Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 tegep deðerleri 01

3 tegep hakkýnda TEGEP Eðitim ve Geliþim Platformu Derneði; kurumlar, eðitimciler, akademisyenler ve eðitim alanlardan oluþan paydaþlarý ile iþ birliði içinde fikir üretip, araþtýrma ve geliþtirme yapýp, ilkeler belirleyerek, ülkemizde öncü ve yerel bir öðrenim kültürünün toplumda yayýlmasýný saðlamak misyonu ile yola çýkmýþ; öðrenme kültürünü toplumun tüm katmanlarýna yaymayý ise vizyon olarak belirlemiþ olan bir dernektir. Dünyada ve Türkiye'de kurumlarda eðitim ve geliþime ayýlan bütçeler büyüdükçe, bu yatýrýmlarýn iþ sonuçlarýna etkisinin ortaya koyulmasýna dair süregelen beklenti de artýyor. Günümüzde, bireyler ve kurumlar için artýk örgün eðitim tek baþýna yeterli olmuyor. Bu nedenle iþletmeler, üniversiteler ve bireyler, yaþam boyu eðitim ve geliþim ihtiyacýný karþýlamak üzere farklý çözümlere yönelmiþ durumdalar. Tam da bu noktada, yetiþkin eðitimi paydaþlarýný buluþturacak, onlarýn birlikte üretmelerine olanak saðlayacak, eðitim ve geliþim alanýna odaklanmýþ bir platform ihtiyacý ortaya çýkýyor. TEGEP; bir grup eðitim ve geliþim gönüllüsünün özverili çalýþmalarý ile bir yýlý aþkýn bir süre düþünce platformu olarak alana katký saðladýktan sonra, sektörünün talebi doðrultusunda; 20 Mart 2012 tarihinde kuruluþunu tamamlamýþ, 9 Eylül 2012'de gerçekleþtirdiði ilk Genel Kurul ile de yönetim ve denetim üyeleri seçilmiþtir. Derneðimiz; 10 Kasým 2012 tarihinde "Stratejik Karar Çalýþtayý"ný gerçekleþtirmiþ ve TEGEP'in Çalýþma Alanlarý ve Komiteleri'nin yeniden yapýlandýrýlma sürecini bu çalýþtay neticesinde baþlatmýþtýr. Derneðimizin ortaya koyacaðý çýktýlar alandaki her düzeyden paydaþý yakýndan ilgilendirmektedir. Bu çýktýlar TEGEP Çalýþma Komiteleri'nin etkin çalýþmalarý sonucunda ortaya konacaktýr. 24 Mart 2013'te gerçekleþtirilen Mali ve Seçimli Genel Kurul ile eski ve yeni üyelerden oluþan yeni yönetim ve denetim organlarý belirlenmiþtir. Ýlki 21 Eylül 2011 tarihinde gerçekleþen Eðitim ve Geliþim Zirvesi'nin ikincisi, 27 Kasým 2012 tarihinde gerçekleþtirilmiþtir. Bu zirvelere gösterilen yoðun ilgi, TEGEP'in bu alanda önemli bir boþluðu dolduracaðýný bir kez daha anlamamýzý saðlamýþ; sorumluluðumuzu pekiþtirmiþtir. TEGEP, Eðitim ve Geliþim Zirvesi'ni her yýl düzenleyerek, alandaki profesyonelleri bir araya getirmeye devam edecektir.eðitim ve Geliþim alanýnda kalýcý deðerler yaratmak isteyen, söyleyecek sözü, deneyimi, bilgi ve birikimi olan paydaþlarýn bir araya geldiði derneðimizde; eðitim ve geliþim alanýnda, "Bilimsellik", "Yerellik", "þeffaflýk" ve "Deðer katmak" deðerlerinin rehberliðinde önemli çalýþmalar yürütülecek ve Türkiye'de bu alanda kalýcý ve uzun vadede önemli deðerler üretilecektir. 02 TEGEP YÖNETÝM KURULU ASÝL ÜYELERÝ Saynur ÖNEN TEGEP Yönetim Kurulu Baþkaný, Yapý Kredi Bankacýlýk Akademisi Direktörü Ahmet Murat HANÇER TEGEP Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý, Enocta Genel Müdürü Arzu SARIKAYALAR TEGEP Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý, Teknosa Akademi Eðitim ve Geliþtirme Müdürü Gezin CANKAT ACARBAY Vodafone Red Akademi / Kýdemli Müdür Ayþin ALTUNÝÇ Erkan DÜNDAR Horizon Hýzlý Tüketim (Yýldýz Holding) Satýþ Eðitim ve Geliþim Müdürü Hakan TURGUT Impetus Eðitim Danýþmanlýk / Genel Koordinatör Deniz UZUNÇARÞILIOÐLU Eczacýbaþý Holding / Eðitim ve Geliþtirme Müdürü TEGEP DENETLEME KURULU ASÝL ÜYELERÝ Mehmet GÜRSOY Koç Holding / Eðitim ve Geliþim Yöneticisi Prof. Dr. Þahin KARASAR Maltepe Üniversitesi / Rektör Yardýmcýsý Hasan KAYA TTNET/ Kýdemli Direktör - Yönetim Destek TEGEP YÖNETÝM KURULU YEDEK ÜYELERÝ Dr. Çaðlayan AKTAÞ Digitürk / Organizasyonel Geliþim Grup Müdürü Baþak BAÞAR Þekerbank / Eðitim Birim Müdürü Ýdil ÖZDOÐAN GÖKGÖZ Anadolu EFES / Grup Yetenek Müdürü Berna ÝLTER BRN Yatak / Genel Müdür Cenk SANDIKÇI Acýbadem Saðlýk Grubu / Eðitim Müdürü Feyzan ÖZGÜN SAYALI Sayalý Danýþmanlýk / Yönetim Danýþmaný Mahide SONDÝKME KOÇ Üniversitesi / Ýnsan Kaynaklarý Direktörü Didem GÜRCÜOÐLU TEKAY Management Centre Türkiye / Yönetici Danýþman ve Ortak Ýsa TURAN Kuveyt Türk / Eðitim ve Geliþtirme Müdürü TEGEP DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELERÝ Yusuf BAYDAL BÝKEDU / Akademik Direktör Ülker YILDIRIMCAN Türkiye Ýþ Bankasý / Yetenek Yönetimi Bölüm Müdürü Behzat YILDIRIMER TÝM Eðitim ve Danýþmanlýk / Genel Müdür *Liste soyad alfabetiðine göre hazýrlanmýþtýr.

4 Geleceðe ýþýk tutmak! GELECEÐE IÞIK TUTMAK! Geleceði görünür kýlmaktýr. Görmek algýlamak, görmek anlamaktýr; görerek yol alýnýr, hedefe görebilenler ulaþýr. Iþýk bilgidir ve asýl olan geçmiþten gelen yansýmalarý dikkate alarak olabilecek en güçlü ýþýðý üretmek ve geleceðin bilgisini açýða çýkarmaktýr. Kendisinen baþlayarak "görebilen" ve "bilebilen" ÝNSANlar yaratmaktýr eðitim ve geliþim profesyonellerinin varlýk nedeni. Iþýk olan insanlar, ýþýk yayan, ýþýk görebilen, ýþýðýn gösterdiðini görebilen insanlar Geçmiþi bilen, bugünü anlayabilen ve geleceði seçebilen insanlar Bunun anahtarý ise ÖÐRENMEdir. Bu çaðlar boyu böyledir. Hiç durmayan bir serüvendir. Hayret verici buluþlarýn altýnda, devasa ilerlemelerin baþýnda, büyük baþarýlarýn altýnda.. hep ama hep minik öðrenme adýmlarý vardý. Yönlendirilmiþ, yapýlandýrýlmýþ, kolaylaþtýrýlmýþ, isteklendirilmiþ.. Öðrenme çarklarý döndükçe GELÝÞÝM rüzgarlarý esmeye baþlar. Geliþim büyümedir, ilerlemedir, daha üst bir gerçekliktir; insanlar tek tek geliþir, sistemleri, süreçleri, makineleri, kurumlarý.. geliþtiririr; insanlar geliþir, dünyayý deðiþtirir Ve YETENEKLER bu öðrenme ve geliþim ikliminde ortaya çýkar. Yetenek, bilginin yoðunlaþmýþ, olgunlaþmýþ ve odaklanmýþ halidir. Yetenek ayný zamanda bu bilgiyi taþýyan bir insandýr, geliþim rüzgarlarýný arkasýna alarak ýþýðý takip edebilen, baþkalarýna ýþýk olabilen bir ustadýr, bir liderdir. Bir iþin lideri, bir ekibin lideri, bir kurumun ya da bir bilginin lideri Yetenek varsa PERFORMANS da vardýr ya da olmasý beklenir. Performans yeteneðin doðal çýktýsýdýr, kendiliðinden olanýdýr, varlýk amacýdýr. Performans, koþabiliyor olmaktýr, varmaktýr, baþarýmdýr. Performans enerjidir, potansiyelin aktüele dönüþmesidir. Performans ateþ böceðinin kanat çýrptýkça ýþýk yaymasýdýr. Performansýn nihai amacý ise DEÐER yaratmaktýr. Kendine, içine, kuruma, topluma, ülkeye ve dünyaya dokunmak, katký saðlamak... TEKNOLOJÝnin de tüm imkanlarýný en iyi þekilde kullanarak harekete geçirici, iyileþtirici, geliþtirici bir enerji yaratmak... Geleceðe ýþýk tutuldukça yeni deðerlerin yaratýlmasý kolaylaþýr; her yeni deðer geleceðe yeni bir ýþýk daha tutmaktýr. Buradan hareketle "Geleceðe Iþýk Tutmak" temalý bu zirvenin temel amacý, aydýnlanmanýn temel mimarý olan eðitim ve geliþim profesyonellerinin ve onlar vasýtasýyla tüm çalýþanlarýn fenerlerine yað koymak, ýþýklarýna ýþýk, bilgilerine bilgi katmaktýr Kimler Katýlabilir? Kurumlarýn eðitim bölümü çalýþanlarý ve yöneticileri Eðitim ve danýþmanlýk firmasý çalýþanlarý ve yöneticileri Akademisyenler Eðitim ve geliþime merak duyanlar ve gönüllüler... Katýlmak için Sebepleriniz? 20+ konusunda uzman eðitim profesyoneli, panelistler 4 Keynote Speaker ý dinleme ve tanýþma ortamý Özel tasarlanmýþ Paralel Oturumlar ve Atölye çalýþmalarý Yuvarlak masalarda bilgi paylaþýmý 8 saat + network imkaný Türkiye'deki eðitim ve geliþim profesyonelleri tarafýndan yapýlandýrýlmýþ; tarafsýz ve profesyonel bir araþtýrma firmasý ile TEGEP tarafýndan yapýlmýþ sektörün ilk araþtýrmasý 20 + yerli ve yabancý eðitim ve danýþmanlýk firmasý Eðitim ve geliþim alanýnda yapýlan, katýlýmcý sayýsýnýn en fazla olduðu zirve. 03

5 zirve programý SAAT AKTÝVÝTE KONU VE KONUÞMACI 08:30-09:00 Giriþ / Kayýt 09:15-09:30 Hoþgeldiniz Konuþmasý Saynur Önen- TEGEP Baþkaný 09:30-10:15 Keynote Speaker 1 Deðer Tabanlý Öðrenme Ortamý Tasarýmý Stepfaan Van Hooydonk - Philips Lighting, Hollanda / CLO 10:15-10:30 Key Pad Uygulamasý-1 10:30-11:15 Keynote Speaker 2 Geliþmekte Olan Ülkelerde Fark Yaratan Ýþletmelerin Liderleri ve Öðrenme Ortamlarý Dr. Hischam El Agamy - IMD International, Ýsviçre / Executive Director 11:15-11:35 Kahve Arasý 11:35-12:15 Keynote Speaker 3 ASTD Gözünden Dünyadaki Öðrenme Trendleri Wei Wang - PdD, CLPL, Director of International Relations / ASTD, Amerika 12:20-13:00 Paralel Oturumlar-1 13:00-14:15 Öðle Yemeði Koçlarýn Gözünden Koçluk Hikayeleri Evrim Cabbaroðlu - Koç Holding / Kurumsal Koç Y Kuþaðý ve Organizasyonel Çekicilik Evrim Kuran - DÝNAMO / Kurucu Ortak, ACC, ACPC Atölye 1 "5 Aþamalý Phillips Modeli ile Eðitim Verimliliðini Ölçme" Deniz Hasanbaþ - Yapý Kredi Bankacýlýk Akademisi / Geliþim Çözümleri Direktörü Emin Devrim Keklik - Novartis / Eðitim Müdürü 14:15-15:00 Keynote Speaker 4 Yeteneðin Seçimi ve Yönetiminde Peer to Peer Öðrenme Michael Salone - Former VP of Alstom University, Fransa / CEO 15:00-15:30 Kýyaslama Raporu Sunumu 15:30-15:50 Kahve Arasý 15:50-16:30 Paralel Oturumlar-2 Sosyal Medya ve Digital Uygulamalar Yetenek Seçim ve Geliþim Yönetimi Süreci Bülent Bayram - Vodafone / Yetenek Geliþtirme Direktörü Ýdil Özdoðan Gökgöz - Anadolu Efes / Grup Yetenek Müdürü 16:35-16:50 Key Pad Uygulamasý :50-17:10 Ödül Töreni 17:10-17:30 Günün Özeti / Kapanýþ TEGEP Kurumsal Eðitim Araþtýrmasý Feyzan Özgün Sayalý - Sayalý Danýþmanlýk / Yönetim Danýþmaný Atölye 2 "Karma Öðrenme Tasarýmý" Gökçe Zeynep Kurmuþ - Þensezgin Kurmuþ Danýþmanlýk / Kurucu Ortak, Danýþman Didem Gürcüoðlu Tekay - Management Centre Türkiye / Yönetici Danýþman ve Ortak 04

6 zirve konuklarý Stefaan Van Hooydonk, Philips Lighting Üniversitesi Dekan, CLO Stefaan Van Hooydonk, Philips Lighting Üniversitesi Dekaný ve Philips Lighting CLO'sudur. Philips Lighting Üniversitesi, Eylül 2010'da, firma çalýþanlarý, tüm ortaklar ve son kullanýcýlar için Philips Lighting Üniversitesi'nin daha esnek yapýlý, þeffaf, yenilikçi ve karlý bir öðrenme hizmeti veren bir organizasyon olmasý yönünde çalýþmalara destek olmak amacýyla kuruldu. Stefaan, Nokia, Agfa Healthcare ve þimdi de Philips Lighting için yenilikçi kurumsal üniversiteler kurma ve yönetme konusunda baþý çeken güçtür. Kurumsal üniversitelere geçmeden önce, Þanghay'da bulunan Çin Avrupa Uluslararasý iþletme Okulu'nun idari eðitim kolunu kurmuþtur. Asya ve ekonomi alanlarýnda gördüðü ilk eðitimlerden sonra, Stefaan kariyerine yatýrým danýþmanlýðý alanýnda devam etmiþtir. Fransa, Hong Kong, Çin ve Finlandiya'da çalýþmýþ ve yaþamýþtýr. Stefaan, Belçika'da yaþamaktadýr. Dr. Hischam El-Agamy, IMD / Ýdari Yönetici, Tharawat Aile Þirketleri Forumu Ýdari Yönetici ve Kurucu Dr. Hischam El-Agamy 1999 yýlýndan bu yana, Ýsviçre'de bulunan, dünyanýn önde gelen Ýþletme Okulu IMD'nin Ýdari Yöneticisidir. Ýdari Yönetici olarak, Dr. El-Agamy, IMD'nin Güneydoðu Avrupa, Afrika, Ortadoðu ve Orta Asya'daki faaliyetlerinden sorumludur. Aile þirketleri, uluslarýn rekabetçilði ve küme geliþtirme alanlarýnda uzman olan Dr. El Agamy, Avrupa, Ortadoðu, Güney Afrika ve Hindistan'da, strateji, giriþimcilik ve aile þirketleri dönüþümü konularýna odaklý çeþitli konferanslar ve forumlar düzenlemiþtir. Dr. El-Agamy bu alanlarda çeþitli makaleler kaleme almýþ, 2002 ve 2005 yýllarýnda Avrupa Yönetim Geliþtirme Vakfý tarafýndan kendisine iþ olgusu yazma ödülü verilmiþtir. Araþtýrmalarýnda, dönüþümü yönetmek ve süreçleri deðiþtirmek için eðitim alan organizasyonlar, aile þirketleri ve rekabetçilik üzerine odaklanmaktadýr. 1993'te Ýsviçre'de Hedef Geliþtirme þirketini kurmuþ. Avrupa'da ve Basra Körfezi'nde liderlik geliþimi alanýnda çeþitli aile þirketlerine baðýmsýz olarak danýþmanlýk hizmetleri vermiþtir. 2006'da Dr. El-Agamy Arap dünyasýndan 20 aile þirketi ile birlikte, ilk Arap aile þirketleri aðý olan Tharawat Aile þirketleri Forumu'nu kurmuþtur. 2008'de, tüm dünyaya daðýtýmý yapýlan Arap aile þirketleri dergisi Tharawat dergisini çýkarmýþtýr. Dr. El-Agamy, son altý yýlda, özellikle geliþmekte olan ülkelere odaklanarak, uluslarýn rekabetçiliðine ve bunun iþ ortamýna etkisine yoðunlaþmýþtýr. Ýtalya, Fransa, Basra Körfezi, Hindistan ve Afrika'da rekabetçilik üzerine çeþitli konferanslar düzenlemiþ ve çeþitli konferanslara katýlmýþtýr. Körfez bölgesinde çeþitli hükümetler ve Güney Afrika hükümetine rekabetçilik alanýnda çeþitli danýþmanlýk görevlerine katkýda bulunmuþtur. Dr. El-Agamy, IMD'nin öðretme ekibinde Dünya Rekabetçilik Merkezi'nin bir üyesidir ve IMD Yüksek Performans Kurul programýna katkýda bulunmaktadýr. Dr. El-Agamy daha öncesinde ise, yedi Avrupa ülkesinde çeþitli uluslararasý fonksiyonlara katýlmýþ ve Zürih'te büyük çok uluslu Ýsviçre firmalarýnda 12 yýllýk uzun bir kariyer yapmýþtýr. Ýsviçre'de Fribourg Üniversitesi'nde okumuþ, Lausanne Üniversitesi'nde uygulamalý jeofizik dalýnda master yapmýþ ve Paris'te bulunan Pierre & Marie Curie Üniversitesi'nde ayný dalda doktora yapmýþtýr. Ayný zamanda, arkeolojik bölgeleri korumak için jeofizik yöntemleri uygulayan birkaç uzmandan biridir ve bu alanda çeþitli makaleleri yayýnlanmýþtýr. Dr. El-Agamy aslen Mýsýrlý olup Hollanda vatandaþýdýr ve beþ dil bilmektedir. Wei Wang, PhD, CPLP Uluslararasý Ýliþkiler Direktörü - ASTD, Amerika Wei Wang öðrenme ve geliþim alanýnda, dünyanýn en büyük derneði olarak kabul edilen American Society for Training & Development ýn (ASTD) Uluslararasý Ýliþkiler Direktörüdür. Wei ASTD nin 20 den fazla ülkedeki uluslararasý ortaðý ile iþbirliði içerisinde olup, 100 den fazla ülkedeki ASTD üyelerine destek vermektedir. Bölgesel en iyi uygulamalar ve küresel kýyaslamalar için bir platform olan ASTD Global HRD Community Practices in de yöneticisidir. Uluslararasý alandaki derin bilgi ve deneyimini tutkulu bir konuþmacý olarak Çin, Kore, Kuveyt, Japonya, Singapur, Meksika ve Amerika gibi pek çok ülkede düzenlenen sayýsýz kongre ve atölyede paylaþmaktadýr. Pek çok sektörel dergide makaleleri yayýnlanmaktadýr. Wei nin Ýnsan Kaynaklarý Geliþimi alanýnda Pensilvanya Devlet Ünivesitesi nden doktorasý, yönetim bilimleri alanýnda Çin, Nankai Üniversites nden master derecesi bulunmaktadýr. Öðrenme ve Geliþim alanýnda da CPLP den sertifikalý bir profesyoneldir. Wang Mandarin dilinde ve Ýngilizce konuþmaktadýr. Micheal Salone, 3-6 TY / CEO Michael Salone, yetenek yönetimi, çalýþan baðlýlýðý ve global bilgi paylaþýmý konularýnda yenilikçi çözümler uygulayan ve analiz eden 3-6TY'nin CEO'su ve kurucu ortaðýdýr. 3-6TY, günümüzün hýzla deðiþen dünyasýnda yetenek belirlemeyi hýzlandýran, öðrenmeye olanak saðlayan ve yeteneklerin birlikte bulunmasýna izin veren benzersiz eþ düzey sistemler geliþtirmiþtir. Ödüllü Alstom Üniversitesi'nin eski Baþkan Yardýmcýsý olan Michael ve ekibi, tümü ISO 9001 kalite belgeli beþ bölgesel kampüsten oluþan bir organizasyon oluþturmuþtur. Alstom Üniversitesi,"Mükemmellik" ve "En Ýyi Uygulamalar" ödüllerine ek olarak, ayný zamanda "Alstom University Tube" (AUtube) adlý iþbirliði eðitim aracý ile "ÝK Ýnovasyon Ödülünü" de kazanmýþtýr. Micheal, iþ hayatýna dünyanýn en büyük petrol þirketlerinden biri olan Schlumberger de baþlamýþtýr de Alstom da göreve baþlamadan önce çeþitli operasyonel ve kurumsal insan kaynaklarý pozisyonlarýnda görev almýþtýr. Micheal, bireylerin birlikte yaratýcý bir þekilde ve ortak bir amaç için çalýþabilecekleri bir öðrenme ve geliþim ortamý yaratma konusunda tutkuyla çalýþmaktadýr. Micheal, Florida State Üniversitesi Psikoloji mezunudur. Ayný zamanda, Nova Southheastern Üniversitesi, Florida Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi nde master derecesine sahiptir. 05

7 tegep eðitim ve geliþim zirvesi 2012: katýlýmcýlardan yorumlar Güzel ve ilham veren bir organizasyon.. Yönetici Vodafone Red Akademi Bugün Zirve'ye gelirken bu kadar fayda saðlayacaðýný düþünmemiþtim Öðrenme dediðimiz þeyin pek çok þeyin eðitimine ve dönüþümüne sebep olduðunu örnekleriyle gördük. Ýnsan varlýðýnýn yönetiminin önemini ve ayný zamanda yetkinlik yönetiminin de ayný derecede önemli olduðunu gördük Þirket çalýþanlarýnýn eðitimini planlayan bir kiþi olarak bu Zirve'nin bana çok þey kattýðýný söyleyebilirim. Çok teþekkürler. Koordinatör / Oyak Beton San.ve Tic. A.Þ. Saygýdeðer TEGEP Yöneticileri, Çok baþarýlý bu organizasyon için sizleri tebrik ediyorum. Kurumsal eðitim iþi ile uðraþan insanlarý bir çatý altýna toplamanýz, deneyim paylaþýmý için ortam oluþturmanýz, kurumlarýn çalýþan eðitimine yeni pencerelerden bakmasý için teþvik etmenizden dolayý teþekkür ediyorum. Yönetici / Ýntersun Þirketler Grubu Yetiþkin eðitimine önem veriþiniz ve klavuz oluþunuz umut verici Gençlerin eðtimi geleceði umutlu kýlarken, sizlerin katkýsý geleceði þekillendirecek ve daha güzel kýlacaktýr. Ýçten baþarý dileklerimle, ELSÝS A.Þ. Sevgili TEGEP Gönüllüleri, Bir güne bu kadar çok faaliyeti, bu kadar anlamlý bir þekilde sýðdýrdýðýnýz için teþekkür ederim. Faydalý konuþmalar, atölye çalýþmalarý, interaktif paneller, ödül uygulamalarý hepsi birbirinden güzeldi Yönetici / Linkage Turkey TEGEP adýný ilk defa bu etkinlikte duymuþ olmaktan üzüntü duyuyorum. Ýyi ki böyle bir dernek kumuþsunuz. Gelecek etkinliklerinizi yakýndan takip etmek isterim. Eðitim Uzmaný / Ýstanbul Bilgi Üniversitesi TEGEP 2. EÐÝTÝM VE GELÝÞÝM ZÝRVESÝ KATILIMCI RAPORU TOPLAM KATILIMCI SAYISI: 405 KATILIMCI PROFÝLÝ %3 %3 ÇALIÞAN POZÝSYONUNUNA GÖRE KATILIMCI PROFÝLÝ %43 DEMORAFÝK DAÐILIM %48 Özel Sektör Kamu %94 %94 Uzman %43 %57 %57 Erkek %52 Üniversite Yönetici Kadýn 06

8 tegep eðitim ve geliþim zirvesi 2012: katýlýmcý kurum ve sektör daðýlýmý BANKACILIK, FÝNANS, SÝGORTA AKBANK T. A.Þ. ABANK (ALTERNATÝFBANK) ASYA KATILIM BANKASI A.Þ. AKSÝGORTA AVÝVA SÝGORTA FÝNANSBANK A.Þ. GARANTÝ BANKASI A.Þ. ÝÞ BANKASI KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Þ. ÞEKERBANK A.Þ. TC ZÝRAAT BANKASI A.Þ. TÜRKÝYE FÝNANS KATILIM BANKASI A.Þ. TÜRKÝYE SINAÝ KALKINMA BANKASI UNÝCREDÝT BANKACILIK GRUBU VAKIFBANK A.Þ. YAPI KREDÝ BANKACILIK AKADEMÝSÝ YAPI KREDÝ EMEKLÝLÝK.A.Þ. YAPI KREDÝ SÝGORTA A.Þ. YATIRIM FÝNANSMAN MENKUL DEÐERLER BÝLÝÞÝM, ÝNTERNET GARANTÝ BÝLÝÞÝM TEKNOLOJÝSÝ VE TÝC. T.A.Þ. INNOVA BÝLÝÞÝM ÇÖZÜMLERÝ LINKEDIN MICROSOFT TT NET A.Þ. DAÐITIM, LOJÝSTÝK, ULAÞIM, TURÝZM ÇIRAÐAN SARAYI KEMPÝNSKÝ EKOL LOJÝSTÝTK A.Þ. ATÜ TURÝZM ÝÞLETMECÝLÝÐÝ A.Þ. SÜRAT KARGO LOJ.VE DAÐ.HÝZ. TAV HAVA LÝMANLARI A.Þ. THY DAYANIKLI TÜKETÝM, OTOMOTÝV, ÝMALAT BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTÝK SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ. ARÇELÝK ESRAY MAKÝNA PÝMMAKSAN ÝÞ MAKÝNALARI PRYSMIAN GROUP TOFAÞ TÜRK OTO.FAB. A.Þ. VASSAGO KUAFÖRLÜK VE GÜZELLÝK A.Þ. EÐÝTÝM, DANIÞMANLIK, KOÇLUK 360 DAN. VE STRATEJÝK ÝL. A.Þ. ADLER CENTRAL EUROPE AIM Ý.K KOÇLUK DAN. VE EÐÝTÝM AKIL VE YÜREK EÐÝTÝM KOÇLUK HÝZM. ANAHTAR EÐ.VE YÖN.DAN.TÝC.LTD.ÞTÝ. BALTAÞ YÖN. EÐ. DAN. BETA EÐÝTÝM BÝLGE ADAM BÝLÝÞÝM A.Þ. BÝLGÝ KURDU EÐÝTÝM VE BÝLÝÞÝM HÝZ. TÝC. LTD. ÞTÝ. BÝLÝÞÝM BÝLGÝSAYAR EÐ.MÜH.SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. BLANCHARD INTERNATIONAL TÜRKÝYE EFINIST Dil OKULU EKSER CONSULTING ENOCTA ERK DANIÞMANLIK FF EÐÝTÝM VE DANIÞMANLIK HOUSE OF HUMAN HUMANGROUP DANIÞMANLIK HUTHWAITEÊ ÝÞ KAVRAMLARI DAN.HÝZ.LTD.ÞTÝ. LINGUARAMA BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER LINKAGE TÜRKÝYE MCT DANIÞMANLIK A.Þ. MTI EÐÝTÝM VE DANIÞ.LTD.ÞTÝ. NAR EÐÝTÝM&DANIÞMANLIK NBS ÝK VE YÖN. DAN.LTD.ÞTÝ P.D.A EÐÝT.DAN.ORG. TAN. YAY. FÝLM. PROD. TÝC.LTD.ÞTÝ. PARADIGMA EÐÝT.DAN. SÝNERA DANIÞMANLIK SKILLSOFT SRL DANIÞMANLIK ÞENSEZGÝN KURMUÞ DAN.HÝZ. TÝM EÐT.DANIÞ. LTD ÞTÝ. UDE KURUMSAL VE BÝREYSEL GEL. HÝZM UNIQ ÇAÐRI MERKEZÝ DANIÞMANLIK UNITED ÖZEL SATIÞ EÐÝT. DAN. DIÞ. TÝC. A.Þ. YORDAM DANIÞMANLIK 07 ENERJÝ, ÝNÞAAT, MADEN ADANA ÇÝMENTO SAN.TÝC. A.Þ. ASLAN ÇÝMENTO A.Þ. BOLU ÇÝMENTO SAN. A.Þ. ATEÞ ÇELÝK A.Þ. ELSIS A.Þ. GÜNEY YAPI MARDÝN ÇÝMENTO SAN.VE TÝC. A.Þ. OYAK BETON SAN. TÝC. A.Þ. TPAO TÜPRAG METAL MADEN. SAN.VE TÝC. A.Þ. TÜPRAÞ ÜNYE ÇÝMENTO SAN.VE TÝC. A.Þ. GRUP ÞÝRKET, HOLDÝNG ALBAYRAK GRUBU INTERSUN AKADEMÝ KOÇ HOLDÝNG OYAK GENEL MÜDÜRLÜÐÜ ÞAHÝKA GROUP YILDIZ HOLDÝNG, HIZLI TÜKETÝM, GIDA ANADOLU EFES BÝZÝM TOPTAN GIDA GOURMETFEST ÞOK MARKETLER KAMU IETT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ IMKB KÝMYA, ÝLAÇ BAYER TÜRK A.Þ. BÝLÝM ÝLAÇ EVYAP SABUN MERCK SHARP & DOHME ÝLAÇLARI NOVARTÝS SANDOZ ÝLAÇ SAN. MEDYA, TANITIM, HALKLA ÝLÝÞKÝLER EA ORGANÝZASYON HR DERGÝ HÜRRÝYET KANAL TÜRK MARE MOTÝVASYON OKALÝP TOPLANTI HÝZM. A.Þ. SECRET CV SOSYALÝK SOSYAL MEDYA AJANSI TEMAS TANITIM PERAKENDE, TEKSTÝL KOÇTAÞ YAPI MARKETLERÝ A.Þ. LC WAIKIKI MAÐAZACILIK N-T KÝTAP KIRT.BÜRO MLZ. PAZ.VE TUR.A.Þ. SÜVARÝ / COÞKUN HAZIR GÝYÝM A.Þ. TAHA GÝYÝM TEKNOSA AKADEMÝ SAÐLIK ACIBADEM SAÐLIK GRUBU KURTARAN SAÐLIK HÝZ. SAVUNMA, HAVACILIK, UZAY ROKETSAN A.Þ. TUSAÞ (TAI) TELEKOMÜNÝKASYON AVEA HUAWEI TELEKOMÜNÝKASYON DIÞ TÝC. LTD. ÞTÝ. TÜRK TELEKOM VODAFONE ÜNÝVERSÝTE, STK BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝSTANBUL ÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ISUZEM KAPADOKYA M.Y.O SABANCI ÜNÝVERSÝTESÝ TÜBÝTAK TÜSSIDE TÜRKÝYE BAROLAR BÝRLÝÐÝ TÜTED DÝÐER ASSÝSTT

9 tegep eðitim ve geliþim zirvesi: 2012 den görüntüler

10 zirve merkezi DünyanIn önde gelen oteller zincirinin bir üyesi olan Swissôtel, istanbul'un en seçkin 5 yýldýzlý otellerinden biridir. Avrupa yakasýnda, þehrin merkezinde konumlanmýþ olup iþyerlerine yakýn bir noktada ferah bir yaþam alaný sunmaktadýr. Bir zamanlar Osmanlý sultanlarýna ev sahiplði yapmýþ Dolmabahçe Sarayý bahçesinin üzerinde, aðaçlýk bir tepenin üzerine kurulu otel; Boðaz, Asya yakasý ve eski Ýstanbul'un panoramik ve eþsiz bir manzarasýna sahiptir. Günümüzde ise kalite mirasýný, sahip olduðu üstün hizmet anlayýþý ile sürdürmektedir. Seçkin bir alýþveriþ bölgesi olan Niþantaþý'na sadece 10 dakikalýk yürüyüþ mesafesinde, þehrin turistik merkezlerine yakýn ve Uluslararasý Atatürk Havaalaný'ndan da 30 dakika uzaklýktadýr. 09

11 sponsorluk paketleri sizin renginiz hangisi?

12 GELECEÐÝN BEYAZ IÞIÐI prizma sponsorluðu 1 Zirve sponsorunun ismi ve logosu, TEGEP 3. Eðitim ve Geliþim Zirvesi etkinlikleri ile ilgili yapýlacak; Tüm basýlý / görsel medya Sanal ortam mecralarý Reklamlar Basýn bültenleri Davetiyeler dâhil tüm tanýtým çalýþmalarý ve basýlý malzemelerde etkinlik logosu ile birlikte Zirve Sponsoru yer alacaktýr. 2 3 TEGEP 3. Eðitim ve Geliþim Zirvesi ile ilgili tüm tanýtým çalýþmalarý ve basýlý malzemelerde logosu Zirve Ana Sponsoru ibaresiyle, diðer logolardan ayrý bir yerde, daha büyük olarak yer alacaktýr. Zirve internet sitesinde Zirve Sponsoru adýyla kurumun logosu ön planda bulunacak ve kurum websitesine baðlantý verilecektir Etkinlik merkezinde 12m 2 lik ücretsiz stand 8 kiþilik ücretsiz katýlým hakký saðlanacaktýr. Pakete dahil olan kayýtlar, kurumun TEGEP üyelerinin dýþýndaki katýlýmlar için kullanýlabilecektir. Zirve sponsoru, etkinlik çantasýnýn içerisine basýlý malzemelerini koyabilecektir. 7 Kurum yetkilisine Zirve açýlýþýnda firmanýn eðitim ve geliþime bakýþ açýsýný gösteren 2 dakikalýk kýsa bir sunum yapma imkaný verilecektir. 8 Program kitapçýðýnda tam sayfa ilan verebilecektir. PRÝZMA SPONSORLUÐU TL + KDV 11

13 GELECEÐÝN YEÞÝL IÞIÐI keynote sponsorluðu 1 Keynote sponsorunun ismi ve logosu, TEGEP 3. Eðitim ve Geliþim Zirvesi etkinlikleri ile ilgili yapýlacak; Tüm basýlý / görsel medya Sanal ortam mecralarý Reklamlar Basýn bültenleri Davetiyeler dâhil tüm tanýtým çalýþmalarý ve basýlý malzemelerde etkinlik logosu ile birlikte Keynote Sponsoru yer alacaktýr. 2 3 TEGEP 3. Eðitim ve Geliþim Zirvesi ile ilgili tüm tanýtým çalýþmalarý ve basýlý malzemelerde Keynote Sponsoru ibaresiyle yer alacaktýr. Zirve internet sitesinde "Keynote Sponsoru" adýyla kurumun logosu bulunacak ve kurum websitesine baðlantý verilecektir. 4 Etkinlik merkezinde 8 m 2 lik ücretsiz stand. 5 5 kiþilik ücretsiz katýlým hakký saðlanacaktýr. Pakete dahil olan kayýtlar, kurumun TEGEP üyelerinin dýþýndaki katýlýmlar için kullanýlabilecektir. 6 7 Keynote Sponsoru, etkinlik çantasýnýn içerisine insert koyabilecektir. Kurum yetkilisine oturum açýlýþýnda firmanýn eðitim ve geliþime bakýþ açýsýný gösteren 2 dakikalýk kýsa bir sunum yapma imkaný verilecektir. 8 Program kitapçýðýnda tam sayfa ilan verebilecektir. 9 Keynote sponsorluðu kategorisi dahilinde 3 adet firma kabul edilecektir. KEYNOTE SPONSORLUÐU TL + KDV 12

14 derslik sponsorluðu 1 Derslik sponsorunun ismi ve logosu, TEGEP 3. Eðitim ve Geliþim Zirvesi etkinlikleri ile ilgili yapýlacak; Tüm basýlý / görsel medya Sanal ortam mecralarý Reklamlar Basýn bültenleri Davetiyeler dâhil tüm tanýtým çalýþmalarý ve basýlý malzemelerde etkinlik logosu ile birlikte Zirve Sponsoru yer alacaktýr. 2 3 TEGEP 3. Eðitim ve Geliþim Zirvesi ile ilgili tüm tanýtým çalýþmalarý ve basýlý malzemelerde Derslik Sponsoru ibaresiyle yer alacaktýr. Zirve internet sitesinde "Derslik Sponsoru" adýyla kurumun logosu bulunacak ve kurum web sitesine baðlantý verilecektir. 4 Sponsor olunan oturum salonun giriþinde kurumun görsellerine yer verilecektir. 5 6 Etkinlik merkezinde 6 m 2 lik ücretsiz stand. 3 kiþilik ücretsiz katýlým hakký saðlanacaktýr. Pakete dahil olan kayýtlar, kurumun TEGEP üyelerinin dýþýndaki katýlýmlar için kullanýlabilecektir. 7 Program kitapçýðýnda yarým sayfa ilan verebilecektir. GELECEÐÝN MAVÝ IÞIÐI DERSLÝK SPONSORLUÐU TL + KDV 13

15 GELECEÐÝN KIRMIZI IÞIÐI medya sponsorluðu Basýlý Medya Sponsorluðu / Gazete / Dergi / TV Kanalý Sponsorluðu Sosyal Medya Sponsorluðu / Radyo Kanalý Sponsorluðu / Medya Takip Sponsorluðu 1 Kurum ismi ve logosu, "TEGEP 3. Eðitim ve Geliþim Zirvesi" etkinlikleri ile ilgili yapýlacak; Tüm basýlý / görsel medya Sanal ortam mecralarý Reklamlar Basýn bültenleri Davetiyeler dâhil tüm tanýtým çalýþmalarý ve basýlý malzemelerde yer alacaktýr. 2 TEGEP 3. Eðitim ve Geliþim Zirvesi ile ilgili tüm tanýtým çalýþmalarý ve basýlý malzemelerde Medya Sponsoru ibaresiyle yer alacaktýr. 3 Zirve internet sitesinde kurumun logosu bulunacak ve kurum websitesine baðlantý verilecektir. 4 Program kitapçýðýnda yarým sayfa ilan verebilecektir. MEDYA SPONSORLUÐU Sponsorluk þartlarý karþýlýklý görüþülecektir. 15

16 hizmet sponsorluklarý Zirve Çantasý Sponsorluðu: TL + KDV 400 adet yaptýrýlacak zirve çantasýnýn renk ve desen seçimi TEGEP Yönetim Kurulu tarafýndan yapýlacak olup, çantalar Ea Organizasyon tarafýndan temin edilecek ve sponsora fatura edilecektir. Standart zirve çantasý bedeline göre belirlenen sponsorluk, kurumun ek veya farklý malzeme talep etmesi halinde revize edilebilecektir. Sponsor firmaya 3 katýlýmcý için ücretsiz katýlým hakký saðlanacaktýr. Toplantý Kiti Sponsorluðu: TL + KDV 1000 adet temin edilecek olan bloknot ve kalemler sponsor logolu olarak teslim alýnacak ve konferans ana salonu ile dersliklere daðýtýmý yapýlacaktýr. Defter ve kalemlerin malzeme ve rengi TEGEP Yönetim Kurulu tarafýndan onaylanacak olup logo kullaným hakký sponsor firmaya aittir. Yaka Kartý + Yaka Ýpi (baskýsýz)+ PVC + Cep Programý: TL + KDV 400 adet yaptýrýlacak olan yaka kartý üzerine firma veya ürün logosu, cep programý arka kapaðýna firma veya ürün logosu konulacaktýr. Logo boyutu ve yeri TEGEP Yönetim Kurulu tarafýndan belirlenecektir. Sponsor firmaya 3 katýlýmcý için ücretsiz katýlým hakký saðlanacaktýr. Öðle Yemeði Sponsorluðu: Euro + KDV* Yiyecek & Ýçecek içeriði düzenleme kurulu tarafýndan belirlenecektir. Öðle Yemeði alan giriþinde firma / ürün roll-up larý kullanýlabilir, masa üzerlerine masa bayraðý konulabilir. Firma / ürün logosu baskýlý peçete kullanýlabilir. Sponsor firmaya 8 katýlýmcý için ücretsiz katýlým hakký saðlanacaktýr. * 300 kiþinin katýlacaðý öngörülerek hazýrlanmýþtýr. Kiþi sayýsýnda artýþ olduðu takdirde ilave bedel ayrýca yansýtýlacaktýr. Kahve Molasý Sponsorluðu: Euro + KDV* Kahve Molasý sponsorluðuna katýlýmcý sayýsý kadar ikram edilecek olan çay & kahve & kurabiye dahildir. Çay & Kahve alanlarýnda kahve molasý saatleri süresince firma bayrak&flama& roll-up larý ile markalama yapabilecektir. Talepleriniz doðrultusunda firma / ürün logo ve görselleri ile kahve noktalarý oluþturulabilir, firma / ürün logolarý ile köpük bardak yapýlabilir, peçete baskýsý gerçekleþtirilebilir. Ýlgili konular taleplerinize baðlý olarak bütçelendirilecektir. Sponsor firmaya 3 katýlýmcý için ücretsiz katýlým hakký saðlanacaktýr. Sponsorluk bedeli, her bir mola için geçerlidir. * 300 kiþinin katýlacaðý öngörülerek hazýrlanmýþtýr. Kiþi sayýsýnda artýþ olduðu takdirde ilave bedel ayrýca yansýtýlacaktýr. 16

17 hizmet sponsorluklarý Web Sitesi Sponsorluðu: TL + KDV* Web sitesi sponsoru logo ve ismi web sayfasýnda tahsis edilmiþ olan banner alanýnda kullanýlacaktýr. Ayrýca, tüm linglerde kurum logosu web sitesi sponsoru olarak belirtilecektir. Katýlýmcý Hediyesi: TL + KDV 400 adet yaptýrýlacak olan katýlýmcý hediyesi, konferansýn ismi, TEGEP ve sponsor firmanýn logosu ile üretilecektir. Hediyenin renk ve içerik seçimi sponsor kurum ve TEGEP Yönetim Kurulu tarafýndan yapýlacaktýr. Hediyeler Ea Organizasyon tarafýndan temin edilecek ve sponsora fatura edilecektir. Sponsor firmanýn farklý bir hediye önerisi olduðu takdirde TEGEP Yönetim Kurulu'nun onayýna istinaden deðerlendirme yapýlacaktýr. Sponsor firmaya 3 katýlýmcý için ücretsiz katýlým hakký saðlanacaktýr. Diðer Hizmet Sponsorluklarý Hizmet sponsorunu logosu aþaðýda ki alanlarda hizmet sponsoru olarak yer alýr. Tüm basýlý / görsel medya Sanal ortam mecralarý Reklamlar Basýn bültenleri Davetiyeler dahil tüm tanýtým çalýþmalarý ve malzemeleri Aþaðýda yer alan sponsorluklar karþýlýklý görüþme ile netleþecektir. Ýletiþim Hizmetleri Sponsorluðu Çeviri Sponsorluðu Kargo, Daðýtým Sponsorluðu Teknoloji Desteði Sponsorluðu Business Center Sponsorluðu KeyPad Sponsorluðu Çaðrý Merkezi Sponsorluðu Acil Yardým Hizmeti Sponsorluðu E-Öðrenme Sponsorluðu Katýlýmcý Sigortasý Sponsorluðu Resmi Araþtýrma Sponsorluðu Resmi Ýçecek Sponsorluðu Ýnsan Kaynaklarý Sponsorluðu 17

18 etkinlik stand planý A14 A15 A16 B5 A17 FUJÝ A ANA SALON FUJÝ B DERSLÝK 1 A9 A10 A11 A12 A13 ÇAY-KAHVE STAND B2 B3 B4 A8 WC A3 A2 Sunum Kontrol Odasý BERN (Teknoloji ve Basýn Odasý) A5 A4 A7 B1 A1 A6 LAUSANNE SALONU DERSLÝK 2 6 m 2 12 m 2

19 etkinlik alaný ETKÝNLÝK ALANI KATILIMI m 2 : 750 TL + KDV Her 6 m 2 için bir adet ücretsiz katýlým hakký Kurum ismi ve logosu, TEGEP 3. Eðitim ve Geliþim Zirvesi etkinlikleri ile ilgili yapýlacak; Tüm basýlý / görsel medya Sanal ortam mecralarý Reklamlar Basýn bültenleri Davetiyeler dâhil tüm tanýtým çalýþmalarý ve basýlý malzemelerde yer alacaktýr. Zirve internet sitesinde kurumun logosu bulunacak ve kurum websitesine baðlantý 19

20 genel bilgilendirme SPONSORLUK BEDELÝ ÞÝRKET LOGOSU WEB SÝTESÝNDE LOGO ETKÝNLÝK ALANINDA ÜCRETSÝZ STANT ÜCRETSÝZ KATILIM ÇANTA ÝÇERÝSÝNE INSERT PROGRAM KÝTAPÇIÐI NA ÝLAN Tüm Mecralarda PRÝZMA SPONSORLUÐU KEYNOTE SPONSORLUÐU DERSLÝK SPONSORLUÐU MEDYA SPONSORLUÐU HÝZMET SPONSORLUÐU ,00 TL ,00 TL ,00 TL Karþýlýklý Görüþülecektir. Karþýlýklý Görüþülecektir. 12 m 2 8 m 2 6 m 2 8 Kiþi 5 Kiþi 3 Kiþi 1 Tam Sayfa 1 Tam Sayfa Yarým Sayfa Yarým Sayfa Yarým Sayfa * Fiyatlara KDV ilave edilecektir. Sponsorluk bedelleri TEGEP hesaplarýna ödenecektir. Ödemeleriniz karþýlýðýnda TEPEG Eðitim ve Geliþim Platformu Derneði Ýktisadi Ýþletmesi fatura düzenleyecektir. Sponsorluk iþleminizin gerçekleþebilmesi için ödeme dekontunuzun üzerine ödeme kurunuzu yazarak numaralý faksa göndermeniz gerekmektedir. Ayný iþlemi adresini kullanarak gerçekleþtirebilirsiniz. Zirve merkezine dýþarýdan yiyecek & içecek sokulmasý kesinlikle yasaktýr. Stand planý yerleþimleri ana sponsordan itibaren baþlanarak katký sýrasýna göre gerçekleþtirilecektir. Eþit sponsorluk desteði olmasý halinde ödeme tarihine göre öncelik verilecektir. Hesap Adý: TEGEP Eðitim ve Geliþim Platformu Derneði Ýktisadi Ýþletmesi Yapý Kredi Bankasý / Ataþehir Þubesi (752) Hesap No: / TL IBAN: TR / TL 20

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut Nedim

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ GÜZ 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e Fotoðraf yarýþmasýnda sergiye deðer görülen eserlerden... Çaðdaþ Öztürk M. Oðuz Güç Baþlarken HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Altý Aylýk Bülten Þubat 2008 Sayý: 3 Prof. Dr. Kadriye Yurdakök, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Baþkan Yardýmcýsý Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Sahip olduðumuz saðlýk düzeyini, esas olarak geçirdiðimiz

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

ERDAL ELBAY: Çaðýn yükselen kâr ivmesi; Ýnnovasyon HYUNDAI ASSAN: Türk otomotiv yan sanayileri Avrupa ve Uzakdoðu kalitesini yakaladý MAYSAN MANDO 31 inci Yeþil Bursa Rallisi nde MAYSAN MANDO BÜLTENÝ 2007

Detaylı

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu 17 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Ýçimizden Biri Doç. Dr. Özden Uslu / Ceylan Pakkan Sosyal Tesislerimiz (IX) Mediko-Sosyal

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

editörden Truman Show Kapýlardan girenler, yemek yiyenler, filmin baþlamasý için sinemanýn önünde bekleyenler, vitrinlerin önünde yeni gelen ürünlere bakanlar, kafelerde sohbet edenler, sanki derin bir

Detaylı

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Eylül - Kasým BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu Haber Merkezi

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Eylül - Kasým BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu Haber Merkezi 21 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Makina Mühendisliði

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SOSYAL GÜVENLÝK (EMEKLÝLÝK) SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Yusuf ALPER Yard. Doç. Dr. Çaðaçan DEÐER Prof. Dr. Serdar SAYAN Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/535 Meþrutiyet

Detaylı

Gýda yardýmýnda devrim

Gýda yardýmýnda devrim Çorum, sýnav merkezi oluyor Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu Aile þirketlerine önemli uyarýlar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

FÝKRÝ MÜLKÝYET HAKLARININ TÝCARÝLEÞTÝRÝLMESÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut N. Özdemir Ekim 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-10/558 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax:

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý6 Eylül 2005 VOB ilk altý ayýný baþarýyla tamamladý! Döviz mi? DöVÝS mi? Aracý kurum gözüyle VOB VOB Takas Merkezi: TAKASBANK Türev ürünler ve

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER Doç. Dr. Raziye SELÝM Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI Öðr. Gör. Dr. Ayþe Aylin BAYAR Haziran 2014 Yayýn

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2009 / Sayý: 33 GIDA GÜVENLÝÐÝ, VETERÝNER VE BÝTKÝ SAÐLIÐI ÇALIÞMALARINDA ÝLERLEME KAYDEDÝLDÝ AB Müktesebatýna Uyum Programý kapsamýnda

Detaylı

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Uygulama Örnekleri ile Birlikte A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Haziran 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-06/527 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

BÝLÝMSEL YAYIN ORGANI TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU TMSF yýl:4 sayý:22 Temmuz-Aðustos-Eylül 2009 RÝSK KAVRAMI VE BANKACILIKTA RÝSK Ferhat SAYIM - Dr. Selami ER, Sayfa 7 de GLOBAL KRÝZ ve ÜLKEMÝZE YANSIMALARI

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: ÝÞGÜCÜ PÝYASASINA BAKIÞ Prof. Dr. Aysýt TANSEL Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/536 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL Prof.Dr.Haydar BAÞ Kapak-Tasarým : Hasan YAR Ýç dizayn : Selim AYANOÐLU Baský no : 2. Baský, Þubat 2007 Matbaa : Ayyýldýz Matbaacýlýk ISBN 975-7081-16-7 Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı