G R MSEL LEMLER YÖNERGES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "G R MSEL LEMLER YÖNERGES"

Transkript

1 G R MSEL LEMLER YÖNERGES Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amac, Sa l k Bakanl na ba l sa l k kurum ve kurulu lar nda görev yapan personelin ek ödeme tutarlar n n belirleyen net performans puan n n tespiti amac yla tabipler taraf ndan yap lan muayene, ameliyat, anestezi gibi giri imsel i lemlerin ve bu i lemlere ili in puanlar n belirlenmesidir. Kapsam Madde 2- (1) Bu Yönerge, Refik Saydam H fz s hha Merkezi Ba kanl hariç olmak üzere Sa l k Bakanl na ba l döner sermayeli sa l k kurum ve kurulu lar nda görevli olan memurlar ile bu kurum ve kurulu larda 10/7/2003 tarihli ve 4924 say l Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözle meli Sa l k Personeli Çal t r lmas le Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamede De i iklik Yap lamas Hakk nda Kanun uyar nca sözle meli olarak istihdam edilen sa l k personelini, 13/12/1983 tarihli ve 181 say l Sa l k Bakanl n n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesine göre istihdam edilen sözle meli personeli ve 2547 say l Yüksekö retim Kanununun 38 inci maddesine göre Sa l k Bakanl na ba l sa l k kurum ve kurulu lar nda görevlendirilen personeli kapsar. Dayanak Madde 3- (1) Bu Yönerge, 12/05/2006 tarihli ve say l Resmi Gazetede yay mlanarak yürürlü e giren Sa l k Bakanl na Ba l Sa l k Kurum ve Kurulu lar nda Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yap lmas na Dair Yönetmeli in 5 inci maddesinin birinci f kras n n (tt) bendine dayan larak haz rlanm t r. Giri imsel i lemler Madde 4- (1) 12/5/2006 tarihli ve say l Resmi Gazetede yay mlanan Sa l k Bakanl na Ba l Sa l k Kurum ve Kurulu lar nda Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yap lmas na Dair Yönetmeli in 4 üncü maddesinin (g) bendi uyar nca tabip muayene ve giri imsel i lemler puan n n hesaplanmas nda ekli Giri imsel i lemler Listesi esas al n r. Yürürlük Madde 5- (1) Maliye Bakanl n n uygun görü ü al nan bu Yönerge, 01/05/2009 tarihinden geçerli olmak üzere Bakan Onay ile yürürlü e girer. Yürütme Madde 6- (1) Bu Yönerge hükümlerini Sa l k Bakan yürütür. Ek: Giri imsel lemler Listesi (113 sayfa) 1

2 SA LIK KURUMLARI G R MSEL LEM PUAN L STES KODU LEM ADI AÇIKLAMA:* ("Ücret/fatura " ibaresi ayn zamanda "puan" olarak da kabul edilecektir.) ** (Evde bak m hizmeti kapsam nda yap lan giri imsel i lemlerin puanlar na %50 eklenir.) LEM PUANI 1. YATAK ÜCRETLER Standart yatak tarifesi Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar Küvoz (günlük) Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar Prematüre veya yeni do an devaml bak m Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar Yo un bak m Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar, bu kod ile birlikte moniterizasyon, hastan n mekanik ventilatöre ba lanmas, ventilatör ile takip, nebulizatör, oksijen tedavisi 0 ve derin trakeal aspirasyon ücreti ayr ca tahakkuk ettirilemez Steril oda Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar. ( ki haftay geçmesi beklenen mutlak nötropenik hastalarda) zole radyoaktif tedavi odas Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar Gündüz yatak tarifesi Günübirlik tedaviler, 24 saatten k sa süren yatarak tedaviler, acil mü ahade için ödenir Refakat Yatak ve yemek hizmetlerini kapsar Reanimasyon ve yo un bak m ünitelerinde günde en az iki kez yap lan hasta ba vizit (günlük her hasta için) dahili ve cerrahi bran lar için puanland rma yap l r Dahili bran lardaki servislerde günde en az iki kez yap lan hasta ba vizit (günlük her hasta için) Kronik hasta ilave yatak ücreti dahili bran lardaki servislerde, reanimasyon ve yo un bak m ünitelerinde 0 2. HEK M MUAYENELER VE RAPORLAR Konsültasyon Di er (her bir hekim için) Hekim bran yaz lmal d r Konsültasyon Poliklinik (her bir hekim için) Hekim bran yaz lmal d r Konsültasyon Servis (her bir hekim için) Hekim bran yaz lmal d r Konsültasyon Acil (her bir hekim için) Hekim bran yaz lmal d r Konsültasyon Ba ka Hastaneden gelen (her bir hekim için) Hekim bran yaz lmal d r Acil poliklinik muayenesi Normal poliklinik muayenesi Sevki yap lan muayene capç nöbetinde yap lan muayene Psikiyatri Muayenesi (ilk 10 hasta için 30 puan sonraki hastalar 21 puan) Çocuk Psikiyatrisi Uzmanlar nca yap lan muayenede ilk 10 hasta için 45 puan sonraki hastalar için puan verilir Yan Dal Uzman Hekim Muayenesi ( lk 20 hasta için 40 puan sonraki hastalar 21 puan) kinci Basamak sa l k kurumlar nda puanland r l r Yan Dal Uzman Hekim Muayenesi ( lk 35 hasta için 40 puan, sonraki hastalar 21 puan) E itim ve Ara t rma hastanelerinde puanland r l r Meslek hastal klar muayenesi Sadece meslek hastal klar hastanesinde mesleki risk faktörlerine maruz kalan hasta için puanland r l r Kontrol muayenesi Hastay ilk muayene eden hekimin izinli, raporlu, ameliyatta v.b.olmas durumunda, hastan n ayn bran tan ba ka bir hekim taraf ndan tekrar muayene edilmesi durumunda en 21 fazla bir kez puanland r l r Çocuk muayenesi 0-24 ay aras Çocuk muayenesi 25 ay -6 ya aras Çocuk muayenesi 6 ya üzeri Randevulu ö retim üyeleri özel muayene ücreti Sa l k kurulu raporu laç ve malzeme temini için bir rapor ve bir muayene ücreti ödenir Uzman hekim raporu 0 2

3 Meslek hastal klar n n tespiti için hekim görü raporu Sa l k Bakanl meslek hastal klar hastaneleri ile Kurumca sevk edilen hastalar için devlet üniversite 30 hastanelerince faturalanabilir Tek hekim rapor ücretleri laç ve malzeme temini için bir rapor ve bir muayene ücreti ödenir Genel anestezi alt nda muayene Basamak poliklinik muayenesi 1. Basamak sa l k kurulu lar lçe/belde Gün Hastanesi poliklinik muayene ücreti inci Basamaktan sevk halinde poliklinik muayenesi cabç nöbetinde yap lan A1 grubu (Özellikli ameliyatlar ve giri imler) ( Puan aral ) Ek puan cabç nöbetinde yap lan A2 grubu (Özellikli ameliyatlar ve giri imler) ( Puan aral ) Ek puan cabç nöbetinde yap lan A3 grubu (Özellikli ameliyatlar ve giri imler) ( Puan aral ) Ek puan cabç nöbetinde yap lan B grubu (Özel ameliyatlar ve giri imler) ( Puan aral ) Ek puan cabç nöbetinde yap lan C grubu (Büyük ameliyatlar ve giri imler) ( Puan aral ) Ek puan cabç nöbetinde yap lan D grubu (Orta ameliyatlar ve giri imler ) ( Puan aral ) Ek puan cabç nöbetinde yap lan E grubu (Küçük ameliyatlar ve giri imler) (0-149 Puan aral ) Ek puan Do rudan gözetimli tedavi (DGT) Tüberküloz hastalar nda günde bir kez 5 3. GENEL UYGULAMALAR-G R MLER Anne sütü sa lmas Günde 8 adetten fazla faturaland r lamaz Apse veya hematom drenaj, derin Organ ve derin yumu ak doku içi ve civar müdahaleler. Ba ka kod alt nda özel olarak belirtilmemi ise bu kod ile 60 faturaland r l r Apse veya hematom drenaj, yüzeyel Deri ve subkutan dokular. Ba ka kodalt nda özel olarak belirtilmemi ise bu kod ile faturaland r l r Biyopsi, i ne , , ile birlikte fatura edilemez Biyopsi, cerrahi, derin , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ile birlikte fatura edilemez Biyopsi, deri veya derialt, yüzeyel , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ile birlikte fatura edilemez Beyin ölümü tespiti(organ nakli için) Sadece bir kez, beyin ölümü gerçekle ti inde, beyin ölümü tespit tutana imzaland an, Nöroloji, Kardiyoloji, Beyin Cerrahi, Anestezi Uzman olmak üzere her bir hekim için puanland r l r Kadavra donör bak m (Organ nakli için) Transplantasyon Haz rl Transplantasyon Sonras Günlük Hasta Takibi ( günde en az iki kez yap lan hasta ba vizit, günlük her hasta için) Damar yolu aç lmas Dört saatte bir, hastan n bak m n üstlenen doktora vizit yapmas durumunda puan verilir. Ulusal Organ Nakli Bilgi Sistemine yeni kayd yap lan veya canl vericiden nakil yap lan hastalar için, hastay transplantasyona haz rlayan sorumlu uzman hekim için bir kez puanland r l r. Transplantasyon sonras hastan n bak m n üstlenen uzman hekim için ilk bir ayl k sürede puanland r l r ve ile birlikte puanland r lmaz. Günde 1 adetten fazla faturalanamaz ile faturaland r lamaz

4 Diyabetli hasta e itimi Bir hasta için y lda 2 defa puanland r l r Elektrokardiyogram 12 derivasyonlu, EKG trase çekimi Enteral hiperalimantasyon takibi Günlük, birlikte total parenteral nutrisyon faturalanamaz Fototerapi (4 saatlik seans ) Günde 6 adetten fazla faturaland r lamaz Hastan n mekanikventilatöre ba lanmas Faturaya , , , i lemlerinden en az biri e lik etmelidir. Tek ba na fatura 50 edilemez IM enjeksiyon Günde 3 adetten fazla faturalanamaz IV enjeksiyon Günde 3 adetten fazla faturalanamaz , ile faturaland r lamaz ntravenöz ilaç infüzyonu Günlük takip Kan gazlar takibi Günlük takip Kan veya ürünleri transfüzyonu Torba ba na Kesi sütürasyonu, büyük 10 cmden büyük veya bir çok alanda Kesi sütürasyonu, küçük 5 cm den küçük, tek bir alanda Kesi sütürasyonu, orta 5-10 cm aras, tek bir alanda Kist ponksiyonu Tek ba na faturaland r l r. Di er cerrahi ve biyopsi i lemleri ile faturaland r lamaz Kist/benign tümör ç kar lmas, derin,1-3 adet Kist/benign tümör ç kar lmas, derin,4 ve daha fazla say da Kist/benign tümör ç kar lmas, yüzeyel,1-3 adet Kist/benign tümör ç kar lmas, yüzeyel,4 ve daha fazla say da Lavman Günde en fazla 3 kez faturalanabilir Lenf bezi biyopsisi veya eksizyonu , , , , , , , , , , , , , , , , , , ile birlikte fatura edilemez Lenf bezi ponksiyonu/aspirasyonu Lokal anestezi Her bir lokal giri im için, bir defa kodlan r Lomber ponksiyon Pansuman dahil BOS yaymas de erlendirilmesi Mesane sonda uygulamas Mide y kama ile birlikte faturaland r lamaz Monitorizasyon, günlük Günde bir defadan fazla faturaland r lamaz Nazogastrik sonda uygulamas Di er giri imlerde yap lan nazogastrik uygulamalar o i lemin bir parças olarak kabul görür ve ayr ca bu kod üzerinden fatura yap lamaz. Günde bir adetten fazla 20 faturaland r lamaz Nebülazatör ile ilaç uygulamas Oksijen ile birlikte günlük Oksijen inhalasyon tedavi seans laç hariç, saati, günlük en fazla 16 saat ödenir. Epikrizde süre belirtilmelidir Parasentez Subkutan enjeksiyon Günde en fazla 3 kez faturalanabilir Sütür al nmas Pansuman dahil, al nan tüm sütürler için toplam Torasentez Günde 2 kezden fazlas ödenmez Total parenteral nütrisyon (TPN) takibi 24 saatlik, birlikte enteral hiperalimantasyon faturalanamaz Transkutanöz pco2 ölçümü 24 saatlik Transkutanöz po2 ölçümü 24 saatlik Transkütan po2 takibi saatlik Uyar ve bask lama testleri Uygulama ve takip, test hariç Vena seksiyonu (Cut-down) Lokal anestezi dahil Ventilatör ile takip CPAP, BPAP dahil, günlük Yan k debridman ve pansuman, büyük %40 dan büyük, günde bir kez puanland r l r Yan k debridman ve pansuman, küçük %10 dan küçük bir alanda, günde bir kez puanland r l r Yan k debridman ve pansuman, orta %10-40 aras bir alanda, günde bir kez puanland r l r Yan k pansuman, büyük %40 dan büyük Yan k pansuman, küçük %10 dan küçük bir alanda 8 4

5 Yan k pansuman, orta %10-40 aras bir alanda Yara debridman Pansuman dahil (günde birden fazla faturalanad r lamaz) Yara pansuman günde birden fazla faturalanad r lamaz Ria tak lmas Ria ç kar lmas ( pi serviksten görünen) Ria ç kar lmas ( pi görülmeyen Ria n n müdahale ile ç kar lmas ) mplant Uygulamas ntradermal test Allerji ve Klinik immünoloji uzman taraf ndan yap ld nda seans puanland r l r. Yap lan i lemi ve 40 sonucunu belgeleyen ayr nt l raporun sunulmas gereklidir mplant ç kar lmas 40 KATETER LEMLER Bu ba l k alt ndaki i lemlere lokal anestezi dahildir Arter kateterizasyonu 4 gün içinde en fazla bir giri im faturaland r l r Arter ponksiyonu Hemodializ için kateter yerle tirme Hood içi oksijen ölçümü ntraarteriyel kanülasyon + bas nç ölçümü 4 günde en fazla bir kez faturalanabilir ntravenöz port yerle tirilmesi Kemik ili i transplantasyonu veya kemoterapi amaçl yap lan i lemler için bu kod üzerinden faturaland rma 150 yap l r Kal c tünelli kateter ç kar lmas Hickman veya boviac kateter veya benzeri di er kemoterapi cihaz ç kar lmas, aç k cerrahi giri im ile ameliyathanede 75 gerçekle tirilir Kal c tünelli kateter yerle tirilmesi Hickman veya boviac kateter veya benzeri di er kemoterapi cihaz gibi enstrümanlar n subkuten tünelle yerle tirilmesi Kateter pansuman ve bak m Günde bir kez faturaland r labilir Kateter revizyonu ve/veya de i imi 14 günde bir kez faturaland r labilir. Aksi takdirde sebep belirtilmelidir Non invaziv mekanik ventilatör uygulamas Günde bir kez faturaland r labilir Periton dializi için kateter tak lmas, Tenckoff vb Periton dializi için kateter yerle tirme Perkütan silastik kateterizasyonu Santral ven kateterizasyonu, femoral ven Perkütan Santral ven kateterizasyonu, juguler veya subklavyen ven Perkütan Santral ven kateterizasyonu, perkütan, periferik ven Subclavian katater tak lmas cerrahi yöntemle Swan-Ganz kateter yerle tirilmesi Pulmoner arter kateteri Sa kalp kateterizasyonu, pulmoner arter Wedge bas nç ölçülmesi 3 kez/gün den fazla ödenmez 100 YEN DO AN UYGULAMALARI Endotrakeal entübasyon, yenido an Exchange transfüzyon, yenido an Göbek arter kateterizasyonu Göbek granülomu koterizasyonu Göbek ven kateterizasyonu Göz pansuman, yenido an en fazla günde 2 adet faturalanabilir M enjeksiyon, yenido an günde 3 kezden fazlas ödenmez ntravenöz mayi tak lmas, yenido an günde 3 kezden fazla faturaland r lmaz V enjeksiyon, yenido an günde 3 kezden fazlas ödenmez ( kod numaras ile birlikte faturaland r lamaz.) Nitrik oksit tedavisi, yenido an Günde bir kez faturaland r labilir Parsiyel exchange transfüzyon, yenido an Subdural illüminasyon Surfaktan tedavisi uygulamas, yenido an günlük Transport küvezle hastane d nakli Transport küvezle hastane içi nakli Vücut temizli i, yenido an günlük, göbek bak m dahil 0 5

6 Yenido an monitörizyonu günlük Yenido an TA ölçümü günlük Yenido an n canland r lmas Yenido an n ilk bak m Ameliyathanede veya do umhanede do umu hemen takiben yenido ana ilk bak m yapan uzman için puanland r l r Yeni do an n ilk muayenesi 4. AMEL YATLAR Do umu takiben anne yan nda yatan yeni do an n çocuk uzman taraf ndan yap lan ilk muayenesini kapsar Ayn seansta birden fazla ameliyat n yap ld durumlarda: ayn kesiden yap lan ameliyatlarda puan yüksek olan ameliyat n puan tam, sonraki ameliyatlar n puanlar ise her birinin %30' u al narak, ayr kesiden yap lan ameliyatlarda puan yüksek olan ameliyat n puan tam, sonraki ameliyatlar n puanlar ise her birinin %50' si al narak faturaland r l r. Yukar daki i lemler farkl bran larda yap lm sa yüzdelik oranlar 25 puan art r larak uygulan r. (% 30 oran % 55, % 50 oran % 75 olarak uygulan r.) AMEL YAT VE G R M TANIMLARI Birim A1 grubu (Özellikli ameliyatlar ve giri imler) A2 grubu (Özellikli ameliyatlar ve giri imler) A3 grubu (Özellikli ameliyatlar ve giri imler) B grubu (Özel ameliyatlar ve giri imler) C grubu (Büyük ameliyatlar ve giri imler) D grubu (Orta ameliyatlar ve giri imler) E grubu (Küçük ameliyatlar ve giri imler) Yenido an (0-28gün) olgular n ameliyatlar nda, epikrizde do um tarihi belirtilmek kayd yla, ameliyat puan na a a daki puanlar eklenir Yenido an ek puan A1 grubu Yenido an ek puan A2 grubu Yenido an ek puan A3 grubu Yenido an ek puan B grubu Yenido an ek puan C grubu Yenido an ek puan D grubu Yenido an ek puan E grubu 50 Radikal organ rezeksiyon ameliyatlar sonras ayn seansta Ayn seansta yap lan ameliyatlarda art r lm tek anestezi yap lan tüm rekonstrüktif i lemler ameliyat fiyat na ücreti uygulan r. dahildir. 5. ANESTEZ VE REAN MASYON TANI, TEDAV VE YO UN BAKIM AMAÇLI UYGULAMALAR Anestezi öncesi muayene anestezi uzman hekimi taraf ndan yap lmas halinde Apne testi Endotrakeal entübasyon, ameliyathane d Endotrakeal tüp yada trakeotomi kanül de i imi Günde bir adet ödenir Hasta kontrollu analjezi, epidural/intravenöz vb. Özel programlanabilir bir cihaz ile hastan n a r s oldu unda aktive etti i bir analjezik uygulama yöntemidir. Günde en az iki kez yap lan hasta ba a r de erlendirmesinin 20 raporland r lmas sonucunda puanland r l r nvaziv yöntemle kardiak debi ve indeks ölçümü kateterizasyon hariç, Günde 4 defadan fazla faturaland r lamaz Kardiyopulmoner ressüsitasyon , , , , kodlar ile faturalanamaz Laringeal maske uygulamas LMA Muayene anestezisi, ameliyathane d Muayene anestezisi, ameliyathanede Nazal entübasyon, ameliyathane d Noninvaziv yöntemle kardiak debi ve indeks ölçümü

7 ANESTEZ UYGULAMA LKELER , , , pulse oksijenometre ayr ca faturaland r lamaz.anestezi amac yla ilgili uzman taraf ndan yap lan rejionel anestezi uygulamalar "Anestezi uygulama ilkeleri" ba l alt ndaki anestezi puanlar na ilave edilerek puanland r l r Anestezi A1 grubu (Özellikli ameliyatlar ve giri imler) Anestezi A2 grubu (Özellikli ameliyatlar ve giri imler) Anestezi A3 grubu (Özellikli ameliyatlar ve giri imler) Anestezi B grubu (Özel ameliyatlar ve giri imler) Anestezi B grubu (Özel ameliyatlar ve giri imler),uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Anestezi C grubu (Büyük ameliyatlar ve giri imler) Anestezi C grubu (Büyük ameliyatlar ve giri imler),uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Anestezi D grubu (Orta ameliyatlar ve giri imler) Anestezi D grubu (Orta ameliyatlar ve giri imler),uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Anestezi E grubu (Küçük ameliyatlar ve giri imler) Anestezi E grubu (Küçük ameliyatlar ve giri imler),uzman ve anestezi teknisyeni birlikte 17 Ayn seansta birden fazla ameliyat n yap ld olgularda art r lm tek anestezi puan al n r. Art r lm anestezi puan n n hesaplanmas nda yap lan cerrahi i lemlerin (ayn veya ayr kesiden yap lan i lemlerin indirimli toplam puanlar, %100+%50+...veya %100+%30...) toplam puanlar de erlendirilir. Kullan lacak olan art r lm anestezi puanlar a a dad r Birden fazla ameliyat n yap ld anesteziler.toplam cerrahi puan Birden fazla ameliyat n yap ld anesteziler.toplam cerrahi puan ,uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Birden fazla ameliyat n yap ld anesteziler. Toplam cerrahi puan Birden fazla ameliyat n yap ld anesteziler. Toplam cerrahi puan ,uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Birden fazla ameliyat n yap ld anesteziler. Toplam cerrahi puan Birden fazla ameliyat n yap ld anesteziler. Toplam cerrahi puan ,uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Birden fazla ameliyat n yap ld anesteziler. Toplam cerrahi puan Birden fazla ameliyat n yap ld anesteziler. Toplam cerrahi puan ,uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Birden fazla ameliyat n yap ld anesteziler. Toplam cerrahi puan Birden fazla ameliyat n yap ld anesteziler. Toplam cerrahi puan ,uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Birden fazla ameliyat n yap ld anesteziler. Toplam cerrahi puan Birden fazla ameliyat n yap ld anesteziler. Toplam cerrahi puan ,uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Birden fazla ameliyat n yap ld anesteziler. Toplam cerrahi puan Birden fazla ameliyat n yap ld anesteziler. Toplam cerrahi puan 1-149,uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Yenido an çocuklarda a a daki anestezi puanlar uygulan r

8 Yeni do an anestezi puan A1 grubu Yeni do an anestezi puan A1 grubu,uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Yeni do an anestezi puan A2 grubu Yeni do an anestezi puan A2 grubu,uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Yeni do an anestezi puan A3 grubu Yeni do an anestezi puan A3 grubu,uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Yeni do an anestezi puan B grubu Yeni do an anestezi puan B grubu,uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Yeni do an anestezi puan C grubu Yeni do an anestezi puan C grubu,uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Yeni do an anestezi puan D grubu Yeni do an anestezi puan D grubu,uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Yeni do an anestezi puan E grubu Yeni do an anestezi puan E grubu,uzman ve anestezi teknisyeni birlikte 25 Malzeme ve ilaç puana dahil de ildir. BT, MR, USG, ALGOLOJ -A RI TEDAV S UYGULAMALARI radyoloji gibi özel tetkik gerektiren uygulamalarda tetkik bedeli ayr ca fatura edilir Enjeksiyonlar Akupunktur (seans ) ücreti hasta taraf ndan kar lan r Atlantoaksial ve atlantooksipital enjeksiyon, a r tedavisi Eklem içi enjeksiyon, a r tedavisi Total say dahil (seans ) Faset eklem içi enjeksiyon, a r tedavisi Total say dahil (seans ) Proloterapi Ligaman, tendon içi enjeksiyon ile proliferatif geli imi indükleme Sakroiliak eklem enjeksiyonu, a r tedavisi Tetik nokta/tendon k l f /ligament enjeksiyonu tek seans 15 Somatik Sinir Bloklar -Tan Ve Tedavi Aksiller pleksus sinir blo u Di er periferik alt ekstremite sinir bloklar Di er periferik üst ekstremite sinir bloklar Faset median sinir (tek) blo u Total say dahil Fasial sinir sinir blo u Femoral sinir üçlü blok Gasser ganglion sinir blo u Total say dahil Glossofaringeal /vagus /frenik /aksesoryus sinir blo u Greater ve lesser oksipital sinir blo u Total say dahil lave periferik alt ekstremite sinir bloku (her biri) lave periferik üst ekstremite sinir bloku (her biri) lioinguinal/genitofemoral/iliohipogastrik sinir blo u nterkostal (tek) sinir blo u 1 kez faturaland r l r nterkostal, ilave her sinir sinir blo u Ayn faturada bulunmak zorundad r nterskalen sinir blo u Laringeal sup/rek sinir blo u Lateral femoral kutanöz/obturator sinir blo u Maksiller/mandibüler sinir blo u Paraservikal sinir blo u Peroneal/tibial/sural sinir blo u Pudental sinir blo u Radial/ulnar/medial sinir blo u Sakral / koksigeal sinir blo u Selektif sinir kökü blo u (tek) sinir blo u 75 8

9 Servikal/Brakial pleksus sinir blo u Siyatik sinir blo u Supraorbital/intraorbital/troklear sinir blo u Supraskapuler sinir blo u 50 Sempatik Sinir Bloklar -Tan sal Çölyak/hipogastrik pleksus sinir blo u mpar ganglion sinir blo u Paravertebral torakal\ lomber (tek) sinir blo u Sfenopalatin ganglion sinir blo u Total say dahil Splanknik blok Stellat ganglion sinir blo u 75 ntraspinal Sinir Bloklar Epidural blok (kateter + port/pompa implant ) Epidural kan/serum yamas Epidural analjezi uygulan rken komplikasyon olarak dura deli inde ortaya ç kan ba a r s tedavisinde hastaya otolog 100 kan n n epiduralden verilmesi Kombine spinal epidural analjezi/blok (kontinu) Alt ekstremite ve bat n cerrahisinde rejyonel anestezi uygulamas nda spinal ve epidural anestezinin özel bir set ile 175 uygulanmas Lumbar-kaudal epidural enjeksiyon/ kateter Servikal-torakal epidural enjeksiyon / kateter Spinal blok, kateter + port/pompa implant Subaraknoid blok, lomber/kaudal spinal blok Subaraknoid kateter Transforaminal anterior epidural enjeksiyon/ kateter Floroskopi e li inde transforaminal olarak epidural steroid uygulamas 170 Sinir Bloklar -Destruktif/ Nörolitik Hipofiz adenolizisi Subaraknoid nörolitik sinir blo u Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, di er tedavi yöntemlerine yan t vermeyen a r larda intratekal nörolitik ajan 200 enjeksiyonu Nörolitik epidural (servikal-torakal) sinir blo u Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, di er tedavi yöntemlerine yan t vermeyen a r larda epidural nörolitik ajan 300 enjeksiyonu Nörolitik epidural, lomber-kaudal sinir blo u Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, di er tedavi yöntemlerine yan t vermeyen a r larda epidural nörolitik ajan 250 enjeksiyonu Nörolitik interkostal, tek seviye sinir blo u Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, di er tedavi yöntemlerine yan t vermeyen gö üs a r lar nda Nörolitik interkostal sinir blo u, ilave her seviye Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, di er tedavi yöntemlerine yan t vermeyen gö üs a r lar nda Trigeminal/gasser ganglion sinir blo u Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, trigeminal nevraljide Nörolitik stellat ganglion sinir blo u Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, sempatik gangliyon blo u Nörolitik paravertebral, torakal\ lomber sinir blo u Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, paravertebral sinirlerin blokaj (Lomber sempatik bloklar içerir) Nörolitik çölyak/hipogastrik sinir blo u Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, ço unlukla kanser a r s tedavisinde uygulan r Nörolitik ganglion impar sinir blo u Nörolitik periferik sinir, tek sinir blo u Nörolitik ajan enjeksiyonu ile periferik sinir blo u Nörolitik Splanknik sinir blo u 300 Radyofrekans Termakoagülasyon (RFT) Anuloplasti RFT Faset Eklem (tek) RFT Total say dahil Glossofaringeal RFT Total say dahil Nükleoplasti RFT Paravertebral lumbar RFT Total say dahil Paravertebral torakal RFT Total say dahil Perkütan faset sinir (tek) denervasyon RFT Total say dahil Perkütan intradiskal RFT Disk içerisine RFT uygulamas - IDET

10 P RFT intradiskal RFT Nörotomi Sakroiliak eklem (tek) RFT Servikal / Torakal / Lomber DRG-RFT (her biri) DRG: Dorsal Root (kök) Gangliyon Spenopalatin ganglion RFT Stellat ganglion RFT Trigeminal/gasser ganglion RFT 300 Nöroplasti-Adezyonolizis Epiduroskopi nöroplasti-adezyonolizis Lomber-kaudal nöroplasti-adezyonolizis Üç günlük bir programd r. Bu süreçte 1 kez faturaland r l r Servikal-torakal nöroplasti-adezyonolizis Üç günlük bir programd r. Bu süreçte 1 kez faturaland r l r. 300 Nöromodülasyon mplantasyon port/rezervuar/pompa implant Kanser veya kanser olmayan hastalarda epidural veya intratekal olarak yerle tirilen ve rezervuar cilt alt na 300 implante edilen a r pompalar mplantasyon spinal-epidural Kanser veya kanser olmayan hastalarda epidural veya intratekal olarak yerle tirilen ve ucu d ar aç k tünelize 300 edilmi kateterler Nörostimülatör elektronik analiz/programlama Sadece programlama ve analizi içerir, cihaz implantasyon i lemlerini içermez Nörostimülatör pulse jeneratör revizyonu/ç kart lmas Nörostimülatör pulse jeneratör yerle tirilmesi Periferik sinir elektrod implantasyonu Nörostimülatör elektrodunu periferik sinir üzerine yerle tirmek için küçük cerrahi i lem Perkütan elektrod revizyon/ç kart lma Perkütan nörostimülatör elektrod implantasyonu Pompa/port programlama/doldurma Rezervuarl portlar veya programlanabilir pompalar n doldurulma ve\veya programlama i lemi Port/pompa revizyon/ç kart lma Rezervuarl portlar veya programlanabilir pompalar n cerrahi revizyonu ya da ç kart lmas. Di er B S Monitorizasyonu Bispektral indeks monitarizasyonu; anestezi derinli i takibi Derin trakeal aspirasyon Günde en fazla 3 kez faturalanabilir Epidural blok (kontinu) Epidural blok (kontinu) Sadece normal do um analjezisi için yap ld nda puanland r l r Epidural/ Spinal diferansiyel blok Gastrik intramukozal ph, tonometri Günde 1 kez faturaland r labilir Günlük yatan hasta a r takibi Epidural kateterli hastalarda. Günde 1 kez faturaland r l r.günde en az iki kez yap lan hasta ba a r de erlendirmesinin raporland r lmas sonucunda 20 puanland r l r IV. Lidokain testi Nöropatik a r tedavisinde ntraplevral kateter (kontinu blok) ntravenöz rejyonel blok (R VA) Kontinu perineural opiat analjezisi SEDO-analjezi Genel anestezi ile birlikte faturalanamaz. Lokal ya da rejyonel anestezi alt nda cerrahi giri im uygulanan hastalara, ayr ca tan sal veya tedavisel bir giri im uygulanacak 29 hastalar n sedatize edilmesi amac yla uygulan r. 6. CERRAH UYGULAMALAR 6.1.DERM S VE EP DERM S CERRAH S DER Dermabrazyon, bir alanda Abraziv yakla m, ileri düzeyde ekilsiz, yan k, akne sonucu olu mu skar nedeni ile, bir alan ile s n rl i lem Dermabrazyon, tüm yüze Abraziv yakla m, ileri düzeyde ekilsiz, yan k, akne sonucu olu mu skar nedeni ile, tüm yüz için uygulama ntralezyonal steroid enjeksiyonu Keloid vb olu umlar için, seans ba na Malign deri tümörlerinin eksizyonu Lokal flep ile kapat lamayan tümörler, pataloji raporu

11 Malign deri tümörlerinin eksizyonu, flep veya greftli Malign deri tümörlerinin eksizyonu, primer sütür eklenecek Tümör patoloji raporu eklenecek , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ile birlikte fatura edilemez. Primer sütür tekni i ile defektin kapat labildi i tm eksizyonlar, pataloji raporu eklenecek Seboreik keratoz gibi lezyonlar n t ra lanarak ç kar lmas Seans ba na Yan kta eskarektomi bir anatomik alanda Yan kta eskarotomi bir anatomik alanda Yan kta fasiyotomi bir anatomik alanda Yan kta tanjansiyel eksizyon + deri grefti uygulamas 100 cm 2 lik bir bölge için Yan kta tanjansiyel eksizyon + deri grefti uygulamas, ilave ilave her 100 cm 2 lik alan için, 250 birime ilave Yayg n iyi huylu tümöral lezyonlar n elektrokoterizasyon/kriyoterapisi genel anestezi ile, anestezi ücreti hariç 350 DER VE DER ALTI Yanaktan tümör eksizyonu, primer onar m Yanaktan tümör eksizyonu, fleple onar m Skar revizyonu, küçük 3 cm den küçük Skar revizyonu, orta 3-10 cm Skar revizyonu, büyük 10 cm den uzun Hemanjiom veya vasküler malformasyon eksizyonu, küçük 3 cm den küçük Hemanjiom veya vasküler malformasyon eksizyonu, orta 3-10 cm Hemanjiom veya vasküler malformasyon eksizyonu, büyük 10 cm den uzun Hemanjiom eksizyonu ve rekonstrüksiyonu, deri grefti ile Vasküler malformasyonlar için etanol enjeksiyonu Split thickness deri grefti, küçük 5 cm 2 den küçük Split thickness deri grefti, orta 5-10 cm Split thickness deri grefti, büyük 10 cm 2 den büyük Full thickness deri grefti, küçük 5 cm2 den küçük Full thickness deri grefti, büyük 5 cm2 den büyük 400 GREFTLER K smi kal nl kta deri drefti - tüme yak n Deperioste saçl deri defektleri için kemikte kanamal odaklar olu turulmas ndan sonra K smi kal nl kta deri grefti -0rta K smi kal nl kta deri grefti küçük Deperioste saçl deri defektleri için kemikte kanamal odaklar olu turulmas ndan sonra Deperioste saçl deri defektleri için kemikte kanamal odaklar olu turulmas ndan sonra K smi kal nl kta deri grefti ile defekt onar m ilave her el ayas kadar alan n onar m için K smi kal nl kta deri grefti ile defekt onar m,küçük hastan n el ayas ndan küçük defektlerde Kompozit greft Mukoza grefti al nmas Tam kal nl kta deri grefti ile defekt onar m, büyük sütüre edilmi greft donör alan boyu 7 cm den büyük Tam kal nl kta deri grefti ile defekt onar m, küçük sütüre edilmi greft donör alan boyu 3 cm ye kadar Tam kal nl kta deri grefti ile defekt onar m, orta sütüre edilmi greft donör alan boyu 3-7 cm e kadar Ya grefti uygulamalar 250 FLEPLER Abbe flebi birinci seans Dudak, göz kapa gibi yap lar n flep ile rekonstrüksiyonu, birinci seans Abbe flebi ikinci seans Dudak, göz kapa gibi yap lar n flep ile rekonstrüksiyonu, ikinci seans Ada flep eklinde fasiyokütan flepler Al n flebi birinci seans Al n flebi ikinci seans Ayn alanda çoklu Z plasti teknikleri Çapraz bacak flebi, birinci seans cross-leg flap

12 Çapraz bacak flebi, ikinci seans cross-leg flap Çapraz parmak flebi, birinci seans cross-finger flap Çapraz parmak flebi, ikinci seans cross-finger flap Dil flebi birinci seans Dil flebi ikinci seans Doku geni letici uygulamalar birinci seans Doku geni letme ünitesinin uygulanmas ve mütakip tüm geni letme enjeksiyonlar Doku geni letici uygulamalar ikinci seans Doku geni letici, ç karma i lemi, fibröz kapsülün komplet eksizyonu Fasiyokütan flep ki farkl doku içeren serbest kompozit flep latissimus dorsi kas deri flebi, fibula osteokütan flebi vb ki loblu flep bilobed flap nterpolasyon flepleri birinci seans kas k flebi, abdominal flep, subpektoral flep, infraklavikuler flep vs nterpolasyon flepleri ikinci seans kas k flebi, abdominal flep, subpektoral flep, infraklavikuler flep vs Kas flebi Kas flebi + deri grefti Kas-deri flebi K-M plasti Limberg flebi, romboid flepler Mukoza flebi Saçl deri defektleri için rotasyon flebi Saçl deri defektleri için transpozisyon flebi + deri grefti Sakral defektler için bilateral V-Y ilerletme flebi Tek bir doku içeren serbest (free) flep fibula flebi, kas k flebi, grasilis kas flebi gibi Tek loblu lokal deri flebi nota flebi, Banner flebi vs Üç farkl dokuyu birden içeren serbest (free) flep subskapuler arter tabanl osteomuskulokütan flep V-Y ilerletme deri flebi Z-Plasti (bir tek Z-plasti) 263 LAZER TEDAV UYGULAMALARI Vasküler lezyonlar için eksizyonal olmayan lazer uygulamalar Vasküler lezyon, Lazer Medikal tedavi olmaks z n lazer uygulanabilir.en fazla 5 seans ücreti ödenir. 100 Vasküler lezyonlar için eksizyonal lazer uygulamalar Vasküler lezyon, eksizyonel lazer 100 Benign veya malign deri tümörleri için eksizyonal lazer Tümör, eksizyonel lazer 175 Tümöral olmayan pigmentli lezyonlar için eksizyonal olmayan lazer uygulamalar Pigmentli lezyon, lazer Medikal tedavi sonras uygulanabilir. En fazla 3 seans ödenir BA -BOYUN, KAS, SKELET S STEM VE YUMU AK DOKU CERRAH S BA VE BOYUN CERRAH S Blow-out k r, orbita taban na greft veya biyomateryal yerle tirilmesi Etmoidal arter ligasyonu Ayn faturada ikiden fazla yer alamaz Frontal kemik k r, aç k redüksiyon ve internal tespit Fronto-orbital ilerletme Kranyal çat bozukluklar, patolojik geli im nedenli, kranyal volume art r m vb Habitüel TME dislokasyonlar için eminektomi TME: Temporomandibular eklem Kafatas kemi i/saçl deri ekstensiv tümör ameliyatlar Kafatas kemi i/saçl derinin basit tümöral kitleleri Total say dahil Kalvarial ekillendirme, total Kistik lenfangiom eksizyonu Kondilektomi Temporomandibular eklem kondilar operasyon

13 Kranial ansefalosel ameliyatlar, di er Nazal ansefalosel ameliyatlar haricindekiler Kranioplasti ameliyatlar, otojen greft ameliyatlar (kostaplasti vb) (kot al nmas hariç) Kranioplasti ameliyatlar, yabanc cisim implantasyonu ameliyatlar Kraniosinostoz ameliyatlar, tek veya multipl sütür Kraniyal kemik defektlerinin kosta grefti ile rekonstrüksiyonu Kraniyal kemik defektlerinin plaklar ile rekonstrüksiyonu LeFort II osteotomisi ve/veya kemik grefti LeFort I osteotomisi ve/veya kemik grefti Lefort III osteotomisi ve/veya kemik grefti Maksilla veya mandibula k r, aç k redüksiyon ve internal tespit Maksilla veya mandibula k r, intermaksiller tespit Maksillektomi, parsiyel Maksillektomi, total Mandibula veya maksilla rekonstrüksiyonu, kemik grefti ile Mandibula veya maksilladaki kistik olu umlara küretaj Mandibula veya maksilladan ameloblastoma rezeksiyonu Mandibula veya maksilladan küçük çapl tümör rezeksizyonu Mandibuladan tümör rezeksiyonu + rekonstrüksiyon pla onar m Mandibuladan tümör rezeksiyonu +vaskülarize kemik grefti ile onar m Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve e zamanl kemik grefti ile onar m Mandibuler osteotomi, deformite onar m için Mandibuler osteotomi, tümör rezeksiyonu için Nazo-ethmoid-orbital k r k, aç k redüksiyon ve internal tespit Orbital distopi düzeltilmesi Orbital hipertelorizm düzeltilmesi Sonradan kazan lm oronazal fistüllerin kapat lmas Tiroglossal kist veya fistül eksizyonu TME ankilozu için gap artroplastisi TME arthroplasti TME luksasyonu kapal redüksiyon Vaskülarize kemik grefti ile mandibula rekonstrüksiyonu Zigoma k r, aç k redüksiyon ve internal tespit Zigoma k r, kapal redüksiyon 200 Burun Aç k rinoplasti ile total septal rekonstrüksiyon Sa l k kurulu raporu ile t bbi gerekçe belirlenir , ve ile birlikte fatura edilemez Al n flebi ile total burun kayb onar m nda ikinci seans Burun eksternal cerrahi onar m, greft-flepli rinofima, dermoid kist, basal cell Ca, travma Burun eksternal cerrahisi rinofima, dermoid kist, basal cell Ca, travma Burun içi konka elektrokoterizasyonu Bir y l içerisinde 2 den fazla ödenmez ve iki taraf için ayr faturalanamaz Burun k r klar n n kapal redüksiyonu Burun mukozas koterizasyonu Burun rekonstrüksiyonu, parsiyel sa l k kurulu raporu ile t bbi gerekçe belirtilmelidir Burun rekonstrüksiyonu, total sa l k kurulu raporu ile t bbi gerekçe belirtilmelidir Burun tamponu ç kar lmas Burun tamponu konmas, arka ile birlikte faturaland r lamaz Burun tamponu konmas, ön ile birlikte faturaland r lamaz Burundan yabanc cisim ç kar lmas Burundan yabanc cisim ç kar lmas, cerrahi Kemik ve k k rdak kayb içeren a r saddle nose deformitesi onar m Sa l k kurulu raporu ile t bbi gerekçe belirlenir , , ve ile birlikte fatura edilemez

14 Koanal atrezi düzeltilmesi, tek tarafl Konka lateralizasyonu , ile birlikte fatura edilemez Konka SMR, çift taraf , ile birlikte fatura edilemez. Ayn faturada 2 kez kodlanamaz Konka SMR, tek taraf , ile birlikte fatura edilemez. Ayn faturada 2 kez kodlanamaz Septal fraktür onar m ile birlikte fatura edilemez Nazal ansefalosel, kraniotomi ile Nazal fraktür onar m Nazal polipektomi , , , , , , , , , , , , , , ile birlikte fatura edilemez Nazal septal perforasyon onar m Nazal septal buton tatbiki Nazal Valv cerrahisi (çift taraf) Ayn faturada ikiden fazla yer alamaz Nazal Valv cerrahisi (tek taraf) Ayn faturada ikiden fazla yer alamaz Rinofima eksizyonu ve al n flebi birinci seans Rinofima eksizyonu ve al n flebi ikinci seans Rinofima eksizyonu ve deri grefti Rinofima eksizyonu ve ikincil iyile meye b rak lmas Rinoplasti, komplike olmayan, greft kullan lmayan t bbi endikasyonu sa l k kurulu raporu ile belgelenenler ödenir, Rinoplasti, komplike/greft ile t bbi endikasyonu sa l k kurulu raporu ile belgelenenler ödenir, Septoplasti veya SMR , , , , , ile birlikte kodlanamaz Septorinoplasti t bbi endikasyonu sa l k kurulu raporu ile belgelenenler ödenir, inesi, veb aç lmas Total burun kayb rekonstrüksiyonunda al n flebi+iskelet yap olu turulmas (birinci seans) Yaln zca k k rdak kayb içeren saddle nose deformitesi onar m Sa l k kurulu raporu ile t bbi gerekçe belirlenir , , , ile birlikte fatura edilemez. Boyun ve Larinks Alar defektlerin rekonstrüksiyonu Arytenoidektomi (endolaringeal) Boyun diseksiyonu, radikal veya fonksiyonel (tek tarafl ) ile birlikte puanland r lmaz Boyun eksplorasyonu ile birlikte puanland r lmaz Brankial kleft kisti veya sinüsü eksizyonu Patoloji raporu gereklidir Damak fistülü onar m Eksternal karotid arter ligasyonu Endolaringeal lazer cerrahisi Endolaringeal mikro irürji ile larinks poliplerine giri im Laringeal polip, nodül, kist, papillom eksizyonu, stripping vb için, yap lan eksizyon dahil Faringolarinjektomi , ile birlikte faturaland r lamaz Faringolarinjoözefajektomi , ile birlikte faturaland r lamaz Hiyoid süspansiyonu ntralaringeal enjeksiyonla medializasyon ile birlikte faturaland r lamaz Kordektomi veya stripping Kosta grefti al nmas Krikotiroidopeksi Laringeal fraktür tedavisi, kapal Laringeal reinnervasyon nöromüsküler flep ile Laringofissür kordektomi, larenks papillom eksizyonu dahil, birlikte ba ka bir larenks operasyonu faturalanamaz Laringoplasti, fraktür için aç k redüksiyon Laringoplasti, medializasyon, tek tarafl Laringoplasti, yan klar, rekonstrüksiyon

15 Laringosel ç kar lmas Laringoskopi, direkt Laringoskopi + biyopsi Laringoskopi, fleksible fiberoptik Laringostroboskopi Larinjektomi, parsiyel , ve ile birlikte faturaland r lamaz Larinjektomi, total , ve ile birlikte faturaland r lamaz Larinks biyopsisi, indirekt laringoskopi ile Larinks papillomu Larinks yabanc cisim ç kar lmas Larenksten radyofrekans ile kitle eksizyonu Larenkste radyofrekans ile kordotomi veya kordektomi Lateral rinotomi ile yakla m tümör, perforasyon cerrahisi vb Maksiller arter ligasyonu Obturator tatbiki Suprahyoid boyun diseksiyonu Tirohyoid suspansiyon Tiroplasti Trakeoözofajial fistül aç lmas, primer Trakeoözofajial fistül aç lmas, sekonder Tortikolis düzeltilmesi 300 Paranazal Sinüsler Tüm burun ve paranazal sinüs ameliyatlar ayn organ n bölümleri kabul edilerek tüm ikincil ameliyatlar %30 oran nda fatura edilecektir Antrokoanal polip eksizyonu BOS rinoresi cerrahisi, eksternal yakla m Caldwell-Luc ameliyat (tek tarafl ) Ayn faturada ikiden fazla yer alamaz ile birlikte faturaland r lamaz Caldwell-Luc ameliyat, (iki tarafl ) ile birlikte faturaland r lamaz Eksternal etmoidektomi Frontal sinozotomi (trepanasyon) Frontal sinüs cerrahisi, osteoplastik (iki tarafl ) Obliterasyon dahildir. Ayn faturada iki defa kodlanamaz Frontal sinüs cerrahisi, osteoplastik flap (tek tarafl ) Obliterasyon dahildir. Ayn faturada iki defa kodlanamaz Maksiller sinüs poksiyonu ve lavaj Ozenaya cerrahi giri im Piterigopalatin fossa cerrahisi Transnazal etmoidektomi 350 Endoskopi Endoskopik BOS rinoresi cerrahisi , , , , ile birlikte fatura edilemez Endoskopik burun ve nazofarinks tümör cerrahisi , , , , ile birlikte fatura edilemez Endoskopik DSR DSR: dakriosistorinostomi Endoskopik frontal sinüs cerrahisi , , , ile birlikte fatura edilemez Endoskopik koanal atrezi aç lmas Endoskopik konka bülloza rezeksiyonu Endoskopik konka redüksiyonu Endoskopik medial maksillektomi , , , , ile birlikte fatura edilemez Endoskopik meningosel, ensefalosel cerrahisi , , , , ile birlikte fatura edilemez Endoskopik optik sinir dekompresyonu Ayn taraf için , , ile birlikte faturalanamaz Endoskopik orbita dekompresyonu Ayn taraf için ile birlikte faturalanamaz Endoskopik septoplasti Endoskopik sfenoid sinüs cerrahisi Ayn taraf için , , , ile birlikte faturalanamaz

16 Fleksible fiberoptik nazofaringoskopi ile birlikte faturalanamaz Fonksiyonal endoskopik sinüs cerrahisi, çift taraf birlikte , , , , , , , , , faturalanamaz Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi, tek taraf birlikte , , , , , , , , , faturalanamaz Maksiller sinüse endoskopik müdahale Nazofarinks biyopsisi ile birlikte faturaland r lamaz Temporomandibuler eklem endoskopisi, diagnostik Ayn taraf için , , ile birlikte faturalanamaz Temporomandibuler eklem endoskopisi, cerrahi Ayn taraf için , , ile birlikte faturalanamaz 350 A z, Dudak, Dil ve Farinkse Yönelik Giri imler Adenoidektomi , , , , ile birlikte faturalanamaz Adenoidektomi ve tüp , , , , ile birlikte faturalanamaz A z içi ve etraf benign tümörlerinin rezeksiyonu A z içinde malign tümörlerin eksizyonu + lokal flepler Patoloji raporu gerekir A z taban ve dil laserasyonlar onar m A z ve çenenin kemik rezeksiyonu gerektiren malign tümörleri Patoloji raporu gerekir A z vestibülü apse, kist veya hematom drenaj A z vestibülü mukozas n n donör greft olarak eksizyonu ve onar m A z vestibülündeki lezyonlar n fizik yöntemlerle destrüksiyonu lazer, imik, termal A z vestibülünden mukoza ve submukoza eksizyonu ve onar m Alveolar yar k onar m , , , , , ile birlikte kodlanamaz Anterior damak fistülü onar m Dama a radyofrekans uygulanmas RF ve lazer uygulamalar için y lda 3 uygulamadan fazlas faturaland r lamaz. Polisomnografi raporu ile birlikte ödenir Damak ve uvula lezyonlar n n eksizyonu Damak ve uvula lezyonlar n n flep ile onar m Damak yar onar m ve faringeal flep Damak yar onar m -inkomplet Damak yar onar m -komplet Deri grefti kullanarak sulkoplasti Deri grefti kullanmaks z n posterior dudak sulkusu aç lmas Dil köküne radyofrekans uygulanmas Dil kökü süspansiyonu Dil lezyonu eksizyonu Dil lezyonu eksizyonu ve dil flebi ile onar m Dil ve a z taban, apse, kist, hematom vb. ç kar lmas Dudak adezyonu Dudak malign tümör rezeksiyonu+estlander, Berdnard vb. Flebi+suprahyoid boyun diseksiyonu Dudak malign tümör rezeksiyonu/biyopsi ve Estlander, Berdnard vb. flebi Dudak malign tümör wedge rezeksiyonu/biyopsi Dudak/dilden kama eklinde doku rezeksiyonu ve primer onar m Dudak yar burnu onar m (osteotomisiz) Dudak yar burnu onar m (osteotomi de yap larak ) Dudak yar onar m (iki tarafl ) Dudak yar onar m (tek tarafl ) Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu +lokal flepler ile onar m

17 Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu+lokal flepler ile onar m +LAP biyopsisi Faringeal flep Farinks duvar n n rezeksiyonu ve myokutan flep ile onar m Frenilum linguale plasti i Genioglossal ilerletme Genioplasti implant ile Genioplasti, osteotomi ile Glossektomi, parsiyel , ile kodlanamaz Glossektomi, total , ile kodlanamaz Hemiglossektomi , ile kodlanamaz Hipertrofik lingual frenulum düzeltilmesi Isl k çalan a z deformitesi onar m (whistling deformitesi) Kolumella uzat lmas ntraoral tümör eksizyonu + mandibula rezeksiyonu (boyun diseksiyonu dahil (Komando ameliyat )) ile birlikte faturaland r lamaz Lateral faringeal duvar ve piriform sinüs rezeksiyonu Lazer asiste uvulektomi Lazer asiste uvulopalatofaringoplasti Lingual tonsil eksizyonu Mentoplasti t bbi endikasyonu sa l k kurulu raporu ile belgelenenler ödenir Nadir yüz yar onar m Nazofaringeal lezyon eksizyonu, infratemporal fossaya yakla m Nazofaringeal lezyon eksizyonu, transpalatal Nazolabial fistül onar m Onar lm dudak yar revizyonu Oro-antral fistüllerin onar m Orofaringeal ve nazofaringeal postoperatif kanama kontrolü Peritonsiller apse aç lmas Posterior damak fistülü onar m Premaksiller segmentin geri al nmas Ranulaya giri im Retrofaringeal veya parafaringeal apse drenaj Sert damaktan tümör eksizyonu, greftle onar m Sert damaktan tümör eksizyonu, primer onar m Stiloid proçes elangasyonu eksizyonu Tonsil plikalar, retromolar trigon radikal rezeksiyonu + flepler Tonsillektomi , , , , ile birlikte kodlanamaz Tonsillektomi ve adenoidektomi , , , , ile birlikte kodlanamaz Tonsillektomi ve adenoidektomi ve tüp , , , , ile birlikte kodlanamaz Tonsillektomi ve tüp , , , , ile birlikte kodlanamaz Transpalatal ilerletme Uvulektomi Uvulofaringoplasti , , , , ile birlikte kodlanamaz Vestibuloplasti Submukozal veya aç k giri im, kas ve cilt eksizyonu veya mukozal greft uygulanmas durumunda i leme dahildir. Ayn faturada birden fazla kodlanamaz ile birlikte 250 fatura edilemez. Salg Bezlerine Yönelik Cerrahi Minor tükrük bezi dokular n n eksizyonu Parotidektomi, total Ayn taraf için ile birlikte fatura edilemez

18 Parotidektomi, yüzeyel Ayn taraf için ile birlikte fatura edilemez Parotis apse drenaj Sialolitotomi (cerrahi) Sublingual tükrük bezi eksizyonu Submaksiller veya sublingual apse drenaj Submandibuler tükrük bezi eksizyonu Tükrük bezinin plastik onar m, sialodokoplasti GÖVDEDE YAPILAN CERRAH LER TORAKS DUVARI Geç sternal dehiscence onar m Mediastenin tekrar aç lma i lemi ve tel uygulamas dahildir Fasiatomi Gö üs duvar ndan olan akci er hernisinin onar m Kot fraktürü tedavisi, aç k herhangi bir seviye Kot fraktürü tedavisi, kapal herhangi bir seviye Kot rezeksiyonu, ekstraplevral tüm seviyeler (miyoplasti için) Kot rezeksiyonu, parsiyel Mediasten kist/tümör eksizyonu sternotomi, torakotomi Mediastinal tümör eksizyonu, malign sternotomi, torakotomi Mediastinoskopi Mediastinotomi ile eksplorasyon biyopsi, drenaj veya yabanc cisim ç kart lmas Sternal debridman Sternal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon, protezli osteomyelit ve tümör için Sternal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon, protezsiz osteomyelit ve tümör için Sternal tel ç kar lmas Sternum fraktürü fiksasyonu, aç k Sternum fraktürü fiksasyonu, kapal Torakoplasti, bronkoplevral fistül kapat lmas ile birlikte Torakoplasti, schede tipi veya ekstraplevral tüm seviyeler Toraks duvar deformiteleri, pectus excavatum, carinatum Toraks duvar rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protez var Toraks duvar rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protez yok TOS, trans aksiller giri im, servikal kot ve/veya 1. kot rezeksiyonu skalen disseksiyon ve/veya fibröz bant disseksiyonu dahil Tümör eksizyonu, intratorasik, ekstrapulmoner Tümör veya kist eksizyonu (Toraks duvar lezyonlar nda) yumu ak doku, subkutan, derin, subfasiyal, intramuskuler (benign cilt lezyonlar hariç) 400 GÖVDE VE KARIN ÖN DUVARINDA YAPILAN MÜDAHALELER Abdominoplasti T bbi endikasyonu sa l k kurulu raporu ile belgelenenler ödenir Gastro izis onar m Göbek granülomu/polipi eksizyonu Kar n duvar benign tümörleri için giri im deri hariç Kar n duvar malign tümörleri için giri im deri hariç Kloakal ekstrofi onar m Omfalomezenterik kanal aç kl onar m Omfalomezenterik kanal kisti veya fistülü eksizyonu Omfalosel primer onar m 5 cm den büyük çapl Rektus diyastaz onar m Rektus k l f hematomu için giri im 100 Meme Büyütme mammoplastisi (iki tarafl ) Hipoplazik meme için, t bbi endikasyonu sa l k kurulu raporu ile belgelenenler ödenir. Ayn faturada 2 defa 515 kodlanamaz Jinekomasti düzeltilmesi (iki tarafl ) T bbi endikasyonu sa l k kurulu raporu ile belgelenmelidir ile birlikte faturaland r lamaz

19 Jinekomasti düzeltilmesi (tek tarafl ) Küçültme mammoplastisi (iki yanl ) T bbi endikasyonu sa l k kurulu raporu ile belgelenmelidir.ayn faturada 2 defa kodlanamaz ile birlikte faturaland r lamaz. Makromamma için, t bbi endikasyonu sa l k kurulu raporu ile belgelenenler ödenir. Ayn faturada 2 defa kodlanamaz Mastektomi, basit Mastektomi, radikal Aksiller diseksiyon dahil Mastektomi, modifiye radikal Aksiller diseksiyon dahil Meme asimetrisinin düzeltilmesi T bbi endikasyonu sa l k kurulu raporu ile belgelenenler ödenir , , ve ile birlikte 618 faturaland r lamaz Meme rekonstrüksiyonu, çift pediküllü TRAM flep ile Meme rekonstrüksiyonu, latissimus dorsi kas deri flebi + implant ile Meme rekonstrüksiyonu, mikrovasküler anastomozlu Meme rekonstrüksiyonu, sadece implant ile t bbi endikasyonu sa l k kurulu raporu ile belgelenenler ödenir Meme rekonstrüksiyonu, tek pediküllü TRAM flebi ile Meme ucu ve ba rekonstrüksiyonu nipple areolar kompleks, t bbi endikasyonu sa l k kurulu raporu ile belgelenenler ödenir Segmental mastektomi lumpektomi, parsiyel mastektomi, kadranektomi. Patoloji raporu eklenecektir Tüberoz meme onar m 618 Herniler ile birlikte faturalanamaz nguinal herni onar m (inkarsere veya strangüle) greftsiz onar m nguinal herni onar m (inkarsere veya strangüle) greft dahil nguinal herni onar m (tek tarafl ) greftsiz onar m nguinal herni onar m (tek tarafl ) greft dahil nguinal herni onar m (bilateral) greftsiz onar m nguinal herni onar m (bilateral) greft dahil nguinal herni onar m, laparoskopik (tek tarafl ) greft dahil nguinal herni onar m,laparoskopik (bilateral) tüm malzemeler dahil nsizyonel herni onar m greftsiz onar m nsizyonel herni onar m greft dahil Lomber herni onar m Petit: nferior lomber triangle; Grynfelt: superior lomber triangle bölgelerinde olu an hernile me Parastomal herniasyonda giri im Spiegel hernisi onar m Umblikal herni onar m greftsiz onar m Umblikal herni onar m greft dahil Umblikal kord hernisi onar m Ventral herni onar m omfalosel ve gastro izise ba l Ventral herni onar m,laparoskopik 2265 D AFRAGMA CERRAH S Bochdalek hernisi onar m, abdominal Bochdalek hernisi onar m, torakal Diafragma laserasyonu, primer onar m Diafragmatik herni onar m, kombine, torakoabdominal özofageal, hiatal Diafragmatik herni onar m, transtorasik özofageal, hiatal Diafragmatik herni onar m, travmatik, akut yenido an d nda Diafragmatik herni onar m, travmatik, kronik yenido an d nda Diafragmatik herni onar m, travmatik, kronik + greft kullan m yenido an d nda Diyafragma evantrasyonu, primer onar m Diyafragma rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu (protezli) Protez ayr faturaland r l r Diyafragma rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu (protezsiz) Diyafragmatik pace uygulamas Evisserasyon/ Evantrasyon düzeltilmesi,diyafragma

20 Morgagni hernisi onar m 1030 PER TON BO LU U Apendiks epiploika torsiyonu Laparoskopi, tan sal Di er laparaskopik i lemlerle birlikta faturalanamaz Laparostomi Laparostomi, fermuar-mesh yöntemi Laparotomi, intestinal obstrüksiyonlarda barsak yap kl veya konjenital bantlara ba l Laparotomi, organ biyopsisi amac yla Laparotomi, tan sal Ayn seansda bat n içi ba ka bir ameliyatla birlikte faturalanamaz Omentektomi, omentum torsiyonunda Omentum kisti veya tümörü eksizyonu Periton lavaj, tan sal Peritoneal tuvalet ve debridman Seans ba na Peritoneal veya mezenterik tümör, kist eksizyonu Peritoneo-venöz ant yap lmas Asit tedavisinde Pleuroperitoneal ant uygulamas Radikal peritoneal debridman Seans ba na 412 RETROPER TON Retroperitoneal tümörden biyopsi Böbrek ve adrenal bez d ile birlikte faturaland r lamaz Retroperitoneal kist veya tümör eksizyonu Böbrek ve adrenal bez d ve ile birlikte faturaland r lamaz KARD YOVASKÜLER S STEM, KAN VE LENF S STEM CERRAH S PER KARD Perikardiyosentez Tüp perikardiostomi perikardial tüp drenaj, P ht /yabanc cisim ç kart lmas için perikardiotomi primer i lem Perikardial pencere aç lmas veya parsiyel rezeksiyon drenaj için Perikardiektomi, subtotal veya tam, kardiopulmoner by-pass olmaks z n Perikardiektomi, kardiopulmoner by-pass ile Perikardial kist veya tümör eksizyonu 760 KALP TÜMÖRLER ntrakardiak tümör eksizyonu, kardiopulmoner by-pass ile miksoma vb Eksternal kardiak tümör rezeksiyonu Kardiak kist hidatik eksizyonu kardiopulmoner bypass ile Kardiak kist hidatik eksizyonu kardiopulmoner bypass olmaks z n 1200 KALP P L, OTOMAT K KARD OVERTER- DEF BR LATÖR (AICD) AICD yast klar ve elektrodlar n n revizyonu veya ç kar lmas Aritmojenik oda n/yolun cerrahi ablasyonu, kardiopulmoner by-pass ile Kal c pacemaker ç kart lmas Kal c pil ve epikardial elektrod yerle tirilmesi torakotomi ile Kal c pil ve epikardial elektrod yerle tirilmesi, xiphoid yakla m ile Otomatik mplantabl Kardioverter Defibrilatör yast klar n n implantasyonu sensing elektrodlar ile birlikte veya de il Otomatik mplantabl Kardioverter Defibrilatör yast klar n n implantasyonu AICD pulse jeneratörü yerle tirilmesi ile birlikte Pacemaker onar m, pulse jeneratörünün tekrar yerle tirilmesi ile birlikte Pacemaker onar m, sadece elektrodlar Pil veya AICD cebinin revizyonu veya relokasyonu Sadece pil veya AICD tak lmas /tekrar yerle tirilmesi

Tablo 1-a. Tablo 1-b %5 1,00 %3-4,99 0,95 %1-2,99 0,90 <%1 0,85

Tablo 1-a. Tablo 1-b %5 1,00 %3-4,99 0,95 %1-2,99 0,90 <%1 0,85 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ İLE DİŞ HASTANELERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI

FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI İÇİNDEKİLER I- AÇIKLAMALAR... II-GENEL KURALLAR... III-BRANŞ KRİTERLERİ... 1-ORTAK KRİTERLER 2-DAHİLİ VE CERRAHİ BRANŞLAR ANESTEZİ VE REANİMASYON-YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ...

Detaylı

Genel Cerrahi ilgi alanına giren konularda ve güncel gelişmeleri

Genel Cerrahi ilgi alanına giren konularda ve güncel gelişmeleri GCE 13 GENEL CERRAHİ Dr. Çağatay DAPHAN /1 Dr. Oral SAYGUN /2 Dr. Kuzey AYDINURAZ /3 Dr. Sedat DÖM /4 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS GEC 7001 VAKA DEĞERLENDİRME TOPLANTISI Genel Cerrahi Anabilim Dalı nda

Detaylı

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl Derleme E itim Laparoskopik Üroloji E itimi Ülkemizde endoüroloji e itiminin üroloji asistanlar ve genç uzmanlar taraf ndan de erlendirilmesi ve standart e itim sistemine geçme aflamas nda yurtd fl ndaki

Detaylı

SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI

SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI Sayın Sigortalımız, Güvenilir, dürüst ve müşteri memnuniyeti ilkelerinin esas alındığı, hizmet politikası ile sigorta sektöründe lider konumda bulunan

Detaylı

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

H 1 KBB 7002 KULAK BURUN BOĞAZ ONKOLOJİ KONSEYİ

H 1 KBB 7002 KULAK BURUN BOĞAZ ONKOLOJİ KONSEYİ KBB 21 KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ Dr. Mustafa KAZKAYASI / 1 Dr. Nuray Bayar MULUK / 2 Dr. Rahmi KILIÇ / 3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS KBB 7001 MAKALE VE SEMİNER SAATİ K.B.B. A.D. de tıpta

Detaylı

Alt Ekstremitelerde Tuzak Nöropatiler

Alt Ekstremitelerde Tuzak Nöropatiler 30 E itim / Education Entrapment Neuropathies of the Lower Extremities Reyhan ÇEL KER Ac badem Üniversitesi T p Fakültesi, Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal, stanbul, Türkiye Özet Tuzak nöropatiler

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Ferdi

Detaylı

2014 Yılı Ev, Süs ve Çiftlik Hayvanları Alt Sınır Ücret Tarifesi

2014 Yılı Ev, Süs ve Çiftlik Hayvanları Alt Sınır Ücret Tarifesi TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ ANKARA BÖLGESİ VETERİNER HEKİMLERİ ODASI 2014 Yılı Ev, Süs ve Çiftlik Hayvanları Alt Sınır Ücret Tarifesi Sağlık 1 Sokak 36/3 Yenişehir/ANKARA Tel: 0312 431 62 75 Faks:

Detaylı

Akut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu

Akut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu European Heart Journal (2008) 29, 2276-2315 doi:10.1093/eurheartj/ehn310 ESC KLVUZLR kut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu vrupa Kardiyoloji Derne i (ESC) kut Pulmoner Emboli Tan ve Tedavisi Görev

Detaylı

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2)

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac ; insan, toplum, çevre münasebetlerinde ki i ve aile mutlulu u ile toplum hayat yak

Detaylı

Hastane At klar, Ne Yapal m?

Hastane At klar, Ne Yapal m? 019 Ozerol 25/12/01 10:17 Page 1 STER L ZASYON DEZENFEKS YON VE HASTANE NFEKS YONLARI Hastane At klar, Ne Yapal m? Doç. Dr. brahim Halil Özerol nönü Üniversitesi T p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik

Detaylı

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 70.YIL İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ Uzmanlık Tezi Dr. F. Banu

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU NDA TANIMLANAN YARALAMA SUÇLARININ ADLİ TIP AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRK CEZA KANUNU NDA TANIMLANAN YARALAMA SUÇLARININ ADLİ TIP AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRK CEZA KANUNU NDA TANIMLANAN YARALAMA SUÇLARININ ADLİ TIP AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI ADLİ TIP UZMANLARI DERNEĞİ ADLİ TIP DERNEĞİ Editörler: Uz. Dr. Sadullah Güzel Doç. Dr.

Detaylı

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağlık sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlatacağını düşündüğümüz ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Detaylı

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gülter Devrim AKYOL Danışman Öğretim

Detaylı

İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ)

İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ) 1 - SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ) Güneş Sigorta A.Ş, Sigorta Ettiren ve/veya Sigortalının poliçe/zeyilnamede belirtilen başlangıç ve bitiş tarihleri

Detaylı

HEMATOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ

HEMATOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ HEMATOLOJ LABORATUVARI TEST REHBER 2012 HEMATOLOJ LABORATUVARI TEST REHBER 2012 HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Mehmet ENCAN ç Hastal klar ve Hematoloji Uzman Hematoloji Laboratuvar Sorumlu Hekimi Nurcan DÜ ENC

Detaylı

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 TM Kullan m K lavuzu TR IM-NE-C801S-E(V)-01-06/2013 Cihaz kullanmadan önce çindekiler Cihaz kullanmadan önce Giri... 3 Kullan m amac... 3 Önemli güvenlik talimatlar...

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI MADENC KTE YA ANAN KAZALARI RAPORU HAZ RAN/2010 yanan bizdik, siz kömür sand z kazalar nda hayatlar kaybeden maden mühendisleri ve tüm maden emekçilerine ithaf olunur Çal

Detaylı

Meme Kanserlerinin Erken Tan s (te hisi) çin Program

Meme Kanserlerinin Erken Tan s (te hisi) çin Program Meme Kanserlerinin Erken Tan s (te hisi) çin Program Bu yaz ile sizi meme kanserlerinin mamografi tarama (meme filmi) usulü ile erken te hisi için ayd nlatmay ve özel bir programa davet etmeyi amaçlamaktay

Detaylı

Patoloji Dernekleri Federasyonu Baş-Boyun Patolojisi Çalışma Grubu

Patoloji Dernekleri Federasyonu Baş-Boyun Patolojisi Çalışma Grubu Patoloji Dernekleri Federasyonu Baş-Boyun Patolojisi Çalışma Grubu Baş Boyun Lezyonları Patolojik Değerlendirme Standartları Ve Kılavuzları İçindekiler: 1- Kapsanan doku ve organlar 2- Temel Kaynak Değerlendirme

Detaylı

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR TTNet ADSL ABONEL K SÖZLE MES 1-TARAFLAR Bu Sözle me, merkezi Büyükdere Caddasi No: 71 Nurol Plaza A Blok Kat:3 Maslak/ i li 34398 STANBUL adresinde bulunan TTNet Anonim irketi ile......adresinde mukim...aras

Detaylı

T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ

T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ SA T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ NEGAT F YON VE OZON UYGULAMASININ ÇE TL BAKTER LER ÜZER NE ETK LER N N NCELENMES, SO UTMA KULES VE HASTANE ATIK SULARININ DEZENFEKS YONUNDA KULLANIMININ

Detaylı

ERGO YÜZDE 100 SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

ERGO YÜZDE 100 SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1. SİGORTA KONUSU ERGO YÜZDE 100 SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İşbu sigorta ile, ERGO Sigorta A.Ş. ( Sigortacı ); Sigorta Süresi içinde, sigortalının ve/veya poliçede belirtilmiş olmaları kaydıyla sigorta

Detaylı

FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ

FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ YABANCI UYRUKLULAR İÇİN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1- SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : Groupama Sigorta, sözleşmenin yürürlükte olduğu süre içinde, poliçe

Detaylı