Reyhanlý Yeniþehir Gölü (Hatay) Su Kalitesinin Belirlenmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Reyhanlý Yeniþehir Gölü (Hatay) Su Kalitesinin Belirlenmesi"

Transkript

1 Ekoloji 18, 70, (2009) Reyhanlý Yeniþehir Gölü (Hatay) Su Kalitesinin Belirlenmesi Yalçýn TEPE* Giresun Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Giresun-TÜRKÝYE *Corresponding author: Özet Hatay ili Reyhanlý ilçesinde bulunan Yeniþehir Gölü su kalitesi özelliklerini belirlemek amacýyla gerçekleþtirilen bu çalýþmaya Nisan 2003 tarihinde baþlanýlmýþtýr. Bu çalýþma 12 ay boyunca yürütülmüþ olup, su örnekleri aylýk olarak tek istasyondan toplanmýþtýr. Su kalitesi parametrelerinden; çözünmüþ oksijen, ph, sýcaklýk, tuzluluk, kimyasal oksijen ihtiyacý (KOÝ), toplam alkalinite, toplam sertlik, amonyak azotu, nitrit, nitrat, fosfat, sülfit, sülfat, klor, potasyum, sodyum, silis ve askýda katý madde (AKM) analizleri yapýlmýþtýr. Yapýlan çalýþma sonucunda Yeniþehir Gölü'nün su kalitesi parametrelerinin aylara göre deðiþimleri belirlenmiþtir. Su kalitesini belirleyen fiziko-kimyasal parametreler, Reyhanlý Yeniþehir Gölü'nün ekolojik sistemine zarar verebilecek seviyelerde çýkmadýðýndan gölde kirlilik sorunu olmadýðý hükmüne varýlmýþtýr. Anahtar Kelimeler: Hidroloji, su kalitesi, su kirliliði, Yeniþehir Gölü. Determination of the Water Quality of Reyhanlý Yeniþehir Lake (Hatay) Abstract This study, purposing to determine water quality characteristics of Yenisehir Lake, located in Reyhanli town of Hatay, were begun on April This study was carried out for 12 months by taking water samples monthly from one station. Water quality parameters of dissolved oxygen, ph, temperature, salinity, chemical oxygen demand (COD),total alkalinity, total hardness, ammonia, nitrite, nitrate, phosphate, sulphite, sulphate, chloride, potassium, sodium, silica and total dissolved solids (TDS) were measured. Changes in water quality parameters of Yenisehir Lake by months were determined. Since, the physicochemical parameters which are determine the water quality did not found at the levels to damage the ecological balance of the Reyhanli Yenisehir Lake it is decided that there is no pollution problems in the Lake. Keywords: Hydrology, water pollution, water quality, Yenisehir Lake. Tepe Y (2009) Reyhanlý Yeniþehir Gölü (Hatay) Su Kalitesinin Belirlenmesi. Ekoloji 18, 70, GÝRÝÞ Reyhanlý, altmýþ beþ bin nüfuslu, Hatay'ýn Suriye'ye sýnýr kapýsý bulunan ilçelerinden bir tanesidir. Ýlçe konumu itibarý ile önem kazanmaktadýr. Reyhanlý Yeniþehir Gölü doðal bir göl olup, þehrin tek içme suyu kaynaðýdýr. Hatay Amik Ovasýnda, yaz aylarýnda suya baðlý tarým yapýldýðý için göl suyu zirai sulama kaynaðý olarak da büyük bir öneme sahiptir. Ýlçe önemli bir sýnýr kapýsý olduðu için þehre giriþ çýkýþlar aþýrý derecede yoðundur. Ayrýca göl etrafýnda aðaç ve yeþil alanlarýn bulunmasý, yöre halkýný piknik alaný olarak çekmektedir. Gölün etrafýnda çeþitli turistlik tesisler ve dinlenme alanlarý bulunmakla beraber, göl spor balýkçýðý içinde kullanýlmaktadýr. Gölün bu kadar çok alanda kullanýlmasý bölge için olan deðerini her geçen gün arttýrmaktadýr. Reyhanlý Yeniþehir Gölü'nde ticari anlamda balýkçýlýk yapýlmamaktadýr, bu da gölün doðal canlýlýðý için bir nebze olsa da önemli bir bulgudur. Gölde canlý yaþamýn var olmasý, doðal ortamýn kaldýrabileceði kirliliði temizleme yeteneðini arttýrýr. Dünya nüfusunun hýzla artýðý göz önünde tutulursa insanoðlunun yiyecek kaynaklarýný bilinçli bir þekilde kullanmasý ve yeni besin kaynaklarý yaratma sorunlarý ile karþý karþýya kalacaktýr (Egemen ve Sunlu 1996). Su kalitesi; türlerin bileþimini, verimliliðini, bolluk durumlarýný ve sucul türlerin fizyolojik durumlarýný etkilemektedir. Göller sürekli alýcý ortam özelliði gösterdiði için çevre kirliliðinden birinci derecede etkilenirler. Çeþitli nedenlerle yüzey sularýnýn su kalitesinin bozulmasý, göllerdeki besleyici element dinamiði ve su kalitesi araþtýrmalarýna her geçen gün daha fazla önem kazandýrmaktadýr. Bu nedenle, göllerdeki besleyici element dinamiði ve su kalitesi üzerine de Geliþ: / Kabül:

2 Reyhanlý Yeniþehir Gölü (Hatay) Su Kalitesinin Belirlenmesi birçok araþtýrma yapýlmaktadýr (Tepe ve Mutlu 2004, Taþ 2006). Son 50 yýldýr zirai ve endüstriyel faaliyetlerde meydana gelen bariz deðiþim Hatay ilinde de su ve toprak kaynaklarýnýn bozulmasýný tehdit eden insan kaynaklý etkenlerden biridir. Arazilerin ziraata açýlmasý, topraklarýn tuzlulaþmasý, yoðun zirai gübre kullanýmý, pestisitlerin yaygýn kullanýmý, erozyon ve organik madde ile bitkisel çeþitliliðin azalmasý en önemli çevresel problemler olarak su kaynaklarýný tehdit eder olmuþtur (Zalidis ve ark. 2002). Bu çalýþmanýn amacý Reyhanlý Yeniþehir Gölü su kalitesinin fiziko-kimyasal yöntemlerle bir yýl boyunca izlenmesi ve su kalitesi verilerinin mevsimsel deðiþimlerinin belirlenerek kaydedilmesidir. MATERYAL VE METOT Çalýþma Alaný Yeniþehir Gölü, Hatay ili, Reyhanlý ilçesi sýnýrlarý içerisindedir. Göl yer altý kaynak sularýndan beslenmektedir. Doðal bir göl olan Yeniþehir gölünün derinliði 8 m, yüzölçümü m 2 'dir. Göl sulama, içme ve turistlik amaçlý kullanýlmaktadýr. Göçmen kuþlarýn uðrak alaný olan göl ve çevresi koruma altýnda olup, ancak belli dönemlerde spor balýkçýlýðýna açýlmaktadýr. Bu nedenle de gölde ticari amaçlý avcýlýk baskýsý azdýr. Balýk populasyonlarý ve sucul canlýlarca zengin bir su kaynaðýdýr. Gölde belirlenen tek istasyon lokantalar mevkii þelale önüdür (Þekil 1). Su Analizleri Su kalitesini oluþturan, bazý parametrelerin seviyelerini belirlemek için numune toplamasýna Nisan 2003 tarihinde baþlanmýþ ve Nisan 2004'de kadar bir yýl boyunca toplanan numunelerin aylýk olarak analizleri yapýlmýþtýr. Araþtýrmada kullanýlan numune kaplarý sahaya çýkmadan bir gün önce sýrasý ile asit banyosu (%1-2 HCl) ve saf sudan geçirilerek yýkanmýþtýr. Daha sonra saf su ile çalkalanan numune kaplarý etüvde kurutulmaya býrakýlmýþtýr (Boyd ve Tucker 1992). Numune kaplarý, su yüzeyinin yaklaþýk 10 cm altýna daldýrýlarak suyun kendi cazibesi ile su örnekleri alýnmýþtýr. Alýnan su örnekleri analiz için zaman kaybedilmeden laboratuara taþýnmýþtýr. Su kalitesi parametrelerinden oksijen, sýcaklýk, ph ve tuzluluk, arazi tipi cihazlar yardýmýyla sahada ölçülmüþtür. Oksijen ölçümünde YSI marka 52 model oksijenmetre, ph ölçümünde Orion marka 420A model ph metre ve tuzluluk ölçümünde ise YSI marka 30 model salinometre kullanýlmýþtýr. Ekoloji Su kalitesini belirleyen diðer parametrelerden, toplam alkalinite, toplam sertlik, toplam amonyak azotu, nitrit, nitrat, fosfat, sulfit, sülfat, klor, potasyum, silisyum, sodyum, askýda katý madde ve kimyasal oksijen ihtiyacý (KOÝ) analizlerini yapmak için su numuneleri Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi laboratuarlarýna getirilmiþ ve ayný gün analiz edilmiþlerdir. Toplam alkalinite için sülfürik asitle ve toplam sertlik için EDTA ile titrasyon yöntemi kullanýlmýþtýr. Sonuç deðerleri her iki tayinde de mg/l CaCO 3 cinsinden ifade edilmiþtir. Klor (Cl 2 ) miktarý, Hg(NO 3 ) 2 solüsyonu kullanýlarak, titrasyon yöntemiyle bulunmuþtur. Kimyasal oksijen ihtiyacý (KOÝ) seviyesi, kuvvetli kimyasal oksitleyiciler kullanýlarak, doðal ve kirletici organik yükün parçalanmasý sýrasýnda kullanýlan oksijen miktarýný saptamaya dayanan demir amonyum sulfat ile titrasyon yoluyla hesaplanmýþtýr. Fotometrik ölçüm gerektiren nitrat (NO 3 ), nitrit (NO 2 -), toplam amonyak azotu (NH 3 +NH 4 +), fosfat (PO 4 3-) standart prosedürlere uygun olarak su numunelerinin spektrofotometrik deðerlerinin ölçümlerinde Shimadzu marka UV-1601PC model spektrofotometre kullanýlmýþtýr. Askýda katý madde (AKM) analizi, su whatman marka 42 nolu 0.45 μm membran filtrelerden süzülüp daha sonra filtre kâðýtlarýnýn 103 C ta 24 saat bekletilmesi ile oluþan aðýrlýk farkýndan yapýlmýþtýr. Bahsi edilen tüm bu su analizleri Boyd ve Tucker (1992) de belirtilen standart analiz yöntemleri kullanýlarak yapýlmýþtýr. Sulfit, sülfat, potasyum, sodyum ve silis miktarlarý Nova 60 Spektrofotometre ve Merck kitleri ile ölçülmüþtür. Her parametrenin aylýk ortalamalarý, standart sapmalarý ve grafikleri Microsoft Office Professional Edition 2003 ürününün bir parçasý olan Microsoft Office Excel 2003 kullanýlarak hazýrlanmýþtýr. BULGULAR Mevsimlere göre önemli deðiþiklikler gösteren su sýcaklýðý Ocak 2004'de 14,6ºC olarak en düþük deðerdedir. Aðustos 2003'te su sýcaklýðý 29,7ºC ile en yüksek deðerine ulaþmýþ, ve yýllýk ortalama 21,4 C olarak kaydedilmiþtir (Þekil 2). Bir yýl boyunca ph deðerlerinin en düþüðü Ocak 2004'te 7,92 ve en yükseði Aðustos 2003'te 8,12 olarak kaydedilmiþtir. ph deðerleri ortalamalarý arasýnda mevsimsel bir deðiþiklik olmadýðý anlaþýlmýþtýr. ph deðeri kýþ aylarýnda yýlýn diðer aylarýna göre ortalamada küçük bir düþüþ göstermiþtir. 39

3 Ekoloji Tepe Tablo 1. Su kalitesi parametrelerinin yýllýk ortalama deðerleri, deðer aralýklarý ve standart sapmalarý. Þekil 1. Hatay ili ve Yeniþehir Gölü konumu. Çözünmüþ oksijen deðerleri yýllýk ortalama 7,76 mg/l olarak seyretmiþtir. Göldeki en düþük oksijen deðerleri Aðustos ve Eylül 2003 aylarýnda 6,32 mg/l olarak, en yüksek oksijen deðeri ise Þubat 2004 ayýnda 12,19 mg/l olarak kaydedilmiþtir. Mevsimsel olarak yaz ve sonbahar aylarýnda ortalama oksijen seviyeleri birbirlerine yakýn seyretmiþ (yaz ort. 6,38 mg/l; güz ort.6,55 mg/l), kýþ mevsimi ortalamasý 10,05 mg/l olarak gerçekleþmiþtir. Bahar aylarýndaki ortalama çözünmüþ oksijen seviyesi ise 8,06 mg/l olarak kaydedilmiþtir (Þekil 3). Kimyasal Oksijen Ýhtiyacý (KOÝ) çalýþmanýn baþlangýcý 2003 Nisan ayýnda yaklaþýk 24 mg/l iken her ay yapýlan ölçümlerden anlaþýlacaðý üzere giderek düþüþ göstermiþ ve 2003 Aðustos ayýnda 18 mg/l ile çalýþma sýrasýndaki en düþük deðer kaydedilmiþtir. Aðustos ayýndan sonra, 2004 yýlý Þubat ayýna kadar ise yükseliþe geçmiþ ve 41 mg/l ile en yüksek deðere ulaþmýþtýr Yýllýk ortalama KOÝ deðerleri 28 mg/l olarak hesaplanmýþtýr. Nitrit, Nitrat ve Amonyak seviyeleri, çalýþma süresince yaz aylarýnda, diðer aylara göre daha düþük deðerlerde olduðu kaydedilmiþtir. Göldeki mevsimsel nitrit seviyeleri ortalamalarý; bahar 0,021 mg/l, yaz 0,007 mg/l, güz 0,038 mg/l ve kýþ 0,061 mg/l olarak belirlenmiþtir. Nitritin en düþük deðeri Temmuz 2003'te 0,005 mg/l'dir ve en yüksek deðeri ise Ocak 2004'te 0,068 mg/l'dir. Araþtýrma süresince göldeki nitrit ortalamasý 0,032 mg/l hesaplanmýþtýr. Reyhanlý Yeniþehir Gölü'nde nitratýn en düþük ve en 40 Þekil 2. Göldeki aylýk sýcaklýk (ºC) ve ph seviyeleri.

4 Reyhanlý Yeniþehir Gölü (Hatay) Su Kalitesinin Belirlenmesi Ekoloji yüksek seviyesi nitritte olduðu gibi Temmuz 2003'te en düþük 4,1 mg/l, Ocak 2004'te ise en yüksek 6,2 mg/l'dir. Nitratýn mevsim ortalamalarý; bahar 4,9 mg/l, yaz 4,26 mg/l, güz 5,26 mg/l, kýþ 5,93 mg/l ve yýllýk ortalama 5,09 mg/l olarak belirlenmiþtir. Amonyaðýn yýllýk ortalamasý 0,25 mg/l, yýl boyunca en düþük deðeri 2003 yýlý Temmuz ayýnda 0,073 mg/l ve en yüksek deðeri 2004 yýlý Ocak ayýnda 0,409 mg/l olarak kaydedildi. Amonyak deðerleri mevsim ortalamalarý; bahar 0,208 mg/l, yaz 0,088 mg/l, güz 0,294 mg/l ve kýþ 0,397 mg/l olarak seyretmiþtir (Þekil 4). Tuzluluk beklendiði gibi yýl boyu deðiþmeyip 0,2 ve 0,3 ppt ölçülmüþtür. Buharlaþmanýn fazla olduðu aylar olan yaz mevsiminde tuzluluk deðerleri artmýþ ve 0,3 ppt olarak kaydedilmiþtir. Diðer aylarda göl suyunun tuzluluk deðeri 0,2 ppt olarak kaydedilmiþtir. Toplam alkalinite deðerleri mevsim ortalamalarý bahar ve güz aylarýnda birbirine oldukça yakýn deðerler göstermiþtir. Yaz mevsimine doðru azalan alkalinite deðerleri en düþük deðere 2003 yýlýnýn Temmuz ayýnda 164 mg CaCO 3 /L olarak ve kýþ mevsimine doðru en yüksek deðerine 2004 yýlý Ocak ayýnda 177 mg CaCO 3 /L olarak gerçekleþmiþtir. Toplam alkalinite mevsim ortalamalarý sýrasýyla bahar 172 mg CaCO 3 /L, yaz 165 mg CaCO 3 /L, güz 171 mg CaCO 3 /L ve kýþ mevsiminde 177 mg CaCO 3 /L olup yýllýk ortalama toplam alkalinite deðeri 172 mg CaCO 3 /L þeklinde gerçekleþmiþtir (Þekil 5). Toplam sertlik deðerleri mevsim ortalamalarý bahar 303 mg CaCO 3 /L, yaz 299 mg CaCO 3 /L, güz 302 mg CaCO 3 /L ve kýþ mevsimi ortalamasý 304 mg CaCO 3 /L olarak gerçekleþmiþtir. En düþük toplam sertlik deðeri 298 mg CaCO 3 /L Temmuz ayýnda, en yüksek toplam sertlik deðeri Ocak ve Þubat aylarýnda 305 mg CaCO3 /L gerçekleþmiþtir (Þekil 5). Sucul yaþamýn verimliðini etkileyen, önemli bir besleyici mineral olan fosfat ortalama 2,7 mg/l bulunmuþtur. Nisan 2003'te en düþük deðerde 1,8 mg/l ve Aðustos 2003'te en yüksek 4 mg/l olarak belirlenmiþtir. Yaz aylarýnda fosfat deðerleri artýþa geçmiþ (ort. 3,5 mg/l), sonbahar (3,1 mg/l), kýþ (2,2 mg/l) ve baharda (1,96 mg/l) daha düþük seyretmiþtir (Þekil 6). Silis yýl boyunca ortalama olarak 9,85 mg/l seviyelerinde seyretmiþtir. Aðustos 2003'te en düþük 8,1 mg/l ve Ocak 2004'te 12,5 mg/l olarak en yüksek seviyede çýkmýþtýr. Yaz aylarýnda ortalama silis seviyesi 8,53 mg/l olarak bulunmuþtur. Sonbahar ve bahar aylarýnda ortalama seviyeleri birbirine yakýn (9,4 ve9,6 mg/l) çýkmýþtýr. Kýþ aylarýnda silis yükseliþe geçmiþ ve ortalama 11,86 mg/l bulunmuþtur. Potasyum ve Sodyum tuzlarý konsantrasyonlarý yaz mevsiminin son ayýna kadar düþmüþ ve Aðustos ayýndan sonra Ocak ayýna kadar yükseliþe geçmiþtir. Potasyum yýl boyu ortalama 6 mg/l, en düþük deðer Aðustos 2003'te 4mg/L ve en yüksek Ocak 2004'te 8,1 mg/l olarak gerçekleþmiþtir. Potasyum seviyeleri yaz aylarý ortalamasý 4,23 mg/l, baharda ortalama 5,33 mg/l sonbaharda ortalama 6,63 mg/l ve kýþ aylarý ortalamasý 7,83 mg/l olarak diðer mevsimlerden yüksek bulunmuþtur. Sodyum yýl boyu ortalama 58 mg/l ve en düþük Temmuz 2003'te 51 mg/l, en yüksek deðer Ocak 2004'te 66 mg/l seviyelerinde bulunmuþtur. Sodyum tuzunun mevsimlere göre seviyeleri yaz aylarý ortalama 52,33 mg/l, sonbahar ve bahar ortalamalarý birbirine yakýn (58 mg/l ve 57,66 mg/l) çýkmýþ ve kýþ aylarýnda ise ortalama deðer 62,66 mg/l olarak diðer mevsim ortalamalarýndan yüksek bulunmuþtur (Þekil 7). Þekil 3. Çalýþmanýn aylýk Çözünmüþ Oksijen (mg/l) ve Kimyasal Oksijen Ýhtiyacý (KOÝ) (mg/l) seviyeleri 41

5 Ekoloji Tepe Þekil 4. Çalýþmanýn aylýk Nitrat, Nitrit ve Amonyak (mg/l) seviyeleri. Þekil 5. Çalýþmanýn aylýk alkalinite ve sertlik (mg CaCO 3 /L) seviyeleri. Klor çalýþmanýn baþlangýcý olan Nisan 2003 ayýndan 0,142 mg/l en düþük seviyeden baþlayarak yavaþ artýþlarla Ekim ayýna kadar artýþýný sürdürmüþ ve en yüksek 0,217 mg/l seviyesine geldikten sonra araþtýrmanýn sonuna kadar düþüþe geçerek baþlangýç seviyelerine gerilemiþtir (0,144 mg/l). Klorun mevsimlere göre ortalamasý, yaz 0,194 mg/l, sonbahar 0,203 mg/l, bahar 0,15 mg/l ve kýþ 0,203 mg/l bulunmuþtur (Þekil 8). 42 Sülfit, Nisan ayýndan Aðustos ayýna kadar 8,8 mg/l den 4,7 mg/l seviyelerine kadar gerilemiþtir ve bu arada en düþük seviyesini Aðustos ayýnda gerçekleþtirmiþtir. Aðustos ayýndan sonra Ocak ayýna kadar artmýþtýr ve en yüksek deðeri olan 16,7 mg/l seviyesine ulaþmýþtýr. Ocak ayýndan sonra sülfit miktarlarý düþerek araþtýrma sonunda 10,8 mg/l seviyesine inmiþtir. Çalýþma süresince sülfit deðeri yýllýk ortalamasý 9,3 mg/l olarak seyretmiþtir.

6 Reyhanlý Yeniþehir Gölü (Hatay) Su Kalitesinin Belirlenmesi Ekoloji Þekil 6. Çalýþmanýn aylýk fosfat (PO 4 3- ) ve silis (mg/l) seviyeleri. Þekil 7. Çalýþmanýn aylýk sodyum (Na + ), potasyum (K + ) (mg/l) seviyeleri. Þekil 8. Çalýþmanýn aylýk klor (Cl 2 ) (mg/l) seviyeleri. Sülfat, Eylül ve Ekim aylarý dýþýnda yeknesak bir dalgalanma göstererek 87 ve 242 mg/l arasýnda deðerlerde seyretmiþtir. En düþük deðerine 87 mg/l ile Temmuz ayýnda ve en yüksek deðerine 242 mg/l ile Ekim ayýnda gerçekleþmiþtir. Yýl içinde 137 mg/l ortalama ile seyretmiþtir (Þekil 9). AKM (Askýda Katý Madde) seviyesi çalýþmanýn baþlangýcý olan Nisan ayýndan itibaren artýþa geçmiþ ve en yüksek deðeri olan 38 mg/l'ye (Temmuz 2003) kadar çýkmýþtýr daha sonra deneme içerisinde gerçekleþen en düþük seviyesi olan 23 mg/l'ye (Ekim 2003) kadar inmiþtir. Kýþ aylarýnda tekrar yükseliþe geçmiþ ve bahar aylarýnda düþmüþtür. AKM'nin yýllýk ortalamasý 28,91 mg/l'dir. Bahar ve Sonbahar aylarý ortalamalarý birbirine yakýn deðerlerde çýkmýþtýr (26,66 mg/l ve 25,33 mg/l). En yüksek 35,66 mg/l ile Temmuz ayýnda ve en düþük ise 28 mg/l ile Ekim ayýnda ölçülmüþtür (Þekil 10). TARTIÞMA Hatay ili Reyhanlý ilçesinde yer alan Yeniþehir Gölü'nde yapýlan çalýþmada, bir yýl boyunca her ay ölçülen su kalitesi parametrelerinin yýllýk ortalama deðerleri Tablo 1'de verilmiþtir. ph deðerleri bahar, yaz ve güz aylarýnda 8,00 civarýnda birbirine yakýn seyretmiþ ancak Kasým ayýndan itibaren küçük bir azalma görülür. Bu düþüþ kýþ aylarýnda göle giren yaðmur sularýndan kaynaklanýyor olabilir. Sudaki ph deðeri, suda bulunan CO 2 miktarýndaki deðiþimle orantýlý olarak deðiþim gösterir. 43

7 Ekoloji Tepe Þekil 9. Çalýþmanýn aylýk sülfit (Na 2 SO 3 ), sulfat (SO 4-2 ) (mg/l) seviyeleri. Þekil 10. Çalýþmanýn aylýk AKM (mg/l) deðerleri. Fotosentez sonucu fitoplankton ortamda bulunan CO 2 'i tüketip ph deðerini yükseltirler. Genellikle yaz aylarýnda gölde bulunan fitoplankton topluluðu fotosentez yaparak CO 2 tüketip, ph miktarýnda artýþa sebep olurlar (Boyd 1990). Göl suyunda, yýl boyunca fitoplankton geliþimi gözlenmediðinden, ph deðerleri araþtýrma süresince, mevsimsel 44 ortalamalarýnda deðiþime neden olmamýþtýr (Tepe ve Mutlu 2004). Ýlk dokuz ay çözünmüþ oksijen içeriði aydan aya fazla deðiþim sergilemezken son üç ay olan Ocak, Þubat ve Mart aylarýnda ani artýþ ile mg/l seviyesine yükselmiþtir. Bu ani artýþ muhtemelen kar sularýnýn göl suyuna karýþýmý olabilir. Oksijence zengin bu dað sularýnýn göle karýþýmýnýn yaný sýra sýcaklýðýnda bu aylarda en düþük seviyelerde olmasý termal tabakalaþmayý engelleyerek oksijen tüketimini azaltmýþtýr (Wetzel 1975). Yeniþehir Gölet'inde Aðustos ayýndan, Þubat ayýna kadar KOÝ deðerinin giderek artmasýnýn sebebi yaðýþlarla oluþan organik maddelerce zengin yüzey akýþlarýnýn göle katýlmasýdýr. (Karakoç ve ark. 2003). Bu yüzey akýþlarý köydeki arazilerden göle mevcut organik kirlilik yaratýcý kaynaklarý (gübre, havyan atýklarý vb.) taþýmýþ olabilir. Suyun toplam alkalinitesi titre edilebilir bazlarýn toplam konsantrasyonlarýnýn bir indeksidir. Doðal sularýn alkalinite deðerleri 5 ile 500 mg/l CaCO 3 arasýndadýr ve su havzasýnýn jeolojisi ile yakýndan iliþkilidir. Çoðu sularda karbonat (CO 3-2) ve bikarbonat (HCO 3 -) sulara alkalilik verir. Sularýn sertliði ise kalsiyum (Ca +2 ) ve magnezyum (Mg +2 ) iyonlarýndan kaynaklanýr. Kireçli topraklar üzerinde kurulan göletler orta ve yüksek seviyelerde toplam alkalinite ve sertlik deðerlerine sahip olup, çoðu zaman bu iki parametre deðeri yaklaþýk birbirine eþittir (Boyd ve Tucker 1998). Toplam alkalinite ve sertlik deðerleri yýl boyunca birbirinden farklý deðerlerde seyretmiþtir. Sertlik deðerleri tüm yýl boyunca alkalinite deðerlerinden yaklaþýk iki kat fazla kaydedilmiþtir. Yeniþehir Gölü'ndeki bu durum, gölün dibinde bulunan kayaçlarýn mineral yapýsýndan ileri geliyor olmasý muhtemeldir. Dip kayaçlarýnýn kimyasal yapýsýnda Ca +2 ve Mg +2 iyonlarýnca zengin minerallerinin bulunmasý, bunun yanýnda CO 3-2 ve HCO 3 - iyonlarýnca fakir minerallerin olmasý ile bu durum açýklanabilir (Tepe ve ark. 2004). Azot türevleri olan amonyak, nitrit ve nitrat seviyelerinde yýl içinde oluþan dalgalanma birbirlerine paralel seyrederek, yaz aylarýnda düþük, kýþ aylarýnda ise yüksek olmuþlardýr. Amonyak, hayvansal atýklardan oluþan en temel azotlu atýk üründür. Amonyak ayný zamanda azotlu organik maddelerin ayrýþmasý sonucu da açýða çýkar (Tomasso 1994). Suda amonyak birikimi, sucul organizmalara toksik olduðundan istenmez ve toksik

8 Reyhanlý Yeniþehir Gölü (Hatay) Su Kalitesinin Belirlenmesi Ekoloji etkisi ph ve su sýcaklýðý arttýkça artar (Emerson ve ark. 1975). Yeniþehir Gölü'nde yýl boyunca amonyak seviyesinde önemli bir artýþ olmamýþ ve daima tehlike yaratmayan düzeylerde kalmýþtýr. Nitrit, amonyak azotunun gram negatif kemo-ototrofik aerobik bakteriler tarafýndan iki basamaklý oksidasyon olayý olan nitrifikasyon olayýnýn orta ürünüdür. Ortamda birikim yapmaz ve ara ürün olduðundan hemen nitrata dönüþür (Boyd ve Tucker 1998). Göl suyunda nitrit seviyeleri amonyaða çok yakýn paralellikte deðiþim göstererek ortalama 0,032 mg/l gibi oldukça önemsiz seviyelerde seyretmiþtir. Bu ortalama deðer toksik üst deðer olan 0,3 mg/l 'den on kat daha azdýr. Doðal sulardaki nitrat, inorganik bileþik azotun yaygýn formudur ve kirlenmemiþ göllerde bulunan nitrat nitrifikasyonun son ürünüdür. Yeniþehir Gölü'nde yýllýk ortalama 5,09 mg/l olan nitrat deðeri, doðal sularda beklenen ortalama 2 mg/l' den biraz fazladýr. Ortalama yýllýk su sýcaklýðý yýl boyunca 15ºC'nin altýna düþmediði için nitrifikasyon durmamýþ olabilir. Hatta yýllýk ortalama su sýcaklýðý ve ph deðerleri nitrifikasyon bakterileri için uygun yaþam koþullarý arasýnda kalmasý yada yakýn deðerlerde seyretmesi nedeniyle ortamda bulunan organik maddelerin ayrýþýp, nitrifikasyonun son ürünü olan nitrata dönüþmesi yýl boyunca durmamýþ olabilir. Nitrifikasyon ara ürünü olan nitritin göl suyundaki miktarýnýn azlýðý bu nedenlerle de açýklanabilir (Boyd ve Tucker 1998). Anahtar bir ürün olan fosfor, kirlenmemiþ doðal sularda oldukça küçük miktarlarda (0,01-0,03 mg L- 1) bulunur ve tatlý su kaynaklarýnýn özellikle plankton gibi sucul organizmalarýn verimliliðini belirler (Tepe ve Boyd 2003). Fosfat seviyesinde oluþan yaz aylarýndaki yükselmenin havadan fosfat baðlayabilen mavi yeþil alglerin artýþýndan veya fosfatlý gübrelerin kullanýmýndan kaynaklandýðý þeklinde yorumlanabilir (Tepe ve Boyd 2001). Ayrýca bu aylarda geliþen köklü su bitkileri de topraktaki fosforun suya geçmesine yardýmcý olabilirler (Boyd 1990). Bunun yanýnda ph seviyesinin 7.00'ye yakýn seyretmesi, suda fosfat baðlayan Ca +2, Al +2 ve Fe +2 iyonlarýnýn (PO 4-3) iyonlarý ile bileþik yapma hýzý en yavaþ durumda olduðundan toplam sertliðin ve fosfatýn ortalama deðerlerinin yüksek olmasý bu durum ile de açýklanabilir (Boyd 1998). Ancak, fosfat seviyesinin yüksek olmasýnýn ana sebebi olarak, gölün etrafýndaki yerleþimlerden kaynaklanan evsel atýklarýn göle sýzmasý ile göl etrafýndaki tarýmsal arazilerde fosfat içerikli gübrelerin kullanýlmasýnýn bir sonucu olabileceði de düþünülmelidir. Potasyum doðal sularda 1-10 mg/l arasýnda deðiþim gösterir (Boyd 1998) ve potasyum için çalýþmada ortalama 6 mg/l deðeri hesaplanmýþtýr. Sodyum tuzu ise doðal sularda mg/l arasýnda bir deðer gösterir. Ortalama sodyum deðeri 58 mg/l çýkmýþtýr. Kurak bölgelerde bulunan göllerde sodyum, potasyum ve klorit yaðýþlý bölge göllerine nazaran daha fazla olmasý beklenir. Silisyum doðal sularda 2-20 mg/l arasýnda bulunur ve bu çalýþmada da ortalama 9,85 mg/l seviyesinde bulunmuþtur. Bu çalýþmada ölçülen sülfit Na 2 SO 3 sodyum sülfit'tir ve ortalama 9,3 mg/l bulunmuþtur. Sülfat deðeri (SO 4-2) doðal sularda mg/l arasýnda deðiþim gösterir ve mevcut çalýþmada ortalama 137 mg/l bulunmuþtur. Doðal su kaynaklarýnda biyolojik verimin artmasý için ortamda sülfatýn bulunmasý gerekir. Çalýþmada kayýt edilen deðerin yüksek oluþu göl çevresinin ziraata ve yerleþime açýk olmasý sonucu olabilir. Sülfür döngüsü de azot döngüsü gibi biyolojik olaylardan kuvvetle etkilenir. Organik maddelerdeki sülfür çoðunlukla proteinde bulunur. Aerobik þartlarda sülfür, sülfata okside olur ve zararlý form olan hidrojen sülfit'e dönüþmez. Çalýþmanýn yürütüldüðü su ortamý aerobik þartlarda olduðu için, sülfür döngüsü sülfür'ün sülfata okside olmasý ile sonuçlanmýþtýr. SONUÇ Bu çalýþmada analiz edilen parametrelerin yýl içindeki seviyeleri ve deðiþimleri göz önüne alýndýðýnda gölün oligotrof- mezotrof göllerin özelliðine sahip olduðu ve bazý su ürünlerinin yetiþtiriciliði için uygun þartlarý saðladýðý gözlenmiþtir (Boyd 1990). Yeniþehir Gölü'ne karýþan önemli bir kirlilik kaynaðý yoktur. Bu durum içme suyu da alýnan göl için sevindiricidir. Ancak üzülerek belirtmek gerekir ki son yýllardaki küresel ýsýnma ile beraber iyice belirginleþen kuraklýk sorunu Yeniþehir Gölü'nü de vurmuþtur. Göldeki su kaynaklarýnýn son derece yetersiz oluþu gölün kuraklýða karþý yenik düþmesine neden olmuþtur. Yeniþehir Gölü'nde yapýlan bu çalýþmada sadece bir istasyondan alýnan yüzey suyu örnekleri analize tabi tutulmuþtur. Gelecek yýllarda farklý istasyonlardan alýnan periyodik su örneklerinin incelenmesi, göldeki su kalitesinin doðal veya insan etkisi ile nasýl deðiþtiðinin izlenebilmesi ve ayrýca balýk yetiþtiriciliði, tarýmsal sulama ve hayvan 45

9 Ekoloji Tepe yetiþtiriciliði gibi bir çok faaliyetlerde kullanýlan suyun uygunluðunun tespiti açýsýndan önemli olacaktýr. TEÞEKKÜR Saha ve laboratuar çalýþmalarýnýn bir bölümü Hatay Tarým Ýl Müdürlüðü'nün katkýlarýyla yapýlmýþtýr. KAYNAKLAR Boyd CE (1990) Water quality in ponds for aquaculture. Auburn University, Alabama Agricultural Experiment Station Press. Auburn, Alabama. Boyd CE, Tucker CS (1992) Water quality and pond soil analyses for aquaculture. Alabama Agricultural Experiment Station, Auburn University, Alabama. Boyd CE (1998) Water Quality for Pond Aquaculture. Alabama Agricultural Experiment Station, Research and Development Series No. 43, Auburn. Boyd CE, Tucker CS (1998) Pond aquaculture water quality management. Kluwer Academic Publishers. Norwell, Massachusetts. Egemen Ö, Sunlu U (1996) Su Kalitesi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayýn No: 14, Ege Üniversitesi Basýmevi Bornova-Ýzmir. Emerson K, Russo RC, Lund RE, Thurston RV (1975) Aqueous ammonia equilibrium calculations: Effect of ph and temperature. Journal of the Fisheries Research Board of Canada 32, Karakoç G, Erkoç FÜ, Katýrcýoðlu H (2003) Water quality and impacts of pollution sources for Eymir and Mogan Lakes (Turkey). Environment International 29, Tepe Y, Boyd CE (2001) A sodium-nitrate-based, water-soluble, granular fertilizer for sport fish ponds. North American Journal of Aquaculture 63, Tepe Y, Boyd CE (2003) A reassessment of nitrogen fertilization for sunfish ponds. Journal of World Aquaculture Society 34, 4, Tepe Y, Mutlu E, Ateþ A, Baþusta N (2004) Samandað Karamanlý göleti (Hatay) su kalitesi. Türk Sucul Yaþam Dergisi, 2,3, Tepe Y, Mutlu E (2004) Hatay Harbiye kaynak suyu'nun fizikokimyasal özellikleri. Dumlupýnar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6, Tommasso JR (1994) The toxicity of nitrogenous wastes to aquaculture animals. Rewiews of Fisheries Science 2, Wetzel RG (1975) Limnology. W. B. Saunders Company. Philadelphia, PA. Zalidis G, Stamatiadis S, Takavakoglou V, Eskridge K, Misopolinos N (2002) Impacts of agricultural practices on soil and water quality in the Mediterranean region and proposed assessment methodology. Agriculture, Ecosystems and Environment 88, Taþ B (2006) Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin Ýncelenmesi. Ekoloji 15, 61,

HATAY HARBİYE KAYNAK SUYU NUN FİZİKO- KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

HATAY HARBİYE KAYNAK SUYU NUN FİZİKO- KİMYASAL ÖZELLİKLERİ HATAY HARBİYE KAYNAK SUYU NUN FİZİKO- KİMYASAL ÖZELLİKLERİ Y. TEPE * & E. MUTLU * Özet Hatay ın Antakya merkezinde bulunan Harbiye kaynak suyunun su kalitesi özelliklerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen

Detaylı

Yayladağı Görentaş Göleti (Hatay) Su Kalitesi Parametreleri Üzerine Bir Araştırma

Yayladağı Görentaş Göleti (Hatay) Su Kalitesi Parametreleri Üzerine Bir Araştırma Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 35 (3-4), 201-208, 2004 Yayladağı Görentaş Göleti (Hatay) Su Kalitesi Parametreleri Üzerine Bir ştırma Yalçın TEPE Ekrem MUTLU Mustafa Kemal Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi,

Detaylı

SAMANDAĞ KARAMANLI GÖLETİ (HATAY) SU KALİTESİ

SAMANDAĞ KARAMANLI GÖLETİ (HATAY) SU KALİTESİ SAMANDAĞ KARAMANLI GÖLETİ (HATAY) SU KALİTESİ Yalçın TEPE* Ekrem MUTLU Alpaslan ATEŞ Nuri BAŞUSTA Mustafa Kemal Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, 31040, Antakya-Hatay E-Posta: ytepe@mku.edu.tr ÖZET

Detaylı

Karagöl ün (Erzin-Hatay) Bazı Fiziko-Kimyasal Özellikleri

Karagöl ün (Erzin-Hatay) Bazı Fiziko-Kimyasal Özellikleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 26 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 26 Cilt/Volume 23, Ek/Suppl. (1/1): 155-161 Su Ürünleri Temel Bilimler / Hydrobiology Ege University Press ISSN 13-159 http://jfas.ege.edu.tr/

Detaylı

Fýrtýna Deresi (Rize)'nin Fiziko-Kimyasal Açýdan Su Kalitesinin Belirlenmesi

Fýrtýna Deresi (Rize)'nin Fiziko-Kimyasal Açýdan Su Kalitesinin Belirlenmesi Ekoloji 19, 76, 25-35 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.764 Fýrtýna Deresi (Rize)'nin Fiziko-Kimyasal Açýdan Su Kalitesinin Belirlenmesi Kenan GEDÝK, Bülent VEREP, Ertuðrul TERZÝ, Sedef FEVZÝOÐLU Rize Üniversitesi,

Detaylı

Yayladağı Sulama Göleti (Hatay) Suyunun Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi

Yayladağı Sulama Göleti (Hatay) Suyunun Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi Yayladağı Sulama Göleti (Hatay) Suyunun Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi Ekrem MUTLU 1 A. Yalçın TEPE 2 1 Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Kastamonu 2 Giresun Üniversitesi

Detaylı

Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin Ýncelenmesi

Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin Ýncelenmesi Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin Ýncelenmesi 15, 61, 6-15 2006 Beyhan TAÞ Ondokuz Mayýs Üniversitesi, Ordu Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 52750 Perþembe-ORDU Özet Bu çalýþma, Derbent

Detaylı

Hasan Çayı (Erzin-Hatay) Su Kalitesi Özellikleri ve Aylık Değişimleri

Hasan Çayı (Erzin-Hatay) Su Kalitesi Özellikleri ve Aylık Değişimleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 26 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 26 Cilt/Volume 23, Ek/Suppl. (1/1): 149-154 Su Ürünleri Temel Bilimler / Hydrobiology Ege University Press ISSN 13-159 http://jfas.ege.edu.tr/

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini Kod : Yayın : 26.09.2014 Revizyon /: 00/00 Sayfa : 1/15 SU ANALİZLERİ 1 Su (*) (**) (T) ph Tayini Elektrometrik 2 Su (*) (**) (T) İletkenlik Tayini Laboratuvar 3 Su (T) Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS)

Detaylı

Koçan Þelalesi (Erzincan)'nin Bazý Fiziksel ve Kimyasal Su Kalitesi Özellikleri

Koçan Þelalesi (Erzincan)'nin Bazý Fiziksel ve Kimyasal Su Kalitesi Özellikleri Yunus Araþtýrma Bülteni 2014 (3): 37-42 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Koçan Þelalesi (Erzincan)'nin Bazý Fiziksel ve Kimyasal Su Kalitesi Özellikleri Araþtýrma Makalesi Research Article Metin ÇAÐLAR,

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ve ATIKSU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ve ATIKSU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini Kod : Yayın : 26.09.2014 Revizyon /: 00/00 Sayfa : 1/9 SU ve ATIKSU ANALİZLERİ 1 Su, Atıksu (*) (**) (T) ph Elektrometrik 2 Su, Atıksu (*) (**) (T) İletkenlik Laboratuvar 3 Su, Atıksu (*) (**) (T) Toplam

Detaylı

Elazığ İlinde Bir Maden Sahasından Kaynaklanan Sızıntı Sularının Maden Çayına Etkisi: II. Diğer Parametreler

Elazığ İlinde Bir Maden Sahasından Kaynaklanan Sızıntı Sularının Maden Çayına Etkisi: II. Diğer Parametreler Karaelmas Science and Engineering Journal/Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi 2 (1): 15-21, 212 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi Journal home page: www.fbd.karaelmas.edu.tr Araştırma Makalesi Elazığ

Detaylı

Selevir Baraj Gölü'nün Bazý Limnolojik Özellikleri

Selevir Baraj Gölü'nün Bazý Limnolojik Özellikleri Ekoloji 20, 80, 13-22 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.803 Selevir Baraj Gölü'nün Bazý Limnolojik Özellikleri Sait BULUT 1*, Ramazan MERT 2, Kemal SOLAK 3, Muhsin KONUK 1 1Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Atatürk Baraj Gölünde Alabalýk Üretiminin Oluþturduðu Kirlilik Yükünün Araþtýrýlmasý

Atatürk Baraj Gölünde Alabalýk Üretiminin Oluþturduðu Kirlilik Yükünün Araþtýrýlmasý Atatürk Baraj Gölünde Alabalýk Üretiminin Oluþturduðu Kirlilik Yükünün Araþtýrýlmasý 14, 53, 9-17 2004 Ayþe Dilek SINANMIÞ ATASOY, Suat ÞENEÞ Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliði

Detaylı

ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ

ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ C T.C. T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ : ÖY-48/242/2013 Kapsam Düzenleme Tarihi : : Su, Atık Su, Deniz Suyu, Numune Alma : Adres : ALM Binası Zemin Kat

Detaylı

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Cilt: 11 Sayý: 42 (2002), 40-44 Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Niðde Üniversitesi, Aksaray Eðitim Fakültesi, AKSARAY Oðuz Han Þamil ÇÝL

Detaylı

Ýyidere (Trabzon)'nin Fiziko-Kimyasal Açýdan Su Kalitesinin Belirlenmesi

Ýyidere (Trabzon)'nin Fiziko-Kimyasal Açýdan Su Kalitesinin Belirlenmesi Ýyidere (Trabzon)'nin Fiziko-Kimyasal Açýdan Su Kalitesinin Belirlenmesi Ekoloji 14, 57, 26-35 2005 Bülent VEREP, Osman SERDAR, Davut TURAN, Cemalettin ÞAHÝN Karadeniz Teknik Üniversitesi, Rize Su Ürünleri

Detaylı

Mumcular Barajý (Muðla-Bodrum)'nýn Fiziko-Kimyasal Özellikleri

Mumcular Barajý (Muðla-Bodrum)'nýn Fiziko-Kimyasal Özellikleri Mumcular Barajý (Muðla-Bodrum)'nýn Fiziko-Kimyasal Özellikleri 13, 50, 10-17 2004 Fevzi YILMAZ Muðla Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kötekli - MUÐLA Özet Bu çalýþma, Bodrum ilçesi

Detaylı

Horohon Deresi (Hafik-Sivas) Su Kalitesi Özelliklerinin Aylık Değişimleri

Horohon Deresi (Hafik-Sivas) Su Kalitesi Özelliklerinin Aylık Değişimleri Horohon Deresi (Hafik-Sivas) Su Kalitesi Özelliklerinin Aylık Değişimleri Ekrem MUTLU 1 Telat YANIK 2 Tuğba DEMİR 3 1 Kastamonu Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Kastamonu, Türkiye 2 Atatürk Üniversitesi,

Detaylı

Karagöl (Hafik-Sivas) ün Su Kalitesinin İncelenmesi

Karagöl (Hafik-Sivas) ün Su Kalitesinin İncelenmesi Karagöl (Hafik-Sivas) ün Su Kalitesinin İncelenmesi Ekrem MUTLU 1 Telat YANIK 2 Tuğba DEMİR 3 1 İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Hafik, Sivas 2 Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Erzurum

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1(1): 37-43, 2013 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi Sivas-Kurugöl Su Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi

Detaylı

Çizelge 2.6. Farklı ph ve su sıcaklığı değerlerinde amonyak düzeyi (toplam amonyağın yüzdesi olarak) (Boyd 2008a)

Çizelge 2.6. Farklı ph ve su sıcaklığı değerlerinde amonyak düzeyi (toplam amonyağın yüzdesi olarak) (Boyd 2008a) - Azotlu bileşikler Su ürünleri yetiştiricilik sistemlerinde oksijen gereksinimi karşılandığı takdirde üretimi sınırlayan ikinci faktör azotlu bileşiklerin birikimidir. Ana azotlu bileşikler; azot gazı

Detaylı

Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi

Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi October26-28, 216, Malatya Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi ÖZET Murat Topal DSİ Genel Müdürlüğü, DSİ 9. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, murattopal@dsi.gov.tr

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Ekoloji 17, 68, 54-58 (2008) ARAÞTIRMA NOTU Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY*, Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi

Detaylı

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon Azotlu bileşikler Ticari balık havuzlarında iyonize olmuş veya iyonize olmamış amonyağın konsantrasyonlarını azaltmak için pratik bir yöntem yoktur. Balık havuzlarında stoklama ve yemleme oranlarının azaltılması

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ A. NUMUNE ALMA/ÖRNEKLEME A.1.Emisyon Kapsamında Numune Alma/Örnekleme Uçucu Organik

Detaylı

Apa Baraj Gölü nün (Konya) Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması

Apa Baraj Gölü nün (Konya) Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması Mert, Bulut ve Solak/ AKÜ Fen Bilimleri Dergisi 8-1-1 Apa Baraj Gölü nün (Konya) Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması Ramazan MERT¹, Sait BULUT², Kemal SOLAK³ ¹ Nevşehir Üniversitesi

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ Karada bir su ürünleri işletmesi kurulacaksa, su kaynağı olarak kaynak suyu, dere, ırmak, akarsu, göl, baraj suları veya yeraltı suları kullanılabilir. Yetiştiriciliğin

Detaylı

Bir Balık Üretim Tesisi (Elazığ) ndeki Balık Havuzlarında Su Kalitesi ve Mevsimsel Değişimleri

Bir Balık Üretim Tesisi (Elazığ) ndeki Balık Havuzlarında Su Kalitesi ve Mevsimsel Değişimleri Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der.. Science and Eng. J of Fırat Univ. 17 (4), 599-603, 2005 17 (4), 599-603, 2005 Bir Balık Üretim Tesisi (Elazığ) ndeki Balık Havuzlarında Su Kalitesi ve Mevsimsel Değişimleri

Detaylı

BİTKİ BESİN MADDELERİ (BBM)

BİTKİ BESİN MADDELERİ (BBM) BİTKİ BESİN MADDELERİ (BBM) Toprak Bilgisi Dersi Prof. Dr. Günay Erpul erpul@ankara.edu.tr Işık Enerjisinin Kimyasal Enerjiye Dönüştürülmesi Fotosentez, karbon (C), oksijen (O) ve hidrojen (H) atomlarını

Detaylı

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Sayfa No :1 / 7 1.0-KLİNİK DIŞI MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER Diyaliz Suyu 2 gün LAL (Limulus Amebocyte Lysate) - Endotoksin Pyrosate Toplam Koloni Sayısı (37 C-48s) TS EN ISO 6222 Doğal Kaynak ve İçme Suyu

Detaylı

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ Sıra No: SULAMA SUYU ANALİZLERİ: 2014 FİYATI 1 ph 14,00 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 3 Sodyum (Na)

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 (1, 2, 3,4) SU, ATIK SU ph Elektrometrik Metot SM 4500 H+ B Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2550 B İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510 B Renk Spektrofotometrik

Detaylı

Ekosistem ve Özellikleri

Ekosistem ve Özellikleri Ekosistem ve Özellikleri Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Ekosistem Belirli bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle sürekli etkileşim halindeki canlılar (biyotik faktörler) ve cansız

Detaylı

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU Fiziksel ve Kimyasal Analizler - ph Değeri Elektrometrik AWWA 4500-H + B 21 st ed. 2005-103-105 o C de Toplam Katı Madde AWWA 2540-B 21 st ed. 2005 - İletkenlik AWWA

Detaylı

Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma. Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi

Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma. Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi 14, 54, 7-12 25 Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi Ayla ARSLAN, Savaþ AYBERK Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Deney Laboratuvarı Adresi : Yokuşbaşı Mah. Emin Anter Bulvarı No:43/B BODRUM 48400 MUĞLA / TÜRKİYE Tel : 0252 313 20 06 Faks : 0252 313 20 07 E-Posta : info@akademi-lab.com

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ; Çevresel Etki Değerlendirmesi Ġzin ve Denetim lüğü EK LĠSTE-1/5 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + -B Sıcaklık Laboratuvar Metodu SM 2550-B Toplam Askıda Katı Madde (AKM) Gravimetrik Metodu SM 2540-D

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Deney Laboratuvarı Adresi : Adnan Menderes Mah. Aydın Blv. No:43 09010 AYDIN / TÜRKİYE Tel : 0 256 211 24 04 Faks : 0 256 211 22 04 E-Posta : megagidalab@gmail.com

Detaylı

Farklý Sulama Yöntemlerinin Topraktan Karbondioksit (CO 2 ) Çýkýþý Üzerine Etkisi

Farklý Sulama Yöntemlerinin Topraktan Karbondioksit (CO 2 ) Çýkýþý Üzerine Etkisi Ekoloji 19, 77, 59-64 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.779 Farklý Sulama Yöntemlerinin Topraktan Karbondioksit (CO 2 ) Çýkýþý Üzerine Etkisi Ulaþ ÞENYÝÐÝT 1*, Davut AKBOLAT 2 1Süleyman Demirel Üniversitesi,

Detaylı

TUNCELİ İLİ VE ÇEVRESİ TATLI SU KAYNAKLARINDA SUYUN FİZİKO-KİMYASAL PARAMETRELERİ VE NİTROJENLİ BİLEŞİKLERİN MEVSİMSEL DEĞERLERİ

TUNCELİ İLİ VE ÇEVRESİ TATLI SU KAYNAKLARINDA SUYUN FİZİKO-KİMYASAL PARAMETRELERİ VE NİTROJENLİ BİLEŞİKLERİN MEVSİMSEL DEĞERLERİ ISSN: 2148 0273 Cilt 3, Sayı 2, 2015 Vol. 3, Issue 2, 2015 TUNCELİ İLİ VE ÇEVRESİ TATLI SU KAYNAKLARINDA SUYUN FİZİKO-KİMYASAL PARAMETRELERİ VE NİTROJENLİ BİLEŞİKLERİN MEVSİMSEL DEĞERLERİ Veysiye Erkil

Detaylı

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK İ 1 Ağaç Budama Bedeli 1.1 Ağaç Budama Ücreti

Detaylı

KAYSERİDEKİ İÇME SULARINDA NİTRAT VE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

KAYSERİDEKİ İÇME SULARINDA NİTRAT VE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ KAYSERİDEKİ İÇME SULARINDA NİTRAT VE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ NİTRİT 1 Serap ŞAHİN KOLSUZ 2 Canan GÖNÜLALAN Danışman: Yrd. Doç.Dr.Fatih DUMAN Yrd. Doç.Dr. İskender PARMAKSIZ ÖZET: Bu çalışma Kayseri deki

Detaylı

YÜZEYSEL SULARDA İZLENMESİ GEREKEN KALİTE ELEMENTLERİ

YÜZEYSEL SULARDA İZLENMESİ GEREKEN KALİTE ELEMENTLERİ EK-1 YÜZEYSEL SULARDA İZLENMESİ GEREKEN KALİTE ELEMENTLERİ Akarsular Göller Kıyı Suları Geçiş Suları GENEL KİMYASAL VE FİZİKO- KİMYASAL PARAMETRELER Sıcaklık Sıcaklık Sıcaklık Sıcaklık ph ph ph ph (mg/l

Detaylı

SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ

SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ Alkalinite Alüminyum (Al) Amonyum (NH 4 + ) Anyonlar (Br, F, Cl, NO 2, NO 3, SO 4, PO 4 ) PE veya BC 200 100 Tercihen arazide yapılmalıdır. sırasındaki indirgenme ve oksitlenme reaksiyonları numunede değişikliğe

Detaylı

Atatürk Baraj Gölünde Alabalýk Üretiminin Oluþturduðu Kirlilik Yükünün Araþtýrýlmasý

Atatürk Baraj Gölünde Alabalýk Üretiminin Oluþturduðu Kirlilik Yükünün Araþtýrýlmasý Atatürk Baraj Gölünde Alabalýk Üretiminin Oluþturduðu Kirlilik Yükünün Araþtýrýlmasý 13, 53, 1-9 2004 Ayþe Dilek SINANMIÞ ATASOY, Suat ÞENEÞ Harran Üniversitesi, Müh. Fak., Çevre Müh.Bölümü, Osmanbey Kampusü,

Detaylı

Üzerinde kontrollü kopya kaşesi bulunmayan basılı kopyalar kontrolsüz dokümandır.

Üzerinde kontrollü kopya kaşesi bulunmayan basılı kopyalar kontrolsüz dokümandır. . /. /2015 Sayın....Üniversitesi MKÜ MARGEM bünyesinde bulunan cihaz ve analiz yöntemleri için EK te belirtilmiştir. Saygılarımla. MARGEM Md. Sayfa: 1 / 9 TOPRAK ANALİZLERİ ph Analizi Toprak 30 50 g İletkenlik

Detaylı

EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ

EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ Yrd. Doç. Dr. Şehnaz ŞENER Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Göl 482 km² yüzölçümü ile Türkiye nin 4. büyük gölü aynı zamanda 2.

Detaylı

Afþar Baraj Gölü'nün (Manisa-Türkiye)Trofik Statüsünün Belirlenmesi

Afþar Baraj Gölü'nün (Manisa-Türkiye)Trofik Statüsünün Belirlenmesi Ekoloji 20, 81, 37-47 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.816 Afþar Baraj Gölü'nün (Manisa-Türkiye)Trofik Statüsünün Belirlenmesi Muavviz AYVAZ 1, Ersin TENEKECIOGLU 2*, Edis KORU 3 1Foundation for Environmental

Detaylı

Gediz Nehri Aþaðý Gediz Havzasý'ndan Alýnan Su ve Sediment Örneklerinde Bazý Kirlilik Parametrelerinin Ýncelenmesi

Gediz Nehri Aþaðý Gediz Havzasý'ndan Alýnan Su ve Sediment Örneklerinde Bazý Kirlilik Parametrelerinin Ýncelenmesi Ekoloji 20, 78, 48-52 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.788 ARAÞTIRMA NOTU Gediz Nehri Aþaðý Gediz Havzasý'ndan Alýnan Su ve Sediment Örneklerinde Bazý Kirlilik Parametrelerinin Ýncelenmesi Özge ÖNER *,

Detaylı

Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði

Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði Yunus Araþtýrma Bülteni 2013 (1): 20-26 www.sumae.gov.tr/yunus ISSN 1303-4456 Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði * Gülþen

Detaylı

KİMYASAL ANALİZ LİSTESİ

KİMYASAL ANALİZ LİSTESİ Sayfa 1 / 5 1. Adı Ürün Sınıfı Yöntem Birim Amonyak (Nessler) 2. Asitlik Ölçüm Limiti Süresi İçin En Az Miktar Ücret (TL) TS 5874;1988 var/yok 0,0 1 250 ml 28 TURŞU (TOPLAM ASİTLİK) BAL (SERBEST ASİTLİK)

Detaylı

KESTEL DERESİ (BURDUR) SU KALİTESİNİN BELİRLENMESİ VE ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KESTEL DERESİ (BURDUR) SU KALİTESİNİN BELİRLENMESİ VE ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ KESTEL DERESİ (BURDUR) SU KALİTESİNİN BELİRLENMESİ VE ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Cafer BULUT 1, Ufuk AKÇİMEN 1, Kazım UYSAL 2, Şakir ÇINAR 1,Ramazan KÜÇÜKKARA 1, Soner SAVAŞER

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Dalaman Çayý Üzerindeki Bereket Hidro- Elektrik Santrali Baraj Gölü Suyunun Bazý Fiziko-Kimyasal Parametrelerinin ve Balýk Faunasýnýn Araþtýrýlmasý

Dalaman Çayý Üzerindeki Bereket Hidro- Elektrik Santrali Baraj Gölü Suyunun Bazý Fiziko-Kimyasal Parametrelerinin ve Balýk Faunasýnýn Araþtýrýlmasý 16, 62, 30-36 2007 Dalaman Çayý Üzerindeki Bereket Hidro- Elektrik Santrali Baraj Gölü Suyunun Bazý Fiziko-Kimyasal Parametrelerinin ve Balýk Faunasýnýn Araþtýrýlmasý Nedim ÖZDEMÝR Muðla Üniversitesi,

Detaylı

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 1 Ağaç Budama Bedeli 1.1 Ağaç Budama Ücreti 2 Ağaç Kesim

Detaylı

Termal Sularýn Radyoaktivite ve Kimyasal Ýçeriklerinin Ýncelenmesi; Ýzmir, Seferihisar Bölgesi Örneði

Termal Sularýn Radyoaktivite ve Kimyasal Ýçeriklerinin Ýncelenmesi; Ýzmir, Seferihisar Bölgesi Örneði Ekoloji 19, 76, 78-87 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.769 Termal Sularýn Radyoaktivite ve Kimyasal Ýçeriklerinin Ýncelenmesi; Ýzmir, Seferihisar Bölgesi Örneði Berkay CAMGÖZ 1*, Müslim Murat SAÇ 1, Mustafa

Detaylı

KENT KONSEYÝ Çevre ve Saðlýk Çalýþma Grubu GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR AMBALAJ ATIKLARI RAPORU Gaziantep - 2011 GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR

Detaylı

Bursa Ýlinde Nilüfer-Ayvalý Deresiyle Sulanan ve Sulanmayan Tarým Topraklarýnýn Bazý Kimyasal Özellikleri

Bursa Ýlinde Nilüfer-Ayvalý Deresiyle Sulanan ve Sulanmayan Tarým Topraklarýnýn Bazý Kimyasal Özellikleri 13, 51, 33-38 2004 Bursa Ýlinde Nilüfer-Ayvalý Deresiyle Sulanan ve Sulanmayan Tarým Topraklarýnýn Bazý Kimyasal Özellikleri Fatma Olcay KOCAER, Hüseyin Savaþ BAÞKAYA Uludað Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlýk

Detaylı

İyi kalitedeki yem seçimi ve yönetimi, Yoğun yetiştiricilik yapılan karides havuzlarında mekanik havalandırma yapılması, Mümkün olabildiğince su

İyi kalitedeki yem seçimi ve yönetimi, Yoğun yetiştiricilik yapılan karides havuzlarında mekanik havalandırma yapılması, Mümkün olabildiğince su SU KALİTESİ YÖNETİMİ Su ürünleri yetiştiriciliğinde su kalitesi yönetimi; su kalite özelliklerinin yetiştiricilik açısından uygun sınır değerlerde tutulmasını ve temel su kalite değerlerinden olan sapmalarda

Detaylı

GÝRÝÞ Ülkemizde katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, geri kazanýlmasý ve bertarafýna iliþkin yükümlülükler 5393 sayýlý Belediyeler Kanunu ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyeleri Kanunu ile Belediyeler

Detaylı

TEKRAR DOLAŞIMLI ÜRETİM SİSTEMLERİNDE SU KALİTESİ ve YÖNETİMİ

TEKRAR DOLAŞIMLI ÜRETİM SİSTEMLERİNDE SU KALİTESİ ve YÖNETİMİ TEKRAR DOLAŞIMLI ÜRETİM SİSTEMLERİNDE SU KALİTESİ ve YÖNETİMİ Tekrar dolaşımlı (resirkülasyonlu) su ürünleri yetiştiricilik sistemleri, günümüzde özellikle doğal su kaynaklarının tükenmeye başlamasıyla

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü T.C. Belge No Kapsam : Y-01/170/2011 Düzenleme Tarihi : 06.07.2011 : Su, Atık Su, Deniz Suyu, Numune Alma, Emisyon, İmisyon, Gürültü Laboratuvar Adı : ARTEK Mühendislik Çevre Ölçüm ve Danışmanlık Hiz.

Detaylı

Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik.

Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik. 1-HAVUZ SUYU İ S.B. 15.12.2011 ve 28143 sayı ile yayımlanan " Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik " Renk Tortu Bulanıklık

Detaylı

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP Ek-1 Nnumunelerin Muhafazası İçin Uygun Olan Teknikler Yapılacak Tayin Kabın Tipi Muhafaza Tekniği En uzun Muhafaza Süresi Yüksek derişimde çözünmüş gaz içeren numuneler için, alındıkları yerde analiz

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Ek-9A T.C. ÇED İzin ve Denetim lüğü Kapsam : Su, Atık Su, Atık, Gürültü, Numune Alma Düzenleme Tarihi : 12.05.2015 Laboratuvar Adı : Gümüşsu A.Ş. Çevre Laboratuvarı Adres : Zafer Mah. Değirmen Cad. No:41

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ C ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY C Life Sciences and Biotechnology Cilt/Vol.: 2-Sayı/No: 2 : 61-68 (2012) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Toros Mah. 78178 Sok.No:3/A Aygen Hanım Apt. Altı Çukurova ADANA / TÜRKİYE Tel : 0 322 457 88 67 Faks : 0 322 457 88 28 E-Posta : artek@artekcevre.com.tr

Detaylı

Su Numunelerinin Alınması, Muhafazası, Taşınması ve Saklanması ile İlgili Kontrol Listesi

Su Numunelerinin Alınması, Muhafazası, Taşınması ve Saklanması ile İlgili Kontrol Listesi Sayfa 1 / 6 Tekniği SU-ATIKSU-DENİZSUYU NUMUNELERİ AKM 500 1 C ile 5 C 4 C 2 gün ten fazla saklanmamalı. Gravimetrik Metot SM 2540:D - Numuneler analizden önce oda sıcaklığına getirilmelidir. Alkalinite

Detaylı

NUMUNE ALMA MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ

NUMUNE ALMA MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ Askıda Katı Madde (AKM) BOD 5 500 1 ºC ile 5 ºC arasına soğutulmalıdır. 2 gün 1000 ml kap hava almayacak şekilde ağzına kadar doldurulmalıdır 1 ºC ile 5 ºC arasına soğutulmalıdır. 24 saat P 1000-20ºC a

Detaylı

Karada Kurulu Alabalýk Ýþletmeleri (Fethiye, Muðla) Çýkýþ Sularý Özelliklerinin Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Deðerlendirilmesi

Karada Kurulu Alabalýk Ýþletmeleri (Fethiye, Muðla) Çýkýþ Sularý Özelliklerinin Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Deðerlendirilmesi Ekoloji 20, 81, 48-54 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.817 Karada Kurulu Alabalýk Ýþletmeleri (Fethiye, Muðla) Çýkýþ Sularý Özelliklerinin Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Deðerlendirilmesi Hatice BILGIN

Detaylı

Orta Toros Dağlarındaki Eğrigöl ün Su Kalitesi Parametrelerinin Araştırılması *

Orta Toros Dağlarındaki Eğrigöl ün Su Kalitesi Parametrelerinin Araştırılması * TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2006, 12 (2) 137-143 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Orta Toros Dağlarındaki Eğrigöl ün Su Kalitesi Parametrelerinin Araştırılması * Aslı KAYMAKÇI BAŞARAN 1 Özdemir EGEMEN

Detaylı

Şekil 2.6. Toplam karbondioksit fraksiyonlarının ph ile ilişkisi (Wetzel 1983)

Şekil 2.6. Toplam karbondioksit fraksiyonlarının ph ile ilişkisi (Wetzel 1983) - ph Sularda hidrojen iyonu derişiminin ölçüsü olan ph; bir bileşikteki hidrojen iyonu konsantrasyonunun negatif logaritması olarak tanımlanır ve matematiksel olarak ph= - log [H + ] şeklinde ifade edilir.

Detaylı

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. Sayfa : 1 / 12 1 ATIKLAR İÇİN NUMUNE SAKLAMA KOŞULLARI Parametre Numune Özelliği Numune Türü ICP ile Metal Tayinleri suları vb.), diğer her türlü sıvılar) Mikrodalgada (sıvı) yakılmış Minimum Numune Miktarı

Detaylı

Ötrifikasyon. Ötrifikasyonun Nedenleri

Ötrifikasyon. Ötrifikasyonun Nedenleri Ötrifikasyon Ötrifikasyon, göllerin olgunlaşma aşamalarında meydana gelen dogal bir olay. Genç göller düşük oranlarda besin içermekte dolayısıyla biyolojik aktivite az..oligotrofik göller Yaşlı göller,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/6

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/6 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/6 SU, ATIK SU 1,2,3 ph Elektrometrik Metot SM 4500-H + B Bulanıklık Nefhelometrik Metot SM 2130 B İletkenlik Laboratuvar Metodu SM 2510-B Çözünmüş Oksijen/ Elektrometrik

Detaylı

MADDE DÖNGÜLERİ SU, KARBON VE AZOT DÖNGÜSÜ SELİN HOCA

MADDE DÖNGÜLERİ SU, KARBON VE AZOT DÖNGÜSÜ SELİN HOCA MADDE DÖNGÜLERİ SU, KARBON VE AZOT DÖNGÜSÜ SELİN HOCA Ekosistemde kimyasal elementler sınırlı sayıda bulunur. Bu nedenle bu kimyasal elementeler organik ve inorganik formlarda devir halindedir. Bu devre,

Detaylı

10. Bölüm: TOPRAK REAKSİYONU (ph)

10. Bölüm: TOPRAK REAKSİYONU (ph) 10. Bölüm: TOPRAK REAKSİYONU (ph) Toprağın asitlik veya bazlık derecesinin göstergesidir Nötr veya nötral = 7.0 Asidik < 7.0 Alkali > 7.0 Bir toprağın asit veya alkali reaksiyon göstermesi toprak çözeltisindeki

Detaylı

- Bioanalytic; Biyokimya otoanalizörleri için test kitleri üretimi,

- Bioanalytic; Biyokimya otoanalizörleri için test kitleri üretimi, Testonic kitleri Colin Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tarafından üretilmektedir. Colin Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Colin; Tekstil yardımcı kimyasalları üretimi http://www.colin.com.tr - Vilso; Endüstriyel

Detaylı

Ayxmaz/biyoloji. Azot döngüsü. Azot kaynakları 1. Atmosfer 2. Su 3. Kara 4. Canlılar. Azot döngüsü

Ayxmaz/biyoloji. Azot döngüsü. Azot kaynakları 1. Atmosfer 2. Su 3. Kara 4. Canlılar. Azot döngüsü Azot döngüsü Azot kaynakları 1. Atmosfer 2. Su 3. Kara 4. Canlılar Azot döngüsü 1. Azot bitkiler tarafından organik moleküllerin (A.asit,organik baz vb.)yapısına katılır. 2. Bitkiler azotu sadece NO3-

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1305-631X Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi 2006 (1) 43-50 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Yılmaz İÇAĞA 1, Yalçın BOSTANOĞLU 2, Erhan KAHRAMAN 1 1 Afyon Kocatepe

Detaylı

ZEOLİTE UYGULAMASININ SEDİMENT SOLUNUMUNA ETKİSİ

ZEOLİTE UYGULAMASININ SEDİMENT SOLUNUMUNA ETKİSİ ZEOLİTE UYGULAMASININ SEDİMENT SOLUNUMUNA ETKİSİ Yalçın TEPE, Alpaslan ATEŞ Mustafa Kemal Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, 31040, Hatay E-Posta:Ytepe@mku.edu.tr ÖZET Bu çalışma toprak havuzlarda zeolite

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

KİMYA Y. MÜH. ERDİNÇ İKİZOĞLU E.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

KİMYA Y. MÜH. ERDİNÇ İKİZOĞLU E.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HAVUZ SUYU KİMYASI KİMYA Y. MÜH. ERDİNÇ İKİZOĞLU E.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ Ü ÖĞRETİM GÖR. Dengede Havuz Mutlu Havuzdur! SU NEDİR? SAF SU bir oksijen molekülü ve iki hidrojen molekülü

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 SU/ ATIK SU 1 ph Elektrometrik Metot TS 3263 ISO 10523 Çözünmüş Oksijen Azid Modifikasyon Metodu SM 4500-O C İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Renk Spektrometrik

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS Adım EKOLOJİ 7 MADDE DÖNGÜLERİ (Su, Karbon ve Azot Döngüsü)

ADIM ADIM YGS LYS Adım EKOLOJİ 7 MADDE DÖNGÜLERİ (Su, Karbon ve Azot Döngüsü) ADIM ADIM YGS LYS 100. Adım EKOLOJİ 7 MADDE DÖNGÜLERİ (Su, Karbon ve Azot Döngüsü) MADDE DÖNGÜLERİ Ekosistemde kimyasal elementler sınırlı sayıda bulunur. Bu nedenle bu kimyasal elementeler organik ve

Detaylı

OTEKOLOJİ TOPRAK FAKTÖRLERİ

OTEKOLOJİ TOPRAK FAKTÖRLERİ OTEKOLOJİ TOPRAK FAKTÖRLERİ - Kayaların ayrışması + organik maddeler - Su ve hava içerir - Bitki ve hayvanlar barındırır - Mineral maddeler TOPRAKLARI OLUŞTURAN ANA MATERYAL TİPLERİ - Toprak tipi-ana materyalin

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/11

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/11 ÇED İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/11 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H+ B Bulanıklık Nefhelometrik Metot SM 2130 B İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Sıcaklık Elektrometrik Metot SM. 2550 B Amonyak/Amonyak

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri

Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri Ekoloji 19, 73, 29-38 (2009) Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri Süleyman ALEMDAR 1*, Tahir KAHRAMAN 2, Sema AÐAOÐLU 1, Mustafa ALÝÞARLI 1 1Yüzüncü Yýl Üniversitesi

Detaylı

Akvaryum suyunda ph yı düşürmek ve bikarbonatları ortamdan uzaklaştırmak için filtre ortamında torf ve tampon tuzlarının kullanımı tavsiye edilir.

Akvaryum suyunda ph yı düşürmek ve bikarbonatları ortamdan uzaklaştırmak için filtre ortamında torf ve tampon tuzlarının kullanımı tavsiye edilir. ph Yetiştiricilik sistemlerinde ph ölçümleri, günlük değişimi belirleyebilmek amacıyla sabah erken ve akşamüstü saatlerinde yapılmalıdır. Balık üretim havuzlarında ph seviyesini yükseltmek için kireçleme

Detaylı

BİYOLOJİK YÖNTEMLE ARITILAN KENTSEL ATIK SULARIN YENİDEN KULLANIMI İÇİN NANOFİLTRASYON (NF) YÖNTEMİNİN UYGULANMASI

BİYOLOJİK YÖNTEMLE ARITILAN KENTSEL ATIK SULARIN YENİDEN KULLANIMI İÇİN NANOFİLTRASYON (NF) YÖNTEMİNİN UYGULANMASI BİYOLOJİK YÖNTEMLE ARITILAN KENTSEL ATIK SULARIN YENİDEN KULLANIMI İÇİN NANOFİLTRASYON (NF) YÖNTEMİNİN UYGULANMASI Samuel BUNANI a, Eren YÖRÜKOĞLU a, Gökhan SERT b, Ümran YÜKSEL a, Mithat YÜKSEL c, Nalan

Detaylı

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar ALKALİNİTE Bir suyun alkalinitesi, o suyun asitleri nötralize edebilme kapasitesi olarak tanımlanır. Doğal suların alkalinitesi, zayıf asitlerin tuzlarından ileri gelir. Bunların başında yer alan bikarbonatlar,

Detaylı

TOPRAK OLUŞUMUNDA AŞINMA, AYRIŞMA VE BİRLEŞME OLAYLARI

TOPRAK OLUŞUMUNDA AŞINMA, AYRIŞMA VE BİRLEŞME OLAYLARI TOPRAK OLUŞUMUNDA AŞINMA, AYRIŞMA VE BİRLEŞME OLAYLARI Toprak Bilgisi Dersi Prof. Dr. Günay Erpul erpul@ankara.edu.tr Toprak Oluşumunda Kimyasal Ayrıştırma Etmenleri Ana kayanın kimyasal bileşimini değiştirmek

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/8

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/8 T.C. EK LİSTE-1/8 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H+ B Bulanıklık Nefhelometrik Metot SM 2130 B İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Sıcaklık Elektrometrik Metot SM. 2550 B Amonyak/Amonyak Azotu Distilasyon

Detaylı