ÜCRET N ÖDENMES NE YÖNEL K YEN DÜZENLEMELER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜCRET N ÖDENMES NE YÖNEL K YEN DÜZENLEMELER"

Transkript

1 mali ÇÖZÜM 199 ÜCRET N ÖDENMES NE YÖNEL K YEN DÜZENLEMELER Dr. Muzaffer KOÇ* I. G R fi fl hukuku, iflçiler ve iflverenler aras ndaki iliflkileri düzenleyen ve inceleyen bir hukuk dal d r. flçi ve iflveren aras ndaki hukuki iliflki, ifl sözleflmesi fleklinde ortaya ç kar. fl sözleflmesiyle iflçi, ifli yapma; iflveren de ücret ödeme gibi bir tak m temel yükümlülükler alt na girmektedir. Bu ba lamda ifl sözleflmesi, her iki tarafa karfl l kl borç yükleyen bir sözleflmedir. Baflka bir ifadeyle ifl sözleflmesinden söz edebilmek için, iflçinin hizmet görmesi, iflverenin de ücret ödemesi gereklidir. Bu yönüyle ifl sözleflmesinin en önemli unsurlar ndan biri, yap lan iflin karfl l nda ücret ödenmesi keyfiyetidir (KOÇ,2008). Ücretin iflçi ailelerinin temel geçim kayna olmas ndan dolay, kanunlarda ücreti güvence alt na alma ihtiyac duyulmufltur (ÇEL K,1994,122). Ücretin güvenceye al nmas n n farkl yans malar söz konusudur. flçiye asgari ücret ödenmesi zorunlulu u, sosyal ve ekonomik bir tak m gerekçelerden dolay çal flmadan (hafta tatili, y ll k ücretli izin gibi) ücretin ödenmesi, ücretin ancak belli bir bölümünün hacze konu olabilmesi, ancak ifl sözleflmesi veya toplu ifl sözleflmesinde belirtilmek kayd yla iflçinin bir tak m disiplini bozan davran fllar n n ortaya ç kmas halinde, ücret kesintisinin yap labilmesi ve yap lacak bu kesinti miktar n n s n rl tutulmas gibi uygulamalar söz konusu olabilmektedir. Bu yaz da, kay td fl l kla mücadele etmek ve ücretin ödenmesini garantiye almak amac yla getirilen ücretlerin banka marifetiyle ödenmesine iliflkin yeni düzenleme ele al nacakt r. II. ÜCRET ve ÜCRET N ÖDENMES fl Kanunu nun 32. maddesinde ücret, bir kimseye bir ifl karfl l nda iflveren * Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl fl Müfettifli

2 200 mali ÇÖZÜM veya üçüncü kifliler taraf ndan sa lanan ve para ile ödenen tutar olarak tan mlanm flt r. Baflka bir ifadeyle ücret, eme in bedeli olup, iflveren veya üçüncü kifliler taraf ndan iflçiye ödenen para d r (KUTAL,1997,1312). flveren izin ücretinin verildi ini ispatlamak zorundad r. Nitekim Yarg - tay bir karar nda (Yarg tay 9. Hukuk Dairesi nin tarihli E.995/ K.995/31703 say l karar ) ücret ve y ll k ücretli izin alacaklar n n ödendi inin ispat iflverene düfler demekle bu durumu teyit etmektedir. fl Kanunu nun 37 maddesine göre, iflveren iflyerinde veya bankaya yapt ödemelerde iflçiye ücret hesab n gösterir imzal veya iflyerinin özel iflaretini tafl yan bir pusula vermek zorundad r. Bu pusulada ödemenin günü ve iliflkin oldu u dönem ile fazla çal flma, hafta tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi as l ücrete yap lan her çeflit eklemeler tutar n n ve vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeflit kesintilerin ayr ayr gösterilmesi gerekir. Baflka bir ifade ile iflçinin y ll k izin ücretinin ödendi inin iflveren taraf ndan kay t alt na al nmas gereklidir. III. ÜCRET N ÖDENMES NE L fik N YEN DÜZENLEME Tarihli 5754 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu le Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun ile fl Kanunlar nda belirtilen ücretlerin ödenme flekline iliflkin baz zorunlu uygulamalar getirmifltir. Baflka bir ifadeyle, özellikle, kay td fl ekonomi ve kay td fl istihdamla mücadele kapsam nda ücretin bankalar arac l yla ödenmesine iliflkin olarak Borçlar Kanunu, Bas n fl Kanunu, Deniz fl Kanunu ve fl Kanunu nda baz de ifliklikler yap lm flt r. Zira, kay td fl l n türlerinden biri de; iflçilere (gazetecilere, gemi adamlar na) ödenen reel ve daha yüksek olan ücretler yerine yasal olarak alt s n r oluflturan asgari ücret üzerinden bordrolara ücretlerin yans - t lmas d r. Bu durum, vergi ve sigorta primi kayb na (kaça na) yol açmaktad r. Bu yüzden fl Kanunlar ndaki ücretin ödeme flekline bir müdahale ile ücretlerin bankalar vas tas yla iflçilere ödenmesi sa lanarak gerçek ücretlerin daha kolay bir flekilde denetim ve kontrol alt na al nmas amaçlanm fl ve kay td fl l kla mücadele öngörülmüfltür (B NB R,2008). Kanunlarda yap lan de ifliklik hükümleri hemen hemen ayn içeriktedir. A. BORÇLAR KANUNU 5754 say l Yasan n 82. maddesiyle, 22/4/1926 tarihli ve 818 say l Borçlar Kanununun 323 üncü maddesinin birinci f kras de ifltirilmifl ve maddeye

3 mali ÇÖZÜM 201 birinci f kradan sonra gelmek üzere baflka bir f kra eklenmifltir. Yeni düzenlemeyle madde afla daki hale gelmifltir 1. fl sahibi mukavele edilen yahut adet olan yahut kendisinin ba l bulundu- u umumi mukavelede tespit olunan ücreti tediye ile mükelleftir. Çal flt r - lan iflçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeflit istihkaktan o ay içinde ödenenlerin özel olarak aç - lan banka hesab na yat r lmak suretiyle ödenmesi hususunda; tabi oldu u vergi mükellefiyeti türü, iflletme büyüklü ü, çal flt rd iflçi say s, iflyerinin bulundu u il ve benzeri gibi unsurlar dikkate alarak ifl sahiplerini zorunlu tutmaya, banka hesab na yat r - lacak ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeflit istihkak n, brüt ya da kanuni kesintiler düflüldükten sonra kalan net miktar üzerinden olup olmayaca n belirlemeye Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl, Maliye Bakanl ve Hazine Müsteflarl ndan sorumlu Devlet Bakanl müfltereken yetkilidir. Çal flt rd iflçilerin ücret, çeflit istihkak n özel olarak aç lan banka hesaplar vas tas yla ödeme zorunlulu una tabi tutulan ifl sahipleri, iflçilerinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeflit istihkak n özel olarak aç lan banka hesaplar d fl nda ödeyemezler. flçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeflit istihkaklar n n özel olarak aç lan banka hesab na yat r lmak suretiyle ödenmesine iliflkin di er usûl ve esaslar an lan bakanl klarca müfltereken ç kar lacak yönetmelikle düzenlenir. B. BASIN fi KANUNU 5754 say l Yasan n 83. maddesiyle, 13/6/1952 tarihli ve 5953 say l Bas n Mesle inde Çal flanlarla Çal flt ranlar Aras ndaki Münasebetlerin Tanzimi Hakk nda Kanunun; 14 üncü maddesinin birinci f kras ile 27 nci maddesinin birinci f kras n n (a) bendinde yer alan zaman nda ödemeyen ibaresinden sonra gelmek üzere veya gazetecinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeflit istihkak n zorunlu tutuldu u halde özel olarak aç - lan banka hesab na yat r lmaks z n ödenmesi durumunda, her bir gazeteci için, ibaresi eklenmifltir MADDE Yeni düzenlemeyle 14. madde afla - Kararlaflt r lan ücret, her ay peflin olarak ödenir. lave ücretlerin sigorta primlerinin ödenmesi mecburidir. Ça Tarihli 5754 say l kanunla madde metinlerde yap lan de ifliklikler alt çizgili flekilde gösterilmifltir.

4 202 mali ÇÖZÜM l flt r lan gazetecinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeflit istihkak n n özel olarak aç lan banka hesab na yat r lmak suretiyle ödenmesi hususunda; tabi oldu u vergi mükellefiyeti türü, iflletme büyüklü ü, çal flt rd gazeteci say s, iflyerinin bulundu u il ve benzeri gibi unsurlar dikkate alarak iflverenleri zorunlu tutmaya, banka hesab na yat r lacak ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeflit istihkak n, brüt ya da kanuni kesintiler düflüldükten sonra kalan net miktar üzerinden olup olmayaca n belirlemeye Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl, Maliye Bakanl ve Hazine Müsteflarl ndan sorumlu Devlet Bakanl müfltereken yetkilidir. Çal flt rd gazetecilerin ücret, çeflit istihkak n özel olarak aç lan banka hesaplar vas tas yla ödeme zorunlulu una tabi tutulan iflverenler, gazetecilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeflit istihkaklar n özel olarak aç lan banka hesaplar d - fl nda ödeyemezler. Gazetecinin ücret, çeflit istihkaklar n n özel olarak aç lan banka hesaplar na yat r lmak suretiyle ödenmesine iliflkin di er usûl ve esaslar an lan bakanl klarca müfltereken ç kar lacak yönetmelikle düzenlenir. Gazetecilere ücretlerini vaktinde ödemeyen iflverenler, bu ücretleri, geçecek her gün için yüzde befl fazlas yla ödemeye mecburdurlar Mukavele müddeti sona ermeden evvel kendisine atfedilebilecek bir kusuru olmaks z n ifline son verilen gazeteci, peflin alm fl oldu u ücretin henüz ifllememifl bulunan k sm n iade etmeye mecbur tutulamaz. Gazeteciler her hizmet y l sonunda iflverenin sa lad kar n emeklerine düflen nispi karfl l olarak asgari birer ayl k ücret tutar nda ikramiye al rlar MADDE Yeni düzenlemeyle 27. madde afla - a) 14. maddede yaz l ücreti gazeteciye zaruret olmaks z n vaktinde ödemeyen, veya gazetecinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeflit istihkak n zorunlu tutuldu u halde özel olarak aç lan banka hesab na yat r lmaks z n ödenmesi durumunda, her bir gazeteci için, b) 16. maddenin birinci veya ikinci yahut da üçüncü f kralar nda yaz l bulunmayan hallerde gazeteciye verilmesi icap eden ücreti ödemeyen, c) 17. maddenin birinci veya üçüncü f kras nda yaz l hallerde gazeteciye verilmesi laz m gelen ücreti yahut da maddenin ikinci f kras nda bahsi geçen tazminat ödemeyen, iflverene 1500 YTL idari para cezas verilir.

