This site is hosted by Netfirms Web Hosting. ORCAD Release 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "This site is hosted by Netfirms Web Hosting. ORCAD Release 9"

Transkript

1 Sayfa 1 / 23 This site is hosted by Netfirms Web Hosting ORCAD Release 9 OrCAD Nedir? OrCAD, OrCAD firmasının 1982 yılında elektronik tasarımcıları için geli tirdi i bir elektronik çizim programıdır. lk önceleri DOS ortamı için yazılmı olan bu program günümüzde Windows ortamının giderek yaygınla ması ve kullanım kolaylı ı sayesinde OrCAD inde bu ortamda çalı an sürümleri piyasaya çıktı. Ben burada size OrCAD Release 9 sürümünü anlatmaya çalı aca ım. OrCAD, geli tirilmi kütüphanesi, kolay kullanımı ve sınırsız program ile entegrasyonu sayesinde çok kullanı lı bir programdır. OrCAD kullanımı sırasında ilk önce tasarlanan devre Capture sayesinde çizilip daha sonra tasarlanan devrenin gerekirse bilgisayar ortamında çalı ıp çalı madı ını OrCAD sayesinde girebilirsiniz. Simülatörde çalı tırdı ınız devreyi artık hayata geçirebilirsiniz tabii bunu da OrCAD Layout sayesinde yapabilirsiniz. OrCAD Relaese 9 çin Donanım Gereksinimleri: 120 Mhz Intel Pentium lemci ve Windows 95/98, NT, 2000, ME, XP 32 MB RAM 256 Renk 800x600 çözünürlük 400 MB kullanılabilir disk alnı.

2 Sayfa 2 / 23 Ba lamadan Önce: lk önce OrCAD i niçin ve nasıl kullanca ımızı belirleyelim. lerledikçe OrCAD in içerik olarak bize nasıl geni bir yelpaze sundu unu ve bizim de OrCAD kullanırken ister istemez bu içeri i kullanmak zorunda oldu umuzu görece iz. OrCAD Capture Orcad Capture projemizin emasını olu turmamıza yardımcı olur. imdi File dan New ve Projecti seçelim. Kar ımıza gelen menüden Name kısmına çalı manıza verece iniz dosya adını girersiniz. Daha sonra Schematic i seçin. Location da ise yaptı ınız çalı manızın hangi klasörde olaca ını belirtebilirsiniz. Ve sonra O.K yi seçerek artık projemize ba layabiliriz. Artık çalı ama alanımız kar ımızda. Penceremizin sa kısmında araçlar paletimiz ve üst kısımda ise Toolbar bulunmakta. Sıkça kullanılan araçları anlatmaya çalı alım. File: Dosya. New: Burada yeni bir Project, Design, Library, VHDL File, Text File tipinde dosyalar yaratmanızı sa lar. Open: Daha önce olu turdu unuz dosyaları ça ırmanızı sa lar. Save: Çalı manızı kaydetmenize yarar. Save as: Çalı manızı farklı bir isimde kaydetmenize yarar. Print: Çalı manızı yazıcıya gönderir. Print Setup:Yazıcı ayarlarınızı yapar. mport design: Çalı manıza dı arıdan farklı formatta herhangi bir dosyayı ekler Edit: Düzenleme. Undo: Yaptı ımız son i lemden bir önceki i leme gider. Redo: Bir önceye gelmi oldu unuz konumdan tekrar bir ileri gider. Repeat: leminizi tekrarlar. Cut: Seçti iniz kısmı keser. Copy: Seçti iniz kısmı kopyalar. Paste: Seçti iniz kısmı ba ka bir yere yapı tırır. Delete: Seçti iniz kısmı siler. Select All: Bütün çalı manızı seçer. Properties: Çalı malarınızın özelliklerini buradan seçersiniz. Part: Devre elemanlarınızda üzerinizde de i iklik yapmanızı sa lar. Mirror: Seçti iniz kısmı ayna görünümüne çevirir. Rotate: Seçti iniz kısmı çevirir.

3 Sayfa 3 / 23 Group: Devre elemanlarınızı gruplar halinde ayırabilirsiniz Ungroup: Gruplarınızı tekrar eski haline getirir. Find: Burada aramak istedi iniz devre elemanını kolayca bulmanızı sa lar. View: Görünüm. Go to: Cursor ünüzü x ve y koordinatlarına götürür. Zoom: Burada çalı ma alanını büyütüp küçültmeye yarar. pucu: Devremiz tasarlanırken OrCAD in menülere ula mak için kısa yol tu ları vardır. Zoom için ise; Çalı manın görünümünü büyütmek için klavyenin (I) ve (O) tu larını kullanırız. Yani kısaca in in I, out unda O sudur. Tool Pallete: Araç paleti: Toolbar: Menülerin bulundu u yerdir. Status Bar: Mouse un bulundu u yeri (x, y) ve de zoom durumunu belirtir. Grid: Elemanların yerle mesinde size yardımcı olan noktalardır. Grid References: Çalı manızı olu turmada size yardımcı olur. Yukarıda saydı ımız özellikleri seçerek OrCAD Capture da görmenizi sa lar. Place:Yerle im. Part: Buradan kullanaca ımız devre elemanlarını buradan seçeriz. Kar ımıza gelen menüde ilk önce kütüphaneden kullanaca ımız devre elemanlarını Add Library den dizinlerden ekleriz. Ekledi imiz kütüphanelerin içindeki devre elemanları sol altta görebiliriz. Part kısmına aradı ımız devre elemanını girerek sa pencerede elemanın öngörünümünü izleyebiliriz. Daha sonra OK ile bo çalı ma alanımıza ta ırız. Remove Library ile kütüphaneyi sileriz. Part search ile devre elemanın detaylı bir ekilde aramamıza yarar. Cancel ile de tüm menüden çıkarız. sa lar. Database Part: Devre elemanları hakkında detaylı bilgi almamızı sa lar. Wire: Devre elemanlarının birbirlerine ba lanmasında, elektrik hatlarını çizmemizi Bus: Bus yardımı ile daha çok digital devre tasarımlarında kullanılır. Örne in bir hafıza elemanımız var ve bu hafıza elemanın adreslerini tarayan birde sayıcımız olsun. Teker teker adreslerle sayıcını bacaklarını ba lanmaktansa bus ile görünümde tek hatmı gibi görünüp normalde bütün hatları birebir ba lar. Böylelikle görünümde karı ık olmayan bir devre tasarlamı olursunuz. Junction: Hatları birbirine ba lar. Bus Entry: Bus entry bus ile beraber kullanılır. Bus ile çizdi imiz hattın devre elemanına ba lanmasını sa lar. Power: Devremizn beslemesini buradan veririz. Yani burada +VCC, VDD v.s. Ground: Burda ise devrenin çalı ması için gerekli olan ase veya Vss g.b. Off-Page Connector: Yaptı ımız çalı ma sayfadan ta arsa bunu kullanırız.

4 Sayfa 4 / 23 No Connect: Ba lantının olmadı ını belirtit. Title Block: Title block ile devrenizin ba lı ını belirtebilirsiniz. Çalı manızın tarihini doküman ismini ve tipini belirtebilirsiniz. Bookmark: Çalı manızda kalınan sayfayı belirtmek için sayfa arasına yazmanızı sa lar. Text: Çalı manız ile ilgi notlarınızı text ile yazabilirsiniz. Line: Çalı manızda çizgi çizmenize yardımcı olur. Rectangle: Çalı manızda kare çizmenize yardımcı olur. Ellipse: Çalı manızda çember çizmenize yardımcı olur. Arc: Çalı manızda yarıçember çizmenize yardımcı olur. Polyline: Bu araçta çizgi çizmenize yardımcı olur. Picture: Çalı manıza dı arıdan bir resim eklemenize (bmp) yardımcı olur. Options: Tercihler. Preferences: Burada OrCAD kurulumundan gelen ayarlar belirtilmektedir.. Design Template: Design Template ile ayarlamaları kendiniz yapabilirsiniz. Product Configuration: Burada ise çalı manızın formatı yanı biçimi belirtilmi tir. Schematic Page Properties: Devremizi olu turaca ımız alan ile ilgili özellikleri de i timemize yardımcı olur. Window: Çalı ma alanın görünümü. Help:Yardım New Window: Yeni pencere açmamızı sa lar. Tile Horizontally: Pencereleri horizontal (boyuna) yerle tirir. Tile Vertically: Pencereleri vertical (enine) yerle tirir. Arrange cons: konları dizmemize yarar. Burada ise OrCAD ile ilgili yardım menülerine ula abilirsiniz. Ve Learning Capture ile OrCAD i nasıl kullanaca ınızı anlatmaktadır. Artık menüleri tanıdık ve bunu bir örnek ile daha detaylı inceleyelim. lk önce Ba lat, Programlar, Orcad Release 9 ve sonra Orcad Capture i seçelim. Kar ımıza bir pencere gelecektir. Burada Menü,New ve projecti seçelim. imdi yeni bir pencere daha gelecektir. Buraya çalı manızın adını Name kısmına, Schematic i seçip ve Location kısmına da çalı manızın kaydedilece i yeri belirtin (Ben deneme adı ile çalı ma yerini de c:\orcads\deneme) diye seçtim.

5 Sayfa 5 / 23 Ve deneme.dsn, schematic ve page1 seçin. Artık çalı ma alanımız kar ımıza gelmi olacaktır. Daha önce dü ünmü oldu unuz çalı mayı artık bilgisayar sayesinde hayata geçirebilirsiniz. Program ismi olan OrCAD in CAD i bilgisayar yardımlı dizayn anlamına gelmektedir. Neyse çalı mamıza geçelim. Sizlere burada bir AD Converter devresini nasıl olu turaca ımızı görece iz. lk önce devremizi ka ıt üzerinde tasarlamamız gerekir. Yani bir ön çalı ma yapmakta fayda var. Penceremizin sa tarafında bulunan Tool Palette te bulunun Partı seçelim kar ımıza a a ıdaki gibi bir pencere daha gelecektir. Ve sonra bu devre elemanımızı ça ırmamız için part kısmına devre elemanımız olan ADC0804 ü yazıp OK ye tıklayalım ve devre elemanı artık çalı ma alanımızda. Di er devre elemanlarını da aynı ekilde çalı ma alanımıza alabiliriz.

6 Sayfa 6 / 23 imdi ça ırdı ımız devre elemanlarını devreyi kolayca tasarlayacak ekilde yerle tirelim. Daha sonra devrenin hatlarını ba lamak için Tool Palette te Wire ı kullanalım. Ve devremizin gerekli beslemelerini de yine aynı Tool Palette, Power ı seçerek ba layalım..

7 Sayfa 7 / 23 Devrenin asesini de (eksi) Ground ile seçelim. imdi de devremizin beslemesini, giri lerini ve çıkı larını konnektör ile dı arı ta ıyabilirsiniz.

8 Sayfa 8 / 23 Artık devremiz bitti devremizin ismini de sa altta bulunan Title Block un içine yazabilirsiniz. Devremizi imdi Layout a alıp devremizin baskı devre haline getirelim. OrCAD Capture de

9 Sayfa 9 / 23 çizmi oldu umuz çalı mayı Layout a almak için birkaç i lem gerekmektedir. Bunlar unlardır. lk önce OrCAD teki çalı mamızı minimize edelim. Daha sonra Menü lerde Tools a ve oradan da Create Netlist i sectikten sonra kar ımıza yeni bir pencere gelir. Ardından Layout u seçeriz. Layout tada Run ECO to Layout uda seçip *.mnl dosyamızın kaydedilece i yerde Netlist File da görünür. Ve sonra tamamı seçip mnl uzantılı dosyamızı olu turmu oluruz. OrCAD Layout Öncelikle olu turdu umuz *.mnl dosyamızın yerini bilmemiz de fayda var. Daha sonra Orcad Layout u Ba lat, Program Files, Orcad Release 9 ve Orcad Layout u seçerek çalı tıralım. Kar ımıza gelen menüden New i seçelim. Daha sonra devremizi olu turaca ımız alanı seçelim. Orcad Release 9 un destekledi i bir çok çalı ma alanı vardır. Örne in PCI, ISA slotlarında çalı an bilgisayar kartları imal edebilirsiniz. Ama biz burada sadece Default u kullanaca ız. Default u seçtikten sonra, yeni bir pencere daha kar ımıza gelecek ve bu pencerede olu turaca ımız devrenin Netlist File ını yani *.mnl i dosyayı kaydetti imiz yere gidip seçelim. Sonrada devremizi kaydedece imiz yeri seçeriz. Ve sonra Automatic ECO Utility otomatik olarak çalı ır. Automatic ECO Utility: Automatic ECO Utility ise ematik devremizde kullandı ımız elemanların Footprint ni yani bacak ba lantılarını olu turmamıza yada seçmemize yardımcı olur.

10 Sayfa 10 / 23 Link existing footprint to component: Bu komut ile daha önce hazırlanmı footprintlere ula mamıza yardımcı olur a a ıda da görüldü ü gibi ADC0804 için hazırlanmı olan footprint (bacak ba lantısı) görülmektedir. Ok ile bu footprinti ADC0804 için e le tirmi oluruz. Create Or Modify Footprint Library: E er tasarladı ınız devrede kullanılan devre elemanı özel bir devre elemanı ise, bu komut ile kendi footprintinizi yapmanızı sa lar. A a ıda da görüldü ü gibi ADC0804 için yeni bir footprintin olu turulmu hali görülmektedir. Pencerenin sol tarafındaki Libraries, kütüphaneleri belirtiyor. Alt tarafındaki footprints ise kütüphanenin içindeki footprintler görülmektedir. Sizde kendi kütüphanenizi yapabilirsiniz örne in benim kendi kütüphanemi Davut.llb yaptı ım gibi.

11 Sayfa 11 / 23 Defer remaining Edits Until Completion: Çalı mamızda kullandı ımızı elemanın footprintini yapana kadar çalı mayı Layout ortamına ta ımaya erteler. Burada unutulmaması gereken bir konu ise tüm çalı manızda kullandı ınız devre elemanlarınızdan bir tanesinin bile eksiksiz olarak e lenmesi gerekir. Aksi takdirde çalı manız Layout ortamına ta ınmaz. Birde u konu önemelidir. Bir devre elemanın footprintini bir kereye mahsus tanıtırsınız. Verdi imiz örnekteki ADC0804 ü ba ka bir devrede tekrar kullandı ımız takdir de Automatic ECO Utility bu devre elemanın footprintini otomatik olarak atar. Layout da çizim: Tanıttı ımız tüm footprintler imdi çalı ma alanımızda görülmektedir. Artık tasarımımızı kolayca ba lantılarımızı yapabilecek ekilde yerle tirelim aksi takdirde çok zorlanırız. E er özel bir mekanizma için kart tasarlamak istiyorsanız, yerle iminizi de mekanizmaya göre yerle tirmelisiniz. OrCAD Layout un bir özelli i de otomatik olarak yerle imi yapması bunu ileriki konularda tekrarlıyaca ız.

12 Sayfa 12 / 23 Gördü ünüz gibi çalı ma alanımdaki devre elemanları. Burada sarı çizgiler ile elemanların nereye ba lanaca ı belirtilmi tir. Arka alanda bulunan siyah zemindeki beyaz noktalar ise tasarımımızda bize kolaylık sa layacaktır. Devremizde kullanaca ımız menüleri ve araç çubu unu tanıyalım. Menüler: File: Dosya.

13 Sayfa 13 / 23 New: Burada yeni bir çalı ma yapmamızı sa lar. Open: Daha önce hazırlamı oldu umuz çalı mamızı ça ırmamıza yardımcı olur. Load: Burada ise tasarlamamız sırasında olu turdu umuz strateji dosyasını tekrardan ça ırırız. Save: Çalı mamızı kaydetmemizi sa lar. Save As: Çalı mamızı farklı bir isim altında kaydetmemize imkan sa lar. Backup: Çalı mamızın bir yede ini Backup* diye kaydeder. Close : Çalı mamızı kapatmamızı sa lar. Print/Plot: Devremizi yazıcıdan veya Ploter dan çıktısını almamızı sa lar. Library Manager: Böylece kütüphaneye ula ırız. Ve devre elemanlarımızın üzerinde de i iklik yapabiliriz yada yeni bir devre elemanı olu turabiliriz. Text Editör: Text editör ise çalı mamız sırasında not tutmamızı sa lar. Exit: OrCAD Layout u kapatır. Edit: Düzenleme. Undo: Bir önceki adıma gider. Copy: Kopyalama yapmamızı sa lar. Paste: Kopyalanan bölge veya elemanın tekrar yapı tırılmasını sa lar.

14 Sayfa 14 / 23 Delete: Silme i lemi yapar. Find/Goto: Burada daha karma ık devre tasarımlarında aradı ımız devre elemanını bulmamızı veya goto ile o devre elemanına gitmeyi sa lar. Select Any: Herhangi bir devre elemanını seçmemize yarar. Select Next: Bir sonraki devre elemanını seçmemize yardımcı olur. Clear Selections: Seçilen bölgeleri veya devre elemanlarını tekrar eski yani seçilmemi durumuna alır. End Command: Seçilen veya ta ınan elemanları; seçmekten veya ta ımaktan vazgeçmemize yardımcı olur. Properties: Burada ise katmanları (layer) düzenlememize yardımcı olur. View: Görünüm. Design: Çalı mamızı görmemizi sa lar. Density Graph: Burada devremizin sıklı ını görmemize yardımcı olur. Aslında pek de sık kullanılan bir komut de ildir. Preview: Burada ise devremizin ön görünümünü görmemizi sa lar. High Contrast: Devremizde seçilen devre elemanı ile seçilmeyen devre elemanı arasında renk farkını sa lar. Yani çalı mamızda kolaylık sa lar. Clear Screen: Ekranı temizler. Query Window: Bu menü ise aktif oldu u durumda seçilen devre elemanın devrede nasıl kullanıldı ı hakkında bilgi verir. Örne in devre elemanın ismini ba lantı yerleini ve konumunu belirtir. Database Spreadsheets: Burada ise alt menüleri sayesinde devrenib hatlarını, elemanlarını, hatalarını, bacak ba lantılarını, delikleri, notları ve istatikleri bir çar af gibi önünüze serer. Zoom All(Fit): Bütün devre elemanlarını bir pencerede gösterir. Zoom Center: Mouse kürsörünün bulundu u yeri merkez olarak belirler. Zoom In: Çalı mayı büyütür. Zoom Out: Çalı mayı küçültür. Zoom Previous: Bir önceki büyüklü ü gider. Zoom DRC/Route Box: Bu komut aktif oldu u durumda kar ımıza bir çerçeve gelir. Ve biz bu çerçeveyi istedi imiz bölüme ortalarız. Select Layer: Katmanları önümüze getirir ve seçmemize yarar. Visible<>Invisible: Görülebilir veya görülemez.

15 Sayfa 15 / 23 Tool: Araçlar. Layer: OrCAD çalı manızı bir çok katmanda tasarlamanıza yardımcı olur. Bu sayede çok karma ık devreleri daha kolayca tasarlayabilirsiniz. Ve bu katmanlar sayesinde devrenizn alt, üst ve montaj eklini rahatlıkla görebilirsiniz. Cluster: Çalı manızı kümelere ayırabilirsiniz. Pek kullanılan bir komut de ildir. Group: Devre elemanlarınızı gruplara ayırabilirsiniz. Matrix: Devrenizde kutucuklar olu turur. Compenent: OrCAD Layout un bir özelli i de ematik olmadan da devre tasarlayabilirsiniz. Burada Component sayesinde kolayca tasarım yapabilirsiniz. Package: Burada ise devre elemanımızın özelli ini rahatça ö renebiliriz. Örne in bir transistörün emiter, base ve kollektör uçlarını package sayesinde görebiliriz. Gate: Normalde bir devre elemanını seçti imizde tüm ba lantılar görülür ve ortada bir karma a gibi görünen devremizi tasarlarken zorlanırız. Ama Gate ile ba lantıları birer birer görürüz. Aperture: Devre elemanlarımızın delik ve bo luklarını görmemize ve de i iklik yapmamıza yarar. Net: Burada devremizdeki tüm elektrik ba lantıları görmemize yardımcı olur. Ve hatlarımızın kalınlı ını da Net ile ayarlayabiliriz. Connection: Yeni bir ba lantı yapmamıza yarar. Track: Hat çizmemize yarar. Trac Segment: Hatları daha düzenli çizmemize yardımcı olur. Jumper: Katmanlar arasında atlamalar yapmamızı sa lar.

16 Sayfa 16 / 23 Via: Devre elemanlarının girdi i ve montajının yapıldı ı yerlerdir. Burada ise Via lar üzerinde de i iklik yapmamıza yardımcı olur. Drill Chart: Burada ise Via ların ortasındaki deli in büyüklü ünü bir tablo eklinde görmemize yardımcı olur. Text: Çalı mamıza yazı yazmamıza yardımcı olur. Dimension: Devremizi boyutlandırır. Measurement: Devremizi ölçülendirir. Obstacle: Engellemeler yapmaya yarar. Error: Hataları görmemize yardımcı olur. Devremizin kusursuz tasarlanmasında son derece önmelidir. Options: Tercihler. System Settings: OrCAD Layout ile ilgi ayarlamalar yapmamıza yardımcı olur. Çalı mamızın ölçü biriminden, iki eleman arasındaki bo lu a kadar bir çok eyi ayarlamamıza yardımcı olur. Colors: Burada katmanların renklerini ayarlamamıza yardımcı olur. Color Rules: Renklerin nerelerde hangi kurallarda kullanılaca ını belirtir. Auot Backup: Otomatik olarak Bacup almak için ayarlar içeriyor. Global Spacing: Genel olarak yer ve hatların geni li ini ayarlamamıza yardımcı olur. Placement Strategy: Yerle im stratejisi. Yani yerle tirmeyi bazı hazır komutları baz alarak yapmamıza olanak sa lar. Place Settings: Yerle im ayarlarını yapmamızı sa lar. Route Strategies: Hatların elle yapılması, hatlar ile ilgili bilgilere buradan ula abiliriz. Route Settings: Hat çizme ayarları burada belirtilmi tir. Jumper Settings:Burada da katmanlar arasındaki ba lantı ile ilgili ayarlamalar yapmamıza olanak sa lar.

17 Sayfa 17 / 23 Free Via Matrix Settings: Devreye konulacak Via ların ayarlamalarını yapar. Test Point Settings: Çizimde test noktasını ayarlamamızda yardımcı olur. Components Renaming: Devre elemanlarını yeniden adlandırır. Ve nerede yazılaca ı belirtilmi tir. Örne in sa alt g.b. Gerber Settings: Devre elemanlarının bacak deli inin boyutu ve devrenin x ve y konumu ve görünüm oranı burada ayarlanabilmektedir. Post Process Settings: Devremizin çizimi bittikten sonra yazıcıya gönderimi ön izlemsini ve yazıcı ayarlarını buradab yapabiliriz. User Preferences: Kullanıcı tercihleri. stedi iniz gibi extrem özellikleri buradan uygulayabilirsiniz. Yani 3 boyut gb. Auto: Refresh: Tekrardan ekranı yeniler. Place: Otomatik olarak yerle im yapar. Bu da OrCAD Layout un önemli artılarındandır. Unplace: Yapılan yerle imi geri alır. Autoroute: Otomatik olarak ba lantı yapar. Ama genelde çok fazla katman (Layer) kullandı ı için pek tercih edilmez. Unroute: Yapılan ba lantıları eski haline getirir. Design Rule Check: Devreyi denetler ve hataları bulur. Remove Violations: Görünen hataları geri siler. Cleanup Design: Devrenin olu umu sırasında ekranda kalan pürüzleri temizler. Rename Components: Devre elemanlarına otomatik olarak ismini de i tirir. Back Annotate: Devre elemanları hakkında açıklayıcı bilgileri geri almak için kullanılır. Run Post Processor: Devre hakkında doküman hazırlar. Kullanılan hat sayısı v.s Create Reports: Devre hakkında rapor hazırlar. Window: Pencereler, burada devremizin görünümleri belirtilmi tir. Çalı ma sırasında yardımcı olan bir menüdür. Help: Help te ise devre sırasında çıkacak herhangi bir problemde bize yardımcı olur. Ayrıca Help menüsü içerisinde Layout dersi ve OrCAD Layout hakkında biligi içerir. imdi tekrar hazırladı ımız devreye geri dönelim kaldı ımız yerden devam edelim. imdi gelen devre elemanlarımızı kolayca ba lantıları yapabilecek duruma getirelim. Bunu da direk olarak tut ve sürükle ile yapaca ız.

18 Sayfa 18 / 23 Sarı çizgiler devre elemanların aralarındaki elektriksel ba lantıyı belirtiyor. imdi bu hatları nasıl çizece imizi anlatalım. Öncelikle Tool tan, Track Segment ve Select Tool ile hat çizmeyi aktif hale getirdik. Ve sarı çizginin üzerine gelip tıkladı ımızda hattın olu tu unu görece iz devrenin yapısına uygun olarak tüm devreyi bu ekilde çizece iz. Hattın üzerine gelip tıkladıktan sonra klavyenin w tu una basarak hattın kalınlı ını ayarlayabiliriz. Devre elemanlarımızı çevirmek istedi imizde ise hangi elemanı çevirmek istiyorsak o elemanı seçip klavyeden R tu una her tıkladı ımızda devre elemanı çevrilmi olur. imdi devremizin hatlarını tamam ile çizmi olduk. Ve her çizim esnasında belki tasarımımızın ekli de i ecek ama önemli olan az atlama ve düzen. A a ıda görülen tasarımda hiçbir atlama kullanılmamı tır.

19 Sayfa 19 / 23 Bu devremizde atlamaya ihtiyaç duymadık ama konu hakkında fikir edinmek için atlamanın nasıl yapıldı ını anlamaya çalı alım. Önce klavyeden çalı tı ımız layer olan alttan görünüm (Bottom) ı seçelim. Buda klavyenin 2 nolu tu udur. Daha sonra alama yapaca ımız hatta gelelim ve seçelim daha sonra 1 tu una basıp ikinci katman (layer) olan üst (Top) katmanı seçelim ve birle ece i hatta gidip tekrar 2 ye basıp yine alttan görünüme geçelim ve OrCAD Layout otomatik olarak via atarak atlamayı gerçekle tirmi olur.

20 Sayfa 20 / 23 Burada mavi renkte olan hat atlama olan ikinci katmandır (Layer). Daha sonra çalı mamıza yazı eklemeye çalı alım bunun için Tool, Text ve New seçilmelidir. Sonra yazımızı yazıp ekranın istedi imiz yerine koyabiliriz. Bir de devremizin etrafına çerçeve koyalım bu ekilde devremizin ebatları net olarak ortaya çıkarmı oluruz. Bunun için yine Tool, Obstacle ve New i seçelim daha sonra devremizin çevresini çizelim.

21 Sayfa 21 / 23 Yukarıda devremizin son hali görülmektedir. Arttık yaptı ımız çalı manın yazıcıdan çıkartılması. Bunun için birkaç adımdan geçmek gerekmektedir. Önce Wndow menüsünden Post Process seçilmeli kar ımıza yeni bir pencere gelecektir. Burada katmanları görebiliriz. Bize alttan görünüm, üstten görünüm ve malzeme dizilimi gerekmektedir.öncelikle kar ımıza gelen pencerede *.bot, *.top, *.sst yi kullanaca ız. *.bot: Alttan görünü. *.top: Üstten görünü. *.sst: Malzeme dizilimi. Kullanımı: Önce Post Process te Batch Enable a gelip hangi görünümü istiyorsak üzerine gelip mouseun sa tu una basıp previewe tıklayıp yazıcıya göndermeden önce görünümü inceleyeip gerekli düzenlemeleri gerekiyorsa yapıp. Yine üzerine gelip sa tu ile Plot to Printer Manager a basıp yazıcıdan çıktısını alabiliriz. Sa tu a tekrar basıp Propertiese basıp gerekli ayarlamaları yapabilirsiniz.

22 Sayfa 22 / 23 Alttan görünü : *.bot. Üstten görünü : *.top. Malzeme görünümü: *.sst. OrCAD Release 9 Kurulumu: lk önce OrCAD Relaese 9 CD sini Cd sürücüsüne yerle tirelim. CD yerle tirdikten sonra OrCAD in Autorun in çalı masını bekliyelim. Sonra install ı tıklayalım ve sonra gelen pencereden Next i tıklayalım. Daha sonra sözle meyi kabul etti inize dair Yes i tıklayalım. Daha sonra nstall OrCAD Application Libraries seçip Next e tıklayalım. Daha sonra gelen pencereden kullanıcı ismi

23 Sayfa 23 / 23 ve firma isminizi giriniz. OrCAD Relaese 9 kutusundan çıkan ifreleri girerek Next i tıklayınız. Daha sonra istenilen Authorization Code u girerek tekrar Next i tıklayalım. Ve kar ımıza gelen penceredeki programları seçti imizi görürüz. PSpice Optimizer PSpice A/D Layout Plus Express Plus Capture CIS Daha sonra Next i tıklarız. Ve kar ımıza gelen penceereden Typical i seçip Next diyelim. Ve programın kurulaca ı klasörün yerini istersek de i tirebiliriz. Ama genellikle OrCAD in kurulaca ı yeri de i tirmemekte fayda var. Burada Program Files altında kurulum gerçekle tirilir. Daha sonra Next i tıklarız.ve gelen pencerede Microsoft Database in kurulumunu isterseniz yes seçip no ile geçebilirsiniz. Daha sonra kurulumun hızı kar ımıza gelir. Yani Pentium 120 de 3 dakikada kuruldu u belirtiliyor. Ve dosyaların kopyalanmasını bekliyelim. Daha sonra gelen tüm mesajlara Yes i tıkalayarak seçelim. Kar ımıza Adobe Acrobat Reader kurulumu gelir. E er bilgisayarınızda Acobat Reader yoksa kurmanızda fayda var. Acrobat Reader elektronikte sıkça kullanılan bir ara yüzdür.daha sonra bilgisayarınızı Restart ile tekrar ba latın. Bilgisayarınızın açılmasını bekleyin ve orcad.lic file ı un C:\Program Files\OrCAD in içine kopayalayın aksi takdirde programlarınız çalı maz. Size ba arılar. Üstte OrCAD Relase 9 ile yapılmı bir saat devresi görülmektedir.

LAYOUT ORTAMINA GİRİŞ

LAYOUT ORTAMINA GİRİŞ BÖLÜM 12 LAYOUT ORTAMINA GİRİŞ Capture ortamında dizayn ettiğimiz devreyi Layout ortamına tanıttıktan sonra artık Layout ortamında işlem yapma sırası gelir. Daha önce anlattığımız voltaj bölücü devresinin

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II 0 BÖLÜM 1 ORCAD PROGRAMINA GİRİŞ: OR-CAD programını başlatmak için Başlat menüsünden programlara gelinir. Programların içerisinde ORCAD Release 9 ve bunun içerisinden de ORCAD Capture seçilir. Karşımıza

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II BÖLÜM 11 ORCAD LAYOUT Orcad programının bir üstün yanı da Capture ortamında dizayn edilmiş devrelerin PCB görünümlerinin Layout ortamında gözlenebilmesidir. Bunun için Capture ortamında dizayn edilmiş

Detaylı

LAYOUT ORTAMINDA ÇALIŞMA:

LAYOUT ORTAMINDA ÇALIŞMA: BÖLÜM 13 LAYOUT ORTAMINDA ÇALIŞMA: Daha önce projesini capture ortamında hazırlamış olduğumuz diyot devresini layout ortamında açalım. Karşımıza aşağıdaki şekil gelir(şekil 13.1.). Şekil 13.1. Diyot Devresi

Detaylı

PSPICE Đ NASIL KULLANIRIM

PSPICE Đ NASIL KULLANIRIM PSPICE Đ NASIL KULLANIRIM 1. File New Project e tıklayalım. 2. Create a blank project e tıklayıp OK diyelim. 1 Yeni bir şematik otomatik olarak açılır. Ekranın sağ tarafında Tool Panel vardır. Devre elemanlarını,

Detaylı

DENEY 5: PSPICE İLE DEVRE ANALİZİ

DENEY 5: PSPICE İLE DEVRE ANALİZİ A. DENEYİN AMACI : PSPICE programı ile devre analizi yapmayı öğrenmek. Hesap ve ölçüm ile elde edilen sonuçları simülasyonla doğrulamak. B. KULLANILACAK ARAÇ VE MALZEMELER : 1. PSPICE paket programı. C.

Detaylı

Dosya(FILE) araç çubuğu

Dosya(FILE) araç çubuğu Dosya(FILE) araç çubuğu NEW DESİGN, Yeni çalışma sayfası açmayı sağlar. OPEN DESIGN, Yüklü ve/veya önceki çalışmaları açar. SAVE current DESIGN, Geçerli çalışmayı kaydetmeyi sağlar. IMPORT SECTION, Mevcut

Detaylı

TEMEL SPICE KULLANIMI. OrCAD programını çalıştırıp, File New Project e tıklayalım. Analog or Mixed A/D seçip proje ismi ve yerini girelim

TEMEL SPICE KULLANIMI. OrCAD programını çalıştırıp, File New Project e tıklayalım. Analog or Mixed A/D seçip proje ismi ve yerini girelim TEMEL SPICE KULLANIMI OrCAD programını çalıştırıp, File New Project e tıklayalım Analog or Mixed A/D seçip proje ismi ve yerini girelim 1 Create a blank project e tıklayıp OK diyelim Yeni bir şematik otomatik

Detaylı

CAPTURE Capture kısmını açtığımızda karşımıza Capture session frame gelir (Şekil 4.1.).

CAPTURE Capture kısmını açtığımızda karşımıza Capture session frame gelir (Şekil 4.1.). BÖLÜM 4 CAPTURE Capture kısmını açtığımızda karşımıza Capture session frame gelir (Şekil 4.1.). Şekil 4.1 Capture Ortamı Genel Yüzeyi Bütün şematik dizayn ve işlemler bu pencerede (capture window) yapılacaktır.

Detaylı

2. SCADA PROGRAMI. TEOS' un size sunduğu bir çok hizmet içerisinde en önemlilerini şöyle sıralayabiliriz:

2. SCADA PROGRAMI. TEOS' un size sunduğu bir çok hizmet içerisinde en önemlilerini şöyle sıralayabiliriz: 2. SCADA PROGRAMI Bu bölümde ülkemizde sıklıkla kullanılmaya başlayan, ülkemiz mühendislerince geliştirilmiş bir scada yazılım programı olan TEOS SCADA programı hakkında bilgiler vereceğiz. TEOS SCADA

Detaylı

MICROSOFT WORD 2002. Şekil 1

MICROSOFT WORD 2002. Şekil 1 MICROSOFT WORD 2002 Microsoft Word 2002, bir kelime işlem programı olup, Microsoft Office XP bileşenidir. Word 2002 programı kullanılarak, mektup, rapor, kitap gibi belgeler hazırlanabilir. Bu belgelere

Detaylı

Teknik Resim Çıkartılması

Teknik Resim Çıkartılması Teknik Resim Çıkartılması Open komutuna tıklayarak daha önce çizmiş olduğumuz D2-Revolved Feature isimli part dosyamızı açalım. New komutuna tıklayarak yeni bir Drawing dokümanı oluşturalım. Karşımıza

Detaylı

MSSQL Server 2000 Kurulumu

MSSQL Server 2000 Kurulumu MSSQL Server 2000 Kurulumu MSSQL Server 2000 Kurulumu ile ilgili işlem adımları Kurulum hazırlıkları : SQL Server 2000 in sistem ihtiyaçları gözden geçirilmelidir. Aşağıdaki tablo bu ürünün standart donanım

Detaylı

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı Kurulum İşlemleri Hasp Driver Kurulumu Hasp Hatası Alıyorum - Unable to Access Sentinel Hasp Run-Time Environment (H0033) - Feature Not Found

Detaylı

CAPTURE Capture kısmını açtığımızda karşımıza Capture session frame gelir (Şekil 4.1.).

CAPTURE Capture kısmını açtığımızda karşımıza Capture session frame gelir (Şekil 4.1.). BÖLÜM 4 CAPTURE Capture kısmını açtığımızda karşımıza Capture session frame gelir (Şekil 4.1.). Şekil 4.1 Capture Ortamı Genel Yüzeyi Bütün şematik dizayn ve işlemler bu pencerede (capture window) yapılacaktır.

Detaylı

Command: zoom [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] <real time>: a

Command: zoom [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] <real time>: a AUTOCAD: ZOOM Menü : VIEW ZOOM Komut: zoom Komut Kısaltma: Z Command: zoom [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] : a All: Çizim limitleri içindeki çizimi ekrana sığdıracak şekilde

Detaylı

SQL 2005 SQL STUDIO MANAGER ACP YAZILIMI KURULUM KILAVUZU

SQL 2005 SQL STUDIO MANAGER ACP YAZILIMI KURULUM KILAVUZU SQL 2005 SQL STUDIO MANAGER ACP YAZILIMI KURULUM KILAVUZU Sayfa 1 / 18 KURULUMA BAŞLANMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER : Sistem Özelliklerinden işletim sisteminin 32-bit mi yoksa 64-bit mi olduğu kontrol

Detaylı

KWorld PlusTV Hybrid Stick

KWorld PlusTV Hybrid Stick KWorld PlusTV Hybrid Stick PlusTV Hybrid Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.3 Bölüm 1 : PlusTV Hybrid Stick Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanımı Kurulumu...2

Detaylı

CLIENT MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 21 nin KURULMASI

CLIENT MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 21 nin KURULMASI CLIENT MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 21 nin KURULMASI License manager ile lisanslamanın tamamlandığına emin olunduktan sonra son kullanıcıların makinalarına IBM SPSS Statistics 21 client kurulumu yapılabilir.

Detaylı

CRYSTAL REPORT EĞĠTĠM DÖKÜMANLARI

CRYSTAL REPORT EĞĠTĠM DÖKÜMANLARI CRYSTAL REPORT EĞĠTĠM DÖKÜMANLARI Create a new Crystal report Document: Yeni bir Crystal Report dökümanı oluşturmak için aşağıdaki optionlardan biri seçilir a) Using the report expert: Crystal Reportun

Detaylı

MICROSOFT WORD Şekil 1

MICROSOFT WORD Şekil 1 MICROSOFT WORD 2000 Microsoft Word, bir kelime işlem programı olup, çok gelişmiş bir Windows altı programdır. Word programı kullanılarak; mektup, rapor, kitap gibi belgeler hazırlanabilir. Bu belgelere

Detaylı

MÜHENDİSLİ ÇİZİMLERİ LABORATUVAR UYGULAMASI

MÜHENDİSLİ ÇİZİMLERİ LABORATUVAR UYGULAMASI MÜHENDİSLİ ÇİZİMLERİ LABORATUVAR UYGULAMASI Önemli Not: Geçen haftaki uygulamada AutoCAD in menü ve kısayolları yüklenememişti. Bu sorun hala devam ediyorsa aşağıda verilen işlem sırasını takip ederek

Detaylı

Ekrana gelen diyalog penceresinden Typical radyo düğmesi seçilir ve Next düğmesine basılır.

Ekrana gelen diyalog penceresinden Typical radyo düğmesi seçilir ve Next düğmesine basılır. Windows 2012 Server Windows Server 2012 Programını VmWare Altına Kurma Microsoft firmasının ürettiği en son Server İşletim Sistemi 2012 dir. Bu işletim sistemi sürümleri 64 bit olarak yazılmış 32 bit sürümü

Detaylı

DATECS/ARGOX YAZICILARININ ETİKET TASARIM PROGRAMLARI KULLANMA KILAVUZU EKİ

DATECS/ARGOX YAZICILARININ ETİKET TASARIM PROGRAMLARI KULLANMA KILAVUZU EKİ İÇİNDEKİLER DATECS/ARGOX YAZICILARININ ETİKET TASARIM PROGRAMLARI KULLANMA KILAVUZU EKİ HAZIR ETİKET İÇERİKLERİ ve DEĞİŞKENLER... - 1 - DATECS LABEL EDİTOR V 2.00H... - 2-1. Kullanıma Hazırlık... - 2-2.

Detaylı

Ara Yüz ve Paneller. Erlang Penceresi

Ara Yüz ve Paneller. Erlang Penceresi Ara Yüz ve Paneller Erlang Penceresi Wings3D başladığında iki programın başlatıldığını göreceksinizdir. Bu programlardan biri Erlang programıdır. Erlang ı bir işletim sistemi olarak düşünebiliriz. Wings3D

Detaylı

KWorld. PlusTV DVB-S USB. PlusTV DVB-S USB Kurulum Kılavuzu. İçindekiler

KWorld. PlusTV DVB-S USB. PlusTV DVB-S USB Kurulum Kılavuzu. İçindekiler KWorld PlusTV DVB-S USB PlusTV DVB-S USB Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.1 Bölüm 1 : PlusTV DVB-S USB Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanım Kurulumu...2 Bölüm

Detaylı

MS Outlook Programında İmzamatik Kullanımı

MS Outlook Programında İmzamatik Kullanımı MS Outlook Programında İmzamatik Kullanımı Öncelikle MS Outlook programında mevcut sertifikalarınızın tanıtılması gerekmektedir. Bu işlem manuel olarak yapılmalıdır. 1.) MS Outlook Programında sertifikaları

Detaylı

BİLGİSAYAR UYGULAMALARI BÖLÜM 2

BİLGİSAYAR UYGULAMALARI BÖLÜM 2 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI BÖLÜM 2 Microsoft Word, bir kelime işlem programı olup, gelişmiş bir Windows altı programdır. Word programı kullanılarak; mektup, rapor, kitap gibi belgeler hazırlanabilir. Bu belgelere

Detaylı

Tavsiye Edilen Önhazırlık Veritabanı kavramını öğrenmek

Tavsiye Edilen Önhazırlık Veritabanı kavramını öğrenmek Ms SQL Veritabanları Yedekleme Bölüm Veritabanı Yönetimi Yazar Mustafa ÖZEN Yayın Tarihi 18.03.2004 Okunma Sayısı 1109 Tavsiye Edilen Önhazırlık Veritabanı kavramını öğrenmek Hedefler Veritabanı yönetim

Detaylı

AUTOCAD: Çizime hazırlık

AUTOCAD: Çizime hazırlık AUTOCAD: Çizime hazırlık Layer Ayarları Menü : FORMAT LAYERS Komut: layers Komut Kısaltma: LA Çizimde kullanılacak katmanları (layers) ve her katmanda kullanılacak çizgi tipini, rengini ve kalınlığı ayarlanır.

Detaylı

KWorld. PlusTV Hybrid PCI (DVB-T 210SE) İçindekiler

KWorld. PlusTV Hybrid PCI (DVB-T 210SE) İçindekiler KWorld PlusTV Hybrid PCI (DVB-T 210SE) İçindekiler V1.1 Bölüm 1 : PlusTV Hybrid PCI Kartın Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanım Kurulumu...2 Bölüm 2 : PlusTV

Detaylı

KWorld PlusTV Analog USB Stick

KWorld PlusTV Analog USB Stick KWorld PlusTV Analog USB Stick PlusTV Analog USB Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.5 Bölüm 1 : PlusTV Analog USB Stick Donanım Kurulumu Kurulum...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2

Detaylı

SQL Server 2008 kurulum için Microsoft Windows Installer 4.5 ve üzeri bileşenin bilgisayarınızda kurulu olması gerekir. İndirmek için tıklayın

SQL Server 2008 kurulum için Microsoft Windows Installer 4.5 ve üzeri bileşenin bilgisayarınızda kurulu olması gerekir. İndirmek için tıklayın Bu yazıda SQL server 2008 Express kurulumunu anlatacağım. Sql Server kurulumuna geçmeden önce bilgisayarımızın donanım ve yazılım gereksinimlerinin neler olduğuna bir bakalım. Yazılım SQL Server 2008 kurulum

Detaylı

AUTOCAD: Çizim Limitleri

AUTOCAD: Çizim Limitleri AUTOCAD: Çizim Limitleri Command: limits Specify lower left corner or [ON/OFF] : 0,0 Specify upper right corner :1000,1000 Çizimde kullanılacak AutoCAD uzayının sınırlarını

Detaylı

SHERIFF PROTEK V7.37

SHERIFF PROTEK V7.37 SHERIFF PROTEK V7.37 KURULUM: Güvenlik koruma yazılımının kurulumu çift aşamalıdır. Birincisi DOS ortamında BOOT edilebilir CD den ikinci aşama ise Windows üzerindeki programın çalıştırılması ile. A DOS

Detaylı

Microsoft FrontPage 2003. Web Sitesi Hazırlama. Ögr.Gör.N.Nilgün Çokça

Microsoft FrontPage 2003. Web Sitesi Hazırlama. Ögr.Gör.N.Nilgün Çokça Microsoft FrontPage 2003 Web Sitesi Hazırlama Ögr.Gör.N.Nilgün Çokça Microsoft FrontPage 2003 Web Sitesi Hazırlama Ikinci Bölüm İçindekiler İçindekiler i Microsoft FrontPage 2003 2 Jump Menü-Açılan Menü

Detaylı

MICROSOFT EXCEL 2002

MICROSOFT EXCEL 2002 MICROSOFT EXCEL 2002 Microsoft Excel, verileri hesaplama, yenileme, depolama, grafik hazırlama, sıralama, tablo gibi işlemlerin yapılabilmesini sağlayan bir hesap programıdır.excel dosyalarında verilerin

Detaylı

Pspice n ögrenci versiyonunu electronics-lab.com/downloads sitesinden indirebilirsiniz.

Pspice n ögrenci versiyonunu electronics-lab.com/downloads sitesinden indirebilirsiniz. Günlük hayat m zda bilgisayarlar her alanda kullan ld gibi elektrik-elektronik alan nda da en büyük yard mc lar m zdand r. Elektrik-elektronik alan nda çal anlar için birçok yard mc program kullan lmaktad

Detaylı

MİCROSOFT WORD. Araç çubukları: menü çubuğundan yapabileceğimiz işlemleri daha kısa zamanda araç çubukları ile yapabiliriz.

MİCROSOFT WORD. Araç çubukları: menü çubuğundan yapabileceğimiz işlemleri daha kısa zamanda araç çubukları ile yapabiliriz. MİCROSOFT WORD Office programlarının içersinde genelde yazı yazmak amaçlı kullanılan bir programdır Microsoft Word. Aşıdaki şekilde çalışma sayfası görülür. Şimdi Word çalışma sayfasını inceleyelim. Microsoft

Detaylı

Spss 14 İçin İhtiyaç Duyulan Minimum Donanım Ve Yazılım Gereçleri; SPSS 14.0 programını License sunucusu üzerinden kurulumu:

Spss 14 İçin İhtiyaç Duyulan Minimum Donanım Ve Yazılım Gereçleri; SPSS 14.0 programını License sunucusu üzerinden kurulumu: Spss 14 İçin İhtiyaç Duyulan Minimum Donanım Ve Yazılım Gereçleri; Microsoft Windows Me, Windows 98, Windows XP, Windows 2000, or Windows NT 4.0, Service Pack 6. Pentium veya Pentium-class işlemci. 128

Detaylı

MICROSOFT EXCEL 2000

MICROSOFT EXCEL 2000 MICROSOFT EXCEL 2000 Microsoft Excel, verileri hesaplama, yenileme, depolama, grafik hazırlama, sıralama, tablo gibi işlemlerin yapılabilmesini sağlayan bir hesap programıdır.excel dosyalarında verilerin

Detaylı

SOLİDWORKS SOLİDWORKS E GİRİŞ 01 İSMAİL KELEN

SOLİDWORKS SOLİDWORKS E GİRİŞ 01 İSMAİL KELEN SOLİDWORKS SOLİDWORKS E GİRİŞ 01 İSMAİL KELEN SOLİDWORKS E GİRİŞ: MENÜLER SolidWORKS te rahat çizim yapabilmek, komutlara rahat ulaşabilmek için Windows ta da olduğu gibi araç çubukları vardır. Bazı araç

Detaylı

EAGLE KÜTÜPHANE OLUŞTURMA

EAGLE KÜTÜPHANE OLUŞTURMA 1 EAGLE mühendislik EAGLE KÜTÜPHANE OLUŞTURMA Merhaba Arkadaşlar, sizlerle bu yazımda bir PCB-Dizayn programı olan EAGLE da sıfırdan kütüphane oluşturmayı anlatmaya çalışacağım. Eagle bilindiği üzere iki

Detaylı

TEA In-Class Kullanıcı Kılavuzu

TEA In-Class Kullanıcı Kılavuzu TEA In-Class Kullanıcı Kılavuzu TEA OS X Uygulaması TEA uygulaması her zaman tüm pencerelerin en üstünde yeralan bir kayar menü logosundan oluşs maktadır. Pasif konumda bir silüet gibi görünür, üzerine

Detaylı

AutoCAD Inventor 2011 Kurulumu

AutoCAD Inventor 2011 Kurulumu AutoCAD Inventor 2011 Kurulumu Elinizdeki DVD lerden 1.sini, DVD-ROM sürücüsüne yerleştirdiğinizde kurulum otomatik olarak başlar. Eğer kurulum otomatik başlamazsa, DVD nin kök dizininde bulunan Setup.exe

Detaylı

OYAK YATIRIM FX Meta İşlem Platformu Kullanma Kılavuzu

OYAK YATIRIM FX Meta İşlem Platformu Kullanma Kılavuzu İçindekiler: FX Meta İşlem Platformu Kullanma Kılavuzu 1- Demo Hesap Açılışı 2- Genel Görünüm 3- Alım-Satım İşlemleri 4- Stop-Limit İşlemleri 5- Pozisyon Kapatma 6- Grafiklerin Kullanımı 7- Göstergeler

Detaylı

EndNote Web Hızlı Başvuru kartı

EndNote Web Hızlı Başvuru kartı EndNote Web Hızlı Başvuru kartı THOMSON SCIENTIFIC Web öğrencilere ve araştırmacılara çalışmalarını yazarken yardımcı olacak şekilde tasarlanmış Web tabanlı bir servistir. ISI Web of Knowledge, EndNote,

Detaylı

AutoCAD 2011 Kurulumu

AutoCAD 2011 Kurulumu AutoCAD 2011 Kurulumu AutoCAD Installation Wizard Kurulum için AutoCAD 2011 DVD sini sürücüye yerleştirdiğinizde, DVD-ROM un içeriğinin okunduğunu belirten Setup Initialization penceresinden sonra, karşınıza

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI Kelime İşlemci - Word Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders

Detaylı

Flash ile Etkileşimli Öğretim Materyali Hazırlama Semineri

Flash ile Etkileşimli Öğretim Materyali Hazırlama Semineri Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi Instructional Technologies Support Office Flash ile Etkileşimli Öğretim Materyali Hazırlama Semineri Semboller, Ses Ekleme, Video Ekleme Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

Security Configuration Wizard ile güvenliği artırmak

Security Configuration Wizard ile güvenliği artırmak Security Configuration Wizard ile güvenliği artırmak Bu makalede sizlere Security Configuration Wizard kullanımını, bu tool sunucunun nasıl daha güvenli hale getirildiğini ve bu tool ile hazırlanan xml

Detaylı

Windows Server 2008R2 de Lisans Server ın Aktive Edilmesi

Windows Server 2008R2 de Lisans Server ın Aktive Edilmesi Windows Server 2008R2 de Lisans Server ın Aktive Edilmesi Windows Server 2008 R2 kurulumunu ilk yaptığınız zaman, 120 günlük deneme süreniz başlar. Bu süre içerisinde deneme sürümünü kullanabileceğiniz

Detaylı

Ölçek Kavramı Görünüşler AutoCAD ile çizime hazırlık Komut Anlatımı Komut Satırı Koordinat Girişi (Line)

Ölçek Kavramı Görünüşler AutoCAD ile çizime hazırlık Komut Anlatımı Komut Satırı Koordinat Girişi (Line) HAFTA-3 Ölçek Kavramı Görünüşler AutoCAD ile çizime hazırlık Komut Anlatımı Komut Satırı Koordinat Girişi (Line) Çizime hazırlık (Çizim Kolaylıkları ve Layer Kavramı 0/17 ÖLÇEK Nesnenin gerçek boyutları

Detaylı

Kaynak Kodlardan Derleme. Turquaz Muhasebe. Versiyon 0.2. Hüseyin Ergün. 26 Mart 2005

Kaynak Kodlardan Derleme. Turquaz Muhasebe. Versiyon 0.2. Hüseyin Ergün. 26 Mart 2005 Kaynak Kodlardan Derleme Turquaz Muhasebe Versiyon 0.2 Hüseyin Ergün 26 Mart 2005 Turquaz Muhasebe, Kaynak Kodları Derleme Sayfa 2 İçindekiler İÇİNDEKİLER 2 GEÇMİŞ DEĞİŞİKLİKLER 3 1. GİRİŞ 4 1.1 AÇIKLAMA

Detaylı

İnternet Yapılandırma Gereksinimleri. PC lerin Yapılandırılması. Windows XP altında ayar yapılması

İnternet Yapılandırma Gereksinimleri. PC lerin Yapılandırılması. Windows XP altında ayar yapılması İnternet Yapılandırma Gereksinimleri Giriş Noktanızı AP Yöneticisine bağlamak için, bilgisayarınızın TCP/IP ayarında aşağıdaki yapılandırma parametrelerini yapılandırmanız gerekmektedir: Statik IP Adresi:

Detaylı

Windows 2000 veya XP kurarken dosya sistemini seçmeniz gerekir. Ya FAT32 dosya sistemini kullanırsınız ya da NTFS.

Windows 2000 veya XP kurarken dosya sistemini seçmeniz gerekir. Ya FAT32 dosya sistemini kullanırsınız ya da NTFS. Windows 2000 veya XP kurarken dosya sistemini seçmeniz gerekir. Ya FAT32 dosya sistemini kullanırsınız ya da NTFS. NTFS'nin FAT32'ye göre sağladığı bir çok avantajı vardır. Diski daha verimli kullanır.

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

Ders Tanıtım Sunumu. Database Managegement II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

Ders Tanıtım Sunumu. Database Managegement II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Ders Tanıtım Sunumu Database Managegement II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2016 2017 Güz Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 08 Eyl. 2016 KURULUM SQL SERVER 2016 yılı başlarında piyasaya çıkan SQL Server

Detaylı

ACS790 Programından OZW672 Web Server a tesis diyagramının aktarılması

ACS790 Programından OZW672 Web Server a tesis diyagramının aktarılması ACS790 Programından OZW672 Web Server a tesis diyagramının aktarılması 1. OCI 700 servis aracını RVS serisi kontrol cihazı kullanıyorsanız sol taraftaki resimde görüldüğü gibi BSB soketine, LMS kazan kontrol

Detaylı

Multiboot. Belge Bölüm Numarası: 405530-141

Multiboot. Belge Bölüm Numarası: 405530-141 Multiboot Belge Bölüm Numarası: 405530-141 Ocak 2006 İçindekiler 1 Varsayılan önyükleme aygıtı sıralaması 2 Computer Setup'ta önyükleme aygıtlarını etkinleştirme 3 Önyükleme sırası değiştirme konuları

Detaylı

Almanya Mail Hesabı ile Outlook Kurulumu

Almanya Mail Hesabı ile Outlook Kurulumu Almanya Mail Hesabı ile Outlook Kurulumu Table of Contents Başlamadan Önce Okuyunuz:... 2 Yedekleme:... 2 Kişilerin yedeklenmesi:... 2 Mail Hesaplarının Kurulumu:... 3 Almanya Hesabımı Kurulumu:... 3 Tuv-

Detaylı

XILINX ISE WEBPACK 14.7 UYGULAMA TUTORIAL

XILINX ISE WEBPACK 14.7 UYGULAMA TUTORIAL XILINX ISE WEBPACK 14.7 UYGULAMA TUTORIAL Bu dönemki Bil264L dersinde kullanacağımız Xilinx ISE Web 14.7 programında nasıl proje oluşturacağımız, oluşturduğumuz devreleri nasıl test edeceğimiz ve bu devreleri

Detaylı

Cadence OrCAD Kurulum ve Simulasyon

Cadence OrCAD Kurulum ve Simulasyon Cadence OrCAD Kurulum ve Simulasyon http://www.cadence.com/products/orcad/pages/downloads.aspx Yukarida belirtilen link uzerinden, Cadence programlarinin demo versiyonlarini indirebilirsiniz. Sadece yapacagınız

Detaylı

Kumanda ve ProgDVB için Kolay Kurulum

Kumanda ve ProgDVB için Kolay Kurulum Kumanda ve ProgDVB için Kolay Kurulum 1. Bilgisayarınızın C:\ Sürücüsündeki Program Files klasörüne Winlirc adında bir klasör oluşturun. SkyStar3 sürücü CD si içindeki 05 REMOTE KONTROL klasöründe WinLirc-0.6.5.zip

Detaylı

XILINX ISE WEBPACK 14.7 UYGULAMA TUTORIAL

XILINX ISE WEBPACK 14.7 UYGULAMA TUTORIAL XILINX ISE WEBPACK 14.7 UYGULAMA TUTORIAL Bu dönemki Bil264L dersinde kullanacağımız Xilinx ISE Web 14.7 programında nasıl proje oluşturacağımız, oluşturduğumuz devreleri nasıl test edeceğimiz ve bu devreleri

Detaylı

SpamTitan CD'den kurulum

SpamTitan CD'den kurulum SpamTitan CD'den kurulum Hazırlık 1. Sadece Mail Güvenlik Duvarı olarak kullanacağınız uygun bir sunucu seçin. Tavsiye edilen özellikler: o Pentium 4 işlemci, 1024MB RAM Bellek, 80GB sabit disk, 1 Ethernet

Detaylı

MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 24 nin KURULMASI. IBM SPSS Statistics 24 Yüklemeye Başlamadan Önce Kontrol Edilmesi Gerekenler

MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 24 nin KURULMASI. IBM SPSS Statistics 24 Yüklemeye Başlamadan Önce Kontrol Edilmesi Gerekenler MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 24 nin KURULMASI IBM SPSS Statistics 24 Yüklemeye Başlamadan Önce Kontrol Edilmesi Gerekenler 1. Antivirüs programları kapalı olmalı 2. Kurulum süresince Administrator yetkisi

Detaylı

DS150E Kullanıcı El Kitabı. Dangerfield June. 2009 V3.0 Delphi PSS

DS150E Kullanıcı El Kitabı. Dangerfield June. 2009 V3.0 Delphi PSS DS150E Kullanıcı El Kitabı 1 Ana bileşen...3 Kurulum talimatları...5 Bluetooth Ayarları...26 Arıza Teşhis Programı...39 Dosya...41 Ayarlar...43 Belgeler...51 Yardım...53 OBD İletişimi...56 Yazdır ve Kaydet...66

Detaylı

Windows 7 Format Atma ve Kurulumu (Resimli Anlatım)

Windows 7 Format Atma ve Kurulumu (Resimli Anlatım) www.anasayfa.xyz Kasım 1, 2015 Windows 7 Format Atma ve Kurulumu (Resimli Anlatım) by www.anasayfa.xyz Bu yazımda windows 7 format atma işlemini detaylı bir şekilde anlatacağım. Ben format işlemini tüm

Detaylı

SolidWORKS te rahat çizim yapabilmek, komutlara rahat ulaşabilmek. için Windows ta da olduğu gibi araç çubukları vardır. Bazı araç çubukları

SolidWORKS te rahat çizim yapabilmek, komutlara rahat ulaşabilmek. için Windows ta da olduğu gibi araç çubukları vardır. Bazı araç çubukları 11 SOLIDWORKS E GİRİŞ MENÜLER SolidWORKS te rahat çizim yapabilmek, komutlara rahat ulaşabilmek için Windows ta da olduğu gibi araç çubukları vardır. Bazı araç çubukları kullanım zamanı geldiğinde bilgisayarın

Detaylı

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER AMAÇ Ö RENME FAAL YET - 6 Bu faaliyette verilen bilgiler do rultusunda, sunuya ses ve görüntü dosyalar eklemeyi, sayfalar aras ndaki geçi leri düzenleyebilmeyi, nesnelere animasyonlar ekleyebilmeyi ö renecek,

Detaylı

Ares menülerinde program yönetimi, temel işlem komutları ve çeşitli uygulamalar için araçlar bulunmaktadır. 1. New Layout: Boş bir çizim alanı açar.

Ares menülerinde program yönetimi, temel işlem komutları ve çeşitli uygulamalar için araçlar bulunmaktadır. 1. New Layout: Boş bir çizim alanı açar. ARES MENÜLERİ Ares menülerinde program yönetimi, temel işlem komutları ve çeşitli uygulamalar için araçlar bulunmaktadır. 1. FILE MENÜSÜ 1. New Layout: Boş bir çizim alanı açar. 2. Load Layout: aha önce

Detaylı

A1FX MT4 İşlem Platformu Kullanma Kılavuzu

A1FX MT4 İşlem Platformu Kullanma Kılavuzu A1FX MT4 İşlem Platformu Kullanma Kılavuzu İçindekiler: 1- Demo Hesap Açılışı (Gerçek Hesap Girişi) 2- Genel Görünüm 3- Alım-Satım İşlemleri 4- Stop-Limit İşlemleri 5- Pozisyon Kapatma 6- Grafiklerin Kullanımı

Detaylı

BÖLÜM 10 10. KATMAN OLUŞTURMA (LAYER) Command line: Layer (veya transparent komutu için 'Layer kullanın)

BÖLÜM 10 10. KATMAN OLUŞTURMA (LAYER) Command line: Layer (veya transparent komutu için 'Layer kullanın) BÖLÜM 10 10. KATMAN OLUŞTURMA (LAYER) Çizim alanına yeni katmanlar oluşturur. Object Properties toolbar: Format menu: Layer Command line: Layer (veya transparent komutu için 'Layer kullanın) LAYER komutu

Detaylı

C# Programlama. Visual Studio 2010 Arayüzü. Prof. Dr. Ümit KOCABIÇAK SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

C# Programlama. Visual Studio 2010 Arayüzü. Prof. Dr. Ümit KOCABIÇAK SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ C# Programlama Visual Studio 2010 Arayüzü Prof. Dr. Ümit KOCABIÇAK Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun

Detaylı

Başlarken. AutoCAD Arayüzü. AutoCAD Arabirimleri. AutoCAD Arabirimleri. Şablon (Template) Seçimi. Yeni çizim dosyası açmak. Ekran Formatı B Ö L Ü M 1

Başlarken. AutoCAD Arayüzü. AutoCAD Arabirimleri. AutoCAD Arabirimleri. Şablon (Template) Seçimi. Yeni çizim dosyası açmak. Ekran Formatı B Ö L Ü M 1 Başlarken AutoCAD Arayüzü B Ö L Ü M 1 Ekran Formatı Program ilk çalıştırıldığında AutoCAD yazılımının ilk ekran görünüşüdür AutoCAD arabirimlerinden 2D Drafting & Annotation format görünümüdür. 1 2 AutoCAD

Detaylı

NPratik Yazılım Kurulum Kılavuzu. Yedekleme İşlemi

NPratik Yazılım Kurulum Kılavuzu. Yedekleme İşlemi NPratik Yazılım Kurulum Kılavuzu Herhangi bir neden ile bilgisayarınızı formatlamadan önce NPratik Yazılım Verilerinizi yedeklemeniz gerekmektedir. Programı ilk defa kuruyorsanız NPratik Yazılım Kurulum

Detaylı

7. HAFTA ENM 108 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM. Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN.

7. HAFTA ENM 108 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM. Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN. 7. HAFTA ENM 108 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler Perspektif Çizimler...

Detaylı

USB SERİ DÖNÜŞTÜRÜCÜ. Hızlı Kurulum Kılavuzu Windows 2000/XP DA-70159

USB SERİ DÖNÜŞTÜRÜCÜ. Hızlı Kurulum Kılavuzu Windows 2000/XP DA-70159 USB SERİ DÖNÜŞTÜRÜCÜ Hızlı Kurulum Kılavuzu Windows 2000/XP DA-70159 Adım 1: Adım 2: Adım 3: Bu ürünün Sürücü CD sini CD-ROM sürücüsüne yerleştirin. Aygıtı, bilgisayarınızda boş bir USB bağlantı noktasına

Detaylı

BU CİHAZ BİLGİSAYAR BAĞLANTILI SİSTEM OLMAYIP, BAĞLI OLDUĞU BİLGİSAYAR İLE DEVAMLI İLETİŞİM YAPMAMAKTADIR. Mali Onaylı Yazarkasa

BU CİHAZ BİLGİSAYAR BAĞLANTILI SİSTEM OLMAYIP, BAĞLI OLDUĞU BİLGİSAYAR İLE DEVAMLI İLETİŞİM YAPMAMAKTADIR. Mali Onaylı Yazarkasa Hugin ALPHA Alpha ER-425TX ER-350N BU CİHAZ BİLGİSAYAR BAĞLANTILI SİSTEM OLMAYIP, BAĞLI OLDUĞU BİLGİSAYAR İLE DEVAMLI İLETİŞİM YAPMAMAKTADIR. Mali Onaylı Yazarkasa 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 Bilgisayar

Detaylı

VMware Üzerine BackTrack 5 Kurulumu

VMware Üzerine BackTrack 5 Kurulumu VMware Üzerine BackTrack 5 Kurulumu BackTrack geliştiricileri yeni sürümünde BackTrack kullanımını kolaylaştırmak için birkaç seçenek ile karşımıza çıktılar. BackTrack kullanım seçeneklerinden en etkilisi

Detaylı

PROGRAMLANAB L R DENETLEY C LER. DERS 04 STEP 7 MICROWIN SP4.0 PROGRAMI KURULUM ve TANITIMI

PROGRAMLANAB L R DENETLEY C LER. DERS 04 STEP 7 MICROWIN SP4.0 PROGRAMI KURULUM ve TANITIMI PROGRAMLANAB L R DENETLEY C LER DERS 04 STEP 7 MICROWIN SP4.0 PROGRAMI KURULUM ve TANITIMI PLC Parçalarının Yapısı ve Fonksiyonları Merkezi lem Birimi (CPU) (Central Prosessing Unit) Hafıza (Bellek Elemanları)

Detaylı

VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU 23.04.2011

VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU 23.04.2011 VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU Saydam Yaz m 23.04.2011 www.saydamyazilim.com Tel : 0232 369 54 64 66 Fax : 0232 369 71 69 Sayfa 1 Birinci bölümde s r kurulum yap lmas için öncelikle

Detaylı

"SQL Server Management Studio" yazılımını yüklemek için alttaki resmi sitesinden 180 günlük deneme sürümünü indirebilirsiniz.

SQL Server Management Studio yazılımını yüklemek için alttaki resmi sitesinden 180 günlük deneme sürümünü indirebilirsiniz. Microsoft SQL Server 2008 R2 Kurulumu "SQL Server Management Studio" yazılımını yüklemek için alttaki resmi sitesinden 180 günlük deneme sürümünü indirebilirsiniz. http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/get-sql-server/try-it.aspx

Detaylı

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows Vista Ultimate, Vista'nın tüm özelliklerini içinde barındırıyor ve en pahalısürüm olarak listede yerini alıyor. SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 1 GHz 32-bit işlemci

Detaylı

AUTOCAD: Komut Anlatımı

AUTOCAD: Komut Anlatımı AUTOCAD: Komut Anlatımı KOMUTLARIN ANLATIMI Menü : ANA MENÜ ADI ALT MENÜ YADA KOMUT Komut: komutun klavyeden karşılığı Komut Kısaltma: komutun klavyedeki kısa yolu Örnek: Çizgi Çizimi Menü : DRAW LINE

Detaylı

Packet tracer arayüzü yukarıdaki şekilden de görüldüğü gibi üç ana araç çubuğundan oluşmaktadır.

Packet tracer arayüzü yukarıdaki şekilden de görüldüğü gibi üç ana araç çubuğundan oluşmaktadır. Lab1 Packet Tracer Arayüzü ve Komut Satırı Kullanımı Packet tracer arayüzü yukarıdaki şekilden de görüldüğü gibi üç ana araç çubuğundan oluşmaktadır. Main Toolbar: Sırayla, New: yeni çalışma alanı oluşturma,

Detaylı

SQL ALWAYS ON SİSTEMİNE YENİ CLUSTER NODE EKLENMESİ

SQL ALWAYS ON SİSTEMİNE YENİ CLUSTER NODE EKLENMESİ SQL ALWAYS ON SİSTEMİNE YENİ CLUSTER NODE EKLENMESİ Windows ve SQL Update seviyelerinin aynı olması gerekmektedir. Windows versiyonu aynı olmalıdır. Ayrıca Disk ve Disklerin içinde ki klasörler diğer SQL

Detaylı

Basit Parça Modelleme

Basit Parça Modelleme Basit Parça Modelleme Yapacağımız örnek, 1.gün eğitimimizin ilk uygulamasıdır. Bu örnekle parça modellemedeki temel komutları tanıyacağız ve fonksiyonlarını inceleyeceğiz. Uygulamamıza bir yeni bir Part

Detaylı

ARTESIS ENTERPRISE SERVER OPC TÜNELLEME İSTEMCİSİ

ARTESIS ENTERPRISE SERVER OPC TÜNELLEME İSTEMCİSİ ARTESIS ENTERPRISE SERVER Dök. No: PS.01 KL.04 REV.02 I Table of Contents Part I Giriş 1 Part II Sistem Gereksinimleri 1 Part III Kurulum 3 Part IV Ana Menü 11 Part V Destek 13 Part VI Sorun Giderme 13

Detaylı

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile POWERPOINT PROGRAMI Powerpoint bir sunu hazırlama programıdır. Belirli bir konu hakkında bilgi vermek için, derslerle ilgili bir etkinlik hazırlamak için, dinleyicilere görsel ortamda sunum yapmak için

Detaylı

Module 5 Implementing Printing ( Printer Uygulamaları )

Module 5 Implementing Printing ( Printer Uygulamaları ) 36 Module 5 Implementing Printing ( Printer Uygulamaları ) Yazıcı Yükleme Yazıcılarımızı kullanabilmemiz ve diğer kullanıcılara sunabilmemiz için driver lerini yüklememiz gerekmektedir.yazıcı yükleme ve

Detaylı

Bilgisayarım My Computer

Bilgisayarım My Computer My Computer Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı 12-13 Mar. 2012 Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Bilgisayarım (my computer) simgesine sağ tıklar ve özellikler (properties) seçeneğini seçeriz.

Detaylı

EAGLE DERS KİTABI ŞEMA, BASKILI DEVRE, KAĞIT VE FİLM ÇIKIŞ İstanbul AYHAN SİVRİDAĞ

EAGLE DERS KİTABI ŞEMA, BASKILI DEVRE, KAĞIT VE FİLM ÇIKIŞ İstanbul AYHAN SİVRİDAĞ EAGLE DERS KİTABI ŞEMA, BASKILI DEVRE, KAĞIT VE FİLM ÇIKIŞ 2016 İstanbul AYHAN SİVRİDAĞ ÖNSÖZ Bu eğitim setiyle Eagle ile PCB-Dizayn Programına temel bir giriş yapacağız. Şema çizimi (Schematic Editor),

Detaylı

VİSUAL BASİC MENÜLERİ

VİSUAL BASİC MENÜLERİ VİSUAL BASİC MENÜLERİ File Menüsü New Project : Yeni bir projeye başlamayı sağlar Open Project : Daha önce kaydedilmiş projeyi açar. Add Project : Mevcut projeye yeni proje ekler. Remove Project : projeyi

Detaylı

http://www.microsoft.com/visualstudio/eng/downloads

http://www.microsoft.com/visualstudio/eng/downloads Visual Studio 2012'nin kurulumunu, Visual Studio'nun kullanımını ve Windows Store'da basit bir proje hazırlanmasını anlatacağım. Hepsinden önce Visual Studio ortamından biraz bahsedelim. Visual Studio

Detaylı

ZWCAD +2012. Önemli. Tek Kullanıcı Sürümü Lisans Kodu Kullanarak Yükleme Kılavuzu

ZWCAD +2012. Önemli. Tek Kullanıcı Sürümü Lisans Kodu Kullanarak Yükleme Kılavuzu Sayfa - 2 ZWCAD +2012 Tek Kullanıcı Sürümü Lisans Kodu Kullanarak Yükleme Kılavuzu Önemli ZWCAD de aktivasyon işlemini yaptığınızda lisans kodu, yükleme yapılan bilgisayara kilitlenir. Bu sebeple lisans

Detaylı

KWorld PlusTV Analog Lite PCI

KWorld PlusTV Analog Lite PCI KWorld PlusTV Analog Lite PCI PlusTV Analog Lite PCI Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.2 Bölüm 1 : PlusTV Analog Lite PCI Kartın Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3

Detaylı

SQL Server 2008 Express Edition ı Kurmak

SQL Server 2008 Express Edition ı Kurmak SQL Server 2008 Express Edition ı Kurmak Download Linki: 32 bit İşletim sistemleri için http://go.microsoft.com/?linkid=9729746 64 bit İşletim sistemleri için http://go.microsoft.com/?linkid=9729747 Yukarıdaki

Detaylı

BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI

BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI HAZIRLAYANLAR 4C SINIFINDAN YAĞMUR ÇEVİK KAAN FANUSÇU ÖZGÜR ARDA ÖNDER BEGÜM ÖNSAL EREN ERTAŞ AYŞENAZ İPEK PROJE DANIŞMANI ASLI ÇAKIR 2009 Ç NDEK LER 1. Giri...

Detaylı