Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 tegep deðerleri 01

3 tegep hakkýnda TEGEP Eðitim ve Geliþim Platformu Derneði; kurumlar, eðitimciler, akademisyenler ve eðitim alanlardan oluþan paydaþlarý ile iþ birliði içinde fikir üretip, araþtýrma ve geliþtirme yapýp, ilkeler belirleyerek, ülkemizde öncü ve yerel bir öðrenim kültürünün toplumda yayýlmasýný saðlamak misyonu ile yola çýkmýþ; öðrenme kültürünü toplumun tüm katmanlarýna yaymayý ise vizyon olarak belirlemiþ olan bir dernektir. Dünyada ve Türkiye'de kurumlarda eðitim ve geliþime ayýlan bütçeler büyüdükçe, bu yatýrýmlarýn iþ sonuçlarýna etkisinin ortaya koyulmasýna dair süregelen beklenti de artýyor. Günümüzde, bireyler ve kurumlar için artýk örgün eðitim tek baþýna yeterli olmuyor. Bu nedenle iþletmeler, üniversiteler ve bireyler, yaþam boyu eðitim ve geliþim ihtiyacýný karþýlamak üzere farklý çözümlere yönelmiþ durumdalar. Tam da bu noktada, yetiþkin eðitimi paydaþlarýný buluþturacak, onlarýn birlikte üretmelerine olanak saðlayacak, eðitim ve geliþim alanýna odaklanmýþ bir platform ihtiyacý ortaya çýkýyor. TEGEP; bir grup eðitim ve geliþim gönüllüsünün özverili çalýþmalarý ile bir yýlý aþkýn bir süre düþünce platformu olarak alana katký saðladýktan sonra, sektörünün talebi doðrultusunda; 20 Mart 2012 tarihinde kuruluþunu tamamlamýþ, 9 Eylül 2012'de gerçekleþtirdiði ilk Genel Kurul ile de yönetim ve denetim üyeleri seçilmiþtir. Derneðimiz; 10 Kasým 2012 tarihinde "Stratejik Karar Çalýþtayý"ný gerçekleþtirmiþ ve TEGEP'in Çalýþma Alanlarý ve Komiteleri'nin yeniden yapýlandýrýlma sürecini bu çalýþtay neticesinde baþlatmýþtýr. Derneðimizin ortaya koyacaðý çýktýlar alandaki her düzeyden paydaþý yakýndan ilgilendirmektedir. Bu çýktýlar TEGEP Çalýþma Komiteleri'nin etkin çalýþmalarý sonucunda ortaya konacaktýr. 24 Mart 2013'te gerçekleþtirilen Mali ve Seçimli Genel Kurul ile eski ve yeni üyelerden oluþan yeni yönetim ve denetim organlarý belirlenmiþtir. Ýlki 21 Eylül 2011 tarihinde gerçekleþen Eðitim ve Geliþim Zirvesi'nin ikincisi, 27 Kasým 2012 tarihinde gerçekleþtirilmiþtir. Bu zirvelere gösterilen yoðun ilgi, TEGEP'in bu alanda önemli bir boþluðu dolduracaðýný bir kez daha anlamamýzý saðlamýþ; sorumluluðumuzu pekiþtirmiþtir. TEGEP, Eðitim ve Geliþim Zirvesi'ni her yýl düzenleyerek, alandaki profesyonelleri bir araya getirmeye devam edecektir.eðitim ve Geliþim alanýnda kalýcý deðerler yaratmak isteyen, söyleyecek sözü, deneyimi, bilgi ve birikimi olan paydaþlarýn bir araya geldiði derneðimizde; eðitim ve geliþim alanýnda, "Bilimsellik", "Yerellik", "þeffaflýk" ve "Deðer katmak" deðerlerinin rehberliðinde önemli çalýþmalar yürütülecek ve Türkiye'de bu alanda kalýcý ve uzun vadede önemli deðerler üretilecektir. 02 TEGEP YÖNETÝM KURULU ASÝL ÜYELERÝ Saynur ÖNEN TEGEP Yönetim Kurulu Baþkaný, Yapý Kredi Bankacýlýk Akademisi Direktörü Ahmet Murat HANÇER TEGEP Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý, Enocta Genel Müdürü Arzu SARIKAYALAR TEGEP Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý, Teknosa Akademi Eðitim ve Geliþtirme Müdürü Gezin CANKAT ACARBAY Vodafone Red Akademi / Kýdemli Müdür Ayþin ALTUNÝÇ Erkan DÜNDAR Horizon Hýzlý Tüketim (Yýldýz Holding) Satýþ Eðitim ve Geliþim Müdürü Hakan TURGUT Impetus Eðitim Danýþmanlýk / Genel Koordinatör Deniz UZUNÇARÞILIOÐLU Eczacýbaþý Holding / Eðitim ve Geliþtirme Müdürü TEGEP DENETLEME KURULU ASÝL ÜYELERÝ Mehmet GÜRSOY Koç Holding / Eðitim ve Geliþim Yöneticisi Prof. Dr. Þahin KARASAR Maltepe Üniversitesi / Rektör Yardýmcýsý Hasan KAYA TTNET/ Kýdemli Direktör - Yönetim Destek TEGEP YÖNETÝM KURULU YEDEK ÜYELERÝ Dr. Çaðlayan AKTAÞ Digitürk / Organizasyonel Geliþim Grup Müdürü Baþak BAÞAR Þekerbank / Eðitim Birim Müdürü Ýdil ÖZDOÐAN GÖKGÖZ Anadolu EFES / Grup Yetenek Müdürü Berna ÝLTER BRN Yatak / Genel Müdür Cenk SANDIKÇI Acýbadem Saðlýk Grubu / Eðitim Müdürü Feyzan ÖZGÜN SAYALI Sayalý Danýþmanlýk / Yönetim Danýþmaný Mahide SONDÝKME KOÇ Üniversitesi / Ýnsan Kaynaklarý Direktörü Didem GÜRCÜOÐLU TEKAY Management Centre Türkiye / Yönetici Danýþman ve Ortak Ýsa TURAN Kuveyt Türk / Eðitim ve Geliþtirme Müdürü TEGEP DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELERÝ Yusuf BAYDAL BÝKEDU / Akademik Direktör Ülker YILDIRIMCAN Türkiye Ýþ Bankasý / Yetenek Yönetimi Bölüm Müdürü Behzat YILDIRIMER TÝM Eðitim ve Danýþmanlýk / Genel Müdür *Liste soyad alfabetiðine göre hazýrlanmýþtýr.

4 Geleceðe ýþýk tutmak! GELECEÐE IÞIK TUTMAK! Geleceði görünür kýlmaktýr. Görmek algýlamak, görmek anlamaktýr; görerek yol alýnýr, hedefe görebilenler ulaþýr. Iþýk bilgidir ve asýl olan geçmiþten gelen yansýmalarý dikkate alarak olabilecek en güçlü ýþýðý üretmek ve geleceðin bilgisini açýða çýkarmaktýr. Kendisinen baþlayarak "görebilen" ve "bilebilen" ÝNSANlar yaratmaktýr eðitim ve geliþim profesyonellerinin varlýk nedeni. Iþýk olan insanlar, ýþýk yayan, ýþýk görebilen, ýþýðýn gösterdiðini görebilen insanlar Geçmiþi bilen, bugünü anlayabilen ve geleceði seçebilen insanlar Bunun anahtarý ise ÖÐRENMEdir. Bu çaðlar boyu böyledir. Hiç durmayan bir serüvendir. Hayret verici buluþlarýn altýnda, devasa ilerlemelerin baþýnda, büyük baþarýlarýn altýnda.. hep ama hep minik öðrenme adýmlarý vardý. Yönlendirilmiþ, yapýlandýrýlmýþ, kolaylaþtýrýlmýþ, isteklendirilmiþ.. Öðrenme çarklarý döndükçe GELÝÞÝM rüzgarlarý esmeye baþlar. Geliþim büyümedir, ilerlemedir, daha üst bir gerçekliktir; insanlar tek tek geliþir, sistemleri, süreçleri, makineleri, kurumlarý.. geliþtiririr; insanlar geliþir, dünyayý deðiþtirir Ve YETENEKLER bu öðrenme ve geliþim ikliminde ortaya çýkar. Yetenek, bilginin yoðunlaþmýþ, olgunlaþmýþ ve odaklanmýþ halidir. Yetenek ayný zamanda bu bilgiyi taþýyan bir insandýr, geliþim rüzgarlarýný arkasýna alarak ýþýðý takip edebilen, baþkalarýna ýþýk olabilen bir ustadýr, bir liderdir. Bir iþin lideri, bir ekibin lideri, bir kurumun ya da bir bilginin lideri Yetenek varsa PERFORMANS da vardýr ya da olmasý beklenir. Performans yeteneðin doðal çýktýsýdýr, kendiliðinden olanýdýr, varlýk amacýdýr. Performans, koþabiliyor olmaktýr, varmaktýr, baþarýmdýr. Performans enerjidir, potansiyelin aktüele dönüþmesidir. Performans ateþ böceðinin kanat çýrptýkça ýþýk yaymasýdýr. Performansýn nihai amacý ise DEÐER yaratmaktýr. Kendine, içine, kuruma, topluma, ülkeye ve dünyaya dokunmak, katký saðlamak... TEKNOLOJÝnin de tüm imkanlarýný en iyi þekilde kullanarak harekete geçirici, iyileþtirici, geliþtirici bir enerji yaratmak... Geleceðe ýþýk tutuldukça yeni deðerlerin yaratýlmasý kolaylaþýr; her yeni deðer geleceðe yeni bir ýþýk daha tutmaktýr. Buradan hareketle "Geleceðe Iþýk Tutmak" temalý bu zirvenin temel amacý, aydýnlanmanýn temel mimarý olan eðitim ve geliþim profesyonellerinin ve onlar vasýtasýyla tüm çalýþanlarýn fenerlerine yað koymak, ýþýklarýna ýþýk, bilgilerine bilgi katmaktýr Kimler Katýlabilir? Kurumlarýn eðitim bölümü çalýþanlarý ve yöneticileri Eðitim ve danýþmanlýk firmasý çalýþanlarý ve yöneticileri Akademisyenler Eðitim ve geliþime merak duyanlar ve gönüllüler... Katýlmak için Sebepleriniz? 20+ konusunda uzman eðitim profesyoneli, panelistler 4 Keynote Speaker ý dinleme ve tanýþma ortamý Özel tasarlanmýþ Paralel Oturumlar ve Atölye çalýþmalarý Yuvarlak masalarda bilgi paylaþýmý 8 saat + network imkaný Türkiye'deki eðitim ve geliþim profesyonelleri tarafýndan yapýlandýrýlmýþ; tarafsýz ve profesyonel bir araþtýrma firmasý ile TEGEP tarafýndan yapýlmýþ sektörün ilk araþtýrmasý 20 + yerli ve yabancý eðitim ve danýþmanlýk firmasý Eðitim ve geliþim alanýnda yapýlan, katýlýmcý sayýsýnýn en fazla olduðu zirve. 03

5 zirve programý SAAT AKTÝVÝTE KONU VE KONUÞMACI 08:30-09:00 Giriþ / Kayýt 09:15-09:30 Hoþgeldiniz Konuþmasý Saynur Önen- TEGEP Baþkaný 09:30-10:15 Keynote Speaker 1 Deðer Tabanlý Öðrenme Ortamý Tasarýmý Stepfaan Van Hooydonk - Philips Lighting, Hollanda / CLO 10:15-10:30 Key Pad Uygulamasý-1 10:30-11:15 Keynote Speaker 2 Geliþmekte Olan Ülkelerde Fark Yaratan Ýþletmelerin Liderleri ve Öðrenme Ortamlarý Dr. Hischam El Agamy - IMD International, Ýsviçre / Executive Director 11:15-11:35 Kahve Arasý 11:35-12:15 Keynote Speaker 3 ASTD Gözünden Dünyadaki Öðrenme Trendleri Wei Wang - PdD, CLPL, Director of International Relations / ASTD, Amerika 12:20-13:00 Paralel Oturumlar-1 13:00-14:15 Öðle Yemeði Koçlarýn Gözünden Koçluk Hikayeleri Evrim Cabbaroðlu - Koç Holding / Kurumsal Koç Y Kuþaðý ve Organizasyonel Çekicilik Evrim Kuran - DÝNAMO / Kurucu Ortak, ACC, ACPC Atölye 1 "5 Aþamalý Phillips Modeli ile Eðitim Verimliliðini Ölçme" Deniz Hasanbaþ - Yapý Kredi Bankacýlýk Akademisi / Geliþim Çözümleri Direktörü Emin Devrim Keklik - Novartis / Eðitim Müdürü 14:15-15:00 Keynote Speaker 4 Yeteneðin Seçimi ve Yönetiminde Peer to Peer Öðrenme Michael Salone - Former VP of Alstom University, Fransa / CEO 15:00-15:30 Kýyaslama Raporu Sunumu 15:30-15:50 Kahve Arasý 15:50-16:30 Paralel Oturumlar-2 Sosyal Medya ve Digital Uygulamalar Yetenek Seçim ve Geliþim Yönetimi Süreci Bülent Bayram - Vodafone / Yetenek Geliþtirme Direktörü Ýdil Özdoðan Gökgöz - Anadolu Efes / Grup Yetenek Müdürü 16:35-16:50 Key Pad Uygulamasý :50-17:10 Ödül Töreni 17:10-17:30 Günün Özeti / Kapanýþ TEGEP Kurumsal Eðitim Araþtýrmasý Feyzan Özgün Sayalý - Sayalý Danýþmanlýk / Yönetim Danýþmaný Atölye 2 "Karma Öðrenme Tasarýmý" Gökçe Zeynep Kurmuþ - Þensezgin Kurmuþ Danýþmanlýk / Kurucu Ortak, Danýþman Didem Gürcüoðlu Tekay - Management Centre Türkiye / Yönetici Danýþman ve Ortak 04

6 zirve konuklarý Stefaan Van Hooydonk, Philips Lighting Üniversitesi Dekan, CLO Stefaan Van Hooydonk, Philips Lighting Üniversitesi Dekaný ve Philips Lighting CLO'sudur. Philips Lighting Üniversitesi, Eylül 2010'da, firma çalýþanlarý, tüm ortaklar ve son kullanýcýlar için Philips Lighting Üniversitesi'nin daha esnek yapýlý, þeffaf, yenilikçi ve karlý bir öðrenme hizmeti veren bir organizasyon olmasý yönünde çalýþmalara destek olmak amacýyla kuruldu. Stefaan, Nokia, Agfa Healthcare ve þimdi de Philips Lighting için yenilikçi kurumsal üniversiteler kurma ve yönetme konusunda baþý çeken güçtür. Kurumsal üniversitelere geçmeden önce, Þanghay'da bulunan Çin Avrupa Uluslararasý iþletme Okulu'nun idari eðitim kolunu kurmuþtur. Asya ve ekonomi alanlarýnda gördüðü ilk eðitimlerden sonra, Stefaan kariyerine yatýrým danýþmanlýðý alanýnda devam etmiþtir. Fransa, Hong Kong, Çin ve Finlandiya'da çalýþmýþ ve yaþamýþtýr. Stefaan, Belçika'da yaþamaktadýr. Dr. Hischam El-Agamy, IMD / Ýdari Yönetici, Tharawat Aile Þirketleri Forumu Ýdari Yönetici ve Kurucu Dr. Hischam El-Agamy 1999 yýlýndan bu yana, Ýsviçre'de bulunan, dünyanýn önde gelen Ýþletme Okulu IMD'nin Ýdari Yöneticisidir. Ýdari Yönetici olarak, Dr. El-Agamy, IMD'nin Güneydoðu Avrupa, Afrika, Ortadoðu ve Orta Asya'daki faaliyetlerinden sorumludur. Aile þirketleri, uluslarýn rekabetçilði ve küme geliþtirme alanlarýnda uzman olan Dr. El Agamy, Avrupa, Ortadoðu, Güney Afrika ve Hindistan'da, strateji, giriþimcilik ve aile þirketleri dönüþümü konularýna odaklý çeþitli konferanslar ve forumlar düzenlemiþtir. Dr. El-Agamy bu alanlarda çeþitli makaleler kaleme almýþ, 2002 ve 2005 yýllarýnda Avrupa Yönetim Geliþtirme Vakfý tarafýndan kendisine iþ olgusu yazma ödülü verilmiþtir. Araþtýrmalarýnda, dönüþümü yönetmek ve süreçleri deðiþtirmek için eðitim alan organizasyonlar, aile þirketleri ve rekabetçilik üzerine odaklanmaktadýr. 1993'te Ýsviçre'de Hedef Geliþtirme þirketini kurmuþ. Avrupa'da ve Basra Körfezi'nde liderlik geliþimi alanýnda çeþitli aile þirketlerine baðýmsýz olarak danýþmanlýk hizmetleri vermiþtir. 2006'da Dr. El-Agamy Arap dünyasýndan 20 aile þirketi ile birlikte, ilk Arap aile þirketleri aðý olan Tharawat Aile þirketleri Forumu'nu kurmuþtur. 2008'de, tüm dünyaya daðýtýmý yapýlan Arap aile þirketleri dergisi Tharawat dergisini çýkarmýþtýr. Dr. El-Agamy, son altý yýlda, özellikle geliþmekte olan ülkelere odaklanarak, uluslarýn rekabetçiliðine ve bunun iþ ortamýna etkisine yoðunlaþmýþtýr. Ýtalya, Fransa, Basra Körfezi, Hindistan ve Afrika'da rekabetçilik üzerine çeþitli konferanslar düzenlemiþ ve çeþitli konferanslara katýlmýþtýr. Körfez bölgesinde çeþitli hükümetler ve Güney Afrika hükümetine rekabetçilik alanýnda çeþitli danýþmanlýk görevlerine katkýda bulunmuþtur. Dr. El-Agamy, IMD'nin öðretme ekibinde Dünya Rekabetçilik Merkezi'nin bir üyesidir ve IMD Yüksek Performans Kurul programýna katkýda bulunmaktadýr. Dr. El-Agamy daha öncesinde ise, yedi Avrupa ülkesinde çeþitli uluslararasý fonksiyonlara katýlmýþ ve Zürih'te büyük çok uluslu Ýsviçre firmalarýnda 12 yýllýk uzun bir kariyer yapmýþtýr. Ýsviçre'de Fribourg Üniversitesi'nde okumuþ, Lausanne Üniversitesi'nde uygulamalý jeofizik dalýnda master yapmýþ ve Paris'te bulunan Pierre & Marie Curie Üniversitesi'nde ayný dalda doktora yapmýþtýr. Ayný zamanda, arkeolojik bölgeleri korumak için jeofizik yöntemleri uygulayan birkaç uzmandan biridir ve bu alanda çeþitli makaleleri yayýnlanmýþtýr. Dr. El-Agamy aslen Mýsýrlý olup Hollanda vatandaþýdýr ve beþ dil bilmektedir. Wei Wang, PhD, CPLP Uluslararasý Ýliþkiler Direktörü - ASTD, Amerika Wei Wang öðrenme ve geliþim alanýnda, dünyanýn en büyük derneði olarak kabul edilen American Society for Training & Development ýn (ASTD) Uluslararasý Ýliþkiler Direktörüdür. Wei ASTD nin 20 den fazla ülkedeki uluslararasý ortaðý ile iþbirliði içerisinde olup, 100 den fazla ülkedeki ASTD üyelerine destek vermektedir. Bölgesel en iyi uygulamalar ve küresel kýyaslamalar için bir platform olan ASTD Global HRD Community Practices in de yöneticisidir. Uluslararasý alandaki derin bilgi ve deneyimini tutkulu bir konuþmacý olarak Çin, Kore, Kuveyt, Japonya, Singapur, Meksika ve Amerika gibi pek çok ülkede düzenlenen sayýsýz kongre ve atölyede paylaþmaktadýr. Pek çok sektörel dergide makaleleri yayýnlanmaktadýr. Wei nin Ýnsan Kaynaklarý Geliþimi alanýnda Pensilvanya Devlet Ünivesitesi nden doktorasý, yönetim bilimleri alanýnda Çin, Nankai Üniversites nden master derecesi bulunmaktadýr. Öðrenme ve Geliþim alanýnda da CPLP den sertifikalý bir profesyoneldir. Wang Mandarin dilinde ve Ýngilizce konuþmaktadýr. Micheal Salone, 3-6 TY / CEO Michael Salone, yetenek yönetimi, çalýþan baðlýlýðý ve global bilgi paylaþýmý konularýnda yenilikçi çözümler uygulayan ve analiz eden 3-6TY'nin CEO'su ve kurucu ortaðýdýr. 3-6TY, günümüzün hýzla deðiþen dünyasýnda yetenek belirlemeyi hýzlandýran, öðrenmeye olanak saðlayan ve yeteneklerin birlikte bulunmasýna izin veren benzersiz eþ düzey sistemler geliþtirmiþtir. Ödüllü Alstom Üniversitesi'nin eski Baþkan Yardýmcýsý olan Michael ve ekibi, tümü ISO 9001 kalite belgeli beþ bölgesel kampüsten oluþan bir organizasyon oluþturmuþtur. Alstom Üniversitesi,"Mükemmellik" ve "En Ýyi Uygulamalar" ödüllerine ek olarak, ayný zamanda "Alstom University Tube" (AUtube) adlý iþbirliði eðitim aracý ile "ÝK Ýnovasyon Ödülünü" de kazanmýþtýr. Micheal, iþ hayatýna dünyanýn en büyük petrol þirketlerinden biri olan Schlumberger de baþlamýþtýr de Alstom da göreve baþlamadan önce çeþitli operasyonel ve kurumsal insan kaynaklarý pozisyonlarýnda görev almýþtýr. Micheal, bireylerin birlikte yaratýcý bir þekilde ve ortak bir amaç için çalýþabilecekleri bir öðrenme ve geliþim ortamý yaratma konusunda tutkuyla çalýþmaktadýr. Micheal, Florida State Üniversitesi Psikoloji mezunudur. Ayný zamanda, Nova Southheastern Üniversitesi, Florida Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi nde master derecesine sahiptir. 05

7 tegep eðitim ve geliþim zirvesi 2012: katýlýmcýlardan yorumlar Güzel ve ilham veren bir organizasyon.. Yönetici Vodafone Red Akademi Bugün Zirve'ye gelirken bu kadar fayda saðlayacaðýný düþünmemiþtim Öðrenme dediðimiz þeyin pek çok þeyin eðitimine ve dönüþümüne sebep olduðunu örnekleriyle gördük. Ýnsan varlýðýnýn yönetiminin önemini ve ayný zamanda yetkinlik yönetiminin de ayný derecede önemli olduðunu gördük Þirket çalýþanlarýnýn eðitimini planlayan bir kiþi olarak bu Zirve'nin bana çok þey kattýðýný söyleyebilirim. Çok teþekkürler. Koordinatör / Oyak Beton San.ve Tic. A.Þ. Saygýdeðer TEGEP Yöneticileri, Çok baþarýlý bu organizasyon için sizleri tebrik ediyorum. Kurumsal eðitim iþi ile uðraþan insanlarý bir çatý altýna toplamanýz, deneyim paylaþýmý için ortam oluþturmanýz, kurumlarýn çalýþan eðitimine yeni pencerelerden bakmasý için teþvik etmenizden dolayý teþekkür ediyorum. Yönetici / Ýntersun Þirketler Grubu Yetiþkin eðitimine önem veriþiniz ve klavuz oluþunuz umut verici Gençlerin eðtimi geleceði umutlu kýlarken, sizlerin katkýsý geleceði þekillendirecek ve daha güzel kýlacaktýr. Ýçten baþarý dileklerimle, ELSÝS A.Þ. Sevgili TEGEP Gönüllüleri, Bir güne bu kadar çok faaliyeti, bu kadar anlamlý bir þekilde sýðdýrdýðýnýz için teþekkür ederim. Faydalý konuþmalar, atölye çalýþmalarý, interaktif paneller, ödül uygulamalarý hepsi birbirinden güzeldi Yönetici / Linkage Turkey TEGEP adýný ilk defa bu etkinlikte duymuþ olmaktan üzüntü duyuyorum. Ýyi ki böyle bir dernek kumuþsunuz. Gelecek etkinliklerinizi yakýndan takip etmek isterim. Eðitim Uzmaný / Ýstanbul Bilgi Üniversitesi TEGEP 2. EÐÝTÝM VE GELÝÞÝM ZÝRVESÝ KATILIMCI RAPORU TOPLAM KATILIMCI SAYISI: 405 KATILIMCI PROFÝLÝ %3 %3 ÇALIÞAN POZÝSYONUNUNA GÖRE KATILIMCI PROFÝLÝ %43 DEMORAFÝK DAÐILIM %48 Özel Sektör Kamu %94 %94 Uzman %43 %57 %57 Erkek %52 Üniversite Yönetici Kadýn 06

8 tegep eðitim ve geliþim zirvesi 2012: katýlýmcý kurum ve sektör daðýlýmý BANKACILIK, FÝNANS, SÝGORTA AKBANK T. A.Þ. ABANK (ALTERNATÝFBANK) ASYA KATILIM BANKASI A.Þ. AKSÝGORTA AVÝVA SÝGORTA FÝNANSBANK A.Þ. GARANTÝ BANKASI A.Þ. ÝÞ BANKASI KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Þ. ÞEKERBANK A.Þ. TC ZÝRAAT BANKASI A.Þ. TÜRKÝYE FÝNANS KATILIM BANKASI A.Þ. TÜRKÝYE SINAÝ KALKINMA BANKASI UNÝCREDÝT BANKACILIK GRUBU VAKIFBANK A.Þ. YAPI KREDÝ BANKACILIK AKADEMÝSÝ YAPI KREDÝ EMEKLÝLÝK.A.Þ. YAPI KREDÝ SÝGORTA A.Þ. YATIRIM FÝNANSMAN MENKUL DEÐERLER BÝLÝÞÝM, ÝNTERNET GARANTÝ BÝLÝÞÝM TEKNOLOJÝSÝ VE TÝC. T.A.Þ. INNOVA BÝLÝÞÝM ÇÖZÜMLERÝ LINKEDIN MICROSOFT TT NET A.Þ. DAÐITIM, LOJÝSTÝK, ULAÞIM, TURÝZM ÇIRAÐAN SARAYI KEMPÝNSKÝ EKOL LOJÝSTÝTK A.Þ. ATÜ TURÝZM ÝÞLETMECÝLÝÐÝ A.Þ. SÜRAT KARGO LOJ.VE DAÐ.HÝZ. TAV HAVA LÝMANLARI A.Þ. THY DAYANIKLI TÜKETÝM, OTOMOTÝV, ÝMALAT BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTÝK SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ. ARÇELÝK ESRAY MAKÝNA PÝMMAKSAN ÝÞ MAKÝNALARI PRYSMIAN GROUP TOFAÞ TÜRK OTO.FAB. A.Þ. VASSAGO KUAFÖRLÜK VE GÜZELLÝK A.Þ. EÐÝTÝM, DANIÞMANLIK, KOÇLUK 360 DAN. VE STRATEJÝK ÝL. A.Þ. ADLER CENTRAL EUROPE AIM Ý.K KOÇLUK DAN. VE EÐÝTÝM AKIL VE YÜREK EÐÝTÝM KOÇLUK HÝZM. ANAHTAR EÐ.VE YÖN.DAN.TÝC.LTD.ÞTÝ. BALTAÞ YÖN. EÐ. DAN. BETA EÐÝTÝM BÝLGE ADAM BÝLÝÞÝM A.Þ. BÝLGÝ KURDU EÐÝTÝM VE BÝLÝÞÝM HÝZ. TÝC. LTD. ÞTÝ. BÝLÝÞÝM BÝLGÝSAYAR EÐ.MÜH.SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. BLANCHARD INTERNATIONAL TÜRKÝYE EFINIST Dil OKULU EKSER CONSULTING ENOCTA ERK DANIÞMANLIK FF EÐÝTÝM VE DANIÞMANLIK HOUSE OF HUMAN HUMANGROUP DANIÞMANLIK HUTHWAITEÊ ÝÞ KAVRAMLARI DAN.HÝZ.LTD.ÞTÝ. LINGUARAMA BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER LINKAGE TÜRKÝYE MCT DANIÞMANLIK A.Þ. MTI EÐÝTÝM VE DANIÞ.LTD.ÞTÝ. NAR EÐÝTÝM&DANIÞMANLIK NBS ÝK VE YÖN. DAN.LTD.ÞTÝ P.D.A EÐÝT.DAN.ORG. TAN. YAY. FÝLM. PROD. TÝC.LTD.ÞTÝ. PARADIGMA EÐÝT.DAN. SÝNERA DANIÞMANLIK SKILLSOFT SRL DANIÞMANLIK ÞENSEZGÝN KURMUÞ DAN.HÝZ. TÝM EÐT.DANIÞ. LTD ÞTÝ. UDE KURUMSAL VE BÝREYSEL GEL. HÝZM UNIQ ÇAÐRI MERKEZÝ DANIÞMANLIK UNITED ÖZEL SATIÞ EÐÝT. DAN. DIÞ. TÝC. A.Þ. YORDAM DANIÞMANLIK 07 ENERJÝ, ÝNÞAAT, MADEN ADANA ÇÝMENTO SAN.TÝC. A.Þ. ASLAN ÇÝMENTO A.Þ. BOLU ÇÝMENTO SAN. A.Þ. ATEÞ ÇELÝK A.Þ. ELSIS A.Þ. GÜNEY YAPI MARDÝN ÇÝMENTO SAN.VE TÝC. A.Þ. OYAK BETON SAN. TÝC. A.Þ. TPAO TÜPRAG METAL MADEN. SAN.VE TÝC. A.Þ. TÜPRAÞ ÜNYE ÇÝMENTO SAN.VE TÝC. A.Þ. GRUP ÞÝRKET, HOLDÝNG ALBAYRAK GRUBU INTERSUN AKADEMÝ KOÇ HOLDÝNG OYAK GENEL MÜDÜRLÜÐÜ ÞAHÝKA GROUP YILDIZ HOLDÝNG, HIZLI TÜKETÝM, GIDA ANADOLU EFES BÝZÝM TOPTAN GIDA GOURMETFEST ÞOK MARKETLER KAMU IETT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ IMKB KÝMYA, ÝLAÇ BAYER TÜRK A.Þ. BÝLÝM ÝLAÇ EVYAP SABUN MERCK SHARP & DOHME ÝLAÇLARI NOVARTÝS SANDOZ ÝLAÇ SAN. MEDYA, TANITIM, HALKLA ÝLÝÞKÝLER EA ORGANÝZASYON HR DERGÝ HÜRRÝYET KANAL TÜRK MARE MOTÝVASYON OKALÝP TOPLANTI HÝZM. A.Þ. SECRET CV SOSYALÝK SOSYAL MEDYA AJANSI TEMAS TANITIM PERAKENDE, TEKSTÝL KOÇTAÞ YAPI MARKETLERÝ A.Þ. LC WAIKIKI MAÐAZACILIK N-T KÝTAP KIRT.BÜRO MLZ. PAZ.VE TUR.A.Þ. SÜVARÝ / COÞKUN HAZIR GÝYÝM A.Þ. TAHA GÝYÝM TEKNOSA AKADEMÝ SAÐLIK ACIBADEM SAÐLIK GRUBU KURTARAN SAÐLIK HÝZ. SAVUNMA, HAVACILIK, UZAY ROKETSAN A.Þ. TUSAÞ (TAI) TELEKOMÜNÝKASYON AVEA HUAWEI TELEKOMÜNÝKASYON DIÞ TÝC. LTD. ÞTÝ. TÜRK TELEKOM VODAFONE ÜNÝVERSÝTE, STK BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝSTANBUL ÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ISUZEM KAPADOKYA M.Y.O SABANCI ÜNÝVERSÝTESÝ TÜBÝTAK TÜSSIDE TÜRKÝYE BAROLAR BÝRLÝÐÝ TÜTED DÝÐER ASSÝSTT

9 tegep eðitim ve geliþim zirvesi: 2012 den görüntüler

10 zirve merkezi DünyanIn önde gelen oteller zincirinin bir üyesi olan Swissôtel, istanbul'un en seçkin 5 yýldýzlý otellerinden biridir. Avrupa yakasýnda, þehrin merkezinde konumlanmýþ olup iþyerlerine yakýn bir noktada ferah bir yaþam alaný sunmaktadýr. Bir zamanlar Osmanlý sultanlarýna ev sahiplði yapmýþ Dolmabahçe Sarayý bahçesinin üzerinde, aðaçlýk bir tepenin üzerine kurulu otel; Boðaz, Asya yakasý ve eski Ýstanbul'un panoramik ve eþsiz bir manzarasýna sahiptir. Günümüzde ise kalite mirasýný, sahip olduðu üstün hizmet anlayýþý ile sürdürmektedir. Seçkin bir alýþveriþ bölgesi olan Niþantaþý'na sadece 10 dakikalýk yürüyüþ mesafesinde, þehrin turistik merkezlerine yakýn ve Uluslararasý Atatürk Havaalaný'ndan da 30 dakika uzaklýktadýr. 09

11 sponsorluk paketleri sizin renginiz hangisi?

12 GELECEÐÝN BEYAZ IÞIÐI prizma sponsorluðu 1 Zirve sponsorunun ismi ve logosu, TEGEP 3. Eðitim ve Geliþim Zirvesi etkinlikleri ile ilgili yapýlacak; Tüm basýlý / görsel medya Sanal ortam mecralarý Reklamlar Basýn bültenleri Davetiyeler dâhil tüm tanýtým çalýþmalarý ve basýlý malzemelerde etkinlik logosu ile birlikte Zirve Sponsoru yer alacaktýr. 2 3 TEGEP 3. Eðitim ve Geliþim Zirvesi ile ilgili tüm tanýtým çalýþmalarý ve basýlý malzemelerde logosu Zirve Ana Sponsoru ibaresiyle, diðer logolardan ayrý bir yerde, daha büyük olarak yer alacaktýr. Zirve internet sitesinde Zirve Sponsoru adýyla kurumun logosu ön planda bulunacak ve kurum websitesine baðlantý verilecektir Etkinlik merkezinde 12m 2 lik ücretsiz stand 8 kiþilik ücretsiz katýlým hakký saðlanacaktýr. Pakete dahil olan kayýtlar, kurumun TEGEP üyelerinin dýþýndaki katýlýmlar için kullanýlabilecektir. Zirve sponsoru, etkinlik çantasýnýn içerisine basýlý malzemelerini koyabilecektir. 7 Kurum yetkilisine Zirve açýlýþýnda firmanýn eðitim ve geliþime bakýþ açýsýný gösteren 2 dakikalýk kýsa bir sunum yapma imkaný verilecektir. 8 Program kitapçýðýnda tam sayfa ilan verebilecektir. PRÝZMA SPONSORLUÐU TL + KDV 11

13 GELECEÐÝN YEÞÝL IÞIÐI keynote sponsorluðu 1 Keynote sponsorunun ismi ve logosu, TEGEP 3. Eðitim ve Geliþim Zirvesi etkinlikleri ile ilgili yapýlacak; Tüm basýlý / görsel medya Sanal ortam mecralarý Reklamlar Basýn bültenleri Davetiyeler dâhil tüm tanýtým çalýþmalarý ve basýlý malzemelerde etkinlik logosu ile birlikte Keynote Sponsoru yer alacaktýr. 2 3 TEGEP 3. Eðitim ve Geliþim Zirvesi ile ilgili tüm tanýtým çalýþmalarý ve basýlý malzemelerde Keynote Sponsoru ibaresiyle yer alacaktýr. Zirve internet sitesinde "Keynote Sponsoru" adýyla kurumun logosu bulunacak ve kurum websitesine baðlantý verilecektir. 4 Etkinlik merkezinde 8 m 2 lik ücretsiz stand. 5 5 kiþilik ücretsiz katýlým hakký saðlanacaktýr. Pakete dahil olan kayýtlar, kurumun TEGEP üyelerinin dýþýndaki katýlýmlar için kullanýlabilecektir. 6 7 Keynote Sponsoru, etkinlik çantasýnýn içerisine insert koyabilecektir. Kurum yetkilisine oturum açýlýþýnda firmanýn eðitim ve geliþime bakýþ açýsýný gösteren 2 dakikalýk kýsa bir sunum yapma imkaný verilecektir. 8 Program kitapçýðýnda tam sayfa ilan verebilecektir. 9 Keynote sponsorluðu kategorisi dahilinde 3 adet firma kabul edilecektir. KEYNOTE SPONSORLUÐU TL + KDV 12

14 derslik sponsorluðu 1 Derslik sponsorunun ismi ve logosu, TEGEP 3. Eðitim ve Geliþim Zirvesi etkinlikleri ile ilgili yapýlacak; Tüm basýlý / görsel medya Sanal ortam mecralarý Reklamlar Basýn bültenleri Davetiyeler dâhil tüm tanýtým çalýþmalarý ve basýlý malzemelerde etkinlik logosu ile birlikte Zirve Sponsoru yer alacaktýr. 2 3 TEGEP 3. Eðitim ve Geliþim Zirvesi ile ilgili tüm tanýtým çalýþmalarý ve basýlý malzemelerde Derslik Sponsoru ibaresiyle yer alacaktýr. Zirve internet sitesinde "Derslik Sponsoru" adýyla kurumun logosu bulunacak ve kurum web sitesine baðlantý verilecektir. 4 Sponsor olunan oturum salonun giriþinde kurumun görsellerine yer verilecektir. 5 6 Etkinlik merkezinde 6 m 2 lik ücretsiz stand. 3 kiþilik ücretsiz katýlým hakký saðlanacaktýr. Pakete dahil olan kayýtlar, kurumun TEGEP üyelerinin dýþýndaki katýlýmlar için kullanýlabilecektir. 7 Program kitapçýðýnda yarým sayfa ilan verebilecektir. GELECEÐÝN MAVÝ IÞIÐI DERSLÝK SPONSORLUÐU TL + KDV 13

15 GELECEÐÝN KIRMIZI IÞIÐI medya sponsorluðu Basýlý Medya Sponsorluðu / Gazete / Dergi / TV Kanalý Sponsorluðu Sosyal Medya Sponsorluðu / Radyo Kanalý Sponsorluðu / Medya Takip Sponsorluðu 1 Kurum ismi ve logosu, "TEGEP 3. Eðitim ve Geliþim Zirvesi" etkinlikleri ile ilgili yapýlacak; Tüm basýlý / görsel medya Sanal ortam mecralarý Reklamlar Basýn bültenleri Davetiyeler dâhil tüm tanýtým çalýþmalarý ve basýlý malzemelerde yer alacaktýr. 2 TEGEP 3. Eðitim ve Geliþim Zirvesi ile ilgili tüm tanýtým çalýþmalarý ve basýlý malzemelerde Medya Sponsoru ibaresiyle yer alacaktýr. 3 Zirve internet sitesinde kurumun logosu bulunacak ve kurum websitesine baðlantý verilecektir. 4 Program kitapçýðýnda yarým sayfa ilan verebilecektir. MEDYA SPONSORLUÐU Sponsorluk þartlarý karþýlýklý görüþülecektir. 15

16 hizmet sponsorluklarý Zirve Çantasý Sponsorluðu: TL + KDV 400 adet yaptýrýlacak zirve çantasýnýn renk ve desen seçimi TEGEP Yönetim Kurulu tarafýndan yapýlacak olup, çantalar Ea Organizasyon tarafýndan temin edilecek ve sponsora fatura edilecektir. Standart zirve çantasý bedeline göre belirlenen sponsorluk, kurumun ek veya farklý malzeme talep etmesi halinde revize edilebilecektir. Sponsor firmaya 3 katýlýmcý için ücretsiz katýlým hakký saðlanacaktýr. Toplantý Kiti Sponsorluðu: TL + KDV 1000 adet temin edilecek olan bloknot ve kalemler sponsor logolu olarak teslim alýnacak ve konferans ana salonu ile dersliklere daðýtýmý yapýlacaktýr. Defter ve kalemlerin malzeme ve rengi TEGEP Yönetim Kurulu tarafýndan onaylanacak olup logo kullaným hakký sponsor firmaya aittir. Yaka Kartý + Yaka Ýpi (baskýsýz)+ PVC + Cep Programý: TL + KDV 400 adet yaptýrýlacak olan yaka kartý üzerine firma veya ürün logosu, cep programý arka kapaðýna firma veya ürün logosu konulacaktýr. Logo boyutu ve yeri TEGEP Yönetim Kurulu tarafýndan belirlenecektir. Sponsor firmaya 3 katýlýmcý için ücretsiz katýlým hakký saðlanacaktýr. Öðle Yemeði Sponsorluðu: Euro + KDV* Yiyecek & Ýçecek içeriði düzenleme kurulu tarafýndan belirlenecektir. Öðle Yemeði alan giriþinde firma / ürün roll-up larý kullanýlabilir, masa üzerlerine masa bayraðý konulabilir. Firma / ürün logosu baskýlý peçete kullanýlabilir. Sponsor firmaya 8 katýlýmcý için ücretsiz katýlým hakký saðlanacaktýr. * 300 kiþinin katýlacaðý öngörülerek hazýrlanmýþtýr. Kiþi sayýsýnda artýþ olduðu takdirde ilave bedel ayrýca yansýtýlacaktýr. Kahve Molasý Sponsorluðu: Euro + KDV* Kahve Molasý sponsorluðuna katýlýmcý sayýsý kadar ikram edilecek olan çay & kahve & kurabiye dahildir. Çay & Kahve alanlarýnda kahve molasý saatleri süresince firma bayrak&flama& roll-up larý ile markalama yapabilecektir. Talepleriniz doðrultusunda firma / ürün logo ve görselleri ile kahve noktalarý oluþturulabilir, firma / ürün logolarý ile köpük bardak yapýlabilir, peçete baskýsý gerçekleþtirilebilir. Ýlgili konular taleplerinize baðlý olarak bütçelendirilecektir. Sponsor firmaya 3 katýlýmcý için ücretsiz katýlým hakký saðlanacaktýr. Sponsorluk bedeli, her bir mola için geçerlidir. * 300 kiþinin katýlacaðý öngörülerek hazýrlanmýþtýr. Kiþi sayýsýnda artýþ olduðu takdirde ilave bedel ayrýca yansýtýlacaktýr. 16

17 hizmet sponsorluklarý Web Sitesi Sponsorluðu: TL + KDV* Web sitesi sponsoru logo ve ismi web sayfasýnda tahsis edilmiþ olan banner alanýnda kullanýlacaktýr. Ayrýca, tüm linglerde kurum logosu web sitesi sponsoru olarak belirtilecektir. Katýlýmcý Hediyesi: TL + KDV 400 adet yaptýrýlacak olan katýlýmcý hediyesi, konferansýn ismi, TEGEP ve sponsor firmanýn logosu ile üretilecektir. Hediyenin renk ve içerik seçimi sponsor kurum ve TEGEP Yönetim Kurulu tarafýndan yapýlacaktýr. Hediyeler Ea Organizasyon tarafýndan temin edilecek ve sponsora fatura edilecektir. Sponsor firmanýn farklý bir hediye önerisi olduðu takdirde TEGEP Yönetim Kurulu'nun onayýna istinaden deðerlendirme yapýlacaktýr. Sponsor firmaya 3 katýlýmcý için ücretsiz katýlým hakký saðlanacaktýr. Diðer Hizmet Sponsorluklarý Hizmet sponsorunu logosu aþaðýda ki alanlarda hizmet sponsoru olarak yer alýr. Tüm basýlý / görsel medya Sanal ortam mecralarý Reklamlar Basýn bültenleri Davetiyeler dahil tüm tanýtým çalýþmalarý ve malzemeleri Aþaðýda yer alan sponsorluklar karþýlýklý görüþme ile netleþecektir. Ýletiþim Hizmetleri Sponsorluðu Çeviri Sponsorluðu Kargo, Daðýtým Sponsorluðu Teknoloji Desteði Sponsorluðu Business Center Sponsorluðu KeyPad Sponsorluðu Çaðrý Merkezi Sponsorluðu Acil Yardým Hizmeti Sponsorluðu E-Öðrenme Sponsorluðu Katýlýmcý Sigortasý Sponsorluðu Resmi Araþtýrma Sponsorluðu Resmi Ýçecek Sponsorluðu Ýnsan Kaynaklarý Sponsorluðu 17

18 etkinlik stand planý A14 A15 A16 B5 A17 FUJÝ A ANA SALON FUJÝ B DERSLÝK 1 A9 A10 A11 A12 A13 ÇAY-KAHVE STAND B2 B3 B4 A8 WC A3 A2 Sunum Kontrol Odasý BERN (Teknoloji ve Basýn Odasý) A5 A4 A7 B1 A1 A6 LAUSANNE SALONU DERSLÝK 2 6 m 2 12 m 2

19 etkinlik alaný ETKÝNLÝK ALANI KATILIMI m 2 : 750 TL + KDV Her 6 m 2 için bir adet ücretsiz katýlým hakký Kurum ismi ve logosu, TEGEP 3. Eðitim ve Geliþim Zirvesi etkinlikleri ile ilgili yapýlacak; Tüm basýlý / görsel medya Sanal ortam mecralarý Reklamlar Basýn bültenleri Davetiyeler dâhil tüm tanýtým çalýþmalarý ve basýlý malzemelerde yer alacaktýr. Zirve internet sitesinde kurumun logosu bulunacak ve kurum websitesine baðlantý 19

20 genel bilgilendirme SPONSORLUK BEDELÝ ÞÝRKET LOGOSU WEB SÝTESÝNDE LOGO ETKÝNLÝK ALANINDA ÜCRETSÝZ STANT ÜCRETSÝZ KATILIM ÇANTA ÝÇERÝSÝNE INSERT PROGRAM KÝTAPÇIÐI NA ÝLAN Tüm Mecralarda PRÝZMA SPONSORLUÐU KEYNOTE SPONSORLUÐU DERSLÝK SPONSORLUÐU MEDYA SPONSORLUÐU HÝZMET SPONSORLUÐU ,00 TL ,00 TL ,00 TL Karþýlýklý Görüþülecektir. Karþýlýklý Görüþülecektir. 12 m 2 8 m 2 6 m 2 8 Kiþi 5 Kiþi 3 Kiþi 1 Tam Sayfa 1 Tam Sayfa Yarým Sayfa Yarým Sayfa Yarým Sayfa * Fiyatlara KDV ilave edilecektir. Sponsorluk bedelleri TEGEP hesaplarýna ödenecektir. Ödemeleriniz karþýlýðýnda TEPEG Eðitim ve Geliþim Platformu Derneði Ýktisadi Ýþletmesi fatura düzenleyecektir. Sponsorluk iþleminizin gerçekleþebilmesi için ödeme dekontunuzun üzerine ödeme kurunuzu yazarak numaralý faksa göndermeniz gerekmektedir. Ayný iþlemi adresini kullanarak gerçekleþtirebilirsiniz. Zirve merkezine dýþarýdan yiyecek & içecek sokulmasý kesinlikle yasaktýr. Stand planý yerleþimleri ana sponsordan itibaren baþlanarak katký sýrasýna göre gerçekleþtirilecektir. Eþit sponsorluk desteði olmasý halinde ödeme tarihine göre öncelik verilecektir. Hesap Adý: TEGEP Eðitim ve Geliþim Platformu Derneði Ýktisadi Ýþletmesi Yapý Kredi Bankasý / Ataþehir Þubesi (752) Hesap No: / TL IBAN: TR / TL 20

SPONSORLUK DOSYASI

SPONSORLUK DOSYASI SPONSORLUK DOSYASI TEGEP İN DEĞERLERİ Şeffaflık Yerellik Bilimsellik Değer Katmak TEGEP İN AMACI; EĞİTİM VE GELİŞİM ALANINA SAĞLAYACAĞI FAYDALAR TEGEP in en temel amacı Türkiye de yetişkin öğrenim sürecini

Detaylı

Peki Kurumsal Akademi kurmanın bir yol haritası var mı? Kurumsal Akademi kurmaya nereden başlamak gerekir?

Peki Kurumsal Akademi kurmanın bir yol haritası var mı? Kurumsal Akademi kurmaya nereden başlamak gerekir? TEGEP Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği; kurumlar, eğitimciler, akademisyenler ve eğitim alanlardan oluşan paydaşları ile iş birliği içinde fikir üretip, araştırma ve geliştirme yapıp, ilkeler belirleyerek,

Detaylı

TEGEP 3. EĞİTİM VE GELİŞİM ZİRVESİ KATILIMCI RAPORU KATILIMCI PROFİLİ

TEGEP 3. EĞİTİM VE GELİŞİM ZİRVESİ KATILIMCI RAPORU KATILIMCI PROFİLİ TEGEP 3. EĞİTİM VE GELİŞİM ZİRVESİ KATILIMCI RAPORU TOPLAM KATILIMCI SAYISI: 362 KATILIMCI PROFİLİ ÖZEL SEKTÖR ÜNİVERSİTE 2% 98% KATILIMCI PROFİLİ YÖNETİCİ UZMAN TEDARİKÇİ 19% 51% 30% DEMOGRAFİK DAĞILIM

Detaylı

ÖĞREN SPONSORLUK DOSYASI Kasım 2016 Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü

ÖĞREN SPONSORLUK DOSYASI Kasım 2016 Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü ÖĞREN TEGEP 6. EĞİTİM VE GELİŞİM ZİRVESİ 23-24 Kasım 2016 Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü SPONSORLUK DOSYASI www.egitimgelisimzirvesi.com TEGEP İN DEĞERLERİ Şeffaflık Yerellik Bilimsellik Değer

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

TEGEP 4. Eğitim ve Gelişim Zirvesi Katılım Raporu

TEGEP 4. Eğitim ve Gelişim Zirvesi Katılım Raporu 24 Kasım 2014 TEGEP Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği www.tegep.org.tr / www.egitimveglisimzirvesi.com TOPLAM KATILIMCI SAYISI: 394 KATILIMCI PROFİLİ YÖNETİCİ UZMAN TEDARİKÇİ 24% 31% 45% 1 KATILIMCI

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

17-18 Eylül 2014 te Tekrar Beraberiz...

17-18 Eylül 2014 te Tekrar Beraberiz... 17-18 Eylül 2014 te Tekrar Beraberiz... NELER YAPTIK... 18-19 Eylül 2013 DHS 2013 DHS 2013 Konuşmacıları DHS 2013 Sponsorları Basında DHS 2013 Basında DHS 2013 Basında DHS 2013 Basında DHS 2013 Basında

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI 08 11 ARALIK 011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI Firma ana sponsorluk sözleþmesini imzaladýktan sonra; Logosu Ana Sponsor olarak tanýtým çalýþmalarý ve fuar süresince belirlenmiþ her türlü yazýlý,

Detaylı

STANT ALANI ÜCRETİ YENİ ÜRÜN SERGİ ALANI. TÜRKİYE OTELCİLİK ZİRVESİ 15-16 Aralık 2015 STANT ALANI. Ön Kapak içi Reklam. www.zirve2015.

STANT ALANI ÜCRETİ YENİ ÜRÜN SERGİ ALANI. TÜRKİYE OTELCİLİK ZİRVESİ 15-16 Aralık 2015 STANT ALANI. Ön Kapak içi Reklam. www.zirve2015. Ön Kapak içi Reklam YENİ ÜRÜN SERGİ ALANI 3 STANT ALANI ÜCRETİ STANT ALANI STANT ALANI m 50 + KDV den başlayan fiyatlarla * Stant alanı boş olarak teslim edilir. Stant rezervasyonu yaptırmak ve diğer tüm

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

INFORMS REVENUE MANAGEMENT & PRICING CONFERENCE - 2014 Istanbul Technical University (ITU) Macka Campus, Turkey

INFORMS REVENUE MANAGEMENT & PRICING CONFERENCE - 2014 Istanbul Technical University (ITU) Macka Campus, Turkey REVENUE MANAGEMENT & PRICING CONFERENCE - 2014 Istanbul Technical University (ITU) Macka Campus, Turkey 4-6 June 2014 SPONSORLUK DOSYASI INFORMS 2014 Gelir Yönetimi ve Fiyatlandırma Konferansı, İstanbul

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği), Türkiye'de çağdaş insan kaynakları yönetimi anlayışlarının yaygınlaştırılmasına ve gelişimine liderlik eden, bu konuda ülkemizin

Detaylı

TEGEP EĞİTİM VE GELİŞİM PLATFORMU DERNEĞİ. Misyonumuz. Dernek kuruluşu. TEGEP 2. Eğitim ve Gelişim Zirvesi 27 Kasım 2012

TEGEP EĞİTİM VE GELİŞİM PLATFORMU DERNEĞİ. Misyonumuz. Dernek kuruluşu. TEGEP 2. Eğitim ve Gelişim Zirvesi 27 Kasım 2012 FAALİYET RAPORU 2013 2 TEGEP EĞİTİM VE GELİŞİM PLATFORMU DERNEĞİ Dernek kuruluşu 21 Mart 2012 Misyonumuz Kurumlar, eğitimciler, akademisyenler ve eğitim alanlardan oluşan paydaşları ile iş birliği içinde

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Eğitim ve. Gelişim Zirvesi. 03-04 Kasım 2015. Divan Faruk Ilgaz Tesisleri, İstanbul SPONSORLUK DOSYASI. www.egitimgelisimzirvesi.

Eğitim ve. Gelişim Zirvesi. 03-04 Kasım 2015. Divan Faruk Ilgaz Tesisleri, İstanbul SPONSORLUK DOSYASI. www.egitimgelisimzirvesi. Eğitim ve Gelişim Zirvesi 03-04 Kasım 2015 Divan Faruk Ilgaz Tesisleri, İstanbul SPONSORLUK DOSYASI www.egitimgelisimzirvesi.com TEGEP İN DEĞERLERİ Şeffaflık Yerellik Bilimsellik Değer Katmak TEGEP İN

Detaylı

TEGEP FAALİYET RAPORU

TEGEP FAALİYET RAPORU 2013 FAALİYET RAPORU Kurumlar, eğitimciler, akademisyenler ve eğitim alanlardan oluşan paydaşları ile iş birliği içinde fikir üretip, araştırma ve geliştirme yapıp, ilkeler belirlemek, ülkemizde öncü ve

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TEGEP EĞİTİM VE GELİŞİM PLATFORMU DERNEĞİ. TEGEP Vizyon Çalıştayı. Misyonumuz

TEGEP EĞİTİM VE GELİŞİM PLATFORMU DERNEĞİ. TEGEP Vizyon Çalıştayı. Misyonumuz FAALİYET RAPORU 2014 2 TEGEP EĞİTİM VE GELİŞİM PLATFORMU DERNEĞİ Misyonumuz Kurumlar, eğitimciler, akademisyenler ve eğitim alanlardan oluşan paydaşları ile iş birliği içinde fikir üretip, araştırma ve

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

KALÝTE KONGRESÝ NE EN AZ BEÞ YIL KATKIDA BULUNAN KURULUÞLAR 21-22 Kasým 2006 ÖNSÖZ 15. KALÝTE KONGRESÝ Düþünce Kalitesi ve Kalite Kongreleri, 1992 yýlýndan beri yönetim alanýnda dünyada öncü yaklaþýmlarýn

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

TEGEP 2014 FAALİYET RAPORU

TEGEP 2014 FAALİYET RAPORU Mart 2015 www.tegep.org.tr TEGEP EĞİTİM VE GELİŞİM PLATFORMU DERNEĞİ 2014 FAALİYET RAPORU Kurumlar, eğitimciler, akademisyenler ve eğitim alanlardan oluşan paydaşları ile iş birliği içinde fikir üretip,

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

X. KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ TANITIM DOSYASI

X. KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ TANITIM DOSYASI X. TKYD KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ X. KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ TANITIM DOSYASI 19 OCAK 2017 Intercontinental İstanbul Otel KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ HAKKINDA 2 Türkiye nin önde gelen şirketlerinin yönetim

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2015. Sponsorluk Dosyası

TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2015. Sponsorluk Dosyası TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2015 Sponsorluk Dosyası Amaç ve Hedeflerimiz Vizyonumuz Türkiye de yatırımcı ilişkileri ile ilişkili farklı hedef kitleleri kurumsal ve bireysel platformda bir araya

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

www.foodsupplychainforum.org www.sut-d.org

www.foodsupplychainforum.org www.sut-d.org www.foodsupplychainforum.org Düzenleyen Destekleyen www.sut-d.org Değerli Gıda Yatırımcıları ve Sektör Temsilcileri, Günümüzde en önemli ve stratejik sektörlerden biri olarak kabul edilen gıda sektörü,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

34. ULUSAL BİLİŞİM KURULTAYI

34. ULUSAL BİLİŞİM KURULTAYI 2 0-21 Ara lık 2 0 1 7 Sheraton Ankara Hotel & Convention Centre 34. ULUSAL BİLİŞİM KURULTAYI Üretim İnnovas yon S ü rdü rü lebilir Kalkınm a S ü reç Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar Sayısal Paz ar Ekonomi

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TEGEP EĞİTİM VE GELİŞİM PLATFORMU DERNEĞİ. Misyonumuz. ATD TechKnowledge 2016 Konferansı na TEGEP Delegasyonu ile Katılım

TEGEP EĞİTİM VE GELİŞİM PLATFORMU DERNEĞİ. Misyonumuz. ATD TechKnowledge 2016 Konferansı na TEGEP Delegasyonu ile Katılım FAALİYET RAPORU 2016 2 ATD TechKnowledge 2016 Konferans TEGEP EĞİTİM VE GELİŞİM PLATFORMU DERNEĞİ Misyonumuz Kurumlar, eğitimciler, akademisyenler ve eğitim alanlardan oluşan paydaşları ile iş birliği

Detaylı

Benzersiz İstanbul u keşfetmek, Farklı ve verimli bir konferansa katılıp, Unutulmaz bir networking organizasyonu yaşamaya

Benzersiz İstanbul u keşfetmek, Farklı ve verimli bir konferansa katılıp, Unutulmaz bir networking organizasyonu yaşamaya Benzersiz İstanbul u keşfetmek, Farklı ve verimli bir konferansa katılıp, Unutulmaz bir networking organizasyonu yaşamaya Uluslararası Yönetim Asistanları Birliği Türkiye, ilk Ulusal Lansman ve Konferans

Detaylı

Bilişimle Güçlü Lojistik Mayıs Swissotel Ankara

Bilişimle Güçlü Lojistik Mayıs Swissotel Ankara Bilişimle Güçlü Lojistik 25-26 Mayıs 2017 Swissotel Ankara BİLİŞİMLE GÜÇLÜ LOJİSTİK Lojistik, ürün ve hizmetlerin başlangıç noktasından tüketildiği noktaya kadar olan hareketinin planlanması, uygulanması

Detaylı

ISAF EXCLUSIVE CONFEX HAKKINDA

ISAF EXCLUSIVE CONFEX HAKKINDA ISAF EXCLUSIVE CONFEX HAKKINDA Dünyanın dikkatini üzerine çeken, pek çok sahada önemli ve yükselen trendi ile Bölge nin ilklerine imza atmakta olan ülkemiz, yeni ve akıllı yapılanma çizgisini yukarı doğru

Detaylı

ZİRVE EV SAHİBİ / STRATEJİK ORTAK (46.500 )

ZİRVE EV SAHİBİ / STRATEJİK ORTAK (46.500 ) ZİRVE EV SAHİBİ / STRATEJİK ORTAK (46.500 ) SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK SPONSORU (25.500 ) ANA SPONSORLAR (21.500 ) SPONSORLAR (17.000 ) ÖĞLE YEMEĞİ EV SAHİPLİĞİ / AKŞAM KOKTEYLİ EV SAHİPLİĞİ/ İKRAM EV SAHİPLİĞİ

Detaylı

Misyonumuz İnsan yönetimi konusunda lider bir sivil toplum kuruluşu olmak

Misyonumuz İnsan yönetimi konusunda lider bir sivil toplum kuruluşu olmak Misyonumuz İnsan yönetimi konusunda lider bir sivil toplum kuruluşu olmak PERYÖN - TÜRKİYE İNSAN YÖNETİMİ DERNEĞİ 12. İNSAN YÖNETİMİ ZİRVESİ Lades Olmam Çünkü MUTLULUK AKLIMDA PERYÖN - Türkiye İnsan Yönetimi

Detaylı

TÜRKÝYE BÝLÝÞÝM DERNEÐÝ ÝSTANBUL BÝLÝÞÝM KONGRESÝ SPONSORLUK DOSYASI

TÜRKÝYE BÝLÝÞÝM DERNEÐÝ ÝSTANBUL BÝLÝÞÝM KONGRESÝ SPONSORLUK DOSYASI TÜRKÝYE BÝLÝÞÝM DERNEÐÝ ÝSTANBUL BÝLÝÞÝM KONGRESÝ SPONSORLUK DOSYASI Türkiye Biliþim Derneði Türkiye nin biliþimle tanýþmasýnýn neredeyse hemen ardýndan 1971 yýlýnda bugün biliþim profesyoneli diyebileceðimiz

Detaylı

Sağlıkta Deneyim SPONSORLUK DOSYASI

Sağlıkta Deneyim SPONSORLUK DOSYASI Sağlıkta Deneyim SPONSORLUK DOSYASI ORGANİZASYON HAKKINDA Organizasyon Adı : İçerik : Web Sitesi : Tarih : Resmi Açılış : Zirve Ziyaret Saatleri : Organizasyon yeri : Düzenleyen : 4. Uluslararası Sağlık

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Sponsorluk Dosyası 1

Sponsorluk Dosyası 1 Sponsorluk Dosyası 1 www.tuad.org.tr I www.arastirmazirvesi.com 2 ARAŞTIRMA ZİRVESİ Geçmiş Araştırma Zirvelerine Sponsor Olan Bazı Araştırmaverenler 3 ARAŞTIRMA ZİRVESİ 4 ARAŞTIRMA ZİRVESİ 5 ARAŞTIRMA

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

SPONSORLUK SEÇENEKLERÝ BÝRÝNÝZ BÝN OLSUN! "Putech Eurasia & Eurasian Composites Show Sponsorluk Seçenekleri" Sponsorluk seçeneklerinin size sunduðu fýrsatlar sonucu fuar alanýnda marka tanýnýrlýðýnýzý

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MAGROTEX 15 RESMİ SPONSORLUK DOSYASI. www.mardintarimfuari.com MAGROTEX MAR 16-19 NİSAN 2015 MOVAPARK MARDİN FUAR ALANI. www.mardintarimfuari.

MAGROTEX 15 RESMİ SPONSORLUK DOSYASI. www.mardintarimfuari.com MAGROTEX MAR 16-19 NİSAN 2015 MOVAPARK MARDİN FUAR ALANI. www.mardintarimfuari. 15 RESMİ SPONSORLUK DOSYASI TARIM GIDA HAYVANCILIK MAKİNE HİZMET www.mardintarimfuari.com 2. Ekipmanları Gıda ve Hayvancılık Fuarı 16-19 NİSAN MOVAPARK MARDİN FUAR ALANI www.mardintarimfuari.com Organizasyon

Detaylı

FIRST EUROPEAN & AMERICAN CONFERENCE ON BUSINESS ANALYTICS, SUPPLY CHAIN AND LOGISTICS. eusaconference.org

FIRST EUROPEAN & AMERICAN CONFERENCE ON BUSINESS ANALYTICS, SUPPLY CHAIN AND LOGISTICS. eusaconference.org FIRST EUROPEAN & AMERICAN CONFERENCE ON BUSINESS ANALYTICS, SUPPLY CHAIN AND LOGISTICS October 6-9, 2016, Swissôtel The Bosphorus, Istanbul 1. AVRUPA & AMERİKA İŞLETME ANALİTİĞİ, TEDARİK ZİNCİRİ VE LOJİSTİK

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

PEDURO 2015 KONGRE SPONSORLUK PAKETLERİ

PEDURO 2015 KONGRE SPONSORLUK PAKETLERİ PEDURO 2015 KONGRE SPONSORLUK PAKETLERİ Sayın Firma Yetkilileri, Biz gücümüzü bize inanmış, bu ülke için bir şeyler yapma arzusu içinde olan sizlerden alıyoruz. 2015 yılı 6-9 Mayıs ayında Diyarbakır da

Detaylı

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ Çözüm ortaðýnýz BÝZ... 2008 yýlýnda Ýstanbul'da kurulan ANALÝTÝK MÜHENDÝSLÝK, Enerji sektöründe Mühendislik, Müþavirlik, Kontrolörlük, Süpervizörlük, Sistem Kurulumu, Endüstriyel doðalgaz mekanik tesisat

Detaylı

PERYÖN - TÜRKİYE İNSAN YÖNETİMİ DERNEĞİ 14. EGE İNSAN YÖNETİMİ ZİRVESİ

PERYÖN - TÜRKİYE İNSAN YÖNETİMİ DERNEĞİ 14. EGE İNSAN YÖNETİMİ ZİRVESİ GELECEK GELDİ PERYÖN - Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Ege Șubesi tarafından, bu yıl 14. düzenlenen İnsan Yönetimi Zirvesi; üyelerinin ve zirve katılımcılarının oylaması ile belirlenen GELECEK GELDİ ana

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

16-17 Nisan 2015 Wyndham Grand Hotel Noktaları Birleştirmek

16-17 Nisan 2015 Wyndham Grand Hotel Noktaları Birleştirmek 1 16-17 Nisan 2015 Wyndham Grand Hotel Noktaları Birleştirmek 2 WYNDHAM GRAND HOTEL WYNDHAM GRAND LEVENT- İSTANBUL 16-17 NİSAN 2015 3 BEDELLİ SPONSORLUKLAR ANA SPONSOR (SATILDI) 50.000 TL 36 m 2 stand

Detaylı

TÜRKİYE DEPREM VAKFI TANITIM & DEPREM ZİRVESİ SPONSORLUK DOSYASI

TÜRKİYE DEPREM VAKFI TANITIM & DEPREM ZİRVESİ SPONSORLUK DOSYASI 2014 DEPREM ZİRVESİ TÜRKİYE DEPREM VAKFI TANITIM & DEPREM ZİRVESİ SPONSORLUK DOSYASI www.turkiyedepremvakfi.org.tr tdv@turkiyedepremvakfi.org.tr twitter: twitter.com/tdvakfi facebook: facebook.com/turkiyedepremvakfi

Detaylı

Çimento Sektörüne Emek Verenler Bilgi Bankasý Albümü Ýlgililerin Ýstifadesine Sunuldu

Çimento Sektörüne Emek Verenler Bilgi Bankasý Albümü Ýlgililerin Ýstifadesine Sunuldu Çimento Sektörüne Emek Verenler Bilgi Bankasý Albümü Ýlgililerin Ýstifadesine Sunuldu Oyak Çimento 2003 Yýlýný Matematik ve Verimlilik Yýlý Olarak Ýlan Etti Problem Çözme Yöntem ve Teknikleri Eðitimi Gerçekleþtirildi

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 13 Zirve Burası

Gayrimenkul Zirvesi 13 Zirve Burası Sponsorluk Sözleşmesi Firma Bilgileri Firma Adı Adres İlçe Şehir Web Sitesi Vergi Numarası Posta Kodu Ülke telefon numarası faks numarası Vergi Dairesi Firma Yetkilisi Kadın Erkek Soyad İsim Görevi E-posta

Detaylı

100.000 Euro DÜNYA TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI 18-19 KASIM 2011,İSTANBUL SPONSORLUK PAKETİ ELMAS SPONSOR

100.000 Euro DÜNYA TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI 18-19 KASIM 2011,İSTANBUL SPONSORLUK PAKETİ ELMAS SPONSOR DÜNYA TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI 18-19 KASIM 2011,İSTANBUL SPONSORLUK PAKETİ ELMAS SPONSOR 100.000 Euro Not: Elmas Sponsorluk tek Düzenlenecek basın toplantılarında ve Açılış Töreninde Sponsor Organizasyon

Detaylı

Futbol yeşil sahadan yarış pistlerine iniyor!

Futbol yeşil sahadan yarış pistlerine iniyor! Futbol yeşil sahadan yarış pistlerine iniyor! Vizyon Türkiye de ilk defa tüm Süper Lig futbol kulüplerini ayný sportif rekabet ortamýnda bir araya getirmek Otolig: Bir Yarıştan Fazlasý Otolig, Türkiye

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

1. KONUM BELİRLEME VE UYDU NAVİGASYONU ZİRVESİ 2015. Gerçek Zamanlı Yerel Sabit GNSS (CORS) Ağları ve Belediyecilik Uygulamalarındaki Önemi

1. KONUM BELİRLEME VE UYDU NAVİGASYONU ZİRVESİ 2015. Gerçek Zamanlı Yerel Sabit GNSS (CORS) Ağları ve Belediyecilik Uygulamalarındaki Önemi 1. KONUM BELİRLEME VE UYDU NAVİGASYONU ZİRVESİ 2015 Gerçek Zamanlı Yerel Sabit GNSS (CORS) Ağları ve Belediyecilik Uygulamalarındaki Önemi Değerli Sektör Temsilcisi; 1. Konum Belirleme ve Uydu Navigasyonu

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

Oturum Başkanı: Edip Yılmaz, Hazine Müsteşarlığı, Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdür Yrd.

Oturum Başkanı: Edip Yılmaz, Hazine Müsteşarlığı, Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdür Yrd. Türkiye Kalite Derneği (KalDer), ülkemizde tüm sektör ve kuruluşlarda yönetim kalitesinin artırılması ile daha iyi bir yaşam kalitesi yaratmak amacıyla, 25 yıldır çalışmalarını sürdürmektedir. Özel sektöre

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

GELECEĞiN YAPILARI. ŞEHiRLERi

GELECEĞiN YAPILARI. ŞEHiRLERi GELECEĞiN YAPILARI GELECEĞiN ŞEHiRLERi ZİRVE VE FUARI www.yapivesehirzirvesi.com GELECEĞİN YAPILARI GELECEĞİN ŞEHİRLERİ ZİRVE VE FUARI Geleceği inşa etmek büyük ölçüde daha modern, sağlıklı, güvenli,

Detaylı

11. TÜRKİYE ECZACILIK KONGRESİ SAĞLIKTA DEĞER: SAĞLIK HERŞEYE DEĞER. Sponsorluk Dosyası

11. TÜRKİYE ECZACILIK KONGRESİ SAĞLIKTA DEĞER: SAĞLIK HERŞEYE DEĞER. Sponsorluk Dosyası 11. TÜRKİYE ECZACILIK KONGRESİ SAĞLIKTA DEĞER: SAĞLIK HERŞEYE DEĞER Sponsorluk Dosyası 2 Türk Eczacıları Birliği 1980 yılında yaptığı birinci eczacılık kongresinden bu yana, iki yılda bir mesleğin en büyük

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için VIII. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın!

Detaylı

ULUSLARARASI İSTİHBARAT VE GÖZETİM TEKNOLOJİLERİ KONFERANSI VE SERGİSİ

ULUSLARARASI İSTİHBARAT VE GÖZETİM TEKNOLOJİLERİ KONFERANSI VE SERGİSİ ULUSLARARASI İSTİHBARAT VE GÖZETİM TEKNOLOJİLERİ KONFERANSI VE SERGİSİ 10-12 Mart 2011 Harbiyet Askeri Müze Kültür Komutanlığı Konferans Merkezi, Istanbul KATILIMCI BROŞÜRÜ www.emea-intelligence.com İçindekiler:

Detaylı

SPONSORLUK SEÇENEKLERÝ BÝRÝNÝZ BÝN OLSUN! "Turkchem Chem Show Eurasia & Eurasian Coatings Platform Sponsorluk Seçenekleri" Sponsorluk seçeneklerinin size sunduðu fýrsatlar sonucu fuar alanýnda marka tanýnýrlýðýnýzý

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı