ANAYASA METİNLERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE DİLİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANAYASA METİNLERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE DİLİ"

Transkript

1 ANAYASA METİNLERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE DİLİ A- ORTAK HUKUK DİLİ Prof. Dr. Şükrü KARATEPE 1 Kendi hukukunu geliştiren her medeniyet çevresinde, bu hukuku ifade için bir de ortak hukuk dili gelişir. Ağırlıklı olarak Roma Hukuku ile Hıristiyan kültürüne dayanan modern Batı Hukukunun ortak dili Latincedir. Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve diğer batılı ülkelerde, hukuk eğitimi milli dillerle yapıldığı halde, temel kavramlar Batı uygarlığının ortak dili olan Latince kökenlidir. Bu nedenle hukuk alanında kariyer yapan araştırmacılar ve hukuk metni yazanlar, Latinceyi ve klasik kültürü bilmek zorundadır. İslam Hukukunun, Kuran ve Sünnet başta olmak üzere, temel kaynakları Arapça olduğu için İslam dünyasında hukuk eğitimi Arapça ile yapıldı. Klasik dönemde, İslam dünyasında, Arapça kökenli kelimelerden türetilen bir ortak hukuk dili gelişti. Yüzlerce yıllık araştırma ve uygulamanın ürünü olan bu hukuk dili, Müslüman toplumların klasik kültürünün önemli bir unsuru haline geldi. Öyle ki, İslam Hukukunun terk edilmeye başlandığı dönemde, Batıdan alınan kanunlar yerleşik ortak hukuk diliyle tercüme edildi. Hukuk sisteminde daha önce mevcut olmayan ve siyasi modernleşmenin ürünü olarak dışarıdan alınan yeni kurumlar da yine ortak dilden üretilen terimlerle isimlendirildi dan itibaren kullanılan kanunu esasi, mebus, meşrutiyet, cumhuriyet, hükümet, nizamname gibi terimler, modernleşen toplumsal hayatın yeni siyasi kurumlarını ifade etmek için Arapçadan türetildi. Kökleri Arapça olan ve ilk olarak Türkçede kullanılan bu terimlerin bir kısmı, daha sonra Arapça ve Farsça konuşan Müslüman ülkelerce de benimsendi. Türkiye de hukuk metinlerindeki anlatım bozukluğu tartışılırken, ağırlıklı olarak dil ve edebiyat bilgisinin yetersizliği üzerinde durulmaktadır. Oysa maksadı doğru ifade etmeye yeterli bir hukuk metni yazmak için hukuk kurallarının dayandığı düşünce sistemini ve dünya görüşünü de bilmek gerekir. 1 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi 1

2 Bu anlamda, Mecelle nin Şek ile yakin zail olmaz, Beraet-i zimmet asıldır, mevrid-i nasda içtihada mesağ yokdur, içtihad ile içtihad nakz olunmaz şeklinde, şiirsel bir üslupla formüle edilen hükümleri, sağlam bir dil ve edebiyat bilgisinin yanında, bin yıllık bir kültürel birikimi ve dünya görüşünü özümsemenin berraklığını da yansıtır. Klasik Türk hukuk dili, bin yıllık zengin bir kültürün mirasçısı olmanın avantajını taşımaktadır. Meşrutiyetçiler ve ilk dönem Cumhuriyetçiler klasik hukuk dil ve kültürüne sahip çıkarak, Batıdan tercüme edilen temel kanunları bu dille yazdılar te Anayasanın sadeleştirilmesi dışında, 1960 a gelene kadar hukuk metinlerinin yazımında, yerleşik ortak dil ve anlatım hakim oldu. Bu nedenle, o dönemde yürürlüğe giren kanunlarda ve diğer hukuk metinlerinde dil ve anlatım bozukluğu fazla değildir. B- DİL VE KÜLTÜR KAYBI Diller, sürekli yenilenen ve değişerek yeni şartlara uyum sağlayan, dinamik bir yapıya sahiptir. Modernleşme ve milli devlete geçiş sürecinde, Türkçe de kendini yenileyerek sadeleşmiştir. Türkçedeki genel sadeleşme, doğal olarak hukuk dilini de etkilemiştir. Söylenişi zor olan Arapça kökenli müddei yerine davacı, müddeiumumi yerine savcı, müddeialeyh yerine davalı gibi Türkçe kökenli terimler kullanılması, hukuk dilinin doğal sadeleşmesine örnek gösterilebilir larda, doğal değişimle yetinilmeyip, dile dışarıdan müdahale edildi. Arapça kökenli ikametgah, hüsnüniyet, vekalet gibi, anlamı herkes tarafından açıkça bilinen ve Türkçenin öz malı olan terimlerin yerine, emir ve talimatla yeni karşılıklar türetildi. Ancak yüzyıllardan beri bilinen ve toplumun kültüründe sağlam dayanakları bulunan terimlerin kullanılması tam olarak engellenemedi. Emir ve talimatla terk edilen dil ve kültürün yerine, yenisi oluşturulamadığından, hukuk dilinde, eski ile yeninin yarıştığı, bazen de çatıştığı bir kargaşa ortamı oluştu. Hukuk metinlerindeki dil ve anlatım bozukluğu, sadece kanunlarla sınırlı değildir. Öğretim üyesi, hakim, savcı ve avukatların yazdığı hukuk metinleri de dil ve anlatım bakımından sorunludur. Özellikle, 1970 lerde okula başlayan ve eğitimini bu dönemde tamamlayan hukukçu öğretim üyelerinin kitap ve makaleleri oldukça özensizdir. Son dönem hukukçuları, klasik Türk dil ve 2

3 kültürüne olduğu kadar, Batı hukuk kurumlarının dayandığı düşünce sistemi ve dünya görüşüne de yabancıdır. Yayınlanan kitap ve makalelerdeki dil ve anlatımın bozukluğu ile düşüncelerin sığlığı, yazarların ilgilendikleri konularda derinlemesine bilgi sahibi olmadıklarını, genel kültür ve entelektüel seviyelerinin düşük olduğunu göstermektedir. Benzer konuları yazan eski ve yeni hukukçuların yayınları karşılaştırıldığında, kalitenin giderek her bakımdan düştüğü açıkça görülmektedir. Kırk yılı dolduran meslek hayatımda, klasik dik ve edebiyat bilgisine sahip olmadan, iyi bir hukuk metni yazabilene rastlamadım. Klasik dil ve edebiyat kültürüne sahip olan hukukçuların yazdıkları metinlerde savunulan düşünce ve görüşler de tutarlıdır. Akademik çalışma alanımın klasiklerinden sayılan, Sıddık Sami Onar, Recai Galip Okandan ve Ali Fuat Başgil in eserlerinde, edebiyat derslerinde okutulacak kadar sağlam kurgulanmış bölümler vardır. Sıddık Sami Onar ın İdare Hukuku kitabını doktoramı yazarken, birkaç kez okudum. Bazen satırı bulan uzun cümlelerde bile meramını ne kadar açık ve kolay anlaşılır bir dille anlattığını hatırlıyorum. Oysa genç hukukçuların son günlerde okuduğum kitap ve makalelerinde, Türkçenin gramerine uygun cümle bulmakta zorlanıyorum. Belki de test sınavlarına hazırlık kurslarıyla eğitimini tamamlayan ve klasik edebiyat metinlerinden habersiz olan neslin genel durumu böyledir. C- ANAYASANIN ÖZEL DURUMU Hukuk metinlerinde görülen dil ve anlatım bozukluğu, anayasalarda daha da belirgindir. Bunun, anayasaların siyasi hukuk metni olmasından kaynaklanan özel nedenleri vardır. Toplumdaki güç dengelerini ve iktidar ilişkilerini düzenleyen anayasalar, siyasi ve ideolojik yönleri olan yasalardır. Anayasa yapmak ile anayasa yazmak farklı işlerdir. Anayasanın sadece kaleme alınış biçimi hukuk diliyle ilgilidir. Gerisi kurucu iktidarın gücüne ve tercihine balı olarak oluşan siyasi karardır. Siyasi kararı alma yeteneğini kim gösterirse, anayasa onun iktidarını meşrulaştırır. Anayasalar genellikle devrim, hükümet darbesi ve siyasi rejimin değişmesi gibi, olağan dışı şartlarda yapılır ve o dönemde ülke yönetimine hakim olanların iktidarını meşrulaştırır. 3

4 Olağan dışı şartlarda hazırlanan anayasalar, olağan dönemlere geçildiğinde ihtiyacı karşılayamaz hale geldiği için değiştirilir. 12 Eylül Darbesinden sonra hazırlanan 1982 Anayasası da darbeci zihniyetin siyasi ideolojisini meşrulaştırır. Olağan dışı dönemlerde yapılan tüm anayasalar gibi, 1982 Anayasası da olağan demokratik döneme geçilince ihtiyacı karşılayamaz hale gelmiş ve değiştirilmesi kaçınılmaz olmuştur. Demokratik yönetimlerde anayasayı, toplum adına onun meşru temsilcisi olan parlamento yapar ve anayasa milletin iradesini meşrulaştırır. Millet iradesini meşrulaştıran anayasanın, barış içinde bir arada yaşamanın kurallarını koyan toplumsal sözleşme olduğu kabul edilir. Bu anlayışa göre, anayasanın toplumda mevcut olan farklı siyasi kesimlerin uzlaşmasıyla hazırlanması gerekir. 19. yüzyılda anayasacılık düşüncesinin hedefi, devletin fonksiyonlarını farklı organlar arasında paylaştırarak iktidarı sınırlamak ve temel hakların güvenliğini sağlamaktı. 20.yüzyılın ilk çeyreğinde anayasacılık önemli bir anlam kaybına uğradı. Bu dönemde güçlenen otoriter ve totaliter rejimlerde, anayasa devlet iktidarını sınırlayan ve kişi haklarını güvenceye alan hukuki çerçeve olmaktan çıkarak, sadece devletin siyasi ve idari yapısını düzenleyen temel yasaya dönüştü. Gerek Sovyetler birliğinde, gerekse Batı Avrupa da güçlenen faşist rejimlerde, iktidarların siyasi hedefleri, kişi hak ve özgürlüklerinin sağlanmasından daha önemliydi. II.Dünya Savaşı ndan sonra Avrupa da faşist diktatörlükler yıkılınca, 1947 de İtalya da, 1949 da Almanya da siyasi rejimin normalleşmesini sağlayan yeni anayasa yapıldı. Salazar rejiminin yıkılmasından sonra 1975 te Portekiz de, Franko rejiminin yıkılmasından sonra 1978 de İspanya da, Sovyetler Birliği nin dağılmasından sonra da eski doğu bloku ülkelerinde demokratik ve özgürlükçü niteliği ağır basan anayasalar yürürlüğe girdi. Çeyrek yüzyılı aşan yoğun tartışmaların ardından, Türkiye de bugünlerde, darbe anayasasını değiştirerek, normalleşmeye karar vermiş bulunmaktadır. D- DİLİ BOZUK HÜKÜMLER Askeri darbe döneminin ürünü olan 1982 Anayasası yürürlüğe girdiğinde, düşünce, inanç ve örgütlenme haklarına getirdiği sınırlamalarla Türkiye nin demokratik kazanımlarını tehdit ediyordu den beri yürürlüğe giren 18 değişiklik paketinde anayasanın üçte ikisi değiştirilerek bu tehdit belli ölçülerde 4

5 hafifletildi. Ancak yapılan değişikliklerde, zaten özensiz olarak kaleme alınan metnin dil ve anlatım birliği tamamen bozuldu. Deyim yerindeyse, değişik üslup ve anlayışlarla yapılan ilave ve çıkarmalarla, anayasa dil ve anlatım bakımından yamalı bohça haline geldi. 21. yüzyılın başında, toplumun gelişmesinin ve kendi hür iradesiyle bütünleşmesinin önündeki engelleri kaldırması beklenen yeni anayasa, daha özenli bir dil ve anlatımla kaleme alınmalıdır. Parlamento tarafından hazırlandıktan sonra, milletin onaylaması ile yürürlüğe girecek olan anayasa, milletin konuştuğu yerleşik dille yazılmalıdır Anayasasında dil ve anlatımı en fazla bozuk olan maddeler, devletin ideolojisini düzenleyen, gereğinden uzun yazılan ve nakarat halinde tekrarlanan hükümlerdir. Anlatımı bozan bu hükümler, yeni anayasada daha kısa ve özenli olarak yeniden düzenlenmelidir. 1. Devletin ideolojisini düzenleyen hükümler: 1982 Anayasasında, devlet için bir resmi ideoloji tanımı yapılmaktadır. Anayasanın çeşitli maddelerinde doğrudan ve dolaylı olarak sözü edilen ideolojinin temel dayanağı Başlangıç bölümüdür. Ayrıca 103. Maddede düzenlenen milletvekili andı da ideolojik niteliklidir. Başlangıç ile milletvekili andını düzenleyen 103. maddenin anayasanın dil ve anlatımı en sorunlu bölümleri olduğu söylenebilir. Yeni anayasada başlangıç ve yemin maddesi ya hiç olmamalı ya da insan hakları, demokrasi ve hukuk devletine vurgu yapan bir cümleden ibaret olmalıdır. 2. Gereğinden uzun ve düzensiz yazılan maddeler: kişi hürriyeti ve güvenliğini düzenleyen 19. madde, siyasi partilerin uyacakları esasları düzenleyen 69. madde, yüksek öğretim kurumlarını düzenleyen 130. madde, Anayasa Mahkemesinin kuruluşunu düzenleyen 146. madde ile görev ve yetkilerini düzenleyen 148. madde, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunu düzenleyen 159. madde, normal kanun maddesinin boyutlarını aşan genişlikte yazılmıştır. Ayrıca bu maddelerde yer alan hükümler, konularına göre fıkralara ayrılmayıp, rastgele sıralanmıştır. Yeni anayasada bu hükümler, konularına göre tasnif edilerek yazılmalıdır. Bazıları daha kısa iki madde halinde yazılmalı ya da Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkilerini düzenleyen 104. Maddede olduğu gibi alt başlıklara ayrılmalıdır. Anayasanın X. Bölümde, beş 5

6 madde halinde düzenlenen basın ve yayımla ilgili hükümler de daha kısa yazılarak iki maddede toplanmalıdır. 3. Nakarat halinde tekrarlanan hükümler: Anayasanın Kişinin Hakları ve Ödevleri ni düzenleyen İkinci Bölümünde, hak ve hürriyetlerin sınırları belirtilirken, Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça cümlesi, özel hayatın gizliliğini düzenleyen 20. maddede, haberleşme hürriyetini düzenleyen 21. maddede, haberleşme hürriyetini düzenleyen 22. maddelerde aynen tekrarlanmaktadır. Anayasa metnini gereğinden fazla genişleten ve anlatım bozukluğuna sebep olan bu nakarat, daha kısa bir maddede, tüm hakları kapsayacak şekilde yazılmalıdır. 6

Giriş. Uluslararası Teknolojik Ekonomik Sosyal Araştırma Vakf

Giriş. Uluslararası Teknolojik Ekonomik Sosyal Araştırma Vakf Giriş Anayasalar, devletlerin temel hukuk metinleri ve yol haritalarıdır. Anayasa, bir devletin yönetim biçimini ve örgütlenişini, temel kurumlarının neler olduğunu, bunların birbirileriyle olan ilişkilerini

Detaylı

Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru

Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru 3 TESEV Anayasa Komisyonu Raporu Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru TESEV TESEV Anayasa Komisyonu Raporu Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru Komisyon üyeleri (alfabetik sırayla) TESEV Anayasa Komisyonu,

Detaylı

EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ NİN (EDP), BAZI ANAYASA VE YASA MADDELERİ HAKKINDAKİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ

EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ NİN (EDP), BAZI ANAYASA VE YASA MADDELERİ HAKKINDAKİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ NİN (EDP), BAZI ANAYASA VE YASA MADDELERİ HAKKINDAKİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ YENİ BİR ANAYASANIN ÖZELLİKLERİ sayfa 2 TBMM DEKİ KISMİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİNE

Detaylı

Savunma Hakkı. Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ TAKDĐM ( ) Av. Muharrem BALCI

Savunma Hakkı. Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ TAKDĐM ( ) Av. Muharrem BALCI ( *) Savunma Hakkı TAKDĐM ( ) Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ A dalet idesine kavuşabilmenin yolu, savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılabiliyor olmasıyla mümkündür. Savunma, muhakeme faaliyetinin

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Temel Hak ve Hürriyetler ve Anayasal Ödevler

İKİNCİ BÖLÜM Temel Hak ve Hürriyetler ve Anayasal Ödevler ÇALIŞMAYA KATILANLAR BİRİNCİ BÖLÜM Anayasanın Felsefesi ve Temel İlkeleri Masa Yöneticisi: Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez (Karadeniz Teknik Ünv. Hukuk Fak.) Sekreter: Y. Doç. Dr. Hüseyin Yıldız (Turgut

Detaylı

[4] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Yeni Anayasada Temel İlkeler ve Hükümet Sistemi Tercihi. Ekim 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI

[4] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Yeni Anayasada Temel İlkeler ve Hükümet Sistemi Tercihi. Ekim 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Yeni Anayasada Temel İlkeler ve Hükümet Sistemi Tercihi Ekim 2013 [4] Yazar: Levent Köker www.anayasaizleme.org 1 İçindekiler SUNUŞ,

Detaylı

Türk Siyaseti nde Merkez-Çevre İlişkilerinin Seyri ve 27 Mayıs 1960 Darbesi

Türk Siyaseti nde Merkez-Çevre İlişkilerinin Seyri ve 27 Mayıs 1960 Darbesi Bilgi (14) 2007 / 1 : 36-66 Türk Siyaseti nde Merkez-Çevre İlişkilerinin Seyri ve 27 Mayıs 1960 Darbesi Serdar Gülener 1 Özet: Bu çalışmanın amacı, Amerikalı sosyolog Edward Shils tarafından ortaya konmuş

Detaylı

Yeni Anayasaya Doğru. Prof. Dr. Ersan ŞEN* * İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.

Yeni Anayasaya Doğru. Prof. Dr. Ersan ŞEN* * İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Yeni Anayasaya Doğru Prof. Dr. Ersan ŞEN* * İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. I. Giriş 2010 yılında Anayasada yapılan kapsamlı değişiklik

Detaylı

İkinci Kısım OLAĞANÜSTÜ HÂL VE SIKIYÖNETİM KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİ

İkinci Kısım OLAĞANÜSTÜ HÂL VE SIKIYÖNETİM KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİ Kemal Gözler, Kanun Hükmünde Kararnamelerin Hukuki Rejimi, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2000, XVI+300 s. (www.anayasa.gen.tr/khk.pdf). İkinci Kısım OLAĞANÜSTÜ HÂL VE SIKIYÖNETİM KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİ

Detaylı

CARL JOACHIM FRIEDRICH

CARL JOACHIM FRIEDRICH Carl J. Friedrich Sınırlı Devlet CARL JOACHIM FRIEDRICH Limited Government Çeviren: Mehmet Turhan ISBN 13: 978-975-6201-92-3 Liberte Yayınları / 182 2. Baskı: Ekim 2014; 1. Baskı: Eylül 1999 (Gündoğan

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ HAKKI VE TÜRK HUKUKUNDAKİ YANSIMASI Hazırlayan Onur YERDELEN Kamu Yönetimi

Detaylı

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi *

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 2135-2153 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Eski ve Yeni Ortaöğretim

Detaylı

ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜ VE HAKKI AÇISINDAN EMEĞİN EVRİMİ: ULUSAL VE ULUSALÜSTÜ HUKUKSAL BOYUTLAR ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜ VE HAKKI AÇISINDAN EMEĞİN EVRİMİ: ULUSAL VE ULUSALÜSTÜ HUKUKSAL BOYUTLAR ÜZERİNE DÜŞÜNCELER AÇILIŞ BİLDİRİSİ ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜ VE HAKKI AÇISINDAN EMEĞİN EVRİMİ: ULUSAL VE ULUSALÜSTÜ HUKUKSAL BOYUTLAR ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Mesut Gülmez Bu bildiride; diğer tüm insan haklarından somut ve eylemli olarak

Detaylı

ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN YARGISAL DENETİMİ

ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN YARGISAL DENETİMİ Sercan Coşkun KULAK hakemli makaleler ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN YARGISAL DENETİMİ Sercan Coşkun KULAK GİRİŞ Kanunların, Anayasa ya uygun olup olmadığının yargısal denetiminin yapılabildiği ülkelerde Anayasa

Detaylı

TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN SINIRLANMASI: ANAYASA NIN 13.MADDESİ ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER

TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN SINIRLANMASI: ANAYASA NIN 13.MADDESİ ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER Anayasa Yargısı (2002) 139 TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN SINIRLANMASI: ANAYASA NIN 13.MADDESİ ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER Yrd. Doç. Dr. Zühtü Arslan * Bu bildiri, 4709 sayılı Kanunla değiştirilen Anayasa nın

Detaylı

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 [3] Yazarlar: Etyen Mahçupyan, Mehmet Uçum, Özge Genç www.anayasaizleme.org Sunuş Özge

Detaylı

Bilimsel TEMYİZ. Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. NİSAN 2012 Sayı: 1 YHF

Bilimsel TEMYİZ. Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. NİSAN 2012 Sayı: 1 YHF Bilimsel TEMYİZ YHF Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi NİSAN 2012 Sayı: 1 Bilimsel TEMYİZ (BilTem) Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi NİSAN 2012 SAYI: 1 Sahibi Yaşar Üniversitesi Hukuk

Detaylı

Avukat Dr. Mehmet SAĞLAM

Avukat Dr. Mehmet SAĞLAM PERSONEL HUKUKUNA İLİŞKİN ANAYASAL İLKELER VE ANAYASA MAHKEMESİ NİN UYGULAMASI Avukat Dr. Mehmet SAĞLAM Türk personel hukukunun anayasal düzeydeki ilkelerini üç kategori altında ele almak mümkündür. Birinci

Detaylı

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESĐ ĐLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANĐZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞĐŞĐKLĐKLER * GĐRĐŞ

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESĐ ĐLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANĐZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞĐŞĐKLĐKLER * GĐRĐŞ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESĐ ĐLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANĐZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞĐŞĐKLĐKLER * M. Volkan Dülger ** GĐRĐŞ Đnsan hakları kavramı daha ilk bakışta hiçbir açıklamaya

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Sadık KOCABAŞ

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

Anayasal Çerçevede Türkiye de Çalışma Hakkı

Anayasal Çerçevede Türkiye de Çalışma Hakkı Anayasal Çerçevede Türkiye de Çalışma Hakkı THE RIGHT TO WORK IN TURKEY IN THE CONSTITUTIONAL FRAMEWORK Baki ERKEN * Özet Bu makale temel haklardan olan çalışma hakkını anayasal çerçevede incelemektedir.

Detaylı

Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi ne hoş geldiniz

Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi ne hoş geldiniz Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi ne hoş geldiniz Düzenleyen: Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi Başkanı, Halkla İlişkiler Departmanı Çeviren: Sprachendienst Monika Unbehaun Basım: Landtagsdruckerei, Hannover Copyright:

Detaylı

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU?

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? S. Alp Lİmoncuoğlu* Türkiye nin son 25 yılına damgasını vuran tartışmalardan biri türban sorunu dur. Çözümün yasama organına odaklanmış

Detaylı

TÜRKİYE'DE SİYASİ REFORM

TÜRKİYE'DE SİYASİ REFORM T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ TÜRKİYE'DE SİYASİ REFORM Uyum Paketleri ve Güncel Gelişmeler Ankara, Haziran 2007 T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi

Detaylı

KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (Özel Sayı I): 99-103, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr

KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (Özel Sayı I): 99-103, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (Özel Sayı I): 99-103, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr Đnsan Hakları Bağlamında Özel Hayatın Gizliliği Ve Korunması Ali KORKMAZ Erciyes Üniversitesi

Detaylı

Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması

Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması Gökalp İzmir * 1. Milletvekili Seçilme Yeterliliği Parlamento üyesi olmaya istekli ve seçilebilmek için Anayasa ve kanunların öngördüğü koşullara

Detaylı

TÜRKİYE DE KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNİN TEMELLERİ ÜZERİNE THE ROOTS OF THE DISCIPLINE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN TURKEY

TÜRKİYE DE KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNİN TEMELLERİ ÜZERİNE THE ROOTS OF THE DISCIPLINE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN TURKEY Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2011, C.16, S.3, s.231-252. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2011,

Detaylı

1876 KANUN-I ESASİ NİN 18. MADDESİ ÜZERİNE

1876 KANUN-I ESASİ NİN 18. MADDESİ ÜZERİNE 1876 KANUN-I ESASİ NİN 18. MADDESİ ÜZERİNE Doç. Dr. Rukiye AKKAYA KİA Dil, yazma ve konuşma aracı olarak bir toplumda iletişim kurmaktan çok daha ötesini ifade eder. Dil, ulusal kültürün çok büyük ve çok

Detaylı

Yasa Yapma Süreci ve Sosyal Kontrol (Şeffaflık ve Katılım)

Yasa Yapma Süreci ve Sosyal Kontrol (Şeffaflık ve Katılım) Yasa Yapma Süreci ve Sosyal Kontrol (Şeffaflık ve Katılım) Akın Çakın * 1. Yasa Yapma Aslı Yunanca bir kelime olan yasa, (kanun) canon kökünden gelmektedir. 1 Yasalar, Anayasanın öngördüğü yetkili organ

Detaylı