TOA54 AKTİF KARBON GÖZENEKLERİNDE ETKİN DİFÜZYON KATSAYISININ BULUNMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOA54 AKTİF KARBON GÖZENEKLERİNDE ETKİN DİFÜZYON KATSAYISININ BULUNMASI"

Transkript

1 TOA54 AKTİF KARBON GÖZENEKLERİNDE ETKİN DİFÜZYON KATSAYISININ BULUNMASI Mehmet KALENDER, Cevdet AKOSMAN Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü, 3119 ELAZIĞ e-posta: ÖZET Bu çalışmada aktif karbon peletinde inert gaz (He) taşınımı dinamik metot kullanılarak incelenmiştir. Deneysel çalışmalar tek pelet Wicke-Kallenbach tipi difüzyon hücresinde gerçekleştirilmiştir. Deneyler 0.36 gözeneklilikteki aktif karbon peletinde, cm 3 /dk taşıyıcı gaz (N ) akış hızı aralığında, 5-80 C sıcaklık aralığında izobarik şarlarda ve 30 C da -6 kpa basınç farkı aralığında yürütülmüştür. Çalışılan aktif karbon peletinde He izleyicisinin etkin difüzyon katsayısı değerleri deneysel tepki piklerinin değerlendirilmesi sonucu elde edilen ve fiziksel olarak izleyicinin pelette ortalama kalış süresine karşılık gelen birinci mutlak moment değerlerinin sonsuz alt akım hızındaki değeri kullanılarak belirlenmiştir. Hesaplanan etkin difüzyon katsayısı değerlerinden deneylerde kullanılan aktif karbon peletinde He izleyicisinin difüzyon mekanizmasının moleküler difüzyon rejiminde gerçekleştiği saptanmıştır. Etkin difüzyon katsayısı değerlerinin sıcaklığın artmasıyla arttığı, pelet üzerindeki basınç farkının artmasıyla azaldığı belirlenmiştir. Anahtar Kelime: Etkin difüzyon katsayısı, Aktif karbon, Moment Tekniği. 1. GİRİŞ Gaz veya buhar faz akımları içerisinde bulunan ve çevresel olarak son derece zararlı etkilere sahip kimyasal bileşiklerin giderilmesi veya geri kazanılmasında sıkça kullanılan metotların başında adsorpsiyon tekniği gelmektedir. Adsorpsiyon işlemi genellikle gözenekli katıların kullanıldığı sabit yataklarda yürütülür. Sabit yatak adsorpsiyon uygulamalarında en çok kullanılan gözenekli katılardan biri aktif karbondur [1-]. Kirletici bileşen içeren akışkan akımındaki adsorplanması istenen bileşiğin adsorpsiyon mekanizması gaz-katı ara yüzeyindeki difüzyon hızı ya da katının aktif bölgelerindeki adsorplanma hızı tarafından kontrol edilebilmektedir. Bu tür sistemlerde fiziksel gaz taşınımının anlaşılması adsorber tasarımı ve işletilmesi kadar önemlidir. Yani katı yüzeyinde meydana gelen olay çok karmaşıktır. Dolayısıyla katılarda maksimum seçiciliğe ulaşabilmek için bu karmaşık olayın çok iyi bilinmesi gerekir ve bu adsorber tasarımında bir kriter olarak kullanılır. Görüldüğü gibi gözenekli katılarda sadece adsorpsiyon değil, aynı zamanda fiziksel gaz taşınımının da incelenmesi ve araştırılması gerekmektedir. Ayrıca en önemli taşınım parametresi olan etkin difüzyon katsayısının deneysel olarak bulunması proses modellemesinde daha sağlıklı sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır [3-5]. Gözenekli katılarda gaz taşınımı difüzlenen gazın türüne, kullanılan katının gözenek yapısına, sıcaklığa ve basınca bağlıdır [6]. Bu çalışmada aktif karbon gözeneklerinde hem difüzyon ve hem de konveksiyonla gaz taşınımı incelenerek farklı sıcaklık ve basınç farklarında etkin difüzyon katsayılarının deneysel olarak bulunması amaçlanmıştır.

2 1.1. Kuramsal Çift yönlü tek pelet moment tekniğinin kullanılmasıyla gerek tek dağılımlı gerekse iki dağılımlı gözenekli yapıdaki katı pelette fiziksel gaz taşınım parametrelerinden etkin difüzyon katsayısı değerlerinin belirlenmesi için gerekli teorik yaklaşımlar literatürde mevcuttur [7-10]. Çift yönlü tek pelet Wicke-Kallenbach tipi difüzyon hücresi için pelet etrafında, A izleyicisinin taşınımı için diferansiyel kütle denkliği aşağıdaki gibidir: C A ε = N Ae (1.1) t Burada ε pelet gözenekliliği, C A, izleyicinin peletteki konsantrasyonu (kmol/m 3 ), t ise zamandır (s). İzobarik şartlarda N Ae difüzyon akısı değeri tek boyutlu olarak aşağıdaki eşitlikte verilmiştir: N Ae C A = De (1.) z Eşit. 1. deki etkin difüzyon katsayısı (D e, m /s) deneysel olarak elde edilen piklerin analiz edilmesi sonucu bulunur. Alt hücreden geçen gaz hızının yüksek olması halinde birinci mutlak moment, ortalama kalış süresine karşılık gelir ve teorik olarak aşağıdaki eşitlikle ifade edilir. εl µ 1 = (1.3) 6 D e Burada µ 1, deneysel piklerden bulunan birinci mutlak momenttir. L ise pelet boyudur. Dinamik yöntemin uygulandığı bütün araştırmalarda pelet içi konvektif veya viskoz akıyı elimine etmek için deneyler sabit basınçta yürütülmüştür [7-10] İzobarik şartlarda katı pelet içerisindeki etkin difüzyon katsayısı birinci mutlak moment ifadesinde yer almaktadır (Eşit. 1.3). Fiziksel olarak ortalama kalış süresine karşılık gelen birinci mutlak moment ifadesi, izleyici gazın enjeksiyon vanası ile dedektör arasında geçen ortalama kalış süresine eşittir. Bu süreye pelet ve pelet dışındaki ölü hacimlerde geçen süreler de dahildir. Teorik olarak türetilen birinci mutlak moment ifadesi ise sadece pelet hacmine karşılık gelen ortalama kalış süresine eşittir. Dolayısıyla teorik olarak türetilen moment ifadesi ile deneysel sonuçlardan hesaplanan momentlerin birbirine eşitlenebilmesi için ölü hacimlerin elimine edilmesi gerekir. Bu amaçla ölü hacimler tek tek hesaplanarak deneysel olarak hesaplanan momentlerden çıkartılmıştır. Buna göre deneysel hesaplanan moment değerlerinden, enjeksiyon vanası ile peletin üst yüzeyi arasındaki ve dedektör ile peletin alt yüzeyi arasındaki ölü hacimlerin çıkarılması gerekmektedir. Alt ve üst ölü hacimlerin hesaplaması sonucu elde edilen değerler şöyledir: Üst ölü hacim V üst,.588 cm 3 ; alt ölü hacim V alt ise.03 cm 3. Birinci mutlak moment ifadelerinin düzeltilmesi için aşağıdaki eşitlik kullanılmıştır. Vüst Valt 1 VSL µ 1c = µ 1e ( ) (1.4) F1 F F1 Burada; V ve V alt : Üst ve alt ölü hacimler üst V : Enjekte edilen örnek hacmi (1 ml) SL F ve 1 F : Üst ve alt taşıyıcı gaz akım hızları, cm 3 /dak µ 1c ve µ 1e : Düzeltilmiş ve deneysel birinci mutlak momentlerdir. Eşit. 1.3 ten görüldüğü gibi etkin difüzyon katsayısı bu eşitlik yardımıyla hesaplanabilmektedir. Çalışılan peletin gözenekliliği (ε) ve boyu (L) bilinmektedir.

3 Bilinmeyen µ 1 değeri ise deneysel olarak belirlenebilir. Fiziksel olarak peletteki ortalama kalış süresine karşılık gelen µ 1 değeri deneysel çalışmalar sonucu elde edilen tepki piklerinin moment analizinden rahatlıkla hesaplanabilir. İzobarik olmayan şartlardaki etkin difüzyon katsayısı değerleri ise Eşit. 1.5 kullanılarak hesaplanabilir [9]. Bu eşitlikteki 0 indisli terimler izobarik şartlardaki değerleri göstermektedir. D T moleküler ve knudsen difüzyon katsayılarını içeren toplam difüzyon katsayısı değeridir. D e D = T (1.5) D D e0 T 0. MATERYAL VE METOT.1. Materyal Deneylerde Riedel (180 01) aktif karbon kullanılmıştır. Aktif karbon örnekleri nem içermemesi için 105 C deki bir etüvde kurutularak desikatörde muhafaza edilmiştir. Taşıyıcı gaz olarak N, izleyici gaz olarak ta He gazı kullanılmıştır... Deneysel Yöntem ve Deneyin Yapılışı Deney sisteminin şematik gösterimi Şekil.1 de gösterilmiştir. Sistemde kullanılan cihaz ve malzemeler genel olarak difüzyon hücresi, gaz kromatografi cihazı (GC), gaz enjeksiyon vanası, pelet ve pelet hazırlama kalıpları, gaz kontrol vanaları, manometre, akış ölçerler ve kaydedicidir mm çapında ve 13 mm uzunluğundaki silindirik pelet paslanmaz çelikten yapılmış halka şeklindeki silindirik kalıba toz halindeki katı örneğin (<90 mikron) preslenmesiyle hazırlanmıştır. Çalışmalarda kullanılan aktif karbonun gerçek yoğunluğu Quanta Chrama tipi helyum piknometresinde; peletin yüzey alanı, gözenekliliği ve ortalama gözenek çapı ise Micromeritics ASAP 00 yüzey alanı ve Porozimetri cihazında ölçülmüştür. Kullanılan peletin fiziksel özellikleri Tablo.1 de verilmiştir. Hazırlanan pelet kalıbı difüzyon hücresine (çift yönlü tek pelet Wicke-Kallenbach tipi difüzyon hücresi) yerleştirildikten sonra sızdırmayı önlemek amacıyla pelet kalıbının her iki tarafına teflon contalar konmuştur. Difüzyon hücresi Şekil.1 de gösterilen deney setindeki gaz kromatografisinin (SRI 1860) fırınına yerleştirildikten sonra difüzyon hücresinin hem alt hem de üst kısmından taşıyıcı gaz (N ) geçirilmiştir. Sızdırmazlık kontrolleri yapıldıktan sonra sistemin dengeye gelmesi beklenmiştir. Sistem dengeye ulaştıktan sonra bir otomatik gaz enjeksiyon vanasıyla hücre girişinden 1 ml hacminde izleyici gaz (He) pulse olarak enjekte edilmiştir. Tepki pikleri bir integratör yardımıyla elde edilmiştir. Deneysel çalışmalar, 150 cm 3 /dk üst taşıyıcı gaz akış hızı, cm 3 /dk alt taşıyıcı gaz akış hızı aralığında, 5-80 C sıcaklık aralığında izobarik şarlarda ve 30 C da -6 kpa basınç farkı aralığında yürütülmüştür. Tablo.1. Deneysel çalışmalarda kullanılan aktif karbon peletinin fiziksel özellikleri BET yüzey alanı, S, m /g Gerçek yoğunluk (He piknometresi), ρ s, g/cm Ortalama gözenek çapı, d, A 6.57 Gözeneklilik, ε 0.36

4 N 1 He Şekil.1. Deney sisteminin şematik gösterimi 1. Taşıyıcı (N ) ve izleyici (He) gaz tüpleri,. Rotametreler, 3. Otomatik gaz enjeksiyon vanası, 4. Manometre, 5. Katı pelet, 6. Difüzyon hücresi, 7. Gaz Kromatografisi, 8. Dedektör, 9. Kaydedici, 10. Sabun köpüğü akış ölçer, 11. İğne vana. 3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 3.1. İzobarik Şartlardaki Deney Sonuçları Aktif karbon peletinde inert gaz taşınımının incelendiği bu çalışmada He izleyicisinin aktif karbon peletindeki etkin difüzyon katsayısı Eşit. 1.3 ve 1.4 kullanılarak hesaplanmıştır. Farklı alt akım hızlarında (F ) elde edilen tepki piklerinden alt akım hızı ile ortalama kalış süresinin ( µ 1) değişmediği µ 1e ve µ 1c değerleri belirlenerek Eşit. 1.3 ve 1.4 ten çalışılan sıcaklıklardaki etkin difüzyon katsayıları hesaplanmıştır. Şekil 3.1 de farklı sıcaklıklarda alt akım hızıyla düzeltilmiş birinci mutlak moment ( µ 1c ) değerlerinin değişimi gösterilmiştir. Şekil 3.1 den görüldüğü gibi alt akım hızının artmasıyla çalışılan tüm sıcaklıklarda düzeltilmiş birinci mutlak moment değerleri azalmakta ve belirli bir noktada sabit kalmaktadır. µ olarak belirlenen bu değerler bilinen pelet gözenekliliği ve pelet boyu 1c fiziksel parametrelerinin de kullanılmasıyla Eşit. 1.3 kullanılarak etkin difüzyon katsayısı belirlenmiştir. Deneysel olarak elde edilen düzeltilmiş birinci mutlak moment, µ 1c değerleri ve Eşit. 1.3 ile Tablo.1 deki değerler kullanılarak hesaplanan etkin difüzyon katsayısı, De değerleri Tablo 3.1 de verilmiştir. Tablo 3.1 de görüldüğü gibi deneysel olarak elde edilen ve fiziksel olarak izleyicinin peletteki ortalama kalış süresi olan düzeltilmiş birinci mutlak moment değerleri sıcaklık arttıkça azalmaktadır. Buna karşılık sıcaklık artışıyla etkin difüzyon katsayısı değerleri artmaktadır. Etkin difüzyon katsayısı değerlerinin moleküler difüzyon katsayısı değerlerine yakın olması çalışılan aktif karbon peletindeki difüzyon mekanizmasının moleküler difüzyon şeklinde olduğunu göstermektedir.

5 Düzeltilmiş birinci mutlak moment, µ1c, s C 30 C 40 C 60 C 80 C Alt akım hızı, F, cm 3 /dak. Şekil C sıcaklık aralığında alt akım hızı (F ) ile düzeltilmiş birinci mutlak moment (µ 1c) değerlerinin değişimi Tablo 3.1. Farklı sıcaklıklarda aktif karbon peletinde inert izleyici (He) için elde edilen düzeltilmiş birinci mutlak moment ve etkin difüzyon katsayısı değerleri Sıcaklık, C µ 1c, s D e x10 5, m /s İzobarik Olmayan Şartlardaki Deney Sonuçları İzobarik olmayan şartlarda etkin difüzyon katsayıları Eşit. 1.5 kullanılarak hesaplanmıştır. Toplam difüzyon katsayısı (D T ) moleküler ve Knudsen difüzyon katsayıları hesaplanarak elde edilmiştir. Deneysel olarak elde edilen ortalama gözenek çapın Knudsen difüzyon katsayısının hesaplanmasında kullanılmıştır. Moleküler difüzyon katsayısı hesabında ise Chapman-Enskog eşitliği ile belirlenmiştir. Chapman-Enskog eşitliğindeki basınç peletteki ortalama basınç düşüşü olarak alınmıştır. Bu şekilde 30 C de farklı basınç düşüşlerinde elde edilen etkin difüzyon katsayısı değerleri Tablo 3. de verilmiştir. Tablo 3. den basınç düşüşünün artmasıyla etkin difüzyon katsayısı değerlerinin azaldığı görülmektedir. 30 C de çalışılan basınç farklarında tepki piklerinden elde edilen sıfırıncı moment değerlerinin alt akım hızıyla değişimi Şekil 3. de gösterilmiştir. Şekil 3. den görüldüğü gibi aynı alt akım hızı değerlerinde basınç farkının artmasıyla sıfırıncı moment değerleri artmaktadır. Tablo C de değişik basınç farklarında aktif karbon peletinde moleküler, toplam ve etkin difüzyon katsayısı değerleri Basınç Farkı, P, kpa D AB x10 5, m /s D T x10 6, m /s D e x10 5, m /s

6 Sıfırıncı moment, m P=0 P= kpa P=4 kpa P=6 kpa Alt akım hızı, F, cm 3 /dak Şekil C sıcaklıkta aktif karbon peletinde değişik basınç farklarında alt akım hızıyla sıfırıncı moment değişimi 4. KAYNAKLAR 1. Khan, F.I., Ghoshal, A.K., 000. Removal of volatile organic compounds from polluted air, J. Loss Prevention, 13, Ghoshal, A.K., Manjare, S.D., 00. Selection of appropriate adsorption technique for recovery of VOCs: an analysis, J. Loss Prevention, 15, Guangsou, G., Jiangguo, Y., Zunghong, Y., 000. The measurement of effective diffusivity for sulfur-tolerant methanation catalyst, Chem. Eng. J., 78, Krishna, R Diffusion of binary mixtures in microporous materials: Overshoot and roll-up phenomena, Int. Comm. Heat Mass Transfer, 7 (7), Do, D.D., A model for surface diffusion of ethane and propane in activated carbon, Chem. Eng. Sci., 51 (17), Meltem, D. and Doğu, G., 003. Dynamics of Flow and Diffusion of Adsorbing Gases in Al O 3 and Pd-Al O 3 Pellets AIChE J., 49, Doğu, G. and Smith, J.M A Dynamic Method for Catalyst Diffusivities, AIChE J., 1, Doğu G. and Smith, J.M., Rate Parameters from Dynamic Experiments with Single Catalyst Pellets, Chem. Eng. Sci., 31, Pekediz, A., Gözenekli Katılarda Difüzyon ve Viskoz Akı, Yük. Lis. Tezi, Gazi Ünv. Fen Bil. Enst., 1-1s., Ankara. 10. Uyanık, Ö., Effect of Micropores on Gaseous Diffusion in Bidisperse Porous Catalysts, Master Thesis, METU, Chem. Eng. Dept., 140pp., Ankara.

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz 1 KROMATOGRAFİYE GİRİŞ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz Bir analitte bulunan engelleyici maddeler fiziksel veya kimyasal yöntemlerle ayrılabilir; bunlar çok bilinen distilasyon, kristalizasyon, çözgen

Detaylı

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları 1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları Sol üstte yüzey seftleştirme işlemi uygulanmış bir çelik

Detaylı

KAM MEKANİZMASI İÇEREN KANCA TAHRİK MEKANİZMALARININ KİNEMATİK TASARIMI VE KANCA HAREKET EĞRİSİNİN ANALİZİ

KAM MEKANİZMASI İÇEREN KANCA TAHRİK MEKANİZMALARININ KİNEMATİK TASARIMI VE KANCA HAREKET EĞRİSİNİN ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 003 : 9 : : 53-6 KAM MEKANİZMASI

Detaylı

AŞAĞI DOĞRU BİRLİKTE AKIŞLI TEMAS REAKTÖRÜNDE BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ

AŞAĞI DOĞRU BİRLİKTE AKIŞLI TEMAS REAKTÖRÜNDE BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ AŞAĞI DOĞRU BİRLİKTE AKIŞLI TEMAS REAKTÖRÜNDE BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ Ramazan ORHAN a, Gülbeyi DURSUN b Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü, 23119,

Detaylı

Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi

Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi itüdergisi/d mühendislik Cilt:1 Sayı:1 Ağustos 00 Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi Güven KÖMÜRGÖZ *, Nurdan GÜZELBEYOĞLU İTÜ Elektrik Elektronik

Detaylı

ASPİR (Carthamus tinctorious, L.) TOHUMLARININ AERODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

ASPİR (Carthamus tinctorious, L.) TOHUMLARININ AERODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ASPİR (Carthamus tinctorious, L.) TOHUMLARININ AERODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Hazırlayan Sedat BERBER Tarım Makinaları Anabilim Dalı Yüksek

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI Yunus SAKAR FİZİK ANABİLİM DALI Danışman: Doç. Dr. Abdurahman ÇETİN KİLİS 2012

Detaylı

ÖZET Yüksek Lisans Tezi SOL-GEL YÖNTEMİYLE HAZIRLANAN BAKIR OKSİT İNCE FİLMLERİN ELEKTRİKSEL, YAPISAL VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Özge HASANÇEBİ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik

Detaylı

GAZBETONUN SU KARŞISINDAKİ DAVRANIŞI

GAZBETONUN SU KARŞISINDAKİ DAVRANIŞI GAZBETONUN SU KARŞISINDAKİ DAVRANIŞI SEMİHA KARTAL 1, ŞÜKRAN DİLMAÇ 2 ÖZET Gazbeton ülkemiz inşaat sektöründe önemli bir pazar payına sahiptir. Bu bildiride ülkemizde üretilen gazbetonların su karşısındaki

Detaylı

ELEKTRİK ALAN, SICAKLIK ve BASINCIN KÜRESEL KUANTUM NOKTANIN ELEKTRONİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

ELEKTRİK ALAN, SICAKLIK ve BASINCIN KÜRESEL KUANTUM NOKTANIN ELEKTRONİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi ELEKTRİK ALAN, SICAKLIK ve BASINCIN KÜRESEL KUANTUM NOKTANIN ELEKTRONİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Yasemin

Detaylı

MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ. Ali ERGÜN 1, Gökhan KÜRKLÜ 1 ali_ergun@hotmail.com

MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ. Ali ERGÜN 1, Gökhan KÜRKLÜ 1 ali_ergun@hotmail.com MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ Ali ERGÜN, Gökhan KÜRKLÜ ali_ergun@hotmail.com Öz: Deprem öncesi veya sonrası mevcut betonarme yapıların güvenliğinin belirlenmesinde önemli aşamalardan

Detaylı

Dağlık Havzalarda Kar Birikmesine ve Erimesine Etki Eden Parametrelerin HSPF Model Programıyla İncelenmesi ve Erzurum Kırkgöze Havzası Örneği

Dağlık Havzalarda Kar Birikmesine ve Erimesine Etki Eden Parametrelerin HSPF Model Programıyla İncelenmesi ve Erzurum Kırkgöze Havzası Örneği Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 4(4): 37-55, 2014 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Farklı filtre malzemeleri için temiz yatak yük kayıplarının belirlenmesi

Farklı filtre malzemeleri için temiz yatak yük kayıplarının belirlenmesi itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:, Sayı:, -9 Mayıs Farklı filtre malzemeleri için temiz yatak yük kayıplarının belirlenmesi Esra ERDİM *, İbrahim DEMİR ve Ömer AKGİRAY İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3491 EN 60079-10 Aralık 2005 ICS 29.260.20 PATLAYICI GAZ ORTAMLARINDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ CİHAZLAR BÖLÜM 10: TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI Electrical apparatus

Detaylı

9. KAVİTASYON, KAVİTASYONUN ETKİLERİ, KAVİTASYONUN BAŞLANGICI, KAVİTASYON KONTROLÜ

9. KAVİTASYON, KAVİTASYONUN ETKİLERİ, KAVİTASYONUN BAŞLANGICI, KAVİTASYON KONTROLÜ 9. KAVİTASYON, KAVİTASYONUN ETKİLERİ, KAVİTASYONUN BAŞLANGICI, KAVİTASYON KONTROLÜ 9.1 Kavitasyon Kavitasyon, sıvı akışkan içinde bir takım boşlukların veya kabarcıkların oluşumunu ifade eden fiziksel

Detaylı

ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU

ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU A. Cüneyt AYDIN*, A. Samet ARSLAN** ve Rüstem GÜL* *Atatürk Üniv., İnşaat Müh. Böl., Erzurum **Gazi Üniv., İnşaat Müh. Böl., Ankara ÖZET

Detaylı

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde 2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ 2.1. Saf Madde Her noktasında aynı ve değişmeyen bir kimyasal bileşime sahip olan maddeye saf madde denir. Saf maddenin sadece tek bir kimyasal element veya bileşimden oluşması

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTROKİMYASAL OLARAK BÜYÜTÜLEN ZnSe İNCE FİLMLERİNİN YAPISAL, OPTİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE HETEROEKLEM UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

BOYUTSUZ SAYILAR VE FİZİKSEL ANLAMLARI

BOYUTSUZ SAYILAR VE FİZİKSEL ANLAMLARI BOYUTSUZ SAYILAR VE FİZİKSEL ANLAMLARI Bitlis Eren Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Enerji Ana Bilim Dalı Bitlis Türkiye nkalkan@beu.edu.tr Giriş - Boyutsuz Sayılar

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DC MANYETİK ALAN SIÇRATMA TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN Co 90 Fe 10 NANO FİLMLERİN YAPISAL VE MANYETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ M. İbrahim COŞKUN DANIŞMAN:

Detaylı

Havadan Havaya Isı Geri Kazanım Cihazlarının TS EN 308 Standartına Göre Verim Testlerinin Yapılması

Havadan Havaya Isı Geri Kazanım Cihazlarının TS EN 308 Standartına Göre Verim Testlerinin Yapılması Havadan Havaya Isı Geri Kazanım Cihazlarının TS EN 308 Standartına Göre Verim Testlerinin Yapılması Makale Orcan KAYA Serhan KÜÇÜKA Abstract ÖZET Havadan havaya ısı geri kazanımı yapan ısı geri kazanım

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YER FISTIĞI KABUĞUNDAN ÜRETİLEN POLİÜRETAN TİPİ KÖPÜK İLE SAFRANİN VE REMAZOL BRİLLANT BLUE R NİN ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ

Detaylı

Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens.

Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens. Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens.com İÇİNDEKİLER KUYU HİDROLİĞİ 1 1. BAZI TERİMLERİN TANIMI 1 1.1.

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

Absorbsiyonlu soğutma sistemleri ile egzoz gazı atık ısısından faydalanarak otobüs kliması sistemleri için kaynatıcı tasarımı

Absorbsiyonlu soğutma sistemleri ile egzoz gazı atık ısısından faydalanarak otobüs kliması sistemleri için kaynatıcı tasarımı BAÜ FBE Dergisi Cilt:12, Sayı:1, 136-152 Temmuz 2010 Absorbsiyonlu soğutma sistemleri ile egzoz gazı atık ısısından faydalanarak otobüs kliması sistemleri için kaynatıcı tasarımı Enver YALÇIN 1, Arzu KAVAKLI

Detaylı

**' \i TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU İK *" i /> ÇEKMECE NÜKLEER ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ

**' \i TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU İK * i /> ÇEKMECE NÜKLEER ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ TR0400049 **' \i TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU İK *" i /> ÇEKMECE NÜKLEER ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ TR : 334 DAR VE DÜŞEY KANALLARDA AKIŞ VE ISI TRANSFERİNİN DENEYSEL ETÜDÜ NÜKLEER MÜHENDİSLİK H. İ. Arıkan,

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Dizel Motor; Egzoz Emisyonu; Soğukta İlk Harekete Geçiş.

Anahtar Kelimeler: Dizel Motor; Egzoz Emisyonu; Soğukta İlk Harekete Geçiş. Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., Cilt:4, Sayı:1, 214,15-26/Ordu Univ. J. Sci. Tech., Vol:4, No:1, 214,15-26 DİZEL MOTORLARINDA SOĞUKTA İLK HAREKET ESNASINDAKİ EGZOZ EMİSYON KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

EKSKAVATÖRLERİN HİDROLİK TASARIMLARINA ESAS OLACAK TEMEL PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ VE TEKNİK VE EKONOMİK YÖNDEN OPTİMUM HİDROLİK ELEMANLARIN SEÇİMİ

EKSKAVATÖRLERİN HİDROLİK TASARIMLARINA ESAS OLACAK TEMEL PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ VE TEKNİK VE EKONOMİK YÖNDEN OPTİMUM HİDROLİK ELEMANLARIN SEÇİMİ 337 EKSKAVATÖRLERİN HİDROLİK TASARIMLARINA ESAS OLACAK TEMEL PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ VE TEKNİK VE EKONOMİK YÖNDEN OPTİMUM HİDROLİK ELEMANLARIN SEÇİMİ Hacı SARI Yücel ERCAN ÖZET Ekskavatör değişik seviyelerdeki

Detaylı

3. ENERJİ VE ENTALPİ. (Ref. e_makaleleri) ENERJİ. Termodinamiğin Birinci Kanunu. Joule İşi

3. ENERJİ VE ENTALPİ. (Ref. e_makaleleri) ENERJİ. Termodinamiğin Birinci Kanunu. Joule İşi 1 3. ENERJİ VE ENTALPİ (Ref. e_makaleleri) ENERJİ Termodinamiğin birinci kanunu, mekanik enerjinin korunması ilkesinin genişletilmiş bir halidir. Enerjinin bir sistemden diğerine transfer edilmesi iş ve

Detaylı

(T = sabit) V x V V T0 = (P = sabit) V x = T 0 T T

(T = sabit) V x V V T0 = (P = sabit) V x = T 0 T T 1 2. İDEAL GAZ VE GERÇEK GAZLAR (Ref. e_makaleleri) İdeal Bir Gazın Hal Denklemi P, V, T değişkenlerinden herhangi iki tanesi, belirli miktardaki bir gazın halini tanımlar ve üçüncü değişkeni de sabit

Detaylı