Göğüs Cerrahisi Anestezisi Uygulanan 40 Yaş ve Üstü Erkeklerdeki Kardiyak Morbiditede Risk Faktörleri, Kardiyak Enzimler ve EKG nin Rolü Nedir?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Göğüs Cerrahisi Anestezisi Uygulanan 40 Yaş ve Üstü Erkeklerdeki Kardiyak Morbiditede Risk Faktörleri, Kardiyak Enzimler ve EKG nin Rolü Nedir?"

Transkript

1 Göğüs Cerrahisi Anestezisi Uygulanan 40 Yaş ve Üstü Erkeklerdeki Kardiyak Morbiditede Risk Faktörleri, Kardiyak Enzimler ve EKG nin Rolü Nedir? # Hilal GÜNAL SAZAK*, Ali ALAGÖZ*, Ergül ULUÇİNAR*, Eser ŞAVKILIOĞLU*, Nihal AKAR BAYRAM** * Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, ** Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, ANKARA # Bu çalışma, 40. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (1-5 Aralık 2004 Antalya) nde poster olarak sunulmuştur. ÖZET Amaç: Göğüs cerrahisi planlanan 40 yaş ve üstü erkek olgularda; preoperatif kardiyak risk faktörleri, kardiyak enzimler ve elektrokardiyografi (EKG) nin kardiyak morbiditedeki rolünü belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Bu prospektif çalışma etik kurul izniyle, elektif göğüs cerrahisi planlanan, 40 yaş ve üstü, 40 erkek olguda gerçekleştirildi. Preoperatif kardiyak risk faktörlerinden en az birini taşıyan olgular çalışmaya alındı. Tüm olgularda standart anestezi uygulandı. Kan basıncı, kalp atım hızı, EKG ve periferik oksijen satürasyonu monitörize edildi. Preoperatif, postoperatif 24. ve 48. saatlerde EKG çekildi; troponin I, CK-MB ve kreatinin fosfokinaz (CPK) düzeyleri kaydedildi. İntraoperatif hemodinamik düzensizlikler ile postoperatif EKG, troponin I, CK-MB ve CPK değişiklikleri belirlendi. Sonuçlar: Olguların genel yaş ortalaması 57.1 ± 8.5 yıl idi. Postoperatif ilk iki günde toplam yedi olguda EKG değişikliği saptandı. Bu olguların üçünde hem postoperatif 24., hem de 48. saatte EKG değişikliği vardı. Postoperatif EKG değişikliği olan yedi olgudan dördünde preoperatif kardiyak risk faktörü birden fazlaydı. İntraoperatif hemodinamik düzensizlik gözlenen 20 olgudan 19 unda pulmoner rezeksiyon uygulanmıştı. Postoperatif EKG değişikliği olan olguların ortalama operasyon süreleri (227.1 ± 43.7 dakika) diğerlerine (189.9 ± 51.6 dakika) göre daha uzundu (p< 0.05). Postoperatif anlamlı EKG değişikliği olan olgularda postoperatif CPK düzeyi artışı istatistiksel olarak anlamlıydı (p< 0.05). Yorum: Özellikle pulmoner rezeksiyon yapılan, 40 yaş ve üstü erkek olgularda mevcut preoperatif risk faktörleri kadar, kardiyak enzimleri değerlendirmek ve postoperatif EKG izlemlerinin de kardiyak morbiditeyi azaltması açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. ANAHTAR KELİMELER: Kardiyak risk faktörleri, nonkardiyak cerrahi, kardiyak enzimler, kardiyak morbidite Geliş tarihi: 7 Mayıs 2007 Düzeltme sonrası kabul tarihi: 11 Haziran 2007 SUMMARY WHAT IS THE ROLE OF RISK FACTORS, CARDIAC ENZYMES AND ECG ON CARDIAC MORBIDITY IN MALES OLDER THAN 40, UNDERGOING THORACIC ANESTHESIA? Aim: To evaluate the role of preoperative cardiac risk factors, cardiac enzymes and ECG on cardiac morbidity in males, older than 40, who planned to have thoracic surgery. Material and Methods: With the consent of ethical committee, this prospective study was performed on forty males, older than 40, who scheduled for elective thoracic surgery. The cases with at least one of the preoperative cardiac risk factors were included. Standard anesthesia was achieved for all of the cases. Blood pressure, heart rate, ECG and SpO 2 were monitored. ECG, troponin I, CK-MB and CPK levels were recorded in preoperative and postoperative (in 24. /

2 Göğüs Cerrahisi Anestezisi Uygulanan 40 Yaş ve Üstü Erkeklerdeki Kardiyak Morbiditede Risk Faktörleri, Kardiyak Enzimler ve EKG nin Rolü Nedir? hours) periods. Intraoperative haemodynamic deteriorations and postoperative changes in ECG, troponin I, CK-MB and CPK levels were determined. Results: Overall mean age of the cases was 57.1 ± 8.5 years. Totally seven cases had changes in ECG in the first or second days of their operations. Three of them had ECG changes in both days. Four of seven cases with postoperative ECG changes had multiple preoperative cardiac risk factors. Nineteen of 20 cases with intraoperative haemodynamic deteriorations had been underwent pulmonary resection. Mean operation length of the cases with postoperative ECG changes (227.1 ± 43.7 minute) was longer than the others (189.9 ± 51.6 minute) (p< 0.05). Postoperative changes in CPK levels were statistically significant in the cases with postoperative ECG changes (p< 0.05). Conclusion: We think that it is important as preoperative risk factors as cardiac enzymes and postoperative ECG records to decrease cardiac morbidity in males, older than 40, especially undergoing pulmonary resection. KEY WORDS: Cardiac risk factors, noncardiac surgery, cardiac enzymes, cardiac morbidity Received: May 7, 2007 Accepted after revision: June 11, 2007 GİRİŞ Perioperatif kardiyak morbidite (PKM); intraoperatif ve hastane içi postoperatif dönemde miyokardiyal infarktüs (Mİ), unstable angina, konjestif kalp yetmezliği (KKY) veya ciddi disritmi gelişimi olarak tanımlanır. PKM, anestezi ve cerrahi sonrası ölüm nedenlerinin başında gelmektedir. Ancak karakteristiklerinin çoğu bilinmemektedir (1). Perioperatif Mİ, nonkardiyak cerrahi uygulanan sağlıklı olgularda %1 den düşük seyretmekteyken, kalp hastalığı veya kardiyak risk faktörü olanlarda %3-17 düzeylerindedir. Bu oran minör cerrahilerde daha düşük iken, majör cerrahilerde artış göstermektedir (2). Bu çalışmanın amacı; göğüs cerrahisi planlanan 40 yaş ve üstü erkek olgularda preoperatif risk faktörleri, kardiyak enzimler ve elektrokardiyografi (EKG) nin kardiyak morbiditedeki rolünü belirlemektir. GEREÇ ve YÖNTEM Çalışma etik kurul izniyle, elektif göğüs cerrahisi planlanan, 40 yaş ve üstü, 40 erkek olguda gerçekleştirildi. Sigara (en az bir paket 20 yıldır), hipertansiyon, aterosklerotik kalp hastalığı (ASKH), anjina pektoris, diabetes mellitus (DM), hiperlipidemi, KKY ve periferik damar hastalığı (PDH) gibi preoperatif kardiyak risk faktörlerinden en az birini taşıyan olgular çalışmaya alındı. Tüm olgularda standart genel anestezi (izofluranla inhalasyon anestezisi) uygulandı. Kan basıncı, kalp atım hızı, EKG ve periferik oksijen satürasyonu (SpO 2 ) monitörize edildi. Tek akciğer ventilasyonu endikasyonu olan olgular endobronşiyal çift lümenli tüple entübe edildi. Hastanemizde göğüs cerrahisi olguları operasyon sonrası uyandıktan sonra rutin olarak cerrahi yoğun bakım ünitesi (CYBÜ) ne alınıp, monitörize edilmekte ve medikal tedavileri yapılmaktadır. Burada SpO 2 %90 dan yüksek olacak şekilde nazal oksijen almaktadırlar. İlk 24 saat CYBÜ de izlendikten sonra servise nakledilmektedir. Preoperatif, postoperatif 24. ve 48. saatlerde EKG çekildi, troponin I, CK-MB ve kreatinin fosfokinaz (CPK) düzeylerine bakıldı. Operasyon tipi, süresi, geçirilmiş perkütan translüminal koroner anjiyografi (PTKA) ve by-pass, kullanılmakta olan ilaçlar (aspirin, nitratlar, kalsiyum kanal blokerleri, beta adrenerjik blokerler, digoksin, lipid düşürücüler, diüretikler gibi ilaçlardan en az biri) ve diğer kardiyak risk faktörleri kaydedildi. İntraoperatif hemodinamik değişiklikler (hipotansiyon, hipertansiyon, bradikardi, taşikardi ve aritmiler gibi) not edildi. Postoperatif iskemik EKG değişikliği (ST depresyonu, ST elevasyonu, T negatifliği), klinik olarak troponin I, CK-MB ve CPK düzeylerindeki anlamlı artışlar kardiyoloji uzmanı ile konsülte edilerek kaydedildi. Postoperatif dönemde iskemik EKG değişikliği olan ve olmayan olgular diğer tüm parametreler yönünden karşılaştırıldı. İstatistiksel analizde; Mann-Whitney, Fisher ve kikare testleri kullanıldı; p< 0.05 anlamlı kabul edildi. SONUÇLAR Olguların yaşları 40 ile 75 arasında değişmekte olup, 17 olguya sağ, 23 olguya sol torakotomi uygulandı. Olguların tanımlayıcı özellikleri Tablo 1 de görülmektedir. Postoperatif ilk iki günde toplam yedi olguda anlamlı EKG değişikliği saptandı. Postoperatif 24. saatte dört, 48. saatte ise altı olguda EKG değişikliği 65

3 Günal Sazak H, Alagöz A, Uluçinar E, Şavkılıoğlu E, Akar Bayram N. Tablo 1. Olguların tanımlayıcı özellikleri (ortalama ± standart sapma veya olgu sayısı). Yaş (yıl) 57.1 ± 8.5 Vücut ağırlığı (kg) 75.3 ± 10.3 Preoperatif PR aralığı (sn) ± 0.01 Preoperaif QTc aralığı (sn) ± 0.02 Operasyon süresi (dk) ± 50.9 Operasyon (n) 40 Wedge rezeksiyon 13 Lobektomi 13 Pnömonektomi 7 Kistotomi 2 Dekortikasyon 4 Diyafragma plikasyonu 1 gözlendi. Olguların üçünde hem postoperatif 24., hem de 48. saatte EKG değişikliği vardı. Olguların postoperatif EKG değişikliğine göre dağılımı Tablo 2 ve Tablo 3 te görülmektedir. Çalışmamızda postoperatif EKG değişikliği olan yedi olgudan dördünde preoperatif kardiyak risk faktörü birden fazlaydı. İntraoperatif hemodinamik değişiklik gözlenen toplam 20 olgudan 19 unda pulmoner rezeksiyon uygulanmıştı. Postoperatif EKG değişikliği olan olguların ortalama operasyon süreleri (227.1 ± 43.7 dakika) diğerlerine (189.9 ± 51.6 dakika) göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha uzundu (p< 0.05). Postoperatif anlamlı EKG değişikliği olan olguların hepsinde postoperatif 24. saatteki ve yedi olgunun altısında postoperatif 48. saatteki CPK düzeyi artışı istatistiksel olarak anlamlıydı (p< 0.05). Postoperatif dönemde iskemik EKG değişikliği olan ve olmayan olguların diğer tüm parametreler yönünden karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik gözlenmedi (p> 0.05). Hiçbir olguda troponin I değişikliğine rastlanmadı ve CK-MB ve CPK değişiklikleri klinik olarak anlamlı değildi. TARTIŞMA Sprung ve arkadaşları, yaptıkları bir çalışmada yılları arasında, nonkardiyak cerrahi için anestezi uygulanan olgulardaki genel perioperatif kardiyak arrest sıklığını 4.3/ bulmuştur. Daha sonra bu insidans düşmekle birlikte, arrest sonrası hayatta kalma anlamlı olarak değişmemiştir. Bu çalışmada, primer olarak anesteziye bağlanan kardiyak arrest insidansının yaklaşık 0.5/10.000; anesteziye bağlı gelişen arrestin neden olduğu ölümün ise yaklaşık 1/ olduğu tahmin edilmektedir (3). Tablo 2. Olguların preoperatif kardiyak risk faktörlerinin postoperatif EKG değişikliğine göre dağılımı (olgu sayısı). EKG değişimi olan EKG değişimi olmayan Toplam (n= 7) (n= 33) (n= 40) Sigara öyküsü İlaç* kullanımı Hiperlipidemi Hipertansiyon ASKH KKY DM PDH Anjina pektoris PTKA By-pass *Aspirin, nitratlar, kalsiyum kanal blokerleri, beta adrenerjik blokerler, digoksin, lipid düşürücüler, diüretikler gibi ilaçlardan en az biri. ASKH: Aterosklerotik kalp hastalığı, KKY: Konjestif kalp yetmezliği, DM: Diabetes mellitus, PDH: Periferik damar hastalığı, PTKA: Perkütan translüminal koroner anjiyografi, EKG: Elektrokardiyografi. 66

4 Göğüs Cerrahisi Anestezisi Uygulanan 40 Yaş ve Üstü Erkeklerdeki Kardiyak Morbiditede Risk Faktörleri, Kardiyak Enzimler ve EKG nin Rolü Nedir? Tablo 3. Olguların postoperatif EKG değişikliğine göre dağılımı (ortalama ± standart sapma veya olgu sayısı). EKG değişimi olan EKG değişimi olmayan Toplam (n= 7) (n= 33) (n= 40) Operasyon süresi (dakika) ± 43.7* ± ± 51.8 Pulmoner rezeksiyon İntraop. hemodinamik değişim Postop. 24. saat CK-MB değişimi Postop. 48. saat CK-MB değişimi Postop. 24. saat CPK değişimi 7* Postop. 48. saat CPK değişimi 6* *p< 0.05 CPK: Kreatinin fosfokinaz, EKG: Elektrokardiyografi Genel popülasyonda nonkardiyak cerrahi sonrası Mİ insidansı % olarak bildirilmektedir (1). Ashton ve arkadaşları, elektif nonkardiyak cerrahi uygulanan, 40 yaş üstü erkeklerde genel perioperatif infarktüs insidansını %1.8; koroner arter hastalığı (KAH) olan erkeklerde ise %4.1 bulmuşlardır (2). KAH olan veya olmayan, 40 yaş üstü olgularda kardiyak ölüm oranı %1.9 olarak rapor edilmiştir (4). İleri yaş, hem artmış koroner hastalık olasılığı, hem de yaşlanmanın miyokarda etkileri nedeniyle özel bir risk kabul edilir. Kardiyak miyositler yaşla azalır. Yaşlılarda intraoperatif ve perioperatif Mİ daha yüksek mortaliteye sahiptir. Premenapozal kadınlar daha düşük KAH insidansına sahiptir. Genellikle erkeklere göre kadınlarda KAH 10 yıl veya daha sonra meydana gelir (5). Biz de çalışmamızı 40 yaş ve üstü erkek olgularda gerçekleştirdik. Nonkardiyak cerrahi geçiren olgular için kardiyak risk önemini korumaktadır. Bilinen KAH olan olgularda toraks, abdomen, damarlar, baş veya boyunu içeren nonkardiyak cerrahiler yüksek kardiyak riskle karakterizedir. Bu olgular daha yüksek Mİ ve perioperatif ölüm riskine sahiptir (6). Göğüs cerrahisi planlanan olgular, perioperatif kardiyak komplikasyonlar açısından iki veya üç kat fazla riske sahiptir (1). Geniş çaplı çalışmalar, PKM nin majör torasik, abdominal veya vasküler cerrahi geçiren olgularda yoğunlaştığını göstermektedir (1,5). Nonkardiyak cerrahiler için cerrahi-spesifik kardiyak risk; düşük, orta ve yüksek şeklindedir. Majör vasküler ve acil girişimler yüksek riskli olarak görülmektedir. İntratorasik, intraperitoneal, baş-boyun cerrahisi ve ortopedik girişimler orta riskli cerrahilerdir. Düşük riskli girişimler endoskobik, yüzeyel girişimler, katarakt ve meme cerrahisidir (7). Orta risk grubunda morbidite ve mortalite cerrahi bölgesine ve girişimin büyüklüğüne göre değişkendir (5). Üç saatten uzun süren girişimlerde artmış PKM eşlik eder. Bunlar genellikle büyük hemodinamik değişikliklerle seyreden majör cerrahi girişimlerdir (1). Olgularımız elektif göğüs cerrahisi uygulanan olgulardı. Çalışmamızda ortalama operasyon süresi üç saatten uzundu. Postoperatif EKG değişikliği olan olgularımızın ortalama operasyon süreleri, diğerlerine göre daha uzundu. KAH veya KAH riski olan olgularda postoperatif EKG de ST değişikliğinin %38 olduğu; bunların %85 inin ise sessiz olduğu bulunmuştur (1). Çalışmamızda postoperatif EKG değişikliği olan yedi olgudan dördünde preoperatif kardiyak risk faktörü birden fazlaydı. Bizim olgularımızda anlamlı EKG değişikliği %17.5 oranındaydı. Bu oranın daha düşük oluşunu yaş limitini 40 olarak almamıza bağlayabiliriz. Tüm sonuçlarımız birlikte değerlendirildiğinde Mİ geçiren olguya rastlanmadı. Elektif operasyonlara göre acil cerrahi girişimlerde, kardiyak komplikasyonların iki-beş kat daha sık olduğu bildirilmektedir. (1,5). Bizim olgularımız elektif cerrahi planlanan olgulardı. Kardiyak açıdan yüksek riskli, nonkardiyak cerrahi uygulanan olguların perioperatif değerlendirme ve hazırlığının başarıyla yapılması ekip çalışması gerektirir. Cerrah, anestezist, konsültanlar ve olgunun primer doktoru arasında iletişim şarttır. Kardiyovas- 67

5 Günal Sazak H, Alagöz A, Uluçinar E, Şavkılıoğlu E, Akar Bayram N. küler konsültan tarafından verilen bilgi; cerrah, anestezist ve postoperatif bakımdan sorumlu olanlar tarafından paylaşılarak perioperatif bakım planında değerlendirilmelidir (5). Cerrahi planlanan yüksek riskli olguların preoperatif değerlendirmesi, perioperatif yönetim için çok önemlidir (8). Olgularımız sigara, hipertansiyon, ASKH, anjina pektoris, DM, hiperlipidemi, KKY ve PDH gibi preoperatif kardiyak risk faktörlerinden en az birini taşımaktaydı. Preoperatif olarak bu risk faktörleri dikkate alınarak ve ayrıca kardiyolog tarafından da değerlendirilip hazırlandılar. Preoperatif hipertansif olgular, normotansiflere göre, intraoperatif dönemde hipotansiyon gelişmesine daha yatkındır. İntraoperatif iskemi, postoperatif kardiyak morbidite ile ilgilidir. Preoperatif olarak kan basıncının kontrolü perioperatif iskemi olasılığını azaltır (5). Olgularımızın %27.5 i hipertansifti, bunların %36.6 sında EKG değişikliği gözlendi. Preoperatif kan basıncı kontrollerine rağmen, cerrahi yapılan hipertansif olguların %25 inde perioperatif hipertansiyon veya hipotansiyon gelişir. Perioperatif hipertansiyonun, preoperatif belirleyicileri; mevcut hipertansiyon olması ve cerrahinin tipidir. Hipertansif olaylar sıklıkla karotid cerrahisi, abdominal aortik cerrahi, periferal vasküler girişimler, intraperitoneal veya intratorasik cerrahiler sırasında gelişir. Perioperatif hipotansiyon, miyokardiyal iskemiye neden olabilir ve postoperatif kardiyak morbiditeyi önceden belirleyebilir. Perioperatif hipotansiyonun nedenleri sıklıkla intravasküler volüm kaybı veya aşırı vazodilatasyondur. Anestezik ajanlara bağlı da hipotansiyon oluşabilir (9). Olgularımızın %12.5 inde intraoperatif hipertansiyon ve %12.5 inde de hipotansiyon olmuştu. Periferal vasküler hastalık, yüksek KAH insidansı olması ve kladikasyo nedeniyle kısıtlanmış aktivite KAH ı maskelediği için risk faktörüdür (5). KKY, nonkardiyak cerrahi sırasında artmış riskle karakterizedir (4,5). Sadece birer olgumuzda PDH ve KKY vardı. Sigara içmek, artmış perioperatif morbidite nedeni olmaya devam etmektedir. Majör kardiyovasküler etkiler; nikotin nedeniyle miyokardiyal oksijen tüketimini artıran ve karboksihemoglobin nedeniyle oksijen sunumunu azaltan pressör yanıttır (10). Sigara, miyokardiyal oksijen sunumu ve gereksinimi üzerine akut ve kronik etkilere sahiptir. Oksijen sunumu üzerine akut etki; artmış koroner vasküler direnç ve artmış karboksihemoglobin düzeylerini kapsar. Kronik etkiler; vazokonstrüksiyon, artmış trombosit agregasyonu ve hızlanmış aterosklerozdur (1). Olgularımızın %82.5 i; postoperatif EKG değişikliği gözlenenlerin %71.4 ü sigara kullanıyordu. Postoperatif kardiyak komplikasyonlar açısından kalp hastalığı olan olgular daha yüksek risk altındadır (4,11). Kalp hastalığı olan, nonkardiyak operasyon planlanan, özellikle yaşlı olgular; anjina, geçirilmiş Mİ, iskemik EKG bulguları olanlar perioperatif Mİ ve kardiyak ölüm için artmış risk altındadır (11). Olgularımızda %25 oranında ASKH vardı. Postoperatif iskemik EKG değişikliği gözlediklerimizin %42.8 inde ASKH mevcuttu. Çalışma grubumuz içinde geçirilmiş Mİ li olgu yoktu. Bütün anestezik teknik ve ajanlar, perioperatif planda düşünülmesi gereken kardiyak etkilere sahiptir. Miyokardı en iyi koruyan bir anestezik teknik yoktur (5,7). İntraoperatif anestezik seçiminin prognozu etkilemediği ileri sürülmektedir (1). İntraoperatif hipotansiyon ve taşikardinin PKM açısından belirleyici olduğu belirtilmektedir (1). Olgularımızın yarısında intraoperatif dönemde hemodinamik değişiklikler gözlendi. Bu olguların %95 ine pulmoner rezeksiyon uygulanmıştı. Postoperatif EKG değişikliği gözlenenlerin %71.4 ünde intraoperatif hemodinamik değişiklikler görülmüştü. Göğüs cerrahisi sonrası atriyal aritmiler yaygındır. Nonkardiyak göğüs cerrahisi sonrası geçici ventriküler taşikardi insidansının %15 olduğu, ancak kötü prognozla ilgili olmadığı ileri sürülmektedir (12). Biz olgularımızda postoperatif aritmiye rastlamadık. Postoperatif miyokardiyal iskeminin intraoperatif ve preoperatif iskemiden daha sık olduğu, bu postoperatif atağın genellikle sessiz olup cerrahiden 7 gün sonra da olabileceği ve kronik yüksek kalp atım hızının eşlik edebileceği ileri sürülmektedir (1). Mangano ve arkadaşları, nonkardiyak cerrahi uygulanan, KAH veya KAH riski olan erkek olgularda yaptıkları çalışmanın sonucunda postoperatif döneme dikkat çekmişlerdir. Bu olgularda cerrahiden sonraki ilk 48 saat süresince gelişen miyokardiyal iskemi, morbid iskemik olay riskinde dokuz kat artışla ilgili bulunmuştur. Postoperatif iskeminin önlenmesinin PKM yi azaltacağı ileri sürülmüştür (13). Bizim olgularımızın %17.5 inde postoperatif ilk 48 saatte iskemik EKG değişikliği vardı. 68

6 Göğüs Cerrahisi Anestezisi Uygulanan 40 Yaş ve Üstü Erkeklerdeki Kardiyak Morbiditede Risk Faktörleri, Kardiyak Enzimler ve EKG nin Rolü Nedir? Göğüs cerrahisinden sonra gelişen postoperatif Mİ tanısı koymak zordur; bu konu fazla çalışılmamıştır. Mevcut literatür sonuçlarına göre sıklığı %0.7-2 arasındadır (14). Nonkardiyak cerrahi geçiren hastalar için postoperatif Mİ ciddi bir klinik problemdir. Postoperatif Mİ ve perioperative kardiyak morbidite için risk faktörlerini tanımlamaya çalışan pek çok çalışma mevcuttur (1,15). Badner ve arkadaşları, 50 yaş ve üstünde, iskemik kalp hastalığı olan nonkardiyak cerrahi yapılan olgularda %5.6 insidansında postoperatif Mİ gözlemişlerdir. Bu olgularda göğüs ağrısı nadir olup, enzim ve EKG değişiklikleri izlenmiştir. Postoperatif Mİ nin sıklıkla cerrahiden sonraki ilk gece olduğu belirtilmiştir (15). Çalışmamızda postoperatif kardiyak izlem ilk iki gün yapıldı. Hiçbir olgumuzda göğüs ağrısı olmadı ve postoperatif Mİ düşündüren enzim veya EKG bulgusu yoktu. Mİ veya KKY gibi kardiyak komplikasyonlar, postoperatif ölümlerin en yaygın sebebidir (6). Çalışmamızın sonunda Mİ, KKY veya eksitusa rastlanmadı. Bu durumu, kliniğimizde olguların gerek preoperatif değerlendirme, gerekse intraoperatif ve postoperatif izlemlerinin titizlikle yapılmasına bağlıyoruz. QT intervalinin uzaması konjenital veya edinilmiş olabilir ve malign ventriküler aritmilerin habercisidir. Schouten ve arkadaşları, QTc intervali uzamasının (QTc > 440 ms) kalp üzerindeki otonom sinir sistemi dengesinin bozulmasının bir göstergesi olduğunu ve ventriküler fibrilasyon eşiğini düşürdüğünü bildirmişlerdir (16). Olgularımızın preoperatif QTc ve PR intervalleri normal sınırlardaydı. Ayrıca postoperatif birinci ve ikinci günde de bu değerler normaldi. Son zamanlarda Mİ için kullanılan tanısal kriterler; göğüs ağrısı, EKG değişikliği ve serum kardiyak proteinlerinde artıştan çok, sadece serum kardiyak proteinlerinde artışa doğru değişme eğilimindedir. Lim ve arkadaşları, göğüs cerrahisinden sonra, serum troponin düzeyi artmış olan olguların %36 sında göğüs ağrısı veya iskemik EKG değişikliği bulunmamıştır. Göğüs cerrahisinden sonra normal olarak, serumda troponin tespit edilemez. Pulmoner rezeksiyon sonrası serum troponin düzeyinde artış bulunan olgular, erken mortalite yönünden yüksek risk altındadır (14). Kardiyak troponin miyokard hasarını göstermede kreatinin kinazdan daha sensitif ve spesifik bir biyokimyasal değerdir (17). Nonkardiyak cerrahi sonrası, troponin I ile tespit edilebilen, perioperatif kardiyak injury sık görülmektedir. Özellikle postoperatif ilk üç günde, MI izleminde, seri troponin I ölçümleri yüksek tanısal değere sahiptir (18-20). Postoperatif iskemik EKG değişikliği olan olgularımızın hepsinde ilk iki günkü seri ölçümlerde CPK artışı olmasına rağmen, hiçbirinde CK-MB ve troponin I düzeylerinde artış gözlenmedi. Sonuç olarak, özellikle pulmoner rezeksiyon yapılan, 40 yaş ve üstü erkek olgularda mevcut preoperatif risk faktörleri kadar, rutin olarak kardiyak enzimleri değerlendirmek ve postoperatif EKG izlemlerinin de kardiyak morbiditeyi azaltması açısından önemli olduğu kanısındayız. KAYNAKLAR 1. Mangano DT. Perioperative cardiac morbidity. Anesthesiology 1990;72: Ashton CM, Petersen NJ, Wray NP, et al. The incidence of perioperative myocardial infarction in men undergoing noncardiac surgery. Ann Intern Med 1993;118: Sprung J, Warner ME, Contreras MG, et al. Predictors of survival following cardiac arrest in patients undergoing noncardiac surgery. A study of patients at a tertiary referral center. Anesthesiology 2003;99: Goldman L, Caldera DL, Nussbaum SR, et al. Multifactorial index of cardiac risk in noncardiac surgical procedures. N Engl J Med 1977;297: Eagle KA, Brundage BH, Chaitman BR, et al. Guidelines for perioperative cardiovascular evaluation for noncardiac surgery: Report of the American college of cardiology/american heart association task force on practice guidelines (committee on perioperative cardiovascular evaluation for noncardiac surgery). Circulation 1996;93: Eagle KA, Rihal CS, Mickel MC, et al. Cardiac risk of noncardiac surgery: Influence of coronary disease and type of surgery in 3368 operations. Circulation 1997;96: Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task force on practice guidelines for perioperative cardiovascular evaluation for noncardiac surgery. Anesth Analg 1996;82: Mangano DT. Preoperative risk assessment: Many studies, few solutions: Is a cardiac risk assessment paradigm possible? Anesthesiology 1995;83: Weitz HH. Perioperative cardiac complications. Med Clin North Am 2001;85: Pearce AC, Jones RM. Smoking and anesthesia: Preoperative abstinence and perioperative morbidity. Anesthesiology 1984;61: Shah KB, Kleinman BS, Rao TLK, et al. Angina and other risk factors in patients with cardiac diseases undergoing noncardiac operations. Anesth Analg 1990;70:

7 Günal Sazak H, Alagöz A, Uluçinar E, Şavkılıoğlu E, Akar Bayram N. 12. Amar D, Zhang H, Roistacher N. The incidence and outcome of ventricular arrhythmias after noncardiac thoracic surgery. Anesth Analg 2002;95: Mangano DT, Browner WS, Hollenberg M, et al. Association of perioperative myocardial ischemia with cardiac morbidity and mortality in men undergoing noncardiac surgery. N Engl J Med 1990;323: Lim E, Choy LL, Flaks L, et al. Detected troponin elevation is associated with high early mortality after lung resection for cancer. J Cardiothorac Surg 2006;1: Badner NH, Knill RL, Brown JE, et al. Myocardial infarction after noncardiac surgery. Anesthesiology 1998; 88: Schouten EG, Dekker JM, Meppelink P, et al. QT interval prolongation predicts cardiovascular mortality in an apparently healthy population. Circulation 1991;84: Sezer H, Kuzgun A, Öztürk C ve ark. Koroner arter bypass cerrahisinde troponin değerleri. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2004;12: Martinez EA, Nass CM, Jermyn RM, et al. Intermittent cardiac troponin-i screening is an effective means of surveillance for a perioperative myocardial infarction. J Cardiothorac Vasc Anesth 2005;19: Barbagallo M, Casati A, Spadini E, et al. Early increases in cardiac troponin levels after major vascular surgery is associated with an increased frequency of delayed cardiac complications. J Clin Anesth 2006;18: Metzler H, Gries M, Rehak P, et al. Perioperative myocardial cell injury: The role of troponins. Br J Anaesth 1997;78: Yazışma Adresi Hilal GÜNAL SAZAK Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Keçiören/ANKARA 70

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER***

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji AD*, Biyokimya AD**, Kalp Damar Cerrahi

Detaylı

Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları

Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları DOÇ. DR. GÖKÇEN ORHAN Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İSTANBUL Euroscore risk sınflaması STS risk

Detaylı

Akut Koroner Sendromlar ve Güncel Yaklaşım. Yrd.Doç.Dr. Hasan Büyükaslan Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D.

Akut Koroner Sendromlar ve Güncel Yaklaşım. Yrd.Doç.Dr. Hasan Büyükaslan Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. Akut Koroner Sendromlar ve Güncel Yaklaşım Yrd.Doç.Dr. Hasan Büyükaslan Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. Kılavuzlar 2011 Israrcı ST-segment yükselmesi belirtileri göstermeyen hastalarda

Detaylı

Koroner Bypass Ameliyatında Mortalite ve Morbiditeye Etki Eden Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

Koroner Bypass Ameliyatında Mortalite ve Morbiditeye Etki Eden Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Koroner Bypass Ameliyatında Mortalite ve Morbiditeye Etki Eden Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi A. HAMULU, M. ÖZBARAN, Y. ATAY, H. POSACIOĞLU, İ. ARAS, Suat BÜKET, Alp ALAYUNT, Ö. BİLKAY,

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak

Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak Koroner Arter Bypass Greftleme Operasyonlarında Esmolol Hidroklörür ve Magnezyum Sülfatın Laringoskopi ve Trakeal Entubasyona Bağlı Hemodinamik Yanıta Etkileri Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel,

Detaylı

Safinaz Karabayırlı, Oya Özatamer, Yeşim Batislam, Tülay Korkmaz. CERRAHİ BİLİMLER / SURGICAL SCIENCES Araştırma Yazısı / Original Article

Safinaz Karabayırlı, Oya Özatamer, Yeşim Batislam, Tülay Korkmaz. CERRAHİ BİLİMLER / SURGICAL SCIENCES Araştırma Yazısı / Original Article CERRAHİ BİLİMLER / SURGICAL SCIENCES Araştırma Yazısı / Original Article Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2006; 59:168-174 İskemik kalp hastalığı olan ve nonkardiyak elektif cerrahi planlanan

Detaylı

HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ

HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ Nagihan KARAHAN*, Murat AKSUN*, Senem GİRGİN*, Tevfik GÜNEŞ**, Levent YILIK**, Ali GÜRBÜZ** * İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Anesteziyoloji

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi

Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi Zeliha Özer*, Davud Yapıcı*, Gülçin Eskandari**, Arzu Kanık***, Kerem Karaca****, Aslı Sagün* Mersin

Detaylı

Takiplerde hastalarda hangi özelliklere dikkat edilmesi gerektiğini

Takiplerde hastalarda hangi özelliklere dikkat edilmesi gerektiğini Dönem IV Kardiyoloji Stajı Konu: Atrial fibrilasyonlu hastaya yaklaşım Amaç: Bu dersin sonunda dönem IV öğrencileri atrial fibrilasyonu tanımlayabilecek, hastaya yaklaşımdaki temel prensipleri belirtebileceklerdir.

Detaylı

EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU

EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU Şahin N, Göktaş B, Küçükyorgancı S, Kabukçu HK, Titiz TA Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Antalya GİRİŞ Hem

Detaylı

YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM

YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM Doç. Dr. Ali Serdar Fak Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Şubat 2009 Konu akışı Yoğun bakım hastalarında aritmi sıklığı ve çeşitleri

Detaylı

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU?

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? TABİ Kİ HAYIR, HER HASTAYA VERMELİYİZ DR. SABRİ DEMİ RCAN Beta Blokerler Adrenerjik reseptörler katekolaminler tarafından stimüle edilen G-protein

Detaylı

Antianjinal ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer

Antianjinal ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer Antianjinal ilaçlar Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 1 2 2 1 Koroner iskemi, anjina, enfarktüs ve antianjinal tedavi Kalp dokusu, oksijene ihtiyacı bakımından vücuttaki pek çok organa göre daha az

Detaylı

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI Kardiyovasküler olaylar tüm dünyada en önemli ölüm nedenidir. İnsan ömrünün uzaması kardiyak sorunu olan

Detaylı

ARTERİYEL HİPERTANSİYON PROF.DR.NECATİ GÖKMEN

ARTERİYEL HİPERTANSİYON PROF.DR.NECATİ GÖKMEN ARTERİYEL HİPERTANSİYON PROF.DR.NECATİ GÖKMEN Arteriyel Kan Basıncı Arteriyel kan basıncı: Kalbin pompa hareketi yle oluşan ve aort ile arteriyel kan damarlarının her bir alanına uygulanan basınca denir.

Detaylı

İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA ETKİSİ

İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA ETKİSİ İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA STRES YANIT VE AĞRI KONTROLÜ ÜZERİNE ETKİSİ KARTAl KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİ VE REANİMASYON

Detaylı

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK TORAKAL EPİDURAL ANESTEZİ VE FEMORAL BLOK YÖNTEMİ A.DOSTBİL*, H.BAŞEL**, Ö.TEKİN***, M.ÇELİK*, A.AHISKALIOĞLU*, AF.ERDEM* *ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ

ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ Sabahattin Umman İTF Kardiyoloji Anabilim Dalı 1 /18 Akut Koroner Sendromlar Önemleri Miyokart Hasarı Fonksiyon kaybı, Patolojik Fonksiyon

Detaylı

PERİOPERATİF ANEMİ. Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK İnönü Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Rean AD

PERİOPERATİF ANEMİ. Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK İnönü Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Rean AD PERİOPERATİF ANEMİ Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK İnönü Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Rean AD 1 SORU? Anemi Neden Önemli? 2 SORU? 3 İnsidans Önemi ANEMİ Tanı Tedavi 4 Anemi Nedir? WHO Hb < 13 g/dl Hb

Detaylı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı DM TEDAVİSİNDE KOMPLİKASYONLAR DM TEDAVİSİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Slide 1 Sunum planı DM ve kardiyovasküler hastalık-riskleri

Detaylı

ACS de yeni biyolojik markırlar MEHMET KOŞARGELİR HNH 2014-DEDEMAN

ACS de yeni biyolojik markırlar MEHMET KOŞARGELİR HNH 2014-DEDEMAN ACS de yeni biyolojik markırlar MEHMET KOŞARGELİR HNH 2014-DEDEMAN Biyomarkırlar (Tanı) Sınıf 1: Faydalı (Kanıt seviyesi:a) Kardiak spesifik troponin (troponin I veya T hangisi kullanılıyorsa) ACS semptomları

Detaylı

Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım

Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım Doç. Dr. Sedat YANTURALI Dokuz Eylul Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı İzmir sedat.yanturali@deu.edu.tr 1 Sunu Planı Hipertansiyona genel bakış

Detaylı

GİRİŞ. Serebral Oksimetre (NIRS) kardiyak cerrahide beyin oksijen sunumunun monitörizasyonunda sıklıkla kullanılmaktadır

GİRİŞ. Serebral Oksimetre (NIRS) kardiyak cerrahide beyin oksijen sunumunun monitörizasyonunda sıklıkla kullanılmaktadır Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Ayşegül Özgök, Ümit Karadeniz, Dilek Öztürk, Dilan Akyurt, Hija Yazıcıoğlu GİRİŞ Serebral Oksimetre (NIRS) kardiyak cerrahide beyin oksijen

Detaylı

Hazırlayan: Hatice Şentürk Acıbadem Bursa Hastanesi Klinik Eğitim Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 01/08/2016

Hazırlayan: Hatice Şentürk Acıbadem Bursa Hastanesi Klinik Eğitim Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 01/08/2016 http://mahsunprenses.com/uploads/images/kahve-fal%c4%b1nda-ters-kalp%5b1%5d.jpg Hazırlayan: Hatice Şentürk Acıbadem Bursa Hastanesi Klinik Eğitim Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 01/08/2016 1.Kardiyak Arrest

Detaylı

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi?

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Onur IŞIK 1, Cengiz SAHUTOĞLU 2, Zeliha Korkmaz DİŞLİ 3, İsmail AYTAÇ 1, Olcay Murat Dişli 4, Ali KUTSAL

Detaylı

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması Tuncay Güçlü S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Bölümü 16-18 Ekim 2014, Malatya GİRİŞ Kronik

Detaylı

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi DİYALİZ-MORTALİTE 200 ölüm/1000 hasta-yıl. USRDS-2011 En önemli ölüm nedeni kardiyak hastalıklardır. USRDS -2011:

Detaylı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Kan Basıncında Yeni Kavramlar Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Prof. Dr. Enver Atalar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Nabız Basıncı Nabız Basıncı: Sistolik

Detaylı

Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D.

Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D. Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D. Endotel zedelenmesi ATEROSKLEROZ Monositlerin intimaya göçü Lipid yüklü makrofajlar Sitokinler İntimaya kas h. göçü

Detaylı

1. HİZMET KAPSAMI: UÜ-SK KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

1. HİZMET KAPSAMI: UÜ-SK KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 7 1. HİZMET KAPSAMI: Kardiyoloji Anabilim Dalı, erişkin ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün ve 24 saat

Detaylı

Asistan Oryantasyon Eğitimi

Asistan Oryantasyon Eğitimi Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi ST YÜKSELMESİZ Akut Koroner Sendrom SOAP/NSTEMI Gazi Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı 02.04.2011 Sunumu Hazırlayan Dr. Mehmet Mahir KUNT Hacettepe

Detaylı

Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli

Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK Karaciğer Nakli Enstitüsü Problem Karaciğer nakli Kardiyak Problemler Hasta Sayısı Giderek Artıyor KC Problemi KPB New York Eyaletinde 1998

Detaylı

PROSTATEKTOMİ OPERASYONU SONRASI ERKEN DÖNEMDE ORTAYA ÇIKAN BİR KOMPLİKASYON: SUBKLİNİK MİYOKARDİYAL HASAR

PROSTATEKTOMİ OPERASYONU SONRASI ERKEN DÖNEMDE ORTAYA ÇIKAN BİR KOMPLİKASYON: SUBKLİNİK MİYOKARDİYAL HASAR ENDOÜROLOJİ/Endourology TRANSÜRETRAL PROSTATEKTOMİ OPERASYONU SONRASI ERKEN DÖNEMDE ORTAYA ÇIKAN BİR KOMPLİKASYON: SUBKLİNİK MİYOKARDİYAL HASAR AN EARLY COMPLICATION OF TRANSURETHRAL PROSTATECTOMY: SUBCLINICAL

Detaylı

TANIM ANİ KARDİYAK ÖLÜM ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? ŞU ANKİ RESÜTASYONDAKİ TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA

TANIM ANİ KARDİYAK ÖLÜM ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? ŞU ANKİ RESÜTASYONDAKİ TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA ANİ KARDİYAK ÖLÜM DR.FERDA CELEBCİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP A.D. 01/09/2009 ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? TANIM TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA SÜREDE GELİŞEN (GENELLİKLE

Detaylı

Çalışmaya dahil edilme kriterleri

Çalışmaya dahil edilme kriterleri Dr.TUĞBA YİĞİT Amaç Bu çalışmada; koroner arter baypas cerrahisi geçirecek hastalarda genel anesteziyle kombine yüksek torakal epidural analjezinin, genel anesteziyle karşılaştırıldığında hemodinamik parametreler

Detaylı

HİPERTANSİYON & EGZERSİZ

HİPERTANSİYON & EGZERSİZ HİPERTANSİYON & EGZERSİZ HTN %27.8 (ABD DE) 140/90 mmhg PREHİPERTANSİYON SBP:120-139 mmhg DBP:80-89 mmhg Kan basıncı sınıflaması Sistolik kan basıncı(mmhg) Diyastolik kan basıncı (mmhg) İdeal

Detaylı

KALP DIġI CERRAHĠ GĠRĠġĠM YAPILACAK KARDĠYAK HASTALARIN OPERASYON ÖNCESĠ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ. Prof. Dr. Hasan Kudat

KALP DIġI CERRAHĠ GĠRĠġĠM YAPILACAK KARDĠYAK HASTALARIN OPERASYON ÖNCESĠ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ. Prof. Dr. Hasan Kudat KALP DIġI CERRAHĠ GĠRĠġĠM YAPILACAK KARDĠYAK HASTALARIN OPERASYON ÖNCESĠ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Prof. Dr. Hasan Kudat AMAÇ Medikal durum saptaması Klinik risk durumunun ortaya konması Perioperatif dönemde alınabilecek

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

FAZ I. Değerlendirme Eğitim Fiziksel aktivite Psikososyal yaklaşım. Bileşenler. Tanım. Değerlendirme. Koroner yoğun bakım

FAZ I. Değerlendirme Eğitim Fiziksel aktivite Psikososyal yaklaşım. Bileşenler. Tanım. Değerlendirme. Koroner yoğun bakım Bileşenler KORONER YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK REHABİLİTASYON NASIL OLMALIDIR? Prof. Dr. Mehmet Uzun GATA Haydarpaşa Hastanesi Psikososyal yaklaşım 1 4 Tanım Koroner yoğun bakım merkezi = coronary care unit

Detaylı

Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ

Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ Prof.Dr.Oktay Demirkıran İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Acil Yoğun Bakım Ünitesi Avrupa da yaklaşık 700,000/yıl

Detaylı

Sosyoekonomik düzey ile miyokart enfarktüsü ve komplikasyonları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Sosyoekonomik düzey ile miyokart enfarktüsü ve komplikasyonları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi doi:10.5222/j.goztepetrh.2011.143 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 1300-526X Kardiyoloji Sosyoekonomik düzey ile miyokart enfarktüsü ve komplikasyonları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi Ahmet Yıldırım (*),

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ Ġç Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Servet AKAR GASTROĠNTESTĠNAL STROMAL TÜMÖRLERDE NÖTROFĠL/LENFOSĠT

Detaylı

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ BARAN E 1, KOCADAĞ S 1, AKDUR R 1, DEMİR N 2, NUMANOĞLU

Detaylı

Acil Serviste NSTEMI Yönetimi. Dr. Özer Badak

Acil Serviste NSTEMI Yönetimi. Dr. Özer Badak Acil Serviste NSTEMI Yönetimi Dr. Özer Badak Sağ koroner Arter (RCA) Sol sirkumfleks Arter (LCx) Sol ön inen koroner arter (LAD) OLGU 3 Ö. Badak BAŞVURU Göğüs ağrısı / göğüste rahatsızlık hissi Bay Mehmet

Detaylı

Hipertansiyon ve akut hipertansif atakta ne yapmalı? Prof. Dr. Zeki Öngen İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Hipertansiyon ve akut hipertansif atakta ne yapmalı? Prof. Dr. Zeki Öngen İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Hipertansiyon ve akut hipertansif atakta ne yapmalı? Prof. Dr. Zeki Öngen İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Sağlıklı kişi Hipertansiyon: ne yapmalı? Risk faktörlerinden ölüme kardiyovasküler

Detaylı

MİYOKARDIN İSKEMİK SORUNLARINA YAKLAŞIM

MİYOKARDIN İSKEMİK SORUNLARINA YAKLAŞIM MİYOKARDIN İSKEMİK SORUNLARINA YAKLAŞIM Akut Koroner Sendrom ST elevasyonlu miyokard infarktüsü (STEMI) ST elevasyonsuz miyokard infarktüsü (NSTEMI) Kararsız angina pektoris (KA) Tanı Semptomlar (angina

Detaylı

DİŞ HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE HASTALARDA GÖRÜLEN KARDİYOVASKÜLER DEĞİŞİKLİKLER ÖZET

DİŞ HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE HASTALARDA GÖRÜLEN KARDİYOVASKÜLER DEĞİŞİKLİKLER ÖZET G.Ü. Dişhek. Pak. Der. Cilt VII, Sayı 2, Sayfa 65-70, 1990 DİŞ HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE HASTALARDA GÖRÜLEN KARDİYOVASKÜLER DEĞİŞİKLİKLER Hüma ÖMÜRLÜ* ÖZET Bu klinik çalışmada endodontik tedavi gören

Detaylı

Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden :

Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden : 2008 İskemik Kalp Hastalıklarında Primer ve Sekonder Korunma Doç. Dr. Mehdi Zoghi Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden : 1. Kardiyovasküler hastalıklar (KVH) erken ölümlerin başlıca

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyak Yoğun Bakım Sertifika Programı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyak Yoğun Bakım Sertifika Programı Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyak Yoğun Bakım Sertifika Programı Tanım: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalında uygulanacak olan 2 yıllık kardiyoloji

Detaylı

Ameliyat Riskinin Değerlendirilmesinde Akciğer Kapasitesi Akif Turna

Ameliyat Riskinin Değerlendirilmesinde Akciğer Kapasitesi Akif Turna Ameliyat Riskinin Değerlendirilmesinde Akciğer Kapasitesi Akif Turna Ameliyatın Riski Ameliyatın Riski Major akciğer ameliyatı yapılacak hastalarda risk birden fazla faktöre bağlıdır. Ameliyatın Riski

Detaylı

Sunumu Hazırlayan. AKS Patogenezi. Olgu 1. Olgu 2. Olgu ST YÜKSELMESİZ Akut Koroner Sendrom SOAP/NSTEMI

Sunumu Hazırlayan. AKS Patogenezi. Olgu 1. Olgu 2. Olgu ST YÜKSELMESİZ Akut Koroner Sendrom SOAP/NSTEMI Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi ST YÜKSELMESİZ Akut Koroner Sendrom /NSTEMI Sunumu Hazırlayan Dr. Mehmet Mahir KUNT Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. Öğretim Görevlisi

Detaylı

U.Topuz, T.Akbulak, T.Altunok, G.Uçar, K.Erkanlı, İ.Bakır İstanbul Mehmet Akif Ersoy GKDC Eğ. Ar. Hastanesi

U.Topuz, T.Akbulak, T.Altunok, G.Uçar, K.Erkanlı, İ.Bakır İstanbul Mehmet Akif Ersoy GKDC Eğ. Ar. Hastanesi U.Topuz, T.Akbulak, T.Altunok, G.Uçar, K.Erkanlı, İ.Bakır İstanbul Mehmet Akif Ersoy GKDC Eğ. Ar. Hastanesi Tarihçe Tarihsel olarak ilk extrakorporeal dolaşım ve kardiyopulmoner bypas(kbp)larda prime volumu

Detaylı

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp yetmezliği Ventrikülün dolumunu veya kanı pompalamasını önleyen yapısal veya işlevsel herhangi bir kalp bozukluğu nedeniyle oluşan karmaşık

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ Sami Uzun 1, Serhat Karadag 1, Meltem Gursu 1, Metin Yegen 2, İdris Kurtulus 3, Zeki Aydin 4, Ahmet

Detaylı

BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM

BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Yrd. Doç. Dr Ayhan ÖZHASENEKLER

Detaylı

Düşüğe Neden Olan Bir Hipertansif Fibromusküler Displazi Vakası. A Case of Hypertensive Fibromuscular Dysplasia Leading To Abortus

Düşüğe Neden Olan Bir Hipertansif Fibromusküler Displazi Vakası. A Case of Hypertensive Fibromuscular Dysplasia Leading To Abortus Düşüğe Neden Olan Bir Hipertansif Fibromusküler Displazi Vakası A Case of Hypertensive Fibromuscular Dysplasia Leading To Abortus Mehmet Mustafa TABAKCI1, Cüneyt Toprak1, Anıl Avcı1, Ramazan Kargın1 1

Detaylı

UYKU. Üzerinde beni uyutan minder Yavaş yavaş girer ılık bir suya. Hind'e doğru yelken açar gemiler, Bir uyku âleminden doğar dünya...

UYKU. Üzerinde beni uyutan minder Yavaş yavaş girer ılık bir suya. Hind'e doğru yelken açar gemiler, Bir uyku âleminden doğar dünya... UYKU Üzerinde beni uyutan minder Yavaş yavaş girer ılık bir suya. Hind'e doğru yelken açar gemiler, Bir uyku âleminden doğar dünya... Sırça tastan sihirli su içilir, Keskin Sırat koç üstünde geçilir, Açılmayan

Detaylı

KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ UYGULANAN HASTALARDA POSTOPERATİF TRAMADOLE DEKSMEDETOMİDİN EKLENMESİNİN ETKİLERİ

KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ UYGULANAN HASTALARDA POSTOPERATİF TRAMADOLE DEKSMEDETOMİDİN EKLENMESİNİN ETKİLERİ KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ UYGULANAN HASTALARDA POSTOPERATİF TRAMADOLE DEKSMEDETOMİDİN EKLENMESİNİN ETKİLERİ Fatih YENDİ 1, Senem KORUK 2, Rauf GÜL 2, Şemsettin BOZGEYİK 3, Özerdem ÖZÇALIŞKAN

Detaylı

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV Sunu planı NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON DOÇ. DR. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neden Endikasyonlar Kontrendikasyonlar Hasta seçilmesi Komplikasyonlar Solunum yetmezliği IMV

Detaylı

S Bulun, T Kudsioğlu, N Yapıcı, A Aygün, Z Tuncel, I Doğusoy, T Okay, Z Aykaç

S Bulun, T Kudsioğlu, N Yapıcı, A Aygün, Z Tuncel, I Doğusoy, T Okay, Z Aykaç S Bulun, T Kudsioğlu, N Yapıcı, A Aygün, Z Tuncel, I Doğusoy, T Okay, Z Aykaç Dr.Siyami Ersek Göğüs ve Kalp Damar Cerahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği TAV akciğer

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĐLĐM DALI PEDĐATRĐK KARDĐYOLOJĐ BĐLĐM DALI

T.C. BAŞKENT ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĐLĐM DALI PEDĐATRĐK KARDĐYOLOJĐ BĐLĐM DALI T.C. BAŞKENT ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĐLĐM DALI PEDĐATRĐK KARDĐYOLOJĐ BĐLĐM DALI ÇOCUKLARDA AÇIK KALP AMELĐYATI SONRASI ERKEN DÖNEMDE GELĐŞEN RĐTĐM BOZUKLUKLARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

Detaylı

KVC ANESTEZİSİ NİÇİN DİĞER ANESTEZİLERDEN FARKLIDIR?

KVC ANESTEZİSİ NİÇİN DİĞER ANESTEZİLERDEN FARKLIDIR? KVC ANESTEZİSİ NİÇİN DİĞER ANESTEZİLERDEN FARKLIDIR? Dr. Elif Şenses Prof.Dr.Alpaslan Apan Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. KVC ANESTEZİSİ FARKLIDIR Çünkü; Kardiak

Detaylı

AKUT KORONER SENDROMLARDA OLASILIK SKORLARI VE STRES TESTLERİNİN KULLANIMI

AKUT KORONER SENDROMLARDA OLASILIK SKORLARI VE STRES TESTLERİNİN KULLANIMI AKUT KORONER SENDROMLARDA OLASILIK SKORLARI VE STRES TESTLERİNİN KULLANIMI Yrd. Doç. Dr. Arif Onur EDEN ERZİNCAN ÜNİVERİSTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI AKUT KORONER SENDROM (AKS) Tanı Kriterleri:

Detaylı

Çok Yüksek Riskli Koroner Arter Hastalığı ve Dejeneratif Kalp Kapağı Olan Bir Hastanın Acil Spinal Cerrahisinde Başarılı Bir Anestezi Uygulaması

Çok Yüksek Riskli Koroner Arter Hastalığı ve Dejeneratif Kalp Kapağı Olan Bir Hastanın Acil Spinal Cerrahisinde Başarılı Bir Anestezi Uygulaması doi:10.5222/gkdad.2011.091 Olgu Sunumu Çok Yüksek Riskli Koroner Arter Hastalığı ve Dejeneratif Kalp Kapağı Olan Bir Hastanın Acil Spinal Cerrahisinde Başarılı Bir Anestezi Uygulaması Murat KARCIOĞLU *,

Detaylı

TEMEL EKG. Prof.Dr.Hakan KültK. Kardiyoloji Anabilim Dalı

TEMEL EKG. Prof.Dr.Hakan KültK. Kardiyoloji Anabilim Dalı TEMEL EKG Prof.Dr.Hakan KültK ltürsay Ege Üniversitesi, Tıp T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı EKG Elektro Kardiyo Gram: Kalp atımları sırasında oluşan elektriksel değişikliklerin vücut yüzeyine konan

Detaylı

Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler

Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler Olgu 45 yaşında Hipertansiyon için Amlodipin 5 mg Sigara (+) Yoğun alkol kullanımı sonrası fenalık hissi Bilinci bulanık Tedavi? Aritmili Hastaya

Detaylı

Dr. Gökhan AKSAN Şişli Hamidiye Etfal E.A.H Kardiyoloji Kliniği 22/04/16

Dr. Gökhan AKSAN Şişli Hamidiye Etfal E.A.H Kardiyoloji Kliniği 22/04/16 Dr. Gökhan AKSAN Şişli Hamidiye Etfal E.A.H Kardiyoloji Kliniği 22/04/16 AMAÇ Diabetes mellitus (DM) önemli bir kardiyovasküler risk faktörüdür. Tüm diyabetik hasta ölümlerinin %70-80 inden kardiyovasküler

Detaylı

Sık ventriküler ekstra vurulara yaklaşım

Sık ventriküler ekstra vurulara yaklaşım Sık ventriküler ekstra vurulara yaklaşım Dr. İlknur CAN Meram Tıp Fakültesi, KONYA 3. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi Sık VES tanımı >30/saat.Lown B, et al. Circulation 1971 >60/saat.Kennedy HL, et al. NEJM,

Detaylı

Ağrısız Doğumda Sezaryen Endikasyonu Gelişirse! Tülay ÖZKAN SEYHAN

Ağrısız Doğumda Sezaryen Endikasyonu Gelişirse! Tülay ÖZKAN SEYHAN Ağrısız Doğumda Sezaryen Endikasyonu Gelişirse! Tülay ÖZKAN SEYHAN İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D. Epidural doğum analjezisi epidural cerrahi anestezi İlk kez 1973 - Milne ve Lawson 112/120

Detaylı

YÜKSEK RİSKLİ EKG PATERNLERİ S İ VA S

YÜKSEK RİSKLİ EKG PATERNLERİ S İ VA S YÜKSEK RİSKLİ EKG PATERNLERİ D R. S E V G İ S A R Z E P Ç AT L A K S İ VA S N U M U N E H A S TA N E S İ S İ VA S - 2017 o Elektrokardiyografi(EKG), akut koroner sendrom(aks) ların ve bazı diğer kardiyak

Detaylı

KADIN KALBİ. Dr.Işıl Uzunhasan İ.Ü.Kardiyoloji Enstitüsü

KADIN KALBİ. Dr.Işıl Uzunhasan İ.Ü.Kardiyoloji Enstitüsü KADIN KALBİ 1 Dr.Işıl Uzunhasan İ.Ü.Kardiyoloji Enstitüsü KLİNİK DEĞERLENDİRME 41 yaş kadın hasta 3 günden beri süren göğüs ağrısı beraberinde nefes darlığı yakınması 20 yıldan beri 1 p/gün sigara içimi;

Detaylı

Şizofrenide QT ve P Dispersiyonu

Şizofrenide QT ve P Dispersiyonu Şizofrenide QT ve P Dispersiyonu Sema Baykara*, Mücahit Yılmaz**, Murat Baykara*** *Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi AMATEM Kliniği **Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği

Detaylı

Yahya ÜNLÜ, Münacettin CEVİZ, Zuhal UMUDUM, Hikmet KOÇAK, Şule KARAKELLEOĞLU

Yahya ÜNLÜ, Münacettin CEVİZ, Zuhal UMUDUM, Hikmet KOÇAK, Şule KARAKELLEOĞLU KORONER BYPASS CERRAHİSİNDE MİYOKARD HASARININ BELİRLENMESİNDE KARDİYAK TROPONİN T NİN DEĞERİ THE VALUE OF CARDIAC TROPONIN T TO DETERMINE MYOCARDIAL INJURY IN CORONARY ARTERY BYPASS SURGERY Yahya ÜNLÜ,

Detaylı

Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişiminde İnsidental Paratiroidektominin, Hastaya Ait Özelliklerin ve Cerrahi Yöntemin Etkilerinin İncelenmesi

Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişiminde İnsidental Paratiroidektominin, Hastaya Ait Özelliklerin ve Cerrahi Yöntemin Etkilerinin İncelenmesi Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişiminde İnsidental Paratiroidektominin, Hastaya Ait Özelliklerin ve Cerrahi Yöntemin Etkilerinin İncelenmesi Mehmet Zeki Buldanlı, İbrahim Ali Özemir, Oktay Yener,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz Moldibi 2. Doğum Tarihi : 10.11.1960 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı

JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı Prof. Dr. Bülent ALTUN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Dünyada Hipertansiyon

Detaylı

Taner KÜÇÜKCERİT, Atakan ERKILINÇ. Halide OĞUŞ, Füsun GÜZELMERİÇ, Tuncer KOÇAK Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Taner KÜÇÜKCERİT, Atakan ERKILINÇ. Halide OĞUŞ, Füsun GÜZELMERİÇ, Tuncer KOÇAK Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Taner KÜÇÜKCERİT, Atakan ERKILINÇ. Halide OĞUŞ, Füsun GÜZELMERİÇ, Tuncer KOÇAK Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Giriş ve Amaç

Detaylı

Akciğer Rezeksiyonlarında Preoperatif Hazırlık

Akciğer Rezeksiyonlarında Preoperatif Hazırlık Akciğer Rezeksiyonlarında Preoperatif Hazırlık Anestezist Gözüyle Prof. Dr. Suna GÖREN Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Morbidite - Mortalite Kardiyopulmoner komplikasyon

Detaylı

Prof.Dr.Abdurrahman Oğuzhan. Doç.Dr. Mehmet Güngör KAYA

Prof.Dr.Abdurrahman Oğuzhan. Doç.Dr. Mehmet Güngör KAYA ERCIYES ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ Kardiyoloji Anabilim Dalı I. GENEL BĠLGĠLER Dersin Adı MED 607 KARDİYOLOJİ STAJI Yerel Kredi: Yıl ve Dönemi 011-01 6. SINIF AKTS Kredi:3 Öğretim Üyeleri Prof.Dr.Abdurrahman

Detaylı

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ (TARD) ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZLARI POSTANESTEZİK BAKIM

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ (TARD) ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZLARI POSTANESTEZİK BAKIM TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ (TARD) ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZLARI POSTANESTEZİK BAKIM Kasım 2005 Sayın Meslektaşlarımız, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği, anestezi uygulamalarında

Detaylı

Multi-Attribute Utility Analysis (MAUA) (Endikasyona Yönelik İlaç Seçimi/Çok Yönlü Optimizasyon Analizi)

Multi-Attribute Utility Analysis (MAUA) (Endikasyona Yönelik İlaç Seçimi/Çok Yönlü Optimizasyon Analizi) Multi-Attribute Utility Analysis (MAUA) (Endikasyona Yönelik İlaç Seçimi/Çok Yönlü Optimizasyon Analizi) ETKİLİLİK Etken madde ne kadar etkili Sadece Farmakodinamik özellikler değil, Farmakokinetik özellikler

Detaylı

Ani Kardiyak Ölüm (SCD)

Ani Kardiyak Ölüm (SCD) Ani Kardiyak Ölüm (SCD) VI. Acil Tıp Kış Sempozyumu /Afyon Dr. Melek Güryay Kent Hastanesi Acil Servis Kasım Ani Kardiyak Ölüm Kardiyak hastalığı bilinen veya bilinmeyen olgularda, kalple ilgili semptomların

Detaylı

MI TANI & TEDAVİ ALGORİTMASI

MI TANI & TEDAVİ ALGORİTMASI MI TANI & TEDAVİ ALGORİTMASI SEMPTOMLAR GÖĞÜS AĞRISI ( EN SIK GÖRÜLEN SEMPTOM) BASICI, SIKIŞTIRICI TARZDA; KOLA VE BOYUNA YAYILABİLİR HAZIMSIZLIK, YANMA HİSSİ, PLÖRETİK AĞRI 1 SAATTEN UZUN SÜREBİLİR BULANTI

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA KORONER AKIM REZERVİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIK İLİŞKİSİ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA KORONER AKIM REZERVİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIK İLİŞKİSİ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA KORONER AKIM REZERVİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIK İLİŞKİSİ Yaşar Çalışkan 1, Halil Yazıcı 1, Tülin Akagün 1, Nadir Alpay 1, Hüseyin Oflaz 2, Tevfik Ecder 1, Semra Bozfakıoglu

Detaylı

İnfektif Endokardit 2015 Rehberi nde neler değişti?

İnfektif Endokardit 2015 Rehberi nde neler değişti? İnfektif Endokardit 2015 Rehberi nde neler değişti? Dr. Özlem Kurt Azap Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KLİMİK 2016, 30. YIL KURULTAYI 1 Sunum planı

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Emel AZAK, Esra Ulukaya, Ayşe WILLKE Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

ÖLÜMCÜL EKG TANILARI VE ACİL YAKLAŞIMLAR. Uzm.Dr.Cesareddin DİKMETAŞ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ÖLÜMCÜL EKG TANILARI VE ACİL YAKLAŞIMLAR. Uzm.Dr.Cesareddin DİKMETAŞ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ÖLÜMCÜL EKG TANILARI VE ACİL YAKLAŞIMLAR Uzm.Dr.Cesareddin DİKMETAŞ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi BRADİKARDİ ve TAŞİKARDİ Hastanın klinik durumu en önemli parametredir.

Detaylı

PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİNDE REKTAL YOLLA VERİLEN KETAMİN, MİDAZOLAM VE KLORALHİDRAT PREMEDİKASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİNDE REKTAL YOLLA VERİLEN KETAMİN, MİDAZOLAM VE KLORALHİDRAT PREMEDİKASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİNDE REKTAL YOLLA VERİLEN KETAMİN, MİDAZOLAM VE KLORALHİDRAT PREMEDİKASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Dr. Mehmet ÇİMEN, Dr. Halide Oğuş,Dr Banu Şebnem Saraç, Dr. Füsun GÜZELMERİÇ,Dr.

Detaylı

İNTRAOPERATİF GELİŞEN HİPOTANSİYONDA VOLÜM TEDAVİSİ veya VAZOPRESSOR. Doç. Dr. Necati GÖKMEN DEÜTF Anesteziyoloji AD, İZMİR

İNTRAOPERATİF GELİŞEN HİPOTANSİYONDA VOLÜM TEDAVİSİ veya VAZOPRESSOR. Doç. Dr. Necati GÖKMEN DEÜTF Anesteziyoloji AD, İZMİR İNTRAOPERATİF GELİŞEN HİPOTANSİYONDA VOLÜM TEDAVİSİ veya VAZOPRESSOR Doç. Dr. Necati GÖKMEN DEÜTF Anesteziyoloji AD, İZMİR İNTRAOPERATİF HİPOTANSİYON Klinikde hipotansiyon ve şok terimleri birbirleri yerine

Detaylı

Kalp Cerrahisinde Postoperatif Değerlendirme Risk Tayini Skorlama Sistemleri. Dr. Bilge ÇELEBĠOĞLU

Kalp Cerrahisinde Postoperatif Değerlendirme Risk Tayini Skorlama Sistemleri. Dr. Bilge ÇELEBĠOĞLU Kalp Cerrahisinde Postoperatif Değerlendirme Risk Tayini Skorlama Sistemleri Dr. Bilge ÇELEBĠOĞLU Skorlama sistemleri Hasta tanımlanması Mortalite ve Morbidite hızı Prognoz tahmini Hasta seçimi Karşılaştırılabilir

Detaylı

Prof. Dr. Azem AKILLI EÜTF Kardiyoloji İzmir

Prof. Dr. Azem AKILLI EÜTF Kardiyoloji İzmir Kalp yetersizliğine ine sahip yaşlılarda larda Nebivolol ü ün KARDİYAK SONUÇLARA (outcomes)) ve rehospitalizasyon üzerindeki etkileri Prof. Dr. Azem AKILLI EÜTF Kardiyoloji İzmir Hipertansiyonla Mücadele

Detaylı

Kliniğimizde Ameliyat Olan Hastaların Euroscore I Risk Skorlama Sistemiyle Değerlendirilmesi

Kliniğimizde Ameliyat Olan Hastaların Euroscore I Risk Skorlama Sistemiyle Değerlendirilmesi ORİJİNAL ARAŞTIRMA ORIGINAL INVESTIGATION Kliniğimizde Ameliyat Olan Hastaların Euroscore I Risk Skorlama Sistemiyle Değerlendirilmesi Outcomes of Euroscore I at Operated Patients in Our Clinic Yücel Özen

Detaylı

Nabızsız Arrest. TYD Algoritması: Yardım çağır KPR başla O2 ver Monitöre veya defibrilatöre bağla. Ritim kontrolü

Nabızsız Arrest. TYD Algoritması: Yardım çağır KPR başla O2 ver Monitöre veya defibrilatöre bağla. Ritim kontrolü Algoritmalar Kardiyak Arrest Algoritmi Tüm nabızsız kardiyak arrest vakalarında ritim (Şoklanabilir ve Şoklanamaz): Ventriküler fibrilasyon/nabızsız Ventriküler Taşikardi (Şoklanabilir) Nabızsız Elektriksel

Detaylı

Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Miraç Vural Keskinler

Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Miraç Vural Keskinler Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı Dr Miraç Vural Keskinler Önce sentez DM ve MS Akılcı İlaç Kullanımı Oral antidiyabetik ajanlar İnsülin Glp-1 analogları Antihipertansif ilaçlar Hipolipidemik

Detaylı

FİZİKSEL AKTİVİTE RİSKLER & YARARLAR. Prof.Dr.Gülfem ERSÖZ

FİZİKSEL AKTİVİTE RİSKLER & YARARLAR. Prof.Dr.Gülfem ERSÖZ FİZİKSEL AKTİVİTE RİSKLER & YARARLAR Prof.Dr.Gülfem ERSÖZ Fiziksel Aktivite Kassal kontraksiyon ve enerji harcaması gerektiren her türlü hareket Egzersiz Sağlık durumunu iyileştirmek Fiziksel uygunluğu

Detaylı

AKUT KORONER SENDROMLAR

AKUT KORONER SENDROMLAR AKUT KORONER SENDROMLAR Akut Miyokardiyal İnfarktüs ve Stabil Olmayan Anjina Dr. Salim SATAR Ç.Ü.T.F Acil Tıp AD. İskemik kalp hastalığından dolayı 500.000 ölüm Yılda 5 milyon acil başvurusu Başvuruların

Detaylı

Dr. Deniz Karakaya Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Dr. Deniz Karakaya Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yüksek Kardiyak Risk ve Rejyonal Anestezi Dr. Deniz Karakaya Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kalp dışı cerrahi 100 milyon erişkin/yıl Yarısında kalp hastalığı var 500.000-900.000 kişide periop kardiyovasküler

Detaylı

Mezenter İskemiyi Anlamak. Dr Ali Kemal Erenler

Mezenter İskemiyi Anlamak. Dr Ali Kemal Erenler Mezenter İskemiyi Anlamak Dr Ali Kemal Erenler Teşhis etmek imkansız, Prognoz umutsuz, Tedavi faydasız. Cokkinis, 1926 Olguların 2/3 ü tromboembolik oklüziv MI (Özellikle SMA) 1/6 sı non-oklüziv mezenter

Detaylı