YARGITAY 13. HUKUK DA RES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YARGITAY 13. HUKUK DA RES"

Transkript

1 YARGITAY 13. HUKUK DA RES

2

3 YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/13591 K: 2007/452 T: AD ORTAKLIK FES H VE TASF YE ARASINDAK AYIRIM TASF YEDE ZLENECEK YÖNTEM TASF YEDE MAHKEMEN N filev (BK m. 539) Özet: Ortakl n feshi ile tasfiyesi ayr ayr hukuki ifllemlerdir. Tasfiye, bütün hesaplar n görülüp, ortakl n aktif ve pasif bütün mal varl n n belirlenip ortaklar n birbirleri ile alacak verecek ve ortakl ktan dolay olan iliflkilerinin kesilmesi yoluyla ortakl n sona erdirilmesi mallar n paylafl lmas ya da sat fl yoluyla elden ç kar lmas d r. Ortakl k sözleflmesinde hüküm bulundu- u takdirde tasfiyenin sözleflmedeki hükümleri yap lmas as ld r. Sözleflmede hüküm bulunmuyorsa tasfiye yasan n öngördü ü flekilde gerçeklefltirilir. Tasfiyenin mahkemece bizzat gerçeklefltirilmesi gerekir. Tasfiye memuru atand ktan sonra dosyadan çekilmesi isabetsiz olmufltur. Taraflar aras ndaki adi ortakl n feshi davas n n yap lan yarg lamas sonunda ilamda yaz l nedenlerden dolay davan n kabulüne yönelik olarak verilen hükmün daval avukat taraf ndan duruflmal olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere ça r ka d gönderilmiflti. Belli günde daval vekili avukat ile davac vekili geldi di er davac lar taraf ndan gelen olmad ndan onun yoklu unda duruflmaya bafllan lm fl ve haz r bulunan avukatlar n sözlü aç klamalar dinlenildikten sonra karar için baflka güne b rak lm flt. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde oldu u saptanarak dosya incelendi, gere i konuflulup düflünüldü. KARAR: Davac lar, daval ile murislerinin aralar nda tarihinde serac l k adi ortakl sözleflmesi düzenlediklerini, ortakl k sermayesinin TL yi murislerinin, ,000 TL yi de (*) Gönderen: Av. Erol ZEYBEKO LU, Antalya Barosu

4 1260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 3 Y l 2007 daval n n karfl lad n, murislerinin karfl l ks z olarak kendine ait iki ayr tafl nmaz n ortakl a tahsis etti ini, bu iki tafl nmazdan biri üzerinde daval yarar na 30 y l süre ile irtifak hakk tesis etti ini, edimler aras nda afl r nispetsizlik oldu u gibi murisin sözleflmenin 5. maddesindeki özel hükme dayanarak sa l nda daval ya gönderdi i ihtarnamesi ile sözleflmeyi fesh etti ini ileri sürerek gerek gabin hukuki nedeni dayal olarak ve gerekse gönderilen fesih ihtar nedeniyle sözleflmenin feshine karar verilmesini istemifltir. Daval, davac lar n murisleri ile aralar ndaki ortakl n 1985 y l ndan beri devam etti ini, feshin hakl olmad n, savunarak davan n reddini dilemifltir. Mahkemece, bozmaya uyularak ortakl k sözleflmesinin feshine, taraflar aras ndaki ortakl n tasfiyesine, tasfiye memuru atanmas na karar verilmifl; hüküm, daval taraf ndan temyiz edilmifltir. 1 - Dosyadaki yaz lara ve bozman n flümulü d fl nda kalarak kesinleflmifl olan cihetlere ait temyiz itirazlar n n incelenmesi art k mümkün bulunmamas na göre, daval n n afla daki bendin kapsam d fl nda kalan. di er temyiz itirazlar n n reddi gerekir. 2- Davac n n iddias adi ortakl n feshine iliflkin ihbar ve tüm dosya kapsam ndan mahkemece adi ortakl n feshine karar verilmekle adi ortakl n son buldu u uyuflmazl k konusu de ildir. Ortakl k son buldu una göre, tasfiyenin de mahkemece bizzat yapt r lmas gerekir. Ortakl n feshi ile ortakl n tasfiyesi ayr ayr hukuki ifllemlerdir. BK. n n 538. maddesinde belirtildi i gibi tasfiye bütün hesaplar n görülüp ortakl n aktif ve pasif bütün mal varl n n belirlenip ortaklar n birbirleri ile alacak verecek ve ortakl ktan dolay olan iliflkilerinin kesilmesi yoluyla ortakl n sona erdirilmesi mallar n paylafl lmas ya da sat fl yoluyla elden ç kar lmas d r. Ortakl k sözleflmesinde hüküm bulundu u takdirde tasfiyenin bu sözleflmedeki hükümlere göre yap lmas as ld r. Böyle bir hükmün bulunmamas halinde ise tasfiyenin bu defa BK n n 539. maddesindeki s ra takip edilerek yap lmas gerekir. Aç klanan bu hukuki olgular karfl s nda bozma ilam nda da aç kland üzere, öncelikle ortakl n sona erdi i tarih itibariyle aktif ve pasif mal varl belirlenmeli ortakl yöneten ve idareci ortak olan her iki taraftan ortakl k hesab n gösterir hesap istenilmeli verilen hesapta uyuflmazl k ç kt takdirde taraflardan delilleri sorularak toplanmal, bu flekilde belirlenen mal varl n n ne flekilde tasfiye edilece i taraflardan sorulmal, tasfiyede anlaflt klar takdirde ona göre karar verilmelidir. Taraflar tasfiye konusunda anlaflamad klar takdirde, mahkeme tayin edece i tasfiye memuru marifetiyle tespit edilen ortakl k mallar n n mevcut olanlar n sat lmas na flayet bu mallar mevcut de ilse de erleri bilirkifli marifetiyle belirlenip, elde edilen gelirden veya mallar n belirlenen de erlerinden öncelikle ortakl n borçlar ödendikten sonra

5 Yarg tay Kararlar 1261 kalan k sm n taraflar aras nda paylaflt r lmas na karar verilmelidir. Mahkemece, bozma ilam na uyulmufl ancak tasfiyeye iliflkin tasfiye memuru atamakla yetinilmifl, bizzat tasfiye yap l p taraflar n hak ve yükümlülükleri paylaflt r lmam flt r. Yukar da aç kland flekilde ifllem yap lmas gerekirken, mahkemece eksik inceleme ile yaz l flekilde karar verilmesi usul ve yasaya ayk r olup, hükmün bozulmas gerekir. SONUÇ: Yukar da birinci bent gere ince daval n n di er temyiz itirazlar n n reddine, ikinci bentte aç klanan nedenlerle karar n daval yarar na BOZULMASINA, YTL duruflma avukatl k paras n n davac dan al narak daval ya ödenmesine, peflin al nan harc n istek halinde temyiz eden tarafa iadesine, gününde oybirli iyle karar verildi.

6 1262 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 3 Y l 2007 YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/13661 K: 2007/2723 T: KRED KARTININ ÇALINMASI L M T AfiAN HARCAMALAR BANKANIN SORUMLULU U Özet: Kural olarak kredi kart sahibi kart limitinin üzerine ç kamaz. Kart sahibi limit üzerinde harcama yapma girifliminde bulundu u takdirde, bankan n normal olarak provizyon vermemesi gerekir. Bu gibi durumlarda bankan n tedbirli bir tacir gibi davranarak limit afl m harcamaya izin vermemesi gerekir. Hal böyle oluna, limit afl larak yap lan harcamaya provizyon veren bankan n kusurlu davrand ve zarar n artmas na neden oldu u sonucuna var lmal d r. Taraflar aras ndaki menfi tespit davas n n yap lan yarg lamas sonunda ilamda yaz l nedenlerden dolay davan n reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davac avukat taraf ndan temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gere i konuflulup düflünüldü. KARAR Davac, daval bankadan ald kredi kart n n çal nd n fark etmesi üzerine tarihinde durumu Cumhuriyet Savc l na ve daval bankaya bildirdi ini, çal nan bu kart ile tarihinde YTL tutar nda al flverifl yap ld n, oysa kredi kart limitinin YTL oldu unu belirterek limit üstünde yap lan harcama tutar YTL'den borçlu olmad n n tespitine karar verilmesini istemifltir. Daval banka, kredi kart n n çal nd n n bildirilmesinden önce yap lan al flverifllerden kendilerinin sorumlu olmad n, kimlik kontrolü

7 Yarg tay Kararlar 1263 yap lmaks z n yap lm flsa üye iflyerlerinin sorumlu olaca n davan n reddini dilemifltir. Mahkemece; kredi kart n n tarihinde daval bankaya tarihinde baflvuruldu u, harcamalar n bankaya bildirimden önce gerçekleflti i, bu nedenle bankan n sorumlu olmayaca gerekçesiyle davan n reddine karar verilmifl; hüküm, davac tarafça temyiz edilmifltir. Davac n n, daval bankadan ald kredi kart n n çal nd, davac n n bu olay daval ya tarihinde bildirdi i, ancak çal nan kartla tarihinde üye iflyerlerinden TL'lik harcama yap ld, kredi kart limitinin YTL oldu u dosya içeri inden, anlafl ld gibi bu husus taraflar n da kabulündedir. Davac çal nan kredi kart ile yap lan harcamalardan kredi kart limiti olan YTL'sinden sorumlu oldu unu kabul etmektedir. Uyuflmazl k, çal nan kredi kart ile limit üzerinde yap lan harcamalardan davac n n sorumlu olup olmad hususudur. Kredi kart, bankan n kart hamili üyesine kredi kart limiti dahilinde nakit ödeme yapmas na gerek olmaks z n üye iflyerlerinden al flverifl yapmas n, hizmet sat n almas n veya nakit çekmesini sa lar. Kredi kart sahibi kural olarak kart n kendisine temin etti i bu hizmetlerden hangisinden faydalan rsa faydalans n sözleflmede öngörülen limitin üzerine ç kamaz. Bu limit sözleflmede kart sahibinin sosyal ve ekonomik durumu ödeme gücü vs. etkenler gözetilerek saptan r. Hayat n ola an ak fl içinde kart sahibi limit üzerinde harcama yapma girifliminde bulundu u takdirde, banka normal olarak provizyon vermemesi gerekir. Kart ile yap lan harcaman n tan nan limiti aflmas halinde provizyon verme yetkisi tamamen bankaya aittir. Bu gibi hallerde banka tedbirli bir tacir gibi davranmal d r. Özellikle kart sahibinin r zas d fl nda harcama yap lmak istendi i de düflünülmeli ve bu de erlendirme sonucunda limit afl m suretiyle yap lan harcamaya izin verilmemelidir. Somut uyuflmazl kta kart n çal nmas ndan önce davac ya gönderilen hesap ekstrelerinde kart limiti YTL olmas na karfl l k aras ayl k dönemlerde davac harcamalar n n s rayla YTL YT, YTL YTL, YTL, YTL, YTL ve YTL oldu u anlafl lmaktad r. Bu harcamalar n hiçbirinde limit afl lmam flt r. Buna karfl l k uyuflmazl k konusu olan YTL'lik harcamalar n tamam tarihinde bir günde yap lm flt r. Daval banka kart sahibinin tarihine kadar ayl k harcamas limitinin yar s n aflmad halde, bir günde limit afl larak yap lan YTL'lik harcamaya provizyon vermekle kusurlu davranm fl, zarar n artmas na neden olmufltur. Bu durumda, mahkemece bankac l k ve kredi kartlar nda uzman yeni bir bilirkifli heyetinden somut olay n özelliklerini de gözeterek limit afl m suretiyle harcamaya izin veren, zarar n art fl na neden olan bankan n müterafik kusuru saptan p

8 1264 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 3 Y l 2007 sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, yaz l flekilde eksik inceleme ile karar verilmesi usul ve yasaya ayk r olup bozma nedenidir. SONUÇ:Yukar da aç klanan nedenlerle davac n n temyiz itirazlar n n kabulü ile hükmün davac lehine BOZULMASINA, peflin al nan harc n istek halinde temyiz edene iadesine gününde oybirli iyle karar verildi. YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/13785 K: 2007/1694 T: TAfiINMAZ TELLALLI I SÖZLEfiMES MÜLK SAH B N N BORÇLARI CEZA fiart Ö z e t : Tafl nmaz sat m tellall sözleflmesine ayk r davranarak tafl nmaz kendisi satan mülk sahibi, sözleflmede belirlenen komisyon ücretini ve cezai flart ödemek zorundad r. Taraflar aras ndaki itiraz n iptali davas n n yap lan yarg lamas sonunda ilamda yaz l nedenlerden dolay davan n reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davac avukat taraf ndan temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gere i konuflulup düflünüldü. KARAR Davac, daval ya ait tafl nmaz n sat lmas nda komisyoncu olarak faaliyet göstermek üzere tarihinde sözleflme yap ld n, ancak daval n n-sözleflme hükümlerini ihlal ederek, tafl nmaz bizzat kendisinin satt n ve komisyon ücretini ödemedi ini, yap lan takibe de haks z itiraz etti ini ileri sürerek, itiraz n iptali ile % 40 tazminata karar verilmesini istemifltir. Daval, sözleflmenin tanzim tarihinin sonradan ilave edildi ini, tafl nmaz sözleflmedeki bir ayl k süre dolduktan sonra satt n savunarak davan n reddini dilemifltir. (*) Gönderen: Av. Murat TOPÇUO LU

9 Yarg tay Kararlar 1265 Mahkemece, davan n reddine karar verilmifl; hüküm davac taraf ndan temyiz edilmifltir. Davac, daval aleyhine" yapt icra takibi ile, sözleflmeye istinaden YTL. komisyon ücreti ile YTL. cezai flart alaca n n ödetilmesini talep etmifltir. Davac taraf ndan ibraz edilen ve daval n n imzas n havi tarihli sözleflmenin 6. maddesinde, akdin süresinin 1 ay oldu u, 7.maddesinde, taraflar n akit süresinin bitiminden 15 gün öncesinden akdin yenilenmeyece ini yaz l flekilde ihbar etmediklerinde, akit süresi kadar süresinin uzayaca ve uzayan süre için de sözleflme hükümlerini aynen uygulanaca aç klanm flt r. Mahkemenin de kabulünde oldu u gibi,, daval mülk sahibi taraf ndan 3. flahsa tarihinde tapuda yap lan sat fl n, taraflar aras ndaki sözleflmenin yürürlükte oldu u süre içinde yap ld anlafl lmaktad r. Sözleflmenin 2. maddesinde komisyon ücretinin tafl nmaz n sat fl bedeli olarak gösterilen mebla n % 3 tutar oldu u aç kland ktan sonra, 4. maddesinde de mülk sahibi akde konu gayrimenkulun sat lmas için ifl bu akdin di er taraf olan emlak komisyoncusu haricinde hiçbir özel veya tüzel kifli veya kurumla akit yapamayaca gibi, kendisi dahi pazarlayarak sat fl n yapamaz. Bu hükme muhalefet etmesi halinde mülk sahibi ifl bu akitle kararlaflt r lan emlak komisyon ücretinin tamam n ve ayr ca ayn miktardaki mebla cezai flart olarak komisyoncuya ödemeyi kabul ve taahhüt eder hükmü düzenlenmifltir.. Daval mülk sahibi ile, davac aras ndaki sözleflme geçerli olup taraflar ba lar ve sözleflme yürürlükte iken tafl nmaz davac bizzat kendisi satt na göre, sözleflmenin 4. maddesindeki kararlaflt rmaya ayk r davranm flt r. Öyle olunca davac sözleflmede kararlaflt r lan komisyon ücretini ve cezai flart isteyebilir. Davac n n talep etti i komisyon ücreti ile BK.161/son maddesi hükmü de gözetilmek suretiyle cezai flarta karar verilmesi gerekir. Mahkemece aksi düflüncelerle sözleflenleri ba lay c nitelikte olan sözleflme hükümleri göz ard edilerek, eksik inceleme ile yaz l flekilde karar verilmesi usul ve yasaya ayk r olup, bozma nedenidir. SONUÇ: Yukar da aç klanan nedenle temyiz olunan karar n davac yarar na BOZULMASINA, peflin al nan harc n istek halinde temyiz edene iadesine, gününde oybirli iyle karar verildi.

10 1266 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 3 Y l 2007 YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/15406 K: 2007/3515 T: BAfiKASINA A T TAfiINMAZ ÜZER NE RUHSATSIZ VE KAÇAK OLARAK YAPILAN NfiAATIN HUKUKSAL DURUMU Özet: Baflkas na ait tafl nmaz üzerine ruhsats z ve kaçak yap infla etmifl olan davac n n mülk sahibine karfl sebepsiz zenginleflti inden söz edilemez. Taraflar aras ndaki alacak davas n n yap lan yarg lamas sonunda ilamda yaz l nedenlerden dolay davan n k smen kabulüne k smen reddine yönelik olarak verilen hükmün daval avukat taraf ndan duruflmal olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere ça r ka d gönderilmiflti. Belli günde daval vekili avukat B.K. gelmifl davac taraf ndan gelen olmad ndan onun yoklu unda duruflmaya bafllan lm fl ve haz r bulunan avukatlar n sözlü aç klamalar dinlenildikten sonra karar için baflka güne b rak lm flt. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde oldu u saptanarak dosya incelendi, gere i konuflulup düflünüldü. KARAR Davac, daval ya ait tafl nmazda kirac oldu unu, tafl nmaza ilaveler yapmak sureti ile tadilatlar yapt n, icra yolu ile tafl nmazdan tahliye edildi ini, bu tadilatlar n tafl nmaza de er katt n ileri sürerek yapt masraflar için TL'nin tahsilini istemifltir. Daval davan n reddini dilemifltir. Mahkemece, davan n k smen kabulü ile; TL'nin dava tarihinden itibaren yürütülecek yasal faizi ile birlikte daval dan tahsiline karar verilmifl; hüküm, daval taraf ndan temyiz edilmifltir. Davac, daval dan kiralad tafl nmaz üzerinde ilave katlar yap p faydal ve zaruri masraflar da bulundu unu iddia edip yapt masraflar n tahsili istemi ile eldeki davay açm flt r. Daval savunmas nda belirtti i gibi tarihli bilirkifli raporunda davac taraf ndan yap lan ilave inflaat ve tadilatlar n ruhsats z ve kaçak oldu u anlafl ld gibi, bu yüzden belediyece daval ya para cezas kesildi i daval n n ödedi i anlafl lmaktad r. Dava konusu ilave inflaat ve tadilatlar n kaçak oldu u hususu davac n n da kabulündedir. Öyle olunca bu yap lanlar her an belediyece y k lmas mümkündür. Muhtemel y k m karar nda y k m

11 Yarg tay Kararlar 1267 masraflar n n da yine mal sahibinin ödemesi gerekir. Öyle olunca yap lan kaçak yap lar için daval n n sebepsiz zenginleflti inden söz edilemez. Bu nedenle davac n n davas n n reddine karar verilmesi gerekirken aksi düflüncelerle yaz l flekilde karar verilmesi usul ve yasaya ayk r olup bozma gerektirir. SONUÇ: Yukar da aç klanan nedenlerden temyiz olunan karar n daval yarar na BOZULMASINA, peflin harc n istek halinde iadesine, 500 YTL duruflma avukatl k paras n n davac dan al narak daval ya ödenmesine, gününde oybirli iyle karar verildi. YARGITAY 13. HUKUK DA RES E 2006/11071 K. 2006/15924, T fie ADE DAVASI DAVACININ HAVAYOLLARINDA ÇALIfiMASI HAVA TAfiIMA fi NDE ÇALIfiANIN fie ADE DAVASINA DA fi MAHKEMES NDE BAKILACA I (5521 SK m.1; 2822 SK m 6, 66) Davac, hizmet akdini feshinin geçerli nedene dayanmad gerekçesiyle, feshin geçersizli ine, ifle iadesine karar verilmesini talep ve dava etmifltir Say I Kanunun 66. maddesine göre, bu kanunun uygulanmas ndan do an davalar fl Mahkemesinde bak lacakt r. Yine, ayn Yasan n 6. maddesinde toplu ifl sözleflmesinin hizmet akdi yerine geçece i belirtilmifltir. Anlaflmazl k toplu ifl sözleflmesinin bir maddesinin uygulanmas ndan do du undan, görevi mahkemenin fl Mahkemesi oldu- unun kabulü gerekir. Taraflar aras ndaki feshin iptali davas n n yap lan yarg lamas sonunda ilamda yaz l nedenlerden dolay davan n kabulüne yönelik olarak verilen hükmün daval avukat taraf ndan duruflmal olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere ça r ka d gönderilmiflti. Belli günde daval vekili avukat ile davac vekili gelmifl olmalar yla duruflmaya bafllan lm fl ve haz r bulunan avukatlar n sözlü aç klamalar dinlenildikten sonra karar için baflka güne b rak lm flt. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde oldu- u saptanarak dosya incelendi, gere i konuflulup düflünüldü.

12 1268 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 3 Y l 2007 KARAR Davac, daval nezdinde tarihinde ifle bafllay p, kabin amiri olarak çal flmakta iken tarihinde bildirimsiz olarak ifl akdinin feshedildi ini, yap lan feshin haks z olmas nedeni ile, fl Kanununun 21. maddesine göre ifle iadeye karar verilmesine, 4 ayl k ücret ve 8 ayl k ücreti tutar nda tazminat ödenmesine karar verilmesini istemifltir. Daval, davac n n toplu ifl sözleflmesinin 69/2 maddesine ayk r davran fl nedeni ile ifl akdinin bildirimsiz 'olarak feshedildi ini, feshin hakl oldu unu savunarak davan n reddini dilemifltir. Mahkemece, ifl mahkemesi taraf ndan verilen ve temyiz edilmeksizin kesinleflen görevsizlik karar gere ince yap lan yarg lama sonunda, feshin geçersizli i ile, davac n n. ifle iadesine, ve ifl kanununun 21. maddesine göre di er haklar n n daval dan tahsiline karar verilmifl; hüküm, daval taraf ndan temyiz edilmifltir. 1 -Davac n n hava tafl ma iflinde çal flt ndan ifl kanununun 4/a maddesi gere ince ifl kanunu hükümlerine tabi olmad ancak Hava fl Sendikas üyesi oldu undan iflyerinde uygulanan 19. dönem toplu ifl sözleflmesi hükümlerinden yararland ve Teftifl kurulu Baflkanl 'n n 8.2/2005 tarihli soruflturma raporu do rultusunda, davac n n ortakl k ve ortakl k personeli hakk nda fleref ve. haysiyet k r c as ls z snatlarda bulunmak suretiyle toplu ifl sözleflmesinin 69/2 maddesine göre. iflten ç karma cezas n n koflullar olufltu undan bahisle 73. maddesi gere ince ifl akdinin bildirimsiz feshi için Disiplin Kuruluna sevkine karar verildi i ve tarihli Disiplin Kurulu Karar gere ince de toplu ifl sözleflmesinin 69/2-15. maddesi gere ince davac n n iflten ç karma cezas ile cezaland r lmas na karar verildi i tüm dosya kapsam ile anlafl lmaktad r say l toplu ifl sözleflmesi, grev ve lokavt kanununun 66. maddesi, bu" kanununun uygulanmas ndan do an bütün uyuflmazl klar n ifl davalar na bakmakla görevli mahkemelerde çözümlenece i hükmünü getirmifl olup, ayn kanunun 6. maddesinde, toplu ifl sözleflmesinin hizmet akdi yerine geçece i belirtilmifltir. Disiplin kurulunun kuruluflu, görev ve yetkileri toplu ifl sözleflmesi ile düzenlendi ine göre ve ortaya getirilen uyuflmazl k yine toplu ifl sözleflmesinde düzenlenen 69. maddesi hükmünün uygulanmas ndan do du una göre, görevli mahkemenin ifl mahkemesi oldu unun kabulü gerekir. Aç klanan nedenle mahkemece yanl fl de- erlendirme ile uyuflmazl n ifl mahkemesinde görülmesi gerekti inden bahisle görevsizlik karar verilmesi gerekirken iflin esas hakk nda karar verilmesi usul ve yasaya ayk r olup bozma nedenidir. 2 -Bozma nedenine göre daval n n di er temyiz itirazlar n n incelenmesine gerek görülmemifltir. S O N U Ç : Yukar da 1. bentte belirtilen nedenle temyiz olunan karar n BO- ZULMASINA, 2. bentte belirtilen nedenle daval n n di er temyiz itirazlar n n incelenmesine yer olmad na, peflin al nan harc n istek halinde temyiz edene iadesine, YTL. duruflma avukatl k paras n n davac dan al narak daval ya ödenmesine, gününde oybirli iyle karar verildi.

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2002/12143 K: 2003/1022 T: 03.02.2003 TELLALLIK SÖZLEfiMES NDEN CAYAN ALICININ YÜKÜMLÜLÜ Ü (BK m. 161/son) Özet: Tellall k sözleflmesinden cay lmas halinde vazgeçen al c n

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/4967 K: 2006/7878 T: 15.05.2006 HAKSIZ AZ L AZ L TAR H NDE GEÇERL OLAN ÜCRET TAR FES ÜZER NDEN HESAPLAMA YAPILACA I (Avukatl k K. m. 164/4) Özet: Haks z olarak azledildi

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 2380 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2005/10187 K: 2005/12550 T: 15.12.2005 CRA HUKUKU FLASIN ERTELENMES FLASIN ERTELENMES NDE TEMY

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

YARGITAY 17. HUKUK DA RES

YARGITAY 17. HUKUK DA RES YARGITAY 17. HUKUK DA RES E: 2006/4384 K: 2006/7879 T: 16.10.2006 HAKSIZ F LDEN DO AN SORUMLULU UN KAPSAMI HASARIN TESP T N N ÖZEL KURUM VE B L RK fi YE YAPTIRILMASI DURUMUNDA YARGILAMA G DERLER Özet:

Detaylı

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES BOZMADAN ÖNCEK KARAR GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES E: 2004/798 K: 2004/819 T: 05.10.2004 fiikayet eden vekili: Silivri Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2003/560 esas say l 20.02.2004 günlü ara karar gere

Detaylı

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren yarg tay kararlar Derleyen: Av. Ertan ren Yarg tay Kararlar ESAS NO: 2003/15449 KARAR NO: 2004/5354 KARAR TAR H : 18.03.2004 KARAR ÖZET : BEL RL SÜREL fi SÖZLEfiMES YLE ÇALIfiAN fiç N N FARK KIDEM TAZM

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2006/7776 K: 2006/10511 T: 05.10.2006 fiarta BA LI SÖZLEfiME HÂSILAT K RASI SÖZLEfiMEN N FASINDA MKÂNSIZLIK OBJEKT F VE SÜBJEKT F MKANSIZLIK TARAF KUSURU HAKSIZ FES H K RACININ

Detaylı

YARGITAY 1. HUKUK DA RES

YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES E: 2007/9740 K: 2007/11187 T: 21.11.2007 DAVADAN FERAGAT KES N HÜKÜM DAVANIN HER AfiAMASINDA FERAGAT ED LEB LECE KURALI* Özet: Feragat kesin hükmün sonucunu

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2002/2584 K: 2002/4338 T: 18.4.2002 ELEKTR K ABONEL ESK ABONEN N BORÇLARI YEN ABONEN N HAKLARI ELEKTR K DARES N N SÖZLEfiME YAPMA ZORUNLU U (*)(**)(***)

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2002/13932 K: 2003/2014 T: 27.2.2003 KATMA DE ER VERG S NE TAB K RA filemler VERG YÜKÜMLÜSÜ (3065 SK m l, 3/f, 8, 9) Özet: Katma De er Vergisine tabi kiralama ifllemlerinde

Detaylı

YARGITAY 3. HUKUK DA RES

YARGITAY 3. HUKUK DA RES YARGITAY 3. HUKUK DA RES 2226 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 3. HUKUK DA RES E: 2005/1913 K: 2005/2338 T: 08.03.2005 KAT MÜLK YET HUKUKU B RDEN ÇOK PARSEL ÜZER NDE KURULU S TELER

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 15. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/1273 K: 2005/6735 T: 20.12.2004 TASARRUFUN PTAL BA IfiLAMA N TEL NDE filem ( K m. 278/2, 283/2) Özet: K nun 278/2. maddesi uyar nca, akdin yap ld s rada, kendi verdi i

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2003/10819 K: 2004/346 T: 20.01.2004 AD KEFALET AD KEF L N SORUMLULU UNUN KOfiULLARI (BK m. 486) Özet: Adi kefilin borçtan sorumlu tutulabilmesi, as l borçlunun iflas etmesi

Detaylı

YARGITAY 8. HUKUK DA RES

YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES 2708 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 8. HUKUK DA RES E: 2007/3466 K: 2007/3916 T: 21.06.2007 MAR HUKUKU TAfiINMAZ PAYININ SATILMASI MAR UYGULAMASI KOfiULU

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 6. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2006/2112 K: 2006/3863 T: 19.04.2005 PAYLI TAfiINMAZ F L TAKS M ÖNALIM HAKKI DÜRÜSTLÜK KURALI EYLEML PAYLAfiMA (TMK. m. 2) Özet: Önal m davas na konu olan pay n iliflkin bulundu

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 19. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2004/2804 K: 2004/12066 T: 06.12.2004 MENF TESP T DAVASI ALACAKLI YARARINA TAZM NATIN KOfiULU ( K m. 72/4) Özet: Menfi tespit davas nda alacakl yarar na tazminata hükmolunmas

Detaylı

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/158-161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17762 Karar No. 2011/19801 Tarihi: 30.06.2011 CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI ÖZETİ Cezai şart öğretide,

Detaylı

YARGITAY 8. HUKUK DA RES

YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES E: 2004/8393 K: 2005/1976 T: 15.3.2005 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ ÜNE VE VAKFA A T TAfiINMAZ KAZANDIRICI ZAMANAfiIMI VAKIFTA TAV Z BEDEL MUTASARRIFINA

Detaylı

YARGITAY 9. HUKUK DA RES

YARGITAY 9. HUKUK DA RES YARGITAY 9. HUKUK DA RES 2272 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 E: 2003/5607 K: 2003/18351 T: 30.10.2003 fi HUKUKU HUSUMET BAK YE SÖZLEfiME SÜRES DAVACININ BAfiKA B R fite ÇALIfiMASI (BK

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 7. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2003/2233 K: 2003/2670 T: 29.9.2003 ORTAKLI IN G DER LMES DAVASI TAfiINMAZ ÜZER NDE B NA BULUNMASI A D YET N TESP T DAVASI (3561 SK. m. 13/j) YARGITAY 7. HUKUK DA RES KARARLARI

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/12919 K: 2006/13384 T: 18.12.2006 S GORTA HUKUKU S GORTA fi RKET N N TEMERRÜDÜ KUSUR RAPORLARI ARASINDA ÇEL fik GARANT FONU VE S GORTACININ SORUMLULU

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2008/2115 K: 2008/4731 T: 11.03.2008 FA Z HUKUKU YASAL FA Z REESKONT FA Z KAVRAMININ KALDIRILMIfi OLDU U (3095 SK m. 1) Özet: 3095 Say l Yasan n 1.

Detaylı

1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007

1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 UYGULAMADAN DOSYA 1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 B R MAHKEME KARARI STANBUL 4. TÜKET C MAHKEMES E: 2007/210 K: 2007/374 T: 28.06.2007 KRED KARTLARINDAN KART A DATI ALINAMAYACA I HAKSIZ

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2003/13571 K: 2004/8341 T: 16.09.2004 KAMU ALACA ININ TAHS L NDE ZLENECEK YÖNTEM (6183 SK m. 1, 54) Özet: Kamu alaca n n tahsili konusunda özel takip olana bulunuyor ise, genel

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES 2752 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/11496 K: 2006/11948 T: 20.11.2006 T CARET HUKUKU KASKO S GORTA S GORTA fi RKET N N RÜCU

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

YARGITAY 3. HUKUK DA RES

YARGITAY 3. HUKUK DA RES YARGITAY 3. HUKUK DA RES E: 2005/2650 K: 2005/5986 T: 31.05.2005 NEDENS Z ZENG NLEfiME BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ FA Z N BAfiLANGIÇ TAR H Özet: Nedensiz zenginleflmede, zenginleflen ister iyiniyetli ister kötüniyetli

Detaylı

YARGITAY 9. HUKUK DA RES

YARGITAY 9. HUKUK DA RES E: 2004/22912 K: 2005/13742 T: 18.04.2005 fiç N N ÜCRETS Z ZNE ÇIKARILMASI H ZMET AKD N N FESHED LM fi SAYILMASI DURUMU Özet: Yarg tay n kararl l k kazanm fl olan uygulamas na göre, ücretsiz izin hizmet

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/11732 K: 2005/10673 T: 08.11.2005 DAVADA HUSUMET MADD HATA TEMS LC DE YANILMA* Özet: Maddi hata olarak de erlendirilebilmesi mümkün bir sözcük

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

YARGITAY 3. HUKUK DA RES

YARGITAY 3. HUKUK DA RES YARGITAY 3. HUKUK DA RES YARGITAY 3. HUKUK DA RES E: 2004/12861 K: 2004/13674 T: 9.12.2004 PAYDAfiLARIN HAKLARI ECR M S L KÖTÜN YETL Z LYET ZARARIN TÜMÜNDEN SORUMLULUK (TMK m. 2, 693, 993, 995) Özet:

Detaylı

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280 DAVACI: ULUSAL KANAL İLETİŞİM HİZ. SAN.. VE TİC. A.Ş. VEKİLİ : Av. MEHMET NURİ AYTEKİN, İstiklal Cad. No:73-75 Sekban İş Merk. K:3 D:6 Beyoğlu/İSTANBUL DAVALI: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU- VEKİLİ: Av.

Detaylı

Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU. Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06.

Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU. Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06. Yargıtay Kararları Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN - Av. Arzu GÖKALP Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06.2009 İLGİLİ MEVZUAT:

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES 378 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2002/6240 K: 2002/11024 T: 28.11.2002 ÖZEL S GORTA HUKUKU ZORUNLU TRAF K S GORTASI MAL K OLMAYAN

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 12. HUKUK DA RES KARARLARI E: 2005/9889 K: 2005/12847 T: 14.06.2005 KAMB YO TAK B NDE UYGULANACAK FA Z ORANLARI Özet: Takipten önce, alacakl n n yapt faiz hesab na borçlu itiraz etmemiflse; o faiz oran geçerlidir. Takipten sonras

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04.

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04. 452 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04.2014 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

Detaylı

Mahkemece, davalı işçinin eylemli çalışması bulunmadığı gerekçe gösterilerek istek hüküm altına alınmıştır.

Mahkemece, davalı işçinin eylemli çalışması bulunmadığı gerekçe gösterilerek istek hüküm altına alınmıştır. Mahkemece, davalı işçinin eylemli çalışması bulunmadığı gerekçe gösterilerek istek hüküm altına alınmıştır. Karar davalı vekilince temyiz edilmiştir. Dosya içeriğindeki maddi bulgulara göre; taraflar arasında

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2003/8955 K: 2004/3556 T: 5.4.2004 UZAMIfi CEZA ZAMANAfiIMI S GORTACININ SORUMLULU U* (2918 S KTK m. 109) Özet: Trafik Yasas n n 109. maddesine dayan

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARG1TAY 7. HUKUK DA RES E: 2005/1933 K: 2005/1890 T: 7.6.2005 TAVZ H YOLUYLA LER SÜRÜLEB LECEK STEMLER HÜKMÜN ÖZÜNÜ VE ÇER N DE fit RECEK N TEL KTE TAVZ H STENEMEYECE ( HUMK

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2004/3278 K: 2004/12563 T: 20.12.2004 TAfiIYICININ SORUMLULU UNUN SINIRI GASP NEDEN YLE ZAY OLAN EfiYA (TTK. m. 781/1) YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Tafl y c kendi

Detaylı

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren yarg tay kararlar Derleyen: Av. Ertan ren Yarg tay Kararlar T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2005/9-753 KARAR NO: 2005/12 KARAR TAR H : 02.02.2005 KARAR ÖZET : Türk Tabipler Birli i taraf ndan

Detaylı

YARGITAY 21. HUKUK DA RES

YARGITAY 21. HUKUK DA RES YARGITAY 21. HUKUK DA RES YARGITAY 21. HUKUK DA RES E: 2006/11107 K: 2007/6531 T: 17.04.2007 CRA HUKUKU ST HKAK DD ASI DAVA AÇMA SÜRES HAK DÜfiÜRÜCÜ SÜRE* ( K m. 99, 7201 SK) Özet: Alacakl ya 7201 Say

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015 * KİRA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞA AYLIK %10 GECİKME FAİZİ UYGULANABİLECEĞİ (3095 S.K.'nun Akdi Faiz Oranı Yönünden Bir

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y İdari Dava Daireleri Kurulu. Esas No:2005/374 Karar No:2007/103

T.C. D A N I Ş T A Y İdari Dava Daireleri Kurulu. Esas No:2005/374 Karar No:2007/103 T.C. D A N I Ş T A Y İdari Dava Daireleri Kurulu Esas No:2005/374 Karar No:2007/103 Özeti : Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurulların; öncelikle, ilgililerin geçmiş hizmetleri ile sicil durumlarına

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/2623 K: 2006/2586 T: 13.03.2006 YABANCI D LDE YAZILMIfi KANIT USULÜNE UYGUN OLARAK TERCÜME ED LME ZORUNLULU U Özet: Yabanc dilde yaz lm fl olan

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/10510 Karar No. 2011/1206 Tarihi: 24.05.2011 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17 FESİH BİLDİRİMİNİN NİTELİĞİ FESİH BİLDİRİMİNDEN TEK TARAFLI

Detaylı

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARI E: 2003/19318 K: 2004/5509 T: 5.5.2004 SAHTE BELGELERLE TRAF E TESC L SAHTE RUHSAT VE PLAKA ALINMASI EYLEM NDE TRAF K MÜfiAV RL N N SORUMLULU U Z NC RLEME SAHTEC L K SUÇLARI

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/4592 K: 2006/4528 T: 24.04.2006 S GORTACININ TEMERRÜDÜ ZORUNLU MAL MESUL YET VE HT YAR MAL MESUL YET S GORTASI AYIRIMI Özet: Zorunlu mali mesuliyet sigortas nda, sigortac

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M?

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? Resul KURT* I. GENEL B LG LER flçi ve iflveren aras nda önemli sorunlara yol açt görülen k dem tazminat, iflçinin iflyerine ve iflverene sadakatle hizmeti

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2004/5772 K: 2005/5610 T: 30.05.2005 TAfiIYANIN GEC KMEDEN DO AN SORUMLULU U ZARAR KOfiULU CMR KURALLARI (TTK m. 780) Özet: CMR Konvansiyonu kurallar na göre; gecikmenin zarara

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ

HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO : 2001/3922 KARAR NO : 2001/7383 KARAR TARÝHÝ : 30.04.2001 HUKUK KARAR ÖZETÝ : TEÞMÝL Davalýya ait Basýn iþkoluna giren iþyeri için teþmil kararý, 21.12.1995 tarihli Resmi Gazete'de yayýnlanmýþ

Detaylı

YARGITAY ONB R NC CEZA DA RES KARARLARI

YARGITAY ONB R NC CEZA DA RES KARARLARI YARGITAY ONB R NC CEZA DA RES KARARLARI Ceza Dairesi Kararlar 1709 TC YARGITAY ONB R NC CEZA DA RES E: 2006/8061 K: 2007/6413 T: 08.10.2007 RESM EVRAKTA SAHTEC L K HAK YOKSUNLU U LEHE HÜKÜM Özet: Yap lan

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES 2326 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 E: 2003/22521 K: 2003/26613 T: 29.12.2003 TAfiINMAZ HUKUKU ECR M S L ÖDENMES N ÇEREN LAMIN NFAZI KES NLEfiME KOfiULU Özet:

Detaylı

- 429 - 04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269

- 429 - 04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269 - 429-04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269 Fazla çalışmanın ispatı Temyiz talebinde hukuki yarar Özet: Fazla çalışmayı ispat yükü, fazla çalışma yaptığını iddia eden işçiye ait olup, fazla çalışma

Detaylı

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç mali ÇÖZÜM 233 DEN Z ÇALIfiANLARINA ÖDENECEK KIDEM TAZM NATI VE HESAPLANMASI Ali TEZEL* I-Girifl Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç ana Kanun bulunmaktad r. Bunlardan

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES 2308 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2006/3657 K: 2007/6808 T: 03.05.2007 S GORTA HUKUKU KASKO S GORTASI TAM HASAR filem PERT OLAN

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2005/2935 K: 2005/4671 T: 25.04.2005 MZALARIN BA IMSIZLI I LKES KAMB YO SENED (TTK m. 589) Özet: Bir kambiyo senedinde, herhangi bir sebeple geçersiz

Detaylı

AVRUPA NSAN HAKLARI MAHKEMES K NC DA RE

AVRUPA NSAN HAKLARI MAHKEMES K NC DA RE A HM KARARLARI AVRUPA NSAN HAKLARI MAHKEMES K NC DA RE TÜRK YE YE KARfiI TÜKET C B L NC N GEL fit RME DERNE DAVASI Dilekçe No: 38891/03 KARAR Strazburg 27 fiubat 2007 Türkiye ye karfl Tüketici Bilincini

Detaylı

ÖZEL GÜVENL K ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

ÖZEL GÜVENL K ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari ÖZEL GÜVENL K ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari A. S GORTANIN KAPSAMI A.1. A.2. A.3. A.3.1. Sigortan n Konusu Sigortac, sigorta ettiren taraf ndan 5188 say l Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/4543 K: 2006/4244 T: 18.04.2006 ZAMANAfiIMI DEF SAVUNMANIN GEN filet LMES T RAZININ YAPILMA ZAMANI (TTK m. 1301) Özet: Daval taraf n zamanafl m def ine karfl, kendisine

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

YARGITAY 4. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 4. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 4. HUKUK DA RES E: 2004/3851 K: 2004/12047 T: 21.10.2004 VAROLMAYAN BORÇ Ç N CRA TAK B YAPILMASI K fi L K HAKLARINA SALDIRI MANEV G DER M Özet: Borcun tamam n n ödenmesine karfl n, borçluya ve

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

YARGITAY 9. HUKUK DA RES

YARGITAY 9. HUKUK DA RES YARGITAY 9. HUKUK DA RES E: 2004/8501 K: 2004/24275 T: 27.10.2004 fi HUKUKU ESNAF KAVRAMI K RA GEL R fi KANUNUNA TAB fi YER KAVRAMI (1475 SY m. 5; 507 SY m. 2) Özet: Taksi iflleten davac n n kira geliri

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

T.C YARGITAY 9.HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2006/1894 Karar No : 2006/20663 Tarihi : 12.07.2006 KARA ÖZETÝ : NAKÝL HALÝNDE KIDEM TAZMÝNATI

T.C YARGITAY 9.HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2006/1894 Karar No : 2006/20663 Tarihi : 12.07.2006 KARA ÖZETÝ : NAKÝL HALÝNDE KIDEM TAZMÝNATI Yargýtay Kararlarý vereni ibra ettiðini bildirdiðinden, izin ücreti yönünden davacý davalý þirketi ibra etmiþ bulunmaktadýr. Bu ibraname sebebi ile izin ücreti alacaðýnýn reddi gerekirken yazýlý þekilde

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2000/9328 K: 2005/9264 T: 24.11.2000 F NANSAL K RACI DAVADA HUSUMET KANUN REH N HAKKI Özet: Gemi üzerine uygulanan ihtiyati tedbirin kald r lmas için dosyaya teminat mektubu

Detaylı

: Lafarge Beton A.Ş. : Av. Gamze Çiğdemtekin Piyade Sokak Portakalçiçeği Apt. C Blok No:18 K:3 -Çankaya/ANKARA Karşı Taraf (Davalı)

: Lafarge Beton A.Ş. : Av. Gamze Çiğdemtekin Piyade Sokak Portakalçiçeği Apt. C Blok No:18 K:3 -Çankaya/ANKARA Karşı Taraf (Davalı) Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) Vekili : Lafarge Beton A.Ş. : Av. Gamze Çiğdemtekin Piyade Sokak Portakalçiçeği Apt. C Blok No:18 K:3 -Çankaya/ANKARA Karşı Taraf (Davalı) : Rekabet Kurumu Bilkent Plaza

Detaylı

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Türkiye Barolar Birliği AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 2015-2016 Tarife, 21 Aralık 2015 Tarihli ve 29569 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Türkiye Barolar

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

YARGITAY 21. HUKUK DA RES

YARGITAY 21. HUKUK DA RES YARGITAY 21. HUKUK DA RES YARGITAY 21. HUKUK DA RES E: 2007/20172 K: 2007/19331 T: 30.10.2007 fi HUKUKU H ZMET TESP T DAVASI HAK DÜfiÜRÜCÜ SÜRE SÜREDEN SONRA VER LEN fie G R fi B LD RGES MADD HATAYA DAYALI

Detaylı

YARGITAY 9. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 9. HUKUK DA RES KARARLARI E: 2005/2443 K: 2005/33321 T: 13.10.2005 BANKA HESABINA YAPILAN ÜCRET ÖDEMES FAZLA ÇALIfiMANIN KANITLANMASI (4857 SK m. 32, 41) KARARLARI Özet: Davac ya ait ücret bordrolar nda imza bulunmad ndan bu bordrolar

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41, 54,59

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41, 54,59 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/27282 Karar No. 2016/8861 Tarihi: 11.04.2016 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2017/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41, 54,59 İMZASIZ BORDROLARDA FAZLA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6,57 1475 S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: 19.02.2015 İŞYERİ DEVRİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARINA ETKİLERİ KIDEM TAZMİNATINDAN

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

YARGITAY KARARLARI. T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No: 2012/8801 Karar No: 2012/12525 Karar Tarihi: 02.07.2012

YARGITAY KARARLARI. T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No: 2012/8801 Karar No: 2012/12525 Karar Tarihi: 02.07.2012 YARGITAY KARARLARI T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No: 2012/8801 Karar No: 2012/12525 Karar Tarihi: 02.07.2012 İlgili Mevzuat: 506 sayılı Kanun m. 79. ÇALIŞMANIN TESPİTİ HUSUMET VE FİİLİ ÇALIŞMA OLGUSU

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Dairesi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Dairesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2012/11 Karar Sayısı : 2012/104 Karar Günü : 5.7.2012 R.G. Tarih-Sayı : 13.10.2012-28440 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Dairesi İTİRAZIN

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

DÜNYA BANKASI İŞ ORTAMI RAPORU ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI

DÜNYA BANKASI İŞ ORTAMI RAPORU ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI DÜNYA BANKASI İŞ ORTAMI RAPORU ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI Olay: Buyer A.Ş. (Buyer) gıda sektöründe faaliyet gösteren bir şirket olup ürünlerinin tamamını kendi üretip, dağıtmaktadır. Bay James, şirketin yönetim

Detaylı