(D. Meclisi S. Sayısı : 385) T.C. Danışma Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği 12 Mayıs 1983 Kanunlar Müdürlüğü Sayı : (1/612)/3592

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(D. Meclisi S. Sayısı : 385) T.C. Danışma Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği 12 Mayıs 1983 Kanunlar Müdürlüğü Sayı : (1/612)/3592"

Transkript

1 MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 597 * Tarihli ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/612; M. G. Konseyi : 1/505) (D. Meclisi S. Sayısı : 385) T.C. Danışma Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği 12 Mayıs 1983 Kanunlar Müdürlüğü Sayı : (1/612)/3592 Konu : Kanun Tasarısı MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE Danışma Meclisi Genel Kurulunun 11 Mayıs 1983 tarihli 100 üncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile kabul edilen Tarih ve 6245 Sayıh Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederim. Sadi IRMAK Danışma Meclisi Başkam T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik 14 Ocak 1983 Dairesi Başkanlığı Sayı : K.K.T.D. 18/ /07633 DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca tarihinde kararlaştırılan « Tarihli ve 6245 Sayıh Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. Gereğini arz ederim. Bülend ULUSU Başbakan GENEL GEREKÇE tarih ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu, en son tarih ve 2562 sayıh Kanunla köklü şekilde değişikliğe uğramış ve günümüz şaftlarına uydurulmuş bulunmaktadır. Ancak, tarihinden bu yana yapılan gözlemler ve özellikle tarih ve 2559 sayılı Kanunun uygulanması sırasında Kanunun bazı hükümlerinin daha yeniden düzenlenmesi zorunluluğu hissedilmiş; Askerî Yargıtay Kanununda yapılan son değişiklik de bazı düzenlemeleri kaçınılmaz kılmıştır. Tasarı bu zorunluluk nedeniyle hazırlanıp sunulmuş bulunmaktadır.

2 2 MADDE GEREKÇELERİ Madde sayılı Harcırah Kanununun 10 uncu maddesinin emekliye ayrılan memur ve hizmetlilerin harcırahı ile ilgili 2 numaralı bendi, temeldeki esasları değiştirilmeksizin, fakat uygulamadaki tereddütleri ve yanlış yorumları giderici şekilde yeniden düzenlenmektedir. Yeni düzenleme, eskiden olduğu gibi yine görevden ayrılıştaki statüyü göz önünde bulundurarak, memur veya hizmetli sıfatı taşımakta iken emekliye ayrılan kişilere, görevden ayrıldıktan sonra ikamet edecekleri yere kadar ve iki ay içinde fiilen bu yere nakletmeleri şartı ile harcırah verilmesini öngörmektedir. Kanunları uyarınca görevden ihraç edilen kimseler ile istifa edenlere ve emeklilik yolu ile de olsa görevden ayrıldıktan sonra memuriyet mahallinde yerleşen yahut ikamet edeceği yere iki ay içinde fiilen nakletm ey enlere yine harcırah verilmeyecektir. İkamet edilecek mahallin görevle ilişiğin kesilmesinden itibaren iki ay içinde bildirilmesi zorunlu olup, ikamet yerini bu tarihten sonra bildirenlerle, bildirdikleri yere iki ay içinde fiilen taşınmayanlara, emekli aylıklarını aldıkları yer neresi olursa olsun harcırah ödemesi yapılamayacaktır. Madde 2. Harcırah Kanununun (3 3/b) maddesinde yapılan değişiklikle, görev ve yetkileri tarih ve 2547 sayılı Kanunda gösterilen ve tamamen bu maddedeki teftiş ve denetim elemanları gibi görev yapan «Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve Üyeleri» de bu bent kapsamına alınmış olup, kendilerine müfettişler için tespit olunan gündelikler ödenecektir. Madde 3. Kanunun 42 nci maddesinin harcırah gündeliği ödenebilecek sürelerin istisnaları ile ilgili son fıkrasında yer alan «arazi» deyimi ötedenberi tartışmalara yol açmakta ve esas itibariyle meskûn yerler dışında görevlendirilen teknik elemanlarla ilgili hükmün meskûn yerler dahilindeki inşaat ve benzeri işlerle görevlendirilenlere de uygulanmak istendiği gözlenmektedir. Bu nedenle, yeni düzenlemede «arazi» deyimine (memuriyet mahalli tanımına paralel biçimde) açıklık getirilmekte ve fıkraya 1600 sayılı Askerî Yargıtay Kanununa 2563 sayılı Kanunla eklenen ek 2 ve 3 üncü maddeler ve diğer ilgili kanun hükümleri uyarınca, sıkıyönetim mahkemelerince verilmiş bulunan kararlara ilişkin olarak başka yerlerden Ankara'ya getirilerek Askerî Yargıtay Daireler Kurulu, Daireler ve Başsavcılığında görevlendirilecek olan sivil Tetkik Hâkimi, Cumhuriyet Savcısı ve Savcı Yardımcılarına da bu görevleri sona erinceye kadar tam gündelik ödenmesi imkânı sağlanmaktadır. Madde 4. Harcırah Kanununun memur ve hizmetlilerin ev eşyalarının taşıtılması amacıyla yapılacak ödemeleri gösteren 45 inci maddesi, her ikisi de memur veya hizmetli olan eşler için herhangi bir hüküm ihtiva etmediğinden, bu gibi durumlarda müşterek eşyanın nakli için hem Devletin mükerrer ödeme yapması hem de memur ve hizmetliler arasında eşitsizliklere yol açılması gibi bir durum ortaya çıkmaktadır. Getirilen hüküm bu sorunu çözümlemekte ve yurt içi yer değiştirme giderinin mesafeye göre hesaplanan kısmının her ikisi de memur veya hizmetli olan eşlerden yalnız birine verilmesini öngörmektedir. Madde 5. Kanunun yurt içi yer değiştirme giderinin hesaplanmasıyla ilgili 45 inci maddesi, belli hallerde memur veya hizmetli ile birlikte olmaksızın yer değiştiren aile fertlerine verilecek harcırahla ilgili hükümler ihtiva ettiği halde, yurt dışı yer değiştirme masrafıyla ilgili 46 ncı maddede benzer hüküm bulunmaması tereddütlere ve bu durumdaki aile fertlerine çok düşük miktarda harcırah verilmesine yol açmaktadır. Yeni düzenleme bu aksaklıkları gidermekte ve duruma açıklık getirmektedir. Buna göre, sayılan hallerde (22 nci maddenin ikinci fıkrasındaki hallerde yer değiştirme gideri ödenmesi için Bakanlar Kurulu Kararı alınması şartıyla) ailenin yer değiştirmesi için verilecek harcırah memur veya hizmetlinin kendisi de dahil olmak üzere hesaplanacak ve tam olarak ödenecektir. Ayrıca, her ikisi de memur veya hizmetli olan eşlerin yurt dışından Türkiye'ye atanmaları halinde maddenin (c) bendinin bunlardan yalnız birisine uygulanması öngörülerek 45 inci madde ile paralellik sağlanmaktadır. Madde 6. Harcırah Kanununda geçen ve tarihinde yapılan halkoylaması sonucunda Türk Milleti tarafından kabul edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile değişikliğe uğramış bulunan bazı makam ve görev unvanları, Kanuna 2562 sayılı Kanunla eklenmiş olan ek 1 inci maddede gerekli değişiklik yapılmak suretiyle yeniden düzenlenmiştir. Madde 7. Yürürlük maddesidir. Madde 8. Yürütme maddesidir.