5 mali ÇÖZÜM 203 C. DEN Z fi KANUNU 5754 say l Yasan n 84. maddesiyle, 20/4/1967 tarihli ve 854 say l Deniz fl Kanununun; 6 nc maddesinin birinci f kras n n (9) numaral bendindeki yeri ibaresinden sonra gelmek üzere ile zorunlu tutulan iflverenler için gemi adam n n ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeflit istihkak n n ödenece i banka özel hesap numaras ibaresi eklenmifltir. 29 uncu maddesinin birinci ve ikinci f kralar de ifltirilmifltir. 51 inci maddesinin son f kras ndan önce gelmek üzere bir f kra eklenmifltir MADDE Yeni düzenlemeyle 6. madde afla daki hale gelmifltir. Bu Kanuna göre yap lacak yaz l akitlerde afla daki hususlar n bulunmas gerekir: 1. flverenin ad ve soyad yla ikametgah adresi, 2. Gemi adam n n ad, soyad, do um tarihi ve yeri, sicil numaras ve ikametgah adresi, 3. Gemi adam n n çal flaca geminin ismi, sicil numaras, grostonilatosu ve kaydedildi i sicil dairesi (Gemi adam n n ayn iflverenin muhtelif gemilerinde çal flmas ihtimali mevcutsa, bu hizmet akdinde ayr ca belirtilir.) 4. Akdin yap ld yer ve tarih, 5. Gemi adam n n görece i ifl, 6. Gemi adam n n hizmete bafllayaca- tarih ve yer, 7. Hizmet akdinin belli bir süre için yap lm fl olup olmad, belli bir süre için yap lm fl ise süresi veya sefer üzerine ise hangi sefer oldu u. 8. Kararlaflt r lan ücret esas ile miktar, 9. Ücretin ödeme zaman ve yeri ile zorunlu tutulan iflverenler için gemi adam n n ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeflit istihkak n n ödenece i banka özel hesap numaras 10. Avans flartlar, 11. Di er ifl flartlar 12. Tirimciler ve ateflçiler ile yap lacak hizmet akitlerinde gün ve 7292 say l Kanunla onanan sözleflmenin özeti MADDE Yeni düzenlemeyle 29. madde afla - Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeflit istihkak gemi adam na ifli karfl l nda iflveren veya iflveren vekili taraf ndan ödenen bir mebla d r. Çal flt r lan gemi adam na ücret, çeflit istihkak n özel olarak aç lan banka hesab na yat r lmak suretiyle ödenmesi hususunda; tabi oldu u vergi

6 204 mali ÇÖZÜM mükellefiyeti türü, iflletme büyüklü- ü, çal flt rd gemi adam say s, iflyerinin bulundu u il ve benzeri gibi unsurlar dikkate alarak iflverenleri veya iflveren vekillerini zorunlu tutmaya, banka hesab na yat r lacak ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeflit istihkak n, brüt ya da kanuni kesintiler düflüldükten sonra kalan net miktar üzerinden olup olmayaca n belirlemeye Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl, Maliye Bakanl ve Hazine Müsteflarl ndan sorumlu Devlet Bakanl müfltereken yetkilidir. Çal flt rd gemi adamlar n n ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeflit istihkak n özel olarak aç lan banka hesaplar vas tas yla ödeme zorunlulu una tabi tutulan iflverenler veya iflveren vekilleri, gemi adamlar n n ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeflit istihkak n özel olarak aç lan banka hesaplar d fl nda ödeyemezler. gemi adamlar n n ücret, çeflit istihkak n n özel olarak aç lan banka hesaplar na yat r lmak suretiyle ödenmesine iliflkin di er usûl ve esaslar an lan bakanl klarca müfltereken ç kar lacak yönetmelikle düzenlenir. Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeflit istihkak n, gemi adam na hizmet akdinde gösterilen yer ve devrelerde tam olarak ödenmesi, iflverenler ile iflveren vekillerinin birinci f kra uyar nca zorunlu tutuldu u durumlarda ise özel olarak aç lan banka hesab - na yat r lmas mecburidir. Ücret ödeme devresi bir aydan fazla olamaz. Hizmet akdinin sona ermesi veya bozulmas halinde iflveren veya iflveren vekili gemi adam n n ücretini derhal ve tam olarak ödemek zorundad r. Hakl bir sebep olmaks z n iflini yapmayan gemi adam, keyfiyet gemi jurnaline kaydedilmek ve jurnali yoksa bir tutanakla belgelenmek flart yla bu müddete ait ücretten mahrum edilir. Bu yüzden u rad zarar n telafisi için iflverenin tazminat istemek hakk sakl d r MADDE Yeni düzenlemeyle 51. madde afla - a) 20 nci madde gere ince gemi adam n n k dem tazminat n ödemeyen, b) 28 inci madde gere ince gemi adam n n fazla çal flma ücretini ödemeyen, c) 29 uncu madde gere ince gemi adam n n ücretini zaman nda ve tam olarak ödemeyen, ç) 33 üncü maddede sözü geçen iafle veya nakden ödeme zorunlulu una uymayan, d) 37 nci maddede sözü geçen asgari ücretten afla ücret ödeyen, flveren veya iflveren vekili hakk nda,

