This site is hosted by Netfirms Web Hosting. ORCAD Release 9

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "This site is hosted by Netfirms Web Hosting. ORCAD Release 9"

Transkript

1 Sayfa 1 / 23 This site is hosted by Netfirms Web Hosting ORCAD Release 9 OrCAD Nedir? OrCAD, OrCAD firmasının 1982 yılında elektronik tasarımcıları için geli tirdi i bir elektronik çizim programıdır. lk önceleri DOS ortamı için yazılmı olan bu program günümüzde Windows ortamının giderek yaygınla ması ve kullanım kolaylı ı sayesinde OrCAD inde bu ortamda çalı an sürümleri piyasaya çıktı. Ben burada size OrCAD Release 9 sürümünü anlatmaya çalı aca ım. OrCAD, geli tirilmi kütüphanesi, kolay kullanımı ve sınırsız program ile entegrasyonu sayesinde çok kullanı lı bir programdır. OrCAD kullanımı sırasında ilk önce tasarlanan devre Capture sayesinde çizilip daha sonra tasarlanan devrenin gerekirse bilgisayar ortamında çalı ıp çalı madı ını OrCAD sayesinde girebilirsiniz. Simülatörde çalı tırdı ınız devreyi artık hayata geçirebilirsiniz tabii bunu da OrCAD Layout sayesinde yapabilirsiniz. OrCAD Relaese 9 çin Donanım Gereksinimleri: 120 Mhz Intel Pentium lemci ve Windows 95/98, NT, 2000, ME, XP 32 MB RAM 256 Renk 800x600 çözünürlük 400 MB kullanılabilir disk alnı.

2 Sayfa 2 / 23 Ba lamadan Önce: lk önce OrCAD i niçin ve nasıl kullanca ımızı belirleyelim. lerledikçe OrCAD in içerik olarak bize nasıl geni bir yelpaze sundu unu ve bizim de OrCAD kullanırken ister istemez bu içeri i kullanmak zorunda oldu umuzu görece iz. OrCAD Capture Orcad Capture projemizin emasını olu turmamıza yardımcı olur. imdi File dan New ve Projecti seçelim. Kar ımıza gelen menüden Name kısmına çalı manıza verece iniz dosya adını girersiniz. Daha sonra Schematic i seçin. Location da ise yaptı ınız çalı manızın hangi klasörde olaca ını belirtebilirsiniz. Ve sonra O.K yi seçerek artık projemize ba layabiliriz. Artık çalı ama alanımız kar ımızda. Penceremizin sa kısmında araçlar paletimiz ve üst kısımda ise Toolbar bulunmakta. Sıkça kullanılan araçları anlatmaya çalı alım. File: Dosya. New: Burada yeni bir Project, Design, Library, VHDL File, Text File tipinde dosyalar yaratmanızı sa lar. Open: Daha önce olu turdu unuz dosyaları ça ırmanızı sa lar. Save: Çalı manızı kaydetmenize yarar. Save as: Çalı manızı farklı bir isimde kaydetmenize yarar. Print: Çalı manızı yazıcıya gönderir. Print Setup:Yazıcı ayarlarınızı yapar. mport design: Çalı manıza dı arıdan farklı formatta herhangi bir dosyayı ekler Edit: Düzenleme. Undo: Yaptı ımız son i lemden bir önceki i leme gider. Redo: Bir önceye gelmi oldu unuz konumdan tekrar bir ileri gider. Repeat: leminizi tekrarlar. Cut: Seçti iniz kısmı keser. Copy: Seçti iniz kısmı kopyalar. Paste: Seçti iniz kısmı ba ka bir yere yapı tırır. Delete: Seçti iniz kısmı siler. Select All: Bütün çalı manızı seçer. Properties: Çalı malarınızın özelliklerini buradan seçersiniz. Part: Devre elemanlarınızda üzerinizde de i iklik yapmanızı sa lar. Mirror: Seçti iniz kısmı ayna görünümüne çevirir. Rotate: Seçti iniz kısmı çevirir.

3 Sayfa 3 / 23 Group: Devre elemanlarınızı gruplar halinde ayırabilirsiniz Ungroup: Gruplarınızı tekrar eski haline getirir. Find: Burada aramak istedi iniz devre elemanını kolayca bulmanızı sa lar. View: Görünüm. Go to: Cursor ünüzü x ve y koordinatlarına götürür. Zoom: Burada çalı ma alanını büyütüp küçültmeye yarar. pucu: Devremiz tasarlanırken OrCAD in menülere ula mak için kısa yol tu ları vardır. Zoom için ise; Çalı manın görünümünü büyütmek için klavyenin (I) ve (O) tu larını kullanırız. Yani kısaca in in I, out unda O sudur. Tool Pallete: Araç paleti: Toolbar: Menülerin bulundu u yerdir. Status Bar: Mouse un bulundu u yeri (x, y) ve de zoom durumunu belirtir. Grid: Elemanların yerle mesinde size yardımcı olan noktalardır. Grid References: Çalı manızı olu turmada size yardımcı olur. Yukarıda saydı ımız özellikleri seçerek OrCAD Capture da görmenizi sa lar. Place:Yerle im. Part: Buradan kullanaca ımız devre elemanlarını buradan seçeriz. Kar ımıza gelen menüde ilk önce kütüphaneden kullanaca ımız devre elemanlarını Add Library den dizinlerden ekleriz. Ekledi imiz kütüphanelerin içindeki devre elemanları sol altta görebiliriz. Part kısmına aradı ımız devre elemanını girerek sa pencerede elemanın öngörünümünü izleyebiliriz. Daha sonra OK ile bo çalı ma alanımıza ta ırız. Remove Library ile kütüphaneyi sileriz. Part search ile devre elemanın detaylı bir ekilde aramamıza yarar. Cancel ile de tüm menüden çıkarız. sa lar. Database Part: Devre elemanları hakkında detaylı bilgi almamızı sa lar. Wire: Devre elemanlarının birbirlerine ba lanmasında, elektrik hatlarını çizmemizi Bus: Bus yardımı ile daha çok digital devre tasarımlarında kullanılır. Örne in bir hafıza elemanımız var ve bu hafıza elemanın adreslerini tarayan birde sayıcımız olsun. Teker teker adreslerle sayıcını bacaklarını ba lanmaktansa bus ile görünümde tek hatmı gibi görünüp normalde bütün hatları birebir ba lar. Böylelikle görünümde karı ık olmayan bir devre tasarlamı olursunuz. Junction: Hatları birbirine ba lar. Bus Entry: Bus entry bus ile beraber kullanılır. Bus ile çizdi imiz hattın devre elemanına ba lanmasını sa lar. Power: Devremizn beslemesini buradan veririz. Yani burada +VCC, VDD v.s. Ground: Burda ise devrenin çalı ması için gerekli olan ase veya Vss g.b. Off-Page Connector: Yaptı ımız çalı ma sayfadan ta arsa bunu kullanırız.

4 Sayfa 4 / 23 No Connect: Ba lantının olmadı ını belirtit. Title Block: Title block ile devrenizin ba lı ını belirtebilirsiniz. Çalı manızın tarihini doküman ismini ve tipini belirtebilirsiniz. Bookmark: Çalı manızda kalınan sayfayı belirtmek için sayfa arasına yazmanızı sa lar. Text: Çalı manız ile ilgi notlarınızı text ile yazabilirsiniz. Line: Çalı manızda çizgi çizmenize yardımcı olur. Rectangle: Çalı manızda kare çizmenize yardımcı olur. Ellipse: Çalı manızda çember çizmenize yardımcı olur. Arc: Çalı manızda yarıçember çizmenize yardımcı olur. Polyline: Bu araçta çizgi çizmenize yardımcı olur. Picture: Çalı manıza dı arıdan bir resim eklemenize (bmp) yardımcı olur. Options: Tercihler. Preferences: Burada OrCAD kurulumundan gelen ayarlar belirtilmektedir.. Design Template: Design Template ile ayarlamaları kendiniz yapabilirsiniz. Product Configuration: Burada ise çalı manızın formatı yanı biçimi belirtilmi tir. Schematic Page Properties: Devremizi olu turaca ımız alan ile ilgili özellikleri de i timemize yardımcı olur. Window: Çalı ma alanın görünümü. Help:Yardım New Window: Yeni pencere açmamızı sa lar. Tile Horizontally: Pencereleri horizontal (boyuna) yerle tirir. Tile Vertically: Pencereleri vertical (enine) yerle tirir. Arrange cons: konları dizmemize yarar. Burada ise OrCAD ile ilgili yardım menülerine ula abilirsiniz. Ve Learning Capture ile OrCAD i nasıl kullanaca ınızı anlatmaktadır. Artık menüleri tanıdık ve bunu bir örnek ile daha detaylı inceleyelim. lk önce Ba lat, Programlar, Orcad Release 9 ve sonra Orcad Capture i seçelim. Kar ımıza bir pencere gelecektir. Burada Menü,New ve projecti seçelim. imdi yeni bir pencere daha gelecektir. Buraya çalı manızın adını Name kısmına, Schematic i seçip ve Location kısmına da çalı manızın kaydedilece i yeri belirtin (Ben deneme adı ile çalı ma yerini de c:\orcads\deneme) diye seçtim.

5 Sayfa 5 / 23 Ve deneme.dsn, schematic ve page1 seçin. Artık çalı ma alanımız kar ımıza gelmi olacaktır. Daha önce dü ünmü oldu unuz çalı mayı artık bilgisayar sayesinde hayata geçirebilirsiniz. Program ismi olan OrCAD in CAD i bilgisayar yardımlı dizayn anlamına gelmektedir. Neyse çalı mamıza geçelim. Sizlere burada bir AD Converter devresini nasıl olu turaca ımızı görece iz. lk önce devremizi ka ıt üzerinde tasarlamamız gerekir. Yani bir ön çalı ma yapmakta fayda var. Penceremizin sa tarafında bulunan Tool Palette te bulunun Partı seçelim kar ımıza a a ıdaki gibi bir pencere daha gelecektir. Ve sonra bu devre elemanımızı ça ırmamız için part kısmına devre elemanımız olan ADC0804 ü yazıp OK ye tıklayalım ve devre elemanı artık çalı ma alanımızda. Di er devre elemanlarını da aynı ekilde çalı ma alanımıza alabiliriz.

6 Sayfa 6 / 23 imdi ça ırdı ımız devre elemanlarını devreyi kolayca tasarlayacak ekilde yerle tirelim. Daha sonra devrenin hatlarını ba lamak için Tool Palette te Wire ı kullanalım. Ve devremizin gerekli beslemelerini de yine aynı Tool Palette, Power ı seçerek ba layalım..

7 Sayfa 7 / 23 Devrenin asesini de (eksi) Ground ile seçelim. imdi de devremizin beslemesini, giri lerini ve çıkı larını konnektör ile dı arı ta ıyabilirsiniz.

8 Sayfa 8 / 23 Artık devremiz bitti devremizin ismini de sa altta bulunan Title Block un içine yazabilirsiniz. Devremizi imdi Layout a alıp devremizin baskı devre haline getirelim. OrCAD Capture de

9 Sayfa 9 / 23 çizmi oldu umuz çalı mayı Layout a almak için birkaç i lem gerekmektedir. Bunlar unlardır. lk önce OrCAD teki çalı mamızı minimize edelim. Daha sonra Menü lerde Tools a ve oradan da Create Netlist i sectikten sonra kar ımıza yeni bir pencere gelir. Ardından Layout u seçeriz. Layout tada Run ECO to Layout uda seçip *.mnl dosyamızın kaydedilece i yerde Netlist File da görünür. Ve sonra tamamı seçip mnl uzantılı dosyamızı olu turmu oluruz. OrCAD Layout Öncelikle olu turdu umuz *.mnl dosyamızın yerini bilmemiz de fayda var. Daha sonra Orcad Layout u Ba lat, Program Files, Orcad Release 9 ve Orcad Layout u seçerek çalı tıralım. Kar ımıza gelen menüden New i seçelim. Daha sonra devremizi olu turaca ımız alanı seçelim. Orcad Release 9 un destekledi i bir çok çalı ma alanı vardır. Örne in PCI, ISA slotlarında çalı an bilgisayar kartları imal edebilirsiniz. Ama biz burada sadece Default u kullanaca ız. Default u seçtikten sonra, yeni bir pencere daha kar ımıza gelecek ve bu pencerede olu turaca ımız devrenin Netlist File ını yani *.mnl i dosyayı kaydetti imiz yere gidip seçelim. Sonrada devremizi kaydedece imiz yeri seçeriz. Ve sonra Automatic ECO Utility otomatik olarak çalı ır. Automatic ECO Utility: Automatic ECO Utility ise ematik devremizde kullandı ımız elemanların Footprint ni yani bacak ba lantılarını olu turmamıza yada seçmemize yardımcı olur.

10 Sayfa 10 / 23 Link existing footprint to component: Bu komut ile daha önce hazırlanmı footprintlere ula mamıza yardımcı olur a a ıda da görüldü ü gibi ADC0804 için hazırlanmı olan footprint (bacak ba lantısı) görülmektedir. Ok ile bu footprinti ADC0804 için e le tirmi oluruz. Create Or Modify Footprint Library: E er tasarladı ınız devrede kullanılan devre elemanı özel bir devre elemanı ise, bu komut ile kendi footprintinizi yapmanızı sa lar. A a ıda da görüldü ü gibi ADC0804 için yeni bir footprintin olu turulmu hali görülmektedir. Pencerenin sol tarafındaki Libraries, kütüphaneleri belirtiyor. Alt tarafındaki footprints ise kütüphanenin içindeki footprintler görülmektedir. Sizde kendi kütüphanenizi yapabilirsiniz örne in benim kendi kütüphanemi Davut.llb yaptı ım gibi.

11 Sayfa 11 / 23 Defer remaining Edits Until Completion: Çalı mamızda kullandı ımızı elemanın footprintini yapana kadar çalı mayı Layout ortamına ta ımaya erteler. Burada unutulmaması gereken bir konu ise tüm çalı manızda kullandı ınız devre elemanlarınızdan bir tanesinin bile eksiksiz olarak e lenmesi gerekir. Aksi takdirde çalı manız Layout ortamına ta ınmaz. Birde u konu önemelidir. Bir devre elemanın footprintini bir kereye mahsus tanıtırsınız. Verdi imiz örnekteki ADC0804 ü ba ka bir devrede tekrar kullandı ımız takdir de Automatic ECO Utility bu devre elemanın footprintini otomatik olarak atar. Layout da çizim: Tanıttı ımız tüm footprintler imdi çalı ma alanımızda görülmektedir. Artık tasarımımızı kolayca ba lantılarımızı yapabilecek ekilde yerle tirelim aksi takdirde çok zorlanırız. E er özel bir mekanizma için kart tasarlamak istiyorsanız, yerle iminizi de mekanizmaya göre yerle tirmelisiniz. OrCAD Layout un bir özelli i de otomatik olarak yerle imi yapması bunu ileriki konularda tekrarlıyaca ız.

12 Sayfa 12 / 23 Gördü ünüz gibi çalı ma alanımdaki devre elemanları. Burada sarı çizgiler ile elemanların nereye ba lanaca ı belirtilmi tir. Arka alanda bulunan siyah zemindeki beyaz noktalar ise tasarımımızda bize kolaylık sa layacaktır. Devremizde kullanaca ımız menüleri ve araç çubu unu tanıyalım. Menüler: File: Dosya.

13 Sayfa 13 / 23 New: Burada yeni bir çalı ma yapmamızı sa lar. Open: Daha önce hazırlamı oldu umuz çalı mamızı ça ırmamıza yardımcı olur. Load: Burada ise tasarlamamız sırasında olu turdu umuz strateji dosyasını tekrardan ça ırırız. Save: Çalı mamızı kaydetmemizi sa lar. Save As: Çalı mamızı farklı bir isim altında kaydetmemize imkan sa lar. Backup: Çalı mamızın bir yede ini Backup* diye kaydeder. Close : Çalı mamızı kapatmamızı sa lar. Print/Plot: Devremizi yazıcıdan veya Ploter dan çıktısını almamızı sa lar. Library Manager: Böylece kütüphaneye ula ırız. Ve devre elemanlarımızın üzerinde de i iklik yapabiliriz yada yeni bir devre elemanı olu turabiliriz. Text Editör: Text editör ise çalı mamız sırasında not tutmamızı sa lar. Exit: OrCAD Layout u kapatır. Edit: Düzenleme. Undo: Bir önceki adıma gider. Copy: Kopyalama yapmamızı sa lar. Paste: Kopyalanan bölge veya elemanın tekrar yapı tırılmasını sa lar.

14 Sayfa 14 / 23 Delete: Silme i lemi yapar. Find/Goto: Burada daha karma ık devre tasarımlarında aradı ımız devre elemanını bulmamızı veya goto ile o devre elemanına gitmeyi sa lar. Select Any: Herhangi bir devre elemanını seçmemize yarar. Select Next: Bir sonraki devre elemanını seçmemize yardımcı olur. Clear Selections: Seçilen bölgeleri veya devre elemanlarını tekrar eski yani seçilmemi durumuna alır. End Command: Seçilen veya ta ınan elemanları; seçmekten veya ta ımaktan vazgeçmemize yardımcı olur. Properties: Burada ise katmanları (layer) düzenlememize yardımcı olur. View: Görünüm. Design: Çalı mamızı görmemizi sa lar. Density Graph: Burada devremizin sıklı ını görmemize yardımcı olur. Aslında pek de sık kullanılan bir komut de ildir. Preview: Burada ise devremizin ön görünümünü görmemizi sa lar. High Contrast: Devremizde seçilen devre elemanı ile seçilmeyen devre elemanı arasında renk farkını sa lar. Yani çalı mamızda kolaylık sa lar. Clear Screen: Ekranı temizler. Query Window: Bu menü ise aktif oldu u durumda seçilen devre elemanın devrede nasıl kullanıldı ı hakkında bilgi verir. Örne in devre elemanın ismini ba lantı yerleini ve konumunu belirtir. Database Spreadsheets: Burada ise alt menüleri sayesinde devrenib hatlarını, elemanlarını, hatalarını, bacak ba lantılarını, delikleri, notları ve istatikleri bir çar af gibi önünüze serer. Zoom All(Fit): Bütün devre elemanlarını bir pencerede gösterir. Zoom Center: Mouse kürsörünün bulundu u yeri merkez olarak belirler. Zoom In: Çalı mayı büyütür. Zoom Out: Çalı mayı küçültür. Zoom Previous: Bir önceki büyüklü ü gider. Zoom DRC/Route Box: Bu komut aktif oldu u durumda kar ımıza bir çerçeve gelir. Ve biz bu çerçeveyi istedi imiz bölüme ortalarız. Select Layer: Katmanları önümüze getirir ve seçmemize yarar. Visible<>Invisible: Görülebilir veya görülemez.

15 Sayfa 15 / 23 Tool: Araçlar. Layer: OrCAD çalı manızı bir çok katmanda tasarlamanıza yardımcı olur. Bu sayede çok karma ık devreleri daha kolayca tasarlayabilirsiniz. Ve bu katmanlar sayesinde devrenizn alt, üst ve montaj eklini rahatlıkla görebilirsiniz. Cluster: Çalı manızı kümelere ayırabilirsiniz. Pek kullanılan bir komut de ildir. Group: Devre elemanlarınızı gruplara ayırabilirsiniz. Matrix: Devrenizde kutucuklar olu turur. Compenent: OrCAD Layout un bir özelli i de ematik olmadan da devre tasarlayabilirsiniz. Burada Component sayesinde kolayca tasarım yapabilirsiniz. Package: Burada ise devre elemanımızın özelli ini rahatça ö renebiliriz. Örne in bir transistörün emiter, base ve kollektör uçlarını package sayesinde görebiliriz. Gate: Normalde bir devre elemanını seçti imizde tüm ba lantılar görülür ve ortada bir karma a gibi görünen devremizi tasarlarken zorlanırız. Ama Gate ile ba lantıları birer birer görürüz. Aperture: Devre elemanlarımızın delik ve bo luklarını görmemize ve de i iklik yapmamıza yarar. Net: Burada devremizdeki tüm elektrik ba lantıları görmemize yardımcı olur. Ve hatlarımızın kalınlı ını da Net ile ayarlayabiliriz. Connection: Yeni bir ba lantı yapmamıza yarar. Track: Hat çizmemize yarar. Trac Segment: Hatları daha düzenli çizmemize yardımcı olur. Jumper: Katmanlar arasında atlamalar yapmamızı sa lar.

16 Sayfa 16 / 23 Via: Devre elemanlarının girdi i ve montajının yapıldı ı yerlerdir. Burada ise Via lar üzerinde de i iklik yapmamıza yardımcı olur. Drill Chart: Burada ise Via ların ortasındaki deli in büyüklü ünü bir tablo eklinde görmemize yardımcı olur. Text: Çalı mamıza yazı yazmamıza yardımcı olur. Dimension: Devremizi boyutlandırır. Measurement: Devremizi ölçülendirir. Obstacle: Engellemeler yapmaya yarar. Error: Hataları görmemize yardımcı olur. Devremizin kusursuz tasarlanmasında son derece önmelidir. Options: Tercihler. System Settings: OrCAD Layout ile ilgi ayarlamalar yapmamıza yardımcı olur. Çalı mamızın ölçü biriminden, iki eleman arasındaki bo lu a kadar bir çok eyi ayarlamamıza yardımcı olur. Colors: Burada katmanların renklerini ayarlamamıza yardımcı olur. Color Rules: Renklerin nerelerde hangi kurallarda kullanılaca ını belirtir. Auot Backup: Otomatik olarak Bacup almak için ayarlar içeriyor. Global Spacing: Genel olarak yer ve hatların geni li ini ayarlamamıza yardımcı olur. Placement Strategy: Yerle im stratejisi. Yani yerle tirmeyi bazı hazır komutları baz alarak yapmamıza olanak sa lar. Place Settings: Yerle im ayarlarını yapmamızı sa lar. Route Strategies: Hatların elle yapılması, hatlar ile ilgili bilgilere buradan ula abiliriz. Route Settings: Hat çizme ayarları burada belirtilmi tir. Jumper Settings:Burada da katmanlar arasındaki ba lantı ile ilgili ayarlamalar yapmamıza olanak sa lar.

17 Sayfa 17 / 23 Free Via Matrix Settings: Devreye konulacak Via ların ayarlamalarını yapar. Test Point Settings: Çizimde test noktasını ayarlamamızda yardımcı olur. Components Renaming: Devre elemanlarını yeniden adlandırır. Ve nerede yazılaca ı belirtilmi tir. Örne in sa alt g.b. Gerber Settings: Devre elemanlarının bacak deli inin boyutu ve devrenin x ve y konumu ve görünüm oranı burada ayarlanabilmektedir. Post Process Settings: Devremizin çizimi bittikten sonra yazıcıya gönderimi ön izlemsini ve yazıcı ayarlarını buradab yapabiliriz. User Preferences: Kullanıcı tercihleri. stedi iniz gibi extrem özellikleri buradan uygulayabilirsiniz. Yani 3 boyut gb. Auto: Refresh: Tekrardan ekranı yeniler. Place: Otomatik olarak yerle im yapar. Bu da OrCAD Layout un önemli artılarındandır. Unplace: Yapılan yerle imi geri alır. Autoroute: Otomatik olarak ba lantı yapar. Ama genelde çok fazla katman (Layer) kullandı ı için pek tercih edilmez. Unroute: Yapılan ba lantıları eski haline getirir. Design Rule Check: Devreyi denetler ve hataları bulur. Remove Violations: Görünen hataları geri siler. Cleanup Design: Devrenin olu umu sırasında ekranda kalan pürüzleri temizler. Rename Components: Devre elemanlarına otomatik olarak ismini de i tirir. Back Annotate: Devre elemanları hakkında açıklayıcı bilgileri geri almak için kullanılır. Run Post Processor: Devre hakkında doküman hazırlar. Kullanılan hat sayısı v.s Create Reports: Devre hakkında rapor hazırlar. Window: Pencereler, burada devremizin görünümleri belirtilmi tir. Çalı ma sırasında yardımcı olan bir menüdür. Help: Help te ise devre sırasında çıkacak herhangi bir problemde bize yardımcı olur. Ayrıca Help menüsü içerisinde Layout dersi ve OrCAD Layout hakkında biligi içerir. imdi tekrar hazırladı ımız devreye geri dönelim kaldı ımız yerden devam edelim. imdi gelen devre elemanlarımızı kolayca ba lantıları yapabilecek duruma getirelim. Bunu da direk olarak tut ve sürükle ile yapaca ız.

18 Sayfa 18 / 23 Sarı çizgiler devre elemanların aralarındaki elektriksel ba lantıyı belirtiyor. imdi bu hatları nasıl çizece imizi anlatalım. Öncelikle Tool tan, Track Segment ve Select Tool ile hat çizmeyi aktif hale getirdik. Ve sarı çizginin üzerine gelip tıkladı ımızda hattın olu tu unu görece iz devrenin yapısına uygun olarak tüm devreyi bu ekilde çizece iz. Hattın üzerine gelip tıkladıktan sonra klavyenin w tu una basarak hattın kalınlı ını ayarlayabiliriz. Devre elemanlarımızı çevirmek istedi imizde ise hangi elemanı çevirmek istiyorsak o elemanı seçip klavyeden R tu una her tıkladı ımızda devre elemanı çevrilmi olur. imdi devremizin hatlarını tamam ile çizmi olduk. Ve her çizim esnasında belki tasarımımızın ekli de i ecek ama önemli olan az atlama ve düzen. A a ıda görülen tasarımda hiçbir atlama kullanılmamı tır.

19 Sayfa 19 / 23 Bu devremizde atlamaya ihtiyaç duymadık ama konu hakkında fikir edinmek için atlamanın nasıl yapıldı ını anlamaya çalı alım. Önce klavyeden çalı tı ımız layer olan alttan görünüm (Bottom) ı seçelim. Buda klavyenin 2 nolu tu udur. Daha sonra alama yapaca ımız hatta gelelim ve seçelim daha sonra 1 tu una basıp ikinci katman (layer) olan üst (Top) katmanı seçelim ve birle ece i hatta gidip tekrar 2 ye basıp yine alttan görünüme geçelim ve OrCAD Layout otomatik olarak via atarak atlamayı gerçekle tirmi olur.

20 Sayfa 20 / 23 Burada mavi renkte olan hat atlama olan ikinci katmandır (Layer). Daha sonra çalı mamıza yazı eklemeye çalı alım bunun için Tool, Text ve New seçilmelidir. Sonra yazımızı yazıp ekranın istedi imiz yerine koyabiliriz. Bir de devremizin etrafına çerçeve koyalım bu ekilde devremizin ebatları net olarak ortaya çıkarmı oluruz. Bunun için yine Tool, Obstacle ve New i seçelim daha sonra devremizin çevresini çizelim.

21 Sayfa 21 / 23 Yukarıda devremizin son hali görülmektedir. Arttık yaptı ımız çalı manın yazıcıdan çıkartılması. Bunun için birkaç adımdan geçmek gerekmektedir. Önce Wndow menüsünden Post Process seçilmeli kar ımıza yeni bir pencere gelecektir. Burada katmanları görebiliriz. Bize alttan görünüm, üstten görünüm ve malzeme dizilimi gerekmektedir.öncelikle kar ımıza gelen pencerede *.bot, *.top, *.sst yi kullanaca ız. *.bot: Alttan görünü. *.top: Üstten görünü. *.sst: Malzeme dizilimi. Kullanımı: Önce Post Process te Batch Enable a gelip hangi görünümü istiyorsak üzerine gelip mouseun sa tu una basıp previewe tıklayıp yazıcıya göndermeden önce görünümü inceleyeip gerekli düzenlemeleri gerekiyorsa yapıp. Yine üzerine gelip sa tu ile Plot to Printer Manager a basıp yazıcıdan çıktısını alabiliriz. Sa tu a tekrar basıp Propertiese basıp gerekli ayarlamaları yapabilirsiniz.

22 Sayfa 22 / 23 Alttan görünü : *.bot. Üstten görünü : *.top. Malzeme görünümü: *.sst. OrCAD Release 9 Kurulumu: lk önce OrCAD Relaese 9 CD sini Cd sürücüsüne yerle tirelim. CD yerle tirdikten sonra OrCAD in Autorun in çalı masını bekliyelim. Sonra install ı tıklayalım ve sonra gelen pencereden Next i tıklayalım. Daha sonra sözle meyi kabul etti inize dair Yes i tıklayalım. Daha sonra nstall OrCAD Application Libraries seçip Next e tıklayalım. Daha sonra gelen pencereden kullanıcı ismi

23 Sayfa 23 / 23 ve firma isminizi giriniz. OrCAD Relaese 9 kutusundan çıkan ifreleri girerek Next i tıklayınız. Daha sonra istenilen Authorization Code u girerek tekrar Next i tıklayalım. Ve kar ımıza gelen penceredeki programları seçti imizi görürüz. PSpice Optimizer PSpice A/D Layout Plus Express Plus Capture CIS Daha sonra Next i tıklarız. Ve kar ımıza gelen penceereden Typical i seçip Next diyelim. Ve programın kurulaca ı klasörün yerini istersek de i tirebiliriz. Ama genellikle OrCAD in kurulaca ı yeri de i tirmemekte fayda var. Burada Program Files altında kurulum gerçekle tirilir. Daha sonra Next i tıklarız.ve gelen pencerede Microsoft Database in kurulumunu isterseniz yes seçip no ile geçebilirsiniz. Daha sonra kurulumun hızı kar ımıza gelir. Yani Pentium 120 de 3 dakikada kuruldu u belirtiliyor. Ve dosyaların kopyalanmasını bekliyelim. Daha sonra gelen tüm mesajlara Yes i tıkalayarak seçelim. Kar ımıza Adobe Acrobat Reader kurulumu gelir. E er bilgisayarınızda Acobat Reader yoksa kurmanızda fayda var. Acrobat Reader elektronikte sıkça kullanılan bir ara yüzdür.daha sonra bilgisayarınızı Restart ile tekrar ba latın. Bilgisayarınızın açılmasını bekleyin ve orcad.lic file ı un C:\Program Files\OrCAD in içine kopayalayın aksi takdirde programlarınız çalı maz. Size ba arılar. Üstte OrCAD Relase 9 ile yapılmı bir saat devresi görülmektedir.

PICE KULLANIM KILAVUZU

PICE KULLANIM KILAVUZU Günlük hayatımızda bilgisayarlar her alanda kullanıldığı gibi elektrik-elektronik alanında da en büyük yardımcılarımızdandır. Elektrik-elektronik alanında çalışanlar için birçok yardımcı program kullanılmaktadır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. PROTEUS 6.2 SP 5 KURULUMU... 1

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. PROTEUS 6.2 SP 5 KURULUMU... 1 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. PROTEUS 6.2 SP 5 KURULUMU... 1 3. ISIS... 1 3.1. Araç Çubukları... 3 3.1.1.Dosya Araç Çubuğu... 3 3.1.2. Görünüm Araç Çubuğu... 4 3.1.3. Düzen Araç Çubuğu... 4 3.1.4.

Detaylı

2-1 Visual BASİC 6.0 PROJE TASARIM PENCERESİNE BAKIŞ. Visual BASIC 6.0 açıldığı zaman karşınıza Şekil 2.1'de görülen ekran görüntüsü gelecektir.

2-1 Visual BASİC 6.0 PROJE TASARIM PENCERESİNE BAKIŞ. Visual BASIC 6.0 açıldığı zaman karşınıza Şekil 2.1'de görülen ekran görüntüsü gelecektir. ΒÖLÜM 2 2- VISUALBASIC Visual Basic nesne tabanlı (object oriented) görsel bir programlama dilidir. Öğrenilmesi, uygulanması oldukça kolaydır. Bu nedenle üniversitemizin Endüstriyel Elektronik programında

Detaylı

[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net

[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Bu uygulaman n k s mlar taraf ndan kullan lan yaz l m a a daki lisans beyan n gerektirir: [The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Tüm haklar sakl d r. Kaynak ve

Detaylı

MAPINFO 4.0, 4.1 4.12 versiyonları için

MAPINFO 4.0, 4.1 4.12 versiyonları için MAPINFO 4.0, 4.1 4.12 versiyonları için 1. BÖLÜM: İLK AÇILIŞ MapInfo çalıştırıldığında ilk önce Quick Start menüsü görüntülenir. Menüde dört seçenek vardır. - RESTORE PREVIOUS SESSION: En Son Çalışılan

Detaylı

SURFCAM VELOCİTY. Şimdi SURFCAM i biraz tanıyalım. Şekil 5. SURFCAM Ana Sayfası

SURFCAM VELOCİTY. Şimdi SURFCAM i biraz tanıyalım. Şekil 5. SURFCAM Ana Sayfası SURFCAM VELOCİTY Şimdi SURFCAM i biraz tanıyalım Şekil 5. SURFCAM Ana Sayfası Tasarım Alanı: İşlenecek parçanın çizildiği ve bütün görsel olayların meydana geldiği yerdir. Noktasal Koordinatlar: SURFCAM

Detaylı

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK DERS KİTABI İ İ İ İ İ Ö Ş

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK DERS KİTABI İ İ İ İ İ Ö Ş BİLGİSAYARA GİRİŞ BİLGİSAYAR NEDİR? Tanımı: Kendisine yüklenen programlar aracılığı ile aritmetiksel mantıksal işlemler yapabilen, bilgi depolayan, hatasız ve hızlı işlem yapan, düzenleyen, kullanıcı ile

Detaylı

F-Secure Anti-Virus 2013

F-Secure Anti-Virus 2013 F-Secure Anti-Virus 2013 F-Secure Anti-Virus 2013 çindekiler 3 çindekiler Bölüm 1: Yükleme...5 lk kez yüklemeden önce...6 Ürünü ilk kez yükleme...6 Uygulamaları yükleme ve yükseltme...6 Yardım ve Destek...7

Detaylı

Delphi menüleri File menüsü: New Form Application Component DLL Text Unit ActiveX: Active Form ActiveX Control ActiveX Library Automation Object

Delphi menüleri File menüsü: New Form Application Component DLL Text Unit ActiveX: Active Form ActiveX Control ActiveX Library Automation Object Delphi menüleri File menüsü: New: Pencerenin new kısmında bulunan bazı seçenekler şunlardır: Form seçeneği ile aktif projeye yeni bir form eklenir. Application seçeneği aktif projeyi kapatarak yeni bir

Detaylı

Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VGUARD PC TABANLI KARTLAR Görüntü Kartları Model : VG4C-RT4 VG4C-EXP VG8C-EXP VG4C + VG8C-VG8C-EXP-TV Kurulum ve Kullanım Kılavuzu UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Modül 5: E-life Web Tasarımı

Modül 5: E-life Web Tasarımı Modül 5: E-life Web Tasarımı E-LIFE FİZİKSEL ENGELLİLER İÇİN E- ÖĞRENME SANAL MERKEZİ Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. Bu yayın sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır ve

Detaylı

Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş

Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Bölüm 2: Bilgisayar Kullanımı ve Dosya Yönetimi / İşletim Sistemi Hazırlayanlar: Levent Emmungil ve Orçun Madran Bu konuyu bitirdiğinizde; Bilgisayarı nasıl kullanacağınızı öğrenebilecek, Dosyaların nasıl

Detaylı

İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 1 1

İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 1 1 1 İşletim Sistemi Bilgisayar ile kullanıcı arasında köptü vazifesi gören yazılımlardır. MİB ( CPU ) işlemleri gerçekleştirir ve bulduğu sonuçları yine işletim sistemine gönderir. İşletim sistemi bulunan

Detaylı

WEB TASARIMI DREAMWEAVER. Hazırlayan: Öğr. Grv. Mahmut KANTAR

WEB TASARIMI DREAMWEAVER. Hazırlayan: Öğr. Grv. Mahmut KANTAR WEB TASARIMI DREAMWEAVER Hazırlayan: Öğr. Grv. Mahmut KANTAR 1 İÇİNDEKİLER 1. WEB... 4 1.1. WWW nedir?... 4 1.2. HTML nedir?... 4 1.3. Web Sayfası nedir?... 4 1.4 Web sitesi nedir?... 4 1.5. Web tasarımı

Detaylı

BİL 101 - Bilişim Teknolojileri. Word 2007. http://bil.etu.edu.tr/bil101

BİL 101 - Bilişim Teknolojileri. Word 2007. http://bil.etu.edu.tr/bil101 BİL 101 - Bilişim Teknolojileri Word 2007 http://bil.etu.edu.tr/bil101 Dosya oluşturma ve kaydetme Yeni Dosya Oluşturma Microsoft Word dosyası açıldıktan sonra Office tuşuna basılır Yeni(New) seçilir Yeni

Detaylı

Microsoft Visual Basic 6.0 sekmesine bir kere tıklanarak program açılır. Program ilk açılışta

Microsoft Visual Basic 6.0 sekmesine bir kere tıklanarak program açılır. Program ilk açılışta VISUAL BASIC 6.0 Visual Basic 6.0 la çalışmaya başlama için; Microsoft Visual Basic 6.0 sekmesine bir kere tıklanarak program açılır. Program ilk açılışta İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1 Yeni Bir proje başlatır.

Detaylı

VISUAL BASIC. Not1: Ücretsiz olarak indirilip kurulabildiğinden, bundan sonraki anlatımlar Visual Basic Express Edition esas alınarak yapılacaktır.

VISUAL BASIC. Not1: Ücretsiz olarak indirilip kurulabildiğinden, bundan sonraki anlatımlar Visual Basic Express Edition esas alınarak yapılacaktır. VISUAL BASIC Visual Studio Ürünleri Microsoft firmasının ürünü olan Visual Studio, aşağıdaki paketlerden oluşmaktadır. İlk iki paket ücretlidir, üçüncü paket ilk iki pakete göre bazı kısıtlamalara sahiptir

Detaylı

Microsoft App-V Uygulama Sanallaştırmaya Giriş

Microsoft App-V Uygulama Sanallaştırmaya Giriş Microsoft App-V Uygulama Sanallaştırmaya Giriş Yazar Mehmet PARLAKYİĞİT Blog www.parlakyigit.net E-Mail mehmetparlakyigit@gmail.com /mparlakyigit /mparlakyigit Microsoft App-V Uygulama Sanallaştırmaya

Detaylı

A) Kenarlar kesilmeden Paftanın SayısallaĢtırılması: B) Erdas Programı ile kenar kesme: rectify

A) Kenarlar kesilmeden Paftanın SayısallaĢtırılması: B) Erdas Programı ile kenar kesme: rectify A) Kenarlar kesilmeden Paftanın SayısallaĢtırılması: 1. ArcMap programında boş bir çalışma sayfası aç, 2. simgesini kullanarak sayısallaştırılacak ve kenarları kesilecek paftayı aç. (İlk kez çalışılıyorsa

Detaylı

AHBS KULLANIM KILAVUZU

AHBS KULLANIM KILAVUZU HelpAndManual_illegal_keygen Sâye AHBS KULLANIM KILAVUZU Sürüm No : 1.0.0.45 HelpAndManual_illegal_keygen Yasal Uyarı İşbu kullanım kılavuzu Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na tabidir ve bu kanun kapsamında

Detaylı

Adım Adım Windows 2000 Server Kurulumu

Adım Adım Windows 2000 Server Kurulumu Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Adım Adım Windows 2000 Server Kurulumu Her nekadar başlık "Adım Adım Windows 2000 Server Kurulumu" dese de, biz sadece W2k

Detaylı

MICROSOFT WORD 2010 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ

MICROSOFT WORD 2010 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Middle East Technical University MICROSOFT WORD 2010 Instructional Technology Support Office Web adresi: http://its.metu.edu.tr Adres: GİSAM No:9 Tel: 210 35 71 E-posta: its@metu.edu.tr

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU. WinEKG Pro. T e k n o l o j i Ü r e t i r

TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU. WinEKG Pro. T e k n o l o j i Ü r e t i r TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU WinEKG Pro T e k n o l o j i Ü r e t i r Gersan Sitesi 656. Sok. No: 45 Ergazi, 06370 ANKARA Tel: +90 312 257 0477

Detaylı

BİLGİSAYAR KULLANIMI II DERS NOTU

BİLGİSAYAR KULLANIMI II DERS NOTU BİLGİSAYAR KULLANIMI II DERS NOTU B2K01: Microsoft Excel'e Giriş HESAP TABLOSU PROGRAMLARI 1 EXCEL İN TARİHİ 1 EXCEL KULLANIMI 2 SEÇME İŞLEMLERİ 3 GİRİŞ SEKMESİ 4 Giriş Sekmesi: Pano grubu 4 EGZERSİZ 4

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI

TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI EDİTÖR: YRD. DOÇ.DR. HASAN H. BALIK TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Ahmet TEKİN Ayhan AKBAL Bahadır SEVİNÇ Fatih ERTAM Harun H. TUZSUZOĞLU İhsan SERHATLIOĞLU Kemal BALIKÇI M. Fatih TALU Musa ÇIBUK

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ. ĠġLETĠM SĠSTEMĠ KURULUMU 481BB0093

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ. ĠġLETĠM SĠSTEMĠ KURULUMU 481BB0093 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ĠġLETĠM SĠSTEMĠ KURULUMU 481BB0093 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi Horde Kullanım Kılavuzu

Boğaziçi Üniversitesi Horde Kullanım Kılavuzu Boğaziçi Üniversitesi Horde Kullanım Kılavuzu İçindekiler Boğaziçi Üniversitesi Horde Kullanım Kılavuzu...1 1. HORDE...4 1.1. Horde Nedir?...4 1.2. Horde Kullanımı için Gerekenler...4 1.3. Kök Sertifikasının

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ ÖZELLİK VE TANIMLAMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ ÖZELLİK VE TANIMLAMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ ÖZELLİK VE TANIMLAMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

MS WORD 1.BÖLÜM. Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak.

MS WORD 1.BÖLÜM. Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak. MS WORD 1.BÖLÜM Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. MS Word

Detaylı