LİSANS SÖZLEŞMELERİ. Av. Yunus ÇELİKBİZ İSTANBUL-NİSAN 2008

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LİSANS SÖZLEŞMELERİ. Av. Yunus ÇELİKBİZ İSTANBUL-NİSAN 2008"

Transkript

1 LİSANS SÖZLEŞMELERİ Av. Yunus ÇELİKBİZ İSTANBUL-NİSAN 2008

2 İÇİNDEKİLER I. FİKRİ HAKLAR... 2 A. KAVRAM Fikri Haklar Telif Hakkı 2 2- Fikri Hakların Hukuki Niteliği 3 B. ESER ESER SAHİBİ Eser Eser Sahibi... 5 C. ESER ÜZERİNDEKİ HAKLAR Eser Üzerindeki Hakların Özellikleri Fikri Hakların İşlevi... 7 II. ESER ÜZERİNDEKİ HAKLARDA LİSANS... 7 A. ESER ÜZERİNDEKİ MALİ HAKLARA İLİŞKİN HUKUKİ İŞLEMLER Eser Üzerindeki Mali Haklara İlişkin Tasarruf İşlemleri Devir Sözleşmesinin Nitelikleri Devir Sözleşmesinin Hükümleri... 9 B. FİKRİ HAKLARDA LİSANS Genel Olarak Basit Lisans Münhasır Lisans C. LİSANS SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ Basit Lisans Sözleşmesinin Hukuki Niteliği Münhasır Lisans Sözleşmesinin Hukuki Niteliği Meslek Birlikleri İle Yapılan Sözleşmelerin Hukuki Niteliği D. LİSANS SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ E. LİSANS SÖZLEŞMESİNİN Lisans Veren Lisans Alan F. SÖZLEŞMEDEN DOĞAN HAKLAR VE BORÇLAR Lisans Verenin Borçları Lisans Alanın Borçları G. LİSANS SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ Sözleşmenin Amacının Gerçekleşmesi veya Sözleşmedeki Sürenin Dolması İfanın İmkansız Hale Gelmesi Lisans Alanın Ölmesi veya İflas Etmesi Lisans Verenin Cayma Hakkını Kullanması SONUÇ BİBLİYOGRAFYA

3 FİKRİ HAKLARDA LİSANS I. FİKRİ HAKLAR A. KAVRAM 1- Fikri Haklar - Telif Hakkı Fikri haklar kavramı, fikir ürünleri üzerindeki hakları belirten bir kavramdır. Kapsamı itibariyle çok geniş olan fikri haklar kavramını, fikir ve sanat eseri üzerindeki hakları nitelemede yeterli imkanları sunması sebebiyle dar anlamı ile, telif hakkı ile eş anlamlı olarak kullanmayı tercih ediyoruz 1. Klasik mülkiyet hukuku teorisine göre kişi, mülkiyeti altında bulundurduğu şeyler üzerinde mutlak bazı yetkilere sahiptir. Sahip olunan bu yetkiler, Roma hukukundaki deyimiyle usus-fructus-abusus yani kullanma, faydalanma ve tasarruf etmedir. Bunlardan en kapsamlı yetkiyi ifade eden tasarruf etme yetkisidir. Tasarruf yetkisine sahip malik, kamu hukukundan kaynaklanan -Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu hükümleri, komşu hakkı, hakkın kötüye kullanılması yasağı gibibazı sınırlamalar haricinde malik olduğu şeyleri bozabileceği gibi ortadan kaldırabilir ve yok da edebilir tarihinden bu yana kullanılmakta olan fikri mülkiyet hakkı/fikri haklar sistemi ise, hukuki niteliği itibariyle klasik mülkiyet hakkından bazı noktalarda ayrılmaktadır. Üzerinde fikri mülkiyet hakkı bulunan, bir başka deyişle fikri hakların konusu olan şey, alelade bir mal değil bir eser dir. Fikri hak konusu eser, yaratma gerçekliği ilkesine göre oluşturulduğu anda sahibine ait olur ve onun malvarlığı içine doğar. Bu şekilde maddi bir işlem olarak kurulan, kendisini meydana getiren açısından herhangi bir fiil ehliyeti gerektirmeyen fikri haklar, sahibine klasik mülkiyet hakkından daha geniş bazı yetkiler sağlar. Bunlar, öyle yetkilerdir ki eseri, malvarlığından devir vb. yollarla çıkarması halinde dahi eser sahibine bazı yetkiler tanımaya devam eder. Fikir ürünleri, gayrı maddi mallardır ve gayrı maddi mal ise, insan zekasının ürünü olan ve üzerinde cisimlendiği maddi mallardan ayrı bir varlığı ve ekonomik değeri olan mallardır 2. Bir fikir ürününün korunmasından söz edebilmek için her şeyden önce fikrin tezahürü, yani şekil kazanmış olması şarttır 3. Fikrin dış aleme yansıması için bir araca ihtiyaç duyulur. Bu araç, kağıt, mermer, vs. şeyler olabilir. Bu durumun beş duyuya hitap edecek şekilde olması gerekir. Fikrin kendisi ile cisimlendiği araç farklıdır. Bir fikrin cisimlendiği aracın, cismin yok olması fikrin kendisinin de yok olduğu anlamına gelmez, bu durumda dahi eser sona ermez, mesela yanmış bir heykel taklit edilmekten korunmaya devam eder. 1 Fikri hak kavramının tercihi için Şirin Aydıncık, Fikri Haklarda Lisan Sözleşmeleri, Arıkan Yay-2006, ss:7-8. ve Mustafa Tüysüz, Fikir ve Sanat Eserleri Çerçevesinde Fikri Haklar Üzerindeki Sözleşmeler, Ankara-2007, s.24.; telif hakkı kavramının tercihi için: K.Emre Gökyayla, Telif Hakkı ve Telif Hakkının Devri Sözleşmesi, 2.Bası, Ankara-2001, ss:23-24.; fikri mülkiyet kavramının tercihine örnek olarak: Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, Güncelleştirilmiş 2.Bası, İstanbul-2002, ss. 1-4.; 2 Şafak N. Erel, Türk Fikir ve Sanat Hukuku, 2.Bası, Ankara-1998, s.4. 3 E.Ernst Hirsch, Memleketimizde Meri Olan Telif Hakkı Kanunun Tahlili, Terc. Orhan Münir Çağıl, Kadir Has Üniversitesi Kütüphanesi ndeki nüshasından, KKX-1155-H59,.22. 2

4 Önemle vurgulamak gerekir ki fikri hakların konusu, fikrin kendisi değildir. Bu hakkın konusu, fikrin üzerinde cisimleştiği eşya da değildir. Eserin üzerinde cisimlendiği araç, mülkiyet hakkının konusunu oluştururken, eser üzerindeki haklar ise fikri hukukun koruması altındadır. Fikri hak, eser üzerinde olan haktır. Fikri haklar, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda düzenlenmiştir. Bu kanunda eser sahibi ve eser sahibinin hakları ile bağlantılı hak sahiplerinin haklarının belirlenmesi, korunması, bu haklara ilişkin tasarruf esas ve usulleri, yargı yolları, ihlali halinde uygulanacak yaptırımlar ile diğer konular düzenlenmektedir. 2- Fikri Hakların Hukuki Niteliği Telif hakkının hukuki niteliği konusunda değişik teorilere dayanan farklı görüş ve tartışmalar 4 olmakla birlikte, bu hakların temel niteliğinin mutlak haklar olduğu konusunda genel bir fikir birliği bulunmaktadır. Fikri haklar, yani telif hakkı, tek bir haktır, bir haklar demeti, haklar birleşmesi değildir. Buna doktrinde çekirdek hak denir. Telif hakkı dışında çekirdek hak olarak nitelenen ikinci hak türü ise kişilik hakkıdır. Fikri haklar, çifte karakterli, çift cepheli 5 bir yapıya sahiptir; sahiplerine mali yetki (hak)lerin yanında manevi haklar da verir. Manevi hak-mali hak ayrımı suni bir ayrım olmakla birlikte bu iki hak türü aynı hükümlere tabi değildir. Bu bağlamda mali haklar, her birisi ayrı ayrı gösterilmek şartıyla devredilebilirken, Kanun, manevi hakların devrine imkan tanımamıştır. Manevi haklar, devredilemez, mirasa konu olamaz. Ancak bazı manevi hakların kullanma hakkı mirasla geçebilir ve mali hakların devrine ilişkin sözleşme yapıldığında, işin niteliği gereği bu devir, manevi haklardan olan umuma arz yetkisinin kullanılmasını da içerebilir. Mali hakların devri içinse herhangi bir engel bulunmamakta ancak bu hakların devri, bazı şekil şartlarına tabi tutulmaktadır. B. ESER ESER SAHİBİ 1- Eser Eser, geniş anlamı ile fikri hakkın konusu olan objedir. Eser, insan eliyle meydana getirilen, insanın fikri ile oluşturduğu şey dir. Fikri hak konusu olarak eser ise, çok geniş olan bu olgunun içinde dar bir alana denk gelmektedir. Fikri mülkiyet konusu olan eser, ancak sahibi (kendisini meydana getiren kişi) nin kendine has özelliklerini taşıyan, insan duyuları ile algılanabilen ve -dışsal özellik olarak da- Kanunun belirlediği kategorilerden birisine dahil olan eserdir. 4 Tekinalp, ; Aydıncık, Tekinalp, 84. 3

5 Fikri hakların konusunu oluşturan eseri tanımlamak için yararlı ve yol gösterici olan unsurları incelendiğinde, bu kavramın üç unsurunun olduğu görülmektedir. Bunlar, subjektif ve objektif unsurlar ile ürünün Kanun da belirlenen eser türlerinden birisine dahil olması şartıdır. a) Subjektif Unsur (Hususiyet Şartı) : Eserin sahibinin hususiyetini taşıması, ortalama bir zanaatkarın yaptığının üstünde bir sonucun ortaya konulması gerekir. Eser meydana getirme, herkes tarafından yapılamayan, ortalama bir insanın yeteneğini aşacak şekilde yapılarak sonuçlanacak bir faaliyettir. Eser ile ilgili görüş, anlatım veya üslup 6 ta hususiyet bulunmasının dışında ve bu şartla birlikte eser sahibinin serbest biçimlendirme alanının bulunması, eserin genelin ve amaca uygun olanın üstünde bir özellikte olması 7, bilinen olayların eser sahibi tarafından kendine özgü şekle sokulması 8 gerekir. Bir eserin hususiyet taşıması için bağımsız olması da gerekir. Ancak bu bağımsızlığın da mutlak şekilde anlaşılmaması gerekir. Her eser, kendinden önceki eserlerden az veya çok ama mutlaka etkilenir. Bu anlamıyla fikri haklar, icat şartına bağlı değildir. b) Objektif Unsur (Şekillenme Şartı): Fikri hakların korunması sisteminde fikrin kendi başına korunması söz konusu değildir; fikrin, dış aleme yansımış olması şarttır. Fikir ürününün objektif olarak algılanabilir 9, bir başka deyişle tespit edilebilme yeteneği ne sahip 10 olması gerekir. Burada kastedilen maddi mal değildir. Nitekim fikri hukukun ilk dönemlerinde eser, formu, şekli ile birlikte düşünülüyordu. Bu düşüncenin sonucu olarak da üzerinde veya içinde bir eser barındıran bir şey i alanın, eserin sahipliğini de almış olduğu kabul ediliyordu. Oysa satın alınan, eserin kendisi değil, eserden faydalanma, onu kullanma hakkıdır. Eser, bozulamaz, yok edilemez. Bir fikri ürünün eser olarak korunabilmesi için insan duyuları ile doğrudan veya dolaylı olarak idrak edilebilir olması gerekir 11. Salt fikrin kendisi 12, bir başka deyişle şekillenmemiş ideler 13 korunmaz. Yargıtay ın bir kararında bu unsura, temellüke, tasarrufa elverişlilik 14 olarak yer verilmiştir. c) Şekil Şartı (Eser Kategorileri) : Eserin FSEK te sayılan eser tiplerinden birisine uygun olmasıdır. Nitekim bu husus, Kanun daki eser tanımında da yer almaktadır (m1/b a): Eser: Sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsullerini ifade eder. Bir eserin fikri hak konusu olması için Kanunun tanıdığı ve maddede sayılan ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri kategorilerinden birisine uyması şarttır. 6 Tekinalp, Sami Karahan/Cahit Suluk/Tahir Saraç/Temel Nal, Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, Ankara-2007,ss: Ramazan Uslu, Türk Fikir ve Sanat Hukuku nda Eser Kavramı, Ankara-2003, s Karahan, Gürsel Üstün, Fikri Hukukta İşleme Eserler, İstanbul-2001, s Veysel Başpınar/Doğan Kocabey, İnternette Fikri Hakların Korunması, Ankara 2007, s Cahit Suluk/ Orhan Ali, Uygulamalı Fikri Mülkiyet Hukuku, Cilt II Genel Esaslar-Fikir ve Sanat Eserleri, İstanbul-2005, Tekinalp, Suluk, s

6 2- Eser Sahibi Kanun, eser sahipliği konusunda yaratma gerçekliği ilkesini kabul etmiştir (m.8/1): Bir eserin sahibi, onu meydana getirendir. Eser meydana getirme, maddi bir fiille olur, hukuki bir işleme ihtiyaç göstermez. Eser meydana getirme, maddi bir fiille gerçekleştiğinden yaratma gerçekliği ilkesi gereğince sadece gerçek kişilerin eser sahibi olabileceği kabul edilmiştir. FSEK nun 1/B-b bendindeki eser sahibinin tanımındaki gerçek ibaresi, 03/03/2004 tarih ve 5101 sayılı Kanun (m.28) ile metinden çıkarılmış olsa da sonuç değişmemektedir. Zira Kanunda tüzel kişilerin eser sahibi olabileceği yönünde bu değişikliğe paralel bir değişiklik yapılmış değildir. Aksine Kanun da yapılan değişikliklerle eser sahipliği ile hak sahipliği (hakların kullanılması) birbirinden ayırt edilerek 15, tüzel kişilerin belirli durumlarda ancak mali haklara sahip olabilecekleri 16 kabul edilmiştir 17. Eser meydana getirmesi mümkün kabul edilen gerçek kişilerin eser sahibi olabilmesi için kişilik hukukuna ilişkin herhangi bir şart aranmamaktadır. Bu bağlamda eseri meydana getiren kişinin fiil ehliyetine sahip olması dahi gerekmemektedir ancak eser üzerindeki hakların kullanılması ise genel ehliyet kurallarına tabi bulunmaktadır. Eserin meydana getirilmesi ile birlikte eser sahibinin manevi ve mali hakları doğar. Bu statünün doğması herhangi bir hukuki işleme bağlı değildir. Eserin oluşturulması anında, oluşturulan eser, onu meydana getiren sahibine bağlanır. Oluşan bu bağın herhangi bir şekilde koparılmasına imkan bulunmadığı gibi eser sahibinin kendisinin de bu nitelikten vazgeçme imkanı yoktur ve eser sahipliğinin başkasına devredilmesi de mümkün değildir. C. ESER ÜZERİNDEKİ HAKLAR 1- Eser Üzerindeki Fikri Hakların Özellikleri Fikri haklar, mutlak nitelikte haklar olup, sahibine münhasır yetkiler tanır. Fikri haklar, sahibi tarafından alenileştirilmeden herhangi bir işleme konu edilemez. Alenileşme, eserin 15 Eser Sahibi-Tarif başlıklı 8/2-3: Aralarındaki özel sözleşmeden veya işin mahiyetinden aksi anlaşılmadıkça, memur, hizmetli ve işçilerin; işlerini görürken vücuda getirdikleri eserlerin sahipleri bunları çalıştıran veya tayin edenlerdir. Bu kaide tüzel kişilerin uzuvlarına da şamildir. Aralarındaki özel sözleşmeden veya işin mahiyetinden aksi anlaşılmadıkça, bir veya birden fazla kimseler, yayımlayanın tayin ettiği plan dairesinde bir eser vücuda getirmişlerse bu eserin sahibi yayımlayandır. Maddenin, tarih ve 4110 sayılı Kanun un 4.maddesi ile değişen 2.fıkrası: Aralarındaki özel sözleşmeden veya işin mahiyetinden aksi anlaşılmadıkça, memur, hizmetli ve işçilerin işlerini görürken vücuda getirdikleri eserlerin mali hak sahipleri bunları çalıştıran veya tayin edenlerdir. Tüzel kişilerin uzuvları hakkında da bu kural uygulanır. Maddenin ilk halindeki 3. fıkrası 4. fıkra olarak yer bulmuştur: Bir eserin yapımcısı veya yayımcısı, ancak eserin sahibi ile yapacağı sözleşmeye göre mali hakları kullanabilir. 16 Erel, Kanun un. 8/2 hükmünde tarih ve 4110 sayılı Kanun un 4.maddesi ile yapılan değişiklikten sonra, tüzel kişiler doğrudan doğruya eser sahibi sayılmadığını, organlarını oluşturan gerçek kişilerin meydana getirdikleri eserlerin mali hak sahibi olduğunu ifade etmektedir (s.96, dn.24). Değişiklik için bkz. Dn Konu, en son tarih ve 4630 sayılı Kanun un 11. maddesi ile düzenlenmiştir. Bu düzenleme, daha önceki hükümlerin aksine FSEK nun Eser Sahibi bölümünde değil, Hakların Kullanılması başlığı altında, 18. maddesinin 2. ve 3. fıkralarında yeralmaktadır: Aralarındaki özel sözleşmeden veya işin mahiyetinden aksi anlaşılmadıkça; memur, hizmetli ve işçilerin işlerini görürken meydana getirdikleri eserler üzerindeki haklar bunları çalıştıran veya tayin edenlerce kullanılır. Tüzel kişilerin uzuvları hakkında da bu kural uygulanır. Bir eserin yapımcısı veya yayımcısı, ancak eserin sahibi ile yapacağı sözleşmeye göre mali hakları kullanabilir. 5

7 umuma arz edilmesi; umuma arz ise bir eserin aslından çoğaltma ile elde edilen nüshalarının hak sahibinin rızasıyla satışa çıkarılması, dağıtılması veya diğer bir şekilde ticaret mevkiine konulmasını ifade eder (m.7). Fikri haklar, gayri maddi fakat ekonomik değere sahip haklardır ve bu itibarla değişik hukuki işlemlere (haciz, devir, lisans) konu edilebilir. Fikri haklar, fikir ürününün yaratılması anında ilgili fikir ürünü üzerinde kendiliğinden gerçekleşir. Yani eser sahipliği için herhangi bir hukuki işleme ihtiyaç bulunmadığı gibi bu hakların korunması için, geniş anlamdaki fikri hakların aksine tescil edilmeleri de zorunlu değildir. Mutlak niteliğine rağmen hakların korunması süre ile sınırlıdır. Buna göre eser üzerindeki mali haklar, eser sahibinin öldüğü yılı takip eden yılın ilk gününden (m.26/son f.) itibaren 70 yıl (m.27) boyunca korunur. Eser üzerindeki hakların ihlali, ağır yaptırımlara bağlanmıştır. İhlalin sözleşmeden veya haksız fiilden kaynaklanması mümkündür. Eser üzerindeki hakların ihlali halinde açılacak tecavüzün ref i ve men i davaları bakımından ihlalde bulunanın kusurlu olması gerekmediği gibi bu ihlalden dolayı eser sahibinin zarara uğramış olması da şart değildir. Eser üzerindeki haklar, Kanun da manevi haklar ve mali haklar olarak ikiye ayrılmış ve bu haklar tahdidi olarak sayılmıştır; sayılanların dışında manevi veya mali bir hak bulunmamaktadır. Eser üzerindeki manevi hakların devri mümkün değilken mali hakların devredilmesi imkan dahilindedir. Ancak mali hakların devri işleminin yazılı olarak yapılması ve devredilen hakların ayrı ayrı belirtilmesi gerekmektedir (m.52). Kanunun bu maddesi açıkça şekil şartı getirmekte ve bu şekil şartına uygun yapılmayan sözleşmelerin geçersiz olacağını hükme bağlamıştır. a) Manevi Haklar: Eser üzerindeki manevi haklar, eser sahibinin adının belirtilmesi, kamuya sunma, eserde değişiklik yapılmasını menetme ve hukuken zilyet ve malik durumuna gelen kişilere karşı ileri sürülebilen bazı yetkilerden ibarettir. Manevi hakların devri imkansız olduğu gibi bu haklardan vazgeçilmesi de mümkün değildir. Ancak lisans sözleşmelerinde mali hakların tamamı veya bir bölümü devredilirken, bazı manevi hakları da lisans alanın kullanması kaçınılmazdır. Örneğin; Lisans alan lisans verenden bir eserin çoğaltma ve yayma haklarının kullanım hakkını aldığında, bu hakları kullanmak için manevi hak olan kamuya sunma hakkını da kullanması mecburidir. İşte bu durumlarda manevi hakların devredilemeyeceği kuralını dar yorumlayarak bu hakkın kullanımının da lisans alana verildiği kabul edilmelidir. b) Mali Haklar : Eser üzerindeki mali haklar ise, işleme, çoğaltma, yayma, temsil, umuma iletim ve güzel sanat eserleri bakımından satış bedellerinden pay alma (pay ve takip hakkı) yetkilerinden oluşmaktadır. c) Manevi Hak Kişilik Hakkı Ayrımı :Yargıtay ın yerleşmiş içtihatlarına göre, eser üzerindeki manevi haklar ile Medeni Kanun daki kişilik hakları birbirinden ayrıdır ve bu hükümler birbiri ile yarışmaz. Manevi haklara tecavüz iddiasıyla FSEK e göre açılmış bir tazminat davası, Borçlar Kanunu genel hükümlerine göre açılacak bir manevi tazminat davasına engel olmaz. Zira iki hükmün koruduğu menfaatler farklıdır. 6

8 Bu ilkenin bir gereği olarak FSEK kapsamındaki eser üzerinde adın belirtilmesi hakkı ile Medeni Kanun daki adın korunması hükümleri de mahiyetleri itibariyle birbirinden farklıdır. MK nda doğrudan doğruya kişinin adı korunurken, FSEK te ise eser ile eser sahibi arasındaki bağ korunmaktadır. Bu bağlamda Eserinde bir müstear ad kullanan eser sahibi ile ilgili olarak FSEK kapsamında korunacak olan isim, eser sahibinin gerçek ismi değil, kullandığı müstear isimdir. 2- Fikri Hakların İşlevi Eser, objektif olarak algılanabildiği, hukuki işlemlere konu olabildiği ölçüde hukuki korumadan yararlanabilir. Her eser sahibi, eserinin ve dolayısıyla kendisinin tanınmasını ister. Eser, değişik duygu ve düşüncelere hitap etmesi itibariyle bu işlevi yerine getirmeye çok yatkın olan özel bir emek ürünüdür. Eser sahibi dışındaki insanların da meydana getirilen eserden çeşitli yararlar (haz, bilgi veya kazanç) elde etmeleri mümkündür. Eser sahibi dışındaki insanların eseri tanımaları, aradıkları ve arzuladıkları yararı temin etmeleri, öncelikle eserin dış aleme yansıtılmasını gerektirmekle bütünü ile eser sahibinin iradesine bağlıdır. Eser sahibi, eser üzerinde sahip olduğu hakları başkalarına tanımak suretiyle eserinin tanınmasını sağlayabileceği gibi bu şekilde hukuki işlemler yapmak ve kazanç elde etmek imkanına da sahiptir. II. ESER ÜZERİNDEKİ MALİ HAKLARDA LİSANS A. ESER ÜZERİNDEKİ MALİ HAKLARA İLİŞKİN HUKUKİ İŞLEMLER 1- Eser Üzerindeki Haklara İlişkin Tasarruf İşlemleri a) Genel Olarak : Eser üzerindeki haklara münhasır ve mutlak olarak sahip olan eser sahibinin, bu hakları bizzat kullanma hakkına sahip olduğu, açıklamaya ihtiyaç duymayan tabii bir sonuçtur. Ancak eser sahipleri, eser üzerindeki mali haklarını kullanmak için çoğunlukla başkalarının yardımına ihtiyaç duyar. Bundan dolayı özellikle de eserden ekonomik gelir elde etmek için eser üzerindeki hakların çeşitli işlemlere konu edilmesi söz konusu olabilmektedir. Kanun, eser sahibine, eser üzerindeki haklarını, süre, yer ve muhteva bakımından sınırlı veya sınırsız, karşılıklı veya karşılıksız olarak devretme veya bu haklara ilişkin lisans tanıma imkanı sunmuştur (m.48). b) Devir ve Lisans : Eser sahibi, eseri üzerindeki mali haklarını, ayrı ayrı belirtmek şartı ile bütün olarak devretme imkanına sahip olduğu gibi eser üzerindeki hakları kendinde tutarak sadece bu hakların kullanım hakkını başkasına verme imkanına da sahip bulunmaktadır. Hakkın özünün devrinde devir işlemi, hakkın özünü tutarak kullanım hakkının devrinde ise lisans Kanunun deyimi ile Ruhsat söz konusudur. Hakların devri ile ilgili olarak; eser üzerindeki hakların, eser sahibinin kendisinden veya onun ölümü halinde koruma süresi içerisinde olmak şartıyla mirasçılarından (asli iktisap-m.48) veyahut bu hakkı daha önce bu ikisinden devralmış kişilerden (devren iktisap-m.49) devralınması mümkündür. 7

9 Hak sahibi olmayan kişiden hak devri ise batıl olup; Kanun, bu hususta devralanın iyiniyetini dahi korumamaktadır (m.54). Eser üzerindeki hakların kullanım hakkının devrinde de aynı esaslar geçerlidir. İki sözleşme türü arasındaki fark, hakkın devri sözleşmelerinde hakkın devredenin malvarlığından sözleşmedeki şartlar çerçevesinde çıkarak devralanın malvarlığına dahil olmasına karşılık, lisans sözleşmesinde hakkın özünün eser ve/veya hak sahibinde kalmaya devam etmesidir. Henüz vücuda getirilmemiş esere ilişkin tasarruf işlemleri de geçersizdir (m.48/son). Ancak böyle bir eser için 52. maddeye uygun bir sözleşme yapılmışsa, yapılan sözleşmenin borçlandırıcı bir işlem olması sebebiyle devredenin buna aykırı davranmaması borcu doğar. Kanunun gelecekte tanıyabileceği hakların önceden devri ise geçersizdir (m.51/1). Yeni bir mali hak devredilemese de kanımızca mevcut hakların başka bir kullanım tarzı ortaya çıkmış ise devredilebilmelidir. Bazı durumlarda, tek bir hak devredildiğinde işin niteliğinin gerektirdiği diğer hakların da devredilmiş sayılacağı kabul edilmektedir. Mesela çoğaltma hakkının tek başına verilmiş olması halinde bu hak, yayma hakkı olmaksızın tek başına herhangi bir değer ifade etmeyeceğinden yayma hakkının geçtiği kabul edilir. 2- Devir Sözleşmesinin Nitelikleri Mali hakların devri sözleşmesi, rızai bir sözleşmedir. Bu sözleşmenin kurucu unsuru, tarafların birbirine uygun irade beyanıdır. Devir sözleşmesinin konusu, eser üzerindeki mali haklar olduğundan eserin teslim edilmesi, sözleşmenin kurulması için şart değildir 18. Ancak bir çok durumda işin niteliği gereği teslim zorunludur. Bu sözleşme, sürekli borç doğuran bir sözleşmedir. Devredilen mali hakkın kullanılması, sözleşme süresince yerine getirilmesi gereken bir borç durumundadır. Mali hakların devri sözleşmesi, kişiliğe bağlı bir sözleşme niteliğindedir. Sözleşmenin bu niteliği de devredilen hakların eser üzerindeki haklar olmasından kaynaklanmaktadır. Mali hakların devri sözleşmesi, bir iş görme sözleşmesidir. Zira bu sözleşmeye özelliğini veren, devredenin hakkın kullanılmasına katlanmasından çok devralan tarafından bir işin görülmesidir 19. Mali hakların devri sözleşmesi, amaçlı devri konu alan bir sözleşmedir. Devredilen hakların kullanılması, devir sözleşmesinin şartlarından biridir. Devralanın borcu, devralma karşılığında belirlenen ücreti ödemekten ibaret değildir; eser sahibinin mali hakların kullanılmasından elde edeceği itibar, şöhrete riayet etmekle de yükümlüdür 20. Mali hakların devri sözleşmesinin bir başka özelliği ise, tam iki tarafa borç yüklemesidir. Devrin ivazsız olması halinde dahi bu nitelik mevcuttur; çünkü hakkı devralan, bir bedel ödemese bile devraldığı hakkı kullanmakla yükümlüdür. Zira devralanın eser sahibinin manevi haklarına riayet borcu vardır. Sözleşmenin tam iki taraflı olması, Borçlar Kanunu hükümlerinin 18 Gökyayla, Gökyayla, Gökyayla,

10 uygulanması bakımından önemlidir. Mesela ödemezlik def î ve temerrüde ilişkin hükümler, sadece tam iki taraflı sözleşmelere uygulanacak hükümlerdir. 3 - Devir Sözleşmesinin Hükümleri Hakkın devrinde basamak teorisi geçerlidir; kimse sahip olmadığı hakkı, başkasına devredemez, tanıyamaz. Böylelikle eser sahibi, eser üzerindeki hakkın her el değiştirmesinde eserden ekonomik yararlar elde eder 21. Kanun un 20.maddesi gereğince eser üzerindeki mali haklar birbirinden bağımsız olup hangi hak, hukuki işlem konusu yapılmış ise sadece o hak tükenecek 22 ve bu durum diğerlerine etki etmeyecektir (m.20/1 son c.). Buna göre, devre konu edilen haklar, öngörülen şekli ile devredilmiş olur. Sözleşmenin yorumunda, yapıldığı zaman geçerli olan şartlar dikkate alınır. Devir sözleşmesi, devralınan hakların kullanılmasını gerektirir. Zira eser üzerindeki mali hakları devreden, ancak eserin kullanılması ile şöhret, itibar ve/veya ekonomik kazanç elde edebilecektir. Bundan dolayı mali bir hakkı devralan kişinin devir konusu hak ve yetkileri gereği gibi kullanmaması ve bu sebeple eser sahibinin menfaatleri esaslı surette ihlal edilmesi halinde eser sahibi, sözleşmeden dönme (cayma) hakkına sahiptir (m.58). Üzerindeki belirli mali hakları devredilmiş olan bir eser üzerindeki hakların ihlali durumunda eser sahibi, mali haklardan dolayı dava açamaz. Zira eser sahibinin mali hakları devirle birlikte sona ermiştir. Eser sahibi, eser üzerindeki hakları, koruma süresi boyunca tamamı ile devrettiğinden hak, bütünüyle devralana geçtiğinden sadece devralan, korumaya matuf davaları açabilecektir. Ancak eser sahibinin manevi haklarının ihlaline karşı dava açma hakkı ise bakidir. Mali hakkın devrine ilişkin sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, Borçlar Kanunu ndaki yayın hakkı (sözleşmesi)na ilişkin hükümler uygulanır. B. FİKRİ HAKLARDA LİSANS 1- Genel Olarak Eser üzerindeki hakların kullanım hakkının tanınmasına Kanun da ruhsat denilirken, uygulamada lisans terimi tercih edilmektedir. Eser üzerindeki hakların kullanım hakkının devri, lisans sözleşmesi ile yapılır. Eser sahibi, bu sözleşme ile üçüncü kişilere, eseri üzerindeki mali hakların kullanılması hakkını tanımakta, karşılığında da kararlaştırılan bedeli almaya hak kazanmaktadır. Lisans sözleşmesinin konusu, eser üzerindeki mali hakların kullanım hakkıdır. Lisans sözleşmesinde hakkın özü, eser sahibinde kalmaya devam eder. Eser üzerindeki hakkın kendisi lisans verenin malvarlığında kalmaya devam eder. Bu itibarla da eser sahibi (veya hak sahibi), eser üzerindeki mali hakları, üçüncü kişilere de verebilir. Eser sahibinin eser üzerindeki hakları kullanma hakkını başkalarına vermesi, yani lisans vermesi için bu haklar üzerinde tasarruf yetkisine sahip olması gerekir. Ancak bu durumun, lisans sözleşmesinin hukuki niteliği ile bir ilgisi olmadığını belirtmek gerekir. Zira eser sahibi, 21 Tekinalp, 158?. 22 Adem Aslan, Türk ve AB Hukukunda Fikri Mülkiyet Haklarının Tükenmesi (Mukayeseli), İstanbul-2004, s

11 daha önce yaptığı tasarrufi nitelikte (devri veya münhasır lisans sözleşmesi) işlemlerle eser üzerindeki tasarruf hakkını lehine süreli veya süresiz olarak başkasına terk etmiş olabilir. Bu şekilde Kanun veya sözleşme gereği, eser üzerindeki haklar ile ilgili tasarruf hakkına sahip olmayan eser sahibi, lisans verme işlemi de yapamayacaktır. Lisans sözleşmesi, basit lisans (basit ruhsat) ve münhasır lisans (tam ruhsat) olmak üzere ikiye ayrılır. 2- Basit Lisans Basit lisans, mali hak sahibinin başkalarına da aynı ruhsatı vermesine engel olmayan lisans türüdür. Kanun veya sözleşmeden aksi anlaşılmayan lisans, basit lisans sayılır (m. 56/2). Basit ruhsatlar hakkında hasılat kirasına ilişkin hükümler uygulanır (m. 56/son). 3- Münhasır Lisans Münhasır Lisans, verilen lisansın sadece bir kişiye tahsis edilmesi halinde söz konu olan lisanstır. Münhasır veya tam lisans, eser üzerindeki bütün hakların verilmesi anlamına gelmemektedir. Devir durumunda da geçerli olduğu üzere, sözleşmenin konusu, tek bir mali hak olabileceği gibi ayrı ayrı belirtilmek şartı ile bütün mali haklar da olabilir. Lisansın bu niteliğinden kastedilen, verilen lisansın, lisans konusu hakkın lisans alana tahsis edilmesi, bir başka deyişle hakkın lisans alana münhasır kılınması ve sonuç olarak da bu nitelikte lisans verildikten sonra başkasına lisans verilmesine engel olmasıdır. Münhasır ruhsatlar hakkında intifa hakkına ilişkin hükümler uygulanır (m. 56/son). C. LİSANS SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ Lisans sözleşmesi, lisans konusu hakkı kullandırma amacı güden ve bu niteliği ile de iş görme sözleşmelerinden ayrılan bir sözleşmedir 23. Lisans sözleşmesi, rızai bir sözleşmedir. Kurucu unsuru, tarafların birbirine uygun irade beyanıdır. Bu sözleşme, sürekli borç doğuran bir sözleşmedir. Ani edimli değildir. Lisans verme, bir anda gerçekleşir ama lisans sözleşme süresince hakkı kullanma yetkisine sahip olur. Ani edimli bir sözleşmede edim, anlık olarak yapılıp bitirilirken, sürekli borç doğuran sözleşmelerde ise sözleşme süresinin sonuna kadar borç eda edilmeye devam edilir ve bu sözleşme, süresinin sona ermesi ile bitmesinin dışında ancak olağanüstü fesihle sona erdirilebilir. Ancak FSEK te olağanüstü fesih düzenlenmemiş, fakat eser sahibine belirli durumlara mahsusen cayma hakkı tanınmıştır. Lisans alanın lisansını aldığı hakkı sözleşme süresince kullanma hakkı, devir sözleşmesinin gerektirdiğinin aksine, kural olarak sözleşme konusu hakkı kullanmak borcu teşkil 23 Gökyayla,

12 etmez. Buna karşılık lisansın inhisari olması halinde ise kullanma, devir sözleşmesinde olduğu gibi borç niteliğindedir. Lisans sözleşmesi, tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Lisansın ivazsız olması halinde dahi bu nitelik mevcuttur; çünkü lisans alan, bir bedel ödemese bile lisans konusu hakkı kullanırken, eser sahibinin haklarına ve şeref ve itibarına zarar vermemekle yükümlüdür. 1- Basit Lisans Sözleşmesinin Hukuki Niteliği Basit lisansta lisans veren, sadece lisans konusu hakkın kullanım hakkını lisans alana tanıdığından, hakkın özüne sahip olmaya ve dolayısıyla eser üzerindeki mali hakları başka kişilere de verme hakkını kendinde tutmaya devam ettiğinden, basit lisans sözleşmesi, bir tasarrufi değil, borçlandırıcı bir işlemdir. Lisans verenin üçüncü kişilere de aynı hakka ilişkin lisans vermesi yetkisinin olması, lisans konusu hakkın üçüncü kişiler tarafından lisanslı veya lisanssız olarak kullanılmasına engel olamaz. Dolayısıyla lisans alan, eser üzerindeki haklara tecavüz durumunda dava açma hakkına sahip değildir 24. Bunun nedeni, Tüysüz e göre, lisans verenin aynı hakkı başkalarına da tanıma hakkını kendinde tutarak basit lisans vermesinin, kısaca basit lisansın hasılat kirası hükmünde sayılmasıdır 25. Lisans konusu hakka vaki tecavüzlere karşı dava açma yetkisi lisans verende bulunmaktadır. Lisans verenin bu yetkisi lisans alana karşı aynı zamanda bir yükümlülük teşkil etmektedir. Zira lisans veren, lisans verdiği hakkın kullanılmasını temin etme borcu altındadır. Tasarruf hakkına sahip lisans verenin sahip olduğu mali haklar üzerinde tasarrufta bulunarak, eser üzerindeki mali haklarını üçüncü bir kişiye devretmesi halinde, basit lisans, devralan tarafından sona erdirilemeyecek, lisans sözleşmesindeki sürenin sona ermesine kadar geçerli olacaktır. Zira eser sahipleri, eser üzerinde serbestçe tasarrufta bulunurken, daha önceki tasarruflarını ihlal etmemekle yükümlüdür (m.60). Maddede tasarruf kavramı kullanılmış ise de bu kavramdan verilmiş lisanslar 26 veya haklara ilişkin genel işlemler anlaşılmalı ve basit lisansın mali hakkı sonradan kazananlara karşı da hüküm ifade edeceği kabul edilmelidir Münhasır Lisans Sözleşmesinin Hukuki Niteliği Münhasır lisans alanın durumu, mali hakların devrine yakın nitelikte bir sözleşme ve bu niteliği ile de tasarrufi bir işlemdir; ancak devirden farklı olarak lisans alana tasarruf hakkı vermez, yani inhisari lisans alan, mali hakkını, başkasına devredemez 28. Devir için lisans verenin yazılı izni gerekir. Münhasır lisansta, intifa hakkına ilişkin hükümlerin uygulanacak olması sebebiyle inhisari lisans alan 29 ve hakkın özü lisans verende kaldığı için kanımızca lisans veren de hakları korumaya matuf davaları açabileceklerdir. Münhasır lisansın, mali hak sahibinin sonraki tasarrufu mesela hakkı devir işlemine karşı korunacağı ise, lisansın niteliği gereği muhakkaktır. 24 Aydıncık Tüysüz, Erel, Erel Tüysüz, Tüysüz,

13 3- Meslek Birlikleri ile Yapılan Sözleşmelerin Hukuki Niteliği Meslek birlikleri ile yapılan sözleşmeler, atipik sözleşmelerdir. Meslek birlikleri, Kanuna göre üyelerinin menfaatlerini korumakla yükümlü olduğundan haksız kullanımlara karşı dava açabilir. Fakat her durumda üyesi tarafından meslek birliğine verilen yetki belgesine bakmak gerekir. Kural olarak meslek birlikleri dava açabilirler ama bu hususta sözleşmede veya aldıkları yetki belgesinde sınırlayıcı bir hüküm olmaması gerekir. Eser sahibi ile meslek birliği arasındaki sözleşmenin devir veya münhasır lisans sözleşmesi sayılması halinde eser sahibinin mali haklarının kalmamış (devir) veya çok sınırlanmış olması (münhasır lisans) sebebiyle eser sahibi, kendisi dava açamayacağı gibi bu hususta bir başkasına izin de veremez. Yani eser sahibinin mali haklarını devrettikten sonra üçüncü bir kişi ile de devir veya lisans sözleşmesi yapması halinde üçüncü kişi, hak iktisap etmez. Çünkü eser sahibi, artık hak sahibi değildir, hakkın özünü devretmiştir. Bu hususta üçüncü kişinin iyiniyetli olması da sonucu değiştirmeye yetmeyecektir. Bu sözleşmenin devir sözleşmesi niteliğinde olduğunun kabulü halinde eser sahibi ve/veya hak sahibi, eser kullanma imkanından yoksun kalacaktır. Meslek birlikleri ile yapılan sözleşmeler, kullanım hakkını konu edinmesine rağmen lisans sözleşmesine de tam benzememektedir. Bu sözleşmeler, Meslek birlikleri üçüncü kişilerle yaptığı sözleşmeleri kendi adına ve fakat hak sahipleri hesabına (dolaylı temsil) yaptığından vekalet sözleşmesine benzetilebilir. D. LİSANS SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ Borçlar Kanunu na göre sözleşmelerde şekil serbestisi asıldır, aksi belirtilmedikçe işlemler, şekle tabi değildir. Ancak bir hukuki işlemin kanun tarafından kamu düzeni gerekçesi ile belirli şekle tabi tutulması mümkündür. Nitekim eser üzerindeki mali haklara ilişkin (tasarrufi veya borçlandırıcı) işlemler, yazılı şekle tabi kılınmıştır (m.52). Eser üzerindeki mali haklara ilişkin lisans verenin sözleşmeye konu lisansı vermeye yetkili olması (m.53) ve lisans alanın da lisans verenin bu yetkiye sahip olduğunu gözetmesi (m.54) şarttır. Buna aykırı davranılması halinde lisans veren, alacağı temlik edenin alacağı garanti etmesini düzenleyen Borçlar Kanunu nun 169 ve 171.maddesine yapılan atıf sebebiyle tazminat ile yükümlü iken, lisans alan ise, iyiniyetli olması halinde dahi sözleşme konusu hakka ilişkin lisansı kazanamamış olmakla karşı karşıya kalacaktır. Buradaki yazılılık şartı, sözleşmenin sıhhat şartıdır. Yazılı olmayan lisans verme işlemi geçersizdir. Bununla birlikte bahse konu hüküm, bununla yetinmemiş, munzam bir şekil şartı daha getirmiştir; buna göre, yazılı sözleşmeye konu olan hakların ayrı ayrı belirtilmesi de gerekir. Bu hükme aykırı sözleşme veya sözleşmenin buna aykırı hükümleri hükümsüzdür. FSEK teki munzam şekil şartının benzerine hukukta ender rastlanabilmektedir, kefalet sözleşmesindeki kefalet tutarının belirtilmesi şartı gibi. Fikri haklarda tasarruf işlemlerinde şekil şartının aranmasının amacı, daha sonraki hukuki işlemlerin sağlam yapılabilmesi ve daha sonra ortaya çıkabilecek ihtilafların engellenmesidir. 12

14 Şekil şartları sınırlayıcı kurallardır. Sınırlandırıcı kuralların da dar yorumlanması asıl ilke olan sözleşme serbestisi ilkesinin bir gereğidir. Bize göre mali hakların ayrı ayrı gösterilmesini gerektiren 52. maddedeki munzam şekil şartı, sözleşme konusu mali hakların farklı şekil ve yollarının da sınırlayıcı tarzda belirtilmesini gerektirmemektedir. Bu bağlamda sözleşmeye konu edilmiş olan umuma iletim hakkının, bugün var olduğu halde bilinmeyen ve/veya Türkiye de uygulanmayan bir teknik imkandan yararlanılarak kullanılması mümkün olmalıdır. Umuma iletim hakkını düzenleyen 25.maddesindeki gibi ibaresinden anlaşılması gereken de budur. Şekil şartlarına aykırı olarak yapılan hukuki işlemlerde şekil şartlarının ileri sürülmesi, kural olarak geçerli değilse de istisnai olarak bazı durumlarda hakkın kötüye kullanılması sayılması mümkündür. Böyle bir durumda sözleşmeyi geçerli saymak gerekecektir. Yukarıda anlatılanlarla birlikte eser sahipliğinin herhangi bir hukuki işleme tabi olmamasının bir sonucu olarak, eser sahipliğinin ispatı da herhangi bir sınırlamaya tabi değildir. Bu sebeple de Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun senetle ispat şartını düzenleyen 288.maddesine tabi değildir. Eser sahipliği, bir maddi fiille gerçekleştiği için, her şekilde ispat edilebilir. Ancak ispat kolaylığını teminen eserlerin tescili veya Notere tespit ettirilmesi mümkündür. E. LİSANS SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI Lisans sözleşmesinin iki tarafı vardır: Lisans veren ve lisans alan. Ancak konunun özelliği gereği sözleşmenin her bir tarafında bulunabilecek kişilerin ayrıca ele alınması, yararlı olacaktır. 1- Lisan Veren a) Eser Sahibi : Eser sahibi, eser üzerindeki mali hakların münhasır sahibi olarak lisans sözleşmesi yapmaya yetkili kişidir. b) Mirasçılar : Eser sahibinin ölümünden sonra mirasçıları, eser üzerindeki mali haklara sahip olduklarından bunlar da, eserin korunma süresi içerisinde başkalarına lisans hakkı tanıma hakkına sahiptirler. c) Kanun Gereği Mali Hak Sahibi Olan Kişiler : Eseri meydana getirenlerin eser sahibi olabileceklerini öngören Kanun, bazı durumlarda mali hak sahipliğini başından itibaren ve doğrudan doğruya başka kişilere de tanıdığından (m.18/2 30 ) bu kişiler de lisans vermeye yetkilidir. d) Mali Hakkı veya Lisans Hakkını Sözleşme ile Devralmış kişiler: Eser üzerindeki mali hakları, daha önce eser sahibinden devralmış (devren iktisap) kişiler de lisans vermeye yetkilidir. Hakkı devralanın lisans verme hakkı inhisaridir, zira mali haklarını devretmiş eser sahibi bu yetkiden yoksun bulunmaktadır. e) Meslek Birlikleri : Eser sahibinin üyesi olduğu meslek birliğine haklarının temsil yetkisini vermesi halinde meslek birliği de yetki belgesinde yeralan eserlere ilişkin ve yine yetki belgesinde belirtilen haklar konusunda lisans tanıma hakkına sahip olur. 2 - Lisans Alan 30 M.18/2: Aralarındaki özel sözleşmeden veya işin mahiyetinden aksi anlaşılmadıkça; memur, hizmetli ve işçilerin işlerini görürken meydana getirdikleri eserler üzerindeki haklar bunları çalıştıran veya tayin edenlerce kullanılır. Tüzel kişilerin uzuvları hakkında da bu kural uygulanır. 13

15 Genel olarak herkes, eser sahibi ve/veya hak sahibinden eser üzerindeki mali hakların kullanım hakkını alabilir. Bu konuda sözleşme serbestisi geçerlidir. Bunun dışında Kanun un özel olarak düzenlediği kişiler de bulunmaktadır 31. Bunlar eser sahibinin hakları ile bağlantılı hak sahipleridir. Buna göre, eser sahibinin hakları ile bağlantılı hak sahipleri, bağlantılı haklara sahip olabilmek için eser sahibinden belirli hakları veya hakların kullanım hakkını edinmiş olmak zorundadırlar (m.80/1 ve 2). F. SÖZLEŞMEDEN DOĞAN HAKLAR VE BORÇLAR Eser üzerindeki manevi hak mali hak ayrımında sadece mali hakların sözleşmeye konu edilmesi ve başkalarına devredilmesi mümkündür. Zira kanun manevi hakların devrine imkan tanımamıştır. Aynı şekilde eser sahipliğinin devredilmesi de mümkün değildir. 1- Lisans Verenin Borçları a) Teslim Borcu: Borçlar Hukukunda sözleşmelerin kurulması için teslim şart olmadığı gibi lisans sözleşmesinde de eserin teslimi, sözleşmenin kurucu bir unsuru değildir.. Bununla birlikte sözleşme ile hak sahibi olan kişinin sözleşme konusu hakları kullanabilmesi için eseri teslim almış olması gerekir. aksi halde fiili imkansızlıkla karşı karşıya kalır. Eserin aslının teslim edilmesi her zaman şart değildir. Basılı eserler için eser nüshasının teslim edilmesi yeterlidir. b) Hakkın Varlığını Tekeffül (m.53-54): Lisans veren, sözleşme konusu hakkın varlığını ve lisans verme yetkisinin kendisinde olduğunu tekeffül eder. Lisan alanın, aldığı lisansın 54. madde gereğince geçersiz sayılması halinde lisans veren, tazminat ödemekle yükümlüdür. c) Lisans Verenin Haklarına Zarar Vermeme Gereği Gibi Kullanılmasını Temin Etme Borcu: Eser sahibi, sözleşme kurulduktan sonra eserin gereği gibi kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür. Ancak hakkın özünün lisans verende kalmasının tabii bir sonucu olarak lisans verenin başkalarına da aynı nitelikte haklar tanıması, mümkündür ve bu işlem, borca aykırılık teşkil etmeyecektir. 2- Lisans Alanın Borçları a) Telif Bedeli Ödeme Borcu: Hakkın devrindeki bedel, telif bedeli olarak nitelenir. Devredilen hakların ayrı ayrı belirtilmesinin zorunlu olduğu devir sözleşmesinde şart olmamakla birlikte bedelin de gösterilmesi ispat kolaylığı açısından gereklidir; zira bedel, tanıkla ispat edilemez. İşin niteliği gereği, telif bedelinin baştan belirlenmesi gerekir. Telif bedeli, devredilen haklar, devrin kapsamı ve süresine göre belirlenebilir. Bu konuda sözleşme serbestisi geçerlidir. Lisans bedelinin, sözleşmede farklı bir tarih belirtilmemiş olması halinde, BK m.74 gereği, sözleşmenin kurulması anında ödenmesi gerekir. Sözleşmenin kurulması teslime bağlı olmadığı gibi bedelin ödenmesi için de teslim şart değildir. Henüz meydana getirilmemiş eser ile ilgili borçlandırıcı işlem yapılmış olması halinde ise bedelin ödenmesi için en azından eserin gerçekleştirilmesi, kamuya arz edilmesi gerekir. b) Lisans Konusu Mali Hakları Kullanma Borcu: Kullanma borcu, her lisans türü için geçerli olmayıp, devralanın hukuki durumuna paralel nitelikteki münhasır lisans sahibi için söz konusudur. Zira devir ve münhasır lisans ilişkilerinde devralan veya münhasır lisans alanın 31 Aydıncık,

16 sözleşme konusu hakkı kullanmaması durumunda, eser ve/veya hak sahibinin eserin atıl kalmasından dolayı zarara uğraması kuvvetle muhtemel iken, basit lisansta eser ve/veya hak sahibinin hakların kullanımı konusunda başka seçenekleri de bulunduğundan lisans alanın kullanmaması sebebiyle zarara uğradığından söz edilemeyecektir. Münhasır lisans alan, aldığı mali hakları gereği gibi kullanmakla yükümlüdür. Aksi halde mali bir hakkı devir veya bu hakka ilişkin lisans alan kişinin devir veya lisans konusu hak ve yetkileri gereği gibi kullanmaması ve bu sebeple eser sahibinin menfaatleri esaslı surette ihlal edilmesi halinde eser sahibi, sözleşmeden dönme (cayma) hakkını kullanabilecektir (m.58). c) İşi Bizzat Yapma Borcu: Münhasır lisans sözleşmesinin kişiye bağlı niteliği sebebiyle işin (lisans konusu hakkın kullanılmasının) üçüncü kişiye yaptırılması kural olarak yasaktır. Zira lisans alanın kişiliği çok önemlidir. Lisans alan, lisans konusu hakları kullanma borcunu bütünü ile üçüncü kişiye bırakamaz, devredemez; ancak işin yapılmasında yardımcı kullanabilir ve işin niteliği gerektiriyorsa, sözleşmenin ifasını, başkasına yaptırabilir. d) Hakkın Kullanımında Eser Sahibine Zarar Vermeme Borcu: Bu borç, hem lisans hakkının niteliğinden hem de eser sahibinin vazgeçemeyeceği eser üzerindeki manevi haklarından kaynaklanmaktadır. Buna göre lisans alan, eser sahibinin eser üzerindeki manevi ve mali haklarına riayet etmekle yükümlüdür. G. LİSANS SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 1- Sözleşmenin Amacının Gerçekleşmesi veya Sözleşmedeki Sürenin Dolması Sözleşmenin belirlenen sürenin sonunda veya amaçlanan hususun gerçekleşmesi ile sona ermesi, sözleşmeler hukukunun temel prensiplerindendir. 2- İfanın İmkansız Hale Gelmesi Lisans sözleşmesi, sürekli bir borç doğuran bir sözleşme olarak, sürekli borcun ifasının imkansız hale gelmesi durumunda sona erer. Özelikle konusu güzel sanat eseri olan lisans sözleşmelerinde eserin kendisinin yok olması halinde fiili imkansızlık gereği sözleşme sona ermiş sayılmalıdır Lisans Alanın Ölmesi veya İflas Etmesi Lisans sözleşmesi yapılırken, lisans alanın kişiliğinin belirleyici rol oynamış olması halinde onun ölümü veya iflası halinde lisans sözleşmesi sona erer. Ancak basit lisanslarda genellikle bu nitelik olmadığından farklı sonuç söz konusu olabilecektir. 4- Lisans Verenin Cayma Hakkını Kullanması 32 Aydıncık,

17 Münhasır lisans alan, aldığı mali hakları kullanma hakkını gereği gibi kullanmakla yükümlüdür. Aksi halde mali bir hakkı devir veya bu hakka ilişkin lisans alan kişinin devir veya lisans konusu hak ve yetkileri gereği gibi kullanmaması ve bu sebeple eser sahibinin menfaatleri esaslı surette ihlal edilmesi halinde eser sahibi, sözleşmeden dönme (cayma) hakkını kullanabilecektir (m.58). Cayma hakkı, sadece sözleşme konusu hakkın kullanılmasının borç teşkil ettiği ilişkilerde geçerli olduğundan basit lisans sözleşmesi bakımından geçerli bir hak değildir. SONUÇ Fikri haklar, gayrı maddi mallar olan eser üzerinde söz konusu olan mutlak nitelikte haklardır. Fikri hak konusu eser, sahibinin hususiyetlerini taşıyan insan duyuları ile algılanabilen ve Kanunun belirlediği kategorilerden birisine dahil olan eserdir. Eser üzerinde manevi ve mali haklar bulunmaktadır. Manevi hakların devri mümkün olmamakla beraber mali hakların devri veya mal haklara ilişkin lisans verilmesi mümkündür. Eser sahibi, onu meydana getirendir. Eser sahipliği konusunda yaratma gerçekliği ilkesini geçerlidir. Bu ilke gereğince tüzel kişilerin eser sahibi olması mümkün değildir; ancak tüzel kişiler, bazı durumlarda mali haklara ve/veya hakların kullanımı hakkına sahip olabilir. Eser sahipliği, hukuki bir işleme ihtiyaç göstermez. Lisans sözleşmesi, lisans alana eser üzerindeki mali hakların kullanım hakkını verir. Lisans sözleşmesinde sözleşme konusu hakkın özü ise lisans verende kalmaktadır. Aksi belirtilmedikçe verilen lisansın basit lisans olduğu kabul edilir. Basit ve inhisari lisans arasında hüküm, tarafların hak ve borçları ve sonuçları bakımından önemli farklar bulunmaktadır. Basit lisans borçlandırıcı bir işlem niteliğinde iken, inhisari şekilde yapılan lisans sözleşmesi ise, devir işlemine benzer nitelikte tasarrufi bir işlemdir. Lisans sözleşmesi, belirlenen sürenin sonunda veya amaçlanan hususun gerçekleşmesi ile veya lisans sözleşmesinde lisans alanın kişiliğinin belirleyici olması halinde onun ölümü veya iflası halinde veyahut da belirli şartların gerçekleşmesi halinde lisans verenin cayma hakkını kullanması ile sona erer. 16

18 KAYNAKÇA 1. ASLAN, Adem, Türk ve AB Hukukunda Fikri Mülkiyet Haklarının Tükenmesi (Mukayeseli), İstanbul AYDINCIK, Şirin, Fikri Haklarda Lisan Sözleşmeleri, Arıkan Yay BAŞPINAR Doç.Dr.Veysel/Av.Dr.Doğan Kocabey, İnternette Fikri Hakların Korunması, Ankara EREL, Prof.Dr. Şafak N., Türk Fikir ve Sanat Hukuku, Yenilenmiş 2.Bası, Ankara HIRSCH, E.Ernst, Memleketimizde Meri Olan Telif Hakkı Kanunun Tahlili, Terc.Orhan Münir Çağıl, Kadir Has Üniversitesi Kütüphanesinde bulunan nüsha, KKX H GÖKYAYLA, K.Emre, Telif Hakkı ve Telif Hakkının Devri Sözleşmesi, 2.Bası, Ankara KARAHAN, Prof.Dr.Sami/Av.Dr.Cahit Suluk/Yrd.Doç.Dr.Tahir Saraç/Av.Dr.Temel Nal, Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, Ankara SULUK, Dr.Cahit/Hakim Ali Orhan, Uygulamalı Fikri Mülkiyet Hukuku, Cilt II Genel Esaslar-Fikir ve Sanat Eserleri, İstanbul-2005, TEKİNALP, Ünal, Fikri Mülkiyet Hukuku, Güncelleştirilmiş 2.Bası, İstanbul TÜYSÜZ, Dr.Mustafa, Fikir ve Sanat Eserleri Çerçevesinde Fikri Haklar Üzerindeki Sözleşmeler, Ankara USLU Ramazan, Türk Fikir ve Sanat Hukuku nda Eser Kavramı, Ankara ÜSTÜN, Dr.Gürsel, Fikri Hukukta İşleme Eserler, İstanbul

AJANDA. I. Fikir ve Sanat Eserleri II. Creative Commons III. Sorunlar IV. Öneriler

AJANDA. I. Fikir ve Sanat Eserleri II. Creative Commons III. Sorunlar IV. Öneriler AJANDA I. Fikir ve Sanat Eserleri II. Creative Commons III. Sorunlar IV. Öneriler 1 I. Fikir ve Sanat Eserleri 1. Eser: «Sahibinin hususiyetini taşıyan, ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema

Detaylı

SÖZLEŞME İLE MALİ HAKKIN DEVRİNİN HAK SAHİPLİĞİNE ETKİSİ

SÖZLEŞME İLE MALİ HAKKIN DEVRİNİN HAK SAHİPLİĞİNE ETKİSİ SÖZLEŞME İLE MALİ HAKKIN DEVRİNİN HAK SAHİPLİĞİNE ETKİSİ GİRİŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ( FSEK ) mali hakların devri bakımından çeşitli imkanlar öngörmüştür. Bu imkanlardan biri hakkı hak sahibinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ADİ VEDİA SÖZLEŞMESİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ADİ VEDİA SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER Sayfa No: ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 BİRİNCİ BÖLÜM ADİ VEDİA SÖZLEŞMESİ 1. VEDİA SÖZLEŞMESİNİN TARİHİ GELİŞİMİ 21 I. Roma Hukukunda Vedia 21 II. Eski Hukukumuzda Vedia 23

Detaylı

Genel İşlem Koşulları

Genel İşlem Koşulları Dr. Osman Açıkgöz Tüketicinin Korunması Çerçevesinde Mobil Haberleşme Abonelik Sözleşmesinde Genel İşlem Koşulları İÇİNDEKİLER Prof. Dr. Serap Helvacı nın Önsözü...VII Yazarın Önsözü... XI İÇİNDEKİLER...XV

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

BELİRSİZ SÜRELİDEN BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNE GEÇEN İŞÇİ VE İŞVERENİN YASAL HAKLARI

BELİRSİZ SÜRELİDEN BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNE GEÇEN İŞÇİ VE İŞVERENİN YASAL HAKLARI BELİRSİZ SÜRELİDEN BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNE GEÇEN İŞÇİ VE İŞVERENİN YASAL HAKLARI Erol GÜNER* I. GİRİŞ: 10.06.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Yasası nın İKİNCİ BÖLÜM başlığında, İş

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliği

Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliği Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 16.11.1997 Resmi Gazete Sayısı: 23172 Birinci Bölüm Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat

Detaylı

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Sunum Planı Şirket Birleşmeleri Kolaylaştırılmış Şirket Birleşmesi Borca Batık Şirket Birleşmesi Tam Bölünme

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

Arzu GENÇ ARIDEMİR. Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi

Arzu GENÇ ARIDEMİR. Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi Arzu GENÇ ARIDEMİR Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII KAYNAKÇA... XXI GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm MİRAS PAYININ DEVRİ

Detaylı

çelebi İnternet Sitesi Sahipliği & Kötü Niyetli Kişiler ve Haklar İnternet Hukuku Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 5 www.byclb.com

çelebi İnternet Sitesi Sahipliği & Kötü Niyetli Kişiler ve Haklar İnternet Hukuku Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 5 www.byclb.com çelebi Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 5 İnternet Hukuku İnternet Sitesi Sahipliği & Kötü Niyetli Kişiler ve Haklar www.byclb.com İÇİNDEKİLER 1. İnternet Sitesi Sahipliği Kavramı... 4 1.1 Giriş... 4 1.2 İnternet

Detaylı

Türk Borçlar Kanunu nda Hizmet Sözleşmesi. Doç. Dr. Kübra Doğan Yenisey İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Türk Borçlar Kanunu nda Hizmet Sözleşmesi. Doç. Dr. Kübra Doğan Yenisey İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Türk Borçlar Kanunu nda Hizmet Sözleşmesi Doç. Dr. Kübra Doğan Yenisey İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi İsviçre Borçlar Kanunu, Yargıtay içtihadı Terminoloji : Hizmet Sözleşmesi Fesih Süreleri

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVİRLERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVİRLERİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVİRLERİ I-GİRİŞ: Ekonomik büyüme ve gelişme beraberinde işletmelerin ölçeklerini genişletirken kapasitelerini de artırmaktadır.

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

www.vergidegundem.com

www.vergidegundem.com Fax: 0 212 230 82 91 Damga vergisi uygulamasında Resmi Daire Av. Gökçe Sarısu I. Giriş Damga vergisi, hukuki işlemlerde düzenlenen belge ya da kağıtlar üzerinden alınan bir vergidir. Niteliğinin belirlenmesinde

Detaylı

ÖNSÖZ...vii KISALTMALAR...xvii KAYNAKÇA...xix GİRİŞ... 1

ÖNSÖZ...vii KISALTMALAR...xvii KAYNAKÇA...xix GİRİŞ... 1 ix İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...vii KISALTMALAR...xvii KAYNAKÇA...xix GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm TÜRKİYE DE REKLAM HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI I. GENEL OLARAK REKLAM VE REKLAM HUKUKU... 5 A. REKLAMIN TANIMI VE UNSURLARI...

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM Necdet UZEL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Göre ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL

Detaylı

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Av. Umut YENİOCAK 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Genel Hükümler İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER... XI KAYNAKÇA... XVII KISALTMALAR... XXV GİRİŞ...1

Detaylı

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi Yrd. Doç. Dr. Özlem ACAR İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

ESER SAHİBİNİN HAKLARINA KOMŞU HAKLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

ESER SAHİBİNİN HAKLARINA KOMŞU HAKLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER ESER SAHİBİNİN HAKLARINA KOMŞU HAKLAR YÖNETMELİĞİ R.G.: 16.11.1997 Sayı: 23172 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE l - Bu Yönetmeliğin amacı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile düzenlenen

Detaylı

ADİ ORTAKLIK HİSSE DEVİRLERİNİN KDV KANUNU KARŞISINDAKİ DURUMU

ADİ ORTAKLIK HİSSE DEVİRLERİNİN KDV KANUNU KARŞISINDAKİ DURUMU ADİ ORTAKLIK HİSSE DEVİRLERİNİN KDV KANUNU KARŞISINDAKİ DURUMU Bülent SEZGİN* 1. GİRİŞ Katma Değer Vergisi Kanunu, Türkiye de yapılan ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim

Detaylı

I- 6102 SAYILI TTK NIN KAPSAMINA GİREN TİCARET ŞİRKETLERİ

I- 6102 SAYILI TTK NIN KAPSAMINA GİREN TİCARET ŞİRKETLERİ İçindekiler I- 6102 SAYILI TTK NIN KAPSAMINA GİREN TİCARET ŞİRKETLERİ... 1 II- 6102 SAYILI TTK NUNDA ŞİRKETLERİN FAALİYET KONULARI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER... 1 III- 6102 SAYILI TTK İLE ULTRA VİRES İLKESİ

Detaylı

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 I. KONUNUN SUNUMU...1

Detaylı

6102 SAYILI YENİ TİCARET KANUNUNA GÖRE NAMA YAZILI PAY SENETLERİNİN DEVRİ

6102 SAYILI YENİ TİCARET KANUNUNA GÖRE NAMA YAZILI PAY SENETLERİNİN DEVRİ 6102 SAYILI YENİ TİCARET KANUNUNA GÖRE NAMA YAZILI PAY SENETLERİNİN DEVRİ İÇİNDEKİLER I. PAY SENEDİ KAVRAMI ve TÜRLERİ..... 1 a) Pay Senedi Kavramı. 1 b) Nama Yazılı Pay Senedi... 2 c) Hamiline Yazılı

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI (2013-2014) PROF.DR İBRAHİM KAPLAN Sayfa 1 Kira sözleşmeleri ile ilgili bölümün üç ayrımında ilk

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

Noktalama İşaretleri ve harf büyütme.

Noktalama İşaretleri ve harf büyütme. Noktalama İşaretleri ve harf büyütme. Sağ parmaklarımızın kullandığı harfleri büyütmek için sol serçe parmağımızla SHİFT'i kullanıyoruz. Sol parmaklarımızın kullandığı harfleri büyütmek için sağ serçe

Detaylı

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER. Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER. Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mevzuat SerPKm.23 II-23.1 Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği Uygulanacak

Detaylı

KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ

KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ Belirli Süreli Kira İlişkisi (TBK, 300) Belirsiz Süreli Kira İlişkisi (TBK, 327/ II) (TBK,327) (TBK, 300) Sürenin Geçmesi ile (TBK,327) Fesih Bildirimi ile (Fesih beyanına

Detaylı

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333)

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) Gülşah Sinem AYDIN T.C. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com. Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.tr GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE TAHAKKUK VE TAHSİLAT ESASININ GEÇERLİ OLDUĞU

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY

ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY Bu günkü yazımızda anonim şirketlerde pay nedir. Pay neyi temsil eder. Anonim şirketlerde işlevi nedir. Payda imtiyaz ne

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

MEDENİ YARGIDA CENİNİN TARAF EHLİYETİ

MEDENİ YARGIDA CENİNİN TARAF EHLİYETİ MEDENİ YARGIDA CENİNİN TARAF EHLİYETİ Halil İbrahim KOVAR A. CENİN KAVRAMI Cenini, genel olarak ana rahmine düşen ancak henüz doğmamış insan organizması olarak tanımlamak mümkündür. Tıp terminolojisinde

Detaylı

VARLIK FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ

VARLIK FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ .A.Ş. 1 2 VARLIK FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI VE İÇTÜZÜK: 1.1.... (1) tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 58 inci maddesine dayanılarak ve bu içtüzük hükümlerine

Detaylı

Dr. YALÇIN TOSUN İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi SİNEMA ESERLERİ VE ESER SAHİBİNİN HAKLARI

Dr. YALÇIN TOSUN İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi SİNEMA ESERLERİ VE ESER SAHİBİNİN HAKLARI Dr. YALÇIN TOSUN İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi SİNEMA ESERLERİ VE ESER SAHİBİNİN HAKLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...vii İÇİNDEKİLER... xi KISALTMALAR...xix GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm

Detaylı

EPDK LİSANSINA SAHİP OLAN ŞİRKET İLE LİSANSA SAHİP OLMAYAN ŞİRKETLERİN BİRLEŞMESİNİN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞININ HUKUK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

EPDK LİSANSINA SAHİP OLAN ŞİRKET İLE LİSANSA SAHİP OLMAYAN ŞİRKETLERİN BİRLEŞMESİNİN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞININ HUKUK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ EPDK LİSANSINA SAHİP OLAN ŞİRKET İLE LİSANSA SAHİP OLMAYAN ŞİRKETLERİN BİRLEŞMESİNİN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞININ HUKUK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ A.Şeref ACAR Yeminli Mali Müşavir Mustafa DÜNDAR Yeminli Mali

Detaylı

İnşaat işlerinde Katma Değer Vergisine ilişkin bazı konular 2

İnşaat işlerinde Katma Değer Vergisine ilişkin bazı konular 2 İnşaat işlerinde Katma Değer Vergisine ilişkin bazı konular 2 V. ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE KDV Türkiye de yaygın bir uygulama olan kat karşılığı arsa işlemlerinin KDV karşısındaki durumu farklı uygulamalar

Detaylı

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. ÖZEL FİNANS KURUMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. Kavram ve Kurum Olarak Özel Finans Kurumları 1. Kavramın Ortaya

Detaylı

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması,

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması, KURUMLARIN AKTİFİNDE EN AZ İKİ TAM YIL SÜREYLE BULUNAN TAŞINMAZLAR İLE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞLARININ KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN İSTİSNAYA KONU EDİLMESİNİN ŞARTLARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Detaylı

Önlisans ve Lisans Başvurusu Yapan Tüzel Kişilerde Pay Devirleri, Birleşme ve Bölünme

Önlisans ve Lisans Başvurusu Yapan Tüzel Kişilerde Pay Devirleri, Birleşme ve Bölünme Önlisans ve Lisans Başvurusu Yapan Tüzel Kişilerde Pay Devirleri, Birleşme ve Bölünme Doç. Dr. Mehmet Özdamar Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi GENEL OLARAK

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 14-99

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 14-99 İÇİNDEKİLER Önsöz Yararlanılan Kaynaklar Kısaltmalar GİRİŞ VII XXI XXXI Mİ A Genel Olarak 1-10 B İnceleme Plânı 10-11 BİRİNCİ BÖLÜM 14-99 PATENT LİSANS SÖZLEŞMESİNİN KONUSU SÖZLEŞMENİN HUKUKÎ NİTELİĞİ

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

FİKRİ HAKLAR ESD873 2. GENEL KAVRAMLAR. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR ESD873 2. GENEL KAVRAMLAR. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 2. GENEL KAVRAMLAR Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. GENEL KAVRAMLAR ESD873 FİKRİ HAKLAR 2 ÖĞRENME

Detaylı

Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnasının Uygulanma Esasları

Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnasının Uygulanma Esasları Sirküler 2015 / 047 Referansımız: 0508 / 2015/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 14.05.2015 Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına

Detaylı

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi TTK Komisyonu Üyesi 12

Detaylı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. -ile- AVEA ve İŞLETMECİ bundan sonra tek tek Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılabilecektir. ŞÖYLE Kİ:

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. -ile- AVEA ve İŞLETMECİ bundan sonra tek tek Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılabilecektir. ŞÖYLE Kİ: GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İşbu gizlilik Sözleşmesi ( Sözleşme ); (1) AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ( AVEA ) Abdi İpekçi Caddesi No:75, Maçka/İstanbul, Türkiye -ile- (2) ( İŞLETMECİ ) arasında akdedilmiştir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR GENEL GİRİŞ Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR GENEL GİRİŞ Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR VII XI XVII GENEL GİRİŞ 1 1. Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5 I. Giriş 5 II. Tarihi Gelişimi 7 A. Roma Hukukunda Aynen İfa Talebinin Gelişimi 7 B. İngiliz

Detaylı

Maddî Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi

Maddî Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi Dr. Murat TOPUZ Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı İsviçre ve Türk Borçlar Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak Roma Borçlar Hukukunda Maddî Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi İÇİNDEKİLER

Detaylı

MAKALE 6098 SAYILI BORÇLAR KANUNU VE YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞ HUKUKUNDA İBRA SÖZLEŞMESİ

MAKALE 6098 SAYILI BORÇLAR KANUNU VE YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞ HUKUKUNDA İBRA SÖZLEŞMESİ MAKALE 6098 SAYILI BORÇLAR KANUNU VE YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞ HUKUKUNDA İBRA SÖZLEŞMESİ İBRA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI İbra, kelimesi kökeni olarak Arapça kökenli olup; Türkçe temize çıkarmak, borçtan

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ. 5782 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında TÜSİAD Görüşü

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ. 5782 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında TÜSİAD Görüşü 5782 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında TÜSİAD Görüşü 5782 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun MADDE 2 2644 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde

Detaylı

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. (1) NO LU VARLIK FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. (1) NO LU VARLIK FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. (1) NO LU VARLIK FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI VE İÇTÜZÜK: 1.1. AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 58. maddesine

Detaylı

Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar

Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar Semih Sırrı ÖZDEMİR Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Haksız Rekabet Kavramı Açısından Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII

Detaylı

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

YENİ TTK DA ŞİRKETLERİN, BİRLEŞMELERİ, BÖLÜNMELERİ ve TÜR DEĞİŞTİRMELERİ. Yard. Doç. Dr. H. Ali Dural

YENİ TTK DA ŞİRKETLERİN, BİRLEŞMELERİ, BÖLÜNMELERİ ve TÜR DEĞİŞTİRMELERİ. Yard. Doç. Dr. H. Ali Dural YENİ TTK DA ŞİRKETLERİN, BİRLEŞMELERİ, BÖLÜNMELERİ ve TÜR DEĞİŞTİRMELERİ Yard. Doç. Dr. H. Ali Dural BİRLEŞME Mevcut TTK da olduğu gibi, birleşme devralma yoluyla ve yeni kuruluş şeklinde olmak üzere iki

Detaylı

2. Kısıtlanan Durumlar:

2. Kısıtlanan Durumlar: GÖKTÜRK-2 VERİLERİ LİSANS SÖZLEŞMESİ Bu lisans sözleşmesinde, Ek te gönderilen Göktürk-2 verilerinin kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler için kullanım esaslarını belirleyen sözleşme maddeleri yer

Detaylı

İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI?

İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI? İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI? Erol GÜNER * I. GİRİŞ; 4857 sayılı İş Yasasının 2. Maddesine göre, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. İş ilişkisinin

Detaylı

Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma-

Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma- Dr. Mustafa YAVUZ Elektrik Piyasası Kanunu nun Öngördüğü Hukuki Rejim ve Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma- İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR...ix İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR...xxiii

Detaylı

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNUNDAKİ YAZAR VE YAYINCI HAKLARI. Yard. Doç. Dr. Emin Cem Kahyaoğlu

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNUNDAKİ YAZAR VE YAYINCI HAKLARI. Yard. Doç. Dr. Emin Cem Kahyaoğlu FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNUNDAKİ YAZAR VE YAYINCI HAKLARI Yard. Doç. Dr. Emin Cem Kahyaoğlu Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ve Fikri Hukuk Öğretim Üyesi I. Genel Olarak Maddi

Detaylı

Tİ CARET HUKUKU SORU TAHMİ NLERİ

Tİ CARET HUKUKU SORU TAHMİ NLERİ Tİ CARET HUKUKU SORU TAHMİ NLERİ 1. TTK da ticari işletme kavramı tanımlanmıştır. Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

DEVRE MÜLK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

DEVRE MÜLK SATIŞ SÖZLEŞMESİ DEVRE MÜLK SATIŞ SÖZLEŞMESİ İş bu sözleşmenin altında adları, soyadları ve adresleri ile imzaları bulunan kişiler (aşağıda Devre Mülk Hakkı Sahibi ve Ortak Malik olarak anılacaktır.), aşağıdaki şartlarla

Detaylı

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir.

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir. 6. FİNANSAL KİRALAMA KANUNU Kanunun tam adı : Finansal Kiralama Kanunu Kanun No. : 3226 Kabul Tarihi : 10 Haziran 1985 Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 28 Haziran 1985 / 18795 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

Prof. Dr. ÖMER TEOMAN YAŞAYAN TİCARET HUKUKU

Prof. Dr. ÖMER TEOMAN YAŞAYAN TİCARET HUKUKU Prof. Dr. ÖMER TEOMAN YAŞAYAN TİCARET HUKUKU [Hukukî Mütalâalar] Kitap 14: 2010-2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... V [161] ACENTE Aracı Acente ile Ticaret İşleri Tellalı Arasındaki Farklılıklar- Acentelik

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi çalışanlarının yaptığı

Detaylı

İŞYERİ DEVRİNDE KIDEM TAZMİNATINDAN SORUMLULUK SÜREYE TABİ Mİ?

İŞYERİ DEVRİNDE KIDEM TAZMİNATINDAN SORUMLULUK SÜREYE TABİ Mİ? İŞYERİ DEVRİNDE KIDEM TAZMİNATINDAN SORUMLULUK SÜREYE TABİ Mİ? Selahattin BAYRAM * I- GİRİŞ: 4857 sayılı İş Kanunu nun 120 ve Geçici 6 ncı maddeleri ile mülga 1475 sayılı İş Kanunu nun yürürlüğü devam

Detaylı

HUKUK KURALLARINA AYKIRILIĞA BAĞLANAN YAPTIRIMLAR

HUKUK KURALLARINA AYKIRILIĞA BAĞLANAN YAPTIRIMLAR HUKUK KURALLARINA AYKIRILIĞA BAĞLANAN YAPTIRIMLAR Daha öncede belirttiğimiz gibi hukuk kurallarını diğere toplumsal davranış kurallarından ayıran en önemli özellik, aykırılık halinde devlet güçü ile desteklenmiş

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir.

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Sayın MeslektaĢımız; 03.05.2013 Sirküler, 2013/15 KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı nın 30 Nisan 2013 tarih ve 64 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri nde, ileri

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi

Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi 04.01.2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Borçlar Yasasına bakacak olursak yeni yasada hizmet

Detaylı

Arsa karşılığı bağımsız bölüm tesliminin gelir vergisi karşısındaki durum-1

Arsa karşılığı bağımsız bölüm tesliminin gelir vergisi karşısındaki durum-1 Arsa karşılığı bağımsız bölüm tesliminin gelir vergisi karşısındaki durum-1 I. GİRİŞ Türkiye ekonomisi içinde ağırlığını her zaman hissettiren inşaat sektörü günümüzde giderek daha da önem kazanmış ve

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Patent haklarının korunması hakkında düzenlemeler yapılması; 8/6/1995 tarihli ve 4113 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu

Detaylı

BURCU ERBAYRAKTAR Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA

BURCU ERBAYRAKTAR Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA BURCU ERBAYRAKTAR Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Giriş...1 1. Güvenli

Detaylı

SPKn İDARİ PARA CEZALARI

SPKn İDARİ PARA CEZALARI SPKn İDARİ PARA CEZALARI Av. Ümit İhsan Yayla Sermaye Piyasası Kanununda Halka Açık Şirketlerle İlgili Suç ve Yaptırımlar ile Önemli Nitelikte İşlemler Paneli İstanbul 27.06.2014 Sunum İçeriği Ceza Vermeye

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı Sayı: 2015/11 Konu: Sınai mülkiyet haklarına ilişkin kurumlar vergisi istisnasının uygulama esaslarının açıklandığı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 21 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 21 Nisan

Detaylı

Finansal Kiralama Kapsamındaki Satıp Geri Kiralama İşlemlerine İlişkin Vergi İstisnaları*

Finansal Kiralama Kapsamındaki Satıp Geri Kiralama İşlemlerine İlişkin Vergi İstisnaları* Finansal Kiralama Kapsamındaki Satıp Geri Kiralama İşlemlerine İlişkin Vergi İstisnaları* Hüseyin DİNÇER *BU MAKALE VERGİ DÜNYASI DERGİSİ KASIM 2013 SAYI 387 DE YAYIMLANMIŞTIR. 1.GİRİŞ Son yıllarda işletmelerin

Detaylı

Türk Tüketici Hukuku nun AB Hukuku İle Uyumu Sorunu. Doç. Dr.Yeşim M. Atamer

Türk Tüketici Hukuku nun AB Hukuku İle Uyumu Sorunu. Doç. Dr.Yeşim M. Atamer Türk Tüketici Hukuku nun AB Hukuku İle Uyumu Sorunu Doç. Dr.Yeşim M. Atamer Tüketicinin Korunması Alanında AB Yönergeleri ve Türk Hukukunda Karşılıkları 1984 Karşılaştırmalı Reklamlar 1985 İmalatçının

Detaylı

YETKİ BELGESİ. Yetki Belgesi Verenin Unvanı:. (eser/mali hak sahibi, yapımcı, yönetmen, senarist, özgün müzik bestecisi, yazar, animatör, mirasçı)

YETKİ BELGESİ. Yetki Belgesi Verenin Unvanı:. (eser/mali hak sahibi, yapımcı, yönetmen, senarist, özgün müzik bestecisi, yazar, animatör, mirasçı) YETKİ BELGESİ 1- Film Yapımcıları Meslek Birliği ne (kısa adi ile FİYAB) / / Tarihinde kendi rızam ve başvurum neticesinde ve FİYAB tarafından kabul edilmem ile, üye oldum. Meslek Birliği nin tüzüğünü

Detaylı

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI Yrd. Doç. Dr. ECE BAŞ SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMA CETVELİ...

Detaylı

İŞYERİNİN DEVRİ HALİNDE İŞVERENLERİN İHBAR VE KIDEM TAZMİNATINDAN SORUMLULUKLARI

İŞYERİNİN DEVRİ HALİNDE İŞVERENLERİN İHBAR VE KIDEM TAZMİNATINDAN SORUMLULUKLARI İŞYERİNİN DEVRİ HALİNDE İŞVERENLERİN İHBAR VE KIDEM TAZMİNATINDAN SORUMLULUKLARI Umut TOPCU* I- GİRİŞ Günümüzde yaşanan ekonomik krizler ve diğer gelişmeler neticesinde birçok işletmenin yapısında değişiklikler

Detaylı

Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi?

Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi? Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi? Bir iş sözleşmesinin taraflarca sona erdirilmesi iki şekilde olmaktadır. İş Sözleşmesi, bir haklı fesih nedeninin ortaya çıkması durumunda süresi belirli olsun

Detaylı

Alacağın temliki Borçlar Kanunumuzun 162. ve 172. maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Alacağın temliki Borçlar Kanunumuzun 162. ve 172. maddeleri arasında düzenlenmiştir. ALACAĞIN TEMLİKİ İşbu bültenimizde alacağın temlikinin geçerlilik şartları, temlike borçlunun onayının gerekip gerekmediği ve müstakbel alacaklarda temlik konuları incelenecektir. Alacağın temliki Borçlar

Detaylı

Değerli Meslek Mensupları,

Değerli Meslek Mensupları, Değerli Meslek Mensupları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun gereklerine göre sizlerin de beklentisi göz önüne alınarak hazırlamış olduğumuz çalışma, limited şirket sözleşme değişikliklerinde veya yeni

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ (Danıştay Karar İncelemesi) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu

Detaylı

Bir ticaret unvanına "Türk", "Türkiye", "Cumhuriyet" ve "Milli" kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir.

Bir ticaret unvanına Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Milli kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir. LİMİTED ŞİRKETLER Tanımı Bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur. Amaçları

Detaylı

Edinilmiş mal sayılan değerler:

Edinilmiş mal sayılan değerler: MAL REJİMİ Evlilik birliği içerisinde eşlerin mallarının tabi olduğu rejim mal rejimidir. Eşler mal rejimini kendileri seçebilir ve evlilik süresince değiştirebilirler. Eşlerin açıkça mal rejimi seçimine

Detaylı

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR CETVELİ...xix GİRİŞ...1

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı Y. Doç. Dr. Vural SEVEN İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı KIYMETLİ EVRAK 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda en az değişikliğe uğrayan bölüm kıymetli evrak kitabıdır. Kıymetli

Detaylı