3 3 HÜKÜMETİN TEKLİFİ Tarihli ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı MADDE sayılı Harcırah Kanununun 10 uncu maddesinin 2 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,, «2. Kurumlarınca görevlerinden ihraç edilmemiş olmaları şartı ile, emekliliğini isteyen veya emekliye sevkolunan yahut haklarında toptan ödeme hükümleri uygulanan memur ve hizmetlilere, Türkiye dahilinde ikamet edecekleri yere kadar ve yalnız t>ir defaya mahsus olmak üzere (ilgililerin ikamet edecekleri mahallî, görevden ayrıldıkları tarihten itibaren 2 ay içinde bildirmeleri ve bu süre içinde ikamet mahalline fiilen taşınmış olmaları gerekir.)»; MADDE sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasında yer alan «,.. Bankalar Yeminli İMurakıp ve Murakıp Yardımcıları», ibaresinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ibare eklenmiştir. «Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve Üyeleri», MADDE sayılı Kanunun 42 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Gündelikleri 33 üncü maddenin (b) fıkrasına göre tespit edilenlerle, 50 nci maddede sayılanlar; etüt ve inşaat maksadıyla şehir ve kasabaların belediye sınırları (yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup 'belediye hizmetlerinin götürüldüğü mahaller dahil) dışındaki arazi üzerinde bilfiil çalışan yüksek mühendis, mühendis, jeolog, fen memuru, desinatör, topograf ve bunlarla birlikte çalışmaları zorunlu bulunan diğer memur ve hizmetliler; hükümeti temsilen uluslararası konferanslara 'katılanlar; 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 nci maddesinin (b) bendindeki personelden Sıkıyönetim süresince memuriyet mahallî dışında geçici olarak görevlendirilenler ile bunlardan Sıkıyönetim Mahkemelerinde görevlendirilenler (Bu mahkemelerin görevleri sona erinceye kadar) ve Sıkıyönetim mahkemelerince verilmiş bulunan kararlara ilişkin olarak kanunları uyarınca Askerî Yargıtay Daireler Kurulu, Daireler ve Başsavcılığında görevlendirilecek Tetkik Hâkimi, Cumhuriyet Savcısı ve Savcı Yardımcılarından harcırah gündeliğine müstehak olanlar (bu görevleri sona erinceye kadar) hakkında bu madde hükmü uygulanmaz.» MADDE sayılı Kanunun 45 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir; «Bu maddeye göre harcıraha müstehak memur veya hizmetlinin aynı mahalle atanan memur veya hizmetli eşine (c) bendine göre herhangi bir ödeme yapılmaz.» MADDE sayılı Kanunun 46 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. «11 ve 13 üncü maddeler ile 22 nci maddenin ikinci fıkrasında yazılı olup da aile fertlerinin memur veya hizmetli ile birlikte olmaksızın başka bir mahalle gitmeleri veya bu mahalden dönüşleri nedeniyle harcırah verilmesi kabul edilen hallerde aile fertlerine verilecek yer değiştirme masrafı, memur veya hizmetlinin kendisi için ödenebilecek kısım da dahil edilmek suretiyle hesaplanır. Ancak 22 nci maddenin ikinci fıkrasına göre Bakanlar Kurulu Kararı ile aile fertlerine yer değiştirme masrafı ödenen hallerde* ailesinin yanına gönderilen memur veya hizmetlinin kendisine ayrıca yer değiştirme masrafı verilmez. Yabancı ülkelerden dönüşlerde, yer değiştirme masrafının yukarıdaki («) bendine göre verilecek kısmı, her ikisi de memur veya hizmetli olan eşlerden yalnız birisi için hesaplanıp ödenir.» MADDE sayılı Kanuna tarihli ve 2562 sayılı Kanunla eklenen Ek 1 inci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Ek Madde tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununda geçen Reisicumhur ve Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı; Millî Güvenlik Konseyi Üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyeleri; Büyük Millet Meclisi Reisi ve Yasama Orgam Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı; icra Vekilleri Heyeti, Bakanlar Kurulu; Başvekil, Başbakan; Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi, Genelkurmay Başkanı; Vekiller, Bakanlar; Mebuslar ve Yasama Organı Üyeleri, Milletvekilleri; Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri; Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı; olarak değiştirilmiştir.

