KOMPOZ SYON B LG LER. A. KÂ IT DÜZEN 1. Kâ d n alt ve üst k s mlar nda yeterli bo luk b rak lmas 2. Sat rlar kayd rma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOMPOZ SYON B LG LER. A. KÂ IT DÜZEN 1. Kâ d n alt ve üst k s mlar nda yeterli bo luk b rak lmas 2. Sat rlar kayd rma"

Transkript

1 A. KÂ IT DÜZEN 1. Kâ d n alt ve üst k s mlar nda yeterli bo luk b rak lmas 2. Sat rlar kayd rma 3. Yaz ba l n n uygun yere yaz lmas 4. Paragraflar aras bo luklar 5. Sözcükleri do ru ve e it aral klarla yazma B. ANLATIM DÜZEN 1. Ana fikrin varl ve aç klanmas 2. Üslûptaki ak c l k 3. Sunu aç kl ve etkileyicilik 4. Yan fikirlerin varl ve örneklendirmeler 5. Kelimelerin kullan m ve yerindeli i C. D L B LG S KURALLARINA UYGUNLUK 1. Cümle yap s ndaki düzgünlük 2. Kelimelerin kullan m ve yerindeli i 3. Yaz m kurallar na imlâya uygunluk 4. Noktalama kurallar na uygunluk 5. Dil bilgisi kuralar na uygunluk D. B R BÜTÜN OLARAK YAZILI ANLATIM 1. Paragraflar aras geçi ler 2. Kelime say s na uygunluk 3. Her bir fikir için paragraf düzenlenmesi 4. Düzgün ve okunakl yazma 5. Giri, geli me ve sonuç bölümlerinin varl KOMPOZ SYON B LG LER BÖLÜMLER 1. G R BÖLÜMÜ: Bu bölümde verilen konunun tan m, aç klamas ve bu kompozisyonda nelerden bahsedilecekse k sa özeti yaz lmal en az: (2 sat r en fazla 2 sat r olmal ) 2. GEL ME: 3 ilâ 6 paragraf aras nda olabilir. Bu bölümde konu inceden ç kar lan plâna göre aç klanmal, konu çe itli yönleriyle ele al nmal, örnekler verilmeli. 3. SONUÇ: Konu bir tavsiye veya bir dersle sonuca ba lanmal bu bölüm 1 veya 3 sat r aras nda olmal. KOMPOZ SYON YAZARKEN FAYDALANACA IMIZ KONULAR: ÖRNEK KONU: Kötü al kanl klar G R : Konu giri bölümünde tan m yap l d r. Örnek: Kötü al kanl klar ad ndan anla laca gibi insanlara zarar veren içki, sigara, kumara, eroin, h rs zl k gibi insanlar taraf ndan sevilmeyen al kanl klard r. Giri te k saca nelerden bahsedilece i aç klanmal kötü al kanl k insan maddi, sa l k, ve sosyal yönden etkileyen toplum içinde ho görülmeyen zararl al kanl klard r gibi... GEL ME: 1. Faydalar ve zararlar nelerdir. (1 paragraf) 2. Konunun maddi yönden (para, finans) yönüyle incelenmesi (1 paragraf) 3. Toplumsal yönü (insanlar n nas l kar lad : sevmeleri, sevmemeleri) 4. Konunun sa l k yönü: (sa l k, temizlik, güzellik) yönleri 5. Konu hakk ndaki dü ünceler: (Kendi görü ümüz) 6. Konuya uygun Atasözü, deyimler. 7. Konuyla ilgili ya anm bir olay (örnek, hat ra) SONUÇ: 1. Konuyu bir tavsiye ile bitirme 2. Bir atasözü ile bitirme 3. Konuyu özetleme

2 KONU: Zararl al kanl klar TAR H: BA LIK G R :... GEL ME:... SONUÇ:......

3 * Bir insan n karakterini anlamak istiyorsan z, onun okudu u ve güldü ü eylere bak n. J.K. Banos KONU: Ailemi Çok Seviyorum konusuyla ilgili kompozisyon yaz n z. 1. Çocuklar n e itiminde okul mu, ailemi daha etkilidir? 2. Çok karde li olman n faydalar ve zararlar nelerdir? 3. Aileler 18 ya ndan sonra çocuklar serbest b rakmal m d r? 4. Gerçek karde lik sizce nedir? 5. Çocuklar n ailelerine kar sorumluluklar nelerdir?

4 ARKADA LIK BU TE! Sava n en zor günlerinden biri. Asker, en iyi arkada n n az ileride kanlar içinde yere dü tü ünü gördü. nsan n ba n bir saniye bile siperin üzerinde tutamayaca ate ya muru alt ndayd lar. Asker te mene ko tu ve: Te menim, gidip arkada m al p gelebilir miyim? Delirdin mi? der gibi bakt te men... Gitmeye de er mi? Arkada n delik de ik olmu... Büyük olas l kla ölmü tür bile. Kendi hayat n da tehlikeye atma sak n. Asker srar etti ve te men "Peki" dedi. "Git o zaman." nan lmas güç bir mucize. Asker o korkunç ate ya muru alt nda arkada na ula t. Onu s rt na ald ve ko a ko a döndü. Birlikte siperin içine yuvarland lar. Te men, kanlar içindeki askeri muayene etti. Sonra onu sipere ta yan arkada na döndü: Sana de mez, hayat n tehlikeye atmana de mez, demi tim. Bu zaten ölmü. De di te menim. Dedi asker. Nas l de di? dedi te men. Bu adam ölmü görmüyor musun?.. Yine de de di komutan m. Çünkü yan na ula t mda henüz sa d. Onun son sözlerini duymak, dünyaya bedeldi benim için. Ve arkada n n son sözlerini a layarak tekrarlad : Gelece ini biliyordum! demi ti arkada... Gelece ini biliyordum! Kalbimizde "Arkada l k" ad nda bir mucize var. Nas l oldu unu veya nas l ba lad n anlamazs n z. Ama bu özel arma an bilirsiniz ve arkada l n en büyük arma an oldu unu anlars n z. Gerçekten de arkada lar çok nadide mücevherlerdir. Sizi gülümsetip ba arman z için cesaret verirler. Sizi dinlerler ve kalplerini size açmak isterler. OKUMA K TAPLARI A - BÖLÜMÜ : K TAP NO: 1 Kitab n ad : Pollyanna B - BÖLÜMÜ: B L NMEYEN KEL MELER C - BÖLÜMÜ: K TABIN ÖZET

5

6 * En büyük zaman h rs z karars zl kt r. C. Floru KONU: Meslek Seçimi Önemlidir konusuyla ilgili kompozisyon yaz n z. 1. Sizce günümüzde en faydal meslekler hangileridir? 2. Y llar n geçmesiyle mesleklerin gözdeli i(popülerli i) de i iyor mu? 3. Meslek seçiminde okul mu yoksa aile mi daha etkilidir? 4. Gelecekte hangi meslekler daha gözde (popüler) olacakt r? 5. Sevilen meslek mi, yoksa çok para kazand ran meslek mi seçilmelidir?

7 Ç V Kötü karakterli bir genç varm. Bir gün babas ona çivilerle dolu bir torba ile bir tahta vermi. Arkada lar nla kavga etti in zaman her seferinde bu tahtaya bir çivi çak.' demi. Genç, ilk gün tahtaya otuz çivi çakm. Sonraki haftalarda kendi kendini kontrol etmeye çal m ve geçen her günde daha az çivi çakm. Nihayet bir gün gelmi ki; tahtaya hiç çivi çakmam. Bu durumu babas na gidip söylemi. Babas onu yeniden tahtan n önüne götürmü. Gence: 'Bu günden ba layarak tart may p kavga etmedi in her gün için tahtadan bir çivi ç kart.' demi. Günler geçmi. Bir gün gelmi ki bütün çiviler ç kar lm. Babas ona; 'Aferin, iyi davrand n ama bu tahtaya dikkatli bak. Art k çok delik var. Art k geçmi teki gibi güzel olmayacak.' demi. OKUMA K TAPLARI A - BÖLÜMÜ : K TAP NO: 2 Kitab n ad : Mercan Adas B - BÖLÜMÜ: B L NMEYEN KEL MELER C - BÖLÜMÜ: K TABIN ÖZET

8 ...

9 * E er yürüdü ünüz yolda hiçbir engel yoksa, o yol sizi hiçbir yere götürmez. Bernard Shaw KONU: Nas l Bir Evde Ya yorsunuz konusuyla ilgili kompozisyon yaz n z. 1. Siz nas l bir evde ya yorsunuz? 2. Nas l bir evde ya amay isterdiniz? 3. K rg zistan n geleneksel ev sekli nas ld r? 4. Büyük ehirlerde ya aman n yararlar nelerdir? 5. Sizce gelecekte evler nas l olacakt r?

10 DÜNYAYI DÜZELTMEK Ç N Adam, bir haftan n yorgunlu undan sonra, pazar sabah kalkt nda keyifle eline gazetesini ald ve bütün gün miskinlik yap p evde oturaca n hayal ediyordu. Tam bunlar dü ünürken o lu ko arak geldi ve parka ne zaman gideceklerini sordu. Baba, o luna söz vermi ti; bu hafta sonu parka götürecekti onu ama hiç d ar ya ç kmak istemedi inden bir bahane uydurmas gerekiyordu. Sonra gazetenin promosyon olarak da tt dünya haritas gözüne ili ti. Önce dünya haritas n küçük parçalara ay rd ve o luna uzatt : - E er bu haritay düzeltebilirsen seni parka götürece im! dedi. Sonra dü ündü: - Oh be, kurtuldum! En iyi co rafya profesörünü bile getirsen bu haritay ak ama kadar düzeltemez! Aradan on dakika geçtikten sonra o lu babas n n yan na ko arak geldi: - Babac m, haritay düzelttim. Art k parka gidebiliriz! dedi. Adam önce inanamad ve görmek istedi. Gördü ünde de hayretler içindeydi ve o luna bunu nas l yapt n sordu. Çocuk u ibretlik aç klamay yapt : -Bana verdi in haritan n arkas nda bir insan resmi vard. nsan düzeltti im zaman dünya kendili inden düzelmi ti! OKUMA K TAPLARI A - BÖLÜMÜ : K TAP NO: 3 Kitab n ad : Denizler Alt nda Yirmi Bin Fersah B - BÖLÜMÜ: B L NMEYEN KEL MELER C - BÖLÜMÜ: K TABIN ÖZET

11

12 * Yerinde söz söylemesini bilen insan, özür dilemek zorunda kalmaz. F. Sultan Mehmet KONU: Her Mevsim Güzeldir konusuyla ilgili kompozisyon yaz n z. 1. Hangi mevsimi daha çok seviyorsunuz? 2. Mevsimlere göre hayat n zda ne tur de i ikler oluyor? 3. Hangi mevsimi nerede yasamak isterdiniz? 4. Mevsimlerin insanlar üzerindeki etkileri nelerdir? 5. Sürekli bir mevsim olsayd sizce nas l olurdu?

13 DEN ZYILDIZI Bir zamanlar yaz lar n yazmak üzere okyanus sahiline giden ayd n bir adam varm. Çal maya ba lamadan önce sahilde bir yürüyü yaparm. Bir gün sahilde yürürken plaja do ru bakt nda dans eder gibi hareketler yapan bir insan görüntüsü görmü. Ba layan güne dans eden biri olabilece ini dü ünerek gülümsemi ve ona yeti ebilmek için ad mlar n h zland rm. Yakla t kça bunun bir genç adam oldu unu ve dans etmedi ini görmü. Bir kaç ad m ko uyor, yerden bir ey al yor ve yumu ak bir hareketle okyanusa f rlat yormu. Biraz daha yakla nca seslenmi : - Günayd n. Ne yap yorsun böyle? Genç adam durmu, ba n kald rm ve cevap vermi : - Okyanusa denizy ld z at yorum. San r m öyle sormal yd m demi. Bilge adam: Neden okyanusa denizy ld z at yorsun? Güne çoktan yükseldi ve sular çekiliyor. E er onlar suya atmazsam ölecekler. Ama delikanl görmüyor musun ki kilometrelerce sahil var ve ba tan a a denizy ld z yla dolu. Hiçbir ey fark etmez! Genç adam kibarca dinlemi, e ilerek yerden bir denizy ld z daha alm ve dalgalanan denize do ru f rlatm. Bunun için fark etti. Bu cevap bilgeyi a rtm ne söyleyece ini bilememi. Geriye dönmü, yaz s n n ba na geçmek üzere kulübesine gitmi. Gün boyunca bir eyler yazmaya çal rken genç adam n görüntüsü gözünün önünden gitmemi. OKUMA K TAPLARI A - BÖLÜMÜ : K TAP NO: 4 Kitab n ad : On Be Ya nda Bir Kaptan B - BÖLÜMÜ: B L NMEYEN KEL MELER C - BÖLÜMÜ: K TABIN ÖZET

14

15 * Ba kalar na imrenme, çok kimseler var ki senin hayat na imreniyorlar. MEVLANA KONU: Her Milletin Kendine Özgü De erleri Vard r konusuyla ilgili kompozisyon yaz n z. 1. Milli k yafetleriniz hangileridir? 2. Nas l giyinmeyi seversiniz? 3. nsanlar giyim ku amlar na göre de erlendirmek do rudur mudur? 4. Giyim ku amda moda takip edilmeli midir? 5. Tatile gideceksiniz yan n za hangi k yafetleri al rs n z?

16 Ç V Kötü karakterli bir genç varm. Bir gün babas ona çivilerle dolu bir torba ile bir tahta vermi. Arkada lar nla kavga etti in zaman her seferinde bu tahtaya bir çivi çak.' demi. Genç, ilk gün tahtaya otuz çivi çakm. Sonraki haftalarda kendi kendini kontrol etmeye çal m ve geçen her günde daha az çivi çakm. Nihayet bir gün gelmi ki; tahtaya hiç çivi çakmam. Bu durumu babas na gidip söylemi. Babas onu yeniden tahtan n önüne götürmü. Gence: 'Bu günden ba layarak tart may p kavga etmedi in her gün için tahtadan bir çivi ç kart.' demi. Günler geçmi. Bir gün gelmi ki bütün çiviler ç kar lm. Babas ona; 'Aferin, iyi davrand n ama bu tahtaya dikkatli bak. Art k çok delik var. Art k geçmi teki gibi güzel olmayacak.' demi. OKUMA K TAPLARI A - BÖLÜMÜ : K TAP NO: 5 Kitab n ad : Robinson Kruzo B - BÖLÜMÜ: B L NMEYEN KEL MELER C - BÖLÜMÜ: K TABIN ÖZET

17

18 * Ö renilmesi gereken ilk dil, tatl dildir. Bar Manço KONU: Bo Vakit Yoktur konusuyla ilgili kompozisyon yaz n z. 1. Bo zamanlar n zda neler yapars n z? 2. nsanin hayat nda bo vakit olmal midir? 3. Ailecek bo zamanlar n zda neler yapars n z? 4. Cumartesi-Pazar günlerini nas l de erlendirirsiniz? 5. Bo vakitlerinizi de erlendirdi iniz hobileriniz nelerdir?

19 Bir ngiliz kar koca, yanlar na o ullar n da alarak yaz tatillerini tabiatla iç içe geçirmek üzere skoçya'n n uçsuz bucaks z k rlar na gitmi lerdi. Bu tatil günlerinin birinde genç adam köyün hemen yan ba ndaki koruda tek ba na dola maya ç kt. A açlar aras ndaki su birikintisinin dayan lmaz çekicili ine kap larak orac kta suya girdi. Ba na geleceklerden habersizdi tabii... Delikanl, vücudunu serin su birikintisinin keyfine b rakm t ki; dayan lmaz bir sanc yla bir anda neye u rad na a rd. Delikanl n n aya na kramp girmi ti. Her kramp bir öncekinden daha iddetli geliyor ve onu ac lar içinde k vrand r yordu. Genç adam birkaç dakika içinde kendini suyun üzerinde tutacak son gücünü de tüketti. Hayat mücadelesini kaybetmeye ba lad n hissetmi ti ki, deh et ve panik içinde can havliyle ba rmaya, yard m ça rmaya ba lad. Suyun yak nlar nda bir yerde, tarlas nda çal makta olan bir köylü çocu u, feryatlar duyunca hemen i ini b rak p sesin geldi i tarafa do ru ko tu. Suyun içinde ç rp nmakta olan bir yabanc gören genç köylü hemen suya atlayarak delikanl y bo ulmaktan kurtard. Delikanl n n babas, o lunun mutlak bir ölümden kurtulmas na vesile olan genç köylüyle tan p te ekkür etmek için evine davet etti. Delikanl n n babas sohbet s ras nda cesur köylüye gelecekle ilgili planlar n sordu. "Babam gibi çiftçi olaca m maalesef" diye isteksizce cevap verdi genç adam. Baba, ükran duygular yla vefa borcunu ödemek için arad f rsat buldu unu dü ündü. "Ba ka bir ey mi olmak isterdin yoksa?" diye sordu genç köylüye. "Evet" diye ba n öne e di genç, "Hep doktor olmak isterdim. Ama bizler fakir insanlar z. Böyle pahal bir e itimi babam kar layamaz..." "Üzülme... istedi in olacak..." dedi, ngiliz baba. "T p fakültesinde okuman için gerekli bütün masraflar n kar layaca m!" Hadisenin üzerinden uzun y llar geçti. Tarihler Aral k 1943'ü gösterdi inde Winston Churchill Kuzey Afrika'da hastaland. Te his zatürreydi. Hem de çok iddetli bir zatürre... Hemen, o günlerde penisilin ad verilen mucizevî ilac ke feden Sir Alexander Fleming'e haber gönderildi. Fleming, ngiltere den Afrika'ya uçtu ve yeni ilac n hastas ngiltere Ba bakan 'na tatbik etti. laç hemen tesirini gösterdi. Penisilini ke feden ve bu ilac ile ba bakan bizzat tedavi eden Alexander Fleming, Churchill'in hayat n kurtard. Hem de ikinci kez! Y llar önce skoçya'daki küçük gölde genç Churchill'i bo ulmaktan kurtaran ve çiftçi olacakken baba Churchill'in maddi deste i sayesinde t p fakültesinde okuyan genç skoç, Doktor Alexander Fleming'ten ba kas de ildi. OKUMA K TAPLARI A - BÖLÜMÜ : K TAP NO: 6 Kitab n ad : Tom Amcan n Kulübesi B - BÖLÜMÜ: B L NMEYEN KEL MELER C - BÖLÜMÜ: K TABIN ÖZET

20

21 * Yerinde söz söylemesini bilen insan, özür dilemek zorunda kalmaz. F. Sultan Mehmet KONU: Ünlü Olmak ster misiniz? konusuyla ilgili kompozisyon yaz n z. 1. Ünlü birisi olmak ister misiniz? Niçin? 2. Ünlülerin ya ad hayata özeniyor musunuz? 3. Ülkenizdeki ünlü ki iler kimlerdir ve bu ki ileri ünlü yapan sebepler nelerdir? 4. Sizce unlu olman n yararlar ve zararlar nelerdir? 5. Gelecekte milletiniz ve bütün insanl k için ne yapmak istersiniz?

22 MD OKU Genç bir adam u suali sormu tu: Dilin en faydal kelimesi hangisidir? Derhal cevap verdim. : - Ö renmek. Hala o soruya verebilecek ba ka bir cevap bulamad m. nsan ö renmeli. Bilgi neredeyse oraya kadar gidip elde etmeli. nsan zorluklara kar koyma kuvvetini ancak ö renmek sayesinde elde edebilir. Hiçbir kimse zorluk kar s nda geli igüzel tav r almamal d r. Nas l davran lmas gerekti i incelenmeli, tespit edilmelidir. Kendimize daima sormal y z: Bana bu i te yard m edecek kitap yok mu? Ö renmenin en ucuz ve en kolay yolu okuma d r. Birkaç bin liral k kitap, milyonlarca liral k hizmet edebilir. Bir kimya müessesi, az bir zaman önce bir tecrübe için yirmi be bin mark sarf etmi ti. Sonradan arad klar aç klama ve bilginin on mark a sat lan bir kitapta mevcut oldu u anla ld. Gerekli ara t rmay yapm olsalard Yirmi dokuz bin dokuz yüz doksan mark tasarruf etmi olacaklard. Dünyan n tan d kâ if ve mucitlerin birço u bilgilerini kitaplardan ö renmi lerdir. Mesela telefonu icat eden Bell, telefon icad fikrini Alman yazar Helmholtz un Ses hakk nda yazd bir eserden alm t r. Uça icat eden Wright karde ler, dü üncelerini bir kitab n yard m ile gerçekle tirmi tir. Elektrik biliminin ustalar ndan Faraday da bir kimya kitab ndan esinlenmi tir. Henry Ford otomobil yapma fikrini bir Frans z yazar n makalesinden alm t r. O makalenin bir ziraat dergisinde yay nland n söylesem a r rs z. Okumaya ve ö renmeye ayr lan zaman daima kendisini öder. Ancak çok acele etmeye, sab rs zlanmaya gerek yoktur. Nerbert N. Gasson OKUMA K TAPLARI A - BÖLÜMÜ : K TAP NO: 7 Kitab n ad : Sefiller B - BÖLÜMÜ: B L NMEYEN KEL MELER C - BÖLÜMÜ: K TABIN ÖZET

23 .

24 * Ümidini yitirmi olan n, ba ka kaybedecek eyi yoktur. Bolse KONU: Bayramlar Güzel Yüzü konusuyla ilgili kompozisyon yaz n z. 1. Ülkenizde hangi bayramlar kutlan yor? 2. Bayramlar n hangi yönü ho unuza gidiyor? 3. K rg zistan da kutlanan en önemli bayram hakk ndaki dü ünceleriniz nelerdir? 4. Bayramlar nas l kutlars n z? 5. Bayramlar n toplumsal faydalar nelerdir?

25 OKUMA K TAPLARI A - BÖLÜMÜ : K TAP NO: 8 Kitab n ad : La Fonten B - BÖLÜMÜ: B L NMEYEN KEL MELER C - BÖLÜMÜ: K TABIN ÖZET

26

27 * Ulu çamlar, f rt nal diyarlarda yeti ir. Cemil Meriç KONU: Çizgi Dünya konusuyla ilgili kompozisyon yaz n z. 1. En sevdi iniz çizgi film kahraman kimdir? 2. Çizgi filimler ile normal filmlerin fark sizce nelerdir? 3. Sizce çocuklar n en sevdi i çizgi filim turu hangisidir? 4. Bilgisayarda oyun oynuyor musunuz ve hangi oyunlar biliyorsunuz? 5. Bilgisayar oyunlar n n faydalar ve zararlar nelerdir?

28 ANNE AYI, YAVRUSUNA, BALIK TUTMAYI NASIL Ö RET R? 5 6 ayl k yavru ay, anneyle birlikte suya girer, anne ay bal k yakalar, birlikte yerler. Birkaç hafta sonra, anne ay yakalad bal s karak öldürür ve a z ndan dü ürür! Yavru ay bu bal yakalar! Bu oyun haftalarca sürer. Anne ay n n suya dü ürdü ü bal k, her defas nda biraz daha canl d r saniye zaman bulsa iyice canlan p kaçabilir. Ama yavru ay buna f rsat vermez. Aylar sonra, anne ay n n elinden dü ürdü ü bal k tam canl d r. Yine de kaçamaz... Çünkü yavru ay da art k usta bir bal kç olmu tur. Anne ay bunu görür. Art k yavrusuna bal k vermez. Aç b rak r. Hatta bitkisel besinler ya da ba kalar n n art klar yla beslenmesini engeller. Yavru ay aç kal r ve bal k yakalamak zorunda kal r. Bana söylersen unuturum, gösterirsen yar s n unuturum, yapt r rsan hiç unutmam. (Çin atasözü) ORTADA B R SIR YOK Bir ormanda iki ki i a aç kesiyormu. Birinci adam sabahlar erkenden kalk yor, a aç kesmeye ba l yormu, bir a aç devrilirken hemen di erine geçiyormu. Gün boyu ne dinleniyor ne ö le yeme i için kendine vakit ay r yormu. Aksamlar da arkada ndan bir kaç saat sonra a aç kesmeyi b rak yormu. kinci adam ise arada bir dinleniyor ve hava kararmaya ba lad nda eve dönüyormu. Bir hafta boyunca bu tempoda çal t ktan sonra ne kadar a aç kestiklerini saymaya ba lam lar. Sonuç: kinci adam çok daha fazla a aç kesmi. Birinci adam öfkelenmi : Bu nas l olabilir? Ben daha çok çal t m. Senden daha erken ise ba lad m, senden daha geç bitirdim. Ama sen daha fazla a aç kestin. Bu i in s rr ne? " kinci adam yüzünde tebessümle yan t vermi : Ortada bir s r yok. Sen durmaks z n çal rken, ben arada bir dinlenip baltam biliyordum. Keskin baltayla, daha az çabayla daha çok a aç kesilir." OKUMA K TAPLARI A - BÖLÜMÜ : K TAP NO: 9 Kitab n ad : Kimsesiz Çocuk B - BÖLÜMÜ: B L NMEYEN KEL MELER C - BÖLÜMÜ: K TABIN ÖZET

29

30 KONU:A LEM ÇOK SEV YORUM ziyaret etmek - eni te - a abey yenge - ihtiyar - babas yüzünden - - sürekli - tart ma - '' iddetli - ayr lmak -, geçinmek - üstelik - kar la mak - çözüm yolu - da evi - ihtiyaç - kucaklama - srar etmek - yo un - gizli gizli -, torun - belli etmek - yolculuk - titremek - battaniye -, yüre i parçalanmak yaln z b rakmak - e ilmek - elini öpmek - uzakla mak -, bo nuna sar lmak - hatas n anlamak - bahçeli ev - sa olmak - vakit ay rmak - örnek almak - etkili - - avantaj - dezavantaj - serbest b rakmak - karde lik - çiftlik -, öteki - sahip olmak - ürün - kar - e it payla mak - - üretmek - e it biçimde - - yükümlü olmak - ambar - çuval - bo altmak - kafas n kurcalamak - olay - sure - a rmak - koyu karanl k - çarp mak - s rt - sar lmak - duygu - göz ya lar - saklamak - kimi kimsesi olmamak - köklü aile - evlat edinmek - kol kanat olmak - elinin hamuru ile erkek i ine kar mak - sal ncak - kuzu - han m -, görümce - kay n valide - kay n peder - elti - birey - h s m -, dünür -, sülale - nesil -, ku ak - ah s - millet - halk - yak n - yaren - bacanak - bald z - soy - kay n birader - kay n baba - kay n ana - efkatli - ceza evi - üzere - yarg ç - suçlu - fikir - mükemmel - sessizlik - ögüt almak - çekip gitmek - yakla mak - yazar - kaybetmek - t p tarihi - zay f bebek - tespit edilmek - rastlanmak - ihtimal - soy a ac - yüz yüze görü mek - hatta - devrim - evlatl k - KONU:MESLEK SEÇ M ÖNEML D R seçim - popular - akademisyen - bahç van - - bilgisayar mühendisi - çocuk bak c s - çevre mühendisi - endüstri mühendisi - emlakçi - tasar mc - psikolojik dan man - kimya mühendisi - mimar - meteoroloji mühendisi - memur - otel i letmecisi - sigortac - yay nc - sunucu - ameliyat - tedavi - muayene - program yazmak - pazarlama - yaz dizisi - biçmek - kazmak - ekmek - savunmak -, suçlular yarg lamak - mahkeme - yarg - y ld z do mak - türkücü - an - in aat - hat ra - tesadüf - öhret basamaklar - t rmanmak - ( ) bahsetmek - sanat camias - akla gelmek - benzemek - öhret - a rmak - i portac l k - pop y ld z - sahil - can kurtaran - as l meslek - mezun - i siz - ünlenmek - torna tesviye - torna atölyesi - ekil vermek - yay n yönetmenli i - reklamc l k - tezgahtarl k - pilotluk - tasar mc l k - hizmet etmek - henüz - sadece - beslemek - oran - ba l olmak - kazanmak -

31 manikürcülük - oyunculuk - a ç l k - psikologluk - zanaat gruplar - gözde meslek - mikro cerrahl k - i avukatl - bilgisayar tamircili i - ileti im mühendisli i - telif haklar denetleyicili i - internet reklamc l - internet tasar mc l - yüksek teknoloji - estetik mühendisi - a mimar - öz geçmi editörü - insane ili kileri analisti - masalc - üretken - biti me noktas - etkisinde kalmak - büyüklerin bask s - bekçi - hakim - subay - f r nc - hostes - veteriner - sucu - sütçü - dokumac - muhtar - kalfa - sakal tra - ustura - yüzünü kanatmak - plaket - NASIL B R EVDE YA IYORSUNUZ? geleneksel - göç etmek - apartman - ta nmak - ikametgah - s nak - gizlilik - hasret - ahsilik - konut - yuva - resmi - so ukluk - güç kayna - kale - özlem -, samimilik - güven - kanepe - bula k makinesi - cezve - çama r makinesi - le en - demlik - karyola -, gard rop - ahize -, donatmak -, tan t lmak - cihaz -, saat boyunca - kontrol edilebilmek ayarlanabilmek - aspiratör - ba lanmak - al veri listesi - talimat - y katmak - masaj göndermek - geçit - panjur - otomatik - f r n mönüsü - s tmak - yans tabilmek - merak etmek - kira - tarif etmek - merkezi s tma - daire - müstakil ev - ula m - hava alan - deniz otobüsü - sahil - kalabal k -, al kanl k - yaln zca - seçmek - müsaade etmek - dü ünce - evde kalmak - oca y k lmak - evdeki hesap çar ya uymamak - ( ) ev bark sahibi olmak - sinir - - rak m - ticari bina - imparatorluk saray - belediye ba kan - bahsetmek - Türk mimarisi - derme çatma - ço unlukla - dengeli - manzara - engellemek - adalet - ta duvar - kocaman - kilit - zemin kat - ah r - ah ap - gündelik ya am - tavan - önlemek - du kabini - sedir - yeterince - sorun - görkem - özel - son safha - ula mak - soba - gösteri siz - dubleks - yal - biçim - malzeme - hemen hemen - yap - KONU:HAYVANLARIN SICAK DOSTLU U evcil - beslemek - otçul - etçil - a l - kümes - kulübe -, akvaryum - özellik -, kürk - de i ik - sevimli -, cana yak n - zeki - çevik -, sad k - hassas duygu - pençe - keskin di - k vrak vücut - kertenkele - böcek -, etkili - bir ç rp da - ili mek - titremek - k llar n dökmek - kedi türü - ba l olmak - aile ortam - do al ortam - cins - ( ) kehribar - grimsi - farkl la mak - nesli tükenmek -

32 soy - korunmak - aptal -, vefas z - s k c - zararl - çirkin - kolayl k - katk s olmak -, göz önünde bulundurmak - buza - binek hayvan - ya lanmak - yem - - k rlar - - dola mak -, m z kac l k - kovulmak - çaresiz - teklif - - yolunu tutmak - yanl zl k - terk edilmek - s k lmak - y rt c hayvan - parçalamak -, toplamak - çit - - tuhaf bir ç l k - pani e kap lmak - jandarma - dam - - karanl k - tekme atmak - ötmek - saplamak - cesaret etmek - kedi gibi dört aya n n üzerine dü me kedinin ci ere bakt gibi bakmak - kokusunu almak - danan n kuyru u kopmak - geyik - - kar nca - sürüngen -, kurba a - sincap - serçe - leylek - yarasa - kelebek - tembel - y rt c - huysuz - s pa - teke - davar - tosun - it - - yabanc ülke - ün - dernek - tarihçi - kurulmak - yaralanmak - eskilere dayanmak - ilk özelli i - adamak - ciddi - sald rgan - üpheci - - azarlamak - suçlu - sürü -, kurt bo mak - mide - ay rt edebilmek - KONU:NE YEMEK STER M S N Z? dünya çap nda - tuzluk - garson - masa örtüsü - peçete - çatal - kepçe - servis yapmak - tarif vermek - yeti kin -, yeryüzü - kaybolmak - tats z - geçmi -, ke fetmek - ana madde - yeti mek -, tarç n - tatland r lmak - lezzet - s r - zenginle tirmek - oldukça - a r ya kaçmak - epey - yaln zca - ayn zamanda - asl nda - a a yukar - aniden - sipari - çorba - kar n toklu una çal mak - bir eli ya da bir eli balda - yedi i önünde yemedi i arkas nda - ekme ini ta tan ç karmak - olumsuz - uzman - - ruhsal durum - uygun - a lamak - moral bozuklu u - depresyon - bo vermi lik - bilinçli yemek - p rasa - - turunçgiller - mercimek - nane - öfke - keyifsizlik - kara sevda - özgüven - çekingenlik - yorgunluk - zihin kar kl - sald rganl k - ci er - yahni - ( ) hatun - i e ç kmak - do ramak - kar - afiyetle yemek - gün boyunca - sofra kurmak - can s k lmak - terazi - tartmak -, k zartmak - tur u - kürdan - maydanoz - mantar - kiraz - sar msak - çi köfte - döneminde - avc - ceylan - çevre - çare - kar n - ya s z - ezmek - bulgur - doyum - hafif - slatmak - kar t rmak -, karabiber - k rm z biber - kamyon - salça - KONU:HER MEVS M GÜZELD R k yafet - ola anüstü - farkl bölge - farkl iklim - etkinlik - serin - dondurucu -

33 l k - kavurucu - kapal - azar i itmek - içi aç lmak - karamsar - buzul - f rt na - kutup - çöl - atmosfer - bitki örtüsü - sessizce -, yava ça - tabiat - örtü -, kar kristali - iz - silmek - can atmak - bak - gökyüzü - çevirmek - kardan adam - atk - süpürge -, k zak - kaymak - k süresince - bal k avlamak - bal kç - buz - kazançl -, esmek - sert rüzgar - mecbur etmek - kartopu - borçlu olmak - olta - - lapa lapa kar - a - sahile inmek - ho ça - al kanl k - hal saha - yürüyü yapmak - ka kol - s f r n alt nda - s cakl k dü mesi - s k giyinmek - gülümsemek - ate yakmak - çakmak - tarla - faydal olmak - alçalmak - tahmin etmek - kar kl k - kolay gelsin - k zd rmak - sanmak - yeryüzü - kaplamak - sa a sola kaç mak - yuvas na çekilmek -, bulut kümesi - tart ma - yar - ispatlamak - paltolu adam - güçlü say lmak - paltosuna sar lmak - yorgun biçimde - s tmak - s caktan bunalmak - havadan nem kapmak - havan n gözü ya l olmak - güne çarpmak - buz kesilmek - al ngan - - sakal n kesmek - tar m - - geçimini sa lama iptal olmak - y ld r m dü mek - nemli -, özlemek - titiz - - korkak - sab rs z - cesur - dikkatli - enerjik - kural çi nemek - gözünü budaktan sak nmak - hassas olmak -, ayakkab s tozlanmak - küresel s nma - sel - ip ucu - savrulmak - k z ll k - müjdeci - vadi - sis - da l k - yerküre - iklim ku a - ya mur ku a - geni lemek - yo unla mak - kaynaklanmak - tehdit etmek - anlam na gelmek - hava artlar - zira - parlak görünüm - s cakl k art - kendini belli ettirmek - kutuplara do ru çekilmek - seviye yükselmesi - ku türleri - önemli sebebi - zarar - kas rga - hortum -,, can almak - hayvan soyu - geneti in de i mesi - türlerin yok olmas - solunum yolu - alerjik - sebep olmak - psikolojik rahats zl k yol açmak - kolera - yayg nla t rmak - so uklar n hafiflemesi - a r ya lar - s tma - hastal klar n artmas - dengenin bozulmas - KONU:HER M LLET N KEND NE ÖZGÜ G Y M TARZI VARDIR kendine özgü - milli k yafet - kullan lmak - atk - toka - yaka - paça - ba c k - ihtiyaç - kara kara dü ünmek - simgelemek - bütünle mek - durumda olmak - bir tak m - gelenek - sürdürmek - topluluk - insan bedeni - örtmek - giysi - aksesuar - giyim ekli - üstelik - giyinme tarz m z - cinsiyet - co rafi bölge -

34 tarihsel ça - geli mek - geleneksel - ölçü - incelik - parlak - k ta - kaftan - i lemeli - alvar - pelerin -,, kuzey kutbu - keskin so uk - çizme - ba l k - K z lderili - festival - tepe - yüksek bölge - ekose kuma - diz uzunlu u - kabile - kuma - do ru orant l - zaruri - gereksiz - belirli - farkl l k - benzerlik - ayr l k - de i iklik - tercih etmek - lacivert - yazl k - çizgili - k l k - pamuklu - - topuklu - resmi - fermuarl - dü meli - giyim ku am - mü teri - kaç beden - etekleri tutu mak - etekleri zil çalmak - çorap örmek - tela lanmak - bela getirmek - taraf - mevsimlik - kabin - k olmak - indirim yapmak - iliklemek - uyumlu - kolye - - kaban - - külot - - yani - - belki - - pazarl k - renklerin rolü - de i iklik - çe itlilik - rahatl k - ne e - -, huzur - - keder - -, s k nt - - hitap etmek - temel - insan ruhu - heyecan uyand rmak - temsilci - ilham - sakinle tirmek - zihin aç c - canl l k kazand rmak - ( ) izlenim - sinirleri yat t r c - ahenk sa lay c - yans tmak - masuniyet - ça r t rmak - birle tirici - görev üstlenmek - ciddiyet - olgunluk - asalet - simge - alçak gönüllülük -, hassas -, ümitsizlik - özenle - ho -, eksiksiz - canl ton - renk faktörü - ki inin vücut yap s - ten rengi - uyumsuz - desenli - a r kilolu - estetik - püf noktas - bol çe it - mücevher - tak nmak - ço u kez - tüy - taçl k yafet - boncuk - erit - zikzak - i lemek - mahmur - mendil - yara mak -, katip - KONU:HASTA OLMAK tehlikeli - hastal k geçirmek - anki - ü ümek - mide bulanmak - belim a r mak - ate i olmak - tedavi - perhiz - taburcu olmak - stres - tansiyon - depresyon - iyile tirmek - kan bas nc - gerilim - ameliyat - bozukluk - ruhi bozukluk - diyet - rejim - beslenme düzeni - hastaneden ç kmak - insanl k tarihi - hastal ktan kurtulamamak - çaresi bulunmak -, s tma - bula c hastal k - tüberküloz - ishal - AIDS - s ralama - eker hastas - gö üs - mide - kal n ba rsak - kanser - kronik hastal k - dönü mek - epilepsi - izofreni - hastal a yakalanmak - zihinsel bozukluk - Alzheimer - ( ) yasaklanmak - damar sertli i - s k s k kar la mak - halsiz - as l sebep - muayene etmek - ate dü ürmek - i manl k - do al yolla tedavi - ücret -

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Walt Whitman - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yasal Uyarı: Bu ekitap, bilgisayarınıza indirip kayıt etmeniz ve ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayınlanmaktadır.

Detaylı

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri ÖNEMLİ! İlaçlarınızı düzenli kullanmanız çok önemlidir. Kilonuza dikkat ediniz. Ani bir kan şekeri düşmesi (hipoglisemi) durumuna karşı yanınızda her zaman birkaç adet şeker bulundurunuz. Mutlaka egzersiz

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KULELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Gelişim psikolojisi, bireylerin yaşam boyunca geçirdiği bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal

Detaylı

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 Hazırlayan: Sümer ÖZVATAN sumerozvatan@yahoo.com Ahmet BOZKURT önderliğinde iki araç ile yola çıktık. Bu defa rotamız Çamlıdere ilçesinin güneyi.

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Doç. Dr. Orhan YILMAZ

Doç. Dr. Orhan YILMAZ Yazar Ad 151 Doç. Dr. Orhan YILMAZ İnsanda iletişimin en önemli araçlarından biri olan ses, kişinin duygusal yapısını yansıtan bir olaydır. Yaş ilerledikçe tüm organlarda görülebilen yaşlanma konuşma

Detaylı

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Yönergenin Amacı, Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Dil ve Oyun Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Biliyor muydunuz? Günlük ev işlerinizi yaparken çocuğunuza konuşmak veya şarkı söylemek çocuğunuzun yeni kelimeler ve alışkanlıklar öğrenmesine

Detaylı

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun.

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. DEĞERLİ VELİLER Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. Bayram tatilinde verilen bu ödevlerin günlük olarak(üzerindeki tarihe göre) yaptırılmasını rica ediyorum. Ödevleri öğrendiğimiz konuların

Detaylı

2010, GÜÇLÜ BİR YENİ YIL!

2010, GÜÇLÜ BİR YENİ YIL! 2010, GÜÇLÜ BİR YENİ YIL! http://www.kosulsuz-sevgi.com/guncel-mesajlar/2010-guclu-bir-yeni-yil/ Patricia Diane Cota-Robles 1 Ocak 2010 Yeni Bin Yılın ilk on yılını tamamladığımıza inanmak zor. Zamanın

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ MAYIS, 2016 MESLEK SEÇİMİ VE KARİYER PLANLAMADA VELİNİN ROLÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE İÇİNDEKİLER: Meslek Seçiminin Önemi Meslek Nedir? Kariyer Meslek Seçiminde Dikkat Edilecekler

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınların Yaşam Koçu Tuğba Güneş, kadına şiddetti ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldıracak önlemler alınması gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş ın tek yaşam ve wellness

Detaylı

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda:

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda: İş Adı Bülten Başlığı Cilt 1, Sayı 1 Bülten Tarihi Birincil Yazı Başlığı İlgi çeken özel konular: Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

TÜBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ

TÜBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ TÜBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ ( FEN ve TEKNOLOJİ FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ ve MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI YİBO 5 ( Çalıştay 2011 ) TÜSSİDE / GEBZE 30 Ocak 06 Şubat 2011 GRUP BEN

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Uyumayan Şehir. Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben. de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki

Uyumayan Şehir. Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben. de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki Yağmur Beril Dikmeci Uyumayan Şehir Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki kadar etkileyici mi diye kendi kendime

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

Taylan Özgür Demirkaya www.taylandemirkaya.com

Taylan Özgür Demirkaya www.taylandemirkaya.com Stres Azaltma ve Motivasyon Taylan Özgür Demirkaya www.taylandemirkaya.com Bugün ne anlatacağız? Stres; nedenleri, sonuçları Stresle başedebilme yolları:içsel motivasyon STRES Nedir? Canlı organizmasında

Detaylı

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7 PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 Tasarım: Erkal Yavi Tasarım Uygulama: Gelengül Çakır Baskı ve Cilt: Türkmenler Matbaası 1. Basım: 2007 3. Basım: Eylül 2011 Can Sanat

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı Okyanus, Yaşam İçin Gereklidir Ve Doğal Dengesinin Korunması İçin İnsanların Çaba Göstermesi Gereklidir Neler Biliyoruz? İpek A.: Okyanusun mavi ve yeşil su olduğunu biliyorum. Deniz Can K: Yunuslar karaya

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ

2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ YAZ MEVSİMİ TATİL BABALAR GÜNÜ V Yaz mevsimi panosu hazırlama. Yaz mevsiminde meydana gelen değişiklikleri söyleme. Yaz mevsiminin meyve ve sebzelerini

Detaylı

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Kek yapıyoruz.

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Kek yapıyoruz. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı Mutfak Etkinliği Sohbetler Yaşayan değerlerimizden Görevlerimizi Bilmek ile ilgili sohbet ediyorum. Görevlerimizi yerine getirme konulu sohbet ediyorum.

Detaylı

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK DANIġMAN: Faik GÖKALP SOSYOLOJĠ ALANI ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠ ARASI ARAġTIRMA PROJE YARIġMASI BURSA TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE

Detaylı

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM 1. Açıklama 1.1.Proje Ortaklarının Adları: Uzman Klinik Psikolog Özge Yaren YAVUZ ERDAN, Uzman Klinik Psikolog Elvan DEMİRBAĞ, Uzman Klinik Psikolog Nilay KONDUZ 1.2.Nihai

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

Meme kanseri taramasi

Meme kanseri taramasi Meme kanseri taramasi 2015 Bevolkingsonderzoek Neden halk taraması yapılır? BMeme kanseri çok sık görülür. Hollanda da yaklaşık her 8 kadından 1 i hayatında meme kanserine yakalanır. Bu kadınların çoğu

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

Doğanın Gizemi. Küçük Bir Damlada Büyük Bir HazineEsans

Doğanın Gizemi. Küçük Bir Damlada Büyük Bir HazineEsans Doğanın Gizemi Yücel Aksoy BD MAYIS 2016 Küçük Bir Damlada Büyük Bir HazineEsans Yıl 1920. Fransız kimyager ve ünlü parfüm üreticisi Rene-Maurice Gattefosse, kliniğinde çalışırken, ciddi şekilde elini

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

SİGARA BIRAKMA KLAVUZU

SİGARA BIRAKMA KLAVUZU SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ SİGARA BIRAKMA KLAVUZU Op. Dr. F.Mehmet SERİN Kadın Hast. Ve Doğum Uzmanı Uzm. Dr. Güner DALOĞLU Göğüs Hastalıkları Uzmanı Sigara Ciddi Zararlara Yol Açıyor: Yapılan araştırmalara

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ NİSAN AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Çiçekleri tanıdık. Çiçekleri gözlemledik. Çiçek türlerini isimlendirdik. Çiçeklerin birer canlı olduğunu öğrendik. Farklı çiçeklerin bakımını

Detaylı

Konu 4 Tüketici Davranışları Teorisi

Konu 4 Tüketici Davranışları Teorisi Konu 4 Tüketici Davranışları Teorisi Hadi Yektaş Zirve Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans Programı Güz 2012 1 / 93 Hadi Yektaş Tüketici Davranışları Teorisi İçerik 1 2 Kayıtsızlık Eğrisi Analizi Tüketici

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet Diyabet te Sağlık Önerileri Diyabet BR.HLİ.041 Diyabette Sağlık Önerileri Her sağlıklı birey gibi diyabetli birey de bireysel bakımını sağlamalı; diyabete bağlı gelişen özellikli durumlarda gereken uygulamaları

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI İlk insanlar Taş Devri boyunca, çoğu Avrupa da olan mağara resimleri yaptı. Dinsel amaçlı olduğu sanılan resimlerde, hayvan ve insan figürleri vardır.

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

Psikolojiye Giriş. Gözden geçirme oturumları. Evrim ve Akılcılık Ders 10. Pazartesi, 26/02, 16.00-18.00 Salı, 27/02, 18.00-20.00

Psikolojiye Giriş. Gözden geçirme oturumları. Evrim ve Akılcılık Ders 10. Pazartesi, 26/02, 16.00-18.00 Salı, 27/02, 18.00-20.00 Gelecek Çarşamba Yapılacak Sınav (olası dağılım) Psikolojiye Giriş Evrim ve Akılcılık Ders 10 Giriş: 4 Beyin: 9 Freud: 9 Skinner: 9 Bilişsel Gelişim: 9 Dil: 9 Algı/Dikkat: 9 Bellek: 9 Aşk: 7 Evrim: 4 Akılcılık:

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:19 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:22

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:19 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:22 Çocuğumun Sık Sık Başı Ağrıyor Ne Yapabilirim? Başağrısı toplumun büyük kesiminde görülebilen ve insanların büyük çoğunluğunun hayatlarının değişik dönemlerinde karşılaştığı ve çare aradığı bir problemdir.

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI TİSİNON 10 mg kapsül Ağızdan alınır. Her kapsül; Etkin madde: 10 mg nitisinon Yardımcı maddeler: Prejelatinize nişasta ve opak beyaz gövde / opak lacivert kapak No:3 sert jelatin kapsül

Detaylı

OTİZM NEDİR? becerilerinin oluşmasını etkileyen gelişim bozukluğudur.

OTİZM NEDİR? becerilerinin oluşmasını etkileyen gelişim bozukluğudur. OTİZM NEDİR? Otizm, sosyal ve iletişim Otizm, sosyal ve iletişim becerilerinin oluşmasını etkileyen gelişim bozukluğudur. GÖRÜLME SIKLIĞI Son verilere göre 110 çocuktan birini etkilediği kabul edilmektedir

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç: T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Amasya Belediyesi Veteriner

Detaylı

Havayolu Pilotlarının Sırları

Havayolu Pilotlarının Sırları Havayolu Pilotlarının Sırları Ercan Caner, Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin yanı sıra, uçak ve helikopter lisanslarına sahip olan Caner, BİTES Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Firmasında

Detaylı

ÖZEL EMİNE ÖRNEK İLKOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ. Sorumluluk Duygusu Nedir; Nasıl Kazandırılır?

ÖZEL EMİNE ÖRNEK İLKOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ. Sorumluluk Duygusu Nedir; Nasıl Kazandırılır? ÖZEL EMİNE ÖRNEK İLKOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ Sorumluluk Duygusu Nedir; Nasıl Kazandırılır? Sorumluluk kişinin üzerine düşen görevleri yerine getirmesi, başkalarının haklarına saygı göstermesi ve davranışlarının

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir?

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? Sık Sorulan Sorular? TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? TEDAŞ dışında elektrik alabilmeniz için Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu'nun belirlediği

Detaylı

Kemal Ahmet Arû yu Anarken. Doğan Hasol

Kemal Ahmet Arû yu Anarken. Doğan Hasol Kemal Ahmet Arû yu Anarken Doğan Hasol Kemal Ahmet Bey 1932 de, (ben doğmadan beş yıl önce) Galatasaray Lisesi ni bitirmiş; 1937 de de Güzel Sanatlar Akademisi ni. Yaşamının önceki ve sonraki bölümleri

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

2- Hastalara muayenehaneye ilk defa mı? Sürekli mi? geldikleri sorulduğunda %30 u ilk defa %70 i sürekli geldiklerini bildirmişlerdir (Şekil 2).

2- Hastalara muayenehaneye ilk defa mı? Sürekli mi? geldikleri sorulduğunda %30 u ilk defa %70 i sürekli geldiklerini bildirmişlerdir (Şekil 2). RAPOR Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararını açıklamasından sonra Sağlık Bakanlığı Tam Gün Yasası nı tekrar gündeme aldı. Önce torba yasaya konan daha sonra bazı değişiklikler için torba yasadan ayrılan

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ OREM(ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KULÜBÜ) SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KALEMİMİ VER, GELECEĞİMİ YAZAYIM 2015 06-09 Mayıs 2015 tarihleri arasında, İ.Ü. Orman Fakültesi,

Detaylı

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ GÜNDÜZ BAKIMEVİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ GÜNDÜZ BAKIMEVİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak MUĞLA ÜNİVERSİTESİ GÜNDÜZ BAKIMEVİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Muğla Üniversitesinde görevli personelin çocuklarının bakım ve eğitimi için açılan "Gündüz

Detaylı

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan.

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan. 23 nisan şiirleri, 23 nisan ile ilgili şiirler, çocuk bayramı şiirleri, ulusal egemenlik şiirleri, 23 nisan, şiirler, 23 nisan şiirleri, ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, en güzel 23 nisan şiirleri, 23

Detaylı