7 mali ÇÖZÜM 205 bu durumda olan her gemi adam na karfl l k, ödemedi i mebla veya temin ile mükellef oldu u iaflenin tekabül etti i bedelin, bin Türk Liras ndan afla olmamak üzere iki kat tutar nda idarî para cezas verilir. 2. a) 21 ve 23 üncü maddeler gere ince gemi adam n n iade zorunlulu una uymayan, b) 26 nc maddede gösterilen ifl sürelerine uymayan, flveren veya iflveren vekili hakk nda bin Türk Liras idarî para cezas verilir. Gemi adam n n ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeflit istihkak n zorunlu tutuldu u halde özel olarak aç lan banka hesab na yat rmayan iflveren, iflveren vekili hakk nda, bu durumda olan her gemi adam için bin iki yüz Yeni Türk Liras idari para cezas verilir. Birinci f kradaki fiiller yurt d fl nda ifllendi i takdirde verilecek cezalar iki kat olarak uygulan r. 20 nci madde hükümlerine ayk r harekette bulunarak k dem tazminat n n öngörülen esaslar d fl nda veya saptanan miktar veya tavan afl larak ödenmesi için emir veya talimat veren veya bu yolda hareket eden özel veya kamu kurumu veya kurulufllar n n yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, müessese müdürü, muhasebe müdürü gibi yetkili sorumlular hakk nda, fiil daha a r cezay gerektiren bir suç teflkil etmedi i takdirde alt aydan iki seneye kadar hapis ve adlî para cezas na hükmolunur. Kanuna ayk r olarak fazla ödenen miktar n da ayr ca Hazine lehine re sen tahsiline karar verilir. D. fi KANUNU 5754 say l Yasan n 85. maddesiyle, 22/5/2003 tarihli ve 4857 say l fl Kanununun 32 nci maddesinin ikinci f kras de ifltirilmifl ve bu f kradan sonra gelmek üzere baflka bir f kra eklenmifltir. ayr ca, 102 nci maddesinin birinci f kras n n (a) bendi de ifltirilmifltir MADDE Yeni düzenlemeyle 32. madde afla - Genel anlamda ücret bir kimseye bir ifl karfl l nda iflveren veya üçüncü kifliler taraf ndan sa lanan ve para ile ödenen tutard r. Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeflit istihkak kural olarak, Türk paras ile iflyerinde veya özel olarak aç lan bir banka hesab na ödenir. Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeflit istihkak, yabanc para olarak kararlaflt r lm fl ise ödeme günündeki rayice göre Türk paras ile ödeme yap labilir. Çal flt r lan iflçilerin ücret, çeflit istihkak n n özel olarak aç lan banka hesab na yat r lmak suretiyle

8 206 mali ÇÖZÜM ödenmesi hususunda; tabi oldu u vergi mükellefiyeti türü, iflletme büyüklü ü, çal flt rd iflçi say s, iflyerinin bulundu u il ve benzeri gibi unsurlar dikkate alarak iflverenleri veya üçüncü kiflileri zorunlu tutmaya, banka hesab na yat r lacak ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeflit istihkak - n n, brüt ya da kanuni kesintiler düflüldükten sonra kalan net miktar üzerinden olup olmayaca n belirlemeye Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl -, Maliye Bakanl ve Hazine Müsteflarl ndan sorumlu Devlet Bakanl - müfltereken yetkilidir. Çal flt rd iflçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeflit istihkak n özel olarak aç lan banka hesaplar vas tas yla ödeme zorunlulu una tabi tutulan iflverenler veya üçüncü kifliler, iflçilerinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeflit istihkaklar n özel olarak aç lan banka hesaplar d fl nda ödeyemezler. flçinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeflit istihkak n n özel olarak aç lan banka hesaplar na yat - r lmak suretiyle ödenmesine iliflkin di er usûl ve esaslar an lan bakanl klarca müfltereken ç kar lacak yönetmelikle düzenlenir. Emre muharrer senetle (bono ile), kuponla veya yurtta geçerli paray temsil etti i iddia olunan bir senetle veya di- er herhangi bir flekilde ücret ödemesi yap lamaz. Ücret en geç ayda bir ödenir. fl sözleflmeleri veya toplu ifl sözleflmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir. fl sözleflmelerinin sona ermesinde, iflçinin ücreti ile sözleflme ve Kanundan do an para ile ölçülmesi mümkün menfaatlerinin tam olarak ödenmesi zorunludur. Meyhane ve benzeri e lence yerleri ve perakende mal satan dükkan ve ma azalarda, buralarda çal flanlar hariç, ücret ödemesi yap lamaz. Ücret alacaklar nda zamanafl m süresi befl y ld r MADDE Yeni düzenlemeyle 102. madde afla - Bu Kanunun; a) 32 nci maddesinde belirtilen ücret ile iflçinin bu Kanundan veya toplu ifl sözleflmesinden veya ifl sözleflmesinden do an ücret ödemelerini süresi içinde kasden ödemeyen veya eksik ödeyen, 39 uncu maddesinde belirtilen komisyonun belirledi i asgari ücreti iflçiye ödemeyen veya noksan ödeyen, ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeflit istihkak n zorunlu tutuldu u halde özel olarak aç lan banka hesab na ödemeyen iflveren, iflveren vekili ve üçüncü kifliye bu durumda olan her iflçi ve her ay için yüz Yeni Türk Liras idari para cezas,

9 mali ÇÖZÜM 207 b) 37 nci Maddesine ayk r olarak ücrete iliflkin hesap pusulas düzenlemeyen veya iflçi ücretlerinden 38 inci Maddeye ayk r olarak ücret kesme cezas veren veya yapt ücret kesintisinin sebebini ve hesab n bildirmeyen 52 nci Maddedeki belgeyi vermeyen iflveren veya iflveren vekiline yeniden de erleme oran ile 2008 y l için 360,00 YTL para cezas, c) 41 inci Maddesinde belirtilen fazla çal flmalara iliflkin ücreti ödemeyen, iflçiye hak etti i serbest zaman alt ay zarf nda kulland rmayan, fazla saatlerde yap lacak çal flmalar için iflçinin onay n almayan iflveren veya iflveren vekiline, yeniden de erleme oran ile 2008 y l için ve bu durumda olan her iflçi için 179,00 YTL para cezas, Verilir. E. BANKACLIK KANUNU 5754 say l Yasan n 86. maddesiyle, 19/10/2005 tarihli ve 5411 say l Bankac l k Kanununun 73 üncü maddesinin üçüncü f kras n n sonuna bir cümle eklenmifltir. 22/4/1926 tarihli ve 818 say l Borçlar Kanunu, 13/6/1952 tarihli ve 5953 say l Bas n Mesle inde Çal flanlarla Çal flt ranlar Aras ndaki Münasebetlerin Tanzimi Hakk nda Kanun, 20/4/1967 tarihli ve 854 say l Deniz fl Kanunu ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 say l fl Kanunu kapsam nda çal flt r lan iflçi, gemi adam ve gazetecinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikte her çeflit istihkak ödemelerinin özel olarak aç lan banka hesab na yap lmas halinde, bu hesaplara iliflkin bilgi ve belgelerin Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl, Maliye Bakanl - ve Hazine Müsteflarl ile bunlara ba l kurum ve kurulufllara verilmesi s rr n iffla say lmaz. Bu bilgi ve belgelerin verilmesine iliflkin usûl ve esaslar Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl, Maliye Bakanl, Hazine Müsteflarl ndan sorumlu Devlet Bakanl ile Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumunca belirlenir. Söz konusu düzenlemeye göre, iflçinin, gemi adam n n ve gazetecinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikte her çeflit istihkak ödemelerinin özel olarak aç lan banka hesab na yap lmas halinde, bu hesaplara iliflkin bilgi ve belgelerin ilgili kurumlara verilmesi s rr n aç klanmas say lmayacakt r. IV. SONUÇ Tarihli 5754 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu le Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun ile Borçlar Kanunu, Bas n fl Kanunu, Deniz fl Kanunu ve fl Kanunu nda belirtilen ücretlerin ödenme flekline iliflkin baz zorunlu uygulamalar getirilmifltir.

10 208 mali ÇÖZÜM Kanunlarda yap lan de ifliklik hükümleri hemen hemen ayn içeriktedir. Söz konusu düzenlemelere göre; 1. Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl, Maliye Bakanl ve Hazine Müsteflarl ndan sorumlu Devlet Bakanl müfltereken, hangi iflverenlerin çal flt r lan iflçilerin (gazeteci-gemi adam ) ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeflit istihkak n n özel olarak aç lan banka hesab na yat r lmak suretiyle ödenmesi hususunda yükümlü oldu unu belirleyeceklerdir. 2. lgili kurumlar; banka vas tas yla ücret ödeme yapacak iflverenleri; a. Tabi oldu u vergi mükellefiyeti türü, b. flletme büyüklü ü, c. Çal flt rd iflçi say s, d. flyerinin bulundu u il ve benzeri gibi unsurlar dikkate alarak belirleyeceklerdir. 3. Ücretleri banka marifetiyle ödeme zorunda olan iflverenlere ve üçüncü kifliler, iflçilerinin ücret ve bu nitelikteki her çeflit istihkaklar n özel olarak aç lan banka hesaplar d fl nda ödeyemeyeceklerdir. 4. Konunun netleflmesi için yönetmelik haz rlanacakt r 2. KAYNAKÇA Binbir, Sinan (2008) flçi Ücretlerinin Bankalar Arac l yla Ödenmesine Dair Yeni Düzenlemeler Yaklafl m Dergisi. 186 (2008). Çevrimiçi eriflim Çelik, Nuri (1994) fl Hukuku Dersleri. ynlnmfl. 12.bs. stanbul : Beta Bas m Yay m Da t m A.fi. Koç, Muzaffer (2008). fl Kanunu nda Ücret Kesme Cezas E-Yaklafl m Dergisi. 182 (2008) : Kutal, Metin (1997) Ekonomi Ansiklopedisi. [y.y.] : 1 Numara ve Hearst Yay nc l k-paymafl Yay nlar. 2 Yaz n n haz rland tarihte ilgili yönetmelik henüz yay mlanmam flt r.

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI?

HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI? HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES 31 45 SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI? Erol GÜNER* I. G R fi: Hafta tatili Türkiye de 1924 y l nda ç kar lan Hafta Tatili Kanunu ile düzenlenmifltir.

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 18 İST, Çalışanların ücret ve bu nitelikteki her türlü istihkakının banka aracılığı ödenme zorunluluğu başladı.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 18 İST, Çalışanların ücret ve bu nitelikteki her türlü istihkakının banka aracılığı ödenme zorunluluğu başladı. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 18 İST, 27.01.2009 ÖZET: Çalışanların ücret ve bu nitelikteki her türlü istihkakının banka aracılığı ödenme zorunluluğu başladı. ÇALIŞANLARIN ÜCRET VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKININ

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin

U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin KIDEM TAZM NATINA DAH L OLAN ÖDEMELER VE KIDEM TAZM NATI TAVAN TUTARI Resul KURT Sigorta Müfettifli I. GENEL B LG LER U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin bulunmas

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) TEBLİĞ

GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) TEBLİĞ Genelge : 2016/21 24.05.2016 GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama; 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın

Detaylı

2008 YILINDA 4857 SAYILI fi KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK DAR PARA CEZALARI VE T RAZ YOLU

2008 YILINDA 4857 SAYILI fi KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK DAR PARA CEZALARI VE T RAZ YOLU mali ÇÖZÜM 261 2008 YILINDA 4857 SAYILI fi KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK DAR PARA CEZALARI VE T RAZ YOLU Mehmet KOÇAK* I- G R fi fl Hukukunun ana ilkelerinden olan iflçiyi yarar na yorum ilkesi ekonomik olarak

Detaylı

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 221 19 Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle de iflen madde

Detaylı

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU GİDER VERGİLERİ

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU GİDER VERGİLERİ 6802 GİDER VERGİLERİ 261 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 38 Özel iletiflim vergisi Madde 39 - (5035 Say l Kanun un 45 inci maddesiyle yeniden düzenlenen madde, Yürürlük: 2.1.2004, Geçerlilik:

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu'nun 40/2. maddesinde hizmetli ve iflçilerin iflyerinde

G elir Vergisi Kanunu'nun 40/2. maddesinde hizmetli ve iflçilerin iflyerinde 657 say l Devlet Memurlar Kanununun Yiyecek Yard m bafll kl 212. maddesinde, Devlet memurlar n n hangi hallerde yiyecek yard m ndan ne flekilde faydalanacaklar ve bu yard m n uygulanmas ile ilgili esaslar

Detaylı

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2015 yılı

Detaylı

ÜCRET N GÜVENCES (TEM NATI)

ÜCRET N GÜVENCES (TEM NATI) ÜCRET N GÜVENCES (TEM NATI) Selahattin BAYRAM* I- G R fi: flçinin ücreti ifl sözleflmesinin asli unsurlar ndan olup, ifl iliflkisinde iflverenin öncelik tafl yan bafll ca borçlar n n bafl nda gelmektedir.

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2009 YILI)

5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2009 YILI) 5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2009 YILI) İlgili Madde 102-a/1 102- ikinci fıkra 102-a/1 102-a/2 102-a/3 102-b 102-b/1 Uygulanacak İdari

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI Mehmet BULUT* A. G R fi Sosyal güvenlik sistemine iliflkin reform niteli i tafl yan 5510 say l Kanunun 88. maddesinin

Detaylı

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç mali ÇÖZÜM 233 DEN Z ÇALIfiANLARINA ÖDENECEK KIDEM TAZM NATI VE HESAPLANMASI Ali TEZEL* I-Girifl Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç ana Kanun bulunmaktad r. Bunlardan

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER 5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER Yunus YELMEN* I-Girifl 01.10.2008 tarihinde yürürlü e giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanununun

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

K NC BÖLÜM BA -KUR KANUNU filemler

K NC BÖLÜM BA -KUR KANUNU filemler K NC BÖLÜM BA -KUR KANUNU filemler 41) Ba -Kur Mevzuat Uyar nca Kimler Sigortal Say l r? 1479 Say l Kanun Uyar nca; Kanunla ve Kanunlar n verdi i yetkiye dayan larak kurulu sosyal güvenlik kurulufllar

Detaylı

ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Haziran 2009 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27272 Türkiye ĠĢ Kurumundan: ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģverenin ödeme

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER

YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER Yrd. Doç. Dr. Hediye ERG N* I. GENEL OLARAK Türk vatandafllar yurtd fl nda geçen hizmet sürelerini 8.5.1985 tarihli 3201 say l Yurt D fl nda Bulunan Türk

Detaylı

G elir Vergisi Kanununun 40, 63 ve 89 maddelerinde yer alan hükümler,

G elir Vergisi Kanununun 40, 63 ve 89 maddelerinde yer alan hükümler, B REYSEL EMEKL L K S STEM LE fiahis S GORTALARINA YAPILAN PR M ÖDEMELER N N GEL R VERG S MATRAHININ TESP T NDE G DER VEYA ND R M OLARAK DE ERLEND R LMES fienol ÇET N Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I-

