Abstract FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜM ARACI OLARAK NAKİT AKIM ODAKLI FİNANSAL ANALİZ: İNŞAAT VE BAYINDIRLIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Abstract FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜM ARACI OLARAK NAKİT AKIM ODAKLI FİNANSAL ANALİZ: İNŞAAT VE BAYINDIRLIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA"

Transkript

1 BJSS Balkan Journal o Socal Scences / Balkan Sosyal Blmler Dergs Internatonal Congress o Management Economy And Polcy, 2016 Aralık CASH FLOW-FOCUSED FINANCIAL ANALYSIS AS A MEASURING TOOL OF FINANCIAL PERFORMANCE: AN APPLICATION ON CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS SECTOR Yazar / Author: Yrd. Doç. Dr. Hakan Vargün Abstract Doç. Dr. Hasan Uygurtürk Busnesses nancal perormance measurements n an accurate and balanced way have been nevtable n today s compettve world. Fnancal analyzes based on conventonal nancal perormance standards can be nsucent or both busness managers and other stakeholders to read the nancal perormance o busnesses realstcally. Thereore, t s very mportant to analyze the cash generaton potentals whle the nancal perormance o the enterprses s beng measured. In ths ramework, use o cash low ratos n nancal analyss contrbute to better perormng nancal perormance measurement. In ths study, t s amed to measure the nancal perormance based on the cash low ratos o the companes operatng n the constructon and publc sector and whose shares are traded n the Borsa Istanbul (BİST) or the perod For ths purpose, prmarly, cash low ratos were calculated by usng the data rom nancal statements o the companes or the analyzed perod and then the calculated ratos were analyzed by VIKOR method. Key Words: Constructon and publc works sector, cash-low ratos, VIKOR method, nancal analyss. FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜM ARACI OLARAK NAKİT AKIM ODAKLI FİNANSAL ANALİZ: İNŞAAT VE BAYINDIRLIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Özet Rekabetn arttığı günümüz dünyasında şletmelern nansal perormanslarını doğru ve dengel br şeklde ölçmeler kaçınılmaz hale gelmştr. Geleneksel nansal perormans ölçütlerne dayalı olarak yapılan nansal analzler hem şletme yönetclernn hem de dğer paydaşların şletmelern nansal perormansını gerçekç br bçmde okumalarında yetersz kalablmektedr. Dolayısıyla şletmelern nansal perormans ölçümü yapılırken nakt yaratma potansyellernn de analz edlmes büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede nakt akım oranlarının nansal analzde kullanımı nansal perormans ölçümünün daha y br şeklde yapılmasına katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada, nşaat ve bayındırlık sektöründe aalyet gösteren ve pay senetler Borsa İstanbul da (BİST) şlem gören şletmelern dönemne lşkn nansal perormanslarının nakt akım oranları esas alınarak ölçülmes amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öncelkle analz kapsamına alınan şletmelern analz dönemne at mal tablolarındak blglerden yararlanılarak nakt akım oranları hesaplanmış ve daha sonra hesaplanan oranlar VIKOR yöntem le analz edlmştr. Anahtar Kelmeler: İnşaat ve bayındırlık sektörü, nakt akım oranları, VIKOR yöntem, nansal analz Bu çalışma Kasım 2016 tarhlernde, İstanbul da düzenlenen Internatonal Congress o Management Economy And Polcy sml uluslar arası blmsel kongrede bldr olarak sunulmuştur. Karabük Ünverstes, İşletme Fakültes, Uluslararası İşletmeclk Bölümü, Karabük Ünverstes, İşletme Fakültes, Grşmclk Bölümü, 358

2 BJSS Balkan Journal o Socal Scences / Balkan Sosyal Blmler Dergs Internatonal Congress o Management Economy And Polcy, 2016 Aralık 1. Grş İşletmelern mal perormansının ölçümü blanço ve gelr tablosu gb tahakkuk esasına göre hazırlanan mal raporlar aracılığıyla yapılmaktadır. Mal durum ve aalyet sonuçlarına lşkn perormans genel olarak karşılaştırmalı mal tablolar analz, dkey yüzde yöntem le analz, eğlm yüzdeler analz ve oran analz gb yöntemler kullanılarak ölçülmektedr. Bu yöntemler şletmelern lkdte durumu, aalyetlerndek etknlğ, vermllğ ve karlılığı gb brçok konuda paydaşlara öneml blgler sunmaktadır. Özellkle mal perormansın geçmş dönem mal tabloları dkkate alınarak karşılaştırmalı br şeklde ölçülmes car yıla lşkn mal perormansın yeterl olup olmadığına lşkn kararın alınmasında da etkl olmaktadır. Ancak söz konusu analz yöntemlernn şletmelern hang düzeyde nakt yarattığını ve car dönemde elde edlen nakdn br öncek dönemlere göre hang yönde seyr zledğn göstermes bakımından yetersz kaldığı görülmektedr. Yoğun rekabet ortamında şletmelern varlığını sürdüreblmes çn aalyet rsklern mümkün olduğunca azaltmaları gerekmektedr. Bu açıdan günümüzde şletmelern aalyet sonuçlarının y olması kadar söz konusu aalyetlerden sağlanan nakt düzeynn de artmasına dkkat edlmektedr. Çünkü sürekl karlılık artışı sağlayan br şletmenn nakt sağlama açısından perormansı düşükse, bu durumda yükümlülüklern yerne getreblmes rskl hale geleblmektedr. Dolayısıyla şletme yönetclernn nansal perormans hedelern belrlerken sadece aalyet karlılığını değl aynı zamanda aalyetlerden daha azla nakt sağlamayı da dkkate almaları şletmelern sürekllğ açısından önemldr. Bu çerçevede etkl br nansal perormans analz çn şletmelern tahakkuk esasına dayalı olarak hazırladıkları mal tabloların yanı sıra nakt akım tablosu da hazırlamaları gerekmektedr. Bu sayede özellkle şletmeye kred verenler, yönetcler ve yatırımcılar tahakkuk esasına dayalı olarak hazırlanmış olan mal tabloların analz le nakt akım tablosundak verlern analz arasında br bağ kurarak şletmenn mevcut nansal perormansı hakkında daha doğru blgler sağlayacaklardır. İşletmelern nakt yönetm açısından başarısızlığa uğramaları yüksek malyetl nansman kaynaklarının kullanılmasını zorunlu hale getrmektedr. Artan nansman malyetler se şletme aalyetlernn stenen ölçüde yürütülememesne ve dolayısıyla nakt yönetmndek başarısızlığın bütün aalyetlerde başarısızlığa yol açmasına etk edecektr. Bu açıdan yoğun rekabetn varlığı ve geçmşte yaşanan ekonomk krzler dkkate alındığında şletmelern brçok konuda olduğu gb nakt yönetm açısından da her türlü yönetsel araçlardan yararlanması hayat önem taşımaktadır (Sakarya, 2008: 228). Kaynak kullanımında etknlğn sağlanması, ekonomk değşmlere karşı hızlı br şeklde pozsyon alınması ve daha gerçekç br nansal perormans analz amacıyla geleneksel yöntemlere dayalı nansal analzle brlkte nakt akım odaklı nansal analzn brlkte kullanılması şletmelern yönetsel kararlarında belrleyc rol oynayacaktır. Bu çerçevede çalışmada, pay senetler Borsa İstanbul da (BİST) şlem gören nşaat ve bayındırlık sektörü şletmelernn mal dönemlerne lşkn olarak Kamuyu Aydınlatma Platormu (KAP) nda yayımladıkları mal tablolarındak verler dkkate alınarak nakt akım oranlarına göre nansal perormanslarının ölçülmes amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öncelkle analz kapsamına alınan şletmelern lgl döneme lşkn nakt akım oranları hesaplanmış ve daha sonra hesaplanan oranların 359

3 BJSS Balkan Journal o Socal Scences / Balkan Sosyal Blmler Dergs Internatonal Congress o Management Economy And Polcy, 2016 Aralık VIKOR yöntemnde kullanımı le şletmelern nansal perormans değerlendrmes gerçekleştrlmştr. 2. Lteratür Araştırması Fnansal analz şlemlernn gerçekleştrlmesnde şletmelern mal tablolarındak verler yardımıyla hesaplanan oranlar öneml br şleve sahptr. Fnansal analz şlemler çn oranların kullanıldığı çalışmalarda lg daha çok blanço ve gelrgder tablosu verler odaklı oranlar üzerne yoğunlaşmaktadır. Nakt akım oranları esas alınarak gerçekleştrlen çalışma sayısı se daha sınırlı kalmıştır. Söz konusu çalışmalara yönelk blgler aşağıda yer almaktadır. Zeller ve Stanko (1994) taraından yapılan çalışmada, perakendeclk sektöründe aalyet gösteren br şletmenn dört yıllık aalyet verler dkkate alınarak nakt akım oranları aracılığıyla borçlarını ödeyeblme gücü ortaya konmuştur. Yılmaz (1999) taraından yapılan çalışmada, nakt akım oranları kullanılarak varsayımsal br şletmenn nansal tabloları ncelenmş ve oranlar yorumlanmıştır. Ryu ve Jang (2004) çalışmalarında nakt akım oranları ve geleneksel oranlara göre perormans ölçümü arasında br arklılık bulunup bulunmadığını araştırmışlardır. Bu kapsamda ş amacıyla konaklama yapılan oteller le kumarhane hzmet sunan otellern beş yıllık nansal verler dkkate alınmıştır. Çalışmada lkdte açısından geleneksel oranlar le elde edlen sonuçların nakt akım oranları le elde edlen sonuçlardan arklılık gösterp göstermedğ üzernde durulmuştur. Sakarya (2008) taraından yapılan çalışmada, Borsa İstanbul da şlem gören KOBİ lern nakt yönetm etknlklern araştırmak amacıyla şletmelern nakt dönüş süreler analz edlmş ve sektörel arklılıkların nedenler ortaya konmuştur. Karğın ve Aktaş (2011) çalışmalarında, nşaat sektörüne grd sağlayan br şletmenn TMS7 Nakt Akış Tablosu standardına göre hazırlanmış olan yıllarına at nakt akım tablolarını geleneksel nansal analz yöntemler ve nakt akışlarının sağlandığı aalyetler model le brlkte analz etmşlerdr. Araştırmacılar çalışmalarında söz konusu modellern brlkte kullanılması le şletme hakkında daha sabetl analz sonuçlarının elde edlebleceğn ortaya koymayı amaçlamışlardır. Krkham (2012) taraından yapılan çalışmada şletmelern geleneksel oranlar le nakt akım oranlarını kullanmalarının lkdte analz açısından şletmelere sağlayacağı katkılar üzernde durulmuştur. Bu doğrultuda aynı sektörde aalyet gösteren yrm beş şletmenn beş yıllık aalyet dönem dkkate alınarak nakt akım oranları le geleneksel oranlar karşılaştırmalı şeklde ele alınmıştır. Çalışma le geleneksel oranlara dayalı olarak yapılan analzn brçok şletmede lkdte açısından yanlış kararlar alınmasına yol açtığı saptanmıştır. Frank ve James (2014) çalışmalarında Nerya da yyecek ve çecek sektöründe aalyet gösteren şletmelern nakt akımları le şletme perormansı arasında br lşk olup olmadığını ncelemşlerdr. Çalışmada nakt akımı le şletme perormansı arasında öneml ve pozt br lşknn olduğu saptanmıştır. Barua ve Saha (2015) taraından yapılan çalışmada nakt akım oranlarının güçlü ve etkl br araç olup olmadığına yönelk br araştırma yapılmıştır. Bu çerçevede Bangladeş Borsası nda payları şlem gören sgara malatı le uğraşan şletmeler ncelenmştr. Buna göre nakt akım oranlarının, gelecekte sağlanacak nakt akımının ne olacağı konusunda sağladığı blgnn geleneksel oranlara nazaran daha güçlü olduğu vurgulanmıştır. 360

4 BJSS Balkan Journal o Socal Scences / Balkan Sosyal Blmler Dergs Internatonal Congress o Management Economy And Polcy, 2016 Aralık Sakarya ve Akkuş (2015) çalışmalarında geleneksel oranlar le nakt akım oranlarının kullanımının nansal perormans ölçümünde br arklılık yaratıp yaratmadığını araştırmışlardır. Bu doğrultuda pay senetler Borsa İstanbul da şlem gören çmento sektörü şletmelernn yılları arasındak mal tabloları kullanılarak hesaplan oranlar TOPSIS yöntem aracılığıyla analz edlmştr. Çalışma sonucunda nansal perormans ölçümünde geleneksel oranlar le nakt akım oranları arasında arklılıklar bulunduğu tespt edlmştr. Başar ve Azgın (2016) taraından yapılan çalışmada, Borsa İstanbul da perakende tcaret sektöründe aalyet gösteren şletmelern rasyolar aracılığıyla nakt akış analzler yapılmış ve korelasyon analz aracılığıyla aralarında güçlü lşk bulunan oranlar saptanmıştır. 3. Nakt Akm Tablosu Nakt esasına dayalı olarak hazırlanan nakt akım tablosu, br şletmenn belrl br aalyet dönemnde elde ettğ nakt varlıkları le nakt varlık çıkışını gösteren ve dönem sonu tbaryle net nakt varlığının düzey hakkında blg veren br mal tablodur. Uluslararası Muhasebe Standartları le uyumlu olarak hazırlanmış olan Türkye Muhasebe Standartları na göre muhasebe şlemlern yürüten şletmeler taraından hazırlanması gereken nakt akım tablosunda nakt grş ve çıkışı şletme aalyetlernden sağlanan nakt akımı, yatırım aalyetlernden sağlanan nakt akımı ve nansman aalyetlernden sağlanan nakt akımı olmak üzere üç ana kategorye ayrılmaktadır. İşletmelern esas gelr getren aalyetlernden elde edlen nakt varlıklar şletme aalyetlernden sağlanan nakt akımı olarak değerlendrlmektedr. İşletmelern nakt ve nakt benzer varlıkları dışındak varlıklara yapılan yatırımlar yatırım aalyetlernden sağlanan nakt akımı olarak değerlendrlmektedr. Fnansman aalyetlernden sağlanan nakt akımı se sermayenn ve nansal borçlanma kapsamında ortaya çıkan nakt akım hareketlerdr (Örten vd, 2009: 74). TMS7 Nakt Akım Tablosu Standardı uyarınca nakt akım tablosunun hazırlanmasında dolaylı ve dolaysız olmak üzere k yöntem kullanılmaktadır. Dolaylı (net) yöntemde şletmeden nakt çıkışı gerektrmeyen ve şletmeye nakt grş sağlamayan aalyet sonuçlarından (gelr, kar, gder ve zarar) yararlanılarak dönem net kar veya zararının net nakt akışına dönüştürülmes amacıyla gerekl olan düzeltme şlemler yapılarak nakt akım tablosu hazırlanmaktadır. Dolaysız (brüt) yöntemde se, brüt nakt grşler le brüt nakt çıkışlarının tutarları dkkate alınarak nakt akım tablosu hazırlanmaktadır (Sağlam vd, 2009: ). Nakt akım tablosunun dolaysız yönteme göre düzenlenmes halnde tahakkuk esasına göre raporlanmış olan gelr tablosu kalemlern nakt esasına göre dönüştürmek amacıyla gelr tablosu kalemlernde düzeltme şlemler yapılarak söz konusu tutarların nakt grş ve çıkışı yaratan tutarlar halne getrlmes gerekmektedr (Gücenme & Arsoy, 2006: 71). 4. Nakt Akım Oranları Geleneksel nansal analz oranları br şletmenn lkdtes hakkında yeterl blgler vermekten yoksundur. Çünkü aalyet sonuçlarına göre karlılığı yüksek olan br şletmenn nakt akım tablosunda esas aalyetlernden elde ettğ nakt akışı negat görüneblr. Bu açıdan lkdte problemler gelr tablosunda görülmemekle brlkte gelr tablosu analznde kullanılan nansal oranlar da lkdte durumunu yansıtması bakımından y br gösterge değldr. Dolayısıyla nakt akım tablosu temelnde gelştrlen nansal analz oranlarının kullanılması önemldr (Duhovnk, 2008:139). 361

5 BJSS Balkan Journal o Socal Scences / Balkan Sosyal Blmler Dergs Internatonal Congress o Management Economy And Polcy, 2016 Aralık Nakt akım oranlarının hesaplanablmes amacıyla şletmelern nansal durum tablosu, gelr tablosu ve nakt akım tablosuna htyaç duyulmaktadır. Nakt akım oranları le özellkle kred veren kurum ve kuruluşlar le yatırımcılar lglenmektedr. Çünkü kred verenler, şletmelern esas aalyetlernden yeterl düzeyde nakt sağlanıp sağlanmadığına lşkn blgler nakt akım oranları aracılığıyla elde ederler. Bu açıdan verlen kred mktarı le alınan rsk durumu kolaylıkla analz edlmektedr. Yatırımcılar açısından değerlendrldğnde nakt akım oranları aracılığıyla şletmelern temettü ödeme güçlernn daha gerçekç br şeklde ölçümü mümkün hale gelmektedr (Yıldırım vd., 2016: 11). Nakt akım analz şletmelern nansal açıdan dayanıklılığını ve nakt etknlğn ölçmeler açısından son derece önemldr. Bu doğrultuda nakt yönetm konusu yönetclern üzernde daha azla durmaları gereken ve aynı zamanda lkdtenn korunması açısından yeterl düzeyde nakt sağlamanın hang şartlarda oluşacağının analzn gerektren br konudur (Yılmaz, 1999: 197). 5. Vkor Yöntem Çok krterl kompleks sstemlern optmzasyonu çn gelştrlen VIKOR yöntem, brbryle zıt ntelkl krterlern varlığında belrl br alternat kümesnn sıralanması ve seçm üzerne odaklanmaktadır (Oprcovc & Tzeng, 2004: 447). VIKOR yöntemnn temelnde alternatler ve değerlendrme krterler kapsamında br uzlaşık çözümün oluşturulması yer almaktadır. Söz konusu uzlaşık çözüm, alternatler çn çok krterl sıralama endeks oluşturarak, belrl koşullar çerçevesnde deal çözüme en yakın kararın verlmesn ade etmektedr (Ömürbek vd., 2014: 196). VIKOR yöntem aşağıdak adımlardan oluşmaktadır. 1. Adım: VIKOR yöntemnn lk adımında her br krter ( = 1, 2,.., n) çn alternatlern ( = 1, 2,, J) aldığı en y ve en kötü ( ) değerler belrlenmektedr. Eğer nc krter aydayı temsl edyorsa; eğer nc krter malyet temsl edyorsa; kullanılır. 362 ( ) max ve mn, mn ve max şeklnde 2. Adım: S ve R değerler her br alternat çn ( = 1, 2,, J) hesaplanır (Oprcovc & Tzeng, 2007: 515). n S (1) w ( 1 ) /( R max w ( ) /( ) (2) Burada w krterlern karar vercler çn görel önem ağırlıklarını ade etmektedr. 3. Adım: Her br alternat ( = 1, 2,, J) çn Q değer hesaplanır. Q v( S S ) /( S S ) ((1 v)( R ) R ) /( R R ) (3)

6 BJSS Balkan Journal o Socal Scences / Balkan Sosyal Blmler Dergs Internatonal Congress o Management Economy And Polcy, 2016 Aralık Burada S mn S, S max S, R mn R, R max R ve v maksmum grup aydasının ağırlığını, 1- v kşsel pşmanlığın ağırlığını ade etmektedr. genel olarak 0,5 olarak alınmaktadır (Oprcovc & Tzeng, 2004: 448; Oprcovc & Tzeng, 2007: 516). v 4. Adım: S, R ve Q değerler küçükten büyüğe doğru sıralanır. S, R ve Q değerlernn sıralamaları kend çlernde yapılarak üç ayrı sıralama elde edlr. 5. Adım: En küçük Q değerne sahp alternatn A (1), alternatler grubu çndek en y seçenek olarak ade edleblmes çn k koşulun sağlanması gerekmektedr. Bu koşullar, aşağıda yer almaktadır (Oprcovc & Tzeng, 2007: 516; Chen & Wang, 2009: 237). 1.Koşul: Kabul edleblr avanta Q( A (2) (1) ) Q( A ) DQ Burada A (2) en y knc alternat temsl etmektedr. DQ 1/( J 1) J değerlendrlen alternat sayısını göstermektedr. Eğer J < 4 se DQ = 0,25 olarak dkkate alınır. 2. Koşul: Karar vermede kabul edleblr stkrar En y alternat olan A (1) n S ve/veya R sıralamasında da en y alternat olması gerekr. Eğer ade edlen k koşuldan br sağlanamazsa, o zaman uzlaşılmış ortak en y çözüm kümes aşağıdak gb önerlmektedr: Eğer sadece 2. koşul sağlanamazsa, brnc sıradak A (1) ve knc sıradak A (2) alternatlernn ks de en y uzlaşılmış ortak çözüm olarak belrlenr. Eğer 1. koşul sağlanamazsa, sıralanan alternatlern heps A (1), A (2),,A (M) dkkate alınarak, A (M), maksmum M çn belrlenr. ( Q A M ) (1) ( ) Q( A ) DQ 6. Çalşma Kapsamna Alınan İşletmeler Ve Analz Dönem lşks le 2013, 2014 ve 2015 yıllarının analz dönem olarak belrlendğ çalışmaya hsse senetler Borsa İstanbul da (BİST) şlem gören 9 nşaat ve bayındırlık sektörü şletmes dahl edlmştr. Söz konusu dönemde BİST tek nşaat ve bayındırlık sektörüne at şletme sayısı 10 olması karşın br şletme (Türker Proe Gayrmenkul ve Yatırım Gelştrme A.Ş.) mal tablolarındak eksk verler nedenyle analz dışında bırakılmıştır. Çalışma kapsamına alınan şletmeler Tablo 1 de yer almaktadır. Tablo 1: Borsa İstanbul da İşlem Gören İnşaat ve Bayındırlık Sektörü İşletmeler BIST Kodu ANELE EDIP ENKAI İşletme Adı Anel Elektrk Proe Taahhüt ve Tcaret A.Ş. Edp Gayrmenkul Yatırım Sanay ve Tcaret A.Ş. Enka İnşaat ve Sanay A.Ş. 363

7 BJSS Balkan Journal o Socal Scences / Balkan Sosyal Blmler Dergs Internatonal Congress o Management Economy And Polcy, 2016 Aralık KUYAS ORGE SANEL YAYLA YDATH YYAPI Kuyumcukent Gayrmenkul Yatırımları A.Ş. Orge Ener Elektrk Taahhüt A.Ş. San-El Mühendslk Elektrk Taahhüt Sanay ve Tcaret A.Ş. Yayla Ener Üretm Turzm ve İnşaat Tcaret A.Ş. YDA İnşaat Sanay ve Tcaret A.Ş. Yeşl Yapı Endüstrs A.Ş. 7. Çalışmada Kullanılan Nakıt Akm Oranları Çalışmada şletmelern aalyet, lkdte ve mal yapı durumunun belrlenmesne yönelk nakt akım oranları kullanılmıştır. Analzde kullanılan nakt akım oranları lteratürde sıklıkla kullanılan oranlar olup, hesaplanma yöntemler Tablo 2 de yer almaktadır (Sakarya & Akkuş, 2015: 111; Başar & Azgın, 2016: ; Sarıaslan & Erol, 2014: 302; Barua & Saha, 2015: 234; Krkham, 2012: 3). Söz konusu oranların hesaplanmasında kullanılan blgler, Kamuyu Aydınlatma Platormu nun (KAP) resm nternet stesnden elde edlmştr (KAP, 2016). Tablo 2: Çalışmada Kullanılan Nakt Akım Oranları Kod Nakt Akım Oranı Tanım K1 Nakt-Kısa Vadel Borç Oranı İşletme Faalyetlernden Nakt Akışları / Kısa Vadel Borçlar K2 Nakt- Toplam Varlıklar Oranı İşletme Faalyetlernden Nakt Akışları / Toplam Varlıklar K3 Nakt-Toplam Borç Oranı İşletme Faalyetlernden Nakt Akışları / Toplam Borçlar K4 Nakt- Net Satışlar Oranı İşletme Faalyetlernden Nakt Akışları / Net Satışlar K5 Nakt-Özkaynaklar Oranı İşletme Faalyetlernden Nakt Akışları / Özkaynaklar K6 Nakt Dönüş Süres Alacakların Tahsl Süres + Stokların Devr Süres Borçların Ertelenme Süres Alacakların Tahsl Süres =Alacaklar / (Net Satışlar / 360); Stok Devr Süres= Stoklar / (Satışların Malyet /360); Borçların Erteleme Süres = Kısa Vadel Borçlar / (Satışların Malyet / 360) Tablo 2 de yer alan K1 kodlu oran şletmenn kısa vadel borçlarını ödemede kaynak oluşturma gücünü nakt esaslı olarak gösterrken, K2 kodlu oran da şletmenn sahp olduğu varlıkların nakt akışı sağlamada ne kadar etkn kullanıldığını göstermektedr. K3 kodlu oran şletmenn aalyetlernden elde ettğ nakt akışı le kısa ve uzun vadel borçlarını karşılama oranını göstermektedr. K4 kodlu oran şletme aalyetlernden elde edlen nakt akışının net satışlara, K5 kodlu oran se şletme aalyetlernden elde edlen nakt akışının özkaynaklara oranını ade etmektedr. K6 kodlu oran şletmedek nakt dönüş süresn gün cnsnden vermekte ve şletmenn aalyetlernden ne kadar sürede nakt sağladığını belrtmektedr. Bu süre uzarsa, nakt sağlanana kadar geçecek sürenn uzadığı anlaşılır (Sakarya & Akkuş, 2015: 111, 364

8 BJSS Balkan Journal o Socal Scences / Balkan Sosyal Blmler Dergs Internatonal Congress o Management Economy And Polcy, 2016 Aralık Sakarya, 2008: 232). Tablo 2 de yer alan K1, K2, K3, K4 ve K5 kodlu oranların yüksek değerl olması stenrken, K6 kodlu oranın düşük olması arzu edlmektedr. 8. Bulgular Analz kapsamına alınan nakt akım oranları 2013, 2014 ve 2015 yılları çn ayrı ayrı hesaplanmış ve hesaplanan oranlar yardımıyla VIKOR analz gerçekleştrlmştr. Çalışmada her br şletme çn analz dönemnn her br yılı esas alınarak hesaplanan nakt akım oranları yardımıyla VIKOR analznn lk aşaması çn gerekl olan karar matrs oluşturulmuştur. Karar matrsnn satırlarında şletmeler, sütunlarında se şletmeler değerlendrmede kullanılan nakt akım oranları yer almaktadır. İşlem sürecne örnek olması açısından 2015 yılına lşkn verler tablolarda gösterlmştr. Tablo 3: 2015 Yılına İlşkn Karar Matrs K1 K2 K3 K4 K5 K6 ANELE -0,008-0,004-0,006-0,007-0,011 11,272 EDIP 0,117 0,015 0,026 0,181 0, ,689 ENKAI 0,445 0,059 0,216 0,100 0,082-28,751 KUYAS -0,757-0,162-0,318-0,828-0,329 26,899 ORGE 0,591 0,180 0,474 0,222 0,291 87,279 SANEL 0,151 0,048 0,138 0,036 0, ,687 YAYLA -0,097-0,026-0,051-0,141-0, ,767 YDATH -0,442-0,119-0,153-0,263-0,534 58,122 YYAPI 0,223 0,114 0,157 0,589 0, ,132 Analzn lk aşamasında, krterlere at en y ( ) ( ve en kötü ) değerler tespt edeblmek çn Tablo 3 de yer alan (9x6) boyutlu karar matrsnden yararlanılmıştır. Belrlenen değerler Tablo 4 de yer almaktadır. Tablo 4: Her Krter İçn En İy ) ( ve En Kötü ( ) Değerler K1 K2 K3 K4 K5 K6 ( ) 0,591 0,180 0,474 0,589 0, ,689 ( ) -0,757-0,162-0,318-0,828-0, ,

9 BJSS Balkan Journal o Socal Scences / Balkan Sosyal Blmler Dergs Internatonal Congress o Management Economy And Polcy, 2016 Aralık Her krter çn en y ( ) ve en kötü ( ) değerler tespt edldkten sonra analz kapsamına alınan 9 şletme çn S ve R değerler eştlk (1) ve (2) yardımıyla, Q değerler de eştlk (3) yardımıyla hesaplanmıştır. Krter ağırlıklandırmalarında her br krtern önem düzeynn eşt olduğu varsayılmış ve toplam 6 krter bulunduğundan krter başına 0,166 ağırlık dereces verlmştr. İşlemlerde v = 0,5 olarak hesaplamaya katılmıştır. S, R ve Q değerler hesaplandıktan sonra küçükten büyüğe doğru sıralanmış ve söz konusu şletmeler çn 2015 yılına at üç sıralama lstes oluşturulmuştur. İnşaat ve bayındırlık sektörü şletmelernn 2015 yılı VIKOR analz sıralama sonuçları Tablo 5 de yer almaktadır. Tablo 5: İşletmelern 2015 Yılına At VIKOR Analz Sonuçları S Sıra R Sıra Q Sıra ANELE 0, , ,680 7 EDIP 0, , ,214 2 ENKAI 0, , ,543 4 KUYAS 0, , ,000 9 ORGE 0, , ,500 3 SANEL 0, , ,680 6 YAYLA 0, , ,551 5 YDATH 0, , ,918 8 YYAPI 0, , ,000 1 Analz kapsamına alınan 2013 ve 2014 yıllarına lşkn VIKOR analz sonuçları da toplu br şeklde Tablo 6 da gösterlmştr. Tablo 6: İşletmelern 2013 ve 2014 Yılına At VIKOR Analz Sonuçları İşletmeler S Sıra R Sıra Q Sıra S Sıra R Sıra Q Sıra ANELE 0, , , , , ,714 4 EDIP 0, , , , , ,002 1 ENKAI 0, , , , , ,371 2 KUYAS 0, , , , , ,

10 BJSS Balkan Journal o Socal Scences / Balkan Sosyal Blmler Dergs Internatonal Congress o Management Economy And Polcy, 2016 Aralık ORGE 0, , , , , ,769 5 SANEL 0, , , , , ,881 8 YAYLA 0, , , , , ,382 3 YDATH 0, , , , , ,854 7 YYAPI 0, , , , , ,000 9 Tablo 5 ve 6 dak değerlern tutarlı olablmes çn VIKOR yöntemnn 5. adımında ade edlen k koşulun sağlanması gerekmektedr yılı sonuçları bu doğrultuda ncelendğnde 1. koşulda daha önce ade edldğ üzere Q( A (2) (1) ) Q( A ) DQ sağlanması gerekmektedr. Buna göre Tablo 5 de yer alan lgl değerlern yerne yazılmasıyla 0,214-0,000 0, koşulun sağlandığı görülmektedr. İknc koşulda se en y alternat olan A (1) n S ve/veya R sıralamasında da en y alternat olması gerekmektedr. Tablo 5 dek S ve R sıralamalarının her ksnde de YYAPI kodlu şletmenn lk sırada yer alması 2. koşulunda sağlandığını göstermektedr. Analz dönemnn 2013 ve 2014 yıllarına lşkn aynı değerlendrmeler yapıldığında her k yılın VIKOR analz sonuçlarının da her k koşulu sağladığı tespt edlmştr. Tablo 5 ve 6 brlkte ele alındığında çalışma kapsamına alınan şletmelern analz dönem boyunca sürekl değşen sıra değerlerne sahp olduğu görülmektedr. Bu durum nşaat ve bayındırlık sektöründek şletmelern nakt akımlarının oldukça değşken ve stkrarsız olduğuna şaret etmektedr. Söz konusu şletmeler çnde yer alan EDIP kodlu şletme 2013 ve 2014 yıllarında Q değer sıralamasında lk sırada, 2015 yılında da knc sırada yer alarak dğer şletmelere göre daha stkrarlı ve başarılı br perormans serglemştr. YYAPI kodlu şletme se analz dönemnn lk k yılında Q değer sıralamasında son sırada yer alırken 2105 yılında lk sıraya yükselerek öneml br perormans artışı serglemştr. Söz konusu perormans artışında 2015 yılında öncek yıllara göre hem şletme aalyetlernden elde edlen nakt grşlernde yaşanan öneml mktardak artış hem de dönem net karlılığındak yükselş etkl olmuştur. KUYAS ve YDATH şletmeler analz dönemnde lk yıldan son yıla doğru br perormans düşüşü serglerken, ORGE şletmes perormans artışı göstererek lk sıralara doğru yükselmştr. Dğer şletmeler se yıllar tbaryle brbrne yakın sıra değerler elde etmşlerdr. Sonuç İşletme perormansının daha gerçekç br bçmde ölçülmes açısından nakt akım odaklı analz, geleneksel nansal oran odaklı analzn eksk yönlern ortadan kaldırmakla brlkte şletmelere lkdte ve nakt yönetm açısından öneml blgler sağlamaktadır. Nakt akım oranları le brlkte şletmelern brden çok aalyet dönemne lşkn nakt akımlarının karşılaştırmalı olarak zlenmes sadece süreç çersndek nakt yaratma potansyeln değl aynı zamanda gelecekte sağlanması muhtemel nakt akımı hakkında da şletmelere kr vermektedr. 367

11 BJSS Balkan Journal o Socal Scences / Balkan Sosyal Blmler Dergs Internatonal Congress o Management Economy And Polcy, 2016 Aralık Bu çalışmada pay senetler Borsa İstanbul da şlem göre nşaat ve bayındırlık sektörü şletmelernn nakt akım odaklı olarak nansal perormanslarının belrlenmes amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışma kapsamına alınan şlemelern analz dönem olarak belrlenen dönemne at mal tablolarındak verler aracılığıyla nakt akım oranları hesaplanmış ve bu oranlar yardımıyla VIKOR analz gerçekleştrlerek her br şletmenn perormans sıralaması oluşturulmuştur. Çalışma sonucunda analz kapsamına alınan şletmelern yıllar tbaryle değşken br perormans sıra değerlerne sahp olduğu belrlenmştr. Söz konusu durum nşaat ve bayındırlık sektörü şletmelernn stkrarsız nakt akımına sahp olduğunu ve dolayısıyla sektörün ekonomdek değşmelerden etklendğn göstermektedr. Analz kapsamındak şletmeler çnde yer alan EDIP ve ENKAI kodlu şletmeler dğer şletmelere göre nspeten daha stkrarlı ve başarılı br perormans sergleyerek sıralamalarda başlarda yer almışlardır. Analz dönemnde KUYAS ve YDATH şletmelernn perormans düşüşü, ORGE şletmesnn se perormans yükselş sergledğ belrlenmştr. YYAPI şletmes se analz dönemnn başlangıcında son sırada yer alırken 2015 yılında lk sıraya yükselerek öneml br perormans artışı göstermştr. Çalışmada kullanılan oranların sayısının artırılması veya azaltılması halnde ve arklı zaman dlm terch edlmes durumunda araştırma sonuçlarında değşklk olableceğ göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca çalışmada elde edlen sonuçlar lgl zaman süres çn geçerl olup şletmelern gelecekte de aynı perormans sıralamasına sahp olmayableceğ unutulmamalıdır. Kaynakça Barua, S. ve Saha, A. K. (2015). Tradtonal ratos vs. cash low based ratos: whch one s better perormance ındcator? Advances n Economcs and Busness, 3 (6), Başar, A. B. ve Azgın, N. (2016). İşletme perormansının ölçülmesnde nakt akış analzlernn esasları ve Borsa İstanbul perakende sektöründe br araştırma. Adıyaman Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, 8 (23), Chen, L. Y. ve Wang, T. C. (2009). Optmzng partners choce n IS/IT outsourcng proects: the strategc decson o uzzy VIKOR. Int. J. Producton Economcs, 120, Duhovnk, M. (2008). Improvements o the cash-low statement control uncton n nancal reportng. Journal o Economcs and Busness, 26 (1), Frank, B. P. ve James, O. K. (2014). Cashlow and corporate perormance: A study o selected ood and beverages companes. European Journal o Accountng Audtng and Fnance Research, 2 (7), Gücenme, Ü. ve Arsoy, P. (2006). Muhasebe standartlarındak sınılandırılmış nakt akım tablosu ormatı le nansal perormansın ölçülmes. Muhasebe ve Fnansman Dergs, 30, KAP (2016), Kamuyu Aydınlatma Platormu, Erşm Tarh: , Karğın, M. ve Aktaş, R. (2011). Türkye muhasebe standartlarına göre raporlanmış nakt akış tablosu ve analz. Muhasebe ve Fnansman Dergs, 52,

12 BJSS Balkan Journal o Socal Scences / Balkan Sosyal Blmler Dergs Internatonal Congress o Management Economy And Polcy, 2016 Aralık Krkham, R. (2012). Lqudty analyss usng cash low ratos and tradtonal ratos: The telocommuncatons sector n Australa. Journal o New Busness Ideas & Trends, 10 (1), Oprcovc, S. ve Tzeng, G. H. (2004). Compromse soluton by MCDM methods: A comparatve analyss o VIKOR and TOPSIS. European Journal o Operatonal Research, 156, Oprcovc, S. ve Tzeng, G. H. (2007). Extended VIKOR method n comparson wth outrankng methods. European Journal o Operatonal Research, 178, Ömürbek, N., Karaatlı, M. ve Yetm, T. (2014). Analtk hyerarş sürecne dayalı TOPSIS ve VIKOR yöntemler le ADIM ünverstelernn değerlendrlmes. Selçuk Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Dr. Mehmet Yıldız Özel Sayısı, Örten, R., Kaval, H. ve Karapınar, A. (2009). Türkye Muhasebe Fnansal Raporlama Standartları (TMS-TFRS) Uygulama ve Yorumları, 3. Baskı, Ankara: Gaz Ktabev. Ryu, K. ve Jang, S. (2004). Perormance measurement through cash low ratos and tradtonal ratos: A comparson o commercal and casno hotel companes. The Journal o Hosptalty Fnancal Management, 1 (1), Sağlam, N., Şengel, S. ve Öztürk, B. (2009). UFRS-UMS Uyumlu Türkye Muhasebe Standartları Uygulaması, 3. Baskı, Ankara: Malye ve Hukuk Yayınları. Sakarya, Ş. (2008). Nakt yönetmnde nakt dönüş süres analznn kullanılması: İMKB dek KOBİ ler üzerne amprk br çalışma. Süleyman Demrel Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, 13 (2), Sakarya, Ş. ve Akkuş, H. T. (2015). Fnansal perormansın ölçülmesnde geleneksel oranlar le nakt akım oranlarının karşılaştırmalı analz: BİST çmento şrketler üzerne TOPSIS yöntem le br uygulama. AKÜ İİBF Dergs, XVII (1), Sarıaslan, H. ve Erol, C. (2014). Fnansal Yönetm, Kavramlar Kurumlar ve İlkeler. 2. Baskı, Ankara: Syasal Ktabev. Yıldırım, F., Yıldırım, B. I. ve Alkaya, S. (2016). Fnansal tablolar analznde nakt akış rasyoları: Taş ve toprağa dayalı sanay sektöründe br uygulama. Internatonal Journal o Innovatve Research n Educaton, 3 (1), Yılmaz, H. (1999). İşletmelern nansal yönetmnde nakt akış rasyo analz. D.E.Ü.İ.İ.B.F Dergs, 14 (1), Zeller, T. L. ve Stanko, B. B. (1994). Operatng cash low ratos measure a retal rm s ablty to pay. Journal o Appled Busness Research, 10 (4),

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Araştırma Makaleler TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Dr., Dokuz Eylül Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü erhan.demrel@deu.edu.tr ÖZET Ekonomk faalyetlern

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 4 Sayı: Ocak 04 ss. 9-9 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20 225 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

2nd International Symposium on Accounting and Finance ISAF 2014

2nd International Symposium on Accounting and Finance ISAF 2014 2nd Internatonal Symposum on Accountng and Fnance MUHASEBE PAKET PROGRAMI SEÇİM PROBLEMİNE BULANIK VIKOR YÖNTEMİ İLE BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ ÖZET Hasan UYGURTÜRK Turhan KORKMAZ Dnamk br çevrede faalyet gösteren

Detaylı

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 14 Sayı: 3 Temmuz 2014 ss. 463-479 Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleryle Alışverş Merkez Kuruluş Yer Seçm ve Br Uygulama Selecton of Shoppng Center

Detaylı

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemleri ile Tekstil Sektöründe Finansal Performans Ölçümü

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemleri ile Tekstil Sektöründe Finansal Performans Ölçümü Sosyal Blmler 8/1 (010) s 19516 SOSYAL BİLİMLER Yıl : 010 Clt :8 Sayı :1 Celal Bayar Ünverstes S.B.E. Bulanık Analtk Hyerarş Sürec ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemler le Tekstl Sektöründe

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 29, 244-260, 2011 Research Artcle / Araştırma Makales PERFORMANCE EVALUATION USING AHP - VIKOR AND AHP - TOPSIS APPROACHES: THE

Detaylı

KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı: 2, 2011 151 KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Nhan ÖZGÜVEN (*) Özet: Perakendeclk

Detaylı

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.105-122. Kısa Vadel Sermaye Grş Modellemes: Türkye Örneğ Mehmet AKSARAYLI 1 Özhan TUNCAY 2 Alınma Tarh: 04-2008,

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER *

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER * AİBÜ Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Güz 2013, Clt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13:171-189 TÜKİYE DEKİ ÖZEL BANKALAIN FİNANSAL PEFOMANSLAININ KAŞILAŞTIILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ Fath ECE COMPAISON OF PIVATE BANKS FINANCIAL

Detaylı

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY Dumlupınar Ünverstes Sosyal Blmler Dergs / Dumlupınar Unversty Journal of Socal Scences İNOVASYON PERFORMANSI DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE AHS VE GİA BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIMI: SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

Doç. Dr. Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi, **

Doç. Dr. Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi, ** Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergs The Journal of Internatonal Socal Research Clt: 9 Sayı: 44 Volume: 9 Issue: 44 Hazran 2016 June 2016 www.sosyalarastrmalar.com Issn: 1307-9581 GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ

Detaylı

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Murat ATAN - Araş. Gör. Gaye KARPAT ÇATALBAŞ 2 ÖZET Bu çalışma, Türk bankacılık sstem çnde faalyet gösteren tcar bankaların

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 27,Sayı:4,2013 110 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46 2005 Gaz Ünverstes Endüstryel Sanatlar Eğtm Fakültes Dergs Sayı:16, s31-46 ÖZET BANKALARDA MALİ BAŞARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİ LOJİSTİK REGRESYON VE YAPAY SİNİR AĞI KARŞILAŞTIRMASI 31 Yasemn KESKİN BENLİ 1

Detaylı

Depo operatörü lojistik firmasının seçimi için bulanık VIKOR ve bulanık TOPSIS yöntemlerinin uygulanması

Depo operatörü lojistik firmasının seçimi için bulanık VIKOR ve bulanık TOPSIS yöntemlerinin uygulanması İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Clt/Vol:42, /No:2, 2013, 198-218 ISSN: 1303-1732 wwwfdergsorg 2013 Depo operatörü lostk frmasının seçm çn bulanık

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

Finansal Riskten Korunma Muhasebesinde Etkinliğin Ölçülmesi

Finansal Riskten Korunma Muhasebesinde Etkinliğin Ölçülmesi Fnansal Rskten Korunma Muhasebesnde Etknlğn Ölçülmes Dr. Fahreddn OKUDAN * Fath Ünverstes, İİBF. Özet Bu makalenn amacı, etknlk test yöntemlernn ncelenmesdr. TMS 39, rskten korunma muhasebes uygulanablmes

Detaylı

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 3 Sayı: 4 Ekm 03 ss. 449-459 Çok Krterl Karar Verme Teknkleryle Lostk Frmalarında Performans Ölçümü Performance Measurement of Logstcs Frms wth Mult-Crtera

Detaylı

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

Maliyet Performansının Ölçümü İçin Göreli Etkinlik Analizi: BIST Çimento Sektöründe Veri Zarflama Analizi Uygulaması

Maliyet Performansının Ölçümü İçin Göreli Etkinlik Analizi: BIST Çimento Sektöründe Veri Zarflama Analizi Uygulaması Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2016, Clt 6, Sayı 1, ss.1-16 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2016, Volume 6, Issue

Detaylı

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l!l KEÇÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI KEÇöREN BELeDYES SA YI : M.06.6.KEç.O-31/2009KONU: Yetk Devr bo f.!200fd 6.1. BAŞKANLIK MAKAMINA Blndğ üzere O 1.01.2006 tarhnden tbaren tüm yerel yönetmlerde 31.12.2005

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ TÜRİYE DEİ 38 kv LU 4 BARALI GÜÇ SİSTEMİDE EOOMİ YÜLEME AALİZİ Mehmet URBA Ümmühan BAŞARA 2,2 Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Mühendslk-Mmarlık Fakültes Anadolu Ünverstes İk Eylül ampüsü, 2647, ESİŞEHİR

Detaylı

KURUMSAL FİRMALAR İÇİN BİR FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ

KURUMSAL FİRMALAR İÇİN BİR FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. Journal of thefaculty of Engneerngand Archtecture of Gaz Unversty Clt 30, No 1, 71-85, 2015 Vol 30, No 1, 71-85, 2015 KURUMSAL FİRMALAR İÇİN BİR FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA

Detaylı

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Meltem KARAATLI * Yrd. Doç. Dr. Gonca DAVRAS ** ÖZ Otel şletmelernde,

Detaylı

T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10. 03.2010 00747. ... VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10. 03.2010 00747. ... VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşler Dares Başkanlığı SA YI : B.08.0.SDB.0.ll.00.00/ KONU: Beslenme Dostu Okullar Projes 10. 03.2010 00747... VALİLİGİNE (İl Mll Eğtm Müdürlüğü) İlg: a)bakanlığımız

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ Burak KARAHAN Burak PEKEL Neşet BEDİR Cavt CAN Kırıkkale -2014-

Detaylı

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama 346 Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarkç seçm: elektronk sektöründe br uygulama Murat ARIKAN 1, Berat GÖKBEK 1 1 Endüstr Mühendslğ Bölümü, Mühendslk Fakültes, Gaz Ünverstes, Maltepe-Ankara

Detaylı

İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Admnstraton Clt/Vol:39, Sayı/No:2,, 310-334 ISSN: 1303-1732 www.fdergs.org Stokastk envanter model kullanılarak

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) DOI: 10.17123/atad.vol25ss195016 Borsa İstanbul da İşlem

Detaylı

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERİN ETKİNLİK VE PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİLERİ: 2008 FİNANSAL KRİZ ÖRNEĞİ

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERİN ETKİNLİK VE PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİLERİ: 2008 FİNANSAL KRİZ ÖRNEĞİ Ekonometr ve İstatstk Sayı:11 2010 61 89 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERİN ETKİNLİK VE PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİLERİ: 2008

Detaylı

İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Uygulanan Program Bütçe Sistemi ve Getirdiği Yenilikler

İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Uygulanan Program Bütçe Sistemi ve Getirdiği Yenilikler İl Özel İdareler ve Beledyelerde Uygulanan Program Bütçe Sstem ve Getrdğ Yenlkler Hayrettn Güngör Mehmet Deınrtaş İlk 2 Mayıs 1990 gün ve 20506 sayılı, kncs 19 Şubat 1994 gün ve 2 ı 854 sayılı Resm Gazete'de

Detaylı

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. DENGELĐ EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALĐYET RAPORU Bu rapor Aegon Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2009 30.09.2009 dönemne

Detaylı

Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama

Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama Anadolu Ünverses Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversy Journal of Socal Scences Kar Payı Polkası ve Yaşam Döngüsü Teors: İMKB İmalat Sektöründe Amprk Br Uygulama Dvdend Payout Polcy and Lfe Cycle Theory:

Detaylı

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm EK-1 TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI A. DNYİN AMACI : Bast ser ve bast paralel drenç devrelern analz edp kavramak. Voltaj ve akım bölücü kurallarını kavramak. Krchoff kanunlarını deneysel olarak uygulamak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1.

Detaylı

BALİ KHO BİLİM DERGİSİ CİLT:23 SAYI:2 YIL:2013. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ.

BALİ KHO BİLİM DERGİSİ CİLT:23 SAYI:2 YIL:2013. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ Özkan BALİ ÖZET Personel seçm organzasyonların başarısını etkleyen en öneml problemlerden brdr. Bu seçm, belrszlk çeren

Detaylı

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2015/1, Sayı:21 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal Scences Year: 2015/1, Number:21 AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE

Detaylı

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI Mehmet Aktan Atatürk Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü, 25240, Erzurum. Özet: Dövz kurlarındak değşmler,

Detaylı

Prof. Dr. Nevin Yörük - Yrd. Doç. Dr. S. Serdar Karaca Yrd. Doç. Dr. Mahmut Hekim - Öğr. Grv. İsmail Tuna

Prof. Dr. Nevin Yörük - Yrd. Doç. Dr. S. Serdar Karaca Yrd. Doç. Dr. Mahmut Hekim - Öğr. Grv. İsmail Tuna Anadolu Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversty Journal of Socal Scences Sermaye Yapısını Etkleyen Faktörler ve Fnansal Oranlar le Hsse Getrs Arasındak İlşknn ANFIS Yöntem le İncelenmes: İMKB de

Detaylı

Türk Sigortacılık Sektöründe Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri (ÇKKV) ile Performans Ölçümü: BİST Uygulaması

Türk Sigortacılık Sektöründe Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri (ÇKKV) ile Performans Ölçümü: BİST Uygulaması Çukurova Ünverstes İİBF Dergs Clt:20. Sayı:1. Hazran 2016 ss.127-147 Türk Sgortacılık Sektöründe Çok Krterl Karar Verme Teknkler (ÇKKV) le Perormans Ölçümü: BİST ygulaması Perormance Measurement n Turksh

Detaylı

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATL RESMİ GAETEDE YAYNLANMŞTR. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayına Kabul Tarihi:

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayına Kabul Tarihi: Yayın Gelş Tarh: 01.02.2016 Dokuz Eylül Ünverstes Yayına Kabul Tarh: 01.08.2016 Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Onlne Yayın Tarh: 07.07.2017 Clt: 19, Sayı: 1, Yıl: 2017, Sayfa: 63-81 http://dx.do.org/10.16953/deusbed.09673

Detaylı

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm Resm Gazetenn 29.12.2012 tarh ve 28512 sayılı le yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket Bu Doküman

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 195

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 195 C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 13, Sayı 1, 2012 195 TÜRKİYE DE TİCARİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE REKABET DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ (2002-2009) Abdulvahap ÖZCAN * Özet Türkye nn yaşadığı 2000 ve 2001 krzler

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİRMA ÇEŞİTLENDİRMESİNİN FİRMA DEĞERİ, RİSKİ VE PERFORMANSINA ETKİLERİ: TÜRKİYE UYGULAMASI Emel YÜCEL DOKTORA TEZİ

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME İLE AVRUPA BİRLİĞİ VE ADAY ÜLKELERİN YAŞAM KALİTESİNİN ANALİZİ

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME İLE AVRUPA BİRLİĞİ VE ADAY ÜLKELERİN YAŞAM KALİTESİNİN ANALİZİ Ekonometr ve İstatstk Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometr, Yöneylem Araştırması, İstatstk Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 80 94 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ ÇOK

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:134-4141 Makne Teknolojler Elektronk Dergs 28 (1) 61-68 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Tabakalı Br Dskn Termal Gerlme Analz Hasan ÇALLIOĞLU 1, Şükrü KARAKAYA 2 1

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Tanımlar ve Kapsam

BİRİNCİ KISIM Tanımlar ve Kapsam MERKEZİ KARŞI TARAFLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLER İÇİN SERMAYE YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN HESAPLANMASI Tanımlar BİRİNCİ KISIM Tanımlar ve Kapsam 1. Müşter veya üye kuruluşun temnatlarının flastan fraz edlmes; Merkez karşı

Detaylı

AHP-TOPSIS YÖNTEMİNE DAYALI TEDARİKÇİ SEÇİMİ UYGULAMASI *

AHP-TOPSIS YÖNTEMİNE DAYALI TEDARİKÇİ SEÇİMİ UYGULAMASI * Ekonometr ve İstatstk Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometr, Yöneylem Araştırması, İstatstk Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 1 22 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ AHP-TOPSIS

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and atural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 9, -4, 0 Research Artcle / Araştırma Makales FUZZY TOPSIS METHODS I GROUP DECISIO MAKIG AD A APPLICATIO FOR BAK BRACH LOCATIO

Detaylı

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI , EK-A YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI Değerl Arkadaşlar, --e------ Bldğnz üzere, ş dünyası sthdam edeceğ adaylarda, ünverste mezunyet sonrası kendlerne ne ölçüde katma değer ekledklern de cddyetle

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş. Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2012-30.09.2012 dönemne

Detaylı

AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT

AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT Journal of Management, Marketng and Logstcs (JMML), ISSN: 48-6670 Year: 04 Volume: Issue: AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT Kemal

Detaylı

Dip - Zirve Relatif Performans Piyasa Çarpanları Değerlemeler TTKOM IPEKE SAHOL BIMAS TTRAK DOHOL. Düşüşü Sürenler ASELS

Dip - Zirve Relatif Performans Piyasa Çarpanları Değerlemeler TTKOM IPEKE SAHOL BIMAS TTRAK DOHOL. Düşüşü Sürenler ASELS BİST 30 Son Fyat Bu Hafta Geçen Hafta AKBNK 8,92-10,35% -2,93% ARCLK 13,55-4,24% 4,04% ASELS 10,30-7,52% -4,24% ASYAB 2,01-5,19% -0,93% BIMAS 87,75-3,31% -1,39% DOHOL 1,07-4,46% -2,61% EKGYO 3,09-4,92%

Detaylı

T.c. MALİYE BAKANLIGI. KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü)

T.c. MALİYE BAKANLIGI. KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü) Sayı : 7291 1396-903.99-E.1 16043 Konu : Seyahat Kartları T.c. MALİYE BAKANLIGI Gelr İdares Başkanlığı İnsan Kaynakları Dare Başkanlığı SÜREl 04/12/2015 KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü)

Detaylı

TOPSIS Metodu Kullanılarak Kesici Takım Malzemesi Seçimi

TOPSIS Metodu Kullanılarak Kesici Takım Malzemesi Seçimi Makne Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 9, No: 3, 2012 (35-42) Electronc Journal of Machne Technologes Vol: 9, No: 3, 2012 (35-42) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn:1304-4141 Makale

Detaylı

i. ARASTiRMANiN AMACi GIRIs Yrd.Doç.Dr. Gönen DÜNDAR Yönetim, Yil 12, Sayi 39, Mayis - 2001,5.5-16

i. ARASTiRMANiN AMACi GIRIs Yrd.Doç.Dr. Gönen DÜNDAR Yönetim, Yil 12, Sayi 39, Mayis - 2001,5.5-16 Yönetm, Yl 12, Say 39, Mays - 2001,5.5-16 ISLETME EGITIMI ALAN ÖGRENCILERIN FINANS ALANINDA KARIYER YAPMA EGILIMLERINI ETKILEYEN FAKTÖRLERIN BELIRLENMESINE.... YONELIK BIR ARASTIRMA: tü. ISLETME FAKÜLTESI

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Abant İzzet Baysal Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs The Internatonal Journal of Economc and Socal Research ISSN: 1306-2174 http://www.bfderg.bu.edu.tr Clt/Volume:

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü DergsYıl: 2013/1, Sayı:17 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal ScencesYear: 2013/1, Number:17 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ,

Detaylı

İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) İŞL.103 Genel Muhasebe I 3 5 SRV.211 Statistics I 3 5 İKT.

İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) İŞL.103 Genel Muhasebe I 3 5 SRV.211 Statistics I 3 5 İKT. İŞLETME ve İŞLETME İknc Öğretm BÖLÜMLERİ n n İŞL.101 Davranış Blmler I İŞL.201 Genel İşletme İŞL.203 Introducton to Busness İŞL.103 Genel Muhasebe I SRV.211 Statstcs I İktsada Grş I İŞL.207 İŞL.209 Pazarlama

Detaylı

YATIRIM PROJELERi ANALiziNDE BLACK-SCHOLES OPSiYON FiYATLAMA MODELiNiN KULLANIMI

YATIRIM PROJELERi ANALiziNDE BLACK-SCHOLES OPSiYON FiYATLAMA MODELiNiN KULLANIMI YATIRIM PROJELER ANALzNDE BLACK-SCHOLES OPSYON FYATLAMA MODELNN KULLANIMI Yrd. Doç. Dr. Erkan Uysal Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu çalışmada, fnansal opsyon fyatlama modellernn yatınm

Detaylı

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI Mehmet ARDIÇLIOĞLU *, Galp Seçkn ** ve Özgür Öztürk * * Ercyes Ünverstes, Mühendslk Fakültes, İnşaat Mühendslğ Bölümü Kayser

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Yönetm, Yl 9, Say 28, Ekm - 1997,5.20-25 TRANSPORT PROBLEMI ÇIN GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Dr. Erhan ÖZDEMIR I.Ü. Teknk Blmler M.Y.O. L.GIRIs V AM transport problemlerne en düsük malyetl baslangç çözüm

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS VE VIKOR İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ LAPTOP SELECTION: A COMPARATIVE ANALYSIS WITH DEA, TOPSIS AND VIKOR

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS VE VIKOR İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ LAPTOP SELECTION: A COMPARATIVE ANALYSIS WITH DEA, TOPSIS AND VIKOR Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs, Bahar 2014, Clt:10, Yıl:10, Sayı:1, 157-178 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS VE VIKOR İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Mehmet PEKKAYA 1 Mesut AKTOGAN 2 LAPTOP

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anablm Dalı: Kamu PROGRAMIN TANIMI: Kamu Tezsz Yüksek Lsans Programı, kamu ve özel sektör sstem çersndek problemler ve htyaçları analz edeblecek, yorumlayacak,

Detaylı

alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems Avalable onlne at www.alphanumercournal.com alphanumerc ournal The Journal of Operatons Research, Statstcs, Econometrcs and Management Informaton Systems Receved: January 25, 2017 Accepted: June 22, 2017

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 31, 203-213, 2013 Research Artcle / Araştırma Makales ANALYTIC NETWORK PROCESS AND TOPSIS METHODS WITH SELECTION OF OPTIMAL INVESTMENT

Detaylı

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi Fumonc 3 rado net kablosuz duman dedektörü Kracılar ve mülk sahpler çn blg Tebrk ederz! Darenze akıllı fumonc 3 rado net duman dedektörler monte edlmştr. Bu şeklde ev sahbnz yasal donanım yükümlülüğünü

Detaylı

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ III. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 16-18 Eylül 2010, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskşehr AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ Davut ÇIKRIKCI * Yavuz YAMAN Murat SORGUÇ

Detaylı

ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE NOVO. Özet

ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE NOVO. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 0.0.00 Clt:, Sayı: 4, Yıl: 00, Sayfa: -74 Yayına Kabul Tarh: 7.0.0 ISSN: 0-84 ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE

Detaylı

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ M.Ensar YEŞİLYURT (*) Flz YEŞİLYURT (**) Özet: Özellkle uzak verlere sahp ver setlernn analz edlmesnde en küçük kareler tahmnclernn kullanılması sapmalı

Detaylı

K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi *

K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi * İMO Teknk Derg, 2012 6037-6050, Yazı 383 K-Ortalamalar Yöntem le Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelern Belrlenmes * Mahmut FIAT* Fath DİKBAŞ** Abdullah Cem KOÇ*** Mahmud GÜGÖ**** ÖZ

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 3, 04, Sayfalar 85-9 Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPIARININ ARMONİ

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2011 30.09.2011 dönemne

Detaylı

KOBİ LERİN YENİ PİYASALARA AÇILAMAMA NEDENLERİ VE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOBİ LERİN YENİ PİYASALARA AÇILAMAMA NEDENLERİ VE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KOBİ LERİN YENİ PİYASALARA AÇILAMAMA NEDENLERİ VE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Hazırlayan İsmal ŞENTÜRK İktsat Ana Blm Dalı Yüksek Lsans Tez Danışman

Detaylı

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ 1 Nasır Çoruh, Tarık Erfdan, 3 Satılmış Ürgün, 4 Semra Öztürk 1,,4 Kocael Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü 3 Kocael Ünverstes Svl Havacılık Yüksekokulu ncoruh@kocael.edu.tr,

Detaylı

Metin Madenciliği ile Soru Cevaplama Sistemi

Metin Madenciliği ile Soru Cevaplama Sistemi Metn Madenclğ le Soru Cevaplama Sstem Sevnç İlhan 1, Nevchan Duru 2, Şenol Karagöz 3, Merve Sağır 4 1 Mühendslk Fakültes Blgsayar Mühendslğ Bölümü Kocael Ünverstes slhan@kocael.edu.tr, nduru@kocael.edu.tr,

Detaylı

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2014, Clt 4, Sayı 1, ss.267-282 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2014, Volume 4,

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI

BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI Abdullah Oktay DÜNDAR * Muammer ZERENLER ** ÖZET İşletmeler günümüz rekabet ortamının çalkantılı doğasında faalyetlern sürdürürken, sahp oldukları kıt kaynakları

Detaylı