Hakkâri Đli Merkez Đlçe Kentsel Ve Kırsal Alanda Süt Ve Ürünleri Tüketim Yapısı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hakkâri Đli Merkez Đlçe Kentsel Ve Kırsal Alanda Süt Ve Ürünleri Tüketim Yapısı"

Transkript

1 Hakkâri Đli Merkez Đlçe Kentsel Ve Kırsal Alanda Süt Ve Ürünleri Tüketim Yapısı Kenan ÇĐFTÇĐ 1 Ahmet ŞAHĐN 2 Ahmet DENĐZ 3 Đbrahim YILDIRIM 4 ÖZET Bu çalışma, Hakkâri ilinde süt ve süt ürünleri tüketim yapısını ve tüketici davranışlarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Veriler kentsel alanda 95 ve kırsal alanda 95 hane halkından toplanmıştır. Analizler üç gelir grubu için yapılmıştır. Kentsel alanda kişi başına düşen ortalama yıllık açık süt, uzun ömürlü süt, yoğurt ve peynir tüketim miktarları sırasıyla 4.15 litre, 5.87 litre, kg ve kg dır. Kırsal alanda ise kişi başına düşen ortalama yıllık açık süt, yoğurt ve peynir tüketim miktarları sırasıyla 3.81 litre, kg ve kg dır. Süt ve süt ürünleri satın alımında kentsel alan düşük gelir grubu hane halkları fiyat ve tazelik kriterlerini; yüksek gelir grupları ise tazelik ve temizlik kriterlerini öncelikli olarak dikkate almaktadır. Kırsal alanda hane halkları süt ürünlerini satın almamakta, sütü kendi sağmal hayvanlarından elde etmektedir. Anahtar kelimeler: Tüketim yapısı, süt, peynir, yoğurt Comsumption Structure Of Milk And Milk Products In The Urban And Rural Areas Of Center District Of Hakkari Province ABSTRACT This study was designed to examine consumption of milk and milk products and consumer behaviors in the urban and rural areas of center district of Hakkari Province. The data was obtained from 95 urban and 95 rural households. The analysis were made for three income groups. Average annual per capita amount of open milk, UHT milk (fluid milk), yogurt and cheese consumption of urban households were 4.15 liter, 5.87 liter, kg and kg, respectively. The rural households consumed per head annually 3.81 liter, kg and kg of open milk, yogurt and cheese, respectively. The lower income groups paid more attention on price and freshness while the predominant factors were freshness and cleanliness for higher income groups of urban households while purchasing milk and milk products. Urban households don t purchase the milk products thanks to their own production in the farmstead. Key words: Consumption structure, milk, cheese, yogurt. 1. GĐRĐŞ Süt temel besin maddelerinden bir tanesidir. Đnsanların sağlıklı bir şekilde gelişimine yardımcı olacak birçok besin maddesini içerir (Çelik, 2002). Süt aynı zamanda kalsiyum ve fosfor içeriği bakımından da zengindir. Bu mineraller özellikle büyüme çağında bulunan nüfusun kemik ve diş gelişimi için büyük önem taşır (Deveci, 2005). Süt tüketim miktarını etkileyen faktörler arasında süt fiyatları, hane halkı gelir düzeyi ve beslenme konusundaki eğitim düzeyi özel bir yer tutar (Tahtalı ve ark., 2008). Süt tüketiminde tüketilen sütün niteliği ve tüketiciye ulaşıncaya kadar geçirdiği evreler insan sağlığı bakımından önem taşır (Çelik ve ark., 2005). Türkiye de kişi başına yıllık içme sütü tüketim miktarı 24 litre iken; bu miktar Yunanistan da 65 litre, Đtalya da 63 litre, Almanya da 50 litredir (Özel, 2008). Tüketim alışkanlıkları tüketilen süt miktarı, niteliği ve süt tüketilme biçimleri üzerinde etkilidir. Tüketicilere süt tüketimi ile ilgili olarak yörelere göre uzmanların 1 Arş.Gör., Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Bornova/Đzmir. 2 Yrd.Doç.Dr., Kahramanmaraş Sütçü Đmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Kahramanmaraş. 3 Ziraat Yük.Müh., Hakkari Đl Sağlık Müdürlüğü, Hakkari. 4 Prof. Dr., Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Van. 862

2 önerdiği programları önermek bakımından alışkanlıklar ile ilgili çalışmaların yapılması önemlidir. Ayrıca, süt üretici ve pazarlamacıları da stratejilerini belirlerken bu çalışmalardan yararlanabilecektir. Hakkâri ilinde süt hayvancılığının yaygın olması ve daha önce bu tür bir çalışmanın yapılmamış olması çalışmanın önemini arttırmaktadır. Çalışmanın başlıca amacı, Hakkâri Đli Merkez Đlçe kentsel ve kırsal alanda süt ve süt ürünleri konusunda tüketicilerin davranış biçimlerini belirlemektir. 2. MATERYAL VE YÖNTEM Araştırmanın verileri, Hakkâri Đli Merkez Đlçe kentsel alanda 95 hane halkı ve kırsal alanda 95 hane halkından Kasım Mayıs 2008 tarihleri arasında anket yöntemi ile toplanmıştır. Ana kitleyi temsil edebilecek örnek hacminin belirlenmesinde sonlu ana kitle için uygulanan oranları tahmin yönteminden (% 95 güven aralığı ve % 10 hata payı) yararlanılmıştır (Miran, 2003). Hane halkları yıllık ortalama aile geliri dikkate alınarak üç gruba ayrılmıştır. Buna göre, 7200 TL ye kadar gelire sahip olan hane halkları I.Grubu (kentsel alan 28, kırsal alan 35 hane halkı); TL gelire sahip olanlar II. Grubu (kentsel alan 32, kırsal alan 50 hane halkı); TL den fazla gelire sahip olanlar III. Grubu (kentsel alan 35, kırsal alan 10 hane halkı) oluşturmuştur. 3. ARAŞTIRMA BULGULARI Hane halkı başına düşen nüfus ve yıllık ortalama gelir miktarı Kentsel alan hane halkı başına düşen ortalama nüfus 6.54 kişi olup, I.gelir grubunda 5.21 ile en az ve III.gelir grubundan 7.34 kişi ile en fazladır. Kırsal alanda hane halkı başına düşen ortalama nüfus 8.48 olup, I.gelir grubunda 6.29 ile en az ve III.gelir grubunda kişi ile en fazladır. Yıllık ortalama kentsel ve kırsal hane halkı geliri sırasıyla TL ve TL dir. Yıllık ortalama hane halkı geliri kentsel alanda TL ile TL arasında; ve kırsal alanda TL ile TL arasında değişmektedir Süt ve ürünleri tüketim miktarları Kentsel alanda kişi başına düşen ortalama yıllık açık süt, uzun ömürlü süt, yoğurt ve peynir tüketim miktarları sırasıyla 4.15 litre, 5.87 litre, kg ve kg dır. Kırsal alanda ise kişi başına düşen ortalama yıllık açık süt, yoğurt ve peynir tüketim miktarları sırasıyla 3.81 litre, kg ve kg dır (Çizelge1). Kırsal alanda uzun ömürlü sütün tüketilmemesinin başlıca nedeni her bir hane halkının sağmal hayvana sahip olmasıdır. Kişi başına düşen ortalama yıllık süt tüketim miktarları Konya Đli Selçuklu Đlçesinde 23.9 kg (Oğuz ve Küçükçongar, 2002); Van Đli Merkez Đlçe kentsel alanda 33 litre (Uluat, 2002), Van ili kentsel alanda 22.1 kg (Şahin ve ark., 2001), Van Đli Erciş Đlçesinde 59.3 litre (Yalçınkaya, 1999), Şanlıurfa Đli kentsel alanda 39.5 litre (Çelik ve ark., 2005) ve Elazığ ili kentsel alanda 53.3 litre (açık süt), 40.3 litre (uzun ömürlü süt) olarak belirtilmiştir (Tahtalı ve ark., 2008). Bu araştırma sonuçlarına göre, Hakkari ilinde kişi başına içilen süt miktarının oldukça az olduğu görülmektedir. Yöredeki hane halkının sütü büyük ölçüde peynir ve yoğurt olarak tüketmeyi tercih etmesi açık süt tüketiminin düşük çıkmasının başlıca nedenleri arasında sayılabilir. Kişi başına düşen ortalama yıllık peynir miktarı Van Đli Merkez Đlçede 7.85 kg (Uluat, 2002); Konya Đli Selçuklu Đlçesinde 9.37 kg (Oğuz ve Küçükçongar, 2002) ve Elazığ ili kentsel alanda 16.6 kg olarak belirtilmiştir (Tahtalı ve ark., 2008). Bu araştırmalara göre Hakkari ilinde peynir tüketiminin yüksek olduğu görülmektedir. 863

3 Bunun nedenlerinden birisi göreceli gelir düşüklüğü ve kahvaltı dışında da yemeklerin yanında peynir tüketim alışkanlığının olmasıdır. Çizelge1: Gelir gruplarına göre kentsel ve kırsal alanda kişi başına düşen ortalama yıllık süt, yoğurt ve peynir tüketim miktarları. Kentsel Alan Açık Süt (litre) Uzun Ömürlü Süt (litre) Yoğurt (kg) Peynir (kg) Kırsal Alan Açık Süt (litre) Uzun Ömürlü Süt (litre) Yoğurt (kg) Peynir (kg) Tüketilen süt tipi Kentsel alan hane halkının tükettiği toplam süt miktarının % 53.5 i uzun ömürlü süt ve % 46.5 i açık sütten oluşmaktadır. III. gelir grubundaki tüketilen sütün tamamı uzun ömürlü ve I.gelir grubunda hane halkının tükettiği toplam sütün % 62.5 i açık sütten oluşmaktadır. Kırsal alan hane halkı uzun ömürlü süt tüketmemektedir. Bunun başlıca nedeni her bir hane halkının sağmal hayvana sahip olmasıdır. Şanlıurfa Đli kentsel alandaki hane halklarının % 53.7 si ambalajlı sütü ve % 46.3 ü açık sütü ( Çelik ve ark., 2005); Konya Đli Selçuklu Đlçesinde hane halklarının % i açık sütü, % i sterilize sütü tercih etmektedir (Oğuz ve Küçükçongar, 2002). Van Đli Merkez Đlçesinde açık süt, pastörize süt ve sterilize süt tüketen hane halklarının oranı sırasıyla % 87.65, % ve % 0.99 olarak belirtilmiştir (Uluat, 2002). Elazığ ili kentsel alanda hane halklarının % 47.7 si günlük açık sütü, % 30.2 si uzun ömürlü sütü tercih etmektedir (Tahtalı ve ark., 2008) Uzun ömürlü sütü tercih nedenleri ve satın alma sıklığı Kentsel alanda anket yapılan tüketicilerin % 57 si uzun ömürlü sütü kolay bulunduğu için tercih etmektedir. Bunu % 21.5 ile güvenilir olması, % 15.2 sağlıklı bulunduğu için ve % 6.3 ile dayanıklı olması izlemektedir. Kentsel alanda anket yapılan tüketicilerin % 25.3 ü uzun ömürlü sütü on beş günde bir kez satın almaktadır. Bunu % 24 haftada bir kez, % 19.0 ile haftada iki-üç kez, % 16.5 ile ayda bir kez, %12.7 ile on günde bir ve % 2.5 ile her gün satın alan hane halkı izlemektedir Süt tüketim şekli Kentsel alan hane halkının % 65.5 i sütü içmek için, % 26.5 i hamur işi ve tatlılarda, % 5.7 si yoğurt yapımında ve % 2.3 ü peynir yapımında kullanmaktadır. Kırsal alanda hane halkı, toplam açık sütün % 59.0 ını yoğurt ve % 40.0 ını peynir yapımında kullanmakta ve kalan % 1.0 ını taze süt olarak tüketmektedir. Kırsal alanda sütün taze olarak tüketilme alışkanlığının yaygın olmadığı anlaşılmaktadır Tüketilen yoğurt türü Kentsel alanda hane halklarının % 59.0 ı inek yoğurdu tüketmektedir. Bunu % 22.1 ile koyun yoğurdu tüketenler ve % 18.9 ile ambalajlı yoğurt tüketenler izlemektedir. 864

4 Kırsal alanda ise hane halklarının % 56.8 i koyun yoğurdu ve % 43.2 si ise inek yoğurdu tüketmektedir. Ambalajlı yoğurt tüketimi söz konusu değildir (Çizelge2). Çizelge 2: Gelir gruplarına göre kentsel ve kırsal alanda tüketilen yoğurt türü. Kentsel Alan Koyun yoğurdu Đnek yoğurdu Ambalajlı yoğurt Toplam Kırsal Alan Koyun yoğurdu Đnek yoğurdu Ambalajlı yoğurt Toplam Yoğurt temin durumu ve yoğurt satın alırken hane halklarının dikkat ettikleri özellikler Kentsel alanda hane halklarının % 50.5 i yoğurdu bakkallardan, % 23.2 si marketlerden, % 15.8 i komşularından satın almaktadır. Hane halkının % 8.4 ü yoğurdu evde kendi yapmakta ve % 2.1 i de köyden getirtmektedir. Van Đli Merkez Đlçede hane halklarının % 40 ı yoğurdu sokak satıcısından, % 15 i bakkaldan temin ederken, % 35 i yoğurdu kendileri evde yapmaktadır (Uluat, 2002). Konya Đli Selçuklu Đlçesinde hane halklarının % i yoğurdu süper marketlerden satın almakta ve % ü kendileri evde hazırlamaktadır (Oğuz ve Küçükçongar, 2002). Elazığ ili kentsel alanda hane halklarının % 40.6 sı yoğurdu marketlerden satın alırken, % 39.6 sı evde kendileri yapmaktadır (Tahtalı ve ark., 2008). Kırsal alanda hane halkları yoğurdu kendi hayvanlarından elde ettikleri sütten yapmakta ve piyasadan yoğurt satın almamaktadır. Kentsel alanda hane halklarının % 57.1 i yoğurdu satın alırken tazeliğine, % 29.8 i temizliğine, % 9.5 i fiyatına ve % 3.6 sı da kalitesine dikkat etmektedir. Yoğurt satın alımında tazelik ön plana çıkmaktadır. Yoğurt satın alımında I.gelir grubu hane halkının yarısı, II.gelir grubu hane halkının % 55.5 i ve III. gelir grubunun % 63.6 sı tazelik faktörünü öncelikli olarak dikkate almaktadır (Çizelge 3). Kentsel alanda görüşülen haneler arasında yoğurt satın almayanlar da bulunmaktadır. Bu hane halkları tükettikleri yoğurdu köydeki ailelerinden sağlamaktadır. Çizelge 3: Gelir gruplarına göre hane halklarının yoğurt satın alırken dikkat ettikleri özellikler. Kalitesi Tazeliği Fiyatı Temizliği Toplam Yoğurt tüketme şekli Kentsel alanda hane halklarının yoğurdu yemeklerin yanında ve yemeklerin içinde tüketme oranı % 96.8, sade tüketme oranı ise % 3.2 dir. Kırsal alanda hane halklarının tümü yoğurdu yemeklerin yanında ve içinde tüketmektedir. 865

5 3. 9. Tüketilen peynir türü ve peynir tüketme şekli Kentsel alanda hane halklarının % 90.5 i otlu peynir tüketmekte, % 9.5 i ise sade (ambalaj) peyniri tüketmektedir. Sade peynir en çok % 14.3 ile III. gelir grubunda, en az % 3.6 ile I.gelir grubunda tüketilmektedir. Kırsal alanda hane halklarının tamamı otlu peynir tüketmektedir. Kentsel alanda hane halklarının % 62.1 i peyniri kahvaltıda, her yemekte ve hamur işlerinde tüketmektedir. %17.9 u ise yalnızca kahvaltıda tüketmektedir. Kırsal alandaki anket yapılan hane halkının % 98.9 u peyniri kahvaltıda, her yemekte ve hamur işlerinde kullanırken, % 1.1 i peyniri yalnızca kahvaltıda kullanmaktadır (Çizelge 4). Hakkâri yöresinde her yemekte peynir tüketiminin çok yaygın olduğu yapılan anketler sonucunda anlaşılmıştır. Çizelge 4: Gelir gruplarına göre kentsel ve kırsal alanda peynir tüketme şekli. Kentsel Alan I.Grup II.Grup III.Grup Ortalama Kahvaltıda Kahvaltıda, her yemekte, hamur işlerinde Kahvaltıda ve hamur işlerinde Toplam Kırsal Alan I.Grup II.Grup III.Grup Ortalama Kahvaltıda Kahvaltıda, her yemekte, hamur işlerinde Kahvaltıda ve hamur işlerinde Toplam Peynirin satın alındığı yerler ve peynir satın alırken hane halklarının dikkat ettikleri özellikler Kentsel alanda hane halklarının % 57.9 u peyniri köyden satın almaktadır. Bunu, % 20 ile bakkaldan, % 14.7 ile marketten satın alanlar izlemektedir. Hane halklarının % 7.4 ü ise peyniri kendileri yapmaktadır. Peyniri marketten alanlar % 22.9 ile III. Grupta en yüksek oranda, % 3.6 ile I.grupta en düşük orandadır. Konya Đli Selçuklu Đlçesinde hane halklarının % i peyniri süper marketlerden ve % si bakkal-şarküteriden satın almaktadır (Oğuz ve Küçükçongar, 2002). Van Đli Merkez Đlçesinde hane halklarının % si peyniri bakkallardan ve % si sokak satıcılarından temin etmektedir (Uluat, 2002). Kırsal alanda hane halklarının % 98.9 u peyniri kendileri ürettikleri için satın almadıkları, % 1.1 inin ise köyden satın aldığı belirlenmiştir. Hem kentsel alanda hem de kırsal alanda yörede çok yaygın olan otlu peynirin tüketildiği belirlenmiştir. Kentsel alanda hane halklarının peynir satın alırken en çok dikkat ettikleri özellikler; % 39.3 ile tazeliği, % 28.1 ile temizliği, % 19.1 ile fiyatı, % 11.2 ile kalitesi ve % 2.3 ile markasıdır. Fiyatına en çok önem veren % 50 ile I. gelir grubudur. III. gelir grubunun ise fiyata hiç dikkat etmedikleri görülmektedir. Tüketiciler peynir satın alırken gelirin önemli bir etken olduğu dikkati çekmektedir (Çizelge 5). Kentsel alanda görüşülen haneler arasında peynir satın almayanlar da vardır, bunların tükettikleri peynir köydeki ailelerinden gelmektedir. Bu nedenle gruplara giren hane halkı sayıları ile grup toplamları birbirinden farklıdır. Konya Đli Selçuklu Đlçesinde süt ürünleri satın alınırken (peynir de dahil olmak üzere) dikkat edilen başlıca faktörler arasında tazelik, ucuzluk, hijyen ve marka başta gelmektedir (Oğuz ve Küçükçongar, 2002). Elazığ ili kentsel alanda tüketicilerin peynir 866

6 satın alırken dikkat ettikleri en önemli özellikler % 33.7 ile tazeliği ve % 28.3 ile kalitesi ve tazeliğidir (Tahtalı ve ark., 2008). Çizelge 5: Kentsel alanda hane halklarının peynir satın alırken dikkat ettikleri özellikler. Kalitesi Tazeliği Fiyatı Markası Temizliği Toplam SONUÇ ve ÖNERĐLER Araştırma bölgesinde kişi başına düşen yıllık ortalama süt tüketim miktarı (kentsel alanda 4.15 litre açık süt ve 5.87 litre uzun ömürlü süt, kırsal alanda 3.81 litre açık süt) Türkiye nin çeşitli yöreleri için belirtilen değerlerin ve uzmanlarca önerilen süt tüketim miktarlarının altında bulunmaktadır. Hane halkının tükettiği açık süt, genellikle hane halkının kendi hayvanından temin ettiği süt olup, açık süt satan sütçülerden temin edilmemektedir. Hane halkının elde ettiği sütü taze olarak içmek yerine büyük çoğunlukla yoğurt ve peynir olarak tükettiğini söyleyebiliriz. Kentsel alanda gelir düzeyi arttıkça hane halkları uzun ömürlü sütü tercih etmektedir. I. gelir grubunda açık süt tüketen hane halklarının oranı % 62.5 iken, III.gelir grubunda hane halklarının tamamı uzun ömürlü süt tüketmektedir. Kentsel alanda, süt ve süt ürünleri ile ilgili olarak hane halklarının satın alma davranışlarında düşük gelir gruplarında fiyat ve tazelik faktörü; yüksek gelir gruplarında ise tazelik ve temizlik göreli olarak etkili olmaktadır. Araştırma alanında ve özellikle kırsal alanda sütün içilerek tüketilme alışkanlığının yok denecek kadar az olduğu hane halklarının sütü daha çok peynir ve yoğurda işleyerek tükettikleri gözlenmiştir. Hakkâri yöresinde süt tüketiminin artırılması amacıyla, sütün her yaştaki insan için tüketiminin önemli olduğunu ve özellikle bebek ve çocukların gelişimi için faydalarının, gerekli eğitimlerle anlatılmasının ve halkın bu konuda bilgilendirilip bilinçlendirilmesinin oldukça önemli olduğu düşünülmektedir. Günümüzün rekabet koşullarında modern pazarlamanın bir gereği olarak ürettiğini sat prensibi yerini satabileceğini üret prensibine bırakmıştır. Dolayısıyla, gıda ürünleri pazarlayan firmaların yeni hedef pazarlara yöneldiklerinde tüketici isteklerine uygun ve tüketiciyi tatmin edecek ürünleri geliştirip, uygun zaman ve şekillerde pazara sunabilmeleri için ilgili tüketici kitlesinin o ürünle ilgili tutum, davranış ve tüketim alışkanlıkları gibi tüketici özelliklerini bilmeleri gerekecektir. Süt ürünlerinde yerel bazda üstünlükleri kabul edilen ve ilgili bölge halkı tarafından sosyo-kültürel alışkanlıklar ve özgün damak tadı nedeni ile tercih edilen kimi yöresel ürünler bir ölçüde markalı ürünlere de rakip olarak kabul edilmektedir (Topçu, 2006). Hakkari yöresi kırsal ve kentsel alanda tüketimi çok yaygın olan otlu peynir de bu kapsamdaki ürünlerdendir. Bu bağlamda, otlu peynirin firmalar tarafından hijyenik koşullarda, belirli standartlarda ve uygun fiyatlarla üretilebilmesi ile hem firmalar bu yörede yeni bir pazar kazanmış olabilecek hem de tüketiciler bundan sonra, tükettikleri bir ürünü daha sağlıklı koşullarda güvenle satın alıp tüketebilme imkanına kavuşacaktır. Hakkari yöresinde süt ve süt ürünleri pazarlayan firmaların bu çalışmada belirlenen tüketici özelliklerini de dikkate alarak pazarlama stratejilerine yön vermeleri yararlı olacaktır. 867

7 KAYNAKLAR Çelik, M Batı Akdeniz Bölgesinde Süt ve Süt ürünleri Sektörünün Stratejik Durumu Analizi ve Gelişme Olanakları, Akdeniz Đ.Đ.B.F.Dergisi (4): Çelik, Y., Karlı, B., Bilgiç, A. ve Çelik, S Şanlıurfa Đli Kentsel Alanda Tüketicilerin Süt Tüketim Düzeyleri ve Süt Tüketim Alışkanlıkları, Tarım Ekonomisi Dergisi 11 (1): Deveci, Ö Samsunun Vezirköprü Đlçesinde Süt ve Ürünleri Üreten ve Üretmeyen Bireylerin Süt Tüketimini Etkileyen Faktörler (yüksek lisans tezi), Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya. Miran, B Temel Đstatistik, Ege Üniversitesi Basım Evi, Bornova, Đzmir.297 s. Oğuz, C. ve Küçükçongar, M Konya Đli Selçuklu Đlçesi Hanehalkının Süt ve Süt Ürünleri Tüketim ve Satın Alma Davranışları, Türkiye V. Tarım Ekonomisi Kongresi, Eylül, Erzurum, s Özel, G Tüketicilerin Süt Tercihinde Etkili Olan Faktörlerin Đncelenmesine Yönelik Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Đ.Đ.B.F. Dergisi 13 (3): Şahin, K., Andiç, S. ve Koç, Ş Van Đli Kentsel Alanda Ailelerin Otlu Peynir ve Süt Ürünleri Alım ve Tüketim Davranışları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 11(2): Tahtalı, F.A., Yıldırım, Đ., Çiftçi, K. ve Ceylan, M Elazığ ili kentsel alanda tüketicilerin süt ve süt ürünleri satın alma davranışları, Türkiye VIII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Haziran, Bursa. Topçu, Y Süt ürünlerinde marka rekabeti ve tüketici davranışları: Erzurum ili örneği (doktora tezi), Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum. Uluat, Ş Van Đli Merkez Đlçede Hayvansal Gıda Tüketim Yapısı (yüksek lisans tezi), YYÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Van. Yalçınkaya, O Van ili Erciş Đlçesinde Hayvansal Gıda Tüketim Yapısı (yüksek lisans tezi), YYÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Van. 868

Özel ELAZIĞ İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI. F. Aslı TAHTALI1 İbrahim YILDIRIM2

Özel ELAZIĞ İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI. F. Aslı TAHTALI1 İbrahim YILDIRIM2 112 ELAZIĞ İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI F. Aslı TAHTALI1 İbrahim YILDIRIM2 Kenan ÇİFTÇİ3 4 Melike CEYLAN* Özel Tüketicilerin süt ve süt ürünleri satın alma

Detaylı

ŞANLIURFA İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN SÜT TÜKETİM DÜZEYLERİ VE SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI

ŞANLIURFA İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN SÜT TÜKETİM DÜZEYLERİ VE SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI Tarım Ekonomisi Dergisi 2005; 11(1) :5-12 ŞANLIURFA İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN SÜT TÜKETİM DÜZEYLERİ VE SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI 1 2 2 3 Yusuf ÇELİK, Bahri KARLI, Abdulbaki BİLGİÇ,Şerafettin ÇELİK

Detaylı

Demografik Kriterlerin Yoğurt Marka Tercihlerindeki Rolünün Manova Đle Belirlenmesi

Demografik Kriterlerin Yoğurt Marka Tercihlerindeki Rolünün Manova Đle Belirlenmesi Demografik Kriterlerin Yoğurt Marka Tercihlerindeki Rolünün Manova Đle Belirlenmesi Gökhan UNAKITAN 1 Yasemin ORAMAN 1 Burçin BAŞARAN 1 Emine YILMAZ 1 ÖZET Demografik kriterler tüketici tercihlerinin belirlenmesinde

Detaylı

Van İli Kentsel Alanda Ailelerin Otlu Peynir ve Süt Ürünleri Alım ve Tüketim Davranışları

Van İli Kentsel Alanda Ailelerin Otlu Peynir ve Süt Ürünleri Alım ve Tüketim Davranışları Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2001, 11(2):67-73 Geliş Tarihi : 19.07.2001 Van İli Kentsel Alanda Ailelerin Otlu Peynir ve Süt Ürünleri Alım ve Tüketim

Detaylı

İstanbul İlinde Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları *

İstanbul İlinde Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları * U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, Cilt 27, Sayı 1, 65-77 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) İstanbul İlinde Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları * Ersin KARAKAYA

Detaylı

Van Merkez İlçe Kentsel Alanda Süt Tüketimi

Van Merkez İlçe Kentsel Alanda Süt Tüketimi Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2002, 12(2): 33-38 Geliş Tarihi : 20.11.2001 Van Merkez İlçe Kentsel Alanda Süt Tüketimi Seval ANDİÇ (1) Kasım ŞAHİN

Detaylı

Süt Ürünlerinde Tüketici Tercihini Etkileyen Faktörler ve Gıda Güvenliği Bilinci

Süt Ürünlerinde Tüketici Tercihini Etkileyen Faktörler ve Gıda Güvenliği Bilinci Hayvansal Üretim 55(2): 9-15, 2014 Araştırma Süt Ürünlerinde Tüketici Tercihini Etkileyen Faktörler ve Gıda Güvenliği Bilinci Sezen Ocak 1*, Hasan Önder 2 1 Ortadoğu Sürdürülebilir Hayvancılık Biyoteknoloji

Detaylı

TR22 Güney Marmara Bölgesindeki Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Düzeylerinin Belirlenmesi

TR22 Güney Marmara Bölgesindeki Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Düzeylerinin Belirlenmesi TR22 Güney Marmara Bölgesindeki Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Düzeylerinin Belirlenmesi Özge Can Niyaz¹* İ. Hakkı İnan² ¹Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin İçme Sütü Tüketim Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma

Üniversite Öğrencilerinin İçme Sütü Tüketim Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2003, 13(1): 15-21 Geliş Tarihi : 10.05.2002 Üniversite Öğrencilerinin İçme Sütü Tüketim Alışkanlıkları Üzerine Bir

Detaylı

Geleneksel Gıda Ürünleri Tüketim Pazarının Analizi: Van İli Uygulaması

Geleneksel Gıda Ürünleri Tüketim Pazarının Analizi: Van İli Uygulaması Geleneksel Gıda Ürünleri Tüketim Pazarının Analizi: Van İli Uygulaması Beşir KOÇ1 dr_besirkoc@yahoo.com Hacı Ali GÜLEÇ3 'Bingöl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Bingöl

Detaylı

BALIK ETİ TÜKETİM YAPISI VE TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ (VAN İLİ ÖRNEĞİ) İbrahim YILDIRIM2 Kenan ÇİFTÇİ3

BALIK ETİ TÜKETİM YAPISI VE TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ (VAN İLİ ÖRNEĞİ) İbrahim YILDIRIM2 Kenan ÇİFTÇİ3 172 BALIK ETİ TÜKETİM YAPISI VE TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ (VAN İLİ ÖRNEĞİ) Melike CEYLAN1 İbrahim YILDIRIM2 Kenan ÇİFTÇİ3 Özet Balık etinin dengeli vc sağlıklı beslenmeye önemli

Detaylı

Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(2): 57-62, 2011

Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(2): 57-62, 2011 Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(2): 57-62, 2011 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Tüketicilerin Ambalajlı ve Açık Süt Tüketim Alışkanlıklarının Karşılaştırmalı Olarak Đncelenmesi: Kahramanmaraş Örneği

Tüketicilerin Ambalajlı ve Açık Süt Tüketim Alışkanlıklarının Karşılaştırmalı Olarak Đncelenmesi: Kahramanmaraş Örneği KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 10(1), 2007 89 KSU Journal of Science and Engineering, 10(1), 2007 Tüketicilerin Ambalajlı ve Açık Süt Tüketim Alışkanlıklarının Karşılaştırmalı Olarak Đncelenmesi: Kahramanmaraş

Detaylı

Şanlıurfa İli Kentsel Alanında Tüketicilerin Yumurta Tüketim Düzeyleri ve Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi

Şanlıurfa İli Kentsel Alanında Tüketicilerin Yumurta Tüketim Düzeyleri ve Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi Hayvansal Üretim 42 (2): 53-62 (2001) Şanlıurfa İli Kentsel Alanında Tüketicilerin Yumurta Tüketim Düzeyleri ve Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi Yusuf Çelik 1 Turgay Şengül 2 1 Harran Üniversitesi

Detaylı

1 Araştırma Makalesi. Türkiye de Ailelerin Su Ürünleri Tüketiminin Ekonomik Analizi

1 Araştırma Makalesi. Türkiye de Ailelerin Su Ürünleri Tüketiminin Ekonomik Analizi 1 Araştırma Makalesi Türkiye de Ailelerin Su Ürünleri Tüketiminin Ekonomik Analizi Cuma AKBAY 1*, Yeşim MERAL 1, Halil İbrahim YILMAZ 2, Sadık GÖZEK 3 1 KSÜ, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Kahramanmaraş

Detaylı

1. GİRİŞ Süt, yeterli ve dengeli beslenme için gerekli olan birçok besin elementini içeren ve her yaşta tüketilmesi gereken beslenme değeri yüksek tem

1. GİRİŞ Süt, yeterli ve dengeli beslenme için gerekli olan birçok besin elementini içeren ve her yaşta tüketilmesi gereken beslenme değeri yüksek tem Tüketicilerin Açık Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Tercihlerinin İncelenmesi: Tokat-Turhal İlçesi Örneği Bilge Gözener 1, Murat Sayılı 2 Özet Bu araştırmada, Tokat-Turhal İlçesindeki ailelerin süt ve süt ürünleri

Detaylı

Bingöl İl Merkezinde Yaşayan Hane Halklarının Yumurta Tüketim Durumu Üzerine Bir Araştırma

Bingöl İl Merkezinde Yaşayan Hane Halklarının Yumurta Tüketim Durumu Üzerine Bir Araştırma TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Bingöl İl Merkezinde Yaşayan Hane Halklarının Yumurta Tüketim Durumu Üzerine Bir Araştırma a Ersin

Detaylı

Ailelerin Bitkisel Yağ Tüketimleri Üzerine Bir Araştırma: Samsun İli Örneği

Ailelerin Bitkisel Yağ Tüketimleri Üzerine Bir Araştırma: Samsun İli Örneği KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 12 (19): 67-72, 2010 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Ailelerin Bitkisel Yağ Tüketimleri Üzerine Bir Araştırma: Samsun İli Örneği Orhan GÜNDÜZ 1 Kemal ESENGÜN

Detaylı

Bingöl İli Merkez İlçesi Hane Halkının Kanatlı Eti Tüketim Tercihleri

Bingöl İli Merkez İlçesi Hane Halkının Kanatlı Eti Tüketim Tercihleri U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, Cilt 28, Sayı 1, 53-64 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Bingöl İli Merkez İlçesi Hane Halkının Kanatlı Eti Tüketim Tercihleri Ersin KARAKAYA

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN: 1306-7648 Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 2007(3) 15-21 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Üniversite Öğrencilerinin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarının

Detaylı

Konya İli Merkez İlçelerde Açık Süt Tüketimi Üzerine Yapılan Eğitim Çalışmasının Değerlendirilmesi. M. Direk 1, İ. Gemiz

Konya İli Merkez İlçelerde Açık Süt Tüketimi Üzerine Yapılan Eğitim Çalışmasının Değerlendirilmesi. M. Direk 1, İ. Gemiz Tarımsal Pazarlama Konya İli Merkez İlçelerde Açık Süt Tüketimi Üzerine Yapılan Eğitim Çalışmasının Değerlendirilmesi M. Direk 1, İ. Gemiz 1 Yrd.Doç.Dr., S.Ü.Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi Bölümü-Konya E-posta:

Detaylı

Süt ve süt ürünleri tüketiminde tüketici tercihlerini etkileyen faktörler: Samsun ili örneği

Süt ve süt ürünleri tüketiminde tüketici tercihlerini etkileyen faktörler: Samsun ili örneği Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 1, 2013 (36-43) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 8, No: 1, 2013 (36-43) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

İSTANBUL İLİNDE TÜKETİCİLERİN SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI ERSİN KARAKAYA

İSTANBUL İLİNDE TÜKETİCİLERİN SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI ERSİN KARAKAYA T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL İLİNDE TÜKETİCİLERİN SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI ERSİN KARAKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI

Detaylı

ÖZET İSTANBUL İLİNDE İÇME SÜTÜ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI VE BU ALIŞKANLIKLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ÖZET İSTANBUL İLİNDE İÇME SÜTÜ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI VE BU ALIŞKANLIKLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÖZET İSTANBUL İLİNDE İÇME SÜTÜ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI VE BU ALIŞKANLIKLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Bu araştırmada, İstanbul ilinde 4 farklı sosyo-ekonomik grubu(yüksek,

Detaylı

ARAŞTIRMA (Research Report)

ARAŞTIRMA (Research Report) ARAŞTIRMA (Research Report) Sarıözkan S, Cevger Y, Demir P, Aral Y ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HAYVANSAL ÜRÜN TÜKETİM YAPISI VE ALIŞKANLIKLARI The Consumption Situation and

Detaylı

Bingöl İlinde Kanatlı Eti Tüketiminin Yapısı

Bingöl İlinde Kanatlı Eti Tüketiminin Yapısı TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Bingöl İlinde Kanatlı Eti Tüketiminin Yapısı a Hakan İNCİ*, b Ersin KARAKAYA, a Turgay ŞENGÜL,

Detaylı

Kahramanmaraş İli Kent Merkezinde Keçi Peyniri Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Analizi

Kahramanmaraş İli Kent Merkezinde Keçi Peyniri Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Analizi ISSN: 2146-8168 Sayı: 13, Yıl: 2016, Sayfa: 125-132 http://bilader.gop.edu.tr Dergiye Geliş Tarihi: 23.04.2016 Yayına Kabul Tarihi: 20.12.2016 Baş Editör: Ebubekir ALTUNTAŞ Alan Editörü: Halil KIZILASLAN

Detaylı

www.akuademi.net [XV. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, 01 04 Temmuz 2009, Rize]

www.akuademi.net [XV. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, 01 04 Temmuz 2009, Rize] ERZURUM İLİNDEKİ TÜKETİCİLERİN SU ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Pınar OĞUZHAN 1 * Simay ANGİŞ 1 Muhammed ATAMANALP 1 1 Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Anabilim Dalı.

Detaylı

Türkiye de Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıkları ve Marka Tercihleri

Türkiye de Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıkları ve Marka Tercihleri U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, Cilt 27, Sayı 2, 83-92 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Türkiye de Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıkları ve Marka Tercihleri Sertaç DOKUZLU 1*, Oktay

Detaylı

Erzurum Đlinde (Aziziye, Palandöken Ve Yakutiye Đlçeleri) Balık Tüketimine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi

Erzurum Đlinde (Aziziye, Palandöken Ve Yakutiye Đlçeleri) Balık Tüketimine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi Erzurum Đlinde (Aziziye, Palandöken Ve Yakutiye Đlçeleri) Balık Tüketimine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi Murat KÜLEKÇĐ 1 Tuğba EREM KAYA 1 Ayşe SEZGĐN 2 Özet Çalışmanın ana amacı Erzurum ili nde balık

Detaylı

Amasya İli Merkez İlçedeki Hanehalkının Kanatlı Eti Tüketim Alışkanlıkları ve Kanatlı Eti Tüketimini Etkileyen Faktörler

Amasya İli Merkez İlçedeki Hanehalkının Kanatlı Eti Tüketim Alışkanlıkları ve Kanatlı Eti Tüketimini Etkileyen Faktörler ISSN: 2146-8168 Sayı: 6, Yıl: 2013, Sayfa: 1-18 http://bilader.gop.edu.tr Dergiye Geliş Tarihi: 22.03.2013 Yayına Kabul Tarihi: 25.04.2013 Baş Editör: Naim Cağman Danışman Editör: Gülistan Erdal Amasya

Detaylı

Tekirdağ İlinde Balık Tüketim Eğilimlerinin Belirlenmesi

Tekirdağ İlinde Balık Tüketim Eğilimlerinin Belirlenmesi Tekirdağ İlinde Balık Tüketim Eğilimlerinin Belirlenmesi Derya İlkay ABDİKOĞLU 1 M.Ömer AZABAĞAOĞLU 1 Gökhan UNAKITAN 1 1 Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü Özet: İnsan

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KIRŞEHİR İLİNDE SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TÜKETİMİNDE TÜKETİCİ ALGILARININ BELİRLENMESİ

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KIRŞEHİR İLİNDE SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TÜKETİMİNDE TÜKETİCİ ALGILARININ BELİRLENMESİ T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KIRŞEHİR İLİNDE SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TÜKETİMİNDE TÜKETİCİ ALGILARININ BELİRLENMESİ Mehmet Emin YAZICI YÜKSEK LİSANS TEZİ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI KIRŞEHİR

Detaylı

İSTANBUL İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN AÇIK VE PAKET SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI*

İSTANBUL İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN AÇIK VE PAKET SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI* Tarım Ekonomisi Dergisi 2014; 20(1): 17-27 İSTANBUL İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN AÇIK VE PAKET SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI* Ersin KARAKAYA 1, Cuma AKBAY 2 ÖZET Süt ve süt ürünleri insan yaşamının her

Detaylı

Kafkas Üniversitesi Öğrencilerinin İçme Sütü ve Süt Ürünlerini Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi

Kafkas Üniversitesi Öğrencilerinin İçme Sütü ve Süt Ürünlerini Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. 5 (2): 73-84, 21. Araştırma Makalesi Kafkas Üniversitesi Öğrencilerinin İçme Sütü ve Süt Ürünlerini Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi Asya ÇETİNKAYA 1 1. Kafkas

Detaylı

Tüketicilerin Ambalajlı ve Açık Süt Tüketim Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Erzincan İli Örneği*

Tüketicilerin Ambalajlı ve Açık Süt Tüketim Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Erzincan İli Örneği* KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 13 (20): 111-115, 2011 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Tüketicilerin Ambalajlı ve Açık Süt Tüketim Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Erzincan İli Örneği* Gülistan

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU www.meritsut.com

ÜRÜN KATALOĞU www.meritsut.com ÜRÜN KATALOĞU www.meritsut.com Hakkımızda Kuruluşumuz 1998 yılında Merih Gıda Süt Ürünleri Yem Hayvancılık Ltd. Şti. ünvanıyla 278 kg süt ile üretimine başlamıştır. Mutlak kalite ve lezzet prensibi ile

Detaylı

Amasya İli Merkez İlçedeki Hanehalkının Balık Eti Tüketim Alışkanlıkları ve Balık Eti Tüketimini Etkileyen Faktörler

Amasya İli Merkez İlçedeki Hanehalkının Balık Eti Tüketim Alışkanlıkları ve Balık Eti Tüketimini Etkileyen Faktörler ISSN: 2146-8168 Sayı: 5, Yıl: 2013, Sayfa: 61-75 http://bilader.gop.edu.tr Dergiye Geliş Tarihi: 22.03.2013 Yayına Kabul Tarihi: 12.04.2013 Baş Editör: Naim Cağman Danışman Editör: Ebru Onurlubaş Amasya

Detaylı

Ankara İli Kırsal Alanda Süt Tüketim Düzeylerinin Belirlenmesi

Ankara İli Kırsal Alanda Süt Tüketim Düzeylerinin Belirlenmesi Toprak Su Dergisi, 2017, 6 (1): (28-35) Ankara İli Kırsal Alanda Süt Tüketim Düzeylerinin Belirlenmesi Yasemin DEMİR 1 * Erdoğan GÜNEŞ 2 1 Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,

Detaylı

Kuş Gribinin Tüketicilerin Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıklarına Etkisi (Tokat İli Örneği)

Kuş Gribinin Tüketicilerin Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıklarına Etkisi (Tokat İli Örneği) GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2006, 23(2), 25-31 Kuş Gribinin Tüketicilerin Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıklarına Etkisi (Tokat İli Örneği) Murat Sayılı Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım

Detaylı

Kahramanmaraş İli Kent Merkezinde Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıkları ve Tüketimi Etkileyen Faktörler

Kahramanmaraş İli Kent Merkezinde Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıkları ve Tüketimi Etkileyen Faktörler KSÜ Doğa Bil. Derg., 19(4), 433-437, 2016 433 Araştırma Makalesi Kahramanmaraş İli Kent Merkezinde Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıkları ve Tüketimi Etkileyen Faktörler Emine İKİKAT TÜMER Cuma AKBAY * Tuba

Detaylı

İzmir, Çanakkale ve Balıkesir İllerinde Keçi Sütü ve Ürünleri Tüketiminin Analizi Üzerine Bir Araştırma

İzmir, Çanakkale ve Balıkesir İllerinde Keçi Sütü ve Ürünleri Tüketiminin Analizi Üzerine Bir Araştırma Ceylan ve Ark. Araştırma Makalesi (Research Article) Sait ENGİNDENİZ 1 Duygu AKTÜRK 2 A. Ferhan SAVRAN 2 Nedim KOŞUM 3 Turgay TAŞKIN 3 Harun KESENKAŞ 4 Mukadderat GÖKMEN 5 Ayşe UZMAY 1 Gökhan ÇINAR 6 1

Detaylı

Ordu il merkezindeki tüketicilerin fermente süt ürünleri tüketim alışkanlıkları

Ordu il merkezindeki tüketicilerin fermente süt ürünleri tüketim alışkanlıkları Akademik Ziraat Dergisi 4(2):71-80 (2015) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Ordu il merkezindeki tüketicilerin fermente süt ürünleri tüketim alışkanlıkları Zekai TARAKÇI 1, Muhammet

Detaylı

Organik Ürün Tüketim Eğilimi

Organik Ürün Tüketim Eğilimi Organik Ürün Tüketim Eğilimi Erdal DAĞISTAN 1 Bekir DEMĐRTAŞ 1 Yalçın YILMAZ 2 Nuran TAPKI 1 Özet Bu çalışmada Hatay ili merkez ilçede yaşayan tüketicilerin organik tarım ürünlerine olan talep ve eğilimlerinin

Detaylı

1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü

1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Onay ve karar no 1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014 2 3 4 Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Necmettin Erbakan Üniversitesi

Detaylı

Ekonomik Krizin Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerine Etkileri (Tokat Đli Örneği)

Ekonomik Krizin Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerine Etkileri (Tokat Đli Örneği) Ekonomik Krizin Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerine Etkileri (Tokat Đli Örneği) Meral UZUNOZ 1 Bilge GÖZENER 1 Yaşar AKÇAY 1 Özet Bu çalışmada, Tokat ili kentsel alanda yaşayan 296 tüketiciden

Detaylı

SÜT ÜRÜNLERİ. Hazırlayan İsmail Erkan SARISAÇLI 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SÜT ÜRÜNLERİ. Hazırlayan İsmail Erkan SARISAÇLI 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SÜT ÜRÜNLERİ Hazırlayan İsmail Erkan SARISAÇLI 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SÜT ÜRÜNLERI Türkiye'de Üretim Sektörde üretim yapısının daha çok küçük aile

Detaylı

Tokat İli Almus İlçesinde Ailelerin Balık Tüketim Durumu. Fish Consumption of Households in Almus County of Tokat Province

Tokat İli Almus İlçesinde Ailelerin Balık Tüketim Durumu. Fish Consumption of Households in Almus County of Tokat Province GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2009, 26(2), 35-43 Tokat İli Almus İlçesinde Ailelerin Balık Tüketim Durumu Faruk Adıgüzel Onur Civelek Murat Sayılı Esen Oruç Büyükbay Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Endüstriyel Süt İşleme

Dünyada ve Türkiye de Endüstriyel Süt İşleme Dünyada ve Türkiye de Endüstriyel Süt İşleme Dünyada üretilen toplam süt miktarı farklı kuruluşlar tarafından açıklanmaktadır. Bu kuruluşlar temelde birbirleriyle bağlantılı olmalarına rağmen veri toplama

Detaylı

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til Su; GİRİŞ ekosisteminin sağlıklı işlemesi, insanların sağlığı ve yaşamının

Detaylı

ÇOCUKLARDA BESLENME. Dr.Belkıs Kütük Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Liv Hospital Ankara

ÇOCUKLARDA BESLENME. Dr.Belkıs Kütük Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Liv Hospital Ankara ÇOCUKLARDA BESLENME Dr.Belkıs Kütük Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Liv Hospital Ankara **Bir ülkenin sosyal ve ekonomik yönden, beklenen uygarlık seviyesine ulaşabilmesi, ancak bedensel ve zihinsel

Detaylı

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin Probiyotik Ürün Tüketimlerinin ve Probiyotik Kavramının Bilinme Düzeyinin Belirlenmesi

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin Probiyotik Ürün Tüketimlerinin ve Probiyotik Kavramının Bilinme Düzeyinin Belirlenmesi Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No: 2, 2010 (1-6) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 5, No: 2, 2010 (1-6) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Tüketimi ve Ticaretindeki Gelişmeler

Dünyada ve Türkiye de Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Tüketimi ve Ticaretindeki Gelişmeler Akademik Gıda / Academic Food Journal ISSN Print: 1304-7582, Online: 2146-9377 http://www.academicfoodjournal.com Akademik Gıda 12(1) (2014) 78-96 Derleme Makale / Review Paper Dünyada ve Türkiye de Süt

Detaylı

İZMİR DE SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ

İZMİR DE SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ İZMİR DE SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ Büyük tarımsal ekonomiler sıralamasında 7. sırada yer alan ülkemiz tarımının milli gelire, istihdama ve dış ticarete katkısı giderek artmaktadır. Tarım sektörü; 2008 yılında

Detaylı

Tüketicilerin Yumurta Tüketim Tercihlerinin Belirlenmesi: Uşak İli Örneği

Tüketicilerin Yumurta Tüketim Tercihlerinin Belirlenmesi: Uşak İli Örneği Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of AgriculturalFaculty of GaziosmanpasaUniversity http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/ResearchArticle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN:

Detaylı

ULUSAL PROGRAMLARIN YÜRÜTÜLMESĠNDE ĠZLEME ve DEĞERLENDĠRME. Doç.Dr.Yavuz SANĠSOĞLU TCSB Eğitim Koordinatörü

ULUSAL PROGRAMLARIN YÜRÜTÜLMESĠNDE ĠZLEME ve DEĞERLENDĠRME. Doç.Dr.Yavuz SANĠSOĞLU TCSB Eğitim Koordinatörü ULUSAL PROGRAMLARIN YÜRÜTÜLMESĠNDE ĠZLEME ve DEĞERLENDĠRME Doç.Dr.Yavuz SANĠSOĞLU TCSB Eğitim Koordinatörü SUNUM PLANI 1. Eğitim ortamı ve eğiticiler nasıl olmalı? 2. Anketler ile ilgili dikkat edilmesi

Detaylı

PEYNiR....gıdanıza değer katan çözümler... www.apack.com.tr

PEYNiR....gıdanıza değer katan çözümler... www.apack.com.tr PEYNiR...gıdanıza değer katan çözümler... Peynir uzmanlık ister... Hayvansal kaynaklı gıdalar arasında önemli bir yeri olan peynir, toplumumuz tarafından sevilen ve zevkle tüketilen bir gıdadır. Son yıllarda

Detaylı

COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ Dr.Aslı ZULUĞ Prof. Dr. Bülent MĠRAN 7. Gıda Mühendisliği Kongresi 24-26 Kasım Ankara Coğrafi Etiketli Ürünler TUTUM

Detaylı

TOKAT İLİNDE TÜKETİCİLERİN ARI ÜRÜNLERİ TÜKETİM DURUMLARI VE ALIŞKANLIKLARI BEE PRODUCTS CONSUMPTION AND HABITS OF CONSUMERS IN TOKAT PROVINCE

TOKAT İLİNDE TÜKETİCİLERİN ARI ÜRÜNLERİ TÜKETİM DURUMLARI VE ALIŞKANLIKLARI BEE PRODUCTS CONSUMPTION AND HABITS OF CONSUMERS IN TOKAT PROVINCE TOKAT İLİNDE TÜKETİCİLERİN ARI ÜRÜNLERİ TÜKETİM DURUMLARI VE ALIŞKANLIKLARI BEE PRODUCTS CONSUMPTION AND HABITS OF CONSUMERS IN TOKAT PROVINCE (Extended Abstract in English can be Found at the end of the

Detaylı

Meriç Süt ürünleri... Meric Dairy Products

Meriç Süt ürünleri... Meric Dairy Products Meriç Süt ürünleri... 1998 yılında,200m² kapalı alanı,8 personeli ve 2.000 litrelik günlük süt işleme kapasitesi ile üretime başlayan Meriç İşletmeleri, kısa sürede tesislerini genişleterek kapalı alanını

Detaylı

Doğum Yeri 2,2 4,4 2,2 4,4 4,4 2,2 2,2 2,2 28,8 2,2 6,6 17,7 4,4 4,4 2,2

Doğum Yeri 2,2 4,4 2,2 4,4 4,4 2,2 2,2 2,2 28,8 2,2 6,6 17,7 4,4 4,4 2,2 Doğum Yeri Katılımcıların doğum yerlerine bakıldığında üçte birine yakınının (%28,8) İzmir doğumlu olduğu görülmüştür. İzmirlileri, Kars doğumlular (%17,7) ve Kütahya doğumlular (6,6) izlerken diğer katılımcıların

Detaylı

İZMİR DE SÜT HAYVANCILIĞI

İZMİR DE SÜT HAYVANCILIĞI İZMİR DE SÜT HAYVANCILIĞI Şebnem BORAN Gözde SEVİLMİŞ Süt özellikle protein, yağ, vitamin (C vitamini hariç) ve mineraller (başta kalsiyum ve fosfor olmak üzere) gibi beslenmede çok önemli olan toplam

Detaylı

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Journal of Agricultural Sciences

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Journal of Agricultural Sciences Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Journal of Agricultural Sciences http://dergipark.gov.tr/omuanajas AraĢtırma/Research Anadolu Tarım Bilim. Derg./Anadolu J Agr Sci, 32 (2017) ISSN: 1308-8750 (Print)

Detaylı

Bitkisel Yağ Tüketiminde Markaya Karşı Tutumu Etkileyen Faktörlerin Analizi: Samsun Đli Örneği

Bitkisel Yağ Tüketiminde Markaya Karşı Tutumu Etkileyen Faktörlerin Analizi: Samsun Đli Örneği Bitkisel Yağ Tüketiminde Markaya Karşı Tutumu Etkileyen Faktörlerin Analizi: Samsun Đli Örneği Orhan GÜNDÜZ 1 Vedat CEYHAN 1 H. Avni CĐNEMRE 1 Osman KILIÇ 1 ÖZET Bu araştırmanın amacı; Samsun ili merkezinde

Detaylı

Civil Peynir Tüketiminde Etkili Olan Değişkenlerin Belirlenmesi

Civil Peynir Tüketiminde Etkili Olan Değişkenlerin Belirlenmesi Civil Peynir Tüketiminde Etkili Olan Değişkenlerin Belirlenmesi Emine ĐKĐKAT TÜMER 1 Vedat DAĞDEMĐR 1 Zeynep EKER 1 ÖZET Bu çalışmada, Erzurum ilinde civil peynir tüketiminde etkili olan değişkenlerin

Detaylı

TÜKETİCİLERİN GIDA MADDELERİNİN SON KULLANMA TARİHİNE VERDİKLERİ ÖNEM ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇE ÖRNEĞİ

TÜKETİCİLERİN GIDA MADDELERİNİN SON KULLANMA TARİHİNE VERDİKLERİ ÖNEM ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇE ÖRNEĞİ Ocak 2010 Cilt:18 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 233-240 TÜKETİCİLERİN GIDA MADDELERİNİN SON KULLANMA TARİHİNE VERDİKLERİ ÖNEM ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇE ÖRNEĞİ Özet Neslihan KÖSE

Detaylı

Osteoporozdan korunmak için Sağlık için Sağlıklı süt için! Programı Tanıtımı ve İl Düzeyinde Yürütülmesi

Osteoporozdan korunmak için Sağlık için Sağlıklı süt için! Programı Tanıtımı ve İl Düzeyinde Yürütülmesi Osteoporozdan korunmak için Sağlık için Sağlıklı süt için! Programı Tanıtımı ve İl Düzeyinde Yürütülmesi Nazime Yüksekkaya Ziraat Yüksek Mühendisi (Süt Teknolojisi Bölümü) Tespitler Süt ve süt ürünlerinin

Detaylı

Yozgat İli Sorgun İlçesi Şeker Fabrikasında Çalışan Daimi İşçilerin Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi

Yozgat İli Sorgun İlçesi Şeker Fabrikasında Çalışan Daimi İşçilerin Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi ISSN: 2146-8168 Sayı: 8, Yıl: 2013, Sayfa: 14-28 http://bilader.gop.edu.tr Dergiye Geliş Tarihi: 24.07.2013 Yayına Kabul Tarihi: 04.11.2013 Baş Editör: Naim Çağman Alan Editörü: Halil Kızılaslan Yozgat

Detaylı

ÇEŞİTLİ YÖRELERDE YAPILAN ARAŞTIRMA SONUÇLARINA GÖRE TARIM İŞLETMELERİNDE GELİR DURUMU VE TÜKETİM EĞİLİMLERİ

ÇEŞİTLİ YÖRELERDE YAPILAN ARAŞTIRMA SONUÇLARINA GÖRE TARIM İŞLETMELERİNDE GELİR DURUMU VE TÜKETİM EĞİLİMLERİ ÇEŞİTLİ YÖRELERDE YAPILAN ARAŞTIRMA SONUÇLARINA GÖRE TARIM İŞLETMELERİNDE GELİR DURUMU VE TÜKETİM EĞİLİMLERİ Prof.Dr. Ahmet ERKUŞ 1 Dr. İlkay DELLAL 2 1. GİRİŞ Gelir ile tüketim arasındaki ilişki 17. yüzyıldan

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ Selin ŞEN Eylül 2012 SUNUM PLANI I. SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM II. ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE

Detaylı

YEŞİL PAZARLAMADA TÜKETİCİ ALGISI: İÇECEK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

YEŞİL PAZARLAMADA TÜKETİCİ ALGISI: İÇECEK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ YEŞİL PAZARLAMADA TÜKETİCİ ALGISI: İÇECEK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ Ahmet ŞAHİN 1 Hüseyin MERAL 1 Yeşim AYTOP 2 ahmet.sahin@ksu.edu.tr hsyn.meral55@hotmail.com yesimmeral@ksu.edu.tr 1 KSÜ, Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi

Detaylı

Türkiye de Kırmızı Et Pazarlaması

Türkiye de Kırmızı Et Pazarlaması Atatürk Üniv. Ziraat Fak. 34 (4), 361-366, 2003 Türkiye de Kırmızı Et Pazarlaması Vedat DAĞDEMİR Avni BİRİNCİ Tecer ATSAN Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Erzurum (dagdemir@atauni.edu.dr)

Detaylı

Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU

Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU 173 Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU Hiçbir canlının beslenmeden yaşamını sürdürmesi mümkün değildir. Bu, her yaşta olmak üzere, insanlar için de geçerlidir. Özellikle bebekler ve

Detaylı

Manda Ürünlerini Ekonomik Değeri Nasıl Artırılabilir Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜRLER

Manda Ürünlerini Ekonomik Değeri Nasıl Artırılabilir Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜRLER Manda Ürünlerini Ekonomik Değeri Nasıl Artırılabilir Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜRLER Manda Ürünleri Süt ve Süt Ürünleri Manda sütü Afyon kaymağı Lüle kaymağı Manda yoğurdu Dondurma Manda tereyağı Manda peyniri

Detaylı

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Düzey 2 (TRA1 ve TRA2) Bölgelerinde Büyükbaş Hayvan Varlığı ve Süt Üretiminin Karşılaştırılması

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Düzey 2 (TRA1 ve TRA2) Bölgelerinde Büyükbaş Hayvan Varlığı ve Süt Üretiminin Karşılaştırılması İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Düzey 2 (TRA1 ve TRA2) Bölgelerinde Büyükbaş Hayvan Varlığı ve Süt Üretiminin Karşılaştırılması Rıdvan KOÇYİĞİT Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Zootekni

Detaylı

Türkiye de Sütçülük ve Süt Ürünleri Sanayii

Türkiye de Sütçülük ve Süt Ürünleri Sanayii Türkiye de Sütçülük ve Süt Ürünleri Sanayii Türkiye nin AB ye tam üyeliğinde büyük tartışmalara neden olması beklenen tarım hayvancılık ve gıda faslında çağın gereklerini uygun üretim ilk sarıyı almaktadır.

Detaylı

GIDA TÜKETİM DAVRANIŞLARINDA DEĞİŞME VE KIRSAL KESİM. Fazilet BEKTAŞ Müge K. DAVRAN

GIDA TÜKETİM DAVRANIŞLARINDA DEĞİŞME VE KIRSAL KESİM. Fazilet BEKTAŞ Müge K. DAVRAN SOSYOLOJİ DERNEĞİ GIDA TÜKETİM DAVRANIŞLARINDA DEĞİŞME VE KIRSAL KESİM Fazilet BEKTAŞ Müge K. DAVRAN VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ekim 2009, Toplumsal Dönüşümler ve Sosyolojik Yaklaşımlar, Adnan Menderes

Detaylı

ARAŞTIRMA. Elazığ İli Merkez İlçede Tüketicilerin Süt Tüketim Alışkanlıkları ve Bu Alışkanlıkları Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi *

ARAŞTIRMA. Elazığ İli Merkez İlçede Tüketicilerin Süt Tüketim Alışkanlıkları ve Bu Alışkanlıkları Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi * ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2012; 26 (3): 131-143 http://www.fusabil.org İbrahim ŞEKER 1 Pınar ŞEKER 2 Merve ŞAHİN 3 Volkan Serhat ÖZEN 3 Ayşegül AKDENİZ 3 Okan ERKMEN 3 İbrahim KIŞLALIOĞLU 3 Gökhan

Detaylı

Iğdır İli Mantar Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi

Iğdır İli Mantar Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 5(4): 9-16, 15 Iğdır İli Mantar Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi Iğdır Üniversitesi Fen

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 173-180 Araştırma Makalesi Research Article Akdeniz

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlıklı Yaşam Merkezi Dyt. Melda KANGALGİL

SAĞLIKLI BESLENME. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlıklı Yaşam Merkezi Dyt. Melda KANGALGİL SAĞLIKLI BESLENME AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlıklı Yaşam Merkezi Dyt. Melda KANGALGİL 1 İNSANLAR NEDEN YEMEK YER 2 3 Sağlığın temeli yeterli ve dengeli (sağlıklı) beslenmedir. İnsan vücudunu bir arabaya benzetebiliriz;

Detaylı

İstanbul İli Küçük Çekmece İlçesinde Kırmızı ve Beyaz Et Tüketiminde Etkili Faktörlerin Analizi

İstanbul İli Küçük Çekmece İlçesinde Kırmızı ve Beyaz Et Tüketiminde Etkili Faktörlerin Analizi Beyaz Et Tüketiminde Etkili Faktörlerin Analizi A. Semih UZUNDUMLU H. Bayram IŞIK M. Hilmi KIRLI Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, 25240 Erzurum e-posta: asuzsemi@atauni.edu.tr

Detaylı

Economic Analysis of Dairy Farms (The Case of Yeşilyurt District of Tokat Province)

Economic Analysis of Dairy Farms (The Case of Yeşilyurt District of Tokat Province) GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2008, 25 (1), 15-22 Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Ekonomik Analizi (Tokat İli Yeşilyurt İlçesi Örneği)* Derya Öztürk 1 Osman Karkacıer 2 1- Gaziosmanpaşa Üniversitesi,

Detaylı

Bedia ŞİMŞEK 1 İnci AÇIKGÖZ 2

Bedia ŞİMŞEK 1 İnci AÇIKGÖZ 2 YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 011, 1(1):1-18 Geliş Tarihi (Received): 3.07.010 Kabul Tarihi (Accepted): 19.10.010 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin

Detaylı

ÇAY TÜKETİMİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ: SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ

ÇAY TÜKETİMİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ: SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ : 19-25 J.Agric. Fac. HR.U., 2012, 16(4): 19-25 Araştırma Makalesi ÇAY TÜKETİMİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ: SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ Osman KILIÇ 1 Orhan GÜNDÜZ 2 Gamze AYDIN ERYILMAZ 1 Murat EMİR

Detaylı

Tokat İli Merkez İlçede Ailelerin Ekmek Tüketimleri Üzerine Bir Araştırma

Tokat İli Merkez İlçede Ailelerin Ekmek Tüketimleri Üzerine Bir Araştırma Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Research Article JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

Balıketi Tüketim Eğilimini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Hakkari İli Örneği

Balıketi Tüketim Eğilimini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Hakkari İli Örneği Balıketi Tüketim Eğilimini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Hakkari İli Örneği Ahmet Semih UZUNDUMLU, Ayşe SEZGİN*, Mehmet Hasan TEKİN Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Erzurum

Detaylı

Adana İli Çukurova İlçesinde Salça Tüketim Tercihleri ve Tüketimi Etkileyen Faktörler

Adana İli Çukurova İlçesinde Salça Tüketim Tercihleri ve Tüketimi Etkileyen Faktörler Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Reseach Article JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN:

Detaylı

Konya İlinde Farklı Ekmek Çeşitlerini Tüketen Bireyler Üzerinde Yapılan Bir Anket Çalışması

Konya İlinde Farklı Ekmek Çeşitlerini Tüketen Bireyler Üzerinde Yapılan Bir Anket Çalışması Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 3, 2012 (59-64) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 7, No: 3, 2012 (59-64) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ İLİ KENTSEL ALANDA YAŞAYAN AİLELERİN GIDA TÜKETİMLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE MARKA GERÇEĞİ

KAHRAMANMARAŞ İLİ KENTSEL ALANDA YAŞAYAN AİLELERİN GIDA TÜKETİMLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE MARKA GERÇEĞİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ İLİ KENTSEL ALANDA YAŞAYAN AİLELERİN GIDA TÜKETİMLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE MARKA GERÇEĞİ

Detaylı

Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri. Technical Properties of Some Milking Parlours in Aydın Province

Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri. Technical Properties of Some Milking Parlours in Aydın Province Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri Türker SARAÇOĞLU, Nurettin TOPUZ, Cengiz ÖZARSLAN Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Aydın turksar@hotmail.com

Detaylı

Aydın da Hanehalklarının Gıda Tüketim Talebi Ekonometrik Analizi 3

Aydın da Hanehalklarının Gıda Tüketim Talebi Ekonometrik Analizi 3 Yıldıztekin ve Tuna Araştırma Makalesi (Research Article) Yasemin DEMİR 1 Göksel ARMAĞAN 2 1 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara.

Detaylı

Erzurum Merkez İlçede Et ve İthal Et Tüketme Durumunu İnceleyen Bir Araştırma

Erzurum Merkez İlçede Et ve İthal Et Tüketme Durumunu İnceleyen Bir Araştırma Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 3(1): 61-68, 2013 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

İzmir İli Ödemiş İlçesinde Kırmızı Et Tüketim Davranışlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

İzmir İli Ödemiş İlçesinde Kırmızı Et Tüketim Davranışlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Hayvansal Üretim 51(1): 21-30, 2010 Araştırma Makalesi İzmir İli Ödemiş İlçesinde Kırmızı Et Tüketim Davranışlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Erdal Yaylak 1*, Turgay Taşkın 2, Nursel Koyubenbe

Detaylı

TÜRKİYE DE KIRMIZI ET VE SÜT SEKTÖRLERİNDE YAŞANAN BİLGİ KİRLİLİĞİ VE YANSIMALARI

TÜRKİYE DE KIRMIZI ET VE SÜT SEKTÖRLERİNDE YAŞANAN BİLGİ KİRLİLİĞİ VE YANSIMALARI TÜRKİYE DE KIRMIZI ET VE SÜT SEKTÖRLERİNDE YAŞANAN BİLGİ KİRLİLİĞİ VE YANSIMALARI MURAT YÖRÜK SETBİR YÖNETİM KURULU BAŞKANI 09 KASIM 2013 / ANKARA GIDA GÜVENLİĞİ Gıda ve gıda güvenliği multidisipliner

Detaylı

sağlıklı nesiller için

sağlıklı nesiller için sağlıklı nesiller için Peynir Çeşitleri TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR Lokum Kıvamında 17 kg 4,5 kg 17 kg 4,5 kg - 2 kg (Tava) Paketleme : Tavada 4 adet Paketleme 1kg: Tavada 12 adet Paketleme

Detaylı

ISSN : Elazig-Turkey ELAZIĞ ĠLĠNĠN BAZI ĠLÇELERĠNDE BALIK ETĠ TÜKETĠMĠ

ISSN : Elazig-Turkey ELAZIĞ ĠLĠNĠN BAZI ĠLÇELERĠNDE BALIK ETĠ TÜKETĠMĠ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 2, Article Number: 5A0063 Bülent ġen ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Özgür Canpolat Received: November 2010 Gülden Atalayoğlu Accepted:

Detaylı

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi intern öğrencilerinde hayvansal ürünlerin tüketim durumu ve tüketici tercihleri

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi intern öğrencilerinde hayvansal ürünlerin tüketim durumu ve tüketici tercihleri Ankara Üniv Vet Fak Derg, 55, 189-194, 2008 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi intern öğrencilerinde hayvansal ürünlerin tükm durumu ve tükci tercihleri Yavuz CEVGER 1, Yılmaz ARAL 1, Pınar DEMİR

Detaylı

Van İli ve İlçelerindeki Sığırcılık İşletmelerinde Kullanılan Yem Çeşitleri ve Hayvan Besleme Alışkanlıkları

Van İli ve İlçelerindeki Sığırcılık İşletmelerinde Kullanılan Yem Çeşitleri ve Hayvan Besleme Alışkanlıkları Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2001, 11(1):29-37 Geliş Tarihi: 30.10.2000 Van İli ve İlçelerindeki Sığırcılık İşletmelerinde Kullanılan Yem Çeşitleri

Detaylı

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(1): 61-66, 2012 Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli Iğdır Üniversitesi

Detaylı