T.C. ADANA VALiLidi il saelk MiidifliEn. TEKLiF FORMU. TOPLAM TUTAR ( K.D,V. HARiq ):

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ADANA VALiLidi il saelk MiidifliEn. TEKLiF FORMU. TOPLAM TUTAR ( K.D,V. HARiq ):"

Transkript

1 Sayr Konu :77090:o+ - 8R : Teklif Formu T.C. ADANA VALiLidi il saelk MiidifliEn {.0..rl0.rzor: TEKLiF FORMU Miidiirliigiimiiziin ihtiyacr olan agalrda cinsi, miktan ve dzetlikleri belirtiten 9 (Dokuz) kalemden olusan Qeqitli Malzome ALmr; 4734 sayrh Kamu ihale Kanunun 22. maddesi gereei doerudan temin ile Birim fiyatrmn bildirilmesini rica ederim. Stra No Birim Fiyata Esas i9 Kaleminin Adr Miktarr Birimi I Denetleme Defieri 200 cilt 2 $apka 40 Adet 3 Ti$ijrt 40 Adet 4 Rool Up Banner 2 Adet 5 Oriimcek Stand Adet o Biiyiik Bez Afiq 2 Adet 7 Krrlangg Bayrak (Flama) 2 Adet 8 Afi$ (Standart Afit Boyurlarrnda) 1000 Adet 9 Plaket 25 Adet Birim Fiyatr (TL) Toplam Fiyatr (TL) TOPLAM TUTAR ( K.D,V. HARiq ): Toplam fiyat yalnrz '..." dir. Notl:1-)Tekliflerkrsmaagrkolup,delerlendirmekalembazrndaendigiikfiyatesasrnagoreyapilacaktrr. 2-) Teklif $artnam ye uygun olarak verilecektir. r,^. ". I-) Denetleme Deftori karton kapaklt olacak. Kapakta "Ambulanslarrn / Acil Salhk Araglarrnrn Denetim Defted', L\Ot 2: yazacak. 2-) PerforajL olacak. 3-) Her cilt seri numaralt olacak ve seri numarasr 601'den baglayacak, her cilt otokopili 3 niishadan olugacak, L niisha beyaz. 2. niisha san, 3. niisha yegil renkte olacak. Her defter 100 cilt 3OO yapmktan olupcak. 4-) Denetleme Defteri soguk ciltli olacak 5-) Denetl me Detteri idarenin verdili dmele uygun basrlacaktrr. Ek: l-) Teknik garlname 7 ( Yedi ) Adet 7 ( Yedi ) Sayfa. 2-) Baskr ijmekleri l l (OnBir) Adet. Onemli Notiar: l-)en son yakjaerk fiyat bildirim kabul taxihl... / Ol3 tarihi saat 17.00'a kadardrr. 2-) Teklifler TL olarak verilecerirr. 3, Birim fiyatlar iizerinden teklifettiginiz toplam bedel K.D.V harig belirtilecektir. 4, Fiyat opsiyonu...giindiir. 5-) Usuliine uygun olmayan tcklifler degerlendirme drpr bu.akrlacaktrr. Adresi : Mustafa Kennlpaga Bulvan No : 8 Yiirelir / Adana DahiliTel; Direk Tel ; t9 12 Faks;O lntemet Adresi:

2 T.C. VALiLiGi il sagt* ttrciirrngn AMBULAI{S / Acir, sagr,rx an,c.cl DEIYETLEME FORMU Denetlenen Aracrn Sahibi Plaka No Smrfr Denetim Adresi Tarih : Saat : 'a z U) Mevzuat ile 6ngdriilen Diizenleme Mevzuata Uygunlugu.EE 'i v) o.1, Gl c) ;i!?!,.l: gs ta -c "9 Eksikligitr Devammda Uygunluk Belgesi Iptal Siiresi 1 Ambulans igin; TSE tarafmdan duzenlenen belge ve mlldllrltkge EveV Hayr Siiresiz diizenlenen Ambulans Uygunluk BelAesi var mt? 2 Bulundurdugu ambulansn/aracm srmina uygun personel var mr? Var,lfok 90 gtin* 3 4 Ambulansta gallgan titur satlk personelinin gahgma izin belgesi var mt? Ambulamta gahgan salhk personelinin bu Y0netnelikte istenilen kurslara ait kurs belgesi var mr? Var,Lok 5 giin JU gun' Var,Yok 30 gun 60 giin* 5 Mevzuata aykn gahgan yabancr uynrklu hekim var mr? Var/Yok 30 giin 6 Ambutanslarda./araglarda bulunmasr zonrnlu hekim ve saphk personeli yerine iifrenci, staiyer qah$ryor mu? EveV Hayr 30 gin* 7 Ambulans ve acil satl* araglan Yotretnelike gegen teknik ve Evet Hayr Siiresiz* 8 Ambulanslarda Ydnetmelikte gegen nbbi cihaz, araq gereg ve Var,Lok 3 giin 90 giin* 9 Ambulans/Acil sa$tk araglan bagka kigi ve kunrluqlarca kullamtryor mu? Evet /Hayu Sihesiz 10 Ambulans/araq tizerinde ambulansr niteliaini sdstercn yazl var mr? Var /Yok l5 Cun JU gun ll Hasta gdzlem formu var mr? Evet /Hayrl 3 eiin 30 giin Ambulansta kryafet dtlzenlemesine ul.uluyor mu? 12 Evet /Hayr 7 g'fur 15 giin 13 Ambulansta personel kimlik kartr kullan ryor mu? Evet /Hayr 7 giln 15 giin '14 Ambulanslar/araglar amacr drgmda kullamhyor mu? Evet /Hayr Siiresiz* l5 Ambulanslann hiiyenik kosullan saalk hizneti sunulmasna Evet/ Hayr 30 giin l6 Ambulans ticrederi il tespit komisyon kararlanna uygrm olarak uygulanlyor mu? EveV Hayr 30 gtinx t7 Acil saphk aracr igin; M{id rlukge dtizenlenen Acil Sagl* Aracr Uygunluk Belgesi var ml? EveV Hayr SUresiz l8 Amburansla bulundurulmasl zorunlu t6bi cihazlann yrlda en az bir kez kalibgsyonu yap ryor mu? EveU Hayu 7 girf]' Siircsiz 19 Ydnernelige aykln baska uyeunsuzluk bali var mr? EveV Hayu 7 giin 30 giin Komisyon Bagkam 0ye 0y" Mesul Miidiir adr soyadr adr soyadr adr soyadr kage, imza imza imza 'tmza *2' 3' 4, 6' 1,8,14,16 ncr Maddelere uygunsuzlugun ikinci kez tespiti halinde a5mca ambulans uygunluk belgeleri iptal edilir. Not: Bu formda saptanan eksiklikleri Denetim ve Tefti$ Defterlerine kaydediniz.

3 $apka Teknik gartnamesi, 1. Pamuk Gabardin Kumag, 2.Beyazrenkli, 3. Sandvig Siperlikli, 4. Tam tela.5 Panelli 5. Metal tokah crrt banth istenilen ebada ayarlanabilen, 6. En az 4 kuggdzlu, 7. $apka uzerine ahn krsmrnda transfer baskr yaprlacaktrr, 8' Baskr gunege ve suya dayanrkrr, yrpranmaz ve renkreri sormaz niterikri olmahdrr, 9. $apkalar 3 ayrr beden S,M,L segenegi olacaktrr. 10. Baskr dncesi tasarrm adresinde yollanarak teyit alrnacaktrr. Dc.NF,'.+8-#

4 $APKA &a{hn r trcr orpt filizl.n.n hyr&r Yl$rilril ciizrl Yn$rrnil( [a...

5 TigOrt Teknik gartnamesi;, %100 Pamuklu Siiprem Kumas, GR. m2 Sanforlu Beyaz renkli, krsa kollu,v yaka Malzemeler kolay deforme olmayacak gekilde imal edilmig olmalrdrr, gqlila.l.v9.ya.ka gevresi gift srra dikildek ve yaka biyesi kuilanrtacaktrr..r rgon eilkeilennde, beden(m, L,XL) kumag dzellikleri, kuflanma talimatr bilgileri bulunacaktrr. Ek 1.de belirlenen yazr ve figurler 6ne ve arkaya gelecek gekilde baskr yaprlacaktrr, Baskr kolay ytpranmayan, 40 derecede yrkanmaya dayanabilen dzellikte olmahdrr. Baskr Oncesi tasarm adresinde yoilanarak teyit alrnacaktrr. }r^ xf,-p- B1yJ U//)

6 Y E

7 rigonr 0N vuzu SOL TARAF Yl$rnil( s0ztr va$[ltall0l..

8 rigonr ARKA vuzu t tt\ t f t 1/ -J $aglrk Bakanlrgi - ADANA il SAGLIKMUDURTUGU ORGAN ve DOKU NAKLi BOLGE KOORDNASYON MERKEZi ORGANBAGI$I, HAYATKURTARIR

9 rigonr ARKA vuzij + lidl / ri\ v \ /,,, tr{.l. Si:ii! ik i,i;ri,1 ;,.: ;,1 1L, ADANA il SAGLIKMUDURLUGU ORGAN ve DOKU NAKLI eolce KooRDiNASyoN MERKEZi v BAGI$LANAN HEIR ORGAN" YA$AMA TUTI-INAN aa BIRINSAN

10 ROLL UP BANNER STAIID TEKNiK $ARTNAMESi 1. Ebatlan en az 8bx200cm olmaldrr, 2. Beyaz zemin Uzerinde belirlenen grafik ve yazrlar olmahdrr, 3. Grafik 6l90sU en az Blx2l7cmolmahdrr. 1 9.olf uq yazrlar dayanrkh materyatden imat editmelidir,! Fk 1 de bulunan yazl ve garfiklei banner rizerinde bulunmahdtr, 6. Baskr Oncesi tasarm adresinde yoilanarak teyit ahnacaktrr 7.Enaz 2 yrl garantisi olmahdrr. )c,rj-j--f

11 .I, t,/ '1 t 3; I l'tr, 't:t i r. 'i 1.111, r.t 1, ri l ADANA il SAGLIKMUDURLUGU ORGAN ve DOKU NAKLi BOLGE KOORDINASYON MERKEZI ORGANBAGI$LA, HAYAT BEKLEYENLERiN HAYATI OI-

12 + I!., I L TJ i. lt liir:r tl,4.jr:,:, ADANA il SAGLIK MUDURLUGU ORGAN ve DOKU NAKLI BOLGE KooRDiNASYoN MERKEZI BIRAKACAGNIZ aa EN BIJYTJKI MIRAS, YAPACAGTXIIZ ORGANBAGI$IDIR aa

13 onuucek srand TEKruir gnnrruruesi: 1. Kendinden kilitlenebiren mekanizmarr gapraz ba(irama sistemi olmahdrr panelli pop up. 70 x230 cm U9 adet 6n panet, 67cm x 230cm iki adet yan panel olmalrdlr. 3. 3*3 panel, 2300 x 3440 mm. OlgUlerinde olmalrdrr. 4. Manyetik gerit olmalrdrr. 5. Medya eni en az 344 cm, boyu en az23o cm. orgurerinde ormarrdrr. 6. En az 2 adet spot rgrk bulunmahdrr. 7. Stand, ayaklarr bulunmahdrr. 8. OrUmcek sunu masast olmalrdrr. 9. UrUn katlandrgtnda; igine girebilecegi en fazta 4!iO*450"900 mm olgulerinde bir gantaya sahip olmalrdrr. 10. stand uzerinde belirlenen tasarrm ve uygulamarsr firmaya aittir, 1 1. Belirlenen tasarrm adresinden teyit alrnacaktrr, 12. En az2yrl garantisi olmalrdrr. r'fn, s't / 191

14 N.H a rc z Fr tl. E a.ft v z v rd F.E a t-. - N r-'l -,$ - 95= h (ti o t >' g J ==x t^ E E o =.F AFE,I x a:, FE.F FI 'e(!xl.e bjl aa : '=l.sh E FI -: e'sl (q ;'. EOSJI E co l E g Hsl d -6 SS H 9X:E Hl.=,= F = E (u $ H* fi ^'/=;I e tr 5 q.: i5 't il ce s g (. :'v_9 HN-9E- =:O 5 ge-** xfi8frga -ol.n$'.)\o F :f J(:\ -='-----l & * (-

15 di 'H I II rt lt nu' $t.l-l Nr-'l!-.=& v t]h v= 'z H/A F-\ V "x4 4d2 \,-\ -\.-!, A - <zx >- <x 9V E vir ra v j.a 'v rs E

16 Flama Teknik $artnamesi 1.60*120 cmebadmda, 2. Saten (rachel), kumaqtan imal edilmiq olmahdr, 3. Beyaz renkli, 4. Sivri uglu(ige do[ru), 5. ipe dikilmiq olmahdrr. 6. Baskr dncesi tasanm adresinde yollanarak teyit ahnacaktu. D' N"Z\+ 3*r4 U\

17 + ($).f v -t If. $,r$irlr &)i{$il'!! ANA il SAGLIK MUDURL ADANA ORGANve DOKU NAKLi a'a BOLGE KOORDINAISYON MERKEZI

18 PLAKET $ARTNAMES 1. Kadife kutu iginde, 2.18x24 cm ebadrnda. 3. Piring asit indirme, 4. Sarr renkli olmalldrr, 5, Hazr rlanan tasarr m vrnrvw. mai l. com adresinden teyit edilecektir. Yr".fi 8"6' (,gu

19 Tso^w )n''-- rtlrffi! c nltmt[ EiilH., Y[gtr$At( 0A -1 25eftv + (,) ass Q\# i03":09 t(a$lmr Jn P,=# E^A

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni ninlici BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet Saytn :... Kurumumuzun ihliyacr olan KURULtJMI.J i$ i;i satrn ahnacakitr.

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALM KOMİSYONU BAŞKANLĞNA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

AMBULANS OLARAK KULLANILACAK ARAÇLARIN TAŞIT OLARAK ÖZELLİKLERİ

AMBULANS OLARAK KULLANILACAK ARAÇLARIN TAŞIT OLARAK ÖZELLİKLERİ EK 1 AMBULANS OLARAK KULLANILACAK ARAÇLARIN TAŞIT OLARAK ÖZELLİKLERİ a) Araçlar, Karayolu Trafik Kanunu'na uygun olmalı ve ilk kez ambulans ruhsatı alacak araçlar 5 (beş) yaşından fazla olmamalıdır. Daha

Detaylı

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU T.C SAGLIK BAKANLIGI runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU KoNyA ir.,i xl,nnu HASTANELnni ninr,igi cnnnr- srxnnrnnr,igi KoNyA ngirinn ve ARA$TrRMa uasr.lxnsi vrnuiral BASTNqLI HAVA rbsisln rrrnix g.trrna.vrnsi

Detaylı

T.C. SAELIK BAKAIiLIEI TfrRKiyE KAMU HASTANELERi BiRLiei BATJ\IAN BOLGE Df,VLET HASTANf,SI. ihtiyac r,istisi

T.C. SAELIK BAKAIiLIEI TfrRKiyE KAMU HASTANELERi BiRLiei BATJ\IAN BOLGE Df,VLET HASTANf,SI. ihtiyac r,istisi T.C. SAELIK BAKAIiLIEI TfrRKiyE KAMU HASTANELERi BiRLiei BATJ\IAN BOLGE Df,VLET HASTANf,SI Satr B l0 4 ISM 4 7? 00.20/ Konu : Tcklite Ddvet 10.03.2015 Kun,,nurn'rzun rl,liljcr.lan Yrldrz IIARAN rq'n onope'lr

Detaylı

BAŞVURU MEKTUBU.. ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA

BAŞVURU MEKTUBU.. ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA BAŞVURU MEKTUBU.. ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 2011/31961 İhalenin adı Başvuru sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04.2004 Sayı: 25427 MADDE 1 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

HURDA VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATIŞ İŞLERİ İHALESİ

HURDA VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATIŞ İŞLERİ İHALESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA HURDA VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATIŞ İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/11 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR...

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü T.C. VAN VALİLİĞİ Sayı : 37.811.563-934/ 19/01/2015 Konu : Teklife Davet Sayın :... T e l: F ak s: Kurumumuzun ihtiyacı olan (4) kalem AFİŞ, BROŞÜR VE PLASTİK M ÜHÜR ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 1) İdari Şartnamenin 25.3.1.1.maddesinde; Hizmet alımı yoluyla bakım işinde çalışan ilkokul,

Detaylı

,ln,lt,"" hutul,,""" trt".ro ol^ur, du.r-, h".ic ol.rk iir"...,"d.". iir"t" b"el,

,ln,lt, hutul,, trt.ro ol^ur, du.r-, h.ic ol.rk iir...,d.. iirt bel, TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (KurulInca..o..8...1,!.*...t2Pt+ tarihinde onaylanmqtlr. Ortakhfirmrzm toplam 3.000.000.000.-TL tutarrndaki ihrag tavanr kapsamrndaki borglanma

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

istanbul Tüyap Fuar Merkezi - Ziyaret saatleri : 09:30-19:00 Büyükçekmece - İstanbul / Türkiye

istanbul Tüyap Fuar Merkezi - Ziyaret saatleri : 09:30-19:00 Büyükçekmece - İstanbul / Türkiye 02 05 2015 2-5 NİSAN nisan istanbul Tüyap Fuar Merkezi - Ziyaret saatleri : 09:30-19:00 Büyükçekmece - İstanbul / Türkiye Ticaretin Yenilikçi Adresi Züccaciye Sofra ve Mutfak Eşyaları Cam, Porselen, Seramik

Detaylı

DAVET USULÜ ÜLE YAPILACAK İHALELER İÇİN FİRMA TANITIM DOSYASI KAPSAMI

DAVET USULÜ ÜLE YAPILACAK İHALELER İÇİN FİRMA TANITIM DOSYASI KAPSAMI DAVET USULÜ ÜLE YAPILACAK İHALELER İÇİN FİRMA TANITIM DOSYASI KAPSAMI 1. FİRMA TANITIM DOSYASINA KONULACAK BELGELER : a. Firma Tanıtıcı Bilgi Formu (EK-1), b. Firmanın, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret

Detaylı

bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza

bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 16 KALEM LABORATUVAR CİHAZI ALIMI İŞİNE DAİR İHALE İLANI Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 16 Kalem Laboratuvar Cihazı alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/19 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - (1) Bu Genelgenin amacı,

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/18 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

HARPUT KURS VE OKUL ÖĞRENCİLERİNE YARDIM DERNEĞİ. Ali Rıza Septioğlu Bulvarı No:113 23-297-191

HARPUT KURS VE OKUL ÖĞRENCİLERİNE YARDIM DERNEĞİ. Ali Rıza Septioğlu Bulvarı No:113 23-297-191 DOĞRUDAN TEMİN İLANI Elazığ ili SODES Başarıya Koşuyorum Projesi kapsamında Güvenlik Sistemleri alımına ilişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde 13/9 maddesine göre Doğrudan temin usulü ile

Detaylı

inrrnnrrren ODEME YAPMADAN, DEKONT GONDERMEDEN GUMRUT VTNCiSi OUNUTNiN TEK YOLU GUMRUKKART'TA!

inrrnnrrren ODEME YAPMADAN, DEKONT GONDERMEDEN GUMRUT VTNCiSi OUNUTNiN TEK YOLU GUMRUKKART'TA! MUHASEBAT VaktfBank BANKAYA GiTMEDEN, inrrnnrrren ODEME YAPMADAN, DEKONT GONDERMEDEN GUMRUT VTNCiSi OUNUTNiN TEK YOLU GUMRUKKART'TA! Giimriik Kart Nedir? ) Giimrtik vergisi ddemelerinizde kullamlan ve

Detaylı

T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI

T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Mali i lemlerin süreç ak m emas n n amac, Ordu Üniversitesi harcama birimlerinin

Detaylı

KApALt ToRAKS DRENAJ sisreui zooo cc'lik

KApALt ToRAKS DRENAJ sisreui zooo cc'lik KApALt ToRAKS DRENAJ sisreui zooo cc'lik l.kapalt toraks drenaj sisteminin biriktirme kavanozu 2000 cc hacimli ve 100 cc' lik olgumleri igaretlenrnig olmalldlr. 2.Biriktirme kavanozu merkezi vakum sistemine

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Kurşunsuz A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para Birim Fiyat birimi (Para birimi

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR.

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. TÜRKKIZILAYI 1868 I TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. 1. Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda gösterilen tıbbi malzemeler

Detaylı

2014/10 SAYILI TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN GENELGE

2014/10 SAYILI TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN GENELGE 2014/10 SAYILI TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN GENELGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - (1) Bu Genelgenin amacı,

Detaylı

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES. yıl TRANSPLANTASYON 14. 15-18 Ekim 2014, BODRUM. www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES. yıl TRANSPLANTASYON 14. 15-18 Ekim 2014, BODRUM. www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI yıl TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI KATKIDA BULUNANLAR ORGANİZASYON SEKRETERYASI KONGRE TARİHLERİ 15-18 Ekim 2014 KONGRE MERKEZİ Hilton

Detaylı

T.C. TRABZON İLİ ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Temizlik İşleri Müdürlüğü TEMİZLİK HİZMET ALIMI işi TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. TRABZON İLİ ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Temizlik İşleri Müdürlüğü TEMİZLİK HİZMET ALIMI işi TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. TRABZON İLİ ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Temizlik İşleri Müdürlüğü TEMİZLİK HİZMET ALIMI işi TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde 1 ŞARTNAMENİN KONUSU T.C. TRABZON İLİ ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Temizlik

Detaylı

VİDANJÖRLERİN ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

VİDANJÖRLERİN ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VİDANJÖRLERİN ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ YÜRÜRLÜK TARİHİ 08.10.1992 KARAR NO: 06/253 1.REVİZYON: 10.08.1994 TARİH, 06/253

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ SOYGUN ALARM SİSTEMLERİ KEŞFİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı