EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları 3. İlk Yenileşme Dönemi Sonrasında Öğretmen Yetiştirme Politikaları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları 3. İlk Yenileşme Dönemi Sonrasında Öğretmen Yetiştirme Politikaları"

Transkript

1 EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları 3. İlk Yenileşme Dönemi Sonrasında Öğretmen Yetiştirme Politikaları Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu

2 3. İlk Yenileşme Dönemi Sonrasında Öğretmen Yetiştirme Politikaları Eğitimde Yenileşme Hareketleri Eğitimde Batılılaşma Çabaları ve Yeni Öğretmen Tipinin Özellikleri Rüştiyelerin Öğretmen Sorunu ve Darulmuallimin Öğretmen Yetiştirmede Nicelik ve Nitelik Sorunu Tanzimat Sonrası Osmanlı Eğitim Sistemi ve Öğretmenlik Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2

3 Eğitimde Yenileşme Hareketleri: Osmanlı Devleti 18. yüzyıldan sonra Avrupa yı örnek alan ıslahatlar yapmaya başladı. Bu çalışmalarda, askeri alanda yaşanan başarısızlıklar gerekçe gösterilerek, sadece askeri okullarla sınırlı kalmak üzere ilk kez batılı tarzda okulların düzenlenmesi esas alınmıştı. Bu çerçevede; Kısa ömürlü Hendesehane (Riyazi dersler hendese adı altında okutulmuştur) açıldı (1734). Mühendishane-i Bahr-ı Hümayun adıyla askeri deniz mühendislik okulu açıldı(1776). İstihkâm ve topçu subayı yetiştiren Mühendishane-i Berr-i Hümayun adlı kara mühendislik okulu açıldı(1795) yılında matbaa kullanılmaya başlanmış, ilk basılan eser Arapça Türkçe sözlük olan Vankulu lügati olmuştur. Ordunun doktor ihtiyacı için Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Mamure kuruldu (1827). Bu gelişmeleri 18. ve 19. yüzyıllarda sanayiden hukuka, ticaretten eğitime birçok kurumun açılması izledi. Açılan bütün bu kurumlar için ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının giderilmesi önemli bir sorun olmuştur Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi 3

4 Bu kurumlarda okutulan Güzel yazı, Arapça ve diğer bir takım temel dersler için öğretmenlere ihtiyaç vardı. Ayrıca bir takım fen ve riyaziye derslerinin hendese adı altında okutulması fen ve teknik eğitim konusunda öğretmen ihtiyacını önemli hale getirmişti. Bu askeri okullarda Fransızca ve İngilizce gibi yabancı dillerin zorunlu olarak okutulması, yabancı hoca ihtiyacını da gündeme getirmişti. Ayrıca açılan tıphaneler için de başta anatomi olmak üzere değişik alanlarda öğretmen ihtiyacı doğmuştu. Bu kurumlarda istihdam edilmek üzere sağlanacak öğretmenler için ilk kaynak kuşku yok ki mevcut sistem içerisindeki medreselerdir. Ancak, tahsil sonrası, Avrupa görmüş, oralardaki ilmi gelişmelerden haberdar olan entelektüellerden de bu amaçla yararlanılması yoluna da gidilmiştir. Bir diğer kaynak da yurtdışından öğretmen getirtilmesi yolu olmuştur. Yurt dışından getirtilen öğretmenler daha ziyade dil, tıp ve fen bilimlerine ilişkin derslerde uzman olanlardan seçilmekteydi Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi 4

5 Eğitimde Batılılaşma Çabaları ve Yeni Öğretmen Tipinin Özellikleri Medresenin zayıflama sürecinde bu kurumların ıslahı yolunda köklü çabalar gösterildiği söylenemez. Bu durum medreselerin en azından bazıları için çok önceden gözden çıkarıldığının işaretidir. Özellikle 18. Yüzyıl sonrası Avrupa da ortaya çıkan sanayi olgusu batılı eğitim sistemlerinin itibar kazanmasını sağlamıştı. Buna bir de Osmanlı nın çöküş sürecinde yaşadığı sorunlar penceresinden bakınca batılılaşmanın dayanılmaz cazibesi daha iyi anlaşılır. Eğitimin batılı modele göre şekillendirilmesi dönemin aydınlarının hayallerini süslemekteydi. Ancak medrese gibi köklü ve saygın bir kurumdan bir anda vazgeçmek pek kolay değildi. O nedenle medrese hedef gösterilmeden, savaşlardaki başarısızlıklar ve sırf askeri başarılara duyulan ihtiyaca vurgu yapılmak suretiyle askeri eğitimin Batılılaştırılmasına dönük girişimler başlatılmıştır. Bu konuda, Avrupa nın çağdaş ilmini Osmanlı ya taşımak gibi çok makul bir amaç da ileri sürülmüştür Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi 5

6 Batılı tarzda eğitim vermek üzere oluşturulan askeri eğitim kurumlarda, Avrupa dan getirilen yabancı eğitimcilerden temel eğitimini alan askerler, eğitimlerinin önemli bir kısmını Avrupa da, özellikle Paris, Londra, Viyana da tamamlıyorlardı. Askeri eğitimlerini tamamlayanların önemli bir kısmı da devlet bürokrasisinde, eğitim kurumlarında yönetici ve öğretmen olarak görevler üstlenmişti. Böylece bu askeri kurumlar hem medreseden hem de Enderun dan misyon devralma konumuna gelmişler ve Türk bürokrasi ve eğitim tarihinde önemli bir bürokrat ve öğretmen kaynağı konumuna yükselmişlerdir. Bu süreçte geleneksel eğitim kurumlarından yetişenler nüfuz daralması yoluyla devlet kurumlarından tedricen uzaklaştırılmıştır. Tanzimat ın böyle bir hazırlık süreci sonunda ilan edilmesi, Tanzimat la birlikte devlet yapısının batılı tarzda yeniden şekillendirilmesine ilişkin inancın bir kanıtı sayılabilir. Askeri eğitimin yanısıra sivil eğitimin de Batılılaştırılmasının ilk adımlarının Rüşdiye mektepleriyle atılması bu askeri öğretim kurumlarına yüklenen görevin büyüklüğünü göstermektedir Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi 6

7 Nitekim Osman Ergin, askeri okulların Batılı tarzda düzenlenmesine karşın sivil eğitimde bu girişimlerin yaklaşık altmış yıl gecikmeyle başlamasını, askeri okulların yeterli mahsul vermesinin beklenmesine bağlar. Burada tartışılması gereken konu eğitimin Batılılaştırılması değil, batılılaşmanın yüzeysel, kuru bir taklitten öteye gidemediği için batılının yaşadığı sosyo-kültürel sorunların eğitim yoluyla Osmanlı ülkesine taşımış olmasıdır. Bir diğer dikkat çeken konu da, askeri alanda başlayıp daha sonra sivil eğitimin de batılılaşmasını sağlayan kurumsal yapıların, Osmanlı devlet bürokrasisine uzman yetiştiren Enderun un Mektebinin işlevini süratle devralmalarıdır. Bu husus Türk modernleşmesinde öğretmenlerin ve okul kurumunun fonksiyonunu gösteren dönüm noktasıdır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi 7

8 Sivil Eğitimin Batılılaşmasında İlk Adım Rüşdiyeler Osmanlı da sivil eğitimin Batılılaştırılmasında ilk adımı Rüşdiye mektepleri oluşturur. Bazı eğitim tarihçileri bu kurumları ilkokul düzeyinde sayarken diğer bazıları da bunların ortaokul düzeyinde olduklarını söyler(halis,2005:61). Ancak Batılılaştırma çabalarının bu okullardan başlatılmasının bu okulların düzeyine ilişkin tartışmalarla ilgisi yoktur. Bu okulların, askeri okullara kaynaklık etmesi amacıyla kuruldukları çok bilinen bir rivayettir. Nitekim bu gerekçenin de askeri okulların kuruluşunda olduğu gibi göstermelik olduğu düşünülebilir. Zira bu okulların kuruluşu 1839 da Tanzimat ın ilanının hemen öncesine rastlar. Bu kurumların taşrada açılmaları ise 1853 ten sonra, 1848 de açılan Darülmuallimin in ilk mezunlarını vermesinden sonradır. Bu kurumların mezunlarının o dönemde Tanzimat vesilesiyle devlet yapısındaki düzenlemelerde ortaya çıkan memur açığını kapatmada kullanıldığı ve böylece memur yetiştiren kurumlara dönüştüğü bilinmektedir. Mezunlarının memur olmak için askeri okullara iltifat etmedikleri gerekçesiyle askeri okullara kaynaklık edecek Askeri Rüşdiye lerin açılışı ise 1875 ten itibaren başlamıştır. Askeri Rüşdiye lerin 36 yıllık bir gecikmeyle açılmış olması düşündürücüdür Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi 8

9 İlk kız rüştiyesinin yirmi yıl sonra (1859) İstanbul da açılmış olması, kız rüştiyelerinin İstanbul dışına yaygınlaşmasının da 1870 te Darülmuallimat ın açılmasından sonra gerçekleşmesi o günün koşullarında sosyo-kültürel değişim açısından erkeklerin daha etkin işlev görebilmelerinden olsa gerektir. Bu durum kızların eğitiminin bir müddet daha ertelenmesinin temel nedenini açıklayıcıdır. Sivil eğitimin, zamanın ilkokulları olan sıbyan mektepleri dururken, Rüşdiye adında ortaokul düzeyinde bir okul ihdas edilerek bu kurumlardan başlatılması ilginçtir. Ahmet Cevdet (Paşa) ilköğretime el atılmadan daha üst düzeyde okullar açılmasını, binaya orta katından başlanılması şeklinde eleştirir. Ancak o dönemde sıbyan mektepleri en yaygın öğretim kurumlarıdır. Buralarda asırlardır yerleşik olan mevcut sistemi değiştirmek oldukça güç bir iştir. Bu konuda Osman Ergin, sıbyan mekteplerinin ıslahına dönük bir teşebbüsün Medrese konusunda olduğu gibi ciddi bir direnişle karşılaşabileceğini söylemektedir Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi 9

10 Rüştiyelerin Öğretmen Sorunu ve Darülmuallimin Darülmuallimin Tanzimat döneminde yeni kurulan sivil bir öğretim kurumu olan rüştiyelere, batılı anlamda öğretmen yetiştirmek amacıyla 16 Mart 1848 tarihinde kurulmuştu. Kuruluşunda hocaların bir kısmının Mühendishane den veya subaylardan atandığı bilinmektedir. Bu okul, Türk eğitim tarihinde Öğretmen Okulu adıyla bilinen ilk kurumdur. Okulun müdürlerinden, Ahmet Cevdet Efendi nin 1851 yılında hazırladığı ilk nizamnamesi, öğretmenliğin saygınlığı açısından önemli belgelerden biridir. Nizamname, öğretmenlerin yetiştirilmesinden istihdamına kadar, günümüz açısından ibret alınacak ilkeler içerir. Bu nizamnamede vurgu yapılan hususlardan; öğretmenliğin Darülmuallimin mezunu olma şartına bağlanması, niteliğe önem verilmesi, ihtiyaç kadar öğretmen yetiştirilmesi, öğrencilerin dolgun burslarla desteklenmesi, mezunların atama öncesi geçici olarak okullarda görevlendirilmesi gibi hükümler dikkat çekicidir Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi 10

11 Darülmuallimin in kurulmasındaki temel amaçlardan birisi de öğretmen yetiştirmede bir standardı yakalamaktı. Farklı kurumlarda farklı hedef ve programlarla yetirilmiş öğretmen adaylarının aynı ülkenin çocuklarını aynı hedef ve idealler etrafında bütünleştirmesini beklemek hayalcilikti. Gökalp in 1917 de İttihat ve Terakki Kongresinde, birbirinden kopuk eğitim bu duruma açıklık getirmektedir. Nitekim birbirinden habersiz, birbirine ilgisiz, vatan millet devlet kavramlarına karşı duyarsız bir nesilden şikayetlerin, bu kurumun var edilmesinde katkıları olmuştur. Ona göre farklı iklim ve ideallerle yetişen öğretmenlerin çocuklara ortak idealler vermesi beklenemez. Nitekim Osmanlı da azınlık ve yabancıların devletin kontrolü dışında verdikleri eğitimleri ülke bütünlüğü ve güvenliği açısından sürekli sorunlar doğurmuştu. Bu kurumlarda görev üslenen öğretmenlerin sahip olduğu farklı düşünce ve idealler de bu sorunu katlayarak büyüttüğüne tarih tanıklık etmektedir Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi 11

12 Tanzimat a kadar nitelik ve nicelik bakımından öğretmenlerin durumları sürekli tartışılır olmuştu. Darülmuallimin ile bu tartışmaların yeni bir boyut kazandığı görülmektedir. Bu kurumlar öğretmen yetiştirmede kalitenin ön planda tutulduğunun bir ifadesi kabul edilebilir. İlk nizamnamede öngörülen ihtiyacı karşılayacak kadar öğretmen yetiştirilmesi düşüncesi ve 1851 de gereğinden fazla öğrenci alındığı gerekçesiyle öğrenci sayısının düşürülmesi, niteliğin yanında niceliğin de göz ardı edilmediğini göstermektedir. Ancak süreç içerisinde ihtiyaç durumu gözetilerek öğrenci sayısında gerekli artışlara gidilmemesi, sayısal yetersizlikler yüzünde alan dışı atamalara sebebiyet vermişti de Darülmuallimin nizamnamesine eklenen ihtiyaç kalmayıncaya kadar geçici olarak alan dışı atamalara imkan veren hüküm, yasal olmayan uygulamaları yasallaştırmış ve uzun yıllar devam edecek olan alan dışı atamaların yolunu açmıştır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi 12

13 Bu fiili durum, 1869 Tarihli Maarifi Umumiye Nizamnamesinde yer verilen, öğretmenlikte öncelik hakkı anlamında Hakk-ı Rüchan kavramıyla mesleği alan dışına açan uygulamalar yasal zemine kavuşturulmuştu. Böylece Darülmuallimin in kuruluşundan kısa bir süre sonra başlayan öğretmen yetiştirmede nitelik ve nicelik tartışmalarında nicelik niteliğe baskın gelmiştir. Nitelik-nicelik arasındaki öncelik tartışmaları Türk eğitim sisteminin en köklü tartışma alanlarından biri olarak halen varlığını sürdürmektedir. Bu sorun yoğun şekilde tartışılmaya devam ederken iki binli yılların hemen başından itibaren nicelik tartışmaları yeni bir boyut kazanmış, ilk defa ihtiyacın çok üzerinde öğretmen yetiştirilmesi sorunuyla yüz yüze gelinmiştir. Günümüzde öğretmenlik mesleği açısından niteliği tartışılabilecek bir büyük kitle, atanamayan öğretmenler olarak yeni bir sorunun ve tartışmanın odağını oluşturmuş durumdadır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi 13

14 Öğretmen Yetiştirmede Nicelik ve Nitelik Sorunu Tanzimat tan itibaren öğretmen eğitimine ilişkin yapılan düzenlemelerde hem niteliğin hem de niceliğin dikkate alındığı görülür. Dönemin şartlarına göre bazen nitelik ön plana çıkarken bazen de niceliğin öne çıkarıldığı görülmektedir. Tanzimat döneminde nitelik arayışının en somut görünümü 1848 de açılan Darülmuallimin dir tarihli Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile Darülmuallimin, Rüştiyeler yanında İdadi ve Sultanilere de öğretmen yetiştirecek şekilde yeniden düzenlenmiştir ten itibaren ilkokul öğretmeni yetiştirmek amacıyla Darülmuallimin-i İbtidai adıyla öğretmen okulları açılmıştır. Kız Rüşdiyelerine kadın öğretmen yetiştirmek için 1870 te Darülmuallimat açılmış, taşrada kız rüştiyelerinin açılmasına da bu tarihten sonra başlanmıştır de Darülmuallimin in, İptidaiye, Rüştiye, Aliye şubeleri şeklinde yeniden düzenlenmesi öğretmen eğitiminde nitelik arayışlarının göstergeleridir. II. Meşrutiyetin başlarında taşrada açılan 30 adet Darülmuallimin de nitelik arayışlarına örnektir. Öğretim kademelerine ve cinsiyete göre yapılan bu düzenlemelerin her biri öğretmenlikte nitelik arayışının ürünü olarak değerlendirilebilir Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi 14

15 Bunların yanı sıra 1851 tarihli ilk nizamnamenin 1869 tarihli Maarif-i Umumiye Nizamnamesinde getirilen öğretmenlikte hakk-ı rüçhan denilen öncelik hakkı kavramıyla esnetilmesi, öğretmen temini konusuna ilişkin sıkıntılardan kaynaklanmıştır. Öğretmen ihtiyacını karşılamada yetersiz kalındığından köy ve kazalardan toplanan imam ve öğretmenlere usul-i cedid üzere formasyon eğitimi verilerek atamalarının yapılması da nitelikten ödün verilerek nicel sorunlara çözüm aramanın görünür uygulamalarıdır. Bir başka öğretmen kaynağı olarak Mülkiye mektebi mezunlarından yararlanılması, çok sayıda mülkiye mezununun maarif müdürlüğü, idadi müdürlükleri, öğretmenlik ve diğer eğitim hizmetlerinde istihdam edilmesini de bu cümleden değerlendirmek mümkündür. II. Meşrutiyetin hemen başlarında taşrada açılan 30 adet Darülmuallimin için ciddi öğretmen ve yönetici sıkıntıları yaşandığı bilinmektedir. Buraların öğretmen ihtiyacının önemli bir kısmının seyyar muallimler denilen, dışarıdan derse gelen öğretmenler ve rastgele seçilmiş yöneticiler oluşturmaktaydı. Bu gelişmelerin her biri, öğretmenlik konusunda niceliğin niteliğe tercih edildiği durumlara örneklerdir Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi 15

16 Tanzimat Sonrası Osmanlı Eğitim Sistemi ve Öğretmenlik: Osmanlı Devleti, ilk yenileşme döneminden itibaren eğitim alanında, askeri eğitimden başlayarak yeni bir rotaya girmiş, Tanzimat la birlikte eğitimin rotası sivil alanda da görünür hale gelmişti. Bu dönemde Maarifi Umumiye Nezareti (Genel Eğitim Bakanlığı) kurulduktan sonra vakıflara bağlı olanlar hariç tüm eğitim işleri bu nezaretin uhdesine bırakılmıştır. Bir taraftan Rüştiyelerin sayısı artırılırken diğer taraftan yeni öğretim yöntemleri ile birlikte örgün eğitimde, Batı da olduğu gibi ilk, orta ve yükseköğretim şeklinde derecelenmeye gidilmiştir. Bu dönemde Rüştiyelerden başlayarak, İptidai adıyla batı tipi ilkokullar, İdadi ve Sultani adlarıyla ortaöğretim, Darülfünun adıyla da yükseköğretim kurumları açılmıştı da çıkarılan Maarifi Umumiye Nizamnamesi ile eğitimdeki uygulamalar bir sisteme bağlanmıştır. Nizamnameye göre Darulmuallimin bünyesinde bu kademelere uygun öğretmen yetiştirmek amacıyla geniş çaplı düzenlemelere gidilmiştir. Bu sistem içerisinde; İlköğretim, Ortaöğretim, Yükseköğretim, Mesleki Eğitim, Azınlık ve Yabancı Okullar sayılabilir Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi 16

17 İlköğretim: Sıbyan Mektepleri: 4-12 yaşları arası çocukların devam ettiği Evkaf Nezaretine bağlı ilkokul seviyesindeki temel eğitim kurumlarıdır. İptidai Mektepler: Sıbyan Mekteplerinin muadili olup Maarif Nezaretine bağlı ilkokullardır. Ana Mektepleri: İlk olarak II. Meşrutiyet döneminde oluşturulan kurumlardır. İptidai mektepler bu kurumların devamı sayılır. Sıbyan mektepleri ana mekteplerini de içermektedir. Ortaöğretim: Daha önceleri medrese çatısı altında devam etmekte olan ortaöğretim kurumları bu dönemde yeni düzenlemeler getirilmiş, ortaöğretim Rüştiyeler, İdadiler, Sultaniler olarak düzenlenmişti. Rüştiyeler: Askeri okullara öğrenci yetiştirmek için kurulan ilkokul sonrası okullardır. İdadiler: Yüksekokullara öğrenci yetiştiren lise düzeyinde okullardır. Bu okullar daha sonra rüştiyelerle birleşerek eğitim süresi uzatılmıştır. Sultaniler: Her vilayet merkezinde idadiler düzeyinde lise konumunda okullardır. Yükseköğretim: İlk defa 1845 de kurulması kararlaştırılsa da başta 1860 da Darulfünun adıyla kurulan yüksek öğretim kurumlarıdır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi 17

18 Mesleki Eğitim: 1848 yılında İstanbul da öğretmen yetiştirmek için Darulmuallimin, 1870 de Darulmuallimat açıldı. Daha sonraki yıllarda Islahhane adı verilen sanat okulları, Lisan Mektebi, Eczacı Mektebi, Hukuk Mektebi, Ticaret Mektebi, Ziraat Mektebi, Baytar Mektebi gibi okullar birbirini izledi. Bu dönemde ayrıca Güzel Sanatlar, İktisat Okulu, Polis Mektebi, Konservatuvar, Ormancılık Mektebi, Maden Mektebi, Telgraf Mektebi ve Müze Mektebi gibi okullar açıldı. Azınlık ve Yabancı Okullar: Osmanlı Devleti nin bünyesinde yaşayan gayrimüslimler Fatih döneminden itibaren eğitim faaliyetlerini ibadethanelerinde ve açtıkları okullarda sürdürmüşlerdir. Bir kısım azınlıklar eğitimlerini Avrupa ülkelerinde sürdürmüşlerdir. Tanzimat la birlikte gayrimüslimler Osmanlı ülkesinde birçok okul açmışlardır. Aynı zamanda devletin açtığı okullara gayrimüslim öğrenciler de alınmaya başlanmıştır. Müslümanlar da çocuklarını yabancıların okullarına göndermeye başlamıştır. 20. yüzyıl başlarında Osmanlı da 7000 civarında azınlık okulu 400 civarında yabancı okul vardı Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi 18

19 Görüldüğü üzere Cumhuriyet öncesi dönemde başlıca eğitim kurumları; Müslümanların okulları ve gayrimüslim okulları olmak üzere iki ana kategoriye ayrılmaktadır. Müslümanlara yönelik okulların da kendi aralarında iki kategoride oldukları söylenebilir. Bunlar; 1. Maarif Nezaretine bağlı okullardır ki, bunlar Tanzimat sonrası ortaya çıkan ve batı eğitim sistemine göre düzenlenen okullardır. 2. Evkaf Nezaretine ve diğer kurumlara bağlı geleneksel sıbyan mektepleri ve medreselerdir. Bu kadar geniş bir yelpazeye savrulan Osmanlı eğitim kurumları için öğretmen sorunu kuşku yok ki, eğitimin en temel sorunlarından birisi olarak varlığını sürdüre gelmiştir. Ancak azınlık ve yabancıların oluşturduğu eğitim kurumlarının programları ve buralarda görev alan öğretmenlerin nitelikleri ve faaliyetleri uzun yıllar tartışılmıştır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi 19

20 Sıradan öğretmen, anlatır İyi öğretmen, açıklar Üstün öğretmen, sergiler Ve Muhteşem öğretmen, ilham verir Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi 20

BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK

BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK Meslekleşme ölçütleri Öğretmenlik Mesleğinin Yasal Dayanakları Öğretmenlik Mesleğinin Temel Özellikleri Türkiye de Öğretmenliğin Meslekleşmesi Öğretmenlerin hizmet öncesinde

Detaylı

EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları. Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu

EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları. Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu ali.gurbetoglu@izu.edu.tr Sunu İçeriği: A. Programın İçeriği B. Derslerin İşlenişi C. Değerlendirme Esasları D. Kaynaklar E. Beklentiler

Detaylı

Tanzimat tan Günümüze Türkiye de Öğretmen Yetiştirme Çabaları ve Geçmişten Alınmayan Dersler

Tanzimat tan Günümüze Türkiye de Öğretmen Yetiştirme Çabaları ve Geçmişten Alınmayan Dersler Tanzimat tan Günümüze Türkiye de Öğretmen Yetiştirme Çabaları ve Geçmişten Alınmayan Dersler Öz: Ali GURBETOĞLU Türkiye de öğretmen yetiştirme çabaları Fatih dönemine kadar uzansa da Tanzimat dönemi öğretmen

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ NİN YILINA AİT EĞİTİM İSTATİSTİĞİ

OSMANLI DEVLETİ NİN YILINA AİT EĞİTİM İSTATİSTİĞİ Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Yıl: 2012/2, Cilt:11, Sayı: 22 Sf. 125-167 OSMANLI DEVLETİ NİN 1907-1908 YILINA AİT EĞİTİM İSTATİSTİĞİ Nuri GÜÇTEKİN* Bu çalışmada, Maarif-i Umumiye İstatistik Dairesince

Detaylı

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... V GİRİŞ...1 1. Eğitime Neden İhtiyaç Vardır?...1 2. Niçin Eğitim Tarihi Okuyoruz?...2 I. BÖLÜM İSLAMİYET TEN ÖNCEKİ TÜRK EĞİTİMİ 1. Eski Türklerde Eğitim Var mıdır?...5 2. Hunlarda

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM BİLİM OLARAK EĞİTİMİN TEMELLERİ 3.1. Psikoloji Sosyoloji Felsefe...51

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM BİLİM OLARAK EĞİTİMİN TEMELLERİ 3.1. Psikoloji Sosyoloji Felsefe...51 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 1. BÖLÜM EĞİTİM BİLİMLERİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Eğitim...11 1.1.1. Birey...12 1.1.2. Davranış...15 1.1.3. Yaşantı...16 1.1.4. İstendik...17 1.1.5. Değişme...17 1.1.6. Süreç...17

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

Tanzimat Dönemi 1839-1876. www.agurbetoglu.com

Tanzimat Dönemi 1839-1876. www.agurbetoglu.com Tanzimat Dönemi 1839-1876 www.agurbetoglu.com Tanzimat Dönemi 1839-1876 Tanzimat Fermanı ya da Gülhane Hatt-ı Hümayun denen siyasal bir ferman yayınlanmıştır. Ferman, Adülmecid tarafından hazırlatıldı

Detaylı

Türk Eğitim Tarihi. 6. Tanzimat Dönemi ( ) Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU

Türk Eğitim Tarihi. 6. Tanzimat Dönemi ( )  Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU Türk Eğitim Tarihi 6. Tanzimat Dönemi (1839-1876) Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU www.agurbetoglu.com agurbetoglu@yahoo.com 29.4.2016 Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu 1 Tanzimat Dönemi 1839-1876 Dönemin Eğitiminin

Detaylı

II. Meşrutiyet Dönemi 1908-1918

II. Meşrutiyet Dönemi 1908-1918 II. Meşrutiyet Dönemi 1908-1918 II. Meşrutiyet Dönemi 1908-1918 İkinci Meşrutiyet dönemi Türk tarihinde eğitim üzerine en çok yazının yazıldığı, eğitim sorunlarıyla en çok ilgilenilen ve deneyimler kazanılan

Detaylı

EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları 4. Cumhuriyet Döneminde İlköğretime Öğretmen Yetiştirme Politikaları

EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları 4. Cumhuriyet Döneminde İlköğretime Öğretmen Yetiştirme Politikaları EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları 4. Cumhuriyet Döneminde İlköğretime Öğretmen Yetiştirme Politikaları Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu ali.gurbetoglu@izu.edu.tr 4. Cumhuriyet Döneminde İlköğretime Öğretmen

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 BİRİNCİ BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİNDE EĞİTİM 1.1. HUNLARDA EĞİTİM...19 1.2. GÖKTÜRKLERDE EĞİTİM...23 1.2.1. Eğitim Amaçlı Göktürk Belgeleri: Anıtlar...24 1.3. UYGURLARDA

Detaylı

OSMANLILAR. 23.03.2015 Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu. İstanbul Ticaret Üniversitesi

OSMANLILAR. 23.03.2015 Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu. İstanbul Ticaret Üniversitesi OSMANLILAR 1 2 3 Osmanlılarda Eğitimin Genel Özellikleri Medreseler çok yaygın ve güçlü örgün eğitim kurumları haline gelmiş, toplumun derinden etkilemişlerdir. Azınlıkların çocuklarını üst düzey yönetici

Detaylı

Klasik Dönemde Osmanlı Eğitimi

Klasik Dönemde Osmanlı Eğitimi Klasik Dönemde Osmanlı Eğitimi Örgün Eğitim Yaygın Eğitim Sıbyan Mektepleri Medrese Esnaf Kuruluşları Askeri Eğitim (Ocak, Kışla) Camiler Enderun Harem Şehzade Osmanlı da Bilim ve Bilim Adamları Tekke

Detaylı

İmparatorluk Döneminde: Okul öncesi eğitimi üstlenen bazı kurumlar vardı. Bunlar sıbyan okulları, ıslahhaneler, darüleytamlar.

İmparatorluk Döneminde: Okul öncesi eğitimi üstlenen bazı kurumlar vardı. Bunlar sıbyan okulları, ıslahhaneler, darüleytamlar. TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM Türkiye de ki okul öncesi eğitimin gelişmesini imparatorluk dönemindeki okul öncesi eğitim ve Cumhuriyet ten günümüze kadar olan okul öncesi eğitimi diye adlandırabilir. İmparatorluk

Detaylı

Türk Eğitim Tarihi. 5. Eğitimde İlk Yenileşme Dönemi ( ) Yrd. Doç. Dr.

Türk Eğitim Tarihi. 5. Eğitimde İlk Yenileşme Dönemi ( )  Yrd. Doç. Dr. Türk Eğitim Tarihi 5. Eğitimde İlk Yenileşme Dönemi (1776-1839) Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU www.agurbetoglu.com agurbetoglu@yahoo.com 5. Eğitimde İlk Yenileşme Dönemi 1776-1839 Dönemin Genel Özellikleri

Detaylı

Eğitim Bilimine Giriş

Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Bilimine Giriş Her şey akla muhtaçtır, akıl da eğitime Hz. Ali Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU Eğitim ve Tarih Amaç: Eğitimle ilgili uygulamaların tarihsel gelişimini açıklamak. Türk eğitim düşüncesinin

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI DA 18. YÜZYIL GERİLEME DÖNEMİ DİR. Yaklaşık 100 yıl sürmüştür. 18. Yüzyıldaki Islahatların Genel Özellikleri -İlk kez Avrupa daki

Detaylı

YENİ OKUL SİSTEMİ (4+4+4) UYGULAMALARININ YANSIMALARI

YENİ OKUL SİSTEMİ (4+4+4) UYGULAMALARININ YANSIMALARI YENİ OKUL SİSTEMİ (4+4+4) UYGULAMALARININ YANSIMALARI İsa KORKMAZ Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler Kaynakça DOI: http://dx.doi.org/1.14527/978653183563.11 Giriş Türkiye de cumhuriyet dönemi

Detaylı

EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları

EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları 1. Öğretmenlik ve Öğretmen Nitelikleri Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu ali.gurbetoglu@izu.edu.tr 1. Öğretmenlik ve Öğretmen Nitelikleri a. İnsanlık ve Öğretmenlik b.

Detaylı

İktisat Tarihi I. 5/6 Ocak 2017

İktisat Tarihi I. 5/6 Ocak 2017 İktisat Tarihi I 5/6 Ocak 2017 I. Dünya Savaşı öncesinde merkezi devletin yıllık vergi gelirleri, imparatorluk ölçeğindeki toplam üretim ve gelirin % 11 ini aşıyordu İlk dış borçlar 1840 lı yıllarda Galata

Detaylı

Öğretmen Yetiştirmede Mevcut Tarihi Birikimimiz Ve Model Arayışları Sürecinde Bir Model Önerisi Lütfullah TÜRKMEN *

Öğretmen Yetiştirmede Mevcut Tarihi Birikimimiz Ve Model Arayışları Sürecinde Bir Model Önerisi Lütfullah TÜRKMEN * 149 Öğretmen Yetiştirmede Mevcut Tarihi Birikimimiz Ve Model Arayışları Sürecinde Bir Model Önerisi Lütfullah TÜRKMEN * Öğretmen Eğitimi Tarihimize Kısa Bir Bakış Eğer Dünya ülkeleri arasında öğretmen

Detaylı

TANZİMAT DÖNEMİNDE İLKÖĞRETİM

TANZİMAT DÖNEMİNDE İLKÖĞRETİM Buluç, B.(1997).Tanzimat döneminde ilköğretim. Çağdaş Eğitim Dergisi. 232, 36-39. TANZİMAT DÖNEMİNDE İLKÖĞRETİM * Bekir BULUÇ Eğitim sistemi, tarih boyunca tüm ülkeleri ve yönetimleri yakından ilgilendiren

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ GİRİŞ Prof.Dr. Zekai Celep İnşaat Mühendisliğine Giriş GİRİŞ 1. Dersin amacı ve kapsamı 2. Askeri mühendislik ve sivil mühendislik 3. Yurdumuzda inşaat mühendisliği 4. İnşaat

Detaylı

İstanbul Dârulmuallimîni ( ) Uğur Önal-Toğay Seçkin Birbudak ATAM, Ankara, 2013, 360 sayfa, ISBN:

İstanbul Dârulmuallimîni ( ) Uğur Önal-Toğay Seçkin Birbudak ATAM, Ankara, 2013, 360 sayfa, ISBN: İstanbul Dârulmuallimîni (1848-1924) Uğur Önal-Toğay Seçkin Birbudak ATAM, Ankara, 2013, 360 sayfa, ISBN: 978-975-16-2535-9 Fatih AKMAN Türk eğitim sisteminin temelleri, Cumhuriyet ten evvel, Osmanlının

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİCİSİNİN YETİŞTİRİLMESİ

EĞİTİM YÖNETİCİSİNİN YETİŞTİRİLMESİ EĞİTİM YÖNETİCİSİNİN YETİŞTİRİLMESİ Arş.Gör. Vehbi ÇELİK* Çağımız bir değişme çağıdır. Hızlı bilimsel ve teknolojik gelişmeler değişim sürecini hızlandırmakta, örgütleri yenileşmeye zorlamaktadır. Bu olgu

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Amaç. Dayanak. Kapsam

Amaç. Dayanak. Kapsam MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRETIM ALANINI GELIŞTIRMEK IÇIN IRAK VE TÜRKIYE ARASINDA DAHA ÇOK IŞBIRLIĞI YAPILMASINI UMUYORUZ.

YÜKSEK ÖĞRETIM ALANINI GELIŞTIRMEK IÇIN IRAK VE TÜRKIYE ARASINDA DAHA ÇOK IŞBIRLIĞI YAPILMASINI UMUYORUZ. ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER SÖYLEŞİLERİ No.41, No.23, OCAK MART 2017 2015 ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER SÖYLEŞİLERİ NO.41, OCAK 2017 YÜKSEK ÖĞRETIM ALANINI GELIŞTIRMEK IÇIN IRAK VE TÜRKIYE ARASINDA DAHA ÇOK

Detaylı

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 2015 SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI Fikret TİRFİL Okul Müdürü 28.09.2015 Sayfa 1 / 8 İçindekiler Tablosu BİRİNCİ BÖLÜM... 3 GENEL BİLGİLER... 3 İKİNCİ BÖLÜM...

Detaylı

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapların amaçları; Laik ve çağdaş bir eğitim ile bilimsel eğitimi gerçekleştirebilmek Osmanlı Devleti nde yaşanan ikiliklere

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

EĞİTİM TARİHİ. Batı Etkisinde Türk Eğitimi. Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi

EĞİTİM TARİHİ. Batı Etkisinde Türk Eğitimi. Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi EĞİTİM TARİHİ Batı Etkisinde Türk Eğitimi Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Batı Etkisinde Türk Eğitimi a- Eğitimde İlk Yenileşme Dönemi (1776-1839) b- Tanzimat Dönemi (1839-1876)

Detaylı

ss de yayımlanmıştır. 1 Bu yazı, Dünden Bugüne Türkiye de Din Eğitimi, Kamuda Sosyal Politika, Ankara 2014, yıl:8, sayı:29,

ss de yayımlanmıştır. 1 Bu yazı, Dünden Bugüne Türkiye de Din Eğitimi, Kamuda Sosyal Politika, Ankara 2014, yıl:8, sayı:29, DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYEDE DİN EĞİTİMİ 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2 Giriş Cumhuriyetten önce din eğitimi camiler, medreseler, tekkeler, enderun, sıbyan mektepleri, rüştiye, idadi ve sultaniler gibi çeşitli

Detaylı

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri On5yirmi5.com Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri Öğretmenlerin yetiştirilmesi kapsamında üniversitelerin kabul koşulları, alınan eğitimin niteliği, değerlendirilme sistemleri her ülkede farklılıklar

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 12 Eczacı Profili-1998-2007 II. 1998 ARAŞTIRMASI BULGULARI ll.l.toplumsal VE EKONOMİK ÖZELLİKLER Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 Tabloda

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Editör Doç.Dr.İlknur Maya TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Yazarlar Doç.Dr.Çağlar Çağlar Doç.Dr.Ercan Yılmaz Doç.Dr.İlknur Maya Doç.Dr.Zülfü Demirtaş Yrd.Doç.Dr.Fulya D. Kentli Yrd. Doç.Dr.Mahmet Ali

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

SELANİK ÖĞRETİM YILI TÜRK OKULLARI İSTATİSTİĞİ

SELANİK ÖĞRETİM YILI TÜRK OKULLARI İSTATİSTİĞİ SELANİK 1910-1911 ÖĞRETİM YILI TÜRK OKULLARI İSTATİSTİĞİ BAKİ SARISAKAL SELANİK 1910-1911 ÖĞRETİM YILI TÜRK OKULLARI İSTATİSTİĞİ Kaza Okulun Adı Okulun İlkokul Öğrenci Kız okulu Selanik Osmaniye 1715 İlkokul

Detaylı

I.Meşrutiyet ve Mutlakıyet Dönemi 1876-1878

I.Meşrutiyet ve Mutlakıyet Dönemi 1876-1878 I.Meşrutiyet ve Mutlakıyet Dönemi 1876-1878 I. Meşrutiyet Dönemi 1876-1878 Devletin iç ve dış sıkıntılar ve mali bunalımlarla boğuştuğu bir dönemin içinde, sorunlarla boğuşulmaktadır. Genç Osmanlılar denilen

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISI

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISI İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISI Giriş... 1 Türk Eğitim Sisteminin Amaçları... 2 1. Genellik ve eşitlik... 3 2. Bireyin ve toplumun ihtiyaçları... 3 3. Yöneltme... 3 4. Eğitim hakkı...

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NARLIDERE YATILI BÖLGE ORTAOKULU TC İNKILAP TARİHİ DERSİ AÇIK UÇLU DENEME SINAVI 1

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NARLIDERE YATILI BÖLGE ORTAOKULU TC İNKILAP TARİHİ DERSİ AÇIK UÇLU DENEME SINAVI 1 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NARLIDERE YATILI BÖLGE ORTAOKULU TC İNKILAP TARİHİ DERSİ AÇIK UÇLU DENEME SINAVI 1 1) Ali Rıza Efendi nin 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı nda Asakir-i Milliye Taburu ndaki geçici

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARASINDA YAPILAN İSTİHDAM İÇİN MESLEKÎ EĞİTİM PROJESİ (İMEP) İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARASINDA YAPILAN İSTİHDAM İÇİN MESLEKÎ EĞİTİM PROJESİ (İMEP) İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARASINDA YAPILAN İSTİHDAM İÇİN MESLEKÎ EĞİTİM PROJESİ (İMEP) İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 6 Ocak 2009 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE ÇALIŞMA

Detaylı

Atatürk ün Eğitime Verdiği Önem

Atatürk ün Eğitime Verdiği Önem Atatürk ün Eğitime Verdiği Önem Türkiye Cumhuriyeti M. Kemal in ileri görüşlülüğü sayesinde eğitim konusuyla çok erken meşgul olmaya başlamıştır. I. Dünya Savaşı sonrasında yürütülen Milli Mücadele sırasında

Detaylı

KONYA NIN TARİHİ OKULLARI

KONYA NIN TARİHİ OKULLARI gazetesinin okurlarına armağanıdır. Çarşamba günleri yayımlanır. Sayfalar Cilt: 13 Sayı: 34 18 ARALIK 2013 ÇARŞAMBA Hazırlayanlar: M. Ali UZ - Serdar CEYLAN maliuz@merhabagazetesi.com.tr srceylan@hotmail.com

Detaylı

2016 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANIMIZ

2016 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANIMIZ 2016 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANIMIZ S.NO NO EĞİTİM İNİN ADI KATILACAK OLANLAR BİTİŞ 1 2016000007 Rehberlik Resmî kurumlara ataması yapılmayıp özel öğretim kurumları ile sözleşme imzalayan ve fakültelerin;

Detaylı

Bilgi Çağında Eğitim Dergisi. Ekim, Kasım, Aralık, Ankara:1997.

Bilgi Çağında Eğitim Dergisi. Ekim, Kasım, Aralık, Ankara:1997. Bilgi Çağında Eğitim Dergisi. Ekim, Kasım, Aralık,27-30. Ankara:1997. TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE TEFTİŞ VE DENETİM ALT SİSTEMİNİN GELİŞİM SÜRECİ Dr. Bekir BULUÇ Eğitim, toplumların çağdaşlaşmasında rol oynayan

Detaylı

ATATÜRK ÜN EĞİTİME VERDİĞİ ÖNEM VE İNEBOLU DA EĞİTİM DURUMU

ATATÜRK ÜN EĞİTİME VERDİĞİ ÖNEM VE İNEBOLU DA EĞİTİM DURUMU ATATÜRK ÜN EĞİTİME VERDİĞİ ÖNEM VE İNEBOLU DA EĞİTİM DURUMU Yrd. Doç. Dr. Bekir Türkmen Türkiye Cumhuriyeti M. Kemal in ileri görüşlülüğü sayesinde eğitim konusuyla çok erken meşgul olmaya başlamıştır.

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BÖLÜM AÇMA BAŞVURU DOSYASI

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BÖLÜM AÇMA BAŞVURU DOSYASI BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BÖLÜM AÇMA BAŞVURU DOSYASI ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMÜ Haziran 2015 Çeviribilim Bölümü Sayfa 1 İÇİNDEKİLER 1. Programın Adı 2. Programın Yürütüleceği

Detaylı

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi Temel Eği)m Genel Müdürlüğü Funda KOCABIYIK Genel Müdür 2013 I. Türkiye de Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi II. Türkiye de Erken Çocukluk Eğitiminin Yapısı III.

Detaylı

*; Erdal ZORBA Gazi Üniversitesi BESYO ANKARA

*; Erdal ZORBA Gazi Üniversitesi BESYO ANKARA BEDEN EĞĐTĐMĐ VE SPOR ÖĞRETMENLĐĞĐ BÖLÜMLERĐNĐN PROGRAMLARININ ĐNCELENMESĐ ZORBA. E., (2007)., Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümlerinin Programlarının incelenmesi, 5. Ulusal Beden Eğitim ve Spor

Detaylı

İSG NİN TÜRKİYE DEKİ TARİHSEL GELİŞİMİ

İSG NİN TÜRKİYE DEKİ TARİHSEL GELİŞİMİ Dünyada olduğu gibi ülkemizde de iş sağlığı ve güvenliğinin tarihsel gelişimi çalışma yaşamındaki gelişmelere bağlı olarak benzer aşamalardan geçmiştir. Meslek hastalıklarının ve iş kazalarının önemli

Detaylı

Tarih ve Günce Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Dergisi Journal of Atatürk and the History of Turkish Republic I/1, (2017 Yaz), ss

Tarih ve Günce Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Dergisi Journal of Atatürk and the History of Turkish Republic I/1, (2017 Yaz), ss Tarih ve Günce Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Dergisi Journal of Atatürk and the History of Turkish Republic I/1, (2017 Yaz), ss. 311-316. Kitap Tanıtımı Book Review Selçuk Akşin SOMEL: Osmanlı

Detaylı

Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel. Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer

Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel. Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer Temsilcileri, Hepinizi saygıyla selamlıyorum, Başbakanlık Sosyal

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ BEYLİKDÜZÜ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ BEYLİKDÜZÜ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ BEYLİKDÜZÜ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Şubeler Sayı 1 İnsan Kaynakları Şubesi 14 2 Strateji Geliştirme Şubesi 1 3 İnşaat Emlak Şubesi

Detaylı

SULTAN II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ EĞİTİM POLİTİKASI HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME 1

SULTAN II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ EĞİTİM POLİTİKASI HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME 1 The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss7041 Number: 57, p. 423-434, Summer I 2017 Yayın Süreci / Publication Process

Detaylı

Yükseköğretimde Hizmetler Sektörü Hala Revaçta. Dilara AY TSKB Ekonomik Araştırmalar ayd@tskb.com.tr

Yükseköğretimde Hizmetler Sektörü Hala Revaçta. Dilara AY TSKB Ekonomik Araştırmalar ayd@tskb.com.tr Yükseköğretimde Hizmetler Sektörü Hala Revaçta Dilara AY TSKB Ekonomik Araştırmalar ayd@tskb.com.tr Yükseköğretimde Hizmetler Sektörü Hala Revaçta ÖSYM nin son halini 14 te yayınladığı 2014-ÖSYS Yükseköğretim

Detaylı

KPSS MERKEZİ YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NETİCESİNDE YERLEŞTİRİLEN ADAYLARIN İSTENİLEN NİTELİKLERİ

KPSS MERKEZİ YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NETİCESİNDE YERLEŞTİRİLEN ADAYLARIN İSTENİLEN NİTELİKLERİ KOMİSYONUN KURULMASI KPSS MERKEZİ YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NETİCESİNDE EMRİNE YERLEŞTİRME YAPILAN KURUMLAR, YERLEŞTİRİLEN ADAYLARIN İSTENİLEN NİTELİKLERİ TAŞIYIP TAŞIMADIKLARININ KONTROLÜNÜ SAĞLAMAK AMACIYLA

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ İNTİHAR RAPORU 24. 09.2014 GİRİŞ: En basit anlamda insanın kendi

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

TÜRKİYE DE İLK VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSLERİNİN TARİHİ (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE DE İLK VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSLERİNİN TARİHİ (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE DE İLK VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNİN TARİHİ (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE DE İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNİN TARİHİ (Bilişim

Detaylı

T.C BURSA VALİLİĞİ. Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU TEMMUZ - 2014

T.C BURSA VALİLİĞİ. Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU TEMMUZ - 2014 T.C BURSA VALİLİĞİ Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU TEMMUZ - 2014 http://osmangazi.meb.gov.tr http://www.memosmangazi.com

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖĞRENCİ KAYNAĞI: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖĞRENCİ KAYNAĞI: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖĞRENCİ KAYNAĞI: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 1. GİRİŞ

Detaylı

Sayı: 2006/07 FAALİYET TEKNİK RAPORU (2006)

Sayı: 2006/07 FAALİYET TEKNİK RAPORU (2006) Sayı: 2006/07 FAALİYET TEKNİK RAPORU (2006) Sayfa No: İÇERİK Kapak 2 İçerik 3 1. AKEV Hakkında 4 2. Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu 6 3. Özet 7-8 4. Faaliyetler ve Çıktılar 9 5. Genel Başarı Göstergeleri

Detaylı

MEDYA. Uluslararası Arapça Yarışmaları BASIN RAPORU

MEDYA. Uluslararası Arapça Yarışmaları BASIN RAPORU 2013 BASIN RAPORU ARAPÇA HEYECANI 4 YAŞINDA Son zamanlarda coğrafyamızda meydana gelen politik ve ekonomik gelişmeler, Arapça dilini bilmenin ne kadar önemli olduğu gerçeğini bir kez daha gözler önüne

Detaylı

EĞİTİM TARİHİ. Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU

EĞİTİM TARİHİ. Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU EĞİTİM TARİHİ Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Türk ve Batı Eğitiminin Tarihi Temelleri a-antik Doğu Medeniyetlerinde Eğitim (Mısır, Çin, Hint) b-antik Batıda Eğitim (Yunan, Roma)

Detaylı

2017 LYS: Tercihler Kalite ve İstihdam Odaklı

2017 LYS: Tercihler Kalite ve İstihdam Odaklı 10.08.2017 2017 LYS: Tercihler Kalite ve İstihdam Odaklı Yükseköğretim Kurulunca üniversitelere yerleştirme sayılarına ilişkin yapılan analize göre: - Lisans programlarına yerleşen öğrenci sayısı 422.950

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

TÜRKİYE'DE EĞİTİM HİZMETLERİNİN YERELLEŞMESİ

TÜRKİYE'DE EĞİTİM HİZMETLERİNİN YERELLEŞMESİ kış 1998 TÜRKİYE'DE EĞİTİM HİZMETLERİNİN YERELLEŞMESİ -Bir Model Önerisi- Dr. Kemal KOKSAL Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanı Çağdaş yönetim kuramları 21. yüzyılda merkezi yönetim odaklı

Detaylı

OSMANLILARDA EĞİTİM VE ÖĞRETİM. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

OSMANLILARDA EĞİTİM VE ÖĞRETİM. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi OSMANLILARDA EĞİTİM VE ÖĞRETİM KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ www.tariheglencesi.com Youtube Kanalı: tariheglencesi 09.08.2017 OSMANLILARDA EĞİTİM VE ÖĞRETİM ANLAYIŞI 1-Osmanlı Eğitiminin Hedeflediği İnsan

Detaylı

Ülkemizde Tıp Fakültelerinin tarihi

Ülkemizde Tıp Fakültelerinin tarihi Ülkemizde Tıp Fakültelerinin tarihi 1 Bütün dünler, bugünleri aydınlatan fenerlerdir. W. Shakespeare 2 Marmara Üniv. Haydarpaşa Kampüsü 1915 yılında Çanakkale de şehit olan Tıp Fakültesi öğrencileri anısına!

Detaylı

Adı Soyadı: Ertan GÖKMEN Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doktora Öğrenim Gördüğü Kurumlar: Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl

Adı Soyadı: Ertan GÖKMEN Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doktora Öğrenim Gördüğü Kurumlar: Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Ertan GÖKMEN Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doktora Öğrenim Gördüğü Kurumlar: Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Tarih Öğretmenliği /Buca Eğitim Fakültesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 1. Adı Soyadı: ABDURRAHMAN BORAN. Doğum Tarihi:14 NİSAN 195 3. Unvanı: DOÇ.DR 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 Yüksek Lisans

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Ders No : 069030020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9 (2016), ss

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9 (2016), ss Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9 (2016), ss.197-201. Adnan Demircan Türkiye nin İlahiyat Sorunu İstanbul: Beyan Yayınları,1.Baskı, 2015, 160 s. Yüksek Din Öğretimi ve bu öğretimin

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ALES Puan Türü Özel Öğrenci (Yüksek Lisans) Yatay Geçiş (Tezsiz Yüksek Lisans) Yatay Geçiş (Tezli Yüksek Lisans) Yatay Geçiş (Doktora) Doktora Yüksek Lisans (Tezsiz II.Öğretim) Yüksek Lisans (Tezsiz) Yüksek

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ KÜRTÜN MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ KÜRTÜN MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ KÜRTÜN MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrenciler, Gümüşhane Üniversitesinin Gelişen ve Geliştiren Üniversite sloganıyla beraber misyon ve vizyonunu bu doğrultuda belirleyen Meslek Yüksekokulumuz,

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım..

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Sizlerle tekrar bir arada olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade ederek, hoş geldiniz diyor; şahsım ve

Detaylı

Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer'e de ulaştırdığımız Tem-Der'in hazırladığı

Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer'e de ulaştırdığımız Tem-Der'in hazırladığı rapor Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer'e de ulaştırdığımız Tem-Der'in hazırladığı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmüne Kararname 14.09.2011 Tarihli Resmi Gazetede

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 76 SAYI: 2664-2675 2013 YILI 76. CİLDİN FİHRİSTİ Konusu Çıkış Yeri

Detaylı

645 Sayılı ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK ve İkincil Mevzuat

645 Sayılı ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK ve İkincil Mevzuat 645 Sayılı ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK ve İkincil Mevzuat MEVLUT DÜZGÜN Orman Yük. Müh. 1 Türk Ormancılık Teşkilatının Kısa Tarihçesi (1) CUMHURİYET ÖNCESİ Tanzimat

Detaylı

TÜRKiYE'DE ÖGRETMEN YETişTiRME CALIŞMALARININ GELişMESi

TÜRKiYE'DE ÖGRETMEN YETişTiRME CALIŞMALARININ GELişMESi TÜRKiYE'DE ÖGRETMEN YETişTiRME CALIŞMALARININ GELişMESi Dr. Mustafa ERGÜN (*) Ön tarihçe - Mektep ve medrese «öğretmen»lerinin yetiştirilmesi Türk eğitim tarihinde örgün eğitim çalışması yapan i,lk öğretmen

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak

Detaylı

T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu

T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu KAMPÜSÜN TARİHÇESİ Adalet Meslek Yüksekokulu, 09.02.2012 tarih ve B.30.0.EÖB-101.02.05-1426 sayılı YÖK kararı ve Dicle Üniversitesi Senatosu nun 21.03.2012

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK SERTİFİKASI PROGRAMINA YÖNELİK TUTUMLARI

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK SERTİFİKASI PROGRAMINA YÖNELİK TUTUMLARI Buluç, B.(2002).Sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğretmenlik sertifikası programlarına yönelik tutumları. Toplumsal Düşünce Dergisi, 3 (5), 41-48. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK

Detaylı

Eğitimde İlk Yenileşme Dönemi 1776-1839

Eğitimde İlk Yenileşme Dönemi 1776-1839 Eğitimde İlk Yenileşme Dönemi 1776-1839 Eğitimde İlk Yenileşme Osmanlı Devleti, bir dizi yenilgiler üzerine öncelikli olarak askeri alanda bazı yeniliklere gidilmesi gerekli görülmüştür. Hendese hane adıyla

Detaylı

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu 218 217 216 Durum (215) 911 689 SH1 163 15 21 4 149 25 SH2 İDARE Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=23,24 Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=3

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları)

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 7 Şubat 2015 SUNUŞ 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun 28. maddesi ile ortaöğretim

Detaylı

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ Sermaye Piyasası Kurulu nun, Kurumsal Yönetim Tebliğinin (II-17.1) sayılı Tebliğinin 1.3.1 maddesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda bilginize

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ NDE MİLLİ KİMLİK İNŞASINDA OKUL SCHOOL IN BUILDING THE NATIONAL IDENTITY IN OTTOMAN EMPIRE

OSMANLI DEVLETİ NDE MİLLİ KİMLİK İNŞASINDA OKUL SCHOOL IN BUILDING THE NATIONAL IDENTITY IN OTTOMAN EMPIRE OSMANLI DEVLETİ NDE MİLLİ KİMLİK İNŞASINDA OKUL Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı 19, 2014, Sayfa 1-24 Abdulvahap AKINCI * Özet Modern devletler milli kimliklerin inşasına büyük

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENİM VE DIŞİLİŞKİLER DAİRESİ YÜKSEK ÖĞRETİM MÜFETTİŞİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YÜKSEK ÖĞRENİM VE DIŞİLİŞKİLER DAİRESİ YÜKSEK ÖĞRETİM MÜFETTİŞİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YÜKSEK ÖĞRETİM MÜFETTİŞİ KADROSU Kadro Adı Yüksek Öğretim Müfettişi Hizmet Sınıfı Eğitim Hizmetleri Sınıfı Derecesi I (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Kadro Sayısı 12 Maaş Barem 15-16 I. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 BAKİ SARISAKAL SELANİK Selanik 26 Mayıs: Selanik Limanında Padişahın Gelişini Bekleyen Selanik Valisi İbrahim Bey ve Hükümet Erkânı Selanik Limanında Padişahı Bekleyen

Detaylı

Koruma Altında Yetişen Bireylerin

Koruma Altında Yetişen Bireylerin H A Y A T S E N D E D E R N E Ğ İ Koruma Altında Yetişen Bireylerin İstihdam Olanakları Kamuda İstihdam Özel Sektörde İstihdam İstihdam Olanakları Koruma altında yetişen bireyler farklı aralıklarla da

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 1 Haydarpaşa Yerleşkesinin Tarihçesi Fakültemizin de içinde bulunduğu Haydarpaşa yerleşkesinin temeli 11 Şubat 1895 tarihinde atılmıştır. Açılış tarihi ise 6 Kasım

Detaylı

OSMANLI DÖNEMİNDE TÜRKİYE DE ZİRAAT OKULLARI ÜZERİNE NOTLAR *

OSMANLI DÖNEMİNDE TÜRKİYE DE ZİRAAT OKULLARI ÜZERİNE NOTLAR * OSMANLI DÖNEMİNDE TÜRKİYE DE ZİRAAT OKULLARI ÜZERİNE NOTLAR * Sevtap Kadıoğlu ** Tanzimat döneminden Cumhuriyet e kadar ülkemizde meslekî ve teknik eğitim alanında bazı hareketler olmuş, genç nesillere

Detaylı