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

B ilindi i üzere, 506 Say l Sosyal Sigortalar Kanununun 140 nc maddesi

B ilindi i üzere, 506 Say l Sosyal Sigortalar Kanununun 140 nc maddesi mali ÇÖZÜM 209 5510 SAYILI KANUNDA VE ÖNCES NDE KAYIT GEfiERS ZL KLER KONUSUNDA D KKAT ED LMES GEREKEN HUSUSLAR G R fi Mehmet UZUN* B ilindi i üzere, 506 Say l Sosyal Sigortalar Kanununun 140 nc maddesi

Detaylı

A nayasa n n 49. ve 50. Maddeleri, çal flman n herkesin hakk, dinlemenin

A nayasa n n 49. ve 50. Maddeleri, çal flman n herkesin hakk, dinlemenin fl Kanunu nun 53 maddesi, flyerinde ifle bafllad günden itibaren demek suretiyle y ll k ücretli izin hakk n n gerçekleflebilmesi için fl Kanunu na tamali ÇÖZÜM 161 YILLIK ÜCRETL Z N SÜRES VE UYGULAMASI

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları,

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları, ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bir Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1 Soru ve Cevap SORU 1 flyeri Kira sözleflmesini iki örnek olarak düzenledik, birini kirac di erini kiralayan ald.kirac olarak kira kontrat n n damga vergisini tahakkuk ettirmek için vergi dairesine gitti

Detaylı

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M?

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? Resul KURT* I. GENEL B LG LER flçi ve iflveren aras nda önemli sorunlara yol açt görülen k dem tazminat, iflçinin iflyerine ve iflverene sadakatle hizmeti

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010 Sayı : 2010/134 : 02/06/2010 TÜRMOB GENEL BAŞKANLIĞINA ANKARA Başbakanlık tarafından hazırlanan ve TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülecek olan GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE 1

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5084 Kabul Tarihi : 29/1/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :6/2/2004 Sayı :25365 Yayımlandığı

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

! "#$%& " !"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 #

! #$%&  !# # $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # ! "#$%& " '(! "#$%& "!"#!"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # )*+ $, "- (.,/ 0..1)2#$,# &%& 0! #. # #. &&/& %# -$ 1. $.1 3 - ' # % # 1/% & & 2%% &#&&% '% /!2% &%&& #,# '%' #

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK?

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? Cevdet CEYLAN* I-G R fi tibari hizmet süresi; a r, riskli ve sa l a zararl ifllerde fiilen çal flan ve bu ifllerin risklerine maruz kalan sigortal

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

Konu : 6661 Sayılı Torba Yasa Tarih: 27.01.2016

Konu : 6661 Sayılı Torba Yasa Tarih: 27.01.2016 Konu : 6661 Sayılı Torba Yasa Tarih: 27.01.2016 Sayı : 2016 / 03 Değerli Müşterilerimiz, MADDE 3-21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa bağlı Değerli Kağıtlar Tablosu nun (6) numaralı

Detaylı

B aflta anayasam z olmak üzere çal flma yaflam n düzenleyen kanun, tüzük

B aflta anayasam z olmak üzere çal flma yaflam n düzenleyen kanun, tüzük mali ÇÖZÜM 217 HAFTA TAT L VE HAFTA TAT L ÜCRET Mustafa KURUCA Sigorta Baflmüfettifli stanbul Sigorta Müdürü I. G R fi B aflta anayasam z olmak üzere çal flma yaflam n düzenleyen kanun, tüzük ve yönetmelikler

Detaylı

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var.

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var. Sayı : 2016 037 İstanbul, 2016 Konu : Yarım Çalışma Ödeneği ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sn. İlgili;

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU?

İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU? İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU? Tevfik BAYHAN* I. GİRİŞ Sosyal Güvenlik Reformu olarak bilinen 5754 sayılı kanunla yapılan değişiklikle; ücret, prim, ikramiye ve

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

BORDROLAMA SÜRECİ 2

BORDROLAMA SÜRECİ 2 ÖMER İLKER GÜVEN İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANI omerilkerguven@hotmail.com 0 532 779 00 53 1 BORDROLAMA SÜRECİ 2 ÜCRET KAVRAMI 3 ÜCRETİN TANIMI İşçi açısından bir gelir unsuru,

Detaylı

5510 SAYILI KANUN ÇERÇEVES NDE S GORTALILARIN PR M ÖDEME GÜN SAYILARI LE EKS K GÜN VE fiten ÇIKIfi NEDENLER N N SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA B LD R LMES

5510 SAYILI KANUN ÇERÇEVES NDE S GORTALILARIN PR M ÖDEME GÜN SAYILARI LE EKS K GÜN VE fiten ÇIKIfi NEDENLER N N SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA B LD R LMES 5510 SAYILI KANUN ÇERÇEVES NDE S GORTALILARIN PR M ÖDEME GÜN SAYILARI LE EKS K GÜN VE fiten ÇIKIfi NEDENLER N N SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA B LD R LMES Yunus YELMEN * I-Girifl Sosyal güvenlik mevzuat uygulamas

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler İçin Mali Usul ve Esaslar

İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler İçin Mali Usul ve Esaslar İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler İçin Mali Usul ve Esaslar Kabul eden makam, tarih ve sayı : Mütevelli Heyet, 16.07.2004 (245) Ek ve değişiklikler

Detaylı

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-18 Konu: 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Form Ba ile Form Bs Bildirimlerinin 2010 Yılı ve Müteakip Yıllarda Verilmesine İlişkin İZMİR. 5.2.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 04.02.2010

Detaylı

Soru ve Yanıt. mali ÇÖZÜM 245 SMMMO Yay n Organ

Soru ve Yanıt. mali ÇÖZÜM 245 SMMMO Yay n Organ mali ÇÖZÜM 245 Soru ve Yanıt SORU 1 Yurt d fl nda iflçi olarak çal flt m süreler ile ilgili olarak ba kurdan borçlanma talep ederek ödemelerimi yapt m. Ödemeleri yapt m y l ile ilgili olarak y ll k gelir

Detaylı

5510 SAYILI KANUNA GÖRE S GORTA PR M NE ESAS KAZANÇLARIN HESAPLANMASI

5510 SAYILI KANUNA GÖRE S GORTA PR M NE ESAS KAZANÇLARIN HESAPLANMASI 5510 SAYILI KANUNA GÖRE S GORTA PR M NE ESAS KAZANÇLARIN HESAPLANMASI Murat ÖZDAMAR* I-G R fi 4857 say l fl Kanunu nun (Resmi, 2003, 25134) 2. maddesinde, bir ifl sözleflmesine dayanarak çal flan gerçek

Detaylı

4733 SAYILI TÜTÜN VE TÜTÜN MAMÜLLER KANUNU 4733 SAYILI KANUN

4733 SAYILI TÜTÜN VE TÜTÜN MAMÜLLER KANUNU 4733 SAYILI KANUN 4733 SAYILI TÜTÜN VE TÜTÜN MAMÜLLER KANUNU 4733 SAYILI KANUN 243 4733 SAYILI TÜTÜN VE TÜTÜN MAMÜLLER KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 47 Üretici

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say :

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : Soru ve Cevap SORU 1 Unvan de iflen flirketimize ait tasdik ettirilen resmi defterlere yeni ünvanla devam edilip edilmeyece i, ara tasdikin yapt r lmas n n gerekip gerekmedi i, flirket vergi numaras n

Detaylı

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU 1319 EMLAK VERG S U 173 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 43/4 Geçici Muafl klar Geçici Muafl klar Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci maddesiyle de iflen Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

Ücret Nedir? Asgari ücret nedir? Ücret ne zaman ödenir? Emre

Ücret Nedir? Asgari ücret nedir? Ücret ne zaman ödenir? Emre 40 İş Soruda Kanunu nda Ücret Ücret Nedir? Asgari ücret nedir? Ücret ne zaman ödenir? Emre muharrer senetle (bono ile) veya kuponla ücret ödemesi yapılır mı? Ücretin Türk parası ile ödenme zorunluluğu

Detaylı

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA 4070 307 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 59/10 Tar m Arazilerini Kullananlar

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkra eklenmiştir.

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkra eklenmiştir. 19 Eylül 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28416 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI Yunus YELMEN* I-G R fi 5510 say l Kanuna göre sigortal lar n yafll l k ayl na hak kazan p kazanmad klar yafl

Detaylı

Ö zel inflaat, kiflilerin oturmak veya satmak amac yla kendi nam ve hesaplar na

Ö zel inflaat, kiflilerin oturmak veya satmak amac yla kendi nam ve hesaplar na m a l i Ç Ö Z Ü M 133! Ömer KÖSE* I- ÖZEL NfiAAT fi Ö zel inflaat, kiflilerin oturmak veya satmak amac yla kendi nam ve hesaplar na bina infla etmelerini ifade etmektedir. Kendi nam ve hesab na inflaat

Detaylı

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu:

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu: S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15 Konu: 396 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarına ilişkin uygulamada değişiklikler yapıldı. Özet: 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER

TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER Altar Ömer ARPACI* I - G R fi 213 say l Vergi Usul Kanununun 19 uncu maddesinde, vergi alaca n n do umunu vergiyi do uran olay n vukuu veya hukuki durumun tekemmülüne ba

Detaylı

1 93 say l Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci maddesi ile hüküm alt na al nd

1 93 say l Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci maddesi ile hüküm alt na al nd mali ÇÖZÜM 227 B REYSEL EMEKL L K PLANLARI VE B R K ML S GORTA POL ÇELER NDE, S GORTALININ VEFATI ÜZER NE YAPILACAK ÖDEMELER N VERG KANUNLARIMIZ KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: 1 93 say l

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU 6802 G DER VERG LER U 211 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 39 stisnalar: stisnalar: Madde 29 - Afla da yaz l muameleler dolay siyle al nan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Sayı : 2015027 Tarih : 11.05.2015 Konu : Ücret Bordrosunda Bulunması Gereken Asgari Bilgiler ve Ücret ve Yardımlardan Yapılacak Kesintiler Ücret Bordrosunda Bulunması Gereken Asgari Bilgiler Ücret bordrosu

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ :

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. ve 6. maddelerine göre kimlerin sigortalı

Detaylı