BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 Başkanlık Makamı Onay Tarihi : Sayı : TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YAYINLARININ HAZIRLANMASI, BASIMI VE DAĞITIMI İLE İLGİLİ USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından hazırlanacak veya yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere hazırlatılacak her türlü yayının yayımına; bunların yayın izinlerine, telif ve çeviri ücretleri ödenmesine, satış ve dağıtımına; Yayın, Değerlendirme ve Geliştirme Komisyonu kurulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2- (1) Bu Yönerge, 7 nci maddede belirtilen TBMM tarafından hazırlanacak, bastırılacak yayınlar ve bunlara ilişkin işlemleri kapsar. Dayanak Madde 3- (1) Bu Yönerge, 1/12/2011 tarihli ve 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununun 15 inci ve 27 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen; a) Genel Sekreter : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterini, b) Komisyon: Yayın, Değerlendirme, Geliştirme Komisyonunu, c) Yayın: Yönergenin 7 nci maddesinde belirtilen yayın türlerini, ç) Yayın Sahibi: Yayını meydana getiren gerçek kişiler ile yayının adına hazırlandığı tüzel kişileri, d) Kanun: 05/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu, e) Sözleşme: TBMM ile yayın sahibi arasında imzalanacak sözleşmeyi, f) Telif (Telif Eser): Herhangi bir şekilde dil ile ifade olunan eserler ile doğrudan meydana getirilen fikir mahsullerini, g) Tercüme: Yazıldığı dilden başka bir dile aynen çevrilen yayını, h) Elektronik yayın: Geleneksel yöntemlerle hazırlanmış veya basılmış kitap ve derginin her türlü elektronik ortamda sadece okunabilmesi amacıyla sunulmuş şeklini, ı) Manyetik Depolama Üniteleri: Geleneksel yöntemlerle hazırlanmış veya basılmış kitap ve derginin her türlü elektronik ortamda okunabilmesi amacıyla CD, DVD ve benzeri şekillerde depolanmış şeklini, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Komisyonun oluşumu, toplantı ve karar alma, Komisyonun görev ve yetkileri Komisyonun oluşumu, toplantı ve karar alma Madde 5- (1) Komisyonun üyeleri şunlardır:

2 a) Bilgi ve Bilişim Hizmetlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı (Başkan). b) Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanı (Üye). c) Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanı (Üye). ç) Müzecilik ve Tanıtım Başkanı (Üye). d) Araştırma Hizmetleri Başkanı (Üye). e) Hukuk Hizmetleri Başkanı (Üye). f) Strateji Geliştirme Başkanından (Üye). (2) Komisyon, Komisyon Başkanının çağrısı ile gündemdeki işleri görüşmek üzere toplanır. Komisyon, kararlarını toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alır. Oyların eşit olması hâlinde Komisyon Başkanının oy kullandığı taraf çoğunluk sayılır. Komisyonun kararları, Genel Sekreterin onayıyla yürürlüğe girer. (3) Gündemdeki konularla ilgili diğer birim başkanları da Komisyon toplantılarına çağrılabilir. Komisyon üyesi olmadığı halde toplantıya çağırılan birim başkanı, toplantıda oy kullanma hakkına sahiptir. (4) Toplantının yapılacağı tarihten en az 3 gün önce, toplantı gündemi ve ekleri Komisyon üyelerine ulaştırılır. (5) Komisyon, yayın çalışmaları ile ilgili gerekli plânlamaları ve incelemeleri yapar, her türlü kararı alır ve uygulamaları izler. Komisyon, çalışmaları sırasında alanında uzman kişiler ile idarî personelin hizmetlerinden yararlanabilir ve gerektiğinde geçici alt Komisyonlar kurabilir. (6) Komisyon Başkanı, yayının konusunu incelemek üzere bir üyeye veya idarî personele görev verebilir. İnceleme için öngörülen süre Komisyon Başkanının takdirindedir. İnceleme raporu da, ekleriyle birlikte Komisyon üyelerine gönderilir. (7) Komisyonun sekretarya hizmetleri Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından yürütülür. Komisyonun görev ve yetkileri Madde 6- (1) Komisyonun görev ve yetkileri şunlardır: a) Yayın ilkelerini belirlemek, yıllık yayın programını düzenlemek ve bu Yönerge hükümlerini yerine getirmek, (2) Komisyon, çalışmalarından ve kararlarından dolayı Genel Sekretere karşı sorumludur. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yayın Türleri, Yayınların Belirlenmesi, Yayın Hakkı, Yayın İzni, Yayınların Korunması, Yayın Bağışı Yayın türleri Madde 7- (1) Yayın türleri şunlardır: a) Telif ve çeviri kitaplar ile yabancı dillerde basılı yayınlar. b) Gazete, dergi, kitap, kitapçık, broşür, bülten, afiş, reklam, takvim, ajanda, görsel ve yazılı haberleşme, ilan ve tanıtım unsurları ile her türlü fotoğraf ve film. c) Elektronik yayın, manyetik depolama üniteleri, dijital ortamda tutulan yayınlar, ç) Raporlar, bilimsel toplantı, tebliğ ve konferans belgeleri. d) TBMM himayesinde gerçekleştirilen çeşitli etkinliklere ilişkin her türlü yayın. Yayınların belirlenmesi Madde 8- (1) Bu yönergenin 7 nci maddesinde belirtilen yayın türlerinin yayımlanma usul ve esasları ile yapılacak değişiklikler, Komisyonun her yılın ilk toplantısında belirlenir. (2) TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı birimleri tarafından bastırılacak yayınlar, basıma hazır hâlde bir adet renkli basılı ve bir adet de elektronik ortamda mevcut dosyası ve ekleriyle birlikte Komisyonun onayına sunulur.

3 (3) Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu kararı ile TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı birimleri tarafından bastırılması ve dağıtılması kararlaştırılan telif ve tercüme eserlerin teknik çalışmaları ve basım hizmetleri, Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu kararında öngörülen esaslar çerçevesinde Komisyon tarafından yürütülür. (4) Özel Kalem Müdürlüğü tarafından TBMM Başkanlık Makamının ihtiyaçları doğrultusunda TBMM adına bastırılacak eserlerle ilgili tasarım ve basım hizmetleri, Komisyon tarafından yürütülür. (5) TBMM personelinin münferit yayın teklifleri ile TBMM yasama uzmanlık tezlerinin basımı, Kurumsal Kimlikte belirtilen esaslar çerçevesinde Komisyon tarafından değerlendirilir. (6) Kurumsal Kimlikte olmaması halinde, yayınların teknik özelliklerini ve baskı şartnamesinin esaslarını belirlemek amacıyla Teknik Şartlar Uygulama Talimatı hazırlanır veya hazırlatılır. (7) TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı birimleri tarafından bastırılacak yayınlara ait gizlilik derecesi, yayın sahibi birim tarafından tespit edilir ve yayın kapağında belirtilir. Yayın hakları Madde 9- (1) Basılacak eserler için yasal hak sahipleri ile eser üzerindeki mali ve manevi haklara ilişkin sözleşme düzenlenir. Yayın izni Madde 10- (1) Çeviri yayınlar için kanunen eser sahibinden alınacak izin yayını isteyen birim tarafından alınır. Yayınların korunması Madde 11- (1) Telif hakları TBMM ye ait olan her türlü yayın, kaynak göstermeksizin, kopyalama suretiyle veya dijital ortamda çoğaltılamaz, dağıtılamaz, satılamaz, alıntı yapılamaz. Bu hususlar, TBMM yayınlarının uygun bir yerinde ayrıca belirtilir. Yayın bağışı Madde 12- (1) TBMM tarafından bastırılan yayınlar ile çeşitli yollardan gelen yayınlardan yapılacak bağışlara Komisyon karar verir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Harcamalar, Satış, Dağıtım, Derleme ve Fiyat Belirlenmesi, Telif ve Çeviri Ücreti, Eser Sahibine Yayın Verilmesi Harcamalar, Satış, Dağıtım, Derleme ve Fiyat Belirlenmesi Madde 13- (1) Yayın hazırlıklarına ve bastırılmasına ilişkin bütün harcamalar Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığının, dağıtılmasına ilişkin harcamalar ise Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığının TBMM bütçesindeki ilgili harcama tertibinden karşılanır. Bu amaçla ilgili bütçe tertibine yeterince ödenek konur. (2) Bu Yönergeye konu olan bütün TBMM yayınlarının satışı veya bağış olarak verilmesi kararı ile TBMM içi ve TBMM dışı dağıtım sayıları Komisyon tarafından belirlenir. Söz konusu karar, Genel Sekreterin onayı ile yürürlüğü girer. (3) TBMM yayınlarının birer kopyası Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca TBMM Kütüphanesine gönderilir. (4) 22/02/2012 tarihli ve 6279 sayılı Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu yükümlülükleri ve ISBN ile ilgili işlemler Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesindeki Basımevi; Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu yayınlarının ISBN işlemleri ise Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu sekretaryası tarafından yerine getirilir.

4 (5) Eserler için, eser sahibine ödenen telif ücreti, çeviri bedeli, kitabın basım bedeli ve diğer harcamalardan oluşan maliyet bedeline, kitabın hazırlanmasında sarf edilen emek de göz önüne alınarak, maliyet bedelinin 1 ile 10 katı arasında Komisyonca takdir edilecek bir fiyat belirlenir. Telif, tercüme ve işlenme ücreti Madde 14- (1) Bu Yönerge hükümlerine göre yayımlanacak eser ve işlenmelere ödenecek telif, tercüme ve işlenme ücretleri 23/8/2006 tarihli ve 2006/10932 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hesaplanır ve ödenir. Yayın sahibine ücretsiz yayın verilmesi Madde 15- (1) TBMM yayınlarında makalesi yayımlanan yazarlara ücretsiz olarak verilecek yayın adedi Komisyon tarafından belirlenir. Telif ücreti alsın veya almasın, yayını TBMM tarafından basılan yayın sahiplerine verilecek yayın adedi, 23/8/2006 tarihli ve 2006/10932 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik veya yayın sahibiyle yapılacak sözleşme hükümlerine göre belirlenir. BEŞİNCİ BÖLÜM Basım, TBMM Adına Eser Hazırlattırılması, İstisnalar Basım Madde 16- (1) TBMM yayınlarının baskı işleri Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından gerçekleştirilir. Teknik yetersizlik veya yoğunluk olması halinde ise, baskı ve baskının gerektirdiği bütün işler için Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından mal ve/veya hizmet alımı yapılabilir. TBMM adına yarışma, ısmarlama ve satın alma yoluyla yayın temini Madde 17- (1) Komisyon gerek gördüğünde 7 nci madde kapsamına giren Türkçe veya yabancı dillerdeki yayınların yazdırılması ve yaptırılmasını sağlamak amacıyla ödüllü ve ödülsüz yarışma açabilir veya ısmarlama yapabilir. (2) Özellikleri nedeniyle konusunda yetkinliği tartışmasız kişilerden satın alınmasında yarar görülen fotoğraf, dia, slayt, afiş, nota ve karikatür gibi müstakil sanat eserleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre satın alınabilir. İstisnalar Madde 18- (1) Aşağıda belirtilen yayınların hazırlanması ve basımı ile ilgili işler bu Yönerge hükümlerine tâbî değildir: a) TBMM İçtüzüğü gereği yayımlanması gereken şekil şartı İçtüzükte belirlenmemiş olan dokümanları ile yasama ve denetim faaliyetleri kapsamında hazırlanan ve bastırılan rapor, sıra sayısı, tutanak, gündem, gelen kâğıt ve benzerleri Kurumsal Kimliğe uygun olarak, b) TBMM Başkanlığı İdarî Teşkilatı faaliyetlerini ifa etmek amacıyla acil olarak basılmasına ihtiyaç duyulan davetiye, menü, rapor, bilgi ve konuşma notları ilgili birim başkanının teklifi ile bastırılır. Geçici Madde (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce karara bağlanmış ve henüz yayımı bitirilmemiş işler bu Yönerge hükümlerine tabi değildir. (2) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren TBMM tarafından bastırılacak olan ve 7 nci madde kapsamına giren bütün yayınlar için Komisyon tarafından yeni bir numaralandırma sistemi belirlenir.

5 Yürürlük Madde 19- (1) Bu yönerge, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanınca onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. Yürütme Madde 20- (1) Bu yönerge hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreteri yürütür.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA ÖDENECEK TELİF VE İŞLENME ÜCRETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA ÖDENECEK TELİF VE İŞLENME ÜCRETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA ÖDENECEK TELİF VE İŞLENME ÜCRETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 23/8/2006 No : 2006/10932 Dayandığı Kanunun Tarihi : 27/6/1989 No : 375 Yayımlandığı

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ile BAĞLI KURULUŞLARI TELİF HAKKI, YAYIN VE SATIŞ YÖNETMELİĞİ. Kabul Sayısı: 85/9240 Kabul Tarihi: 8.3.

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ile BAĞLI KURULUŞLARI TELİF HAKKI, YAYIN VE SATIŞ YÖNETMELİĞİ. Kabul Sayısı: 85/9240 Kabul Tarihi: 8.3. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ile BAĞLI KURULUŞLARI TELİF HAKKI, YAYIN VE SATIŞ YÖNETMELİĞİ Kabul Sayısı: 85/9240 Kabul Tarihi: 8.3.1985 Resmî Gazete: 10.04.1985-18721 1 Amaç ATATÜRK KÜLTÜR,

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Türkiye

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu yönergenin amacı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, terörle

Detaylı

07 Aralık 2012 Cuma YÖNERGE Sayı :64. T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

07 Aralık 2012 Cuma YÖNERGE Sayı :64. T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından basılacak kitap, yardımcı

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü harcama

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 8625 TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29126 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU Kabul Tarihi : 09-10-2003 KANUN NUMARASI :4982 Yayın Tarihi : 24.10.2003 Yürürlük Tarihi : 24-04-2004 Resmi Gazete Sayısı : 25269 Niteliği : BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI T.C. BAŞBAKANLIK Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA 1 BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI 2 Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu

Detaylı

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 27.01.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28895 SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik

Detaylı

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/2004 No : 2004/7189 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/10/2003 No : 4982 Yayımlandığı

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme

Detaylı

ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çukurova Belediye Başkanlığında görevli personelin günün koşullarına uygun

Detaylı

İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARININ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALİŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARININ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALİŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARININ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALİŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî Gazete : 23.11.2003/25298 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, Mehmet Akif Ersoy

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmelik, Amasya Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri çerçevesinde

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA YÖNETMELİĞİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA YÖNETMELİĞİ SANKO ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; SANKO Üniversitesinin mal ve hizmet alımı ve satımı ile kiralama, taşıma

Detaylı

TÜRKİYE SANAT KURUMU KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI

TÜRKİYE SANAT KURUMU KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI TÜRKİYE SANAT KURUMU KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı