ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Haziran 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3465 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AMA DÜNYAYA.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Haziran 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3465 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AMA DÜNYAYA."

Transkript

1 Kiliseden dönme camiler hükümetin bir ayýbýymýþ Zorlu Töre'ye göre... Anlaþýlan Zorlu, Selimiye ile Lala Mustafa Paþa'yý kiliseden camiye kimin çevirdiðini unuttu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Haziran 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3465 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ERDOÐAN VE KIBRIS l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... ÖYLE BÝR ADIM ATILMALI KÝ Ülker Fahri HANGÝ EÐÝTÝM? Elvan Levent KAPI KÜÇÜK AMA DÜNYAYA AÇILMAK MÜMKÜN Erdoðan Baybars DÖNÜLECEK YUVA KALMAMASINI ÝSTEDÝLER Dolgun Dalgýçoðlu YA KURTARACAÐIZ YA KURTARACAÐIZ Mehmet Levent Karpaz a 1 Euro n Karpaz Milli Parký na giriþte bilet kesilmesi Rum basýnýna da yansýdý... Kýbrýslý Türklerden 1 TL, Kýbrýslý Rumlardan 1 Euro... Apostolos Andreas Manastýrý na giden yol üzerinde kurulan giþede bilet kesiliyor... n Biletlerde Karpaz ile özdeþleþen eþeklerle sahillerde gezen kaplumbaðalarýn resimleri bulunuyor... n Bölgenin Natura 2000 programýna dahil olduðunu yazan Fileleftheros gazetesi, bu yoldan özellikle Apostolos Andreas Manastýrý ile bölgedeki evlerini ziyaret etmek isteyen Rumlarýn geçtiðini belirtti... n Gazeteye göre, AB nin hiçbir programýnda Natura kapsamýndaki bölgelere giriþ için ücret alýnmýyor... n 8. sayfada Hükümet DAÜ yü masaya yatýrýyor n KKTC Bakanlar Kurulu bugün DAÜ deki geliþmeleri görüþüyor... n Sendikal Platform, görüþme sýrasýnda Bakanlar Kurulu önünde eylem yapacak... n Saat da baþlayacak olan eyleme CTP, TDP, DP ve BKP de aktif destek verecek... n Dün mecliste de DAÜ için genel görüþme açýlmasý kararý alýndý... Çakýcý Ben baþbakan olsaydým rektörü ve vakýf yönetim kurulunu tutuklattýrýrdým dedi... n 3 ve 13. sayfalarda "AFRÝKA" ÖÐRENCÝLERE ÝLHAM OLDU- Yakýn Doðu Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi'nde bu yýl programa konan Reklam Fotoðrafçýlýðý dersinin ilk ürünleri 17 Haziran'da sergileniyor. Ýletiþim Fakültesi fuayesinde açýlacak yýl sonu sergisinde izleyici ile buluþacak olan fotoðraflarýn ortak konusunu Afrika Gazetesi'nin de içinde bulunduðu bazý gazetelerin reklamlarý oluþturuyor. Birçok reklama mecra olan gazeteleri "hitap ettikleri okuyucu kitlesini" göz önüne alarak deðerlendiren öðrencilerin yaptýklarý yorumlarý içeren sergide toplam 40 fotoðraf yer alýyor. Öðretim Görevlisi Gazi Yüksel önderliðinde çalýþmalarýný sürdüren 11 öðrenci þu isimlerden oluþuyor: Yiðit Er Yiðit, Tarkan Aydýnonat, Ahmet Buðra Arat, Kamil Oben Çelik, Ayþe Konaklý, Murat Palaz, Ýlker Tanrýkulu, Volkan Ocak, Özgür Ofluoðlu, Selahattin Yalçýn, Gökçe Þeremet. Arif H.Tahsin yazýyor: Gidenin arkada býraktýðý, taþýnmaz hale gelen bedendir n2. sayfada

2 GÜNEYDE ÇALINAN MÜCAVHERLER KKTC'DE SATILDI Rum tarafýnda kalan Romanyalýlarýn, Rum tarafýnda çaldýklarý mücevherleri, KKTC'ye geçip sattýklarý iddia edildi. Fileleftheros gazetesi, "Mücevherleri Çalýyorlar ve Ýþgal Bölgelerinde Satýyorlardý" baþlýðýyla verdiði haberinde, toplam 4 Romanyalýnýn geçtiðimiz ay bir maðazada hýrsýzlýk yaptýktan sonra bir arabaya binerken görüldüðünü, geçtiðimiz Salý günü de arabanýn saptandýðýný yazdý. 3 Romanyalýnýn polis tarafýndan tutuklandýðýný, 4'üncü kiþinin arandýðýný aktaran gazete, tutuklananlardan birinin; diðer bir tutuklu arkadaþý ve aranan arkadaþýyla birlikte KKTC'ye geçerek Rum tarafýnda çaldýklarý mücevherleri burada sattýklarýný iddia ettiðini kaydetti. LEFKOÞA'DA ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Þebeke çalýþmalarý nedeniyle Lefkoþa'nýn bazý bölgelerinde bugün saatleri arasýnda 6 saat süreyle elektrik kesintisi olacak. Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu'ndan yapýlan açýklamaya göre, kesintiden Bedrettin Demirel Caddesi'nde Saðlýk Bakanlýðý bölgesi ile civardaki sokaklar etkilenecek. KOZANKÖY'DE 20 DÖNÜM ARAZÝ YANDI Kozanköy'de önceki gün çýkan yangýnda 20 dönüm biçilmiþ arpa kalemi ile 80 balya yandý. Polis bültenine göre, 2 kiþiye ait tarlada sabah saatlerinde çýkan yangýnýn nedeni belirlenemedi. ÇATALKÖY'DE EVDEN HIRSIZLIK Çatalköy'de bir evden 2 dizüstü bilgisayar ve çeþitli ziynet eþyalarý çalýndý. Polis bültenine göre, Ayhan Erciyas'a ait eve mutfak kapýsýndan giren hýrsýzlarýn bulunmasý için soruþturma devam ediyor. SAHTE KÝMLÝKLE LÝMANDA YAKALANDI Girne Turizm Limaný'nda ise, baþkasýna ait kimliðe kendi resmini yapýþtýrarak ülkeye giriþ yapmaya çalýþan 23 yaþýndaki Selçuk Taþdemir yakalandý. KUMAR Dome, Malpas ve Colony otellerin gazinolarýnda önceki gün yapýlan denetlemelerde kumarhaneye girmeleri yasak 7 kiþi, ayrýca gazino iþletmecileri hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. 17 HAZÝRAN "DÜNYA ÇÖLLEÞMEYLE MÜCADELE GÜNÜ" Tüm dünyayý tehdit eden ve "sesiz felaket" olarak kabul edilen çölleþmenin Kuzey Kýbrýs'ýn kapýsýný zorlamaya baþladýðý bildirildi. Yeþil Barýþ Hareketi Baþkaný Doðan Sahir, "17 Haziran Dünya Çölleþmeyle Mücadele Günü" dolayýsýyla yayýnladýðý mesajda, genel olarak toprak hacminin yüzde 50'sinin katý, yüzde 25'inin sývý ve yüzde 25'inin ise havadan oluþmasý gerektiðini; Kuzey Kýbrýs'ta ise hava ve sývý oranlarýnýn yüzde 5 eksikle yüzde 20 olduðunu belirtti. Sahir, bunun çölleþme anlamýna geldiðini; ormanlarýn yakýlmasý, kesilmesi, anýz yakýlmasýyla sürecin insan eliyle hýzlandýrýldýðýný belirtti. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Basýnda çýkan haberlere göre Rumca konuþan Kýbrýslý bir aile 37 yýl bilmeden, kendi ölüsü olduðunu zannederek, yanlýþ ölüye dua etti. Ne büyük felaket deðil mi? Aslýnda ne farkeder ki? Çöp çöptür nihayet... Doðrusunu istersanýz Kýbrýslýlarýn bu ölü seviciliðine ne zamandan beri baþladýklarýný tam olarak bilmem. Ýþte size bir araþtýrma konusu. Lafý açýlmýþken bu konuda geçmiþte Kýbrýslý nasýl davranýrdý sorusuna yanýt olarak yaþadýklarýný buraya not edeyim da bir gün lazým olabilir. "Bir gün lazým olabilir" deyinca da konumuzla alakasý olmayan bir þey geldi aklýma. Bu da 1963 yýlýnýn sonunda baþlayan toplumlar arasý silahlý çatýþmalardan bir ruh hali örneðidir. Sýrasý ve yeri olmasa da buraya kaydedelim da birgün bakarsýnýz birisinin iþine yarar. Tam da Alper Susuzlu'luk bir hikaye yýlýndaydý. Ýlk aylarýnda. Bir gün Lefkoþa'dan bir arkadaþ geldi bana. "Bilin be yeðen" dedi ne yaparlar Lefkoþa Sancak Karargahý'nda? "Ne bileðim be yeðen" dedim. Hah, þunu da not edeyim: O zamanlar çoðunlukla erkekler, kadýnlarý bilmem, bir birlerine "be yeðen" diye hitap ederlerdi. Ya da yeðenim... Gelelim konuya. Arkadaþ, "be yeðen, gittim Sancak Karargahýna. Baktým biri söyler obiri yazar. -Neyi? -Kim kaç Rum öldürdü Lefkoþa çarpýþmalarýnda. Ve arkadaþ devam etti anlatmaya. Ýsim da verdi ama neynize lazým. "Yaz filana 50 kiþi, yaz falana 35 kiþi, yaz þuna 20 kiþi, buna da 15 kiþi. Ha, yaz bizim Hasan çavuþa da 5 kiþi, dosyasýnda bulunsun da lazým olur ileride..." Her neysa... Gelelim ölü meselesine... Benim çocukluðumda ve delikanlýlýðýmda, GÝDENÝN ARKADA BIRAKTIÐI, TAÞINMAZ HALE GELEN BEDENDÝR insanlarýn, hangi milletten, dinden olursa olsun dini günlerde dahil ölülerinin mezarlarýnýn baþlarýna göze batacak oranda gidip dua ettiklerini, çiçek koyduklarýný ve saire görmedim. Bizim bölge, ki iyi bilirim, cenaze sahibi, köylülerin yardýmýyla cenazesini kaldýrýp gömdükten sonra, gücüne göre yemek hazýrlar, ve köylüyü yemeðe çaðýrýrdý. Ne kadar da fukara olsa birkaç kiþi gönül almak için yemeðe katýlýrdý. Bizim köylerde Müslümanlarýn da Ortodokslarýn da mezarlýklarý camileri, kilseleri neredeysa, benim yaþýdýmdýr. Yeni mezarlýkta ölüsü olan hariç, daha önce ölüsü olanlarýn ölülerinin nerde olduðunu bilene rastlamadým. Ben nenemin, dedemin (Babamýn anne ve babasýnýn) mezarlarýnýn nerede olduðunu bilmedim, bilmem. Babam da bilmezdi. Babasýný, nereye gömdüklerini bilirdi da, "galiba argaçi aldý gitti" derdi. Gidip baktýðýný hiç hatýrlamam. Anasý küçükken öldü. Mezarýnýn nerede olduðundan hiç söz etmedi. Kýbrýs'ta ölüye merak, siyasal ölümlerle baþlar. Siyasi kavga baþlayýnca, özellikle þehitler para etmeðe baþladý. Siyasette kullanýlacaktý. O nedenle sýk sýk mezarlarýnýn ziyaret edilmesi gerekirdi. Dünya, taraflarýn varlýðýný böyle öðrenecekti. Böylece götürüle götürüle Kýbrýslý da "ölüsüne sahip çýkmayý" öðrendi. Doðru mu yaptý? Bence deðil. Doðrusu eskisi idi savaþlarýndan sonra siyasallaþtýrýlan ölünün deðeri arttý. Para getirmeðe de baþladý. Bu kayýplardan birçok kimse ekmek yemeðe baþladý. Ölünün geride býraktýklarý da... Ölü siyasinin elinde, ev oldu, arsa oldu, iþ oldu, maaþ oldu. Bana sorarsanýz bizde da birçok mezarda yanlýþlýk vardýr. Mezar taþý ile içindekinin ayný kimse olmadýðýný düþünürüm. Bir mezarda, birden fazla ölü da olabilir. Ama ne farkeder? Ýþin içine siyaset karýþtýrmazsanýz farketmez. Giden gitti. Nereye gittiðini bilen da yok. Gidenin arkada býraktýðý, ýskartaya çýkmýþ, kullanýlmaz hale gelmiþ atýklarýdýr. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý ERDOÐAN VE KIBRIS Artýk karþýsýnda hiçbir ciddi engel kalmamýþ olan ve Türkiye'nin mutlak hakimi haline gelen Tayyip Erdoðan istese Kýbrýs sorununu çözemez mi? Çözer... Ýstese Kýbrýs'tan asker de çeker, Maraþ'ý da eski sahiplerine teslim eder... Federal çözüm için garantörlükte de diretmez istese ve Avrupa Birliði'nin Kýbrýs için tek garantör olmasýna razý olur. Mülkiyet ve nüfus konularýnda da bugüne kadarki pozisyonunu terkedebilir ve her iki tarafý da tatmin edebilecek bir hal çaresi bulabilir buna da... Ve tüm bunlarý yaparken, sanýrým artýk ciddi bir tepki de görmez Türk kamuoyundan... Muhalefet Kýbrýs'ý sattýn mattýn diyerek homurdanabilir biraz, ama bu saatten sonra bunlara da itibar etmez kimse... Bizim buradaki hamaset cephesinden yükselecek olan itirazlar ise ancak Beþparmaklara çarpar ve geri döner... Zaten Ankara'daki Türk hükümetiyle çarpýþmayý ve zýtlaþmayý kim göze alýr ki burada? Ankara karar verdikten sonra adadakilerin esamesi bile okunmaz... Ama dediðim gibi, o cesareti de gösteremez kimse... Ankara'ya meydan okuyamaz... Erdoðan böyle bir pozisyonda þimdi iþte... Halkýn oyuyla seçilen bir diktatör gibi... Ne derse o olacak... Siz de gördünüz zaten, bu seçimlerde Kýbrýs'ý malzeme bile yapmadý... Ýhtiyaç da duymadý... Muhalefet de aðzýna almadý Kýbrýs'ý... Oysa bir zamanlar Kýbrýs Türkiye'deki seçimlerde seçilmek için bir sýçrama tahtasýydý ve "milli dava" düþmezdi kimsenin dilinden... Gündemden düþtü þimdi... Kýbrýs'a bakarak karar vermiyor artýk Türk seçmeni... Peki, Erdoðan yapar mý yukarýda sýraladýklarýmý? Askeri çeker, Maraþ'ý verir ve garantörlükten çekilir mi? Daha açýkça sorayým: -Adada çözüm ister mi? Rum tarafýnýn hassasiyetlerini dikkate alan bir çözüm... Ýstemez... Hatta sanýrým hiç çözüm istemez... Yani Türk tarafýnýn federal çözüm için þartlarý kabul edilse de istemez... Çözümsüzlük herhangi bir çözümden daha muteberdir onun için de... Ancak o kendinden öncekilerden daha kurnaz davrandý ve kendini onlardan daha farklý kýlmak için "çözümsüzlük çözüm deðil" söylemine sarýldý... Bu bir tez deðil, sadece bir laftý... Diplomasi dünyasýnda lafýn ne kadar deðerli olduðunu Erdoðan da anladý... Neden çözüm istemez Kýbrýs'ta? Daha doðru soralým: -Neden istesin ki? Birinci neden þu: Nasýl bir çözüm olursa olsun, Kýbrýs'ý kaybeder sonuçta... Adanýn kuzeyindeki kontrolü kaybeder herþeyden önce... Avrupa Birliði 7 senedir egemen olamadýðý tüm Kýbrýs'a egemen olur... Türkiye'nin sözü deðil, AB'nin sözü geçer bu aþamadan sonra... Para birimimiz de deðiþir, hukukumuz da... Ýkinci neden þu: Türkiye Kýbrýs'a ne verirse, karþýlýðýný fazlasýyla alýr... Büyük sermayesini yýðmýþ adaya... Oteller... Casinolar... Gece kulüpleri... Ve yabancýlara peþkeþ çekilen toprak... Kýbrýslýlarýn TC bankalarýna akan mevduatlarý... Para Türkiye'den Kýbrýs'a akmaz, Kýbrýs'tan Türkiye'ye akar... Üstüne üstlük, yýlda 1 milyar dolarlýk da ihracat adaya... Erdoðan'ý destekleyen çeteler de istemez çözümü... Kara paranýn en kolay aklandýðý yer Kýbrýs... Transit uyuþturucu merkezi... Kaçakçýlýðýn envaisi de caba... Ayrýca uluslararasý suçlularýn güvenli bir sýðýnaðý... Çözümle bu kaymaðý hiç kaybetmek isterler mi? Erdoðan'ýn þimdi Türkiye'nin tek hakimi olmasý, Kýbrýs'ta çözümü ve barýþý daha da zora sokacak... Þýmarýk diktatörler taviz vermezler kimseye bu dünyada... Erdoðan da vermeyecek... Tabii onun üzerindeki dýþ güçler onu zorlamazsa...

3 AFRÝKA dan mektup... YOKOLUÞA BÖYLE SÜRÜKLENDÝK ÝÞTE Ýkibinli yýllara büyük bir isyanla girmiþtik burada. Rejim sahipleriyle yüzyüze tutuþtuk... Perdenin arkasýndan ilk kez perdenin önüne geçti asker... Ýlk kez "casusluk þebekesini çökerttik" diye bildiri yayýnladý komutan... TC ekranlarý her yarým saatte bir bu haberi baþ haber olarak yayýnladý. Ve halkýmýz ayaklandý Temmuz 2000'de Ýnönü Meydaný'nda ilk büyük miting yapýldý... Coþku, sevinç ve isyan gözyaþlarýyla... Tarihimizde yeni bir sayfa ve yeni bir baþlangýçtý bu... Rejim sahipleri çabuk toparlandýlar ancak... Ve bu kez daha kurnaz bir planla karþýmýza dikildiler... Yeni gazeteleri yayýna soktular... Ulusal Halk Hareketi'ni kurdular... Yeniden perdenin gerisine geçtiler ve bir daha da bizimle yüzyüze çarpýþmadýlar... Ama en önemlisi, toplumumuzdaki koltuk sevdalýsý muhalefeti kendi saflarýna çekmeyi baþardýlar... Ve rejime karþý gerçek mücadele verenleri "askerin ajaný", "kontrgerilla" vesaire diye karalayarak safdýþý býraktýlar... Bomba yiyenler "bombacý", kurþunlananlar "tetikçi", hapse týkýlanlar "komplocu" ve mahkemelerde rejim tarafýndan sürekli yargýlananlar "ajan" ilan edildi bu dönemde... Generalin ve Denktaþ'ýn "Rum casusu" iftirasýna saðcýlar bile inanmamýþtý... Ama Talat'ýn, Soyer'in ve CTP tayfasýnýn "Derin Devlet" iftirasýna pek çok solcu mal bulmuþ maðribi gibi sarýldý... Bu da toplumumuzu ezen rejim sahiplerinin iþini çok kolaylaþtýrdý. Bombacýlar ve tetikçiler bile rahatladý... Çünkü kimse artýk onlarýn peþine düþmüyordu... Bombayý yiyenler bir de üstünden "Kendi kendilerini bombaladýlar" diye karalanýyordu... Rejim sahiplerine verdikleri bu üstün hizmetten sonra "solcularýmýz" ödüllendirildi ve oy patlamasýyla yönetime taþýndý... Talat'ý saraya, CTP'yi de hükümete oturtmak bu toplumun en büyük gafý oldu... Bunlarý ne diye yazdýk bugün... Þimdi tükeniþ ve yokoluþ aþamasýndayýz çünkü... Yerli sermayenin canýna okuyan TC sermayesi... Nüfus patlamasý... Ve birer birer peþkeþ çekilen kurumlarýmýz... Treni kaçýrdýktan sonra, þimdi oturmuþ, hep birden dövünüyoruz... Neden kaçtý tren? Þu anda partilerde ve örgütlerde yokoluþa karþý mücadele verenler nerdeydi bunca zaman? Ne yapýyordu? Rejime karþý gerçek bir mücadele verenleri karalamakla meþguldü çoðu... Bomba yiyenler için "Kendi kendilerini bombaladýlar" diyordu... "Derin devlet" olduklarýný yayýyorlardý ortalýða... Sonra da Talat'ý ve CTP'yi seçmek için sandýða koþuyor ve seçimden sonra sokaklarda naralar atarak zaferini kutluyordu... CTP seçimi kazandýktan sonra bu gazetenin attýðý manþet neydi hatýrlar mýsýnýz? Hatýrlamayanlara hatýrlatalým: "CTP kazandý, toplum kaybetti"... * Bugünlere böyle geldik iþte... Bize 'Derin Devlet' diyenleri en önde görüyoruz þimdi yokoluþa karþý direniþte... Yazýk, dostlarýný ve düþmanlarýný bile tanýyamamýþlar uzun yýllar... Bu toplum bu hale düþtüyse iþte böyle düþtü... Baþýný duvarlara çarpa çarpa... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE DENKTAÞ ÝLK KEZ GÖRÜNTÜLENDÝ Rauf Denktaþ, hastalýðýnýn ardýndan ilk kez görüntü verdi ve ilk deðerlendirmeyi yaptý. Denktaþ'ýn ilk fotoðraf ve görüntüleri hastanede basýna daðýtýlýrken, Türkiye'deki seçimlerle ilgili ilk açýklamasý da yazýlý olarak iletildi. Denktaþ açýklamasýnda, seçim öncesi her Türk'ün endiþesinin, Türkiye'de "ýlýmlý Ýslam'a" yönelik anayasa deðiþikliði olduðunu ifade etti. Amerika'nýn görüþü olan ýlýmlý Ýslam hedefinin Türkiye'ye yerleþtirilmesinin önünü týkayan siyasi iradeye teþekkür eden Denktaþ, "Türkiye, gün gele Atatürk'ün demokratik laik cumhuriyetinden ýlýmlý Ýslam oyununa gelir mi gelmez mi endiþesi ortadan kalkmýþ bulunmaktadýr" dedi. Bunun büyük bir geliþme olduðunu kaydeden Denktaþ, "Atatürk'ün ve milletin gurur ve övünç meselesidir" ifadesini kullandý. Adalet ve Kalýnma Partisi (AKP)'nin yüzde 50 oy almasýnýn millete yaptýðý hizmetlerin bir takdir ifadesi olduðuna iþaret eden Denktaþ, ayný halkýn AKP'ye Anayasa'yý deðiþtirme yetkisi vermemekle, ýlýmlý Ýslam projesini gömmüþ olduðunu vurguladý. Rauf Denktaþ, "Bu da millete büyük bir hizmettir" dedi. Kurucu Cumhurbaþkaný Rauf Denktaþ, seçimlerde diðer partilerin oy oranlarýný artýrmasýnýn, Türkiye'de demokrasinin arttýðýnýn açýk göstergesi olduðunu da ifade ederek, tüm parti liderlerini SENDÝKAL PLATFORM'DAN EYLEM Sendikal Platform, bugün saat 09.00'da Bakanlar Kurulu önünde eylem yapma kararý aldý. Sendikal Platform adýna TAK muhabirine açýklama yapan KTAMS Genel Sekreteri Ýbrahim Gencal, DAÜ-Sen'in çaðrýsýyla dün toplanan Platform'un, hükümetin DAÜ okullarýný devir kararýný geri çekmesi talebiyle bugün saat 09.00'da toplanacak Bakanlar Kurulu önünde eylem kararý kutladý. "Bu heyecanlý günleri hastalýðým nedeniyle Yakýn Doðu Üniversitesi Hastanesi'nde geçirmek zorunda kaldým" diyen Denktaþ, "Bu süre içerisinde Türkiye'nin Sayýn Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Sayýn Baþbakan ile Genel Kurmay Baþkanýmýzýn, KKTC Cumhurbaþkanlarýnýn ve KTBK Komutanýnýn, diðer yetkililerin ve kadirþinas halkýmýzýn devamlý surette saðlýðýmla ilgilenmiþ olmalarý nedeniyle kendilerine en içten duygularýmla teþekkür eder, saygýlar sunarým" ifadesini kullandý. aldýklarýný açýkladý. Gencal, eyleme CTP, TDP, DP ve BKP'nin de aktif destek vereceðini belirtti. Gencal,, Bakanlar Kurulu'nun kararý geri çekmemesi halinde, Sendikal Platform'un ve destek veren siyasi partilerin salý günü DAÜ'de geniþ katýlýmlý baþka bir eylem daha yapacaðýný da ekledi. ex istence Elvan Levent HANGÝ EÐÝTÝM? Turizm Bakanlýðý'nýn düzenlediði ve benim de katýldýðým 30. dönem rehberlik kurslarýnýn son günüydü dün. Aslýnda bu yýl açýlmasý planlanmayan bu kurs, ülkeye her yýl olduðundan çok daha fazla sayýda turistin gelmesiyle ortaya çýkan yabancý dildeki rehber açýðýný kapatmak için sonbahardaki kurs öncesinde son dakika organize edilen kýsaltýlmýþ bir ön eðitim programýydý. Oldukça yoðun bir müfredatý olan yaklaþýk on günlük bu program, Kýbrýs'ýn tarihinden, mitolojiye, arkeolojiye... Tarihi eserlerden bitki örtüsüne, hayvan türlerinden ilk yardým bilgilerine kadar hem Kýbrýs'la ilgili hem de, sosyal içerikli çok yönlü ve geniþ bir alana yayýlan konularý içeriyordu. Her ders için kendi dalýnda uzman bir kiþi gelip günlük programa göre konularý anlatýyordu. Kendi adýma, bu tür bir kursun Turizm Bakanlýðý'nýn düzenlediði en yapýcý, en gerekli ve en yararlý faaliyet olduðu kanýsýna vardýðýmý belirtmem gerekirdi. Ve sanýrým bunda en büyük pay, programýn içeriði kadar, programa eðitimci olarak katýlan kiþilerin bilgi birikimleri ve bu birikimleri aktarma yönünde sarfettikleri kiþisel çabaydý. Kesinlikle küçümsenmemesi gereken kiþisel bir çaba... Çünkü bana kalýrsa, burada devlet dairelerinden okullara, özellikle kamu sektöründeki en büyük eksikliklerden biriydi kiþisel çaba. Profesyonellik deðil, kiþisel çaba. Ne de olsa bir insanýn profesyonel bir yaklaþým içinde olmasý, yaptýðý iþi kiþisel kaygýlarýndan arýnmýþ olarak ve en iyi þekilde yapmasý anlamýna geliyordu. Oysa kiþisel çaba, yapýcý bir çerçevede kiþisel kaygý da demekti ayný zamanda. Ben profesyonellikle kiþisel çaba arasýndaki ayýrýma, saat tam sekizde iþte olup, saat tam beþte iþten ayrýlmakla, iþten ayrýlma saatinin farkýna varmayacak kadar iþiyle ilgili olmak þeklinde varýyordum. Kýbrýs'ýn kuzeyindeki eðitim sistemine karþý, kendi okul yýllarýmdan yola çýkarak edindiðim eleþtirisel bir yaklaþýmým vardý. Tamamen ezberci bir sisteme dayalý, ve bu sistemden ötürü öðrencilerin gerçekten birþey öðrenmekten çok sýnav geçme çabasý içinde olduklarý... Genel kültür içerikli derslerin zayýf olduðu gibi, Kýbrýs'la ilgili müfredatýn da tarifsiz ölçüde yetersiz olduðu yönündeki fikirlerim bugün de bir deðiþikliðe uðramamýþtý. Çocuklara ve gençlere okul yýllarýnda verilen temel eðitimin, yeni bir nesil yetiþtirme yolundaki öneminin bir türlü idrak edilememsinin, toplumumuzdaki en büyük açýklardan biri olduðu kanýsýndaydým. Ýlkokul çaðýndaki çocuklarý, onlarda sonradan bir travmaya dönüþen izlenimlerin oluþtuðu Barbarlýk Müzesi'ne götürmek yerine, adanýn bütün tarihi bina ve esrlerini yerinde anlatmak çok daha yapýcý bir eðitim olmaz mýydý? Bu adanýn on bin yýlla yayýlan bir tarihi olduðunu düþünecek olursak, buradaki tarihi mekan ve eserlerin ayrý bir ders olarak verilmesi gerekmez miydi okullarda? Böyle bir ders halâ yoktu ne yazýk; bunun yerine kuran kursu tartýþmasý vardý... Rehberlik kurslarýna dönecek olursak, bu kurstaki hiçbir eðitimcinin, öðrencilerin karþýsýnda, elinde yazýlý bir metinle çýkmamasý... Üç saat boyunca sýkýcý bir anlatýmla, 'görevi yerine getirme' mantýðýyla deðil, oldukça özverili ve kýsa bir zaman içinde mümkün olduðu kadar çok bilgi aktarma çabasý içinde olmasý gerçekten sevindirici ve ümit vericiydi. Her alanda, böyle bir mantýkla hareket eden, bireyler olsaydý eðer bu toplumda, þimdiye çok daha iyi bir yerde olacaðýmýzdan kuþkum yoktu doðrusu.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Vahiy verdi uzaklardan herhalde Fethullah Çocuk, kadýn, erkek, akademisyen demeden "Çapulcular" diye bastý küfürü Abdullah Uyanmalý son kaleler birer birer düþmeden Kalay FAÞÝZMÝN ALLAHINI YAÞIYORUZ Bu ülkenin insanýný doðduðu topraklardan soðutma operasyonlarý tam gaz devam ediyor. Her icraat Kýbrýslýtürklere "sen bir hiçsin" diyor, "çatla patla seni takmýyoruz" diyor. Bunun diðer anlamý "Ya sev ya terk et"tir. 60'lý yýllarda gidenler "Bu ülkede hayat yok" diyerek gitmiþlerdi yýlýndayýz, Kýbrýs'ýn Rumlardan arýndýrýlmýþ bir yarýsýnda Türk Türke yaþýyoruz. Yine "hayat kalmadý" diyerek çekip gidiyor gençler. Yýllar önce Papaz'ýn faþizmini yaþýyorduk, peki ya þimdi yaþadýðýmýz ne? Anlamayacak ne var bunda? Þimdi de Faþizmin Allahýný yaþýyoruz kardeþ Kalaycý Ali OSMAN Periyodik KUMARDA MASA KAZANIR... Yaptýðýmýz yayýnlar birilerini çok kýzdýrýyor... Bu bir gerçek... Ýnkarý yok... Bir dost þöyle demiþti son kurþunlanmamýzdan sonra: "Sizin yazdýklarýnýzýn benzerini baþkalarý da yazdý. Ama kurþun size sýkýldý. Neden mi? Siz bu ülkedeki duruma yani düzene karþýsýnýz. Askeri de yazarsýnýz, sivili de... Polis de hedefleriniz arasýndadýr... Polisteki iþkenceleri yakaladýnýz mý hemen sogulamaya baþlýyorsunuz... Parti farký da gözetmezsiniz. Toplumsal zararlara vesile olacak herkese, herþeye karþýsýnýz... Memleketimizde de durum belli... Bu nedenle çok insanýn gözünde dikensiniz... Size kurþun sýkýldýðýnda sanmayýn ki kimin yaptýðýný, neden yaptýðýný bilmiyorlar. Biliyorlar... Ancak kendilerinin içinden geçeni baþkalarý yerine getirdiði için rahatlýyorlar... Herþey sizi susturmaya yöneliktir." Emin Sýba bizi kurþunladý... Arkasýndan bir arabaya atlayýp adadan kaçtý... Yeri belli... Yurdu belli... Telefon numarasýna kadar biliniyor... Ama KKTC polisi TC polisine bir türlü ulaþýp da tutuklanmasý için gerekli bilgileri sunamýyor... Emin Sýba aradan geçen belli bir süre sonra Þener Levent'i arayýp para istiyor. Neden? Bizi kurþunlamasý için kendisini görevlendirenler sözlerini tutmamýþlar... Elinde olayla ilgili belgeler varmýþ... Onlarý para karþýlýðýnda satmak istiyormuþ... Sýba bu arada Felek çetesinin KKTC'de iki iþadamýný öldürme kararý aldýðýný da itiraf ediyor... Kendisine tabancayý verenlerin isimlerini de vermekten çekinmiyor... Polisten yine ses yok... Dün vatandaþlarýmýzdan birinin gönderdiði bir þikayet mektubu "Alo Afrika" köþesinde yayýnlandý. Konu kumardý... Kumarbaz olduðunu itiraf eden þahýs, "Anlatacaðým konu kumarhanelere girme yasaðý olan Kýbrýslý Türklerin kumarhanelere nasýl girdiðiyle ilgili deðil" diyordu... Oysa önemlidir... Tüm kumarhanelere Kýbrýslý Türkler girmektedir ve bundan herkesin de haberi vardýr... Kumarhane sahipleri belli günler dýþýnda da söðüþleyecek birilerini ararlar... Mehmet Ali'nin gelmesini beklemezler hep, deðil mi? Cebinden parasýný alýrlar... Borçlandýrýrlar... Varsa evine, arabasýna el koyarlar... Ve yeni stratejiye göre de kumarhane fedaileriyle gerekeni yaparlar... Vatandaþlarýmýz daha farklý bir ortam mý bekliyorlardý? Kerhaneleri, kumarhaneleri, bet ofisleriyle buraya doluþanlar birlikte mafyalarýný, pisliklerini de getirdiler ve getiriyorlar. Vatandaþlarýmýzýn bu tehditler karþýsýnda polise baþvurmalarý da birþeyi deðiþtirmez... KKTC bütçesinin çok büyük kýsmýný kerhane ve kumarhaneler karþýlýyor... Sýba gibiler bize kurþun sýktýklarýnda "belki korkarlar da biraz sinerler" diye bekleyenler... Kumarcýlarý tehdit eden fedaileri de kumarhanelerin alacaklarýný toplayan kumarhane memuru diye düþündüklerinden gereðinin yapýlmasý için göz yumarlar... Çünkü o paralarýn bir kýsmý da maliyeye, dolayýsýyla maaþ olarak ceplerine girecektir... Ancak unutulan birþey vardýr... Kumarda sadece masa kazanýr! "TEK KOLLU" MÜZAKERELER Derviþ Eroðlu ile Kýbrýs Dimitris Hristofyas Kýbrýs müzakereleri çerçevesinde yeniden bir araya geldi. Liderlerin görüþmesi saat 16:00'da Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Temsilcisi'nin ara bölgedeki resmi ikametgahýnda yer aldý. Görüþmede, BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Alexander Downer, Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun Özel Temsilcisi Bakanlar Kurulu DAÜ'yü görüþecek Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst, DAÜ okullarýnýn devri konusunda tüm iþlemlerin yapýlmasý halinde Bakanlar Kurulu'nun konuyu bugün deðerlendireceðini ve iþletmenin devrinin gerçekleþeceðini bildirdi. Dürüst, devir iþleminin tamamlanmasý halinde çocuklarýn maðdur olmamasý için gereken tedbirlerin alýnacaðý konusunda da teminat verdi. Dürüst, bu yöndeki açýklamayý, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda konuyla ilgili eleþtiriler üzerine yaptý. Konuyu, gündem dýþý konuþmayla gündeme taþýyan TDP Milletvekili Mustafa Emiroðlularý, okullarýn devrinden vazgeçilmesi yönünde çaðrýda bulundu. DAÜ Rektörü'nün hukukun üstünde hareket ettiðini savunan Emiroðlularý, hükümetin "Biz bu protokolü imzalayacaðýz. Bu okulu devredeceðiz" þeklinde açýklama yapmasý gerektiðini söyledi. Emiroðlularý, "Baþbakan bugün bunun cevabýný bu kürsüden vermeli" dedi. Doða Koleji'nin müfredat yapýsýnýn þu anki kolej yapýsýyla uyumlu olmadýðýný ifade eden Emiroðlularý, olasý bir devirde öðrencilerin Kudret Özersay ve Kýbrýs Rum Yönetimi Lideri Hristofyas'ýn temsilcisi Yorgos Yakovu da hazýr bulundu. Ara bölgede BM Genel Sekreteri'nin ikametgahýnda saat 16.00'da baþlayan görüþme 1 saat 10 dakika sürdü. Bu arada, önceki gün tendon kopmasý nedeniyle saðlýk sorunu yaþadýðý açýklanan Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun, dünkü görüþmeye kolu askýda katýlmasý dikkat çekti. üniversiteye giriþ için gerekli sýnavlarý geçemeyeceðini savundu. DÜRÜST Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst de yanýt konuþmasýnda, devir iþleminin tamamlanmasý halinde çocuklarýn maðdur olmamasý için gereken tedbirlerin alýnacaðý konusunda güvence verdi. Okullara ve eðitimlerine güvendiklerini kaydeden Dürüst, yasaklamadýklarýný ancak Kýbrýslý Türk öðrencilerin Güney Kýbrýs'ta eðitime gitmelerinin teþvik etmelerinin de mümkün olmadýðýný söyledi. Dürüst, velilerin içinin rahat olmasýný da istedi ve özel okullara devam eden çocuklarýn devlet kolejlerine alýnmasýnýn sözkonusu olamayacaðýný belirtti. Tüm iþlemlerin yapýlmasý halinde Bakanlar Kurulu'nun konuyu yarýn deðerlendireceðini ve iþletmenin devrinin gerçekleþeceðini kaydeden Dürüst, milletvekillerinin "yapýlanlar yasal mý" sorusuna "Genel görüþme sýrasýnda bunlarý konuþacaðýz" yanýtýný verdi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent YA KURTARACAÐIZ YA KURTARACAÐIZ Daha önce sorduk... Bir daha soralým. DAÜ kurumlarýnýn satýlmasý, kiralanmasý ya da devredilmesiyle ilgili yetki kime aittir? Hükümete mi? Yoksa DAÜ yönetimine mi? Ýrsen Küçük aynen þöyle diyor bu konuda: "DAÜ'nün devri ile ilgili yetki KKTC Bakanlar Kurulu'na aittir." Siz ne anlarsýnýz bu sözlerden? "Bakanlar Kurulu oturup bir karar almadýysa, DAÜ'ye ait herhangi bir kurum, baþka bir iþletmeciye devredilemez". Oysa durum ortada. Bakanlar Kurulu'nun bu konuda alýnmýþ herhangi bir kararý olmadýðý halde, rektör Abdullah Öztoprak, hükümetin yetkisini gaspederek gizlice, DAÜ Ýlkokulu ile DAÜ Kolejini, Fethullah Gülen'e ait olduðu söylenen Doða Kolejine satmýþtýr! Baþbakan da, hükümetin yetkisi çalýnarak yaratýlan bu rezaleti basýndan öðrendiðini söylüyor! Yani bir Allahýn kulu çýkýp da kulaðýna fýsýldamamýþ bile adamýn! Ne var ki, "Bu konudaki yetki Bakanlar Kurulu'na aittir" demesi, Ýrsen Küçük için her açýdan baðlayýcýdýr. Kim çaldý Bakanlar Kurulu'nun yetkisini? DAÜ Rektörü Abdullah Öztoprak. Ve bu çalýntý yetkiyi kullanarak, DAÜ'nün üniversite öncesi kurumlarýný, yeþil sermayeye sattý! Hem de "basadembo" parasýna! Ve bundan daha elim ve daha vahim olarak... Ýçindeki öðrencilerle birlikte! "Basýndan öðrendim" diyor Ýrsen bey. Buna inanmak kolay olmasa da soralým yine. "Peki basýndan öðrendikten sonra ne yaptýnýz?" Bunun yanýtý yok. Çünkü hiçbir þey yapmadýlar! DAÜ'nün önünde her gün, okullarýna sahip çýkmak için en onurlu ve yürekli direniþi veren halkla polisin ve onun koruduðu "garkariyalarýn" gýrtlak gýrtlaða gelmesini, oturduklarý koltuktan kýçlarýný kýpýrdatmadan sadece seyrediyorlar! Öyle olunca da, Bakanlar Kurulu'nun yetkisini gaspedecek kadar haddini aþan hýrsýzlar hay buluyor tabii... Halk sokakta "Okulumuzu sattýrmayýz" diye feryat ederken... Onlar, bu rezil satýþýn þerefine kadeh tokuþturmak ve raký kadehinde balýk olup keyif bulmak için Neþe Restorant'a koþuyorlar! Ýrsen Küçük "Haberim olmadý, basýndan öðrendim, yetki mercii Bakanlar Kurulu'dur" diyor. Abdullah Öztoprak ise, parmaðýný adeta Küçük'ün gözlerinin içine sokarak "Bu iþ bitmiþtir" diyor! Sonra daha da hay buluyor rektör efendi. DAÜ'nün satýþýna direnen öðretim görevlilerine, halka, öðrencilere ve ailelerine, siyasi parti yetkilileri ile sendikalara... "Çapulcular! Beþ para etmezsiniz! Size pabuç býrakmayacaðýz!" diye yakasý açýlmadýk küfür ve hakaretler sallýyor! Ve nihayet DAÜ yangýnýný çok daha büyük alevler içinde býrakacak, akýl, izan ve saðduyudan yoksun, kin, öfke ve intikam hýrsýyla yoðrulmuþ dehþet verici bir karar... DAÝ ve DAK'ý kapattýklarýný ilân ederek, buralarda görev yapan 100 öðretim görevlisini iþten durdurduklarýný duyuruyorlar! Bu insanlýkdýþý karardan sonra DAÜ yangýnýnýn daha da büyüyeceði kesindir. Bu yangýndan DAÜ'yü ve çocuklarýmýzý kurtaramazsak... Biz bu toplumsal varoluþ mücadelesini þimdiden kaybettik demektir. DAÜ'yü ya kurtaracaðýz... Ya kurtaracaðýz... Baþka yolu yok.

5 17 Haziran 2011 Cuma 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: "Ýki toplumlu etkinlik" tekerlemesini deðiþtirin artýk Söyleye söyleye gerçekten ikiye bölüyorsunuz. 1. * CTP Genel Baþkaný Yorgancýoðlu "Ýhalesiz devretme yetkisi yok" demiþ - Ýhale ile verilse itiraz yok mu yani Çok tuhaf! Ýhale de yapýlsa akan su durmaz ki! * Bakan Saner "THY gibi bir dünya devi ile ortak olmamýz bizim büyük bir avantajýmýzdýr" demiþ. - Hava atmýþ THY kim, ortaklýk kim.. Yama dese daha doðru! *Gençliðin %90'ý bet oynuyormuþ. - Hayat dediðiniz baþtan baþa "bet" deðil mi zaten. * Hükümetin ekonomik paketi bir daha gözden geçirmesi istenmiþ. - Bu konuda daha fazla ýsrar etmeyin, iþi oluruna býrakýn Çünkü paketin eksiði var, fazlasý yok. * Yaz gelmiþ. - Keyfini çýkarmaya bakýn Hayat kýsa Rektör Öztoprak ile Doða'cý Dilik'in, kadeh tokuþturmasý çok doðal. Zaferlerini kutluyorlar. Yoksa siz "vay ellerimiz kýrýlsa da bu imzalarý atmasaydýk" demelerini mi bekliyordunuz KAPI KÜÇÜK AMA DÜNYAYA AÇILMAK MÜMKÜN Yeþilýrmak'a gittiniz mi? Ne zaman? 30 yýl önce mi? Þimdi gitseniz, þaþarsýnýz "deðiþmemiþliklere"! Gerçekten de hiçbir deðiþiklik yok! 30 yýl önce nasýlsa, þimdi de ayný Ayný periþanlýk, ayný bakýmsýzlýk sürüyor.. "KKTC'yi bu köy besliyor" deseler inanmazsýnýz Kazançlar köye yansýmýyor çünkü. Deðiþiklik yok dedikse, "hiç yok" demedik Var Mesela denize rýhtým yapmýþlar, rýhtýmýn üstüne de ev kondurmuþlar bir güzel! Bir zamanlar bedava oturduðunuz efgalipto gölgelerini paralýya çevirmiþler. Ve tabii güzel evler de yapmýþlar ara ara Biz genel çevre bakýmsýzlýðýndan bahsediyoruz!. Saat dokuz olmuþ. Gülþen hanýma kahve için teþekkür edip, eþi Ýsmail Iþýlsoy'a da selam býrakýp, evlerinden/sergilerinden, gözümüz gönlümüz doymuþ olarak ayrýlýyoruz. Yeþilýrmak'ý ikiye bölen yoldan hiç sapmadan gidiyoruz. Bu yol bizi Göksel Kabaran Sýnýr Kapýsý'na götürecek. Maðusa'dan çýkarken kilometre göstergesini sýfýrlamýþtým. Baktým, 123 kilometre yapmýþýz buraya kadar. Barikat, hemen köyün çýkýþýnda sanýyordum. Deðilmiþ! 6-7 kilometre daha gitmek gerekiyor. Yeni bir yol yapmýþlar. (foto 2) Hani basýna da yansýyan, kim yapacak, nasýl yapacak tartýþmalarý da yapýlmýþtý ya, iþte o yol bu! Bir yýlan gibi kývrýla kývrýla uzayýp gidiyor.. Bu noktadan sonrasý ilk defa gördüðüm yerler. Bir bakýma gezi þimdi baþlýyor! Zirveye çýktýðýmýzda, Yeþilýrmak geride kalmýþ oluyor. (Foto 1) Manzara müthiþ Saðýmýz solumuz dað tepe. Bu daðlar tepeler hep "bizim" mi? Maþallah maþallah "Allah artýrsýn!" da diyelim mi acaba? Tepelerin zirvelerinde "gözcüler" var. Her taraf asker kokuyor! Ortada Barýþ Gücü. (Foto 4) Ve nihayet Göksel Kabaran Sýnýr Kapýsý'ndayýz. (Foto 3) Diðerlerinden farký yok. Ýþlemler de ayný. Formayý dolduruyoruz, kimliklerimizle görevliye veriyoruz, görevli gerekli kayýtlarý yapýyor, tak tak mühürlüyor ve "güle güle" deyip uðurluyor. Görevliye soruyorum: - Buradan Baf'a kadar ne kadar sürer? Bir baþkasýný gösteriyor bana. - O arkadaþa sor, Baflýdýr bilir. Gösterdiði genç polise soruyorum: - Ne kadar sürer Baf? - Bir saatte giden amca! Anlaþýldý. Hiçbir þeyden haberi yok. Bir "Çakma Baflý!" olmalý. Türk kapýsý, Rum kapýsýndan daha büyük ve daha gösteriþli. (Foto 5) Ama buna karþýlýk, Rum kapýsýndan geçip dünyaya açýlmak mümkün. Yarýn: Erenköy bu mu yani?"

6 Cuma dan Cuma ya Ülker Fahri ÖYLE BÝR ADIM ATILMALI KÝ GÜNLÜK 7 Temmuz da liderler, BM Genel Sekreteri ile görüþmek üzere Ýsviçre ye giderken beklentiler ne olmalý? Durum ortada... Her iki tarafta da çözümsüzlük hareketinin baþýný çeken malum çevreler olasý bir çözümü engellemek için, liderler üzerindeki baskýyý artýrarak ellerinden geleni yapacaklardýr. Baksanýza... Her iki tarafta da liderler, görüþmelerde çözümle ilgili bir baþlýkta uzlaþý olduðunu açýklamaya kalktýklarý anda taviz veriliyor diyerek topa tutulurken çözüm yanlýsý kesimler ise sessiz seyrediyor, liderleri cesaretlendirme adýna bir açýklama dahi yapýlmýyor. Oysa... Türkiye de seçimler yapýlmýþ, AKP tekrar güçlü bir parlamento çoðunluðu ile tek baþýna iktidara devam edecektir. Ve... Geçmiþin takýntýlarýndan kurtularak, çözüm yolunda ileriye adým atmak için tam da zamanýdýr... Öyle bir adým atýlmalý ki... Ne Kýbrýslý Türk lerden ne de Kýbrýslý Rum lardan, yaygara koparacak çözüm karþýtý çevrelerin yükselecek seslerinden korkulmamalý... Üstelik... Atýlacak adým, her iki tarafta da halktan büyük destek bulmalý... Ve... BM ile AB kararlarýna uygun olmalý ve BM ile AB destek vermeli... Ancak o zaman, kabul görecek ve sonuç alýnacak bir adým atýlmýþ olur. Bu adým ne olabilir? Öncelikle... Geçmiþte taraflarýn üzerine uzlaþtýðý ve BM tarafýndan yürütülen Görüþme Baþlýklarý ve Görüþme Prensipleri yeniden þekillendirilmeli... Her iki lider de bu adýmlarý atarken, kendi toplumlarýnda kimsenin maðdur olmayacaðý bir yana, her iki tarafta da büyük bir kesimin çýkar saðlayacaðý hassasiyette olmalý... Maharet... Masada alýrken vermeli, verirken almalý ve hem alýrken hem verirken taraflar hep kazanmalý... Düþünün... Kýbrýslý Türk ler nereden þikayetçi? Ambargolardan, dünyadan izole edilmiþ þekilde yaþamaktan, ürettiðini satamamaktan, AB ülkeleri ile serbest ticaret yapamamaktan, direk uçamamaktan, limanlara yabancý gemilerin gelmemesinden, iþsizlikten, gençlerin göçünden vb. vb. Peki... Bunlara kavuþmak için Kýbrýslý Türkler bir bedel ödemeye hazýr mý, sanmýyorum, ne yazýk ki deðiller. O zaman öyle bir bedel olmalý ki, bedel hiçbir Kýbrýslý Türk ü etkilememeli, maðdur etmemeli... Kýbrýslý Rum lar nereden þikayetçi? Kuzeyde kalan mülklerini kaybettiklerinden, Türkiye nin limanlarýný açmamasýndan, hava sahasýný Rum uçaklarýna yasaklamasýndan, NATO ve benzeri uluslararasý iliþkilerinde Türkiye nin Arama kurtarma tatbikatý tamamlandý Þehit Teðmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Tatbikatý, kara safhasýnýn ardýndan önceki gün denizde gündüz ve gece þartlarýnda icra edilen iki senaryoyla tamamlandý. Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TSK) arama kurtarma unsurlarý ile KKTC'nin askeri ve sivil unsurlarýnýn katýlýmýyla deniz tatbikatýnýn birinci senaryosu Gazimaðusa açýklarýnda, Dipkarpaz'ýn 13 mil açýðýnda, KKTC kara sularý dýþýnda Türkiye Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde gün ýþýðýnda, ikinci senaryo ise akþam saatlerinde Gazimaðusa açýklarýnda Zeytin Burnu'nun 5 mil açýðýnda icra edildi. Tatbikatý, Baþbakan Ýrsen Küçük, Ýkinci Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça, KTBK Komutaný Korgeneral Adem Huduti, Türkiye Güney Deniz Saha Komutaný Koramiral Nusret Güner, 28'inci Tümen Komutaný Tümgeneral Berkay Turgut, 39'uncu Tümen Komutaný Tümgeneral Ömer Paç, 14. Zýrhlý Tugay Komutaný Tuðgeneral Ýzzet Çetingöz, GKK Komutan Yardýmcýsý Tuðgeneral Mehmet Soðancý, Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu ile Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hamza Ersan Saner de izledi. kendilerini veto etmesinden vb.vb. BM ve AB nereden þikayetçi... Alýnan kararlara taraflarýn riayet etmemesinden (özellikle Türk tarafýnýn) BM ve AB çalýþmalarýnda ve programlarýnda týkanmalar yaþanmasýndan... Þimdi þu sorulara yanýt veriniz... Türkiye, Ek Protokol ihtilafý nedeniyle týkanan AB Üyelik Görüþmeleri ni baþlatmak için, limanlarýný Rum gemilerine, hava sahasýný Rum uçaklarýna açarsa, bir tek Türk olumsuz etkilenir mi, bir kaybý olur mu? Kýbrýslý Rum lar, itirazlarýný geri çeker ve Ercan havaalaný ve limanlar açýlýr, Kýbrýslý Türk ler AB ile serbest ticarete baþlar, izolasyonlar kalkar, dünya ile iliþkileri düzene girerse, bundan bir tek Kýbrýslý Rum olumsuz etkilenir mi, bir kaybý olur mu? Kýbrýs Türk tarafý, BM kararlarýnda öngörüldüðü gibi kapalý Maraþ bölgesini BM denetiminde sahiplerinin kullanýmýna izin verir ve Maraþ açýlýrsa, bundan bir tek Türk olumsuz etkilenir mi, bir tek Türk ün kaybý olur mu? Aksine... Havaalaný ve limanlarý açýlmýþ, ambargolar kaldýrýlmýþ, AB ile ticari iliþkilere girmiþ bir Kuzey Kýbrýs ta, ekonomi tavana vurur, turizm patlar, iþsizlik ortadan kalkar, üretici ürettiðini satar, gençlerin göçü durur, inþaat sektörü ayaða kalkar vb. Maraþ ýn kullanýmlarýna verilmesiyle altmýþ bin Kýbrýslý Rum malýna mülküne kavuþur, hayalet þehir dünya ayýbý olmaktan çýkar, imar edilmiþ Maraþ onlarýn da ekonomilerine ve turizmlerine büyük bir ivme kazandýrýr. Limanlarýný ve hava sahasýný açmasýyla birlikte Türkiye nin AB ile týkanan üyelik süreci yeniden baþlar, yakýn gelecekte AB ye üye olacak bir Türkiye nin ekonomisi müthiþ bir ivme yakalar. Düþünün... Kimsenin kaybý ve maðduriyeti olmadan, BM ve AB kararlarýna uygun hareket edilir ve ilgili bütün ülkeler çok büyük kazanýmlar elde eder. Þayet... Taraflar, hamasetçilere boyun eðerek, geleceði kurban etmek pahasýna çözüme giden yolda, cesaretle yapýcý adým atamazsa, görüþmelerin sürdürülmesi boþuna uðraþ... Kaç yýl daha... Kýbrýslý Türk lerle Kýbrýslý Rum lar ve Kýbrýs bataðýna saplanmýþ Türkiye ve Türkiyeli ler... Kýbrýs Rum Ortodoks kilisesi ve Kýbrýs Türk Taksimci leri ile kan döktük, fethettik anlayýþýnda takýlýp kalmýþ Türkiye milliyetçi kesiminin tutsaðý olarak kalacaktýr? Dünyada, kalkýnmýþ ve geliþmiþ ülkelerin baþarýlarýnýn hamaset ve milliyetçilik etkisinden kurtularak gerçekleþtirildiði, ekonomik kalkýnmýþlýðý demokrasi sosyal adalet hukuk ilkeleri takip ettiði, refah düzeyi yüksek ülkelerin böyle oluþtuðu, hala daha anlaþýlamamýþ mý? Gerçek þu ki... Anlaþma olmadan... Kýbrýs AB üyesi olmuþ olsa da topraklarýný bütün olarak AB topraðý sayýlsa da, çözüm olmadýðý sürece ada bölünmüþ olarak kalacaktýr. Kýbrýs ýn kuzeyi hiçbir zaman KKTC olarak tanýnmayacaktýr. Türkiye hiçbir zaman AB üyesi olamayacaðý gibi, bölgede etkin bir güç de olamayacaktýr. Kýbrýslý Rumlar ise hiçbir zaman adanýn bütününe hakim olamayacaklardýr. Deðiþim ve geliþim cesaret iþidir. Baþarý ise, deðiþim ve geliþimin sonucudur. AHMET ÞIK VE NEDÝM ÞENER 100 GÜNDÜR CEZAEVÝNDE 6 Mart'ta tutuklanarak cezaevine gönderilen Ahmet Þýk ve Nedim Þener, 100 gündür haklarýndaki suçlamalarý bilmeden Silivri'de tutuluyorlar. Ahmet Þýk Emniyet Teþkilatý'ndaki cemaat örgütlenmesine, Nedim Þener ise Emniyet Teþkilatý'nýn Hrant Dink cinayetindeki ihmallerine dokununca, olanlar oldu!.. Tayyip Erdoðan dahil pek çok AKP yetkilisi defalarca gazetecilik faaliyetlerinden dolayý cezaevinde bulunmadýklarýný söylediler. Bu koroya en son Abdullah Gül de eklendi. Kamuoyundan aldýklarý desteðe raðmen Ahmet Þýk ve Nedim Þener'le ilgili karalama kampanyasý tam gaz devam ediyor. AKP'nin seçim zaferiyle birlikte Þýk ve Þener dahil, hapiste bulunan gazetecilerin durumu daha da zorlaþtý. Baksanýza, Bülent Arýnç "The Guardian" gazetesinde arzý endam eyledi. "Yeni Türkiye'ye Görev Emri" baþlýklý yazýsýnda hükümete basýn özgürlüðü konusunda yöneltilen eleþtirileri "haksýz" olarak nitelendiren Arýnç, "Ergenekon ve Balyoz davalarý nedeniyle gözaltýna alýnan gazeteciler görevlerini yaptýklarý için gözaltýna alýnmadýlar" gibisinden "parlak" cümleler kurdu. (Ahmet Þýk ve Nedim Þener'le iletiþim kurmak isteyenler için iþte adres: Silivri Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu, 2 No.lu Cezaevi, B-9 Koðuþu Silivri / Ýstanbul) MEHMET Bir gazetemizde sürmanþet... Þöyle diyor: "Ne yaptýn Mehmet?" Ne yapmýþ? 14 yaþýndaki kýzla cinsel iliþkiye girmiþ... Yanlýþ anlamayýn, Mehmetcik deðil, Mehmet!.. OMUZU ÝNCÝNMÝÞ Derviþ Eroðlu'nun omuzu incinmiþ ve bu yüzden de Arama Kurtarma Tatbikatýnýn deniz safhasýna katýlamamýþ... Omuzunun nerden incindiði anlaþýlmadý. Yoksa o da mý tatbikattaydý? HÝNTKENEVÝRÝ Evindeki bir saksýda hintkeneviri yetiþtiren þahýs tutuklanýnca "Çiçek niyetine ektim" demiþ... Ýnanmaz mýsýnýz? Kýbrýs'ta herþey mümkün.. Paket ekerler, kazýk olur, hintkeneviri ekerlerse çiçek olmaz mý? GÖNYELÝ ÇEMBERÝ Gönyeli çemberi can ve mal güvenliðini tehdit ediyormuþ... Ah, þimdi bunu farkettiðimiz gibi, kimbilir daha ne kadar çok þey var hayatýmýzda farketmediðimiz YÜZ Yýltan Taþçý sanatçý "100 Yüz"ü fotoðraflamýþ ve sergi açmýþ... Bir de "100 Yüzsüz"ün sergisi açýlmalý þimdi... Ya da "Binbir Surat"ýn... Týrnak... "Adaletin hakim olduðu yerde silahýn yeri yoktur derler ama bizim 'Afrodit'in fettan adasýnda Adalet Hanýmý ara ki bulasýn. Doðu Akdeniz hazýrlýk okulu 'Doða'ya besmele ve 'Dua'lar ile teslim edilirken, bir avuç insan da bizim Adalet'i aradý. Buldular mý? Bulmasýna buldular ama karþýlarýnda Adalet Haným yerine, eli coplu polisi buldular." Taner ULUTAÞ (Star) "Geçenlerde bir sendika elektrik borcu olan kurum ve þirketleri açýkladý. Bazý oteller, Cratos gibi çok milyon lira borç takmýþ, bazýlarý da bin lira. Borç takanlar arasýnda YDÜ gibi toplumumuz içinde saygýnlýðý olan kurumlar da var. Ancak, bir kurumun ülke için önemli yatýrýmlar yapmýþ olmasý elektrik borçlarýný ödememesine hak kazandýrabilir mi?" Arslan MENGÜÇ (Vatan) "Küçük bir ülkede az sayýdaki üreticinin, tarýmsal ilaçlar konusunda bilinçlendirilmemesinin sorumlusu kimlerdir?.. Ýnsan saðlýðýna zararlý ilaçlarýn, ekmek su gibi satýlmasýna göz yumanlar kimlerdir?.. Yüksek eðitimli insan yetiþtirmekle övünen bir ülkede, yediðimiz sebze ve meyvelerin, hatta içtiklerimizin doðru dürüst denetlenmemesi büyük bir ayýp deðil midir?.." Reþat AKAR (Kýbrýs) Günün Kahramaný RAUF DENKTAÞ Hastalýðýnýn ardýndan Rauf Denktaþ'ýn ilk görüntüleri ulaþtý elimize... Bunlarý da bugün okurlarýmýza sunuyoruz. Bu arada ilk yazýlý açýklamasý da daðýtýldý basýna Denktaþ'ýn... Bu açýklama Türkiye'deki seçimlerle ilgili... Denktaþ seçimleri "Türkiye'de demokrasinin arttýðý" þeklinde deðerlendirdi ve tüm parti liderlerini kutladý. Ayrýca Denktaþ'a göre, seçmen AKP'ye anayasa deðiþikliði yetkisi vermedi ve böylelikle ýlýmlý Ýslam projesini gömmüþ oldu. Denktaþ ýlýmlý Ýslam projesinin Amerika'nýn görüþü olduðunu söyledi...

7 17 Haziran 2011 Cuma Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu DÖNÜLECEK YUVA KALMAMASINI ÝSTEDÝLER ÝSTANBUL-Hikaye þu Atlas Okyanusu'nun bir yerlerinde tesadüfen oradan geçmekte olan araþtýrmacýlar havada çýðlýk çýðlýða dönüp sonra kendilerini okyanusun hýrçýn dalgalarýna atan kuþlar gördüler. Ýlginç ve garip olan bu olayý çözmek için araþtýrdýlar. Meðer O noktada insanlarýn dahi unuttuklarý bir adacýk varmýþ yüz yýl öncesi. Ve o adacýk bir deprem sonrasý sulara gömülmüþ. Ýçgüdüleriyle hareket eden kuþlar binlerce yýllýk kalýtýmsal alýþkanlýklarýyla adanýn varlýðýna göre hareket ediyorlardý. Ancak uzun yolculuklarýnýn ortasýndaki yuva veya mola noktalarý ortadan kalkýnca ya yorgunluktan, ya da doðanýn onlara kurduðu tuzaða isyanlarýndan kendilerini býraktýlar boþluða Talebelik yýllarýmda henüz KTHY yokken otobüs yolculuklarý yapardým Ýstanbul'dan evime 16 saat Mersin, 10 saat Maðusa Arada beklediðim süreyi de hesaba koyarsak yolculuðum toplam 36 saati bulurdu. Cam kenarýnda geriye doðru akan aðaç, ova ve daðlarý seyrederek ilerlerken gözümün önünden evim geçerdi. "Ah þu gördüðüm ýþýk benim evim olsaydý yolculuðum bitmiþ olurdu" diye düþünürdüm her gördüðüm ýþýkta. Gurbette yaþayanlarýn anlayacaðý bir duygu bu Hayalleri yuvalarýdýr, yolculuk ne kadar uzun olursa olsun bilirler ki yuvalarý onlarý bekler. Sanayi Holding vardý, kapattýlar. Yýllar sonra delil kalmasýn düþüncesiyle baþka bir inþaat yaparýz diyerek yýktýlar. Orasý þimdi yok. Merdivenine ilk adýmýmýzý attýðýmýzda eve geldik hissini yaþadýðýmýz KTHY, TC firmasý tarafýndan batýrýldý. DAÜ de, burada yeteri kadar etkisi olsa da tam hakim olmalý diyerek imama pazarladýlar Arkadaþlar söyledi Çatalköy sahillerini -Zeyko fabrikasýna ait eski binalarýn olduðu yer- Rocks'a, Hz. Ömer Tekkesi'nin yanýndaki deniz kenarý Artemis'e veriliyor. Daha çok kumarhane, daha çok kerhane açýlsýn, sahillerde çýlgýn partiler yapýlsýn diye. Çýlgýn okyanus ortasýnda, yüksek dalgalarla boðuþurken, "Bu fýrtýna dinmese de varacaðým limaným beni bekler, sýðýnýrým" der kaptan. Gökyüzünde yakýtý azalan pilot en yakýn havaalanýný bulup atar kendini oraya. Ve bir kuþ direðin burnunda da olsa, üç beþ samandan imal ettiði evine sýðýnýr, kötülüklerden korunsun diye. Yuvalardýr bunlar ve yuva olmazsa kalabalýkta çýplak kalmýþ gibi olur insan. Hem kovaladýlar Kýbrýslýlarý kendi yuvalarýndan, hem de el koydular o yuvalara... Döndüklerinde bulamayacaklarýný bilsinler, dönmesinler. Havada çýðlýk çýðlýða dönüp duran göçmen kuþlarýný gördü araþtýrmacýlar Çýlgýn gibiydiler. Ve o çýlgýn kuþlar kendilerini okyanusun hýrçýn dalgalarýna býraktýlar. Ya dönmeyeceksin, ya da dönersen her þeye raðmen tutunacaðýn bir dal kalmasýn diyedir bu tezgah. Ýþbirlikçiler o saatten sonra nereye gidecekler çok merak ediyorum. Hikâye þu Kurtarýlmayý bekleyenler baktýlar ki bastýklarý toprak bir halý gibi çekilmiþ ayaklarýnýn altlarýndan. Onlar þimdi boþluktalar. KTAMS: Tek mesai hakkýmýz engellenemez Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý (KTAMS), hükümetin mesai saatleriyle ilgili önerisini kabul etmelerinin mümkün olmadýðýný belirterek; bu uygulamayla bir yýl sonra yaz mesaisinin tamamen kaldýrýlmasýnýn amaçlandýðýný savundu. KTAMS, yaz - kýþ haftada 37.5 saatlik tek mesai uygulanmasý önerisini yineleyerek, "hükümetin, mesai saatleri konusunda çalýþanlarýn aleyhine bir düzenleme getirmesine karþý sivil itaatsizlik dâhil her türlü anayasal eylem hakkýný kullanacaðýný" açýkladý. KTAMS Genel Baþkaný Ahmet Kaptan, "Tek mesai hakkýmýz engellenemez " baþlýklý yazýlý açýklamasýnda, hükümetin çalýþma saatleriyle ilgili tasarýlara ivedilik alma giriþiminin, "Türkiye'nin dayattýðý pakete sadýk kalmak için her þeyi yaptýðýný bir kez daha gösterdiðini" savundu. "Hükümetin yasalaþtýrmak için Meclis'e getirdiði bu çalýþma saatleri ile verimliliðin artýrýlmasý kesinlikle söz konusu deðildir" diyen Kaptan, çalýþma saatlerinin sürekli deðiþtirilmesinden usandýklarýný kaydetti. BKP'DEN DAÜ TEPKÝSÝ Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan, Doðu Akdeniz Ýlkokulu, Doðu Akdeniz Koleji ve Doðu Akdeniz Kreþi'nde görev yapan 100 öðretim görevlisinin iþten atýldýðýný belirterek, "Eðitim emekçileri týpký KTHY örneðinde olduðu gibi iþlerinden atýlmýþtýr. DAÜ'ye baðlý üniversite öncesi kurumlarý Gülen cemaatine baðlý Doða Koleji'ne peþkeþ çekenler ve çalýþanlarýný sokaða atanlar bu faþizan uygulamanýn bedelini ödeyecektir" dedi. BKP Genel sekreteri Ýzcan konuyla ilgili yazýlý açýklamasýnda, DAÜ'ye baðlý üniversite öncesi eðitim kurumlarýnýn devredilme iþleminin derhal durdurulmasýný, iþlerinden atýlan eðitim emekçilerinin iþlerine geri alýnmasýný talep etti. DAÜ Rektörü Abdullah Öztoprak ve UBP hükümetinin istifa etmesini de isteyen Ýzcan, DAÜ'de yaþananlarýn yasadýþý olduðunu ve sorumlular hakkýnda yasal iþlem baþlatýlmasý gerektiðini savundu. TÖRE: Kiliseden dönme camiler hükümetin ayýbý UBP Milletvekili Zorlu Töre, "Milli ve manevi deðerlerimiz" konulu meclisteki gündem dýþý konuþmasýnda, milli ve manevi deðerlerin bazýlarýnýn unutulduðunu belirterek, ihmal edilen camilerin bakýmdan geçirilmesini ve yeni camiler yapýlmasýný istedi. Özellikle kiliseden dönme camiler yerine cami yapýlmasý gerektiðini kaydeden Töre, "KKTC'de Kiliseden dönme ÇETÝN ATALAY: RUSYA'DA ETKÝLÝ OLDUK Kýbrýs Türk-Rus Ýþ Konseyi Baþkaný Çetin Atalay, Rusya coðrafyasýnda tanýtým faaliyetleri yürüten konseyin KKTC'yi tanýtým faaliyetlerinin etkili olduðunu ve Kuzey Kýbrýs'ýn yatýrýmcýlarýn dikkatini çektiðini söyledi. Atalay dün sabah Dýþ Basýn Birliði'nde düzenlediði basýn toplantýsýnda, konsey ve çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Konseyin Rusya coðrafyasýnda tanýtým faaliyetleri yürüttüðü, çeþitli fuarlara katýldýðýný ve kendisine baðlý þirketleri de bu bölgelerde temsil ettiðini anlatan Atalay, "Uluslararasý Rus yatýrýmcýlarýn gözde ülkelerinden birinin Güney Kýbrýs olduðu, Güney'de Rum bankalarýndaki Rus sermayesinin bu bankalar tarafýndan ucuz krediler olarak yýllarca Rum ekonomisine enjekte edildiði ve Rum ekonomisinin ayakta durmasýnýn saðlandýðý" yorumunu yaptý. Atalay, Rus sermayesinin son yýllarda paralarýný Rum bankalarýndan baþta Dubai olmak üzere Türkiye, Tayland gibi ülkelere kaydýrdýðýný da kaydetti. DAÜ'de yaþananlarýn tehlikeli ve ibret verici olduðunu, yaþananlarla ilgili bilgileri olmadýðýný açýklayan Baþbakan ve Eðitim Bakaný'nýn sorumluluðu üzerlerinden atmaya çalýþtýklarýný iddia eden Ýzcan, "Yaþananlar AKP'nin dayattýðý paketin iþbirlikçi UBP hükümeti tarafýndan adým adým hayata geçirilmesidir. Ýþbirlikçi UBP hükümeti, Elektrik Kurumu, Telefon Dairesi ve diðer kurumlarýmýzý da yeþil sermayeye peþkeþ çekmeye hazýrlanmaktadýr" görüþünü dile getirdi. Bu durumun asimilasyon ve entegrasyon siyasetinin devamý olduðu iddiasýný dile getiren Ýzcan, toplumsal varoluþ, kendi kendini yönetme ve erken çözüm mücadelesinin kararlýlýkla sürdürüleceðini ifade etti. Ýzcan, "Tüm onurlu, yurtsever Kýbrýslý Türkleri ülkelerine sahip çýkmaya ve tüm ilerici örgütleri emek ve barýþ düþmanlarýný geriletmek için en geniþ güç birliðini yaratmaya çaðýrýyoruz" dedi. camiler hükümetin ayýbýdýr" dedi. Muhalefetten cami yapýmýna karþý çýkmamasýný isteyen Töre, ihtiyaç duyulursa ibadet için üniversitelerde de mescit yapýlmasý gerektiðini söyledi. Zorlu Töre, "Anavatan Türkiye bize bir milyon TL yardým yapýyor. Anavataný da gücendirmememiz gerekiyor. Maneviyat da önemli. Ateist olan varsa, söylesin de naaþý camiye götürülmesin" ifadelerini kullandý. Atalay, þu ifadelere yer verdi: "Bu hareketlenme esnasýnda Rusya'da yapmýþ olduðumuz KKTC tanýtým faaliyetleri etkili olmuþ, Kuzey Kýbrýs yatýrýmcýlarýn dikkatini çekmiþtir. Bu çerçevede Limasol'daki çok uluslu bankalarda hesap hareketleri görülmüþ ve bu sermayelerin küçük bir bölümü Limasol bankalarýndan Ýstanbul'a, oradan da bu bankanýn Girne þubesine transfer edilmiþtir. Bu hesap hareketleri maalesef Rum Merkez Bankasý tarafýndan hükümete sýzdýrýlmýþ ve Rum hükümeti de bir dizi tedbirler çerçevesinde Rus yatýrýmcýlarý Güney Kýbrýs'a çaðýrmýþ ve kendilerine yatýrým için cazip imkanlar sunulmuþtur." Bu geliþmelerden sonra kendi þahsýna ve konsey þirketlerine karþý "asýlsýz karalama kampanyasý baþlatýldýðý" iddiasýnda bulunan Atalay, bu yayýnlardan 3 ay sonra da evine ve arabasýna saldýrý düzenlendiðini anlattý. Atalay, aracýna yönelik son saldýrýyla ilgili olarak yakalanan zanlýnýn, "Rum ve Sýrplarla baðlantýlý olabileceði" iddiasýnda da bulundu. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ KKTC'NÝN VATANDAÞLARINA REVA GÖRDÜÐÜ... Ali Özyanýk isimli vatandaþýmýz gazetemiz Alo Afrika köþesine bir mektup ve bir resim gönderdi. Aynen yayýnlýyoruz... "Adým Ali Özyanýk. Ben gazetenizde yayýnlanan 'Alo Afrika' köþesine 25 Nisan tarihinde bir þikayette bulunmuþtum. Bu þikayetten sonra Ýçiþleri Bakanlýðý'ndan gereken giriþimin yapýlacaðýna dair bana birþeyler söylenmiþti. Avukatým da bu konuyla ilgili giriþimlerde bulunmuþtu. Geçen þikayetimde de yazdým yine yazayým yýlýnda KKTC'ye gelen eþim evliydi ve ismi de Ala Vlas'tý Giriþi böyle yapmýþtý. Çeþitli þirketlerde temizlik ve bakýcýlýk iþi yaptý yýlýnda Moldovya'ya geri döndü. Orada anlaþamadýðý eþinden boþandý. Bu ayrýlýktan sonra da kýzlýk soyadýný aldý. Ala Vlas, Ala Nintuþ oldu. Ayný yýl içerisinde tekrar KKTC'ye geldi TL olan vize borcunu ödedi. Saðlýk sorunlarým dolayýsýyla 2009 yýlýnda benimle 2 kez Adana'ya gitti. Evlenmemiz için 2010 yýlýnda Moldovya'ya gidip oradan evli olmadýðýna dair belge getirdi. Ayný yýlýn Mayýs ayýnda Lefkoþa Evlendirme Dairesi'nde evlendik yýlýnýn Þubat ayýnda ilk eþinden olan ve Moldovya'da kalan çocuklarýný görmeye gitti. Bir hafta kaldý ve dönüþte de Ercan'da tutuklandý. Sebebi de TL vize borcunun olmasý imiþ. Bir gece hücrede kaldý ve ondan sonra da Ýstanbul üzerinden Moldovya'ya gönderildi. Bana haber verildi. Evlilik belgelerimi alarak ilgili yerlere gitmeme raðmen Nuh dediler peygamber demediler. Kýzým yarýn evleniyor. Birþeyler yapacaklarýný söyleyenler kýllarýný bile kýpýrdatmadýlar. Üvey de olsa eþimin kýzýmýn yanýnda olmasýný isterdim. Bu mutlu günümüzde bir burukluk yaþadýyor bize KKTC devleti... Anlamakta güçlük çekiyorum. Þimdi ise eþimin KKTC'ye girebilmesi için TL ödemesini istiyorlar... KKTC'nin devletliðini bu sayede bir kere daha öðrenmiþ olduk..." ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR ATI ALAN ÝMAM MESARYA'YI GEÇÝYOR Bizim Mandra Hükümetin vurdumduymazlýðý ve suskunluðundan cesaret alan DAÜ yönetimi, gemi azýya alan davranýþlar içine girerek, yangýnýn daha da büyüyüp yayýlmasýna çanak tutmaktadýr. Vatandaþlar arasýnda önemli bir kesim, bu Fethullah Gülen yangýnýndan DAÜ'yü kurtaramadýðýmýz takdirde, bundan sonra elimizden alýnmak istenen hiçbir özdeðerimiz için mücadele etmemizin mümkün olmayacaðý görüþünü dile getirirken, sokaktaki adam "DAÜ'nün gidiþi, bu memleketin artýk bizim olmadýðýnýn tescili demektir" diye kendi kendine söylenir.

8 8 17 Haziran 2011 Cuma Arada Bir Özgün Kutalmýþ TC Genel Seçimi Türkiye'de Pazar günü yapýlan milletvekili seçimlerinde sürpriz olmadý. Beklenildiði gibi AKP oylarýný artýrarak üçüncü 4 yýllýk dönemde de Türkiye'yi yönetecek. Bu elbetteki Türkiyeli seçmenlerin tercihidir. Ancak AKP'nin yeniden kazanmasý, hem Kýbrýs sorununu çözmek için yürütülen müzakereleri, hem de KKTC'de uygulanmak istenen sözde ekonomik önlemlerden dolayý Kýbrýslý Türkleri çok derinden etkileyecektir. Recep T. Erdoðan AKP 2003'de seçimi kazanýp iktidar olduktan sonra, daha baþbakan olmadan önce Kýbrýs sorununu kast ederek, çözümsüzlük çözüm deðildir diyordu. Bu ise çözüm konusunda Türkiye'nin nihayet adým atacaðý ümidini yarattýðý için, Kýbrýslý Türkleri sevindiriyordu. Ancak ne varki aradan geçen 8 yýla raðmen, Kýbrýs sorununu sözde çözecek olan toplumlararasý müzakerelerin baþlamasýndan baþka somut hiçbir adým atýlmadý. Bu arada Rumlar da, daha fazla taviz koparýrým diye çözüm konusunda acele etmiyorlar. Dolayýsý ile AB'ne karþý Kýbrýs'ý elinde rehin tutan Türkiye ile Türkiye'ye karþý elinde AB'ne giriþ için veto kartýný tutan Rumlar arasýnda Kýbrýs Türkleri cendereye sýkýþtýrýlmýþ gibi yok oluþ sürecine sokulmuþlardýr. Bizim C.baþkaný Eroðlu ile müzakere heyetinin Kýbrýs Müzakerelerini biz yürütürüz, Türkiye karýþmaz demelerine kendileri bile inanmaz. Nitekim geçmiþ C.baþkaný Talat "Kýbrýs müzakereleri Ankara'da çizilen çerçeve içinde yürütülür. Türkiye bana otur dediði için oturdum, kalk derse kalkarým" demiþti. Bazý önemsiz konularda uzlaþýya yaklaþýlsa da Kýbrýs Müzakerelerinde þu ana kadar hiçbir konuda uzlaþýlamamýþtýr. Temmuz'da Cenevre'de yapýlacak üçlü görüþme arifesinde Eroðlu'nun özel temsilcisi Kudret Özersay "Kýbrýs müzakereleri kullanýlan yöntemler ve ortaya konan modeller açýsýndan tüketilmiþ durumdadýr" demiþtir. Bundan dolayýdýr ki birileri Adana'dan Türkiye'ye baðlanmak için referandum yapmamýz hususunda bize akýl veriyor. Bu arada Kürt sorununu kabul eden ve bu sorunu çözmek için kollarý sývayan Erdoðan, Seçimlere az zaman kala, "Kürt sorunu yoktur" demiþtir. Bakarsýnýz ayni Erdoðan bu sefer de Kýbrýs sorunu diye birþey yoktur diye de fetva verebilir. Erdoðan ve partisi AKP'nin yeniden kazanmasý nasýl ki Kýbrýs Sorunu baðlamýnda siyasi açýdan, Kýbrýslý Türkleri yok oluþa sürükliyecekse, ayni þekilde uygulanmak istenen ekonomik önlemler de bu yok oluþ sürecini daha da hýzlandýracaktýr. Denk bütçe diye bütçe açýklarýný kapatmaya yönelik olarak alýnan sözde ekonomik önlemlerle, Kýbrýslý'lara ait deðerler bir bir TC sermayesine özelleþtirme adý altýnda peþkeþ çekilecektir. Týpký belediyelerin yaptýðý gibi, bataklýklarý kurutmadan yollarda uçan birkaç sineði öldürerek sinekle mücadele ettiðini sanmalarý gibi, KKTC Hükümeti de kontrolsuz nüfus artýþýna son vermeden bütçesini denkleþtireceðini sanýyor. Krizde olan KKTC ekonomisini geniþletici ekonomik önlemler uygulayarak krizden çýkaracaklarýna, yýllardýr çalýþan ve emeklilere maaþ artýþý yapmayarak, dolaylý dolaysýz vergileri artýrarak ve fonlarý da yükselterek, KKTC ekonomisini daraltmakta olduklarýnýn bile farkýna varamýyorlar. Bilhassa Kýbrýs Türklerinin inadýna, Kýbrýslýlarýn istemediði bir bürokratý Lefkoþa'ya elçi (vali) olarak atayan Erdoðan, dayattýklarý sözde ekonomik önlemlerin birebir uygulanmasý için þimdi daha çok bastýracaktýr. Özelleþtirme adý altýnda peþkeþ çekilecek Kýbrýslý'lara ait kurumlarda çalýþan Kýbrýslýlar kapý önüne konurken, yerlerine daha düþük ücretle ve daha uzun süre çalýþtýrýlacak olan TC'liler alýnacaktýr. Bu ise daha çok iþsizlik ve göç demektir. Nitekim DAÜ'nün alt eðitim kurumlarýnda çalýþan 100 öðretmen iþten durdurulmuþtur. Daha KTHY çalýþanlarý ile Saray Otel çalýþanlarý rehabilite edilmeden iþini kaybeden Kýbrýslý sayýsý artmaktadýr. Yeni peþkeþ çekilecek yerlerde iþinden olacak olan Kýbrýslýlarla birlikte bu sayý binleri bulacaktýr. Eski TC Dýþiþleri Bakaný Türkmen'nin dediði gibi Kýbrýs sorununa çözüm için sokaða dökülmeliyiz. Birilerinin bizim için çözüm bulmasýný beklemeden kendi çözümümüzü biz onlara kabul ettirmeliyiz. LEFKOÞA TÜRK BELEDÝYESÝ 53 YAÞINDA Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB), kuruluþunun 53'ncü yýldönümünü kutluyor. 16 Haziran 1958'de Dr. Tahsin S.Gözmen'in baþkanlýðýnda Evkaf Dairesi'nde toplanan Geçici Lefkoþa Belediye Meclisi ile faaliyetlerine baþlayan Lefkoþa Türk Belediyesi, bugün 20'ye yakýn þubesi ve bu þubeler altýnda 60'a yakýn birimiyle baþkent yanýnda Haspolat ve Hamitköy'e de hizmet götürmeye çalýþýyor. LTB Basýn Birimi tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, "Belediyenin; geliþmiþ ülkelerdeki belediyelerin verdiði hizmetleri halka sunma noktasýna geldiði, Cemal Bulutoðlularý baþkanlýðýnda seviye atlayarak halka çaðdaþ belediyecilik hizmetlerini götürmeye baþladýðý" ifade edildi. Modern bir Belediye Sarayý yapýldýðý; Mezbaha, Kültür Sarayý, Haspolat Arýtma Tesisleri, Mahmutpaþa Otoparký, Belediye Evleri gibi birçok projede de son aþamaya ulaþýldýðý kaydedilen açýklamada, kanalizasyon, su, drenaj sistemleri gibi altyapý hizmetlerinin de son teknoloji malzemeyle deðiþtirildiði belirtildi. Açýklamada, "LTB Baþkaný Bulutoðlularý, Lefkoþa'yý çaðdaþ altyapýsý tamamlanmýþ bir þehre dönüþtürmeyi baþardý" ifadeleri kullanýldý. Açýklamada þunlar kaydedildi: "Kaldýrým ve asfalt çalýþmalarýnýn da çoðunun tamamlandýðý Lefkoþa'nýn bölgelerinde bundan sonraki dönemde ise çevre ve þehrin güzelleþtirilmesi ile uðraþýlacak. Lefkoþa'nýn her bölgesinde çaðdaþ bir parkýn mevcudiyetine önem veren Baþkan Bulutoðlularý, bunun için Haspolat ve Hamitköy de dahil olmak üzere tüm bölgelerde çaðdaþ parklar yapýlmasý çalýþmalarýna hýz vermiþtir. Kuzey Kýbrýs'ta tek uluslararasý tanýnmýþ kimliðe sahip yerel yönetim olarak dünyanýn yerel yönetim alanýnda oluþturulmuþ birçok 1 EURO KARÞILIÐINDA... Karpaz Milli Parký'na giriþte bilet kesiliyor KKTC makamlarýnýn "Karpaz Milli Parký'na giriþte, 1 Euro karþýlýðýnda bilet kestiði" iddia edildi. Fileleftheros gazetesi " 'Natura' Karpaz'a Giriþ Ýçin Ücret... Ýþgal Makamlarý Bir Kýþkýrtýcý Faaliyette Daha Bulundu" baþlýðýyla, kesildiði iddia edilen biletin fotoðrafýný da aktardýðý haberinde, KKTC makamlarýnýn Apostolos Andreas Manastýrý'na giden yol üzerine giþe koyduðunu ve burada, Karpaz Milli Parký'na giriþ için bilet kesildiðini öne sürdü. Gazete, biletin üzerinde Karpaz ile özdeþleþen eþeklerle, Karpaz'daki sahillerde gezen kaplumbaðalarýn resmedildiðini ve "Milli Parka Giriþ Bileti" ifadesinin bulunduðunu iddia etti. uluslararasý kuruluþuna da üye olan LTB, bugün 20'ye yakýn þubesi ve bu þubeler altýnda çalýþan 60'a yakýn birimi ile baþkent halkýna geliþmiþ ülkeler standardýnda çaðdaþ belediyecilik hizmetini vermektedir." BULUTOÐLULARI LTB Baþkaný Cemal Bulutoðlularý da, 53'ncü yaþýný kutlayan LTB'yi çaðdaþ bir belediye noktasýna getirdiklerini ifade ederek, belediyenin son yýllarda yaptýðý atýlým ve kurduðu sistemsel yapý ile kurumsallaþmýþ bir kimliðe kavuþtuðunu belirtti. Lefkoþa halkýna en iyi ve çaðda hizmeti en hýzlý bir þekilde vermeye gayret ettiklerini dile getiren Bulutoðlularý, LTB Basýn Birimi aracýlýðýyla yaptýðý açýklamada, bu hizmetlerin seviyesini çeþitlendirerek daha da ileriye götürmek için halktan aldýklarý destekle çalýþmalarýný aralýksýz sürdürecekleri sözünü verdi. Bölgenin, Natura 2000 programýna dahil olduðunu vurgulayan gazete, söz konusu yoldan, özellikle Apostolos Andreas Manastýrý ile bölgedeki evlerini ziyaret etmek isteyen Rumlarýn geçtiðini yazdý. Haberde, KKTC makamlarýnýn "kýþkýrtýcý" olarak nitelendirilen bu eyleminden, AB'nin yetkili makamlarýnýn ne kadar haberdar olduðu ve Rum Hükümeti'nin bu konuda ne gibi faaliyetlerde bulunduðu ile ilgili, akýllarda birçok soru iþareti bulunduðu da kaydedildi. Gazete, KKTC'deki 7 bölgenin "Natura 2000" kapsamýnda bulunduðunu ve AB'nin hiçbir programýnýn, Natura kapsamýndaki bölgelere giriþ için ücret alýnmasýný öngörmediðini de belirtti. Kalem Yalçýn Okut Turizm, turizm dedikleri Dün eski bir turizmci arkadaþla uzun uzun sohbet ettik. Yýllarýný bu iþe vermiþ, kâh kazanmýþ kâh kazanamamýþ; ama bu sektörde oldukça deneyimli bir arkadaþtý(r). Tesadüfi bir karþýlaþmaydý. 'Ne diyorsun Be Dost' diye söze girdim. Bakaný çýkar, müdür-müdüraný çýkar, ilgili-ilgisiz yetkilisi (ve de yetkisizi) çýkar: "Bu yýl turizmde patlama yýlý olacak" diye demeçler patlatýrlar. 'Deneyimli bir turizmci olarak sen bu açýklamalara ne diyorsun?' diye üsteledim. 'Bir dokun bin ah dinle' derler ya, tam o hesap Söylediklerinin birçoðu bilinmeyen þeyler deðildi, ama bunlarý yýllarýný bu sektörde geçirmiþ ve sonunda dayanamayýp iþyerini kapatmýþ, sektörden çekilmiþ deneyimli bir turizmcinin dile getirmesinin anlamý bir baþka "Abi" dedi, "sözlüðe bakalým, turist nedir/turist kimdir?" diye baþladý. "Turist cebine bir miktar para koyup ülkesinden çýkan, baþka bir ülkeye gidip o ülkenin tarihi yerlerini ve müzelerini gezen, müzelere girerken bilet kesen, otobüs, dolmuþ ya da taksiye binen, bir köy kahvesine gidip kahve içen, lokantaya gidip yemek yiyen; iki haftalýk tatili yetmediyse ve ülkeyi sevdiyse seneye tekrar gelen insandýr, kýsaca " Peki, dedim, bakanýn biri öðünüyor, "Ercan'a günde 40 uçak iniyor" diyor Girne'de sýra sýra 'cafe'lerin bulunduðu bir yerde oturuyorduk. "Hani nerde, o turistler nerde?" dedi ve eliyle o 'cafe'lerin boþ masalarýný gösterdi. Sonra: "Gelenler kimlerdir, ona bakalým. Gelenler kumarcýlardýr. Ýstanbul, Ankara ya da Ýzmir vb þehirlerde kumarcýlarý 500 Dolar karþýlýðýnda her þey dahil Kýbrýs'a getiren þirketler var. Kumarhanenin otelinde her þey beleþ; içki beleþ, sigara beleþ, yemek beleþ Kumarcý dýþarý çýkýp para harcamaz; inanma" dedi. Ve kendi deneyimlerini anlatmaya baþladý. "Ben bu iþi yaparken" dedi, "sahili olan oteller pazartesiden perþembeye kadar bize yatak satarlardý, ama hafta sonlarý satmazlardý. Hafta sonlarý yataklarýný kumarcýlar doldururdu. Halen de öyledir. Benim bu iþi yýllardan sonra býrakmamýn en önemli nedenlerinden biri de buydu" diye ekledi. Yukarýda tam da bir dokun bin ah dinle dedim ya, tam da öyle. Kahvesinden bir yudum daha aldýktan sonra, "Zekai Altan'ýn da defterini dürdüler" dedi, hüzünle. Zekai Altan'ýn Kumyalý taraflarýnda bir yere eko-turizm amaçlý bir otel inþa ettiðini duymuþtum, ama hiç gidememiþtim. "Adam güzel þeyler yapmaya çalýþtý, ama batýrdýlar. Elektrik Kurumuna 7 milyar kadar borcu varmýþ, önümüz turizm mevsimi üç çek vereyim demiþ, kabul etmemiþler ve elektiriðini kesmiþler" dedi. Ve devam etti: "O da gidip Bakan'a otelinin anahtarýný teslim etti. Ayrýca, "Herkesten de karýmdan da kýzýmdan da özür dilerim" dedi ve Bakana: "Kýzýmý da karýmý alýp bu ülkeyi terk edeceðim dedi" diye anlattý. Zekai Altan'ý biraz tanýyorum. Kýbrýs ve turizm konusunda, otantik Kýbrýs yemekleri konusunda kitaplar yazmýþ, bu uðurda yýllarýný harcamýþ bir insan. O bile bu durumlara düþüyorsa/ düþürülüyorsa vay halimize Sohbetimiz bu minval üzere devam etti, 'Turizm Ýncisi' Girne'nin merkezindeki bir 'cafe'de, gözlerimiz etrafa bakýnýp turist aranýrken...

9 17 Haziran 2011 Cuma Tünel ALINTI BÝR MARKSÝST OLARAK UMUDUMU YÝTÝRMEDÝM CHP Genel Baþkaný'nýn 'seçim sonuçlarýný' kendileri açýsýndan baþarý olarak nitelendirmesine katýlmýyorum. CHP'de tüm yük Kýlýçdaroðlu'na bindirildi. CHP'nin il ve ilçe örgütleri yok sayýldý. Bu da CHP'nin baþarýsýzlýk nedenlerinden en önemlisi. Bence CHP'de genel baþkan yardýmcýlarý derhal istifa etmelidir. AKP'nin oylarýnýn ülke çapýnda artmasý, MHP'nin de baraj altýnda kalmamasý, dolayýsýyla ülkede sað oylarýn tavan yapmasýnýn nedeni de AKP'nin toplumda estirdiði milliyetçi rüzgardýr. Bir milliyetçilik, diðer bir milliyetçiliði körükler. AKP, MHP'nin de ilerisinde, kör bir milliyetçilik yaptý ve bunun karþýlýðýný seçim tablosunda görüyoruz. Ben bir Marksist olarak hiçbir zaman umudumu yitirmedim. Kapitalizm var olduðu müddetçe Sosyalizm de hep olacaktýr ve sosyalistler de bu ülkede iktidar olacaktýr. Hikmet ÇETÝNKAYA (Birgün) DÝPNOT Türkiye Ýnsan Haklarý Vakfý'nýn raporuna göre Haziran ayýna dek kara mayýnlarý nedeniyle 128 çocuk hayatýný kaybetti. EVLERDE ELEKTRÝKLER KESÝLSE DE OLUR ARÞÝV TARÝH 15 MAYIS 2010 Ýki parti arasýnda kopan ipler dün yeniden birbirine ulandý. UBP ile DP hem hükümet, hem de seçimler konusunda uzlaþtý. UBP azýnlýk hükümeti kuruyor. DP dýþtan destekleyecek. Gözden kaçmayanlar... ÝMAMIN ORDUSU VE BAY OMÝRU EDEK Baþkaný Yannakis Omiru, Kilise'nin Kýbrýs Helenizminin ulusal varoluþuna yaptýðý katkýlardan söz etti ve "Kilise'nin milli cepheden çýkartýlamayacaðýný" söyledi. Bu da yetmedi "Kilise'nin milli cephede varlýk göstermesini ve uyanýk olmasýný istiyoruz" diyerek patlattý en parlak fikrini. Vah vah!.. Rumcada yaygýn olan bir sözü hatýrladýk, "cuk" oturuyor Bay Omiru'nun söylediklerine. "Bu isun bubodes, inda games dibodes" Yani "Nerdeydin? Hiçbiryerde. Ne yaptýn? Hiçbirþey." Güneyde Papazlar, kuzeyde Paþalar, þimdi Ýmamýn Ordusu da teþrif etti. Yeyin birbirinizi ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ Matbaa Atölyesi'nde yetiþecek olan gençlerimiz ülke ekonomisinin altýn bilezikleri olacaktýr. Sunat Atun (Ekonomi ve Enerji Bakaný) VÝRGÜL GERÇEK BÝR HÜKÜMET NE ZAMAN? Bu ülkede ne zaman gerçekten bir hükümet olduðunu söyleyebileceðiz? Küçük iþletmelerin üç kuruþluk elektrik borcu yüzünden elektriðini "þrrrak" diye kesen Elektrik Kurumu, büyük iþletmelerin büyük elektrik borçlarýný da görünce. Peki bu ülkede, büyük adamlarýn büyük elektrik borçlarý yüzünden elektriklerinin kesildiðini, sözgelimi bir üniversitenin, bir kumarhanenin karanlýkta kaldýðýný ne zaman görebileceðiz? Gerçek bir hükümet kurulunca. Gördüðünüz gibi kýsýr bir döngünün içinde debelenip durmaktayýz yýllardýr. "Otellerimizde bir doluluk yaþanýrken otellerin elektriklerinin kesilmesini tasvip etmiyoruz." Ünal ÜSTEL (Turizm Bakaný) Yýkandým, arýndým. Hayýr, denizde deðil, þiirde... Siyaseti kapý dýþarý ettim. Kapýyý zorladý. Kapýyý sýký örttüm. Ada (Ben Ada yazdýkça siz hep Marmara Adasý anlayýn e mi!) Ada saðanak yaðmurlardan sonra yamaçlarý yeþile kesmiþ, Marmara nýn ortasýnda nazlý nazlý geriniyor. Rüzgar üþütmeden, okþar gibi esiyor.( )Geç gelen, hatta hâlâ gelemeyen yaz baþýnda katýrtýrnaklarý çýldýrdý. Yamaçlarýn yeþilini sarýyla benekledi ve baygýn bal kokularý saçýp bilgisayar baþýnda oturan bir 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... avanaða göz kýrpýyor. N apýlýr böyle bir günde? Ýçki? Býrakýn þimdi. O þiþesinde uslu uslu gecenin ileri saatlerini beklesin. Seçim analizi yapan ciddi bir makale? Bugünlük þeytan görsün yüzünü. Küreselleþme çaðýnda Marksizm i irdeleyen bir kalýn kitap. Kalsýn. Bu kafayla olacak iþ deðil. Epeydir ertelenen bir buluþma en iyisi. Epeydir ihmal edilmiþ bir sevgili ile buluþma. Planlanmamýþ bir buluþma oldu. Ýçten içe mahcup, kapaðýný kaldýrdým. Anýnda yakaladý ve Memleketimden manzaralar ey vatansýz sýnýf! ey sýnýfsýz bilinç! KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu býrakmadý. Bunu hep yapar! Ahmet Arif in Ziyaretçim yeþil soðan getirmiþ dizesi kadar güzel bir armaðandý. Orhan Alkaya kitaplarýný göndermiþ: Yenilgiler Tarihi. Cilt 1. Acaba kaç cilt yazýlacak? Kaçýný Orhan Alkaya yazacak? Daha kaç yenilgi var bizi bekleyen? Kapaðýný kaldýrdým. Ýlk dizeler: yenilmiþler için birinci parça/ gene mahzunuz muhip! onlar sevindi Ne var bu iki dizede? Bilmem! Evet bilmem. Ama sezerim: Þiir var. Yüreðimin ve bilincimin derinliklerinde sezerim. Artýk tutsaksýn. Þiir seni býrakmaz. O býraksa sen ayrýlamazsýn. onlar mý daðýldý ben mi büyüdüm/ kâbuslarýmla seviþirim artýk, alnýmla/ yanýlmak da güzel, þu gece olmasa Ne bu? Keder mi, hüzün mü, acý mý? Ne? Þiir oðlum, þiir! Sen okumana bak Aydýn Engin. tarih uzun hayat kýsa! ey vatansýz sýnýf/ ey sýnýfsýz bilinç! yalnýz küllerinden mi/ asýl yalnýzlýðýndan doðar ankâ Sen okumana bak dedik. insan bir düþte nasýl düþünür, bilirdim/ iklim deðiþtikçe yenilenirdi ümitler/ben hiç böyle uzun bir kýþ görmedim/ben hiç böyle karmakarýþýk ve derbeder Þair haklý. Kýþtayýz. Karmakarýþýk ve derbeder ve uzun sürmüþ kýþta. Dýþarýda güneþ parlýyor, rüzgar üþütmeden esiyor, deniz sakin, katýrtýrnaklarý çýlgýn. Saatli Maarif Takvimine göre yaza çoktan girdik. Yine de kýþtayýz. Geçmiþimizden asla piþman olmadan ve kýþýn ergeç biteceðine kuþku duymadan ve... Ve yi boþ ver. Þair senden iyi anlatýr. Ona kulak ver: Kanlar içinde genç olduðum o upuzun yýllar. elime bir türlü oturmayan yedi altmýþ beþ güven... o sonu hesaplanmamýþ enfes serüven... Güneþ indi; rüzgar poyraz a demir attý. Akþam yakýn. Sen okumana bak Aydýn Engin. Ve þaire ve þiire teþekkür et. (Bu yazý Aydýn Engin in t24.com da yayýmlanan Yýkandým, Arýndým baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 17 Haziran 2011 Cuma GÜNEY KIBRIS... KTÖS'ÜN ULUSLARARASI EÐÝTÝM KONFERANSI BAÞLADI Kýbrýs Türk Öðretmen Sendikasý'nýn 2.sini düzenlediði uluslararasý eðitim konferansý baþladý. Neo-liberal politikalarýn eðitime etkisi temalý konferans iki gün sürecek ve 200'ün üstünde öðretmene eðitim hizmeti verecek. Konferansýn 1. günü KTÖS Eðitim Sekreteri Mustafa Özhür'ün, KTÖS Baþkaný Güven Varoðlu ve Konferans destek veren G.Maðusa Belediye Baþkaný Oktay Kayalp'ýn açýlýþ konuþmasý ile VATANDAÞ ÝLAÇLAMADAN MEMNUN- Surlariçi Kafesli Mah. Muhtarý Hüseyin Eminoðlu ve Ayyýldýz Mah. Muhtarý Ayla Talik surlariçinde en ücra köþelere kadar ilaçlama yapýlmasýndan memnuniyetlerini dile getirdiler. Ýlaçlama çalýþmalarýna muhtar va azalar da refakat ettiler. Geçtiðimiz hafta içinde LTB Özel ilaçlama Firmasý olan Dorman Ýlaçlama halkla iliþkiler birimi tarafýndan muhtarlar ziyaret edilmiþti. Yapýlan görüþmelerde muhtarlar uygulamaya konulan ilaçlama sisteminden memnun olduklarýný ve ilaçlama faaliyetlerinin bu sistemle devamýný talep etmiþlerdir. Hafta sonunda ise Marmara Bölgesi Muhtarý Ahmet Yörüker ziyaret edilmiþ ve özellikle vatandaþ þikayetlerinin kýsa sürede giderilmesinden ve bölgesinde þikayetlerin yok denecek kadar az olmasýnýn sevindirici olduðunu beyan etmiþtir. Ýlaçlama faaliyetlerin bölge muhtarlarý ile koordineli ve iþbirliði içinde yapýldýðý ve muhtar ziyaretlerine devam edileceði de açýklandý. Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý'na baðlý Atatürk Meslek Lisesi'nin Matbaa Atölyesi dün düzenlenen törenle hizmete açýldý. Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý ve AB desteði ile oluþturulan matbaanýn açýlýþýný Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun gerçekleþtirdi. Açýlýþ töreni, saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý, ardýndan ise okul korusunun sunduðu þarkýlarla baþladý. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan matbaanýn açýlýþý gerçekleþtirdi. SUNAT ATUN Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun, yaptýðý konuþmada, yürütülmekte olan politikalar kadar devletin kalkýnmasý ve geleceðe yönelik hazýrlanmasýna iliþkin politikalarýn da önemli olduðunu söyledi. Ülke ekonomilerinin kalkýnmasýnda toprak, sermaye ve iþ gücü olmak üzere 3 önemli unsur bulunduðunu, son yýllarda buna giriþimciliðin da eklendiðini anlatan Bakan Atun, bu anlamda baþladý. Ýlk günün sunumlarýnda demografik yapýnýn eðitime etkisi, sýnav sisteminin eðitime etkisi ve diðer ülkelerdeki mücadele deneyimleri irdelendi. Ýki oturum halinde gerçekleþtirilen ilk gün sunumlarýnda oturuma baþkanlýðý Polonya Dayanýþma Sendikasý'ndan Monica Konczyk yaptý. Sýrasý ile Kuzey Ýrlanda UTU Sendikasý'ndan Jacquie White, KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil, Malta MUT Sendikasý'ndan nitelikli iþgücü yetiþtirilmesinin ekonominin kalkýnmasý için çok önemli olduðuna iþaret etti. Global dünyada ülkelerarasý rekabetin ciddi bir noktaya geldiðini, kendilerinin de sermaye geliþimi, esnaf ve zanaatkarlarýn kapasite artýrýmý ve ara eleman yetiþtirilmesine destek vererek ülke ekonomisinin rekabet gücünü yükseltmeye çalýþtýklarýný anlatan Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun, son dönemlerde ihracatta yaþanan geliþmelerle birlikte KKTC'nin önündeki duvarlarý aþtýðýný vurguladý. ALÝ YÖNEL Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý Müsteþarý Ali Yönel de, yaptýðý konuþmada, yetiþmiþ ara eleman olayýnýn bütün ülkelerin en önemli sorunlarýnýn baþýnda geldiðini, bakanlýk olarak gençleri yaþam boyu eðitime hazýrlamak için var güçleriyle çalýþmakta olduklarýný söyledi. Bu amaca yönelik olarak öðretmen ve öðrencilerin seviyelerini en üst düzeyde tutmak için Avrupa Birliði ile 2 proje yürüttüklerini anlatan Ali Yönel, bakanlýk olarak da mesleki Kevin Bonello, Romanya Spiru Haret Sendikasý'ndan Ghoerghe Ýsvoranu, Kýbrýs AHDR'den Charis Psaltis, KESK ve Halkevleri'nden Hamide Yiðit'in sunumlarý gerçekleþtirildi. Konferansa 17 Haziran (bugün) günü'de devam edilecek ve Bulgaristan, Ýsveç ve Polonya'dan gelen sendikalarýn yaný sýra Kýbrýs'tan POED, DAÜ-SEN ve KTOEÖS'ýnýn da sunumlarý gerçekleþecek. Atatürk Meslek Lisesi matbaa atölyesi hizmete açýldý eðitime bütçelerinden çok büyük pay ayýrmakta olduklarýný vurguladý. NÝYAZÝ ÞAFAKOÐLULARI Atatürk Meslek Lisesi Müdürü Niyazi Þafakoðlularý da, yaptýðý konuþmada, yýllardýr özlemini duyduklarý matbaa atölyesinin açýlýþýný yapmaktan duyduklarý mutluluk ve gururu dile getirdi. Atatürk ilke ve inkýlaplarýna baðlý olan Atatürk Meslek Lisesi'nin örgün ve yaygýn eðitimin en köklü okullarýndan biri olduðuna iþaret eden Þafakoðlularý, "Okulumuz 3 yaþýndan 80 yaþýna kadar öðrencisi olan bir yaþam boyu eðitim merkezidir" dedi. Okul olarak ülke ihtiyacý ve sektörlerden gelen talepler doðrultusunda Avrupa Birliði standartlarýna uygun üst düzeyde eleman yetiþtirmek için çalýþtýklarýnýn altýný da çizen Þafakoðlularý, "Artýk iþsiz gençler görmek istemiyoruz. Gençlerimizi en iyi þekilde yetiþtirerek, onlarý istihdam ederek ülke ekonomisine kazandýrmak istiyoruz" diye konuþtu. ARA BÖLGEDE ÝKÝNCÝ BULUÞMA Akýncýlar (Lurucina) ve Kiracýköy (Athineu) sakinlerinin, Gaziler (Piroi) sýnýr kapýsýnýn açýlmasý yönündeki isteklerini dile getirmek üzere, 19 Haziran Pazar günü ikinci kez ara bölgede buluþacaklarý bildirildi. Fileleftheros gazetesi, buluþmanýn Kiracýköy Belediyesinin giriþimiyle BM izniyle ve gözetiminde saatleri arasýnda gerçekleþeceðini yazdý. Gazete ilk buluþmanýn BM gözetiminde Nisan ayýnda gerçekleþtirildiðini anýmsattý. KIBRISLI TÜRK'E AÝT ARAÇ KUNDAKLANDI Larnaka'da ikamet eden ve çalýþan 34 yaþýndaki Kýbrýslý Türk'e ait Mitsubishi Lancher marka araç, mckenzy bölgesinde park halindeyken kundaklandý. Politis; "Kýbrýslý Türk'e Ait Arabayý Yaktýlar" baþlýklý haberinde, adý belirtilmeyen Kýbrýslý Türk'e ait aracýn saat sularýnda kundaklama sonucunda tamamen yandýðýný yazdý. Habere göre Rum polisi; Kýbrýslý Türk'ün aracýna yönelik saldýrýnýn ýrkçý bir faaliyet deðil, kiþisel anlaþmazlýk olduðuna inanýyor. Olay sonrasýnda ifadesi alýnan Kýbrýslý Türk, aralarýnda anlaþmazlýk olan bir kiþinin adýný verdi. Polis bu kiþiyi arýyor. RUM OKULLARINDA IRKÇILIK VE CÝNSÝYET AYRIMI "Akdeniz Cinsiyet Sosyal Araþtýrmalarý Enstitüsü" (MÝGS) tarafýndan Rum okullarýnda yapýlan bir araþtýrmada; okullarda cinsiyet ayrýmcýlýðý ve ýrkçýlýk hakim olduðu, kurbanlarýn da mülteci öðrenciler ve onlarýn aileleri olduðu ortaya çýktý. Simerini; "Okullarda Cinsiyet Ayrýmcýlýðý ve Irkçýlýk Hakim Kurbanlar Mülteci Öðrenciler ve Aileleri" baþlýklý haberinde, Rum okullarýnda okumak zorunda olan mülteci öðrencilerin ve özellikle kýz öðrencilerin ýrkçý ayrýmcýlýða ve þiddete maruz kaldýðýný yazdý. Habere göre, araþtýrma kapsamýnda görüþülen Filipinli bir kýz öðrenci, daha önce okuduðu okulda okul arkadaþlarýnýn, okul çantalarýný kendisine zorla taþýttýðýný ve kantinden alýþveriþlerini ona yaptýrdýðýný anlattý. KAHVEHANEYE BASKIN Yüzlerinde maske, ellerinde coplar bulunan kadar kiþinin Salý gecesi Strovolo'daki bir kahvehaneye saldýrdýðý, saldýrýnýn, 24 saat önce yaþanan kavganýn rövanþý olduðu bildirildi. Fileleftheros ve diðer gazetelerin haberine göre saldýrýda kahvehanede oturan 7 kiþi yaralandý, saldýrganlardan; tabancalý olan ve havaya ateþ açan bir kiþi yüzündeki maskeyi kaldýrdýðý için tanýndý ve tutuklandý. Haberde saldýrý öncesinde kahvehane sahibinin Strovolo'daki evi etrafýnda toplanan saldýrganlarýn, kahvehaneye daha sonra gittikleri, olay yerine ulaþmalarýndan önce aralarýndan 2 tanesinin kahvehane sahibiyle telefon görüþmesi yaptýðý belirtildi. Habere göre polis, saldýrý sýrasýnda yüzü görünen ve kahvehane sahibiyle telefon görüþmesi yapan iki kiþi yakalandý ve haklarýnda mahkemeden 4'er gün tutuklama emri alýndý. Politis "Strovolo'da Benzeri Görülmemiþ Olay Ölümcül Geçmiþi Olan Maskeli ve Eli-Coplular" baþlýðýný attý ve olayýn baþ sorumlusunun bir yýl öncel, þikayetçinin yakýn bir arkadaþýnýn öldürmeyi planladýðý kiþilerden biri olduðunun ortaya çýktýðýný yazdý. Haravgi ve Simerini haberi "Maskelilerden Kahvehaneye Saldýrý ve Ateþ Açma"; Alithia "Gece Yasasý Son 24 Saatte Lefkoþa Çetelerinin 'Savaþý' Alevlendi. Önceki Gece Strovolo'daki Kahvehanede Çýkan Kavganýn Rövanþý" baþlýðýyla yansýttý. CÝDDÝ SUÇLARDA ARTIÞ Rum tarafýnda, 2010 yýlýnda, ciddi suçlarda yüzde 18,4 oranýnda artýþ olduðu bildirildi. Simerini gazetesi, Rum Meclisindeki Hukuk Komitesi Baþkaný Nikolau, komite toplantýsý sonunda yaptýðý açýklamada, Güney Kýbrýs'ta son zamanlarda ciddi suçlarda artýþýn gözlemlendiðini ve bu durumun kendilerini endiþelendirdiðini ifade ettiðini yazdý.

11 17 Haziran 2011 Cuma 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... Erdoðan'ýn "ustalýk dönemi" hýzlý baþladý: Hayýrlý iþler usta! Recep Tayyip Erdoðan'ýn "Ustalýk dönemi" olarak adlandýrdýðý üçüncü dönem, hýzlý baþladý.balkon konuþmasýnda "Yapacaklarýmýzýn teminatý yaptýklarýmýz" diyen Erdoðan'ýn sözüne uygun olarak, gözaltýlar, baskýnlar ve tutuklamalar baþladý. Çorum'da 6 ÖDP'li gözaltýna alýndý, Halkevleri Baþkaný tutuklandý, Azadiya Welat gazetesi kapatýldý. ÖDP Baþkan Yardýmcýsý Önder Ýþleyen þunlarý kaydetti: "Arkadaþlarýmýzýn gözaltýna alýnma gerekçesi 'Yaþasýn 1 Mayýs' pankartý ile yürüyüþe katýlmalarý. Balkon balonu çabuk patladý. Erdoðan'ýn 'yaptýklarýmýz yapacaklarýmýzýn teminatýdýr' derken neyi kastettiði anlaþýldý" GAZETEYE 9'UNCU KAPATMA Türkiye'de Kürtçe yayýn yapan tek gazete olan Azadiya Welat, 15 gün süreyle kapatýldý. Dokuzuncu kez kapatýlan gazetenin 9 çalýþaný BASKIN ORAN TÝT TARAFINDAN TEHDÝT EDÝLDÝ Daha önce Türk Ýntikam Tugayý (TÝT) tarafýndan üç kere tehdit edilen Prpf.Dr.Baskýn Oran'a yine TÝT imzalý bir ölüm tehdidi daha geldi. "Agos" gazetesine gönderilen mesajda "Senin gibi Ermeni kaný taþýyanlarýn layýk olduðu yer musalla taþýdýr. Artýk ölüm vaktin gelmiþtir" ifadeleri yer aldý. Savcýlýða suç duyurusunda bulunan ve kendisine gelen ölüm tehditleri için yargýyý sorumlu tuttuðunu söyleyen Baskýn Oran "Yüce Türk yargýsý böyle devam ettikçe bunlar beni tehdit etmeye devam edecek" dedi. Hrant Dink öldürüldüðünden beri korumayla dolaþan Baskýn Oran'a giden TÝT imzalý tehdit mektubunda þu ifadeler var: "Ömrünü Ermenilere yalakalýk yaparak þerefsizce bir hayat süren Baskýn Oran hala Türk topraklarýnda Türk kelimesine tahammül edemiyorsun. Senin gibi Ermeni kaný taþýyanlarýn layýk olduðu yer musalla taþýdýr, artýk ölüm vaktin gelmiþtir. Buradan hala cezaevinde. Ankara'da ÖDP, Halkevleri ve Sosyalist Demokrasi Partisi üyesi 31 kiþi hakkýnda yakalama kararý çýkarýldý, 15 kiþi gözaltýna alýndý. Arama ve yakalama kararlarýnda gerekçe gösterilmedi. Ankara'daki protestolarda polisin kalçasýný kýrdýðý ve aðýr yaralý olarak hastanede tedavi gören Dilþat Aktaþ'ýn evi de basýldý. Aktaþ'ýn evine giden polis, CD'lere ve kitaplara el koydu. 11 KÝÞÝYE TOPLAM 91 YIL 11 AY CEZA KCK davasýnda yargýlanan 11 kiþiye toplam 91 yýl 11 ay ceza verildi. Sanýklarýn Kürtçe savunma talebi de yine "Bilinmeyen bir dil" denilerek geri çevrildi. Bu talebi kabul etmeyen mahkeme heyeti, tutanaklara da "Bilinmeyen bir dilde konuþtular" þeklinde geçirdi. Sanýklarýn ifadesi de alýnamamýþ oldu. duyurulur ki Türk Ýntikam Tugaylarý olarak kabaran bu hesabý kapatacaðýz. 17 Haziranda Baskýn Oran adlý bu piçi ortadan kaldýrarak Türk ün gücünü göstereceðiz". GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Kýbrýs-Yunanistan-Ýtalya-Ýsrail feribot seferleri Rumlarýn, Güney Kýbrýs-Yunanistan-Ýtalya- Ýsrail feribot seferlerinin gerçekleþtirilmesi için çaba sarf gösterdiði bildirildi. Haravgi gazetesine göre, Rum Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Erato Kozaku Markulli, dün, Rum Meclisi Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Komitesi üyeleriyle tanýþma toplantýsý gerçekleþtirdi. Markulli, Güney Kýbrýs-Yunanistan-Ýtalya- Ýsrail feribot seferlerinin olmasý yönünde aylardýr çabalar gösterildiðini ve bu yöndeki çalýþmalarýn iyi bir þekilde ilerlediðini belirtti. Markulli ayrýca, bu tür baðlantýlarýn Yunanistan'daki olaylar manþetlerde Ekonomik darboðazda bulunan Yunanistan'da önceki gün gerçekleþtirilen genel grev ve olaylý mitingler, Yunanistan Baþbakaný Yorgos Papandreu'nun muhalefet liderleriyle görüþme turundan sonuç alamamasý ve kabine deðiþikliðine gideceðini ve meclisten güvenoyu talep edeceðini açýklamasý bugünkü gazetelerin manþetlerinde þu þekilde yer buldu. Fileleftheros; "Papandreu Tek Baþýna Yunanistan'da Yeni Hükümetle Ýlerliyor ve Güven Oyu Ýstiyor Ulusal Uzlaþý Çabasý Baþarýsýz Oldu Aðýr Tedbirlere Karþý Meydanlarda Öfkeli Ýnsan Denizleri Molotoflu ve Kimyasallý Savaþ Muhalefet Partileri Polis Provokasyonundan Söz Ediyor". Alithia; "Tarihi Fýrsat Kaçýrýldý Yazýk Yunanistan Papandreu Bugün Kabine Deðiþikliðine Gidiyor ve Meclisten Güvenoyu Aileler mezarlarýn açýlmasýný istiyor Kýbrýs'ta 1974 yýlýndaki darbe sýrasýnda ölen komandolarýn Konstandiu ve Eleni Mezarlýðýndaki toplu mezarýnda, mezar taþýnda Ýosif Simkasis yazýsý bulunmasýna raðmen mezardaki kemiklerin söz konusu kiþiye ait olmadýðýnýn ortaya çýkmasýnýn ardýnda, iki ailenin da, Rum Savunma Bakanlýðýna, yakýnlarýnýn gömülü olduðu toplu mezarlarýn açýlmasýný istediklerini içeren bir mektup gönderdiði bildirildi. Politis gazetesi "Mezarlar Ýçin Mektuplar..." Baþlýðý altýnda verdiði haberinde, iki ailenin, dün ve önceki gün, Savunma Bakanlýðýna, Lefkoþa Rum kesimindeki Konstandinu ve Eleni Mezarlýðýndaki toplu mezarlarýn açýlmasý ve bu mezarlardaki kemiklerin DNA testlerinin yapýlmasýný talep ettikleri mektup gönderdiðini yazdý. Geçmiþte de üç ailenin Rum Savunma Bakanlýðýna benzer mektuplar gönderdiðini kaydeden gazete, Ýosif Simkasis adýnýn yazýlý olduðu mezar taþýnýn bulunduðu mezardan bir baþkasýnýn kemiklerine ulaþýlmasýnýn ardýndan, þimdiye kadar yakýnlarýnýn nerede gömülü olduklarýný bildiklerini sanan ailelerin, "Kýbrýs Cumhuriyeti" aleyhinde mahkemeye baþvurma niyetinde olduklarýný aktardý. Haberde, geçtiðimiz yýl Savunma Bakanlýðýnýn, darbe sýrasýnda ölen komandolar ve direniþçilerin gömülü olduðu iki toplu mezarýn açýlmasý yönünde Rum Bakanlar Kuruluna plan sunduðu, ancak Rum Hükümetinin, Otonom Kayýp Þahýslar Komitesinin açýlmalarýna müdahalede bulunmak istemediðini öne sürerek bu planý kabul etmediði belirtildi. Simerini gazetesi de "Mezar Taþlarý Gerçeði Söylemiyor... Aileler 37 Yýl Sonra Çocuklarýnýn Kemiklerini Arýyor..." Baþlýklarý altýnda verdiði haberinde Ýosif Simkasis'in ailesinin yaþadýðý hayal kýrýklýðýna yer verdi Gazete, toplu mezarlara gömülenlerin mezar masraflarýný yüzde 70'e kadar karþýlayan Avrupa planý olduðundan bahsetti. Güney Kýbrýs-Yunanistan arasýndaki seferler hakkýnda bilgi veren Markulli; Yunan Hükümetinin 10 güne kadar, Ro-Ro feribotlarýyla 12 yolcuya kadar taþýmacýlýk yapýlmasýna izin vereceðini söyledi. Þehirlerarasýnda tramvaylarýn olmasýna iliþkin planlara da deðinen Markulli, þehirlerin demiryolu hattýyla baðlanmasýnýn ne kadar yaþayabilir olduðu konusunda görüþ belirtecek çalýþmanýn önümüzdeki Kasým ayýnda hazýr olacaðýný ifade etti. Ýstiyor Öfkelilerin Büyük Mitinginde Ýktidar Karþýtlarýndan Olaylar". Simerini; "Halkýn Benzeri Görülmemiþ Ayaklanmasýndan Sonra Yunanistan'da Baþ Döndürücü Geliþmeler Oluyor Papandreu Yeni Hükümet Kuruyor Muhalefet Seçim Diyor". Politis; "Ah Yunanistan!.. Uzlaþý Yýkýldý Ulusal Birlik Hükümeti Yerine Kabine Deðiþikliði Çýktý Uzlaþý ve Ülke Sorunlarýnýn Müþterek Göðüslenmesi Ümidi Kýsa Sürdü". Haravgi; "Yunanistan'da Dramatik Geliþmeler Yunanistan Baþbakaný Geniþ Kabine Deðiþikliði Ýlan Etti ve Meclis'ten Güvenoyu Ýstedi". Gazeteler haberlerinde; Atina'da dün gerçekleþtirilen miting sýrasýnda göstericiler ile polis arasýnda çýkan arbede görüntülerine de yer verdi. taþlarý yerleþtirilirken karýþýklýk yapýlmýþ olabileceðinden bahsetti. Gazeteye konuþan Simkasis ailesinin avukatý Kris Triandafilidis, sadece tüm kemiklerin kimlik tespitlerinin yapýlmasýyla hangi kemiklerin kime ait olduðunun bulunabileceðini belirtti. Simkasis ailesinden Katina Simkasi ise mezarlarýn, bazý kiþilerin ortaya çýkmasýný istemediði büyük bir sýr sakladýðýný ifade etti. Mezarlarda, mezar taþlarýnda yazanlardan daha çok kiþinin gömülü olabileceðinden bahseden Simkasi kardeþinin gömülmesinden birkaç gün sonra, Papa Çesto'nun yeni mezarlarýn yerlerinin belirlenmesi için bir mezarý ikiye böldüðünü kendi gözleriyle gördüklerini söyledi. GEORGÝADÝS Öte yandan gazete Otonom Kayýp Þahýslar Komitesinin Kýbrýslý Rum üyesi Ýliadis Georgiadis'in, konunun, kazýlar ve kimlik tespitlerinin yapýlmasý için istekte bulunan Rum Savunma Bakanlýðý ve ordu tarafýndan yönetildiðini belirttiðini aktardý. Tüm konuyla ilgili askeri incelemesinin yapýldýðýný ve nihai kararý Bakanlar Kurulunun alacaðýný söyleyen Georgiadis, Simkasis konusunun gündeme gelmesiyle alanda araþtýrmalarýn yapýlmasý için siyasi kararlarýn da alýnmasýnýn beklendiðini belirtti. Georgiadis, þu anda yapýlmakta olan kazýlar hakkýnda da bilgi verdi. Ýddiaya göre, KKTC'de "Flamudi" (Mersinlik), Lefkoþa dýþýndaki "Trahoni" (Demirhan), Kutsovendis (Güngör), Karpasia (Karpaþa) ve "Kambili"de (Hisarköy), öte yandan Rum tarafýnda da Baf'a baðlý "Holu" ve "Athalassa" Parký bölgesinde kayýplarýn bulunmasý yönünde kazýlar yapýlýyor. Fileleftheros gazetesi de haberi "Mezarlarda Ürpertici Karýþýklýk... Mezar Taþýnda Baþka Yazýyor ve Mezar Baþkasýna Ait" baþlýklarýyla verdi. TMK MERCEK ALTINA ALINIYOR Ya Suriye ordusu sýnýrdaki vatandaþlarýna müdahale ederse! Suriye'den Türkiye'ye baþlayan mülteci akýný devam ediyor. Türkiye topraklarýna geçen Suriyeli sayýsý 8 bin 421'e ulaþtý. Çok sayýda Suriyeli'nin Türkiye sýnýrýna yakýn bir yerde Türkiye'ye geçmeyi beklediðine dikkat çeken diplomatik kaynaklar, en kötü senaryonun "sýnýrýn 15 kilometre güneyine kadar gelen Suriye ordusunun kaçmaya çalýþan Suriyelilere sýnýrda müdahale etmesi" olacaðýný belirtiyor. Öte yandan, rakamýn 10 bine yaklaþmasý, göç dalgasýnýn tsunamiye dönüþmesi endiþesine neden oldu. Diplomatik kaynaklar, Hatay'da 10 bin Suriyeli'ye hizmet veren Kýzýlay'ýn kapasitesinin ve Türkiye'deki olasý afetler için tuttuðu stratejik stokun belli olduðunu, Suriyeli mülteci sayýsýnýn bu stoka zarar verecek bir aþamaya gelmesi, deprem kuþaðýndaki Türkiye için riskli olabileceðini söylüyor. "En vahim senaryo"yu, "Suriye ordusunun sýnýrdaki vatandaþlarýna müdahale etmesi" þeklinde açýklayan diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin böyle bir katliama kayýtsýz kalamayacaðýný ifade ediyor. Öte yandan Türkiye, Esad'a "Kendi halkýný öldürme, reformlara hýz ver" mesajý vermeye devam ediyor. Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nin (AÝHM) mahkûmiyet kararýndan sonra Türkiye'nin Rumlara tazminat ödeme yükümlülüðünde "gözlemlenen gecikmelerin" görüþülmesinin Avrupa Konseyi Daimi Temsilciler Komitesi'nin Eylül ayýndaki toplantýsýna ertelendiði haber verildi. Fileleftheros "'Komisyon' Yeniden Daimi Temsilciler'in Merceði Altýnda" baþlýklý haberinde, konunun Daimi Temsilciler Komitesi'nin geçen hafta gerçekleþtirilen toplantýsýnda incelenmesinin planlandýðýný ancak daha sonra Eylül'deki toplantýya havale edildiðini yazdý. Gazete, Eylül'e kadar geçecek zamanýn, AÝHM'in en azýndan Girne'deki Rock Rubby Otel, Diogenus ve Çerioti ve Maðusa'daki Haciprokopiu ve diðerleri davalarýndaki tazminatlarýn ödenmesi için bir süre olduðunu, çünkü AÝHM'in geçen Nisan ayýnda aldýðý kesin kararda; tazminatlar için ödeme tarihinin 11 Temmuz 2011 olarak belirlendiðini kaydetti. Komite'nin Türkiye'nin Rumlara tazminat ödemelerinin görüþülme tarihinin belirlendiðini, Ahilleas Dimitriadis isimli Rum avukatýn; baþvuru sahiplerinin mallarýnýn askeri bölgelerde bulunduðu, bu nedenle Taþýnmaz Mal Komisyonu'nun (TMK) tabi olduðu yasa tahtýnda, bu organ (Komisyon) tarafýndan ele alýnamayacaðý iddia edilen mektubuyla birlikte yayýnladýðý belirtildi.

12 12 17 Haziran 2011 Cuma KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Aþýladým gabaða Kesdim godum tabaða Bu karpuz nasýl karpuz Hoþ gelmiyor damaða Karen Armstrong Çeviren: Hamide Koyukan- Kudret Emiroðlu-Oktay Özel Ayraç Yayýnevi, sayfa "Ýnsanýn pisliði banyoya girdiðinde, siyasetçinin pisliði seçimde ortaya çýkar." Mark Twain yer deðiþtiriyoruz hayatla bir çingene kýzýnýn elinde sümbüller kilisenin çaný çalýyor/ aðýr, tütsülü ve boðuk tünelde iki çocuðuz susarak konuþan aðýr çekim bir görüntü kalýyor düþlerimizde bir büyük uðultu içinde koþtuðumuz yol en parlak yýldýzýný arýyoruz gökyüzünün öncesiz ve sonrasýz bir iklimin içinden geçiyoruz Ahmet Özer "Yer deðiþtiriyoruz hayatla" adlý þiirinden "Televizyon Cumhuriyeti" oyunu Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nda sahnelenecek Lefkoþa Belediye Tiyatrosu gençlik ekibi, Cüneyd Kýlcýoðlu'nun yazdýðý, Melihat Beþe'nin yönettiði "Televizyon Cumhuriyeti" oyunu, bugün ve Cumartesi akþamý Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nda sahneleyecek. Her iki oyun saat 20.30'da baþlayacak. Konuyla ilgili olarak bugün yapýlan yazýlý açýklamada, "Televizyon Cumhuriyeti" oyunu, hayali bir ülkede, televizyon kanallarýndaki eðlence, haber, yarýþma programlarýnýn toplumun her kesimindeki insanýn yaþamýný nasýl derinden olumsuz yönde etkilediðini, eleþtirel ve mizahi bir dille anlatýyor. Rauf Kasimov ve Maka Borchashvili'den Piyano Resitali Azeri asýllý Rus ve KKTC vatandaþý Piyanist Rauf Kasimov ve Gürcü Piyanist Maka Borchashvili 30 Haziran Perþembe akþamý saat da Bellapais Manastýrý'nda birlikte piyano resitali veriyor. Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanlýðý'nýn katkýlarýyla Cyprus Piyano'nun bu yýlki ikinci etkinliði olan resital, Türk Rus Kültür ve Sanat Derneði organizasyonluðunda gerçekleþecek ve elde edilen gelirin belirli bir kýsmý (KUÞKOR) Kuzey Kýbrýs Kuþlarý ve Doðayý Koruma Derneði'ne verilecek. Yaklaþýk altý yýldýr Kuzey Kýbrýs'ta yaþayan konser piyanisti Rauf Kasimov yurt dýþýnda ve ülkemizde birçok konser verdi. Piyanist Maka Borchashvili de sekiz yýldan beridir Kuzey Kýbrýs'ta yaþamýný sürdürmekte. Doðu Akdeniz Üniversitesi Müzik Öðretmenliði Bölümü'nde beþ yýldýr piyano hocasý olarak çalýþan Maka Borchashvili yurt dýþýnda ve Kuzey Kýbrýs'ta pek çok konser verdi. Edinilen bilgiye gore sanatçýlar resitalin birinci bölümünde L. Beethoven, F. Liszt, F.Chopin, S.Rachmaniov, S.Prokofiyev ve A. Scriabine'nin eserlerinden solo çalacaklar. Ýkinci bölümde ise F. Shubert ve V.Gavrilin'nin dört el için bestelenmiþ eserlerine yer verecekler. Yerli ve yabancý klasik müzik severlerin yoðun ilgi göstemesi beklenen resitalin sponsorlarý ZOOM Dergi Grubu, Deniz Plaza, Genç Tv. Kybele Restautant ve Bella Wiew Hotel. Konsere giriþ ücreti 25 TL. olup Lefkoþa ve Girne Deniz Plaza, Kybele Restaurant, Bellapais Office ve giriþten temin edilebilir. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Kung Fu Panda ( ) 1. salon DÝZDARLI "GÜNEÞE KAÇMAK"I ANLATTI Dr. Bülent Dizdarlý, yeni yayýmlanan romaný "Güneþe Kaçmak"ý, önceki akþam Khora Kitap Cafe'de düzenlenen etkinlikte anlattý. Çoðunluðu týp doktoru meslektaþlarýnýn katýldýðý kitap tanýtým etkinliðinde Güneþe Kaçmak'ý kaleme alma öyküsünü paylaþan ve kitapseverlerin sorularýný yanýtlayan Dizdarlý, kitabýný da imzaladý. Týp doktorluðu, sivil toplum örgütlerindeki aktif çalýþmalarý ve köþe yazarlýðýyla tanýnan Dr. Bülent Dizdarlý'nýn, "Güneþe Kaçmak" adlý romaný, Fransa'ya götürülecek diye insan tacirlerinin eline düþen bir Arap gencin Kuzey Kýbrýs'a býrakýlmasý sonrasýnda, Ýngiltere'de mafyanýn elinden kaçan bir Ýngiliz kadýnla "Bellapais"te hayatlarýnýn kesiþmesini konu alýyor. Roman, Kýbrýs'ýn son yýllarda artan insan ticareti sorununu Suriyeli Vahab ve Ýngiliz Kathlen'in yaþadýklarý baðlamýnda anlatýyor. Bellapais Festivali'nde bugün Kýbrýslý Türk sanatçýlar sahne alýyor 15. Kuzey Kýbrýs Bellapais Uluslararasý Müzik Festivali'nde bu akþam Kýbrýslý Türk sanatçýlar sahne alacak Saat 20.30'da, Flüt-Fagot-Piyano Üçlüsü Konserinde, Sonat Sözer (Flüt), Tolga Alpay (Fagot) ve Talia Ö. Alpay (Piyano), Haydn, Saýnt-Saens, Faure, Beethoven, Akdil ve Hope'un eserlerini yorumlayacak. Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun himayelerinde Cumhurbaþkanlýðý, T.C. Lefkoþa Büyükelçiliði, Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlýðý ve Türk Hava Yollarý'nýn katkýlarý, kurum ve kuruluþlarýn desteði ile bu yýl 15'inci kez düzenlenmekte olan "Festival" 22 Haziran'a kadar devam edecek. Festivalde Türkiye, Polonya, Ýtalya, ABD, Ýtalya, Almanya ve KKTC'den solist, grup ve orkestralar Bellapais Manastýrý'nda toplam 10 konser sunacak. Tüm konser ve resitallerin biletleri 20 TL'den satýlýyor. Muhtar Yusuf Galleria Süper 8 ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Hop ( Cuma-Cumartesi 23.00) 2. salon Girne Girne GAÜ Galeria Sinema KAPALI Maðusa Maðusa Galeria Gönül Avcýsý ( Cuma- Cumartesi 23.15) 1. salon Kung Fu Panda ( ) 2. salon Karayip Korsanlarý 4 (21.00) 2. salon

13 17 Haziran 2011 Cuma GAÜ, KARPAZ KAMPÜSÜ- Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), uzun zamandýr üzerinde çalýþtýðý Dipkarpaz'da kampüs açma projesini hayata geçirmeye hazýrlanýyor. Üniversite yönetimi, DAÜ Karpaz Yaþam Kampüsü'nün temelini Temmuz'da atmayý ve iki yýl içerisinde tamamlamayý hedefliyor. Klasik kampüs yapýsý dýþýnda farklý bir statüde kurulacak kampüs, sosyal yaþam aðýrlýklý olacak. Kampüste bilgi merkezi, müze, eko köy, saðlýk merkezi, spor merkezi, konaklama birimleri ve sosyal alanlar gibi unsurlar bulunacak. MECLÝSTE DAÜ ÝÇÝN GENEL GÖRÜÞME Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, DAÜ üniversite öncesi eðitim kurumlarýnýn devriyle ilgili genel görüþme açýlmasý kararý aldý. CTP, TDP, DP ve ÖRP Milletvekillerinin önerisi üzerine konuyu ele alan Genel Kurul'un toplantýsýnda, ilk sözü TDP Milletvekili Mehmet Çakýcý aldý. MEHMET ÇAKICI DAÜ-SEN temsilcileri ile DAK ve DAÝ'den bazý velilerin de izlediði toplantýda konuþan Çakýcý, DAÜ konusunda yapýlanlarýn yasal olmadýðýnýn ortaya çýktýðýný söyledi. Hükümet yetkililerinin olaydan haberdar olmadýðýný söylemesine raðmen rektörün tam aksi yönde yazýlý açýklamalarý bulunduðunu kaydeden Çakýcý, vakýf yönetim kurulunun, yasal düzenlemesi olmadýðý halde meclisin de önüne geçilerek bir protokol imzaladýðýný kaydetti. Çakýcý, "Biz ya yasalara uygun davranacaðýz, ya da dingonun haný gibi isteyen istediðini yapacak Ben baþbakan olsaydým, yasal bir üniversiteyi yasadýþý bir þekilde, Anayasa'ya aykýrý devrini gerçekleþtiren rektörü ve vakýf yönetim kurulunu tutuklattýrýrdým" dedi. Polisin, yasalara aykýrý davranan okul yönetimi yerine, bu usulsüzlüðe izin vermeyen kiþilere müdahale ettiðini dile getiren Çakýcý, büyük bir utanç içinde olduðunu iddia ettiði hükümetin çýkýp, mertçe yaptýklarýna sahip çýkmadýðýný savundu. Çakýcý, "Nerede bu hükümet" þeklinde konuþtu. Çakýcý, Baþsavcýyý göreve çaðýrarak, rektör ve vakýf yönetim kurulu üyelerinin tutuklanmasýný istedi. YORGANCIOÐLU CTP Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu ise, hükümetin ülkeyi iyi yönetemediðini ve bazý kesimlerin bundan faydalanarak kurumlara saldýrdýðýný savundu. Yorgancýoðlu, "KKTC'yi sonsuza kadar yaþatacaðýz diyenler bu yasalarýn hilafýna göz yumuyor. Devlet 5 cümleden ibaretse eðer, yaptýðýnýz doðrudur. Ama eðer devlet dediðiniz kurumsal yapýnýn yasalarla yönetildiðini kabul ederseniz vay halimize" dedi. Ülkenin geleceðini saðlýklý temel üzerine oturtmak isteniyorsa, her þeyin yasal çerçevede yapýlmasý gerektiðini söyleyen Yorgancýoðlu, aksi takdirde ülkede garabet bir durum yaratýlacaðýný savundu. Yorgancýoðlu, "Bu ülkeyi yönetmekte iddialýysanýz, öncelikle sizin dirayetli olmanýn ve yaptýðýnýz yasalara sahip çýkmanýz lazým" dedi. AVCI ÖRP Milletvekili Turgay Avcý da, konuþmasýnda, mecliste sessiz olan hükümetin, iþletmenin devredilme konusunun yasaya aykýrý olup olmadýðýna açýklýk getirmesini istedi. Avcý, DAÜ rektörünün bu iþi tek baþýna yapýyormuþ gibi bir görüntü yaratýldýðýna iþaret ederek, bu görüntünün doðru olup olmadýðýnýn açýklanmasýný talep etti. Doðu Akdeniz Üniversitesi'nin zaten öðrenci kaybettiðini ve öðrenci sayýsýnýn 16 binden 11 bine düþtüðünü kaydeden Avcý, hükümetin seyirci kalmasý halinde okula öðrenci de bulunmayacaðý uyarýsýnda bulundu. DÜRÜST Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst ise, þeffaflýk adýna ve demokrasiyi hazmetmiþ bir hükümet olarak genel görüþme önerisine olumlu oy vereceklerini söyledi. Doða Koleji'nin bugün ilgili daireye izin için müracaatta bulunduðunu kaydeden Dürüst, herkesi saðduyulu olmaya davet etti. 13 HRÝSTOFYAS: "CENEVRE GÖRÜÞMESÝNDEN OLUMLU SONUÇLAR ÇIKABÝLÝR" Dimitris Hristofyas, 7 Temmuz'da Cenevre'de yapýlacak üçlü görüþmeden bazý olumlu sonuçlarýn çýkabileceði deðerlendirmesinde bulundu. Rum radyosunun haberine göre Hristofyas, Derviþ Eroðlu ile dünkü görüþmesinin ardýndan Rum Baþkanlýk Sarayý'na dönüþünde yaptýðý açýklamalarda, bugünkü görüþmede yönetim ve güç paylaþýmý baþlýðý altýnda genel görüþme yaptýklarýný kaydetti. Uluslararasý koþullar konusundaki bir önerilerine Eroðlu'nun tepki gösterdiðini belirten Hristofyas, bu konularýn danýþmanlarýn bugün yapacaðý görüþmede detaylý bir biçimde ele alýnacaðýný ifade etti. Hristofyas, Mehmet Ali Talat ile uzlaþmaya varmaya çok yakýn olduklarý bazý konular bulunduðunu, fakat esas meselenin, Eroðlu'nun bunlara nasýl devam edeceði olduðunu söyledi. Cenevre görüþmesinin gündemiyle ilgili anlaþmazlýklara iliþkin bir soru üzerine ise Hristofyas, "Üçlü zirve için çaba gösterdiðimiz bir zamanda, görüþmenin gündemine iliþkin Kýbrýs Türk tarafýyla çatýþmak hiç yaratýcý olmazdý. Amaç Cenevre görüþmesinin gündemiyle ilgili ortak bir dil bulmak ve görüþmeden sonuç elde etmek. Öyle zannediyorum ki bazý olumlu sonuçlar elde etmemiz mümkün olacak" yanýtýný verdi. Hristofyas, Ulusal Konsey'e detaylý bilgilendirme yapacaðýný da ekledi. TDP, EYLEME DESTEK VERECEK Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Sendikal Platform tarafýndan bu sabah Baþbakanlýk önünde yapýlacak eyleme "aktif destek" vereceðini açýkladý. TDP Genel Sekreteri Esat Varoðlu yazýlý açýklamasýnda, baþta TDP'liler olmak üzere tüm halký bugünkü eyleme davet etti. Sendikal Platform bugünkü toplantýsýnda, DAÜ okullarýnýn devir kararýnýn geri çekilmesi talebiyle, yarýn saat 09.00'da toplanacak Bakanlar Kurulu önünde eylem kararý almýþtý.

14 14 17 Haziran 2011 Cuma BULMACA Soldan Saða: 1-Üzerindeki giysileri çýkarmak. Binek hayvaný. 2-Fazla bön, avanak. Üzerinde kitap okunan, yazý yazýlan, bazýlarý açýlýp kapanabilen alçak, küçük masa. 3-"Diyelim ki, söz geliþi" anlamlarýnda kullanýlýr. Anadolu Ajansý'nýn kýsa yazýlýþý. 4-Dünyaya en yakýn gezegen. Eski dilde "Kara ordusu". 5-Amerikyum'un kýsaltmasý. Hastalýk belirtileri, semptom. 6-Bir kimsenin sürekli iliþkinde bulunduðu kimseler, yakýnlar, muhit. Ýskambil oyununda "Birli". Ýridyum'un kýsaltmasý. 7-Borudan kol almakta kullanýlan baðlantý parçasý. Türkiye Cumhuriyeti'nin baþkenti. 8-Tanrýnýn adlarýndan biri. Yersiz yurtsuz, belli bir adresi olmayan. 9-Bir kýta. Çift rakamlý bir sayý. 10-Bir ülkede, bir bölgede, bir evde yaþayanlarýn oluþturduðu toplam sayý. Pislik. 11-Sýnav veya yarýþma yoluyla en iyileri seçmek. Bir satýþ yerinde satýþa hazýr bulundurulan mallarýn tümü. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Aþan Eczanesi: Selçuk Avkýran Sok. No:1 Göçmenköy (Derya Butik Arkasý-Metropol Yolu) Tel: Emel Ataçað Eczanesi: Çetin Kürþat Apt. Zemin Kat No:18 Medikent Hastanesi Karþýsý Gönyeli Tel: Maðusa Sümer Eczanesi: Salamis Yolu 182/A Ýsmet Ýnönü Cad. (DAÜ Karþýsý) Tel: Girne Eminaða Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. No:10 Tel: Karpuzoðlu Eczanesi: Uður Mumcu Cad. Eren Ýþ Haný No:1 Koop Yaný Karakum Tel: Güzelyurt Ýnci Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:1-K Terminal Karþýsý Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Elçilik. 2-Uygun bulma, tasdik. Bir yerde öteden beri olagelen davranýþ. 3-Sevgili. Namus. Terazi gözlerinden her biri. 4-Gerçekleri, anlar, kavrar duruma gelmek. Eskiden Doðu Roma Ýmparatorluðu sýnýrlarý içinde yaþayan Roma yurttaþý haklarýna sahip olan halk. 5-Ters okunuþu "Bir kimseye çalýþtýðý yerce verilen tatil". Öðrencileri ortaokuldan sonra en az üç yýllýk bir eðitimle hayata veya yüksek öðretime hazýrlayan orta öðretim kurumu. 6-Üye. Baþa "N" konup ters okunursa "Bir erkek adý" olur. 7- Namus. Ýsteklisi bulunmak. 8-Ters okunuþu "Beyaz". Boyalý karton, kumaþ veya plastikten yapýlmýþ olan ve baþkalarýnca tanýnmamýþ olmak için yüze geçirilerek kullanýlan yapma yüz. Dumanýn geride býraktýðý siyah leke. 9-Bir þeyi olan, elinde bulunduran, taþýyan. Bir çalgýyý doðru ses vermesi için ayarlama. 10-Üç tabur ve bunlara baðlý birliklerden oluþan asker topluluðu. Türkiye'ye komþu bir Müslüman ülke. 11-Borudan kol almakta kullanýlan baðlantý parçasý. Televizyon camý. Ýlave. TV'DE BU AKÞAM Limasol T.K.B. Asbank Universal Bank Þifre Merkür Türü: Yabancý Sinema KANALTÜRK / Saat: 19:50 Yönetmen: Harold Becker Oyuncular: Bruce Willis,Alec Baldwin,Miko Hughes Sorunlu ve yalnýz bir FBI ajaný birgün esrarengiz bir þekilde öldürülmüþ bir çiftin araþtýrmasý görevine verilir. Art Jeffries, dýþlanmýþ, hayattan umudu kesilmiþ, arkadaþ kazýðý yemiþ, bezmiþ bir ajandýr. Rutin olarak baktýðý bu davada umulmadýk bir sürprizle karþýlaþýr: evin bir köþesine saklanmýþ, 9 yaþýnda, korkmuþ bir otistik çocuk Þeytanýn Avukatý Türü: Yabancý Sinema KANALTÜRK / Saat: 22:00 Yönetmen: Taylor Hackford Orijinal Adý: Devil's Advocate Oyuncular: Keanu Reeves,Al Pacino, Charlize Theron, Judith Ivey Kevin Lomax, Florida'da yaþayan ve hiç dava kaybetmeyen genç bir savunma avukatýdýr. Suç ne kadar büyük olursa olsun Lomax, karizmasýyla jüriyi her zaman etkilemeyi baþarýr ve müvekkelini kurtarýr. Hayatýndaki herþey mükemmeldir, mutlu bir evliliði vardýr. Ta ki bir öðretmenin öðrencisine tecavüzü ile ilgili bir davayý alana kadar... Telefondaki Yabancý Türü: Yabancý Sinema STAR / Saat: 22:45 Orijinal Ýsmi: When a Stranger Calls Türkçe Ýsmi: Telefondaki Yabancý Yapým Yýlý: 2006 Tür Korku, Gerilim Yönetmen: Simon West Oyuncular: Camilla Belle, Tommy Flanagan, Katie Cassidy Süre: 80' Ülke: Amerika Lise öðrencisi Jill Johnson (Camilla Belle) sýradan bir bebek bakýcýlýðý iþi için gözlerden uzak bir tepede, güzel bir evde kalmaktadýr. Çocuklarý uyuttuktan sonra, kapýlarý kilitleyip alarmý çalýþtýrdýktan sonra evde tek baþýna kalmýþtýr. Ama bir yabancý tedirgin edici bir þekilde defalarca telefondan arayarak "çocuklarý kontrol etmesini" söyleyince, Jill paniðe kapýlýr. Genç kýz arayan numarayý takip ettirip, aramalarýn evin içinden yapýldýðýný öðrendiðinde korkusu dehþete dönüþür. Evden sað çýkmak istiyorsa, Jill'in savaþmak için tüm gücünü toplamasý gerekmektedir. Cehennem Yolu Türü: Yabancý Sinema TV 8 / Saat: 23:00 YÖNETMEN: Dean Francis OYUNCULAR: Xavier Samuel, Sophie Lowe The Twilight Saga: Eclipse'in yükselen yýldýzlarýndan Xavier Samuel baþrolde! Avustralya'da kamp yaparak maceraya atýlan dört genç, kendilerini otoyolda kontrolden çýkmýþ bir TIR'la kapýþýrken bulurlar. Kendi kullandýklarý araç bozulduðunda TIR da durunca, gençler neler olup bittiðini anlamak için ona doðru giderler. Fakat esrarengiz bir þekilde TIR'ýn içinde sürücü dâhil kimsecikler yoktur. Aniden silah sesleriyle birlikte sessizlik bozulur. Çalýlarýn arkasýndaki biri çýðlýk atarak onlara doðru koþmaktadýr. Acaba bir cinayete mi þahitlik etmektedirler? Tartýþacak vakit yoktur. Gençler TIR'a binerek hemen oradan uzaklaþmaya karar verirler. Etraftaki en yakýn kasaba 3 saat uzaklýktadýr. Fakat oraya varmak tahminlerinden daha zor olacaktýr. Ve TIR'in içinde keþfedecekleri gerçek, yolda çaresiz kalmalarýndan çok daha korkunç olacaktýr! SURÝYE'DE YÜZLERCE KÝÞÝ GÖZALTINA ALINDI Suriye'deki bir insan haklarý savunucusu, güvenlik güçlerinin ülkenin kuzeydoðusunda bir haftadýr kuþatma altýnda bulunan Cisr Eþ Þuður civarýnda yüzlerce erkeði gözaltýna aldýðýný bildirdi. Mustafa Osso, gözaltýlarýn özellikle Cisr Eþ Þuður bölgesiyle Maar Ennuman ve yakýndaki köylerde yoðunlaþtýðýný söyledi. DÜNYANIN EN YAÞLI KÖPEÐÝ ÖLDÜ Hollanda'da bulunan dünyanýn en yaþlý köpeði unvanýna sahip Lucy, 22 yaþýnda öldü. Overijssel eyaletine baðlý Borne kentinde yaþayan ve geçen yýl Guinness Rekorlar Kitabý'na dünyanýn en yaþlý köpeði olarak girmeyi baþaran 22 yaþýndaki Yorkshire Terrier cinsi köpeðin, iðneyle öldürüldüðü belirtildi. AFRÝKA'YA EVLENMEYE GÝDEN 10 ERKEK ESRARENGÝZ BÝÇÝMDE ÖLDÜ Brüksel savcýlýðý, internet üzerinden tanýþtýklarý Kamerunlu kadýnlarla evlenmek için farklý tarihlerde bu ülkede giden 10 Belçikalýnýn esrarengiz ölümünü araþtýrýyor. Savcýlýk kaynaklarýna göre, son 5 yýlda ithal gelin için Kamerun'a giden 10 Belçikalý aniden hastalanarak hayatýný kaybetti. Bunlardan ismi açýklanmayan biri, ölmeden önce Belçika'daki yakýnlarýný arayarak müstakbel eþiyle birlikte "bol miktarda afrodizyak bitkisi yediklerini" anlattý. MÜRETTEBATI KORSANLAR KURTARDI Somalili korsanlar, kaçýrdýklarý geminin yanmasý üzerine 19 mürettebatý kurtardý. Korsanlarýn kaçýrdýðý Panama bandýralý ve Birleþik Arap Emirlikleri'ne ait kargo gemisi MV ORNA, Somali açýklarýnda bilinmeyen bir sebeple yandý. Korsanlar, mürettebatý, kaçýrdýklarý baþka bir gemiye naklederek kurtardý. Adam adýndaki bir korsan, Reuters ajansýna verdiði demeçte, geminin yükünün ve motorlarýnýn zarar görmediðini ancak mürettebatýn kamaralarýnýn hasar gördüðünü belirterek, ''Yangýný söndürmek için elimizden gelen çabayý gösterdik. Geminin yanan yerlerine su sýktýk ancak söndüremedik. Bütün mürettebatý kurtardýk'' dedi. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 17 Haziran 2011 Cuma 15 YABANCILARA YÖNELÝK ATÖLYE ÇALIÞMASI Yatýrým Geliþtirme Ajansý (YAGA), yaþamlarýný KKTC'de geçirmeyi tercih eden yabancýlara yönelik atölye çalýþmasý düzenledi. YAGA'dan yapýlan açýklamada, atölye çalýþmasýnýn içeriðine iliþkin bilgi aktarýldý. YAGA Direktörü Derviþ Besimler'in yönettiði ve etkileþimli iletiþim metoduyla yapýlan çalýþma sonucunda katýlýmcýlar, yaþamlarýný KKTC'de sürdürmeyi tercih etmelerinin en önemli nedenleri olarak, "Kaliteli yaþam maliyetinin düþüklüðü, doðal güzellik, makul konut maliyetleri ve coðrafi konumun uygunluðu" olarak sýraladý. Yaþanan en önemli sorunlar olarak ise "Tapu ve mülkiyet sorunlarý, çevreye verilen zararlar, deðerlerin bilinçsizce zedelenmesi, vize ve vatandaþlýk problemleri, bürokratik ayrýmcýlýk" gösterildi. GÜZELYURT'TA KAPALI PAZAR AÇILIYOR Güzelyurt Belediyesi, Kasým 2008 tarihinde restorasyon çalýþmalarýna baþlanan Kapalý Pazar (Gençlik Merkezi) projesinde son aþamaya gelindiðini; çevre düzenlemesinin tamamlanmasýyla en kýsa sürede açýlmasýnýn hedeflendiðini bildirdi. Güzelyurt Belediyesi'nden yapýlan açýklamaya göre, modern bir alýþveriþ merkezi haline dönüþtürülen proje kapsamýnda eski asbestli iþyerleri yýkýlarak yenilenen Kapalý Pazar'a taþýnacak hak sahiplerinin dün noter huzurunda gerçekleþtirilen kura ile hangi iþyerini alacaðý belirlendi. ESSEN BAÞKONSOLOSLUÐU AÇILDI KKTC Essen Baþkonsolosluðu, Baþkonsolos Dr. Hakan Akbulut'un önceki akþam verdiði resepsiyonla açýldý. Cumhurbaþkanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre resepsiyona, Kuzey Ren Vestfalya'nýn tanýnmýþ politikacýlarýndan Parlamento Baþkaný Uhlenberg, Çalýþma Bakaný Scheider, Adalet Bakaný Kutschaty ve Essen Büyükþehir Belediye Baþkaný ile bazý üniversite rektörleri, mahkeme baþkanlarý ve birçok Türk kuruluþu temsilcisi katýldý. KKTC Almanya Fahri Konsolosu Dr. Kandemir Özdemir, resepsiyonda yaptýðý konuþmada, Baþkonsolos Dr. Hakan Akbulut'un Fahri Konsolosluða yaptýðý katkýlardan dolayý KKTC Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu adýna teþekkürlerini sundu. HASDER 8.ÇOCUK ÞENLÝÐÝ HAFTA SONU YAPILIYOR HASDER Çocuk Kulübü'nün organize ettiði "8. Çocuk Þenliði" Haziran tarihlerinde yapýlacak. Dernekten yapýlan açýklamaya göre, merhum yöneticiler Ýlker Özova ve Özkan Gürler anýsýna gerçekleþtirilecek þenlik, cumartesi günü saat 18.00'de HASDER Küçük Kaymaklý lokalinde yer alacak olan resim yapma etkinliði ile baþlayacak. Etkinlikte çocuklar, bez üzerine sulu boya ile "Çocuk Gözüyle Trafik" konulu resim yapacaklar. Resim yapma etkinliðinin ardýndan Atatürk Öðretmen Akademisi öðrencileri Tiyatro Kulübü'nün sunacaðý "Benim Güzel Pabuçlarým" adlý çocuk oyunu sahnelenecek. Þenlik, pazar akþamý saat 20.00'de, yine HASDER Merkezi'nde gerçekleþtirilecek sahne gösterileri ile son bulacak. Sahne gösterilerinde, HASDER Çocuk Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren çocuk halk danslarý ekipleri ve korosu ile yýldýzlar grubunun yaný sýra, konuk dans grubu Golden Steps'in hip-hop dans gösterisi de yer alacak. ÝÞ KADINLARI DERNEÐÝ CUMARTESÝ GÜNÜ EÐÝTÝM ÇALIÞMASI YAPACAK Ýþ Kadýnlarý Derneði, iþ kadýnlarýnýn kurumsallaþmasýna katký amacýyla cumartesi günü "Daha bilgili kadýn, daha güçlü toplum" sloganýyla eðitim çalýþmasý yapacaðý bildirildi. Dernek'ten yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Lefkoþa Merit Otel'de yapýlacak eðitim çalýþmasý saat 10.00'da baþlayacak ve 16.30'a kadar sürecek. Eðitim çalýþmasýna Certified Public Accountant Hilmi Konde, Ekonomist Necdet Ergün ve Yönetim Danýþmaný Gülay Özkan konuþmacý olarak katýlacak. Ýþ dünyasýndan Sema Köse, Serap Derim ve Fatma Sibel Garanti ise eðitim çalýþmasýna "rol model" olarak katýlarak kendi baþarý hikayeleriyle deneyimlerini katýlýmcýlarla paylaþacak. Eðitim çalýþmasýndaki oturumlara Gazeteci Aysu Basri da katký koyacak. Konuya ilgi duyanlar, ile numaralý telefonlar aracýlýðýyla kayýt yaptýrabilecek. 80 HEMÞÝRE VE 8 DÝYETÝSYEN DÝPLOMALARINI ALDI- Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) Saðlýk Bilimleri Fakültesi, beslenme ve diyetetik bölümünden ilk kez, 8; hemþirelik bölümünden ise ikinci kez, 80 mezun verdi. Mezunlar diplomalarýný, dün üniversitenin Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle aldý. YDÜ Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, hemþirelik bölümünden mezun olan 80 öðrencinin YDÜ'de istihdam edileceðini açýkladý. Karar, öðrenciler ve aileleri arasýnda sevinçle karþýlandý. GÜZELLÝK YARIÞMASI 29 TEMMUZ'DA SALAMÝS OTEL'DE "25. Miss Kuzey Kýbrýs 2011 Güzellik Yarýþmasý", 29 Temmuz Cuma akþamý Salamis Bay Conti Resort Otel'de yapýlacak. Ýletiþim sponsorluðunu Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun (BRTK) yapacaðý yarýþmanýn konaklama sponsoru ise Salamis Bay Conti Resort Otel olacak. Günkut Ajans tarafýndan dün BRT'de düzenlenen basýn toplantýsýnda, her yýl geleneksel olarak yapýlan yarýþma hakkýnda bilgi verildi. Basýn toplantýsýnda; geçen yýlýn ve 3. güzelleri yanýnda, 1988 Güzeli Fatoþ Anýl, 1990 güzeli Þükran Paralik ve 2005 güzeli Hasret Kolcu da hazýr bulundu. Basýn toplantýsýnda ilk sözü alan Günkut Ajans Direktörü Zehra Günkut, "25. Miss Kuzey Kýbrýs 2011 Güzellik Yarýþmasý"nýn 29 Temmuz Cuma akþamý Salamis Bay Conti Resort Otel'de yapýlacaðýný belirtti. Daha sonra söz alan organizatör, koreograf ve sunucu Bülent Günkut, çeyrek asýrlýk bir ada geleneði olarak gerçekleþtirilen yarýþmanýn, bu sene 25'incisinin yapýlacaðýna iþaret ederek, yarýþmanýn bu yýl, daha önceki yýllarda yarýþmaya 10 defa ev sahipliði yapmýþ olan Salamis Bay Conti Resort Otel'de yapýlacaðýný kaydetti. Yarýþmaya baþvurularýn baþladýðýný ve 22 Temmuz'da sona ereceðini ifade eden Günkut, yarýþmanýn ön eleme turunun 22 Temmuz Cuma günü sabah saat 11.00'de BRTK sitesinde gerçekleþtirileceðini belirtti.

16 16 17 Haziran 2011 Cuma

17 17 Haziran 2011 Cuma 17

18 18 17 Haziran 2011 Cuma

19 17 Haziran 2011 Cuma KKTC Telsim'den babalara hediye Babalar Günü için "Baban için Bir Dilek Tut" SMS Kampanyasý'ný baþlatan KKTC Telsim, bu kez "Süper Babalara, Süper Hediye" diyerek, Nokia C1-01 marka cep telefonu hediye ediyor. KKTC Telsim Maðazalarý'na gelerek, Özgür Tarife 49 TL veya üzeri ya da Yeni Özgür Dünya paketlerinden herhangi birine 12 ay taahhüt vererek abone olan tüm faturalý KKTC Telsim aboneleri, Nokia C1-01 marka cep telefonunun sahibi olacak. Kampanyaya dahil olan tüm süper babalar, bu muhteþem hediyenin yaný sýra, kampanya kapsamýnda 12 ay boyunca her ay 100 MB Data Paketi'ni kullanmaya da hak kazanmýþ olacak. Sadece bireysel aboneler için geçerli olan kampanyada, aboneler, taahhüt süresince Özgür Tarife ve Yeni Özgür Dünya paketleri içerisinde üst paketlere geçiþ yaparak daha büyük avantajlý kampanyalardan da yararlanabilicekler. Stoklarla sýnýrlý Nokia C1-01'e sahip olmak isteyen abonelerin, en yakýn KKTC Telsim Maðazasý'na gelmeleri ve SEKRETER ARANIYOR Ali Edip ve Oðlu Ltd. Þirketi ne sekreter alýnacaktýr. Tel: aboneliklerini gerçeklestirmeleri gerekiyor. Konu ile ilgili açýklama yapan KKTC Telsim Pazarlama Müdürü Serkan Tahir, "19 Haziran Babalar Günü'nde hayatta en deðer verdiðimiz kahramanlarýn baþýnda gelen babalarýmýzý hatýrladýðýmýz, onlar ile bazýlarýmýz için senede birde olsa biraraya geldiðimiz önemli günlerden biri. Onlar için ne yapsak azdýr diyerek tüm babalarýmýz için geçen hafta, halen devam eden "Baban için bir dilek tut" SMS Kampanyasý'ný tüm KKTC Telsim abonelerinin beðenisine sunduk ve gerçekten inanýlmaz büyük bir talep aldýk, babalarý için birbirinden farklý ve anlamlý hediyeler dileyen çocuklarýmýzýn dilekleri 17 Haziran Cuma günü Seçici Kurulumuz tarafýndan titizlikle, deðerlendirilecek ve kazananlar ayný gün basýn yolu ile tüm abonelere açýklanacak. Bu deðerlendirme sonucunda seçilen dilekleri biz, KKTC Telsim olarak, büyük bir keyif ile abonelerimizle beraber gerçekleþtireceðiz. KÝRALIK Gönyeli Yenikent'te Güzelyurt anayolu üzerinde metre kare sendeli, iki duvarý ayna döþenmiþ geniþ salon teklif usulü kiralýktýr. Tel: (Ýþ saatlerinde) Sadece SMS kampanyasý ile sýnýrlý kalmayýp, tüm babalara son model bir cep telefonu armaðan ediyoruz. Babalarýmýz sevdikleri ile kesintisiz ve özgürce iletiþim kursunlar, hem de bu iletiþimi yepyeni cep telefonlarý, Nokia C1-01 ile saðlasýnlar istedik. Üstelik kampanyaya katýlan herkesin babasýna, 12 ay boyunca her ay 100 MB data paketini de hediye ediyoruz. Herkesin babasý, kendisi için bir kahramandýr. Babalar Günü de, herkesin kendi kahramanýný ödüllendirme zamanýdýr. Biz bu ödül zamanýna, KKTC Telsim olarak bu þekilde destek saðladýk. "dedi. "Babalar Günü Cihaz Kampanyasý" nedir? Babalar Günü Cihaz Kampanyasý, KKTC Telsim'in Babalar Günü'nde Özgür Tarife veya Özgür Dünya paketlerine geçen tüm abonelerine Nokia C1-01 marka cep telefonu ve 12 ay boyunca her ay 100 MB data paketi hediye verdiði yepyeni bir kampanyadýr. Kampanya'dan nasýl yararlanabilirim? KKTC Telsim Maðazalarý'ný ziyaret edip Özgür Tarife 49 TL veya üzeri paketlere ya da Yeni Özgür Dünya paketlerinden herhangi birine 12 ay taahhüt vermeniz yeterli olacaktýr. DUYURU Ben kimlik kartý hamili Salahi Halil Altýncý Þubat 2011 tarihi itibarýyla Netpoint Networks Ltd. ile hiçbir ilgim ve alakam yoktur ve tüm halkýmýza duyurulur. Salahi Halil Altýncý 19 "K.T. MÝLLÝ MÜCADELESÝNDE TMT'NÝN YERÝ" "Kýbrýs Türk Milli Mücadelesi'nde TMT'nin Yeri" baþlýðý altýnda düzenlenecek ikinci uluslararasý sempozyumun yürütme komitesi Maliye Bakaný Ersin Tatar'ý ziyaret ederek, 31 Ekim-5 Kasým tarihleri arasýnda düzenlenecek sempozyumla ilgili bilgiler verdi. Komite sözcüsü, Mücahitler Derneði Baþkaný Vural Türkmen, uluslararasý nitelikteki sempozyumun KKTC'de bulunan tüm üniversitelerde sýra ile yer alacaðýný ifade ederek, sempozyumun ilkinin 3 yýl önce TMT'nin 50'nci yýlý dolayýsýyla gerçekleþtirildiðini söyledi. Yurt dýþýndan sempozyuma katýlmak için 40'a yakýn müracaat aldýklarýný dile getiren Türkmen, Ukrayna, Kýrgýzistan, Bosna Hersek gibi ülkelerden müracaat aldýklarýný ifade etti. Türkmen, 1'inci sempozyumun neticesinde basýlan sempozyum tutanaklarýný ve Mücahitler Derneði'nin bastýrdýðý kitaplarý da Bakan Tatar'a sundu. KAYIP KÝMLÝK Askeri kimlik kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Hakan Yaman KAYIP KÝMLÝK DAÜ kimlik kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Hande Güllü KAYIP BELGE Kalfalýk belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Ýbrahim Þaik SATILIK ARAÇLAR 2004 model Toyota Avensis ve 2004 model Ford Focus Tel: SATILIK TARLA Alayköy de 3 dönüm arsa nitelikli tarla. Tel: Acil satýlýk Lefkoþa itfaiye karþýsýnda yeni bitmiþ 3+1 sýfýr Türk malý daire satýlýktýr. Tel: MELÝ EMLAK Lefkoþa terminal yanýnda Türk malý 2+1 apartman dairesi Stg. Hamitköy'de 0 Türk malý 1+1 veya 2+1 daireler Hamitköy'de Türk malý 1 evlek 1600 ayakkare arsa Stg. Boðaz da Türk malý müstakil, 175 metrekare havuzlu villa stg Taþkýnköy de zemin satýlýk apartman dairesi stg Satýlýk Türk malý arazi Sorunsuz, baþaðrýsýz, temiz bir Türk malý arazi mi arýyorsunuz? Ýþte size Ozanköy'de sahibinden 1,5 dönüm. Asfalt yolu, elektriði, suyu, herþeyi var. Bugün al, yarýn inþaata baþla... Tel: OTOBÜS TURU Metehan'dan hareket,yeþilýrmak kapýsýndan çýkýþ, Pirgo'da kahve molasý, Afrodit Hamamý, Hirsofu, Baf limaný, Yeroþibu, Limasol, Polemidya, Trodos ve Bostancý kapýsýndan giriþ... Metehan son durak... Tarih: 26 Haziran 2011 Pazar Saat: Müracaat: Satýlýk Antika berber koltuðu Tel: LEFKOÞA + BÖLGELERÝNDE ÖÐRENCÝ + AÝLEYE KÝRALIK + SATILIK ARSA + ARAZÝ + APT. D. + VÝLLALAR Kiralýklar: müstakiller Boðaz'da 2 adet yeni boþ 3+1 tam müstakil villa Stüdyolar + 1+1'ler daireler lüks Stg TL K. Kaymaklý'da arsalar T. K a a kat izinli -//- 2 dönüm + 1 dönüm 4800 a2 %100 3 kat arsalar Gönyeli'de 2+1 daireler 90 metrekare T.k Y.K. 3+1 T.k. daire Stg. Gönyeli'de K. Yarým inþaat 33 adet 75 metrekare 2+1 duraklara sýfýr satýlýk Gönyeli + K.K. komple binalar satýlýk Boðaz yeni anayolunda 2 köþe arsa showroomluk Serdarlý'da 43 dönüm T.k. arazi 75 bin Stg. Meriç köyünde 95 dönüm T.k. zeytinlik (2000 adet) arazi 120 bin Stg Toplantýlara, evlere istek üzerine þeftali kebabý hazýrlanýr. Tel: (Zekai nin Yeri) Kýbrýs Arabul Facebook ve Twitter'de Artýk Kýbrýs Arabul'daki son dakika haberler, haftalýk sinema programlarý ve devlet piyangosu çekiliþ sonuçlarý gibi güncel bilgiler Kýbrýs Arabul Facebook ve Twitter sayfasý üzerinden anýnda paylaþýlýyor. Kýbrýs Arabul Facebook sayfasýna kibrisarabul adresinden, Twitter sayfasýna ise adresinden ulaþýlabiliyor. ARANIYOR Büyükbaþ hayvan bakýcýsý aile aranýyor. Tel: Gazete, dergi, kitap, okul tezleri vs.. DÝZGÝ, DÝZAYN, CÝLT ve YALDIZ BASKI yapýlýr. Tel:

20 Beko Basketbol liginde 6. randevu Beko Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Ülker ile Galatasaray Cafe Crown arasýnda müthiþ bir final serisi devam ediyor. Seride 3-1 üstünlük saðlayan Fenerbahçe Ülker geçen akþam sahasýnda Galatasaray Cafe Crown'a yenilmiþ ve durum 3-2 olmuþtu. Bu akþam oynanacak olan karþýlaþmayý Fenerbahçe kazanýrsa þampiyon olacak. Galatasaray kazanýrsa seride durum 3-3 olacak. Colin Kazým Güzelyurt'ta n Hafta sonu Tamek U14 Ligi yarý final maçýný izlemeye gelen Türkiye Milli takýmý ve Galatasaray'ýn futbolcusu Colin Kazým, Kýbrýslý annesinin Güzelyurt'taki mahallesini ziyaret etti... (Niyazi Ergülen) TC Milli Takýmýn ve Galatasaray'ýn, baþarýlý futbolcusu Colin Kazým geçtiðimiz hafta sonu Pepsi ve Tamek sponsorluðunda ülkemize gelip, Tamek U 14 yaþ gurubu yarý finaline katýlmýþtý. Cihangir Stadý'nda yarý final maçýnýn baþlayýþ vuruþunu yapan ve maçlarýný izleyen Kazým maçtan sonra dün soluðu Güzelyurt'ta alarak ana evini ziyaret etti. Kýbrýslý annesinin Güzelyurt'ta, akrabalarýný ziyaret eden Kazým, minik hayranlarý ile hatýra fotoðraflarý çektirdi. Ayrýca Yalova'nýn, golcü futbolcusu Burak ile Kýbrýs'ta futbol hakkýnda görüþ alýþ veriþinde bulundu. Aný fotoðraflarý çektirdiler. Kuzey Kýbrýs Türk futboluna, sporuna yapýlan insanlýk dýþý izolasyonlarý kýnadýðýný söyleyen Kazým, imkân verilmesi halinde Kýbrýs Türk sporcularýnýn baþarýlý olacaklarýna inandýðý belirtti. Rifat Ýnce Çetinkaya'da Ülkemizin köklü kulüplerinden Çetinkaya, tenisin baþarýlý sporcusu Rifat Ýnce'yi renklerine baðladý. Futbolun dýþýnda diðer spor dallarýnda da atýlýmlar yapmaya baþlayan sarý kýrmýzýlý ekip tenis yanýnda basketbol okullarýný da faaliyete sokuyor. Çetinkaya kulüp binasýnda dün yapýlan basýn toplantýsýnda Rifat Ýnce ile anlaþmasýný ve basketbol okullarýnýn faaliyete geçmesini açýklayan Çetinkaya, bugün itibaren basketbol okullarýna kayýtlar almaya baþlayacak. Çetinkaya Spor Kulübü Genel Sekreteri Hüseyin Örs basýn toplantýsýnda yaptýðý açýklamada Rifat'ý renklerine baðlamaktan dolayý büyük mutluluk duyduklarýný ve altyapýlarýn mimarý Deniz Erdað'ý kutladýðýný dile getirdi. Çetinkaya Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Erdað ise yaptýðý açýklamada basketbol okullarýnýn da kýsa sure sonra hayata geçeceðini söyleyen Deniz Erdað, 17 Haziran'dan itibaren kayýtlara baþlayacaklarýnýn müjdesini de verdi. Baþarýlý sporcu Rifat Ýnce'de Çetinkaya ile yola devam edeceði için duyduðu mutluluðu dile getirirken, baþarý sözü verdi. Türkiye Þampiyonasý'na veda ettik n Türkiye Yýldýzlar Voleybol Þampiyonasý finallerinde gruptaki son maçýnda Ankara Milli Piyangolar'a 3-1 yenilen yýldýzlarýmýz çeyrek finale çýkma þansýný yitirdi... Afyon'da devam etmekte olan Türkiye Yýldýzlar Voleybol Þampiyonasý finallerinde Yýldýz Erkek Karmamýz dün grubunda oynadýðý son maçta Ankara Milli Piyangolar'a 3-1 yenilince grubunda üçüncü oldu ve çeyrek final þansýný yitirdi. Kazanan tarafýn çeyrek finale yükseleceði karþýlaþmaya Kemal, Berk, Muaarem, Ferdi, Olgun ve Ahmet ilk altýsý ile baþlayan yýldýzlarýmýz ilk seti kazandý ve müsabakada 1-0 üstünlük yakaladý. Müsabakanýn ikinci setini baþtan sona önde götüren yýldýzlarýmýz önde girdiði son sayýlarda yaptýðý hücumlarda sayý bulamayýnca seti rakibine kaptýrdý. Müsabakanýn üçüncü setinin hemen baþýnda sakatlanan Ferdi oyun kenarýna alýndý. Bu sette rakip karþýsýnda ikinci teknik molaya geride giren yýldýzlarýmýz oyunu 21-21'e getirmesine raðmen set sonlarýnda yaptýðý hatalar ile seti rakibine verdi ve müsabakada 2-1 geriye düþtü. Müsabakanýn dördüncü setinde yine büyük bir mücadele yaþandý. Takýmýmýz ikinci teknik molaya önde girdi ve bu üstünlüðünü 20-17'ye kadar sürdürdü. Setin sonlarýnda yapýlan servis hatalarý ve bloklardaki aksaklýklar sonucunda seti rakibine kaptýran yýldýzlarýmýz müsabakayý 3-1 kaybetti ve çeyrek finale kalma þansýný yitirdi. Ýki takýmýn çeyrek finale yükseleceði A Grubu'nda bu sonuçla Ýstanbul Es Spor birinci, Ankara Milli Piyangolar da ikinci olarak çeyrek finale kaldý. Yýldýzlarýmýz üçüncü, Kayseri Melih Gazi de grupta dördüncü oldu. Gönyeli Oþan þampiyonluða doðru n Basketbolda Gönyeli Oþan, Koopspor önünde seriyi 3-0 yaparak þampiyonluða çok yaklaþtý. Bu akþam oynanacak olan karþýlaþmayý da Gönyeli Oþan kazanýrsa þampiyonluk kupasýnýn sahibi olacak Basketbol Büyük Erkekler Ligi final serisinin ikinci karþýlaþmasýnda Gönyeli Oþan, Koopspor'u yenerek seriyi 3-0'a getirdi ve þampiyonluða çok yaklaþtý. Maça iyi baþlayan Gönyeli Oþan, Sasa - Halil ikilisi ile 2. dakikayý 8-0'lýk üstünlükle geçti. Koop ise bu bölümde Erman'la ayakta kalmaya çalýþtý. Bir ara 8 sayýya kadar çýkan fark son bölümde eridi ve ilk periyodu Gönyeli Oþan önde tamamladý. Ýkinci periyoda Gönyeli Oþan iyi baþlarken, hakemlerin Koop aleyhine çaldýklarý teknik faul dikkat çekti. Bu bölümde Koop fazla etkili olamazken, Gönyeli Oþan farký açtý ve devreyi de önde tamamladý. Ýkinci yarýya hýzlý baþlayan Koopspor farký kapamaya baþladý ve 5 dakika 48 saniye oynanýrken teknik fauller geldi ve durum bir anda oldu. Gönyeli Oþan rakibinin sinirli oyununu da fýrsat bilerek farký açtý ve 3. periyodu önde bitirdi. Karþýlaþmanýn son periyoduna Koop yine hýzlý baþladý ve 35. dakikada durumu 65-59'a getirdi. Gönyeli Oþan tecrübeli isimleri Halil ve Sasa ile kontrolü ele aldý ve maçý da kazanarak seride 3-0'ý yakalayarak þampiyonluk yolunda büyük bir avantajý yakaladý. Final serisi 3. maçý bugün oynanacak. Bu karþýlaþmada Gönyeli Oþan'ýn galip gelmesi durumunda þampiyonluða ulaþacak. Koopspor'un kazanmasý durumunda ise seri uzayacak Baf ülkü Yurdu Spor Kulübü Olaðan Genel Kurulu BÜY Olaðan Genel Kurulu 22 Haziran 2011 Çarþamba günü saat 20.30'da kulüp binamýzda yapýlacaktýr. Tüm üyelerimize duyurulur. BÜY Yönetim Kurulu ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR Tam bir Baðýþ akýnýna uðradýk dün... Ve bol bol Baðýþ topladýk! Egemenlik onun, Baðýþ bizim oldu! Düzenlenecek yeni kermeste sergilenecek hepsi de... Besleme çantasý 5 TL... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

MODACI, MODA OLUR MU? Baybars

MODACI, MODA OLUR MU? Baybars 'Derviþ Eroðlu Parký'ný açmak için Tarsus'a giden Eroðlu, Tarsus Kaymakamý Güldibi ile de görüþmüþ... Dibini bulduk demek... Kaymakam Güldibi, bizimki de kazandibi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mart

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3487 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLURSA OLSUN...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3487 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLURSA OLSUN... Rum tarafý Cenevre zirvesinden memnun. BM de memnun, AB de memnun... Solcu memnun, saðcý memnun... Nesreddin Hoca da memnun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3487 FÝYATI:

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3463 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EL VAR!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3463 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EL VAR! 1960'ta yapýlan nüfus sayýmýna göre, adada 573 bin 566 kiþi vardý. Þimdi ise 2 milyona yaklaþtýk... Adayý o zamanlar bile paylaþamadýk, þimdi nasýl paylaþacaðýz? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN. Türkiye'ye karþý yapýlan eylemlere engel olamadýðý için KKTC hükümetinden hesap soracakmýþ Tayyip Erdoðan! Dikkat Ýrsen Bey! Bugünlerde Ankara'ya gitmek hiç de akýl kârý deðil! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Maraþ darbesi. Akýncý'ya. CTP-BG Kurultayý bugün. Lefkoþa fotoðraflarda birleþti. Açý senerlevent@yahoo.com

Maraþ darbesi. Akýncý'ya. CTP-BG Kurultayý bugün. Lefkoþa fotoðraflarda birleþti. Açý senerlevent@yahoo.com Maraþ'taki yangýnýn nedeni öðrenilememiþ henüz... Öðrenilemeyecek de... Faili meçhullere yazdýk bunu da. Ama siz yine de faili "meþhurlar" diyebilirsiniz onlara! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Haziran

Detaylı