4 6245 sayılı Kanunda, «kadro derecesi» veya «kadro aylık dereceleri» olarak geçen ibareler, 7 nci maddenin birinci fıkrasında yer alan esaslar çerçevesinde uygulanır.» MADDE 7. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 8. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür Başbakan B Ulusu Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Z. Baykara Devlet Bakanı Prof. Dr. 1. öztrak Devlet Bakanı M. özgüneş Devlet Bakanı Prof. Dr. M. N. Özda Devlet Bakam S. R. Pasın Adalet Baıkanı C. Menteş Millî Savunma Bakanı Ü. H. Bayülken İçişleri Bakanı S. Çetiner Dışişleri Bakanı V. / Öztrak Maliye Baıkanı A t B. Kafaoğlu Millî Eğitim Bakanı H. Sağlam Bayındırlık Bakanı Dr. T. Önalp Ticaret Bakanı. K. Cantürk Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Prof. Dr. K. Kılıçturgay Gümrük ve Tekel Bakanı Prof. Dr. A. Bozer Ulaştınma Bakanı Prof. Dr. M. Aysan Tarım ve Ormaın Bakanı Çalışma Baıkanı Sanayi ve Tek. Baıkanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı Prof. Dr. S. Özbek Prof. Dr. T. Esener M., Turgut F. İlkel Kültür ve Turizm Bakanı İmar ve İskân Bakanı Köy İş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı /. Evliyaoğlu Prof. Dr, A. Samsunlu M. R. Güney V. Özgül Sosyal Güvenlik Bakanı S, Side

5 5 Bütçe - Plan Komisyonu Raporu TC, Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu 2 Haziran 1983 Esas No. : 1/505 Karar No. : 234 MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Danışma Meclisi Genel Kurulunun 11 Mayıs 1983 tarihli 100 üncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile kabul edilen « Tarih ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzca incelenmiştir. Bilindiği gibi, tarih ve 6245 sayılı Harcırah Kanununda tarih ve 2562 sayılı Kanunla önemli değişiklikler yapılmıştı. Hükümet tarafından tarihinde Danışma Meclisine sunulan değişiklik tasarısının ise, 2562 sayılı Kanunun uygulanmasından doğan aksaklıkların giderilmesi amacıyla hazırlandığı anlaşılmaktadır. Önce Danışma Meclisi Malî îşler Komisyonunda görüşülen tasarının, daha sonra Danışma Meclisi Genel Kurulunda görüşülerek 1, 6 ve 7 nci maddelerinde yapılan bazı değişiklikler dışında aynen kabul edildiği görülmüştür. Tasarının gerekçesi ve Danışma Meclisi Genel Kurulunun metni Komisyonumuzca da olumlu bulunmakla birlikte aşağıdaki değişikliklerin yapılması uygun görülmüştür. 1. Çerçeve 1 inci madde ile değişik 6245 sayılı Harcırah Kanununun 10 uncu maddesinin 2 numaralı bendinin sonunda yer alan parantez içindeki hükmü uygulamada çeşitli sakıncaları da beraberinde getireceği düşüncesi ile metinden çıkarılmıştır. 2. Danışma Meclisi metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 3. Danışma Meclisi metninin çerçeve 3 üncü maddesi ile değişik aym Kanunun 42 nci maddesinin son fıkrasına eklenmek istenen parantez içindeki «yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü mahaller dahil» ibaresi, maddenin harcıraha kesintisiz hak kazanma hallerini düzenlemekte oluşu nedeniyle metinden çıkartılmıştır. Sayılan bu yerlerde görev yapanlar genel hükümlere göre harcıraha hak kazandıklarından, ayrıca bu maddede de söz konusu şartın tekrarına gerek görülmediğinden maddede gerekli düzeltme yapılmıştır. 4. Harcırah Kanununda her ikisi de memur ve hizmetli olan eşlerin atanmaları halinde ev eşyalarının taşıtılması ile ilgili ödemelere ilişkin bir hüküm bulunmadığı gerekçesiyle aynı yere atanan eşlerden yalnızca birine ödeme yapılması amacıyla düzenlenen maddenin; Eşlerden her ilcisinin de memur veya hizmetli olması halinde; a) Eşlerin ayrı yerlerden ayrı yerlere, b) Eşlerin ayrı yerlerden aym yere, c) Eşlerin aynı yerden ayrı yerlere, Atanmaları halinde her ikisine de, ayrı yerlere veya ayrı yerlerden eşya naklettikleri için 45 inci maddenin (c) bendi uyarınca ödeme yapılması zorunludur. Ancak, aynı yerde görevli olan eşlerin yine aynı yere atanmaları halinde mükerrer ödeme yapılmaması amaçlanmakla birlikte farklı zamanlarda atanabilecekleri düşüncesiyle ikinci eşe de söz konusu masrafın yarısının ödenmesi uygun görülmüş ve madde buna göre düzeltilmiştir. 5. Aynı Kanunun 46 nci maddesinin sonuna iki fıkra ekleyen çerçeve 5 inci maddede yer alan birinci fıkranın mevcut uygulama dikkate alındığında gereksiz olduğu sonucuna varılmış ve metinden çıkarılması suretiyle madde yeniden düzenlenmiştir.

6 6 Ayrıca, aynı Kanunun 50 nci maddesinin 1 inci fıkrasına göre ödenmekte olan arazide yapılan çalışmalarla ilgili tazminatların, fıkranın metninde «hidrografi işlerini münhasıran arazide yapmakla görevlendirilen» ibaresinin bulunması nedeniyle yanlış anlamalara sebep olduğu anlaşılmıştır. Halbuki Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi personeli harita yapım işlerini genelde araziyle birlikte denizler, göller ve diğer su yollarında sürdürmektedir. Bu görev 1738 sayılı Kanunla münhasıran anılan daireye verilmiş bulunmaktadır. Bu nedenle, anılan fıkranın denizler, göller ve diğer su yolları ibarelerini de kapsayacak şekilde değiştirilmesi, Diğer yandan, seyyar görev tazminatı ile geçici görev gündeliğine haık kazananlar arasındaki büyük farklılığın yarattığı sonınıları gidermek anmayla aynı Kanunun 2562 sayılli Kanunla değişik 49 uncu maddesinin jlktinci fıkrası ile, 10 uncu maddenin ikinci bendinde yapıdan değişfiıkliğe paralel olarak aynı Kanunun 59 uncu maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapılması gereği duyulduğundan yapılan düzenlemelerin tasarıya yemi 6, 7 ve 8 inci maddeler olarak eklenmesi uygun görülmüştür. Yapılan bu düzenlemeler sonucunda Danışma MecMsi metnlinin 6 nci maddesi 9 uncu madde olarak aynen, 7 nci maddesi, maddede yer alan (b) fıkrasının metinden çıkarılması ve maddenin redaksiyona tabi tutulması suretiyle 10 uncu madde şeklinde değiştirilerek, 8 inci maddesi ise 11 inci madde olarak aynen kabul. edimıişuiir. Millî Güvenlik Konseyindin onayına arz olunur. Başkan Başkan Yardımcısı Kâtip Üye Hüsnü KÜÇÜKAHMET Haşmet YURT AL Tahsin EKİNCİ E. Amiral Mly. Kd. Alb. Mly. Kd. Bnb. Üye Üye Üye Güven BOŞGELMEZ Mehmet KÂMİLOĞLV Doğan KAYRAN

7

8 8 DANIŞMA MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN Tarih ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı MADDE sayılı Harcırah Kanununun 10 uncu maddesinin 2 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «2. Emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunan yahut haklarında toptan ödeme hükümleri uygulanan memur ve hizmetlilere, Türkiye dahilinde ikamet edecekleri yere kadar ve yalnız bir defaya mahsus olmak üzere (ilgililerin ikamet edecekleri mahallî, görevden ayrıldıkları tarihten itibaren 4 ay içinde bildirmeleri ve bu süre içinde ikamet mahalline fiilen taşınmış olmaları gerekir.)»; MADDE sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasında yer alan... Bankalar Yeminli Murakıp ve Murakıp Yardımcıları», ibaresinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ibare eklenmiştir. «Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri», MADDE sayılı Kanunun 42 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Gündelikleri 33 üncü maddenin (b) fıkrasına göre tespit edilenlerle, 50 nci maddede sayılanlar; etüt ve inşaat maksadıyla şehir ve kasabaların belediye sınırları (yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devam niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü mahaller dahil) dışındaki arazi üzerinde bilfiil çalışan yüksek mühendis, mühendis, jeolog, fen memuru, desinatör, topograf ve bunlarla birlikte çalışmaları zorunlu bulunan diğer memur ve hizmetliler; Hükümeti temsilen uluslararası konferanslara katılanlar; 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 nci maddesinin (b) bendindeki personelden Sıkıyönetim süresince memuriyet mahalli dışında geçici olarak görevlendirilenler ile bunlardan Sıkıyönetim Mahkemelerinde görevlendirilenler (Bu mahkemelerin görevleri sona erinceye kadar) ve Sıkıyönetim mahkemelerince verilmiş bulunan kararlara ilişkin olarak kanunları uyarınca Askerî Yargıtay Daireler Kurulu, Daireler ve Başsavcılığında görevlendirilecek Tetkik Hâkimi, Cumhuriyet Savcısı ve Savcı Yardımcılarından harcırah gündeliğine müstehak olanlar (bu görevleri sona erinceye kadar) hakkında bu madde hükmü uygulanmaz.» MADDE sayılı Kanunun 45 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. «Bu maddeye göre harcıraha müstehak memur veya hizmetlinin aynı mahalle atanan memur veya hizmetli eşine (c) bendine göre herhangi bir ödeme yapılmaz.» MADDE sayılı Kanunun 46 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. «11 ve 13 üncü maddeler ile 22 nci maddenin ikinci fıkrasında yazılı olup da aile fertlerinin memur veya hizmetli ile birlikte olmaksızın başka bir mahalle gitmeleri veya bu mahalden dönüşleri nedeniyle harcırah verilmesi kabul edilen hallerde aile fertlerine verilecek yer değiştirme masrafı, memur veya hizmetlinin kendisi için ödenebilecek kısım da dahil edilmek suretiyle hesaplanır. Ancak 22 nci maddenin ikinci fıkrasına göre Bakanlar Kurulu Kararı ile aile fertlerine yer değiştirme masrafı ödenen hallerde ailesinin yanına gönderilen memur veya hizmetlinin kendisine ayrıca yer değiştirme masrafı verilmez. Yabancı ülkelerden dönüşlerde, yer değiştirme masrafının yukarıdaki (c) bendine göre verilecek kısmı, her ikisi de memur veya hizmetli olan eşlerden yalnız birisi için hesaplanıp ödenir.»

9 9 (M. G. K.) BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNÎ 245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasana MADDE Sayılı Harcırah Kanununun 10 uncu maddesinin 2 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «2. Emekfliiğin'i i'siteyen veya emek'uiye sevk olunan, yahut haklarında top'tan ödeme hülküımleri uygulanan; memur ve hizmetlilere, Türkiye dahilinde ikâmet edecdkleri yere kadar ve yalnız bir defaya mahsus olmak üzere;» MADDE 2. Danışma Meclisi metninin 2 nci maddesi aynen kalbul edilmiştir. MADDE sayılı Harcırah Kanununun 42 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Gündelikleri 33 üncü maddenin (b) fıkrasına göre tespit edilenlerle, 50 inci maddede sayılanlar; etüd ve inşaat maksadıyla arazi üzerinde bilfiil çalışan yüksek mühendis, mühendis, jeolog, fen memuru, desinatör, topograf ve bunlarla birlikte çalışmalan zorunlu bulunan diğer memur ve hizmetliler; Hükümeti temsilen Uluslararası Konferanslara katılanlar; 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 nci maddesinin (b) bendindeki personelden Sılkıyönetim süresince memuriyet mahallî dışında geçici' olarak görevlendirilenler ile bunlardan Sıkıyönetim Mahkemelerinde görevlendirilenler (Bu Mahkemelerin görevleri sona erinceye kadar) ve Sıkıyönetim Mahkemelerince verilmiş bulunan kararlara ilişkin olarak kanunları uyarınca Askerî Yargıtay Daireler Kurulu, Daireler ve Başsavcılığında görevlendirilecek Tetkik Hâlklimi, Cumhuriyet Savcısı ve Savcı Yardımcılarından (bu görevleri sona erinceye kadar) hakkında bu madde hükmü uygulanmaz.» MADDE sayılı Harcırah Kanununun 45 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. «Bu maddeye göre harcıraha müstehak memur veya hizmetlinin eski görev mahallinden yeni görev mahalline atanan memur veya hizmetli eşine (c) bendi uyarınca hesaplanacak miktarın yarısı ödenir.!» MADDE sayılı Harcırah Kanununun 46 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. «Yabancı ülkelerden dönüşlerde, yer değiştirme masrafının yukarıdaki (c) 'bendine göre verilecek kısmı, her ikisi de memur veya hizmetli olan eşlerden yalnız bilisi için hesaplanıp ödenir.» MADDE sayılı Harcırah Kanununun tarih ve 2562 sayılı Kanunla değişik 49 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Bunlardan, Maliye Bakanlığınca görev unvanları ile iş ve çalışma özellikleri uygun görülenlere, bu Bakanhıkça vize edilen cetvellere dayanılarak almakta oldukları aylık derecelerine göre müstehak oldukları yurt içi gündeliklerin yedi katı, aylrk seyyar görev tazminatı olarak verilir.» MADDE sayılı Harcırah Kanununun 50 nci miaddesinin 1 numaralı bend'i aşağıdaki şekilde değiştirilmiştlir.

10 10 (Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) MADDE 6. Aynı Kanuna tarih ve 2562 sayılı Kanunla eklenen Ek 1 inci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Ek Madde tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile bu Kanunda değişiklik yapan tarihli ve 2562 sayılı Kanunda geçen; Yasama Organı Başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkam, Yasama Organı Üyeleri Milletvekilleri, Millî Güvenlik Konseyi Üyeleri Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyeleri, Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri. Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak değiştirilmiştir. Bu Kanunda, «kadro derecesi» veya «kadro aylık dereceleri» olarak geçen ibareler, 7 nci maddenin birinci fıkrasında yer alan esaslar çerçevesinde uygulanır.» MADDE 7. a) 6245 sayılı Harcırah Kanununun bu Kanunun 6 ncı maddesi ile değiştirilen Ek 1 inci maddesindeki; Millî Güvenlik Konseyi Üyeleri, Yasama Organı Başkanı ve Yasama Organı Üyeleri ile ilgili hükümleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk toplantısını yaptığı tarihte, b) Askerî Yargıtay Daireler Kurulu, Daireler ve Başsavcılığında görevlendirilen tetkik hâkimi, Cumhuriyet Savcı ve Savcı Yardımcılarının daimî harcırah gündeliğine müstehak olmaları hükmü göreve başladıkları tarihte, c) Bu Kanunun diğer hükümleri yayımı tarihinde, Yürürlüğe girer. MADDE 8. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11 11 (M, G. K.) (Bütçe - Plan Komisyonu Metni) 1. Harita alima'k veya harita ahnatkıla ilgili işleri görmek üzere araziye çıkan Millî Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü personeli ile, 1738 sayılı Seyir, ve Hidrografi Hizmetleri Kanununun 3 üncü maddesinde yazılı seyir ve hidrografi işlerini denizler, göller, diğer su yollan ve arazide yapmakla görevlendirilen Demiz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi personeli. MADDE sayılı Harcırah Kanununun 59 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Harcırah, memur ve hizmetlinin gidişinde ve ailenin nakli sırasında peşin olarak verilir. Harcırahın tam miktarının önceden tayin ve tespitinin mümkün olmadığı hamerde yetecek miktarda para avans olarak verilir. Harcırahını kati olarak veya avans suretiyle alanlardan zati sebepler yüzünden daimî veya muvakkat vazife mahallerine 15 gün içinde hareket etmeyenler ile 10 uncu maddenin 2 nci 'bendi kapsamına girenlerden 56 ncı maddede belirtilen süre içinde ikamet edecekleri yere ıtaşınmayanlar, aldıkları parayı derhal iade etmeye mecburdurlar.» MADDE 9. Danışma Meclisi metninin 6 ncı maddesi 9 uncu madde olarak aynen kabul edilmırştfir. MADDE 10. a) 6245 sayılı Harcırah Kanununun bu Kanunun 8 inci maddesi ile değiştirilen ek 1 inci maddesindeki, Millî Güvenlik Konseyi Üyeleri, Yasama Orgam Başkanı ve Yasama Organı Üyeleri ile ilgili hükümleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk toplantısını yaptığı tarihte, b) Bu Kanunun diğer hükümleri yayımı tarihinde, Yürürlüğe girer. MADDE 11. Danışma Meciısıi metninıtn 8 inci maddesi 11 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir, ->> >ay<c> <

12

Gereğini arz ederim' Sadi İRMAK Danışma Meclisi Başkam

Gereğini arz ederim' Sadi İRMAK Danışma Meclisi Başkam MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 509 3.6. 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanunun 1 inci Maddesine Bir fıkra Eklenmesine Dair Kanun

Detaylı

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 661 11.8.1983 Tarih ve 2876 Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Geçici 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 467 Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702)

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 467 Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 467 Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) i T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik 18 Mayıs 1983 Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592)

Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592) DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 345'e 1 inci Ek Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592) Malî tşler Komisyonu Raporu TC. Danışına Meclisi

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR 17 Mart 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28590 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4344 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 727

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 727 MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 727 17.7. 1964 Tarihli, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik

Detaylı

. Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları:

. Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları: Sayı: YMM.03.2011-51 Konu: Vergi Mevzuatında 2011 yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar( Rakamlar) III Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları: İZMİR.

Detaylı

İstanbul, 05.05.2011 DUYURU NO:2011/36

İstanbul, 05.05.2011 DUYURU NO:2011/36 İstanbul, 05.05.2011 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler ile Yurtdışı Gündeliklere Dair 2011 / 1439 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı DUYURU NO:2011/36

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 55 İST,

SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 55 İST, SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 55 İST, 05.05.2011 ÖZET: K.K.T.C. ve yurtdışına yapılacak yolculuklarda uygulanacak vergiden müstesna gündelik tutarları belirlendi. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ VE YURTDIŞINA

Detaylı

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37)

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37) Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırah Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırahına

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 362

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 362 DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 362 26.4. 1961 Tarihli ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu.

Detaylı

Üye Yasar ÇİFTÇİOĞLU Hâkim Alb.

Üye Yasar ÇİFTÇİOĞLU Hâkim Alb. MİLDİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 267'ye 1 nci Ek Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Yapabilmelerine, Kamu ve Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun

Detaylı

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 600 4.1. 1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinin (d) Fıkrasının Değiştirilmesi ve 43 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine

Detaylı

IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ

IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ Sıra No Kadro ve Görev Ünvanı Tazminat Göstergeleri 1 Başbakanlık

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

TC Başbakanlık 22 Ekim 1981 Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Başkanlığı Sayı : K.K.T.D /06512

TC Başbakanlık 22 Ekim 1981 Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Başkanlığı Sayı : K.K.T.D /06512 MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 292'ye loncuek Bazı Vergi Kanunlarında ve Tahsilatın Hızlandırılması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu.

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 22 İST, Vergiden Müstesna Yurt Dışı Gündelikleri Yeniden Belirlendi.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 22 İST, Vergiden Müstesna Yurt Dışı Gündelikleri Yeniden Belirlendi. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 22 İST, 02. 02. 2009 ÖZET: Vergiden Müstesna Yurt Dışı Gündelikleri Yeniden Belirlendi. VERGİDEN MÜSTESNA YURT DIŞI GÜNDELİKLERİ YENİDEN BELİRLENDİ Harcırah Kanunu nun; 33. maddesinde,

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU

ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU 5929 ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 2876 Kabul Tarihi : 11/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/8/1983 Sayı : 18138 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa

Detaylı

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248)

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511)

Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511) Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 TBMM (S. Sayısı: 130) Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511) T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar 24/01/2008

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı STANDART NO: 2

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı STANDART NO: 2 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: B.18.0.SGB.0.04.848.06/ 132-471 05.05.2008 Konu: Yurtdışı gündelikleri STANDART NO: 2 Bilindiği üzere; 17.01.2007 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-010-06-542

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar 5 Nisan 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26484 BAKANLAR KURULU KARARI

Detaylı

Harcırah nedir? Harcırah unsurları

Harcırah nedir? Harcırah unsurları Harcırah nedir? 6245 sayılı harcırah kanununa göre harcırah ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, birkaçını veya tamamını ifade etmektedir. Uygulamada

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

Gereğini arz ederim, Bülend ULUSU Başbakan

Gereğini arz ederim, Bülend ULUSU Başbakan MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 712 20 Şubat 1968 Tarihli ve 1005 Sayılı İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun Birinci ve İkinci

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/01/20090130-1.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/01/20090130-1.htm Page 1 of 5 30 Ocak 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27126 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/14579 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı

Detaylı

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar 7535 KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

(D. Meclisi S. Sayısı: 388)

(D. Meclisi S. Sayısı: 388) MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 642 6.11. 1981 Tarihli ve 2548 Sayılı Gemi Sağlık Resini Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve

Detaylı

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir.

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir. Harcırah Nedir? Harcırah asıl görevli bulundukları yerden başka yerlere geçici veya sürekli görevle naklen atanan memur ve hizmetlilere görevlendirildikleri yerlerde veya yeni görev yerlerine taşınmalarından

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 22.2.2005 Tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdare Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair (İl Genel Meclisi Üyelerinin Huzur Haklarının Artırılması ve İl Genel Meclisi

Detaylı

T. B. M. M. (S. Sayısı : 26) Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/396) Dönem : 18 Yasama Yılı : 1

T. B. M. M. (S. Sayısı : 26) Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/396) Dönem : 18 Yasama Yılı : 1 Dönem : 18 Yasama Yılı : 1 T. B. M. M. (S. Sayısı : 26) Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/396) T. C, Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar 18.2.1988 Genel

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlık İl Müdürlükleri ile Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde düzenlenen çiftçi eğitim kurslarında teknik ve sağlık hizmetleri sınıfındaki personelden öğretici/uzman öğretici veya

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 354

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 354 DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 354 9 Haziran 1930 Tarihli ve 1700 Sayılı Dahiliye Memurları Kanununun 3 üncü Maddesinin A Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: Ġlgili Mevzuat: 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine göre Mühendis ve Veteriner Hekimlere ödenecek Seyyar Görev Tazminatı ile Mühendislere ödenecek arazi tazminatı (ek özel hizmet tazminatı) ve geçici

Detaylı

-BKK CUMARTESİ

-BKK CUMARTESİ Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı

Detaylı

ASTSUBAY KADROSUNA ATANAN VEYA FİİLEN BÖYLE BİR KADRODA GÖREV YAPAN PERSONELİN MALİ HAKLARI

ASTSUBAY KADROSUNA ATANAN VEYA FİİLEN BÖYLE BİR KADRODA GÖREV YAPAN PERSONELİN MALİ HAKLARI ASTSUBAY KADROSUNA ATANAN VEYA FİİLEN BÖYLE BİR KADRODA GÖREV YAPAN PERSONELİN MALİ HAKLARI ÖZET : Gerek 657 sayılı kanun ve gerek 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddeleri ve Anayasamızda

Detaylı

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*)

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) 9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat 09.30 da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) Sıra No Esas Sayısı 1. 2017/8 Gönen Asliye (Asliye Ticaret Sıfatıyla) 2. 2017/9 Bolu 2. Asliye

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI Sayı: YMM.03.2009-013 Konu: 2009/14579 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar İZMİR.

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde görevli personele Sakarya İlinin Büyükşehir Belediyesi olması ve İl Müdürlüğü ile bazı ilçelerin Büyükşehir Belediye sınırları içinde yer

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/119 Ref: 4/119

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/119 Ref: 4/119 SĐRKÜLER Đstanbul, 10.05.2011 Sayı: 2011/119 Ref: 4/119 Konu: KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĐYETĐ NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERĐLECEK GÜNDELĐKLERE DAĐR KARAR ĐLE YURT DIŞI GÜNDELĐKLERĐNE DAĐR KARAR YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

BİRİNCİ KISIM KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BİRİNCİ KISIM KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

3) Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin kıdem aylığına esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı,

3) Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin kıdem aylığına esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı, İŞTE DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞININ GÖRÜŞÜ ÖZET: Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin memurun kazanılmış hak aylığında dikkate alınıp alınmayacağı, intibak işleminin ne zaman yapılacağı, bu sürelerin

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı :B.07.0.BMK.0.20- Konu : Geçici Personel MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA 2009/15759 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki Ġşleri

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 3.7.2005 Tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair (Belediye Meclis Üyelerinin Huzur Haklarının Artırılması ve Belediye Meclis Üyeliğinde

Detaylı

Gereğini emirlerine arz ederim. Bülend ULUSU Başbakan

Gereğini emirlerine arz ederim. Bülend ULUSU Başbakan DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 42 Organ ve Doku Almması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanunun 14 ncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Sağlık ve Sosyal

Detaylı

d) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 inci maddesine göre kurulan emekli sandıklarına,

d) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 inci maddesine göre kurulan emekli sandıklarına, 5815 SOSYAL GÜVENLĐK KURUMLARINA TABĐ OLARAK GEÇEN HĐZMETLERĐN BĐRLEŞTĐRĐLMESĐ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı

Detaylı

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME. Akademik jüri ücreti

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME. Akademik jüri ücreti EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME Akademik jüri ücreti Madde 1- (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca yapılan doçentlik sınavlarında jüri üyesi

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı :

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı : T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Sayı : 31435689-120.03.05.01-101471 29.12.2016 Konu : Geçici olarak görevlendirilen personele ödenen gündeliklerin vergilendirilmesi İlgide

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MAAŞ HESABI. HAZIRLAYAN Emel POSTACI Mali Hizmetler Uzmanı 2017

AKADEMİK PERSONEL MAAŞ HESABI. HAZIRLAYAN Emel POSTACI Mali Hizmetler Uzmanı 2017 AKADEMİK PERSONEL MAAŞ HESABI HAZIRLAYAN Emel POSTACI Mali Hizmetler Uzmanı 2017 GÖSTERGE AYLIĞI 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36, 43/a, 149, 150, 154, ve 155.nci maddeleri ile 2914 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Topiant, : ıs CUMHURİYET SENATOSU S, Sayısı : Fırat Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Yardımcıları Kadro Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu (M. Meclisi : /; C. Senatosu : /9), C. Başbakanlık..

Detaylı

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı: 649 (*) Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanan Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni

Detaylı

1319 SAYILI EMLÂK VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISININ GENEL GEREKÇESİ

1319 SAYILI EMLÂK VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISININ GENEL GEREKÇESİ MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 68 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/54) TC Başbakanlık 20. 11. 1980 Kanunlar ve

Detaylı

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4.

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. 9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA

Detaylı

Kat Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 431 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu Raporu (1/194)

Kat Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 431 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu Raporu (1/194) Dönem : 19 T. B. M. M. (S. Sayısı: 15) Yasama Yılı : 1 Kat Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 431 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu Raporu (1/194) TC. Başbakanlık

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 30.01.2009 01.01.2009 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Yurtdışı Gündelik Tutarları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelik Tutarlarının Belirlendiği

Detaylı

SIRA SAYISI: 714 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 714 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 714 Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi nin; Özel Tüketim Vergisi ve Motorlu Taşıtlar

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN 5815 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 691 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 19/6/1994, No : 540 Yetki Kanununun Tarihi : 16/6/1994, No : 4004 Yayımlandığı R.G.Tarihi

Detaylı

re Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği 72 Mart 1982 'Kanunlar Müdürlüğü Sayı : 840 [41624

re Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği 72 Mart 1982 'Kanunlar Müdürlüğü Sayı : 840 [41624 DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 412 S. 7.1971 Günlü, 1425 Sayılı Kanuna kli Olup 3.7. 1B75 Gürihi, 1922 Saydı Kanunla Değiştirilen «Emeklilik Gösterge Tablosu» ve 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/17 TARİH: 05.03.2010. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/17 TARİH: 05.03.2010. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/17 TARİH: 05.03.2010 KONU Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar 05.03.2010 tarih ve 27512 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2010/114

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 T. B. M. M. (S. Sayısı: 383) Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu

Detaylı

Temsil Tazminatı. I-Genel Açıklama

Temsil Tazminatı. I-Genel Açıklama Temsil Tazminatı I-Genel Açıklama Temsil tazminatı, 12 Şubat 2000 tarih ve 23962 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4505 sayılı Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009 ÖZET: Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. GEMİ, DENİZ VE İÇ SU TAŞITLARI İLE İLGİLİ BAZI YASAL DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 16

Detaylı

(8) Dolayısıyla, iç denetçi atamaları yapılabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler (mahalli idareler hariç) tamamlanmıştır.

(8) Dolayısıyla, iç denetçi atamaları yapılabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler (mahalli idareler hariç) tamamlanmıştır. İÇ DENETÇİ ATAMALARINDA UYULACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA TEBLİĞ 1. Giriş (1) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği olarak kamu idareleri bünyesinde

Detaylı

Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun. Kanun No:5252. Resmi Gazete:13 Kasım BİRİNCİ BÖLÜM.

Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun. Kanun No:5252. Resmi Gazete:13 Kasım BİRİNCİ BÖLÜM. Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kanun No:5252 Resmi Gazete:13 Kasım 2004-25642 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 1 / 11 Amaç MADDE 1. - (1) Bu Kanunun amacı, 26.9.2004 tarihli

Detaylı

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 6 YAYIMLANDI

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 6 YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.11.2013/191-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 6 YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) nde yer alan V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler

Detaylı

7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı

7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı DONEM : 22 CİLT : 1 YASAMA YILI: 1 7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

Detaylı

2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları

2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları 2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları 2011 yılının ilk yarısında uygulanacak memur maaş katsayıları 31 Aralık 2010 tarihli ve 27802 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU 1. Aşağıdakilerden hangisi harcırahın bir unsuru değildir? a) Yol masrafı b) Yevmiye c) Aile Masrafı d) Sürekli Görev Yolluğu 3. Bakmakla yükümlü olduğu bir çocuğu, annesi ve babası bulunan ve eşi çalışmayan

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389.115913 03.01.14 * 54 Konu : Mali ve sosyal haklar GENELGE A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli

Detaylı

6245 sayılı Harcırah Kanunu. Rahmi ÜNALAN Maliye Uzmanı 15-19 Mayıs 2013

6245 sayılı Harcırah Kanunu. Rahmi ÜNALAN Maliye Uzmanı 15-19 Mayıs 2013 6245 sayılı Harcırah Kanunu Rahmi ÜNALAN Maliye Uzmanı 15-19 Mayıs 2013 Konu Başlıkları Harcırah Nedir? Memuriyet Mahalli Geçici/Sürekli görevlendirmeler ve süreler Kanunun 39 ve 43 üncü maddeleri Yurtdışı

Detaylı

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777)

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777) -412- TURKIYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI İLE İLGİLİ EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 16 Ağustos 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26969 (Mükerrer) BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2008/14012 Ekli 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 T.B.M..M. (S. Sayısı : 224) İzmir Milletvekili Akın Gönen'in 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BÜTÇE TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BÜTÇE TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BÜTÇE TALİMATI İlk Yayım Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 28.04.2007 19.12.2008 BT-0901 1/9 BÜTÇE TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

1 TEMMUZ ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ YURTİÇİ -YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI

1 TEMMUZ ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ YURTİÇİ -YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI 10.07.2017/91-1 1 TEMMUZ 2017-31 ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ YURTİÇİ -YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI ÖZET : 1 Temmuz 2017 31 Aralık 2017 tarihleri arasında geçerli olan

Detaylı

Sayı: 18/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 18/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 27 Ocak 2014 tarihli Otuzsekizinci Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi

Detaylı

Toplantı : 11 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : (Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 505)

Toplantı : 11 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : (Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 505) Toplantı : 11 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 13. 7. 1967 gün ve 904, 905 ve 906 sayılı Kanunlar uyarınca 4 Haziran 1972 Pazar günü yapılacak mahallî idare seçimlerinin yeniden düzenlenmesi hakkmda kanun

Detaylı

SIRA SAYISI: 587 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel

SIRA SAYISI: 587 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 4 SIRA SAYISI: 587 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Alanında İşbirliği Anlaşmasının

Detaylı

HARCIRAH DÜZENLEMESİ. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinin 2 numaralı bendinde,

HARCIRAH DÜZENLEMESİ. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinin 2 numaralı bendinde, HARCIRAH DÜZENLEMESİ 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinin 2 numaralı bendinde, "Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine,

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

(2015 YILI İÇİN) YURTİÇİ GÜNDELİK TUTARLARINA İLİŞKİN H CETVELİ

(2015 YILI İÇİN) YURTİÇİ GÜNDELİK TUTARLARINA İLİŞKİN H CETVELİ (2015 YILI İÇİN) YURTİÇİ GÜNDELİK TUTARLARINA İLİŞKİN H CETVELİ H CETVELİ 10/2/1954 TARİHLİ VE 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİLECEK GÜNDELİK VE TAZMİNAT TUTARLARI I- Yurt İçinde Verilecek

Detaylı

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU YURTDIŞI GÜNDELİKLERE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU YURTDIŞI GÜNDELİKLERE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU YURTDIŞI GÜNDELİKLERE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİNE VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR 5 MART 2010 TARİHLİ BAKANLAR KURULU KARARI MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA

Detaylı

Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı :

Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 239 ve 0 sayılı kanunlara ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu

Detaylı

GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARI. İçindekiler Tablosu

GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARI. İçindekiler Tablosu GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARI İçindekiler Tablosu I-Gelir Vergisinden İstisna Yurt Dışı Harcırahlar... 2 II- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11691 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6353 Kabul Tarihi : 4/7/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/7/2012 Sayı : 28351 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 9057 TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 Kanun Numarası : 5252 Kabul Tarihi : 4/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/11/2004 Sayı :25642 Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR 05 Mart 2010 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27512 Karar Sayısı : 2010/114 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR MADDE 1 (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Detaylı