T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĐLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĐLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĐLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Đlaç Takip Sistemi Đşletme Kılavuzu Ankara, 2008

2 Đçindekiler Đçindekiler...2 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...3 Amaç ve Kapsam...3 Dayanak...3 Tanımlar...3 ĐKĐNCĐ BÖLÜM Sistem ve Đşleyişi...4 Tanım...4 Sisteme erişim...4 Verilerin kabul koşulları...4 Verilerin saklanması...5 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Veri Aktarım Standartları...5 Bildirimler...5 Bildirim tipleri...5 Bildirimlerde kullanılacak alanlar...6 Bildirimlerin yapıları...8 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Veri Güvenliği ve Sistemin Đşletimi...11 Veri Güvenliği Standartları...11 Erişim Kuralları...11 Yetkilendirme...11 Sistemin Đşletimi...11 BEŞĐNCĐ BÖLÜM Denetim...12 Verilerin denetimi S a y f a

3 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu kılavuzun amacı, ilaçların izlenebilmesini temin etmek için veri toplama ve takip sisteminin işletimi ile ilgili esasların belirlenmesidir. Dayanak MADDE 2- (1) Bu kılavuz, tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği nin 19 uncu maddesi gereğince hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3-(1) Bu kılavuzun uygulanmasında; a) Bakanlık: TC Sağlık Bakanlığını, b) Genel Müdürlük: Sağlık Bakanlığı nü, c) GS1: Merkezi Brüksel de bulunan Etkin Tedarik Zinciri Çözüm ve Standartları geliştiren uluslararası organizasyonu, d) Barkod Alfabesi: Barkodun taşıdığı bilgininin kodlanması ve çözümlenmesinde uygulanacak yöntemi,(ör: EAN-13 Barkod Alfabesi, GS1-128 Barkod Alfabesi, ITF-14 vb.) e) Barkodlama: Barkod okuyucu tarafından okunacak verinin uygun barkod alfabesi ve baskı yöntemi ile belirlenen yüzeye bastırılmasını, f) Karekod: ĐTS de uygulanacak ve ISO/IEC International Symbology Specification- Data Matrix ECC 200 Version nu esas alacak iki boyutlu barkod alfabesini, g) GTIN: (Barkod Numarası, Global Trade Item Number) Ticari ürünlerin dünya genelinde tek olarak tanımlanmasını sağlayan, içeriği(yapısı) GS1 tarafından belirlenen ürün numarasını, h) GS1 Uygulama Tanımlayıcısı: (AI-Application Identifier) Barkod okuyucusu tarafından bilgi sistemlerine aktarılacak verinin ne anlama geldiğini belirlenmesinde kullanılan veri başlıklarını,(ör: 01, GTIN, 17 Son kullanma tarihi gibi.) i) Grup Ayracı: (Group Separator) GS1 uyumlu sistemler için barkod alfabesindeki karşılığı FNC1 karakteri ve barkod okuyucuları tarafından ASCII <GS> karakteri(ascii Değeri=29) şeklinde çözümlenen, değişken uzunluktaki verilerin bilgisayar uygulamaları tarafından ayırt edilmesini sağlayan karakteri, j) Gönderici: Üreticiler, ithalatçılar, ruhsat/izin sahipleri, ecza depoları, eczaneler, hastane eczaneleri, geri ödeme kurumları gibi sisteme veri sağlayan kurumlar yada birimlerdir. k) Küresel Yer Numarası: (GLN: Global Location Number) GS1 tarafından belirlenen ve GS1 Barkod Uygulama Kılavuzu nda belirlenen şekil ve kurallarla üretici, ithalatçı, lojistik işlem merkezi, ecza deposu ve eczane gibi birimlerin tanımlanmasında kullanılan ve 13 byte uzunluğundaki uluslar arası yer numarasını, l) Ürün soy ağacı: Ürünlerin her aktarımla değişen sahiplik durumlarına göre tüm bilgilerinin tutulduğu genel veri standardında elektronik kayıt yada elektronik formu veya belgeyi, m) ITS: Đlaç Takip Sistemini, n) Sorgulayıcı: Sistemde veri sorgulama yetkisi tanımlanmış kurumlar yada birimleri, ifade eder. 3 S a y f a

4 ĐKĐNCĐ BÖLÜM Sistem ve Đşleyişi Tanım MADDE 4-(1) Đlaç Takip Sistemi karekodlarla izlenebilirliği sağlanmış ilaçların üretim veya ithalattan başlayarak geçtiği her noktadan alınacak bildirimlerle takibini sağlamak üzere kurulmuş bilgisayarlar, veritabanı, bu veritabanını işletmeye yarayan bilgisayar yazılımları ve iletişim altyapılarını içeren bir sistemdir. Sistem, veri toplamak ve bu veriyi işleyerek anlamlı sonuçlar çıkarmak üzere planlanmıştır. Sisteme erişim MADDE 5-(1) Sisteme erişim iki yönlüdür. Bunlar veri gönderme ve sorgulama amaçlı olmak üzere ikiye ayrılabilir. Veri göndermeler ve sorgulamalar bu kılavuzda belirlenen, verilerin güvenliği prensiplerine uyularak yapılabilir. a) Veri gönderme: 1. Tek ürün için veri gönderme: Bildirim yapacak birimlerin tek bir ürün için yazılım kullanmaksızın ĐTS web uygulamalarını kullanarak veri göndermeleridir. 2. Toplu gönderimler: ĐTS web servisleri aracılığı ile yazılımlar tarafından sisteme topluca veri gönderme yoludur. 3. Dosya aktarım yöntemi: Büyük veri aktarımlarında kolaylık sağlamak üzere kullanılacak bu yöntem VPN gibi ek güvenlik parametreleri ile desteklenebilecek veri göndericiler için sağlanır. 4. Veri gönderme süreçleri Bakanlıkça belirlenir. b) Sorgulama: 1. Standart sorgulamalar: i. Soy ağacı sorgusu: Ürünlerin doğruluğunu denetlemek üzere, sistem dışındaki kullanıcılar tarafından web uygulamaları aracılığı ile tek tek, sisteme dahil olan kullanıcılar tarafından web servisleri üzerinden toplu olarak yapılabilen sorgulamalardır. ii. Stok sorgulamaları, iii. Miat sorgulamaları, iv. Geri çekme işlemlerine esas olacak sorgulamalar. v. Diğer standart sorgulamalar. 2. Standart dışı veri sorgulamaları: ĐTS yönetimi tarafından yapılabilecek diğer sorgulamalardır. (2) Yapılan işlemler veritabanına birer hareket olarak kaydedilir. Bu hareketler aşağıdaki şekilde tanımlanırlar. a) Ekleme: Önceden olmayan bir kaydın veritabanına istenen şekilde eklenmesidir. Bildirim yapılması bir eklemedir. b) Çıkarma: Yapılmış bir bildirim içinden bazı ürünlerin çıkarılmasıdır. Bildirimde hata yapılmış ise, bildirime dahil olan bazı ürünlerin bilgileri bildirimden çıkarılabilir. c) Düzeltme: Sistemde bilgileri değiştirme yöntemi kullanılmayacaktır. Düzeltme bildirimleri bir adet ürün için çıkarma ve yerine bir adet ürün ekleme şeklinde yapılacaktır. (3) Đz tutma(log): Veritabanı hareketlerinin izlenmesi ve güvenlik için gerekli durumlarda anlamlı sonuçlar üretilebilmesi amacıyla bütün hareketlerin birer izinin tutulmasıdır. Verilerin kabul koşulları MADDE 6- (1) Verilerin kabul edilme koşulları: a) Bildirimleri ruhsat/izin sahipleri yapar. b) Đletilen veriler sisteme ulaştığında bir evrak olarak kabul edileceğinden tekrarlayan verilerden sadece biri kabul edilecektir. 4 S a y f a

5 c) Gönderenin kimliği ile bildirim yapanın kimliği uyuşmadığı hallerde veri sisteme kabul edilmeyecektir. d) Veri içeriği sistemce denetlenecek ve uyuşmayan bilgiler kabul edilmeyip, gönderene sistemce geri bildirim yapılacaktır. Verilerin saklanması MADDE 7- (1) Veriler Bakanlık tarafından belirlenen bir merkezde saklanacaktır. (2) Verilerin saklanma süresi ilaçların son kullanma tarihlerine ilaveten en az 3 yıldır. Bu süre hem ruhsat/izin sahipleri, hem de Đlaç Takip Sistemi için geçerlidir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Veri Aktarım Standartları Bildirimler MADDE 8-(1) Bildirimler, göndericiler tarafından yapılacak veri aktarımlarıdır. Bildirim yapacak yerler: Üreticiler, ithalatçılar, ecza depoları, eczaneler, hastane eczaneleri ve geri ödeme kurumları olarak belirlenmiştir. (2) Bildirimlerin sonucu olarak bazı mesajlar sistem tarafından döndürülecektir. Bu mesajlardan Uyarı içerenler <UC> kodu ile, hata içerenler <FC> ile etiketlenmiştir ve hata kodları listesinde karşılıkları bulunmaktadır. Uyarı kodları içeriğinde sadece kodlar, hata kodları içeriğinde ise hata kodlarıyla birlikte hatanın tanımı döndürülmektedir. Bildirim tipleri MADDE 9-(1) Bildirim için oluşturulacak veriler şu alanlardan oluşur: a) Üretim bildirimi: Đlaç firmalarının üretimleri sonucu ürünlerini sisteme tanıtması için yaptığı bildirimdir. Sistemde M olarak kodlanır. b) Đthalat bildirimi: Đlaç firmalarının ithal ettikleri ürünleri sisteme tanıtmak için yaptıkları bildirimdir. Sistemde I olarak kodlanır. c) Satış bildirimi: Đlaç firmasından ecza depolarına, ecza depolarından eczanelere veya eczanelerden hastaya ürünün satışının sisteme bildirilmesi için yapılan bildirimdir. Hastane eczaneleri de eczaneler gibi işlem yaparlar. Satış bildirimleri sistemde S olarak kodlanır. Hastanelerde, hasta için kesecekleri faturada ürünün doğrudan belirtilmesi mümkün olursa satış bildirimi yapılır. Her satış, ayrı bir bildirime konu olur. Üreticiler, ecza depoları ve eczanelerin kimlere satış yapabilecekleri yürürlükteki mevzuatta düzenlenmiştir. Satış bildirimlerine konu olacak sınırlamalar yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre düzenlenmiştir. Buna göre, üreticiler ecza depolarına, dağıtıcı olarak çalışabilecek ilaç firmalarına, hastanelere ve eczanelere satış yapabilirler. Ecza depoları eczanelere, hastanelere veya başka ecza depolarına satış yapabilirler. Eczaneler ise, hastalara, başka eczanelere veya başka ecza depolarına satış yapabilirler. d) Sarfiyat bildirimi: Hastane eczanelerinin sarfiyat amaçlı bildirimleridir. Sistemde C olarak kodlanır. Hastanelerin çalışmalarında birden fazla hasta için sarf edilen veya sarf edildiği yer belli olmayan ürünler için bu bildirim yapılır. Sarfiyat bir hasta içinse ve faturada ürünün belirtilmesi mümkün değilse yine sarfiyat olarak bildirim yapılabilir. e) Satış Đadesi bildirimi: Geri çekme, miat veya başka bir sebeple geri iade edilen bir ilacın eczaneden veya ecza deposundan çıkışı için yapılan bildirimdir. Sistemde F olarak kodlanır. f) Deaktivasyon bildirimi: Çeşitli sebeplerle sistemdeki kaydının çıkarılması söz konusu ürünler için yapılan bildirimdir. Đhracat Bildirimleri sistemde D olarak kodlanır. 5 S a y f a

6 Deaktivasyon; hatalı üretilen veya miadı geçmiş olduğu için imha edilmesi gereken ürünleri sistemden çıkarmak, bir sebeple ürünleri satılamaz hale getirmek, değişik bir ambalajla tekrar piyasaya sürülmek üzere işlem gördüğü için sistemden çıkarılması istenen ürünler gibi, sistemdeki kaydın kapatılması isteğidir. Bu bildirimle ürünlerin sıra numaraları sistemde kapatılır ve aynı numara ile başka ürünler tekrar bildirilemez. Deaktivasyon sebebi bildirimlerde basitçe yer alır. g) Alım Onayı bildirimi: Satış bildirimlerinin alıcı tarafından denetlenerek bir onay mekanizması şeklinde sisteme bildirilmesinin gerekli görüldüğü bazı noktalarda kullanılabilecek şekilde bu bildirim tasarlanmıştır. Sistemde V şeklinde kodlanır. Eczanelerin bu bildirimi kullanarak ürünü üstlenmeleri söz konusudur. Deaktivasyon sebepleri: 10 SĐSTEMDEN ÇIKARMA, 20 ÜRETĐM FĐRELERĐ, 30 GERĐ ÇEKME SEBEBĐYLE ĐMHA, 40 MĐAT SEBEBĐYLE ĐMHA. 50 REVĐZYON Bu sayılan sebeplerden üretim fireleri bildirime konu olabilmesi için söz konusu ürünün üretim bildiriminden başka bir hareket yapmamış olması gerekmektedir. Sisteme bildirilmemiş ürünlerin deaktivasyon bildirimleri yapılmayacaktır. Diğer sebeplerden geri çekme ve miat sebebi ile deaktivasyon bildirimi, ecza depoları ve eczaneler tarafından da yapılabilir. Yukarıdaki deaktivasyon sebeplerinden SĐSTEMDEN ÇIKARMA bir ürünün sıra numarasını artık kullanılamaz hale getirmektir. ÜRETĐM FĐRELERĐ ise üretim esnasında ortaya çıkan tüm fireler ve atık sayılacak ürünlerin sistemden çıkarılması için kullanılır. h) Đhracat bildirimi: Firmaların ihraç ettikleri ürünleri sisteme tanıtmak için yaptıkları bildirimlerdir. Bu bildirim de bir sistemden çıkarma bildirimidir, ihracat bildirimindeki ürünler ülkemizde artık satılamaz hale gelirler. Alıcı bilgisi sadece ülke olarak girilecektir. Sistemde X olarak kodlanır. Sistem Đhracat bildirimleri için bir numara üretir. Bildirim tipleri bir tabloda aşağıda özet olarak gösterilmiştir: Bildirim Tipi Kodu Üretim M Đthalat I Satış S Sarfiyat C Deaktivasyon D Đhracat X Satış Đade F Alım Onayı V (2) Stok düzeltmeleri için kullanılacak yöntem ayrı bir bildirim tipi olarak tarif edilmemiş ve düzeltme hareket görmemiş bir ürünün iptali şeklinde yapılacaktır. Hareket görmüş ürünler iptal edilemeyecektir. Bildirimlerde kullanılacak alanlar MADDE 10-(1) Bildirimlerde kullanılacak alanların ortak tanımları yapılmıştır. Bunlar; 6 S a y f a

7 a) Üretici/Đthalatçı: Ürünlerin sisteme girişini yapacak firmalardır. Bu alan için belirteç olarak <MI> kullanılır. Üretici veya ithalatçılar GLN kodu ile sistemde yer alacaklardır. Sisteme ancak ruhsat veya izinleri kendilerine ait olan ilaçlar için veri gönderebileceklerdir. b) Satıcı: Ürünü satan konumundaki sektör oyuncularıdır. Bunlar; Üretici, Đthalatçı, Ecza Deposu veya Eczanelerdir. Bu alan için belirteç olarak <FR> kullanılır, GLN kodu ile sistemde yer alır. c) Alıcı: Ürünü alan konumunda olan sektör oyuncuları veya doğrudan vatandaştır. Bunlar; Üretici, Đthalatçı, Ecza Deposu, Eczaneler veya Hasta dır. Bu alan için belirteç olarak <TO> kullanılır. Alıcılar Hasta hariç olmak üzere GLN kodu ile sistemde yer alır. d) Üretim Tarihi: Bildirime esas olan üretimin tarihidir. Bu alan için belirteç olarak <MD> kullanılır. 12 byte uzunlukta date tipinde bir alan tutar. e) Bildirim Tipi: Yapılan bildirim tipini belirten alandır. Bu alan için belirteç olarak <DT> kullanılır. 2 karakter uzunlukta alfanümerik tipte bir alan tutar. f) Deaktivasyon Sebebi: Belirtilecek deaktivasyon sebebinin yazılacağı alandır. Bu alan için belirteç olarak <DS> kullanılır. g) Hekim: Ürünü reçete eden hekimin tanımlayıcısıdır. Hekim tanımlayıcısı olarak TC Kimlik numaraları kullanılır. Bu alan için belirteç olarak <MD> kullanılır. 11 karakter uzunlukta nümerik tipte bir alan tutar. h) Hasta: Ürünü kullanmak üzere alan kişidir. Kişiler TC Kimlik numaraları ile sisteme bildirilirler. Bu alan için belirteç olarak <CP> kullanılır. 11 karakter uzunlukta nümerik tipte bir alan tutar. i) Ürün Tipi: Bu alan için belirteç olarak <PT> kullanılır. 2 karakter uzunlukta alfanümerik tipte bir alan tutar. Belirteç, ilaç için <PP>, ara ürün için <BP>, beslenme ürünleri için <FP> kullanılır. j) Ürün GTIN: Bu alan için belirteç olarak <GTIN> kullanılır. 14 karakter uzunlukta nümerik tipte bir alan tutar. k) Ürün Son Kullanma Tarihi: Bu alan için belirteç olarak <XD> kullanılır. Bildirimlerde son kullanma tarihi, XML Tarih biçimi (YYYY-MM-DD) şeklinde kodlanır. l) Ürün Parti Numarası: Bu alan için belirteç olarak <BN> kullanılır. 20 karakter uzunlukta alfanümerik tipte bir alan tutar. Sadece Büyük harfler ve nümerik karakterler kullanılabilir. Türkçe karakter kullanılmaz. m) Ürün Sıra no: Bu alan için belirteç olarak <SN> kullanılır. 20 karakter uzunlukta alfanümerik tipte bir alan tutar. n) Açık Alıcı Bilgisi: Đhracat vb. gibi işlemlerde sisteme kayıtlı olmayan alıcıları göstermek amacıyla kullanılır. o) Açıklama: Đşleme dair gerekli açıklamalar için ayrılmış bir alandır. Deaktivasyon işlemlerinde kullanılır. p) Belge Tarihi: Bildirimlere esas olacak hareketlerle ilgili bir belge varsa bu belgenin tarihidir. Bu belge mali yada mali bir özelliği olmayan dahili bir belge olabilir. Sistemde belge numarasının kullanımına seçimli olarak imkan tanınmıştır. r) Belge No: Bildirimlere esas olacak hareketlerle ilgili bir belge varsa bu belgenin numarasıdır. Bu belge mali yada mali bir özelliği olmayan dahili bir belge olabilir. Sistemde belge numarasının kullanımına seçimli olarak imkan tanınmıştır. 7 S a y f a

8 Bildirimlerde kullanılacak alanlar bir tabloda aşağıda özet olarak gösterilmiştir: Alan adı Etiketi Tipi Uzunluk Đçerik Üretici/Đthalatçı MI Nümerik 13 GLN Satıcı FR Nümerik 13 GLN Alıcı TO Nümerik 13 GLN Üretim Tarihi MD Date 12 Tarih (XML Tipi) Bildirim Tipi DT Alfanümerik 1 Tip Kodu Deaktivasyon DS Alfanümerik 2 Açıklama Sebebi Hekim DR Nümerik 11 TC Kimlik No Hasta CP Nümerik 11 TC Kimlik No Ürün Tipi PT Alfanümerik 2 Ürün Tipi Ürün GTIN GTIN Nümerik 14 Barkod no Ürün Son XD Date 12 Tarih (XML tipi) Kullanma Tarihi Ürün Parti BN Alfanümerik 20 Parti, Batch yada Lot numarası Numarası Ürün Sıra No SN Alfanümerik 20 Sıra Numarası (Serialized Number) Açık Alıcı Bilgisi RT Alfanümerik 100 Sisteme kayıtlı olmayan alıcı bilgisi Açıklama CT Alfanümerik 250 Genel Açıklama Belge Tarihi DD Date 10 Bildirim ile ilgili bir belge tarihi Belge Numarası DN Alfanümerik 20 Bildirim ile ilgili bir belge numarası (2) Küresel Yer Numarası: GLN, bir iş ortamındaki ya da organizasyon içindeki yasal, fonksiyonel ya da fiziksel yerleşim birimini belirtir. GS1 sistemi tarafından belirlenen şekilde, o yeri dünyada benzersiz olarak tanımlayacak şekilde verilir. GLN hakkında bilgi edinmek için GS1 sisteminin yayınladığı GLN Atama Kuralları adlı dokümana başvurulur. Bildirimlerin yapıları MADDE 11-(1) Bildirimlerin içerikleri X. Maddede tanımlanan alanlardan oluşur. Bu alanlar dışında bir veri, bildirimlerde yer alamaz. a) Üretim bildirimi : 2. Üretici / Đthalatçı <MI> 3. Ürün Tipi <PT> 4. Üretim Tarihi <MD> 5. Ürün GTIN <GTIN> 6. Ürün Son Kullanma Tarihi <XD> 7. Ürün Parti Numarası <BN> 8. Ürün Sıra No <SN> 9. Belge Tarihi <DD> (seçimli) 10. Belge Numarası <DN> (seçimli) b) Đthalat bildirimi : 2. Üretici / Đthalatçı <MI> 3. Ürün Tipi <PT> 4. Üretim Tarihi <MD> 5. Ürün GTIN <GTIN> 8 S a y f a

9 6. Ürün Son Kullanma Tarihi <XD> 7. Ürün Parti Numarası <BN> 8. Ürün Sıra No <SN> 9. Belge Tarihi <DD> (seçimli) 10. Belge Numarası <DN> (seçimli) c) Üretici/Đthalatçı Satış bildirimi : 2. Satıcı <FR> 3. Alıcı <TO> 4. Belge Tarihi <DD> (seçimli) 5. Belge Numarası <DN> (seçimli) 6. Ürün GTIN <GTIN> 7. Ürün Son Kullanma Tarihi <XD> 8. Ürün Parti Numarası <BN> 9. Ürün Sıra No <SN>. d) Ecza Depoları Satış bildirimi : 2. Satıcı <FR> 3. Alıcı <TO> 4. Belge Tarihi <DD> (seçimli) 5. Belge Numarası <DN> (seçimli) 6. Ürün GTIN <GTIN> 7. Ürün Son Kullanma Tarihi <XD> 8. Ürün Parti Numarası <BN> 9. Ürün Sıra No <SN>. e) Eczane Satış bildirimi : 2. Satıcı <FR> 3. Alıcı <TO> (Bir geri ödeme kurumuna faturanın kesiliyorsa, bu alana Geri ödeme kurumunun kodu yazılacak.) 4. Belge Tarihi <DD> (seçimli) 5. Belge Numarası <DN> (seçimli) 6. Hekim <DR> (seçimli) 7. Hasta <CP> (seçimli, satış <TO> alanında bir geri ödeme kurumu varsa burada da hastanın TC kimlik numarası mutlaka yazılacak.) 8. Ürün GTIN <GTIN> 9. Ürün Son Kullanma Tarihi <XD> 10. Ürün Parti Numarası <BN> 11. Ürün Sıra No <SN>. f) Sarfiyat bildirimi : 2. Sarfiyatın yapıldığı birim <FR> 3. Belge Tarihi <DD> (seçimli) 4. Belge Numarası <DN> (seçimli) 5. Hekim <DR> (seçimlidir, hastanelerde geçerlidir) 6. Hasta <CP> (seçimlidir, hastanelerde geçerlidir) 7. Ürün GTIN <GTIN> 8. Ürün Son Kullanma Tarihi <XD> 9. Ürün Parti Numarası <BN> 10. Ürün Sıra No <SN>. g) Satış Đade bildirimi: 9 S a y f a

10 2. Satıcı bildirimi <FR> 3. Alıcı bildirimi: <TO> 4. Belge Tarihi <DD> (seçimli) 5. Belge Numarası <DN> (seçimli) 6. Ürün GTIN <GTIN> 7. Ürün Son Kullanma Tarihi <XD> 8. Ürün Parti Numarası <BN> 9. Ürün Sıra No <SN>. h) Deaktivasyon bildirimi : 2. Satıcı <FR> 3. Belge Tarihi <DD> (seçimli) 4. Belge Numarası <DN> (seçimli) 5. Deaktivasyon sebebi <DS> 6. Açıklama <CT> 7. Ürün GTIN <GTIN> 8. Ürün Son Kullanma Tarihi <XD> 9. Ürün Parti Numarası <BN> 10. Ürün Sıra No <SN>. i) Đhracat bildirimi : 1. Bildirim Tipi <DT> 2. Satıcı <FR> 3. Açık Alıcı Bilgisi <RT> 4. Belge Tarihi <DD> (seçimli) 5. Belge Numarası <DN> (seçimli) 6. Ürün GTIN <GTIN> 7. Ürün Son Kullanma Tarihi <XD> 8. Ürün Parti Numarası <BN> 9. Ürün Sıra No <SN>, j) Alım Onayı bildirimi : 1. Bildirim Tipi <DT> 2. Satıcı <FR> (seçimli) 3. Alıcı <RT> 4. Belge Tarihi <DD> (seçimli) 5. Belge Numarası <DN> (seçimli) 6. Ürün GTIN <GTIN> 7. Ürün Son Kullanma Tarihi <XD> 8. Ürün Parti Numarası <BN> 9. Ürün Sıra No <SN>, alanlarını içerir. (2) Tüm bildirimlere ait XML şemalarına adresinden erişilebilir. (3) Tüm bildirimler XML Web Servisleri aracılığı ile sisteme kabul edileceğinden bu standarda uygun içeriğe sahip olmak zorundadır. 10 S a y f a

11 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Veri Güvenliği ve Sistemin Đşletimi Veri Güvenliği Standartları MADDE 12-(1) Sistem işletiminde TSE ISO/EN Veri Güvenliği Standartları esas alınır. (2) Kimlik doğrulama: Sisteme erişim için gerekli kimlikler ve şifreler sistem tarafından tespit edilecek ve doğrulanacaktır. (3) Sisteme erişim ve veri sorgulama talepleri yetkilendirme kurallarına göre değerlendirilerek gerekli izinler verilecektir. (4) Gönderilen bilgiler aynı zamanda bir belge olarak kabul edilecektir. (5) Sisteme erişim için gerekli kullanıcı doğrulama bilgileri kullanıcının sorumluluğundadır. (6) Sisteme aktarılacak verilerin içerik bilgileri gönderenin sorumluluğundadır. Sistem gerekli hallerde verilerin kontrol edilebilmesi için geri bildirim yapar. Erişim Kuralları MADDE 13- (1) Sisteme erişimler kurallara bağlanmıştır. Sisteme erişimler sisteme ait bir kimlik yönetimi alt sistemi tarafından belirlenir ve yetkilendirilir. (2) Sisteme erişim yetkileri: Sisteme; ITS programcıları, ITS yardım masası görevlileri, göndericiler ve sorgulayıcılar erişebilirler. Bu birimlerim yetkilendirmesi bu belgede açıklanan yetkilendirme kuralları ile yapılır. Yetkilendirme MADDE 13-(1) Sisteme erişim yetkilendirmesi Sistem Yönetimi tarafından yapılır. (2)Yetkilendirme kuralları, 1. Yetkilendirme, sisteme başvuru ile yapılır. 2. Her firma için bir kullanıcı adı tahsis edilir. Bu kullanıcı adının firma içindeki kullanım yetkilendirmesi firma tarafından yapılacaktır. 3. Ecza depoları ve eczanelerin yetkilendirilmesi ve sisteme kullanıcı olarak tanımlanması Đl Sağlık Müdürlükleri aracılığı ile yapılır. Sistemin Đşletimi MADDE 14-(1) Sistem Bakanlıkça işletilir. (2) Sistem yazılımlar ve dokümanların sürümlerini izleyerek gelişimini belgeler (3) Sistem veri toplama işlemini bildirimler vasıtası ile yapar. Bildirimler göndericiler tarafından yapılır. Bildirimler göndericilerden sisteme doğru yapılır. (4) Sistem XML Web Servisleri ile çalışır ve bildirimler bu web servisleri aracılığı kabul edilir. (5) Sistem, üretim ve ithalat bildirimleri için göndericilerden, gereken hallerde Nitelikli Elektronik Sertifika edinmeleri ve bildirimleri bu sertifika ile imzalamalarını ve simetrik olarak şifrelemelerini ister. (6) Üretim ve Đthalat bildirimleri dışında kalan bildirimler için her bir göndericiye kullanıcı adı ve şifre tahsis edilir. (7) Sistem bildirimin ulaştığını teyit etmek üzere göndericiye bir onay kodu verir. (8) Sistem bildirimlerin doğrulanması için gerekirse bildirim sahibine geri bildirim yapar. (9) Sistem üzerindeki XML Web Servislerine ait bilgi ve belgelere adresinden erişilebilir. 11 S a y f a

12 BEŞĐNCĐ BÖLÜM Denetim Verilerin denetimi MADDE 15-(1) Verinin denetimi sistem yönetimi tarafından yapılır. Verilerden çıkarılacak sonuçlar yetkili mercilere sistem yönetimi tarafından bildirilir. (2) Sistemin soy ağacı çıkarması: Sistemin yapılan bildirimlerle ürünlerin geçtikleri yolu izleyerek bir tarihçe çıkarmasıdır. Đzlemenin bütün birimlere uygulanabildiği durumlarda, soy ağacı sistem yönetimi tarafından değerlendirilir. (3) Veri gönderimleri yetkilendirme kurallarına göre denetlenir, kurallara uyan veri gönderimleri sisteme kabul edilir. Gönderilen verilerin doğruluğu yönetim tarafından izlenerek denetlenir. Gönderim esnasında sisteme hatalı gelen verilerin tekrar gönderilmesi veya sistemden çıkarılması göndericiden istenir. (4) Göndericilerin sistemlerini test etmeleri amacıyla test arabirimleri oluşturulur. (5) Đlaç Takip Sistemi kapsamına giren tüketici şikâyetleri sistem yönetimi tarafından alınır ve değerlendirilir. (6) Sisteme gönderilen veriler istendiğinde tekrar gönderilmek üzere belirlenen süre boyunca gönderici tarafından saklanır. 12 S a y f a

Beşeri İlaçlar Barkod Uygulama Kılavuzu Sürüm 1.4

Beşeri İlaçlar Barkod Uygulama Kılavuzu Sürüm 1.4 Beşeri İlaçlar Barkod Kılavuzu Sürüm 1.4 Ankara 2011 İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar... 3 Amaç ve Kapsam... 3 Dayanak... 3 Tanımlar... 3 İKİNCİ BÖLÜM Beşeri İlaçların Tanımlanması

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET SAĞLAYICILARININ BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET SAĞLAYICILARININ BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET SAĞLAYICILARININ BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 - (1) Bu usul ve esasların

Detaylı

INTERTECH BİLGİ İŞLEM VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE)

INTERTECH BİLGİ İŞLEM VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) INTERTECH BİLGİ İŞLEM VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) Sürüm : 1.1 Yayınlanma Tarihi : 16.10.2014 İÇİNDEKİLER 1. TANIM VE KISALTMALAR... 3 1.1. Kısaltmalar...

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE)

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) İÇİNDEKİLER 1. Giriş 1 1.1. Genel Bilgiler 1 1.2. KEP İle İlgili Mevzuat 1 1.3. KEP Sisteminin Denetlenmesi 1 2. KEPUE Dokümanından Sorumlu Organizasyon

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK FAALİYETLERİ ELEKTRONİK UYGULAMALAR KILAVUZU

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK FAALİYETLERİ ELEKTRONİK UYGULAMALAR KILAVUZU TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK FAALİYETLERİ ELEKTRONİK UYGULAMALAR KILAVUZU Amaç MADDE 1- Bu Kılavuz, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Elektronik Uygulamalar Projesi kapsamında yer alan

Detaylı

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 29.12.2011-28157 BİRİNCİ

Detaylı

e-yazışma Teknik Rehberi

e-yazışma Teknik Rehberi e-yazışma Teknik Rehberi Sürüm 1.1 (TASLAK) MART 2014 T. C. KALKINMA BAKANLIĞI e-yazışma Teknik Rehberi Sürüm 1.1 (TASLAK) 4 MART 2014 İçindekiler İçindekiler 1 Sürüm Bilgisi 2 Kısaltma ve lar 3 1. Giriş

Detaylı

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE)

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) SÜRÜM : 02 TARİH : 28.08.2013 1. GİRİŞ... 7 1.1. Genel Bakış... 7 1.2. Kitapçık Adı ve Tanımlama... 7 1.3. Taraflar... 8 1.3.1. Zaman Damgası Üretim Merkezi... 8

Detaylı

YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB)

YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) 10 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28703 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

e-defter Uygulama Kılavuzu V 1.0

e-defter Uygulama Kılavuzu V 1.0 e-defter Uygulama Kılavuzu V 1.0 Şubat 2015 ANKARA İçindekiler GİRİŞ... 1 A. XBRL Nedir?... 2 B. ELEKTRONİK DEFTER XML ALANLARI HAKKINDA EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR... 4 1. Kurum Tanımlayıcısı (Unvanı) (organizationidentifier)...

Detaylı

Kamu SM SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI (NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA İÇİNDİR)

Kamu SM SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI (NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA İÇİNDİR) Kamu SM SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI (NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA İÇİNDİR) Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi YONG-001-007 10 28.08.2013 YONG-001-007 28.08.2013 1/65 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

YÖNETMELİK. (2) Kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır. 13 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29059 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE ŞEBEKE VE BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; ürüne "CE" uygunluk işareti

Detaylı

LOGO BUSINESS SOLUTIONS TURKCELL HİZMETLERİ BİLGİ DOKÜMANI

LOGO BUSINESS SOLUTIONS TURKCELL HİZMETLERİ BİLGİ DOKÜMANI 2011 LOGO BUSINESS SOLUTIONS TURKCELL HİZMETLERİ BİLGİ DOKÜMANI İÇİNDEKİLER TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Ekip Mobil... 4 Mobil Aboneler... 8 Mesaj Şablonları... 10 Toplu Mesaj Gönderimleri... 11 İş Akışlarında

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. Logo

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. Logo TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri Logo Mart 2012 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Ekip Mobil... 4 Mobil Aboneler... 10 Mesaj Şablonları... 12 Toplu Mesaj Gönderimleri... 13 İş Akışlarında SMS

Detaylı

SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2014/28/AB) TASLAĞI

SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2014/28/AB) TASLAĞI Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2014/28/AB) TASLAĞI Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2012

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2012 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2012 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Ekip Mobil... 4 Mobil Aboneler... 8 Mesaj Şablonları... 10 Toplu Mesaj Gönderimleri... 11 İş Akışlarında SMS

Detaylı

: Bilgisayarlarda dosya boyutları için kullanılan ölçü birimini

: Bilgisayarlarda dosya boyutları için kullanılan ölçü birimini Amaç TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK FAALİYETLERİ ELEKTRONİK UYGULAMALAR KILAVUZU SÜRÜM 4.0 MADDE 1- Bu Kılavuz, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Elektronik Uygulamalar Projesi kapsamında

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HİZMET POLİTİKALARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HİZMET POLİTİKALARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HİZMET POLİTİKALARI A. SİSTEM YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET POLİTİKALARI 1- e-posta, Alan Adı ve Web Alanı Tahsisi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, üniversitemizde görev yapan kadrolu

Detaylı

Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı Taslağı

Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı Taslağı Ulusal Marker Uygulamasına ilişkin olarak mevzuatta çeşitli düzenlemeler yapılması ve 02/12/2014 tarih ve 29193 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe

Detaylı

LKS2. Sistem İşletmeni

LKS2. Sistem İşletmeni LKS2 Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2007 İçindekiler Sistem Yönetmeni... 4 Yönetim... 5 Terminaller... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 6 Gruplar... 7 Kullanıcılar... 8 Kullanıcının

Detaylı

1) Hasta Kartı... 15. 2) Başvuru Đşlemleri... 18. 3) Hizmet Girişi... 22. 4) Đstem Kabul... 25. 5) Yatış Đşlemleri... 30

1) Hasta Kartı... 15. 2) Başvuru Đşlemleri... 18. 3) Hizmet Girişi... 22. 4) Đstem Kabul... 25. 5) Yatış Đşlemleri... 30 g yo SUNUŞ Türkiye de pek çok alanda olduğu gibi sağlık sektörünün de kendine özgü çözüm bekleyen sorunları bulunmaktadır. Hastanelerde tutulacak düzenli kayıtlar, doğru analizler ve sistemli bir çalışma

Detaylı

NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA TEMİNİ SİPARİŞ ŞARTLARI VE HİZMET ESASLARI YÖNERGESİ

NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA TEMİNİ SİPARİŞ ŞARTLARI VE HİZMET ESASLARI YÖNERGESİ 1. İşbu yönerge, 2004/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ne veya Başbakanlık tarafından verilen özel izine göre TÜBİTAK BİLGEM Kamu Sertifikasyon Merkezinden nitelikli elektronik sertifika talebi yapan tüzel

Detaylı

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ MAL ALIMLARI KALİTE GÜVENCE HİZMETLERİ YÖNERGESİ

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ MAL ALIMLARI KALİTE GÜVENCE HİZMETLERİ YÖNERGESİ T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MSY.: 202-4 (C) TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ MAL ALIMLARI KALİTE GÜVENCE HİZMETLERİ YÖNERGESİ ANKARA GENELKURMAY BASIM EVİ 2008 (BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.) II D A Ğ I

Detaylı

ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ

ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ Belge Adı ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ PİYASASI UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI Türü UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI Kodu 31.UUE.01 Onay Tarihi 21/01/2015 Revizyon Tarihi 03/07/2015 Revizyon Numarası 02 Hazırlayan KIYMETLİ

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433)

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433) Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433) 1- Giriş 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası ile Maliye Bakanlığı, elektronik

Detaylı

GO Plus Sistem Yönetmeni

GO Plus Sistem Yönetmeni GO Plus Sistem Yönetmeni LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler...2 Sistem Yönetmeni...4 Yönetim...5 Terminaller...6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi...7 Gruplar...8 Kullanıcılar...9

Detaylı

Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; vücut dışında (in-vitro)

Detaylı

Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği ( 90/384/AT)

Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği ( 90/384/AT) Resmi Gazete tarih: 17.04.2002 sayıs: 25729 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği ( 90/384/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat

01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 1 Hazırlayan: Av. Füsun Gökçen 01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat R.G. 17 Ocak 2002

Detaylı