ANADOLU GÜZEL SANATLAR SPOR LİSESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANADOLU GÜZEL SANATLAR SPOR LİSESİ"

Transkript

1 ANADOLU GÜZEL SANATLAR SPOR LİSESİ DERS KİTABI YAZARLAR İlhan UÇAR Tahir EKİM Filiz TÜRKMEN DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012

2 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 4846 DERS KİTAPLARI DİZİSİ...: ?.Y Her hakkı saklıdır ve Milli Eğitim Bakanlığına aittir. Kitabın metin, soru ve şekillleri kısmen de olsa hiç bir suretle alınıp yayımlanamaz. Editör Emel UZUNER Dil Uzmanı Selma BİTMEZ Program Geliştirme Uzmanı Sedat DAĞ Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı İsmail ŞENER Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uzmanı Özgen ŞİMŞEK DURAN Görsel Tasarım Uzmanı Nurdan DOĞAN ISBN Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu nun gün ve 242 sayılı kararı ile ders kitabı olarak kabul edilmiş, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün gün ve 3398 sayılı yazısı ile üçüncü defa adet basılmıştır.

3

4 ATATÜRK'ÜN GENÇL E H TABES Ey Türk gençli i! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en k ymetli hazinendir. stikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî, bedhahlar n olacakt r. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düflersen, vazifeye at lmak için, içinde bulunaca n vaziyetin imkân ve fleraitini düflünmeyeceksin! Bu imkân ve flerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. stiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düflmanlar, bütün dünyada emsali görülmemifl bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatan n, bütün kaleleri zapt edilmifl, bütün tersanelerine girilmifl, bütün ordular da t lm fl ve memleketin her köflesi bilfiil iflgal edilmifl olabilir. Bütün bu fleraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ h yanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri flahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düflmüfl olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâd! flte, bu ahval ve flerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmakt r! Muhtaç oldu un kudret, damarlar ndaki asîl kanda, mevcuttur!

5 .. MUSTAFA KEMAL ATATURK

6 İÇİNDEKİLER ÖĞRENME ALANI : GRAFİK TASARIMIN TEMELLERİ 1. ÜNİTE: GRAFİK SANATLAR Grafik Sanatlar ve Tarihi Gelişimi 2. Türkiye de Grafik Sanatlar ve Grafik Sanatçıları Grafik Sanatların Diğer Sanat Dallarıyla İlişkisi 2. ÜNİTE : GRAFİK RESİM ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ 1. Geometrik Şekillerle Grafiksel Kompozisyonlar 2. Nokta, Çizgi ve Leke ile Grafiksel Düzenleme 3. Obje Etüt Çalışmaları 4. Grafiksel Soyutlama ÜNİTE : TİPOGRAFİ 1. Grafik Sanatlarda Tipografi 2. Tipografik Düzenlemeler 3. Tipografinin Reklam Çalışmalarındaki Görsel Etkisi ÖĞRENME ALANI: GRAFİK TASARIM TEKNİKLERİ ÜNİTE : ÖZGÜN BASKI RESİM TEKNİKLERİ 1. Şablon Baskı Tekniği 2. Monotipi Baskı Tekniği 3. Yüksek Baskı Tekniği 4. Çukur Baskı Tekniği Terimler ve Kavramlar Sözlüğü Ölçme Değ. Soruları Cevap Anahtarı Kaynakça Ünite Sonlarındaki Bulmacaların Çözümleri

7 ORGANİZASYON ŞEMASI Öğrencilerin ön bilgilerini harekete geçirmek ve konuya ilgilerini çekmek amacıyla ders öncesi öğretmen tarafından yapılan çalışmalar yer alır. Öğrencilerin sınıfta yapacağı bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları yer alır. Öğrencilerin bireysel veya grup olarak daha geniş bir zamanda yapacağı çalışmalar yer alır. Öğrencilerin bilgilerini bir ürüne veya etkinliğe dönüştürmesi ve grafik tasarım becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yer alır. Konuyu destekleyen bilgi, olay, anı, makale ve bilimsel çalışmalar yer alır. Bilimsel nitelikli, konuyu destekleyici bilgiler yer alır. Konuyla ilgili İnternet, internet, kitap kitap vb. kaynaklardan vb. kaynaklardan yapı- yapılacak araştırmalar yer alır. yer alır. Konuyla ilgili öğrenilen bilgi ve kazanılan becerilerin ölçüldüğü çalışmalar yer alır.

8 GRAFİK TASARIMIN TEMELLERİ 1. ÜNİTE: GRAFİK SANATLAR 2. ÜNİTE: GRAFİK RESİM ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ 3. ÜNİTE: TİPOGRAFİ

9 1. ÜNİTE GRAFİK SANATLAR Konular Grafik Sanatlar ve Tarihi Gelişimi Türkiye de Grafik Sanatlar ve Grafik Sanatçları Grafik Sanatlarının Diğer Sanat Dallarıyla İlişkisi

10 1. ÜNİTE: GRAFİK SANATLAR İletişim Süreci Gönderici Mesaj İletişim Aracı Geri Bildirim İnsan davranışlarında istendik değişimler yaratmak amacıyla yapılan planlı ve plansız etkinliklerin tümüne eğitim denir. İnsanın çevresiyle etkileşim sürecindeki eğitimin temelinde iletişim yatmaktadır. İnsanların iletişimini çeşitli ürünlerle karşılayan grafik sanatı, bu anlamda iletişimde önemli bir yere sahiptir. Özellikle günümüzde daha çok gereksinim duyulan iletişim, grafik sanatların önemini artırmıştır. Grafik tasarım, görsel bir iletişim sanatıdır. Grafik tasarım ürünleri; yazı, resim ve fotoğraflarla geniş halk kitlelerini bilgilendirirken estetik açıdan eğitmekte de etkin rol oynar. Günümüzde grafik tasarım ürünlerinin anlatım gücü, diğerlerini aşmıştır. Farklı dillerde konuşan veya okuma yazma bilmeyen insanlar, grafik simgeler aracılığıyla birbirini anlayabilmektedir. Alıcı Yandaki iletişim sürecini inceleyiniz. Sizce grafik sanatların bu iletişim sürecindeki rolü nedir? Örnekler vererek tartışınız. 1. GRAFİK SANATLAR VE TARİHİ GELİŞİMİ Tasarım İletişim Reklam grafiği Baskı grafiği Eskiz Taslak Amblem Sembol Logo Logotayp Arma Marka Tipografi 1. Yukarıdaki kavram ve terimler sizde ne gibi çağrışımlar yapıyor? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 2. Günlük yaşamda karşılaştığınız grafik tasarım ürünlerinden ikisini fotokopiyle küçültüp aşağıdaki boşluklara yapıştırınız. 3. Çevrenizdeki yazılı ve görsel iletişim araçlarını inceleyerek bulduğunuz örnekleri dosyalayınız, sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 10

11 A. GRAFİK SANATLAR Grafik sözcüğü Yunancada; yazmak, resim çizmek, işaret, desen anlamlarına gelen grafîkos sözcüğünden gelmektedir. Bu sözcük, sanat çalışmalarında çok kullanıldığı için sonuna graf eklenen tüm alanlar, grafik sanatları tanımlar. Örneğin; fotoğraf, serigraf, litograf vb. Grafik tasarıma, görsel iletişim tasarımı da denir. Grafik tasarımda eser, sanatçının elinden özgün biçimlendirmeyle çıkar ve özgün çoğaltmayla elde edilir. Bu eserler; bilgi iletmek, kitle iletişim araçlarında kullanılmak üzere hazırlanan düzenlemelerdir. Grafik tasarım, işlevi gereği bir mesajı görsel iletişim yoluyla hedef kitleye duyurur. Bunu güzel sanatların estetik nitelikleriyle resim ve yazıyı birbirini tamamlayacak biçimde kullanarak yerine getirir. Grafik sanatlar, çeşitli görsel ögeler aracılığıyla ortak bir iletişim dili oluşturmayı amaçlar. Afiş, amblem, logo, ilan, broşür, etiket, kitap, kitap kapağı, exlibris, illüstrasyon, animasyon, tipografi, görsel kimlik, ambalaj, süreli yayın, web sitesi, reklam, endüstri ürünleri, CD ve kaset kapağı tasarımları grafik sanatların alanına girer. 1) Tevfik Fikret Uçar, War Makes War elek baskı 2) Adnan Tepecik, Dağlar elek baskı Aşağıdaki grafik sanat ürünleri sizce neler olabilir. Adlarını altındaki boşluklara yazınız

12 B. TARİHSEL GELİŞİM Grafik sanatların gelişimini tarih şeridi üzerinde inceleyerek uygarlık tarihine etkisini tartışınız. Paleolitik Çağ (M.Ö ) Paleolitik Çağda mağara duvarlarına yapılan el resimleri. Çin atı, Lascaux (Lasco) Mağarası, stilizasyon örneği. Paleolitik Çağda (Eski Çağ ve Kaba Taş Çağı) taşın araç olarak kullanıldığı görülür. Mağara duvarlarına yapılan veya kazınan resimler ilk iletişim örnekleridir. Bunlar ilk grafik sanatlar ürünleri sayılabilir. Altamira (İspanya, MÖ 15000) ve Lascaux (Lasco) (Fransa, MÖ 25000) Mağaralarında bulunan resimlerde hayvan ve insan figürleriyle günlük yaşamdan kesitler işlenmiş ve boyalı ellerin şablonları duvarlara çoğaltılmıştır. MÖ 1235 MÖ 1000 Bronz Tablet Çorum Boğazköy (Hattuşa), M.Ö Hattuşa da 1986 yılı kazılarında ele geçen Hitit çivi yazısıyla yazılmış olan bu belge, Anadolu da bulunmuş tek bronz tablettir. M.Ö yıllarındaki Anadolu nun tarihi coğrafyasına ışık tutmaktadır. Hitit Büyük Kralı IV. Tuthaliya ile Tarhuntaşşa Ülkesi Kralı Kurunta arasında M.Ö de yapılmış bir antlaşmadır. Mısır da 18. Hanedan (Amarna) Döneminde, günümüzden 3000 yıl önce, papirüslere yazılıp resimlenen Ölünün Kitabı ndan bir sahne. Tarihte ilk kağıt, Mısır da papirüs bitkisinin ince yapraklarından yapılmıştır. Yan yana getirilerek, ağırlık altında bekletilip, parlattıktan sonra bunlara hiyeroglif yazı yazılırdı. Eski Mısır da geliştirilen hiyeroglif 12

13 MÖ MÖ 1600 Çivi yazısıyla bir mektup ve zarf. (MÖ 1900) Sümerler, kil tablet ve silindirlere kazınan çivi yazısını bulmuşlardır. Kurutulan silindiri, yaş tabletler üzerinde yuvarlayarak bir çeşit imza ve çoğaltım tekniği geliştirmişlerdir. Bu da ilk baskı tekniği sayılabilir. Tarihteki ünlü Hammurabi Kanunları (MÖ ) Akat dilinde, taş üzerine çivi yazısıyla yazılmıştır. Fenike alfabesiyle yazılmış bir tablet yıllık süreçte Anadolu ve Mezopotamya da (MÖ ) küçük mühür silindirler ve çivi yazısıyla hazırlanmış küçük zarflar, grafik çoğaltımların üç boyutlu ürünleridir. Bilinen ilk alfabe MÖ yy. da Fenikeliler tarafından icat edilmiş ve kullanılmıştır. MÖ 1000 MÖ Eski Krallık Dönemindeki mezarlarda bulunan hiyeroglif kabartmalar. İlk Yunan alfabesi Altaylarda, Pazırık Kurganı ndan çıkarılan halıdan bir kesit. Halılar üzerindeki motiflerden bir tanesi (üstte solda). yazı, canlı ve cansız varlıkların stilize edilmiş biçimlerinden oluşur. Bu yazı tekniği, nesnelerin kolay ve anlaşılır biçimde sembollere dönüştürülmesidir. İlk kitap basım işlemi MÖ 868 de Çin de yapılmıştır. MÖ döneminden günümüze ulaşan Pazırık Kurganı ndan çıkan eşyaların üzerindeki şekiller Türklerde grafik sanatların başlangıcına ışık tutmaktadır. 13

14 MÖ yy. Taş tabletlerdeki Li üslubu yazılar, kare biçimli ve kalın hatlıdır. MÖ 200 de Çin de baskı işlemleri kullanılmaya başlanmıştır. Çin in önemli kişilerini belgelemek amacıyla taş ve sert tahta kalıplar üzerine oyulmuş, yüksek baskı biçiminde mühürler kullanılmıştır. Çin, grafik sanatlar tarihinde önemli bir yere sahiptir. Çin alfabesindeki her şekil bir harfi değil, bir sözcüğü ifade eder. Roma İmparatorluğu nda küçük harflere geçişin sağlandığı Uncial yazısı. Önceleri büyük harflerin (Üstte solda - MÖ yılları arasında kazınan Trajan Sütunundaki Roma Kapital yazısından bir bölüm) kullanıldığı Roma İmparatorluğu nda Uncial yazısı ile küçük harflere geçiş olmuştur. 15.yy 16.yy 18.yy Gutenbeg in (Yohan Gutenberg in) harf döküm sistemi. Albrecht Dürer in (Albrıt Dürer) ağaç baskı tekniğiyle yapılmış bir kitap illüstrasyonu. Tipografi tekniğinin geliştirilmesi, Johannes Gutenberg in (Yohan Gutenberg in) baskıyı geliştirmesi. (15. yy.) Kanuni Sultan Süleyman ın Tuğrası. Osmanlı İmparatorluğu nda padişah tuğraları grafik sanatlar açısından önemli bir yere sahiptir. Robert Thorne (Rabırt Törn), kalın hatlı ilk yazılar. Endüstri ve Fransız Devrimlerinin güçlü etkileri, kitap ve diğer yayınların üretimi, basım alanında grafik tasarımın önemini artırmıştır. Günümüz (20.yy.) 1 Kasım 1928 tarihli Harf Devrimi nden sonra Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Kayseri de halka Latin alfabesini tanıtırken (20 Eylül 1928) TRT ve Ziraat Bankası amblemleri. Selahattin Sönmez ve İhap Hulisi ye Afiş Tasarımı ödülünü kazandıran tasarım. Sadık Karamustafa, Barış ve Dostluk Afiş yarışması 1.lik ödülü, Grafik tasarımında son aşama, tasarımların dijital ortamlarda gerçekleşmesidir. Bilgisayar destekli tasarımlar, yazılım 14

15 8.yy yy. 13.yy 1896 yılında ortaya çıkarılan Orhun Yazıtları, Göktürklerin ünlü hükümdarı Bilge Kağan döneminden kalmıştır. Orhun Yazıtları, Göktürklerin ünlü hükümdarı Bilge Kağan devrinden kalma altı adet yazılı dikilitaştır. Bunlardan 716, 732, 735 yıllarında dikilen üçü çok önemlidir. Kûfi yazısıyla yazılmış bir Kur an sayfası, yy. dolayları. Kûfi yazı, dik, yalın ve köşeli harflerle yazılan, Arapça hat sanatında yaygın olarak kullanılan bir yazı türüdür yılında Selçuklu Veziri tarafından yaptırılan ince minareli medrese İnce Minareli Medresesi giriş kapısı üzerine kazınan yazı ve süslemeler, Selçuklularda yazı sanatının ulaştığı düzeyi göstermektedir. 19.yy Joseph Niepce (Yosep Nipce), fotolitografik baskı,1822 Louis Jacques Daguerre (Luis Jak Döger), Paris Bulvarı 1830 Ottmar Mergenthaler (Otmar Mergıntalır) linotipi dizgi makinesinin tanıtımını yapıyor, 1886 William Morris in (Wilyım Moris in) Canterburry (Kantırbur) Efsaneleri adlı kitabından bir sayfa tasarımı, 1896 Fotoğraf ve litografi tekniklerinin bulunuşu, grafik tasarımcılara bütün görsel ögeleri istedikleri gibi kullanabilme özgürlüğü sağlamıştır. Günümüz (21.yy.) Luc Parent (Luk Parent), afiş tasarımı. Rick Eiber (Rik Eyber), afiş tasarımı programlarıyla çok boyutlu ve değişik anlatım olanaklarına ulaşmıştır. Matbaanın gelişiminin Rönesans a ve grafik sanatların tarihi gelişimine etkilerini tartışınız. 15

16 4) Tolouse Lautrec (Tulus Lotrek), Ambassadeurs afiş 5) Aubrey Vincent Beardsley (Obre Vinsınd Bördsli), Isolde dört renkli gravür, 1899 Sayfadaki grafik çalışma örneklerinden hangisini kendinize daha yakın buluyorsunuz? 3) Gustav Klimt, Secession Sergisi Afişi renkli litografi, C. GRAFİK SANATLARDA AKIMLAR Bugünkü anlamda grafik sanatların doğuşu, 19.yy. sonu ile 20.yy. başlarında ortaya çıkan ve tüm sanat alanlarını etkileyen sanatsal hareket ve akımlarla olmuştur. Arts and Craft Akımı Endüstri Devrimi nin sanat ve tasarımdaki ticari belirleyiciliğine tepki olarak İngiltere de Arts and Craft Akımı ortaya çıktı. Akımın öncüsü William Morris (Wilyım Moris), ucuz ve kalitesiz kitlesel üretime karşı çıkıyor; daha kişisel ve elle üretilen bir tasarım anlayışını savunuyordu. William Morris, zarif el yazması kitaplar hazırladı, Roman ve Gotik üsluplardan esinlenen yazı karakterleri tasarladı. Art Nouveau Akımı Dekoratif sanat ve tasarım stili olan bu akım, yıllarında özellikle illüstrasyon, kitap ve afiş alanlarında bütün dünyayı etkiledi. Jules Cheret (Jul Şeret) ile başlayan sanat afiş geleneği Toulouse Lautrec (Tulus Lotrek) ile devam etmiştir. 6) William Morris (Wilyım Moris), duvar kağıdı tasarımı, ) Alexander Rodchenko (Aleksandır Rodşenko), bebek emziği için afiş tasarımı 8) Alexander Rodchenko (Aleksandır Rodşenko), Suprematist Composition 1918

17 Modern Sanat ve Tasarım Akımları 20. yy. başlarında ortaya çıkan Kübizm, Fütürizm, Dadaizm, Sürrealizm, De Stijl, Süprematizm, Konstrüktivizm gibi modern sanat akımları, dönemin grafik tasarımını da etkilemiştir. Kübizm, Rönesans sanat geleneğine karşı yeni bir görsel dil geliştirmiştir. Bu akımın habercisi, Pablo Picasso (Pablo Pikasso) nun 1907 de yaptığı Avignonlu Kızlar adlı tablosudur. Fütürist manifesto; bütün sanat dallarının, bilim ve endüstrinin yeni gerçeklerine uymaları gerektiğini savunur. Hız, makine, savaş ve modern yaşantı vb. kavramları yüceltir. Marinetti ve arkadaşlarının tipografi ve imlanın bütün kurallarını alt üst ederek geliştirdiği yeni tipografi anlayışına özgür tipografi adı verilir. Toplumda olumsuz ya da yıkıcı kabul edilen ögeleri, eserlerde kullanarak şaşırtıcı ve protestocu bir anlatım biçimine yönelen Dadacılar, hemen hemen bütün alışkanlık ve geleneklere karşı çıkarak sınırsız özgürlüğü savunmuşlardır. Bu akımın başlıca temsilcileri; Kurt Schwitters (Şivitters), John Heartfield Con Hartfild)ve George Grosz (Corç Kuroz) dur. Sürrealistler; eserlerinde düşlerden, bilinçaltından ve sezgiden yararlanmıştır. Sürrealizmin en çok kullanıldığı alanlar, fotoğraf ve illüstrasyondur. En önemli temsilcileri; Max Ernts (Maks Örnist), Joan (Can) Miro, Rene Magritte (Magrit) ve Salvador Dali dir. De Stijl sanatçıları, ilkel renkler ve basit geometrik biçimlerin ilişkilerini araştırmışlar; form ve renkleri basite indirgemişlerdir. Eserleri; sadece dik açıyla yatay-dikey çizgiler, üç ana renk (mavi, sarı, kırmızı) ve renk sayılmayan siyah, beyaz, griden oluşmaktadır. Önde gelen tasarımcıları; Theo Van Doesburg (Teo Van Dosburk), Vilmos Huszar ve Laszlo Moholy-Nagy (Lazlo Maholi Nagi) dir. Genelde çağdaş malzemeleri kullanan ve geometrik kompozisyon anlayışını benimseyen Konstrüktivizm; geçmişle tüm bağlarını koparmış, endüstriyel malzeme ve teknikleri yücelten bir biçimlendirme çabasındadır. Tatlin in önderliğinde ilk kez mimarlıkta ortaya çıkmışsa da tasarımdan öteye gidememiştir; uygulanmış örneği yoktur. Fakat Konstrüktivist tasarımların çoğu modern mimarlığın gelişiminde etkilidir. Konstrüktivizm, resim ve heykelde çok daha verimlidir. Alexander Rodchenko (Aleksandır Rotşenko)ve El Lissitzky (Lizitki) ünlü Konstrüktivistlerdendir. Serifsiz yazılar, geometrik kompozisyon ve bar adı verilen kalın şeritler, Konstrüktivist grafiğin temel biçimsel özellikleridir. Bauhaus Sanat ve tasarım alanında eğitim vermek için Weimar (Vaymar, 1919) da Walter Grapius (Voltır Gırapiyus) un kurduğu Bauhaus okullarının ortak ilkesi ölü bir endüstri ürününe nefes aldırmak biçiminde özetlenebilir. Bauhaus un amacı, bugünün sanatçısına üst düzeyde bir zanaatçı niteliği kazandırmaktır. 9) Pablo Picasso (Pablo Pikasso), Serbest Kalan Horoz ) Marcel Duchamp (Marşel Duşamp), Nude Descending a Staircase, No 11) Herbert Bayer, Evrensel Alfabe ) Fernand Leger, The Bargeman ) Kurt Schwiltters (Şivitters) - Theo Van Doesburg, Küçük Bir Dada Gecesi 17

18 14) A.M. Cassandre (Kasandıra), L intrans afış tasarımı, 1925 Fotoğraf ve tipografiyi görsel bir iletişim diliyle kullanan Laszlo Moholy-Nagy, yalın ve işlevsel bir tipografik tasarım anlayışı geliştiren Herbert Bayer ve Joost Schmidt (Yos Şimit), Bauhaus un grafik tasarım alanındaki başlıca temsilcileridir. Post-Modernist Akımlar Post-modernizm, düşünceleri anlatırken doğal biçimleri yalınlaştıran Modernizm ve modern düşünce kültürünün temel kavram ve bakış açılarına karşıdır. Bu akım, grafik tasarım dilinin biçimini ve çağımızdaki görsel iletişimi doğrudan etkilemiştir. Post-modernist tasarımcılar, eserlerinde ileti vermek yerine kendilerini anlatmayı seçmiştir.en önemli tasarımcısı,wolfgang Weingart tır. 16) Max Ernst, Oedipus Almanya daki Bauhaus okullarının ortak ilkesi olan; ölü bir endüstri ürününe nefes aldırmak sözünü yorumlayınız. 15) Wolfgang Weingart, Didacta Eurodidac afiş tasarımı, 1981 Aşağıdaki görselleri biçim yönünden inceleyiniz. Etkilendikleri grafik sanat akımları hakkında neler söyleyebilirsiniz? Joan Miro, Hand Catching a Bird Laszlo Moholy-Nagy-Theo Van Doesburg,

19 2. TÜRKİYE DE GRAFİK SANATLAR VE GRAFİK SANATÇILARI 1. Göktürk ve Uygur sanatından grafik örnekleri araştırınız. 2. Osmanlı Dönemindeki ilk Türkçe gazetelerin resimlemesini yapan, aynı zamanda pul ressamı Ebuzziya Tevfik hakkında araştırma yaparak eserlerinden örnekleri arkadaşlarınızla paylaşınız. 17) İbrahim Müteferrika, Cihannüma da yer alan dünya haritası 3. Litografi baskı tekniğini araştırınız. Bulduğunuz örnekleri sınıf panosuna asınız. Türklerde grafik sanatların tarihi gelişimi ve günümüzdeki durumu hakkında neler söyleyebilirsiniz. 19) Kültigin Anıtı, Orhun abideleri Türk grafik sanatlar tarihini Orta Asya dan Anadolu ya uzanan bir kültür coğrafyasında ele almak gerekir. Pazırık kazılarında çıkarılan eserler, Uygur ve Göktürk alfabelerinin kalıcı belgeleri Türk grafik sanatlarının başlangıç noktası sayılabilir. Uygurlar, Çinlilerle yazım ve baskı teknikleri konusunda bilgi paylaşımında bulunmuşlardır. Duvar resimlerinin pek çoğu günümüze ulaşmıştır. Baskı alanında da tahta kalıplar kullanmışlardır. Göktürkler in Orhun Yazıtları ve kaplumbağa heykeli üzerine oturtulan 3 m yüksekliğindeki kabartma yazıtlar, Moğolistan dadır. MS 9. yy. da Müslümanlığı kabul eden Türkler, Arap alfabesini kullanmaya başlamışlardır. Selçuklular Döneminde bu alfabeyle taş üzerine kaligrafik kitabeler yazılmıştır. Türk grafik sanatında asıl gelişim, Osmanlı Döneminde olmuştur. Matbaanın ilk kez 18. yy. da İbrahim Müteferrika tarafından kurulduğu bilinmekle birlikte matbaanın tarihi Fatih Sultan Mehmet Dönemine kadar uzanır. Türkiye deki ilk kâğıt fabrikası 1453 te İstanbul un Kâğıthane köyünde kurulmuştur. Kuruluş tarihi bilinmeyen Bursa daki kâğıt fabrikası ise 1520 ye kadar faaliyet göstermiştir. Bu işletmelerin üretimi daha çok hattatların kâğıt taleplerini karşılamaya yönelikti. Matbaanın ilk dönemlerinde basılan ürünlerin tasarımlarını genellikle hattat ve müzehhep denen süslemecileri yapardı. Tüm ürünlerde; başlık, yazı tipi, resim, pul ve sayfa düzenlemeleri meslek erbabı tarafından yapılırdı. Kanuni Sultan Süleyman Döneminde, Enderun mekteplerinde sanata önem verilmiş; İran, Özbekistan ve batıdan getirilen sanatçılar burada öğretmenlik yapmıştır. Bu okulda kitap resimleme ve sayfa tasarım çalışmalarına önem verilmiştir. Kanuni Döneminin ünlü minyatür sanatçısı Matrakçı Nasuh, Anadolu nun birçok kentinin resimlerini yapmıştır. Bu eserler, tarihi belge niteliğindedir. İbrahim Müteferrika, Yirmisekiz Mehmet Çelebizade Sait Efendi ile 1727 de III. Ahmet ve Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa nın desteğiyle ilk baskı tesislerini kurmuştur. Türk grafik sanatı tarihinin modern başlangıcı bu dönem kabul edilir. İbrahim Müteferrika nın bastığı ilk kitaplar; Tarih-i Hind-i Garbi, Cihannüma adlı resimli bir kitap, Latin alfabesiyle basılan Grammaire Turque ve Kitab-ı Lügat-ı Van Kulu dur. 18) Selçuklu tarzı taş üzerine yazı tasarımı, 12. yy. 20) İnce Minareli Medrese, Konya, Selçuklu tarzı taş üzerine yazı tasarımı 21) Matrakçı Nasuh, Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn-i Kanuni nin İran ve Irak seferi sırasında geçilen coğrafyayı (Haliçin iki yakası) gösteren minyatür,

20 İbrahim Müteferrika, basımevi kurulduktan sonra bir kâğıt fabrikasının kurulması için girişimlerde bulunmuştur da Yalova nın Elmalık köyü yakınında Yalakabat Kâğıt Fabrikası faaliyete geçti. Bu fabrika, kâğıt üretimini 19. yy. ortalarına kadar sürdürmüştür. Türk grafik sanatlar tarihinin önemli bir aşaması da, tiyatro sanatının gelişmesiyle afişin ön plana çıkmasıdır. Avrupa gazetelerinde varlığını sürdüren karikatür, 19. yy. sonuna doğru Osmanlı daki yerini almıştır. Ayrıca Servet-i Fünun ile Diyojen dergileri de Türk grafik sanatı tarihinde önemli bir yere sahiptir. 24) Büyük Mecmua Dergisi kapak düzeni, ) İbrahim Müteferrika, Tarih-i Hind-i Garbi illüstrasyon, ahşap gravür Ebuzziya Tevfik in Türk grafik sanatına katkıları hakkında neler söyleyebilirsiniz? 23) İhap Hulusi Görey ile ilgili dergi haberi Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Kemal, Türk ordusunun moralini yüksek tutmak için basılı ilan ve yayınlar çıkarılmasını istemiştir. Matbaacılık, Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşu ve Latin alfabesinin kabulüyle ülkemizde hızla gelişmeye başlamıştır. Türkiye de grafik tasarım eğitimi 1933 te, Mithat Özer öncülüğünde Güzel Sanatlar Akademisi nin afiş atölyesinde başlamıştır. Akademi; sanat eğitimi, resim, heykel ve mimarlık gibi alanlarda yoğunlaşmıştır de İstanbul da açılan Devlet Tatbikî Güzel Sanatlar Yüksek Okulu ise endüstriyel sanatlar ve tasarım alanında uzmanlar yetiştirmiştir de çıkan Yüksek Öğrenim Kanunu yla güzel sanatlar ve tasarım alanında eğitim veren Güzel Sanatlar Akademisi ve Tatbikî Güzel Sanatlar Yüksek Okulu üniversite statüsü kazanmıştır. Bazı güzel sanatlar fakültelerinde grafik bölümleri açılmıştır.türk grafik tasarımcıları, 1978 den itibaren grafikerler, Meslek Kuruluşu adı altında mesleki bir yapılanmaya girmiştir; tasarımcı haklarının korunması, ücret belirlenmesi, sergi düzenlenmesi gibi konularda önemli çalışmalarını sürdürmektedir ta çıkmaya başlayan ilk Türkçe gazete ve dergileri araştırınız. Bulduğunuz örnekleri sınıf ortamında tartışınız. Panoda sergileyiniz. 25) Sait Maden, İlyada kitap kapağı tasarımı 20 26) Yurdaer Altıntaş, Jean Vigo sergi afişi 27) Mengü Ertel, İsatanbul Festivali afiş, ) Mesut Manioğlu, BCG afiş

21 Aşağıdaki grafik tasarım ürünlerini inceleyiniz. Benzerlik ve farklılıklarını boşluğa yazınız. Sait Maden, Gösteri kapak tasarımı İhap Hulusi, Gislaved afiş tasarımı Sadık Karamustafa, Yolculuklar ve Ayinler afiş, 2002 Ebuzziya Tevfik, para tasarımı. Mengü Ertel, 1980 Moskova Olimpiyatları afiş, Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu amblemi 21

22 Aşağıda adı verilen sanatçıların grafikle ilgili eserlerinden seçtiğiniz birini arkadaşlarınızla paylaşınız. Küçülterek verilen boşluklara yapıştırınız. Kenan Temizan Mengü Ertel Yurdaer Altıntaş Bülent Erkmen Devrim Erbil Hayati Misman Mesut Manioğlu Sabri Berkel Sadık Karamustafa 22

23 Aşağıda verilen anıyı okuyarak grafik sanatlar ve eğitim ilişkisini değerlendiriniz. İHAP HULUSİ GÖREY İN ESKİŞEHİR YOLCULUĞU 1920 li yıllardan sonra ülkemizde yeni bir heyecan rüzgârı esmektedir. Büyük Önder Atatürk le başlayan yenileşme çabaları her alanda görülmektedir. Güzel yurdumuzu işgal eden yabancı güçler kovulmuş, Cumhuriyet ilan edilmiştir yaz aylarıdır. Ulu Önder Atatürk, yurt gezilerinden birinde, Eskişehir dedir. O yıllarda afiş alanında Almanya da eğitim gören İhap Hulusi iyice ünlenmiş ve birçok kurumun afişi onun elinden çıkmıştır. O günkü afiş siparişlerini gece geç saatte bitirmiş, atölyesi yanındaki yatak odasında derin uykudadır. Sabahın ilk ışıklarıyla güneş yüzünü göstermeye başlarken kapı tokmağı hızla birkaç kez çalınır. İhap Hulusi uykudan zar zor uyanır. Kim o! Tok bir ses: Kapıyı açar mısınız? Uykulu gözlerle açar. Karşısında iki polis durmaktadır. Şaşırmıştır, bir anlam veremez. Polislerden biri, Cumhurreisimiz sizi istiyor, beyefendi, der. Resmî plakâlı bir otomobille doğruca Haydarpaşa Garı na götürülür, bir polis eşliğinde trenle Eskişehir e doğru yola çıkar. Kısa bir yolculuktan sonra kendini Büyük Önder Atatürk ün huzurunda bulur... Gazi yi o güne dek halkın arasından, otomobille geçerken ancak bir iki kez görmüştür. Gel bakalım üstadım, der Gazi. Araştırdım, memleketin bütün afişlerini sen yapıyormuşsun, usta sanatkârmışsın. O yüzden seni buraya çağırdım, der. O sıralarda ülkede okuma yazma seferberliği başlatılmış, hızla sürdürülmektedir. Ama kitlelere; okullarda, kışlada, evde yeni yazıyı öğretmek ancak alfabeyle gerçekleşebilirdi. Bunu da en güzel, ünlü afiş sanatçımız İhap Hulusi yapabilirdi. Ulu Önder, İhap Hulusi den sevimli bir alfabe kapağı yapmasını ister. Hatta küçük Ülkü ile poz bile verir. Kapağın sevimli olmasını özellikle tembih eder. İhap Hulusi eskizler alır, saygıyla huzurdan ayrılır. Birkaç gün sonra alfabe kompozisyonunu hazırlayıp yaveriyle, Atatürk e ulaştırır. Beğenilmiştir. Takdirnameyle ödüllendirilir. Böylece yeni Türk harfleriyle basılan ilk alfabenin kapağı hazırlanmış olur. Yrd. Doç. Yaşar Serin den alınmıştır. İhap Hulusi. Alfabe, Kapak Tasarımı İhap Hulusi. İhap Hulusi, Köy Halk Kıraatı kitap kapağı İhap Hulusi, Bursa afiş tasarımı İhap Hulusi, afiş tasarımı 23

24 3. GRAFİK SANATLARIN DİĞER SANAT DALLARIYLA İLİŞKİSİ 1. Çeşitli sanat alanlarında verilen grafik sanat ürünlerine örnekler araştırınız. Bulduğunuz ürünlerden bir dosya hazırlayınız. Sinema, opera, tiyatro vb. afiş tasarımları, kitap, CD kapağı tasarımları, televizyon program ve reklamlarında kullanılan grafik tasarım unsurlarına örnekler verebilir misiniz? Grafik sanat ürünleri incelendiğinde edebiyat, tiyatro, sinema, opera, bale vb. sanat dallarıyla etkileşimde olduğu görülür. Bununla birlikte her sanatsal ürünün diğer sanat dallarıyla ilişkisi vardır. Grafik sanatlarda üretilen her tasarım, çoğaltım teknikleri kullanılarak diğer sanatlarda ve farklı alanlarda görsel iletişim amacına hizmet eder. Aşağıdaki grafik ve resim sanatı örneklerini kompozisyon, renk, doku ve diğer tasarım ögeleri açısından inceleyiniz ve sonucu özetleyiniz. Değerlendirmelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. William Morris (Vilyım Moris) Piet Mondrian (Piet Modria) Otto Eckmann (Otto Ekmın) Salvador Dali Amedeo Modigliani (Amedo Modigliyani) Milton Glaser (Milton Glesır) Jean Carlu (Cin Karlo) Rene Magritte (Rin Magrit)

25 Aşağıdaki görselleri inceleyerek grafik sanatların diğer sanatlarla ilişkisi hakkındaki düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşıp noktalı yerlere yazınız. Edebiyat; Tiyatro; Sinema; Müzik; Bale; Fotoğraf; Endüstriyel Tasarım; Opera;

26 ÇENGEL BULMACA Aşağıdaki soruları, soldan sağa ve yukarıdan aşağıya olmak üzere uygun kutucuklara cevaplayınız. 26

27 KELİME BULMACA Harf kümesinin içinde yatay, dikey ve çapraz olarak yer alan aşağıdaki kavram ve terimleri bulunuz. 27

28 Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1) Aşağıdakilerden hangisi yazı, resim ve fotoğrafla geniş halk kitlelerini hem bilgilendiren hem de estetik açıdan eğitmekte etkin rol oynayan sanat dalıdır? A) Heykel B) Grafik Tasarım C) Resim D) Tiyatro E) Müzik 2) Aşağıdakilerden hangisi grafik sanatların gelişiminde daha etkili olmuştur? A) Yazı B) Elektrik C) Matbaa D) Radyo E) Televizyon 3) Grafik sanatların gelişiminde etkisi görülmeyen sanatsal anlayış aşağıdakilerden hangisidir? A) Klasizm B) Art Nouveau C) Arts and Crafts D) De Stijl E) Bauhaus 4) Atatürk ün emriyle yeni Türk alfabesinin tanıtım çalışmalarını yapan grafik sanatçımız kimdir? A) Murat Dorkip B) Aydın Erkmen C) Mesut Manioğlu D) Mengü Ertel E) İhap Hulusi 5) Aşağıdakilerden hangisi grafik tasarım alanlarından biri değildir? A) Kitap tasarımı B) Tipografi C) Afiş tasarımı D) Çevre tasarımı E) Logo ÖZ ELEŞTİRİ TABLOSU Grafik sanatlar hakkında Bu bölümde grafik sanatlarla ilgili Neler biliyordum? Neler öğrendim? Neleri kavrayamadım? Kavrayamadıklarımı nasıl öğrenebilirim? 28

29 GRAFİK RESİM ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ Konular Geometrik Şekillerle Grafiksel Kompozisyonlar Nokta, Çizgi ve Leke İle Grafiksel Düzenleme Obje Etüt Çalışmaları Grafiksel Soyutlama 29

30 2. ÜNİTE: GRAFİK RESİM ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ Grafik tasarım uygulamalarında ünitede bilgi notu içeriğinde verilen öge ve ilkeler kullanılmalıdır. Grafik tasarım öge ve ilkeleri, tüm tasarımlarda yol göstericidir. 1. GEOMETRİK ŞEKİLLERLE GRAFİKSEL KOMPOZİSYONLAR GRAFİK TASARIM ÖGELERİ İllüstrasyon Stilizasyon Deformasyon Soyutlama Ex-libris Bir grafik tasarım ürününü oluşturan ögeler 1. Geometrik form kullanılarak yapılmış tasarım örneklerini veya belgelerini sınıfa getirerek arkadaşlarınızla paylaşınız. 2. Grafik tasarım ürünlerinde geometrik ögeleri kullanan sanatçıları araştırınız. ÇİZGİ RENK DOKU ÖLÇÜ TON YÖN BİÇİM Doğada her şey küreye, koniye ve silindire dayanır. Paul Cezanne (Pol Sezan) özdeyişini yorumlayınız. Çizgilerin nasıl kullanılacağı objenin çizimine başlarken fark edilir. Sanat eserlerinde her zaman şekil verme endişesi söz konusudur. Yapılacak çalışmada konu veya obje olmasa da şekil daima vardır. Çevremizde canlı veya cansız her nesnenin bir şekli vardır. Çizim yaparken oluşan şekiller, birbirleri ve çevreleriyle bir bütünlük sağlayarak objenin hacmini oluşturur. Tüm şekiller, bütünün parçaları gibi farklı büyüklük ve formdadır. Kişi veya objeye benzemeyen daire, kare vb. soyut şekilllerin sınırsız kullanımıyla farklı kompozisyonlar oluşturulabilir. Geometrik formlarla kompozisyonlar hazırlayınız. Kullanılacak malzemeler: Resim kalemi, silgi, resim kağıdı, geometrik formlar, guaj boya. Geometrik formlarla yüzey düzenlemesi yapmak için bunları daha net algılamak gerekir. Geometrik objeleri, değişik görüntüler oluşturacak biçimde farklı yönlerde yerleştirerek birkaç eskiz çalışması yapınız. Melike Yılmaz, Geometrik formlarla yapılan eskiz çalışmaları öğrenci projesi ÇİZGİ Çizgi, mağara resimlerinden bu yana görsel iletişimde büyük rol oynamıştır. Grafik tasarımda birlik ve dengenin temel ögesi çizgidir. Doğadaki her varlık, tasarım açısından bir çizgi olarak ele alınırsa nesnenin ayıklama, sadeleştirme ve stilizasyon gibi tasarım ögelerini çizgi üstlenir. Tasarımda çizgiyi kullanırken çizginin neyi simgelediği bilinmelidir. Çizgiler; düz-kıvrımlı, kalın-ince, sürekli-kesik, keskin olabilir. Karakter ve konumlarına göre bazı mesajlar iletirler. Yatay çizgi: Ufuk çizgisine paraleldir, durgunluk, sükûnet ve durağanlık ifadesi verir. Düşey çizgi: Saygınlık, keskinlik ve kararlılık ifade eder. Diyagonal çizgi: Canlılık ve hareket ifadesi verir. Kıvrımlı çizgi: Zarafet ifadesi verir. 30

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU 1. Kitap Editör Reyhan KAYA Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU Ölçme Deðerlendirme Uzmaný Murat AKYILDIZ Rehberlik Süleyman AYHAN ATATÜRK'ÜN

Detaylı

-DERS PLANI- Görsel Sanatlar Dersi. 2 Ders Saati (40+40dk)

-DERS PLANI- Görsel Sanatlar Dersi. 2 Ders Saati (40+40dk) DERS SINIF KONU SÜRE AMAÇLAR HEDEF VE DAVRANIŞLAR DERS İÇERİĞİ VE SÜREÇ Görsel Sanatlar Dersi 9. Sınıf Doku 2 Ders Saati (40+40dk) -DERS PLANI- 1. Işığın etkisiyle objelerin dokusal özelliklerini tanır.

Detaylı

SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ

SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ 1.Sanatsal düzenleme öğeleri Çizgi: Çizgi, noktaların aynı veya değişik yönlerde sınırlı veya sınırsız olarak ardı arda dizilmesinden elde edilen şekildir. Kalemimizle

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIM

BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIM BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIM KURUMSAL YAPI Genel Tekrar MÜY (Masaüstü Yayıncılık) Yazılımları Kelime İşlem Yazılımları Sayfa Düzenleme Yazılımları Görüntü İşleme Yazılımları Çizim (Vektörel) Yazılımlar

Detaylı

28.03.2013. Algılama üzerinde etkilidir. Hareketi ve yönü belirleyici etki yaratırlar. Ayırma amaçlı. Kalın çizgiler daha etkilidir.

28.03.2013. Algılama üzerinde etkilidir. Hareketi ve yönü belirleyici etki yaratırlar. Ayırma amaçlı. Kalın çizgiler daha etkilidir. Hazırlayan ve sunan: Süleyman Nihat ŞAD 2 Kontrast/ Zıtlık ÇİZGİ ALAN-BOŞLUK DOKU Çizgi; gözü, belirli bir alanda ya da bir alan etrafında hareket ettirerek dikkatleri çeken tek boyutlu bir araçtır. ŞEKİL-FORM

Detaylı

HAZIRLAYAN : SERVET SEZGİN

HAZIRLAYAN : SERVET SEZGİN GRAFİK TASARIM HAZIRLAYAN : SERVET SEZGİN - Tasarlamaya başlamak için; - A3 kağıt ve kurşun kalem ile işe başlanır. - "Fikir haritaları" çıkarılır. - Taslak çalışması yapılır. - Sonlandırmak için PS çalışması

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Tarihteki Önemli Buluşlar Bilim, Türk ve İslam Devletlerinde yaşayan bilginler ile yükseliyor Coğrafi Keşifler...

İÇİNDEKİLER. Tarihteki Önemli Buluşlar Bilim, Türk ve İslam Devletlerinde yaşayan bilginler ile yükseliyor Coğrafi Keşifler... 4. ÜNİTE İÇİNDEKİLER Tarihteki Önemli Buluşlar... 6 Bilim, Türk ve İslam Devletlerinde yaşayan bilginler ile yükseliyor...21 Coğrafi Keşifler... 26 Rönesans... 32 Reform... 36 Mucitler... 43 Düşünce, sanat

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel plastik sanat eğitimi I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM REHBERİ Web Adresi : http://tip.erciyes.edu.tr/ - http://tip.erciyes.edu.tr/egitim_rehberi.asp E-mail : tipdekanlik@erciyes.edu.tr Adres

Detaylı

Öğretim Materyali Tasarımı

Öğretim Materyali Tasarımı Öğretim Materyali Tasarımı Öğrenci gereksinimlerini tam olarak karşılayacak hazır materyallerin seçilmesi ve kullanılması gerekir. Bu sağlanamıyorsa, var olan materyalin uygun hale getirilmesi gerekir.

Detaylı

Öğretim Materyallerinin Eğitimdeki Yeri ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI. Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün

Öğretim Materyallerinin Eğitimdeki Yeri ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI. Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün Bu bölümü tamamladıktan sonra; Bu bölümü tamamladıktan sonra; Bir öğretim materyali seçerken hangi unsurlara dikkat edilmesi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Temel Tasarım Ders No : 0907009 : 5 Pratik : Kredi : 5.5 ECTS : 7 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

RENK İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

RENK İLE İLGİLİ KAVRAMLAR RENK İLE İLGİLİ KAVRAMLAR Tanımlar Renk Oluşumu Gökyüzünde yağmur sonrasında olağanüstü bir renk kuşağı ( gökkuşağı ) görülür. Bunun nedeni yağmur damlalarının, cam prizma etkisi ile ışığı yansıtarak altı

Detaylı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ Günün Menüsü Görsel İletişim Tasarımı nedir? Görsel İletişim Tasarımcısı ne yapar?

Detaylı

İLLÜSTRASYON KİTAP KAPAĞI RESİMLEME. Orta düzey

İLLÜSTRASYON KİTAP KAPAĞI RESİMLEME. Orta düzey GRAFİK VE FOTOĞRAF BÖLÜMÜ DERS PLANI DERS İLLÜSTRASYON SINIF 11 - D ÜNİTE KİTAP KAPAĞI RESİMLEME KONU KİTAP KAPAĞI İLLÜSTRASYONU RENKLENDİRME ÖĞRENCİ TANIMLAMASI 16-17 yaş ortalamasında öğrenciler Genel

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Bölüm Adı: Dersin Adı: İleri Grafik Tasarım I

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Bölüm Adı: Dersin Adı: İleri Grafik Tasarım I DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI Dersi Veren Birim(ler): Dersi Alan Birim(ler): Bölüm Adı: Dersin Adı: İleri Grafik Tasarım I Dersin Düzeyi:

Detaylı

Danışman: Öğr. Gör. Aysel Güney Türkeç Tasarım ve İllustratör: Kübra Göçer ve Sertaç Özgüngör

Danışman: Öğr. Gör. Aysel Güney Türkeç Tasarım ve İllustratör: Kübra Göçer ve Sertaç Özgüngör Amasya Üniversitesi Tasarım Meslek Yüksekokulu Logo Tasarımı Danışman: Öğr. Gör. Aysel Güney Türkeç Tasarım ve İllustratör: Kübra Göçer ve Sertaç Özgüngör Logotype Çizimi Kurumsal Renk Skalası ve Renk

Detaylı

2. BASKI. 2.a. Ofset Baskı 2.b. Tipo Baskı 2.c. Flekso Baskı 2.d. Tifdruk Baskı 2.e. Serigrafi Baskı

2. BASKI. 2.a. Ofset Baskı 2.b. Tipo Baskı 2.c. Flekso Baskı 2.d. Tifdruk Baskı 2.e. Serigrafi Baskı MATBAACILIK Basılması istenen bir materyale ilişkin yazılı ve görsel materyallerin belirli sanatsal özellikler gözetilerek bir araya getirilip düzenlenmesi, baskıya hazırlanması ve çoğaltılması işlemlerinin

Detaylı

Bitkilerle Alan Oluşturma -1

Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Peyzaj Mekanlarının 3 Temel Elemanı Yüzey Zemin Düzlemi: Mekanın tabanını oluşturur. Mekanın diğer elemanları bu tabanın üzerinde yer alır.örneğin üstünde hiçbir bitki veya

Detaylı

PROJE TEKNİĞİ DERSİ. PEYZAJ TASARIM ÖĞELERİ ve TASARIM İLKELERİ. Öğr. Gör. Hande ASLAN

PROJE TEKNİĞİ DERSİ. PEYZAJ TASARIM ÖĞELERİ ve TASARIM İLKELERİ. Öğr. Gör. Hande ASLAN PROJE TEKNİĞİ DERSİ PEYZAJ TASARIM ÖĞELERİ ve TASARIM İLKELERİ Öğr. Gör. Hande ASLAN 1. PEYZAJ TASARIM ÖĞELERİ ÇİZGİ Tüm tasarım oluşumlarının temelidir. Peyzaj tasarımında bütün fikirler bir proje düzeni

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ TIRNAKLI YAPRAK -2 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

KODU DERSİN ADI T U K 403-404 Çağdaş Sanat I-II 2 0 2. Yard. Doç. Dr. Solmaz BUNULDAY HASGÜLER

KODU DERSİN ADI T U K 403-404 Çağdaş Sanat I-II 2 0 2. Yard. Doç. Dr. Solmaz BUNULDAY HASGÜLER ÇOMÜ / GSF / TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ BÖLÜM Temel Eğitim Bölümü (G.T.S. IV) Sanat Kuramları A.S.D. 403-404 Çağdaş Sanat I-II 2 0 2 ÖĞRETİM ELEMANI Yard. Doç. Dr. Solmaz BUNULDAY HASGÜLER İMZASI Çağdaş sanatın

Detaylı

Sergi açılış kokteylini onurlandırmanızı dileriz.

Sergi açılış kokteylini onurlandırmanızı dileriz. ABİDİN ELDEROĞLU Sergi açılış kokteylini onurlandırmanızı dileriz. Tarih: 26 Eylül 2014 Cuma Saat: 18.00 Birlik Mahallesi Doğukent Bulvarı 450. Cadde Vadi İkizleri Sitesi No: 3/A Çankaya ANKARA ABİDİN

Detaylı

Yazılı Materyaller. Yazılı Materyaller. Yazılı Materyaller. Yazı boyutu Yazı boyutu. Görsel Araç-Gereç ve Materyaller

Yazılı Materyaller. Yazılı Materyaller. Yazılı Materyaller. Yazı boyutu Yazı boyutu. Görsel Araç-Gereç ve Materyaller Öğretim Materyalleri Görsel Araç-Gereç ve Materyaller Yazılı materyaller (Kitaplar) Ders Kitapları Öğretmen Kitapları Alıştırma Kitapları Kaynak Kitaplar (?????) Hikaye, masal ve romanlar Yazılı Materyaller

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı :

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Nihal KARTAL e-mail: nihal.kartal@kemerburgaz.edu.tr Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Doktora devam Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Grafik Tasarım Hacettepe

Detaylı

Temel Grafik Eğitimi - I (GRT 201) Ders Detayları

Temel Grafik Eğitimi - I (GRT 201) Ders Detayları Temel Grafik Eğitimi - I (GRT 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Temel Grafik Eğitimi - I GRT 201 Güz 2 4 0 4 8 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ GÖRSEL SANATLAR DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI

TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ GÖRSEL SANATLAR DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI 2. Kazanımlarla ilgili olarak programda örneklerine bakınız.. ÖĞRENME ALANI: Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.).Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü, şiir, öykü, masal, anı, efsane gibi türlerinden

Detaylı

IŞIK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksek Okulu Grafik Tasarım Önlisans Programı

IŞIK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksek Okulu Grafik Tasarım Önlisans Programı IŞIK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksek Okulu Grafik Önlisans Programı 1. Yıl Ders Programı I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS GTA 111 Karşılaştırmalı 3 0 3 4 GTA 112

Detaylı

Bitkisel Tasarım Đlkeleri -2

Bitkisel Tasarım Đlkeleri -2 Bitkisel Tasarım Đlkeleri -2 Zıtlık Uygunluğun tersidir. Objeler arasında herhangi bir açıdan ortak yada yakın etkinliklerin olmamasına zıtlık denir. Yön, ölçü, biçim, renk, aralık ve doku açısından zıtlık

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (28 EKİM -13 ARALIK 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz ikinci temamıza ait bilgiler,

Detaylı

RESİM İŞ EĞİTİMİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 ders saati

RESİM İŞ EĞİTİMİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 ders saati RESİM İŞ EĞİTİMİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 ders saati GİRİŞ Yapısı ve uğraşı alanı ne olursa olsun tüm dersler, insan için ve insanlık adına sevgi, saygı, dayanışma ve rahat yaşama için

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (16 Şubat-27 Mart 2015 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (16 Şubat-27 Mart 2015 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (16 Şubat-27 Mart 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Eğitim Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İslam Öncesi Türklerde Eğitimin Temel Özellikleri 2 Yaşam biçimi eğitimi etkiler mi? Çocuklar ve gençlerin

Detaylı

Desen II (GRT 104) Ders Detayları

Desen II (GRT 104) Ders Detayları Desen II (GRT 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Desen II GRT 104 Bahar 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Desen 1 Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 4. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (19 Ekim - 04 Aralık 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (30 Mart 15 Mayıs 2015)

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (30 Mart 15 Mayıs 2015) 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (30 Mart 15 Mayıs 2015) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Yardımcı Doçent Grafik Tasarım Marmara üniveritesi 1986. Doçent Grafik Tasarım Marmara Üniversitesi 2005

Yardımcı Doçent Grafik Tasarım Marmara üniveritesi 1986. Doçent Grafik Tasarım Marmara Üniversitesi 2005 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selahattin GANİZ 2. Doğum Tarihi : 22 / 11 / 1948 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora / Sanatta Yeterlik Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Grafik Tasarım Marmara Üniversitesi

Detaylı

Türk Eğitim Tarihi. 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri. Yrd. Doç. Dr.

Türk Eğitim Tarihi. 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri.  Yrd. Doç. Dr. Türk Eğitim Tarihi 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU www.agurbetoglu.com agurbetoglu@yahoo.com 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri

Detaylı

GÖRSEL SANATLAR. Mehmet KURTBOĞAN

GÖRSEL SANATLAR. Mehmet KURTBOĞAN GÖRSEL SANATLAR Mehmet KURTBOĞAN TÜRK SÜSLEME SANATLARI??? NELERDİR? Türk süsleme sanatları a) Tezhip b) Hat c) Ebru ç) Çini d) Minyatür e) Cam bezeme (Vitray) f) Bakırcılık g) Cilt sanatı h)halı sanatı

Detaylı

Temel Tasarım I (MTT101) Ders Detayları

Temel Tasarım I (MTT101) Ders Detayları Temel Tasarım I (MTT101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Temel Tasarım I MTT101 Güz 4 4 0 6 8 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

RESSAM. TANIM Doğanın, eşyanın veya insanın resimlerini kendi algıladığı şekli ile soyut veya somut bir yaklaşımla yansıtan kişidir.

RESSAM. TANIM Doğanın, eşyanın veya insanın resimlerini kendi algıladığı şekli ile soyut veya somut bir yaklaşımla yansıtan kişidir. TANIM Doğanın, eşyanın veya insanın resimlerini kendi algıladığı şekli ile soyut veya somut bir yaklaşımla yansıtan kişidir. A- GÖREVLER - Yapacağı resmin konusu ve niteliğine uygun araç ve gereçleri hazırlar,

Detaylı

Beykoz Belediyesi Yarışması

Beykoz Belediyesi Yarışması Logo Yarışması Logo Yarışması Beykoz Belediyesi Logo Yarışması BEYKOZ BELEDİYESİ LOGO YARIŞMASI Ahmet Mithat Efendi der ki Dünya nın en güzel şehri İstanbul, İstanbul un en güzel yeri Beykoz dur. Boğaziçinin

Detaylı

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni 1 ÜSKÜDAR İLÇESİ 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 19 Mayıs Atatürk ü Anma Ve Gençlik Ve Spor Bayramı, 19.05.2012 Cumartesi günü saat: 07.00 de başlar ve gece saat 24.00

Detaylı

Mavi C:70 M:35 Y:0 K:0 Yeşil C:70 M:0 Y:100 K:0 Turuncu C:0 M:52 Y:100 K:0 Siyah C:50 M:50 Y:50 K:100 Kırmızı C:0 M:100 Y:100 K:20

Mavi C:70 M:35 Y:0 K:0 Yeşil C:70 M:0 Y:100 K:0 Turuncu C:0 M:52 Y:100 K:0 Siyah C:50 M:50 Y:50 K:100 Kırmızı C:0 M:100 Y:100 K:20 ASKAJANS ın logosu yatay bir formattadır. Logodaki ASK yazının sol tarafında üç (3) renkten oluşan soldan sağa kırk beş (45) derecelik açılara sahip yatay figürler bulunmaktadır. Logonun boyutları basılı

Detaylı

1.Bireyden Kitleye. 2.Habere İlk Adım: Gazete. 3.Her Yerdeki Ses: Radyo. 4.Düş mü, Gerçek mi?: Sinema. 5.Evdeki Dünya Televizyon

1.Bireyden Kitleye. 2.Habere İlk Adım: Gazete. 3.Her Yerdeki Ses: Radyo. 4.Düş mü, Gerçek mi?: Sinema. 5.Evdeki Dünya Televizyon 1.Bireyden Kitleye 2.Habere İlk Adım: Gazete 3.Her Yerdeki Ses: Radyo 4.Düş mü, Gerçek mi?: Sinema 5.Evdeki Dünya Televizyon 1 6.Becerikli F@reyle Uzaklara: İnternet 7.Markalar ve İmajlar: Reklam ve Halkla

Detaylı

BASKI SANATLARI BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI( ) BAS 453 Deneysel Baskıresim I Mesleki Seçmeli Dersler (2) - 22,5 Seçmeli Ders (1) - 4,5

BASKI SANATLARI BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI( ) BAS 453 Deneysel Baskıresim I Mesleki Seçmeli Dersler (2) - 22,5 Seçmeli Ders (1) - 4,5 BASKI SANATLARI BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI(2015-2016) I. YARIYIL BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5 MİT 105 Mitoloji ve İkonografi 2+0 3 RSM 107 Temel Resim Eğitimi I 3+3 6 SAN 101 Temel Sanat Eğitimi I 3+6

Detaylı

Gerçekçi (Realistic) görseller, üzerinde durulan gerçek nesneyi gösterir. Örneğin bir arabanın resmi gerçekçi bir görsel öğe olarak kullanılabilir.

Gerçekçi (Realistic) görseller, üzerinde durulan gerçek nesneyi gösterir. Örneğin bir arabanın resmi gerçekçi bir görsel öğe olarak kullanılabilir. GÖRSEL TASARIM UNSURLARI Görsel Unsurlar Sözel Unsurlar Çekicilik Katan Unsurlar Gerçekçi Yazı Tipi Dikkat Çekici Şematik Stil Sayısı Dokunulabilir Benzeşik Büyük Harf Etkileşimli Dr. Sakıp KAHRAMAN Bayburt

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 2. verilen etkinlik EYLÜL 9.09.206 30.09.206. programda ÖĞRENME ALANI: Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) 206-207 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU DİĞER DERSLERLE ARA DİSİPLİNLER ve.çeşitli sanat alanlarının

Detaylı

DERS PLANI. : Öğrencinin renkli resim tekniklerini ayırt edebilmesi, kullanılan

DERS PLANI. : Öğrencinin renkli resim tekniklerini ayırt edebilmesi, kullanılan DERS PLANI Ders Sınıf Ders Süresi Konu Öğrenci Tanımı Amaçlar malzemeleri tanıması. : Görsel Sanatlar Dersi : 9.sınıf : 40+40 dakika : Renkli Resim Çalışmaları : 5 kız- 8 erkek öğrenci / Gelir Durumları

Detaylı

Tipografi (GRT 203) Ders Detayları

Tipografi (GRT 203) Ders Detayları Tipografi (GRT 203) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tipografi GRT 203 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

Temel Grafik Eğitimi - II (GRT 202) Ders Detayları

Temel Grafik Eğitimi - II (GRT 202) Ders Detayları Temel Grafik Eğitimi - II (GRT 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Temel Grafik Eğitimi - II GRT 202 Bahar 2 4 0 4 8 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

geliştirmemize yardımcı olur.

geliştirmemize yardımcı olur. 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; PYP disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

1.Fotoğraf, Işıkla Resmetmek ve Fotoğraf Makinesi. 2.Pozlama ve Kontrol Sistemleri. 3.Objektifler ve Görüntü Estetiği. 4.

1.Fotoğraf, Işıkla Resmetmek ve Fotoğraf Makinesi. 2.Pozlama ve Kontrol Sistemleri. 3.Objektifler ve Görüntü Estetiği. 4. 1.Fotoğraf, Işıkla Resmetmek ve Fotoğraf Makinesi 2.Pozlama ve Kontrol Sistemleri 3.Objektifler ve Görüntü Estetiği 4.Fotoğraf Filmleri 1 5.Siyah-Beyaz Fotoğrafçılıkta Karanlık Oda Çalışmaları 6.Filtreler,

Detaylı

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Ali PEHLİVAN PALME YAYINCILIK Ankara, 2014 1 PALME YAYINLARI: 904 6. Sınıf

Detaylı

Not: Öğretmenimizin elinden taşlar üzerinde sanat!

Not: Öğretmenimizin elinden taşlar üzerinde sanat! Not: Öğretmenimizin elinden taşlar üzerinde sanat! SANAT EĞİTİMİ NEDİR? Sanat eğitimi, çizgi, form, mekan, renk, üç boyutlu yapı, görsel algılama ve inceleme ile ilgilenir. Temel sanat eğitimi derslerinin

Detaylı

Kurumsal Kimlik Rehberi

Kurumsal Kimlik Rehberi Kurumsal Kimlik Rehberi içindekiler Giriş 3 1. YTONG Logosu 4 2. Logonun Kullanımı 5 3. Logoda Güvenlik Alanı 6 4. Logonun Minimum Kullanımı 7 5. Logonun Hatalı Kullanımları 8 5.1. Logonun Hatalı Kullanımları

Detaylı

TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR?

TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR? TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR? Temel sanat eğitimi çizgi, form, mekân, renk, üç boyutlu yapı, görsel algılama ve inceleme ile ilgilenir. Temel sanat eğitimi derslerinin temeli Bauhaus a, Johannes Itten in

Detaylı

VERGİ ADRESİ FATİH VD. VERGİ NUMARASI BİNA KONTENJANI 114

VERGİ ADRESİ FATİH VD. VERGİ NUMARASI BİNA KONTENJANI 114 KONU: KURUM AÇMA İZNİ İLE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI KURUM KODU 99956100 KURUM ADI ÖZEL YUNUS EMRE ANAOKULU İLİ İSTANBUL İLÇESİ FATİH KURUM ADRESİ ATİKALİ MAH. NİŞANCA CAD. NO:46 FATİH/ İST KURUCUSU

Detaylı

Sanatın Tanımını yaparmı sınız Nurdan Gül Kökten

Sanatın Tanımını yaparmı sınız Nurdan Gül Kökten Bir duygunun, bir tasarının ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü ve bu anlatım sonucu ortaya çıkan üstün yaratıcılıktır. insan yaratıcılığının, yeteneklerinin ve düş gücünün; mimari,

Detaylı

ANTETLER. Prof. Dr. Selim ÇETİNKAYA A X M A 0.14 M A C M 0.06 A X 45. M42 X 1.5-6g 0.1 M B M

ANTETLER. Prof. Dr. Selim ÇETİNKAYA A X M A 0.14 M A C M 0.06 A X 45. M42 X 1.5-6g 0.1 M B M 0.08 M A 8X 7.9-8.1 0.1 M B M M42 X 1.5-6g 0.06 A 6.6 6.1 9.6 9.4 C 8X 45 0.14 M A C M 86 20.00-20.13 C A ÇİZİM 0.14 KAĞITLARI B ve 44.60 44.45 ANTETLER B 31.8 31.6 0.1 9.6 9.4 25.5 25.4 36 34 Prof. Dr.

Detaylı

çocukların çok ilgisini çekti. Turdan sonra çocuklar müzedeki atölyede

çocukların çok ilgisini çekti. Turdan sonra çocuklar müzedeki atölyede Yaz Sanat Kulübü 2010 Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Fener-Balat bölgesinde yaşayan çocuklar ve kadınlar için eğitim, kişisel gelişim ve sağlık gibi konularda projeler yürütüp kültürel

Detaylı

İleri Serigrafi Baskı (SGT 330) Ders Detayları

İleri Serigrafi Baskı (SGT 330) Ders Detayları İleri Serigrafi Baskı (SGT 330) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İleri Serigrafi Baskı SGT 330 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Öğretim Teknolojisinin Kavramsal Çerçevesi Dr. Erinç Erçağ Kaynak: Editör: Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu - Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Görsel Materyal

Detaylı

Demek ki ölçmeye çalıştığımız açı dar açıdır. üçgen. gönye. dar açı

Demek ki ölçmeye çalıştığımız açı dar açıdır. üçgen. gönye. dar açı Dar Açı Gönyemizin dik kısmını herhangi bir şeklin köşesine yerleştirdiğimizde, şeklin köşesindeki açı gönyeden küçük olursa o köşedeki açıya dar açı denir. gönye Demek ki ölçmeye çalıştığımız açı dar

Detaylı

ÖNSÖZ... İÇİNDEKİLER... RESİMLER LİSTESİ... ÇİZİMLER HİSTESİ... Birinci Bölüm TANIMLAR VE TÜRK ÇİNİ SANATININ TARİHİ GELİŞİMİ

ÖNSÖZ... İÇİNDEKİLER... RESİMLER LİSTESİ... ÇİZİMLER HİSTESİ... Birinci Bölüm TANIMLAR VE TÜRK ÇİNİ SANATININ TARİHİ GELİŞİMİ İçindekiler 1 İçindekiler ÖNSÖZ... İÇİNDEKİLER... RESİMLER LİSTESİ... ÇİZİMLER HİSTESİ... Birinci Bölüm TANIMLAR VE TÜRK ÇİNİ SANATININ TARİHİ GELİŞİMİ 1.1. Seramiğin Tanımı... 1.2. Çininin Tanımı... 1.3.

Detaylı

5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA

5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA 5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA KONULAR 1. İzdüşüm Metodları 2. Temel İzdüşüm Düzlemleri 3. Cisimlerin İzdüşümleri 4. Görünüş Çıkarma BU ÜNİTEYE NEDEN ÇALIŞMALIYIZ? İz düşümü yöntemlerini, Görünüş

Detaylı

HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri

HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri AutoCAD ile iletişim Çizimlerde Boyut Kavramı 0/09 2. Hafta

Detaylı

Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında bitkisel materyalinin kullanımında, tasarım ilkeleri ile birlikte bitkilerin denrolojik özelliklerinin

Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında bitkisel materyalinin kullanımında, tasarım ilkeleri ile birlikte bitkilerin denrolojik özelliklerinin Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında bitkisel materyalinin kullanımında, tasarım ilkeleri ile birlikte bitkilerin denrolojik özelliklerinin ve ekolojik isteklerinin de dikkate alınması gerekir. Her bitki ölçü,

Detaylı

MASAÜSTÜ YAYINCILIKTA TİPOGRAFİ

MASAÜSTÜ YAYINCILIKTA TİPOGRAFİ MASAÜSTÜ YAYINCILIKTA TİPOGRAFİ Elif Tarlakazan Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü Grafik Anabilim Dalı, Ankara ÖZET Matbaanın kurulmasıyla ilk kez kullanılan

Detaylı

ÖZEL EFDAL ANAOKULU YILDIZ GRUBU MART AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ANAOKULU YILDIZ GRUBU MART AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ANAOKULU YILDIZ GRUBU MART AYI BÜLTENİ BU AY ÖĞRENDİKLERİMİZ SU- BİTKİLER Su ile ilgili bildiklerimiz kavram haritası oluşturduk. Su çeşitlerini listeledik. Suyu kullandığımız yerlere göre grupladık.

Detaylı

O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını

O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını EĞİTİCİ OYUNCAKLAR O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştiren en değerli araçlardır.

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

... SINIF TEMA ESASINA DAYALI YILLIK PLAN TASLAĞI

... SINIF TEMA ESASINA DAYALI YILLIK PLAN TASLAĞI ... İLKÖĞRETİM OKULU TÜRKÇE İ... SINIF TEMA ESASINA DALI YILLIK PLAN TASLAĞI 1. TEMA: DOĞA VE EVREN TEMEL DİL BECERİLERİ VE 1. Okuma kurallarını uygulama: 1.5 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme: 2.1,

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (19 Ekim - 04 Aralık 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

ÇİÇEK GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ ÇİÇEK GRUBU 2016-2017 EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KaLELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları Cumhuriyet

Detaylı

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim hedefleri belirlendikten sonra öğrencileri bu hedeflere ulaştıracak içeriğin saptanması gerekmektedir. Eğitim programlarının geliştirilmesinde ikinci aşama

Detaylı

Grafik Tasarım III (GRT301 ) Ders Detayları

Grafik Tasarım III (GRT301 ) Ders Detayları Grafik Tasarım III (GRT301 ) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Grafik Tasarım III GRT301 Güz 2 4 0 4 10 Ön Koşul Ders(ler)i GRT202 Dersin Dili

Detaylı

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI 07-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SÜRE ÖĞRENME ALANI: Birey ve Toplum ÜNİTE: Haklarımı Öğreniyorum ARA DİSİPLİNLER

Detaylı

ŞERİFE BALDÖKTÜ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI

ŞERİFE BALDÖKTÜ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI ŞERİFE BALDÖKTÜ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI Bölüm Tanıtımı İnsanlar arası iletişimi sağlayan araçlardan biri olan fotoğraf ve grafik sanatı, bu anlamda kültürel, sanatsal,

Detaylı

AMBLEM. Belediyemizin amblemi; yıldız ve K harfinin stilize edilmiş halidir.

AMBLEM. Belediyemizin amblemi; yıldız ve K harfinin stilize edilmiş halidir. KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 2011 4 AMBLEM Amblem, kurumsal kimliğin temel taşıdır. Etkin bir kurumsal kimlik çalışması doğru çizgilere ve değerlere sahip çıkan bir amblem tasarımı ile başlar. Kurumsal kimlikte

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 12 Ekim 2015 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 19 Ekim 2015 Hatai çizimleri, kurşun kalem çalışması 26 Ekim 2015 Yaprak çizimleri,

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

ÜNİTE:1. Dil Nedir? ÜNİTE:2. Dil Kültür İlişkisi ÜNİTE:3. Türk Dilinin Gelişimi ve Tarihsel Dönemleri ÜNİTE:4. Ses Bilgisi ÜNİTE:5

ÜNİTE:1. Dil Nedir? ÜNİTE:2. Dil Kültür İlişkisi ÜNİTE:3. Türk Dilinin Gelişimi ve Tarihsel Dönemleri ÜNİTE:4. Ses Bilgisi ÜNİTE:5 ÜNİTE:1 Dil Nedir? ÜNİTE:2 Dil Kültür İlişkisi ÜNİTE:3 Türk Dilinin Gelişimi ve Tarihsel Dönemleri ÜNİTE:4 Ses Bilgisi ÜNİTE:5 1 Yapı Bilgisi: Biçim Bilgisi ve Söz Dizimi ÜNİTE:6 Türkçenin Söz Varlığı

Detaylı

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ 1 SONBAHAR VE YAPRAKLAR Sonbahar Mevsimin de gözlemlediğimiz hava olaylarını isimlendirdik. Sonbahar mevsimine ait giysileri ayırt ettik. Rüzgâr

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

A Temel İlkeler. B Kurumsal Evrak

A Temel İlkeler. B Kurumsal Evrak A Temel İlkeler 1. Sembol 2. Yazı 3. Logotayp - Temel Kullanım 4. Logotayp - Dikey Kullanım 5. Logotayp - Kurumsal Renk Standartları 6. Logotayp - Güvenlik Alanı ve Minimum Kullanım Ölçüsü 7. Logotayp

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TANITIM YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TANITIM YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TANITIM YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatları

Detaylı

Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında bitkisel materyalinin kullanımında, tasarım ilkeleri ile birlikte bitkilerin denrolojik özelliklerinin

Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında bitkisel materyalinin kullanımında, tasarım ilkeleri ile birlikte bitkilerin denrolojik özelliklerinin Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında bitkisel materyalinin kullanımında, tasarım ilkeleri ile birlikte bitkilerin denrolojik özelliklerinin ve ekolojik isteklerinin de dikkate alınması gerekir. Her bitki ölçü,

Detaylı

Özel Yetenek Sınavı 2014

Özel Yetenek Sınavı 2014 Özel Yetenek Sınavı 2014 Özel Yetenek Sınavı Başvuru, Ön Kayıt ve Kesin Kayıt İşlemleri Başvuru Koşulları 2014 yılı Özel Yetenek Sınavına ön kayıt yaptırabilmek için, adayların 2014 YGS puan türlerinin

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF (A) GÜZ DÖNEMİ 13 Ekim 2014 9.30-12.30 13.30-16.00 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 20 Ekim 2014 9.30-12.30 13.30-16.00 Hatai çizimleri,

Detaylı

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1 10. kazanımlar Okul Heyecanım 11 20. kazanımlar Okul Heyecanım 21 30. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1 6. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 7 20. kazanımlar Benim

Detaylı

Fotoğraf Ders Notları Mustafa Eyriboyun ZKÜ - 2009

Fotoğraf Ders Notları Mustafa Eyriboyun ZKÜ - 2009 Fotoğraf Ders Notları Mustafa Eyriboyun ZKÜ - 2009 Bu sunum, İFSAK Temel Fotoğraf Semineri Ders Notları esas alınarak hazırlanm rlanmıştır. 2005 yılında y www.fotokritik fotokritik.com internet sitesinden

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF TORS 211GS0046

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF TORS 211GS0046 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF TORS 211GS0046 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) FOTOĞRAF VE GRAFİK ALANI GRAFİKSEL YORUMLAR

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) FOTOĞRAF VE GRAFİK ALANI GRAFİKSEL YORUMLAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) FOTOĞRAF VE GRAFİK ALANI GRAFİKSEL YORUMLAR ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

BATI MÜZİĞİ TARİHİ 1. ÜNİTE İLK ÇAĞ DÖNEMİ MÜZİĞİ

BATI MÜZİĞİ TARİHİ 1. ÜNİTE İLK ÇAĞ DÖNEMİ MÜZİĞİ BATI MÜZİĞİ TARİHİ 1. ÜNİTE İLK ÇAĞ DÖNEMİ MÜZİĞİ İÇERİK Müzikoloji nedir? Müzik tarihinin Müzikoloji içindeki yeri Müzik tarihinin temel kavramları Etimoloji (Müzik kelimesinin kökeni) Kültürel evrim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) FOTOĞRAF VE GRAFİK AÇIK-KOYU, IŞIK-GÖLGE

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) FOTOĞRAF VE GRAFİK AÇIK-KOYU, IŞIK-GÖLGE T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) FOTOĞRAF VE GRAFİK AÇIK-KOYU, IŞIK-GÖLGE ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı :

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Nihal KARTAL Öğrenim Durumu: Doktora devam Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Mimarlık Mimar Sinan el Sanatlar Üniversitesi

Detaylı