya ç km flt r. Geçici

Detaylı

Girifl. 1.1. Genel Tan t m. 1.2. Paslanmaz Çeliklerin Üstünlükleri

Girifl. 1.1. Genel Tan t m. 1.2. Paslanmaz Çeliklerin Üstünlükleri irifl G i r i fl Girifl.. Genel Tan t m Normal alafl ms z ve az alafl ml çelikler korozif etkilere karfl dayan kl olmad klar ndan, bu tür uygulamalar için genellikle paslanmaz çeliklerin kullan lmas gerekir.

Detaylı

zmir Sümerbank Basma Sanayi Yerleflkesi ve Dönüflüm Süreçleri

zmir Sümerbank Basma Sanayi Yerleflkesi ve Dönüflüm Süreçleri 20 zmir Sümerbank Basma Sanayi Yerleflkesi ve Dönüflüm Süreçleri YAZARLAR, ZM R SÜMERBANK BASMA SANAY YERLEfiKES N N GEÇ RD DÖNÜfiÜMLER, CUMHUR YET N ENDÜSTR MEKÂNSALLI I BA LAMINDA ELE ALIYOR Özlem Ar

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2554 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1524 ÇEVRE NLARI VE POL T KALARI Yazarlar Dr.Çev.Müh. Ethem TORUNO LU (Ünite 1, 5-8) Prof.Dr. A.Savafl KOPARAL (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1966 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1046 GENEL K MYA

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1966 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1046 GENEL K MYA T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1966 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1046 GENEL K MYA Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Yasemin Ç MEN (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Deniz HÜR (Ünite ) Yrd.Doç.Dr. Hüseyin BERBER (Ünite 3)

Detaylı

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar M. Kemal GEL / Teknik Müdür BTM A.fi. Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar Bitümlü membranlarla yap lan su yal t m, yap elemanlar n n suya maruz kalan ve suyun geldi i taraftaki

Detaylı

... Derleyen: Nejat BAYÜLKE

... Derleyen: Nejat BAYÜLKE 27 ŞUBAT 2010 ŞİLİ DEPREMİNDE BETONARME PERDE DUVARLI ÇOK KATLI YAPI HASARI... Derleyen: Nejat BAYÜLKE Güney Amerika da Büyük Okyanus k y s nda fiili de 8.8 büyüklü ündeki 27 Mart 2010 depreminden çok

Detaylı

Kendi kendini temizleyen boyalardan,

Kendi kendini temizleyen boyalardan, 12 Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAYINDIR K a p a k Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü Ulusal Nanoteknoloji Araflt rma Merkezi Nanoteknoloji hayat m zda Kendi kendini temizleyen boyalardan, kirlenmeyen kumafllara;

Detaylı

DEVR-i DA M MAK NeLeRi

DEVR-i DA M MAK NeLeRi Nas l Çal flmaz? DEVR-i DA M MAK NeLeRi Newton yasalar bir cismin, relativistik olmayan h zlardaki davran fl n betimler. Birinci yasa; üzerindeki net kuvvet s f r olan bir cismin sabit h zla hareket etti

Detaylı

Hastane At klar, Ne Yapal m?

Hastane At klar, Ne Yapal m? 019 Ozerol 25/12/01 10:17 Page 1 STER L ZASYON DEZENFEKS YON VE HASTANE NFEKS YONLARI Hastane At klar, Ne Yapal m? Doç. Dr. brahim Halil Özerol nönü Üniversitesi T p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik

Detaylı

Ad yamanl lar y llard r. Ülkemizin 3. büyük köprüsü olacak olan ve Atatürk. Gergin e ik ask l Nissibi Köprüsü. ) 2012/324 fiubat 43

Ad yamanl lar y llard r. Ülkemizin 3. büyük köprüsü olacak olan ve Atatürk. Gergin e ik ask l Nissibi Köprüsü. ) 2012/324 fiubat 43 Gergin e ik ask l Nissibi Köprüsü Ülkemizin 3. büyük köprüsü olacak olan ve Atatürk Baraj Gölü üzerinde infla edilmekte olan Nissibi Köprüsü hakk nda nflaat Yüksek Mühendisi Say n Altok KURfiUN dan bilgi

Detaylı

Jeanne Calment, ölümünden bir y l önce (121 yafl nda) ç kan ve an lar n anlatt rap CD siyle görülüyor.

Jeanne Calment, ölümünden bir y l önce (121 yafl nda) ç kan ve an lar n anlatt rap CD siyle görülüyor. Efsanevi sinema oyuncusu James Dean le özdeflleflmifl ve onun da üzerinde karar k ld bir yaflam ve ölüm biçiminin simgesi haline gelmifl h zl yafla genç öl! slogan n n, insan ömrünü uzatmaya adanm fl bilimadamlar

Detaylı

Salzburg da çocuk bak m

Salzburg da çocuk bak m KINDERBETREUUNG Salzburg da çocuk bak m Kre ler leri ya çocuk gruplar Küçük çocuk gruplar leri ya gruplar Anaokulu ve okul ça çocuk gruplar Günlük ebeveynler Salzburg da Çocuk Bak m Sevgili anne ve babalar,

Detaylı

TÜRK YE'DE ÇIKAN DO AL ZEOL T N ÇOCUK BEZLER NDE ANT M KROB YAL MADDE OLARAK KULLANILMASI

TÜRK YE'DE ÇIKAN DO AL ZEOL T N ÇOCUK BEZLER NDE ANT M KROB YAL MADDE OLARAK KULLANILMASI stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi TÜRK YE'DE ÇIKAN DO AL ZEOL T N ÇOCUK BEZLER NDE ANT M KROB YAL MADDE OLARAK KULLANILMASI 27.

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Ö RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Yrd. Doç. Dr. Behçet ORAL Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi oralbehcet@dicle.edu.tr ÖZET Bu ara t

Detaylı

Hastane İnfeksiyonları

Hastane İnfeksiyonları ISSN 1301-3912 Turkish Journal of Hospital Infections Hastane İnfeksiyonları Dergisi Y l : 2008 Cilt : 12 Ek : 1 TÜRK HASTANE ÝNFEKSÝYONLARI ve KONTROLÜ DERNEÐÝ 2000 TÜRK HASTANE İNFEKSİYONLARI ve KONTROLÜ

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Nurettin B L C (Ünite 1, 2, 6-8) Doç.Dr. Adnan GERÇEK (Ünite 3-5) Editör Yrd.Doç.Dr. Do

Detaylı

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Abdi Burak USLU

Detaylı

SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI

SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI Hülya Sözlü/ Çocuk yuvas müdürü SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 88 say l yasa gere i kurulmufltur.

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2585 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1554 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I Yazarlar Dr. Bu ra KARABEY (Ünite 1) Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

Prof Dr. Emin ÖZBAfi *

Prof Dr. Emin ÖZBAfi * Nükleer Santraller ve Çevre liflkileri Prof Dr. Emin ÖZBAfi * Girifl Refah ve kalk nman n itici gücü olan enerji her ülke için çok önemli oldu- u gibi ikincil enerji olarak elektrik de sanayinin, hizmet

Detaylı

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Dergisi 57 (2008) 11-17 Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Üyesi Özet Al flverifl merkezleri; genellikle otopark, ma aza alanlar,

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2429 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1410 GENEL D LB L M-II

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2429 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1410 GENEL D LB L M-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2429 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1410 GENEL D LB L M-II Yazarlar Prof.Dr. A. Sumru ÖZSOY (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Zeynep ERK EMEKS Z (Ünite 3, 4) Doç.Dr. Ümit Deniz

Detaylı

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı