Kanada nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kanada nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz"

Transkript

1 Kanada nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz Doç. Dr. Havva YAMAN Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği Abdullah DAĞTAŞ Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Özet Karşılaştırmalı eğitim, ülkelerin kendi eğitim sistemlerini ve bu sistemlerinde yer alan birçok unsuru, farklı bir gözle görebilmeleri; böylece fazlalık ya da eksiklerini tespit edebilmeleri ve bu noktada neler yapabileceklerini belirleyebilmeleri açısından oldukça önemli görülen bir araştırma alanıdır. Kaldı ki, bilim ve teknolojideki hızlı ilerlemelerle birlikte içinde yaşadığımız 21. asırda, karşılaştırmalı araştırmalar yapmak ve bu araştırmaların sonuçlarından uygun bir şekilde faydalanmak, bir gereklilik hâlini almıştır. Elbette bu gereklilik, doğrudan bir model alma ya da taklit etme şeklindeki bir gereklilik değildir. Karşılaştırmalı araştırmalar yaparak ortaya çıkan sonuçlardan kendi eğitimöğretim anlayışına ve şartlarına dikkat ederek uygun bir şekilde faydalanmak en doğru olanıdır. Nitekim bu araştırmanın amacı, Kanada nın Ontario eyaletindeki Dil Öğretim Programı (2006) ile Türkiye deki 1-5. Sınıflar (2009) ve 6-8. Sınıflar (2006) Türkçe Dersi Öğretim Programlarını temel ilkeler/genel amaçlar, öğrenci ile öğrenci dışındaki unsurların rol ve sorumlulukları/öğretmenin sorumlulukları, öğrenme aşamaları/öğrenme alanları, beklentiler/kazanımlar, plânlama/kılavuz kısımları, genel yaklaşım ve özellikler ile ölçme ve değerlendirme başlıkları açısından karşılaştırmaktır. Araştırmada, ilişkisel tarama modellerinden karşılaştırmaya dayalı tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Kanada nın Ontario eyaletindeki Dil Öğretim Programı (2006) ile Türkiye deki 1-5. Sınıflar (2009) ve 6-8. Sınıflar (2006) Türkçe Dersi Öğretim Programları oluşturmaktadır. Araştırmada, hâlihazırda kullanılmakta olan ana dili öğretim programlarının tümü incelendiğinden örneklem alınmamış, evreni oluşturan programlar üzerinde çalışılmıştır. 77

2 Araştırmanın verileri, doküman analizi tekniğine uygun olarak toplanmış ve ilişkisel olarak sunulmuştur. Araştırma sonucunda, Kanada nın Ontario eyaletindeki Dil Öğretim Programı (2006) ile Türkiye deki 1-5. Sınıflar (2009) ve 6-8. Sınıflar (2006) Türkçe Dersi Öğretim Programlarının benzer ve farklı yanlarının neler olduğu ortaya konulmuş, bunlar değerlendirilmiş ve Türkiye deki ana dili öğretim programları açısından faydalı olabilecek noktalara dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Karşılaştırmalı eğitim, Türkçe eğitimi, ana dili öğretim programları. Comparing Of Mother Tongue Curriculum Used In Ontario State of Canada And In Turkey: A Descriptive Analysis Abstract Comparative education is quite a significant research area in terms of having countries observe their own education systems and many aspects existing in these systems from a different perspective, thus, to identify their adequacy and inadequacy and to determine what they can do on that point. Moreover, in the 21 st century we are involved, together with fast progression in science and technology, making comparative researches and utilizing properly from results of these researches became a necessity. This necessity naturally is not a necessity in the form of directly model receiving or to reproduce. It is the most correct way to utilize properly from results occurred by performing comparative researches and by taking into consideration its own educational mentality, conditions. In fact, the objective of this research is to compare Language Teaching Curriculum (2006) which is applied in Ontario State of Canada and 1-5 th Grades (2009) and 6-8 th Grades (2006) Turkish Lesson Instruction Curriculum, in Turkey, under various headings, such as basic principles/general purposes, roles and responsibilities of the student and factors other than the student/responsibility of the teacher, learning phases/learning areas, expectations/acquirements, planning/guide sections, general approach and properties and measuring and evaluation. In the research, among relational screening models, screening model based on comparing is used. Language Teaching Curriculum of Ontario State, Canada (2006) and 1-5 th Grades (2009) and 6-8 th Grades (2006) Turkish Lesson Instruction Curriculum, in Turkey, constitute the population of the research. In the research, no sample is taken due to examining of all mother tongue curriculum used currently, a study is performed on the curriculum that constitutes the population. Data of the research is received in accordance with document analysis technique and are presented as relational. In consequence, similar and different viewpoints of Language Teaching Curriculum of Ontario State, Canada (2006) and 1-5 th Grades (2009) and 6-8 th Grades (2006) Turkish Lesson Instruction Curriculum, in Turkey, are set forth,

3 evaluated and points to be utilized in terms of mother tongue curriculum in Turkey are being remarked. Keywords: Comparative education, Turkish education, mother language teaching curriculums. 1. Giriş Bir insanın evreni ve hayatı anlamlandırma sürecinde ilk başvurduğu temel araç ana dilidir. İnsan ana dilini kullanarak varlık bilincinin farkına varır, hayatın ilerleyişi hakkında bilgi edinir. İnsan hayatında böyle bir yeri bulunan ana dili, birçok çalışmada (Göğüş, 1983; Aksan, 1975), insanın dünyaya geldikten sonra yakın çevresinden öğrendiği dil olarak tanımlanmakta ve buna göre ele alınmaktadır. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar, annenin konuştuğu dili, çocuğun sonradan değil anne karnındayken öğrenmeye başladığını ortaya koymuştur. Bu araştırmalara göre bebekler doğumdan önceki üç ay içerisinde, annelerinin seslerini duyar ve duydukları bu dilin melodilerini, seslerini üretmeye başlar; yani ana dillerini öğrenme sürecine girerler (Brauer, 2014; Mampe, Friederici, Christophe ve Wermke, 2009; Karmiloff ve Karmiloff-Smith, 2001). Ana dili de artık anne karnında dolaylı olarak öğrenilmeye başlanılan, doğumdan sonra da aile ve yakın çevredeki insanlarla kurulan ilişki ve iletişim süreçlerine bağlı olarak gelişen dil olarak tanımlanabilir. Bununla birlikte doğumdan sonra bebekler hemen konuşamaz ve duydukları kelimeleri anlayamazlar. Bir bebeğin iletişimi genellikle sözsüz şekildedir. Bebekler dil ya da konuşmayı öğrenmiş hâlde doğmazlar. Diğerleriyle etkileşime geçerek onlardan bir şeyler öğrenirler (Brauer, 2014). Babıldama, yüz ifadeleri ve jestler aracılığıyla da bu etkileşimi gerçekleştirmeye çalışırlar. Yetişkinler de bebeğin eylem ve seslenişlerine yorum yapıp onun gelişimini destekleyerek ve sık sık tekrar ederek aynı türdeki sesleniş ve jestler ile çocuğa karşılık verirler. Çocuk ile yetişkin arasındaki bu karşılıklı alışveriş, bebeklerin gelişmekte olan beyinlerini şekillendirmelerini sağlar (Hamer, 2012). Bu gelişim sürecinin devam etmesiyle de bebekler bir yaşlarında ilk kelimelerini söyleyebilir ve neredeyse tam bir cümle kurabilirler. İki ve üç yaşlarından sonra da sözlü iletişimde iyi bir düzeye gelir ve istediklerini dile getirebilirler (Brauer, 2014). Çocuklar bu süreçte başkalarından duyduklarını yeniden üretmezler; bu dilsel girdilerden anladıklarına ait kuralları deneyime

4 tabi tutar; böylece dili etkin bir şekilde öğrenmeye başlarlar (Karmiloff ve Karmiloff-Smith, 2001). Bebeklik ve çocukluk döneminde, dilsel değişim ve gelişmeleri, beynindeki sinir lifleri sayesinde gerçekleştiren çocuğun (Brauer, 2014) yaşı ilerledikçe ana dilini öğrenme düzeyi artar. Okul ile birlikte sistematik bir öğrenme sürecine dönüşür. Okulda amacı, öğrencilerin günlük yaşamları ile ilişkili olarak; kendi deneyimlerini merkeze alan, anlama ve anlatma becerilerinin geliştirilmesi (Yaman ve Demirtaş, 2013: 11) ile duygu ve düşünce dünyalarının genişletilmesi, dil gelişimlerine katkıda bulunulması, onlarda bir dil bilinci ve duyarlığı oluşturulması (Ünalan, 2006) olarak belirtilen bir ana dili öğretimi yapılır. Okullardaki bu ana dili öğretiminin sistematik bir şekilde öğretilmesini sağlayan ana dili öğretim programlarıdır. Öncelikle eğitim programı Öğrenene, okulda ve okul dışında planlanmış etkinlikler yoluyla sağlanan öğrenme yaşantıları düzeneği (Demirel, 2007: 4; aktaran Acar, 2011: 7) şeklinde tanımlanmaktadır. Öğretim programı ise belirli bir öğretim basamağındaki sınıflarda öğrencilere okutulan derslerin amaçlarını, içeriğini, süresini, eğitim yaşantılarını ve değerlendirme sürecini içerisine alan programdır (Tan, 2005; Özdemir, 2004). Ana dili öğretim programı da belirli bir sürede öğrencilere ana dillerinin hangi amaçlar doğrultusunda, hangi içerik aracılığıyla, ne şekilde ve ne kadar sürede öğretileceğini ve bu öğretim sürecinin nasıl değerlendirileceğini gösteren program olarak tanımlanabilir. İlk çocukluk döneminde daha çok gelişi güzel bir şekilde öğrendikleri ana dillerini çocuklar, bir program çerçevesinde plânlı ve düzenli bir şekilde öğrenmeye başlarlar Ana Dili Öğretim Programlarının Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar Çocuğa birinci sınıfta ana dilinde okuma-yazmayı ve liseye kadar da aşamalı bir şekilde ana dilinin tüm yönleriyle öğretimini içeren ana dili öğretim programlarının hazırlanma süreçlerinde dikkat edilecek hususlar vardır. Göğüş ün (1983), yabancı çalışmalardan faydalanarak ortaya koyduğu, ana dili eğitimi dâhil öğretim programı hazırlanırken göz önünde bulundurulacak unsurlar şunlardır: Toplumun eğitim felsefesi, toplumda çağdaş yaşamın gerekleri, öğrenmenin ruhbilimsel (psikolojik) temelleri, çocukların yaşlarına göre yetenekleri ve alan uzmanlarının görüşleri. Öncelikle ana dili öğretim programlarının yönünü, toplumun eğitim felsefesi belirler. Toplumun eğitime bakış açısını ve beklentilerini içeren eğitim felsefesi, ana dili öğretim

5 programlarının daima arka plânda varlığını hissettiren ve programın gücünü aldığı esas noktasıdır. Eğitim politikaları ve uygulamalarına yön veren varsayım, inanç, karar ve ölçütleri inceleyip tutarlık ve anlam yönünden kontrol eden (Ergün, 2014) ve eğitim sistemindeki hedeflerden öğretme-öğrenme süreçlerine kadar program geliştirmenin her ögesinde etkili olan eğitim felsefesi (Acar, 2011), bir eğitim sisteminin temelinde yer alır (Kavcar, 1994). Modern hayatın gerekleri açısından ise ana dili öğretim programları, statik bir yapıya sahip değildir, olmamalıdır da. Dünyadaki gelişmelerin toplum hayatı üzerindeki etkilerini ve ortaya çıkardığı gereklilikleri, ana dili öğretim programları öğretim süreçlerine dâhil ederek öğrencilerin bu gereklilikleri edinmelerini sağlamalıdır. Eğitimin, insanların topluma sağlıklı bir şekilde uyum sağlayabilmelerindeki etkileme işlevi, insanlara geçmişteki sosyal ve ulusal değerleri tanıtıp benimseterek, bugünün gerçeklerini göstererek ve geleceğe dönük değerler, hünerler kazandırarak gerçekleşir (Kavcar, 1994). Ayrıca ana dili öğretim programları, çocukların neyi, ne zaman, nasıl ve kimden öğreneceğinin kurgusu iyi yapılarak hazırlanmalıdır (Demir ve Yapıcı, 2007). Öğrenme psikolojisiyle ilgili araştırma verilerine göre oluşturulmuş öğrenme-öğretme süreçlerini bünyesinde taşımalıdır. Gelişim psikolojisinin verilerinden faydalanılarak da her bir yaş düzeyinin gelişim özelliklerine uygun yetenekler ya da beceriler, ana dili öğretim programlarında yer almalıdır. Programlarda yer alan yetenek ya da beceriler, gelişim psikolojisinin ortaya koyduklarına uygun olmalıdır. Son olarak ana dili öğretim programlarının geliştirilmesinde, öğretmenlerin, dilbilimcilerin, yazar ve sanatçıların görüşlerinden faydalanılması oldukça değerlidir (Göğüş, 1983). Bu, ana dili öğretim programı hazırlanırken araştırmacılar ve işin uygulayıcıları olan öğretmenlerin görüşlerinin programa yansıtılmasını ve uygulayıcı ile program arasında bir yakınlık oluşmasını sağlayacaktır. Ana dili öğretim programları hazırlanırken dikkat edilecek hususlar, elbette bunlarla sınırlı değildir. Dünyada, eğitim alanında ortaya çıkan gelişmelerden faydalanılarak başka hususların da ana dili öğretim programları hazırlanırken dikkate alınması gerekmektedir. Ana dili öğretim programlarının bu şekilde hazırlanmasıyla da bir plân ve düzene sokulan ana dili öğretimi, daha başarılı bir şekilde gerçekleştirilecektir.

6 1.2. Ana Dili Öğretim Programlarının Karşılaştırılması Karşılaştırmalı eğitim, ülkelerin eğitim sistemlerini, siyasî, sosyal ve kültürel şartları hesaba katarak inceleyen; eğitim sistemlerindeki benzerlik ile farklılıkları tanımlamaya ve benzer görünen olguları açıklamaya yardımcı olan; ülkelerin eğitim sorunları ve bu sorunların sebeplerini benzer şartlar açısından tespit eden ve yorumlayan bir araştırma alanıdır (Erdoğan, 2013). Ergün (1985) de karşılaştırmalı eğitimi, farklı toplum, ülke, bölge ve tarihî dönemlerde bazen eğitim sistemlerinin tamamen bazen de birkaç yönden karşılaştırılarak, ortak ve farklı yönlerinin tespit edilmesi ve bu tespitlerin, eğitim sistemlerinin farklı alanlarında ve uluslararası ilişkilerde kullanılmasını içeren bir bilim olarak tanımlar. Tanımlar aynı zamanda bu araştırma alanının kapsamını ortaya koymaktadır. Farklı ülkelerin eğitim sistemlerindeki birçok unsur, bu araştırma alanının kapsamı içerisinde yer almaktadır. Farklı ülkelerin ana dili eğitimi ve öğretim programlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi de bu araştırmaların kapsamı içerisindeki bir eğitim unsurudur. Farklı ülkelerin ana dili öğretimi ve öğretim programlarının karşılaştırılması, karşılaştırmanın yapıldığı ülkelerde ana dili öğretiminin nasıl algılandığı, hangi hedefler doğrultusunda yapıldığı, ana dili öğretiminde hangi yöntem ve tekniklerin kullanıldığı gibi ana dili öğretiminin çeşitli yönlerinin ortaya çıkartılması bakımından oldukça önemlidir yılında Avrupa daki yirmiye yakın ülkenin ana dili eğitimi ve öğretimini incelemek ve karşılaştırmak üzere kurulan Uluslararası Ana Dili Eğitim Ağı nın 1983 yılındaki toplantısında belirlediği uzun vadeli amaçları, bu konuda değerli görüşler sunmaktadır. Ana dili eğitimindeki teorik tartışmaları kolaylaştırmaya yardımcı olabilecek, ulusal ve kültürel değerlerine önem veren farklı ülkelerdeki ana dili eğitimi üzerine karşılaştırmalı araştırmalar yapılmasını sağlayabilecek bir kuruluş olarak kurulan ağın bu uzun vadeli amaçları şunlardır (Herrlitz ve Van de Ven, 2007): a. Ana dili eğitiminin karşılaştırılması, her bir eğitimbilimcinin kendi ülkesinde ulusal geleneklerden ötürü yaptığı sınırlı değerlendirmeleri aşabilmelerini, kendi bildikleri kültür merkezli ana dili eğitimi sistemlerine dışarıdan bakabilmelerini ve ülkelerindeki ana dili Bu kuruluş ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere, adresinden erişilebilir.

7 eğitimine dair daha çok göreli düzeydeki değerlendirmeleri yeniden ele alabilmelerini sağlayacaktır. b. Ana dili eğitimine dair uluslararası bir tartışma, kendi ülkelerindeki kültürel ve kurumsal bağlamlar içerisinde yer alan eğitimbilimcilerin, yurtdışındaki yenilik ve gelişmeleri hesaba katabilmeleri ve değerlendirmelerinde faydalı olacaktır. c. Ana dili eğitiminde karşılaştırmalı yaklaşım, toplumdilbilim ve psikodilbilim gibi alanlarda bilgi sahibi olan ve kendi kültürlerinde yer edinmiş ilkeler ile hareket eden araştırmacıların bu yardımcı bilim dallarına ait genelleştirmeler ile ana dili eğitimi arasında bağlantı kurmalarına imkân tanır. Sadece bu şekilde, bir ülke ya da belirli bir dildeki ana dili eğitimi için bir öneme sahip genelleştirmeler yapılabilir. d. Çok daha önemlisi, ana dili eğitimi üzerine yapılan uluslararası bir tartışma, toplum ve ana dili eğitiminin birbiriyle iç içe geçmişliği hakkında bir öngörü oluşturmamızı sağlayabilir. Araştırmacıların verdiği bu önemli bilgilerin yanında, 19. asırdan itibaren ana dili eğitiminde edebiyat ve dil bilgisine odaklanan akademik paradigmadan gelişimsel, iletişimsel ve işlevsel paradigmaya doğru bir seyir izleyen Avrupa ülkelerinin (Sawyer ve Van de Ven, 2006; Van de Ven, 2005) bu deneyimlerinden Türkiye de faydalanmaktadır. Eğitim, siyaset, ekonomi gibi birçok alanda meydana gelen değişimlerin birçok ülkeyi ister istemez etkilediği 21. asırda, Türkiye deki ana dili öğretim programlarıyla farklı ülkelerin ana dili öğretim programlarını karşılaştırmak da Türkiye deki programlarda bulunan, bulunmayan veya eksik kalan, farkı olan birçok hususu ortaya çıkartacaktır. Elbette her ülkenin ana dili öğretim programının birbiriyle aynı olmayacağını, olmaması gerektiğini belirtmek gerekir. Çünkü her ülkenin ana dili, tabiî olarak hem kendisinde hem de konuşurlarında bulunan kendine has özelliklere sahiptir. Dolayısıyla bu karşılaştırma, araştırmacıların (Demir ve Yapıcı, 2007; Çelebi, 2006) da belirttiği gibi, karşılaştırmanın yapıldığı yabancı dillerin öğretim programlarının ithal edilmesi ya da model alınması değil, bunlardan uygun şekilde yararlanılmasına yönelik bir karşılaştırma olmalıdır. Türkiye de Tanzimat dönemine kadar eğitimin konusu olmayan Tanzimat ve sonrası, özellikle Cumhuriyet dönemi içinde önemli ilerlemelerin görüldüğü ana dili öğretiminde

8 (Göğüş, 1983; Özdemir, 1983), günümüze kadar farklı ana dili öğretim programları hazırlanmıştır. Bu programlardan sonuncusu, 2005 yılında uygulamaya konulan yeni Türkçe Dersi Öğretim Programı dır. Bu programda, 20. asrın sonlarına doğru eğitim alanındaki sorunların çözülmesi amacıyla beyinle ilgili araştırmalara odaklanılarak, zihinsel becerilerin merkeze alındığı yapılandırmacılık yaklaşımı esas alınmıştır (Güneş, 2007). Bu yaklaşıma göre hazırlanan programlardan 1-5. sınıflar (2009) Türkçe Dersi Öğretim Programı, Giriş, Kazanımlar ve Program Kılavuzu olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır Sınıflar (2006) Türkçe Dersi Öğretim Programı (2006) da genel olarak Giriş, 6, 7 ve 8. Sınıf Kazanımlar-Etkinlik Örnekleri-Açıklamalar ve Programla İlgili Açıklamalar ve Ekler olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır (MEB, 2006). Kanada nın Ontario eyaletinde 2006 yılı Eylül ayından bu yana uygulanmakta olan Dil Öğretim Programı (2006) ise Giriş, Dil Eğitiminde Programın Yeri, Öğrenci Başarısının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi, Programın Plânlanmasında Dikkat Edilecek Noktalar ile Sınıf Düzeylerine Göre Oluşturulan Üç Beklenti Bölümü ve Sözlük olmak üzere toplam sekiz bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde dil, okuryazarlık ve programın önemi, programın temel ilkeleri ile dil eğitiminde öğrenci, öğretmen, aile, okul müdürleri ve okul toplum ortaklarının sorumluluk ve rolleri üzerinde durulmaktadır. Dil Eğitiminde Programın Yeri bölümünde, programın beklentileri ile öğrenme aşamalarının neler olduğu anlatılmaktadır. Öğrenci Başarısının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi bölümünde, ölçme ve değerlendirmede göz önünde bulundurulacak noktalar ile dil başarı tablosu verilmektedir. Programın Plânlanmasında Dikkat Edilecek Noktalar Bölümünde, eğitsel yaklaşımlar, programlar arası ve bütünleşik öğrenme, özel eğitime ihtiyaç duyan ve ana dili İngilizce olmayan öğrenciler için programın plânlanması, anti-ayrımcılık eğitimi, aritmetik ve araştırma/sorgulama becerileri, dil eğitiminde teknoloji ile okul kütüphanesinin rolü, rehberlik ve dil eğitimi ile dil eğitiminde sağlık ve güvenlik üzerinde durulmaktadır. Yedinci bölümde, kendi içinde ayrıştırılan sınıflar için öğrenme aşamalarına ait beklentiler ve Sözlük bölümünde, programda kullanılan bazı kelime ve kavramların açıklama ve örnekleri yer almaktadır. İlgili alanyazın incelendiğinde; Türkiye deki ana dili öğretim programları ile yabancı ülkelerin ana dili öğretim programlarını karşılaştıran birkaç çalışmanın (Yaman ve Göçen,

9 2014; Tüzel, 2013; Erdoğan ve Gök, 2011; Erdem, 2007) yapıldığı görülmüştür. Bu bağlamda, bu araştırmanın amacı Türkiye deki Türkçe Dersi Öğretim Programları (2009, 2006) ile Kanada nın Ontario eyaletindeki Dil Öğretim Programı nı (2006) temel ilkeler/genel amaçlar, öğrenci ile öğrenci dışındaki unsurların rol ve sorumlulukları/öğretmenin sorumlulukları, öğrenme aşamaları/öğrenme alanları, beklentiler/kazanımlar, plânlama/kılavuz kısımları, genel yaklaşım ve özellikler ile ölçme ve değerlendirme başlıkları açısından karşılaştırmaktır. 2.Yöntem 2.1. Araştırmanın Modeli Araştırmada ilişkisel tarama modellerinden karşılaştırmaya dayalı tarama modeli kullanılmıştır. İlişkisel tarama modelleri, iki ya da daha çok değişken arasında birlikte değişim varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan tarama modelidir (Karasar, 2012: 81). Karşılaştırılmalı taramada ise ilk başta her iki durumun (eğitim sistemlerinin) belli değişkenler açısından ortak ölçeklere göre ayrıntılı betimlemeleri yapılır. İkinci aşamada ortak ölçütlere göre yapılan bu betimlemeler karşılaştırılarak sistemler arası benzerlik ve ayrılıklar dikkatle belirlenir. Üçüncü aşamada elde edilen sonucun yorumlanması ile gerektiğinde sistemli iyileştirme ihtimali görülen önlemler belirlenir (Karasar, 2012) Evren ve Örneklem Araştırmada, hâlihazırda kullanılmakta olan ana dili öğretim programlarının tümü incelendiğinden örneklem alınmamış, evren üzerinde çalışılmıştır. Üzerinde çalışan bu evren, Kanada nın Ontario eyaletindeki Dil Öğretim Programı (2006) ile Türkiye deki 1-5. Sınıflar (2009) ve 6-8. Sınıflar (2006) Türkçe Dersi Öğretimi Programlarından oluşmaktadır İşlem Veriler doküman analizi tekniğine uygun olarak toplanmıştır. Veriler toplanırken ilgili alanyazında tavsiye edilen (Forster, 1995; akt. Yıldırım ve Şimşek, 2011: 193) şu 5 aşama takip edilmiştir: (1) dokümanlara ulaşma, (2) orijinalliğini kontrol etme, (3) dokümanları anlama, (4) veriyi analiz etme, (5) veriyi kullanma. Elde edilen veriler ilişkisel olarak sunulmuştur.

10 3. Bulgular 3.1. Kanada nın Ontario Eyaleti Dil Öğretim Programı nın (2006) Temel İlkeleri İle Türkiye deki 1-5. Sınıflar (2009) ve 6-8. Sınıflar (2006) Türkçe Dersi Öğretim Programlarının Genel Amaçları Kanada nın Ontario eyaletindeki Dil Öğretim Programı (2006), öğrencilerin sorumlu ve üretici bir vatandaş olarak yetiştirilmelerinde okuryazarlığın önemli olduğu ve bütün öğrencilerin okuryazar olabileceği bir eğitim anlayışına dayanmaktadır. Program, öğrencilerin bu hedefe ulaşmalarında ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri onlara tedarik etmek için tasarlanmıştır. Öğrencilerin aşağıdaki ortak özelliklere sahip başarılı bir dil öğrencisi olarak yetişmelerini amaçlamaktadır: Tablo 1. Kanada nın Ontario Eyaleti Dil Öğretim Programı nın (2006) Temel İlkeleri Başarılı dil öğrencileri; Dil öğrenmenin gerekli ve dönüşümlü bir süreç olduğunu, hayatı zenginleştirdiğini bilirler. Etkili bir şekilde ve güven içerisinde iletişim kurar; okur, dinler, görür, konuşur, yazar ve sunarlar. Metinlerde ve çevrelerinde karşılaştıkları şeyleri, kendi aralarında değerlendirir ve bunlar arasında anlamlı bağlantılar kurarlar. Eleştirel düşünürler. Bütün metinlerin tanıma, sorgulama, değer biçme ve değerlendirme gerektiren belirli bir bakışı açısına sahip olduğunu bilirler. Metinlerin estetik gücü ve kültürel etkilerini fark ederler. Kendilerini geliştirmek ve bir dünya vatandaşı olarak aralarına etkin bir şekilde katılmak amacıyla insanlar ve farklı kesimler ile bağlantı kurmak ve etkileşimde bulunmak için dili kullanırlar. Ontario daki programda temel ilkeler olarak bu verilenler, Türkiye deki 1-5. Sınıflar (2009) ve 6-8. Sınıflar (2006) Türkçe Dersi Öğretim Programlarındaki Genel Amaçlar bölümüyle birlikte düşünülebilir. Dolayısıyla Türkiye deki programların bu bölümlerinde yer alan Türkçe dersinin Genel Amaçları şunlardır: Tablo 2. Türkiye deki 1-5. Sınıflar (2009) ve 6-8. Sınıflar (2006) Türkçe Dersi Öğretim Programlarının Genel Amaçları 1-5. Sınıflar (2009) 6-8. Sınıflar (2006)

11 Öğrencilerin; 1. Dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu becerilerini geliştirmek, 2. Türkçeyi sevmelerini, doğru, güzel ve etkili kullanmalarını sağlamak, 3. Düşünme, anlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, eleştirme, tahmin etme, analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerilerini geliştirmek, 4. Metinler arası okuma becerilerini geliştirerek söz varlığını zenginleştirmek, 5. Bilimsel, yapıcı, eleştirel ve yaratıcı düşünme, kendini ifade etme, iletişim kurma, iş birliği yapma, problem çözme ve girişimcilik gibi temel becerilerini geliştirmek, 6. Bilgiyi araştırma, keşfetme, yorumlama ve zihninde yapılandırma becerilerini geliştirmek, 7. Bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerini geliştirmek, 8. Bilgi teknolojilerini kullanarak okuma, metinler arası anlam kurma ve öğrenme becerilerini geliştirmek, 9. Kitle iletişim araçlarıyla aktarılanları sorgulamalarını sağlamak, 10. Kişisel, sosyal ve kültürel yönlerden gelişmelerini sağlamak, 11. Millî, manevi, ahlaki, tarihî, kültürel, sosyal, estetik ve sanatsal değerlere önem vermelerini sağlamak; millî duygu ve düşüncelerini güçlendirmek, 12. Yazılı ve sözlü ürünlerle Türk ve dünya kültürünü tanımalarını sağlamak, 13. Okuma ve yazma sevgisi ile alışkanlığını kazanmalarını sağlamaktır (MEB, 2009: 12). Öğrencilerin; 1. Dilimizin, millî birlik ve bütünlüğümüzün temel unsurlarından biri olduğunu benimsemeleri, 2. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü ve yazılı olarak etkili ve anlaşılır biçimde ifade etmeleri, 3. Türkçeyi, konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli kullanmaları, 4. Anlama, sıralama, ilişki kurma, sınıflama, sorgulama, eleştirme, tahmin etme, analiz sentez yapma, yorumlama ve değerlendirme becerilerini geliştirmeleri, 5. Seviyesine uygun eserleri okuma; bilim, kültür ve sanat etkinliklerini seçme, dinleme, izleme alışkanlığı ve zevki kazanmaları, 6. Okuduğu, dinlediği ve izlediğinden hareketle, söz varlığını zenginleştirerek dil zevki ve bilincine ulaşmaları; duygu, düşünce ve hayal dünyalarını geliştirmeleri, 7. Yapıcı, yaratıcı, akılcı, eleştirel ve doğru düşünme yollarını öğrenmeleri, bunları bir alışkanlık hâline getirmeleri, 8. Bilgiye ulaşmada kitle iletişim araçlarından yararlanmaları, bu araçlardan gelen mesajlara karşı eleştirel bakış açısı kazanmaları ve seçici olmaları, 9. Türk ve dünya kültür ve sanatına ait eserler aracılığıyla millî ve evrensel değerleri tanımaları, 10. Hoşgörülü, insan haklarına saygılı, yurt ve dünya sorunlarına duyarlı olmaları ve çözümler üretmeleri, 11. Millî, manevî ve ahlâkî değerlere önem vermeleri ve bu değerlerle ilgili duygu ve düşüncelerini güçlendirmeleri amaçlanmaktadır (MEB, 2006: 4).

12 Ontario daki programın temel ilkeleri ile Türkiye deki programlarda yer alan Genel Amaçlar a bakıldığında, bunların benzer özellikler taşıdığı görülmektedir. İki ülke programlarında da temel amaç, öğrencilere dili bir beceri olarak kazandırabilme ve öğrencilerin dili, hayatlarının her evresinde işlevsel bir şekilde kullanabilmelerini sağlamaktır. Ancak Türkiye deki programlarda, milli duygu ve düşünceleri güçlendirme, dilin milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olması gibi amaçlar, ana dili öğretiminin millî bir karaktere sahip olduğunu göstermektedir. Oysa Ontario daki programın temel ilkelerinde, böyle bir şey söz konusu değildir. Çok kültürlü bir ülke olan Kanada ya göre bir ulus devlet olan Türkiye de ana dili öğretiminin millî bir karaktere sahip olması da normal bir durum olarak görünmektedir Kanada nın Ontario Eyaleti Dil Öğretim Programı ndaki (2006) Öğrenci ve Öğrenci Dışındaki Unsurların Rol ve Sorumlulukları ile Türkiye deki 1-5. Sınıflar (2009) ve 6-8. Sınıflar (2006) Türkçe Dersi Öğretim Programlarında Öğretmenin Sorumlulukları Kanada nın Ontario eyaleti Dil Öğretim Programı nda (2006), programın uygulanma sorumluluğu sadece öğretmene ait değildir. Öğretmenin yanı sıra öğrenci, aile, okul müdürleri ve okul toplum ortaklarıyla programın uygulanma sorumluluğu paylaşılmaktadır. Mesela, öğrencilerin birinci ve ikinci kademede, zaman içerisinde artan ve aşamalı olarak gelişen kendi öğrenme düzeyleri ile ilgili sorumlukları vardır. Öğrenciler olgunlaştıkça ve yeteneklerini geliştirdikçe kendi dürtülerini yönetmek ve sürdürmek, sorumlu bir şekilde risk alabilmek ve söylenilenleri anlayarak dinleyebilmek için kendi öğrenmeleri ile daha faydalı olacak şekilde çaba gösterebilirler. Ailelerin öğretmen ile görüşme, okul konseylerine katılmanın dışında çocuklarını her gün okuma yapma, evde birlikte oynama ve konuşma, bir kütüphane üyeliği alma, bir kitap, bilgisayar, kamera kulübü veya toplumsal gruba katılma, çevrimiçi bir mektup arkadaşı programına dâhil olma gibi rol ve sorumlulukları vardır. Başarının anahtarı olarak görülen öğretmenlerin programın beklentilerine ulaşabilmelerinde öğrencilere yardımcı olacak uygun eğitsel stratejiler ve öğrencilerin öğrenmelerini ölçme ve değerlendirmede de uygun metotlar geliştirme gibi birçok konuda sorumlulukları bulunmaktadır.

13 Öğretmenler ve aileler ile işbirliği içerisindeki okul müdürü ise her bir öğrencinin mümkün olduğunca en iyi eğitsel deneyime erişmesi için çaba gösterir. Okul müdürü, herkesin memnun kaldığı bir ortam oluşturur ve okulun bütün üyelerinin daha iyi bilgilendirilmesini sağlar. Toplum ortakları da hem sınıflarda hem de okul dışındaki günlük hayatta bir model olarak öğrencilerin dil gelişiminde önemli bir kaynak olabilirler. Türkiye deki 1-5. Sınıflar (2009) ve 6-8. Sınıflar (2006) Türkçe Dersi Öğretim Programlarında ise sadece öğretmenin rol ve sorumlulukları ile ilgili bilgiler verilmektedir Sınıflar (2006: 55) programında, ek olarak, programın uygulanması sürecinde öğretmenin aile ile işbirliği yapması noktasında neler yapacağı madde madde sıralanmaktadır. Programın uygulanmasında öğrenci merkezli etkinliklere yer verme, öğrenciyi etkin kılma, etkinlikleri değerlendirmek üzere çalışma kâğıtları hazırlama evde izlenen televizyon programlarında seçici olunması konusunda aileyi yönlendirme bunlardan bazılarıdır. Görüldüğü gibi, her iki ülke programlarında, programın uygulanması sürecindeki rol ve sorumlulukların dağılımı farklılık göstermektedir. Ontario daki programın uygulanma sorumluluğu, öğretmenden başka öğrenci, aile, okul müdürü ve toplum ortaklarıyla paylaşılmaktadır. Dil öğrenme süreci sadece öğretmenlerin sorumluluğuna bırakılmamakta, öğrenciyi çevreleyen bütün unsurlar bu sürece katılmaktadır. Böylece dilin daha geniş bir çevrede bir beceri olarak öğrenilmesine katkıda bulunulmaktadır denilebilir. Türkiye de ise programların uygulanmasında, neredeyse her şeyden öğretmen sorumludur. Ana dili öğretim sürecinin sorumluluğu, öğretmenin omuzlarına yüklenmektedir. Türkiye de programların uygulanmasında bütün sorumluluğun öğretmene yüklenmesi, eğitimin sacayağı olan diğer unsurların geri plânda bırakıldığı, ana dilinin sadece okulda öğrenilen, okulun sınırları içerisinde kalan bir süreç olarak algılandığı şeklinde yorumlanabilir. Hâlbuki Türkiye deki programlarda, ana dilinin bir beceri olarak öğretimi söz konusudur. Ancak bu becerinin geliştirilmesinde ve kullanılmasında etkili olan diğer unsurların programlarda hesaba katılmaması, bu beceri anlayışına zıt bir durum olarak görünmektedir. 3.3.Kanada nın Ontario Eyaleti Dil Öğretim Programı nın (2006) Öğrenme Aşamaları İle Türkiye deki 1-5. Sınıflar (2009) ve 6-8. Sınıflar (2006) Türkçe Dersi Öğretim Programlarının Öğrenme Alanları

14 Kanada nın Ontario eyaleti Dil Öğretim Programı nda (2006) öğrenme aşamaları, Türkiye deki şekliyle öğrenme alanları, sözlü iletişim, okuma, yazma ve medya okuryazarlığı olmak üzere dörde ayrılmaktadır. Program, bütün sınıflarda analitik, eleştirel ve üst-bilişsel düşünme becerilerinin kullanımını içeren ve standart İngilizcenin kurallarına dair bilginin sağlam bir temeli üzerine inşa edilmiş, birbiriyle ilişkili bu dört aşamadaki temel becerileri geliştirmek için tasarlanmıştır. Bu öğrenme aşamalarının içeriği, programda şu şekilde anlatılmaktadır: Tablo 3. Kanada nın Ontario Eyaleti Dil Öğretim Programı ndaki (2006) Öğrenme Aşamaları Sözlü İletişim Sözlü iletişim becerileri, öğrenme ve düşünmede zorunludur, okuryazarlık gelişiminin temelidir. Konuşma aracılığıyla öğrenciler sadece bilgiyi iletmezler; aynı zamanda düşünce ile duygularını sınıflandırma ve ifade etmeyi; bilgi ve deneyimlerini düzenlemeyi; problemleri tespit etme ve çözümlemeyi; kavram ve düşünceleri anlamayı keşfeder ve bunlara çaba harcarlar. Dinleme ve konuşma becerileri, toplumda, okulda ve evde sosyal etkileşim için gereklidir. Okuma Program, öğrencilerin etkili okuyucular olmalarını sağlayacak bilgi ve becerilerin geliştirilmesine odaklanmaktadır. Etkili bir okuyucu, bir metinde iletilen düşünceleri kavramakla yetinmez aynı zamanda onları, yeni bağlamlarda kullanabilir. Bunu yapabilmek için okuyucunun, metinlerin içerisine yerleştirilmiş bilgi ve düşünceleri anlamak, kavramak, analiz etmek ve bunların diğer bağlamlarla ilgisini belirlemek için açık, eleştirel ve yaratıcı bir şekilde düşünebilmesi gerekir. Öğrenciler Yazma Yazma, bir dizi beceri ve görevi içeren karmaşık bir beceridir. Öğrencilerin düşüncelerini açık ve etkili bir şekilde iletmeleri için disiplinli düşünürler olmaları gerekir. Kendi düşüncelerini açıklamak, duygu ve düşüncelerini sınıflandırmak ve ifade etmek için kendilerini güçlendiren bir süreç olarak yazma aşamasında öğrenciler, çok sayıda imkâna ihtiyaç duyarlar. Öğrenciler düşüncelerini düzenleme ve seçmeyi öğrendiklerinde, yazma amacı ve hedef kitlerini de akılda tutmalıdır. Öğrencilerin açık ve net bir şekilde iletişim kurmak için dil kuralları ve yazılı biçimlerin kullanımını öğrenmeleri gerekir. Medya Okuryazarlığı Medya okuryazarlığı becerilerini geliştirmek için öğrenciler, birçok medya metninde ve medya metinleriyle ilgili kendi deneyimleri üzerinde tartışma yapma, analiz etme ve izleme bakımından çok sayıda imkâna sahip olmalıdır. Ayrıca öğrenciler farklı türdeki medya metinleri (web sayfaları, kısa video lar, radyo oyunları, grafik tasarım ve düzenlemeleri, çizgi filmler, bilgisayar grafikleri) oluşturmak için mevcut teknolojileri kullanma imkânlarına sahip olmalıdır.

15 çeşitli metinleri okuyarak ve anlama stratejilerinin birçoğunu kullanarak etkili okuyucular olmak için gerekli olan becerilerini geliştirebilirler. Türkiye deki 1-5. Sınıflar (2009) Türkçe Dersi Öğretim Programı ndaki öğrenme alanları ise dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunudan oluşmaktadır. Bu Öğrenme alanları öğrencilerin dil, zihinsel, duygusal ve sosyal yönde gelişimine yönelik çeşitli bilgi, beceri, tutum ve değerleri içermektedir (MEB, 2009: 13) Sınıflar (2006) Türkçe Dersi Öğretim Programı nda da öğrenme alanları okuma, dinleme/izleme, konuşma, yazma öğrenme alanları ile dil bilgisinden oluşmaktadır. Bu öğrenme alanları hem kendi içlerinde hem de birbirleriyle bir bütünlük içerisinde ele alınmış ve ilişkilendirilmiştir (MEB, 2006: 5). Türkiye deki programlarda yer alan bu öğrenme alanları da içerikleriyle birlikte şöyle tablolaştırılabilir: Tablo 4. Türkiye deki 1-5. Sınıflar (2009) ile 6-8. Sınıflar (2009) Türkçe Dersi Öğretim Programlarının Öğrenme Alanları 1-5. Sınıflar (2009) 6-8. Sınıflar (2006) Dinleme Okuma Çocuklar dil öğrenme sürecine dinleme ile Programda okuma öğrenme alanıyla, başlarlar. Dinleme; konuşma, okuma, yazma öğrencilerin günlük hayatlarında görsel okuma ve sunu gibi diğer öğrenme alanları ile becerilere temel oluşturur (MEB, 2009: 14). karşılaştıkları yazılı metinleri doğru, akıcı bir biçimde ve uygun yöntemleri kullanarak okuyabilmeleri, okuduklarını değerlendirip eleştirel bir bakış açıcısıyla yorumlayabilmeleri ve okumayı bir alışkanlık hâline getirebilmeleri amaçlanmıştır (MEB, 2006: 6). Konuşma Çocuklar önce dinlemeyi ardından Dinleme/İzleme Programda dinleme/izleme öğrenme alanı; konuşmayı öğrenirler Konuşma öğrencilerin iyi bir dinleyici/izleyici öğrencilerin kendilerini ifade etme, iletişim kurma, öğrenme ve zihinsel becerilerini geliştirmeleri açısından önemli bir alandır (MEB, 2009: 15). olabilmesine yönelik olarak hazırlanmış düzeye uygun kazanımlar ile bu kazanımları hayata geçirmeye yönelik etkinliklerden oluşmaktadır (MEB, 2006: 5). Okuma Konuşma Okuma, öğrencinin zihinsel gelişimine en Programda, konuşma becerisinin büyük katkıyı sağlayan öğrenme alanıdır. geliştirilmesiyle; öğrencilerin Türkçenin Okuma sürecinde duygu, düşünce ve estetik zevkine vararak ve zengin söz

16 bilgiler zihinsel kavramlara çevrilmekte, anlamlandırılmakta ve zihinde yapılandırılmaktadır (MEB, 2009: 16). Yazma Okuma gibi yazmanın da insan yaşamında önemli bir yeri vardır. Duygu, düşünce ve bilgileri açık ve anlaşılır yazma, çeşitli zihinsel becerileri geliştirmeyi gerektirir. Öğrenciler yazma becerileri yoluyla düşüncelerini sıralama, sınırlama, düzenleme ve yazma kurallarını uygulamayı öğrenirler (MEB, 2009: 17) Görsel Okuma ve Görsel Sunu Türkçe Dersi Öğretim Programı nda, görsel okuma ve görsel sunu ayrı bir öğrenme alanı olarak ilk kez ele alınmıştır. Bu öğrenme alanı şekil, sembol, resim, grafik, tablo, beden dili, doğa ve sosyal olayları okuma, anlama ve zihinde yapılandırmayı kapsamaktadır (MEB, 2009: 18). varlığından faydalanarak kendilerini doğru ve rahat ifade edebilmeleri, sosyal hayatta karşılaşacakları sorunları konuşarak çözebilmeleri, yorumlayıp değerlendirebilmeleri amaçlanmaktadır (MEB, 2006: 6). Yazma Türkçe Öğretim Programı nda yazma becerisinin geliştirilmesiyle; öğrencilerin duygu, düşünce, hayal, tasarı ve izlenimlerini dilin imkânlarından yararlanarak ve yazılı anlatım kurallarına uygun şekilde anlatmaları, yazmayı kendini ifade etmede bir alışkanlığa dönüştürmeleri ve yazma yeteneği olanların bu becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır (MEB, 2006: 7). Dil Bilgisi Öğrenci açısından Türkçenin yapısını oluşturan ve işleyiş kurallarını tanımlayan bilgilere sahip olmak oldukça önemlidir ancak daha da önemli olan bu kuralların konuşma, yazma, dinlemeyle ilgili dil etkinliklerinde uygulanmasıdır (MEB, 2006: 7). Bu verilenlere bakıldığında, okuma ve yazma öğrenme alanları hariç Kanada nın Ontario eyaleti Dil Öğretim Programı (2006) ile Türkiye deki 1-5. Sınıflar (2009) ve 6-8. Sınıflar (2006) Türkçe Dersi Öğretim Programlarının farklı öğrenme alanlarından yani aşamalarından oluştuğu görülmektedir. Bu farklı aşamalardan biri sözlü iletişim aşamasıdır. Bu aşama, Türkiye deki programlarda yer alan konuşma ve dinleme öğrenme alanlarını kapsamaktadır. Ontario daki programda yer alan konuşma ve dinleme aşamaları, bir bütün olarak görülmekte ve sözlü iletişim adı altında tek bir öğrenme aşamasından oluşmaktadır. Ayrıca Türkiye deki 6-8. Sınıflar (2006) Türkçe Dersi Öğretim Programı ndaki dinleme öğrenme alanının yanına daha sonra eklenen izleme öğrenme alanı, Ontario daki programda müstakil bir hâlde değildir. Sözlü iletişim yani dinleme ve konuşma aşamaları ile medya okuryazarlığı aşamaları içerisine yerleştirilmiş şekildedir.

17 Ontario daki programın medya okuryazarlığı öğrenme aşaması bakımından da Türkiye deki programlar farklılık göstermektedir. Türkiye deki programlarda böyle bir öğrenme alanı yoktur. Öğrenme alanı olmasının dışında medya okuryazarlığı, ülkemizde ayrı ve seçmeli bir ders olarak ele alınmış ve eğitim-öğretim yılından itibaren 6-8. sınıflarda okutulmaya başlanmıştır. Medya okuryazarlığı dersini öğrenciler 6, 7 veya 8. sınıfın herhangi birinde bir defaya mahsus almaktadırlar (RTÜK, 2007). Yeni eğitim sisteminde de Medya Okuryazarlığı dersi, öğrencilerin 7 veya 8. sınıflarda bir defaya mahsus seçebilecekleri, haftada iki saat olarak plânlanmış müstakil bir ders yapısındadır (Tüzel, 2013: 2292). Bununla birlikte, Ontario daki programda yer alan medya okuryazarlığı öğrenme aşaması ile Türkiye deki 1-5. sınıflar (2009) Programı ndaki görsel okuma ve sunu ile 6-8. Sınıflar (2006) Programı ndaki izleme öğrenme alanı arasında bir ilişki kurulabilir. Ancak görsel okuma ve sunu ile izleme öğrenme alanları, Ontario daki programda yer alan medya okuryazarlığı öğrenme aşamasına göre daha dar kapsamlıdır. Medya okuryazarlığı öğrenme aşamasının sadece bir kısmını içermektedir. Ontario daki programda yer alan medya okuryazarlığı öğrenme aşaması, hem basılı hem de elektronik ortamın gerektirdiği okuryazarlık anlayışı doğrultusunda öğrencilerin bu iki ortamı etkin bir şekilde kullanabilecekleri becerilerin kazandırılmasını amaçlamaktadır. Sadece grafik ve tablo okuma, hazırlama, yorumlama vb. becerilerin kazandırılmasını amaçlamamaktadır. Diğer yandan Ontario daki programda dil bilgisi, ayrı bir öğrenme aşaması olarak ele alınmamış, ayrı bir şekilde düzenlenmemiştir. Yazma aşaması içerisinde yoğunlaştırılarak verilmiştir. Dil bilgisi, Türkiye deki 1-5. Sınıflar (2009) Programı nda da ayrı bir öğrenme alanı olarak ele alınmamış, diğer öğrenme alanlarının içerisine dağıtılmıştır. Ancak 6-8. Sınıflar (2006) Programı nda dil bilgisi, ayrı bir öğrenme alanı olarak ele alınmış ve düzenlenmiştir. Türkiye deki 6-8. Sınıflar (2006) Programı ile Ontario daki program arasındaki bu farklılığın Türkiye de 6-8. sınıflardaki ana dili öğretiminde, dil kurallarını öğretme anlayışının baskın olmasından kaynaklandığı söylenebilir. Oysa bu programda dil bilgisinin diğer öğrenme alanlarını destekleyici olduğu belirtilmektedir. Fakat bu destekleyicilik özelliği, daha geri plânda kalmaktadır.

18 Bunların yanı sıra Ontario daki programın öğrenme aşamaları, Türkiye deki programlarda yer alan öğrenme alanlarından daha çok öğrencilere hangi becerilerin nasıl edindirileceği, öğrencilerden bu aşamalar bağlamında öğrenmeleri beklenen davranışlar gibi öğrenme içeriğiyle ilgili yönlerden farklılık göstermektedir. Benzerlik açısından ise Ontario daki programda yer alan aşamalar, birbiriyle iç içe geçmiş şekildedir; yani sarmal bir döngüye sahiptir, biri diğerini desteklemektedir. Türkiye deki programlarda yer alan öğrenme alanları da birbirinden kesin çizgilerle ayrılmayan, birbirini destekleyen sarmal bir döngüye sahiptir. 3.4.Kanada nın Ontario Eyaleti Dil Öğretim Programı ndaki (2006) Beklentiler İle Türkiye deki 1-5. Sınıflar (2009) ve 6-8. Sınıflar (2006) Türkçe Dersi Öğretim Programlarındaki Kazanımlar Kanada nın Ontario eyaleti Dil Öğretim Programı nda (2006), beklentiler, Türkiye deki şekliyle kazanımlar ikiye ayrılmaktadır: Genel ve özel beklentiler. Genel beklentiler, her bir öğrenme aşamasının başında bulunmakta, o aşamasının öğretimiyle edinilecek genel beklenti düzeylerini göstermektedir. Bu genel beklentiler, birden sekizinci sınıfa kadar bütün öğrencilerden ulaşması beklenen ortak bilgi ve becerileri ortaya koymaktadır. Öğrenme aşamalarına göre ayrı ayrı düzenlenmiş bu genel beklentilerden yazma ve medya okuryazarlığı öğrenme aşamalarına ait olanları şunlardır: Tablo 5. Yazma ve Medya Okuryazarlığı Öğrenme Aşamalarındaki Genel Beklentiler Yazma Aşamasındaki Genel Beklentiler Medya Okuryazarlığındaki Genel Beklentiler Öğrenciler: Öğrenciler: 1. Hedeflenen bir amaç ve hedef kitleye yönelik bir yazı yazmak için bilgi ve düşünceleri toplayacak, düzenleyecek ve bilgi ile düşünceler üretecektir. 2. Amaç ve hedef kitlesine yönelik uygun bir şekilde yazdığı bir yazıyı, grafik, edebî ve bilgisel biçimler ve üslup ile ilgili bileşenleri kullanarak yazacak ve bunu 1. Çeşitli medya metinlerini anladığını gösterecektir; 2. Çeşitli medya biçimlerini belirleyecek ve anlam oluşturmak için medya metinleriyle ilgili teknik ve kuralları açıklayacaktır; 3. Uygun biçimleri, kuralları ve teknikleri kullanarak farklı amaç ve hedef kitlelere yönelik çeşitli medya metinleri üretecektir; gözden geçirip düzeltecektir. 4. Medya metinlerini oluşturma ve 3. Çalışmasındaki hataları düzeltmek, anlamada kendilerine en fazla yardımcı olan ifadeleri sadeleştirmek ve etkili bir şekilde stratejiler ve iyileştirme alanları için bir

19 çalışmasını sunmak için düzenleme, düzeltme okuması ve yayımlama beceri ve stratejilerini ile dil kurallarına ait bilgileri kullanacaktır. 4. Yazma sürecinin farklı aşamalarında, kendilerine en fazla yardımcı olan stratejiler ve iyileştirme alanları için bir yazar olarak kendi güçlü yönlerini tespit edecek ve bunlar üzerine düşüneceklerdir. medya yorumcusu ve yaratıcısı olarak kendi güçlü yönlerini tespit edecek ve bunları bunlar üzerine düşüneceklerdir. Özel beklentiler ise alt başlıklar hâlinde, örnekleriyle ve öğretmen hatırlatmalarıyla birlikte verilmektedir. Özel beklentiler, öğrencilerden göstermeleri beklenen bilgi ve becerileri daha ayrıntılı olarak ortaya koymaktadır. Özel beklentiler, çok sayıdaki başlık altında toplanmaktadır ve bunların her biri, özel beklenti gruplarının karşılıkları olan genel beklentileri göstermektedir. Bu özel beklentilerden sözlü iletişim ve okuma öğrenme aşamalarına ait alt başlıklar şunlardır: Tablo 6. Sözlü İletişim ile Okuma Öğrenme Aşamalarındaki Özel Beklentilerin Alt Başlıkları Sözlü İletişim Aşamasındaki Özel Beklentilerin Alt Başlıkları 1.Dinlediğini Anlama 1.1.Amaç 1.2.Aktif Dinleme Stratejileri 1.3.Anlama Stratejileri 1.4.Anladığını Gösterme 1.5. Çıkarımlar Yapma/Metinleri Yorumlama 1.6. Anladığını Genişletme 1.7. Metinleri Analiz Etme 1.8. Bakış Açısı 1.9. Sunum Stratejileri 2.İletişim Amaçlı Konuşma 2.1.Amaç 2.2. Etkileşimli Stratejiler 2.3. Açıklık ve Tutarlılık 2.4. Dilin Uygunluğu 2.5. Ses Beceri ve Stratejileri 2.6.Sözlü Olmayan İpuçları 2.7.Görsel Araçlar Okuma Aşamasındaki Özel Beklentilerin Alt Başlıkları 1.Okuduğunu Anlama 1.1.Çeşitli Metinler 1.2. Amaç 1.3. Okuduğunu Anlama Stratejileri 1.4. Anladığını Gösterme 1.5. Çıkarımlar Yapma/Metinleri Yorumlama 1.6. Anladığını Genişletme 1.7. Metinleri Analiz Etme 1.8.Metinleri Değerlendirme ve Tepkide Bulunma 1.9. Bakış Açısı 2.Biçim ve Üslubu Anlama 2.1.Metin Biçimleri 2.2. Metin Kalıpları 2.3. Metin Özellikleri 2.4. Üslup Ögeleri 3.Akıcı Okuma 3.1.Aşina Olunan Kelimeleri Okuma 3.2.Aşina Olunmayan Kelimeleri Okuma

20 3.Sözlü İletişim Beceri ve Stratejilerini Yansıtma 3.1.Üst-biliş (Metacognition) 3.2.Bağlantılı Beceriler 3.3.Akıcı Bir Şekilde Okuma 4.Okuma Becerileri ve Stratejilerini Yansıtma 4.1.Üst-biliş 4.2.Bağlantılı Beceriler Özel beklentiler, sınıf sınıf (1) beklentilerin kendileriyle, (2) beklentilerde parantez içinde verilen örnekler ve/veya (3) beklentileri takip eden öğretmen hatırlatmaları aracılığıyla bilgi ve becerilerdeki ilerlemeyi yansıtmaktadır. Örnekler ve öğretmen hatırlatmaları, beklentilerde belirtilen şartları açıklığa kavuşturma ve beklentilerin amaçlanan karmaşıklık düzeyi ve derinliğini sezdirmeye yardımcı olur. Bunlar sınıflara özgü bir uygulama modeli olmaları için geliştirilmiştir ve öğretmenler için örnek olarak hizmet vermektedir. Mesela okuma aşamasındaki akıcı okuma başlığına ait aşina olunmayan kelimeleri okuma alt başlığındaki beklenti cümleleri programda şu şekilde yer almaktadır: Tablo 8. Okuma Aşamasındaki Akıcı Okuma başlığına ait Aşina Olunmayan Kelimeleri Okuma Alt Başlığındaki Beklenti Cümleleri Öğrenciler 3. sınıfı bitirdiklerinde; Farklı türlerdeki ipuçlarını kullanarak hızlı bir şekilde aşina olmadığı kelimeleri çözümleyecek ve bu kelimelerin anlamlarını tahmin edecektir. Bu ipuçları da;anlamsal ipuçları (örneğin mevcut yazılı ve sözlü dile ait bilgisini aktif hâle getiren görseller, cümleler, deyimler, temel kelimeler, son ve ön ekler); sözdizimsel ipuçları (örneğin kelime sırası, dil kalıpları ve noktalama); gra-fonolojik ipuçları (fonolojik ve grafik) (örneğin başlangıç ve kafiye; heceler; yaygın yazım biçimleri ve bilinmeyen kelimeler arasındaki benzerlikler; kelime içerisindeki kelimeler). Öğretmen hatırlatır (İpuçlarını çapraz bir şekilde kontrol etmek için): Okuduğunuz metni göz önüne aldığınızda kelime kulağa doğru geliyor mu ve mantıklı mı? Öğrenciler 4. sınıfı bitirdiklerinde; Farklı türlerdeki ipuçlarını kullanarak hızlı bir şekilde aşina olmadığı kelimeleri çözümleyecek ve bu kelimelerin anlamlarını tahmin edecektir. Bu ipuçları da;anlamsal ipuçları (örneğin mevcut yazılı ve sözlü dile ait bilgisini aktif hâle getiren görseller, cümleler, deyimler, temel kelimeler, son ve ön ekler); sözdizimsel ipuçları (örneğin kelime sırası, düzenli ve düzensiz çokluk ekleri, iyelik ve kaynaşma gibi dil kalıpları; noktalama); gra-fonolojik (fonolojik ve grafik) ipuçları (örneğin daha uzun deyimlerin içerisindeki aşina olunan kelimeler; vurgu ve açıklık; uzun kelimelerdeki tanınabilir harf dizileri: geniş, bilinçli, lezzetli). Medya okuryazarlığı aşamasının medya metinlerini anlama başlığına ait bakış açıları üretme alt başlığındaki beklenti cümleleri de programda şu şekilde verilmektedir:

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

www.turkceciler.com TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu na göre Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları:

www.turkceciler.com TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu na göre Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları: TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu na göre Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları: 1. Genel Amaçlar Madde 2. Türk Millî Eğitiminin genel amacı, Türk milletinin bütün

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR)

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) . İLKOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFI TÜRKÇE DERSİ KABA DEĞERLENDİRME ARACI KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemek için hazırlık yapar. 2. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

Detaylı

NORVEÇ VE TÜRKİYE DEKİ ANA DİLİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ANALİZ EDİLMESİ. Havva YAMAN * Abdullah DAĞTAŞ **

NORVEÇ VE TÜRKİYE DEKİ ANA DİLİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ANALİZ EDİLMESİ. Havva YAMAN * Abdullah DAĞTAŞ ** ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ ISSN: 1308 9196 Yıl : 8 Sayı : 19 Nisan 2015 Yayın Geliş Tarihi: 30.01.2015 Yayına Kabul Tarihi: 08.04.2015 DOI Numarası:http://dx.doi.org/10.14520/adyusbd.50937

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI B İ R E Y V E T O P L U M EYLÜL EYLÜL 19-23 EYLÜL (1. Hafta) 1. TEMA 26-30 EYLÜL (2. Hafta) GÖRSEL GÖRSEL Dinleme kurallarını uygulama: 1 Dinlediğini anlama: 1, 3, Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ.

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ. BİREY VE TOPLUM 15 26 EYLÜL (12 SAAT) PARA CÜZDANI (ÖYKÜLEYİCİ METİN) OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ 11. Kurallarını Uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını belirler. 3. amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ Nisan Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Nisan ayı kazanımlarımız

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

Zaman Çizgisi. Venn Şeması

Zaman Çizgisi. Venn Şeması Zaman Çizgisi Zaman çizgisi, bir değerlendirme planını göstermenin ve öğrenme döngüsü boyunca çeşitli değerlendirme yöntemlerinin ortaya çıkışını incelemenin basit bir yoludur. Venn Şeması Venn şeması

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK

4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK 4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu İÇERİK Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim programları; bireyi topluma,

Detaylı

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. Programın Temel Yapısı

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. Programın Temel Yapısı MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Programın Temel Yapısı MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar Çıkmış soru (ÖABT-LS) Uygulanmakta olan Ortaöğretim Matematik

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders ve kaynak kitaplarını sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken akademik

Detaylı

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME DAŞÖZ, T. (2016). Murat Özbay Serisi Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(1), 526-533. MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Tuğçe DAŞÖZ Geliş Tarihi:

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI

VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI İÇİNDEKİLER KISIM I VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI BÖLÜM 1 Vygotsky nin Yaklaşımına Giriş Zihnin Araçları... 4 Zihnin Araçları Niçin Önemlidir... 5 Vygostky Yaklaşımının Tarihçesi...

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ Şubat Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Şubat

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

TÜRK DÜNYASI VAKFI. Bana Bir Hikaye yaz projesinin web portalına hoş geldiniz!

TÜRK DÜNYASI VAKFI. Bana Bir Hikaye yaz projesinin web portalına hoş geldiniz! 510 TÜRK DÜNYASI VAKFI HAKKIMIZDA Bana Bir Hikaye yaz projesinin web portalına hoş geldiniz! Bilginin hızla üretildiği ve tüketildiği bir çağda, çocuklarımızın okuma merakının dünya çapında hayli azaldığını

Detaylı

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim hedefleri belirlendikten sonra öğrencileri bu hedeflere ulaştıracak içeriğin saptanması gerekmektedir. Eğitim programlarının geliştirilmesinde ikinci aşama

Detaylı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 4-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti 1 SF SF 2 Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Eğitimin temel basamağı olan Okul Öncesi Eğitim nitelikli ve çok yönlü bir eğitim sürecini gerektirir. Çocukların keyifli zengin

Detaylı

. İLKOKULU 3-B SINIFI I.DÖNEMDE TÜRKÇE DERSİNDEN BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN II.DÖNEMDE UYGULANACAK ÖZEL ÇALIŞMA PLANI

. İLKOKULU 3-B SINIFI I.DÖNEMDE TÜRKÇE DERSİNDEN BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN II.DÖNEMDE UYGULANACAK ÖZEL ÇALIŞMA PLANI . İLKOKULU 3-B SINIFI I.DÖNEMDE TÜRKÇE DERSİNDEN BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN II.DÖNEMDE UYGULANACAK ÖZEL ÇALIŞMA PLANI AY - ŞUBAT Okuma kurallarını uygulama: Noktalama iflaretlerine dikkat ederek okur.

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR HAZIRLAYAN KEMAL ÖZDEMİR 201291321308 KÜTAHYA@2012 Konu: Türkçe

Detaylı

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ TEMALAR 1. TEMA: BİREY VE TOPLUM 2. TEMA: DEĞERLERİMİZ 3. TEMA: ATATÜRK 4. TEMA: ÜRETİM-TÜKETİM VE VERİMLİLİK 5. TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE 6. TEMA: YENİLİKLER VE GELİŞME 7. TEMA:

Detaylı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 5-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

TÜRKÇE 6. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir)

TÜRKÇE 6. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) TÜRKÇE 6. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) GİRİŞ Ana dili, bir toplumun en küçük birimi olan aile içerisinde filizlenmeye başlar. Çevresiyle

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRD103 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ

3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ Kasım ayı kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi konularımız 3. SINIFLAR KASIM AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Eylül

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü. Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan*

Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü. Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan* Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan* Projenin Ortakları: Kültür ve Turizm Bakanlığı,Ankara Üniversitesi, Etnoğrafya Müzesi, TURKKAD,Euro Innovanet-İtalya, Ironbridge George

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.75-84

2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.75-84 75 2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.75-84 ÖZET OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE İLKÖĞRETİM TÜRKÇE 1 DERSİ KAZANIMLARININ AŞAMALILIK İLİŞKİSİNİN

Detaylı

Seviye 2 Ünite 3 Çalışma Planı

Seviye 2 Ünite 3 Çalışma Planı Seviye 2 Ünite 3 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 6-7 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi Emre ÜNLÜ Neden okuma yazma öğretmeliyiz? Yaşama katılım Yaşamsal tercihler Okuma yazma Bilgiye ulaşma Bağımsızlaşma Sessel farkındalık Metni

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı TUR001 Türkçe 1 5 ECTS Ders Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 2 - - Ön Koşullar Dersin Dili Dersin Seviyesi

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri I ENG 101 Güz 4 0 0 4 4.5 Ön Koşul

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI SÜRE YÖNTEM- TEKNİKLER ETKİNLİKLER ARAÇ-GEREÇLER GEZİ-GÖZLEM- İNCELEME ATATÜRKÇÜLÜK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; 5.6.7.8. SINIFLAR

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLETİŞİM VE SUNUM BECERİLERİ DERSİ (7 VEYA 8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2015 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

PLEVNE ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 5. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI KAZANIMLAR OKUMA DİNLEME KONUŞMA YAZMA

PLEVNE ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 5. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI KAZANIMLAR OKUMA DİNLEME KONUŞMA YAZMA Tarih - Saat Tekn. 1. Hafta İSTİKLAL MARŞI 6 Saat 1. kurallarını uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını 3. amacına uygun yöntem 4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz 5.Noktalama işaretlerine dikkat ederek

Detaylı

TÜRKĠYE YÜKSEKÖĞRETĠM YETERLĠLĠKLER ÇERÇEVESĠ-PROGRAM YETERLĠLĠKLERĠ-TEMEL ALAN YETERLĠLĠKLERĠ ĠLĠġKĠSĠ

TÜRKĠYE YÜKSEKÖĞRETĠM YETERLĠLĠKLER ÇERÇEVESĠ-PROGRAM YETERLĠLĠKLERĠ-TEMEL ALAN YETERLĠLĠKLERĠ ĠLĠġKĠSĠ BECERĠLER BĠLGĠ BĠLGĠ BECERĠLER TÜRKĠYE YÜKSEKÖĞRETĠM YETERLĠLĠKLER ÇERÇEVESĠ--TEMEL ALAN YETERLĠLĠKLERĠ ĠLĠġKĠSĠ (Mimarlık ve Yapı) 1. İlgili alanda insan ve toplum odaklı, çevreye (doğal ve yapılı) duyarlı

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR OCAK AYI KAZANIMLARI

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR OCAK AYI KAZANIMLARI ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR OCAK AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1.Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını

Detaylı

TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati

TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati GİRİŞ Üçüncü Sınıf Türkçe Dersi Plan ve Programı nın yapısı hedefler, genel hedefler, kategoriler, özel hedefler, kazanımlar, öğretim yöntemleri,

Detaylı

2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ

2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ 2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz MEB kazanımlarına

Detaylı

haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati

haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati GİRİŞ Üçüncü Sınıf Türkçe Dersi Plan ve Programı nın yapısı hedefler, genel hedefler, kategoriler, özel hedefler, kazanımlar, öğretim yöntemleri,

Detaylı

Matematik Öğretimi. Ne? 1

Matematik Öğretimi. Ne? 1 Matematik Öğretimi Ne? 1 Matematik nedir? Matematik, sayı ve uzay bilimidir. Matematik, tüm olası modellerin incelenmesidir Matematiğin özü, sayı ve miktarla ilgili düşüncelerle çalışmak değildir. Matematik,

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME Öğretmenlerimiz: Esra Akkoyun: 1 A/B Pelin Yaman: 1 C/D ATAFENDE İngilizce programı Avrupa Dil standartları ve çoklu zekâ kuramına uygun olarak

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...iii DÖRDÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... v ÜÇÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... vi İKİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...vii ÖN SÖZ...viii 1. KİTAP BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017)

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ Çağdaş eğitimin en önemli amaçlarından biri her öğrenciye kendi bireysel özelliklerine göre öğrenme fırsatı sağlamaktır. Bu yolla bireysel farklılıkları olan çocuklar

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tasarım Psikolojisi GRT 312 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. 3. (Güz) Yarıyıl BĠS210

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. 3. (Güz) Yarıyıl BĠS210 DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Diksiyon ve Güzel KonuĢma BĠS210 3. (Güz) Yarıyıl 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Ön Lisans Dersin Türü

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri iv / Künye Kısaca İçindekiler KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş Bölüm 1: Sosyal Bilgiler Öğretiminin ve Öğreniminin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri Bölüm 2: Sosyal

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Yrd.Doç.Dr. Gülçin Tan Şişman Eğitim Programları ve Öğretim İletişim "Ne kadar çok bilirsen bil, söylediklerin karsındakinin anlayacagı kadardır."

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİYLE AMATÖR OLARAK İLGİLENEN BİREYLERİN ORTAÖĞRETİM DERS SÜREÇLERİNDE YER ALAN GELENEKSEL ÖĞRETİ VE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME DURUMLARI Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ Sanat eğitiminin

Detaylı

FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ

FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ Fen Bilgisi Eğitiminin Önemi 06-14 yaş arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. Fen bilgisi eğitimi; Çocuğa yaratıcı düşünme becerisi

Detaylı

Eğitim Bilimlerine Giriş

Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Bilimlerine Giriş Yrd. Doç. Dr. Tuncay Sevindik E-posta: tuncaysevindik@hotmail.com Web: www.tuncaysevindik.com 1/44 Ders İçeriği Bu dersin amacı; eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitimin psikolojik,

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bitirme Çalışması 1 YDA

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bitirme Çalışması 1 YDA DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bitirme Çalışması 1 YDA 409 7 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

1) Okuma 1.1. Okumanın Öğeleri:

1) Okuma 1.1. Okumanın Öğeleri: Rızzaa FFi ilizzookk O K U M A S Ü R E C İ k, sanıldığı kadar kolay bir iş değildir. Aslında o, bir metnin anlamını yeniden inşa etme sürecidir. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki bu süreç hakkında sağlam

Detaylı

Program Yeterlilikleri hazırlama Ders Öğrenme Çıktıları Yazma AKTS Hesaplama. Fahri YAVUZ 1 Nisan 2010, Kültür Merkezi Mavi Salon Erzurum

Program Yeterlilikleri hazırlama Ders Öğrenme Çıktıları Yazma AKTS Hesaplama. Fahri YAVUZ 1 Nisan 2010, Kültür Merkezi Mavi Salon Erzurum Program Yeterlilikleri hazırlama Ders Öğrenme Çıktıları Yazma AKTS Hesaplama Fahri YAVUZ 1 Nisan 2010, Kültür Merkezi Mavi Salon Erzurum Neden? Bilişimsel, eğitimsel ve teknolojik gelişmeler yüksek öğretim

Detaylı

ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL AYI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÜLTENİ

ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL AYI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÜLTENİ ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL AYI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÜLTENİ REHBERLİK SERVİSİ NEDİR? Öğrencilerin gelişim süreci içerisinde karşılaştıkları güçlükleri, problem

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM Ders No : 0310340004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

ANAFİKİR: Kendimizi tanımamız, sorumluluklarımızı yerine getirmemizde

ANAFİKİR: Kendimizi tanımamız, sorumluluklarımızı yerine getirmemizde 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (9 EYLÜL-25 EKİM 2013) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile ilgili

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. K. K. T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik

Detaylı

Söylem Çözümlemesi (ETI205) Ders Detayları

Söylem Çözümlemesi (ETI205) Ders Detayları Söylem Çözümlemesi (ETI205) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Söylem Çözümlemesi ETI205 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi II YDI404 8.Yarıyıl 2+0 2 4 Ön Koşul Dersleri YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı