Zafer Kalkınma Ajansı İLETİŞİM VE TANITIM STRATEJİ BELGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Zafer Kalkınma Ajansı İLETİŞİM VE TANITIM STRATEJİ BELGESİ"

Transkript

1 Zafer Kalkınma Ajansı İLETİŞİM VE TANITIM STRATEJİ BELGESİ

2 Yatırım Destek ve Tanıtımı Strateji Belgesi GİRİŞ Zafer Kalkınma Ajansı, Bakanlar Kurulu nun tarih ve 2009/15236 sayılı kararı ile kurulan 16 kalkınma ajansından biridir. Ajansımız, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılandırılan İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasına göre oluşturulan 26 Düzey 2 bölgesi içinde Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerini kapsayan TR33 Bölgesi nden sorumludur sayılı Kanunun genel gerekçesinde de belirtildiği üzere Ajanslar yerel aktörler ve dinamikler arasında sinerji oluşturacak, bütün kaynakları harekete geçirecek ve yerel/bölgesel kalkınma çabalarının etkisini artıracaktır. Ajanslar, elinde bulundurduğu kaynaklar ve teknik birikimi ile bütün ilgili tarafları (paydaşları) destekleyecek ve bunlar arasında koordinasyonu sağlayacak, onların faaliyet ve projelerini özellikle bölgesel ölçekte birbirini tamamlar hale getirecek ve dolayısıyla daha yüksek bir büyüme, gelir ve istihdam etkisi meydana getirecektir. Bir diğer ifadeyle, ajanslar uygulayıcı kuruluş ve yerel aktörleri destekleyecek; bunlar arasında koordinatör, organizatör ve katalizör konumunda olacaktır. Özel kesimin ve sivil toplum kuruluşlarının sektörel uzmanlaşma, üretim ilişkileri, sosyal dayanışma, çevre koruma, hemşerilik dayanışması ve yerel kalkınma temelinde oluşturdukları yerel girişimler çoğu zaman teknik açıdan proje üretme ve uygulama kapasitesinden yoksun durumdadır. Bu kapasiteye sahip olan kurum ve kuruluşlar ise kendilerine yerelde rehberlik edecek, yerel aktörler arasında koordinasyon ile yeterli kaynak ve destek sağlayacak kurumsal bir yapının eksikliğini hissetmektedir. Ajanslar, gelişen bu dayanışma içinde rekabet ve kalkınma bilincini doğru yöne ve alanlara kanalize etmede çok önemli bir işlev yüklenecek, yerelde bu alanda çok ciddi bir boşluğu dolduracaktır. Ayrıca, karar alma ve uygulama yapılarının katılımcılığa açık olması sayesinde toplumun kalkınma sürecine doğrudan ve aktif katılımını sağlayarak, yerel sahiplenmeyi oluşturacak ve pekiştirecektir. 33

3 HEDEF KİTLE Hedef kitlenin doğru ve net bir çerçevede tanımlanması, strateji belgesinin uygulanabilirliğini artırmak ve doğru kitleye doğru şekilde ve doğru zamanda hitap etmek açısından son derece önemlidir. Ancak, İletişim ve Tanıtım Stratejisi, içerdiği amaçlar gereği mümkün olduğunca geniş bir kitleye ulaşmayı hedeflemektedir. Zafer Kalkınma Ajansı İletişim ve Tanıtım Stratejisi nin birincil hedef kitlesi TR33 Bölgesi ndeki paydaşlarının tümü, ikincil hedef kitlesi ise bölge dışında yer alan diğer paydaşlarıdır. BÖLGEDEKİ MEDYA TEMSİLCİLERİ BÖLGEDEKİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI Yine aynı gerekçeye göre ajanslar, uluslararası düzeyde yapılacak tanıtımlara ve bu tanıtımlardan sorumlu birimlere her türlü desteği sağlayacaktır. Kısacası Kalkınma Ajanslarının, sorumlu oldukları bölgelerdeki potansiyeli ve dinamikleri rekabetçi, katılımcı, esnek, aksiyona dayalı bir yaklaşımla harekete geçirerek ulusal ve uluslararası pazarlarda ekonomik, sosyal, kültürel birer değer haline dönüştürebilecek; ayrıca bütün kurum, kuruluş ve şahıslara sağladığı idari, mali, teknik desteklerle başta girişimciler olmak üzere bütün kesimlerde bir kalkınma bilinci ve ivmesi oluşturabilecek yapılar olması beklenmektedir. Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 5. maddesinde belirtildiği üzere Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak; bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek; yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek; bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve dışındaki ajans ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek Kalkınma Ajanslarının görev ve yetkileri arasındadır. Mevzuatın içeriği incelendiğinde ajansların işbirliği, tanıtım ve koordinasyon işlevleri üzerinde önemle durulduğu dikkati çekmektedir. Zafer Kalkınma Ajansı, mevzuatla tanımlanan görevlerini en iyi ve en etkin biçimde yerine getirmeyi ilke edinmesi sebebiyle stratejik önemine inandığı bu konulara karşı sistematik bir yaklaşım benimsemeyi uygun görmüş, ajansın İletişim ve Tanıtım Stratejisi ni oluşturmaya ve iletişim kanallarını bu belge rehberliğinde yönlendirmeye karar vermiştir. Zafer Kalkınma Ajansı İletişim ve Tanıtım Stratejisi belgesinin, kurumun kamuoyuna tanıtımının gerçekleştirilmesi ve işlevleri hakkında farkındalık yaratılması, yerel aktörlerde kalkınma bilincinin oluşturulması, basın ve halkla ilişkilerin düzenlenmesi, ayrıca işbirliği ve koordinasyonun sistemli şekilde yapılandırılması hususlarında yol gösterici niteliğe sahip olması öngörülmektedir. İKİNCİL HEDEF KİTLE BİRİNCİL HEDEF KİTLE BÖLGEDE HİZMET VEREN MAHALLİ İDARELER BÖLGE ÜNİVERSİTELERİ BÖLGEDEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI BÖLGEDE FAALİYET GÖSTEREN KOBİ LER BÖLGEDEKİ İŞ ADAMLARI BÖLGEDEKİ POTANSİYEL YATIRIMCILAR TR33 BÖLGESİNDE YAŞAYAN HALK KALKINMA VE İŞBİRLİĞİ İLE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLER İŞ DÜNYASI DİĞER BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI ULUSAL MEDYA KURULUŞLARI HİBE VE DESTEK PROGRAMLARI YÜRÜTEN ULUSAL VE ULUSLARARASI KURULUŞLAR BÖLGE DIŞINDAKİ POTANSİYEL YERLİ VE YABANCI YATIRIMCILAR AJANSIN FAALİYET ALANINA GİREN DİĞER KONULARDA HİZMET VEREN TÜM KURUM VE KURULUŞLAR 34 35

4 amaçlar STRATEJİK AMAÇ 1. ZAFER KALKINMA AJANSI NIN TR33 BÖLGESİ İÇİNDE, ULUSAL DÜZEYDE VE ULUSLARARASI PLATFORMDA ETKİN TANITIMINI GERÇEKLEŞTİRMEK VE BİLİNİRLİĞİNİ SAĞLAMAK Ülkemizde kalkınma ajansı kavramı henüz yeni yeni olgunlaşmaya başladığından dünyadaki genel durumun aksine Türk halkının tam olarak bu ajansların işlevleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı ortadadır Sayılı Kanunu nun kalkınma ajanslarına biçtiği görev ve sorumluluklar gerek bölge halkının, gerekse ilgili kurum ve kuruluşların bilgi dağarcığında henüz yeterince yer etmemiştir. Bölgesel kalkınma konusuyla direkt ilgili olan kesim, kişisel araştırmaları sonucu ajansların faaliyetlerine dair dokümanlara ulaşıp gerekli bilgilere erişebilmektedir. Ancak, kalkınmadan bahsedebilmek için bütüncül ve katılımcı bir yaklaşım benimsenmesi gerekmektedir. Bu durum, ajansların kamuoyuna tanıtımının doğru araçlar kullanılarak gerçekleştirilmesi şartını gündeme getirmektedir. Zafer Kalkınma Ajansı yerel potansiyeli harekete geçirmek ve kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak için öncelikle TR33 Bölgesi ndeki paydaşlara ajansı etkin şekilde tanıtmayı ve ajansın faaliyet alanı hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kalkınma süreci yerel paydaşların aktif katılımını gerektirirken aynı zamanda kalkınma ajanslarına bu süreçte koordinatörlük ve yönlendiricilik görevi biçilmiştir. Bu anlamda, kalkınma sürecinin esas aktörleri olan yerel paydaşların ajansı sahiplenmeleri için farkındalık yaratacak etkin bir tanıtım kampanyasının düzenlenmesi yüksek derecede önem arz etmektedir. Strateji 1.1. Ajansın tanıtımında kullanılacak ve ajansın görünürlüğüne katkı sağlayacak olan promosyon malzemelerinin temin edilmesi Ajansın iç ve dış mekanlarda görsel tanıtımına katkıda bulunacak, hem genel tanıtım, hem de faaliyet tanıtımları için gerekli olan branda afiş, flama, roll-up banner, x banner, tabela, pano, el ilanı, broşür, flyer ile Zafer Kalkınma Ajansı nın kurumsal kimliğini yansıtacak personel yaka kartı, antetli kağıt, zarf, kartvizit, bloknot, ajanda, kalem, dosya, takvim, mouse pad, post-it vb. promosyon malzemeleri tespit edilecek, profesyonel bir dijital baskı merkezi ile anlaşılarak temin edilecektir. Ayrıca, ajansın sürdüreceği faaliyetler süresince kullanılacak olan basılı materyaller de ajansın görünürlüğü açısından önemli etkiye sahip olacağından bu malzemelerin kalitesi ve tasarımı üzerinde hassasiyetle durulacaktır. Strateji 1.2. Ajans tanıtım ve bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi Ajansın bilinirliğini artırmak için hem TR33 Bölgesi illeri hem de ilçeler bazında geniş katılımlı tanıtım toplantıları gerçekleştirilecektir. Kalkınma ajanslarının kuruluş amaçlarından biri de bölge içi gelişmişlik farklarının ortadan kaldırılmasıdır. Bu doğrultuda Zafer Kalkınma Ajansı nın iletişim ağı TR33 Bölgesi kapsamındaki ilçelere, beldelere, hatta köylere kadar genişletilecek, bu yerleşim yerlerinde ikamet edenlerin ajansa erişebilmeleri açısından şehir merkezinde Zafer Kalkınma Ajansı nın niteliğini, faaliyetlerini, kurumsal yapısını, hedeflerini ve kalkınma sürecindeki rolünü açık ve etkili biçimde ortaya koyacak olan kurumsal tanıtım filmi, yerel aktörlerin dikkatini uyandıracak ve zihinlerinde ajans hakkında net bir imaj oluşturacaktır. Sistematik ve titiz bir çalışma gerektiren tanıtım filmi için öncelikle bir konsept geliştirilecek, ardından çekimle ilgili tüm taleplerin detaylı şekilde açıklandığı bir şartname hazırlanacak, daha sonra da konuyla ilgili bir yarışma düzenlenerek piyasanın tekliflerine açılacaktır. Bu yaşayanlarla aynı olanaklara sahip olmaları için azami özen gösterilecektir. Mali ve teknik desteklerin bölgeye duyurulması süreçleri de aynı şekilde geniş bir ölçekte uygulanacaktır. Bölge Planının Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından onaylanmasının ardından, bölgedeki paydaşlar tarafından sahiplenilmesini sağlamak amacıyla Bölge Planı tanıtım toplantısı organize edilecektir. Strateji 1.3. Kamuoyunun dikkatini çekecek nitelikte bir kurumsal tanıtım filmi hazırlanması aşamada, konusunda son derece uzman bir ekiple çalışılması, ajansın tanıtımına gölge düşürülmemesi bakımından esastır. Hazırlıkları tamamlanan tanıtım filmi, TR33 Bölgesi nde yayın yapan televizyon kanallarında, izlenme oranının en yüksek olduğu saatlerde yayınlanacaktır. Ajans ın web sitesinde de dikkat çekici şekilde yer verilecek olan film, ayrıca Zafer Kalkınma Ajansı nın logosuyla tasarlanacak olan şık usb belleklere yüklenerek ziyaret edilen paydaşlara takdim edilecektir

5 Strateji 1.4. Zafer Kalkınma Ajansı nın bölgesel, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda temsil edilmesi Ajansın faaliyet alanına giren konularda düzenlenen fuar, kongre, konferans, sempozyum vb. organizasyonlara mümkün mertebe katılım sağlanması, ajansın iletişim ağının genişletilmesi ve bilinirliğinin artması açısından büyük önem arz etmektedir. Özellikle sektörel bazlı etkinlikler, ajansın sektörel bağlantılarının kuvvetlendirilmesine ve söz konusu sektördeki birikimine katkı sağlayacaktır. Strateji 1.5. Sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi Zafer Kalkınma Ajansı nın tanıtımı kapsamında farkındalık yaratmak, hedef kitleyle duygusal bir bağ kurmak ve küçük bütçelerle geniş kitlelere ulaşmak büyük öneme sahiptir. Sponsorluk, kurumların reklam ve tanıtım amacıyla, daha geniş kitlelere ulaşmak için bir etkinlik veya organizasyona kaynak aktarma yoluyla destek verilmesi faaliyetidir; çok etkin bir pazarlama tekniği olarak bilinen sponsorluk, bağış ya da yardım değildir. Sponsorluk faaliyetleri aracılığıyla hedef kitle ile doğrudan ve interaktif iletişim kurabilmek Zafer Kalkınma Ajansı nın hangi etkinliklerde ne şekilde temsil edileceği tespit edilerek aylık Etkinlik Takvimi oluşturulacak, etkinlikler ajans uzmanları arasında faaliyet alanına göre paylaştırılacak ve ajans takviminde yer alan etkinliklere ilgili uzmanlar ve gerektiğinde genel sekreter tarafından katılım gerçekleştirilecektir. Bu organizasyonlarda Ajans ın görünürlüğünü sağlayıcı detaylara önem verilecektir. ve hedeflenen kitlenin bilinçaltında Ajans ın imajını güçlendirmek mümkün olacaktır. Zafer Kalkınma Ajansı, hedef kitleye en kısa yoldan ve en etkili şekilde ulaşabilmek için sponsorluk faaliyetlerine öncelikli önem verecek, bölge halkının ilgi gösterdiği organizasyonlarda sponsor olarak yer alarak tanınırlığını büyük ölçüde artıracaktır. Katıldıkları başarılı organizasyonlarda Zafer Kalkınma Ajansı nın da emeğinin geçtiğini fark edecek olan hedef kitlenin hafızasında ajansın işbirlikçi yönü de yer edecektir. STRATEJİK AMAÇ 2. ZAFER KALKINMA AJANSI OLARAK TR33 BÖLGESİNDE KALKINMA BİLİNCİNİ YERLEŞTİRMEK VE KATILIMCILIĞI TEŞVİK ETMEK TR33 Bölgesi için sürdürülebilir bir kalkınma sürecinden bahsedebilmek için öncelikle bölgesel gelişme ve bütüncül kalkınma kavramlarının bölge aktörleri tarafından benimsenmesi gerekmektedir. Strateji 2.1. Sektörel çalıştayların düzenlenmesi Bölgede aynı sektörde yer alan paydaşların bir araya getirilmesi, farklı fikirlerin tartışılıp ortak bir zeminde buluşturularak olgunlaştırılması, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması yolunda önemli bir adım olacaktır. Zafer Kalkınma Ajansı nın sanal ortamdaki yansıması olan web sitesi (www.zafer.org.tr), katılımcılık esasına uygun şekilde düzenlenecektir. Sitede sürekli olarak ajansın faaliyetleriyle ve bölgenin gelişme eksenleriyle ilgili çeşitli anketlere yer verilecektir. Bu anketler vasıtasıyla paydaşların ajanstan beklentilerinin nabzı tutulacak, TR33 Bölgesi nde hangi yatırım alanlarına eğilim olduğu ve hangi alanların güçlendirilmesi gerektiği gibi yerel konular hakkında bilgi akışının kesintisiz ve güncel kalması sağlanabilecektir. Ajansın web sitesinde ayrıca, Fikriniz bizim için çok değerli mesajını taşıyan bir fikir kutusu (idea box) yer alacaktır. Bölgedeki paydaşların sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına ilişkin Katılımcılık esasına dayanmayan ve kalkınma bilinci oluşturulmadan, ajans tarafından sağlanacak olan mali ve teknik desteklerin, bölgenin gelişiminde beklenen etkiyi yaratması beklenemez. Bölgedeki tüm yerel aktörlerin kalkınma sürecine doğrudan ve aktif katılımını sağlamak, yerelde sahiplenme duygusunu harekete geçirecek ve sürdürülebilir kalkınmanın zeminini güçlendirecektir. Zafer Kalkınma Ajansı tarafından organize edilecek olan sektörel çalıştaylar belli aralıklarla tekrarlanacaktır. Bu sayede yerel aktörler, fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri bu platformlarda hem bölgesel kalkınmada oynayacakları rolün farkına varacak, hem de kalkınma olgusuna dair vizyonlarını genişleteceklerdir. Düzenlenecek çalıştaylar ile bölgede sektörel bütünlük sağlanacak, paydaşlar arasında ortak amaç doğrultusunda birlikte hareket etme fikri giderek yerleşecektir. Strateji 2.2. Ajans ın web sitesi aracılığıyla katılımcılığın teşvik edilmesi fikirlerinin bir arada toplanmasını sağlayacak olan fikir kutusunda biriken fikirler, belirlenen periyotlarda ilgili uzmanlar ve genel sekreterlik tarafından değerlendirilecektir. Uygulamaya geçirilmesi mümkün ve mantıklı olan fikirlerin sahiplerine Ajans tarafından çeşitli ödüller verilecektir. Yine Ajans ın web sitesinde yer verilecek bölgemizden kareler bölümünde, paydaşlar tarafından gönderilecek, TR33 Bölgesi nin değişik ayrıntılarını gözler önüne seren fotoğraflar yayınlanacaktır. Gönderilen fotoğraflar birer aylık dönemler halinde toplanacak, içlerinden web sitesinde yayınlamaya uygun olanlar seçilecektir. Yayınlanan fotoğrafların sahiplerine de promosyon malzemelerinden oluşan ajans tanıtım kiti gönderilecektir

6 Strateji 2.3. Güdümlü proje fikir yarışması düzenlenmesi Ajans tarafından sağlanacak güdümlü proje desteğinin amacı, bölgesel gelişmenin hızlandırılması, bölgenin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi ve bölgedeki iş ortamının iyileştirilmesi açısından önem taşıyan projeleri, Ajansın öncülük etmesi ve koordinasyonu üstlenmesiyle gerçekleştirmektir. Zafer Kalkınma Ajansı, bölgedeki katılımcılığı sağlamak ve bölge ile ilgili kararların bölge Zafer Kalkınma Ajansı, diğer kalkınma ajansları gibi, bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmekle yükümlüdür. Ayrıca, özel sektöre yönelik olarak yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelere ve yeni girişimcilere destek sağlamayı amaçlamaktadır. tarafından alınacağı hususunu vurgulamak üzere, uygulayacağı güdümlü proje desteğinin fikrinin oluşturulması aşamasında bir Fikir Yarışması düzenleyecektir. Yarışma, bölgedeki tüm paydaşların katılımına açık olacak, kazanan fikrin sahibi ödüllendirilecektir. Böylece bölge halkının kalkınma sürecine doğrudan ve aktif katılımını sağlayarak, yerel sahiplenmeyi oluşturacak ve pekiştirecektir. STRATEJİK AMAÇ 3. AJANSLA PAYDAŞ KURUMLAR ARASINDA OLUŞTURULACAK VE PAYDAŞLARIN KENDİ ARALARINDA OLUŞTURACAKLARI İŞBİRLİKLERİNİ ORGANİZE ETMEK Bölge aktörleri arasında düzenlenecek olan işbirliklerinin yanı sıra bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve dışındaki ajans ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek de mevzuatta kalkınma ajanslarına biçilen görevler arasındadır. Zafer Kalkınma Ajansı da üzerine düşen görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmek üzere yoğun bir işbirliği sürecine girmeyi ve bu işbirliklerini sürdürülebilir kılmayı, böylece bölgesel kalkınma çabalarının etkisini artırmayı amaçlamaktadır. Strateji 3.1. Üniversite Sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi Bölgede sanayinin tecrübesi, üniversitelerin akademik araştırma potansiyeliyle birleştirilecek ve aynı doğrultuda hareket etmeleri sağlanacaktır. Bu aşamada Zafer Kalkınma Ajansı koordinatörlük görevini üstlenecek, üniversite-sanayi bilgi akışının artırılması için gerekli zemini hazırlayacaktır. Ajans, sanayinin tecrübesinden yararlanma konusunda sanayideki uzmanların üniversitede Strateji 3.2. Bölge aktörlerini işbirliğine teşvik edecek uygulamaların gerçekleştirilmesi Zafer Kalkınma Ajansı, bölge içinde işbirliğini geliştirmek için çok ortaklı ve işbirliği esasına dayalı projelere öncelik verecektir. Strateji 3.3. Sektörel işbirliği ağları oluşturulması ders vermesini, akademik araştırmacının da sanayide pratik uygulamalar gerçekleştirmesini teşvik edecektir. Üniversite Sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi için işbirliği toplantıları düzenlenecek, akademik araştırma ile sanayi ihtiyacının uyumunun sağlanması için öncülük edecektir. Ajans kapsamındaki illerin birbiriyle olan etkileşimlerini güçlendirmek adına tüm bölge illerinden farklı iş kollarında yer alan paydaşların bir araya geleceği Role Play toplantıları düzenlenecektir. Bu toplantılar, paydaşların empati ve sorun çözme becerilerini geliştirirken iller arasındaki etkileşimi ve işbirliği duygusunu artıracaktır. TR33 Bölgesi nde faaliyet gösteren sektörlerin beraber hareket etmelerini, aynı gelişme hedefine odaklanmalarını ve aynı sektörde yer alan paydaşların birbirleriyle bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarını sağlamak amacıyla Zafer Kalkınma Ajansı tarafından bölge genelinde sektörel işbirliği ağları oluşturulacaktır. Bu ağların koordinasyonu ajansın web sitesi aracılığıyla sağlanacak, belli dönemlerde ajansın sektör temsilcileriyle ortaklaşa düzenleyeceği sektörel beyin fırtınası buluşmalarıyla işbirliği ağındaki paydaşlar bir araya getirilecektir. Strateji 3.4. Diğer bölgesel kalkınma ajanslarıyla işbirliği yapılması Zafer Kalkınma Ajansı, bir yandan Türkiye deki kalkınma ajansları arasında başarılı çalışmalarıyla farkındalık yaratma iddiasını taşırken, diğer yandan bu ajanslarla belli bir uyum ve işbirliği içinde olmasının gerekliliğinin farkındadır. Bu düşünceden hareketle ajans, komşu bölgeler başta olmak üzere diğer kalkınma ajanslarıyla sürekli iletişim halinde olacak ve işbirlikleri gerçekleştirecektir. Zafer Kalkınma Ajansı, üyeleri arasında Avrupa da faaliyet gösteren bölgesel kalkınma ajanslarının bulunduğu European Association of Development Agencies (EURADA) ve Dünya çapında kalkınma ajanslarını ve yatırım tanıtım birimlerini bir araya getiren World Association of Investment Promotion Agencies (WAIPA) gibi uluslararası kuruluşlara üyeliğini gerçekleştirecektir. Ajans, uluslararası platformdaki gelişmeleri ve organizasyonları bu dernekler vasıtasıyla yakından takip edebilecek, yabancı yatırımcıları çekmek konusunda diğer üyelerle tecrübe paylaşımında bulunabilecektir

7 STRATEJİK AMAÇ 4. KURUMSAL MESAJLARI DOĞRU ZAMANDA, DOĞRU KANALLARLA ANLAŞILABİLİR VE ETKİLİ BİÇİMDE KAMUOYUNA İLETMEK Zafer Kalkınma Ajansı, dört ilde birden faaliyet gösteren, hedef kitlesi oldukça geniş bir kurum olarak kurumsal itibarını sağlam bir zeminde oluşturmak ve sürekli güçlendirmek durumundadır. Kamuoyunu sürekli, sistematik ve sağlıklı bir şekilde bilgilendirmek, sürdürülebilir bir kurumsal itibarın olmazsa olmazıdır. Kamuoyunun, ajansın istediği doğrultuda bilgilendirilmesi aşamasında öncelikle medya ilişkileri yönetimi devreye girmektedir. Ajans ın paydaşları içinde medya, diğer paydaşlardan farklı bir konuma sahiptir ve kurum ile diğer paydaşlar arasında adeta bir köprü işlevi görmektedir. Bu durumda, medyada şeffaf, güvenilir, sürekli, güçlü bir kurum algısı yaratmak, bu algıyı korumak ve güçlendirmek, ajansın hedef kitleye doğru şekilde yansıtılmasını sağlayacaktır. Strateji 4.1. Medya kuruluşlarıyla etkin ilişkiler kurulması Zafer Kalkınma Ajansı, medya ilişkileri yönetimine azami özen gösterecektir. Bu kapsamda ilgili birim tarafından Medya ile paylaşılacak konular belirlenerek, düzenli olarak haftalık basın bildirisi hazırlanacaktır. Ajans içinde duyuru konusunda yetkili bir gündem sözcüsü belirlenecek ve medya bilgiye tek ağızdan ulaşacaktır. Gündem sözcüsü, medya mensuplarıyla düzenli temas halinde olacak, basın bültenlerinin ilgili medyaya iletilmesi ve takibinden, basın bülteni konularına ilişkin medya mensuplarına doğrudan bilgi verilmesinden, editörlerin yönlendirilmesinden ve gönderim listelerinin düzenli olarak güncellenmesinden sorumlu olacaktır. Ajansın vizyon, misyon ve değerleriyle uyumlu, sade, etkili, güvenilir, iddialı, akılda kalıcı, farklı sloganlar ve kurumsal mesajlar oluşturulacaktır. Ajansın kamuoyuna direkt açıklama yapmasını gerektiren durumlarda basın toplantıları düzenlenecektir. Haber niteliği taşıyan özel konularda medya ile birebir röportajlar organize edilecektir. Bu röportajlar öncesinde olası ve kritik soru-cevap hazırlığı yapılacaktır. Dönem dönem basınla söyleşiler düzenlenecek, televizyon programlarında bölgenin kalkınmasıyla ilgili tartışma veya açık oturum programlarına Ajans Genel Sekreteri nin katılımı için gerekli organizasyon yapılacaktır. Ajans ile ilgili haberler yapılırken konuların olduğu gibi kamuoyuna duyurulması ve haber değerini artırmak için kurumsal itibarı olumsuz şekilde etkileyecek ifadelere yer verilmemesi konusunda titizlik gösterilecektir. Strateji 4.3. Ajans web sitesi aracılığıyla aylık e-bülten yayınlanması Zafer Kalkınma Ajansı nın bir ay boyunca ortaya koyduğu faaliyetlere, gerçekleştirdiği ziyaretlere, düzenlediği organizasyonlara ve sağladığı desteklere yer verilecek olan e-bülten hazırlığı, her ayın son 10 günü içinde gerçekleştirilecektir. Aynı zamanda bölgeden önemli yatırım haberlerinin de yer alacağı e-bülten, bir sonraki ayın ilk günü web sitesinde yayınlanacaktır. Ajans ın web sitesini ziyaret eden paydaşların, Ajans ta neler olup bittiğiyle ilgili merak ettiklerine yanıt bulmak üzere göz gezdirecekleri ve kimi zaman ilk izlenimlerini edinecekleri bülten, profesyonel bir görünümle hazırlanacak ve görselliği ön planda tutulacaktır. e-bülten e üyelik için kullanıcıların isim, soy isim ve e-posta adreslerini sisteme girmeleri yeterli olacaktır. Strateji 4.2. Bölgedeki bilgi akışının takip edilmesi Zafer Kalkınma Ajansı yla ilgili medyada yer alan tüm haberlerin derlenip, ajansa istenen formatta sunulmasını sağlayacak, talep edildiğinde medya analizini gerçekleştirecek profesyonel bir medya takip kuruluşuyla çalışılacaktır. Ajans tarafından takip edilmesi uygun görülen yerel, bölgesel, ulusal ve yabancı süreli yayınların listesi oluşturulacak ve bu yayınlara abone olunacaktır. Strateji 4.4. Ajans tarafından üretilecek yayınlarla kamuoyunun bilgilendirilmesi Zafer Kalkınma Ajansı nın kurumsal dergisi, üçer aylık dönemler halinde yılda dört kez hazırlanacaktır. Dergi, hem kurumun web sitesinde yayımlanacak, hem de basılı hale getirilerek başta kurum ve kuruluşlar olmak üzere talepte bulunan tüm paydaşlara gönderilecektir. Ayrıca, Ajans tarafından yıl boyunca yapılacak sektörel ve ekonomik araştırmalar, her yılın sonunda ilgili uzmanlar tarafından derlenerek rapor haline getirilecek; basımı gerçekleştirilerek kurumun süreli yayınları arasında yerini alacaktır

8 STRATEJİK AMAÇ 5. ZAFER KALKINMA AJANSI İLE PAYDAŞLARI ARASINDAKİ ETKİLEŞİMİN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK Kalkınma Ajansları, sürdürülebilir kalkınmayı yerel aktörleri bir araya getirmek suretiyle oluşturulacak ortak bilinçle, yerel potansiyelin etkin şekilde kullanımını sağlayarak gerçekleştirebileceklerdir. Ajansların üstlendiği görevleri başarı ile yapabilmenin yolu, toplumun güvenini, ilgi ve desteğini almaktan geçer. Dolayısıyla, yerel paydaşlarla etkin iletişim kurmayı başaramayan kalkınma ajansı, görevlerini yerine getirme hususunda da başarısızlığa mahkûmdur. Burada etkin iletişimden kasıt, hedef kitleyi tek yönlü bilgi bombardımanına tutmak değil, bu kitle ile karşılıklı ve sürekli etkileşim halinde olmaktır. Kurumsal iletişimin ayrılmaz bir parçası olan halkla ilişkiler, kalkınma ajansları için son derece önemli bir yönetim fonksiyonudur. Bu işlevi etkin şekilde uygulamayı başaran ajanslar, diğerleri arasında farklılaşacak ve bir adım öne çıkacaktır. Bu sayede hem kamuoyunun kuruma ilişkin eğilimleri, hem de paydaşların tutum ve beklentileri tespit edilecek, bilinç oluşturma konusunda yeni yöntemler keşfedilerek etkili sonuçlar ortaya konabilecektir. Strateji 5.1. Paydaş veri tabanının oluşturulması Ajans ta, paydaşların iletişim bilgilerinin detaylı şekilde yer aldığı ve sürekli güncellenen fonksiyonel bir paydaş veri tabanı oluşturulacaktır. Aynı veri tabanına entegre şekilde sektörel, il bazında, tüzel kişi-gerçek kişi sınıflandırması içeren paydaş envanterleri yer alacaktır. Ajansla hangi şekilde irtibata geçmiş olursa olsun (telefonla, faksla, e- Strateji 5.2. Kurumsal iletişimde sosyal medya araçlarının kullanılması Zafer Kalkınma Ajansı, teknolojideki gelişmeleri yakından takip eden ve teknolojiyi en iyi şekilde kullanmayı amaçlayan bir ajans olarak, iletişimde sosyal medya araçlarını da etkin şekilde kullanacaktır. Sosyal ağların geniş kullanıcı kitlelerine ulaşması, paydaşlarla iletişimde bu ağların kullanımını şart kılmaktadır. posta aracılığıyla, ziyaret ederek vs.), iletişim bilgileri talep edilerek paydaş veri tabanına kaydedilecektir. Bu kaynaktan yararlanarak ajansın farklı faaliyetlerine yönelik değişik e-posta grupları oluşturulacak ve bilgi kirliliğine yol açmadan hedeflenen gruba bilgi aktarımında bulunulabilecektir. Zafer Kalkınma Ajansı için Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlarda kurumsal profil oluşturularak paydaşların katılımcılığı desteklenecek, bu platformlarda ajansın düzenlediği etkinliklere yer verilecek ve zaman zaman düzenlenecek anketler ve fikir paylaşımlarıyla ajansla paydaşlar arasındaki karşılıklı iletişim güçlendirilmiş olacaktır. Bu esnada kurumsal mesajlar bir öğretici edasıyla verilmeyecek, interaktif bir ortamda karşılıklı paylaşım esas alınacaktır. Ajans ın kullandığı iletişim kanalları, birebir görüşmeden dijital mecranın aktif kullanımına kadar çeşitlilik gösterecek, hedef kitlenin ihtiyacına göre en etkin yöntem uygulanacaktır. Strateji 5.3. Zafer Kalkınma Ajansı telefonla destek hattının faaliyete geçmesi Ajansla ilgili soruları ve önerileri olan paydaşların telefonla ulaşabilecekleri, ajansın adının baş harfleri kullanarak oluşturulacak numaralı hat satın alınacak ve kullanıma açılacaktır. Hatta gelecek aramalara doğru ve etkin şekilde yanıt vermek üzere 2 adet destek personeli görevlendirilecektir. Bu personele telefonla etkin iletişim kurma teknikleri konusunda eğitim verilecek, ayrıca Ajans faaliyetleriyle ilgili tüm detaylara ve ajans mevzuatına hâkim olmaları sağlanacaktır. Yurt genelinde çok sayıda büyük kurum tarafından uygulanan bu yöntem, ajansın kurumsallaşma çabasının da bir göstergesi olacaktır. Strateji 5.4. Diğer kalkınma ajansları ile ilişkilerin geliştirilmesi Zafer Kalkınma Ajansı, faaliyet alanını oluşturan TR33 Bölgesine komşu olan İZKA, GEKA, GMKA ve BEBKA başta olmak üzere Türkiye de faaliyet gösteren tüm kalkınma ajanslarıyla etkileşim halinde olacak, bu kurumlara karşı işbirlikçi bir tutum sergileyecektir. Tüm kalkınma ajanslarıyla iletişime geçilerek, her ajanstan bir irtibat kişisi belirlenecektir. Belli aralıklarla diğer ajanslara etkileşim ziyaretinde bulunulacak, yine zaman zaman diğer ajans temsilcileri Zafer Kalkınma Ajansı na davet edilecektir. Bunların yanı sıra Zafer Kalkınma Ajansı tarafından her yıl, TR33 Bölgesi illerinden birinde, tüm kalkınma ajanslarından belirli sayıda temsilcinin davet edileceği, ajanslar arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi hedefleyen tecrübe paylaşım günleri organizasyonu gerçekleştirilecektir. Ortalama üç gün sürecek olan organizasyon kapsamında, katılım gösteren ajansların her birinden bölgesinde ajans desteğiyle yürütülen en verimli projeyi sunum halinde diğer ajanslarla paylaşması istenecektir. Bölgenin diğer ajanslara tanıtılması amacıyla düzenlenecek çeşitli etkinliklerin ve gezilerin de yer alacağı program katılımcıların keyifli ve verimli üç gün geçirmelerini, Zafer Kalkınma Ajansı nın ise kurumsal itibarının ve imajının güçlenmesini sağlayacaktır

9 GERİ BİLDİRİM & DEĞERLENDİRME STRATEJİ Strateji 1.1. GÖSTERGELER Basılan promosyon malzemesi sayısı Talep edilen promosyon malzemesi sayısı Zafer Kalkınma Ajansı İletişim ve Tanıtım Stratejisi, ağırlıklı olarak pratik uygulamalara yer verilen bir strateji belgesi olduğundan, içeriğinde yer alan stratejilerin başarılı olup olmadığı sayısal sonuçlara dayandırılabilir. Ajans tarafından ilk kez uygulanacak olması nedeniyle analize dayanmayan sayısal hedeflere yer verilmemiş, her stratejik amacın altında, o amaca ulaşmak için uygulanması öngörülen stratejiler sıralanmıştır. Stratejilerin başarıyla uygulanıp uygulanmadığını gösterecek olan performans göstergeleri aşağıda her strateji için ayrı ayrı belirtilmiştir. Elde edilen sonuçlar belli bir hedefle kıyaslanmayacak; ancak bir sonraki strateji belgesinde belirlenecek olan hedefler için somut birer dayanak teşkil edecektir. Stratejilerin uygulanması safhasında düzenlenecek olan toplantı, çalıştay, seminer ve benzeri organizasyonların sonunda katılımcılara ajans tarafından hazırlanacak olan standart değerlendirme formu verilecek ve doldurmaları istenecektir. Organizasyondan birkaç gün sonra ise, katılımcılar arasından gelişigüzel şekilde seçilen beş kişi telefonla aranacak; kendileriyle organizasyonla ilgili kısa bir anket gerçekleştirilecektir. Elde edilen tüm değerlendirme formları ve anketler, ajans uzmanları tarafından analiz edilecek, böylece düzenlenen organizasyonun hedefine ulaşıp ulaşmadığı bilgisine ulaşılabilecektir. Organizasyonun hangi noktalarda eksik kaldığını, hangi konularda standardın üzerine çıktığını ölçmek açısından son derece fayda sağlayacak olan bu yöntem, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenecek tüm organizasyonlarda istisnasız olarak uygulanacaktır. Bu sayede geliştirmesi gereken yönlerini ortaya çıkaracak olan ajans, giderek daha başarılı organizasyonlara imza atabilecektir. Uygulanacak olan İletişim ve Tanıtım Stratejisi ile Zafer Kalkınma Ajansı nın hangi hedef kitleye hangi iletişim kanallarını kullanarak ulaştığı tespit edilecek; hangi iletişim kanallarının ve tanıtım yöntemlerinin hedef kitle üzerinde daha etkili olduğu ortaya çıkacaktır. Bir sonraki strateji belgesi hazırlanırken bu veriler kullanılacak, hedef kitleye en uygun stratejiler somut gerekçeler ortaya konarak hazırlanacaktır. Böylece en geniş hedef kitleye hitap ettiği tespit edilen yöntemlere öncelik verilerek ajans kaynaklarının etkin kullanımı sağlanacaktır. STRATEJİK AMAÇ 1 Strateji 1.2. Strateji 1.3. Strateji 1.4. Strateji 1.5. STRATEJİ Strateji 2.1 Düzenlenen tanıtım toplantısı sayısı ( Merkez / İlçe / Belde / Köy ) Düzenlenen bilgilendirme toplantısı sayısı ( Merkez / İlçe / Belde / Köy ) Tanıtım filminin ajans web sitesi üzerinden izlenme sayısı Tanıtım filmi hakkında paydaşlardan alınan geribildirim sayısı Tedarik edilen tanıtım filmi yüklü usb bellek sayısı Paydaşlara dağıtılan tanıtım filmi yüklü usb bellek sayısı Ajans tarafından katılım gösterilen fuar sayısı Ajans tarafından katılım gösterilen kongre ve konferans sayısı Ajans tarafından katılım gösterilen seminer ve sempozyum sayısı Dış etkinliklere katılan uzman sayısı (ortalama) Sponsorluk sağlanan etkinlik sayısı GÖSTERGELER Düzenlenen Sektörel Çalıştay sayısı Sektörel çalıştaylara katılan katılımcı sayısı STRATEJİK AMAÇ 2 Strateji 2.2 Web sitesinin aylık ziyaretçi sayısı (bölge içi / yurtiçi / yurtdışı) Anketlere katılan kişi sayısı (toplam / ortalama) Fikir Kutusu bölümüne fikir yazan kişi sayısı Web sitesinin Bölgemizden Kareler bölümüne fotoğraf gönderenlerin sayısı Strateji 2.3 Güdümlü proje fikri yarışmasında alınan başvuru sayısı 46 47

10 STRATEJİK AMAÇ 3 STRATEJİ Strateji 3.1. Strateji 3.2. Strateji 3.3. Strateji 3.4. GÖSTERGELER Düzenlenen İşbirliği Toplantısı sayısı İşbirliği toplantılarına katılan katılımcı sayısı Düzenlenen Role Play toplantısı sayısı Role Play toplantılarına katılan katılımcı sayısı Ajans koordinatörlüğünde oluşturulan Sektörel İşbirliği Ağı sayısı Sektörel İşbirliği Ağlarına dahil olan kişi/kurum sayısı Zafer Kalkınma Ajansı tarafından üye olunan dernek sayısı STRATEJİK AMAÇ 4 STRATEJİ Strateji 4.1. Strateji 4.2. Strateji 4.3. Strateji 4.4. GÖSTERGELER Medyaya ulaştırılan basın bildirisi sayısı Düzenlenen basın toplantısı sayısı Medya ile gerçekleştirilen röportaj sayısı TV programlarına katılım sayısı Ajans temsilcisinin katıldığı TV programlarının izlenme oranları Medyada ajans ile ilgili yer alan haber sayısı Abone olunan süreli yayın sayısı E- bülten üyesi sayısı E-bülten in ajans web sitesi üzerinden okunma sayısı Ajans tarafından yayımlanan basılı yayın sayısı Ajans tarafından yayımlanan basılı yayın baskı adedi STRATEJİK AMAÇ 5 STRATEJİ Strateji 5.1 Strateji 5.2. Strateji 5.3. Strateji 5.4. GÖSTERGELER Paydaş veri tabanında yer alan kişi ve kurum sayısı Ajans ın sosyal ağlarda oluşturduğu gruplardaki katılımcı sayısı Telefonla destek hattına gelen çağrı sayısı Ajans a diğer ajanslar tarafından gerçekleştirilen ziyaret sayısı Ajans ın diğer ajanslara gerçekleştirdiği ziyaret sayısı Ajans tarafından düzenlenen Tecrübe Paylaşım Günleri ne katılan ajans sayısı / temsilci sayısı 48

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ 5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ Ulusal kalkınmanın, çeşitli toplum kesimleri ve bölgeler arasında dengeli bir işbölümü ile gerçekleştirilmesi

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01.01.2010 31.12.2010) -Ekim 2010- İÇERİK A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler...

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU T.C BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...5 KISALTMALAR...10

Detaylı

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU Ankara, 2006 İÇİNDEKİLER KATILIMCILAR LİSTESİ... i GİRİŞ... 1 1.

Detaylı

BÖLGESEL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN ULUSLARARASI EĞİLİMLER...

BÖLGESEL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN ULUSLARARASI EĞİLİMLER... B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti... 1 1 GİRİŞ... 7 1.1 Ulusal Kalkınma Hedefleri ve Yeni Bölgesel Politika... 7 1.2 BGUS Hazırlık Süreci

Detaylı

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir. Başta AB üyesi ülkeler olmak üzere dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde

Detaylı

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org. Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.tr İzmir Kalkınma Ajansı 2011 Faaliyet Raporu Mart 2012 Baskı Tarihi

Detaylı

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU PGPY BİRİMİ, 2011 1. GİRİŞ...4 2. PROJE NEDİR?...5 3. PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PCM) NEDİR?...5 4. TEKLİF ÇAĞRISI NE ANLAMA GELİR?...6 5. PROJENİZİ

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023)

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANKARA, 2007 KISALTMALAR AB-Avrupa Birliği AR-GE-Araştırma Geliştirme ATAK-Akdeniz ve Ege Turizm Altyapısı ve Kıyı Yönetimi ÇED-Çevresel Etki

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Referans: STDF/2015/01

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Referans: STDF/2015/01 GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Referans: STDF/2015/01 Ön Başvuru Formunun Teslimi için Son Başvuru Tarihi: 03 Temmuz 2015 Bu sınırlı bir Teklif

Detaylı

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir.

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI 2014-2019 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon

Detaylı

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 13 Ocak - Şubat - Mart 2015 Tasarım ve inovasyon BEBKA, yeni fikirlerin ışığıyla aydınlanacak bir geleceğe inanıyor

Detaylı

LAR II. Aşama TR 07.01.05 FİNAL RAPORU. Bileşen. Faaliyet. Çıktı. Seçimle gelen. Açıklamaa. stratejileri ile. ve İhaleler Birimidir.

LAR II. Aşama TR 07.01.05 FİNAL RAPORU. Bileşen. Faaliyet. Çıktı. Seçimle gelen. Açıklamaa. stratejileri ile. ve İhaleler Birimidir. Türkiye de Yerel Yönetim Reformu Uygulamasının Devamına Destek Projesi LAR II. Aşama TR 07.01.05 İrfan Haşlak ve Özlem Yıldırım ın yardımlarıyla Simon Forrester, Mustafa Lütfi Şenn ve Tarkan Oktay tarafından

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2015 TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR72/15/TD Başvuru yapılacak dönemlere ilişkin program referans numaraları ve son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir: Dönem Referans No Son Başvuru

Detaylı

Tüketicinin Korunması TABANA YAYILMA. Finansal. Ürün ve Hizmetlere Erişim. Eğitim. M, FİNANSAL Ankara

Tüketicinin Korunması TABANA YAYILMA. Finansal. Ürün ve Hizmetlere Erişim. Eğitim. M, FİNANSAL Ankara Finansal Tüketicinin Korunması Finansal Ürün ve Hizmetlere Erişim FİNANSAL TABANA YAYILMA Finansal Eğitim FİNANSAL ERİŞİ M, FİNANSAL EĞİTİM, FİNANSAL TÜKE ETİCİNİN KORUNMASI STRATEJİSİ VE EYLEM PLANLARI

Detaylı

3-23. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

3-23. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 3-23. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI GİRİŞ TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 10-11 Nisan 2010 tarihinde Ankara da toplanan 22. Olağan Genel Kurulumuzda kabul edilen kararlar ve Sonuç Bildirgesi nin yönlendiriciliğinde

Detaylı

İzmir Kümelenme Stratejisi

İzmir Kümelenme Stratejisi 2 İzmir Kümelenme Stratejisi 2013-2018 Bu Strateji Belgesi, İzmir Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Zobu Danışmanlık uzmanları M. Hakan ZOBU ve Fevzi DOĞU tarafından hazırlanan

Detaylı

Final Aşaması Sonuçlandı

Final Aşaması Sonuçlandı Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Yarışması 2009, Türkiye İçindekiler Final Aşaması Sonuçlandı Yarışmanın Final Aşaması Yarışmaya Ait Bazı İstatistik- 2 6 Dünya Bankası tarafından Türkiye'de Gençlik: Geleceğimizi

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ HÜKÜMET PROGRAMI 30 EYLÜL 2006 Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Kıbrıs Türk Halkı 24 Nisan 2004'te gerçekleşen Referandum'da

Detaylı