T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı... VALĠLĠĞĠNE (Aile ve Sosyal Politikalar Ġl Müdürlüğü)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı... VALĠLĠĞĠNE (Aile ve Sosyal Politikalar Ġl Müdürlüğü)"

Transkript

1 Sayı : B SGB / Konu : Ġhale ĠĢlem Dosyası.. VALĠLĠĞĠNE (Aile ve Sosyal Politikalar Ġl Müdürlüğü) Ġlgi: 06/02/2012 tarihli ve B.17.4.ASM / sayılı yazınız ve eki Ġhale ĠĢlem Dosyası. Ġl Müdürlüğünüz ve bağlı kuruluģlarınızın 01/03/ /12/2012 tarihlerini kapsayan 304 kiģilik bakım hizmet alımının 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 18. maddesi gereğince açık ihale usulü ile karģılanmasına iliģkin ilgi yazınız eki ihale iģlem dosyasında bulunan taahhüt evrakları ve sözleģme tasarısı, Bakanlığımızın Ön Mali Kontrol ĠĢlemleri Yönergesi gereğince incelenerek, aģağıda belirtilen hususlar tespit edilmiģ ve ihale iģlem dosyası ile sözleģme tasarısı yazımız ekinde gönderilmiģtir. 1) Bakım hizmet alımı ihalesinin 20/01/2012 tarihinde yapıldığı görülmüģtür sayılı Kamu Ġhale Kanununun 62. maddesinin (ı) bendi ve Kamu Ġhale Genel Tebliğinin 20. maddesi gereğince ertesi mali yılda gerçekleģtirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için ihale sürecine iliģkin süre göz önünde bulundurularak bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılması gerekmekte olup, bundan sonra yapılacak ihalelerde bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir. 2) Ġhale iģlem dosyasının Mali Hizmetler Birimi Ön Mali Kontrol Birimi nce, ilgili Genel Müdürlük tarafından verilen yetki sayıları doğrultusunda incelenmesi gerekmekte olup, ihale iģlem dosyasında bakım hizmet alımı için 204 kiģilik yetki sayısına iliģkin yazının bulunduğu, ancak 304 kiģilik yetki sayısı için ihaleye çıkıldığı, bu durumun Ön Mali Kontrol Birimi tarafından yaklaģık maliyet hesabının incelenmesinde engel oluģturduğu görülmektedir. Bu nedenle fazla ödemelere meydan verilmemesi açısından söz konusu 100 kiģilik bakım hizmet alımına iliģkin ilgili Genel Müdürlükler tarafından verilmiģ olan yetki yazılarının bulunup bulunulmadığının idare tarafından tespit edilmesi gerekmektedir. 3) Ġdari Ģartnamenin maddesinde 113 kiģi için 232 saatlik toplam saat fazla çalıģma öngörüldüğü belirlenmiģ olup, söz konusu fazla çalıģmanın bütçe ödenekleri doğrultusunda yapılıp yapılmayacağına iliģkin ilgili Genel Müdürlük onayının ihale iģlem dosyasında bulunmadığı görülmüģtür. 4) 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 13 üncü maddesinde; yaklaģık maliyeti 8 inci maddede yer alan eģik değerlere eģit veya bu değerleri aģan ihalelerden, açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilânlarının, ihale tarihinden en az kırk gün önce, Kamu Ġhale Bülteninde en az bir defa yayımlanmak suretiyle yapılacağı belirtilmektedir yılı için Kamu Ġhale Tebliği (2011/1) ile belirlenen ,00.-TL eģik değerin üzerinde olan ihalenin, Kamu Ġhale Bülteninde en az bir defa yayımlanması gerekirken, 23/12/2011 tarihinde yerel gazetede de yayımlandığı, Kamu Ġhale Bülteninde hangi tarihte

2 yayınlandığına iliģkin bir belgenin yer almadığı, ancak Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden teklifin değerlendirilmesinin tamamlandığı görülmüģtür. 5) ĠĢ kazaları ve meslek hastalığı sigorta risk prim oranı için Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlüğünden yazı alınmadığı, idari Ģartnamede iģ kazaları ve meslek hastalığı sigorta risk prim oranının %1 olarak belirtildiği görülmüģtür. 6) Ġhaleye iliģkin giyim bedeli için piyasadan fiyat araģtırmasının yapılmadığı görülmüģ, yaklaģık maliyette 1 kiģinin yıllık olarak belirlenen 169,47.-TL giyim bedelini nasıl tespit edildiğine iliģkin bir bilgiye ulaģılamamıģtır. Hizmet Alımı Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 8 inci maddesinde; idarelerin, yaklaģık maliyetin hesaplanabilmesi için öncelikle ihale konusu hizmeti oluģturan iģ kalemlerini veya gruplarını ve bunlara iliģkin miktarları tespit edecekleri, bu amaçla yaklaģık maliyete iliģkin fiyatların tespitinde; a) Kamu kurum ve kuruluģlarınca iģin niteliğine göre belirlenmiģ fiyatlar, b) Ġhaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleģtirilmiģ aynı veya benzer iģlerdeki fiyatlar, c) Ġlgili odalarca belirlenmiģ fiyatlar, ç) Ġhale konusu iģi oluģturan iģ kalemlerine veya gruplarına iliģkin olarak piyasadan yapılacak fiyat araģtırması kapsamında elde edilecek fiyat tekliflerinin aritmetik ortalaması alınmak suretiyle ya da konusunda uzman bilirkiģi ve ekspertizlerden soruģturularak oluģturulan fiyatlar, d) Ġhale konusu iģe iliģkin olarak Bütçe Uygulama Talimatlarında ve/veya Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan fiyatlardan KDV veya farklı nitelikteki diğer giderler indirilmek suretiyle bulunan fiyatların esas alınacağı belirtilmekte olup, bundan sonra yapılacak ihalelerde bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir. 7) Ġhaleye iliģkin Ġdari Ģartnamenin maddesinde, hizmet alımında çalıģacak tüm personele yazlık kumaģ pantolon, yazlık üst penye, kıģlık pantolon, kıģlık üst, terlik ve kıģlık ayakkabı verileceği, Teknik ġartnamenin IV-B/10 maddesinde ise yazlık üst, yazlık pantolon, terlik, kıģlık üst, kıģlık pantolon, kıģlık üst, terlik ve ayakkabı verileceği belirtilmiģ, dolayısıyla idari ve teknik Ģartname arasında farklılık olduğu, teknik Ģartnamede mükerrer terlik istenildiği, dolayısıyla idari ve teknik Ģartnamede birbirine aykırı düzenlemelere yer verildiği görülmüģtür. 8) Ġdari Ģartnamenin maddesinde brüt asgari ücretin %45 fazlası 113 kiģi için 232 saatten saat fazla çalıģma yaptırılacağı öngörülmüģ, iģçilik hesaplama modülünde brüt asgari ücret olan 886,50.-TL nin %45 fazlası 1.285,42 üzerinden iģçilik giderinin hesaplandığı, ancak yaklaģık maliyet icmal tablosunda fazla çalıģma hesaplanırken brüt asgari ücretin %45 fazlasının 1.285,43.-TL olarak hesaplandığı, 30 güne bölündüğü ve günlük 42,85.-TL tutarın %21,5 iģveren payı olarak 9,21.-TL olmak üzere toplam 52,06.-TL nin %3 sözleģme gideri olarak 1,56.-TL ve %10 firma kar oranı olarak 5,21.-TL olmak üzere toplam 58,83.-TL üzerinden 113 kiģinin 232 saatlik toplam ,48.-TL fazla çalıģma hesaplandığı görülmüģtür. Fazla çalıģma hesaplanırken brüt asgari ücret olan 886,50.-TL nin %45 fazlası olan 1.285,42.-TL nin, %21,5 iģveren payı olarak hesaplanan 276,37.-TL ve %3 sözleģme gideri dâhil toplam 1.608,64.-TL nin 30 güne bölünmesi sonucunda çıkan 53,62.-TL günlük ücretin 4857 sayılı ĠĢ Kanununa göre fiili çalıģılan 7,5 saate bölünmesi sonucunda bulunan 7,15.-TL nin fazla çalıģma yapılması sonucunda %50 fazlasının ödenmesi neticesinde çıkan 10,72.-TL lik saat baģı fazla çalıģma ücretinin 113 kiģi üzerinden 232 saatlik hesaplanması neticesinde toplam ,52.-TL fazla çalıģma ücretinin hesaplanması gerekmekte, ayrıca fazla çalıģmaya iliģkin hesaplanan bu tutar idarece hesaplanan iģçilik hesaplama modülünde de görülmektedir. 9) Ġhale iģlem dosyasında yaklaģık maliyet hesap cetveline iliģkin icmalin bulunmadığı, ihale onay belgesinde yaklaģık maliyetin.-tl olarak belirlendiği, yemek prim istisna tutarının idare tarafından iģçilik hesaplama modülünde 46,20.-TL hesaplandığı, bu çerçevede;

3 a) ĠĢçilik hesaplama modülünde brüt asgari ücretin %45 fazlasının 1.285,42.-TL, ayni yemekten yararlanan 278 kiģinin 10 aylık maliyetinin ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalıģma dâhil, kar hariç..-tl olarak hesaplandığı, I- YaklaĢık maliyet icmal tablosunda ise brüt asgari ücretin %45 fazlasının 1.256,43.-TL üzerinden hesaplandığı, ayni yemekten yararlanan 278 kiģinin 10 aylık maliyetinin ulusal bayram ve genel tatil günleri ile kar dâhil, fazla çalıģma hariç..-tl olduğu, b) ĠĢçilik hesaplama modülünde brüt asgari ücretin %45 fazlasının 1.285,42.-TL, nakdi yemekten yararlanan 3 kiģinin 10 aylık maliyetinin ulusal bayram ve genel tatil günleri dâhil, kar hariç..-tl olarak hesaplandığı, II- YaklaĢık maliyet icmal tablosunda ise brüt asgari ücretin %45 fazlasının 1.285,43.-TL üzerinden hesaplandığı, nakdi yemekten yararlanan 3 kiģinin 10 aylık maliyetinin ulusal bayram ve genel tatil günleri ile kar dâhil..-tl olduğu, c) ĠĢçilik hesaplama modülünde brüt asgari ücretin %55 fazlasının 1.374,08.-TL, ayni yemekten yararlanan 23 kiģinin 10 aylık maliyetinin ulusal bayram ve genel tatil günleri dâhil, kar hariç.-tl olarak hesaplandığı, III- YaklaĢık maliyet icmal tablosunda ise brüt asgari ücretin %55 fazlasının 1.374,08.-TL üzerinden hesaplandığı, ayni yemekten yararlanan 23 kiģinin 10 aylık maliyetinin ulusal bayram ve genel tatil günleri ile kar dâhil...-tl olduğu, ç) YaklaĢık maliyet icmal tablosunda ise brüt asgari ücretin %45 fazlasının 1.285,43.-TL üzerinden 113 kiģinin 232 saatlik fazla çalıģma tutarının..-tl olduğu, bu çerçevede yaklaģık maliyet icmal tablosunda.-tl yaklaģık maliyet hesaplandığı görülmüģtür. Mali hizmetler birimi tarafından yaklaģık maliyetin hesaplanması neticesinde; i) Brüt asgari ücretin %45 fazlası ayni yemekten yararlanan 278 kiģinin 10 aylık maliyetinin ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalıģma dâhil...-tl, ii) Brüt asgari ücretin %45 fazlası nakdi yemekten yararlanan 3 kiģinin 10 aylık maliyetinin ulusal bayram ve genel tatil günleri dâhil.-tl, iii) Brüt asgari ücretin %55 fazlası ayni yemekten yararlanan 23 kiģinin 10 aylık maliyetinin ulusal bayram ve genel tatil günleri dâhil...-tl, iv) Toplam...-TL nin %3 sözleģme ve genel giderler düģüldükten sonra kalan..- TL ye firma karı konulduğunda firma karının.-tl ve iģçilik gideri olan...-tl nin eklenmesi neticesinde..-tl yaklaģık maliyet hesaplandığı görülmüģ olup, idare tarafından.- TL fazla yaklaģık maliyetin hesaplandığı tespit edilmiģtir. 10) Ġhale komisyon kararında Ġsteklilerin Teklif Ettiği Bedeller içinde. ġti.,. ġti.. ile. ġti. ne yer verilmediği, ancak ihale komisyon kararı metninde söz konusu istekli firmalara yer verildiği görülmüģ olup, ihale komisyon kararının (Standart Form - KĠK018.0/H) dipnotu gereğince ihale komisyonunun çalıģmasının baģından itibaren yapılan iģlemler ile kararın gerekçesinin ayrıntılı bir Ģekilde açıklanmadığı görülmüģtür. 11) Ġhale komisyon kararında; ġti.- ġti. Ortak GiriĢiminin sunmuģ olduğu bilanço asıl veya onaylanmıģ olmaması sebebiyle teklifin değerlendirme dıģı bırakıldığı görülmüģtür. ġti.- ġti. ĠĢ Ortaklığından ġti. nin bilançolarının incelenmesinde TÜRMOB kaģesinin bulunduğu, serbest muhasebeci mali müģavir ya da yeminli mali müģavirin ad ve soyadı ile iletiģim bilgilerine iliģkin kaģenin olmadığı, bilançonun imzalanarak onaylandığı görülmüģtür. Hizmet Alımı Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35. maddesinin yedinci fıkrasında, Bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili

4 mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. denilmekte, Kamu Ġhale Genel Tebliğinin 8.4. maddesinde; İhale dokümanında istenen ve serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenerek ya da onaylanarak başvuru veya teklif kapsamında idareye sunulan belgelerde, 15/11/2002 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde temin edilen özel kaşenin kullanılması gerekmektedir. ifadesi yer almakta, maddesinde ise; İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır. Ancak, Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler, idarelerce tamamlatılacaktır. hükmüne yer verilmektedir. Söz konusu hükümlere istinaden bilançolarda serbest muhasebeci mali müģavir ya da yeminli mali müģavirin TÜRMOB kaģesinin bulunduğu kanaatine varıldığı ve bilançonun onaylandığının görüldüğü, ancak bilançonun suretinde yer alan TÜRMOB kaģesi ile bilançonun onaylanıp onaylanmadığının idare tarafından ayrıca belirlenmesi, TÜRMOB kaģesi ile bilançonun onaylandığının belirlenmesi halinde TÜRMOB kaģesinde belirtilen numaranın TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden hangi serbest muhasebeci mali müģavir ya da yeminli mali müģavire ait olduğunun tespit edilmesi, ayrıca bu durumun bilgi eksikliği kabul edilerek istekli firmadan bilançoda serbest muhasebeci mali müģavir ya da yeminli mali müģavirin kaģesine iliģkin eksikliğin tamamlatılması gerekmektedir. 12) Ġhale komisyon kararında ġti. nin ihale yeterlilik belgelerinden iģ deneyim belgesi yetersiz olduğundan teklifinin değerlendirme dıģı bırakıldığı görülmüģtür. Hizmet Alımı Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48. maddesinde, İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz. denilmekte, 49. maddesinde, 1/1/2003 tarihinden sonra gerçekleştirilen işlere ait iş deneyimini gösteren belgelerdeki iş deneyim tutarı; sözleşmenin yapıldığı aydan bir önceki aya ait Türkiye İstatistik Kurumu Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun Genel sütunundaki (2003=100 Temel Yıllı) endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir. hükmü yer almaktadır. Adı geçen istekli firmanın teklif ettiği bedelin..-tl olduğu, iģ deneyim belgesinde iģin adı ve tanımının 01/01/ /12/2010 tarihleri arasında olmak üzere 1 (bir) yıl süreli 126 kiģi ile yürütülecek genel temizlik ve bahçe hizmetlerinin olduğu, 12/11/2009 sözleģme ve 31/12/2010 kabul tarihli..-tl tutarında iģ deneyim belgesini sunduğu, Ġdari Ģartnamenin 7. maddesinde teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere iģ deneyim belgesini sunmasının istenildiği, bu çerçevede istekli firmanın x %25=..-TL tutarında iģ deneyim belgesi sunması gerektiği, ancak istekli firmanın bu tutarı karģılamadığı görülmüģtür. Bahsi geçen Yönetmelik gereğince istekli tarafından sunulan iģ deneyim belgesinin güncellenmesi gerekmekte olup,..- TL lik iģ deneyiminin güncellenmesi neticesinde iģ deneyim belgesinin..-tl olduğu, istenen iģ deneyim tutarını karģıladığı ve bu çerçevede değerlendirme dıģı bırakılmaması, ancak Ġdari Ģartnamenin Benzer iģ baģlıklı 7.6. maddesi ile anılan Yönetmeliğin 48. maddesi gereğince

5 ihale konusu iģ veya benzer iģ kapsamında bulunmayan iģlerin tutarlarının idare tarafından iģ deneyim belgesini düzenleyen idareden ayrıģtırılması gerekmektedir. 13) Ġhale iģlem dosyasında yaklaģık maliyetin.-tl olduğu, Kamu Ġhale Genel Tebliğinin ve maddeleri gereğince asgari iģçilik maliyeti ve %3 sözleģme giderleri ve genel giderler dâhil, firma karı hariç.-tl nin altında kalan bütün tekliflerin aģırı düģük sorgulama yapılması gerektiği, ancak; a)...-tl teklif veren ġti., b)...-tl teklif veren ġti., c)...-tl teklif veren ġti., ç)...-tl teklif veren ġti., d)..-tl teklif veren ġti. ne aģırı düģük sorgulama yapılıp yapılmadığının belli olmadığı görülmüģtür. 14) Mali hizmetler birimi tarafından hesaplanan.-tl nin firma karı hariç...-tl nin altında kalan bütün tekliflerin aģırı düģük sorgulama yapılması gerekmekte olup; a)...-tl teklif veren. ġti., b)...-tl teklif veren. ġti., c)...-tl teklif veren. ġti., ç)..- TL teklif veren ġti., d)..- TL teklif veren ġti., e)..- TL teklif veren ġti. ĠĢ Ortaklığı, f).- TL teklif veren... ġti. ne aģırı düģük sorgulama yapılması gerektiği kanaatine varılmıģ, bu çerçevede düzeltici iģlem tesis edilerek ġti. ne aģırı düģük sorgulama yapılması gerektiği mütalaa edilmiģtir. 15) ġti. nin aģırı düģük açıklama kapsamında iģçilik giderlerini belgeye dayandırmadığı görülmüģtür. Kamu Ġhale Genel Tebliğinin maddesinde, isteklilerce yapılacak aģırı düģük teklife iliģkin açıklamaların belgelere dayanması gerektiği, belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamaların kabul edilmeyerek söz konusu tekliflerin reddedileceği belirtilmekte olup, söz konusu istekli firmanın teklifinin değerlendirme dıģı bırakılması gerekmektedir. 16) Ġhale komisyon kararında ekonomik açıdan en avantajlı teklif verdiği belirtilen ġti. ĠĢ Ortaklığı nın aģırı düģük açıklamalarının incelenmesinde; a) ġti. nin Ticaret Sicil Memurluğuna sicil numarası ile kayıtlı olduğu görülmüģ, ancak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin web sitesinde adı geçen firmanın ticaret sicil gazetesine iliģkin bilgilere ulaģılamamıģtır. Konu ile ilgili olarak Ticaret Sicil Memurluğundan adı geçen istekli firmanın söz konusu sicil numarasında kayıtlı olup olmadığının idare tarafından teyit edilmesi gerekmektedir. b) Ġstekli firma tarafından sunulan iģçilik hesaplama modülünde brüt asgari ücretin %45 fazlası 1.285,42.-TL üzerinden 3 kiģinin 10 aylık ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılan çalıģma ile nakdi yemek bedeli dâhil maliyetinin..-tl, yemek prim istisna tutarının ise 46,20.- TL, brüt asgari ücretin %55 fazlası 1.374,08.-TL üzerinden 23 kiģinin 10 aylık ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılan çalıģma ile ayni yemek bedeli dâhil maliyetinin...-tl, brüt asgari ücretin %45 fazlası 1.285,43.-TL üzerinden 278 kiģinin 10 aylık ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılan çalıģma, fazla çalıģma ile ayni yemek bedeli dâhil maliyetinin..-tl, %3 sözleģme ve genel giderler dâhil giyim bedelinin 21,92.-TL, firma kar tutarının 8,48.-TL olmak üzere toplam..-tl teklif verildiği görülmüģtür.

6 Mali hizmetler birimi tarafından hesaplanan iģçilik hesaplama modülünde brüt asgari ücretin %45 fazlası 1.285,43.-TL üzerinden 3 kiģinin 10 aylık ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılan çalıģma ile nakdi yemek bedeli dâhil maliyetinin...-tl, yemek prim istisna tutarının 46,02.-TL (brüt asgari ücret 886,50 / 30 gün = 29,55 x %6 yemek prim istisnası =1,77 x fiili çalıģılacak 26 gün) olduğu, brüt asgari ücretin %55 fazlası 1.374,08.-TL üzerinden 23 kiģinin 10 aylık ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılan çalıģma ile ayni yemek bedeli dâhil maliyetinin..-tl, brüt asgari ücretin %45 fazlasının 1.285,43.-TL üzerinden 278 kiģinin 10 aylık ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılan çalıģma, fazla çalıģma ile ayni yemek bedeli dâhil maliyetinin..-tl, %3 sözleģme ve genel giderler dâhil giyim bedelinin 21,92.-TL, firma kar tutarının 8,48.-TL olmak üzere toplam..-tl teklif verilmesi gerektiği görülmüģtür. Hizmet Alımı Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi baģlıklı 79. maddesinde; Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde; İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır. denilmekte, maddesinde ise; Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Kurumca ilgililerin faydalanmasına yönelik olarak hazırlanan işçilik hesaplama modülü ne (www.kik.gov.tr) adresinden ulaşılabilecektir. hükmü yer almaktadır. Kamu Ġhale Kurumunun web sitesinde yer alan ĠĢçilik Hesaplama Modülünde ise Bu modülde yapılan hesaplamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. ifadesine yer verilmektedir. 20/08/2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Ġhale Genel Tebliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile söz konusu Tebliğin 79. maddesinde düzenlemeye gidilmiģ, iģçilik hesaplama modülü kullanılarak ibaresi madde metninden çıkartılmıģtır. Dolayısıyla ilgililer tarafından iģçilik giderleri hesaplanırken iģçilik hesaplama modülü nden bilgilendirme amaçlı olarak faydalanılması gerekmekte, ancak tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesinde söz konusu modüldeki verilerin kontrol edilerek iģlem yapılması gerekmektedir. c) Ġstekli firmanın aģırı düģük açıklama kapsamında 304 personel için 608 çift terlik öngördüğü, söz konusu 608 çift terliğin teknik Ģartname doğrultusunda düzenlendiğine kanaat getirildiği mütalaa edilmektedir. Hizmet Alımına Ait SözleĢme Tasarısının 8. maddesinde, ihale dokümanının, bu sözleģmenin eki ve ayrılmaz parçası olduğu, idareyi ve yükleniciyi bağlayacağı, ancak, sözleģme hükümleri ile ihale dokümanını oluģturan belgelerdeki hükümler arasında çeliģki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümlerin esas alınacağı, ihale dokümanını oluģturan belgeler arasındaki öncelik sıralamasının Hizmet ĠĢleri Genel ġartnamesi, Ġdari ġartname, SözleĢme Tasarısı, Birim fiyat tarifleri (varsa), Özel Teknik ġartname (varsa), Teknik ġartname ve Açıklamalar (varsa) olduğu belirtilmektedir. Dolayısıyla ihale dokümanında öncelik sırasını oluģturan idari Ģartname hükümleri gereğince teklif verilmesi gerekmektedir. ç) Ġstekli firmanın sunmuģ olduğu (Ek-0.5) Maliyet SatıĢ Tespit Tutanağının son geçici vergi beyanname döneminde düzenlenmediği görülmüģtür.

7 Kamu Ġhale Genel Tebliğinin maddesinde; maliyet/satıģ tutarı tespit tutanaklarının son geçici vergi beyanname dönemine iliģkin olarak düzenlenmesinin esas olduğu, ancak son geçici vergi beyanname döneminde, yasal defter ve belgelerde açıklama konusu mal veya hizmetlerle ilgili iģlem bulunmaması durumunda, isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara iliģkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satıģ tutarının belirtildiği maliyet/satıģ tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) hariç, söz konusu tutanakların bir önceki geçici vergi beyanname dönemi esas alınarak düzenlenebileceği, son geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihinin esas alınacağı, örneğin; tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname döneminin Ekim-Kasım-Aralık 2009, tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname döneminin Nisan-Mayıs-Haziran 2010 olduğu belirtilmektedir. Kamu Ġhale Genel Tebliğinin Ġdarelerce belgelerdeki eksik bilgilerin tamamlatılması baģlıklı 16.6.maddesinde; ihale dokümanında baģvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır. Ancak, a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taģıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiģtirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine iliģkin belgeler, b) Aday ve isteklilerce sunulan ve baģka kurum, kuruluģ ve kiģilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taģıması zorunlu asli unsurlar dıģında, belgenin içeriğine iliģkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluģ veya kiģilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine iliģkin belgelerin idarelerce tamamlatılacağı belirtilmektedir. d) (Ek-0.5) Maliyet SatıĢ Tespit Tutanağının eki gereğince istekli firmanın mükellefe ait imza sirküleri ile meslek mensubuna ait faaliyet belgesinin meslek mensubunca aslı gibidir onaylı suretinin sunulması gerekmekte, istekli firma tarafından mükellefe ait imza sirkülerinin fotokopilerinin sunulduğu, faaliyet belgesinin ise meslek mensubunca aslı gibidir Ģerhi düģülmeksizin onaylandığı görülmüģtür. AĢırı düģük teklifleri de kapsayan Hizmet Alımı Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 31. maddesinde, bu Yönetmeliğin uygulanmasında idarelerin; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmıģ örneklerini isteyecekleri, bu kapsamda sunulan fatura örneklerinin de asıl olarak kabul edileceği, adaylar veya isteklilerin, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son baģvuru tarihinden önce idare tarafından aslı idarece görülmüģtür veya bu anlama gelecek Ģerh düģülen suretlerini baģvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilecekleri belirtilmiģtir. Dolayısıyla istekli firmanın mükellefe ait imza sirkülerini fotokopi olarak ve meslek mensubuna ait faaliyet belgesini meslek mensubunca aslı gibidir Ģerhi düģülmeksizin onaylayarak sunduğu görülmüģtür. Bu çerçevede ihale komisyon kararında ekonomik açıdan en avantajlı teklif verdiği belirtilen.. ġti.- ġti. ĠĢ Ortaklığının değerlendirme dıģı bırakılması gerektiği mütalaa edilmektedir. 17) Ġhale komisyon kararında ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif verdiği belirtilen ġti. nin aģırı düģük açıklamasına iliģkin (Ek-0.5) Maliyet SatıĢ Tespit Tutanağının eki meslek mensubuna ait faaliyet belgesinin fotokopi olduğu, meslek mensubu tarafından Aslı Gibidir

8 yapılmak suretiyle kaģelenip imzalandığı, belgede yer alan dipnotta ise Bu Belgenin Fotokopisi Geçersizdir. ifadesinin yer aldığı görülmüģtür. AĢırı düģük teklifleri de kapsayan Hizmet Alımı Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 31. maddesinde, bu Yönetmeliğin uygulanmasında idarelerin; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmıģ örneklerini isteyecekleri, bu kapsamda sunulan fatura örneklerinin de asıl olarak kabul edileceği, adaylar veya isteklilerin, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son baģvuru tarihinden önce idare tarafından aslı idarece görülmüģtür veya bu anlama gelecek Ģerh düģülen suretlerini baģvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilecekleri, noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir Ģerh taģımasının zorunlu olduğu, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmıģ olanlar ile ibraz edilenin aynıdır veya bu anlama gelecek bir Ģerh taģıyanların geçerli kabul edilmeyeceği belirtilmiģ olup, bu çerçevede konunun idare tarafından yeniden değerlendirilmesi gerektiği kanaatine varılmıģtır. Bu çerçevede Ġl Müdürlüğünüz ve bağlı kuruluģlarınızın 01/03/ /12/2012 tarihlerini kapsayan bakım hizmet alımına iliģkin.-tl yaklaģık maliyetli ihale iģlem dosyasında yukarıda belirtilen 2 ve 3. maddelere istinaden teyit iģleminin yapılması, ayrıca 11, 12, 14, 15, 16, 17. maddelere istinaden düzeltici iģlem belirlenmesi, yapılan teyit ve düzeltici iģlem sonucunda ihale sürecini etkileyen bir hususun tespit edilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif veren ġti.- ġti. ĠĢ Ortaklığının teklif etmiģ olduğu.-tl ile sözleģme yapılması halinde, ihale sürecini etkileyen belge ile sözleģmenin bir örneğinin BaĢkanlığımıza gönderilmesi hususunda gereğini arz ederim. Engin DEMĠR Ġç Kontrol Dairesi BaĢkanı EK: 1 adet Ġhale ĠĢlem Dosyası

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak Ġkinci Bölüm 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu Madde 3-4734

Detaylı

2012 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ TATİL GÜNÜNÜN İSMİ SÜRE AY GÜN YILBAŞI 1 GÜN 1 OCAK PAZAR ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

2012 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ TATİL GÜNÜNÜN İSMİ SÜRE AY GÜN YILBAŞI 1 GÜN 1 OCAK PAZAR ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 3- YAKLAŞIK MALİYET HESAPLANIR. İstanbul Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından lise mezunu brüt asgari ücretin %45 fazlası 125 kişi, yüksekokul

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı : Başkent Organize

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Yaklaşık Maliyet

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Yaklaşık Maliyet 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Yaklaşık Maliyet İhalenin Tanımı İhalenin tanımı İhale: Kanunda belirtilen usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi

Detaylı

İhale dokümanının her sayfasının onaylanması ve ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur.

İhale dokümanının her sayfasının onaylanması ve ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur. 7- ĠHALE DOKÜMANI HAZIRLANIR. Teknik şartnamede belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez, belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. İhale

Detaylı

c) Yapılacağı yer: Yüklenicinin kendi tesislerinde 1

c) Yapılacağı yer: Yüklenicinin kendi tesislerinde 1 AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN 16,5mm x 16,5mm ebadında 2D/3D ve demetalizasyon teknolojileri kullanılarak hazırlanan holografik bandrol basım HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327

Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327 Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Madde 1- Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak 1.1. Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yazılı ve Sözlü Çeviri HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR.

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kısa Mesaj (SMS) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kilit Parke Taşı ve Kaldırım Bordürü Döşeme İşçiliği Yapılması işi. HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I-

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kilit Parke Taşı ve Kaldırım Bordürü Döşeme İşçiliği Yapılması işi. HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kilit Parke Taşı ve Kaldırım Bordürü Döşeme İşçiliği Yapılması işi. HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

DAVET USULÜ ÜLE YAPILACAK İHALELER İÇİN FİRMA TANITIM DOSYASI KAPSAMI

DAVET USULÜ ÜLE YAPILACAK İHALELER İÇİN FİRMA TANITIM DOSYASI KAPSAMI DAVET USULÜ ÜLE YAPILACAK İHALELER İÇİN FİRMA TANITIM DOSYASI KAPSAMI 1. FİRMA TANITIM DOSYASINA KONULACAK BELGELER : a. Firma Tanıtıcı Bilgi Formu (EK-1), b. Firmanın, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ EK :5 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMI İHALELERİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF

Detaylı

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet 2013 model ve üstü, en az 4 kapılı, klimalı ve dizel

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı: TOPRAK MAHSULLERİ

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK)

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) Personel taşımacılığı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

1- Motorin Euro Dizel. 2- Fuel Oil 5

1- Motorin Euro Dizel. 2- Fuel Oil 5 Açık ihale usulü ile ihale edilen Akaryakıt Ürünleri Motorin Euro Dizel, Fuel Oil 5 mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI

YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI İÇİNDEKİLER 1- İdari Şartname 2- Teknik Şartname 3- Sözleşme Tasarısı 4- Standart Formlar YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İDARİ ŞARTNAME

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İlimiz,Vergi Denetim Kurulu Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Yenibosna Hizmet Binasının

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İlimiz,Vergi Denetim Kurulu Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Yenibosna Hizmet Binasının AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İlimiz,Vergi Denetim Kurulu Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Yenibosna Hizmet Binasının genel onarım işi İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I-

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN AKÜ 2014 Yılı Bakım Onarım İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN AKÜ 2014 Yılı Bakım Onarım İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN AKÜ 2014 Yılı Bakım Onarım İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a)

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen Kalorifer Kömürü 10-20 mm fındık kömürü mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN

Açık ihale usulü ile ihale edilen Kalorifer Kömürü 10-20 mm fındık kömürü mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN Açık ihale usulü ile ihale edilen Kalorifer Kömürü 10-20 mm fındık kömürü mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen AKARYAKIT ALIMI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Açık ihale usulü ile ihale edilen AKARYAKIT ALIMI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye Açık ihale usulü ile ihale edilen AKARYAKIT ALIMI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: İl Sağlık Müdürlüğü

Detaylı

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Tarih: 05.05.2004 Sayı: 25453 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

Milli Yüksek Hızlı Tren Endüstriyel Projeler Danışmanlık Hizmet Alımı DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE

Milli Yüksek Hızlı Tren Endüstriyel Projeler Danışmanlık Hizmet Alımı DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE Milli Yüksek Hızlı Tren Endüstriyel Projeler Danışmanlık Hizmet Alımı DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen Gıda Maddesi mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Açık ihale usulü ile ihale edilen Gıda Maddesi mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye Açık ihale usulü ile ihale edilen Gıda Maddesi mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: İl Sağlık Müdürlüğü

Detaylı